MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Toimivallan siirtäminen ja tehtävien määrääminen viranhaltijoille ympäristönsuojeluasioissa Hevostalli pohjavesialueella Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta kiinteistöllä Selvityspyyntö ja siistimiskehotus Pajamäki Poikkeamishakemus / Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1: Haja-asutusalueen teiden nimet Oikaisuvaatimus päiväkodin kalusteiden hankintapäätökseen Urakoitsijan valinta / Huoli-Pyhe klv Toripaikan vuokraus Talousarvion toteutuminen 8/ Talousarvio 2015 / tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 197

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Iltanen Marko puheenjohtaja Numminen Lauri varapuheenjohtaja Jaakkola Marianne jäsen Järvi Kirsi jäsen Laine Tapani jäsen Lainio Sirpa jäsen Laitinen Taina jäsen Lassila Hanne jäsen Randell' Miika jäsen Setälä Marko jäsen Oja Timo tekninen johtaja/pk:n pitäjä Heikola Annika rakennustarkastaja Kauppila Matti työpäällikkö Veck Heidi ympäristösihteeri Karkoinen Kimmo varajäsen (Ågren) Kantonen Jorma varajäsen (Nuutamo) POISSA Ågren Jukka jäsen Nuutamo Antti kunnanhall.edustaja Myllymäki Pekka kunnanhall.puheenjohtaja Österberg Seija kunnanjohtaja Hilska Suvi kiinteistöpäällikkö Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa varajäsen (Iltanen) Kytömaa Jarmo varajäsen (Numminen) Valtanen Jenni varajäsen (Jaakkola) Sirkiä Anna varajäsen (Järvi) Vilola Mika varajäsen (Laine) Halminen Petri varajäsen (Lainio) Keskinen Anu varajäsen (Laitinen) Elo Tarja varajäsen (Lassila) Nikkilä Sami varajäsen (Randell') Olli Riku varajäsen (Setälä) ALLEKIRJOITUKSET Marko Iltanen puheenjohtaja Timo Oja esittelijä / pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Hanne Lassila Miika Randell' PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä Tarja Marttila toimistosihteeri

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 97 (pj.): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta 98 (pj.): Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hanne Lassila ja Miika Randell'. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanne Lassila ja Miika Randell'.

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Toimivallan siirtäminen ja tehtävien määrääminen viranhaltijoille ympäristönsuojeluasioissa 697/00.00/2014 Tekninen lautakunta 99 Valmistelija (ympäristöpäällikkö): Mynämäen kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Näiden tehtävien hoitamisessa lautakunta voi siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viran hal ti jal le asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. Uu si ympäristönsuojelulaki (527/2014) on annettu ja se tu li voimaan Tästä syystä lautakunnan aikaisemmat päätök set toimivallan siirtämisestä on päivitettävä vastaamaan nykyistä lain sää dän töä. Ympäristönsuojelulain mukaisissa tehtävissä toimivaltaa ehdotetaan siir ret tä väk si nykyisen käytännön mukaisesti. Ilmoituksen tekeminen esi tut kin taa varten ja poikkeuksen myöntäminen ym pä ris tön suo je lumää räyk sis tä lisättäisiin nykyisiin delegointeihin. Lisäksi päivitetään lau ta kun nan antamat määräykset viranhaltijoiden tehtävien hoi ta mises ta. (ympäristöpäällikkö): 1) Tekninen lautakunta siirtää toimivaltaansa alaisilleen vi ran hal ti joille (ympäristöpäällikkö ja ympäristösihteeri) seuraavasti: Ympäristönsuojelulaki Toimintaa koskevan ilmoituksen rekisteröinti (116 ) Melua ja tärinää aiheuttavan tilapäistä toimintaa koskevan il moi tuksen käsittely (118 ) Koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely (119 ) Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely (120 ) Ympäristöluvista päättäminen Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (188 ) Poikkeuksen myöntäminen öljysäiliön poistamisvelvoitteesta (202, ym pä ris tön suo je lu mää räyk set 12 ) Jätelaki Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (136 ) Vesilaki Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (14 luku 2 kohta 3) 2) Tekninen lautakunta antaa seuraavat viranhaltijoiden tehtävien hoi ta mis ta koskevat määräykset:

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Ympäristöpäällikkö ja ympäristösihteeri määrätään viranhaltijoiksi, joil la on ympäristönsuojelulain, jätelain ja vesilain tiedonsaanti- ja tar kas tus oi keu det (YSL 172, JL 122, JL 123 ja VL 14 luku 3 ). - Ympäristöpäällikkö ja ympäristösihteeri määrätään viranhaltijoiksi, joil la on ympäristönsuojelulain 182 mukainen oikeus antaa vä li aikai nen määräys kiireellisessä tapauksessa sekä jätelain 126 ja vesi lain 14 luvun 11 mukainen määräysoikeus. Lisätietoja: Ympäristösihteeri Heidi Veck, puh Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Lautakunta hyväksyy yllä esitetyt valmistelijan tekemät ehdotukset koh tien 1 ja 2 mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Hevostalli pohjavesialueella 696/11.00/2014 Tekninen lautakunta 100 Valmistelija (ympäristösihteeri): Tekninen lautakunta päätti ( 91) vaatia Mynämäen kunnas sa Pyhän pohjavesialueella kiinteistöllä sijaitsevaa he vos tal lia hakemaan ympäristölupaa. Kiinteistön omistaja on saanut useita kehotuksia hakea ympäristölupaa, mutta hän ei ole toi mitta nut hakemusta. Kiinteistölle tehtiin uusi tarkastus , jolloin ha vait tiin, että tallin toiminta on huomattavasti supistunut vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna. Ympäristösihteeri pyysi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lau suntoa hevostallin pohjavedelle aiheuttamasta vaarasta. Lausunnon mu kaan toiminta ei nykylaajuudessaan vaadi ympäristölupaa, mutta toi min nas sa on otettava huomioon pohjaveden pilaamiskielto ja toimin nan har joit ta jan selvilläolovelvollisuus toiminnan vaikutuksista maa pe rään ja pohjaveteen. Tarkastusmuistio ja ELY-keskuksen lausunto ovat nähtävillä ko koukses sa. (ympäristösihteeri): Mynämäen tekninen lautakunta päättää, että hevostallitoiminnalle kiin teis töl lä ei tarvitse hakea ympäristölupaa. Koska toi min ta sijaitsee Pyhän I-luokan pohjavesialueella, lautakunta antaa toi min taa varten seuraavat määräykset pilaantumisen eh käi se mi seksi: 1. Lantavarasto on tyhjennettävä säännöllisesti eikä sitä saa ylitäyttää. Tyh jen nyk sen yhteydessä on tarkastettava lantavaraston kunto ja ha vai tut puutteet on korjattava välittömästi. Sade- ja sulamisvesien va lu mi nen lantavarastoon on estettävä. 2. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. 3. Ulkotarhasta on poistettava lanta säännöllisesti, vähintään kerran vii kos sa. 4. Tallin jätevedet on johdettava kunnan jätevesiviemäriin. Perustelut Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa ym pä ris tön pi laan-

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta tu mi sen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevia yksittäisiä mää räyksiä toiminnalle, joka ei ole ympäristöluvanvaraista. Jotta hevostallin toi min ta pohjavesialueella ei aiheuttaisi pohjaveden pilaantumisen vaa raa, on määräysten antaminen tarpeellista. Hevostallin toi minnas sa suurimman vaaran pohjavedelle aiheuttavat lannan ja jä te vesien käsittely. Lantala on pidettävä sellaisessa kunnossa, että siitä ei pää se valumia ympäristöön. Ulkotarhan aiheuttamaa vaaraa vä henne tään poistamalla lanta säännöllisesti. Kiinteistö sijaitsee ve si huolto lai tok sen toiminta-alueella, joten se on liitettävä kunnan viemäriin. Käsittelyssä on käytetty ympäristönsuojelulakia (86/2000), koska asia on tullut vireille vuonna 2007 ja tämä käsittely voidaan katsoa osak si samaa vireillä olevaa asiaa. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 85 Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hal linto-oi keu teen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Ympäristösihteeri Heidi Veck, puh (tekninen johtaja): Päätös: Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen seuraavin muutoksin: Mynämäen tekninen lautakunta päättää, että hevostallitoiminnalle kiin teis töl lä ei tarvitse hakea ympäristölupaa. Koska toi min ta sijaitsee Pyhän I-luokan pohjavesialueella, lautakunta antaa toi min taa varten seuraavat määräykset pilaantumisen eh käi se mi seksi (määräykset koskevat toimintaa nykyisellä laajuudella; 3 hevosta ja 1 poni): 1. Lantavarasto on tyhjennettävä säännöllisesti eikä sitä saa ylitäyttää. Tyh jen nyk sen yhteydessä on tarkastettava lantavaraston kunto ja ha vai tut puutteet on korjattava välittömästi. Sade- ja sulamisvesien va lu mi nen lantavarastoon on estettävä. 2. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. 3. Ulkotarhasta on poistettava lanta säännöllisesti, vähintään kerran vii kos sa. 4.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tallin jätevedet on johdettava kunnan jätevesiviemäriin. 5. Jos toiminta laajenee, asiasta on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. Perustelut Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa ym pä ris tön pi laantu mi sen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevia yksittäisiä mää räyksiä toiminnalle, joka ei ole ympäristöluvanvaraista. Jotta hevostallin toi min ta pohjavesialueella ei aiheuttaisi pohjaveden pilaantumisen vaa raa, on määräysten antaminen tarpeellista. Hevostallin toi minnas sa suurimman vaaran pohjavedelle aiheuttavat lannan ja jä te vesien käsittely. Lantala on pidettävä sellaisessa kunnossa, että siitä ei pää se valumia ympäristöön. Ulkotarhan aiheuttamaa vaaraa vä henne tään poistamalla lanta säännöllisesti. Kiinteistö sijaitsee ve si huolto lai tok sen toiminta-alueella, joten se on liitettävä kunnan viemäriin. Käsittelyssä on käytetty ympäristönsuojelulakia (86/2000), koska asia on tullut vireille vuonna 2007 ja tämä käsittely voidaan katsoa osak si samaa vireillä olevaa asiaa. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 85 Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hal linto-oi keu teen. Valitusosoitus on liitteenä.

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta kiinteistöllä /11.00/2014 Tekninen lautakunta 101 Valmistelija (ympäristösihteeri): Asia Hakemus poiketa ympäristönsuojelumääräysten jätevesiluvun kohdas ta 9.2, jonka mukaan ranta-alueella, jollei siihen muutoin ole erityis tä syytä, vesikäymälän rakentaminen on kielletty ilman jätevesien joh ta mis ta valvottavissa olevaan umpisäiliöön. Ranta-alueeksi luetaan alle 100 metrin etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta ran ta vii vas ta Laajoen rantaviivasta sijaitseva alue. Hakijat Kiinteistön omistajat Hakemus Kiinteistön omistajat ovat anoneet poikkeamista ym pä ristön suo je lu mää räys ten jätevesiluvun kohdasta 9.2, jonka mukaan ran ta-alu eel la (100 m) vesikäymälän rakentaminen on kielletty ilman jä te ve sien johtamista valvottavissa olevaan umpisäiliöön. Ha ke muksen mukaan jätevettä tuottava vanha loma-asuntorakennus on perus tet tu maata vasten ja jätevedet (wc-vedet ja pesuvedet) joh detaan ulos yhdellä viemäriputkella noin 1,5 m maanpinnan alla. Vanhas ta saostussäiliöstä vesi on ohjattu avo-ojaan. Nykyisen 3 m 3 :n saostussäiliön jälkeen rakennetaan maa suodat tamo biomoduuleilla, josta puhdistettu jätevesi johdetaan avo-ojaan. Pur ku pai kas ta ojan loppupäässä olevaan imeytyskuoppaan on matkaa noin 102 m, josta vielä jokirantaan 17 m, mihin vesi ei pääse kul keu tu maan. Rakennukseen sijoitetaan kemikalointilaite fos fo rinpois ton tehostamiseksi. Valittu järjestelmä puhdistaa kiinteistön jä teve det asetuksen tiukempien vaatimusten mukaisesti. Hakijoiden mukaan wc-vesien erotteleminen rakennuksen alla olisi koh tuut to man kallista, joten vesiä ei ole mielekästä johtaa um pi säi liöön. Maasuodattamon lyhin etäisyys Laajokeen on 79 m ja koska maan pin ta sillä kohtaa viettää poispäin joesta, ei ole odotettavissa et tä jokeen kulkeutuisi ravinteita. Luvat

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta (ympäristösihteeri): Terveydensuojeluviranomainen on myöntänyt ko. kiin teistöl le vesikäymälän rakentamisluvan. Asian käsittely Tarkastuskäynti Ympäristösihteeri Tuija Lojander on käynyt kiinteistöllä. Naapurien kuuleminen Poikkeamishakemuksen johdosta kiinteistön naapuria ( ) on kuultu. Naapurikiinteistön omistajalla ei ole huo mau tetta vaa jätevesijärjestelmän rakennushankkeesta. Mynämäen voimaan tulleiden ym pä ris tön suo je lu mää räysten 8. luvun kohdan 27.1 mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa lu van poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näi den määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Poikkeamishakemus, valokuvat kohteesta ja sijaintikartta ovat oheisma te ri aa li na. Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijoille poikkeuksen ym päris tön suo je lu mää räys ten kohdan 9.2 mainitusta ranta-alueella jä teve sien johtamisesta umpisäiliöön. Kiinteistön jätevesijärjestelmän ase tuk sen (209/2011, 4 ) mukainen toimivuus on varmistettava näyt teen otol la puhdistetusta jätevedestä. Hakijoiden on toimitettava näyt teen ot to tu lok set 12 kk:n kuluttua jätevesijärjestelmän käyttöön otos ta Mynämäen tekniselle lautakunnalle. Ratkaisun perustelut Poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaa raa. Näytteenotolla varmistetaan, että kiinteistölle sijoitettu jä teve si jär jes tel mä täyttää valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien kä sit te lys tä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) puhdis tus vaa ti muk set. Jätevesien puhdistusjärjestelmä ja imey tys kuoppa on suunnitelmassa sijoitettu siten, että tulvakorkeuden ai ka nakaan vesi ei pääse jätevedenkäsittelylaitteistoihin eikä imey tys kuoppaan. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16. luku Jätevesien käsittely ja joh ta mi nen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vie mä ri ver kosto jen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Mynämäen ympäristönsuojelumääräykset (KV , voimaan ) Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Lisätietoja: ympäristösihteeri Tuija Lojander, puh (tekninen johtaja): Päätös: Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Selvityspyyntö ja siistimiskehotus Pajamäki / /2014 Tekninen lautakunta 102 Valmistelija (rakennustarkastaja): Kiinteistön Pajamäki omistajalle on lähetetty kir je, selvityspyyntö ja siistimiskehotus. Tekninen lautakunta on ympäristökatselmuksessa to dennut, että tontille on varastoitu irtaimistoa siten, että alue ei ole siis tissä kunnossa. Kiinteistölle oli varastoitu autoja ja muita koneita yhteen sä n. 20 kpl. Kehotuksen mukaan piha-alueelta tuli poistaa kaikki jätteeksi luo kitel ta va tavara ja viedä ne lajiteltuina joko jäteasemalle tai ro mut tamoon tai muualle hyödynnettäväksi. Muut tarpeelliseksi katsotut tava rat tulee laittaa siisteihin pinoihin. Edellä mainitut toimenpiteet tuli suorittaa mennessä. Samaan ajankohtaan mennessä oli mahdollista toimittaa kehotusta kos ke va selvitys. Kiinteistön omistaja on toimittanut selvityksen sähköpostilla. Selvityksessä todetaan seuraavaa: Kiinteistöllä harjoitetaan yritystoimintaa. Yrityksen toimenkuvaan kuu luu ajoneuvojen korjaus, maalaus ja muu niihin liittyvä lii ke toimin ta. Lisäksi kiinteistöllä on toisen yrityksen varastotilaa. Tontilla sei soo usein asiakkaiden korjaukseen tulevia autoja, omia kor jaukseen tulevia autoja ja harraste ajoneuvoja, myytäviä ajoneuvoja, piha töi hin ja lastaukseen liittyviä koneita ja pari varaosa autoa. Osa au tois ta on peitetty ja varastoitu piiloon; toimitetaan seuraavassa romu kuor mas sa kierrätykseen. Tien reunaan on suunnitteilla aita, johon on jo hankittu tarvikkeita. Tontilta on tarkoitus kaataa puita ja pihaa sepelöidä, jolloin alue saadaan paremmin hyötykäyttöön. Toimen pi teet olisi mahdollista toteuttaa noin 2 vuodessa, ajan ja rahan puit teis sa. Tontin kaavamääräys on TY-1, -2 ja -4; ympäristöhäiriötä ai heut tamat to mien teollisuusrakennusten korttelialue. Rakennuspaikalle kerty vät jäte- ja romuvarastot sekä varastoalueet on aidattava vä hintään 180 cm korkealla lauta-aidalla, muu alue pidettävä siistissä kun nos sa. Tontin istutettavia osia ei saa käyttää varastoalueena. Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (rakennustarkastaja): Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistön Pajamäki

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta omistajalle aikaa kiinteistön siistimiseen ja aidan ra kenta mi seen asti. Kiinteistöllä suoritetaan määräajan kuluttua uu si katselmus tilanteen toteamiseksi. (tekninen johtaja): Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus / Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1: / /2014 Tekninen lautakunta 103 Valmistelija (rakennustarkastaja): Hakija Saaresranta Mauri ja Merja Mahliontie 290, Mynämäki Rakennuspaikka Mynämäen kunnan Mäenkylän kylän tila Toinila RN:o 1:173 ( ). Rakennuspaikan pinta-ala on 1,618 ha. Alueella ei ole asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Rakennustoimenpide Varasto- ja huoltorakennuksen rakentaminen. Rakennusoikeuslaskelma Tontin pinta-ala m² Sallittu rakennusoikeus 450 m² Rakennettu kerrosala - omakotitalo 278 m² - varasto/talousrakennus 187 m² yhteensä rakennettu 465 m² Uudisrakennuksen kerrosala 111 m² Kerrosala uudisrakentamisen jälkeen 576 m² Rakennusoikeuden ylitys: 126 m²; 28% Selostus poikkeamisesta Poikkeamista haetaan Mynämäen kunnan rakennusjärjestyksen koh das ta 4.2, jossa asuinrakennuksen rakennuspaikan kerrosala rajoi te taan 450 m². Kiinteistöllä olemassa olevat rakennukset ylittävät jo tämän ker ros alan; asuinrakennus 278 m² ja va ras to/ta lous ra kennus 187 m², yh teen sä 465 m². MRL 171 mukaisesti poikkeamisesta päättää kunta. Ra ken nus järjes tyk sen kohdan 11.1 mukaisesti tekninen lautakunta voi poiketa ra ken nus jär jes tyk sen määräyksestä, jollei se merkitse määräyksen ta voit teen olennaista syrjäyttämistä. Mynämäen kunnan hal lin tosään nön mukaisesti kunnanhallitus päättää MRL 171 mukaisesta poik kea mi ses ta. Hallintolain 1 mukaisesti Mynämäen kunnan toimin ta mää räy tyy hallintosäännön mukaisesti. Tämän säännön li säksi kun nan toimintaa ohjataan kunnanvaltuuston hyväksymin säännöin, joi hin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena; mm. ra ken nus jär jes tys.

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Hakijan perustelut ja arvio hankkeen vai ku tuk sis ta Hakija toteaa, että hankkeella ei ole vaikutuksia,rakentaminen ole mer kit tää vää eikä sillä ole haitallisia ympäristövaikutuksia. Naapurien kuuleminen MRL 173 mukaan on ennen poikkeamishakemuksen ratkaisua kuul ta va naapureita tai muita, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa. Naapureina on kuultu tilojen Helo ran ta 1:176, Sillanjärvi 1:181, Ranneli 3:46, Korpikallio 1:179, Kolmio 3:60 ja Helokallio 3:59 omistajia. Kunta on suorittanut naapurien kuu le mi sen. Naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksen joh dosta. Rakennustarkastajan lausunto Hakemuksen mukainen rakentaminen ylittää rakennuspaikan ra kennus oi keu den siten, että sitä ei voida käsitellä rakennusluvan yh teydes sä vähäisenä poikkeamisena. Vähäinen rakennusoikeuden ylitys voi olla enintään 10% tontin rakennusoikeudesta, mikäli ylitykselle löy tyy perusteluja. Hakemuksessa ylitys on 28%. Kunnan rakennusjärjestyksessä määrätään että asuinrakennuksen ra ken nus pai kal le saa rakentaa 10% rakennuspaikan pinta-alasta kui ten kin enintään 450 m². Kyseessä on rakennettu rakennuspaikka, jon ka pinta-ala on 1,618 ha. Mikäli rakennusoikeus laskettaisiin 10% mu kaan, se olisi 1618 m². Poikkeaminen voidaan myöntää, koska suunniteltu rakentaminen so peu tuu hyvin ympäröivään ra ken ta mi seen. Hakemuksen mu kainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le, kaavan muut tami sel le tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le. Poikkeaminen ei vai keu ta luonnonsuojelun tavoitteiden saa vut ta mis ta eikä vaikeuta ra ken ne tun ympäristön suojelemista kos ke vien tavoitteiden saa vutta mis ta. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vai kutuk sia eikä hanke ole ympäristöstä poikkeavaa rakentamista. Liitteet Asemapiirros Sijaintakartta Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (rakennustarkastaja): Tekninen lautakunta päättää myöntää Merja ja Mauri Saaresrannalle poik kea mis lu van yllä mainituin perusteluin. MRA 87 mukaan poikkea mis pää tös on voimassa enintään kaksi vuot ta.

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Poikkeamispäätös annetaan julkipanon jälkeen Vas taavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden sisällä ennen ra kennus toi men pi tei siin ryhtymistä. (tekninen johtaja): Päätös: Liitteet Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus. Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1:173 asemapiirros Saaresranta Mauri ja Merja Toinila 1:173 sijaintikartta

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Haja-asutusalueen teiden nimet 694/08/2014 Tekninen lautakunta 104 Valmistelija (rakennustarkastaja): Haja-asutusalueelle on muodostunut uusia rakennuspaikkoja, jolloin on tullut tarpeen nimetä uusia teitä. Vehmaantien varteen tilalle Juhanmäki 1:6 on myönnetty kolmelle määräalalle omakotitalon rakennuslupa. Uuden tien varteen sijoittuu myös yksi olemassa oleva omakotitalo. Uuden tien nimeksi on ehdotettu Juhanmäentie. Tekovahantiestä erkanevan sivuhaaran varteen on muodostunut kolme rakennuspaikkaa. Tälle uudelle tielle kiinteistöjen omistajat ehdottavat nimeksi Karhumäentie. Mynäjärventiestä erkanee sivuhaara, jonka varressa on nyt myös kolme rakennuspaikkaa. Kiinteistöjen omistajat ehdottavat tien nimeksi Huhtalantie. Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (rakennustarkastaja): (tekninen johtaja): Päätös: Tekninen lautakunta päättää tehdä valmistelun mukaiset lisäykset teiden nimiin: Juhanmäentie, Karhumäentie ja Huhtalantie. Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus päiväkodin kalusteiden hankintapäätökseen 43/ /2013 Tekninen lautakunta 105 Valmistelija (tekninen johtaja): Vt. päivähoidon johtaja Ulla Luolila on pyytänyt tarjouksia päiväkodin kalusteista kahdelta toimittajalta. Hankinnan arvioitu kokonaishinta oli euroa (alv 0%). Hankinta alittaa näin hankintalain mukaisen kynnysarvon. Hankintalakia ei sovelleta ao. hankinnassa. Tekninen johtaja teki kalustehankinnasta viranhaltijapäätöksen; valittiin Lekolar Oy:n tarjoamat tuotteet (halvin tarjous). Hintaero Lekolar Oy:n ja Tevella Oy:n välillä oli 875 euroa. Tevella Oy teki viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin Lekolar Oy:n tarjouksen hylkäämistä; valitun toimittajan tarjoushinnassa oli mukana pienemmät pöydät kuin oli pyydetty. Mikäli Lekolar Oy:n hintaan lisätään isomman pöydän hintaero (22 e/kpl * 10 kpl) 220 euroa, on kokonaishinta edelleen edullisempi kuin Tevella Oy:n tarjous. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Lautakunta päättää hylätä Tevella Oy:n oikaisuvaatimuksen aiheettomana. Lisäksi lautakunta päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkistetaan kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Urakoitsijan valinta / Huoli-Pyhe klv 8/ /2013 Tekninen lautakunta 106 Valmistelija (tekninen johtaja): Kevyenliikenteenväylän rakentaminen maanteille 1950 ja 1951 välille Huolin koulu-mietoisten maamiesseurantalo on investointiohjelamssa 2014 ja Hankkeesta tehtiin Hilma-ilmoitus Ilmoittautuneita urakoitsijoita oli 15 kpl. Tarjouspyynnöt lähetettiin ilmoittautuneille urakoitsijoille Määräaikaan klo mennessä saatiin seuraavat tarjoukset (alv 0%): DESTIA OY LEMMINKÄINEN INFRA OY TURUN ALUEKAIVUU OY TURUN SIIRTOMURSKE OY -- JJ KAIVIN JA KALLIO OY MAANRAKENNUS KIVELÄ OY RAKENNE-KYLÄNPÄÄ OY KAJANTOLA TEAM OY MRL ISOMÄKI OY -- OTERAN OY SUVIPIHA RAKENNUS OY -- ASKALAN MAANSIIRTO OY MAANRAKENNUS L ja J -- VUOLA ky KONEURAKOINTI HEINO OY TURUN KALLIO- JA MAAKULJETUS TKM OY Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin (halvin hinta). Yhtään tarjousta ei hylätty. Edullisimman tarjouksen teki Turun Aluekaivuu Oy. Urakkaneuvottelu pidettiin , jossa todettiin tarjouksen sisältö verrattuna tarjouspyyntöön. Neuvottelussa todettiin, että tarjous oli tehty oikein. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Valitaan Huoli-Pyhe klv:n urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehnyt Turun Aluekaivuu Oy hintaan ,00 euroa (alv 0%). Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

21 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Toripaikan vuokraus 338/ /2013 Tekninen lautakunta 107 Valmistelija (tekninen johtaja): Yritysvaikutukset: Taivassavu/Marita Levänen anoo torilta myyntipaikkaa kalatuotteiden myyntivaunulle talvikaudelle Vaunun ulkoasu ja varustus ovat samat kuin edelliselläkin kaudella. Myyntipaikan toivotaan olevan sama kuin aiempinakin vuosina. Myyntivaunussa on sähkömittari kulutustietoja varten. Myyntipaikan vuokraaminen vaikuttaa yrittäjän toimintaedellytyksiin positiivisesti. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Päätös: Lautakunta päättää myöntää Taivassavu / Marita Leväselle luvan kalamyyntivaunun sijoittamiseen torille välisenä aikana. Paikkamaksu on voimassa olevan taksan mukainen. Sähkö peritään toteutuneen kulutuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus.

22 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Talousarvion toteutuminen 8/ /02.02/2013 Tekninen lautakunta 108 Valmistelija (tekninen johtaja): Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan tulee seurata talousarvion Määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa toiminnan ja talouden sopeuttamistoimiin. Tekninen johtaja esittelee tässä kokouksessa teknisen toimen talouden toteutumista elokuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 66,7 %. Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosyksiköittäin ovat (raportti ): Teknisen toimen hallinto 63,6 % Tilalaitos 64,6 % Kunnallistekniikka 61,2 % Rak.valvonta ja ymp.toimi 61,3 % Tekninen kulut yhteensä 63,8 % Investoinnit: Talonrakennus 50,4 % Infrastruktuuri 37,0 % Vesihuoltolaitos 22,8 % Irtain omaisuus 41,0 % Investoinnit yhteensä 45,8 % Oheismateriaalina toteumaraportit sekä Uusi päiväkoti -projektin tilannekatsaus. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Lautakunta merkitsee talousarvion toteuman ajalla tiedokseen. Päätös: Lautakunta merkitsi talousarvion toteuman ajalla tiedokseen.

23 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 / tekninen lautakunta 647/ /2014 Tekninen lautakunta 109 Valmistelija (tekninen johtaja): Mynämäen kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan Laadintaohjeet ja niiden perusteet ovat liitteenä. Tekninen osasto on laatinut vuoden 2015 talousarvion kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lautakuntien on annettava esitykset mennessä. Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti palkkoihin on budjetoitu 0,2 %:n korotusvaraus. Muiden toimintamenojen osalta korotusta ei ole. Liitteenä oleva teknisen osaston talousarvio sisältää toimintasuunnitelman sekä eri tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kuntastrategian toteuttamiseksi. Käyttötalous: Teknisen toimen hallinto Toiminnassa ei oleellisia muutoksia. ALPE, joukkoliikenne, työllistämisrahat ja talkooavustukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Toimintamenojen kasvu on -0,7 % (vrt TA14). Tilalaitos Toiminnassa pyritään toimitilojen tehokkaaseen käyttöön. Tilojen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen kiinnitetään edelleen huomiota. Lämmitys- ja sähkökulujen on arvioitu kasvavan 9,7 % (uusi päiväkotirakennus). Euromääräiset summat ovat: lämmitys euroa ja sähkö euroa. Rakennusten korjauksiin on budjetoitu 6,0 % vähemmän kuin Elintarvikemenot kasvoivat 6,4 %. Henkilöresursseissa ei ole muutoksia. Toimintakulujen kasvu 0,6 % ( e) verrattuna TA14. Kokonaistulot vähenivät 3,8 %. Tulojen väheneminen johtuu MKTO:n C-rakennuksen yläkerran vapautumisesta Rasekolta (vuokratulo pieneni 7,1 % ja pääomavuokratulo 14,3%). Suurin investointihanke on päiväkodin laajennusosan ja pihan rakentaminen valmiiksi. Muiden kiinteistöjen saneeraustöitä tehdään esitetyn mukaisesti. Kunnallistekniikka Infraomaisuuden hoitaminen pyritään pitämään vähintään samalla tasolla kuin 2014: - vesijohtoverkoston saneeraustöiden jatkaminen linjaosuuksittain - viher- ja muiden yleisten alueiden hoitaminen ja kunnostaminen - jätevesiverkoston saneeraustöiden jatkaminen

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 14.01.2015 AIKA 14.01.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Turun seudun puhdistamo Oy KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tekninen lautakunta 13.01.2016 AIKA 13.01.2016 klo 17:30-18:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot