Yhteiskunnallinen tilanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskunnallinen tilanne"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri 2014

2

3 Yhteiskunnallinen tilanne Työllisyyden turvaaminen ykkösasiana yhteiskunnassa Vuonna 2014 maan taloudellinen tilanne tulee hallitsemaan yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Maan hallitus teki vuonna 2013 useita ratkaisuja, joiden tavoitteena oli työllisyyden turvaaminen ja julkisen velan vähentäminen. Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen keskitetystä kasvu- ja työllisyyssopimuksesta, jonka kesto on 2-3 vuotta. Kansantalous vienoon kasvuun 2014 Kansantalouden kokonaistuotannon ennustetaan vuonna 2014 kääntyvän noin prosentin kasvuun. Viimeisimpienennusteiden mukaan BKT supistuu vuonna 2013 noin puoli prosenttia. Taustalla on oletus, että vienti supistuu lievästi. Työttömyysasteen odotetaan vuonna 2014 olevan reilut kahdeksan prosenttia. Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta ennustaa palkansaajien ostovoiman laskevan vuonna 2014 puoli prosenttia. Kuitenkin jos työllisyys- ja kasvusopimus toteutuu, sen positiiviset työllisyysvaikutukset kasvattavat koko kansantalouden ostovoimaa oletettavasti reilulla prosentilla vuosien 2014 ja 2015 aikana. ETLA ennustaa, että vuonna 2014 vähittäiskaupan toimialalla tuotannon volyymi kasvaa yhden (1) prosentin, tukkukaupan tuotos kaksi (2) prosenttia, majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuotos 1,5 prosenttia ja kiinteistötoiminnan tuotanto yhden (1) prosentin. Kaupan Liitto ennustaa, että vuonna 2014 myynnin määrä kasvaa tukkukaupassa pari prosenttia ja vähittäiskaupassa puoli prosenttia. Kaupan Liiton mukaan myös alan työllisyys paranee hieman (vähittäiskauppa 0 %, tukkukauppa 2 %). Työmarkkinatilanne SAK ja muut työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät elokuussa 2013 neuvottelutulokseen keskitetystä työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Sopimuksen tavoitteena on osaltaan tervehdyttää Suomen taloutta, lisätä työllisyyttä ja samalla tukea palkansaajia tasapuolisesti sekä parantaa yritysten kilpailukykyä. Sopimuksen kesto voi olla enimmillään noin kolme vuotta; ensimmäinen jakso on kaksivuotinen. Keskusjärjestöt neuvottelevat toisen sopimusjakson korotuksista mennessä. Jos sopua ei synny, sopimukset voidaan irtisanoa alakohtaisesti päättymään ensimmäisen kauden jälkeen. 1

4 Hallituksen rakenneuudistukset vaikuttavat monin tavoin pamilaisten arkeen Suomen hallitus päätti vuoden 2013 aikana useista rakenneuudistuksista, joilla vahvistetaan talouden kasvuedellytyksiä ja ratkaistaan talouden kestävyysvajetta. Päätöksillä on monia vaikutuksia jäsentemme arkeen. Hallituksen päätökset osuvat erityisesti kuntiin. Kuntien tehtävänä on kuroa umpeen kestävyysvajeesta 2 miljardia, josta puolet kuntien omilla toimenpiteillä ja puolet kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsimalla. Ensi vuonna kuntatalouden heikentynyt tilanne ja kuntien rakenneuudistus tulevat vaikuttamaan merkittävästi kunnallisella tasolla päätettäviin asioihin ja myös jäsentemme arkeen. Päätös yhteisöveron alentamisesta sekä yritysveron laajemmasta uudistuksesta oli mittava, ja se on aiheuttanut paljon huomioita. Ratkaisulla haetaan ensisijaisesti kasvua ja työllisyyttä. Päätös velvoittaa yrityksiä työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Yhteisöveron alentamisen tulee aidosti näkyä siinä, että investoinnit ja uudet työpaikat lisääntyvät. Tulemme ammattiliittona seuraamaan erityisesti tätä asiaa tulevana vuonna. Hallitus sopi myös periaatteista, miten työuria pidennetään, rakenteellista työttömyyttä alennetaan ja kasvun mahdollisuuksia yrityksille luodaan. Työelämään liittyvien asioiden valmistelua jatketaan kolmikantaisesti. Näitä ovat mm. nollatyösopimukset, alipalkkauksen epäkohdat ja osa-aikaisten mahdollisuudet tehdä lisätöitä. Jo tehdyt taustaselvitykset tarjoavat hyvän lähtökohdan puuttua ripeästi edellä mainittuihin työelämän epäkohtiin. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu joustava hoitoraha toteutuu PAMin näkökulmasta uudistus parantaa vastentahtoisessa osa-aikatyössä olevien vanhempien tilannetta ja on merkittävä edistysaskel työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Samaan aikaan nykyinen kotihoidontuki on päätetty jakaa puoliksi molemmille vanhemmille ja joiltain osin rajoittaa subjektiivista päivähoito-oikeutta. Vuonna 2014 työttömyysturvassa tulee voimaan useita uudistuksia, joiden tavoitteena on helpottaa lyhytaikaisen työn vastaanottamista ja kannustaa työttömiä työnhakijoita koulutukseen ja muihin aktiivitoimiin. Alkavissa työttömyysjaksoissa ansioturvan piiriin pääsemiseksi riittää se, että 6 kuukauden työssäoloehto täyttyy. Toisaalta, jos työsuhde on kestänyt alle 3 vuotta, ansiopäivärahaoikeus on aikaisempaa lyhyempi. Työttömyyspäivärahan omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen. Sovitellussa päivärahassa otetaan käyttöön 300 euron suojaosa ja asumistuen tuloharkinnassa 400 euron suojaosa. Työllisyydestä huolehdittaessa on myös tehtävä riittävästi toimia, jotta ihmiskauppaan, työperäiseen hyväksikäyttöön ja paperittomien työtekijöiden asemaan liittyvät ilmiöt tunnistetaan ja niihin puututaan. Emme hyväksy alipalkkausta ja edistämme alipalkkauksen kriminalisointia. Edistämme myös järjestöjen kanneoikeuden saavuttamista lainsäädäntöteitse. Maahamme ei tule syntyä kaksia työmarkkinoita. Halpatyömarkkinat eivät ole työnantajien, työntekijöiden eivätkä Suomen etu. Verovelvoitteiden oikea ja asianmukainen hoito lisää myös toimialojen menestymistä. Ulkomaalaislain mukaisen työvoiman saatavuusharkinnan tulee säilyä ja toteutua käytännössä. Ruotsin 2

5 huonot kokemukset saatavuusharkinnan poistamisesta tulee välttää. Työeläkejärjestelmän uudistamistyö jatkuu. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat ratkaisun eläkeuudistukseksi syksyyn 2014 mennessä. Siihen liittyvät hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle heti vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen. On sovittu, että uudistus astuu voimaan viimeistään vuonna Tavoitteemme on huolehtia uudistamistyössä erityisesti pieni- ja keskituloisten palkansaajien asemasta. Eläkejärjestelmän tulee olla sosiaalisesti kestävä ja solidaarinen sukupuolten sekä sukupolvien välillä. Kaikkien palvelualoilla työskentelevien työhyvinvointiin ja jaksamiseen tulee panostaa. Ammattiliitto PAM tarjoaa hyvän väylän yhteiskunnalliseen toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. PAM vastaa jäsenistön toiveisiin paremmasta työelämästä lisäämällä valmiuksiaan edistää jäsenten työhyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia työpaikoilla. Työlainsäädäntöön liittyviä lakihankkeita on vireillä useita. Valmistelussa ovat alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus, yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lainsäädäntö, yhteisvertaisuuslaki ja turvallisuusselvityslaki. Valmistautuminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin tapahtuu tulevan vuoden aikana ja toimintavuoden aikana käydään EU-vaalit. Toimintavuoden aikana valmistaudutaan myös liittokokoukseen, joka on ehdotettu siirrettäväksi keväälle Kansainvälinen toiminta tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen Kansainvälisessä edunvalvonnassa keskeisiä asioita ovat Euroopan talous- ja työllisyyskriisin sosiaaliset vaikutukset, epätyypilliset työsuhteet, sosiaalinen dumppaus ja työttömyys. Erityisesti nuorisotyöttömyys ja nuorten näköalattomuus on vakava ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii paneutumista kaikilta yhteiskunnan toimijoilta. EU:n kriisimaissa jo puolet nuorista on työttöminä. Euroopan komissio antoi alkuvuonna 2013 koko Unionin laajuisen suosituksen Suomen malliin pohjautuvan nuorisotakuun käyttöönottamisesta. Nuorten työllisyyteen satsaaminen on nähtävä sijoituksena tulevaisuuteen. Eurooppalaiset yritysneuvostot eli EWC:t (European Works Councils) ovat monikansallisten yritysten työntekijöille tärkeä edunvalvonnan väline. Niiden toimintaa tulee entisestään tehostaa, ja työntekijöillä tulee olla niissä todelliset toimintaoikeudet. EWC-toiminta on hyvä esimerkki kansainvälisen ja kansallisen edunvalvonnan yhteen nivomisesta. Vain muutamaan suomalaiseen palvelualan yritykseen on sovittu EWC. Vuonna 2014 kannustetaan yhä useampaa yritystä ottamaan toimintamalli käyttöön. Lähialueyhteistyötä tulee lisätä. Suomalaiset yritykset toimivat aktiivisesti Venäjällä ja Baltiassa, joissa ayliikkeen asema on hyvin heikko. PAMin intressinä on seurata näiden yritysten toimintaa ja vahvistaa työntekijöiden asemaa. PAM tukee erityisesti Viron kaupan alan liittoa ETKAa vahvan liiton rakentamisessa ja järjestäytymisessä. 3

6 Palvelualojen maailmanliitot ponnistelevat saadakseen solmittua uusia globaaleja puitesopimuksia monikansallisten yritysten kanssa sekä seuratakseen jo toteutuneiden sopimusten noudattamista. Näistä yrityksistä moni toimii myös Suomessa ja on pamilainen työpaikka. Talous kasvaa edelleen nopeasti useissa Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maissa. Kasvun myötä köyhyys on vähentynyt merkittävästi, mutta eriarvoisuus on lisääntynyt. Ylikansallisen ay-liikkeen tärkeänä tehtävänä on estää tätä eriarvoistumista, vahvistaa jäsenliittojaan ja huolehtia työntekijöiden oikeuksista. PAM tekee kehitysyhteistyötä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin kautta esimerkiksi Ghanassa, Indonesiassa ja Kolumbiassa. Kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteena on köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Tähän tavoitteeseen päästään tukemalla kolmansien maiden vapaita ja demokraattisia ammattiliittoja, jotta ne olisivat tarpeeksi vahvoja neuvottelemaan jäsenilleen säälliset työolot ja palkkatason, joka riittää elämiseen. PAM lisää tulevaisuudessa hanketoimintaa kaikkein köyhimmissä maissa, erityisesti Afrikassa. Ay-oikeudet ovat osa universaaleja ihmisoikeuksia. Järjestäytymisoikeuden toteutuminen, lapsityövoiman kielto, riittävä palkkataso sekä työterveys- ja turvallisuuskysymykset on huomioitava läpi yritysten koko hankintaketjun, joka usein kattaa monta maata eri mantereilla ja ympäri maapallon. PAM edellyttää erityisesti kaikilta Suomessa toimivilta yrityksiltä vastuuta työoloista myös kolmansissa maissa. Jäsenhankinta ja järjestäytyminen ovat teemoja, joita kaikki palvelualojen kansainväliset organisaatiot pitävät agendalla. Vahvat liitot pystyvät paremmin ajamaan jäsentensä etuja ja toimimaan niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Strategiset päämäärät Edunvalvonnan painopiste yritystasolle ja valmius yritystasoiseen yhteistoimintaan Jäsentemme edustamilla toimialoilla tavoittelemme Euroopan parasta työelämää vuoteen 2020 mennessä. Työelämä hanke tarjoaa hyvän työkalun yritysten käyttöön. Palvelualojen ammattiliitto haluaa omalta osaltaan olla tukemassa sitä, että yhä useampi jäsentemme työpaikka kehittyy ja täyttää vähintäänkin linjauksen perustason mukaiset edellytykset. Tavoitteenamme on saada ensi vuonna liikkeelle yhteistyössä työnantajien kanssa laajempi toimialakohtainen työhyvinvoinnin hanke, johon saataisiin mukaan merkittävä määrä toimialan yrityksiä. 4

7 Laajennamme myös yrityksissä yhteistyössä tehtäviä kehittämistoimia ja huomioimme yrityksistä esiin nousevat tarpeet. Koulutuksiimme sisällytetään aihekokonaisuuksia, jotka vahvistavat yt-lain, paikallisen sopimisen, neuvottelutaitojen sekä yritystalouden osaamista. Osaamisen kehittämisen toimintamallin täysimääräinen käyttöönotto ja sen hyödyntäminen tulee valmistella ja toteuttaa yhteistoiminnassa yrityksien kanssa. Uusi toimintamalli edistää toteutuessaan myös liittomme tavoiteohjelmassa asetettuja tavoitteita. Ammattitaitoiset ja järjestäytyneet työntekijät muodostavat tutkimuksenkin mukaan toimialastaan kiinnostuneen joukon. Tuemme ja koulutamme luottamushenkilöitä uuden toimintamallin käyttöön ottamiseksi työpaikoilla. Työaikasuojelu, tuottavuus ja työhyvinvointikysymykset hyvin hoidettuna tuovat toimialoille turvallisuutta ja auttavat menestymään. Samalla ne turvaavat työtä jäsenillemme. Vahvistamme jäsentemme ja luottamushenkilöiden aloitteellisuutta ja rohkeutta toimia ja uudistaa työpaikan asioita yhdessä ja näin vaikuttaa yrityksen kehittymiseen. Jatkamme työhyvinvointikorttikoulutusta. Tuemme työpaikkojen luottamushenkilöitä ikäohjelmien kehittämisessä työpaikoille työmarkkinakeskusjärjestöjen työkaari-mallin pohjalta. Työkaarimalli huomioidaan myös 2014 vuoden koulutuksissa. Työpaikkatoimintaa kehitetään uusin työkaluin alkanut Työpaikat kuntoon -pilotti jatkuu. Tavoitteena on aktivoida työpaikkatoimintaa työpaikoilla, joilla ei ole luottamusmiestä, eikä jäseniä tai niitä on vähän. Työpaikkatoiminnan tueksi valmistellaan palvelualojen paikallisen sopimisen opas. Erimielisyysasioiden käsittelyprosessia parannetaan ja prosessin avoimuutta lisätään. Myös työyhteisösovittelua pidetään esillä vaihtoehtona pitkien ja hankalien oikeusprosessien rinnalla. Tätä koskeva pilottikoulutus järjestetään vuoden lopulla. Pätkätyöntekijöiden toimeentulon, työehtojen, -olojen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Työlainsäädännön lähtökohtana on toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde. Tämä perusolettama on murentunut, kun erilaiset epävarmuutta aiheuttavat työn teettämistavat ovat yleistyneet. Tämän myötä entistä harvemmalla on mahdollista rakentaa toimeentulo työn varaan. Erityisesti osa-aikatyöstä ja nollatuntisopimuksista on tehty viime vuosina oikeudellisia ja tilastollisia selvityksiä. Lisäksi on kartoitettu niitä ongelmia, jotka liittyvät näihin työsuhdetyyppeihin työntekijöiden näkökulmasta. Lainsäädännön kehittämistarpeita on kirjattu myös hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan sekä työllisyys- ja kasvusopimukseen. Vuonna 2014 PAM toimii voimakkaasti sen puolesta, että hallitus valmistelee esityksiä lainsäädännön muuttamiseksi niin, että muutosten hyväksyminen on mahdollista vielä kuluvan hallituskauden aikana. Lisäksi PAM vaikuttaa puolueiden tavoiteohjelmiin koskien vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseen tähtääviä toimia edistetään työehtosopimustoiminnassa alakohtaisissa työryhmissä ja kehittämishankkeissa. Oikeudellisen edunvalvonnan keinoin selkeytetään 5

8 nykyisen lainsäädännön tulkintaa, erityisesti lisätyön tarjoamisvelvollisuutta sekä työajan vakiintumista koskien. PAMin teettämä tutkimus osa-aikatyöstä valmistuu. Seuraamme tiiviisti nuorisotakuun toteutumista palvelualoilla. Työssä oppimista ja nuorten oppisopimuskoulutusta ollaan lisäämässä entisestään. Näiden sekä työkokeilujen ja muiden työharjoittelujaksojen osalta on pystyttävä takaamaan oikeus laadukkaaseen oppimiseen, työelämävalmiuksien kehittämiseen ja ohjaukseen. Samalla on turvattava olemassa olevan henkilökunnan asema ja oikeus kokoaikatyöhön. Laadukas jäsenpalvelu ja kilpailukykyinen jäsenmaksu Tavoitteenamme on edelleen saada kolme tuhatta uutta jäsentä vuoden aikana. Tavoitamme yksityiselle palvelualoille tulevan työntekijän nopeasti. Tavoitteena on, että uudet jäsenet kotoutuvat PAMiin kolmessa vuodessa. Toteutamme kaksi jäsenhankintakampanjaviikkoa. Jäsenmaksutulojen arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia. Järjestetään valtakunnallinen nuorten tapahtuma, jonka teemoina on nuoret ja työpaikat. Jäsenille markkinoidaan sähköisen asioinnin mahdollisuutta. Mobiilijäsenmaksupilotin kokemuksia analysoidaan ja tehdään sen perusteella päätökset jatkotoimista. Pilotoidaan puhelinpalvelun palautejärjestelmä. Osa hyvää jäsenpalvelua on laadukas viestintä. PAMin viestintä uudistuu. Pam-lehti ilmestyy vuoden alusta uudistuneena kolmen viikon välein. Verkkopalvelun journalistinen sisältö laajenee ja koko verkkopalvelu kokee muodonmuutoksen syksyllä. PAMplus laajenee luottamushenkilölehdestä käsittämään kaiken aktiivisille toimijoille tarkoitetun viestinnän. PAMplus on jatkossa leima, joka ohjaa niin työpaikkojen luottamushenkilöitä kuin ammattiosastojen toimijoita löytämään itselle merkityksellisempiä sisältöjä. Syksyllä myös liiton ilmettä päivitetään, ja liiton logo kokee muodonmuutoksen. Naisten ja miesten palkkatasa-arvon edistäminen myös eri toimialojen välillä koko yhteiskunnassa Palkkatasa-arvon edistämisessä pamilaisilla toimialoilla huomioidaan erityisesti samapalkkaisuudesta vuonna 2013 tehdyt selvitykset. Selvitysten mukaan tehtävä- tai ammattinimikkeisiin pohjautuvat palkkausjärjestelmät eivät kaikilta osin mahdollista sitä, että palkkatasa-arvon toteutumista voitaisiin arvioida. Nimikepohjaiset järjestelmät voivat myös ylläpitää ammatteihin liittyviä arvostustekijöitä. Sovittuja ja käynnistettyjä palkkausjärjestelmien uudistamistöitä jatketaan. PAMin tavoitteena on, että alan sisällä samasta ja samanarvoisesta työstä sekä työsuorituksesta maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Uudistamistyössä pyritään myös palkanlisien nykyistä tasaisempaan jakaantumiseen naisten ja miesten välillä. 6

9 Huomiota kiinnitetään myös palkkauksen yhdenvertaisuuteen, sillä selvitysten mukaan nykyisin esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä palkkataso on alhaisempi kuin muilla työntekijöillä samoissa tehtävissä. Osa-aikaisissa työsuhteissa yksikköpalkat ovat kokoaikaisia työsuhteita pienemmät. Naiset ovat puolestaan yliedustettuina osa-aikaisissa työsuhteissa, mikä osaltaan murentaa samapalkkaisuustavoitetta. Nostamme keskustelussa esiin osa-aikaisuuden vaikutukset samapalkkaisuuteen ja sukupuolten erilaiseen ansiotasoon. Toimialojemme suuri työntekijämäärä ja naisvaltaisuus, matala palkkataso ja tuottavuus voivat välillisesti ylläpitää sukupuolten palkkaeroa, kun tarkastellaan ilmiötä kaikilla toimialoilla. Siksi edistämme toimialoillamme yritys- ja työpaikkakohtaisten, täydentävien palkkausjärjestelmien sopimista. Tavoitteenamme on parantaa tuottavuutta ja kasvattaa palkanmaksuvaraa. Huomiota kiinnitetään myös mahdollisuuksiin vaikuttaa ns. rakenteelliseen ansiokehitykseen. Koska palvelualojen yrityksissä on edelleenkin tehty huomattavan vähän tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia, ohjeistamme luottamushenkilöitä niiden tekemiseen. Jatketaan luottamushenkilöiden koulutusta, jatko- ja täydennyskurssina Tasa-arvoa palkkaan! PAMin toimialojen menestyminen Yhteiskunnalliseen keskusteluun nostamme edelleen palvelualojen suuren merkityksen koko maalle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Alojen tarjoamat työpaikat työllistävät nuoria heidän ensimmäisiin työpaikkoihinsa ja luovat näin merkittävää kuvaa koko työelämästä. Lisäksi palvelualat tarjoavat työtä useille maahanmuuttajille. Näin ne ovat osaltaan kotouttamassa heitä yhteiskuntaamme. Osana rakenneuudistuksia maamme hallitus päätti uusista toimista, joilla torjutaan harmaata taloutta. Torjumme osaltamme harmaata taloutta ja korostamme sen negatiivisia vaikutuksia palvelualojen työntekijöiden asemaan, työmarkkinoiden toimivuuteen sekä yritysten toimintaedellytyksiin. Olemme aktiivisesti mukana tilaajavastuulain ja hankintalain uudistamisessa sekä veronumeron käyttöönoton laajentamisessa. Tiivistämme entisestään yhteistyötä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Harmaan talouden torjunta huomioidaan myös luottamusmiesten koulutuksessa. Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus on käynnissä ja vaikuttaminen lainsäädäntöön jatkuu vuonna Muutokset alkoholilainsäädännössä vaikuttavat väistämättä alkoholielinkeinojen toimintaedellytyksiin. Pyrimme tuomaan esiin ja edistämään sellaisia keinoja alkoholihaittojen vähentämiseksi, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia työntekijöiden työoloihin ja palkkaukseen. Tavoitteenamme on lisäksi, ettei uudistus vaikuta negatiivisesti toimialojemme työllisyyteen. Suomen elinkeinorakenteen muuttuessa palvelualojen merkitys työllistäjänä kasvaa. Matkailualan merkitys nousee. Jatkamme toimia, joilla edistetään matkailualan elinkeinoa Suomessa. Painotamme erityisesti suomalaisen matkailun turvallisuutta ja toimimme aktiivisesti Venäjän viisumivapauden puolesta. Eettinen kaupankäynti ja verkkokauppa liittyvät yhä olennaisemmin kaupan alaan. Vahvistamme jäsentemme osaamista eettisessä kaupassa ja verkkokaupan toimintaympäristössä. Kaupan alan painopisteenä on myös muut teknisen kehityksen mukanaan tuomat muutokset. Apteekkien 7

10 palvelupisteiden lisääntyminen kaupoissa on sekä apteekin että kaupan alan haaste. Lisäksi apteekit laajentavat omaa toimintaansa tarjoamalla erilaisia hyvinvointiin liittyviä palveluja. Kaupan alalla tehdään aiempaa enemmän koulutusyhteistyötä työnantajaliiton kanssa. Nostamme kiinteistöpalvelualan ja alan työn arvostusta korottamalla työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja, luomalla edellytykset paikallisten tulospalkkiojärjestelmien toteuttamiselle sekä kehittämällä toisen asteen koulutusta niin, että se vastaa työelämän vaatimuksia. Liitto toimii aktiivisesti kiinteistöpalvelualan elinkeinon kehittämisessä vaikuttamalla mm. verotukseen, koulutukseen ja harmaaseen talouteen. Harmaan talouden torjunnassa tehdään yhteistyötä muiden torjuntaan osallistuvien tahojen kanssa. Valvontatyöhön osallistuvat myös kiinteistöpalvelualan luottamusmiehet. Yhtenäinen ja luottamukseen perustuva johtaminen ja tehokkaat työkäytännöt Uudet luottamushenkilöt perehdytetään ja koulutetaan tehtäväänsä. Luottamushenkilöiden jaksamiseen panostetaan erityisesti työnohjauksella. Lähdemme kehittämään voimakkaasti jäsenten ja luottamushenkilöiden verkkokoulutustarjontaa. Alkuvuoden ajan osallistumme vielä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen MONATTAhankkeeseen. Tavoitteena on tehdä maahanmuuttajataustaisille palvelualojen työntekijöille selkokielinen esite PAMista. Jatkamme työtä mahdollisen ihmiskaupan tunnistamiseksi työpaikoilla. Päivitämme maahanmuuttopoliittiset linjaukset. PAMin henkilöstön uusi palkkausjärjestelmä valmistellaan siten, että se otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Palkkausjärjestelmää valmistellaan yhteistyössä Hey groupin toimiperhemallin pohjalta. Vuoden 2013 aikana valmisteltu PAMin ikäohjelma otetaan käyttöön. Ikäohjelmassa huomioidaan työmarkkinakeskusjärjestöjen valmisteleman työkaarimallin pohjalta eri työuran vaiheissa työhyvinvoinnin tukeminen. Valmistelemme linjaukset etätyön tekemisestä. Henkilöstökoulutuksessa painotamme pidempikestoisia koulutuksia esimerkiksi työlainsäädännössä ja työyhteisökehittämisessä. Tavoitteena on parantaa toimitsijoiden ammatillista osaamista ja saada käyttöön uusia työmenetelmiä. Toimitsijoita ja esimiehiä koulutetaan työyhteisösovittelun käyttöön. Esimiestyötä tuetaan henkilökohtaisin työnohjauksin ja erilaisin koulutusohjelmin. Tietohallinnon toiminnan painopisteenä on liiton verkkoviestinnän uudistaminen ja sidosryhmärekisterin sekä asianhallinnan kokonaisratkaisun määrittely sekä toteutus. Jatkamme Green Officen käyttöönottoa aluetoimistoissa. Johtoryhmä siirtyy paperittomiin kokouksiin, Myös muita kokous- ja palaverikäytäntöjä käydään läpi paperin kulutuksen vähentämiseksi sekä tehokkaiden työkäytäntöjen tukemiseksi. 8

11 Kohti liittokokousta PAMin hallituksen asettama tulevaisuustyöryhmä jatkaa työskentelyään liittokokoukseen saakka ja valmistelee ehdotuksensa liiton toiminnan kehittämisen suuntaviivoiksi liittokokoukselle. Tavoitteena on, että PAM tarjoaa laadukkaita jäsenpalveluja, mutta samalla etsitään uusia askelia kohti aktiivista kansalaisjärjestöä, joka kehittää jäsentensä työelämää. Jäsenten aktiivista osallistumista tuetaan ja matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia lisätään. PAM tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja toiminnan keskiössä ovat palvelualan työntekijöiden arki ja heidän työnsä arvostus. Osana tulevaisuustyöskentelyä myös liiton hallintomallia halutaan uudistaa tukemaan jäsenten aktiivista osallistumista. Työryhmä on ehdottanut, että vaaleja uudistetaan mm. ehdokasasettelun osalta ja että tulevaisuudessa valittaisiin selvästi nykyistä isompi liittokokous, esimerkiksi 400 edustajaa. Liittokokous valitsisi nykyistä pienemmän valtuuston ja hallituksen. Tavoitteena on lisätä äänestysaktiivisuutta ja korostaa vaaleissa ammattiosastojen merkitystä. Sääntömuutosehdotuksia käsitellään alkuvuoden aikana ammattiosastoissa. Edustajisto päättää sääntömuutoksista kevään kokouksessaan. Jotta sääntöuudistuksia ehditään käsitellä riittävästi, vaalit ja liittokokous esitetään pidettäväksi keväällä Kevätkausi tarjoaa myös paremmat mahdollisuudet vaalien järjestämiseen. Kevään 2014 aikana liiton johto kiertää erilaisissa PAMin tilaisuuksissa ympäri Suomea keskustelemassa liiton uudistamisesta ja kuulemassa jäsenten näkemyksiä. Vuodelle 2015 siirrettyihin PAMin vaaleihin valmistaudutaan vuonna 2014 tekemällä vaaleihin liittyviä valmisteluja, viestimällä vaaleista ja erityisesti kannustamalla jäsenistöä asettumaan ehdolle vaaleissa. Eduskuntavaaleihin valmistautuminen Vaikuttamistyö käynnistetään keväällä, kun poliittiset puolueet aloittavat omien vaaliohjelmien valmistelun ja ehdokkaiden hankkimisen. Eduskuntavaaleihin vaikuttamisen tavoitteena on, että puolueet ottaisivat vaaliteemoiksi pamilaisten kannalta tärkeitä asioita ehdokkaat puhuisivat näistä asioista eri puolueissa olisi mahdollisimman paljon pamilaisia ehdokkaita pamilaisia ehdokkaita valittaisiin eduskuntaan nykyistä suurempi joukko hallitusohjelmaan tulisi pamilaisten elämää parantavia asioita Ensi vuonna valmistetaan puolueiden ja ehdokkaiden käyttöön vaikuttamisaineistoa. Lisäksi tehdään omaa materiaalia, jolla pamilaisia aktivoidaan ehdokkaiksi. Olemme myös yhteydessä eri puolueiden vaaliohjelmien tekijöihin ja päättäjiin. 9

12 PAMin tapahtumakalenteri 2014 vko Tammikuu Tapahtuma Paikka Vastuu 1 Ke Uudenvuodenpäivä 1 To Pe La Su Ma Loppiainen 2 Ti Ke Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 2 To Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki 3 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 3 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 3 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 3 Pe La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö EWC-edustajien koulutus 4 Ke EWC-edustajien koulutus NextStep -messut Helsinki Järjestölinja 4 To NextStep -messut Helsinki Järjestölinja 4 Pe La Su Ma Viikko 5 -tapahtumaviikko 5 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 5 Ke To Pe

13 vko Helmikuu Tapahtuma Paikka Vastuu 5 La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Työoikeuden peruskurssi 6 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Tampere Työoikeuden peruskurssi 6 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Tampere Työoikeuden peruskurssi Työ- ja talouselämän valiokunta Helsinki Yhteiskuntapol.yks. 6 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Tampere Työoikeuden peruskurssi 6 Pe Työoikeuden peruskurssi 6 La SASKin Solidaarisuuspäivät Hämeenlinna 6 Su SASKin Solidaarisuuspäivät Hämeenlinna 7 Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 7 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Helsinki Yt-toimikunnan kokous Helsinki Henkilöstöyksikkö 7 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Helsinki 7 Pe Ystävänpäivävastaanotto Helsinki Hallintoyksikkö 7 La Su Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 8 Ke To Pe La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi I osa Turku 9 Ke Lm-peruskurssi I osa Turku 9 To Lm-peruskurssi I osa Turku 9 Pe

14 vko Maaliskuu Tapahtuma Paikka Vastuu 9 La Su Ma Ti UNI Europa Management Committee Bryssel 10 Ke Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Tampere 10 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Tampere Yt-toimikunnan kokous Helsinki Henkilöstöyksikkö 10 Pe La Su Ma SAK:n hallitusseminaari Helsinki 11 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi I osa Kuopio Lakiseminaari: päivitä tietosi lakiasioissa 11 Ke Lm-peruskurssi I osa Kuopio Lakiseminaari: päivitä tietosi lakiasioissa 11 To Lm-peruskurssi I osa Kuopio 11 Pe La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Työhyvinvointikortti Helsinki Kuinka yritys toimii? 12 Ke Kuinka yritys toimii? 12 To Työhyvinvointikortti Tampere Kuinka yritys toimii? 12 Pe La Su Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Oulu Turvallisuusalan täydennyskoulutus Petäys 13 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Oulu Turvallisuusalan täydennyskoulutus Petäys 13 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Oulu Turvallisuusalan täydennyskoulutus Petäys 13 Pe

15 13 La Su Ma vko Huhtikuu Tapahtuma Paikka Vastuu 14 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö ALV täydennyskoulutus lm:lle Petäys 14 Ke Lm-peruskurssi II osa Turku ALV täydennyskoulutus lm:lle Petäys 14 To Lm-peruskurssi II osa Turku ALV täydennyskoulutus lm:lle Petäys 14 Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Lahti Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Lahti Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Lahti Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 Pe Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Työ- ja talouselämän valiokunta Helsinki Yhteiskuntapol.yks. Lm-peruskurssi II osa Kuopio 16 Ke Lm-peruskurssi II osa Kuopio 16 To Pe Pitkäperjantai 16 La Su pääsiäispäivä 13

16 17 Ma pääsiäispäivä 17 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 17 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Oulu Yksityisyyden suoja ja työelämä 17 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Oulu 17 Pe La Su Yksityisyyden suoja ja työelämä 18 Ma Johtoryhmä matkakokous Hallintoyksikkö 18 Ti Johtoryhmä matkakokous Hallintoyksikkö 18 Ke KP palkkausjärjestelmätäydennyskoulutus Helsinki vko Toukokuu Tapahtuma Paikka Vastuu 18 To Vappu 18 Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Yt -toimikunnan kokous Helsinki Henkilöstöyksikkö 19 Ti UNI Europa Executive Committee Bryssel 19 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Lahti UNI Europa Executive Committee Bryssel 19 To Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 19 Pe La Su Ma Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Lahti 20 Ti PAMin edustajisto Petäys Hallintoyksikkö Tilaus: Tasa-arvoa palkkaan! 20 Ke PAMin edustajisto Petäys Hallintoyksikkö Paikallinen sopiminen: kiinteistöpalveluala Tilaus: Tasa-arvoa palkkaan! 20 To SAK:n valtuuston kokous Kiljava Paikallinen sopiminen: kiinteistöpalveluala 14

17 Tilaus: Tasa-arvoa palkkaan! IUF Hallitus 20 Pe SAK:n valtuuston kokous Kiljava IUF Hallitus 20 La Su ITUC 3rd World Congress Berlin 21 Ma ITUC 3rd World Congress Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 Ti ITUC 3rd World Congress Berlin Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 Ke ITUC 3rd World Congress Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 To ITUC 3rd World Congress Berlin UNI Management Committee Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 Pe ITUC 3rd World Congress Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö 22 Ke To Helatorstai 22 Pe La vko Kesäkuu Tapahtuma Paikka Vastuu 22 Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 15

18 Yt-toimikunnan kokous Helsinki 23 Pe Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 La Su Ma PAMin päällikköpäivä Kehittämislinja 24 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 24 Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe Juhannusaatto 25 La Juhannuspäivä 25 Su Ma Pohjoismainen komitea Norja 26 Ti Pohjoismainen komitea Norja 26 Ke Pohjoismainen komitea Norja 26 To Pohjoismainen komitea Norja 26 Pe Pohjoismainen komitea Norja 26 La Su Ma vko Heinäkuu Tapahtuma Paikka Vastuu 27 Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La

19 28 Su Ma Ti SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 Ke SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 To SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 Pe SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 La SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 Su Ma Ti Ke To Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 30 Pe Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 30 La Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 30 Su Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 31 Ma Ti Ke To vko Elokuu Tapahtuma Paikka Vastuu 31 Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki 33 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 33 Ke To Kehittämislinjan suunnittelupäivät Kehittämislinja 33 Pe Kehittämislinjan suunnittelupäivät Kehittämislinja 33 La Su Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 17

20 Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 34 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 34 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 34 To Edunvalvontalinjan suunnittelupäivät Edunvalvontalinja 34 Pe Edunvalvontalinjan suunnittelupäivät Edunvalvontalinja 34 Pe Hallintoyksikön suunnittelupäivä Hallintoyksikkö 34 La Opintovast. & työeläm.koul.neuv. Petäys seminaari 34 Su Opintovast. & työeläm.koul.neuv. Petäys seminaari 35 Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Työyhteisösovittelu I osa 35 Ke Paikallinen sopiminen: Turvallisuusala Petäys 35 To Paikallinen sopiminen: Turvallisuusala Petäys 35 Pe La Su vko Syyskuu Tapahatuma Paikka Vastuu 36 Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki 36 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Turku KP täydennyskoulutus lm:lle Petäys 36 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Turku KP täydennyskoulutus lm:lle Petäys 36 To Keskustoimiston päällikkökokous Helsinki Kehittämislinja Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Turku KP täydennyskoulutus lm:lle Petäys 36 Pe Keskustoimiston päällikkökokous Helsinki Kehittämislinja 36 La Su Ma Viikko 37 -tapahtumaviikko 37 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Kauppa I täydennyskoulutus lm:lle Petäys 37 Ke Kauppa I täydennyskoulutus lm:lle Petäys 37 To Kauppa I täydennyskoulutus lm:lle Petäys Työyhteisösovittelu II osa 37 Pe Työyhteisösovittelu II osa 37 La

SAK:n toimintakertomus 2006

SAK:n toimintakertomus 2006 SAK:n toimintakertomus 2006 Huhtikuu 2007 ISBN 978-951-714-252-6 Tilaukset: SAK puh. +358 20 774 00 SAK Toimintakertomus 2006 1 SISÄLLYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 7/2002 Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lokakuu 2002 Lisätietoja: Sinikka Näätsaari puh. (09) 7721 442

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liiton 21. liittokokous Metallityöväen Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liitto ry Metallityöväen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2.

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2. 1 TEM muistiokooste, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä

Lisätiedot

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s.

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU mitään ei tapahdu, jos kukaan ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 4 SAnanvapaus pätee myös työelämässä s. 28 EU laimea vai hotti? Joonas Tuomivaara

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7. Eduskuntavaalit 2015. Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4

Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7. Eduskuntavaalit 2015. Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7 Metalli7 Eduskuntavaalit 2015 Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 JÄSENLEHTI 1/2015 1/2014 1/2015 METALLI SEISKAN TOIMISTO ON AVOINNA : MA-PE klo. 9.00-12.00

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004 Neuvottelutulos 15.11.2002 TYÖLLISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA OSTOVOIMAA Keskusjärjestöjen neuvottelutulos tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi on syntynyt. Ratkaisu

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN. Voimaa työllisyysvoimalasta

Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN. Voimaa työllisyysvoimalasta Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN Voimaa työllisyysvoimalasta Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto ja kuviot: Fredrik Bäck

Lisätiedot

Ei tulosta ilman tahtoa

Ei tulosta ilman tahtoa 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU USKON, ETTÄ LUVASSA ON AINAKIN IHMISENÄ KEHITTYMISTÄ Uudet aktiivit esittäytyvät s. 4 PISTE KIUSAAMISELLE TYÖPAIKALLA Miten menetellä? s. 22 KYLMÄÄ KYYTIÄ Pulahdus

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot