MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Toimivallan siirtäminen ja tehtävien määrääminen viranhaltijoille ympäristönsuojeluasioissa Hevostalli pohjavesialueella Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta kiinteistöllä Selvityspyyntö ja siistimiskehotus Pajamäki Poikkeamishakemus / Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1: Haja-asutusalueen teiden nimet Oikaisuvaatimus päiväkodin kalusteiden hankintapäätökseen Urakoitsijan valinta / Huoli-Pyhe klv Toripaikan vuokraus Talousarvion toteutuminen 8/ Talousarvio 2015 / tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 197

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Iltanen Marko puheenjohtaja Numminen Lauri varapuheenjohtaja Jaakkola Marianne jäsen Järvi Kirsi jäsen Laine Tapani jäsen Lainio Sirpa jäsen Laitinen Taina jäsen Lassila Hanne jäsen Randell' Miika jäsen Setälä Marko jäsen Oja Timo tekninen johtaja/pk:n pitäjä Heikola Annika rakennustarkastaja Kauppila Matti työpäällikkö Veck Heidi ympäristösihteeri Karkoinen Kimmo varajäsen (Ågren) Kantonen Jorma varajäsen (Nuutamo) POISSA Ågren Jukka jäsen Nuutamo Antti kunnanhall.edustaja Myllymäki Pekka kunnanhall.puheenjohtaja Österberg Seija kunnanjohtaja Hilska Suvi kiinteistöpäällikkö Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa varajäsen (Iltanen) Kytömaa Jarmo varajäsen (Numminen) Valtanen Jenni varajäsen (Jaakkola) Sirkiä Anna varajäsen (Järvi) Vilola Mika varajäsen (Laine) Halminen Petri varajäsen (Lainio) Keskinen Anu varajäsen (Laitinen) Elo Tarja varajäsen (Lassila) Nikkilä Sami varajäsen (Randell') Olli Riku varajäsen (Setälä) ALLEKIRJOITUKSET Marko Iltanen puheenjohtaja Timo Oja esittelijä / pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Hanne Lassila Miika Randell' PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä Tarja Marttila toimistosihteeri

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 97 (pj.): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta 98 (pj.): Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hanne Lassila ja Miika Randell'. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanne Lassila ja Miika Randell'.

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Toimivallan siirtäminen ja tehtävien määrääminen viranhaltijoille ympäristönsuojeluasioissa 697/00.00/2014 Tekninen lautakunta 99 Valmistelija (ympäristöpäällikkö): Mynämäen kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Näiden tehtävien hoitamisessa lautakunta voi siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viran hal ti jal le asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. Uu si ympäristönsuojelulaki (527/2014) on annettu ja se tu li voimaan Tästä syystä lautakunnan aikaisemmat päätök set toimivallan siirtämisestä on päivitettävä vastaamaan nykyistä lain sää dän töä. Ympäristönsuojelulain mukaisissa tehtävissä toimivaltaa ehdotetaan siir ret tä väk si nykyisen käytännön mukaisesti. Ilmoituksen tekeminen esi tut kin taa varten ja poikkeuksen myöntäminen ym pä ris tön suo je lumää räyk sis tä lisättäisiin nykyisiin delegointeihin. Lisäksi päivitetään lau ta kun nan antamat määräykset viranhaltijoiden tehtävien hoi ta mises ta. (ympäristöpäällikkö): 1) Tekninen lautakunta siirtää toimivaltaansa alaisilleen vi ran hal ti joille (ympäristöpäällikkö ja ympäristösihteeri) seuraavasti: Ympäristönsuojelulaki Toimintaa koskevan ilmoituksen rekisteröinti (116 ) Melua ja tärinää aiheuttavan tilapäistä toimintaa koskevan il moi tuksen käsittely (118 ) Koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely (119 ) Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely (120 ) Ympäristöluvista päättäminen Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (188 ) Poikkeuksen myöntäminen öljysäiliön poistamisvelvoitteesta (202, ym pä ris tön suo je lu mää räyk set 12 ) Jätelaki Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (136 ) Vesilaki Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (14 luku 2 kohta 3) 2) Tekninen lautakunta antaa seuraavat viranhaltijoiden tehtävien hoi ta mis ta koskevat määräykset:

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Ympäristöpäällikkö ja ympäristösihteeri määrätään viranhaltijoiksi, joil la on ympäristönsuojelulain, jätelain ja vesilain tiedonsaanti- ja tar kas tus oi keu det (YSL 172, JL 122, JL 123 ja VL 14 luku 3 ). - Ympäristöpäällikkö ja ympäristösihteeri määrätään viranhaltijoiksi, joil la on ympäristönsuojelulain 182 mukainen oikeus antaa vä li aikai nen määräys kiireellisessä tapauksessa sekä jätelain 126 ja vesi lain 14 luvun 11 mukainen määräysoikeus. Lisätietoja: Ympäristösihteeri Heidi Veck, puh Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Lautakunta hyväksyy yllä esitetyt valmistelijan tekemät ehdotukset koh tien 1 ja 2 mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Hevostalli pohjavesialueella 696/11.00/2014 Tekninen lautakunta 100 Valmistelija (ympäristösihteeri): Tekninen lautakunta päätti ( 91) vaatia Mynämäen kunnas sa Pyhän pohjavesialueella kiinteistöllä sijaitsevaa he vos tal lia hakemaan ympäristölupaa. Kiinteistön omistaja on saanut useita kehotuksia hakea ympäristölupaa, mutta hän ei ole toi mitta nut hakemusta. Kiinteistölle tehtiin uusi tarkastus , jolloin ha vait tiin, että tallin toiminta on huomattavasti supistunut vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna. Ympäristösihteeri pyysi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lau suntoa hevostallin pohjavedelle aiheuttamasta vaarasta. Lausunnon mu kaan toiminta ei nykylaajuudessaan vaadi ympäristölupaa, mutta toi min nas sa on otettava huomioon pohjaveden pilaamiskielto ja toimin nan har joit ta jan selvilläolovelvollisuus toiminnan vaikutuksista maa pe rään ja pohjaveteen. Tarkastusmuistio ja ELY-keskuksen lausunto ovat nähtävillä ko koukses sa. (ympäristösihteeri): Mynämäen tekninen lautakunta päättää, että hevostallitoiminnalle kiin teis töl lä ei tarvitse hakea ympäristölupaa. Koska toi min ta sijaitsee Pyhän I-luokan pohjavesialueella, lautakunta antaa toi min taa varten seuraavat määräykset pilaantumisen eh käi se mi seksi: 1. Lantavarasto on tyhjennettävä säännöllisesti eikä sitä saa ylitäyttää. Tyh jen nyk sen yhteydessä on tarkastettava lantavaraston kunto ja ha vai tut puutteet on korjattava välittömästi. Sade- ja sulamisvesien va lu mi nen lantavarastoon on estettävä. 2. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. 3. Ulkotarhasta on poistettava lanta säännöllisesti, vähintään kerran vii kos sa. 4. Tallin jätevedet on johdettava kunnan jätevesiviemäriin. Perustelut Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa ym pä ris tön pi laan-

