Verkkosovellusten toteuttamisympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkosovellusten toteuttamisympäristö"

Transkriptio

1 Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Jyrki Hällström Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma

2 Tiivistelmä Verkkosovellusten toteuttamiseksi on useita käyttöympäristöjä. Tässä työssä käsitellään ilmaisohjelmistojen ja komponenttien hyödyntämistä WWW-palvelinympäristön toteuttamisessa. Tutkielman liitteenä on yksinkertainen tietokantasovellus, joka on toteutettu Apache-, PHP- ja MySQL-ohjelmistoilla. ACM-luokat (ACM Computing Classification System, 1998 version): C.2.4, H.2.4, H.2.7 Avainsanat: Verkkosovellus, palvelinympäristö, Apache, PHP, MySQL Sisältö 1 JOHDANTO PALVELIMEN TOTEUTUS LINUX APACHE APACHEN KONFIGUROINTI PHP ISTUNNONHALLINTA MYSQL MYSQL:N TURVALLISUUS YMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO NIMIPALVELIN WEBMIN APACHEN HAKEMISTORAKENNE TIEDOSTOJEN JA HAKEMISTOJEN KÄYTTÖOIKEUDET YLLÄPITO ESIMERKKISOVELLUS YHTEENVETO VIITTEET LIITE 1: ESIMERKKISOVELLUKSEN LÄHDEKOODI KÄYTTÄJÄT-OSIOLLE LIITE 2: ESIMERKKISOVELLUKSEN LÄHDEKOODI HALLINTA-OSIOLLE i

3 1 Johdanto Tietoyhteiskunnassa valtava määrä tietoa liikkuu sähköisessä muodossa. Tietoa voidaan hallita ja hakea verkkosovellusten avulla. Verkkosovellus voi toimia yrityksen sisäisessä tai julkisessa verkossa. Julkisella verkolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa Internet-verkkoa. Verkkosovellus tarvitsee toimiakseen palvelimen, jonka toteuttaminen voi tulla monessa tapauksessa taloudellisesti kannattavaksi mikäli palvelujen ulkoistamiskustannukset ovat korkeat tai palveluilta halutaan tiettyjä räätälöityä ominaisuuksia. Palvelin voi toimia esimerkiksi posti-, tulostus- tai WWW-palvelimena. Kaikkia palveluita, joita käytetään selaimen kautta voidaan kutsua verkkosovelluksiksi. Lahtosen (2002) mukaan suuri osa maailmalla olevasta informaatiosta on tallennettuna tietokantoihin. Tietokantojen hyöty on merkittävä, kun verkkosovelluksesta halutaan tehdä tehokas ja monikäyttöinen. Verkkosovellusten vaatiman palvelimen toteutukseen on olemassa useita erilaisia välineitä ja ohjelmistoja. Tässä tutkielmassa tarkastellaan sellaisia ohjelmia, jotka ovat kaikkien vapaasti saatavilla olevia ilmaisohjelmia. Teknisesti toimiva palvelin voidaan toteuttaa jonkin sopivan WWW-ohjelmointikielen ja tietokantaratkaisun yhdistelmällä kohtuullisen helposti. Ilmaisohjelmistoista mahdollisia vaihtoehtoja tarjoavat muun muassa Apache, PHP sekä MySQL ja kaupallisista vaihtoehdoista esimerkkeinä mainittakoon ORACLE ja PL/SQL (Silvén, 1999). Kaupallisena WWW-palvelinratkaisuna voidaan mainita Microsoftin Windows Server System, joka on Netcraftin (2004) mukaan Apachen jälkeen toiseksi suosituin palvelinjärjestelmä ja SunONE on kolmanneksi suosituin ympäristö. Palvelin Selain HTTP TCP/IP Apache WWWpalvelin MySQL palvelin Tietokanta PHP-sovellus Linux Kuva 1: Verkkosovelluksen eräs malli. 1

4 Apachen alustaksi voidaan käyttää joko Linux- tai Windows-perusteista käyttöjärjestelmää. Mikäli palvelin toimii yrityksen sisäisessä verkossa ilman ulkoista liitäntää, voidaan tietoturvaratkaisut toteuttaa suljetun järjestelmän ehdoilla. Tällöin ei tarvitse ottaa huomioon ulkoisten liitäntöjen aiheuttamaa tietoturvariskiä. Sisäisistä verkoista voidaan mainita esimerkiksi pankkiautomaatit. Julkisessa verkossa WWW-palvelimen tulee pystyä vastaamaan ulkoisiin HTTP-pyyntöihin. Kaikki Internet-yhteydessä olevat palvelimet tuovat mukanaan turvallisuusongelmia, joiden huomioonottaminen on tärkeää tiedon ja järjestelmän turvaamiseksi. Tietoturvan takaamiseksi eivät kuitenkaan riitä pelkät tekniset turvatoimet, vaan järjestelmän käyttäjien toimiminen hyväksyttyjen tietoturvaperiaatteiden mukaan ja ohjeistuksen noudattaminen ratkaisevat suojaustoimien onnistumisen. WWW-palvelimen toiminnan hyödyntäminen vaatii usein dynaamisia palveluita. Siten sivuista saadaan mielekkäitä ja järkevästi toimivia interaktiivisia kokonaisuuksia. Mikäli suunnittelutyö tehdään järkevästi voidaan PHP, MySQL ja Apache yhdistelmällä toteuttaa laajojakin kokonaisuuksia, joiden konfiguroiminen eli järjestelmän asetusten valitseminen on helppoa. Tutkielman rakenne on seuraava. Aluksi esitellään palvelimen toteuttamisympäristöjä siten, että luku 2 esittelee kaupallisen ja vapaan lähdekoodin erilaiset lähestymistavat. Käytetyt ilmaisohjelmat sekä komponentit tarkentuvat kohdissa Luku 3 käsittelee palvelinympäristön kayttöönottoa. Luvussa 4 selvitetään palvelimen ylläpitoprosessia. Luku 5 sisältää esimerkkisovelluksen yksinkertaisesta autotietokannasta, joka on toteutettu Apache, PHP ja MySQL ohjelmilla. Tutkielman päättää lyhyt yhteenveto luvussa 6. 2 Palvelimen toteutus Palvelin voidaan toteuttaa joko kaupallisilla tai vapaan lähdekoodin eli GPL-ohjelmistoilla. Molemmilla on vahvuutensa ja heikkoutensa. Kaupallisten sovellusten hankintaa tukee kattavampi tukiorganisaatio sekä tuotteiden yhtenäisyys esimerkiksi Microsoft-ympäristössä, mutta kertainvestointi on selkeästi suurempi kuin GPL-ohjelmistoissa. Usein verkkopalvelut ja palvelimen kapasiteetti mitoitetaan liian suureksi ja kaupallisten sovellusten tuoma lisäarvo jää helposti käyttämättä. Sama palvelinjärjestelmä olisi mahdollista toteuttaa siis myös 2

5 GPL-ohjelmistojen avulla. GPL-toteutus on hyvä vaihtoehto, varsinkin jos yrityksellä on käytettävissä mikrotukea oman henkilökunnan joukossa. Ammattitaitoinen henkilö pystyttää toimivan palvelimen muutamassa tunnissa, kun hän on tehnyt etukäteissuunnitelman palvelimen toteutuksesta ja hankkinut tarvittavat komponentit sekä ohjelmat. Kaikki tarvittavat ohjelmistotuotteet löytyvät ilmaisohjelmistoina, jolloin kustannussäästö on merkittävä. Seuraavissa kohdissa tarkastellaan Linux-pohjaista alustaa käyttävää palvelimen toteutusympäristöä. 2.1 Linux Linux on tehokas 32-bittinen moniajokäyttöjärjestelmä. Linux-käyttöjärjestelmän perustan loi suomalainen Helsingin yliopistossa opiskellut Linus Torvald. Järjestelmän on Unixpohjainen ja sen ensimmäinen versio oli nimeltään minix. Ensimmäinen virallinen Linuxversio julkaistiin vuoden 1991 lopulla. Torvald järjesti lähdekoodin vapaasti saataville ja antoi muille mahdollisuuden kehittää Linuxia eteenpäin (Pitts ja Ball, 1999). Linuxissa on kaikki samat ominaisuudet mitä voisi odottaa Unix-järjestelmästä: moniajo, virtuaalimuisti, jaetut tiedostokirjastot, muistinhallinta ja TCP/IP verkkotoiminta. Linuxin johdolla tapahtunut avoimen lähdekoodin suosion kasvu on saanut monet organisaatiot siirtymään GPLohjelmistoihin. Linux on erittäin vakaa, turvallinen ja täydellisesti verkkoympäristöön sopiva käyttöjärjestelmä. Koska kaikki lähdekoodi on saatavilla, on myös jokaiseen turvallisuusaukkoon saatavissa korjaus yleensä 24 tunnin sisällä siitä, kun turvallisuusaukko on huomattu (Linux Online, 2004). Tietoturvan kannalta Linux on usein parempi kuin kaupalliset suljetut järjestelmät. Vapailla ohjelmilla on yleensä riittävät tietoturvaratkaisut, kun ne on otettu käyttöön. Esimerkiksi palomuurityökalut- ja toteutukset ovat turvallisia, mikäli ne ovat oikein konfiguroitu. Peltomäen ja Linjaman (1999) mukaan koko Linux-tietoturva rakentuu kahden peruskomponentin mukaan: 1) tiedostojen suojaukset eli käyttöoikeudet, jotka määrittelevät eri resurssit vain niiden tahojen käyttöön, joille ne on tarkoitettu ja 2) käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät salasanat varmentavat käyttäjän oikeudet määrättyihin resursseihin. Linuxjärjestelmän hakemistorakenne on kuvattu taulukossa 1. Tiedostot ja hakemistot ymmärre- 3

6 tään Linux-tiedostojärjestelmässä samaksi asiaksi. Linuxin tiedostojärjestelmä on hierarkkinen puurakenne, johon kaikki tiedostot tallennetaan. Taulukko 1: Linuxin hakemistorakenne. Hakemisto Kuvaus /boot Kansio joka sisältää bootloaderin (esimerkiksi Lilo). /bin Kansio, johon on tallennettu tärkeät binääritiedostot (kaikille käyttäjille). /sbin Kansio, johon on tallennettu tärkeät binääritiedostot (root). /lib Kansio, joka sisältää välttämättömät jaetut kirjastot sekä kernelin moduulit. /etc Kansio, johon tallennetaan konfiguraatiotiedostot. /tmp Kansio, joka sisältää väliaikaiset tiedostot. /var Kansio, jossa sijaitsee muuttuva data, esimerkiksi sähköposti, uutisryhmät ja tulostusjonot. /dev Kansio, johon on tallennettu laitetiedostot (device files), jotka vastaavat koneen komponentteja. /mnt Kansio, johon on tarkoitettu tiedostojärjestelmien väliaikaiseen mounttaamiseen(liittämiseen). /home Kansio, jossa sijaitsevat käyttäjien kotihakemistot. /root Järjestelmänvalvojan (root) kotihakemisto. /usr Toissijainen hakemistopuu. /opt Kansio, johon on tallennettu ohjelmistoja. /proc Kansio, joka on tarkoitettu illusionääri tiedostoja varten. 4

7 2.2 Apache Yksi avoimen ohjelmistokehityksen lippulaivoista on Apache ja se on laajimmin levinnyt WWW-palvelinalusta maailmassa (Laurie ja Laurie, 1999). Apache on WWW-palvelin, joka on vastuussa ylivoimaisesti suurimmasta osasta Internetin WWW-palveluista. Apachella pyöritetään eräitä maailman suurimpia sivustoja. Se on hyvin mukautuva ja toimii myös vanhemmilla tietokoneilla. Esimerkiksi verkkokauppa Amazon (http://www.amazon.com) toimii Apache-pohjaisella järjestelmällä. Netcraftin (2004) mukaan Apache on vakaa ja luotettava tuote kuvan 2 mukaisesti. Sen osuus maailman WWW-palvelimista on lähes 70 %. Se on stabiili, turvallinen ja tehokas palvelinohjelmisto, mikä tarjoaa runsaasti erilaisia skriptaus- ja konfigurointimahdollisuuksia. Apache ohjelmaa voidaan ajaa useilla eri käyttöjärjestelmillä. Apache on suosittu, koska se on ilmainen ja helposti konfiguroitavissa oleva WWW-palvelin ja se on myös yksi Linux-järjestelmien tyypillisimmin tarjoamista palveluista (FCS partners, 2004). Apachen vahvuuksia ovat joustavuus ja sopeutuvuus liittyä erilaisiin käyttöjärjestelmiin ja alustoihin. Ympäristö Maaliskuu 2004 Prosenttia Huhtikuu 2004 Prosenttia Muutos Apache Microsoft SunONE Kuva 2: Apachen osuus palvelinalustana ajalla elokuu huhtikuu

8 Apachea on mahdollisuus käyttää monikielisenä versiona. Tämä antaa käyttäjille valinnan mahdollisuuden eri kieliversioiden välillä. Yleisesti standardikielenä on englanti, mutta esimerkiksi virheilmoitukset voidaan tulostaa käyttäjän äidinkielellä. 2.3 Apachen konfigurointi Palvelinohjelmiston konfiguroiminen on tärkein vaihe Apache-palvelimen saattamisessa toimintakuntoon. Apachen asetukset määritellään tekstitiedostoihin, jotka sijaitsevat oletusarvoisesti palvelimen /usr/local/apache/conf-alihakemistossa. Taulukosta 2 ilmenevät tärkeimmät konfigurointitiedostot. Apachen kaikkein tärkein tiedosto on httpd.conf. Se on tiedosto, joka sisältää kaikki olennaisimmat palvelimen asetukset. Tiedostoa on helppo muokata tekstieditorilla. Apachen tiedostot ovat yleisesti erittäin hyvin kommentoituja, joten asetusten muokkaaminen on helppoa. Tiedosto srm.conf sisältää ja määrittelee palvelimella olevia resursseja, kuten HTML- ja XML-dokumentteja, CGIohjelmia sekä muita käytettäviä resursseja. Palvelimen hakemistojen ja niissä olevien tiedostojen oikeuksia voidaan muokata editoimalla access.conf-tiedostoa. Apachepalvelimella sijaitseva hakemisto on helppo suojata luomalla suojattavaan hakemistoon.htaccess tiedosto, joka määrittelee mistä tiedostosta käyttäjätunnus- ja salasana haetaan (kuva 3). htpasswd-ohjelmalla voidaan lisätä käyttäjiä ja muuttaa salasanoja hakemiston käyttöoikeuksiin (kuva 4). AuthUserFile /home/tko/jhalls/th.txt AuthType Basic AuthName Autotietokanta ylläpito require valid-user Kuva 3: Esimerkki tiedostosta.htaccess Ohjelmalla htpasswd kirjoitetaan käyttäjätunnus- ja salasana. Optio c luo uuden salasanatiedoston ellei sitä ole jo olemassa. Mikäli tiedosto on luotu aiemmin, korvataan sen sisältö uusilla tunnuksilla. 6

9 htpasswd -c th.txt matti Adding password for matti New password: mainio Re-type new password: mainio Kuva 4: Käyttäjätunnuksen ja salasanan antaminen htpasswd ohjelmalla. Apache kryptaa automaattisesti salasanan, joten salasanatiedoston th.txt sisältö salasanan mainio kryptauksen jälkeen on matti:zkmvo9nnxafu2. Salasana on kryptattu DESalgoritmilla (Data Encrypting Standard). Tämän avulla salasanasta saadaan 4096 (2^12) erilaista kryptattua versiota. Kryptaus toteutetaan sen vuoksi, että salasanojen listoista ei voi päätellä mitkä salasanoista ovat samoja (Rantala 2003). Tiedostoa etc/shadow saa lukea ainoastaan root-käyttäjä, koska siellä sijaitsevat järjestelmän salasanat. Taulukko 2: Apachen konfigurointitiedostot. Tiedosto httpd.conf srm.conf access.conf Selitys Tärkein konfigurointitiedosto. Resurssien määrittelytiedosto. Käyttöoikeuksien määrittelytiedosto. Apache-palvelinta voidaan ajaa kahdessa tilassa, joko standalone- tai inetd-tilassa. Kun palvelinta ajetaan inetd-tilassa, niin Linux huolehtii palvelinohjelmiston käynnistämisestä aina, kun hakupyyntö saapuu tiettyyn TCP-porttiosoitteeseen. Prosessit muodostavat hierarkkisen järjestelmän siten, että initd-prosessi on kaikkien prosessien äiti. Suorituskyvyn optimoimiseksi Apachea kannattaa ajaa standalone-tilassa, koska tällöin Apachen palvelinprosessi on jatkuvasti päällä odottamassa uusia hakupyyntöjä (Rantala, 2002). Apachen tietoturvaa voidaan parantaa asentamalla palvelimelle ainoastaan tarvittavat ohjelmistot ja komponentit. Kaikki käyttämättä olevat portit kannattaa sulkea mahdollisten murtoyritysten varalta. Linuxin ja Apachen tallentamia lokitiedostoja kannattaa säännöllisesti tarkkailla sekä automaattisesti että CGI-skriptein manuaalisesti (Peltomäki, 1999). 7

10 2.4 PHP PHP on HTML-koodin yhteyteen sijoitettava skriptauskieli, jolla saadaan WWW-sivuille dynamiikkaa varsin helposti. Syntaksiltaan PHP muistuttaa hyvin paljon C-, Java- ja Perlkieliä, joten se on tehokasta ja helposti opittavissa. Kielen tavoitteena on tarjota nopeasti hyödynnettävä kehitysympäristö (Akkanen & al., 2002). PHP-kokonaisuuden kehittäminen alkoi ideasta saada tietää kuka lukee WWW-palvelimella olevia dokumentteja. Kun muut käyttäjät ottivat käyttöön kehitetyn ohjelmapaketin pyytäen siihen lisää ominaisuuksia, syntyi alkuperäinen PHP eli Personal Home Pages Tools (Kujala, 2000). Alkuperäisen PHP:n kehitystyön aloitti Rasmus Lerdorf vuonna PHP:n suosio lisääntyi, kun PHP3 julkaistiin kesäkuussa Viimeisin PHP:n stabiili versio on 4 (Rantala, 2002). Nykyisin PHP:tä käytetään laajasti erilaisissa WWW-toteutuksissa. PHP on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joten sen käyttäminen on ilmaista. PHP on toimiva kieli WWWpohjaisten sovellusten tekemiseksi, koska komentojonoja voidaan upottaa suoraan HTMLkoodiin. Jos ohjelmoijalla on kokemusta esimerkiksi C- tai Java-kielestä niin PHP:n omaksuminen on kohtuullisen helppoa kielten samankaltaisen syntaksin vuoksi. PHP:llä voidaan rakentaa dynaamisia WWW-sivustoja, lähettää kuitteja (cookie) tai kytkeytyä erilaisilla Internet-protokollilla erilaisiin palvelimiin. PHP tukee valmiiksi esimerkiksi SMTP- (Simple Mail Transfer Protocol), POP3- (Post Office Protocol 3), FTP- (File Transfer Protocol) ja tietenkin HTTP-protokollaa (HyperText Transfer Protocol), joten se soveltuu hyvin esimerkiksi WWW-pohjaisten palveluiden ohjelmointiin (Hakala & al., 1999). Palvelimella suoritettavien sovelluksien merkittävä etu on niiden toiminnan varmistaminen erilaisilla järjestelmäalustoilla. Esimerkiksi eri valmistajien selaimet, PDA-laitteet ja matkapuhelimet hyötyvät palvelimella suoritettavista ohjelmista. PHP:llä vältetään yhteensopivuusongelmia, joita voi ilmetä esimerkiksi JavaScript-sovelluksissa. Mannermaan (1999) mukaan PHP:n erinomainen ominaisuus on sen hyvä tuki eri tietokannoille. Tällä hetkellä löytyy ajurit niin Oracle- ja dbase-tietokannoille kuin maksuttomille MySQL- ja PostgreSQL-kannoille. Mikäli kantaa ei löydy suoraan tuettavien tietokantojen listasta voi käyttää geneerisiä ODBC-ajureita, jotka löytyvät melkein jokaiseen relaatiotietokantaan. 8

11 2.5 Istunnonhallinta PHP:n turvallisuutta ja hallittavuutta voidaan parantaa istunnonhallinnalla. Rantalan (2002) mukaan istunnolla tarkoitetaan sellaisia yhteenkuuluvia HTTP-pyyntöjä, joita voidaan tarkastella selkeän aloitus- ja lopetustapahtuman avulla. WWW-sovelluksessa istunnon luominen on hankalaa, koska HTTP on tilaton protokolla, jonka avulla ei ole mahdollista ylläpitää tilatietoa eri siirtotapahtumien välillä. Istunnonhallinnan avulla pystytään ylläpitämään tilatietoa sovelluksen tilasta asiakaspäässä. PHP mahdollistaa sisäänrakennetut komponentit istunnonhallintaan versiosta 4 alkaen. PHP tukee istuntojen hallintaa pysyvien tietojen tallennuksessa (PHP Manual, 2004). Istunto on tietty joukko muuttujia, jotka säilytetään palvelupyyntöjen välillä. Istunto tulee pystyä tunnistamaan tietyn tunnistekoodin avulla. Tunnistekoodi välitetään HTTP-kuittien avulla (Leponiemi, 2004). Istunto luodaan PHP:ssä funktiolla session_start. Istunnolle asetetaan muuttujia käsittelemällä $_session-taulukkoa. Kuvassa 5 on esimerkki istunnon luomisesta. <?php session_start(); $_SESSION[ Muuttuja ] = Arvo ;?> Kuva 5: Istunnon luominen. Istuntoon lisätään muuttujia sijoittamalla niitä taulukkoon $_SESSION. Taulukko on käytössä ainoastaan funktion session_start kutsun jälkeen. Muuttuja poistetaan funktion unset avulla, esimerkiksi unset($_session[ Muuttuja ]) (Leponiemi, 2004). Istunnon voi tarvittaessa tuhota komennolla session_destroy() Leponiemen (2004) mukaan kuitit tarjoavat mahdollisuuden määritellä verkkopalvelua asiakkaan valintojen mukaan. Yksinkertainen esimerkki kuittien käytöstä on ylläpitää tietoa asiakkaan vierailusta määrätyllä WWW-sivulla. Asetetaan kuitti kun asiakas ensimmäisen kerran lataa WWW-sivun. Kuitti on lyhyt tekstimuotoinen tieto, joka tallennetaan käyttäjän työasemalla selaimen avulla. Kuitti muodostuu nimi arvo parista ja sille voidaan määrittää 9

12 vanhenemisaika, eli aika jolloin selain poistaa kuitin. Kuitin avulla voidaan mukauttaa WWW-palvelua käyttäjän valintojen mukaan. Tämä on yleistä esimerkiksi pankkien verkkopalveluissa, jotka tunnistavat käyttäjän ja hänen aiemman profiilinsa kuitin avulla. Kuitteja on kahdenlaisia: istuntokohtaisia ja pysyviä. Istuntokohtaiset kuitit säilyvät selaimen muistissa niin kauan kuin selain on auki. Pysyvät kuitit tallentuvat levylle ja säilyvät siellä kunnes käyttäjä menee samaan palveluun uudestaan ja selain palauttaa kuitin palvelimelle. Kuvassa 6 on esimerkki kuitin luomisesta. Esimerkin rakenne on seuraava: Muuttuja $k alustetaan arvoon 1. Kuitti nimeltä kaynnit asetetaan siten, että sen vanhenemisaika on 1 tunti. Kun käyttäjä lataa WWW-sivun uudelleen, niin muuttuja $k:n arvo kasvaa yhdellä. Otsaketiedoissa kerrotaan selaimelle, että tietoja ei saa tallentaa välimuistiin. <?php // ASETETAAN KUITTI $k = 1; if ($_COOKIE[ kaynnit ]) { $k = $_COOKIE[ kaynnit ] + 1; } setcookie( kaynnit, $k, time() ); header( Pragma: No-cache );?> Kuva 6: Kuitin luominen. Myöhemmin voidaan tulostaa käyttäjälle hänen vierailujensa määrä viimeisen tunnin aikana esimerkiksi seuraavasti: Olet ladannut tämän sivun viimeisen tunnin aikana <b><?= $k?></b> kertaa! Kuittien toimintaan ei tule täysin luottaa, koska käyttäjällä on mahdollisuus kieltää niiden käyttö. Kun halutaan varmistaa WWW-sovellusten toiminta, niin kuittien tulisi oletusarvoisesti olla sallittuja. 10

13 2.6 MySQL Hakalan & al. (1999) mukaan tietokantojen käyttö perustuu yleensä relaatiotietokantajärjestelmään ja standardeihin kyselykieliin sekä rajapintoihin. Sovellusohjelmilla ei ole yleensä suoraa pääsyä tietokantoihin, mikä mahdollistaa tiedon suojaamisen ja korruptoimisen väärinkäytöksiltä. Toimiva SQL-tietokanta tarvitsee rajapinnan tietokannan ja ohjelmointikielten välille. MySQL on ilmainen vapaan lähdekoodin relaatiotietokantasovellus (MySQL, 2004). Ruotsalainen T.c.X Ab yhtiö kehitti sen aluksi omiin yhtiön sisäisiin käyttötarkoituksiinsa. WWW-ohjelmoinnin lisääntyminen on saanut aikaan rajapintojen kehittymisen itse palvelinohjelmiin, kuten Apache-palvelimeen. MySQL:n noudattama sisäinen asiakas palvelinarkkitehtuuri tekee siitä vakaan ja helposti hallittavan ohjelmiston, jossa sovellukset eivät koskaan käsittele suoraan tietokantaa, vaan käsittely tapahtuu aina palvelinohjelman kautta. MySQL-palvelimeen voidaan ottaa yhteys erilaisten rajapintojen kautta, kuten ODBC ja JDBC. Java-kielen lisäksi tietokantaa on mahdollista käsitellä myös PHP-, Perl-, Pythonkielillä sekä C- kielellä käyttäen Tcl-tekniikkaa. ODBC on rajapinta SQL-ohjelmointiin Windows ympäristössä. Lähes jokaiseen tietokannanhallintajärjestelmään on saatavilla ajuri, joka tulkitsee ODBC API:n (Application Programming Interface) kautta suoritetut SQLkomennot. JDBC on standardi Java-ohjelmoinnissa tietokantayhteyksien ja tietokantojen välillä. JDBC API mahdollistaa SQL-kyselyiden suorittamisen (Sun Microsystems, 2004). Haluttaessa myös C++ kieltä voidaan hyödyntää (Heinisuo, 2001). MySQL toimii myös Tomcat-palvelimella servlet-ohjelmointia hyödyntäen. Tomcat on ilmainen WWW-palvelin, joka sisältää muun muassa tuen JSP-sivustoille ja Java-servleteille. Tomcat-ohjelmisto on ladattavissa asennusohjeineen osoitteesta: MySQL:n nykyinen versio on ja se sisältää SQL-standardin ANSI SQL99 tuen. SQL (Structured Query Language) on standardoitu relaatiotietokantojen yhteydessä käytettävä kieli, joka sisältyy lähes kaikkiin tietokannanhallintajärjestelmiin (Lahtonen, 2002). Lahtosen (2002) mukaan kehittyneisiin tietokannanhallintajärjestelmiin on rakennettu ominaisuuksia, kuten monipuoliset tietoturvatoiminnot, elvytystekniikat ja transaktiot. Transaktio on myös MySQL:n tukema looginen toimintakokonaisuus, joka joko tapahtuu kokonaan tai ei ollenkaan. Esimerkki transaktiosta on toiminta pankkiautomaatilla. Koko toiminta määritellään transaktioksi joka tapahtuu kun kaikki toiminnot on todettu virheettömiksi. Käyttäjällä 11

14 on mahdollisuus vahvistaa toimintoketju komennolla commit tai peruuttaa toimintoketju komennolla rollback. Kuvassa 7 on esimerkki transaktiosta, käyttäjä Matti siirtää rahaa käyttäjälle Jussi. UPDATE tili SET summa = summa 1000 WHERE kayttaja = Matti ; UPDATE tili summa = summa WHERE kayttaja = Jussi ; COMMIT; Kuva 7: Transaktio. MySQL sisältää ominaisuudet tietoturvan ja käyttöoikeuksien hallintaan. Jokaiselle taululle määritellään omistaja owner. Myös valtuuksien edelleen ohjaus onnistuu grant-optiolla. Valtuuksia voidaan evätä revoke toiminolla. Näkymien käsittelyyn voidaan määritellä oikeudet samalla tavalla kuin tavallisten taulujen yhteyteen (Lahtonen 2002). 2.7 MySQL:n turvallisuus MySQL tarjoaa käyttäjien oikeuksien (priviledge) määrittelyn sekä pääsynvalvonnan (access control) (MySQL, 2004). Oikeuksien määrittely tarkoittaa SQL:n GRANT-määrittelyjen suorittamista. Pääsynvalvonta tarkoittaa käyttäjätunnuksia ja näihin liittyviä salasanoja. Versiosta 4.1 alkaen PASSWORD()-funktio on tarkoitettu MySQL:n käyttäjätilien hallintaan, mutta sovellusohjelmoija voi omiin tarkoituksiinsa käyttää SHA1()- ja MD5()- funktioita. MD5 (Message Digest 5) ja SHA (Secure Hash Algorithm) ovat niin sanottuja hash-funktiota. Tällaiset tiivistealgoritmit eivät tarvitse erillistä avainta sanoman tiivistämiseen. Tiivistefunktiot salaavat syötteensä yksisuuntaisesti siten, että saadusta tuloksesta ei voida päätellä mitään syötteestä. Turvallisuuden lisäämiseksi MySQL-palvelimen ja asiakasohjelmien välille on mahdollista rakentaa myöskin SSL-salaus (MySQL, 2004). Turvalli- 12

15 suutta voidaan parantaa myöskin hyvillä käytännöillä, esimerkiksi sallimalla tietokannan konfiguroiminen ainoastaan root-oikeuksilla. Kun MySQL-palvelin käynnistetään asennuksen jälkeen ensimmäisen kerran, root-tunnukselle ei ole vielä määritelty salasanaa. Antamalla komento SET PASSWORD luodaan salasana pääkäyttäjälle root. 3 YMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO Hyvä WWW-palvelin koostuu selkeästä ja nopeasta ohjelmistosta sekä tarkoituksenmukaisesta laitteistoista, jolloin ohjelmat ja laitteisto saadaan optimoitua vakaaseen yhteistyöhön. On varmistettava, että kaikki komponentit ovat riittävän tehokkaita ja ettei palvelimen toimintaan vaikuttavia pullonkauloja pääse syntymään. Lahtosen (2002) mukaan dynaamisten sivujen tuottaminen ei tuota ongelmia, koska WWW-palvelin suorittaa varsinaisen PHPkoodin ja huolehtii yhteyden ottamisesta tietokantaan. Dynaamisten sivujen generointi on kuitenkin huomattavasti raskaampaa kuin tavallisten staattisten dokumenttien tuottaminen. 3.1 Nimipalvelin Palvelimen kytkeytyminen julkiseen Internet-verkkoon tapahtuu IP-osoitteen avulla. Domain-nimipalvelut (Domain Name Services, DNS) tarkoittaa järjestelmää, jolla tietokoneet löytävät toisensa Internetissä. Jokainen palvelin omistaa oman IP-osoitteensa (The Linux Documentation Project, 2001). TCP/IP-protokollan ja Internet-tietoliikenteen toiminnan kannalta IP-osoitteet ovat keskeisessä roolissa. IP-osoite on nelitavuinen luku, esimerkiksi , joka on Joensuun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen CSpalvelimen osoite. Nimipalvelimen avulla IP-osoite muutetaan muotoon ja päinvastoin. Pittsin ja Ballin (1999) mukaan DNS on laaja, jaettu tietokanta, joka sisältää isäntäkoneiden nimien ja IP-numeroiden yhdistelyjä. Linux-alustassa käyttökelpoinen nimipalvelin on Bind. Nimipalvelimia tarvitaan aina kaksi kappaletta, ensisijainen ja toissijainen palvelin, jotka sijaitsevat fyysisesti eri palvelimilla. Tämä varmistaa sen, että mikäli toinen palvelin ei vastaa pyyntöön niin haettu HTTP-pyyntö ohjautuu automaattisesti toissijaiselle palvelimelle ja yhteys haluttuun palvelimeen voidaan toteuttaa. Nimipalvelimen konfiguroiminen tapahtuu muokkaamalla tiedostoa named.conf, joka löytyy hakemistosta /etc/bind/named.conf. 13

16 3.2 Webmin Webmin on monipuolinen etähallintaohjelma Linux-palvelimelle. Sen avulla voidaan hallita selainpohjaisella liittymällä Apache-palvelinta. Webmin on yksinkertainen WWW-palvelin joka hyödyntää cgi-sovelluksia etähallintatoiminnoissa. Webmin koostuu useista moduuleista. Standardimoduuleilla voidaan hallita järjestelmän peruspalveluja sekä monia verkkopalveluita, kuten Apachea, SQL-palvelimia, DNS-palvelinta ja CVS-versionhallinta palvelinta. Java-tuella varustetulla WWW-selaimella voidaan käsitellä myös järjestelmän tiedostoja suoraan (Webmin, 2004). Oletusarvoisesti Webmin asentuu porttiin SSL-salaus varmistaa hallinnan tietoturvan käytettäessä Webmin-ohjelmaa verkon yli etähallintana. Mikäli tietoturvaa halutaan parantaa, kannattaa oletusportti vaihtaa esimerkiksi portiksi Kuvassa 8 on esimerkki Webmin-käyttöliittymästä. Kuva 8: Webmin käyttöliittymä. 14

17 3.3 Apachen hakemistorakenne Apachen hakemistorakenne on jaettu selkeisiin helposti hallittaviin osiin. Taulukossa 3 on lyhyt esimerkki hakemistoista ja kuvaus niiden sisällöistä. Taulukko 3: Apachen hakemistorakenne. Hakemisto bin cgi-bin conf error htdocs tai webdocs icons logs manuals modules Kuvaus Binääritiedostot. Kansio, johon oletusarvoisesti tallennetaan CGI-ohjelmat. Kansio, johon oletusarvoisesti tallennetaan konfiguraatiotiedostot. Kansio, johon oletusarvoisesti tallennetaan käyttäjälle näytettävät virheilmoitukset. Kansio, johon oletusarvoisesti tallennetaan julkaistavat HTML-dokumentit. Hakemiston nimi voi olla myös public_html. Kansio, johon tallennetaan muun muassa dokumentaation käyttämät kuvakkeet. Kansio, johon oletusarvoisesti tallennetaan erilaiset lokitiedostot. Kansio, johon on tallennettu Apachen dokumentaatio. Kansio, johon tallennetaan kaikki moduulit. 3.4 Tiedostojen ja hakemistojen käyttöoikeudet Järjestelmän turvallisuuden ja vakauden perustan luovat tiedostojen ja hakemistojen käyttöoikeudet. Tiedostojen käyttöoikeudet jaetaan kolmeen osaan: tiedoston omistaja, tiedoston ryhmä ja kaikki muut. Tiedostojen oikeudet voi tarkistaa komennolla ls-l joka kertoo tiedostojen oikeudet koodiriveinä. Hakemistojen käyttöoikeudet ilmaistaan samalla tavalla kuin tiedostojenkin. Lukuoikeus antaa mahdollisuuden listata hakemiston tiedostojen nimet, kirjoitusoikeus antaa mahdollisuuden kirjoittaa hakemistoon uusia tiedostoja ja suoritusoikeus antaa mahdollisuuden tehdä hakemistoja nykyiseen hakemistoon. Käyttäjät jaetaan kolmeen joukkoon taulukossa 4 ilmenevällä tavalla, jossa joukot ovat toisensa poissulkevia. 15

18 Taulukko 4: Hakemistojen ja tiedostojen omistajat sekä ryhmät. Symboli u g o Selitys user, omistaja group, omistajan ryhmä others, muut. Jokaiseen joukkoon liittyy suojauskenttä, joka ilmoittaa mitkä oikeudet kyseisellä joukolla on. Suojauskentän kirjainten merkitykset ilmenevät taulukosta 5. Taulukko 5: Käyttöoikeudet hakemistolistauksessa. Symboli r w x Selitys read, luku write, kirjoitus execute, suoritus. Jos suojauskentän kohdalla on viiva, niin kyseinen suojaus puuttuu (Hietanen 1996). 4 Ylläpito Järjestelmän pitäminen ajan tasalla tarkoitta Rantalan (2002) mukaan kaikkien virallisten ohjelmapäivitysten asentamista. Eri Linux-jakeluissa on useita menetelmiä järjestelmän päivittämisen automatisoimiseksi. Etenkin julkisessa verkossa olevien palvelimien pitäminen ajan tasalla tietoturvapäivitysten osalta on tärkeää. MySQL-tietokanta tulee varmuuskopioida säännöllisin väliajoin mahdollisten järjestelmähäiriöiden tai levyrikkojen varalta. Yksinkertainen tapa suorittaa varmuuskopiointi on käyttää mysqldump komentoa. Antamalla komento mysqldump u matti p autokanta > varmuuskopio.sql luodaan identtinen kopio autokanta tietokannasta. 16

19 5 Esimerkkisovellus Esimerkkisovellus perustuu MySQL-tietokantaan, jota käytetään ja hallitaan PHPlomakkeilla. WWW-selaimella käytettävällä sivustolla pystytään lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan tietoa tietokannasta. Käyttäjä-osio listaa tietokannassa olevat autot järjestettynä auton merkin mukaan. Hallinta-osiolla pystytään lisäämään ja poistamaan sekä muokkaamaan autojen tietoja. Tietokanta voidaan luoda root-oikeuksilla seuraavan esimerkin mukaan: Luodaan tietokanta nimeltä autokanta CREATE database autokanta; Annetaan kaikki oikeudet käyttäjänimelle matti ja salasanalle mainio grant all on * to identified by 'mainio'; Kuvassa 9 luodaan taulu nimeltä henkiloauto CREATE TABLE henkiloauto ( id int(11) NOT NULL auto_increment, merkki varchar(255), rekisteri_numero varchar(11), PRIMARY KEY(id) ); Kuva 9: Tietokantataulun luominen. Sovelluksen hallinta-osio tulee olla ainoastaan tietokannan ylläpitäjän käytettävissä. Hallinta-hakemisto on suojattu käyttämällä.htaccess tiedostoa. PHP:n avulla hallinta-osio olisi mahdollista suojata esimerkiksi sallimalla niiden käyttö ainoastaan tietystä IP-osoitteesta. Mikäli ylläpitäjänä on ainoastaan yksi henkilö, on tarkoituksenmukaisempaa käyttää.htaccess menetelmää. Tällöin suojaus tapahtuu käyttöjärjestelmätasolla ilman, että varsinaiseen PHP-koodiin tarvitsee tehdä muutoksia. Myös MySQL-tietokantaa on mahdollista 17

20 hyödyntää käyttäjätunnistuksessa luomalla erityinen kayttajat taulu, joka ylläpitää sallittuja käyttäjätunnuksia ja salattuja salasanoja. Taulukosta 6 ilmenee sovelluksessa käytettyjen tiedostojen nimet ja tehtävät. Taulukko 6: Esimerkkisovelluksessa käytettävien tiedostojen kuvaukset. Tiedoston nimi index.php style.inc functions.inc admin.php avaakanta.php update.php muokkaa.php muokkaa_auto.php update_muokkaa.php delete.php.htaccess style.inc Tehtävä Toimii sovelluksen etusivuna. Sisältää tyylitiedoston määrittelyt. Tässä tiedostossa on funktio(t), joita kutsutaan sovelluksen eri kohdista. Hallinta-osion etusivu, joka sisältää lomakkeen uuden auton lisäämiseksi tietokantaan. Tiedosto, joka sisältää tietokannan avausrutiinit. Suorittaa lisäystoiminnon. Hallinta-osion näkymä, jossa listataan kaikki tietokannassa olevat autot. Auton nimi toimii linkkinä muokkaustilaan. Sivu, jossa valitun auton tietoja voidaan muokata tai auto voidaan poistaa tietokannasta. Suorittaa pyydetyn SQL-toiminnon. Poistaa auton tietokannasta. Suojaa hallintakansion käyttöjärjestelmätasolla. Tiedosto, joka sisältää tyylimääritykset. 18

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TIETOTURVALLISUUS

VERKKOKAUPAN TIETOTURVALLISUUS VERKKOKAUPAN TIETOTURVALLISUUS Tero Auralinna Opinnäytetyö Helsingin tekniikan alan oppilaitos AV-viestinnän osasto Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ohjaaja: Siiri Räihä Opponentti: Juri Saltbacka

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi

PHP-perusteet. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi CT30A3201 - WWW-sovellukset PHP-perusteet Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi 8.10.2013 Kalvot Arto Hämäläisen kalvojen pohjalta 1 Jouni Ikonen Sisältö PHP Evästeiden käyttö HTTP-otsikkotietojen käsittely

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Sami Assasi Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Case: Vaasa Wolves Rugby Club Tietojenkäsittely 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti

Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti Riku Mäki Lounaspaikka, Regional Council of SW Finland Turun yliopiston IT-laitos 9.10.2008 Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti Sisällysluettelo

Lisätiedot

A M M A T T I K O R K E A K O U L U TUTKINTOTYÖRAPORTTI LINUX-KÄYTTÄJIEN TUNNISTUS ACTIVE DIRECTORY -PALVELUSSA. Jari Hyytiäinen

A M M A T T I K O R K E A K O U L U TUTKINTOTYÖRAPORTTI LINUX-KÄYTTÄJIEN TUNNISTUS ACTIVE DIRECTORY -PALVELUSSA. Jari Hyytiäinen T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U TUTKINTOTYÖRAPORTTI LINUX-KÄYTTÄJIEN TUNNISTUS ACTIVE DIRECTORY -PALVELUSSA Jari Hyytiäinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2006 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA

Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Viestinnän koulutusohjelma 2013 VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Kopelma, Margus Satakunnan ammattikorkeakoulu Viestinnänn koulutusohjelma Toukokuu 2013 Ohjaaja: Koivisto,

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin

SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin Matti Suhonen Samba Tiedosto -ja tulostinpalvelin 1.Johdanto...2 2.Mikä Samba on?...3 2.1.Esittely...3 2.2.Toiminta verkoissa...3 2.2.1.Protokolla...3 2.2.2.Työryhmä

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Pirjo Ramstedt VERKKOKAUPAN TIETOKANTAPOHJAINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ JA TILAUSJÄRJESTELMÄ

Pirjo Ramstedt VERKKOKAUPAN TIETOKANTAPOHJAINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ JA TILAUSJÄRJESTELMÄ Pirjo Ramstedt VERKKOKAUPAN TIETOKANTAPOHJAINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ JA TILAUSJÄRJESTELMÄ Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto 2011 VERKKOKAUPAN TIETOKANTAPOHJAINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

Lisätiedot

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LOGISTIIKAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEURANNAN PILOTTIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LOGISTIIKAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEURANNAN PILOTTIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LOGISTIIKAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEURANNAN PILOTTIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS Tutkielma Kapteeni Sami Rivalli Esiupseerikurssi 63 Maasotalinja Maaliskuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Tutkija, DI Jari Seppälä 9. toukokuuta 2010 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä Jussi Saarinen Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 31. heinäkuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

HEIKKI SAARELMA VERKKOSOVELLUSTEN TIETOTURVATESTAUS OSANA VERKKOHOTELLI PALVELUA Diplomityö

HEIKKI SAARELMA VERKKOSOVELLUSTEN TIETOTURVATESTAUS OSANA VERKKOHOTELLI PALVELUA Diplomityö HEIKKI SAARELMA VERKKOSOVELLUSTEN TIETOTURVATESTAUS OSANA VERKKOHOTELLI PALVELUA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAKSUJÄRJESTELMÄN LOGISTIIKKAMODUULIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Jussi Hanski Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Ohjelmistotekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HANSKI, Jussi

Lisätiedot

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Linux-ylläpito, kevät 2012 Verkkopalvelut 5. luentokalvosetti 12.3 21.3

Linux-ylläpito, kevät 2012 Verkkopalvelut 5. luentokalvosetti 12.3 21.3 Linux-ylläpito, kevät 2012 Verkkopalvelut 5. luentokalvosetti 12.3 21.3 Jani Jaakkola jjaakkol@cs.helsinki.fi http://www.cs.helsinki.fi/u/jjaakkol/lyp2014 Verkkopalvelut: sisältö Yleistä verkkopalveluista

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS

OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Jani Nikula Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikan

Lisätiedot