ISBN (PDF-versio)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISBN 952-91-3020-1 (PDF-versio)"

Transkriptio

1 Masennuksen arkea

2 ISBN (PDF-versio)

3 Jukka Tontti Masennuksen arkea Selityksiä surusta ilman syytä

4 Sosiaalipsykologisia tutkimuksia Socialpsykologiska studier Social psychological studies 3 Kustantaja: Toimituskunta: Copyright Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos Kari Mikko Vesala, puheenjohtaja Klaus Helkama Karmela Liebkind Rauni Myllyniemi Anna-Maija Pirttilä-Backman Maaret Wager Sonja Lehtonen, toimitussihteeri Jukka Tontti ja Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos PL 4 (Fabianinkatu 28) Helsingin yliopisto ISBN ISSN Graafinen suunnittelu: Riitta Nieminen Kannen kuvassa Auguste Rodinin Ajattelija Edita Oy, Helsinki 2000

5 Marille

6

7 ESIPUHE Tutkimusidea alkoi kypsyä vuoden 1994 syksyllä, kun työskentelin professori Klaus Helkaman tutkimusavustajana Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksella. Pro gradu -tutkielma oli jättänyt mieleeni kytemään kysymyksen mielenterveyshäiriöiden koetuista syistä ja niiden seurauksista. Aloin kehitellä tutkimussuunnitelmaa mielenterveysongelmien syyselityksistä. Kun pohdin sopivaa aineistonkeruumenetelmää sain sattumalta tietooni, että laaja aineistonkeruu psykoterapiaan hakeutuvista ihmisistä oli jo käynnistynyt Psykoterapiaprojektissa (päärahoittajana Kansaneläkelaitos, yhteistyötahoina HUS:n psykiatrian klinikka ja Kuntoutussäätiö). Tutkimusjohtaja dosentti Veikko Aalberg ja projektin johtoryhmä hyväksyivät tutkimussuunnitelmani vuoden 1995 alussa, ja sain luvan videoitujen tutkimushaastattelujen käyttämiseen aineistona. Koneen Säätiön tutkijanstipendi mahdollisti kokopäiväisen tutkimustyön kolmen vuoden ajan 1996 kesästä alkaen. Silloin tutkimuskohteena olivat vielä mielenterveysongelmien syyselitykset yleensä. Masennus nousi kuitenkin hiljalleen yläkäsitteeksi kaikille oireille ja ongelmille. Masennusta tuntui olevan myös ajan hengessä. Puhuttiin suomalaisesta kansansairaudesta ja masennuksen aikakaudesta länsimaisissa yhteiskunnissa, kuin myös masennuksen leviämisestä kehitysmaihin. Tutkimustyön pitkäjänteisessä ja moniulotteisessa prosessissa kiitän tässä yhteydessä erityisesti ohjaajiani professori Klaus Helkamaa ja professori Rauni Myllyniemeä, sekä työn esitarkastajia professori Hannu Rätyä ja dosentti Juhani Ihanusta. Lämpimät kiitokset myös Kari Vesalalle, Anna-Maija Pirttilä-Backmanille, Inga Jasinskaja-Lahdelle, Sonja Lehtoselle, Riitta Niemiselle ja Ari Marjovuolle tärkeistä kommenteista kirjan syntymisen eri vaiheissa. Kiitokset myös Psykoterapiaprojektin henkilökunnalle sujuvasta yhteistyöstä. Helsingissä marraskuussa 2000 Jukka Tontti vii

8

9 SISÄLLYS JOHDANTO 1 MASENNUS JA SELITTÄMINEN 15 Masennus, suru ja ahdistus 17 Kausaaliattribuutiot ja sosiaaliset representaatiot 28 Psykoterapiaan hakeutuvien ihmisten haastattelut ja aineiston analyysi 38 MASENNUKSEN ARKISELITYKSET 49 Menneen kasauma 55 Sukutaakka 55 Lapsuuden perhe 59 Ruumiin ja mielen tila 67 Ruumiin sairaus 67 Luonteen vaikeus 73 Tunteiden kipeys 77 Ajatusten umpikujat 81 Läheiset ihmissuhteet 86 Työolosuhteet 91 Vieraantuneisuus 95 Luonnottomuus 95 Syrjäytyminen 97 Kulttuurimelankolia 100 Elämäntapa ja melankolinen ylenkatse 104 MASENNUKSEN OMAKUVA 111 Kuningas masennuksen kiertokulku: paineen ja puutteen attribuutiot 113 Onko syytä masentua vai päinvastoin? 140 KIRJALLISUUS 149 LEHTIARTIKKELIT 169 LIITE: SELITYKSET LUOKITTAIN 171

10

11 Tunsi äiti tummaisensa, tunsi jo tuhon-alaisen syntymässä säikkyneeksi; itki, itki, ei evännyt, virkkoi, vienosti saneli: Niin menekin, poloinen poika, mene kuolon kuusikkohon, vainajien varvikkohon, tuvan taakse taaton saaman, lempeän lepotiloille, missä seisoo puut pyhäiset, hongat himmeät puhuvat ollehista, mennehistä, murehessa yön ikuisen. (Eino Leino 1903, ) Ankea maisema, pelloilla vähän lunta, metsässä jo pimeää, tie jäässä, kuorma-autonkuljettaja panee valot päälle, matalan talon ovelle tulee ihminen, seisoo portailla, murheen murtamana, niin syvän murheen että tämä synkkä hirvittävä maisema auttaisi hänet keksimään Jumalan ellei Jumalaa jo olisi keksitty: nyt, juuri tällä hetkellä, nyt eivät mitkään valheet auta. Tämä ihminen, tämä joka katsoo, on itse murhe. (Pentti Saarikoski Ref. Tarkka 1996, 475.) xi

12

13 1 Johdanto

14

15 Patologian syyn kuvaus on sama. Se on aina jotakin sellaista kuin että ei rakastettu tarpeeksi lapsena, tai hylätyksi tulemista jossakin toisessa vaiheessa. Kuuntele kenen tahansa surullisen ihmisen onnetonta tarinaa, ja se kuulostaa samalta kuin mikä tahansa muu onneton tarina. (Elizabeth Wurtzel 1994, 223.) Monissa psykoterapiateorioissa on perusoletus vieteiltään, tarpeiltaan tai tunteiltaan tukahtuneesta modernista länsimaisesta ihmisestä, jonka vapauttamiseksi on kehitetty erilaisia terapeuttisia menetelmiä. Freudin psykoanalyyttinen teoria oli se viitekehys, joka johdatti minut tutkimaan amerikkalaisen Arthur Janovin primaaliterapiaa pro gradu - tutkielmassani (Tontti 1994, 1996). Primaaliterapia on yksi esimerkki psykoterapiasta, jossa on esitetty yksinkertaistettu käsitys ihmisen psyykkisten häiriöiden tai koetun inhimillisen tuskan, kuten masennuksen, syistä ja ratkaisuista. Parantuminen tapahtuu palaamalla muistoissa takaisin lapsuuteen, kokemalla menneitä tukahdutettuja tunteita. Pääasiassa vanhempien ja yleensä ottaen yhteiskunnan neuroottisuuden aiheuttamia loukkauksia ymmärtämällä on mahdollista saavuttaa ylihistoriallinen, aito ja luonnollinen biologinen tasapaino, mikä on kuitenkin eri asia kuin onnellisuus: Ajatus onnellisesta mielentilasta on masentuneiden ihmisten fantasia (Janov 1975, 146). Tämä tutkimus perustuu olettamukseen, että yksi ihmisen ajattelun perusmalleista on syy ja seuraus -suhteen eli kausaalisuhteen hahmottaminen. Kysymyksenasettelu pohjaa attribuutiotutkimuksen ytimeen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on psykoterapiaan hakeutuvien ihmisten masennukseen liittyvien kausaaliselitysten laadullinen kartoittaminen. Kausaalisena selittämisenä tarkastellaan videoiduissa tutkimushaastatteluissa esitettyjä selityksiä ongelmien ja oireiden syistä. Tutkimusongelma voidaan kiteyttää näennäisen yksinkertaiseen kysymykseen: Miten psykoterapiaan hakeutuvat ihmiset selittävät masennuksen syitä? Peruskysymys siis on, miten maallikot eli tässä tapauksessa asiantuntijat selittävät oireidensa tai ongelmiensa syitä tietyssä psykoterapiaan hakeutumisen kontekstissa. 3

16 The Greek word for cause, aitia, also means guilt. The Latin causa was in origin a legal term. It may be mentioned here that Finnish word for cause, syy, has exactly the same double meaning as aitia. (Von Wright 1971, 65.) Se, mitä pidetään ongelmien syinä, vaikuttaa oleellisesti siihen, mitä tai ketä mahdollisesti pidetään vastuullisena. Tämä voi johtaa myös jonkun syyttämiseen. Syyt voidaan nähdä myös ilman vastuu- tai syytösulottuvuutta. Lisäksi syyselitykset antavat viitteitä siitä, millaisia keinoja pidetään järkevinä ratkaisuina. Tapa selittää esimerkiksi vastoinkäymisten tai masennusten syitä on sidottu historialliseen tilanteeseen, kieleen, kulttuuriin ja siihen yhteiskunnalliseen ajankohtaan missä eletään. Yksilöllisimmiltäkin vaikuttavat selitykset ilmenevät tässä laajassa kontekstissa, eivät irrallisina henkäyksinä tyhjyydessä. Kun afrikkalainen parantaja taikoo pahoja henkiä sairastuneesta, arvioidaan tekoa länsimaisesta näkökulmasta irrationaaliseksi. Sama koskee perulaisen shamaanin neuvoa matkailuohjelman juontajalle pään sisäisen paineen, stressin poistamiseksi (TV 2 Matkapassi: Peru, ): Munanmuotoinen opaali tyynyn alle yöksi. Kun jokin tieteellisesti todistamaton näyttää toimivan hyvin, sitä voidaan kutsua uskon voimaksi tai vaikka plasebo -vaikutukseksi. Näin kulttuuriimme sopimaton selitys saadaan haltuun. Viime kädessä kyse on havaitun vaikuttavuuden ja kontrollintunteen myönteisestä vaikutuksesta terveyteen (Ross - Nisbett 1991, 240). Saatamme myös selittää, että masennus johtuu aivojen välittäjäaineiden epätasapainosta, ja lääkitä sitä kaikenlaisilla useimmiten sattumalta keksityillä lääkkeillä. Silloin voidaan todeta syy ja seuraus -suhde lääkkeen ja oireen helpottumisen välillä ja helposti johtua päätelmään masennuksen syyn ainakin osittaisesta selviämisestä. Kirjailija Harri Sirolan (Image 5, 1996) sanoin: Tosiasiassa, jollen olisi ollut länsimaisen kulttuurin 35-vuotisen jyräämisen kohteena, minulle olisi aivan yhtä hyvin kelvannut burundilainen noitatohtori tai mikronesialainen kannibaali, joka 4

17 olisi syönyt pari parasta kaveriani ja soppakattilan poristessa selittänyt väärien ystävyyssuhteideni nyt lopullisesti päättyessä niistä aiheutuneiden riivaajien samalla haihtuvan höyrynä tuonpuoleisen huostaan. Selitysmallit ovat masennuksen kognitiivinen ydin. Tähän perusolettamukseen liittyy kiinteästi ihmisen tarve kysyä miksi?, kun tavoitteen sanan laajimmassa mahdollisessa merkityksessä saavuttamisessa epäonnistutaan. Lisäksi halutaan löytää jokin järkevältä tuntuva vastaus. Sama saattaa tietenkin koskea menetystä. Esimerkiksi läheisen kuolema johtaa usein kuolemaan johtaneiden syiden pohtimiseen. Tähän saattaa myös liittyä kysymyksiä kuoleman oikeudenmukaisuudesta ja esimerkiksi monenlaisia ristiriitaisia tunteita: Jos puolisoiden yhteiselämä on ollut kaunan sävyttämä, surua ei ole. Haava kuitenkin on. Se ilmenee nimettöminä somaattisina oireina, hikoiluna ja tuskana, jotka jatkuvat ja jatkuvat. Puolisoiden mennyt yhteiselämä määrää, ilmeneekö järkytys näkyvänä suruna vai nimettömänä hikoiluna. (Oiva Ketonen, Yliopistolehti 15/95.) Kaikista eläimistä ainakin ihmisellä on kyky tuntea surua. Sureva tai surumielinen ihminen esimerkiksi kaipaa ja käsittelee jotain menetystä, kuollutta läheistä, rakastetun välinpitämättömyyttä tai jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisen epäonnistumista. Tässä tutkimuksessa keskitytään masentuneiksi diagnostisoitujen ja psykoterapiaan hakeutuvien ihmisten haastatteluihin. Kulttuurisen tai analyyttisen yleistämisen perusjoukko on hyvin laaja, koska masennus tunteena, mielialana, oireena tai oireyhtymänä on tavallaan normaali osa elämää. Menetyksen aiheuttamaan luonnolliseen suruun ei puututa, vaan tutkimuskohteena on masennus arkisena ilmiönä, kaikkien tuntemana arvoituksena, ei vain psykiatrisena sairautena, vaan sinä, joka usein tulee ja menee omia aikojaan ja joka riistää elämältä ilon ja toimeliai- 5

18 suuden: Ihmisenä oleminen merkitsee toisaalta masentuneena olemista ja toisaalta elämänilon kokemista. Sen sijaan että pitäisin aika ajoin valtaavaa alakuloa ja surumielisyyttäni sairautena, pidän sitä merkkinä siitä, että olen erilaisissa elämän draamoissa mukana oleva ihminen. (Puhakainen 1999, 47.) Liioiteltua ei ole väittää, että masennus koskettaa jokaista, ainakin jossakin elämän vaiheessa, ainakin jonkinasteisena. Nykyisin on myös puhuttu eräänlaisesta masennuksen aikakaudesta. Sen on ajateltu liittyvän muiden muassa liian nopeasti muuttuvaan maailmaan, ydinperheiden hajoamiseen, yhteiskunnalliseen turvattomuuteen, ihmissuhteiden pinnallistumiseen tai narsistiseen luonteenrakenteeseen aina näkökulmasta riippuen. On myös puhuttu masennuksesta suomalaisten kansantautina: Masennuksesta tuli kansantauti (esim. HS ). Masennusta on myös pidetty ainakin kansanterveydellisenä ja samalla kansantaloudellisena ongelmana: Masennus maksaa miljardeja vuodessa (HS ). Yleisesti puhutaan viiden miljardin markan kustannuksista vuodessa. Kari Pylkkänen (HS ) kirjoittaa: Masennus- ja ahdistushäiriöistä on tullut taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävin psykiatrinen kansansairaus. Sairauseläkkeet ja lääkkeiden syönti ovat moninkertaistuneet viime vuosikymmenen aikana (HS ). Mielenterveyshäiriö jo yleisin syy saada työkyvyttömyyseläke (HS ). WHO:n mukaan masennuksen on ennustettu lisääntyvän rajusti myös kehitysmaissa tämän vuosituhannen alkuvuosikymmeninä (HS ). Tutkimuksen tarkoituksena on antaa masennuksen syyselityksille sisältö. Tavoitteena on luoda kuva masennuksesta ilmiönä, jota ei tarkastella yksilön sairaustilana erilaisten oireiden taustalla. Syyselitykset kytkeytyvät haastateltujen kokemiin ongelmiin tai oireisiin, joista muodostuu masennus tutkimuskohteena. Tämä näkökulma on ollut masennuksen tutkimuksissa aika poikkeuksellinen (vrt. Karp 1992, 1994; Lewis 1995; Kangas 1999). 6

19 Tietenkin ihminen selittää myös tavoitteiden onnistumisia, mutta silloin tarve ei välttämättä ole yhtä polttava, silloin koettu mielihyvä onnistumisesta usein riittää. Kuitenkin esimerkiksi masentuneisuuteen taipuvainen ihminen saattaa nimenomaan selittää onnistumisensa pelkäksi sattumaksi ja epäonnistumisensa omaksi tyhmyydekseen, mikä ei varmasti ole omiaan mielialan kohottamiseksi. Mutta ennen kaikkea masennus on jokin piinaava arvoitus, joka vaatii selitystä: Sellaiset ovat pahimpia tilanteita, jotka eivät ole kenenkään syytä, sinulla ei ole todellisia selityksiä, etkä tiedä mitä sinun pitäisi tuntea (Noel Gallagher Oasis-yhtyeestä, Q-lehden haastattelussa syyskuussa 1997). Tai toisin, Stephen Kingin (1997, 80-81), kärjekkäämmin sanoin: Kun ihmisen elämän kaikki normaalit kuviot ja rutiinit hajosivat ja vielä niin järkyttävän nopeasti piti löytää jotakin mistä pitää kiinni, jotakin joka oli sekä loogista että ennustettavaa. Jos ei muuta ollut kuin veren järjestelmällinen kierto ohuissa ihokerroksissa silmämunien ja lokakuun päivän viimeisten auringonsäteiden välissä, niin silloin se kelpasi ja kiitoksia paljon. Sillä jos ei löytynyt mitään, mistä pitää kiinni, mitään mikä oli edes jossain määrin järkevää, uuden maailmanjärjestyksen tuntemattomat osat olivat valmiina tekemään sinut hulluksi. Masennuksen voi luontevasti ajatella liittyvän myös tiettyihin elämän kriisivaiheisiin. Havahdutaan huomaamaan, että tähän on tultu, usein koetaan että tähän pisteeseen on vain ajauduttu ja oivalletaan samalla elämän rajallisuus: Tällainenko haluan olla? Mitä minä todella haluan? Masennuksen tai melankolian voidaan ajatella koskettavan myös kokonaisia luokkia yhteiskunnallisten muutosten puristuksissa, kuten saksan porvaristoa 1700-luvulla (ks. tark. Lepenies 1992). Amerikkalainen kirjailija William Styron (1995, 88) pohdiskelee omasta masennuksestaan kertovan kirjan lopussa sairautensa mahdollisia teoreettisia syitä ja toteaa: Olettamusten lukuisuus sinänsä on jo todiste depression lähes läpitunkemattomasta salaisuudesta. Laukai- 7

20 sumekanismeina Styron kuitenkin luettelee äkillisen alkoholista pidättäytymisen, koska sen mielihyvävaikutus katosi, kuolemaa ennakoivan iän saavuttamisen ja tyytymättömyyden työhön. Hän haluaa myös etsiä varhaisempia syy-yhteyksiä, jotka tarjoaisivat perimmäisen selityksen ja löytää perinnöllisen yhteyden isänsä sairastamaan masennukseen. Tärkein selitys on kuitenkin äidin kuolema kirjailijan ollessa vasta kolmen vuoden ikäinen: (...) sellainen järkytys ja varhainen suru (...) esiintyy depressiota käsittelevässä kirjallisuudessa yhä uudelleen traumana, joka joskus saattaa aiheuttaa lähes korjaamatonta emotionaalista tuhoa. Suomessa Styronin kirjan osuvuuden masennuksen kuvauksena tuo esiin muun muassa kirjailija Harri Sirola kertoessaan Image-lehdessä vuonna 1996 oman sairastumisensa lohduttomuudesta. Sirolan sairaus kestää kolme vuotta ja ainoa siihen tehoava hoitomuoto on sähköhoito, alkoholin ja masennuslääkkeiden hetkellisen helpotuksen lisäksi. Kun masennus väistyy, jää jäljelle lukematon määrä kysymyksiä sen syistä ja nimenomaan paranemisen syistä, mutta vastaukset jäävät perimmiltään kohtalon käsiin: En tahdo enää selittää mitään sellaista, mitä looginen järkeni ei luonnostaan ymmärrä. Se olkoon mystiikkaa, se on minun ulottumattomissani ja se siellä pysyköön. Usein on esitetty väite, että kaunokirjallisuus tai taide kuvaa osuvammin, syvemmin ja pätevämmin psykologisia ilmiöitä kuin tutkimusraportit kaavamaisuuksineen ja niistä johdettuine säännönmukaisuuksineen. Fiktiivinen kirjallisuus tai elämänkerrallinen tunnustuskirjallisuus antavat usein välähdyksen sosiaalisten ja psykologisten prosessien monimuotoisuudesta ja rikkaudesta. Tässä tutkimuksessa on pyritty lähestymään masennuksen ja sen selittämisen ongelmaa moniulotteisesti ja ennakkoluulottomasti. Vaikka tutkimuksen perusaineistona on kahdenkymmenen 1990-luvun puolivälissä psykoterapiaan hakeutuneen masennuksesta kärsivän ihmisen haastattelut, ei analyyttista silmää ole suljettu siltä julkiselta keskustelulta, joka masennuksen ilmiön ympärillä kiehnää erilaisissa kulttuurituotteissa, kuten kaunokirjallisuudessa, muistelmissa, lehdissä ja televisio-ohjelmissa: 8

21 Tuntuu että ainakin kirjoittamisen työssä, niin se jollakin tavalla syventää sitä maailmankuvaa. Et on nähny jotain semmosta mitä, tuntuu että semmoset, jotka sitä ei oo kokenu, ei edes tiedä, ei edes psykiatrit usein, niinku jos ei siinä maailmassa oo käyny, niin sitä on melkein mahdoton ymmärtää. Että perspektiiviä se antaa, jos ei sinne jää pysyvästi asumaan. (Harri Sirola Ben Furmanin Masennus-ohjelmassa.) Kirjailija Lawrence Durrellin (1959, 15) sanoin: Huojennuksena työssä, jota teen aivoillani ja sydämelläni, on juuri se, että vain taiteilijan ja kirjailijan hiljaisuudessa voidaan palata todellisuuteen, käsitellä tapahtumat uudelleen ja saada ne näyttämään tärkeimmät puolensa. Arkiset toimintamme todellisuudessa ovat vain säkki, joka kätkee kultakankaan ja tarkoituksen kuvion. Voidaan myös perustellusti väittää, että yhteiskuntatiede ei ole olemukseltaan ylihistoriallista, vaan sosiaaliseen ja historialliseen toimintaan sidottua kirjallisuutta (Alasuutari 1994; Luostarinen - Väliverronen 1991, ). Toisaalta on heti todettava kirjailija Juha Seppälän (HS ) kirjoitukseen viitaten, että hulluudesta kirjoittaminen ammattikirjoittajana on eri asia kuin sen vähemmän jäsentynyt kokeminen ilman luovaa hyödyntämistä. Seppälää kiusaa oikean hulluuden ja kirjallisen hulluuden välinen kuilu. Hän mainitsee muun muassa Sirolan kirjoituksen masennuksestaan. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma tämän tutkimuksen kannalta, sillä viime kädessä tutkimus tähtää masennuksen syyselitysten kulttuuristen merkitysten hahmottamiseen, eikä pyri todistamaan tutkimuksen tekijän todellista masennuksen ymmärtämistä. Tässä tutkimuksessa pysytellään suhteellisen lievien, kommunikoitavien masennus- ja ahdistuskokemusten parissa. Voidaan kuitenkin olettaa, että samat tai ainakin samankaltaiset psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset prosessit ovat selityksiä tuottamassa, niin lievissä kuin äärimmäisen vakavissa ja lamaannuttavissa masennustiloissa (ks. myös Schwarz - Clore 1996, 446). Joka tapauksessa tämän ratkaiseminen vaatisi oman tutkimuksensa, mutta toivottavaa tietenkin on, että tämä 9

22 tutkimus antaa mahdollisimman laajan ja syvän kuvan masennuksen raskaasta hahmosta. Masennuksen vakavuusasteikon soveltaminen on enemmän psykiatrien työtä ja kärsimyksen määrä on kuitenkin aina subjektiivista. William Styron (1995, 15) kuvaa tuskan jakamattomuutta, mutta toisaalta sen yleisyyttä ja yhteisyyttä seuraavasti: Depressio on mielialatauti, joka ilmenee niin salaperäisen tuskallisena ja vaikeasti tavoitettavana sairaalle itselleen hänen välittäjänä toimivalle älylleen että se hipoo kuvattavissa olevan rajoja. Niinpä se pysyy lähes käsittämättömänä niille, jotka eivät itse ole kokeneet sairautta sen äärimmäisessä muodossa, vaikka masennuskaudet, joita ihmiset silloin tällöin saattavat kokea ja joita he pitävät arkiseen elämäntaisteluun kuuluvina ovatkin niin yleisiä, että ne antavat monille ihmisille vihjeen siitä, mitä tuo sairaus katastrofaalisessa muodossaan voi olla. Samanlaisen ajatuksen masennuksen käsittämättömyydestä sitä kokemattomalle ja toisaalta yhteisen ymmärryspohjan löytämisen oivalluksesta tuo esiin yksi haastatelluista: Oikeestaan niinku ihan uus kokemus, siis sen mä muistan viime syksyltä, että se yks ajatus oli: Nytpä sitä tietää että mitä se on, kun on tosissaan masentunu. Ymmärtää ihan eri tavalla niiden ihmisten puheita, jotka puhuu, puhuu siitä miten se masennus, niinku vierailee useamminkin. (Haastateltu numero 10) Toivottavaa on, että tämä tutkimus auttaa näkemään masennuksen moniselitteisyyden, varsinkin kun masennusdiagnoosista on tullut yhä yleisempi kansallinen ongelma. Kuten Sorvaniemi (1998) toteaa, niin masennuksen tunnistaminen on lisääntynyt huomattavasti, koska käytössä on vuodesta 1989 lähtien ollut luotettava diagnoosi-järjestelmä DSM III, vuodesta 1994 DSM IV. Suomessa on käytössä myös ICD-10 - tautiluokitus, jonka koodit ovat muunnettavissa DSM-järjestelmään. 10

23 Masennus on käsitteenä merkityksiltään tavattoman laaja (esim. mieliala, oire, oireyhtymä, sairaus), samoin kuin masennuksen hoitamiseen löydetyt keinot. Esimerkiksi Helsingin Sanomien Tiede & Ympäristö -osaston Tiedon Jyvät -palstalla oli seuraava tiedeuutinen: Masentava viisaudenhammas LEIDENIN YLIOPISTON hammastutkimuksissa Hollannissa on päädytty arvelemaan, että viisaudenhampaan puhkeaminen lisää depressiota jopa niin paljon, että masennus johtaa itsemurhaan. Ilmiö on selvin vuotiailla. Psykologian tohtori E. J. de Wilde ja hammaslääketieteen tohtori H. Solleved olettavat, että viisaudenhampaan puhkeaminen ärsyttää tunne-elämää sääteleviä aivojen osia. Yläleuan viisaudenhammas johtaa syvempään masennukseen kuin alaleuan. Viisaudenhampaan puhkeamista vaikeuttavat muuttuneet ruokailutavat, jotka ovat kaventaneet leukoja. Sen takia viisaudenhampaat eivät useinkaan pääse tulemaan täysin esiin. Siitä voi seurata pysyviä häiriöitä mielialaan ja hormonitasapainoon. (Bryssel, Maikki Kiviharju-Wiebenga) Lääketieteen kuumia uutisia esittelevällä palstalla 7 päivää -lehdessä (31/ 98) kerrotaan yksinkertaisesta tavasta päästä masennuksesta: Arkisen elämän tasapaksun tylsyyden, ahdistuksen ja masentuneen mielialan korjaamiseen voi vaikuttaa vaihtamalla alusvaatteet uusiin. Näin väittää amerikkalainen best-seller Change Your Underwear - Change Your Life, jonka ovat kirjoittaneet psykologit Maryann Troiani ja Michael Mercer. (National Enquirer) Masennuksen selitysmallit on perusteltu tutkimuskohde jo sen vuoksi, että kaikissa mielenterveyspalvelujen muodoissa ongelmien oletetut syyt määrittävät hoitomenetelmien käytön ja myös päinvastoin. Maallikko- 11

24 teoriat masennuksesta ovat tärkeitä kaikille auttamistyössä toimiville, niin masennuksen ennaltaehkäisyssä, kuin varhaisissa interventioissa ja pitkässä terapeuttisessa hoidossa (ks. myös Furnham - Kuyken 1991). Ajatellaanpa vain edellisiä popularisoituja tiedeuutisia masennuksen hoidon lähtökohtina tai hoitoon liittyvissä toiveissa; tuskin vuosien psykoanalyysi on kovin hyvä ratkaisu, jos masennus johtuukin viisaudenhampaista. Hammaslääkäri on silloin oikea osoite. Helpointa on tietysti painua alusvaatekauppaan: Imurointi hälventää ärtymystä ja shoppailu alakuloisuutta (HS ). Seuraava katkelma psykiatrin vastaanotolta Umberto Econ (1990, ) romaanista Foucaultin heiluri kuvaa kärjistäen ja ironisesti tutkimuksen näkökulmaa: Minä puhuin, oli kuin pato olisi murtunut, minusta tuli kaikki, alusta loppuun saakka, mitä olin ajatellut kaksi vuotta sitten, mitä ajattelin Belbon ajatelleen ja Diotallevin. Ja ennen kaikkea se mitä oli tapahtunut juhannusaattoyönä. Wagner ei keskeyttänyt kertaakaan, ei osoittanut hermostumisen merkkejä eikä paheksumisen. Itse asiassa hän olisi yhtä hyvin voinut olla umpiunessa. Se oli varmaan hänen tekniikkansa. Ja minä annoin sanojen tulla. Sanaterapia. Sitten jäin odottamaan sanaa, hänen sanaansa, sanaa joka soisi minulle vapahduksen. Wagner nousi seisomaan tavattoman hitaasti. Kääntymättä minuun päin hän kiersi kirjoituspöydän ja meni ikkunan ääreen. Sitten hän jäi tuijottamaan ikkunasta ulos, kädet selän takana, ajatuksiinsa vaipuneena. Hiljaisuus, kymmenen minuuttia, viisitoista minuuttia. Sitten, edelleen selin minuun, hän totesi värittömällä äänellä tyynesti, rauhoittavasti, että olin hullu: Monsieur, vous étes fou. Hän seisoi hiljaa, minä istuin hiljaa. Viiden minuutin kuluttua ymmärsin ettei hän aikonut jatkaa. Istunto oli päättynyt. Lainauksessa kirjan yksi minäkertoja hakeutuu ammattiauttajan luokse ja kertoo kaiken mieltään painavan ja istunto päättyy. Tuomio on jyrkkä olette hullu eikä asiasta keskustella sen enempää. 12

25 Tässä tutkimuksessa analysoidaan kahdenkymmenen psykoterapiaan hakeutuvan ihmisen tutkimushaastattelua, yhteensä yli 60 tuntia videonauhaa. Tutkijan tehtäväksi jää puhutun analysoiminen kausaaliselitysten näkökulmasta, tuijottaen videokuvaa, näyttöpäätettä ja sanoja paperilla, usein kädet selän takana, ajatuksiinsa vaipuneena. Loppupäätelmien ja puheen loppumisen välinen hiljaisuus on teoreettisena ja menetelmällisenä ongelmana pyritty ratkaisemaan tutkimuksen seuraavassa luvussa. Varmaa kuitenkin on, että tulokset ovat Econ fiktiivisen tohtorin lausuntoa monisyisemmät. Tavallaan kaikessa psykoterapiassa on taustalla ajatus vääristä tai vinoutuneista tunne- tai ajatusmalleista oireilun syynä, oli sitten kyse psykoanalyysista tai ratkaisukeskeisistä terapioista. Ratkaisukeskeisissä psykoterapeuttisissa lähestymistavoissa on tapana olla kaivelematta ongelmia ja syitä sen tarkemmin ja etsiä mieluummin toimivia ratkaisuja, koska hyväkään selitys ongelman luonteesta ja alkuperästä ei välttämättä takaa toivottua terapeuttista tulosta (O Hanlon - Weiner-Davis 1990, 21). Voidaan myös ajatella, että välinpitämättömyys miksi? -kysymykselle on tietynlaisen ihmiskuvan manipulointia, toimivuuden konsultointia, jossa on hyväksytty perimmäisten selitysten mahdottomuus ja ylipäänsä asetettu nopeat, myönteiset ja realistiset tavoitteet ensisijaisiksi. Samoin voidaan todeta että eri tutkimusten mukaan (esim. neuroottisuudesta, skitsofreniasta, masennuksesta ja mielenterveydestä yleensä) erot tieteellisten ja maallikkoteorioiden välillä on huomattu pienemmiksi kuin aiemmin on ajateltu, voidaan puhua aste-eroista mieluummin kuin oleellisista tyyppi- tai laatueroista (esim. Furnham - Thomson 1996). Varmaa kuitenkin on, että ratkaisujen ja hoitojen keksiminen on samalla ongelmien syiden määrittelyä ja toimivat ratkaisut niiden syihin suoraan tai epäsuorasti puuttumista (esim. Furnham - Akande 1997). Kausaalisuus vain elää omaa elämäänsä silloinkin kun syiden kaivelua tarkoituksellisesti vältetään, kuin absurdissa komediassa tai traagisessa kyynisyydessä, kuten F. M. Dostojevskin (1996/1864, 30) romaanissa Kirjoituksia kellarista: 13

26 Missä ovat perimmäiset syyni, joihin nojaan, missä perusteet? Mistä minä otan ne? Minä harjoitan ajattelua, ja siksi jokainen perimmäinen syy raahaa minulla perässään toista vielä perimmäisempää ja niin edelleen loputtomiin. (...) Mutta yritäpä antautua tunteesi valtaan sokeasti, pohdiskelematta, vailla perimmäistä syytä, karkota tietoisuus edes siksi aikaa. Vihaa tai rakasta, kunhan vain et istu kädet ristissä. Viimeistään ylihuomenna alat halveksia itseäsi siksi, että petkutit itseäsi tietoisesti. Tulos: saippuakupla ja jähmeys. Pidetään mielessä myös se mitä Sontag (1991, 65) toteaa syöpää käsittelevässä kirjassaan: Ja juuri sairauksilla, joita pidetään monisyisinä (tahtoo sanoa, mystisinä), on laajimmat mahdollisuudet ilmaista metaforisesti jotain, mitä pidetään joko yhteiskunnallisesti tai moraalisesti vääränä. 14

27 2 Masennus ja selittäminen

28

29 Se on se juttu masennuksessa. Ihminen pystyy selviytymään melkein mistä tahansa niin kauan kuin hän tietää sen loppuvan. Mutta masennus on niin salakavalaa ja päivittäin kasautuvaa, että on mahdotonta kuvitella sen koskaan loppuvan. Sumu on kuin häkki ilman avainta. (Elizabeth Wurtzel 1994, 168.) Masennus, suru ja ahdistus Haastattelija: Tossa mä jäin sitä miettimään ton ahdistuksen ja masennuksen, nää on tietysti vähän tämmösiä niinku miten nyt sanos lääketieteellisiä sanoja, mut että masennus usein ilmenee just semmosena energiaköyhyytenä, et ei jaksa ja ja... Haastateltava: Joo kyl se varmaan lääketieteellisesti on niinku sitä masennusta, masennusta asioista jotenki yleensä, ja jos mul olis mahdollisuus, niin mä niinku vaan olisin. (9) Masennuksen tai melankolian olemusta on pohdittu jo paljon ennen psykoanalyysia, psyykenlääkkeitä tai kognitiivisia terapioita. Aikaan sidottuja selittämisen tapoja tarkastellaan helposti pysyvinä, vaikka ne ovat jatkuvassa muutosprosessissa. Esimerkiksi sata vuotta sitten suomalaisten ruuansulatusvaivoihin ja mielenmasennukseen löytyi apu halkojen sahauksesta ja hakkuusta (Halmesvirta 1998). Kuitenkin usein koetaan, että nykyisyys on pätevin tapa hahmottaa asioita, ikään kuin älyllisen tien päätepiste olisi käsillä: (...) ikään kuin ne (vanhemmat) ei tajuis sitä, että minkälainen maailma nykyään on, tai et mitä se todennäkösesti aina on ollu, mutta joinakin vuosikymmeninä on pitänyt teeskennellä jotain muuta jostain syystä. (17) Tämän jakson pyrkimyksenä ei ole tuottaa kattavaa kuvaa masennuksen historiallisista merkityksistä ja vivahteista. Se olisi mahdoton ajatus toteuttaa, ainakin tämän tutkimuksen puitteissa. Tarkoituksena 17

30 on antaa lukijalle näkökulma masennuksen nykypäivään, sillä varsinainen tutkimuksen analyysiosuus käsittelee masennuksen syyselityksiä, jotka ovat jotakin minkä jo tiedämme (Moscovici 1984, 181). Tavoitteena on tehdä nämä ainakin osittaiset itsestäänselvyydet näkyvämmiksi suhteessa historian kuluessa muodostuneisiin käsityksiin, tai Moscovicin (1961) termiä käyttäen sosiaalisiin representaatioihin. Toisaalta masennus vaikuttaa ilmiöltä, joka helposti jää selkeää ja yksinkertaista selitystä vaille. Tällöin joudumme aktiivisesti pohtimaan mahdollisia syitä, avaamaan mahdollisten kulttuuristen ja sosiaalisten itsestäänselvyyksien turvaverkkoa. Tämän väitteen taustaoletuksena on se attribuutioteorioiden väittämä, että ihmisellä on tarve löytää selitys ainakin yllättäville ja epämiellyttäville tapahtumille ja kokemuksille. Mutta historian kuluessa on syntynyt myös muita ajan hengen mukaisia teorioita ja näkemyksiä melankolian tai masennuksen olemuksesta. Antiikin Hippokrateen typologiassa kuiva ja kylmä musta sappi hallitsi melankolista temperamenttia, ja samoin kostea ja kylmä lima hidasta ja välinpitämätöntä flegmaatikkoa. Toisin kuin kuuma ja kuiva keltainen sappi tai kostea ja kuuma veri, joiden hallitsemat ihmiset edustivat kiivasta koleerikkoa tai vilkasta sangviinikkoa. Selitysmalli rakentui siis ruumiinnesteiden perusteella tehtyyn tyypittelyyn. Tietenkin oma kysymyksensä on toisaalta se, millaiset selitykset missäkin historiallisessa tilanteessa ja missäkin kulttuurissa muodostuvat vallitseviksi. Ja toisaalta se millaisia yksinkertaistettuja tulkintoja varhaisemmista selityksistä meillä on käytössä nykypäivänä. Esimerkiksi Jacksonin (1986) mukaan ajatus pitkittyneestä surusta ja pelosta melankolian perustunteina oli jo antiikin aikana mukana masennuksen määritelmässä. Toisella vuosisadalla ajanlaskun jälkeen melankolian määritelmä sai vain uusia tarkennuksia Hippokrateeseen perustuvaan määrittelyyn ja pysyi sittemmin suurin piirtein samana noin puolitoista vuosituhatta: kroonisuus, pelokkuus, surullisuus, ihmisviha, väsymys elämään, usein jokin toistuva harha, ruuansulatusoireet ja itsemurha-ajatukset. 18

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti?

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? Yhdessä parempi miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi-

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä Sopeutumisprosessin vaiheet ovat Sokkivaihe Reaktiovaihe Työstämis- ja käsittelyvaihe Uudelleen suuntautumisen

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S. 100-108 (Mitä mielenterveys on?) Mieti parisi kanssa, miten määrittelisit mielenterveyden. Mielenterveys Raja mielen terveyden ja sairauden välillä on liukuva, sopimusvarainen

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA - LASTEN JA NUORTEN YKSINÄISYYS

KAVEREITA NOLLA - LASTEN JA NUORTEN YKSINÄISYYS KAVEREITA NOLLA - LASTEN JA NUORTEN YKSINÄISYYS PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen 9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha asenne

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Näkökulmia surun kohtaamiseen

Näkökulmia surun kohtaamiseen Näkökulmia surun kohtaamiseen 1 Psyykkisen kriisin kuvaus läheisen ihmisen kuoleman jälkeen (esim. Cullberg 1973) shokkivaihe (muutamasta sekunnista muutamaan päivään) reaktiovaihe (muutama kuukausi) korjaamisvaihe

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Talentum Helsinki 2013 Kirjoittajasta Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Mieliala AKVA kuntoutuksen tuloksellisuuden raportointikoulutus 27.10.2014. Tanja Laukkala Asiantuntijalääkäri Kelan terveysosasto

Mieliala AKVA kuntoutuksen tuloksellisuuden raportointikoulutus 27.10.2014. Tanja Laukkala Asiantuntijalääkäri Kelan terveysosasto Mieliala AKVA kuntoutuksen tuloksellisuuden raportointikoulutus 27.10.2014 Tanja Laukkala Asiantuntijalääkäri Kelan terveysosasto Mielialan arviointi mittareiden avulla -taustaa Masennusoireilu on väestötasolla

Lisätiedot

RBDI Suomen oloihin kehitetty lyhyt masennusoireilun kysely

RBDI Suomen oloihin kehitetty lyhyt masennusoireilun kysely Vastauspäivämäärä Potilaan nimi Henkilötunnus Tiedustelemme tällä lomakkeella mielialan erilaisia piirteitä. Vastatkaa kuhunkin kysymykseen sillä tavalla millaiseksi tunnette itsenne tällä hetkellä. Rastittakaa

Lisätiedot

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme pitää sinua välillä joko erittäin hyvänä tai erittäin pahana 0n sinulle ajoittain syyttä vihainen tai

Lisätiedot

Kehitysvammaisena eläminen. Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta

Kehitysvammaisena eläminen. Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta Kehitysvammaisena eläminen Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta Yleistä kehitysvammaisuudesta Vaikeus oppia ja ymmärtää uusia asioita Kehitysvammaisuudessa on asteita ja ne vaihtelevat lievästä syvään Syitä

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

T U I J A H E L L S T E N

T U I J A H E L L S T E N TRAUMAATTINEN KRIISI T U I J A H E L L S T E N 16.3.2016 1 ELÄMÄNTILANTEITA Stressi ristiriitaisia vaatimuksia reaktiot yksilöllisiä Kehityskriisi elämänkulkuun kuuluvia muutosvaiheita useimmiten sujuvat

Lisätiedot

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa Henna Haravuori 1 Työnjako nuorten masennustilojen hoidossa Perusterveydenhuolto (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskukset,

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Tavoitteena on antaa pastoreille työvälineitä ja menetelmiä, joiden avulla he voivat arvioida ja kehittää omaa ajanhallintaansa ja itsensä johtamista. Henkilökohtainen

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Vanhusten yksinäisyys ja syrjäytyminen

Vanhusten yksinäisyys ja syrjäytyminen Vanhusten yksinäisyys ja syrjäytyminen Etsivä vanhustyö -seminaari 6.9.2016 Hanna Uotila, TtT Amurin Teon Tupa ry hanna.uotila@teory.fi Kuvittele, että heräät aamuyöllä yksin. Valvot aamuun asti yksin.

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä. Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten.

Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä. Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten. Suru Suomen Mielenterveysseura Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten. ISBN 978-952-7022-21-4 Paino: Grano 2015 Kuvitus:

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT. SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI LUENNOITSIJA JA INTRESSIT Jan-Henry Stenberg FT., PsL, erikoispsykologi,

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MINDFULNESS ON TIETOISTA LÄSNÄOLOA Mindfulness on valintaa ja tietoinen päätös kohdistaa huomio nykyhetkeen. Tavoitteena on luoda uudenlainen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen. Tunteet ilmenevät monin tavoin

TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen. Tunteet ilmenevät monin tavoin Sisällys I TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ 10 1 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen 12 Tulkinnat vaikuttavat tunteisiin Psyykkinen hyvinvointi on mielen hyvinvointia 12 13 Tunteet

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Medikalisaatio ja terveysarvot Luento 7. Farmasian tdk. 21.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Arvot tieteessä Terveysarvot Medikalisaatio

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA Tietoisesti pyrkien vai sattumalta edeten? LitM, KK Väitös 19.2.2016 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Golfliiton liittokokousseminaari 13.2.2016 LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Miksi katse työniloon? Työnilosta tuloksellisuutta Työnilon edistäminen työpaikoilla. Työhyvinvoinnin professori, Tampereen yliopisto

Miksi katse työniloon? Työnilosta tuloksellisuutta Työnilon edistäminen työpaikoilla. Työhyvinvoinnin professori, Tampereen yliopisto Työnilon jäljillä Miksi katse työniloon? Työnilosta tuloksellisuutta Työnilon edistäminen työpaikoilla Marja Liisa Manka Työhyvinvoinnin professori, Tampereen yliopisto Marja Liisa Manka 1 Miksi katse

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Maahanmuuttajan mielenterveys

Maahanmuuttajan mielenterveys Maahanmuuttajan mielenterveys Tapio Halla, erikoislääkäri Tampereen kaupunki Mielenterveys-ja päihdepalvelut Psykiatrian poklinikka maahanmuuttajille Maahanmuuttajat Suomessa suurin maahanmuuttajaryhmä

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Mitä on tieteellinen tutkimus? Rationaalisuuteen pyrkivää havainnointia ja

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen Haastava käyttäytyminen psykologi Ewa Male Mäntsälä 2014 Mitä tarkoitetaan haastavalla käyttäytymisellä? käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista

Lisätiedot

- jos ahdistaa, kannattaa eritellä miksi (mikä oikein ahdistaa?)

- jos ahdistaa, kannattaa eritellä miksi (mikä oikein ahdistaa?) Pirkko Heiske: MUUTOS JA MUUTOKSESSA ONNISTUMINEN / ESIMIES JA MUUTOS 1) Muutokset ja niihin suhtautuminen Kaksi tapaa suhtautua: - avautuminen, aktiivisuus - sulkeutuminen Mitkä ovat suhtautumistapojen

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Mielenterveyden. Ensiapukirja. Mielenterveyden. Ensiapukirja. Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi. Suomen Mielenterveysseura SMS-Tuotanto Oy

Mielenterveyden. Ensiapukirja. Mielenterveyden. Ensiapukirja. Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi. Suomen Mielenterveysseura SMS-Tuotanto Oy Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi Mielenterveyden Ensiapukirja Mielenterveyden Ensiapukirja Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi Suomen Mielenterveysseura SMS-Tuotanto Oy Suomen Mielenterveysseura

Lisätiedot

1. Otetaan perusjoukoksi X := {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Piirrä seuraaville kolmelle joukolle Venn-diagrammi ja asettele alkiot siihen.

1. Otetaan perusjoukoksi X := {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Piirrä seuraaville kolmelle joukolle Venn-diagrammi ja asettele alkiot siihen. Joukko-oppia Matematiikan mestariluokka, syksy 2010 Harjoitus 1, vastaukset 20.2.2010 1. Otetaan perusjoukoksi X := {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Piirrä seuraaville kolmelle joukolle Venn-diagrammi asettele

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Itsemurhan tehneen läheisellä on oikeus

Itsemurhan tehneen läheisellä on oikeus Itsemurha Itsemurhan tehneen läheisellä on oikeus 1. Surra omalla tavallaan, omassa tahdissaan ja niin kauan kuin siltä tuntuu. 2. Saada tietää tosiasiat itsemurhasta. Nähdä vainaja ja järjestää hautajaiset

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

Väkivaltaa kokenut lapsi sijaisperheessä. Kokemukset näkyviin väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa hanke 2009-2014

Väkivaltaa kokenut lapsi sijaisperheessä. Kokemukset näkyviin väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa hanke 2009-2014 Väkivaltaa kokenut lapsi sijaisperheessä hanke 2009-2014 Tuon lapsen kanssa on sitten kummallista olla. Toisaalta tuntuu, että syli kuin syli kelpaa, mutta sitten kun tosipaikan tullen yritän ottaa syliin

Lisätiedot

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Psykologi, psykoterapeutti, YET Tiina Röning Rokua 28.10.2015 Mitä on tunne? Erilaisia selitystapoja

Lisätiedot

Suora sitaatti niinkö tosiaan?

Suora sitaatti niinkö tosiaan? @MagSymp16 Suora sitaatti niinkö tosiaan? Lauri Haapanen viittä vaille tohtori toimittaja lauri.haapanen@helsinki.fi www.laurihaapanen.fi Twitter: @LauriHaapanen Esimerkki 1: Kulutusvalinnat Kulttuurilehti,

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Pienen lapsen kiukku KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Sisältö: Lapsen psyykkisen kehityksen vaiheet Temperamentti Mikä lasta kiukuttaa? Konstit ja keinot kiukkutilanteissa Tavoitteet:

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Kipuluento / 2016 / ESH Anneli Järvinen- Paananen Kipu koskettaa monia Kivun kanssa

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot

Skitsofrenia. Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille. Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus

Skitsofrenia. Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille. Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Skitsofrenia Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Skitsofrenia Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän

Lisätiedot