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta tu mi sen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevia yksittäisiä mää räyksiä toiminnalle, joka ei ole ympäristöluvanvaraista. Jotta hevostallin toi min ta pohjavesialueella ei aiheuttaisi pohjaveden pilaantumisen vaa raa, on määräysten antaminen tarpeellista. Hevostallin toi minnas sa suurimman vaaran pohjavedelle aiheuttavat lannan ja jä te vesien käsittely. Lantala on pidettävä sellaisessa kunnossa, että siitä ei pää se valumia ympäristöön. Ulkotarhan aiheuttamaa vaaraa vä henne tään poistamalla lanta säännöllisesti. Kiinteistö sijaitsee ve si huolto lai tok sen toiminta-alueella, joten se on liitettävä kunnan viemäriin. Käsittelyssä on käytetty ympäristönsuojelulakia (86/2000), koska asia on tullut vireille vuonna 2007 ja tämä käsittely voidaan katsoa osak si samaa vireillä olevaa asiaa. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 85 Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hal linto-oi keu teen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Ympäristösihteeri Heidi Veck, puh (tekninen johtaja): Päätös: Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen seuraavin muutoksin: Mynämäen tekninen lautakunta päättää, että hevostallitoiminnalle kiin teis töl lä ei tarvitse hakea ympäristölupaa. Koska toi min ta sijaitsee Pyhän I-luokan pohjavesialueella, lautakunta antaa toi min taa varten seuraavat määräykset pilaantumisen eh käi se mi seksi (määräykset koskevat toimintaa nykyisellä laajuudella; 3 hevosta ja 1 poni): 1. Lantavarasto on tyhjennettävä säännöllisesti eikä sitä saa ylitäyttää. Tyh jen nyk sen yhteydessä on tarkastettava lantavaraston kunto ja ha vai tut puutteet on korjattava välittömästi. Sade- ja sulamisvesien va lu mi nen lantavarastoon on estettävä. 2. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. 3. Ulkotarhasta on poistettava lanta säännöllisesti, vähintään kerran vii kos sa. 4.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tallin jätevedet on johdettava kunnan jätevesiviemäriin. 5. Jos toiminta laajenee, asiasta on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. Perustelut Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa ym pä ris tön pi laantu mi sen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevia yksittäisiä mää räyksiä toiminnalle, joka ei ole ympäristöluvanvaraista. Jotta hevostallin toi min ta pohjavesialueella ei aiheuttaisi pohjaveden pilaantumisen vaa raa, on määräysten antaminen tarpeellista. Hevostallin toi minnas sa suurimman vaaran pohjavedelle aiheuttavat lannan ja jä te vesien käsittely. Lantala on pidettävä sellaisessa kunnossa, että siitä ei pää se valumia ympäristöön. Ulkotarhan aiheuttamaa vaaraa vä henne tään poistamalla lanta säännöllisesti. Kiinteistö sijaitsee ve si huolto lai tok sen toiminta-alueella, joten se on liitettävä kunnan viemäriin. Käsittelyssä on käytetty ympäristönsuojelulakia (86/2000), koska asia on tullut vireille vuonna 2007 ja tämä käsittely voidaan katsoa osak si samaa vireillä olevaa asiaa. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 85 Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hal linto-oi keu teen. Valitusosoitus on liitteenä.

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta kiinteistöllä /11.00/2014 Tekninen lautakunta 101 Valmistelija (ympäristösihteeri): Asia Hakemus poiketa ympäristönsuojelumääräysten jätevesiluvun kohdas ta 9.2, jonka mukaan ranta-alueella, jollei siihen muutoin ole erityis tä syytä, vesikäymälän rakentaminen on kielletty ilman jätevesien joh ta mis ta valvottavissa olevaan umpisäiliöön. Ranta-alueeksi luetaan alle 100 metrin etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta ran ta vii vas ta Laajoen rantaviivasta sijaitseva alue. Hakijat Kiinteistön omistajat Hakemus Kiinteistön omistajat ovat anoneet poikkeamista ym pä ristön suo je lu mää räys ten jätevesiluvun kohdasta 9.2, jonka mukaan ran ta-alu eel la (100 m) vesikäymälän rakentaminen on kielletty ilman jä te ve sien johtamista valvottavissa olevaan umpisäiliöön. Ha ke muksen mukaan jätevettä tuottava vanha loma-asuntorakennus on perus tet tu maata vasten ja jätevedet (wc-vedet ja pesuvedet) joh detaan ulos yhdellä viemäriputkella noin 1,5 m maanpinnan alla. Vanhas ta saostussäiliöstä vesi on ohjattu avo-ojaan. Nykyisen 3 m 3 :n saostussäiliön jälkeen rakennetaan maa suodat tamo biomoduuleilla, josta puhdistettu jätevesi johdetaan avo-ojaan. Pur ku pai kas ta ojan loppupäässä olevaan imeytyskuoppaan on matkaa noin 102 m, josta vielä jokirantaan 17 m, mihin vesi ei pääse kul keu tu maan. Rakennukseen sijoitetaan kemikalointilaite fos fo rinpois ton tehostamiseksi. Valittu järjestelmä puhdistaa kiinteistön jä teve det asetuksen tiukempien vaatimusten mukaisesti. Hakijoiden mukaan wc-vesien erotteleminen rakennuksen alla olisi koh tuut to man kallista, joten vesiä ei ole mielekästä johtaa um pi säi liöön. Maasuodattamon lyhin etäisyys Laajokeen on 79 m ja koska maan pin ta sillä kohtaa viettää poispäin joesta, ei ole odotettavissa et tä jokeen kulkeutuisi ravinteita. Luvat

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta (ympäristösihteeri): Terveydensuojeluviranomainen on myöntänyt ko. kiin teistöl le vesikäymälän rakentamisluvan. Asian käsittely Tarkastuskäynti Ympäristösihteeri Tuija Lojander on käynyt kiinteistöllä. Naapurien kuuleminen Poikkeamishakemuksen johdosta kiinteistön naapuria ( ) on kuultu. Naapurikiinteistön omistajalla ei ole huo mau tetta vaa jätevesijärjestelmän rakennushankkeesta. Mynämäen voimaan tulleiden ym pä ris tön suo je lu mää räysten 8. luvun kohdan 27.1 mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa lu van poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näi den määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Poikkeamishakemus, valokuvat kohteesta ja sijaintikartta ovat oheisma te ri aa li na. Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijoille poikkeuksen ym päris tön suo je lu mää räys ten kohdan 9.2 mainitusta ranta-alueella jä teve sien johtamisesta umpisäiliöön. Kiinteistön jätevesijärjestelmän ase tuk sen (209/2011, 4 ) mukainen toimivuus on varmistettava näyt teen otol la puhdistetusta jätevedestä. Hakijoiden on toimitettava näyt teen ot to tu lok set 12 kk:n kuluttua jätevesijärjestelmän käyttöön otos ta Mynämäen tekniselle lautakunnalle. Ratkaisun perustelut Poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaa raa. Näytteenotolla varmistetaan, että kiinteistölle sijoitettu jä teve si jär jes tel mä täyttää valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien kä sit te lys tä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) puhdis tus vaa ti muk set. Jätevesien puhdistusjärjestelmä ja imey tys kuoppa on suunnitelmassa sijoitettu siten, että tulvakorkeuden ai ka nakaan vesi ei pääse jätevedenkäsittelylaitteistoihin eikä imey tys kuoppaan. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16. luku Jätevesien käsittely ja joh ta mi nen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vie mä ri ver kosto jen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Mynämäen ympäristönsuojelumääräykset (KV , voimaan ) Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Lisätietoja: ympäristösihteeri Tuija Lojander, puh (tekninen johtaja): Päätös: Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Selvityspyyntö ja siistimiskehotus Pajamäki / /2014 Tekninen lautakunta 102 Valmistelija (rakennustarkastaja): Kiinteistön Pajamäki omistajalle on lähetetty kir je, selvityspyyntö ja siistimiskehotus. Tekninen lautakunta on ympäristökatselmuksessa to dennut, että tontille on varastoitu irtaimistoa siten, että alue ei ole siis tissä kunnossa. Kiinteistölle oli varastoitu autoja ja muita koneita yhteen sä n. 20 kpl. Kehotuksen mukaan piha-alueelta tuli poistaa kaikki jätteeksi luo kitel ta va tavara ja viedä ne lajiteltuina joko jäteasemalle tai ro mut tamoon tai muualle hyödynnettäväksi. Muut tarpeelliseksi katsotut tava rat tulee laittaa siisteihin pinoihin. Edellä mainitut toimenpiteet tuli suorittaa mennessä. Samaan ajankohtaan mennessä oli mahdollista toimittaa kehotusta kos ke va selvitys. Kiinteistön omistaja on toimittanut selvityksen sähköpostilla. Selvityksessä todetaan seuraavaa: Kiinteistöllä harjoitetaan yritystoimintaa. Yrityksen toimenkuvaan kuu luu ajoneuvojen korjaus, maalaus ja muu niihin liittyvä lii ke toimin ta. Lisäksi kiinteistöllä on toisen yrityksen varastotilaa. Tontilla sei soo usein asiakkaiden korjaukseen tulevia autoja, omia kor jaukseen tulevia autoja ja harraste ajoneuvoja, myytäviä ajoneuvoja, piha töi hin ja lastaukseen liittyviä koneita ja pari varaosa autoa. Osa au tois ta on peitetty ja varastoitu piiloon; toimitetaan seuraavassa romu kuor mas sa kierrätykseen. Tien reunaan on suunnitteilla aita, johon on jo hankittu tarvikkeita. Tontilta on tarkoitus kaataa puita ja pihaa sepelöidä, jolloin alue saadaan paremmin hyötykäyttöön. Toimen pi teet olisi mahdollista toteuttaa noin 2 vuodessa, ajan ja rahan puit teis sa. Tontin kaavamääräys on TY-1, -2 ja -4; ympäristöhäiriötä ai heut tamat to mien teollisuusrakennusten korttelialue. Rakennuspaikalle kerty vät jäte- ja romuvarastot sekä varastoalueet on aidattava vä hintään 180 cm korkealla lauta-aidalla, muu alue pidettävä siistissä kun nos sa. Tontin istutettavia osia ei saa käyttää varastoalueena. Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (rakennustarkastaja): Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistön Pajamäki

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta omistajalle aikaa kiinteistön siistimiseen ja aidan ra kenta mi seen asti. Kiinteistöllä suoritetaan määräajan kuluttua uu si katselmus tilanteen toteamiseksi. (tekninen johtaja): Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus / Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1: / /2014 Tekninen lautakunta 103 Valmistelija (rakennustarkastaja): Hakija Saaresranta Mauri ja Merja Mahliontie 290, Mynämäki Rakennuspaikka Mynämäen kunnan Mäenkylän kylän tila Toinila RN:o 1:173 ( ). Rakennuspaikan pinta-ala on 1,618 ha. Alueella ei ole asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Rakennustoimenpide Varasto- ja huoltorakennuksen rakentaminen. Rakennusoikeuslaskelma Tontin pinta-ala m² Sallittu rakennusoikeus 450 m² Rakennettu kerrosala - omakotitalo 278 m² - varasto/talousrakennus 187 m² yhteensä rakennettu 465 m² Uudisrakennuksen kerrosala 111 m² Kerrosala uudisrakentamisen jälkeen 576 m² Rakennusoikeuden ylitys: 126 m²; 28% Selostus poikkeamisesta Poikkeamista haetaan Mynämäen kunnan rakennusjärjestyksen koh das ta 4.2, jossa asuinrakennuksen rakennuspaikan kerrosala rajoi te taan 450 m². Kiinteistöllä olemassa olevat rakennukset ylittävät jo tämän ker ros alan; asuinrakennus 278 m² ja va ras to/ta lous ra kennus 187 m², yh teen sä 465 m². MRL 171 mukaisesti poikkeamisesta päättää kunta. Ra ken nus järjes tyk sen kohdan 11.1 mukaisesti tekninen lautakunta voi poiketa ra ken nus jär jes tyk sen määräyksestä, jollei se merkitse määräyksen ta voit teen olennaista syrjäyttämistä. Mynämäen kunnan hal lin tosään nön mukaisesti kunnanhallitus päättää MRL 171 mukaisesta poik kea mi ses ta. Hallintolain 1 mukaisesti Mynämäen kunnan toimin ta mää räy tyy hallintosäännön mukaisesti. Tämän säännön li säksi kun nan toimintaa ohjataan kunnanvaltuuston hyväksymin säännöin, joi hin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena; mm. ra ken nus jär jes tys.

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Hakijan perustelut ja arvio hankkeen vai ku tuk sis ta Hakija toteaa, että hankkeella ei ole vaikutuksia,rakentaminen ole mer kit tää vää eikä sillä ole haitallisia ympäristövaikutuksia. Naapurien kuuleminen MRL 173 mukaan on ennen poikkeamishakemuksen ratkaisua kuul ta va naapureita tai muita, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa. Naapureina on kuultu tilojen Helo ran ta 1:176, Sillanjärvi 1:181, Ranneli 3:46, Korpikallio 1:179, Kolmio 3:60 ja Helokallio 3:59 omistajia. Kunta on suorittanut naapurien kuu le mi sen. Naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksen joh dosta. Rakennustarkastajan lausunto Hakemuksen mukainen rakentaminen ylittää rakennuspaikan ra kennus oi keu den siten, että sitä ei voida käsitellä rakennusluvan yh teydes sä vähäisenä poikkeamisena. Vähäinen rakennusoikeuden ylitys voi olla enintään 10% tontin rakennusoikeudesta, mikäli ylitykselle löy tyy perusteluja. Hakemuksessa ylitys on 28%. Kunnan rakennusjärjestyksessä määrätään että asuinrakennuksen ra ken nus pai kal le saa rakentaa 10% rakennuspaikan pinta-alasta kui ten kin enintään 450 m². Kyseessä on rakennettu rakennuspaikka, jon ka pinta-ala on 1,618 ha. Mikäli rakennusoikeus laskettaisiin 10% mu kaan, se olisi 1618 m². Poikkeaminen voidaan myöntää, koska suunniteltu rakentaminen so peu tuu hyvin ympäröivään ra ken ta mi seen. Hakemuksen mu kainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le, kaavan muut tami sel le tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Poikkeaminen ei vai keu ta luonnonsuojelun tavoitteiden saa vut ta mis ta eikä vaikeuta ra ken ne tun ympäristön suojelemista kos ke vien tavoitteiden saa vutta mis ta. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vai kutuk sia eikä hanke ole ympäristöstä poikkeavaa rakentamista. Liitteet Asemapiirros Sijaintakartta Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (rakennustarkastaja): Tekninen lautakunta päättää myöntää Merja ja Mauri Saaresrannalle poik kea mis lu van yllä mainituin perusteluin. MRA 87 mukaan poikkea mis pää tös on voimassa enintään kaksi vuot ta.

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Poikkeamispäätös annetaan julkipanon jälkeen Vas taavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden sisällä ennen ra kennus toi men pi tei siin ryhtymistä. (tekninen johtaja): Päätös: Liitteet Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus. Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1:173 asemapiirros Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1:173 sijaintikartta

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Haja-asutusalueen teiden nimet 694/08/2014 Tekninen lautakunta 104 Valmistelija (rakennustarkastaja): Haja-asutusalueelle on muodostunut uusia rakennuspaikkoja, jolloin on tullut tarpeen nimetä uusia teitä. Vehmaantien varteen tilalle Juhanmäki 1:6 on myönnetty kolmelle määräalalle omakotitalon rakennuslupa. Uuden tien varteen sijoittuu myös yksi olemassa oleva omakotitalo. Uuden tien nimeksi on ehdotettu Juhanmäentie. Tekovahantiestä erkanevan sivuhaaran varteen on muodostunut kolme rakennuspaikkaa. Tälle uudelle tielle kiinteistöjen omistajat ehdottavat nimeksi Karhumäentie. Mynäjärventiestä erkanee sivuhaara, jonka varressa on nyt myös kolme rakennuspaikkaa. Kiinteistöjen omistajat ehdottavat tien nimeksi Huhtalantie. Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (rakennustarkastaja): (tekninen johtaja): Päätös: Tekninen lautakunta päättää tehdä valmistelun mukaiset lisäykset teiden nimiin: Juhanmäentie, Karhumäentie ja Huhtalantie. Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus päiväkodin kalusteiden hankintapäätökseen 43/ /2013 Tekninen lautakunta 105 Valmistelija (tekninen johtaja): Vt. päivähoidon johtaja Ulla Luolila on pyytänyt tarjouksia päiväkodin kalusteista kahdelta toimittajalta. Hankinnan arvioitu kokonaishinta oli euroa (alv 0%). Hankinta alittaa näin hankintalain mukaisen kynnysarvon. Hankintalakia ei sovelleta ao. hankinnassa. Tekninen johtaja teki kalustehankinnasta viranhaltijapäätöksen; valittiin Lekolar Oy:n tarjoamat tuotteet (halvin tarjous). Hintaero Lekolar Oy:n ja Tevella Oy:n välillä oli 875 euroa. Tevella Oy teki viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin Lekolar Oy:n tarjouksen hylkäämistä; valitun toimittajan tarjoushinnassa oli mukana pienemmät pöydät kuin oli pyydetty. Mikäli Lekolar Oy:n hintaan lisätään isomman pöydän hintaero (22 e/kpl * 10 kpl) 220 euroa, on kokonaishinta edelleen edullisempi kuin Tevella Oy:n tarjous. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Lautakunta päättää hylätä Tevella Oy:n oikaisuvaatimuksen aiheettomana. Lisäksi lautakunta päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkistetaan kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Urakoitsijan valinta / Huoli-Pyhe klv 8/ /2013 Tekninen lautakunta 106 Valmistelija (tekninen johtaja): Kevyenliikenteenväylän rakentaminen maanteille 1950 ja 1951 välille Huolin koulu-mietoisten maamiesseurantalo on investointiohjelamssa 2014 ja Hankkeesta tehtiin Hilma-ilmoitus Ilmoittautuneita urakoitsijoita oli 15 kpl. Tarjouspyynnöt lähetettiin ilmoittautuneille urakoitsijoille Määräaikaan klo mennessä saatiin seuraavat tarjoukset (alv 0%): DESTIA OY LEMMINKÄINEN INFRA OY TURUN ALUEKAIVUU OY TURUN SIIRTOMURSKE OY -- JJ KAIVIN JA KALLIO OY MAANRAKENNUS KIVELÄ OY RAKENNE-KYLÄNPÄÄ OY KAJANTOLA TEAM OY MRL ISOMÄKI OY -- OTERAN OY SUVIPIHA RAKENNUS OY -- ASKALAN MAANSIIRTO OY MAANRAKENNUS L ja J -- VUOLA ky KONEURAKOINTI HEINO OY TURUN KALLIO- JA MAAKULJETUS TKM OY Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin (halvin hinta). Yhtään tarjousta ei hylätty. Edullisimman tarjouksen teki Turun Aluekaivuu Oy. Urakkaneuvottelu pidettiin , jossa todettiin tarjouksen sisältö verrattuna tarjouspyyntöön. Neuvottelussa todettiin, että tarjous oli tehty oikein. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Valitaan Huoli-Pyhe klv:n urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehnyt Turun Aluekaivuu Oy hintaan ,00 euroa (alv 0%). Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

21 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Toripaikan vuokraus 338/ /2013 Tekninen lautakunta 107 Valmistelija (tekninen johtaja): Yritysvaikutukset: Taivassavu/Marita Levänen anoo torilta myyntipaikkaa kalatuotteiden myyntivaunulle talvikaudelle Vaunun ulkoasu ja varustus ovat samat kuin edelliselläkin kaudella. Myyntipaikan toivotaan olevan sama kuin aiempinakin vuosina. Myyntivaunussa on sähkömittari kulutustietoja varten. Myyntipaikan vuokraaminen vaikuttaa yrittäjän toimintaedellytyksiin positiivisesti. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Lautakunta päättää myöntää Taivassavu / Marita Leväselle luvan kalamyyntivaunun sijoittamiseen torille välisenä aikana. Paikkamaksu on voimassa olevan taksan mukainen. Sähkö peritään toteutuneen kulutuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

22 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Talousarvion toteutuminen 8/ /02.02/2013 Tekninen lautakunta 108 Valmistelija (tekninen johtaja): Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan tulee seurata talousarvion Määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa toiminnan ja talouden sopeuttamistoimiin. Tekninen johtaja esittelee tässä kokouksessa teknisen toimen talouden toteutumista elokuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 66,7 %. Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosyksiköittäin ovat (raportti ): Teknisen toimen hallinto 63,6 % Tilalaitos 64,6 % Kunnallistekniikka 61,2 % Rak.valvonta ja ymp.toimi 61,3 % Tekninen kulut yhteensä 63,8 % Investoinnit: Talonrakennus 50,4 % Infrastruktuuri 37,0 % Vesihuoltolaitos 22,8 % Irtain omaisuus 41,0 % Investoinnit yhteensä 45,8 % Oheismateriaalina toteumaraportit sekä Uusi päiväkoti -projektin tilannekatsaus. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Lautakunta merkitsee talousarvion toteuman ajalla tiedokseen. Päätös: Lautakunta merkitsi talousarvion toteuman ajalla tiedokseen.

23 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 / tekninen lautakunta 647/ /2014 Tekninen lautakunta 109 Valmistelija (tekninen johtaja): Mynämäen kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan Laadintaohjeet ja niiden perusteet ovat liitteenä. Tekninen osasto on laatinut vuoden 2015 talousarvion kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lautakuntien on annettava esitykset mennessä. Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti palkkoihin on budjetoitu 0,2 %:n korotusvaraus. Muiden toimintamenojen osalta korotusta ei ole. Liitteenä oleva teknisen osaston talousarvio sisältää toimintasuunnitelman sekä eri tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kuntastrategian toteuttamiseksi. Käyttötalous: Teknisen toimen hallinto Toiminnassa ei oleellisia muutoksia. ALPE, joukkoliikenne, työllistämisrahat ja talkooavustukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Toimintamenojen kasvu on -0,7 % (vrt TA14). Tilalaitos Toiminnassa pyritään toimitilojen tehokkaaseen käyttöön. Tilojen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen kiinnitetään edelleen huomiota. Lämmitys- ja sähkökulujen on arvioitu kasvavan 9,7 % (uusi päiväkotirakennus). Euromääräiset summat ovat: lämmitys euroa ja sähkö euroa. Rakennusten korjauksiin on budjetoitu 6,0 % vähemmän kuin Elintarvikemenot kasvoivat 6,4 %. Henkilöresursseissa ei ole muutoksia. Toimintakulujen kasvu 0,6 % ( e) verrattuna TA14. Kokonaistulot vähenivät 3,8 %. Tulojen väheneminen johtuu MKTO:n C-rakennuksen yläkerran vapautumisesta Rasekolta (vuokratulo pieneni 7,1 % ja pääomavuokratulo 14,3%). Suurin investointihanke on päiväkodin laajennusosan ja pihan rakentaminen valmiiksi. Muiden kiinteistöjen saneeraustöitä tehdään esitetyn mukaisesti. Kunnallistekniikka Infraomaisuuden hoitaminen pyritään pitämään vähintään samalla tasolla kuin 2014: - vesijohtoverkoston saneeraustöiden jatkaminen linjaosuuksittain - viher- ja muiden yleisten alueiden hoitaminen ja kunnostaminen - jätevesiverkoston saneeraustöiden jatkaminen

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 22.3.2017 65-81 114- MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 14.01.2015 AIKA 14.01.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Turun seudun puhdistamo Oy KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 2/2016 1 (15) Aika, klo 12:40-12:43 Paikka Conference room 2 Käsitellyt asiat 9 Legal validity of the meeting 10 Inspection of meeting minutes 11 Privilege to withdrawal section 12 1.05-128

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot