Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 toimintakertomus Teknisen lautakunnan 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Vuoden 2015 investointien työohjelma Vuoden 2015 talousarvion irtaimistomäärärahan käyttö Kaupungin metsien hoitotoimenpiteet Vanhakylän koulu laajennus- ja peruskorjaustyö, erikoissuunnittelijoiden valinta Harjunpään koulun muutos- ja peruskorjaustyö, lisämäärärahaesitys ja 34 investointiohjelman muutosesitys 19 Mäntykankaantien katu-ja vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen Teknisen lautakunnan lausunto kuntarakennelain 8 mukaisesta 39 yhdistymissopimuksesta teknisten- ja ympäristöpalveluiden osalta 21 Ilmoitusasiat Jäsenien esitykset 41

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 18:00-20:15 Kokouspaikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Läsnä Saari Sirkka puheenjohtaja 18:00-20:15 Haapanen Hannu varapuheenjohtaja 18:00-20:15 Kallioinen Mika jäsen 18:00-20:15 Mäkinen Elina jäsen 18:00-20:15 Mäntylä Anne jäsen 18:00-20:15 Naukkarinen Santtu jäsen 18:00-20:15 Rostedt Mika jäsen 18:00-20:15 Suonsyrjä Mia jäsen 18:00-20:15 Rosenberg Leena varajäsen 18:00-20:15 Muu Jokinen-Anttila Leena kaupunginhallituksen 18:00-20:15 puheenjohtaja Ahonen Tiina kaupunginhallituksen 18:00-20:15 edustaja Hänninen Suvi nuorisovaltuuston jäsen 18:00-20:15 Hjulgren Juha tekn.johtaja/esittelijä 18:00-20:15 Laine Päivi pöytäkirjanpitäjä 18:00-20:15 Poissa Jyrkönen Satu jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Anne Mäntylä ja Santtu Naukkarinen. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Sirkka Saari Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Päivi Laine Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Anne Mäntylä Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Santtu Naukkarinen Allekirjoitus Todistaa toimistosihteeri Päivi Laine

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 toimintakertomus 73/ /2015 Tekninen lautakunta 12 Vuoden 2014 tilinpäätöstä varten tekninen osasto on laatinut vuoden 2014 teknisen lautakunnan toimintakertomuksen. Toi min taker to muk ses sa annetaan selvitys tekniselle lautakunnalle ja tulosalueille ase tet tu jen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta koko vuo den 2014 osalta. Toimintakertomus on esityslistan liitteenä. Liite 1 esittelee toimintakertomuksen. Toimintakertomuksen lisäksi tekninen johtaja esittelee vuoden 2014 in ves toin tien toteutumaraportin, joka on liitteenä. Liite 2 Yritysvaikutukset: - käyttötalouden toteutumasta 50 % on palveluiden, aineiden ja tarvik kei den ostamista. - investoinneista on urakoitu tai ostopalveluna toteutettu arviolta 80 %. Valmistelija: Lautakunta hyväksyy vuoden 2014 toimintakertomuksen ja in vestoin tien toteutumaraportin. Lautakunta esittää päätöksensä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Ehdotus hyväksyttiin. Asia kaupunginhallitukseen Juha Hjulgren Teknisen lautakunnan vuoden 2014 toimintakertomus Teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointien toteumaraportti

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 275/ /2014 Tekninen lautakunta 13 Valtuusto on talousarviossa ja -suunnitelmassa antanut hallintokunnille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset ta voit teet sekä määrärahat ja tuloarviot talousarviovuodelle Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut ta lousar vion 2015 täytäntöönpano-ohjeen. Hallintokunnat laativat vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman kau pun gin hal li tuk sen antaman täytäntöönpano-ohjeen perusteella. Liitteenä on teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015, Liite 3 esittelee vuoden 2015 talousarvion käyt tö suun nitel man. Tekninen lautakunta raportoi toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ti lan tees sa 30.6., ja Yritysvaikutukset: - käyttötaloudesta arviolta 50 % on palveluiden, aineiden ja tar vik keiden ostamista. - investoinneista urakoidaan tai toteutetaan ostopalveluna arviolta 80 %. Valmistelija Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Lautakunta hyväksyy talousarvioon 2015 perustuvan käyt tö suun nitel man. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Juha Hjulgren Teknisen lautakunnan 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vuoden 2015 investointien työohjelma 275/ /2014 Tekninen lautakunta 14 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt investointisuunnitelman vuosille kokouksessaan Tekninen osasto on em. valtuustopäätöksen ja kaupunginhallituksen antaman täytäntöönpano-ohjeen perusteella laatinut työ oh jel man vuodelle 2015, Liite 4 Yritysvaikutukset: Yritykset pääsevät osallistumaan kaupungin investointien to teut ta miseen. Investoinneissa ostopalveluiden ja urakoinnin osuus on arviolta 80%. esittelee työohjelman kokouksessa. Valmistelija: Tekninen lautakunta hyväksyy työohjelman vuodelle Työohjelma an ne taan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Ehdotus hyväksyttiin. Asia tiedoksi kaupunginhallitukseen. Juha Hjulgren ja tulosalueiden vetäjät. Vuoden 2015 investointien työohjelma

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvion irtaimistomäärärahan käyttö 275/ /2014 Tekninen lautakunta 15 Vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa on ir tai mis to hankin toi hin osoitettu määräraha. Määrärahasta on osoitettu tekniselle toimelle uuden päivystysauton hankkimiseksi. Kaupunginhallitus on talousarvion 2015 täy tän töönpa no-oh jees sa hyväksynyt irtaimistohankinnat. Tekninen toimi on kilpailuttanut uuden päivystysauton hankinnan, Liite 5 Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen HILMA -il moi tuska na val la. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Valintakriteerinä on käytetty alinta hintaa ja tarjouspyynnössä on sel keäs ti annettu tekniset vaatimukset, jotka uuden päivystysauton tulee täyt tää. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä, Liite 6 Halvin saatu tarjous on Porin Käyttöautosta saatu tarjous: Volkswagen Trans por ter 2,0 TDi 103 kw 4Motion, hinta (alv 0%). Autoon rakennetaan myös sisävarustelua. Yritysvaikutukset: Päivystysauto ostetaan autojen myyntiyritykseltä. Valmistelija: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Suunnitteluinsinööri Lautakunta päättää, että päivystysautoksi ostetaan Porin Käyt tö autos ta Volkswagen Transporter 2,0 TDi 103 kw 4Motion, hinta (alv 0%). Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka puh tai työnjohtaja

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Pet ri Haanpää puh Liitteet Vuoden 2015 talousarvion irtaimistomäärärahan käyttö, tarjouspyyntö Vuoden 2015 talousarvion irtaimistomäärärahan käyttö, avauspöytäkirja

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kaupungin metsien hoitotoimenpiteet / /2015 Tekninen lautakunta 16 Kaupungin omistamien metsäalueiden 10-vuotinen met sä hoi to suunni tel ma vuosille on hyväksytty teknisessä lau ta kun nas sa ja kaupunginhallituksessa. Metsänhoitotyöt teettää Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry. Em. yhdistys on tehnyt Kullaan metsäalueille hoito- ja hak kuu suunni tel man vuodelle Myös kanta-ulvilan alueelle on laadittu ns. taajamametsien hoi tosuun ni tel ma vuodelle Suunnitelmat ovat liitteenä, Liite 7 Suunnitelma-alueilla tehdään ylispuiden poistoa, harvennushakkuuta, eri tyis hak kuu ta, avohakkuuta ja siemenpuuhakkuuta. Hoi to toi men pi tei nä tehdään istutusta ja laikkumätästystä. Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry. hoitaa korvausta vastaan puunmyyn nin kilpailuttamisen sekä teettää kaikki metsänhoitotyöt. Metsän hoi to töis tä tavoitellaan vuonna 2015 noin nettotulosta. Toimenpiteet on läpikäyty kaavoituspäällikön kanssa ja on katsottu, et tä toimenpiteet ovat kaavojen mukaisia. Yritysvaikutukset: - Metsänhoitoyhdistys palveluntarjoajana järjestää puukaupat ja pienet hoitotyöt mm. taimikkotyöt. - Metsäalan yritykset toteuttavat puunhakkuut. Valmistelija: Lautakunta hyväksyy esitetyt metsänhoitotoimenpiteet vuodelle Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Tekninen osasto Lisätietoja: Juha Hjulgren puh

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Liitteet Kaupungin metsien hoitotoimenpiteet 2015, hoitosuunnitelma

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vanhakylän koulu laajennus- ja peruskorjaustyö, erikoissuunnittelijoiden valinta 42/ /2014 Tekninen lautakunta 17 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vanhakylän alakou lun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnokset. Tekninen osasto on pyytänyt hankkeen eris kois suun nit telus ta; LVI+rakennusautomaatio-, sähkö- ja rakennesuunnittelusta, tar jouk set. Tarjouspyynnön mukana on annettu ohjeita eris kois suunnit te lua var ten. Tarjouspyynnössä on esitetty ehtoja tarjouksen (suun nit te li joi den) hyväksymiseksi. Tarjouksen pyytäneille suunnittelutoimistoille on myös lähetetty li säsel vi tys kir je Tarjouspyynnöt ja lisäselvityskirje ovat esityslistan liitteenä, Liite 8 Erikoissuunnittelijoiden valintakriteereinä käytetään alinta hintaa. Edellytyksenä tarjouksen hyväksymiseksi on tarjouspyynnössä esitetyt kri tee rit ja ehdot. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen HILMA -il moi tuska na val la. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Tarjousten avauspöytäkirja ja hintavertailut ovat liitteenä, Liite 9 Rakennesuunnitteluun on saatu yhteensä 7 tarjousta. Annettujen tar jous ten keskiarvohinta on Saatu Arkkitehtipalvelu Säkkisen tar jous on Tämä tarjous on ainoastaan 33 % kes ki ar vo hin nas ta. Tarjouspyynnössä on sanottu, että tilaajalla on oikeus hylätä sel väs ti alihintainen tarjous. Annettu tarjous on toimeksiannon laa juu teen ja vaativuuteen nähden selvästi alihintainen ja tästä syystä se hy lä tään. LVI- ja rakennusautomaatiosuunnitteluun on LVI-suunnittelu Haavisto Oy antanut tarjouksen Tarjouksen tehneen henkilön kanssa on selvitetty, että tarjous ei sisällä lainkaan ra kennus au to maa tio suun nit te lua. Annettu tarjous on tarjouspyynnön vastainen ja siksi se hy lä tään. Yritysvaikutukset: Suunnittelutyöt teetetään alan suunnittelutoimistoilla.

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Valmistelija: ja talonrakennusmestari Lautakunta päättää, että Arkkitehtipalvelu Säkkisen antama tarjous ra ken ne suun nit te luun hylätään selvästi alihintaisena tarjouk se na. Lautakunta päättää, että LVI-suunnittelu Haavisto Oy:n antama tarjous LVI- ja rakennusautomaatiosuunnitteluun hylätään, koska tar jous ei sisällä lainkaan rakennusautomaatiosuunnittelua ja on näin ol len tarjouspyynnön vastainen. Lautakunta päättää valita Vanhakylän alakoulun laajennus- ja perus kor jaus työn LVI+rakennusautomaation suunnittelijaksi SeneWa LS Oy:n, säh kö suun nit te li jak si Satakunnan Insinöörikeskus Oy:n ja ra ken ne suun nit te li jak si Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen Oy:n ehdolla, et tä sopimusneuvotteluissa päästään sopimukseen. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Tekninen osasto Lisätietoja: Juha Hjulgren , Talonrakennusmestari Jarkko Sarin puh Liitteet Vanhakylän koulu laajennus- ja peruskorjaustyö, erikoissuunnittelijoiden valinta, tarjouspyyntö Vanhakylän koulu laajennus- ja peruskorjaustyö, erikoissuunnittelijoiden valinta, avauspöytäkirja

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Harjunpään koulun muutos- ja peruskorjaustyö, lisämäärärahaesitys ja investointiohjelman muutosesitys 292/ /2013 Tekninen lautakunta 18 Harjunpään alakoulun muutos- ja peruskorjustyö on edennyt suun nitel lun aikataulun mukaan. I-vaihe: liikuntasalisiipi, teknisen työn tilat, uusi keit tiö ja uusi ruokala saatiin valmiiksi kutakuinkin vuoden 2014 lop puun ja opetustoiminnnan sekä muun toiminnan siirtyminen liikun ta sa li sii peen on käynnissä. On kertakaikkiaan hienoa (todella paljon kus tan nuk sia säästävää), että koulutyö pyritään talvella, keväällä ja syksyllä 2015 järjestämään nyt peruskorjatuissa tiloissa eikä erillisiä väistötiloja ra ken ne ta. II-vaiheen rakentaminen: opetusluokkasiiven 0. ja 1. kerros sekä 4. ker rok sen IV-konehuone rakentaminen on aloitettu vuoden 2015 alus sa. Opetusluokkasiiven pohjakerroksessa on musiikkiluokka sekä muun kou lu toi min nan ja nuorison iltakokoontumisen monitomitila. Ko. tilan lattiapinnoite uusittiin ns. tuulettuvaksi pinnoitteeksi vuonna Syynä oli, että tällä osalla maanvaraisen betonilaatan läpi oli tul lut kosteutta laatan yläpintaan ja muovimattoon. Samana vuonna ra ken net tiin koulun itäpuolelle (kallioleikkauksen puolelle) salaojat kah teen tasoon, toinen jopa koulun perustustason alapuolelle. Monitoimitilan tuulettuva pinnoite purettiin II-rakennusvaiheen alussa. Ha vait tiin, että tuulettuva pinnoite ei ole toiminut riittävän tehokkaasti ja kos teut ta siirtyy edelleen betonilaatan kautta tuulettuvaankin lat tia pin noit tee seen. Betonilaattaa puretiin pieneltä osalta ja havaittiin, että maa täy te betonilaatan alla on moreenia, jossa maankosteus nousee ka pil laa ri ses ti ylöspäin ja tästä syystä maanvarainen betonilaatta pysyy jat ku vas ti kosteana. Betonilaatatan alustäyttö ns. salaojituskerros on aikanaan (50-luvulla) ra ken net tu aivan väärästä materiaalista eli mitään salaojituskerrosta to del li suu des sa ei ole. Pohjakerroksessa (340 m2) on pakko tehdä seuraavat toimenpiteet: maan va rai nen betonilaatta puretaan, betonilaatan vanha alustäyttö (mo ree ni) kaivetaan pois noin 50 cm vahvuudelta sitten rakennetaan sa la oji tus, asennetaan suodatinkangas, tehdään uusi alustäyttö sa la oji tus murs kees ta (ns. kapillaarikivestä) 30 cm, asennetaan 10 cm läm pö eris te ja sitkeä suojapaperi, valetaan uusi 10 cm betonilaatta + rau doi tus ja laatan päälle asennetaan muovimatto. Myös väliseinät joudutaan pur ka maan ja rakentamaan uudelleen. Lisätyön kustannusarvio on (alv 0%).

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Koulun kolmannen kerroksen luokkatilassa (kielten opetusluokka) on työn te ki jöi den oireilun perusteella todettu sisäilmaongelma. Si säil ma on gel maa on käsitelty työterveyshuollossa ja kaupungin si sä ilma työ ryh mäs sä. Sisäilmatyöryhmä on päättänyt, että teknisen osaston tulee koulun pe rus kor jaa mi sen yhteydessä selvittää luokkatilan välipohjien rakenne. Si sä il ma työ ryh mä ei pitänyt mahdollisena toimenpiteenä teknisen toi men esittämää luokkatilan välipohjien kapselointia (ilmas toin ti jär jes tel mä koko talossa muuttuu), koska työryhmän näkemyksen mukaan si sä il ma on gel man syy tulee selvittää. On hyvin todennäköistä, että ko. luokkatilan välipohjien vanhat puumuot ti ra ken teet ja palkiston väliset eristeet on purettava kokonaan pois. Tällöin välipohjat eristeineen ja pintoineen on rakennettava uudel leen. Lisätyön kustannusarvio on (alv 0%). Tekninen osasto esittää, että Harjunpään koulun muutos- ja pe ruskor jaa mi sen investointimäärärahaan vuonna 2015 lisätään (alv 0%) em. pakollisten lisärakentamistoimenpiteiden toteut ta mi sek si. Vastaavasti, jotta em. pakolliset lisäkulut voitaisiin jotenkin kattaa, tek ni nen osasto esittää, että investointihanke Vanhatie, Harjunpää; ve si lai tos sekä tie-ja ympäristörakentaminen , yhteensä , siirretään. Mainittakoon myös, että em. Vanhatien kunnostamishanke edellyttää to teu tuak seen kaikkien kunnostettavan tieosuuden kiinteistöomistajien kans sa kirjallisen sopimuksen. Harjunpään koulu tulee sekä sisätiloiltaan että piharakenteiltaan koko naan uudistetuksi vuoden 2015 aikana. Koulun julkisivun kun nosta mi nen ja maalaus ei kuulu nyt toteutettavaan muutos- ja pe rus korjaus urak kaan. Koulun julkisivu on edelleen vanhan ja vähän huonokuntoisen näköi nen. On harmillista, jos koulu hyvin mittavan muutos- ja pe rus korjaus työn jälkeen edelleen julkiasultaan muistuttaa vanhaa ja vähän huo no kun tois ta kin rakennusta. Tekninen osasto esittääkin, että myös koulun ulkoseinät ja rännit pin ta kun nos te taan ja maalataan kesäkauden 2015 aikana. Julkisivun kun nos ta mi sen ja maalaamisen kustannusarvio on Julkisivun kunnostaminen ja maalaus olisi tarkoitus kilpailuttaa omana urak ka na. Em. lisätyöt vuodelle 2015 tekevät yhteensä arviolta Vas taa vas ti Vanhatien kunnostamisen siirtäminen pienentäisi

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta vuoden 2015 in ves toin ti oh jel maa Yritysvaikutukset: - Em. lisätyöt antavat työtä talonrakentamisen urakoitsijoille. - Maarakennustyötä / -urakointia siirtyy toteutettavaksi tuleville vuo sille. Valmistelija:, talonrakennusmestari ja suunnitteluinsinööri Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Harjunpään kou lun muutos- ja peruskorjaamisen investointimäärärahaan 1,1 milj vuon na 2015 lisätään (alv 0%) em. pakollisten korjaa mis toi men pi tei den toteuttamiseksi. Samalla lautakunta esittää että, hanketta Vanhatie, Harjunpää; ve silai tos sekä tie-ja ympäristörakentaminen , yhteensä , ei toteuteta vuonna Lautakunta esittää myös, että Harjunpään koulun ulkoseinät ja rännit pintakunnostetaan ja maalataan kesäkauden 2015 aikana. Jul kisi vun kunnostamisen ja maalaamisen aiheuttama lisämäärärahan tarve on Eli vielä tämä summa lisätään Harjunpään koulun muu tos- ja peruskorjaamisen investointimäärärahaan vuodelle Lautakunta esittää päätöksensä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Sarin. Asia kaupunginhallitukseen Juha Hjulgren tai talonrakennusmestari Jarkko

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Mäntykankaantien katu-ja vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen 75/ /2015 Tekninen lautakunta 9 Ulvilan kaupungin valtuuston hyväksymässä investointiohjelmassa on osoitettu määräraha Mäntykankaantien ve si huol tover kos ton ja kadun rakentamiseksi vuodelle Mäntykankaantien suunnitelma on laadittu syystä, että alueen asema kaa vaa on muutettu vuonna 2014 ja syksyllä 2014 oli esillä Mänty kan kaan tien rakentaminen jo vuonna Teknisen osaston suunnitteluinsinööri on laatinut Mäntykankaantien ka tu- ja vesihuoltosuunnitelman, Liite 9 Valmisteilla olevasta suunnitelmasta on kuulutettu paikallislehdessä Ul vi lan Seutu maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 :n mukaisesti (vuo ro vai ku tus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) ja siten on osallisille va rat tu mahdollisuus osallistua / vaikuttaa suunnitelman laadintaan. Val mis teil la oleva vesihuolto- ja katusuunnitelma on ollut nähtävillä kau pun gin teknisellä osastolla esittelee laadittua katu- ja vesihuoltosuunnitelmaa ko kouk ses sa. Valmistelija: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka Lautakunta hyväksyy Mäntykankaantien katu- ja ve si huol to suun nitel ma eh do tuk sen ja asettaa suunnitelman yleisesti nähtäville ka tusuun ni tel ma eh do tuk se na maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n ja 46 :n mu kai ses ti. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Juha Hjulgren puh , suun nit te lu in sinöö ri Eetu Elohaka puh Tekninen lautakunta 19 Mäntykankaantien katu- ja vesihuoltosuunnitelmaehdotukset ovat ol leet yleisesti nähtävillä kaupungin teknisellä osastolla maankäyttö-

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja ra ken nus ase tuk sen 43 :n ja 46 :n mukaisesti aikavälillä Suunnitelmasta ei ole annettu muistutuksia. Yritysvaikutukset: Toistaiseksi ei yritysvakutuksia. Tulevaisuudessa kun Mäntykankaantie ra ken ne taan, toimenpide vaikuttaa Kettumetsän nykyiseen yri tys toi min taan ja edesauttaa yritysten sijoittumista Kettumetsään. Valmistelija: ja suunnitteluinsinööri Lautakunta vahvistaa Mäntykankaantien katu- ja ve si huol to suun nitel mat. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Tekninen osasto Juha Hjulgren tai suunnitteluinsinööri Ee tu Elohaka Mäntykankaantien katu-ja vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan lausunto kuntarakennelain 8 mukaisesta yhdistymissopimuksesta teknisten- ja ympäristöpalveluiden osalta 77/ /2015 Tekninen lautakunta 20 Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jäsenen Han nu Haapanen esityksestä, että tekninen lautakunta antaa lausunnon kun ta ra ken ne lain 8 mukaisesta yhdistymissopimuksesta tek nis ten- ja ympäristöpalveluiden osalta kokouksessaan Lausuntoa valmistelemaan valittiin lautakunnan jäsenet Sirkka Saari, Han nu Haapanen, Mika Kallioinen ja Elina Mäkinen. Valmistelutyöryhmä esittelee lausuntoehdotuksensa, Liite 10 Valmistelija: Valmistelutyöryhmä Lautakunta antaa kuntarakennelain 8 mukaisesta yh dis ty mis so pimuk ses ta teknisten- ja ympäristöpalveluiden osalta liitteen mu kai sen lausunnon. Lausunto annetaan kaupunginhallitukselle. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Lausunto annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle Juha Hjulgren Teknisen lautakunnan lausunto kuntarakennelain 8 mukaisesta yhdistymissopimuksesta teknisten- ja ympäristöpalveluiden osalta

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 21 Tekniselle lautakunnalle lähetetään esityslistan mukana luettelo tekni sen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalla : Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi sekä hyväksyy täytäntöönpantaviksi teknisen johtajan päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus. Ehdotus hyväksyttiin.

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Jäsenien esitykset Tekninen lautakunta 22 Mikäli lautakunnan jäsenillä on asioita, jotka heidän mielestään tulee kirjata pöytäkirjaan, tulee heidän toimittaa esityksensä kirjallisina pöytä kirjanpitäjälle viimeistään kokouksessa. Ei kirjattavia jäsenien esityksiä.

20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan tekninen lautakunta PL ULVILA Pykälät 15, 17 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikeisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan ---lautakunta PL ULVILA Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

21 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. valitusaika Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh: Fax: sähköposti: Valitusosoitus hankinta-asioissa Pykälät 15, 17 Valitusaika 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

22 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Aika 18.03.2015 klo 14:00-16:45 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Kananen Erkki varapuheenjohtaja Kenttälä

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.02.2015 klo 17:00-18:45 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot