Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020"

Transkriptio

1 Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020

2 Tilaaja: Salon kaupunki Tekijä: Ekokumppanit Oy Raportti

3 1 Johdanto Tulokset Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen vaikutus Rakennusten lämmitys Muu sähkönkulutus Liikenne Teollisuus ja työkoneet Maatalous Jätteiden ja jätevesien käsittely Paikallisen energiantuotannon skenaarioita Oletukset Sähkön ja lämmöntuotanto Rakennukset Sähkönkulutus Liikenne Teollisuus, työkoneet, maatalous ja jätehuolto Väestö, työpaikat ja palvelut Yleinen toimintaympäristö, teknologia ja asenteet Paikallisen energiantuotannon skenaariot Laskennasta Johtopäätöksiä: Miten kaupunki voi vaikuttaa päästöihin... 32

4 1 Johdanto Hyvä ennuste havainnollistaa, millainen tulevaisuuden tila voi olla mahdollinen nykytilanteen ja odotettavissa olevien muutosvoimien perusteella. Tämä raportti tarjoaa avauksia siihen, miten kuntatason päätöksillä ja toimenpiteillä voidaan vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen alueelliseen kehitykseen vaihtoehtoisissa lopputilanteissa ja millaiset mahdollisuudet Salon kaupungilla on vähentää paikallisia päästöjä. Ennusteen avulla voidaan tunnistaa keinot, joilla voidaan saavuttaa haluttu tulevaisuudentila ja välttää ei toivotut tulevaisuusvaihtoehdot. Raportissa esitellään yhden piste ennusteen sijaan kolme vaihtoehtoisiin ennusteskenaarioihin perustuvaa vuoteen 2020 ulottuvaa kasvihuonekaasupäästöennustetta. Trendiennuste on perusura, jossa Salon alueen päästöt jatkavat nykyisenlaista kehitystään ennakoitujen toimintaympäristön muutosten puitteissa. Uhkakuvamainen ennuste maalailee trendiä negatiivisemman kasvihuonekaasupäästöjen kehityskulun. Tavoitteellinen ennustevaihtoehto kuvaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta toivottavampaa suuntaa Varsinais Suomen energia ja ilmastostrategian viitoittamalla tiellä kohti hiilineutraalimpaa kuntaa. Ennusteraportti rakenteeltaan seuraavanlainen. Perustuloksiin voi tutusta käymällä läpi luvun 2 tulosyhteenvedon ja luvun 5 johtopäätökset. Ennen toisen luvun toiminto ja sektoritarkasteluja käydään luvussa 2.1 läpi maankäyttöön liittyviä ennusteoletuksia. Luvuissa käsitellään päästöennusteita Salon vuoden 2009 energia ja kasvihuonekaasutaseraportissa käytetyn jaottelun pohjalta. Kaukolämpöä, erillislämmitystä ja sähkölämmitystä käsitellään luvussa 2.2, muuhun kuin lämmitykseen käytettyä sähköä luvussa 2.3, liikennettä luvussa 2.4, teollisuutta ja työkoneita luvussa 2.5, maataloutta luvussa 2.6 ja jätteiden käsittelyä luvussa 2.7. Luvussa 3 esitellään neljä paikalliseen energiantuotantoon liittyvää skenaariotarkastelua. Ennusteiden taustaoletuksia käydään läpi luvun 4 alaluvuissa. Raportin päättävässä johtopäätösluvussa pohditaan Salon kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa alueensa kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen. Ennusteet, laskentamallit, taustaoletukset ja raportin on tehnyt Marko Nurminen Ekokumppanit Oy:stä. Tekijä kiittää kaikkia ennusteisiin liittyneessä tiedonhaussa auttaneita ja ennustetuloksia kommentoineita henkilöitä. Kiitos. 2

5 2 Tulokset Salon trendipohjaisessa ennustevaihtoehdossa kasvihuonekaasupäästöjen kehityksen oletetaan pysyvän nykyisenlaisena. Sitä muovaavat maltillisen ennakoidusti näköpiirissä olevat muutostekijät. P äästömäärä kasvaa trendivaihtoehdossa 2 prosenttia ennustelaskennan lähtövuodesta 2009 (Taulukko 1). 1 Uhkakuva hahmottelee trendiä negatiivisemman, mutta samalla myös mahdollisen tulevaisuusuran. Uhkana on, että päästöt ovat vuoden 2020 lopulla 21 prosenttia vertailuvuotta suuremmat. Tavoitteellisimmassa kolmannessa ennustevaihtoehdoista päästöjen kokonaismäärä laskee Salossa 14 prosenttia vuodesta Ennustamiselle luontaisen epävarmuuden vuoksi kokonaispäästöjen muutosten ennustelaskelmien virhemarginaali on karkeasti arvioiden ±2 4 prosenttiyksikköä. Taulukko 1 Kasvihuonekaasupäästölähteet Salon päästöennustevaihtoehdoissa. Päästölähde 2009 Päästöt (1000 tonnia CO 2 -ekv) Kokonaispäästöjen muutos vuonna Ennusteiden kasvihuonekaasupäästöjä verrataan ennusteen kanssa samanaikaisesti julkistetun Salon vuoden 2009 energia ja kasvihuonekaasutaseen tuloksiin. Vertailukohtina ei käytetä Varsinais Suomen Energiatoimiston Anne Ahtiaisen vuonna 2002 laatimaa Salon vuoden 2000 energia ja päästötaseen tuloksia, sillä ne sisältävät ainoastaan vuoden 2009 kuntaliitosta edeltäneen Salon alueen kasvihuonekaasupäästöt. Trendiennuste Uhkakuvaennuste Tavoiteennuste Kaukolämpö % 23 % 60 % Erillislämmitys 73 3 % 0 % 8 % Sähkölämmitys % 27 % 31 % Lämpöpumput alle % 214 % 191 % Muu sähkön käyttö 94 0 % 37 % 17 % Muu polttoainekäyttö 54 3 % 4 % 14 % Teollisuuslämpö 15 2 % 6 % 10 % Maatalouslämpö 19 0 % 5 % 5 % Työkoneet 20 6 % 0 % 26 % Liikenne % 29 % 3 % Jätehuolto % 0 % 30 % Teollisuusprosessit 0 0 % 0 % 0 % Maatalouden päästöt 68 1 % 2 % 4 % Yhteensä % 21 % 14 % Eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttaa liikenne. Tie ja raideliikenteessä syntyy kaikissa ennustevaihtoehdoissa kolmannes Salon kasvihuonekaasupäästöistä (Kuvio 1). Ennusteraportin lukujen 2.4 ja 4.4 oletukset liikennesuoritteen ja ajoneuvoteknologian kehityksestä muovaavat ennustevaihtoehtojen liikenteen päästömääriä. Ennusteet sisältävät myös kaupungin alueen läpikulkevan liikenteen päästöt. Salolaisten asuin ja palvelurakennusten lämmityksen päästöt muodostivat 30 prosenttia kokonaispäästöistä vuonna Lämmityksen päästöosuuteen sisältyy kauko ja sähkölämmitys, lämpöpumppujen sähkö ja kiinteistöjen öljy ja puulämmitys. Rakennusten lämmitys aiheuttaa trendi ja uhkakuvaennusteissa 29 prosenttia kokonaispäästöistä. Tavoitevaihtoehdossa neljännes päästöistä johtuu rakennusten lämmityksestä. Lämmityksen päästöjä tarkastellaan raportin luvussa 2.2 ja niiden oletuksia 3

6 luvussa 4.2. Teollisuuden ja maatalouden tuotantorakennusten lämmityksen päästöt sisältyvät teollisuus ja maatalouslukuihin 2.5 ja % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 17 % 17 % 14 % 2 % 2 % 31 % 33 % 1 % 1 % 3 % 3 % 1 % 2 % 33 % 16 % 16 % 18 % 12 % 12 % 10 % 8 % 6 % 8 % 10 % 11 % 10 % 2 % 1 % 19 % 1 % 35 % 16 % 14 % 6 % 5 % 3 % 2009 Trendi Uhka Tavoite Maatalous Jätehuolto Liikenne Työkoneet Teollisuuden polttoaineet Muu sähkön käyttö Erillislämmitys Lämmityssähkö Kaukolämpö Kuvio 1 Päästölähteiden osuudet Salon päästöennustevaihtoehdoissa. Rakennusten lämmityksen päästöt kasvavat eniten uhkakuvaennusteessa, jossa ne lisääntyvät 15 prosentilla. Tavoitemaisessa ennustevaihtoehdossa kaukolämmön, lämmityssähkön ja erillislämmityksen päästöt pienenevät 30 prosenttia. Trendissä päästöt pysyvät lähes nykyisellä tasollaan. Kaukolämmön ja sähkölämmityksen päästöjen ja päästöosuuksien muutokset riippuvat kulutusmäärien lisäksi lämmön ja sähköntuotannon ominaispäästöoletuksista (ks. luku 4.1). Trendi ja tavoite ennusteessa energiantuotannon päästökertoimet pienenevät ja uhkakuvassa ne suurenevat tonnia CO 2 ekv Trendi Uhka Tavoite Maatalouden tuotantotoiminta Jätteiden ja jätevesien käsittely Alueen tie ja raideliikenne Teollisuuden polttoaineet ja työkoneet Muu kuin lämmityksen sähkö Sähkölämmitys ja lämpöpumput Kiinteistökohtainen erillislämmitys Kaukolämpö Kuvio 2 Kasvihuonekaasupäästölähteet Salon päästöennustevaihtoehdoissa. Kulutetun sähkön tuotannosta aiheutui 24 prosenttia Salon vuoden 2009 päästöistä. Sähkön päästöosuus nousee ennusteissa prosenttia. (Kuvio 1). Päästömäärien muutoksiin vaikuttavat ennustevaihtoehtojen sähköntuotannon energialähteiden jakaumaoletukset. Taulukossa 1 ja Kuviossa 2 näkyvät sähköön liittyvät päästöt arvioitiin valtakunnallisen sähköntuotannon avulla. Ennusteen sähkönkulutuksen päästöistä ja niihin liittyvistä oletuksista kerrotaan luvuissa 2.3, 4.1 ja 4.3. Luvussa 3 käsitellään skenaariomaisesti neljää vaihtoehtoista paikallisen sähköntuotannon ratkaisua. 4

7 Taulukko 2 Asukaskohtaisten kasvihuonekaasupäästöt Salon päästöennustevaihtoehdoissa Per capita päästöjen muutos vuonna 2020 Päästölähde Päästöt Trendiennustennustennuste Uhkakuva Tavoite (tonnia CO 2 ekv/asukas) Kaukolämpö 1,1 5 % 14 % 63 % Erillislämmitys 1,3 10 % 7 % 14 % Sähkölämmitys 0,8 24 % 18 % 36 % Lämpöpumput 0,0 95 % 98 % 77 % Muu sähkön käyttö 1,7 7 % 27 % 23 % Muu polttoainekäyttö 0,9 4 % 2 % 15 % Teollisuuslämpö 0,3 9 % 1 % 17 % Maatalouslämpö 0,3 8 % 14 % 3 % Työkoneet 0,4 13 % 7 % 31 % Liikenne 3,3 1 % 20 % 10 % Jätehuolto 0,2 17 % 7 % 35 % Teollisuusprosessit 0,0 0 % 0 % 0 % Maatalouden päästöt 1,2 7 % 5 % 11 % Yhteensä 10,6 5 % 12 % 20 % Salon päästöennusteet huomioivat myös jätehuollosta, maataloustuotannosta, teollisuudesta ja työkoneista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Näistä päästölähteistä syntyy ennustevaihtoehdosta riippuen prosenttia lasketuista vuoden 2020 kokonaispäästöistä. Vuoden 2009 energia ja kasvihuonekaasutaselaskennassa käytetty Kasvener malli luokittelee muuksi polttoainekäytöksi teollisuus ja maataloustuotannon polttoaineiden käytön ja työkoneet. Muun polttoaineiden käytön päästöosuus on ennusteissa vuoden 2009 osuuden luokkaa eli noin kymmenesosa alueen päästöistä. Sektoreista ja toiminnoista kerrotaan tarkemmin raportin luvuissa ja oletusluvussa 4.5. tonnia CO 2 ekv/asukas 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Trendi Uhka Tavoite Maatalouden tuotantotoiminta Jätteiden ja jätevesien käsittely Alueen tie ja raideliikenne Teollisuuden polttoaineet ja työkoneet Muu kuin lämmityksen sähkö Sähkölämmitys ja lämpöpumput Kiinteistökohtainen erillislämmitys Kaukolämpö Kuvio 3 Asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt Salon päästöennustevaihtoehdoissa. Kaikki ennustevaihtoehdot perustuvat samaan väestönkasvuoletukseen. Tilastokeskuksen väestöennusteen pohjalta Salon väkimäärän oletetaan kasvavan vuosien 2009 ja 2020 välisenä aikana uudella asukkaalla. Ennusteiden päästökehitys näyttää suopeammalta, jos kokonaispäästöjen sijaan tarkastellaan asukasta kohti 5

8 laskettuja per capita määräisiä kasvihuonekaasupäästöjä (Taulukko 2 ja Kuvio 3). Trendivaihtoehdossa Salon asukaskohtaiset päästömäärät laskevat viitisen prosenttia nykytasolta. Uhkakuvassa per capita päästöt puolestaan kasvavat reilun kymmenyksen vertailuvuodesta Tavoitteellisimmassa ennusteessa asukasta kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat vuoden 2020 päättyessä viidenneksen nykyistä pienemmät. 2.1 Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen vaikutus Nyt tehtävien maankäytön päätösten vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vasta vuosikymmenien päästä. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja toimintojen sijoittelu ovat hitaita, mutta pidemmällä tähtäimellä merkittävimpiä ja pitkävaikutteisimpia keinoja, joilla Salon kaupunki voi vaikuttaa alueensa päästöihin. Eheytyvä yhdyskuntarakenne saattaa vahvistaa muiden päästöjä vähentävien toimien vaikutusta, kun taas hajautuva kehitys voi heikentää muihin toimenpiteiden vaikutusta. Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvien ratkaisujen vaikutukset ovat epäsuorasti mukana kasvihuonekaasupäästöennusteissa rakentamisen ja liikenteen oletuksissa. Päätökset vaikuttavat rakentamisen määrään, asuinrakennusten talotyyppeihin sekä rakentamisen energiatehokkaaseen sijoittumiseen. Maankäytön ja liikenteen suunnittelu kytkeytyvät toisiinsa, sillä asuminen, palvelut, työpaikat ja muu maankäyttö aiheuttavat väistämättä liikennettä. Yhdyskuntarakenne määrittää varsinkin arkipäivisin tehtävien matkojen pituutta ja kulkutapavalintoja. Eheämpi yhdyskuntarakenne on pohja pienemmälle liikkumisen tarpeelle, kestävämmille kulkutapavalinnoille ja sitä kautta pienemmille liikenteen kasvihuonekaasupäästöille. Trendiennusteessa Salon maankäytöllinen kehitys on osin kaksijakoinen. Kaupungin keskusta alue eheytyy samalla kun reuna hajautuu. Haja asutuksen ohjausta ei tiukenneta, joskaan ei myöskään varsinaisesti suosita muusta yhdyskuntarakenteesta erillään olevaa rakentamista. Merkittävä osa uusista pientaloista valmistuu taajamaalueiden reunoille tai ulkopuolelle. Trendissä oletetaan nykyisenlainen kasvu Salon osaalueiden (liitoskuntien) väestön, rakentamisen ja asumisväljyyden osalta. Palvelujen saavutettavuus on säilynyt keskimäärin kohtalaisena. Saloon muutetaan pääasiassa alueen tarjoaman luonnonympäristön takia, eikä kaupunkimaisemmin rakennettujen taajamien vuoksi. Viherkaupunki imago painottuu Salon maaseutumaiseen vetovoimaan. Uhkakuva ennusteessa nykyinen rakenne on lähtenyt hajaantumaan. Hajarakentaminen lisääntyy ja sen hallitseminen on osoittautunut vaikeaksi. Vallitseva asumisihanne tilavasta talosta maaseudulla ruokkii rakenteen pirstaloitumista. Maaseutuympäristö, asumisen väljyys ja liiankin kysyntälähtöinen tonttitarjonta tekevät Salosta omakotirakentajan kannalta houkuttelevan paikkakunnan. Pyrkimykset tiiviimpään yhdyskuntarakenteeseen kariutuvat muotovapaan rakentamisen toiveiden ja kestävämmän maankäytön väliseen ristiriitaan. Nopeat väylät ovat taanneet, että tieliikenneyhteydet yhä kauempana oleville työpaikoille ja palveluihin ovat säilyneet sujuvina. Autoilu siirtääkin asutusta yhä kauemmaksi taajamista. Palvelut ovat hajautuneet suuriksi yksiköiksi. Tavoite ennusteessa Salon kaupunki on onnistunut luovimaan maankäytön erisuuntaisten paineiden ristiaallokossa, vaikka kaupungin kasvu on ollut omiaan hajottamaan yhdyskuntarakennetta, kasvattamaan liikenteen määrää ja heikentämään joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Rakentaminen ohjautuu jo rakennettujen alueiden sisälle tai tiiviisti olemassa olevan rakenteen yhteyteen. Kaupungin keskusta reunaalueineen tarjoaa viihtyisän, monipuolisen ja muita ennustevaihtoehtoja veto 6

9 voimaisemman asuinalueen asukkailleen. Rakentaminen on asuin ja palvelurakenteita täydentävää. Salo on onnistunut tavoittamaan tonttitarjonnassaan monien suomalaisten haaveen asua luonnonläheisessä, rauhallisessa ja omakotivaltaisessa ympäristössä. Palveluihin liittyvät kysymykset on integroitu Salon kaupungin maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun. Selkeät pelisäännöt ovat tehostaneet Salon maankäyttöä tavoite ennusteessa. Erityyppiselle asuntorakentamiselle on luotu mahdollisuudet. Hajarakentaminen on saatu aktiivisella ja johdonmukaisella lupapolitiikalla hallintaan siten, että haja asutus ei ole muodostunut kaupungin kestävyyden kannalta kielteiseksi asiaksi. Haja alueita on saatu eheytettyä toimintakelpoisiksi ryppäiksi kunnioittaen samalla maaseutumaisten alueiden luonnon ja kulttuuriarvoja. Eheämmällä yhdyskuntarakenteella saadaan osaltaan hidastettua salolaisten henkilöautomatkojen määrän ja pituuden kasvua. Maankäyttö auttaa parantamaan tavoiteennusteessa kevyen ja julkisen liikenteen asemaa. Pikkukaupunkimaisina pysyneet arkipäivän toimintojen väliset etäisyydet kasvattavat kestävämpien kulkumuotojen osuuksia varsinkin, kun samalla kevyen liikenteen väylien kunto pidetään hyvänä ja linja autoliikenne toimii reunaehtoihinsa nähden hyvin. Salon Viherkaupunki ajatus toteutuu laajalla rintamalla. Viherkaupunki tarkoittaa tavoitteellisessa ennustevaihtoehdossa ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävää yhteyttä kaupungin ja maaseutualueiden välillä. Viherkaupunki merkitsee myös vahvaa ja integroitua paikallista ilmastonäkemystä. Maankäyttöön, liikenteeseen, energiantuotantoon ja kulutukseen sekä rakentamiseen liittyvät valinnat pyrkivät selkeään päästöjen vähentämiseen. 2.2 Rakennusten lämmitys Salon kasvihuonepäästöennusteissa rakennusten lämmitykseen sisältyy asuin ja vapaaajanrakennusten lisäksi palvelu ja julkisen sektorin rakennusten lämmitys. Vuoden 2009 energia ja kasvihuonekaasutaselaskelmien mukaisesti teollisuuden ja maatalouden lämmöntuotannon päästöjä käsitellään sektoreittain luvuissa 2.5 ja 2.6. Teollisuuden käyttämä kaukolämpö sisältyy kuitenkin taselaskennan tavoin tähän rakennusten lämmitystä käsittelevään lukuun. Taulukko 3 Rakennusten lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt ennusteissa. Rakennukset 2009 Päästöt (1000 tonnia CO 2 -ekv) Kokonaispäästöjen muutos vuonna 2020 Trendiennuste Uhkakuvaennuste Tavoiteennuste Kaukolämpö % 23 % 60 % Sähkölämmitys % 27 % 31 % Erillislämmitys 73 3 % 0 % 8 % Lämpöpumput alle % 214 % 191 % Yhteensä % 15 % 30 % Kokonaispäästöosuus 30 % 29 % 29 % 25 % Rakennusten lämmityksestä aiheutuu 29 prosenttia trendiennusteen kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöosuus on pienempi kuin vuonna Rakennusten lämmityksen kasvihuonekaasupäästöjen määrän kehitykseen vaikuttaa rakennuskannan muutokset. 7

10 Uudet rakennukset kattavat vanhempien rakennusten poistuman, uusien asukkaiden asuntotarpeen ja asumisväljyyden kasvun tonnia CO 2 ekv Lämpöpumput Erillislämmitys Sähkölämmitys Kaukolämpö Trendi Uhka Tavoite Kuvio 4 Lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt ennusteissa. Asuinrakennustyyppien uudisrakennusosuudet ja lämmitystapajakaumat ovat säilyneet melko muuttumattomina. Kaukolämpö on kerrostalojen pääasiallinen lämmönlähde alueilla, joille lämpöverkko ulottuu. Sähkölämmitys on säilyttänyt asemansa suosituimpana pientalojen lämmitystapana. Öljylämmityksen suosio on hiipunut samalla kun maalämpöpumppujen käyttäjämäärä on kasvanut. 2 Vain pieni osa öljylämmittäjistä on vaihtanut muihin päästöttömämpiin lämmönlähteisiin. Ilmalämpöpumppujen määrä on kasvanut ja puuta hyödynnetään ahkerasti muiden lämmönlähteiden tukena. Trendissä energiatehokkuus on kehittynyt viiveellä tiedossa olevien määräysten muutosten mukaisesti. Rakentamisratkaisut ovat keskimäärin tasoa, eikä rakentajilla ole kannustetta toteuttaa haastavampia ratkaisuja. Korjausrakentamisessa tehdään vain pakolliset ja selkeästi teknis taloudellisesti kannattavat toimenpiteet rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi. Myös uhkakuvamaisessa ennustevaihtoehdossa rakennusten osuus Salon kokonaispäästöistä on 29 prosenttia. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä on kasvanut vuosien 2009 ja 2020 välillä 15 prosenttia. Rakennusten lämmitystapajakaumassa ei tapahdu suuria muutoksia. Maankäyttöluvussa 2.1 hahmoteltu vahvistunut yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitys on kasvattanut vajaan kymmenen vuoden aikana pientalojen suhteellista osuutta. Kerrostalojen, rivitalojen ja tiiviimpien pientaloratkaisujen uudisrakentamisosuudet ovat pienentyneet nykyisestä. Lämmitystapojen jakauma on säilynyt muuttumattomana. Kaukolämmön kulutuksen kasvu on hiipunut. Sähkö on säilyttänyt asemansa yleisimpänä pientalojen lämmönlähteenä sähkön kallistumisesta ja maalämmön suosion kasvusta huolimatta. Vain pieni osa öljylämmittäjistä on vaihtanut päästöttömämpiin energialähteisiin. Ilmalämpöpumppujen käyttö on lisääntynyt ja polttopuuta hyödynnetään muiden lämmitysmuotojen tukena. Rakentamisen energiatehokkuuden kehitys on hidastunut uhkakuvaennusteessa 2010 luvun puolivälin vaatimustasolle. Monet teknisesti ja taloudellisesti 2 Taulukon 1 mukaisesti maalämpöpumppujen käyttämän sähkön kasvihuonekaasupäästöt moninkertaistuvat kaikissa ennustevaihtoehdoissa. Maalämmön päästöjen suhteellisen suuri kasvu selittyy ennusteissa oletetulla pumppujen määrän nopealla kasvulla. 8

11 järkevät energiatehokkuuskorjaukset jäävät tahtotilan ja kannusteiden puuttumisen vuoksi tekemättä. Tavoitteellisessa ennusteessa rakennusten kasvihuonekaasupäästöt pienentyvät kolmanneksen nykytasolta ja rakennusten päästöosuus supistuu vajaasta kolmanneksesta neljännekseen. Salo on onnistunut vauhdittamaan hitaasti etenevää muutosta väljästä rakentamisnäkemyksestä kohti eheämpää pientaloasumista maankäyttöluvun 2.1 mukaisesti. Keskusta alueiden ulkopuolisia pientalovaltaisia alueita on liitetty kaukolämpöverkkoon. Verkko kasvaa hallitusti siten, että kaikki halukkaat saadaan liitettyä kaukolämmön piiriin. Maalämmön suosio on lisääntynyt ja sähkölämmityksen osuus pienentyy. Öljylämmitteisissä rakennuksissa hyödynnetään biokomponentteja sisältävää öljyä. Ilmalämpöpumput ovat muuttuneet rakennuksien vakiovarusteiksi ja aurinkolämpöön perustuvat tukilämmitysjärjestelmät ovat yleistyneet. Puun lämmityskäyttö lisääntyy koko ajan. Rakennusmääräykset purevat tavoite ennusteessa ja osa uudisrakentamisesta lähestyy vuonna 2020 jo nollaenergiatasoa. Rakentajat ovat Salossa aktiivisia. Kaupunki on onnistuneesti kannustanut heitä hakemaan tavanomaista energiatehokkaampia ratkaisuja. Myös korjausrakentamista ohjataan onnistuneesti. Suurin osa taloudellisesti ja teknisesti mielekkäistä rakennuskannan energiankäyttöä tehostavista korjauksista toteutetaan. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukset ovat yleistyneet. Rakennuksiin ja alueisiin integroitua hajautettua energiantuotantoa on jonkin verran. Ylimääräinen pientuotettu sähkö on mahdollista syöttää sähköverkkoon. Kokonaisuudessaan hajautetun tuotannon vaikutusten oletetaan kuitenkin olevan vielä suhteellisen pienet vuonna Kaukolämmön ja sähkön tuotannon energialähdevalinnoilla on suuri merkitys rakennusten lämmityksen päästöihin. Kaukolämmön päästöosuuden suhteellinen kasvu kuvion 4 trendi ja uhkakuvavaihtoehdoissa johtuu siitä, että lämmityssähkön ominaispäästökerroin supistuu samalla kun kaukolämmön tuotannon polttoainejakauma ja sen päästökerroin pysyvät suhteellisen fossiilis ja turveperäisinä. Tavoite ennusteessa uusiutuvien energialähteiden osuus on noussut Salon alueen kaukolämmön tuotannossa liki 75 prosenttiin, kun trendi ja uhkakuvaennusteessa osuus on jäänyt alle viidennekseen. Sähkön ja kaukolämmön ominaispäästöoletuksia käsitellään tarkemmin raportin luvussa Muu sähkönkulutus Muuhun kuin lämmitykseen ja lämpöpumppuihin Salossa käytetyn sähkön tuotantoon liittyi vajaa viidennes ennustevaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöistä. Muun sähkön päästöt pysyvät trendiennusteessa nykytasolla. Uhkakuvassa päästömäärä kasvaa 37 prosentilla, kun taas tavoitemaisessa ennusteessa päästömäärä pienenee 17 prosentilla (Kotitalouksien sähkönkulutuksen oletetaan jatkavan trendiennusteessa kasvuaan sähkön kallistumisesta huolimatta. Uudistuva laitekanta tehostaa sähkönkäyttöä. Samanaikaisesti kasvava kulutus heikentää teknologian kehityksen ja energiansäästötoimenpiteiden myönteistä vaikutusta. Uhkakuvassa sähkölaitteiden ja sähköä käyttävän talotekniikan määrä kasvaa entisestään, kun kotien ja vapaa ajan asuntojen varustelutaso paranee. Tavoite ennusteessa salolaisten sähkönkulutuksen kasvu on lähtenyt taittumaan. Valaistuksessa, kylmälaitteissa ja viihde elektroniikassa otetaan koko ajan käyttöön uusia energiatehokkuutta parantavia teknisiä ratkaisuja. Eniten energiansäästöön vaikuttavat kuitenkin kuluttajat ja heidän sähkönkäyttötottumuksiensa muutokset. 9

12 Taulukko 4 ja Kuvio 5). Kotitalouksien sähkönkulutuksen oletetaan jatkavan trendiennusteessa kasvuaan sähkön kallistumisesta huolimatta. Uudistuva laitekanta tehostaa sähkönkäyttöä. Samanaikaisesti kasvava kulutus heikentää teknologian kehityksen ja energiansäästötoimenpiteiden myönteistä vaikutusta. Uhkakuvassa sähkölaitteiden ja sähköä käyttävän talotekniikan määrä kasvaa entisestään, kun kotien ja vapaa ajan asuntojen varustelutaso paranee. Tavoite ennusteessa salolaisten sähkönkulutuksen kasvu on lähtenyt taittumaan. Valaistuksessa, kylmälaitteissa ja viihde elektroniikassa otetaan koko ajan käyttöön uusia energiatehokkuutta parantavia teknisiä ratkaisuja. Eniten energiansäästöön vaikuttavat kuitenkin kuluttajat ja heidän sähkönkäyttötottumuksiensa muutokset. Taulukko 4 Muun kuin lämmityssähkön kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt ennusteissa. Palvelujen määrän kasvu lisää trendi ja uhkakuvaennusteissa palvelujen sähkönkulutusta. Sektori muuttuu nykyistä energiaintensiivisemmäksi, mikä merkitsee palvelun tuottamista kohti käytetyn sähkömäärän kasvua. Sektorilla ei ole kiinnitetty samalla tavoin huomiota energiatehokkuuden tärkeyteen kuin teollisuudessa. Tavoitemaisessa ennustevaihtoehdossa palvelusektorin laitekanta uusiutuu ja palvelualan sähkönsäästöpotentiaali alkaa realisoitua. Nykyistä kannustavammat energiatehokkuussopimukset vaikuttavat positiivisesti yksityisten ja julkisten palvelujen sähkönkulutukseen Kokonaispäästöjen muutos vuonna 2020 Muu sähkönkulutus Päästöt Trendiennustennustennuste Uhkakuva Tavoite (1000 tonnia CO 2 -ekv) Kotitaloudet % 70 % 3 % Palvelut % 55 % 5 % Teollisuus % 22 % 33 % Maatalous 11 5 % 10 % 3 % Yhteensä 94 0 % 37 % 17 % Osuus päästöistä 16 % 16 % 18 % 16 % tonnia CO 2 ekv Maatalous Teollisuus Palvelut Kotitaloudet Trendi Uhka Tavoite 10 Kuvio 5 Muun sähkönkulutuksen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ennusteissa. Teollisuustuotannon kasvu lisää sektorin sähkönkulutusta (ks. myös teollisuussektoria käsittelevä luku 2.5). Trendi ja tavoite ennusteissa teollisuuden energiatehokkuuden

13 parantuminen tasaa tuotannon muutoksen energiankäytölle aiheuttamaa painetta. Luvussa 2.6 käsiteltävän maataloussektorin kuluttaman sähkön määrän oletetaan kaikissa ennustevaihtoehdoissa pysyvän lähellä nykyistä tasoa. Sähkönkäytön päästöennusteisiin vaikuttaa arvioidun kulutusmäärän kehityksen lisäksi se, millä energialähteillä sähkö tuotetaan. Ennustelaskelmissa oletetaan, että kaikki sähkö hankitaan valtakunnan verkosta. Trendi ja tavoitevaihtoehdoissa päästökauppa ja ydinvoiman tuotanto ovat saaneet pienennettyä sähkön ominaispäästökerrointa prosenttia. Uhkakuvassa kerroin kasvaa reilulla viidenneksellä. Jos luvun 4.1 ominaispäästöoletusten vaikutus jätettäisiin huomioimatta ja laskennassa käytettäisiin vuoden 2009 sähköntuotannon energialähteiden jakaumaa, muuhun kuin lämmitykseen käytetyn sähkön kasvihuonekaasupäästöjen määrä pysyisi trendissä nykytasolla. Uhkakuvassa päästöt kasvaisivat 30 prosenttia, kun taas tavoite ennusteessa ne pienenisivät 11 prosentilla. 2.4 Liikenne Liikenteen energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat liikkumisen tarve, kulku ja kuljetustapavalinnat sekä kulkuneuvoteknologia. Nykykehityksen jatkuminen kasvattaa liikenteen päästöjä trendiennusteessa vuosien välillä 7 prosenttia (Taulukko 5 ja Kuvio 6). Uhkakuvassa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät 29 prosenttia. Tavoitemaisessa ennusteessa liikenteen päästöjen kasvu on kääntynyt laskuun. Päästöt ovat vuoden 2020 lopussa 3 prosenttia pienemmät kuin vuonna Kaikissa ennustevaihtoehdoissa raideliikenne aiheuttaa pari prosenttia liikenteen kokonaispäästöistä. Liikenteen päästöihin sisältyy aluepohjaisen laskentatavan vuoksi kaikki Salon tie ja raideliikenne, mukaan lukien alueen läpi kulkeva liikenne. Taulukko 5 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ennusteissa Kokonaispäästöjen muutos vuonna 2020 Liikenne Päästöt Trendiennustennustennuste Uhkakuva Tavoite (1000 tonnia CO 2 -ekv) Tieliikenne % 29 % 3 % Raideliikenne 3 0 % 39 % 12 % Yhteensä % 29 % 3 % Kokonaispäästöosuus 31 % 32 % 33 % 35 % Liikenteen päästöosuus nousee 31 prosentin lähtötasolta vuoteen 2020 mennessä prosenttiin (Taulukko 5). Osuus kasvaa varsinkin tavoitevaihtoehdossa siksi, että sähkön ja lämmönkulutus ja energiantuotannon ominaispäästöt pienentyvät suhteessa enemmän kuin liikenteen päästöt. Uhkakuvaennusteessa liikenteen kokonaispäästöosuus jää päästöjen kasvusta huolimatta vain kolmannekseen muun energiantuotannon päästöjen kasvaessa samassa suhteessa liikenteen päästöjen kanssa. Salo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kaupunkia halkoo itä länsisuunnassa valtatie 1 ja Salon läpi kulkee Turun ja Helsingin välinen rantarata. Päästöennusteen tie 3 Liikenteen ennustekohtaisten suoritemäärien ja kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin liittyy muiden sektorien ja toimintojen ennustelaskentaa suurempaa epävarmuutta. Trendi ja tavoitevaihtoehdossa liikenteen päästökehityksen virhemarginaali voi kasvaa 5 prosenttiyksikköön. Uhkakuvaennusteessa marginaali voi olla jopa 10 prosenttiyksikköä. 11

14 ja rataverkko pohjautuu nykyiseen liikenneverkkoon (ks. oletukset luvusta 4.4). Trendija uhkakuvaennusteissa yhdyskuntarakenteen hajautuminen lisää salolaisten autoriippuvuutta. Hajautuva yhdyskuntarakenne kasvattaa uhkakuvassa muita ennustevaihtoehtoja enemmän toimintojen keskinäisiä etäisyyksiä ja lisää henkilöautolla liikkumisen tarvetta kaupungin sisällä. Asenteet, autoilua tukevat väyläratkaisut ja huonosti toimiva joukkoliikenne ovat vahvistaneet henkilöautokeskeistä näkökulmaa. Tavoite ennusteessa maankäytön ja liikenteen suunnittelu ovat integroituneet nykyistä vahvemmin toisiinsa. Eheytyvä rakenne pienentää liikkumistarvetta lyhentämällä palvelujen ja muiden toimintojen välisiä etäisyyksiä. Jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan taajamissa sujuvilla ja laadukkailla kevyen liikenteen olosuhteilla. Osa henkilöautoilijoista saadaan siirtymään kävelijöiksi, pyöräilijöiksi ja joukkoliikenteen käyttäjiksi. Liikkumisvalintoihin vaikutetaan laajan keinovalikoiman avulla tonnia CO 2 ekv Trendi Uhka Tavoite Raideliikenne Tieliikenne Kuvio 6 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ennusteissa. Taloudelliset reunaehdot heikentävät mahdollisuutta synnyttää Saloon kattavaa joukkoliikennejärjestelmää. Trendiennusteessa paikallisen linja autoliikenteen kohtuullinen peruspalvelutaso on saatu ylläpidettyä keskustataajamassa ja kaupungin suurimpien taajama alueiden välillä. Uhkakuvassa joukkoliikenteen kulkutapaosuus näivettyy lisääntyneen autoilun vuoksi. Sisäisen linja autoliikenteen ylläpitäminen on vaikeaa, kun yhä useampaan suuntaan jakautuva liikkumistarve hankaloittaa kannattavien runkoreittien syntymistä. Tavoite ennusteessa on saatu aikaan perustasoa toimivampi linjaautoliikenne Salon keskusta alueella ja entisten kuntakeskusten välisillä yhteyksillä. Palvelut mukailevat keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenneuudistushankeen palvelutasolinjauksia. 4 Raideliikenteen palvelutaso on parantunut ja toimiva liityntäliikenne on sujuvoittanut salolaisten arjen matkaketjuja. Julkinen liikenne pystyy tavoite ennustevaihtoehdossa tarjoamaan varteen otettavan vaihtoehdon kotitalouksien kakkosautolle. Päästöennusteet eivät pyri arvottamaan yksityisautoilua, joukko ja kevyttä liikennettä mustavalkoisesti hyviin ja huonoihin vaihtoehtoihin. Liikennemuodon merkitys riippuu siitä, miten hyvin se täyttää matkustus ja kuljetustarpeet ja miten paljon siitä aiheutuu 4 KETJU hankkeesta löytyy lisätietoa Marja Rosenbergin ja Henriikka Weisteen raportista KETJU yhdistää kaupunki ja seutuliikenteet. Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenneuudistus (Liikenne ja viestintäministeriön julkaisuja 39/2009, Liikenne ja viestintäministeriö). Saloa koskevan seudullisen KETJU raportin tekivät Anna Saarlo ja Seppo Lampinen (Aluetyöryhmän raportti ). 12

KUUMA 2030 Keski-Uudenmaan päästöskenaariot vuodelle 2030

KUUMA 2030 Keski-Uudenmaan päästöskenaariot vuodelle 2030 KUUMA 2030 Keski-Uudenmaan päästöskenaariot vuodelle 2030 Tilaaja: KUUMA-kunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula www.kuuma.fi Tekijä: Ekokumppanit Oy www.ekokumppanit.fi Loppuraportti

Lisätiedot

LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA 2010 JA 2011 SEKÄ ENNUSTE VUODELLE 2025

LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA 2010 JA 2011 SEKÄ ENNUSTE VUODELLE 2025 Vastaanottaja Laukaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1.12.2012 LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA 2010 JA 2011 SEKÄ ENNUSTE VUODELLE 2025 LAUKAAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TILANNE VUOSINA

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 3. 2. Kasvihuoneilmiö 4. 3. Ilmastositoumukset 5

Sisällys. 1. Johdanto 3. 2. Kasvihuoneilmiö 4. 3. Ilmastositoumukset 5 1 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Kasvihuoneilmiö 4 3. Ilmastositoumukset 5 4. Tulokset 5 4.1 Lämmitys 8 4.2 Sähkönkulutus 9 4.3 Liikenne 11 4.4 Teollisuus 12 4.5 Muu polttoaineiden käyttö ja maataloustuotanto

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylöjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

Kestävää energiaa Hämeestä -hanke. Kanta- ja Päijät-Hämeen energiantuotannon ja -käytön taseet vuonna 2008

Kestävää energiaa Hämeestä -hanke. Kanta- ja Päijät-Hämeen energiantuotannon ja -käytön taseet vuonna 2008 Kestävää energiaa Hämeestä -hanke Kanta- ja Päijät-Hämeen energiantuotannon ja -käytön taseet vuonna 2008 Kanta- ja Päijät-Hämeen energiantuotannon ja -käytön taseet vuonna 2008 Tilaaja: Kestävää energiaa

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylivieska CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 1 1 Työryhmäraportti 15.2.2010 Käännös PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 Sisältö Liitteet Kooste 2 1. Johdanto 3 2. Lähtötilanne 3 2.1. Maailmanlaajuinen tilanne 3 2.2. Euroopan tilanne

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot