Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 15:00-17:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauppinen Teuvo Huusko Senja Kauppinen Jorma Laukkanen Allan Tuovinen Merja Ulmanen Tuula Rönkkö Janne Räihä Riitta Sihvonen Jari Korolainen Kauko Suokonautio Markku Kurtelius Eero Piiroinen Pirjo puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä esittelijä khall:n edustaja kh:n puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Allan Laukkanen ja Jorma Kauppinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Teuvo Kauppinen puheenjohtaja Pirjo Piiroinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tuula Ulmanen puheenjohtaja 19 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Allan Laukkanen Jorma Kauppinen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa torstaina klo palvelusihteeri Riitta Räihä

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 12 Puunmyyntitarjous Sonkajärven kunnan omistamalta metsätilalta Pöytämäki metsäpalsta RN:o 1:81 13 Vuoden 2015 talousarvion muutos/nurmijoen kalastus- ja kanoottireitin taukopaikkojen kunnostus Sonkalahdentien vesijohtojen saneerauksen urakoitsijan valinta 6 15 Katuvalaisimien muutostöiden valaistustarviketoimittajan valinta vuosille 2015 ja Katuvalaisimien muutostöiden LED-valaisimiksi asennustöiden urakoitsijan valinta vuosille 2015 ja Katuvalaisimien uusiminen LED-valaisimilla ja valaisintoimittajan valinta vuosille 2015 ja Maanrakennustöiden ja kunnallistekniikan rakentamisessa tarvittavien työkoneiden ja kuljetuskaluston sekä maa-ainesmateriaalin hankinta puitesopimuskaudelle Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna Vesihuoltomestarin viran perustaminen/vesi- ja viemärilaitoksen vastaavan hoitajan viran lakkauttaminen Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus v Teknisen lautakunnan toteutumavertailu ajalta Päätökset ja kirjelmät Muut esille tulevat asiat 20

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Puunmyyntitarjous Sonkajärven kunnan omistamalta metsätilalta Pöytämäki metsäpalsta RN:o 1:81 162/ /2015 Tekninen lautakunta Tekninen toimisto on antanut tehtäväksi Metsänhoitoyhdistys Savotta Ry:lle pyytää tarjoukset myytävistä leimikoita tilasta Pöytämäki RN:o 1:81. Tar jouk set oli pyydetty seuraavilta yrityksiltä: Harvestia Oy, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Keitele Forest Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Ii salmen Sahat Oy, J & J Saarelainen, HASA ja Metsänhoitoyhdistys Savotta puun vä li tys. Tarjousten jättöaika oli klo mennessä. Tarjouksen määräaikaan mennessä jättivät Iisalmen Sahat Oy, Met sän hoito Savotta puunvälitys ja Metsäliitto Osuuskunta. Metsänhoitoyhdistys Savo tan edustaja Jaakko Heikkinen, kunnaninsinööri Jari Sihvonen ja työ- ja yk si lö val men ta ja Eero-Pekka Kainulainen avasivat ja vertailivat tarjoukset. esitys Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tarjouksista yhteissummaltaan korkeim man tarjouksen tehneen Iisalmen Sahat Oy:n tarjouksen ver tai lu hintaan , alv 0 % ja päättää tehdä kaupat Iisalmen Sahat Oy:n kanssa. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvion muutos/nurmijoen kalastus- ja kanoottireitin taukopaikkojen kunnostus 161/ /2015 Tekninen lautakunta Nurmijoen kalastus- ja kanoottireitin taukopaikkojen kunnostushankkeen ta voit tee na on kunnostaa Nurmijoen kalastajien ja jokivesien vir kis tys käytön taukopaikat nykyajan vaatimustasolle sekä parantaa niiden huollon toimi vuut ta. Toimenpiteillä lisätään myös Nurmijoen vetovoimaisuutta ka lastus jo ke na sekä monipuolisena virkistyskohteena. Hankkeen toimenpiteinä ovat: - nykyisten vaatimusten mukaisten kompostoivien WC:iden ra ken ta mi nen - huoltoteiden ja opasteiden parantaminen - olemassa olevien rakennusten korjaus - uusien puuliitereiden rakentaminen - tulipaikkojen kunnostus Hankkeen tarkoituksena on parantaa Nurmijoen koskikalastuksen ja kanoot ti rei tis tön virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä kalastajien ja kävijöiden viih ty vyyt tä Nurmijoen jokireitillä. Hankkeen tarkoituksena on lisätä ka lastus olo suh tei den turvallisuutta ja saavutettavuutta sekä kotarakenteiden tur val li suut ta. Hankkeen tarkoituksena on myös parantaa kalastajien ve sille pääsyä sekä jokireitin kuntoa tarkkailevien viranomaisten toimintaa sekä ka la ve sien hoitotyötä. Pohjois-Savon Ely-keskus on päätöksellään myöntänyt hankkeel le avustusta enintään vuodelle Hanke on tarkoitus toteuttaa yhdessä Jyrkän osakaskunnan ja Nurmijoen tai men toi mi kun nan kanssa. Investoinnin kustannusarvio on noin , jos ta vuodelle 2015 esitetään , alv 0 % ja vuoden 2016 ta loussuun ni tel maan varauksena , 0 %. esitys Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että Nurmijoen kalastus- ja kanoottireitin taukopaikkojen kun nostus hank keen investointiin hyväksytään menona , alv 0 % ja tulona , mikä esitetään talousarviomuutoksena vuoden 2015 in ves toin tioh jel maan. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Sonkalahdentien vesijohtojen saneerauksen urakoitsijan valinta 146/ /2015 Tekninen lautakunta Tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjoukset Sonkalahdentien vesijohtojen saneerauksesta. Tarjoukset oli jätettävä klo mennessä. Investointikohde on suunniteltu toteuttaa kesäkauden 2015 aikana. Kohteessa korvataan Sonkalahdentien varrella oleva vanha valurautainen vesijohto muovisella vesijohdolla, tehdään venttiilikaivot sekä korjataan myös Leonkuja-Lähdetie välillä olevaa vesijohtolinjaa. Rakentamistyöt on tarkoitus käynnistää toukokuussa 2015 ja työt tulee olla valmiina Urakkaan kuuluu korjata rikkoutuva asfalttiosuus. Tarjoukset lähetettiin yhdeksälle urakoitsijalle. Tarjouskilpailun valintaperuste on halvin hinta. Esitarkastustyöryhmä avasi tarjoukset tarjousajan umpeuduttua ja laati tarjousten avauspöytäkirjan sekä teki esityksen urakoitsijasta. Tarjouksen jättivät seuraavat urakoitsijat: Ylä-Savon Sora Ay Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy Mikko Tauriainen Ky Efroll Oy Edullisimman tarjouksen teki Mikko Tauriainen Ky kokonaishintaan ,00, alv 0 %. Esitarkastustyöryhmä on esittänyt, että Sonkalahdentien vesijohtojen saneerauksen urakan toteuttajaksi valitaan urakkahinnaltaan halvimman tarjouksen tehnyt Mikko Tauriainen Ky, urakkahintaan ,00, alv 0 %. esitys Tekninen lautakunta päättää, että Sonkalahdentien vesijohtojen saneerauksen kokonaisurakan toteuttajaksi valitaan halvimman tarjouksen tehnyt Mikko Tauriainen Ky tarjoushintaan ,00, alv 0 %. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Katuvalaisimien muutostöiden valaistustarviketoimittajan valinta vuosille 2015 ja / /2015 Tekninen lautakunta Sonkajärven kunnan tarkoituksena on vaihtaa kunnan kaikki nykyiset eloho pea höy ry lamp pu va lai si met uusiin LED-valaisimiin, jolloin valaisinvarret ja valaisinpylväskaapelit uusitaan. Myös AMKA-linjoissa olevat kyt ken tä liitti met uusitaan. Nykyiset pylväät, ilma- ja maakaapeloinnit ja mit taus keskuk set säilyvät entisellään. Nykyisiä elohopeahöyrylamppuvalaisinpylväitä on noin 700 kpl. Vuoden 2015 aikana vaihdettavia valaisimia on kpl. Vuoden 2016 määrä on samansuuruinen. Samalla puupylväiden valaisinvarret, va lai sin pyl väskaa pe lit ja kytkentäliittimet uusitaan. Valaistustarvikkeista on pyydetty tarjoukset oheisten tarjouspyyntöjen mukai ses ti. Hakintailmoitus oli HILMASSA sekä kunnan kotisivuila ja tar jouspyyn tö lähetettiin viidelle valaisitustarviketoimittajalle. Tarjouskilpailun valintaperusteena on tarjouspyynnön ehdot ja tuo te vaa timuk set täyttävistä tarjouksista kokonaisvertailuhinnaltaan halvimman tarjouk sen tehnyt tarviketoimittaja. Tarjousten jättöaika päättyi klo Tarjousten jätön jälkeen esi tar kas tus työ ryh mä avasi tarjoukset. Tarjousten vertailun jälkeen säh kösuun nit te li ja Pekka Huhtala Voimatel Oy:stä suoritti laatuarvioinnin. Tarjouksen määräaikaan mennessä jättivät seuraavat tar vi ke osa toi mit tajat: SLO Oy Onninen Oy Sähkö ja Poltin Hannu Rasi/100 sähkö esitys Tekninen lautakunta päättää, että katuvalaisimien muutostöiden tar vi keosien toimittajaksi vuosille 2015 ja 2016 valitaan SLO OY hal vim mal la kokonaisvertailuhinnalla ,12, alv 0 %. Tilaaja pidättää oi keu den toimitussisällön tarkennuksiin tulevissa toi mi tus so pi mus neu vot te luis sa. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Katuvalaisimien muutostöiden LED-valaisimiksi asennustöiden urakoitsijan valinta vuosille 2015 ja / /2015 Tekninen lautakunta Sonkajärven kunnan tarkoituksena on vaihtaa kunnan kaikki nykyiset huonon hyötysuhteen omaavat elohopeahöyrylamppuvalaisimet nykyaikaisiin pa rem man hyötysuhteen omaaviin LED-valaisimiin. Nykyiset pylväät, kaape loin nit ja mittauskeskukset säilyvät entisellään. Koska valaisinvaihdon koh tee na oleva valaistus on rakennettu useita vuosikymmeniä sitten sen ajan rakentamistavan mukaan, valaisinvälit ja pylväiden reunaetäisyydet saa ta vat vaihdella samallakin kadulla merkittävästi. Tarjoajan on tästä syys tä optimoitava tilaajan tavoitteet asentaessaan valaisimia eri kaduille niin, että valaisinten vaihdosta saatava hyöty on tilaajan kannalta va lais tustek ni ses ti paras mahdollinen. Valaisimessa on valaisinkulmaa mahdollista sää tää välillä 0-10 astetta ja urakoitsija säätää valaisinkohtaisesti sen parhaa seen asentoon huomioiden valonjaon koko pylväsvälillä. Asennusurakoitsijan tulee laatia valaisintoimittajan kanssa yhteistyössä toimi tus- ja asennusaikataulu v ja v Asennusurakkatarjoukset on pyydetty oheisten tarjouspyyntöjen mu kai sesti. Hankintailmoitus oli HILMASSA sekä kunnan kotisivuilla ja tar jous pyyntö jä lähetettiin seitsemälle asennusurakoitsijalle. Tarjousten valintaperusteena on tarjouspyynnön ehdot ja täyttävistä tarjouk sis ta kokonaishinnaltaan edullisin asennusurakoitsija. Tarjousten jättöaika päättyi klo Tarjousten jätön jälkeen esi tar kas tus työ ryh mä avasi tarjoukset. Tarjousten vertailun jälkeen säh kösuun nit te li ja Pekka Huhtala Voimatel Oy:stä teki tarjousten selonteon sekä laa ti vertailutaulukon. Tarjouksen määräaikaan mennessä jättivät seuraavat asennusurakoitsijat: Takman Oy Insplan Oy Intech Traffic & Infra Oy Kempeleen Sähkö Oy esitys Tekninen lautakunta päättää, että katuvalaistuksen muutostöiden LED-valaisimien asennusurakoitsijaksi vuosille 2015 ja 2016 valitaan kokonaisvertailuhintaan edullisimman tarjouksen tehnyt Takman Oy vertailutarjoushinnalla ,00, alv 0 %. Tilaaja pidättää oikeuden asennussisällön tarkennuksiin tulevissa toimitussopimusneuvotteluissa. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Katuvalaisimien uusiminen LED-valaisimilla ja valaisintoimittajan valinta vuosille 2015 ja / /2015 Tekninen lautakunta Sonkajärven kunnan tarkoituksena on vaihtaa kunnan kaikki nykyiset huonon hyötysuhteen omaavat elohopeahöyryvalaisimet nykyaikaisiin pa remman hyötysuhteen omaaviin LED-valaisimiin. Nykyiset pylväät, kaa pe loinnit ja mittauskeskukset säilyvät entisellään. Koska valaisinvaihdon koh teena oleva valaistus on rakennettu useita vuosikymmeniä sitten sen ajan raken ta mis ta van mukaan, valaisinvälit ja pylväiden reunaetäisyydet saattavat vaih del la samallakin kadulla merkittävästi. Valaisimien asennustyön tekee erikseen valittava asennusurakoitsija, jonka kanssa tilaaja velvoittaa valaisintoimittajan tekemään yhteistyötä, jotta lop pu tu los olisi tilaajan kannalta taloudellisesti ja valaistusteknisesti op timaa li nen. Valaisintarjoajan tulee laatia asennusurakoitsijan kanssa yh teistyös sä toimitus- ja asennusaikataulu v ja v Valaisimien toimittajilta on pyydetty tarjoukset oheisten tarjouspyyntöjen mu kai ses ti. Hankintailmoitus oli HILMASSA sekä kunnan kotisivuilla ja tarjous pyyn tö jä lähetettiin seitsemälle valaisintoimittajalle. Tarjouskilpailun valintaperusteena on tarjouspyynnön ehdot ja tuo te vaa timuk set täyttävistä tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin va lai sin toimit ta ja. Tarjousten jättöaika päättyi klo Tarjousten jätön jälkeen esi tar kas tus työ ryh mä avasi tarjoukset. Tarjousten vertailun ja valaisimien tar jous pyyn nön ehtojen ja sen tuotevaatimusten laatuarvioinnin suoritti säh kö suun nit te li ja Pekka Huhtala Voimatel Oy:stä. Tarjouksen määräaikaan mennessä jättivät seuraavat urakoitsijat: SLO Oy, 4 vaihtoehtoa Decolight Oy Onninen Oy, 3 vaihtoehtoa Kempeleen Sähkö Oy Silux Oy Valintaperusteet täyttävien toimittajien vertailun perusteella valikoitui kahden toimittajan valaisinmallitarjoukset jatkovertailuun. Valintapäätös ja lopullinen vertailu tehtiin Onninen Oy Valopaa VP 1011 ja Kempeleen Sähkön Strihl Revolution valaisimien kesken. Tilaajan laatiman katu- ja ulkoilureitti valaisimien uusimisen kohdejärjestyksen vuosille perusteella sähkösuunnitelija Pekka Huhtala laati kokonaiskustannusvertailut vuosille esitys Tekninen lautakunta päättää, että LED-katuvalaisimien toimittajaksi vuo sil-

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta le 2015 ja 2016 valitaan Onninen Oy, valaisinmalli Valopaa VP 1011 ko konais ta lou del li ses ti edullisimmalla kokonaisvertailuhinnalla ,40.alv 0 %. Tilaaja pidättää oikeuden toimitussisällön tar ken nuksiin tulevissa toimitussopimusneuvotteluissa. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Maanrakennustöiden ja kunnallistekniikan rakentamisessa tarvittavien työkoneiden ja kuljetuskaluston sekä maa-ainesmateriaalin hankinta puitesopimuskaudelle / /2015 Tekninen lautakunta Sonkajärven kunnan molempia asemakaava-alueita koskevat yk sik kö hinta tar jouk sia koskeva sopimuskausi päättyi viime vuoden lopulla. Suomen kun ta lii ton julkaisussa Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinta 1998 on laajas ti tarkasteltu em. hankintoja kilpailuttamisen, tasapuolisuuden, avoi muuden ja kokonaistaloudellisuuden näkökulmista. Tiivistäen voidaan todeta tar jous ten hyväksymisvaihtoehtoina olevan joko a) hinnaltaan halvin tai b) ko ko nais ta lou del li ses ti edullisin. Valittua linjaa noudatetaan tarjousten hyväk sy mi sen yhteydessä. Sopimusmallina on käytetty aikaisemman so pimus kau den sopimusmallia kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta valit taes sa. Arviointiperusteina on ollut mm. seuraavia tekijöitä: Tarjoushinta, ka lus ton ikä, varakonejärjestelyt, koneiden ja laitteiden monipuolisuus, kuljet ta jan ammattitaito, aikaisemmat kokemukset yrityksen työstä ja toi minnas ta ja jne. Tekninen toimisto on pyytänyt yksikköhintatarjoukset asemakaava-alueilla teh tä viin maanrakennustöiden ja kunnallistekniikan rakentamisessa tar vitta vien työkoneiden ja kuljetuskaluston sekä maa-ainesmateriaalin han kinnas ta puitesopimuskaudelle kokonaistaloudellisesti edul li sim pien tarjousten mukaan kone- ja kuljetusyksiköihin, ar vioin ti pe rustei na: 1. tarjoushinta painoarvo enintään 70 % (70 pistettä) 2. kaluston kulje tus- ja toimintakapasiteetti sekä varusteet ja ikä 15 % (15 pistettä) 3. palve lun luotettavuus, laatu ja kuljettajan ammattitaito 15 % (15 pistettä). Ruta kol la ja Sukevalla voi tulla valituksi eri urakoitsijat tai sama. Materiaalin toi mi tuk sen osalta noudatetaan halvimman tarjouksen valintaperustetta, huo mioi den valinnan mahdollisuutena eri toimittajat Rutakolle ja Sukevalle. Tekninen toimisto on ilmoittanut tarjouspyynnöstä kunnan kotisivuilla. Lisäk si tekninen toimisto on lähettänyt tarjouspyynnöt aikaisemmalla so pimus kau del la tarjouksensa jättäneille yrityksille. Tarjouspyyntökyselyyn on yh dis tet ty Sonkakoti Oy:n ko. työt puitesopimuskaudelle ja Sonkakoti Oy tekee oman päätöksen. Tarjoukset oli jätettävä klo mennessä tekniseen toi mistoon. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset: T:mi Ar ja Laukkanen, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy, Ylä-Savon Sora Ay., Vel jek set Kauppinen, Mikko Tauriainen Ky, Efroll Oy ja Komsor Oy. Esitarkastustyöryhmä, johon kuului teknisen lautakunnan puheenjohtaja Teu vo Kauppinen, lautakunnan jäsenet Tuula Ulmanen ja Senja Huusko se kä vesi- ja viemärilaitoksen vastaava hoitaja Pekka Moilanen sekä kunnan in si nöö ri Jari Sihvonen, tarkasti ja pisteytti tarjoukset. esitys Tekninen lautakunta päättää, että maa-ainesten materiaalin toimittajaksi

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta kun nan teettämiin pienehköihin maanrakennus- ja kunnallisteknisiin töihin Son ka jär ven, Sukevan ja Jyrkän taajamiin puitesopimuskaudelle valitaan ensisijaisena kokonaislajikeiltaan halvimman tar jouk sen tehnyt Mikko Tauriainen Ky tehdyn tarjouksen mukaan ja tois sijai se na Ylä-Savon Sora Ay tehdyn tarjouksen mukaan. Tekninen lautakunta päättää, että Sonkajärven taajaman kaivinkonetyöt ja maa-ai nes ten poiskuljetuksen toteuttaa Ylä-Savon Sora Ay ja Sukevan taa ja man ja Jyrkän alueen kaivinkonetyöt sekä maa-ainesten pois kul je tuksen toteuttaa Mikko Tauriainen Ky puitesopimuskaudella kokonaispisteytyksiltään ( kaivinkone+kuorma-auto) par haim pi na. Tekninen lautakunta päättää, että kun kyseessä on Sonkajärven taa jamas sa traktorikaivurilla toteutettava kaivutyö, sen toteuttaa T:mi Arja Laukka nen Sonkajärven taajamassa puitesopimuskaudella Tekninen lautakunta päättää, että katujen hiekanpoiston ja hu le ve sikai vo jen tyhjennyksen Sonkajärven taajamassa toteuttaa Efroll Oy ja Sukevan taa ja mas sa Mikko Tauriainen Ky puitesopimuskaudella Mikäli valittu urakoitsija ei kykene tarjoamaan valittua palvelua tai ma te riaa li toi mi tus ta pienehköissä maanrakennus- ja kunnallisteknisessä työssä riit tä vän ajoissa (1-2 pv tilauksesta tai sovitusta ajasta), viranhaltijat voivat ti la ta myös muilta urakoitsijoilta tarvittavaa työpalvelua tai ma te ri aa li toi mitus ta annettujen yksikköhintojen mukaisesti. Tekninen lautakunta ja Sonkakoti Oy pidättää oikeuden seurata työn laadul lis ta toteutumista, materiaalien koostumusten ja määrien oikeellisuutta (tn, m 3 ) tarvittavin näyte-erin ja tehtävin pistokokein. Jos sopimuksen mukai sis sa töissä tai toimituksissa on rikottu sopimusta tai on laiminlyöntiä, tek ni nen lautakunta pidättää oikeuden purkaa sopimuksen kirjallisen huomau tuk sen jälkeen, mikäli urakoitsija ei korjaa laiminlyöntiä tai uusii so pimus rik keen tai laiminlyönnin. Tarjouspyynnön laatuehtoja, työkone- työmaa koh tai sia erillisohjeita tulee noudattaa. Louhintatöissä käytetään alihankintana ulkopuolista louhintayrittäjää ja louhin ta työn toteuttamisesta sovitaan työmaakohtaisesti. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tiejaosto Tekninen lautakunta Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna / /2015 Tiejaosto Sonkajärven kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustukset oli haettavana maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Myöhemmin jätettyjen hakemusten käsittelystä päättää tiejaosto. Yksityisteiden kunnossapitoavustusmäärärahaa vuodelle 2015 on varattu Määräraha on noin 46 % aikaisempien vuosien ( ) avustusmäärän tasosta. Vuonna 2014 ei avustuksia ollut jaettavissa. Käsittely: Kunnaninsinööri kertoi tulleista avustushakemuksista. Niiden hakemuksissa esitetty kokonaiskustannusarvio on ja hakeneita tiekuntia oli 115 kpl. Päätettiin käydä läpi hakemukset ja käsittelyn pohjaksi tehdyillä ja tarkistetuilla kustannusarvioesityksillä.käsittelyn pohjaesityksenä on ollut tiekohtaisen kustannusarvioesityksen tarkistaminen kustannusarvion maksimi käyttäen /km esitarkastettua tiepituutta kohden. Tiejaosto päättää esittää, että tiekohtainen avustusprosentti 3. ja 4. luokan yksityisteille on tiekunnan tarkistetusta kustannusarviosta 8 %, 1. ja 2. luokan ja luokan läpikulun mahdollistavalla tiellä avustusprosentti on 12 % ja lisäksi 3. ja 4. luokan läpikulkuliikennettä omaavalla tiellä avustusprosentti on 10 %. Ennen käsittelyä Tuula Ulmanen ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Kaarakkala-Palosenmäki, Lahdenmäki-Petäjäjärvi, Olutlehdon ja Petäys-Pohjoismäki yksityisteiden osalta ja hän ei osallistunut näiden teiden osalta päätösesityksen tekoon. Puheenjohtajana näiden teiden osalta toimi Teuvo Kauppinen. Ennen käsittelyä Senja Huusko ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Rosion yksityistien osalta ja hän ei osallistunut päätösesityksen tekoon. Ennen käsittelyä Teuvo Kauppinen ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella Hepomäki-Tervotien yksityistien osalta ja hän ei osallistunut päätösesityksen tekoon. Tarkastettiin hakemukset ja tehtiin kunnossapitoesitykset seuraavin tarkistusmuutoksin: Maksimikustannuksena kustannusarviota ja tiekilometriä kohti päätettiin /km kustannusarviossa. Muutoin tiejaosto tutki perusteet, vertasi ja tarvittaessa alensi kustannusarvion kohtuulliseksi. Tiejaosto: Tiejaosto päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että haettuja kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustuksia myönnetään 115 tiekunnalle

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tiejaosto Tekninen lautakunta yhteensä Näiden teiden yhteenlaskettu pituus on 430,9 km. Tekninen lautakunta esitys Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tiejaoston esityksen. Kunnan yk sityis tei den kunnossapitoavustuksia myönnetään 115 tiekunnalle yhteensä Näiden teiden yhteenlaskettu pituus on 430,9 km. Käsittely: Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Teuvo Kauppinen ilmoitti ole van sa esteellinen intressijääviyden Hepomäki-Tervotien yksityistien osal ta ja poistui kokouksesta tämän tien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän tien käsittelyn ja päätöksenteon aikana toimi tek ni sen lautakunnan jäsen Tuula Ulmanen. Teknisen lautakunnan jäsen Tuula Ulmanen ilmoitti olevansa esteellinen Kaa rak ka la-pa losen mä ki, Lahdenmäki-Petäjäjärvi, Olutlehdon ja Pe täys-poh jois mä ki yksityisteiden osalta ja poistui kokouksesta näiden teiden kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Teknisen lautakunnan jäsen Merja Tuovinen ilmoitti olevansa esteellinen Jäm pe rin, Kaarakkala-Palosenmäki, Kannaksen, Kiltuan, Kä ki nie mi-lammin pää ja Lahdenmäki-Petäjäjärvi yksityisteiden osalta ja poistui ko koukses ta näiden teiden käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Liitteet 1 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2015

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vesihuoltomestarin viran perustaminen/vesi- ja viemärilaitoksen vastaavan hoitajan viran lakkauttaminen 147/ /2015 Tekninen lautakunta Sonkajärven vesi- ja viemärilaitoksen on vuoden 2015 syksyyn mennessä va rau dut ta va henkilöstörekrytointiin, kun nykyinen vesi- ja viemärilaitoksen vas taa va hoitaja jää eläkkeelle vuoden vaihteessa 2015/2016. Hän on toiminut vesi- ja viemärilaitoksen henkilöstön esimiehenä, vas tannut ko. tulosalueen työnjohdosta, osittain hallinnosta sekä vastannut opera tii vi ses ta toiminnasta vesi- ja viemärilaitoksen tulosalueella. Ensi vuoden 2016 vesi- ja viemärilaitoksen vastuut lisääntyvät mm. sähköisten verk kokar toi tus ten vaatimusten varautumissuunnitelmien osalta. esitys Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että valtuusto perustaa vesi- ja viemärilaitokselle ve si huol to mesta rin viran ja että vesi- ja viemärilaitoksen vastaavan hoitajan virka lak kaute taan siitä alkaen, kun virka jää avoimeksi viranhaltijan jäätyä eläkkeelle. Val tuus to päättää, että hallintosääntöön tehdään kohtaan 48.D.4 viran lak kau tu mi ses ta ja uuden viran perustamisesta johtuva vir ka ni mi ke muutos. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää ve si huol to mes ta rin viran täyttöluvan, mikäli valtuusto perustaa ko. viran. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että valtuusto perustaa vesi- ja viemärilaitokselle ve si huol to mes ta rin viran ja että vesi- ja viemärilaitoksen vastaavan hoitajan virka lak kau te taan siitä alkaen, kun virka jää avoimeksi viranhaltijan jäätyä eläkkeelle. Val tuus to päättää, että hallintosääntöön tehdään kohtaan 48.D.4 viran lak kau tu mises ta ja uuden viran perustamisesta johtuva vir ka ni mi ke muu tos. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää ve sihuol to mes ta rin viran täyttöluvan, mikäli valtuusto perustaa ko. viran.

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus v / /2014 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 saate taan tiedoksi tekniselle lautakunnalle. esitys Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi tilinpäätöksen ja toimin ta ker to muk sen vuodelta Tekninen lautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi tilinpäätöksen ja tiomintakertomuksen vuodelta 2014.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan toteutumavertailu ajalta / /2015 Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvion toteutuman mukaan teknisen toimen tu los alu een toimintatuotot ovat , toteutuma 29,1 % (4 kk/12 kk=33 %). Toimintakulut ovat , toteutuma 34,8 % ja toimin ta ka te , toteutuma -33,9 %. Liikelaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat , toteutuma 21,4 %. Toimintakulut ovat , toteutuma 27,1% ja toimintakate , toteutuma -10,7 %. Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 7 279, toteutuma 18,2 %. Toimintakulut ovat , toteutuma 24,4 %, ja toimintakate , toteutuma 26,9 %. Palo-, pelastus- ja suojelutyön tulosalueen toimintakulut ovat , to teu tu ma 33,2 % ja toimintakate , toteutuma 33,2 %. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat , toteutuma 27,2 %. Toi min ta ku lut ovat , toteutuma 32,8 % ja toimintakate , toteutuma 160,7 %. esitys Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion to teu tuma ver tai lun ajalta Tekninen lautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi talousarvion to teu tu maver tai lun ajalta

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Päätökset ja kirjelmät Tekninen lautakunta Valtuusto /Eron myöntäminen Aarne Suutariselle luottamustoimista /Kiinteistö Erälä ( ) myynti ja määräalan myyn ti kiinteistöstä Koskenranta ( ) 2. Kunnanhallitus /Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin vuosik si /Lausunto ehdotuksista Vuoksen vesienhoitoalueen tarkis te tuk si vesienhoitosuunnitelmaksi ja Pohjois-Savon vesienhoidon toi men pi de oh jel mak si vuosille /Kunnanviraston pitäminen suljettuna Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy - Sukevan taajaman jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuo siyh teen ve to Sukevan taajaman jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailun vuo si ra port ti Jyrkän taajaman jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuo si yhteen ve to Pohjois-Savon pelastuslaitos - Ote Poihois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätöksestä Pohjois-Savon ELY-keskus - vesihuoltoavustuksen myöntämisestä/sukevan taajaman Raudan nie men alueen viemäriverkoston rakentaminen - harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisestä ra ken nus pe rinnön hoitoon/entisen apteekkirakennuksen nyk. Vanhan kirjaston ul kopuo li nen kunnostaminen - harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisestä ra ken nus pe rinnön hoitoon/taksitalon ulkopuolinen kunnostaminen esitys Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut pää tökset ja kirjelmät. Tekninen lautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi päätökset ja kirjelmät.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan seuraava kokous pidetään klo

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 13, 20, 21, 22, 23, 24 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköposti Sonkajärven kunta/tekninen lautakunta Rutakontie SONKAJÄRVI Puh Faksi (017) Sähköposti: Pykälät: 12, 14,15, 16, 17, 18, 19 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mi käli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nallis valituksin myös asian osainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio PL KUOPIO Puh Faksi

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/ Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Markkinaoikeus PL 118, Helsinki markkinaoikeusoikeus.fi Pykälät: 17 Valitusaika _30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitet tava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtä väksi; se kä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä posti osoi te ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päi vän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai ju hannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jäl keisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle):

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 26.05.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen Juha Kuittinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 21.04.2016 klo 16:00-17:00 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Koulukeskus Halonen Ester Keränen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Paikka: TORSTAINA 4.1.2018 klo 17.30 Vinkkilän koululla Vinkkilän koulu Asialista: 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot