Yhteiskunnallinen tilanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskunnallinen tilanne"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri 2014

2

3 Yhteiskunnallinen tilanne Työllisyyden turvaaminen ykkösasiana yhteiskunnassa Vuonna 2014 maan taloudellinen tilanne tulee hallitsemaan yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Maan hallitus teki vuonna 2013 useita ratkaisuja, joiden tavoitteena oli työllisyyden turvaaminen ja julkisen velan vähentäminen. Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen keskitetystä kasvu- ja työllisyyssopimuksesta, jonka kesto on 2-3 vuotta. Kansantalous vienoon kasvuun 2014 Kansantalouden kokonaistuotannon ennustetaan vuonna 2014 kääntyvän noin prosentin kasvuun. Viimeisimpienennusteiden mukaan BKT supistuu vuonna 2013 noin puoli prosenttia. Taustalla on oletus, että vienti supistuu lievästi. Työttömyysasteen odotetaan vuonna 2014 olevan reilut kahdeksan prosenttia. Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta ennustaa palkansaajien ostovoiman laskevan vuonna 2014 puoli prosenttia. Kuitenkin jos työllisyys- ja kasvusopimus toteutuu, sen positiiviset työllisyysvaikutukset kasvattavat koko kansantalouden ostovoimaa oletettavasti reilulla prosentilla vuosien 2014 ja 2015 aikana. ETLA ennustaa, että vuonna 2014 vähittäiskaupan toimialalla tuotannon volyymi kasvaa yhden (1) prosentin, tukkukaupan tuotos kaksi (2) prosenttia, majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuotos 1,5 prosenttia ja kiinteistötoiminnan tuotanto yhden (1) prosentin. Kaupan Liitto ennustaa, että vuonna 2014 myynnin määrä kasvaa tukkukaupassa pari prosenttia ja vähittäiskaupassa puoli prosenttia. Kaupan Liiton mukaan myös alan työllisyys paranee hieman (vähittäiskauppa 0 %, tukkukauppa 2 %). Työmarkkinatilanne SAK ja muut työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät elokuussa 2013 neuvottelutulokseen keskitetystä työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Sopimuksen tavoitteena on osaltaan tervehdyttää Suomen taloutta, lisätä työllisyyttä ja samalla tukea palkansaajia tasapuolisesti sekä parantaa yritysten kilpailukykyä. Sopimuksen kesto voi olla enimmillään noin kolme vuotta; ensimmäinen jakso on kaksivuotinen. Keskusjärjestöt neuvottelevat toisen sopimusjakson korotuksista mennessä. Jos sopua ei synny, sopimukset voidaan irtisanoa alakohtaisesti päättymään ensimmäisen kauden jälkeen. 1

4 Hallituksen rakenneuudistukset vaikuttavat monin tavoin pamilaisten arkeen Suomen hallitus päätti vuoden 2013 aikana useista rakenneuudistuksista, joilla vahvistetaan talouden kasvuedellytyksiä ja ratkaistaan talouden kestävyysvajetta. Päätöksillä on monia vaikutuksia jäsentemme arkeen. Hallituksen päätökset osuvat erityisesti kuntiin. Kuntien tehtävänä on kuroa umpeen kestävyysvajeesta 2 miljardia, josta puolet kuntien omilla toimenpiteillä ja puolet kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsimalla. Ensi vuonna kuntatalouden heikentynyt tilanne ja kuntien rakenneuudistus tulevat vaikuttamaan merkittävästi kunnallisella tasolla päätettäviin asioihin ja myös jäsentemme arkeen. Päätös yhteisöveron alentamisesta sekä yritysveron laajemmasta uudistuksesta oli mittava, ja se on aiheuttanut paljon huomioita. Ratkaisulla haetaan ensisijaisesti kasvua ja työllisyyttä. Päätös velvoittaa yrityksiä työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Yhteisöveron alentamisen tulee aidosti näkyä siinä, että investoinnit ja uudet työpaikat lisääntyvät. Tulemme ammattiliittona seuraamaan erityisesti tätä asiaa tulevana vuonna. Hallitus sopi myös periaatteista, miten työuria pidennetään, rakenteellista työttömyyttä alennetaan ja kasvun mahdollisuuksia yrityksille luodaan. Työelämään liittyvien asioiden valmistelua jatketaan kolmikantaisesti. Näitä ovat mm. nollatyösopimukset, alipalkkauksen epäkohdat ja osa-aikaisten mahdollisuudet tehdä lisätöitä. Jo tehdyt taustaselvitykset tarjoavat hyvän lähtökohdan puuttua ripeästi edellä mainittuihin työelämän epäkohtiin. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu joustava hoitoraha toteutuu PAMin näkökulmasta uudistus parantaa vastentahtoisessa osa-aikatyössä olevien vanhempien tilannetta ja on merkittävä edistysaskel työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Samaan aikaan nykyinen kotihoidontuki on päätetty jakaa puoliksi molemmille vanhemmille ja joiltain osin rajoittaa subjektiivista päivähoito-oikeutta. Vuonna 2014 työttömyysturvassa tulee voimaan useita uudistuksia, joiden tavoitteena on helpottaa lyhytaikaisen työn vastaanottamista ja kannustaa työttömiä työnhakijoita koulutukseen ja muihin aktiivitoimiin. Alkavissa työttömyysjaksoissa ansioturvan piiriin pääsemiseksi riittää se, että 6 kuukauden työssäoloehto täyttyy. Toisaalta, jos työsuhde on kestänyt alle 3 vuotta, ansiopäivärahaoikeus on aikaisempaa lyhyempi. Työttömyyspäivärahan omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen. Sovitellussa päivärahassa otetaan käyttöön 300 euron suojaosa ja asumistuen tuloharkinnassa 400 euron suojaosa. Työllisyydestä huolehdittaessa on myös tehtävä riittävästi toimia, jotta ihmiskauppaan, työperäiseen hyväksikäyttöön ja paperittomien työtekijöiden asemaan liittyvät ilmiöt tunnistetaan ja niihin puututaan. Emme hyväksy alipalkkausta ja edistämme alipalkkauksen kriminalisointia. Edistämme myös järjestöjen kanneoikeuden saavuttamista lainsäädäntöteitse. Maahamme ei tule syntyä kaksia työmarkkinoita. Halpatyömarkkinat eivät ole työnantajien, työntekijöiden eivätkä Suomen etu. Verovelvoitteiden oikea ja asianmukainen hoito lisää myös toimialojen menestymistä. Ulkomaalaislain mukaisen työvoiman saatavuusharkinnan tulee säilyä ja toteutua käytännössä. Ruotsin 2

5 huonot kokemukset saatavuusharkinnan poistamisesta tulee välttää. Työeläkejärjestelmän uudistamistyö jatkuu. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat ratkaisun eläkeuudistukseksi syksyyn 2014 mennessä. Siihen liittyvät hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle heti vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen. On sovittu, että uudistus astuu voimaan viimeistään vuonna Tavoitteemme on huolehtia uudistamistyössä erityisesti pieni- ja keskituloisten palkansaajien asemasta. Eläkejärjestelmän tulee olla sosiaalisesti kestävä ja solidaarinen sukupuolten sekä sukupolvien välillä. Kaikkien palvelualoilla työskentelevien työhyvinvointiin ja jaksamiseen tulee panostaa. Ammattiliitto PAM tarjoaa hyvän väylän yhteiskunnalliseen toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. PAM vastaa jäsenistön toiveisiin paremmasta työelämästä lisäämällä valmiuksiaan edistää jäsenten työhyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia työpaikoilla. Työlainsäädäntöön liittyviä lakihankkeita on vireillä useita. Valmistelussa ovat alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus, yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lainsäädäntö, yhteisvertaisuuslaki ja turvallisuusselvityslaki. Valmistautuminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin tapahtuu tulevan vuoden aikana ja toimintavuoden aikana käydään EU-vaalit. Toimintavuoden aikana valmistaudutaan myös liittokokoukseen, joka on ehdotettu siirrettäväksi keväälle Kansainvälinen toiminta tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen Kansainvälisessä edunvalvonnassa keskeisiä asioita ovat Euroopan talous- ja työllisyyskriisin sosiaaliset vaikutukset, epätyypilliset työsuhteet, sosiaalinen dumppaus ja työttömyys. Erityisesti nuorisotyöttömyys ja nuorten näköalattomuus on vakava ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii paneutumista kaikilta yhteiskunnan toimijoilta. EU:n kriisimaissa jo puolet nuorista on työttöminä. Euroopan komissio antoi alkuvuonna 2013 koko Unionin laajuisen suosituksen Suomen malliin pohjautuvan nuorisotakuun käyttöönottamisesta. Nuorten työllisyyteen satsaaminen on nähtävä sijoituksena tulevaisuuteen. Eurooppalaiset yritysneuvostot eli EWC:t (European Works Councils) ovat monikansallisten yritysten työntekijöille tärkeä edunvalvonnan väline. Niiden toimintaa tulee entisestään tehostaa, ja työntekijöillä tulee olla niissä todelliset toimintaoikeudet. EWC-toiminta on hyvä esimerkki kansainvälisen ja kansallisen edunvalvonnan yhteen nivomisesta. Vain muutamaan suomalaiseen palvelualan yritykseen on sovittu EWC. Vuonna 2014 kannustetaan yhä useampaa yritystä ottamaan toimintamalli käyttöön. Lähialueyhteistyötä tulee lisätä. Suomalaiset yritykset toimivat aktiivisesti Venäjällä ja Baltiassa, joissa ayliikkeen asema on hyvin heikko. PAMin intressinä on seurata näiden yritysten toimintaa ja vahvistaa työntekijöiden asemaa. PAM tukee erityisesti Viron kaupan alan liittoa ETKAa vahvan liiton rakentamisessa ja järjestäytymisessä. 3

6 Palvelualojen maailmanliitot ponnistelevat saadakseen solmittua uusia globaaleja puitesopimuksia monikansallisten yritysten kanssa sekä seuratakseen jo toteutuneiden sopimusten noudattamista. Näistä yrityksistä moni toimii myös Suomessa ja on pamilainen työpaikka. Talous kasvaa edelleen nopeasti useissa Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maissa. Kasvun myötä köyhyys on vähentynyt merkittävästi, mutta eriarvoisuus on lisääntynyt. Ylikansallisen ay-liikkeen tärkeänä tehtävänä on estää tätä eriarvoistumista, vahvistaa jäsenliittojaan ja huolehtia työntekijöiden oikeuksista. PAM tekee kehitysyhteistyötä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin kautta esimerkiksi Ghanassa, Indonesiassa ja Kolumbiassa. Kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteena on köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Tähän tavoitteeseen päästään tukemalla kolmansien maiden vapaita ja demokraattisia ammattiliittoja, jotta ne olisivat tarpeeksi vahvoja neuvottelemaan jäsenilleen säälliset työolot ja palkkatason, joka riittää elämiseen. PAM lisää tulevaisuudessa hanketoimintaa kaikkein köyhimmissä maissa, erityisesti Afrikassa. Ay-oikeudet ovat osa universaaleja ihmisoikeuksia. Järjestäytymisoikeuden toteutuminen, lapsityövoiman kielto, riittävä palkkataso sekä työterveys- ja turvallisuuskysymykset on huomioitava läpi yritysten koko hankintaketjun, joka usein kattaa monta maata eri mantereilla ja ympäri maapallon. PAM edellyttää erityisesti kaikilta Suomessa toimivilta yrityksiltä vastuuta työoloista myös kolmansissa maissa. Jäsenhankinta ja järjestäytyminen ovat teemoja, joita kaikki palvelualojen kansainväliset organisaatiot pitävät agendalla. Vahvat liitot pystyvät paremmin ajamaan jäsentensä etuja ja toimimaan niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Strategiset päämäärät Edunvalvonnan painopiste yritystasolle ja valmius yritystasoiseen yhteistoimintaan Jäsentemme edustamilla toimialoilla tavoittelemme Euroopan parasta työelämää vuoteen 2020 mennessä. Työelämä hanke tarjoaa hyvän työkalun yritysten käyttöön. Palvelualojen ammattiliitto haluaa omalta osaltaan olla tukemassa sitä, että yhä useampi jäsentemme työpaikka kehittyy ja täyttää vähintäänkin linjauksen perustason mukaiset edellytykset. Tavoitteenamme on saada ensi vuonna liikkeelle yhteistyössä työnantajien kanssa laajempi toimialakohtainen työhyvinvoinnin hanke, johon saataisiin mukaan merkittävä määrä toimialan yrityksiä. 4

7 Laajennamme myös yrityksissä yhteistyössä tehtäviä kehittämistoimia ja huomioimme yrityksistä esiin nousevat tarpeet. Koulutuksiimme sisällytetään aihekokonaisuuksia, jotka vahvistavat yt-lain, paikallisen sopimisen, neuvottelutaitojen sekä yritystalouden osaamista. Osaamisen kehittämisen toimintamallin täysimääräinen käyttöönotto ja sen hyödyntäminen tulee valmistella ja toteuttaa yhteistoiminnassa yrityksien kanssa. Uusi toimintamalli edistää toteutuessaan myös liittomme tavoiteohjelmassa asetettuja tavoitteita. Ammattitaitoiset ja järjestäytyneet työntekijät muodostavat tutkimuksenkin mukaan toimialastaan kiinnostuneen joukon. Tuemme ja koulutamme luottamushenkilöitä uuden toimintamallin käyttöön ottamiseksi työpaikoilla. Työaikasuojelu, tuottavuus ja työhyvinvointikysymykset hyvin hoidettuna tuovat toimialoille turvallisuutta ja auttavat menestymään. Samalla ne turvaavat työtä jäsenillemme. Vahvistamme jäsentemme ja luottamushenkilöiden aloitteellisuutta ja rohkeutta toimia ja uudistaa työpaikan asioita yhdessä ja näin vaikuttaa yrityksen kehittymiseen. Jatkamme työhyvinvointikorttikoulutusta. Tuemme työpaikkojen luottamushenkilöitä ikäohjelmien kehittämisessä työpaikoille työmarkkinakeskusjärjestöjen työkaari-mallin pohjalta. Työkaarimalli huomioidaan myös 2014 vuoden koulutuksissa. Työpaikkatoimintaa kehitetään uusin työkaluin alkanut Työpaikat kuntoon -pilotti jatkuu. Tavoitteena on aktivoida työpaikkatoimintaa työpaikoilla, joilla ei ole luottamusmiestä, eikä jäseniä tai niitä on vähän. Työpaikkatoiminnan tueksi valmistellaan palvelualojen paikallisen sopimisen opas. Erimielisyysasioiden käsittelyprosessia parannetaan ja prosessin avoimuutta lisätään. Myös työyhteisösovittelua pidetään esillä vaihtoehtona pitkien ja hankalien oikeusprosessien rinnalla. Tätä koskeva pilottikoulutus järjestetään vuoden lopulla. Pätkätyöntekijöiden toimeentulon, työehtojen, -olojen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Työlainsäädännön lähtökohtana on toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde. Tämä perusolettama on murentunut, kun erilaiset epävarmuutta aiheuttavat työn teettämistavat ovat yleistyneet. Tämän myötä entistä harvemmalla on mahdollista rakentaa toimeentulo työn varaan. Erityisesti osa-aikatyöstä ja nollatuntisopimuksista on tehty viime vuosina oikeudellisia ja tilastollisia selvityksiä. Lisäksi on kartoitettu niitä ongelmia, jotka liittyvät näihin työsuhdetyyppeihin työntekijöiden näkökulmasta. Lainsäädännön kehittämistarpeita on kirjattu myös hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan sekä työllisyys- ja kasvusopimukseen. Vuonna 2014 PAM toimii voimakkaasti sen puolesta, että hallitus valmistelee esityksiä lainsäädännön muuttamiseksi niin, että muutosten hyväksyminen on mahdollista vielä kuluvan hallituskauden aikana. Lisäksi PAM vaikuttaa puolueiden tavoiteohjelmiin koskien vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseen tähtääviä toimia edistetään työehtosopimustoiminnassa alakohtaisissa työryhmissä ja kehittämishankkeissa. Oikeudellisen edunvalvonnan keinoin selkeytetään 5

8 nykyisen lainsäädännön tulkintaa, erityisesti lisätyön tarjoamisvelvollisuutta sekä työajan vakiintumista koskien. PAMin teettämä tutkimus osa-aikatyöstä valmistuu. Seuraamme tiiviisti nuorisotakuun toteutumista palvelualoilla. Työssä oppimista ja nuorten oppisopimuskoulutusta ollaan lisäämässä entisestään. Näiden sekä työkokeilujen ja muiden työharjoittelujaksojen osalta on pystyttävä takaamaan oikeus laadukkaaseen oppimiseen, työelämävalmiuksien kehittämiseen ja ohjaukseen. Samalla on turvattava olemassa olevan henkilökunnan asema ja oikeus kokoaikatyöhön. Laadukas jäsenpalvelu ja kilpailukykyinen jäsenmaksu Tavoitteenamme on edelleen saada kolme tuhatta uutta jäsentä vuoden aikana. Tavoitamme yksityiselle palvelualoille tulevan työntekijän nopeasti. Tavoitteena on, että uudet jäsenet kotoutuvat PAMiin kolmessa vuodessa. Toteutamme kaksi jäsenhankintakampanjaviikkoa. Jäsenmaksutulojen arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia. Järjestetään valtakunnallinen nuorten tapahtuma, jonka teemoina on nuoret ja työpaikat. Jäsenille markkinoidaan sähköisen asioinnin mahdollisuutta. Mobiilijäsenmaksupilotin kokemuksia analysoidaan ja tehdään sen perusteella päätökset jatkotoimista. Pilotoidaan puhelinpalvelun palautejärjestelmä. Osa hyvää jäsenpalvelua on laadukas viestintä. PAMin viestintä uudistuu. Pam-lehti ilmestyy vuoden alusta uudistuneena kolmen viikon välein. Verkkopalvelun journalistinen sisältö laajenee ja koko verkkopalvelu kokee muodonmuutoksen syksyllä. PAMplus laajenee luottamushenkilölehdestä käsittämään kaiken aktiivisille toimijoille tarkoitetun viestinnän. PAMplus on jatkossa leima, joka ohjaa niin työpaikkojen luottamushenkilöitä kuin ammattiosastojen toimijoita löytämään itselle merkityksellisempiä sisältöjä. Syksyllä myös liiton ilmettä päivitetään, ja liiton logo kokee muodonmuutoksen. Naisten ja miesten palkkatasa-arvon edistäminen myös eri toimialojen välillä koko yhteiskunnassa Palkkatasa-arvon edistämisessä pamilaisilla toimialoilla huomioidaan erityisesti samapalkkaisuudesta vuonna 2013 tehdyt selvitykset. Selvitysten mukaan tehtävä- tai ammattinimikkeisiin pohjautuvat palkkausjärjestelmät eivät kaikilta osin mahdollista sitä, että palkkatasa-arvon toteutumista voitaisiin arvioida. Nimikepohjaiset järjestelmät voivat myös ylläpitää ammatteihin liittyviä arvostustekijöitä. Sovittuja ja käynnistettyjä palkkausjärjestelmien uudistamistöitä jatketaan. PAMin tavoitteena on, että alan sisällä samasta ja samanarvoisesta työstä sekä työsuorituksesta maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Uudistamistyössä pyritään myös palkanlisien nykyistä tasaisempaan jakaantumiseen naisten ja miesten välillä. 6

9 Huomiota kiinnitetään myös palkkauksen yhdenvertaisuuteen, sillä selvitysten mukaan nykyisin esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä palkkataso on alhaisempi kuin muilla työntekijöillä samoissa tehtävissä. Osa-aikaisissa työsuhteissa yksikköpalkat ovat kokoaikaisia työsuhteita pienemmät. Naiset ovat puolestaan yliedustettuina osa-aikaisissa työsuhteissa, mikä osaltaan murentaa samapalkkaisuustavoitetta. Nostamme keskustelussa esiin osa-aikaisuuden vaikutukset samapalkkaisuuteen ja sukupuolten erilaiseen ansiotasoon. Toimialojemme suuri työntekijämäärä ja naisvaltaisuus, matala palkkataso ja tuottavuus voivat välillisesti ylläpitää sukupuolten palkkaeroa, kun tarkastellaan ilmiötä kaikilla toimialoilla. Siksi edistämme toimialoillamme yritys- ja työpaikkakohtaisten, täydentävien palkkausjärjestelmien sopimista. Tavoitteenamme on parantaa tuottavuutta ja kasvattaa palkanmaksuvaraa. Huomiota kiinnitetään myös mahdollisuuksiin vaikuttaa ns. rakenteelliseen ansiokehitykseen. Koska palvelualojen yrityksissä on edelleenkin tehty huomattavan vähän tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia, ohjeistamme luottamushenkilöitä niiden tekemiseen. Jatketaan luottamushenkilöiden koulutusta, jatko- ja täydennyskurssina Tasa-arvoa palkkaan! PAMin toimialojen menestyminen Yhteiskunnalliseen keskusteluun nostamme edelleen palvelualojen suuren merkityksen koko maalle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Alojen tarjoamat työpaikat työllistävät nuoria heidän ensimmäisiin työpaikkoihinsa ja luovat näin merkittävää kuvaa koko työelämästä. Lisäksi palvelualat tarjoavat työtä useille maahanmuuttajille. Näin ne ovat osaltaan kotouttamassa heitä yhteiskuntaamme. Osana rakenneuudistuksia maamme hallitus päätti uusista toimista, joilla torjutaan harmaata taloutta. Torjumme osaltamme harmaata taloutta ja korostamme sen negatiivisia vaikutuksia palvelualojen työntekijöiden asemaan, työmarkkinoiden toimivuuteen sekä yritysten toimintaedellytyksiin. Olemme aktiivisesti mukana tilaajavastuulain ja hankintalain uudistamisessa sekä veronumeron käyttöönoton laajentamisessa. Tiivistämme entisestään yhteistyötä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Harmaan talouden torjunta huomioidaan myös luottamusmiesten koulutuksessa. Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus on käynnissä ja vaikuttaminen lainsäädäntöön jatkuu vuonna Muutokset alkoholilainsäädännössä vaikuttavat väistämättä alkoholielinkeinojen toimintaedellytyksiin. Pyrimme tuomaan esiin ja edistämään sellaisia keinoja alkoholihaittojen vähentämiseksi, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia työntekijöiden työoloihin ja palkkaukseen. Tavoitteenamme on lisäksi, ettei uudistus vaikuta negatiivisesti toimialojemme työllisyyteen. Suomen elinkeinorakenteen muuttuessa palvelualojen merkitys työllistäjänä kasvaa. Matkailualan merkitys nousee. Jatkamme toimia, joilla edistetään matkailualan elinkeinoa Suomessa. Painotamme erityisesti suomalaisen matkailun turvallisuutta ja toimimme aktiivisesti Venäjän viisumivapauden puolesta. Eettinen kaupankäynti ja verkkokauppa liittyvät yhä olennaisemmin kaupan alaan. Vahvistamme jäsentemme osaamista eettisessä kaupassa ja verkkokaupan toimintaympäristössä. Kaupan alan painopisteenä on myös muut teknisen kehityksen mukanaan tuomat muutokset. Apteekkien 7

10 palvelupisteiden lisääntyminen kaupoissa on sekä apteekin että kaupan alan haaste. Lisäksi apteekit laajentavat omaa toimintaansa tarjoamalla erilaisia hyvinvointiin liittyviä palveluja. Kaupan alalla tehdään aiempaa enemmän koulutusyhteistyötä työnantajaliiton kanssa. Nostamme kiinteistöpalvelualan ja alan työn arvostusta korottamalla työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja, luomalla edellytykset paikallisten tulospalkkiojärjestelmien toteuttamiselle sekä kehittämällä toisen asteen koulutusta niin, että se vastaa työelämän vaatimuksia. Liitto toimii aktiivisesti kiinteistöpalvelualan elinkeinon kehittämisessä vaikuttamalla mm. verotukseen, koulutukseen ja harmaaseen talouteen. Harmaan talouden torjunnassa tehdään yhteistyötä muiden torjuntaan osallistuvien tahojen kanssa. Valvontatyöhön osallistuvat myös kiinteistöpalvelualan luottamusmiehet. Yhtenäinen ja luottamukseen perustuva johtaminen ja tehokkaat työkäytännöt Uudet luottamushenkilöt perehdytetään ja koulutetaan tehtäväänsä. Luottamushenkilöiden jaksamiseen panostetaan erityisesti työnohjauksella. Lähdemme kehittämään voimakkaasti jäsenten ja luottamushenkilöiden verkkokoulutustarjontaa. Alkuvuoden ajan osallistumme vielä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen MONATTAhankkeeseen. Tavoitteena on tehdä maahanmuuttajataustaisille palvelualojen työntekijöille selkokielinen esite PAMista. Jatkamme työtä mahdollisen ihmiskaupan tunnistamiseksi työpaikoilla. Päivitämme maahanmuuttopoliittiset linjaukset. PAMin henkilöstön uusi palkkausjärjestelmä valmistellaan siten, että se otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Palkkausjärjestelmää valmistellaan yhteistyössä Hey groupin toimiperhemallin pohjalta. Vuoden 2013 aikana valmisteltu PAMin ikäohjelma otetaan käyttöön. Ikäohjelmassa huomioidaan työmarkkinakeskusjärjestöjen valmisteleman työkaarimallin pohjalta eri työuran vaiheissa työhyvinvoinnin tukeminen. Valmistelemme linjaukset etätyön tekemisestä. Henkilöstökoulutuksessa painotamme pidempikestoisia koulutuksia esimerkiksi työlainsäädännössä ja työyhteisökehittämisessä. Tavoitteena on parantaa toimitsijoiden ammatillista osaamista ja saada käyttöön uusia työmenetelmiä. Toimitsijoita ja esimiehiä koulutetaan työyhteisösovittelun käyttöön. Esimiestyötä tuetaan henkilökohtaisin työnohjauksin ja erilaisin koulutusohjelmin. Tietohallinnon toiminnan painopisteenä on liiton verkkoviestinnän uudistaminen ja sidosryhmärekisterin sekä asianhallinnan kokonaisratkaisun määrittely sekä toteutus. Jatkamme Green Officen käyttöönottoa aluetoimistoissa. Johtoryhmä siirtyy paperittomiin kokouksiin, Myös muita kokous- ja palaverikäytäntöjä käydään läpi paperin kulutuksen vähentämiseksi sekä tehokkaiden työkäytäntöjen tukemiseksi. 8

11 Kohti liittokokousta PAMin hallituksen asettama tulevaisuustyöryhmä jatkaa työskentelyään liittokokoukseen saakka ja valmistelee ehdotuksensa liiton toiminnan kehittämisen suuntaviivoiksi liittokokoukselle. Tavoitteena on, että PAM tarjoaa laadukkaita jäsenpalveluja, mutta samalla etsitään uusia askelia kohti aktiivista kansalaisjärjestöä, joka kehittää jäsentensä työelämää. Jäsenten aktiivista osallistumista tuetaan ja matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia lisätään. PAM tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja toiminnan keskiössä ovat palvelualan työntekijöiden arki ja heidän työnsä arvostus. Osana tulevaisuustyöskentelyä myös liiton hallintomallia halutaan uudistaa tukemaan jäsenten aktiivista osallistumista. Työryhmä on ehdottanut, että vaaleja uudistetaan mm. ehdokasasettelun osalta ja että tulevaisuudessa valittaisiin selvästi nykyistä isompi liittokokous, esimerkiksi 400 edustajaa. Liittokokous valitsisi nykyistä pienemmän valtuuston ja hallituksen. Tavoitteena on lisätä äänestysaktiivisuutta ja korostaa vaaleissa ammattiosastojen merkitystä. Sääntömuutosehdotuksia käsitellään alkuvuoden aikana ammattiosastoissa. Edustajisto päättää sääntömuutoksista kevään kokouksessaan. Jotta sääntöuudistuksia ehditään käsitellä riittävästi, vaalit ja liittokokous esitetään pidettäväksi keväällä Kevätkausi tarjoaa myös paremmat mahdollisuudet vaalien järjestämiseen. Kevään 2014 aikana liiton johto kiertää erilaisissa PAMin tilaisuuksissa ympäri Suomea keskustelemassa liiton uudistamisesta ja kuulemassa jäsenten näkemyksiä. Vuodelle 2015 siirrettyihin PAMin vaaleihin valmistaudutaan vuonna 2014 tekemällä vaaleihin liittyviä valmisteluja, viestimällä vaaleista ja erityisesti kannustamalla jäsenistöä asettumaan ehdolle vaaleissa. Eduskuntavaaleihin valmistautuminen Vaikuttamistyö käynnistetään keväällä, kun poliittiset puolueet aloittavat omien vaaliohjelmien valmistelun ja ehdokkaiden hankkimisen. Eduskuntavaaleihin vaikuttamisen tavoitteena on, että puolueet ottaisivat vaaliteemoiksi pamilaisten kannalta tärkeitä asioita ehdokkaat puhuisivat näistä asioista eri puolueissa olisi mahdollisimman paljon pamilaisia ehdokkaita pamilaisia ehdokkaita valittaisiin eduskuntaan nykyistä suurempi joukko hallitusohjelmaan tulisi pamilaisten elämää parantavia asioita Ensi vuonna valmistetaan puolueiden ja ehdokkaiden käyttöön vaikuttamisaineistoa. Lisäksi tehdään omaa materiaalia, jolla pamilaisia aktivoidaan ehdokkaiksi. Olemme myös yhteydessä eri puolueiden vaaliohjelmien tekijöihin ja päättäjiin. 9

12 PAMin tapahtumakalenteri 2014 vko Tammikuu Tapahtuma Paikka Vastuu 1 Ke Uudenvuodenpäivä 1 To Pe La Su Ma Loppiainen 2 Ti Ke Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 2 To Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki 3 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 3 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 3 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 3 Pe La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö EWC-edustajien koulutus 4 Ke EWC-edustajien koulutus NextStep -messut Helsinki Järjestölinja 4 To NextStep -messut Helsinki Järjestölinja 4 Pe La Su Ma Viikko 5 -tapahtumaviikko 5 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 5 Ke To Pe

13 vko Helmikuu Tapahtuma Paikka Vastuu 5 La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Työoikeuden peruskurssi 6 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Tampere Työoikeuden peruskurssi 6 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Tampere Työoikeuden peruskurssi Työ- ja talouselämän valiokunta Helsinki Yhteiskuntapol.yks. 6 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Tampere Työoikeuden peruskurssi 6 Pe Työoikeuden peruskurssi 6 La SASKin Solidaarisuuspäivät Hämeenlinna 6 Su SASKin Solidaarisuuspäivät Hämeenlinna 7 Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 7 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Helsinki Yt-toimikunnan kokous Helsinki Henkilöstöyksikkö 7 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Helsinki 7 Pe Ystävänpäivävastaanotto Helsinki Hallintoyksikkö 7 La Su Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 8 Ke To Pe La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi I osa Turku 9 Ke Lm-peruskurssi I osa Turku 9 To Lm-peruskurssi I osa Turku 9 Pe

14 vko Maaliskuu Tapahtuma Paikka Vastuu 9 La Su Ma Ti UNI Europa Management Committee Bryssel 10 Ke Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Tampere 10 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Tampere Yt-toimikunnan kokous Helsinki Henkilöstöyksikkö 10 Pe La Su Ma SAK:n hallitusseminaari Helsinki 11 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi I osa Kuopio Lakiseminaari: päivitä tietosi lakiasioissa 11 Ke Lm-peruskurssi I osa Kuopio Lakiseminaari: päivitä tietosi lakiasioissa 11 To Lm-peruskurssi I osa Kuopio 11 Pe La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Työhyvinvointikortti Helsinki Kuinka yritys toimii? 12 Ke Kuinka yritys toimii? 12 To Työhyvinvointikortti Tampere Kuinka yritys toimii? 12 Pe La Su Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Oulu Turvallisuusalan täydennyskoulutus Petäys 13 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Oulu Turvallisuusalan täydennyskoulutus Petäys 13 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Oulu Turvallisuusalan täydennyskoulutus Petäys 13 Pe

15 13 La Su Ma vko Huhtikuu Tapahtuma Paikka Vastuu 14 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö ALV täydennyskoulutus lm:lle Petäys 14 Ke Lm-peruskurssi II osa Turku ALV täydennyskoulutus lm:lle Petäys 14 To Lm-peruskurssi II osa Turku ALV täydennyskoulutus lm:lle Petäys 14 Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Lahti Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Lahti Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Lahti Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 Pe Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Työ- ja talouselämän valiokunta Helsinki Yhteiskuntapol.yks. Lm-peruskurssi II osa Kuopio 16 Ke Lm-peruskurssi II osa Kuopio 16 To Pe Pitkäperjantai 16 La Su pääsiäispäivä 13

16 17 Ma pääsiäispäivä 17 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 17 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Oulu Yksityisyyden suoja ja työelämä 17 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Oulu 17 Pe La Su Yksityisyyden suoja ja työelämä 18 Ma Johtoryhmä matkakokous Hallintoyksikkö 18 Ti Johtoryhmä matkakokous Hallintoyksikkö 18 Ke KP palkkausjärjestelmätäydennyskoulutus Helsinki vko Toukokuu Tapahtuma Paikka Vastuu 18 To Vappu 18 Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Yt -toimikunnan kokous Helsinki Henkilöstöyksikkö 19 Ti UNI Europa Executive Committee Bryssel 19 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Lahti UNI Europa Executive Committee Bryssel 19 To Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 19 Pe La Su Ma Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Lahti 20 Ti PAMin edustajisto Petäys Hallintoyksikkö Tilaus: Tasa-arvoa palkkaan! 20 Ke PAMin edustajisto Petäys Hallintoyksikkö Paikallinen sopiminen: kiinteistöpalveluala Tilaus: Tasa-arvoa palkkaan! 20 To SAK:n valtuuston kokous Kiljava Paikallinen sopiminen: kiinteistöpalveluala 14

17 Tilaus: Tasa-arvoa palkkaan! IUF Hallitus 20 Pe SAK:n valtuuston kokous Kiljava IUF Hallitus 20 La Su ITUC 3rd World Congress Berlin 21 Ma ITUC 3rd World Congress Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 Ti ITUC 3rd World Congress Berlin Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 Ke ITUC 3rd World Congress Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 To ITUC 3rd World Congress Berlin UNI Management Committee Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 Pe ITUC 3rd World Congress Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö 22 Ke To Helatorstai 22 Pe La vko Kesäkuu Tapahtuma Paikka Vastuu 22 Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 15

18 Yt-toimikunnan kokous Helsinki 23 Pe Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 La Su Ma PAMin päällikköpäivä Kehittämislinja 24 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 24 Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe Juhannusaatto 25 La Juhannuspäivä 25 Su Ma Pohjoismainen komitea Norja 26 Ti Pohjoismainen komitea Norja 26 Ke Pohjoismainen komitea Norja 26 To Pohjoismainen komitea Norja 26 Pe Pohjoismainen komitea Norja 26 La Su Ma vko Heinäkuu Tapahtuma Paikka Vastuu 27 Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La

19 28 Su Ma Ti SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 Ke SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 To SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 Pe SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 La SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 Su Ma Ti Ke To Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 30 Pe Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 30 La Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 30 Su Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 31 Ma Ti Ke To vko Elokuu Tapahtuma Paikka Vastuu 31 Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki 33 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 33 Ke To Kehittämislinjan suunnittelupäivät Kehittämislinja 33 Pe Kehittämislinjan suunnittelupäivät Kehittämislinja 33 La Su Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 17

20 Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 34 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 34 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 34 To Edunvalvontalinjan suunnittelupäivät Edunvalvontalinja 34 Pe Edunvalvontalinjan suunnittelupäivät Edunvalvontalinja 34 Pe Hallintoyksikön suunnittelupäivä Hallintoyksikkö 34 La Opintovast. & työeläm.koul.neuv. Petäys seminaari 34 Su Opintovast. & työeläm.koul.neuv. Petäys seminaari 35 Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Työyhteisösovittelu I osa 35 Ke Paikallinen sopiminen: Turvallisuusala Petäys 35 To Paikallinen sopiminen: Turvallisuusala Petäys 35 Pe La Su vko Syyskuu Tapahatuma Paikka Vastuu 36 Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki 36 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Turku KP täydennyskoulutus lm:lle Petäys 36 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Turku KP täydennyskoulutus lm:lle Petäys 36 To Keskustoimiston päällikkökokous Helsinki Kehittämislinja Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Turku KP täydennyskoulutus lm:lle Petäys 36 Pe Keskustoimiston päällikkökokous Helsinki Kehittämislinja 36 La Su Ma Viikko 37 -tapahtumaviikko 37 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Kauppa I täydennyskoulutus lm:lle Petäys 37 Ke Kauppa I täydennyskoulutus lm:lle Petäys 37 To Kauppa I täydennyskoulutus lm:lle Petäys Työyhteisösovittelu II osa 37 Pe Työyhteisösovittelu II osa 37 La

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNTAVIIVAT 2016

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNTAVIIVAT 2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNTAVIIVAT 2016 Toiminnan suuntaviivat 2016 1. Rakenneuudistukset ja julkisen talouden sopeuttaminen jatkuvat Suomessa käytiin keväällä 2015 eduskuntavaalit. Edellinen hallituskausi

Lisätiedot

2016 TOIMINTAKALENTERI

2016 TOIMINTAKALENTERI 2016 TOIMINTAKALENTERI 53 1 PE Uudenvuodenpäivä TAMMIKUU 2 LA 2-30.1 Seututoimikuntien jäjestäytymiskokoukset (6 kpl) iltakokouksina. TK 3 SU KOKO VUOSI: Aluetoimikunnan kokoukset, Aktivointiprojekti,

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 TAMMIKUU 26.01. 27.01. Tv- ja radioesiintyminen PAM, SEL (Voionmaan koulutuskeskus, Tampere) 30.01. 03.02. Luottamusmiesten peruskurssi PAPERI 30.01. 03.02. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen

Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Sopimusten mukaiset toimialakohtaiset neuvottelut keväällä 2009 Teknologiateollisuus Työntekijät, tietotekniikan palveluala ja ylemmät toimihenkilöt:

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Strategia Kehittyminen Työllistyminen. Yhteiskunta- vaikuttaminen

Strategia Kehittyminen Työllistyminen. Yhteiskunta- vaikuttaminen Toimeentulo Hyvinvointi Strategia 2016 2020 Kehittyminen Työllistyminen Yhteiskunta- vaikuttaminen oimeentulo yvinvointi Aktiivinen kumppani työelämän kehittäjänä ja yhteiskunnan uudistajana ehittyminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 1 Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Tästä eteenpäin ammattiliiton eväät Arvoisa Tasavallan Presidentti,

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Hallituksen ehdolliset lisätoimet

Hallituksen ehdolliset lisätoimet Hallituksen ehdolliset lisätoimet Ehdolliset lisäsäästöt: suoraan palkansaajiin kohdistuvia ovat työttömyysturva, vuorotteluvapaa, vanhempainvapaan lomakarttuman poistaminen eli yhteensä 202 miljoonaa.

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

7 SAK:n edustajakokouksen sopimuspoliittiset päätökset 7.1 Sopimuspolitiikan tavoitetila vuosikymmenen jälkipuoliskolla Onnistuneen sopimuspolitiikan ansiosta, jossa on yhteen sovitettu talousja työmarkkinapolitiikka,

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta 9.3.2015 A8-0043/4 4 78 kohta 78. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan EU:n jäsenvaltioille esittämään kehotukseen vähimmäistulon käyttöön ottamisesta, jotta voidaan pyrkiä vähentämään köyhyyttä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA

TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA Suomen talouden ja työllisyyden parantaminen edellyttää viennin vetoa ja monipuolistamista, investointeja sekä tuottavuuden kasvua kaikilla sektoreilla. Seuraavan

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE TEKin hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2015-2018 MIKÄ SUOMEA VAIVAA? Suomalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot