Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 toimintakertomus Teknisen lautakunnan 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Vuoden 2015 investointien työohjelma Vuoden 2015 talousarvion irtaimistomäärärahan käyttö Kaupungin metsien hoitotoimenpiteet Vanhakylän koulu laajennus- ja peruskorjaustyö, erikoissuunnittelijoiden valinta Harjunpään koulun muutos- ja peruskorjaustyö, lisämäärärahaesitys ja 34 investointiohjelman muutosesitys 19 Mäntykankaantien katu-ja vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen Teknisen lautakunnan lausunto kuntarakennelain 8 mukaisesta 39 yhdistymissopimuksesta teknisten- ja ympäristöpalveluiden osalta 21 Ilmoitusasiat Jäsenien esitykset 41

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 18:00-20:15 Kokouspaikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Läsnä Saari Sirkka puheenjohtaja 18:00-20:15 Haapanen Hannu varapuheenjohtaja 18:00-20:15 Kallioinen Mika jäsen 18:00-20:15 Mäkinen Elina jäsen 18:00-20:15 Mäntylä Anne jäsen 18:00-20:15 Naukkarinen Santtu jäsen 18:00-20:15 Rostedt Mika jäsen 18:00-20:15 Suonsyrjä Mia jäsen 18:00-20:15 Rosenberg Leena varajäsen 18:00-20:15 Muu Jokinen-Anttila Leena kaupunginhallituksen 18:00-20:15 puheenjohtaja Ahonen Tiina kaupunginhallituksen 18:00-20:15 edustaja Hänninen Suvi nuorisovaltuuston jäsen 18:00-20:15 Hjulgren Juha tekn.johtaja/esittelijä 18:00-20:15 Laine Päivi pöytäkirjanpitäjä 18:00-20:15 Poissa Jyrkönen Satu jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Anne Mäntylä ja Santtu Naukkarinen. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Sirkka Saari Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Päivi Laine Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Anne Mäntylä Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Santtu Naukkarinen Allekirjoitus Todistaa toimistosihteeri Päivi Laine

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 toimintakertomus 73/ /2015 Tekninen lautakunta 12 Vuoden 2014 tilinpäätöstä varten tekninen osasto on laatinut vuoden 2014 teknisen lautakunnan toimintakertomuksen. Toi min taker to muk ses sa annetaan selvitys tekniselle lautakunnalle ja tulosalueille ase tet tu jen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta koko vuo den 2014 osalta. Toimintakertomus on esityslistan liitteenä. Liite 1 esittelee toimintakertomuksen. Toimintakertomuksen lisäksi tekninen johtaja esittelee vuoden 2014 in ves toin tien toteutumaraportin, joka on liitteenä. Liite 2 Yritysvaikutukset: - käyttötalouden toteutumasta 50 % on palveluiden, aineiden ja tarvik kei den ostamista. - investoinneista on urakoitu tai ostopalveluna toteutettu arviolta 80 %. Valmistelija: Lautakunta hyväksyy vuoden 2014 toimintakertomuksen ja in vestoin tien toteutumaraportin. Lautakunta esittää päätöksensä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Ehdotus hyväksyttiin. Asia kaupunginhallitukseen Juha Hjulgren Teknisen lautakunnan vuoden 2014 toimintakertomus Teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointien toteumaraportti

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 275/ /2014 Tekninen lautakunta 13 Valtuusto on talousarviossa ja -suunnitelmassa antanut hallintokunnille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset ta voit teet sekä määrärahat ja tuloarviot talousarviovuodelle Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut ta lousar vion 2015 täytäntöönpano-ohjeen. Hallintokunnat laativat vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman kau pun gin hal li tuk sen antaman täytäntöönpano-ohjeen perusteella. Liitteenä on teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015, Liite 3 esittelee vuoden 2015 talousarvion käyt tö suun nitel man. Tekninen lautakunta raportoi toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ti lan tees sa 30.6., ja Yritysvaikutukset: - käyttötaloudesta arviolta 50 % on palveluiden, aineiden ja tar vik keiden ostamista. - investoinneista urakoidaan tai toteutetaan ostopalveluna arviolta 80 %. Valmistelija Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Lautakunta hyväksyy talousarvioon 2015 perustuvan käyt tö suun nitel man. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Juha Hjulgren Teknisen lautakunnan 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vuoden 2015 investointien työohjelma 275/ /2014 Tekninen lautakunta 14 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt investointisuunnitelman vuosille kokouksessaan Tekninen osasto on em. valtuustopäätöksen ja kaupunginhallituksen antaman täytäntöönpano-ohjeen perusteella laatinut työ oh jel man vuodelle 2015, Liite 4 Yritysvaikutukset: Yritykset pääsevät osallistumaan kaupungin investointien to teut ta miseen. Investoinneissa ostopalveluiden ja urakoinnin osuus on arviolta 80%. esittelee työohjelman kokouksessa. Valmistelija: Tekninen lautakunta hyväksyy työohjelman vuodelle Työohjelma an ne taan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Ehdotus hyväksyttiin. Asia tiedoksi kaupunginhallitukseen. Juha Hjulgren ja tulosalueiden vetäjät. Vuoden 2015 investointien työohjelma

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvion irtaimistomäärärahan käyttö 275/ /2014 Tekninen lautakunta 15 Vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa on ir tai mis to hankin toi hin osoitettu määräraha. Määrärahasta on osoitettu tekniselle toimelle uuden päivystysauton hankkimiseksi. Kaupunginhallitus on talousarvion 2015 täy tän töönpa no-oh jees sa hyväksynyt irtaimistohankinnat. Tekninen toimi on kilpailuttanut uuden päivystysauton hankinnan, Liite 5 Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen HILMA -il moi tuska na val la. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Valintakriteerinä on käytetty alinta hintaa ja tarjouspyynnössä on sel keäs ti annettu tekniset vaatimukset, jotka uuden päivystysauton tulee täyt tää. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä, Liite 6 Halvin saatu tarjous on Porin Käyttöautosta saatu tarjous: Volkswagen Trans por ter 2,0 TDi 103 kw 4Motion, hinta (alv 0%). Autoon rakennetaan myös sisävarustelua. Yritysvaikutukset: Päivystysauto ostetaan autojen myyntiyritykseltä. Valmistelija: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Suunnitteluinsinööri Lautakunta päättää, että päivystysautoksi ostetaan Porin Käyt tö autos ta Volkswagen Transporter 2,0 TDi 103 kw 4Motion, hinta (alv 0%). Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka puh tai työnjohtaja

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Pet ri Haanpää puh Liitteet Vuoden 2015 talousarvion irtaimistomäärärahan käyttö, tarjouspyyntö Vuoden 2015 talousarvion irtaimistomäärärahan käyttö, avauspöytäkirja

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kaupungin metsien hoitotoimenpiteet / /2015 Tekninen lautakunta 16 Kaupungin omistamien metsäalueiden 10-vuotinen met sä hoi to suunni tel ma vuosille on hyväksytty teknisessä lau ta kun nas sa ja kaupunginhallituksessa. Metsänhoitotyöt teettää Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry. Em. yhdistys on tehnyt Kullaan metsäalueille hoito- ja hak kuu suunni tel man vuodelle Myös kanta-ulvilan alueelle on laadittu ns. taajamametsien hoi tosuun ni tel ma vuodelle Suunnitelmat ovat liitteenä, Liite 7 Suunnitelma-alueilla tehdään ylispuiden poistoa, harvennushakkuuta, eri tyis hak kuu ta, avohakkuuta ja siemenpuuhakkuuta. Hoi to toi men pi tei nä tehdään istutusta ja laikkumätästystä. Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry. hoitaa korvausta vastaan puunmyyn nin kilpailuttamisen sekä teettää kaikki metsänhoitotyöt. Metsän hoi to töis tä tavoitellaan vuonna 2015 noin nettotulosta. Toimenpiteet on läpikäyty kaavoituspäällikön kanssa ja on katsottu, et tä toimenpiteet ovat kaavojen mukaisia. Yritysvaikutukset: - Metsänhoitoyhdistys palveluntarjoajana järjestää puukaupat ja pienet hoitotyöt mm. taimikkotyöt. - Metsäalan yritykset toteuttavat puunhakkuut. Valmistelija: Lautakunta hyväksyy esitetyt metsänhoitotoimenpiteet vuodelle Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Tekninen osasto Lisätietoja: Juha Hjulgren puh

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Liitteet Kaupungin metsien hoitotoimenpiteet 2015, hoitosuunnitelma

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vanhakylän koulu laajennus- ja peruskorjaustyö, erikoissuunnittelijoiden valinta 42/ /2014 Tekninen lautakunta 17 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vanhakylän alakou lun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnokset. Tekninen osasto on pyytänyt hankkeen eris kois suun nit telus ta; LVI+rakennusautomaatio-, sähkö- ja rakennesuunnittelusta, tar jouk set. Tarjouspyynnön mukana on annettu ohjeita eris kois suunnit te lua var ten. Tarjouspyynnössä on esitetty ehtoja tarjouksen (suun nit te li joi den) hyväksymiseksi. Tarjouksen pyytäneille suunnittelutoimistoille on myös lähetetty li säsel vi tys kir je Tarjouspyynnöt ja lisäselvityskirje ovat esityslistan liitteenä, Liite 8 Erikoissuunnittelijoiden valintakriteereinä käytetään alinta hintaa. Edellytyksenä tarjouksen hyväksymiseksi on tarjouspyynnössä esitetyt kri tee rit ja ehdot. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen HILMA -il moi tuska na val la. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Tarjousten avauspöytäkirja ja hintavertailut ovat liitteenä, Liite 9 Rakennesuunnitteluun on saatu yhteensä 7 tarjousta. Annettujen tar jous ten keskiarvohinta on Saatu Arkkitehtipalvelu Säkkisen tar jous on Tämä tarjous on ainoastaan 33 % kes ki ar vo hin nas ta. Tarjouspyynnössä on sanottu, että tilaajalla on oikeus hylätä sel väs ti alihintainen tarjous. Annettu tarjous on toimeksiannon laa juu teen ja vaativuuteen nähden selvästi alihintainen ja tästä syystä se hy lä tään. LVI- ja rakennusautomaatiosuunnitteluun on LVI-suunnittelu Haavisto Oy antanut tarjouksen Tarjouksen tehneen henkilön kanssa on selvitetty, että tarjous ei sisällä lainkaan ra kennus au to maa tio suun nit te lua. Annettu tarjous on tarjouspyynnön vastainen ja siksi se hy lä tään. Yritysvaikutukset: Suunnittelutyöt teetetään alan suunnittelutoimistoilla.

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Valmistelija: ja talonrakennusmestari Lautakunta päättää, että Arkkitehtipalvelu Säkkisen antama tarjous ra ken ne suun nit te luun hylätään selvästi alihintaisena tarjouk se na. Lautakunta päättää, että LVI-suunnittelu Haavisto Oy:n antama tarjous LVI- ja rakennusautomaatiosuunnitteluun hylätään, koska tar jous ei sisällä lainkaan rakennusautomaatiosuunnittelua ja on näin ol len tarjouspyynnön vastainen. Lautakunta päättää valita Vanhakylän alakoulun laajennus- ja perus kor jaus työn LVI+rakennusautomaation suunnittelijaksi SeneWa LS Oy:n, säh kö suun nit te li jak si Satakunnan Insinöörikeskus Oy:n ja ra ken ne suun nit te li jak si Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen Oy:n ehdolla, et tä sopimusneuvotteluissa päästään sopimukseen. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Tekninen osasto Lisätietoja: Juha Hjulgren , Talonrakennusmestari Jarkko Sarin puh Liitteet Vanhakylän koulu laajennus- ja peruskorjaustyö, erikoissuunnittelijoiden valinta, tarjouspyyntö Vanhakylän koulu laajennus- ja peruskorjaustyö, erikoissuunnittelijoiden valinta, avauspöytäkirja

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Harjunpään koulun muutos- ja peruskorjaustyö, lisämäärärahaesitys ja investointiohjelman muutosesitys 292/ /2013 Tekninen lautakunta 18 Harjunpään alakoulun muutos- ja peruskorjustyö on edennyt suun nitel lun aikataulun mukaan. I-vaihe: liikuntasalisiipi, teknisen työn tilat, uusi keit tiö ja uusi ruokala saatiin valmiiksi kutakuinkin vuoden 2014 lop puun ja opetustoiminnnan sekä muun toiminnan siirtyminen liikun ta sa li sii peen on käynnissä. On kertakaikkiaan hienoa (todella paljon kus tan nuk sia säästävää), että koulutyö pyritään talvella, keväällä ja syksyllä 2015 järjestämään nyt peruskorjatuissa tiloissa eikä erillisiä väistötiloja ra ken ne ta. II-vaiheen rakentaminen: opetusluokkasiiven 0. ja 1. kerros sekä 4. ker rok sen IV-konehuone rakentaminen on aloitettu vuoden 2015 alus sa. Opetusluokkasiiven pohjakerroksessa on musiikkiluokka sekä muun kou lu toi min nan ja nuorison iltakokoontumisen monitomitila. Ko. tilan lattiapinnoite uusittiin ns. tuulettuvaksi pinnoitteeksi vuonna Syynä oli, että tällä osalla maanvaraisen betonilaatan läpi oli tul lut kosteutta laatan yläpintaan ja muovimattoon. Samana vuonna ra ken net tiin koulun itäpuolelle (kallioleikkauksen puolelle) salaojat kah teen tasoon, toinen jopa koulun perustustason alapuolelle. Monitoimitilan tuulettuva pinnoite purettiin II-rakennusvaiheen alussa. Ha vait tiin, että tuulettuva pinnoite ei ole toiminut riittävän tehokkaasti ja kos teut ta siirtyy edelleen betonilaatan kautta tuulettuvaankin lat tia pin noit tee seen. Betonilaattaa puretiin pieneltä osalta ja havaittiin, että maa täy te betonilaatan alla on moreenia, jossa maankosteus nousee ka pil laa ri ses ti ylöspäin ja tästä syystä maanvarainen betonilaatta pysyy jat ku vas ti kosteana. Betonilaatatan alustäyttö ns. salaojituskerros on aikanaan (50-luvulla) ra ken net tu aivan väärästä materiaalista eli mitään salaojituskerrosta to del li suu des sa ei ole. Pohjakerroksessa (340 m2) on pakko tehdä seuraavat toimenpiteet: maan va rai nen betonilaatta puretaan, betonilaatan vanha alustäyttö (mo ree ni) kaivetaan pois noin 50 cm vahvuudelta sitten rakennetaan sa la oji tus, asennetaan suodatinkangas, tehdään uusi alustäyttö sa la oji tus murs kees ta (ns. kapillaarikivestä) 30 cm, asennetaan 10 cm läm pö eris te ja sitkeä suojapaperi, valetaan uusi 10 cm betonilaatta + rau doi tus ja laatan päälle asennetaan muovimatto. Myös väliseinät joudutaan pur ka maan ja rakentamaan uudelleen. Lisätyön kustannusarvio on (alv 0%).

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Koulun kolmannen kerroksen luokkatilassa (kielten opetusluokka) on työn te ki jöi den oireilun perusteella todettu sisäilmaongelma. Si säil ma on gel maa on käsitelty työterveyshuollossa ja kaupungin si sä ilma työ ryh mäs sä. Sisäilmatyöryhmä on päättänyt, että teknisen osaston tulee koulun pe rus kor jaa mi sen yhteydessä selvittää luokkatilan välipohjien rakenne. Si sä il ma työ ryh mä ei pitänyt mahdollisena toimenpiteenä teknisen toi men esittämää luokkatilan välipohjien kapselointia (ilmas toin ti jär jes tel mä koko talossa muuttuu), koska työryhmän näkemyksen mukaan si sä il ma on gel man syy tulee selvittää. On hyvin todennäköistä, että ko. luokkatilan välipohjien vanhat puumuot ti ra ken teet ja palkiston väliset eristeet on purettava kokonaan pois. Tällöin välipohjat eristeineen ja pintoineen on rakennettava uudel leen. Lisätyön kustannusarvio on (alv 0%). Tekninen osasto esittää, että Harjunpään koulun muutos- ja pe ruskor jaa mi sen investointimäärärahaan vuonna 2015 lisätään (alv 0%) em. pakollisten lisärakentamistoimenpiteiden toteut ta mi sek si. Vastaavasti, jotta em. pakolliset lisäkulut voitaisiin jotenkin kattaa, tek ni nen osasto esittää, että investointihanke Vanhatie, Harjunpää; ve si lai tos sekä tie-ja ympäristörakentaminen , yhteensä , siirretään. Mainittakoon myös, että em. Vanhatien kunnostamishanke edellyttää to teu tuak seen kaikkien kunnostettavan tieosuuden kiinteistöomistajien kans sa kirjallisen sopimuksen. Harjunpään koulu tulee sekä sisätiloiltaan että piharakenteiltaan koko naan uudistetuksi vuoden 2015 aikana. Koulun julkisivun kun nosta mi nen ja maalaus ei kuulu nyt toteutettavaan muutos- ja pe rus korjaus urak kaan. Koulun julkisivu on edelleen vanhan ja vähän huonokuntoisen näköi nen. On harmillista, jos koulu hyvin mittavan muutos- ja pe rus korjaus työn jälkeen edelleen julkiasultaan muistuttaa vanhaa ja vähän huo no kun tois ta kin rakennusta. Tekninen osasto esittääkin, että myös koulun ulkoseinät ja rännit pin ta kun nos te taan ja maalataan kesäkauden 2015 aikana. Julkisivun kun nos ta mi sen ja maalaamisen kustannusarvio on Julkisivun kunnostaminen ja maalaus olisi tarkoitus kilpailuttaa omana urak ka na. Em. lisätyöt vuodelle 2015 tekevät yhteensä arviolta Vas taa vas ti Vanhatien kunnostamisen siirtäminen pienentäisi

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta vuoden 2015 in ves toin ti oh jel maa Yritysvaikutukset: - Em. lisätyöt antavat työtä talonrakentamisen urakoitsijoille. - Maarakennustyötä / -urakointia siirtyy toteutettavaksi tuleville vuo sille. Valmistelija:, talonrakennusmestari ja suunnitteluinsinööri Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Harjunpään kou lun muutos- ja peruskorjaamisen investointimäärärahaan 1,1 milj vuon na 2015 lisätään (alv 0%) em. pakollisten korjaa mis toi men pi tei den toteuttamiseksi. Samalla lautakunta esittää että, hanketta Vanhatie, Harjunpää; ve silai tos sekä tie-ja ympäristörakentaminen , yhteensä , ei toteuteta vuonna Lautakunta esittää myös, että Harjunpään koulun ulkoseinät ja rännit pintakunnostetaan ja maalataan kesäkauden 2015 aikana. Jul kisi vun kunnostamisen ja maalaamisen aiheuttama lisämäärärahan tarve on Eli vielä tämä summa lisätään Harjunpään koulun muu tos- ja peruskorjaamisen investointimäärärahaan vuodelle Lautakunta esittää päätöksensä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Sarin. Asia kaupunginhallitukseen Juha Hjulgren tai talonrakennusmestari Jarkko

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Mäntykankaantien katu-ja vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen 75/ /2015 Tekninen lautakunta 9 Ulvilan kaupungin valtuuston hyväksymässä investointiohjelmassa on osoitettu määräraha Mäntykankaantien ve si huol tover kos ton ja kadun rakentamiseksi vuodelle Mäntykankaantien suunnitelma on laadittu syystä, että alueen asema kaa vaa on muutettu vuonna 2014 ja syksyllä 2014 oli esillä Mänty kan kaan tien rakentaminen jo vuonna Teknisen osaston suunnitteluinsinööri on laatinut Mäntykankaantien ka tu- ja vesihuoltosuunnitelman, Liite 9 Valmisteilla olevasta suunnitelmasta on kuulutettu paikallislehdessä Ul vi lan Seutu maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 :n mukaisesti (vuo ro vai ku tus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) ja siten on osallisille va rat tu mahdollisuus osallistua / vaikuttaa suunnitelman laadintaan. Val mis teil la oleva vesihuolto- ja katusuunnitelma on ollut nähtävillä kau pun gin teknisellä osastolla esittelee laadittua katu- ja vesihuoltosuunnitelmaa ko kouk ses sa. Valmistelija: Täytäntöönpano: Lisätietoja: Suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka Lautakunta hyväksyy Mäntykankaantien katu- ja ve si huol to suun nitel ma eh do tuk sen ja asettaa suunnitelman yleisesti nähtäville ka tusuun ni tel ma eh do tuk se na maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n ja 46 :n mu kai ses ti. Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen osasto Juha Hjulgren puh , suun nit te lu in sinöö ri Eetu Elohaka puh Tekninen lautakunta 19 Mäntykankaantien katu- ja vesihuoltosuunnitelmaehdotukset ovat ol leet yleisesti nähtävillä kaupungin teknisellä osastolla maankäyttö-

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja ra ken nus ase tuk sen 43 :n ja 46 :n mukaisesti aikavälillä Suunnitelmasta ei ole annettu muistutuksia. Yritysvaikutukset: Toistaiseksi ei yritysvakutuksia. Tulevaisuudessa kun Mäntykankaantie ra ken ne taan, toimenpide vaikuttaa Kettumetsän nykyiseen yri tys toi min taan ja edesauttaa yritysten sijoittumista Kettumetsään. Valmistelija: ja suunnitteluinsinööri Lautakunta vahvistaa Mäntykankaantien katu- ja ve si huol to suun nitel mat. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Tekninen osasto Juha Hjulgren tai suunnitteluinsinööri Ee tu Elohaka Mäntykankaantien katu-ja vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan lausunto kuntarakennelain 8 mukaisesta yhdistymissopimuksesta teknisten- ja ympäristöpalveluiden osalta 77/ /2015 Tekninen lautakunta 20 Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jäsenen Han nu Haapanen esityksestä, että tekninen lautakunta antaa lausunnon kun ta ra ken ne lain 8 mukaisesta yhdistymissopimuksesta tek nis ten- ja ympäristöpalveluiden osalta kokouksessaan Lausuntoa valmistelemaan valittiin lautakunnan jäsenet Sirkka Saari, Han nu Haapanen, Mika Kallioinen ja Elina Mäkinen. Valmistelutyöryhmä esittelee lausuntoehdotuksensa, Liite 10 Valmistelija: Valmistelutyöryhmä Lautakunta antaa kuntarakennelain 8 mukaisesta yh dis ty mis so pimuk ses ta teknisten- ja ympäristöpalveluiden osalta liitteen mu kai sen lausunnon. Lausunto annetaan kaupunginhallitukselle. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Liitteet Lausunto annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle Juha Hjulgren Teknisen lautakunnan lausunto kuntarakennelain 8 mukaisesta yhdistymissopimuksesta teknisten- ja ympäristöpalveluiden osalta

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 21 Tekniselle lautakunnalle lähetetään esityslistan mukana luettelo tekni sen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalla : Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi sekä hyväksyy täytäntöönpantaviksi teknisen johtajan päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus. Ehdotus hyväksyttiin.

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Jäsenien esitykset Tekninen lautakunta 22 Mikäli lautakunnan jäsenillä on asioita, jotka heidän mielestään tulee kirjata pöytäkirjaan, tulee heidän toimittaa esityksensä kirjallisina pöytä kirjanpitäjälle viimeistään kokouksessa. Ei kirjattavia jäsenien esityksiä.

20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan tekninen lautakunta PL ULVILA Pykälät 15, 17 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikeisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan ---lautakunta PL ULVILA Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

21 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. valitusaika Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh: Fax: sähköposti: Valitusosoitus hankinta-asioissa Pykälät 15, 17 Valitusaika 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

22 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Tekninen lautakunta Aika 02.09.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 57 Teknisen lautakunnan talousarvion

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 22.03.2017 klo 15:00-19:28 Paikka Ulvilan kirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 6 Vesihuoltolaitos 3 7 Kaupungin talouskatsaus 1.1.-31.12.2016

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Vapaa-aikalautakunta Aika 04.03.2015 klo 18:00-18:25 Paikka Kaupungintalo K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 7 V. 2014 nuorten urheilijoiden palkitseminen 13 8

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Kulttuurilautakunta Aika 01.03.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Kirjaston toiminta Harjunpäässä 28 20 Taidenäyttelyiden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96 Kulttuurilautakunta Aika 16.09.2015 klo 18:00-18:55 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 56 Lausunnon antaminen eräiden museotilojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 38 Tekninen lautakunta Aika 01.03.2017 klo 18:00-19:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 24 Talousveden valvontatutkimusohjelman

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 98

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 98 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 98 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2015 klo 18:00-21:10 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Vuoden 2016 talousarvio, toiminnalliset

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8 Hangon kaupunki Pöytäkirja 1/2010 1 Satamalautakunta 12.01.2010 Asiat Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit 2010 7 5 Ilmoitusasiat

Lisätiedot