Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Sopimusten tiedoksi merkitseminen ja hyväksyminen Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite: Liikekeskuksen pysäköintialueen liikennejärjestelyt 32 Nakkilan kunnan ja Harjavallan kaupungin päällystystyötarjoukset vuosille Kuntalaisaloite keskustan tasoristeyksen käyttöönottamisesta Sähköisen ylioppilaskokeen koetilan sähkösuunnitelmien hyväksyminen Nakkilan vesitornin korjaustoimenpiteiden työselostus Ilmoitusasiat Vahanen Oy:n Nakkilan liikuntakeskuksessa suorittama kuntotutkimus ja sen aiheuttamat jatkotoimenpiteet 38 Muut esille tulevat asiat

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 17:00-18:35 Kokouspaikka Rakennusosasto Läsnä von Frenckell Asta Jäsen 17:00-18:35 Kankeri Kari-Pekka Jäsen 17:00-18:35 Lind Mikko Jäsen 17:00-18:35 Mäkelä Pasi Varapuheenjohtaja 17:00-18:35 Kukkula Harri Tekninen johtaja 17:00-18:35 Rintamaa Kirsi-Marja Pöytäkirjanpitäjä 17:00-18:35 Kankeri Voitto Varajäsen 17:00-18:35 Virtanen Jarmo Varajäsen 17:00-18:35 Poissa Mikola Virpi Jäsen Perkkola Heli Jäsen Pohjonen Markku Puheenjohtaja Vettenranta Marko Kunnanhallituksen edustaja Saarimaa Seppo Rakennustarkastaja Ylikoski Kari Ympäristösihteeri Lukka Heli Kunnanhallituksen pj Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Lind ja Jarmo Virtanen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleises ti nähtävänä Pasi Mäkelä Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Mikko Lind Aika ja paikka Nakkila, klo 9-11 rakennusosastolla Virka-asema Kirsi-Marja Rintamaa Jarmo Virtanen Allekirjoitus Hallintosihteeri Kirsi-Marja Rintamaa

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Teknltk 29 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi ja täy täntöön pantavaksi seuraavat pöytäkirjat: - Teknisen johtajan viranhaltija päätökset Rakennustarkastajan viranhaltija päätökset Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Sopimusten tiedoksi merkitseminen ja hyväksyminen Teknltk 30 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee täytän töönpantavaksi seuraavat sopimukset: - Tällä kertaa sopimusten tiedoksi merkitsemisiä ei ole. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite: Liikekeskuksen pysäköintialueen liikennejärjestelyt 342/43.439/2014 Valt 57 Marko Vettenranta jätti Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puoles ta seuraavan valtuustoaloitteen: "Nakkilan liikekeskuksen pysäköintialue on ahdas, ajoittain ruuh kaisa ja sitä kautta liikenteen sujuvuuden kannalta hankala. Var si naisen vaaratekijän muodostaa kuitenkin se, että pysäköintialueen reuna muodostaa koko matkaltaan rinnakkaisen kulkuväylän Kaup patiel le. Kauppatiellä ajoneuvojen nopeutta on pyritty rajoittamaan ns. hi das te töys syil lä, mutta tällä rinnakkaisella "kiihdytyskaistalla" ei min kään lai sia vauhtia rajoittavia hidasteita ole ja sitä kautta myös on net to muus ris ki on ilmeinen. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kunnanhallitus sel vit tää ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin Nakkilan liikekeskuksen py sä köin ti alu een liikennejärjestelyjen saattamiseksi sujuvammaksi ja en nen kaikkea kaikille turvalliseksi." Päätös: Valtuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallituksen val mis tel ta vaksi Kh 46 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon. Lausunto tulee antaa kahden kuukauden kuluessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ote tekniselle lautakunnalle Teknltk 31 Kyseisessä valtuustoaloitteessa esitettyä asiaa on käsitelty jo ai emmin tehdyn kuntalaisaloitteen pohjalta reilut kymmenen vuotta sitten. Li säk si keskustelua liikenneturvallisuuden parantamisesta Kaup pa-

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta tien varressa olevan "rinnakkaistien" osalta on käyty kun nan edusta jien ja K-Market Onnipekan omistajan välillä. Silloisen kun tal aisaloit teen pohjalta käytiin perusteellinen keskustelu teknisen johtajan kut su mas sa palaverissa kunnan ja Kauppatien var ren eri toi mi joi den kanssa pohtien, mitä parantavia lii ken ne tur val li suus toimen pi tei tä yh tei ses ti voitaisiin toteuttaa. Muistio kokouksesta seuraa tä män esi tys lis tan liit tee nä, liite nro 1/ Lisäksi asiaa kä sitel tiin tek ni ses sä lau ta kun nas sa /38. Kopio pykälästä esi tys lis tan liitteenä nro 2/ Kokouksen päätöksen mukaisesti tekninen lautakunta toteutti kustan nuk sel laan kaksi hidastetta Kauppatielle ja alensi Kauppatien nopeus ra joi tuk sen 30 km/h:ssa. Muille toimijoille esitettyjä toi men pi teitä toimijat eivät kui ten kaan ole toteuttaneet. Maa-alue, jossa Kauppatien vieressä sijaitseva "rinnakkaistie" si jaitsee, ei ole Nakkilan kunnan omistuksessa. Tämän vuoksi alueella teh tä vät pysäköintialueen liikennejärjestelyt ovat alueen omistajien hal lin nas sa ja harkinnassa. Mikäli paikoitusalueilta Kauppatielle tulee tarvetta teh dä muutoksia liikennejärjestelyihin, tulee niihin ha kijan tehdä suun ni tel mat ja suunnitelmien pohjalta hakea to teu tukseen erikseen lupa Nak ki lan kunnalta. Nakkilan kunnalla ei ole varat tu na Kauppatien liikennejärjestelyjen parantamiseen määrärahaa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa lau sun to naan kunnanhallitukselle edellä mainitun valtuustoaloitteen joh dos ta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Siirto kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Nakkilan kunnan ja Harjavallan kaupungin päällystystyötarjoukset vuosille /08.084/2015 Teknltk 32 Nakkilan kunnan rakennusosasto on pyytänyt tarjoukset pääl lys tystöis tä vuosille yhdessä Harjavallan kaupungin kanssa. Tar jouk set pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta: Lemminkäinen In fra Oy, NCC Roads Oy, Super-Asfaltti Oy ja Skanska Asfaltti Oy:ltä. Tar jous pyyn tö on ollut esillä myös julkisista hankinnoista tie dot ta valla hankinta-ilmoitukset.fi (HILMA) sivustolla Tar jous pyyntöön lähetettiin lisäkirje Tarjotut urakkahinnat perustuvat ilmoitettuihin arvioituihin työmääriin tar jous pyyn nön liitteessä merkittyyn määräluetteloon merkittyihin yksik kö hin toi hin, tarjouksessa mainittuihin sideaine- (bi tu mi-in dek si luku 2010=100, hinta vastaa vuoden 2014 joulukuun hintaindeksiä 99,4) ja erikseen lisättäviin täytejauhepitoisuuksiin sekä käytettävien li sä ai nei den määriin. Bitumin keskihintaan tehdään urakan edetessä bi tu min indeksin mukaiset hinnan lisäykset tai alennukset. Tarjous pyydettiin antamaan niin, että bitumipitoisuudet ovat pai nopro sent tei na seuraavat: AB 11 5,6 %, AB 16 5,5 %, AB 20 5,3 %, SMA 16 6,0 %, TAS 5,0 % ja PAB-V 8 4,8 %. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta, joka lasketaan 2015 annet tu jen laskennallisten määrien ja niille tarjoajan antamien yk sik köhin to jen tulojen summana. Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät kaik ki neljä urakoitsijaa, joille tarjouspyyntö lähetettiin. Tarjoukset avat tiin Nakkilan kunnan rakennusosastolla. Tarjousten avaus pöy täkir ja hintavertailuineen seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 3/ Halvimman tarjouksen Nakkilan kunnalle ja Harjavallan kaupungille an toi Lemminkäinen Infra Oy. Tarjoukset kokonaisuudessaan esitellään lautakunnan ko kouk sessa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Nak ki lan kunnan osalta Lemminkäinen Infra Oy:n tarjouksen vuosien päällystystöiden suorittajaksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote tarjoajat ja Harjavallan kaupunki Lisätietoja antaa:

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kuntalaisaloite keskustan tasoristeyksen käyttöönottamisesta 21/01.017/2015 Kh 45 "Paikallisena nakkilalaisena sekä rautatieharrastajana olen tehnyt usei ta ha vain to ja siitä, että kunnassa on puutteellisesti kevyttä lii ken net tä kunnioit ta via laillisia Tampere-Pori-radan ylityspaikkoja suh teu tet tu na kul ku tarpeisiin. Tällä hetkellä ainoa laillinen ylityspaikka keskustan kaava-alueella on Sil tatien ylikulkusilta. Tämä aiheuttaa esimerkiksi monille jalan tai pyö räl lä liikkeel lä oleville koululaisille, Tuottajantien varressa si jait se van juhlatalon kävel len liikkeellä olevalle henkilöstölle, lenkkeilijöille ja Suomisen tehtaan työn te ki jöil le pitkän kiertolenkin radan ylitse. Jot ta tämä asia saataisiin korja tuk si, kuntalaisena ehdotan, että vuo den 1998 jälkeen poistetun, ra ta ki lomet ril lä sijainneen Nak ki lan tasoristeyksen ja siihen liittyvien tie jär jes te lyi den uu del leen avaa mis ta kevyelle liikenteelle. Minä ja monet muut kokisivat tämän asian toteuttamisen välttämättömänä, koska se lyhen täi si matkaa Tuot ta jan tien ja Kirkkopolun risteyksestä Munckinkadun ja Po rin tien ris teyk seen runsaalla kilometrillä. Myöhemmin tasoristeyksen koh dal le voisi tarpeen mukaan harkita esimerkiksi eritasojärjestelyjä, jos se katsotaan perustelluksi. Tasoristeyksen viisitoista vuotta sitten tapahtuneesta poistosta huo li mat ta noin viidenkymmenen metrin päähän Porin suuntaan on muo dos tu nut laiton polku radan yli merkkinä siitä, että tasoristeyksen pois to on ollut tarpee ton ta. Tästä laittomasta ylityspaikasta menee päi vit täin pyöräilijöitä, lenk kei li jöi tä, koululaisia ja Suomisen tehtaan työn te ki jöi tä. Kaikki näistä hen ke ään ja lakia uhmaten. Ehdotan, että paikalle mahdollistettaisiin turvallisen radanylityksen edel lytyk set määräysten mukaisella tasoristeyksellä ja junan tulosta hy vis sä ajoin varoittavalla varoituslaitoksella sekä tarvittavilla tie jär jes te lyil lä sekä muun kuin kevyen liikenteen kieltävällä merkillä sekä si tä tukevilla es te ratkai suil la. Aloitteessa on mukana kaksi kuvaa liitteenä. Ensimmäisessä on Nak ki lan ta so ris teys lokakuussa 2014 ja toisessa puolestaan sama paik ka itseni kuvit ta ma na sen jälkeen jos paikalla olisi uudelleenavattu tasoristeys." Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon. Lau sun to tulee antaa kahden kuukauden kuluessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ote tekniselle lautakunnalle

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Teknltk 33 Tekninen johtaja on pyytänyt lausuntoa Liikennevirastolta kyseisen kun ta lais aloit teen pohjalta Liikennevirasto on antanut asias ta seu raa van lausunnon "Nakkilan kunnan tekninen lautakunta pyytää lausuntoa, koskien uuden tasoristeyksen rakentamista ratakilometrille Alueella on aloitteen mukaan paljon luvatonta rautatien ylittämistä. Lausunto Kokemäki-Pori rataosa ei ole ratalain 4 mukainen runkoverkkorata, jo ten tasoristeykselle voidaan hakea tasoristeyslupaa. (ratalaki 17). Luvan saaminen edellyttää, että tasoristeyksen turvallisuus varmis te taan turvalaittein tai muilla järjestelyillä. Liikennevirasto ei osallis tu kustannuksiin, koska kyseessä on uusi tasoristeys, eikä ta so risteyk sel lä saada vähennettyä esim. muiden tasoristeyksien määrää. Nähtävillä olevassa Nakkilan taajamaosayleiskaavassa on kyseiselle koh taa esitetty kevyenliikenteen alikulkusiltaa." Tehtyjen selvitysten mukaan tasoristeyksen rakentamiskustannukset ovat tapauskohtaisia, mutta pelkät turvalaitteet niihin kustantavat ja lisäksi itse rakenteet/yhteydet lisäävät kustan nuk sia vielä tuntuvasti. Liikenneviraston lausunnon mukaisesti kaik ki tasoristeyksen rakentamisen kustannukset tulisivat Nakkilan kun nan kustannettaviksi, mihin kunnalla ei ole ainakaan tällä het kellä taloudellisia resursseja. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa edel lä mainitun lausuntonaan kunnanhallitukselle kuntalaisaloitteen joh dos ta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Siirto kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Sähköisen ylioppilaskokeen koetilan sähkösuunnitelmien hyväksyminen 264/03.033/2013 Teknltk 34 Ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Digabi käynnistettiin suomes sa keväällä Ensimmäiset tietokoneella tehtävät yli op pi laskir joi tuk set järjestetään valtakunnallisesti syksyllä Siirtymäaika päät tyy keväällä 2019, jolloin kaikki ylioppilaskokeen osat suo ri tetaan sähköisesti. Kokeen sujuminen ilman häiriöitä vaatii myös koeti lal ta tiettyjä järjestelyjä. Vastuu koetilan järjestelyistä sähköisessä yli op pi las ko kees sa on ylioppilastutkintolautakunnan mukaan koulun reh to ril la. Nakkilan kunnan Tilapalveluyksikkö on yhteistyössä Nakkilan Lukion reh to rin kanssa selvittänyt sähköisen ylioppilaskokeen edellyttämiä muu tos tar pei ta Nakkilan yhteiskoulun koetilassa. Koetilana yh teiskou lul la toimii juhlasali, jossa ei käytännössä tällä hetkellä ole vielä mi tään sähköisen ylioppilaskokeen edellyttämiä teknisiä järjestelmiä. NVH-Sähkö Ky on laatinut suunnitelmat yhteiskoulun juhlasalin varus ta mi ses ta tarvittavin sähkö- ja atk- järjestelmin. Suunnitelman tavoit tee na on ollut mahdollisimman häiriötön sähköinen ylioppilaskoe. Yli op pi las tut kin to lau ta kun ta on antanut pääperiaatteet miten ko ke laiden päätelaitteiden sähkönsyöttö järjestetään ja millainen verk ko yhteys tilaan tulee järjestää. Koska eri kunnissa koetilat saattavat poike ta huomattavasti toisistaan, on yksityiskohtaisten ohjeiden an ta minen käytännössä mahdotonta ja jokainen koetila joudutaan miet timään omana kokonaisuutenaan. Nakkilan yhteiskoululle laadituissa suun ni tel mis sa on lähdetty siitä, että koetilaan tehdään mah dol li simman suuri osa sähkö- ja atk-asennuksista kiinteinä asennuksina. Koe ti lo ja on ylioppilastutkintolautakunnan mukaan mahdollista raken taa myös kokonaan irrallisin kaapelein ja jatkojohdoin, mutta Nak ki lan yhteiskoululla sitä ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Juh la sa lia tullaan käyttämään mahdollisimman paljon yli op pi las kokei den ohella myös tavallisiin koetilanteisiin. Tämä edellyttää, että koe ti la on käyttöönotettavissa mahdollisimman nopeasti ja vai vat tomas ti, jota kiinteä asennus helpottaa. Suunnitelma ko ko nai suu dessaan on esityslistan liitteenä, liite nro 4/ Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut suun ni tel mat ja päät tää toteuttaa hankkeen vuoden 2015 aikana. Hank keen kustannukset katetaan investointiohjelman määrärahoista kus tan nus pai kal ta (koulujen pienet korjaustyöt). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Pekka Varheensalo, Pasi Rantala, NVH-Sähkö Ky

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Nakkilan vesitornin korjaustoimenpiteiden työselostus /44.441/2014 Teknltk 35 Nakkilan vesitornin kuntotutkimuksen on tehnyt Vahanen Oy vuonna Kuntotutkimus on käsitelty teknisessä lautakunnassa /58. Rakennusosasto on pyytänyt kuntotut ki muk seen poh jau tuen Vahanen Oy:ltä työselostuksen vuonna 2015 suo ri tet tavia korjaustoimenpiteitä varten. Työselostuksen vesitornin kor jaustoi men pi teis tä Vahanen Oy on toimittanut Työselostus seu raa esi tys lis tan liitteenä, liite nro 5/ Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Va ha nen Oy:n laatiman työselostuksen Nakkilan ve si tornis sa suoritettavia korjaustoimenpiteitä varten. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote Vahanen Oy Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Teknltk 36 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat kir jeet ja asiakirjat: 1. Kunnanhallituksen pöytäkirjanote /54, vuoden 2015 talousarvion noudattaminen ja käyttösuunnitelma. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Vahanen Oy:n Nakkilan liikuntakeskuksessa suorittama kuntotutkimus ja sen aiheuttamat jatkotoimenpiteet 88/44.441/2015 Teknltk 25 Nakkilan liikuntakeskusrakennuksen kuntotutkimuksia suorittanut Va ha nen Oy on toimittanut Nakkilan kun nan rakennusosastolle liittee nä, liite nro 10/ ole van kun to tut ki mus ra por tin Ky sei nen raportti on toimitettu sähköpostitse vs. kun nanjoh ta jal le sekä sivistysjohtajalle. Asias ta käytiin myös palaveri heidän kanssaan , johon osal lis tui heidän lisäkseen tekninen joh ta ja ja kunnan rakennusmestari. Vs. kunnanjoh ta ja informoi kunnan hal li tus ta asiassa. Teknisen lautakunnan jäsenille raport ti lähetettiin postitse Kun to tut ki muk sen kohteena ovat olleet lii kun ta kes kuk sen yläpohjan ja ul ko sei nien Si po rex lankut, ul ko vai pan ilma- ja lämpövuodot sekä al las ti lo jen näkyvissä olevia be to ni ra ken teita. Ky sei sien kun to tut kimuk sien suoritus on liittynyt ra ken nuk sen pe rus pa ran nus töi den suun nit te luun. Kuntotutkimuksissa on tullut ilmi asioita, jotka vaikuttavat uimahallin tu le vai suu teen merkittävällä tavalla. Uimahallin eri rakenneosista on kun to tut ki muk ses sa todettu mm. seuraavaa: Altaat Altaiden betoni on kloridipitoista ja teräkset ovat osittain pahoin ruos tu neet. Altaat tulee uusia. Välipohja Altaan reunan ja allashuoneen lattian väliseen liikuntasaumaan pääsee vettä ja se kulkeutuu kantavan betonivälipohjan päälle ja imeytyy betoniin ruostuttaen kaikki teräkset. Välipohjan betoni sisältää huo mat ta van suuren määrän klorideja. Välipohjat tulee uusia. Yläpohja Uimahallin allastilan yläpohja vuotaa liittymistään allashuoneen kosteaa sisäilmaa rakenteisiin ja rakennuksesta ulos runsaasti. Osa Sipo rex-lan kuis ta on kosteita ja ilmavuotokohdistaan märkiä. Varsinkin al las ti lan osalla, jossa sisäilman kosteuspitoisuus on suuri, vuotava kos tea ilma kastelee Siporex-lankut. Siporex on allastilojen sei nissä ja yläpohjissa riskirakenne. Betonipilarit ja palkit Allashuoneen teräsbetonipilarit tulee uusia. Korjaaminen ei tule ky sy myk seen koska kloridipitoinen betoni tulee poistaa niin syvälle, et tä saavutetaan kloridipitoisuus, joka on alle 0,02% betonin pai nos-

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ta. Lisäksi pilarien betoni on imevää ja huokoista sen tavanomaista kor keam man vesisementtisuhteen vuoksi. Tiivistettynä voidaan todeta, että tutkimusraportissa esitettyjen tie tojen mukaan uimahalliosan vauriot sekä rakenteissa, että tekniikassa ovat sellaiset, että korjaaminen ei enää kannata. Uimahallin be to nira ken teet ovat pahoin rapautuneet ja teräkset ruostuneet vuotavan klo ri di pi toi sen veden johdosta. Betonirakenteissa on huomattava mää rä klorideja, jotka ruostuttavat teräksiä. Myös betonin laatu on kes ki mää räis tä heikompaa ja pilareissa on pettämisvaara varsinkin kun teräkset ruostuvat. Koska uimahallin yleiskunto on huono, tekniikka pahoin vau rioi tu nutta ja betonirakenteet kloridivaurioituneet on Vahanen oy:n laatiman tut ki muk sen mukaan turvallisin, edullisin ja paras vaihtoehto ra kentaa uimahallin osuus kokonaan uudestaan. Kuntotutkimusraportin vuoksi on rakennusosastolla pidetty pa la ve ri, johon ovat osallistuneet Tekninen johtaja Harri Kuk ku la, Ra ken nus mes ta ri Teemu Harjunen sekä Ra ken nus tar kas ta ja Seppo Saa ri maa. Lisäksi palaveriin on osallistunut pu he lin yh tey den vä li tyksel lä kuntotutkimusraportin laatija Jukka Maja. Palaverissa tul tiin siihen lopputulokseen, että näiden aivan viime päivien aikana saa tu jen tie to jen valossa rakennusosasto näkee, että Nakkilan ui ma hal li raken nus ei enää täytä vaatimusta rakenteellisesta tur val li suu des ta. Tä män vuoksi on uimahallirakennus asetettava vä lit tö mäs ti käyt tökiel toon. Ohessa seuraa raporttia täydentävä Jukka Ma jan lausunto, lii te nro 11/ Rakennusosaston näkemyksen mukaan tulisi kunnanhallituksen välit tö mäs ti käynnistää tarve- / hankesuunnittelu, jossa huomioidaan lii kun ta hal lin kokonaisvaltainen perusparannus ja ui ma hal li ra ken nuksen purku. Nakkilan kunnan vuoden 2015 investointiohjelmassa on va rat tu na euron määräraha liikuntahallin perusparannuksen suun nit te luun, jolla voitaisiin ainakin osittain kattaa ko ko nais val taisen han ke suun nit te lun aiheuttamia kustannuksia. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa Nak ki lan uimahallirakennuksen käyttökieltoon. Käyt tö kiel to tulee voimaan välittömästi, uimahallissa esiin tulleiden ra ken teel lis ten vikojen vuok si. Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää kun nan hal li tuksel le, että kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä ko ko lii kun takes kus ra ken nuk sen osalta nopeasti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Runsaan keskustelun jälkeen tekninen lautakunta piti tärkeänä, että si vis tys osas ton tulee informoida kuntalaisia asiasta ensitilassa ja hoi taa jo tilatuille ja maksetuille vuoroille kuljetuksen naapurikuntien

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ui ma hal lei hin, tai hyvittää käyttämättömät liput. Lautakunta täs mensi, että uimahallirakennuksen osalla on keilahalli, jota myös asetettu käyt tö kiel to koskee. Tämän :n käsittelyn jälkeen vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren poistui ko kouk ses ta klo 18:30. Täytäntöönpano: Ote sivistyslautakunta, kunnanhallitus, ra ken nustar kas ta ja, Porin kaupungin ympäristövirasto, Vahanen Oy:lle Jukka Maja. Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh Kh 79 Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen jäsenille asiantuntija Jukka Majan päivätty lausunto Nakkilan uimahallista sekä raken nus tar kas ta jan päätös käyttökiellon rajauksesta. Tekninen lautakunta on samassa kokouksessa keskeyttänyt lii kun takes kuk sen salaojien uusimista ja varastorakennuksen rakentamista kos ke neen hankintaprosessin uimahallirakennuksesta esiin tulleiden seik ko jen vuoksi. Hanke edellyttää uutta selvittelyä. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa tiedokseen teknisen lauta kun nan päätöksen uimahallirakennuksen käyttökiellosta. Vi ras tossa jatketaan asian edellyttämien toimien valmistelua. Päätös: Keskustelun jälkeen vs. kunnanjohtaja lisäsi ehdotukseensa, että kun nan hal li tus merkitsee lisäksi tiedokseen Nakkilan keilailuliiton lähet tä män kirjelmän keilahallin käyttökiellon kumoamisesta ja lä hettää sen edelleen tekniselle lautakunnalle ja rakennustarkastajalle viran omais ar vioin tia varten. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto: ote ja kirjelmä: tekninen lautakunta ja rakennustarkastaja ote tiedoksi: Nakkilan keilailuliitto/ismo Heikintalo

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Teknltk 37 Kunnanhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta ja ra ken nus tarkas ta jal ta viranomaisarviointia käyttökiellon kumoamisesta kei la hallin osalta Nakkilan Keilailuliiton lähettämän kirjelmän perusteella, kirjel mä seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 6/ Liitteenä on myös rakennustarkastajan päätös /19 käyttökiellon rajauk ses ta. Teknisen johtajan, rakennustarkastajan sekä uimahallien ja kyl py löiden johtavan erikoisasiantuntijan Jukka Majan välisten kes kus te lujen perusteella kirjelmän johdosta voidaan todeta seuraavaa: Kei lahal li kuuluu rakenteellisesti kom pak tis ti uimahallin yhteyteen ja näin ol len vioittuneet rakenteet kos ket ta vat myös keilahallin osuutta. Tästä syystä asetettua käyt tö kiel toa ja sen rajausta ei tule eikä voida muut taa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa edel lä mainitun kunnanhallitukselle viranomaisarviointinaan kei la hallin käyttökiellon kumoamisesta. Päätös: Keskustelun kuluessa Voitto Kankeri ehdotti, että keilahallia sai si käyttää huhtikuun loppuun. Jarmo Virtanen kannatti Voitto Kan ke rin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että asiassa oli äänestettävä koska oli tehty tek ni sen johtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Suori te tus sa kättennosto äänestyksessä teknisen johtajan ehdotus sai 4 ään tä (Asta von Frenckell, Mikko Lind, Kari-Pekka Kankeri ja Pasi Mä ke lä). Voitto Kankerin ehdotuksen puolesta äänesti 2 (Jarmo Virta nen ja Voitto Kankeri). Puheenjohtaja totesi teknisen johtajan ehdo tuk sen tulleen äänestyksessä lautakunnan päätökseksi. Täytäntöönpano: Ote Ismo Heikintalo, Jukka Maja, ra ken nus tarkas ta ja ja siirto kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat Teknltk 38 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee pöytäkirjaan mahdol lisesti lautakun nan käsiteltäväksi esittämät asiat, jotka ote taan val misteltavaksi ellei esittelijä voi tehdä päätösesitystä. Päätös: Kokouksen alussa tekninen johtaja ehdotti pu heen joh ta jalle, että otetaan käsittelyyn ylimääräisenä pykälänä kun nan hal li tuksen pyytämä viranomaisarviointi keilahallin käyttökiellon ku moa mises ta. Tämä käsitellään ennen muita esille tulevia asioita. Puheen joh ta ja tiedusteli lautakunnalta, että otetaanko pykälä yli mää räise nä lautakunnan käsittelyyn. Lautakunta päätti ottaa :n käsittelyyn yksimielisesti. Tekninen johtaja toi lautakunnalle tiedoksi, että Palvelukeskus Hyppin gil le rakennetaan suojakatos ruuankuljetuksia varten. Katoksen suun ni tel ma pii rus tuk sen on laatinut rakennusmestari Teemu Har junen ja kooltaan katos on noin 1,5 x 10,5 m. Terveystarkastaja on huo maut ta nut katoksen puuttumisesta. Jarmo Virtanen kertoi, että vanhan Säästöpankin edessä Kaup patien puolella on ollut 3-4 autopaikalla lunta. Tekninen johtaja vastasi, että asiasta ilmoitetaan aluetta hoitavalle ta hol le. Virtanen kertoi, että torin esiintymistason takaosasta on laatta ir ronnut ja porraskivi siirtynyt. Tekninen johtaja vastasi, että kohde käydään tarkistamassa. Virtanen kertoi kahdesta auton suistumisesta tien luiskaan vt 2:lla van han Nakkilan kaatopaikan kohdalla. Toinen suistumisista oli johta nut henkilön kuolemaan. Virtanen tiedusteli, ovatko suojakaiteet ky sei sel lä kohdalla riittävät. Tekninen johtaja vastasi, että on miettinyt samaa asiaa ja lupasi ottaa asiassa yhteyttä Ely-keskukseen pyytäen heitä tutkimaan asian. Asta von Frenckell tiedusteli onko kunta mukana Earth Hour il maston puolesta tapahtumassa tänä vuonna. Tekninen johtaja vastasi, että ympäristösihteeri hoitaa asiaa. Voitto Kankeri ilmoitti, että Osuuspankin edessä olevat py sä köin titas kut ovat vettä täynnä. Tekninen johtaja vastasi, että asiasta ollaan tietoisia ja tiemestarin

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta kans sa on paikka katsottu. Ely-keskukselle toimitetaan tieto asiasta. Jarmo Virtanen ilmoitti, että viemärin hajuhaitta jatkuu edelleen Soini las sa ja Suutarinmäentiellä hyötyjätepisteen kohdalla on havaittu sa maa ongelmaa. Tekninen johtaja vastasi, että asia saatetaan ympäristösihteerille tiedok si ja käy tarkastamassa ko. kohteet. Kokous päättyi klo 18:

21 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät: 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38. Oikaisuvaati mus Muutoksenha ku hankinta-asioissa Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 34, 35. A. Koska kansalliset kynnysarvot ylittävästä hankintapäätöksestä voidaan tehdä hankintalain mukainen kirjallinen hankinta oikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta kuntalain mukaisesti oikaisu vaa timuksena eikä kunnallis- tai hallintovalituksena: Pykälät: 32. B. Koska seuraavat hankintapäätökset alittavat kansalliset kynnysarvot, niistä voidaan tehdä hankintalain mukainen hankin taoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus: Pykälät: Valituskielto HLainkäyttöL:n 5 :n muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: PL 50, NAKKILA 34, 35. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisäl tö Hankintaoikaisuviranomainen ja - aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin hankintapäätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: PL 50, NAKKILA Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hankintaoikai sun sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Liitetään pöytäkirjaan

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2017 255 Kunnanhallitus Aika 24.04.2017 klo 15:45-15:56 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 120 Yhteistoimintasopimus Porin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot