MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Toimivallan siirtäminen ja tehtävien määrääminen viranhaltijoille ympäristönsuojeluasioissa Hevostalli pohjavesialueella Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta kiinteistöllä Selvityspyyntö ja siistimiskehotus Pajamäki Poikkeamishakemus / Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1: Haja-asutusalueen teiden nimet Oikaisuvaatimus päiväkodin kalusteiden hankintapäätökseen Urakoitsijan valinta / Huoli-Pyhe klv Toripaikan vuokraus Talousarvion toteutuminen 8/ Talousarvio 2015 / tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 197

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Iltanen Marko puheenjohtaja Numminen Lauri varapuheenjohtaja Jaakkola Marianne jäsen Järvi Kirsi jäsen Laine Tapani jäsen Lainio Sirpa jäsen Laitinen Taina jäsen Lassila Hanne jäsen Randell' Miika jäsen Setälä Marko jäsen Oja Timo tekninen johtaja/pk:n pitäjä Heikola Annika rakennustarkastaja Kauppila Matti työpäällikkö Veck Heidi ympäristösihteeri Karkoinen Kimmo varajäsen (Ågren) Kantonen Jorma varajäsen (Nuutamo) POISSA Ågren Jukka jäsen Nuutamo Antti kunnanhall.edustaja Myllymäki Pekka kunnanhall.puheenjohtaja Österberg Seija kunnanjohtaja Hilska Suvi kiinteistöpäällikkö Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa varajäsen (Iltanen) Kytömaa Jarmo varajäsen (Numminen) Valtanen Jenni varajäsen (Jaakkola) Sirkiä Anna varajäsen (Järvi) Vilola Mika varajäsen (Laine) Halminen Petri varajäsen (Lainio) Keskinen Anu varajäsen (Laitinen) Elo Tarja varajäsen (Lassila) Nikkilä Sami varajäsen (Randell') Olli Riku varajäsen (Setälä) ALLEKIRJOITUKSET Marko Iltanen puheenjohtaja Timo Oja esittelijä / pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Hanne Lassila Miika Randell' PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä Tarja Marttila toimistosihteeri

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 97 (pj.): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta 98 (pj.): Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hanne Lassila ja Miika Randell'. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanne Lassila ja Miika Randell'.

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Toimivallan siirtäminen ja tehtävien määrääminen viranhaltijoille ympäristönsuojeluasioissa 697/00.00/2014 Tekninen lautakunta 99 Valmistelija (ympäristöpäällikkö): Mynämäen kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Näiden tehtävien hoitamisessa lautakunta voi siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viran hal ti jal le asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. Uu si ympäristönsuojelulaki (527/2014) on annettu ja se tu li voimaan Tästä syystä lautakunnan aikaisemmat päätök set toimivallan siirtämisestä on päivitettävä vastaamaan nykyistä lain sää dän töä. Ympäristönsuojelulain mukaisissa tehtävissä toimivaltaa ehdotetaan siir ret tä väk si nykyisen käytännön mukaisesti. Ilmoituksen tekeminen esi tut kin taa varten ja poikkeuksen myöntäminen ym pä ris tön suo je lumää räyk sis tä lisättäisiin nykyisiin delegointeihin. Lisäksi päivitetään lau ta kun nan antamat määräykset viranhaltijoiden tehtävien hoi ta mises ta. (ympäristöpäällikkö): 1) Tekninen lautakunta siirtää toimivaltaansa alaisilleen vi ran hal ti joille (ympäristöpäällikkö ja ympäristösihteeri) seuraavasti: Ympäristönsuojelulaki Toimintaa koskevan ilmoituksen rekisteröinti (116 ) Melua ja tärinää aiheuttavan tilapäistä toimintaa koskevan il moi tuksen käsittely (118 ) Koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely (119 ) Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely (120 ) Ympäristöluvista päättäminen Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (188 ) Poikkeuksen myöntäminen öljysäiliön poistamisvelvoitteesta (202, ym pä ris tön suo je lu mää räyk set 12 ) Jätelaki Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (136 ) Vesilaki Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (14 luku 2 kohta 3) 2) Tekninen lautakunta antaa seuraavat viranhaltijoiden tehtävien hoi ta mis ta koskevat määräykset:

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Ympäristöpäällikkö ja ympäristösihteeri määrätään viranhaltijoiksi, joil la on ympäristönsuojelulain, jätelain ja vesilain tiedonsaanti- ja tar kas tus oi keu det (YSL 172, JL 122, JL 123 ja VL 14 luku 3 ). - Ympäristöpäällikkö ja ympäristösihteeri määrätään viranhaltijoiksi, joil la on ympäristönsuojelulain 182 mukainen oikeus antaa vä li aikai nen määräys kiireellisessä tapauksessa sekä jätelain 126 ja vesi lain 14 luvun 11 mukainen määräysoikeus. Lisätietoja: Ympäristösihteeri Heidi Veck, puh Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Lautakunta hyväksyy yllä esitetyt valmistelijan tekemät ehdotukset koh tien 1 ja 2 mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Hevostalli pohjavesialueella 696/11.00/2014 Tekninen lautakunta 100 Valmistelija (ympäristösihteeri): Tekninen lautakunta päätti ( 91) vaatia Mynämäen kunnas sa Pyhän pohjavesialueella kiinteistöllä sijaitsevaa he vos tal lia hakemaan ympäristölupaa. Kiinteistön omistaja on saanut useita kehotuksia hakea ympäristölupaa, mutta hän ei ole toi mitta nut hakemusta. Kiinteistölle tehtiin uusi tarkastus , jolloin ha vait tiin, että tallin toiminta on huomattavasti supistunut vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna. Ympäristösihteeri pyysi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lau suntoa hevostallin pohjavedelle aiheuttamasta vaarasta. Lausunnon mu kaan toiminta ei nykylaajuudessaan vaadi ympäristölupaa, mutta toi min nas sa on otettava huomioon pohjaveden pilaamiskielto ja toimin nan har joit ta jan selvilläolovelvollisuus toiminnan vaikutuksista maa pe rään ja pohjaveteen. Tarkastusmuistio ja ELY-keskuksen lausunto ovat nähtävillä ko koukses sa. (ympäristösihteeri): Mynämäen tekninen lautakunta päättää, että hevostallitoiminnalle kiin teis töl lä ei tarvitse hakea ympäristölupaa. Koska toi min ta sijaitsee Pyhän I-luokan pohjavesialueella, lautakunta antaa toi min taa varten seuraavat määräykset pilaantumisen eh käi se mi seksi: 1. Lantavarasto on tyhjennettävä säännöllisesti eikä sitä saa ylitäyttää. Tyh jen nyk sen yhteydessä on tarkastettava lantavaraston kunto ja ha vai tut puutteet on korjattava välittömästi. Sade- ja sulamisvesien va lu mi nen lantavarastoon on estettävä. 2. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. 3. Ulkotarhasta on poistettava lanta säännöllisesti, vähintään kerran vii kos sa. 4. Tallin jätevedet on johdettava kunnan jätevesiviemäriin. Perustelut Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa ym pä ris tön pi laan-

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta tu mi sen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevia yksittäisiä mää räyksiä toiminnalle, joka ei ole ympäristöluvanvaraista. Jotta hevostallin toi min ta pohjavesialueella ei aiheuttaisi pohjaveden pilaantumisen vaa raa, on määräysten antaminen tarpeellista. Hevostallin toi minnas sa suurimman vaaran pohjavedelle aiheuttavat lannan ja jä te vesien käsittely. Lantala on pidettävä sellaisessa kunnossa, että siitä ei pää se valumia ympäristöön. Ulkotarhan aiheuttamaa vaaraa vä henne tään poistamalla lanta säännöllisesti. Kiinteistö sijaitsee ve si huolto lai tok sen toiminta-alueella, joten se on liitettävä kunnan viemäriin. Käsittelyssä on käytetty ympäristönsuojelulakia (86/2000), koska asia on tullut vireille vuonna 2007 ja tämä käsittely voidaan katsoa osak si samaa vireillä olevaa asiaa. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 85 Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hal linto-oi keu teen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Ympäristösihteeri Heidi Veck, puh (tekninen johtaja): Päätös: Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen seuraavin muutoksin: Mynämäen tekninen lautakunta päättää, että hevostallitoiminnalle kiin teis töl lä ei tarvitse hakea ympäristölupaa. Koska toi min ta sijaitsee Pyhän I-luokan pohjavesialueella, lautakunta antaa toi min taa varten seuraavat määräykset pilaantumisen eh käi se mi seksi (määräykset koskevat toimintaa nykyisellä laajuudella; 3 hevosta ja 1 poni): 1. Lantavarasto on tyhjennettävä säännöllisesti eikä sitä saa ylitäyttää. Tyh jen nyk sen yhteydessä on tarkastettava lantavaraston kunto ja ha vai tut puutteet on korjattava välittömästi. Sade- ja sulamisvesien va lu mi nen lantavarastoon on estettävä. 2. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. 3. Ulkotarhasta on poistettava lanta säännöllisesti, vähintään kerran vii kos sa. 4.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tallin jätevedet on johdettava kunnan jätevesiviemäriin. 5. Jos toiminta laajenee, asiasta on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. Perustelut Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa ym pä ris tön pi laantu mi sen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevia yksittäisiä mää räyksiä toiminnalle, joka ei ole ympäristöluvanvaraista. Jotta hevostallin toi min ta pohjavesialueella ei aiheuttaisi pohjaveden pilaantumisen vaa raa, on määräysten antaminen tarpeellista. Hevostallin toi minnas sa suurimman vaaran pohjavedelle aiheuttavat lannan ja jä te vesien käsittely. Lantala on pidettävä sellaisessa kunnossa, että siitä ei pää se valumia ympäristöön. Ulkotarhan aiheuttamaa vaaraa vä henne tään poistamalla lanta säännöllisesti. Kiinteistö sijaitsee ve si huolto lai tok sen toiminta-alueella, joten se on liitettävä kunnan viemäriin. Käsittelyssä on käytetty ympäristönsuojelulakia (86/2000), koska asia on tullut vireille vuonna 2007 ja tämä käsittely voidaan katsoa osak si samaa vireillä olevaa asiaa. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 85 Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hal linto-oi keu teen. Valitusosoitus on liitteenä.

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta kiinteistöllä /11.00/2014 Tekninen lautakunta 101 Valmistelija (ympäristösihteeri): Asia Hakemus poiketa ympäristönsuojelumääräysten jätevesiluvun kohdas ta 9.2, jonka mukaan ranta-alueella, jollei siihen muutoin ole erityis tä syytä, vesikäymälän rakentaminen on kielletty ilman jätevesien joh ta mis ta valvottavissa olevaan umpisäiliöön. Ranta-alueeksi luetaan alle 100 metrin etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta ran ta vii vas ta Laajoen rantaviivasta sijaitseva alue. Hakijat Kiinteistön omistajat Hakemus Kiinteistön omistajat ovat anoneet poikkeamista ym pä ristön suo je lu mää räys ten jätevesiluvun kohdasta 9.2, jonka mukaan ran ta-alu eel la (100 m) vesikäymälän rakentaminen on kielletty ilman jä te ve sien johtamista valvottavissa olevaan umpisäiliöön. Ha ke muksen mukaan jätevettä tuottava vanha loma-asuntorakennus on perus tet tu maata vasten ja jätevedet (wc-vedet ja pesuvedet) joh detaan ulos yhdellä viemäriputkella noin 1,5 m maanpinnan alla. Vanhas ta saostussäiliöstä vesi on ohjattu avo-ojaan. Nykyisen 3 m 3 :n saostussäiliön jälkeen rakennetaan maa suodat tamo biomoduuleilla, josta puhdistettu jätevesi johdetaan avo-ojaan. Pur ku pai kas ta ojan loppupäässä olevaan imeytyskuoppaan on matkaa noin 102 m, josta vielä jokirantaan 17 m, mihin vesi ei pääse kul keu tu maan. Rakennukseen sijoitetaan kemikalointilaite fos fo rinpois ton tehostamiseksi. Valittu järjestelmä puhdistaa kiinteistön jä teve det asetuksen tiukempien vaatimusten mukaisesti. Hakijoiden mukaan wc-vesien erotteleminen rakennuksen alla olisi koh tuut to man kallista, joten vesiä ei ole mielekästä johtaa um pi säi liöön. Maasuodattamon lyhin etäisyys Laajokeen on 79 m ja koska maan pin ta sillä kohtaa viettää poispäin joesta, ei ole odotettavissa et tä jokeen kulkeutuisi ravinteita. Luvat

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta (ympäristösihteeri): Terveydensuojeluviranomainen on myöntänyt ko. kiin teistöl le vesikäymälän rakentamisluvan. Asian käsittely Tarkastuskäynti Ympäristösihteeri Tuija Lojander on käynyt kiinteistöllä. Naapurien kuuleminen Poikkeamishakemuksen johdosta kiinteistön naapuria ( ) on kuultu. Naapurikiinteistön omistajalla ei ole huo mau tetta vaa jätevesijärjestelmän rakennushankkeesta. Mynämäen voimaan tulleiden ym pä ris tön suo je lu mää räysten 8. luvun kohdan 27.1 mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa lu van poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näi den määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Poikkeamishakemus, valokuvat kohteesta ja sijaintikartta ovat oheisma te ri aa li na. Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijoille poikkeuksen ym päris tön suo je lu mää räys ten kohdan 9.2 mainitusta ranta-alueella jä teve sien johtamisesta umpisäiliöön. Kiinteistön jätevesijärjestelmän ase tuk sen (209/2011, 4 ) mukainen toimivuus on varmistettava näyt teen otol la puhdistetusta jätevedestä. Hakijoiden on toimitettava näyt teen ot to tu lok set 12 kk:n kuluttua jätevesijärjestelmän käyttöön otos ta Mynämäen tekniselle lautakunnalle. Ratkaisun perustelut Poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaa raa. Näytteenotolla varmistetaan, että kiinteistölle sijoitettu jä teve si jär jes tel mä täyttää valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien kä sit te lys tä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) puhdis tus vaa ti muk set. Jätevesien puhdistusjärjestelmä ja imey tys kuoppa on suunnitelmassa sijoitettu siten, että tulvakorkeuden ai ka nakaan vesi ei pääse jätevedenkäsittelylaitteistoihin eikä imey tys kuoppaan. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16. luku Jätevesien käsittely ja joh ta mi nen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vie mä ri ver kosto jen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Mynämäen ympäristönsuojelumääräykset (KV , voimaan ) Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Lisätietoja: ympäristösihteeri Tuija Lojander, puh (tekninen johtaja): Päätös: Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Selvityspyyntö ja siistimiskehotus Pajamäki / /2014 Tekninen lautakunta 102 Valmistelija (rakennustarkastaja): Kiinteistön Pajamäki omistajalle on lähetetty kir je, selvityspyyntö ja siistimiskehotus. Tekninen lautakunta on ympäristökatselmuksessa to dennut, että tontille on varastoitu irtaimistoa siten, että alue ei ole siis tissä kunnossa. Kiinteistölle oli varastoitu autoja ja muita koneita yhteen sä n. 20 kpl. Kehotuksen mukaan piha-alueelta tuli poistaa kaikki jätteeksi luo kitel ta va tavara ja viedä ne lajiteltuina joko jäteasemalle tai ro mut tamoon tai muualle hyödynnettäväksi. Muut tarpeelliseksi katsotut tava rat tulee laittaa siisteihin pinoihin. Edellä mainitut toimenpiteet tuli suorittaa mennessä. Samaan ajankohtaan mennessä oli mahdollista toimittaa kehotusta kos ke va selvitys. Kiinteistön omistaja on toimittanut selvityksen sähköpostilla. Selvityksessä todetaan seuraavaa: Kiinteistöllä harjoitetaan yritystoimintaa. Yrityksen toimenkuvaan kuu luu ajoneuvojen korjaus, maalaus ja muu niihin liittyvä lii ke toimin ta. Lisäksi kiinteistöllä on toisen yrityksen varastotilaa. Tontilla sei soo usein asiakkaiden korjaukseen tulevia autoja, omia kor jaukseen tulevia autoja ja harraste ajoneuvoja, myytäviä ajoneuvoja, piha töi hin ja lastaukseen liittyviä koneita ja pari varaosa autoa. Osa au tois ta on peitetty ja varastoitu piiloon; toimitetaan seuraavassa romu kuor mas sa kierrätykseen. Tien reunaan on suunnitteilla aita, johon on jo hankittu tarvikkeita. Tontilta on tarkoitus kaataa puita ja pihaa sepelöidä, jolloin alue saadaan paremmin hyötykäyttöön. Toimen pi teet olisi mahdollista toteuttaa noin 2 vuodessa, ajan ja rahan puit teis sa. Tontin kaavamääräys on TY-1, -2 ja -4; ympäristöhäiriötä ai heut tamat to mien teollisuusrakennusten korttelialue. Rakennuspaikalle kerty vät jäte- ja romuvarastot sekä varastoalueet on aidattava vä hintään 180 cm korkealla lauta-aidalla, muu alue pidettävä siistissä kun nos sa. Tontin istutettavia osia ei saa käyttää varastoalueena. Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (rakennustarkastaja): Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistön Pajamäki

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta omistajalle aikaa kiinteistön siistimiseen ja aidan ra kenta mi seen asti. Kiinteistöllä suoritetaan määräajan kuluttua uu si katselmus tilanteen toteamiseksi. (tekninen johtaja): Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus / Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1: / /2014 Tekninen lautakunta 103 Valmistelija (rakennustarkastaja): Hakija Saaresranta Mauri ja Merja Mahliontie 290, Mynämäki Rakennuspaikka Mynämäen kunnan Mäenkylän kylän tila Toinila RN:o 1:173 ( ). Rakennuspaikan pinta-ala on 1,618 ha. Alueella ei ole asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Rakennustoimenpide Varasto- ja huoltorakennuksen rakentaminen. Rakennusoikeuslaskelma Tontin pinta-ala m² Sallittu rakennusoikeus 450 m² Rakennettu kerrosala - omakotitalo 278 m² - varasto/talousrakennus 187 m² yhteensä rakennettu 465 m² Uudisrakennuksen kerrosala 111 m² Kerrosala uudisrakentamisen jälkeen 576 m² Rakennusoikeuden ylitys: 126 m²; 28% Selostus poikkeamisesta Poikkeamista haetaan Mynämäen kunnan rakennusjärjestyksen koh das ta 4.2, jossa asuinrakennuksen rakennuspaikan kerrosala rajoi te taan 450 m². Kiinteistöllä olemassa olevat rakennukset ylittävät jo tämän ker ros alan; asuinrakennus 278 m² ja va ras to/ta lous ra kennus 187 m², yh teen sä 465 m². MRL 171 mukaisesti poikkeamisesta päättää kunta. Ra ken nus järjes tyk sen kohdan 11.1 mukaisesti tekninen lautakunta voi poiketa ra ken nus jär jes tyk sen määräyksestä, jollei se merkitse määräyksen ta voit teen olennaista syrjäyttämistä. Mynämäen kunnan hal lin tosään nön mukaisesti kunnanhallitus päättää MRL 171 mukaisesta poik kea mi ses ta. Hallintolain 1 mukaisesti Mynämäen kunnan toimin ta mää räy tyy hallintosäännön mukaisesti. Tämän säännön li säksi kun nan toimintaa ohjataan kunnanvaltuuston hyväksymin säännöin, joi hin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena; mm. ra ken nus jär jes tys.

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Hakijan perustelut ja arvio hankkeen vai ku tuk sis ta Hakija toteaa, että hankkeella ei ole vaikutuksia,rakentaminen ole mer kit tää vää eikä sillä ole haitallisia ympäristövaikutuksia. Naapurien kuuleminen MRL 173 mukaan on ennen poikkeamishakemuksen ratkaisua kuul ta va naapureita tai muita, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa. Naapureina on kuultu tilojen Helo ran ta 1:176, Sillanjärvi 1:181, Ranneli 3:46, Korpikallio 1:179, Kolmio 3:60 ja Helokallio 3:59 omistajia. Kunta on suorittanut naapurien kuu le mi sen. Naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksen joh dosta. Rakennustarkastajan lausunto Hakemuksen mukainen rakentaminen ylittää rakennuspaikan ra kennus oi keu den siten, että sitä ei voida käsitellä rakennusluvan yh teydes sä vähäisenä poikkeamisena. Vähäinen rakennusoikeuden ylitys voi olla enintään 10% tontin rakennusoikeudesta, mikäli ylitykselle löy tyy perusteluja. Hakemuksessa ylitys on 28%. Kunnan rakennusjärjestyksessä määrätään että asuinrakennuksen ra ken nus pai kal le saa rakentaa 10% rakennuspaikan pinta-alasta kui ten kin enintään 450 m². Kyseessä on rakennettu rakennuspaikka, jon ka pinta-ala on 1,618 ha. Mikäli rakennusoikeus laskettaisiin 10% mu kaan, se olisi 1618 m². Poikkeaminen voidaan myöntää, koska suunniteltu rakentaminen so peu tuu hyvin ympäröivään ra ken ta mi seen. Hakemuksen mu kainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le, kaavan muut tami sel le tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Poikkeaminen ei vai keu ta luonnonsuojelun tavoitteiden saa vut ta mis ta eikä vaikeuta ra ken ne tun ympäristön suojelemista kos ke vien tavoitteiden saa vutta mis ta. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vai kutuk sia eikä hanke ole ympäristöstä poikkeavaa rakentamista. Liitteet Asemapiirros Sijaintakartta Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (rakennustarkastaja): Tekninen lautakunta päättää myöntää Merja ja Mauri Saaresrannalle poik kea mis lu van yllä mainituin perusteluin. MRA 87 mukaan poikkea mis pää tös on voimassa enintään kaksi vuot ta.

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Poikkeamispäätös annetaan julkipanon jälkeen Vas taavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden sisällä ennen ra kennus toi men pi tei siin ryhtymistä. (tekninen johtaja): Päätös: Liitteet Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus. Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1:173 asemapiirros Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1:173 sijaintikartta

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Haja-asutusalueen teiden nimet 694/08/2014 Tekninen lautakunta 104 Valmistelija (rakennustarkastaja): Haja-asutusalueelle on muodostunut uusia rakennuspaikkoja, jolloin on tullut tarpeen nimetä uusia teitä. Vehmaantien varteen tilalle Juhanmäki 1:6 on myönnetty kolmelle määräalalle omakotitalon rakennuslupa. Uuden tien varteen sijoittuu myös yksi olemassa oleva omakotitalo. Uuden tien nimeksi on ehdotettu Juhanmäentie. Tekovahantiestä erkanevan sivuhaaran varteen on muodostunut kolme rakennuspaikkaa. Tälle uudelle tielle kiinteistöjen omistajat ehdottavat nimeksi Karhumäentie. Mynäjärventiestä erkanee sivuhaara, jonka varressa on nyt myös kolme rakennuspaikkaa. Kiinteistöjen omistajat ehdottavat tien nimeksi Huhtalantie. Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (rakennustarkastaja): (tekninen johtaja): Päätös: Tekninen lautakunta päättää tehdä valmistelun mukaiset lisäykset teiden nimiin: Juhanmäentie, Karhumäentie ja Huhtalantie. Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus päiväkodin kalusteiden hankintapäätökseen 43/ /2013 Tekninen lautakunta 105 Valmistelija (tekninen johtaja): Vt. päivähoidon johtaja Ulla Luolila on pyytänyt tarjouksia päiväkodin kalusteista kahdelta toimittajalta. Hankinnan arvioitu kokonaishinta oli euroa (alv 0%). Hankinta alittaa näin hankintalain mukaisen kynnysarvon. Hankintalakia ei sovelleta ao. hankinnassa. Tekninen johtaja teki kalustehankinnasta viranhaltijapäätöksen; valittiin Lekolar Oy:n tarjoamat tuotteet (halvin tarjous). Hintaero Lekolar Oy:n ja Tevella Oy:n välillä oli 875 euroa. Tevella Oy teki viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin Lekolar Oy:n tarjouksen hylkäämistä; valitun toimittajan tarjoushinnassa oli mukana pienemmät pöydät kuin oli pyydetty. Mikäli Lekolar Oy:n hintaan lisätään isomman pöydän hintaero (22 e/kpl * 10 kpl) 220 euroa, on kokonaishinta edelleen edullisempi kuin Tevella Oy:n tarjous. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Lautakunta päättää hylätä Tevella Oy:n oikaisuvaatimuksen aiheettomana. Lisäksi lautakunta päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkistetaan kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Urakoitsijan valinta / Huoli-Pyhe klv 8/ /2013 Tekninen lautakunta 106 Valmistelija (tekninen johtaja): Kevyenliikenteenväylän rakentaminen maanteille 1950 ja 1951 välille Huolin koulu-mietoisten maamiesseurantalo on investointiohjelamssa 2014 ja Hankkeesta tehtiin Hilma-ilmoitus Ilmoittautuneita urakoitsijoita oli 15 kpl. Tarjouspyynnöt lähetettiin ilmoittautuneille urakoitsijoille Määräaikaan klo mennessä saatiin seuraavat tarjoukset (alv 0%): DESTIA OY LEMMINKÄINEN INFRA OY TURUN ALUEKAIVUU OY TURUN SIIRTOMURSKE OY -- JJ KAIVIN JA KALLIO OY MAANRAKENNUS KIVELÄ OY RAKENNE-KYLÄNPÄÄ OY KAJANTOLA TEAM OY MRL ISOMÄKI OY -- OTERAN OY SUVIPIHA RAKENNUS OY -- ASKALAN MAANSIIRTO OY MAANRAKENNUS L ja J -- VUOLA ky KONEURAKOINTI HEINO OY TURUN KALLIO- JA MAAKULJETUS TKM OY Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin (halvin hinta). Yhtään tarjousta ei hylätty. Edullisimman tarjouksen teki Turun Aluekaivuu Oy. Urakkaneuvottelu pidettiin , jossa todettiin tarjouksen sisältö verrattuna tarjouspyyntöön. Neuvottelussa todettiin, että tarjous oli tehty oikein. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Valitaan Huoli-Pyhe klv:n urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehnyt Turun Aluekaivuu Oy hintaan ,00 euroa (alv 0%). Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

21 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Toripaikan vuokraus 338/ /2013 Tekninen lautakunta 107 Valmistelija (tekninen johtaja): Yritysvaikutukset: Taivassavu/Marita Levänen anoo torilta myyntipaikkaa kalatuotteiden myyntivaunulle talvikaudelle Vaunun ulkoasu ja varustus ovat samat kuin edelliselläkin kaudella. Myyntipaikan toivotaan olevan sama kuin aiempinakin vuosina. Myyntivaunussa on sähkömittari kulutustietoja varten. Myyntipaikan vuokraaminen vaikuttaa yrittäjän toimintaedellytyksiin positiivisesti. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Lautakunta päättää myöntää Taivassavu / Marita Leväselle luvan kalamyyntivaunun sijoittamiseen torille välisenä aikana. Paikkamaksu on voimassa olevan taksan mukainen. Sähkö peritään toteutuneen kulutuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

22 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Talousarvion toteutuminen 8/ /02.02/2013 Tekninen lautakunta 108 Valmistelija (tekninen johtaja): Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan tulee seurata talousarvion Määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa toiminnan ja talouden sopeuttamistoimiin. Tekninen johtaja esittelee tässä kokouksessa teknisen toimen talouden toteutumista elokuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 66,7 %. Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosyksiköittäin ovat (raportti ): Teknisen toimen hallinto 63,6 % Tilalaitos 64,6 % Kunnallistekniikka 61,2 % Rak.valvonta ja ymp.toimi 61,3 % Tekninen kulut yhteensä 63,8 % Investoinnit: Talonrakennus 50,4 % Infrastruktuuri 37,0 % Vesihuoltolaitos 22,8 % Irtain omaisuus 41,0 % Investoinnit yhteensä 45,8 % Oheismateriaalina toteumaraportit sekä Uusi päiväkoti -projektin tilannekatsaus. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Lautakunta merkitsee talousarvion toteuman ajalla tiedokseen. Päätös: Lautakunta merkitsi talousarvion toteuman ajalla tiedokseen.

23 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 / tekninen lautakunta 647/ /2014 Tekninen lautakunta 109 Valmistelija (tekninen johtaja): Mynämäen kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan Laadintaohjeet ja niiden perusteet ovat liitteenä. Tekninen osasto on laatinut vuoden 2015 talousarvion kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lautakuntien on annettava esitykset mennessä. Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti palkkoihin on budjetoitu 0,2 %:n korotusvaraus. Muiden toimintamenojen osalta korotusta ei ole. Liitteenä oleva teknisen osaston talousarvio sisältää toimintasuunnitelman sekä eri tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kuntastrategian toteuttamiseksi. Käyttötalous: Teknisen toimen hallinto Toiminnassa ei oleellisia muutoksia. ALPE, joukkoliikenne, työllistämisrahat ja talkooavustukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Toimintamenojen kasvu on -0,7 % (vrt TA14). Tilalaitos Toiminnassa pyritään toimitilojen tehokkaaseen käyttöön. Tilojen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen kiinnitetään edelleen huomiota. Lämmitys- ja sähkökulujen on arvioitu kasvavan 9,7 % (uusi päiväkotirakennus). Euromääräiset summat ovat: lämmitys euroa ja sähkö euroa. Rakennusten korjauksiin on budjetoitu 6,0 % vähemmän kuin Elintarvikemenot kasvoivat 6,4 %. Henkilöresursseissa ei ole muutoksia. Toimintakulujen kasvu 0,6 % ( e) verrattuna TA14. Kokonaistulot vähenivät 3,8 %. Tulojen väheneminen johtuu MKTO:n C-rakennuksen yläkerran vapautumisesta Rasekolta (vuokratulo pieneni 7,1 % ja pääomavuokratulo 14,3%). Suurin investointihanke on päiväkodin laajennusosan ja pihan rakentaminen valmiiksi. Muiden kiinteistöjen saneeraustöitä tehdään esitetyn mukaisesti. Kunnallistekniikka Infraomaisuuden hoitaminen pyritään pitämään vähintään samalla tasolla kuin 2014: - vesijohtoverkoston saneeraustöiden jatkaminen linjaosuuksittain - viher- ja muiden yleisten alueiden hoitaminen ja kunnostaminen - jätevesiverkoston saneeraustöiden jatkaminen

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot