ISBN (PDF-versio)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISBN 952-91-3020-1 (PDF-versio)"

Transkriptio

1 Masennuksen arkea

2 ISBN (PDF-versio)

3 Jukka Tontti Masennuksen arkea Selityksiä surusta ilman syytä

4 Sosiaalipsykologisia tutkimuksia Socialpsykologiska studier Social psychological studies 3 Kustantaja: Toimituskunta: Copyright Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos Kari Mikko Vesala, puheenjohtaja Klaus Helkama Karmela Liebkind Rauni Myllyniemi Anna-Maija Pirttilä-Backman Maaret Wager Sonja Lehtonen, toimitussihteeri Jukka Tontti ja Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos PL 4 (Fabianinkatu 28) Helsingin yliopisto ISBN ISSN Graafinen suunnittelu: Riitta Nieminen Kannen kuvassa Auguste Rodinin Ajattelija Edita Oy, Helsinki 2000

5 Marille

6

7 ESIPUHE Tutkimusidea alkoi kypsyä vuoden 1994 syksyllä, kun työskentelin professori Klaus Helkaman tutkimusavustajana Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksella. Pro gradu -tutkielma oli jättänyt mieleeni kytemään kysymyksen mielenterveyshäiriöiden koetuista syistä ja niiden seurauksista. Aloin kehitellä tutkimussuunnitelmaa mielenterveysongelmien syyselityksistä. Kun pohdin sopivaa aineistonkeruumenetelmää sain sattumalta tietooni, että laaja aineistonkeruu psykoterapiaan hakeutuvista ihmisistä oli jo käynnistynyt Psykoterapiaprojektissa (päärahoittajana Kansaneläkelaitos, yhteistyötahoina HUS:n psykiatrian klinikka ja Kuntoutussäätiö). Tutkimusjohtaja dosentti Veikko Aalberg ja projektin johtoryhmä hyväksyivät tutkimussuunnitelmani vuoden 1995 alussa, ja sain luvan videoitujen tutkimushaastattelujen käyttämiseen aineistona. Koneen Säätiön tutkijanstipendi mahdollisti kokopäiväisen tutkimustyön kolmen vuoden ajan 1996 kesästä alkaen. Silloin tutkimuskohteena olivat vielä mielenterveysongelmien syyselitykset yleensä. Masennus nousi kuitenkin hiljalleen yläkäsitteeksi kaikille oireille ja ongelmille. Masennusta tuntui olevan myös ajan hengessä. Puhuttiin suomalaisesta kansansairaudesta ja masennuksen aikakaudesta länsimaisissa yhteiskunnissa, kuin myös masennuksen leviämisestä kehitysmaihin. Tutkimustyön pitkäjänteisessä ja moniulotteisessa prosessissa kiitän tässä yhteydessä erityisesti ohjaajiani professori Klaus Helkamaa ja professori Rauni Myllyniemeä, sekä työn esitarkastajia professori Hannu Rätyä ja dosentti Juhani Ihanusta. Lämpimät kiitokset myös Kari Vesalalle, Anna-Maija Pirttilä-Backmanille, Inga Jasinskaja-Lahdelle, Sonja Lehtoselle, Riitta Niemiselle ja Ari Marjovuolle tärkeistä kommenteista kirjan syntymisen eri vaiheissa. Kiitokset myös Psykoterapiaprojektin henkilökunnalle sujuvasta yhteistyöstä. Helsingissä marraskuussa 2000 Jukka Tontti vii

8

9 SISÄLLYS JOHDANTO 1 MASENNUS JA SELITTÄMINEN 15 Masennus, suru ja ahdistus 17 Kausaaliattribuutiot ja sosiaaliset representaatiot 28 Psykoterapiaan hakeutuvien ihmisten haastattelut ja aineiston analyysi 38 MASENNUKSEN ARKISELITYKSET 49 Menneen kasauma 55 Sukutaakka 55 Lapsuuden perhe 59 Ruumiin ja mielen tila 67 Ruumiin sairaus 67 Luonteen vaikeus 73 Tunteiden kipeys 77 Ajatusten umpikujat 81 Läheiset ihmissuhteet 86 Työolosuhteet 91 Vieraantuneisuus 95 Luonnottomuus 95 Syrjäytyminen 97 Kulttuurimelankolia 100 Elämäntapa ja melankolinen ylenkatse 104 MASENNUKSEN OMAKUVA 111 Kuningas masennuksen kiertokulku: paineen ja puutteen attribuutiot 113 Onko syytä masentua vai päinvastoin? 140 KIRJALLISUUS 149 LEHTIARTIKKELIT 169 LIITE: SELITYKSET LUOKITTAIN 171

10

11 Tunsi äiti tummaisensa, tunsi jo tuhon-alaisen syntymässä säikkyneeksi; itki, itki, ei evännyt, virkkoi, vienosti saneli: Niin menekin, poloinen poika, mene kuolon kuusikkohon, vainajien varvikkohon, tuvan taakse taaton saaman, lempeän lepotiloille, missä seisoo puut pyhäiset, hongat himmeät puhuvat ollehista, mennehistä, murehessa yön ikuisen. (Eino Leino 1903, ) Ankea maisema, pelloilla vähän lunta, metsässä jo pimeää, tie jäässä, kuorma-autonkuljettaja panee valot päälle, matalan talon ovelle tulee ihminen, seisoo portailla, murheen murtamana, niin syvän murheen että tämä synkkä hirvittävä maisema auttaisi hänet keksimään Jumalan ellei Jumalaa jo olisi keksitty: nyt, juuri tällä hetkellä, nyt eivät mitkään valheet auta. Tämä ihminen, tämä joka katsoo, on itse murhe. (Pentti Saarikoski Ref. Tarkka 1996, 475.) xi

12

13 1 Johdanto

14

15 Patologian syyn kuvaus on sama. Se on aina jotakin sellaista kuin että ei rakastettu tarpeeksi lapsena, tai hylätyksi tulemista jossakin toisessa vaiheessa. Kuuntele kenen tahansa surullisen ihmisen onnetonta tarinaa, ja se kuulostaa samalta kuin mikä tahansa muu onneton tarina. (Elizabeth Wurtzel 1994, 223.) Monissa psykoterapiateorioissa on perusoletus vieteiltään, tarpeiltaan tai tunteiltaan tukahtuneesta modernista länsimaisesta ihmisestä, jonka vapauttamiseksi on kehitetty erilaisia terapeuttisia menetelmiä. Freudin psykoanalyyttinen teoria oli se viitekehys, joka johdatti minut tutkimaan amerikkalaisen Arthur Janovin primaaliterapiaa pro gradu - tutkielmassani (Tontti 1994, 1996). Primaaliterapia on yksi esimerkki psykoterapiasta, jossa on esitetty yksinkertaistettu käsitys ihmisen psyykkisten häiriöiden tai koetun inhimillisen tuskan, kuten masennuksen, syistä ja ratkaisuista. Parantuminen tapahtuu palaamalla muistoissa takaisin lapsuuteen, kokemalla menneitä tukahdutettuja tunteita. Pääasiassa vanhempien ja yleensä ottaen yhteiskunnan neuroottisuuden aiheuttamia loukkauksia ymmärtämällä on mahdollista saavuttaa ylihistoriallinen, aito ja luonnollinen biologinen tasapaino, mikä on kuitenkin eri asia kuin onnellisuus: Ajatus onnellisesta mielentilasta on masentuneiden ihmisten fantasia (Janov 1975, 146). Tämä tutkimus perustuu olettamukseen, että yksi ihmisen ajattelun perusmalleista on syy ja seuraus -suhteen eli kausaalisuhteen hahmottaminen. Kysymyksenasettelu pohjaa attribuutiotutkimuksen ytimeen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on psykoterapiaan hakeutuvien ihmisten masennukseen liittyvien kausaaliselitysten laadullinen kartoittaminen. Kausaalisena selittämisenä tarkastellaan videoiduissa tutkimushaastatteluissa esitettyjä selityksiä ongelmien ja oireiden syistä. Tutkimusongelma voidaan kiteyttää näennäisen yksinkertaiseen kysymykseen: Miten psykoterapiaan hakeutuvat ihmiset selittävät masennuksen syitä? Peruskysymys siis on, miten maallikot eli tässä tapauksessa asiantuntijat selittävät oireidensa tai ongelmiensa syitä tietyssä psykoterapiaan hakeutumisen kontekstissa. 3

16 The Greek word for cause, aitia, also means guilt. The Latin causa was in origin a legal term. It may be mentioned here that Finnish word for cause, syy, has exactly the same double meaning as aitia. (Von Wright 1971, 65.) Se, mitä pidetään ongelmien syinä, vaikuttaa oleellisesti siihen, mitä tai ketä mahdollisesti pidetään vastuullisena. Tämä voi johtaa myös jonkun syyttämiseen. Syyt voidaan nähdä myös ilman vastuu- tai syytösulottuvuutta. Lisäksi syyselitykset antavat viitteitä siitä, millaisia keinoja pidetään järkevinä ratkaisuina. Tapa selittää esimerkiksi vastoinkäymisten tai masennusten syitä on sidottu historialliseen tilanteeseen, kieleen, kulttuuriin ja siihen yhteiskunnalliseen ajankohtaan missä eletään. Yksilöllisimmiltäkin vaikuttavat selitykset ilmenevät tässä laajassa kontekstissa, eivät irrallisina henkäyksinä tyhjyydessä. Kun afrikkalainen parantaja taikoo pahoja henkiä sairastuneesta, arvioidaan tekoa länsimaisesta näkökulmasta irrationaaliseksi. Sama koskee perulaisen shamaanin neuvoa matkailuohjelman juontajalle pään sisäisen paineen, stressin poistamiseksi (TV 2 Matkapassi: Peru, ): Munanmuotoinen opaali tyynyn alle yöksi. Kun jokin tieteellisesti todistamaton näyttää toimivan hyvin, sitä voidaan kutsua uskon voimaksi tai vaikka plasebo -vaikutukseksi. Näin kulttuuriimme sopimaton selitys saadaan haltuun. Viime kädessä kyse on havaitun vaikuttavuuden ja kontrollintunteen myönteisestä vaikutuksesta terveyteen (Ross - Nisbett 1991, 240). Saatamme myös selittää, että masennus johtuu aivojen välittäjäaineiden epätasapainosta, ja lääkitä sitä kaikenlaisilla useimmiten sattumalta keksityillä lääkkeillä. Silloin voidaan todeta syy ja seuraus -suhde lääkkeen ja oireen helpottumisen välillä ja helposti johtua päätelmään masennuksen syyn ainakin osittaisesta selviämisestä. Kirjailija Harri Sirolan (Image 5, 1996) sanoin: Tosiasiassa, jollen olisi ollut länsimaisen kulttuurin 35-vuotisen jyräämisen kohteena, minulle olisi aivan yhtä hyvin kelvannut burundilainen noitatohtori tai mikronesialainen kannibaali, joka 4

17 olisi syönyt pari parasta kaveriani ja soppakattilan poristessa selittänyt väärien ystävyyssuhteideni nyt lopullisesti päättyessä niistä aiheutuneiden riivaajien samalla haihtuvan höyrynä tuonpuoleisen huostaan. Selitysmallit ovat masennuksen kognitiivinen ydin. Tähän perusolettamukseen liittyy kiinteästi ihmisen tarve kysyä miksi?, kun tavoitteen sanan laajimmassa mahdollisessa merkityksessä saavuttamisessa epäonnistutaan. Lisäksi halutaan löytää jokin järkevältä tuntuva vastaus. Sama saattaa tietenkin koskea menetystä. Esimerkiksi läheisen kuolema johtaa usein kuolemaan johtaneiden syiden pohtimiseen. Tähän saattaa myös liittyä kysymyksiä kuoleman oikeudenmukaisuudesta ja esimerkiksi monenlaisia ristiriitaisia tunteita: Jos puolisoiden yhteiselämä on ollut kaunan sävyttämä, surua ei ole. Haava kuitenkin on. Se ilmenee nimettöminä somaattisina oireina, hikoiluna ja tuskana, jotka jatkuvat ja jatkuvat. Puolisoiden mennyt yhteiselämä määrää, ilmeneekö järkytys näkyvänä suruna vai nimettömänä hikoiluna. (Oiva Ketonen, Yliopistolehti 15/95.) Kaikista eläimistä ainakin ihmisellä on kyky tuntea surua. Sureva tai surumielinen ihminen esimerkiksi kaipaa ja käsittelee jotain menetystä, kuollutta läheistä, rakastetun välinpitämättömyyttä tai jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisen epäonnistumista. Tässä tutkimuksessa keskitytään masentuneiksi diagnostisoitujen ja psykoterapiaan hakeutuvien ihmisten haastatteluihin. Kulttuurisen tai analyyttisen yleistämisen perusjoukko on hyvin laaja, koska masennus tunteena, mielialana, oireena tai oireyhtymänä on tavallaan normaali osa elämää. Menetyksen aiheuttamaan luonnolliseen suruun ei puututa, vaan tutkimuskohteena on masennus arkisena ilmiönä, kaikkien tuntemana arvoituksena, ei vain psykiatrisena sairautena, vaan sinä, joka usein tulee ja menee omia aikojaan ja joka riistää elämältä ilon ja toimeliai- 5

18 suuden: Ihmisenä oleminen merkitsee toisaalta masentuneena olemista ja toisaalta elämänilon kokemista. Sen sijaan että pitäisin aika ajoin valtaavaa alakuloa ja surumielisyyttäni sairautena, pidän sitä merkkinä siitä, että olen erilaisissa elämän draamoissa mukana oleva ihminen. (Puhakainen 1999, 47.) Liioiteltua ei ole väittää, että masennus koskettaa jokaista, ainakin jossakin elämän vaiheessa, ainakin jonkinasteisena. Nykyisin on myös puhuttu eräänlaisesta masennuksen aikakaudesta. Sen on ajateltu liittyvän muiden muassa liian nopeasti muuttuvaan maailmaan, ydinperheiden hajoamiseen, yhteiskunnalliseen turvattomuuteen, ihmissuhteiden pinnallistumiseen tai narsistiseen luonteenrakenteeseen aina näkökulmasta riippuen. On myös puhuttu masennuksesta suomalaisten kansantautina: Masennuksesta tuli kansantauti (esim. HS ). Masennusta on myös pidetty ainakin kansanterveydellisenä ja samalla kansantaloudellisena ongelmana: Masennus maksaa miljardeja vuodessa (HS ). Yleisesti puhutaan viiden miljardin markan kustannuksista vuodessa. Kari Pylkkänen (HS ) kirjoittaa: Masennus- ja ahdistushäiriöistä on tullut taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävin psykiatrinen kansansairaus. Sairauseläkkeet ja lääkkeiden syönti ovat moninkertaistuneet viime vuosikymmenen aikana (HS ). Mielenterveyshäiriö jo yleisin syy saada työkyvyttömyyseläke (HS ). WHO:n mukaan masennuksen on ennustettu lisääntyvän rajusti myös kehitysmaissa tämän vuosituhannen alkuvuosikymmeninä (HS ). Tutkimuksen tarkoituksena on antaa masennuksen syyselityksille sisältö. Tavoitteena on luoda kuva masennuksesta ilmiönä, jota ei tarkastella yksilön sairaustilana erilaisten oireiden taustalla. Syyselitykset kytkeytyvät haastateltujen kokemiin ongelmiin tai oireisiin, joista muodostuu masennus tutkimuskohteena. Tämä näkökulma on ollut masennuksen tutkimuksissa aika poikkeuksellinen (vrt. Karp 1992, 1994; Lewis 1995; Kangas 1999). 6

19 Tietenkin ihminen selittää myös tavoitteiden onnistumisia, mutta silloin tarve ei välttämättä ole yhtä polttava, silloin koettu mielihyvä onnistumisesta usein riittää. Kuitenkin esimerkiksi masentuneisuuteen taipuvainen ihminen saattaa nimenomaan selittää onnistumisensa pelkäksi sattumaksi ja epäonnistumisensa omaksi tyhmyydekseen, mikä ei varmasti ole omiaan mielialan kohottamiseksi. Mutta ennen kaikkea masennus on jokin piinaava arvoitus, joka vaatii selitystä: Sellaiset ovat pahimpia tilanteita, jotka eivät ole kenenkään syytä, sinulla ei ole todellisia selityksiä, etkä tiedä mitä sinun pitäisi tuntea (Noel Gallagher Oasis-yhtyeestä, Q-lehden haastattelussa syyskuussa 1997). Tai toisin, Stephen Kingin (1997, 80-81), kärjekkäämmin sanoin: Kun ihmisen elämän kaikki normaalit kuviot ja rutiinit hajosivat ja vielä niin järkyttävän nopeasti piti löytää jotakin mistä pitää kiinni, jotakin joka oli sekä loogista että ennustettavaa. Jos ei muuta ollut kuin veren järjestelmällinen kierto ohuissa ihokerroksissa silmämunien ja lokakuun päivän viimeisten auringonsäteiden välissä, niin silloin se kelpasi ja kiitoksia paljon. Sillä jos ei löytynyt mitään, mistä pitää kiinni, mitään mikä oli edes jossain määrin järkevää, uuden maailmanjärjestyksen tuntemattomat osat olivat valmiina tekemään sinut hulluksi. Masennuksen voi luontevasti ajatella liittyvän myös tiettyihin elämän kriisivaiheisiin. Havahdutaan huomaamaan, että tähän on tultu, usein koetaan että tähän pisteeseen on vain ajauduttu ja oivalletaan samalla elämän rajallisuus: Tällainenko haluan olla? Mitä minä todella haluan? Masennuksen tai melankolian voidaan ajatella koskettavan myös kokonaisia luokkia yhteiskunnallisten muutosten puristuksissa, kuten saksan porvaristoa 1700-luvulla (ks. tark. Lepenies 1992). Amerikkalainen kirjailija William Styron (1995, 88) pohdiskelee omasta masennuksestaan kertovan kirjan lopussa sairautensa mahdollisia teoreettisia syitä ja toteaa: Olettamusten lukuisuus sinänsä on jo todiste depression lähes läpitunkemattomasta salaisuudesta. Laukai- 7

20 sumekanismeina Styron kuitenkin luettelee äkillisen alkoholista pidättäytymisen, koska sen mielihyvävaikutus katosi, kuolemaa ennakoivan iän saavuttamisen ja tyytymättömyyden työhön. Hän haluaa myös etsiä varhaisempia syy-yhteyksiä, jotka tarjoaisivat perimmäisen selityksen ja löytää perinnöllisen yhteyden isänsä sairastamaan masennukseen. Tärkein selitys on kuitenkin äidin kuolema kirjailijan ollessa vasta kolmen vuoden ikäinen: (...) sellainen järkytys ja varhainen suru (...) esiintyy depressiota käsittelevässä kirjallisuudessa yhä uudelleen traumana, joka joskus saattaa aiheuttaa lähes korjaamatonta emotionaalista tuhoa. Suomessa Styronin kirjan osuvuuden masennuksen kuvauksena tuo esiin muun muassa kirjailija Harri Sirola kertoessaan Image-lehdessä vuonna 1996 oman sairastumisensa lohduttomuudesta. Sirolan sairaus kestää kolme vuotta ja ainoa siihen tehoava hoitomuoto on sähköhoito, alkoholin ja masennuslääkkeiden hetkellisen helpotuksen lisäksi. Kun masennus väistyy, jää jäljelle lukematon määrä kysymyksiä sen syistä ja nimenomaan paranemisen syistä, mutta vastaukset jäävät perimmiltään kohtalon käsiin: En tahdo enää selittää mitään sellaista, mitä looginen järkeni ei luonnostaan ymmärrä. Se olkoon mystiikkaa, se on minun ulottumattomissani ja se siellä pysyköön. Usein on esitetty väite, että kaunokirjallisuus tai taide kuvaa osuvammin, syvemmin ja pätevämmin psykologisia ilmiöitä kuin tutkimusraportit kaavamaisuuksineen ja niistä johdettuine säännönmukaisuuksineen. Fiktiivinen kirjallisuus tai elämänkerrallinen tunnustuskirjallisuus antavat usein välähdyksen sosiaalisten ja psykologisten prosessien monimuotoisuudesta ja rikkaudesta. Tässä tutkimuksessa on pyritty lähestymään masennuksen ja sen selittämisen ongelmaa moniulotteisesti ja ennakkoluulottomasti. Vaikka tutkimuksen perusaineistona on kahdenkymmenen 1990-luvun puolivälissä psykoterapiaan hakeutuneen masennuksesta kärsivän ihmisen haastattelut, ei analyyttista silmää ole suljettu siltä julkiselta keskustelulta, joka masennuksen ilmiön ympärillä kiehnää erilaisissa kulttuurituotteissa, kuten kaunokirjallisuudessa, muistelmissa, lehdissä ja televisio-ohjelmissa: 8

21 Tuntuu että ainakin kirjoittamisen työssä, niin se jollakin tavalla syventää sitä maailmankuvaa. Et on nähny jotain semmosta mitä, tuntuu että semmoset, jotka sitä ei oo kokenu, ei edes tiedä, ei edes psykiatrit usein, niinku jos ei siinä maailmassa oo käyny, niin sitä on melkein mahdoton ymmärtää. Että perspektiiviä se antaa, jos ei sinne jää pysyvästi asumaan. (Harri Sirola Ben Furmanin Masennus-ohjelmassa.) Kirjailija Lawrence Durrellin (1959, 15) sanoin: Huojennuksena työssä, jota teen aivoillani ja sydämelläni, on juuri se, että vain taiteilijan ja kirjailijan hiljaisuudessa voidaan palata todellisuuteen, käsitellä tapahtumat uudelleen ja saada ne näyttämään tärkeimmät puolensa. Arkiset toimintamme todellisuudessa ovat vain säkki, joka kätkee kultakankaan ja tarkoituksen kuvion. Voidaan myös perustellusti väittää, että yhteiskuntatiede ei ole olemukseltaan ylihistoriallista, vaan sosiaaliseen ja historialliseen toimintaan sidottua kirjallisuutta (Alasuutari 1994; Luostarinen - Väliverronen 1991, ). Toisaalta on heti todettava kirjailija Juha Seppälän (HS ) kirjoitukseen viitaten, että hulluudesta kirjoittaminen ammattikirjoittajana on eri asia kuin sen vähemmän jäsentynyt kokeminen ilman luovaa hyödyntämistä. Seppälää kiusaa oikean hulluuden ja kirjallisen hulluuden välinen kuilu. Hän mainitsee muun muassa Sirolan kirjoituksen masennuksestaan. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma tämän tutkimuksen kannalta, sillä viime kädessä tutkimus tähtää masennuksen syyselitysten kulttuuristen merkitysten hahmottamiseen, eikä pyri todistamaan tutkimuksen tekijän todellista masennuksen ymmärtämistä. Tässä tutkimuksessa pysytellään suhteellisen lievien, kommunikoitavien masennus- ja ahdistuskokemusten parissa. Voidaan kuitenkin olettaa, että samat tai ainakin samankaltaiset psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset prosessit ovat selityksiä tuottamassa, niin lievissä kuin äärimmäisen vakavissa ja lamaannuttavissa masennustiloissa (ks. myös Schwarz - Clore 1996, 446). Joka tapauksessa tämän ratkaiseminen vaatisi oman tutkimuksensa, mutta toivottavaa tietenkin on, että tämä 9

22 tutkimus antaa mahdollisimman laajan ja syvän kuvan masennuksen raskaasta hahmosta. Masennuksen vakavuusasteikon soveltaminen on enemmän psykiatrien työtä ja kärsimyksen määrä on kuitenkin aina subjektiivista. William Styron (1995, 15) kuvaa tuskan jakamattomuutta, mutta toisaalta sen yleisyyttä ja yhteisyyttä seuraavasti: Depressio on mielialatauti, joka ilmenee niin salaperäisen tuskallisena ja vaikeasti tavoitettavana sairaalle itselleen hänen välittäjänä toimivalle älylleen että se hipoo kuvattavissa olevan rajoja. Niinpä se pysyy lähes käsittämättömänä niille, jotka eivät itse ole kokeneet sairautta sen äärimmäisessä muodossa, vaikka masennuskaudet, joita ihmiset silloin tällöin saattavat kokea ja joita he pitävät arkiseen elämäntaisteluun kuuluvina ovatkin niin yleisiä, että ne antavat monille ihmisille vihjeen siitä, mitä tuo sairaus katastrofaalisessa muodossaan voi olla. Samanlaisen ajatuksen masennuksen käsittämättömyydestä sitä kokemattomalle ja toisaalta yhteisen ymmärryspohjan löytämisen oivalluksesta tuo esiin yksi haastatelluista: Oikeestaan niinku ihan uus kokemus, siis sen mä muistan viime syksyltä, että se yks ajatus oli: Nytpä sitä tietää että mitä se on, kun on tosissaan masentunu. Ymmärtää ihan eri tavalla niiden ihmisten puheita, jotka puhuu, puhuu siitä miten se masennus, niinku vierailee useamminkin. (Haastateltu numero 10) Toivottavaa on, että tämä tutkimus auttaa näkemään masennuksen moniselitteisyyden, varsinkin kun masennusdiagnoosista on tullut yhä yleisempi kansallinen ongelma. Kuten Sorvaniemi (1998) toteaa, niin masennuksen tunnistaminen on lisääntynyt huomattavasti, koska käytössä on vuodesta 1989 lähtien ollut luotettava diagnoosi-järjestelmä DSM III, vuodesta 1994 DSM IV. Suomessa on käytössä myös ICD-10 - tautiluokitus, jonka koodit ovat muunnettavissa DSM-järjestelmään. 10

23 Masennus on käsitteenä merkityksiltään tavattoman laaja (esim. mieliala, oire, oireyhtymä, sairaus), samoin kuin masennuksen hoitamiseen löydetyt keinot. Esimerkiksi Helsingin Sanomien Tiede & Ympäristö -osaston Tiedon Jyvät -palstalla oli seuraava tiedeuutinen: Masentava viisaudenhammas LEIDENIN YLIOPISTON hammastutkimuksissa Hollannissa on päädytty arvelemaan, että viisaudenhampaan puhkeaminen lisää depressiota jopa niin paljon, että masennus johtaa itsemurhaan. Ilmiö on selvin vuotiailla. Psykologian tohtori E. J. de Wilde ja hammaslääketieteen tohtori H. Solleved olettavat, että viisaudenhampaan puhkeaminen ärsyttää tunne-elämää sääteleviä aivojen osia. Yläleuan viisaudenhammas johtaa syvempään masennukseen kuin alaleuan. Viisaudenhampaan puhkeamista vaikeuttavat muuttuneet ruokailutavat, jotka ovat kaventaneet leukoja. Sen takia viisaudenhampaat eivät useinkaan pääse tulemaan täysin esiin. Siitä voi seurata pysyviä häiriöitä mielialaan ja hormonitasapainoon. (Bryssel, Maikki Kiviharju-Wiebenga) Lääketieteen kuumia uutisia esittelevällä palstalla 7 päivää -lehdessä (31/ 98) kerrotaan yksinkertaisesta tavasta päästä masennuksesta: Arkisen elämän tasapaksun tylsyyden, ahdistuksen ja masentuneen mielialan korjaamiseen voi vaikuttaa vaihtamalla alusvaatteet uusiin. Näin väittää amerikkalainen best-seller Change Your Underwear - Change Your Life, jonka ovat kirjoittaneet psykologit Maryann Troiani ja Michael Mercer. (National Enquirer) Masennuksen selitysmallit on perusteltu tutkimuskohde jo sen vuoksi, että kaikissa mielenterveyspalvelujen muodoissa ongelmien oletetut syyt määrittävät hoitomenetelmien käytön ja myös päinvastoin. Maallikko- 11

24 teoriat masennuksesta ovat tärkeitä kaikille auttamistyössä toimiville, niin masennuksen ennaltaehkäisyssä, kuin varhaisissa interventioissa ja pitkässä terapeuttisessa hoidossa (ks. myös Furnham - Kuyken 1991). Ajatellaanpa vain edellisiä popularisoituja tiedeuutisia masennuksen hoidon lähtökohtina tai hoitoon liittyvissä toiveissa; tuskin vuosien psykoanalyysi on kovin hyvä ratkaisu, jos masennus johtuukin viisaudenhampaista. Hammaslääkäri on silloin oikea osoite. Helpointa on tietysti painua alusvaatekauppaan: Imurointi hälventää ärtymystä ja shoppailu alakuloisuutta (HS ). Seuraava katkelma psykiatrin vastaanotolta Umberto Econ (1990, ) romaanista Foucaultin heiluri kuvaa kärjistäen ja ironisesti tutkimuksen näkökulmaa: Minä puhuin, oli kuin pato olisi murtunut, minusta tuli kaikki, alusta loppuun saakka, mitä olin ajatellut kaksi vuotta sitten, mitä ajattelin Belbon ajatelleen ja Diotallevin. Ja ennen kaikkea se mitä oli tapahtunut juhannusaattoyönä. Wagner ei keskeyttänyt kertaakaan, ei osoittanut hermostumisen merkkejä eikä paheksumisen. Itse asiassa hän olisi yhtä hyvin voinut olla umpiunessa. Se oli varmaan hänen tekniikkansa. Ja minä annoin sanojen tulla. Sanaterapia. Sitten jäin odottamaan sanaa, hänen sanaansa, sanaa joka soisi minulle vapahduksen. Wagner nousi seisomaan tavattoman hitaasti. Kääntymättä minuun päin hän kiersi kirjoituspöydän ja meni ikkunan ääreen. Sitten hän jäi tuijottamaan ikkunasta ulos, kädet selän takana, ajatuksiinsa vaipuneena. Hiljaisuus, kymmenen minuuttia, viisitoista minuuttia. Sitten, edelleen selin minuun, hän totesi värittömällä äänellä tyynesti, rauhoittavasti, että olin hullu: Monsieur, vous étes fou. Hän seisoi hiljaa, minä istuin hiljaa. Viiden minuutin kuluttua ymmärsin ettei hän aikonut jatkaa. Istunto oli päättynyt. Lainauksessa kirjan yksi minäkertoja hakeutuu ammattiauttajan luokse ja kertoo kaiken mieltään painavan ja istunto päättyy. Tuomio on jyrkkä olette hullu eikä asiasta keskustella sen enempää. 12

25 Tässä tutkimuksessa analysoidaan kahdenkymmenen psykoterapiaan hakeutuvan ihmisen tutkimushaastattelua, yhteensä yli 60 tuntia videonauhaa. Tutkijan tehtäväksi jää puhutun analysoiminen kausaaliselitysten näkökulmasta, tuijottaen videokuvaa, näyttöpäätettä ja sanoja paperilla, usein kädet selän takana, ajatuksiinsa vaipuneena. Loppupäätelmien ja puheen loppumisen välinen hiljaisuus on teoreettisena ja menetelmällisenä ongelmana pyritty ratkaisemaan tutkimuksen seuraavassa luvussa. Varmaa kuitenkin on, että tulokset ovat Econ fiktiivisen tohtorin lausuntoa monisyisemmät. Tavallaan kaikessa psykoterapiassa on taustalla ajatus vääristä tai vinoutuneista tunne- tai ajatusmalleista oireilun syynä, oli sitten kyse psykoanalyysista tai ratkaisukeskeisistä terapioista. Ratkaisukeskeisissä psykoterapeuttisissa lähestymistavoissa on tapana olla kaivelematta ongelmia ja syitä sen tarkemmin ja etsiä mieluummin toimivia ratkaisuja, koska hyväkään selitys ongelman luonteesta ja alkuperästä ei välttämättä takaa toivottua terapeuttista tulosta (O Hanlon - Weiner-Davis 1990, 21). Voidaan myös ajatella, että välinpitämättömyys miksi? -kysymykselle on tietynlaisen ihmiskuvan manipulointia, toimivuuden konsultointia, jossa on hyväksytty perimmäisten selitysten mahdottomuus ja ylipäänsä asetettu nopeat, myönteiset ja realistiset tavoitteet ensisijaisiksi. Samoin voidaan todeta että eri tutkimusten mukaan (esim. neuroottisuudesta, skitsofreniasta, masennuksesta ja mielenterveydestä yleensä) erot tieteellisten ja maallikkoteorioiden välillä on huomattu pienemmiksi kuin aiemmin on ajateltu, voidaan puhua aste-eroista mieluummin kuin oleellisista tyyppi- tai laatueroista (esim. Furnham - Thomson 1996). Varmaa kuitenkin on, että ratkaisujen ja hoitojen keksiminen on samalla ongelmien syiden määrittelyä ja toimivat ratkaisut niiden syihin suoraan tai epäsuorasti puuttumista (esim. Furnham - Akande 1997). Kausaalisuus vain elää omaa elämäänsä silloinkin kun syiden kaivelua tarkoituksellisesti vältetään, kuin absurdissa komediassa tai traagisessa kyynisyydessä, kuten F. M. Dostojevskin (1996/1864, 30) romaanissa Kirjoituksia kellarista: 13

26 Missä ovat perimmäiset syyni, joihin nojaan, missä perusteet? Mistä minä otan ne? Minä harjoitan ajattelua, ja siksi jokainen perimmäinen syy raahaa minulla perässään toista vielä perimmäisempää ja niin edelleen loputtomiin. (...) Mutta yritäpä antautua tunteesi valtaan sokeasti, pohdiskelematta, vailla perimmäistä syytä, karkota tietoisuus edes siksi aikaa. Vihaa tai rakasta, kunhan vain et istu kädet ristissä. Viimeistään ylihuomenna alat halveksia itseäsi siksi, että petkutit itseäsi tietoisesti. Tulos: saippuakupla ja jähmeys. Pidetään mielessä myös se mitä Sontag (1991, 65) toteaa syöpää käsittelevässä kirjassaan: Ja juuri sairauksilla, joita pidetään monisyisinä (tahtoo sanoa, mystisinä), on laajimmat mahdollisuudet ilmaista metaforisesti jotain, mitä pidetään joko yhteiskunnallisesti tai moraalisesti vääränä. 14

27 2 Masennus ja selittäminen

28

29 Se on se juttu masennuksessa. Ihminen pystyy selviytymään melkein mistä tahansa niin kauan kuin hän tietää sen loppuvan. Mutta masennus on niin salakavalaa ja päivittäin kasautuvaa, että on mahdotonta kuvitella sen koskaan loppuvan. Sumu on kuin häkki ilman avainta. (Elizabeth Wurtzel 1994, 168.) Masennus, suru ja ahdistus Haastattelija: Tossa mä jäin sitä miettimään ton ahdistuksen ja masennuksen, nää on tietysti vähän tämmösiä niinku miten nyt sanos lääketieteellisiä sanoja, mut että masennus usein ilmenee just semmosena energiaköyhyytenä, et ei jaksa ja ja... Haastateltava: Joo kyl se varmaan lääketieteellisesti on niinku sitä masennusta, masennusta asioista jotenki yleensä, ja jos mul olis mahdollisuus, niin mä niinku vaan olisin. (9) Masennuksen tai melankolian olemusta on pohdittu jo paljon ennen psykoanalyysia, psyykenlääkkeitä tai kognitiivisia terapioita. Aikaan sidottuja selittämisen tapoja tarkastellaan helposti pysyvinä, vaikka ne ovat jatkuvassa muutosprosessissa. Esimerkiksi sata vuotta sitten suomalaisten ruuansulatusvaivoihin ja mielenmasennukseen löytyi apu halkojen sahauksesta ja hakkuusta (Halmesvirta 1998). Kuitenkin usein koetaan, että nykyisyys on pätevin tapa hahmottaa asioita, ikään kuin älyllisen tien päätepiste olisi käsillä: (...) ikään kuin ne (vanhemmat) ei tajuis sitä, että minkälainen maailma nykyään on, tai et mitä se todennäkösesti aina on ollu, mutta joinakin vuosikymmeninä on pitänyt teeskennellä jotain muuta jostain syystä. (17) Tämän jakson pyrkimyksenä ei ole tuottaa kattavaa kuvaa masennuksen historiallisista merkityksistä ja vivahteista. Se olisi mahdoton ajatus toteuttaa, ainakin tämän tutkimuksen puitteissa. Tarkoituksena 17

30 on antaa lukijalle näkökulma masennuksen nykypäivään, sillä varsinainen tutkimuksen analyysiosuus käsittelee masennuksen syyselityksiä, jotka ovat jotakin minkä jo tiedämme (Moscovici 1984, 181). Tavoitteena on tehdä nämä ainakin osittaiset itsestäänselvyydet näkyvämmiksi suhteessa historian kuluessa muodostuneisiin käsityksiin, tai Moscovicin (1961) termiä käyttäen sosiaalisiin representaatioihin. Toisaalta masennus vaikuttaa ilmiöltä, joka helposti jää selkeää ja yksinkertaista selitystä vaille. Tällöin joudumme aktiivisesti pohtimaan mahdollisia syitä, avaamaan mahdollisten kulttuuristen ja sosiaalisten itsestäänselvyyksien turvaverkkoa. Tämän väitteen taustaoletuksena on se attribuutioteorioiden väittämä, että ihmisellä on tarve löytää selitys ainakin yllättäville ja epämiellyttäville tapahtumille ja kokemuksille. Mutta historian kuluessa on syntynyt myös muita ajan hengen mukaisia teorioita ja näkemyksiä melankolian tai masennuksen olemuksesta. Antiikin Hippokrateen typologiassa kuiva ja kylmä musta sappi hallitsi melankolista temperamenttia, ja samoin kostea ja kylmä lima hidasta ja välinpitämätöntä flegmaatikkoa. Toisin kuin kuuma ja kuiva keltainen sappi tai kostea ja kuuma veri, joiden hallitsemat ihmiset edustivat kiivasta koleerikkoa tai vilkasta sangviinikkoa. Selitysmalli rakentui siis ruumiinnesteiden perusteella tehtyyn tyypittelyyn. Tietenkin oma kysymyksensä on toisaalta se, millaiset selitykset missäkin historiallisessa tilanteessa ja missäkin kulttuurissa muodostuvat vallitseviksi. Ja toisaalta se millaisia yksinkertaistettuja tulkintoja varhaisemmista selityksistä meillä on käytössä nykypäivänä. Esimerkiksi Jacksonin (1986) mukaan ajatus pitkittyneestä surusta ja pelosta melankolian perustunteina oli jo antiikin aikana mukana masennuksen määritelmässä. Toisella vuosisadalla ajanlaskun jälkeen melankolian määritelmä sai vain uusia tarkennuksia Hippokrateeseen perustuvaan määrittelyyn ja pysyi sittemmin suurin piirtein samana noin puolitoista vuosituhatta: kroonisuus, pelokkuus, surullisuus, ihmisviha, väsymys elämään, usein jokin toistuva harha, ruuansulatusoireet ja itsemurha-ajatukset. 18

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Kasvatuspsykologian koulutus Tekijä Huumonen Henri Työn nimi Masennus miesten kokemana Pääaine Kasvatuspsykologia

Lisätiedot

ALLERGIAHELVETISTÄ SOPEUTUMISEEN. Vaikeasti ruoka-allergisten lasten vanhempien kertomasta analysoituja tunteita, subjektipositioita ja diskursseja

ALLERGIAHELVETISTÄ SOPEUTUMISEEN. Vaikeasti ruoka-allergisten lasten vanhempien kertomasta analysoituja tunteita, subjektipositioita ja diskursseja ALLERGIAHELVETISTÄ SOPEUTUMISEEN Vaikeasti ruoka-allergisten lasten vanhempien kertomasta analysoituja tunteita, subjektipositioita ja diskursseja Merja Lappi Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ

KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ Oulun Yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Iida Kylmänen Marisa Rakennuskoski

Lisätiedot

Kauhistuksen kanahäkki

Kauhistuksen kanahäkki Kauhistuksen kanahäkki Osa 2 Luonnehäiriöisen uhri alkaa vapautua Luonnehäiriö ja luonnehäiriöinen käyttäytyminen Mikä on luonnehäiriöisen uhrin asema Markku Vuori Julkaisija: IHMINEN TAVATTAVISSA ry.

Lisätiedot

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa Jonna Rantala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281)

Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281) 1 Leila Keski-Luopa Julkaistu: Psykoterapia 3/2011, (265 281) Ahdistus sairauden oire vai perusvirittyneisyys elämään? Ahdistus on elämyksellinen tunnetila, johon ihmisen on vaikea muodostaa luontevaa

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta

TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta Pauliina Friman Outi Ihamäki Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Lokakuu 2011

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

Kaikkien on mukavampaa olla kun toinen voi hyvin! Mitä on hyvinvointi lasten kirjoittamissa eläytymistarinoissa?

Kaikkien on mukavampaa olla kun toinen voi hyvin! Mitä on hyvinvointi lasten kirjoittamissa eläytymistarinoissa? Kaikkien on mukavampaa olla kun toinen voi hyvin! Mitä on hyvinvointi lasten kirjoittamissa eläytymistarinoissa? Suvi-Johanna Vuorinen 012909830 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos Eron aika Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Sonja Miettinen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin

Lisätiedot

NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia

NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Pro gradu tutkielma Anne Rummukainen Kevät 2007 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Terveystieteen

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ

ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ Hyväksytyksi tulemisen ja kontrollin tarve itsetuntemuksen jäsentäjinä Tuomo Komonen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielma Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Konteksti ja sen ulottuvuudet

Konteksti ja sen ulottuvuudet Jari Peltola 1 Jyväskylän Yliopisto Avoin korkeakoulu PSY C 21: Kehityspsykologia II Essee / lukupäiväkirja Väärinkäsityksiä, virhetulkintoja ja sekaannuksia eli Konteksti ja sen ulottuvuudet Mies saapuu

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Kognitiivisessa psykoterapiassa tapahtuva muutos assimilaatiomallin mukaan

Kognitiivisessa psykoterapiassa tapahtuva muutos assimilaatiomallin mukaan Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2010, 7, (2), 102-134. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivisessa psykoterapiassa tapahtuva muutos assimilaatiomallin mukaan Hanna Heiska Tiivistelmä

Lisätiedot

Pablo Andrés. Parantumisihmeistä. Itse-Satsangin. - antaumuksen korkein muoto - henkisen parantumisen tukeminen avulla

Pablo Andrés. Parantumisihmeistä. Itse-Satsangin. - antaumuksen korkein muoto - henkisen parantumisen tukeminen avulla Pablo Andrés Parantumisihmeistä Itse-Satsangin - antaumuksen korkein muoto - ja henkisen parantumisen tukeminen avulla www.spontaani-parantuminen.info 1 2011 Betterworld e.v. www.betterworld.eu & TÄSSÄ

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos KAASUA VAI JARRUA ELÄMÄNTIEN VIIME METREILLÄ? - "Tuhat ja yksi tarinaa Pentin ja Tyynen itsemurhista Muunneltu Eläytymismenetelmätutkimus Pro Gradu tutkielma Vito

Lisätiedot

Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista

Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista 1 Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista Anna Kristiina Korhonen Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pro gradu työ kevät 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

Sini Kirvesmäki. Parisuhteessa narsistin kanssa

Sini Kirvesmäki. Parisuhteessa narsistin kanssa Sini Kirvesmäki Parisuhteessa narsistin kanssa Luulin päässeeni taivaaseen, mutta jouduinkin maanpäälliseen helvettiin Opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaaliala Sosionomin koulutusohjelma

Lisätiedot