YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus

2 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA? Yleiset perustelut Tampereen kaupungin hankintojen ympäristötavoitteet ja nykyinen menettelytapa HANKINTALAIT JA OHJEET Kynnysarvot Ympäristönäkökohdat hankintalakien kannalta HANKINTAPROSESSI TARVEHARKINTA TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN Hankinnan kohteen määrittely ja ehdottomat vaatimukset Ympäristömerkit Ympäristövaatimukset tuotteille, joille ei ole ympäristömerkin vaatimuksia Tuotantotavat Vaihtoehdot Kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteerit Käyttö- ja hävittämiskustannukset Painoarvot ja pisteytys Sopimusehdot Asiat, joita ei saa vaatia YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TARJOUSTEN SAAVUTTUA Tarjoajan pois sulkeminen Tarjouksen hylkääminen PALVELUT Ympäristöhallintajärjestelmät KÄYTÄNNÖN ALOITTAMINEN Energiankulutus Ympäristötiedonlähteet...13 LÄHTEET

3 2(14) 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKIN- NOISSA? Julkisia hankintoja tehdään Euroopassa yli miljardilla eurolla vuodessa ja Suomessa noin 15 miljardilla eurolla, joka on noin 14 % bruttokansantuotteesta. Hankintojen suuren määrän vuoksi julkisilla hankinnoilla on suuri vaikutus myös ympäristöön. Hankittavien tavaroiden ja palveluiden tuottaminen kuluttaa luo n- nonvaroja ja energiaa sekä tuottaa päästöjä ja jätteitä. Julkisissa hankinnoissa voidaan ostaa tuotteita, joiden tuotanto rasittaa ympäristöä vähemmän ja jotka ovat ympäristöystävällisempiä käyttää sekä hävittää. Vaadittaessa ja ostettaessa ympäristöystävällisempiä tuotteita voidaan julkisilla hankinnoilla ohjata tuotantoa ympäristöystävällisempään suuntaan. Tarjouspyyntöjen ympäristövaatimuksilla voidaan osoittaa hankkijan ympäristösitoutumista ja saada tuottajat panostamaan toimintansa ympäristönäkökohtiin. 1.1 Yleiset perustelut Useissa kansainvälisissä ja kansallisissa sopimuksissa ja ohjelmissa mainitaan, että kulutuksessa ja sitä kautta hankinnoissa tulisi pyrkiä kestävän kehityksen suuntaan. EU:n kuudennessa ympäristöohjelmassa (COD 2001/0029) mainitaan, että kestävien kulutusmallien toteutumiseksi lisätään muun muassa julkisyhteisöjen ostajien tietämystä prosessien ja tuotteiden ympäristövaikutuksista ja tätä varten on edistettävä ekologisesti kestävien julkisten hankintojen politiikkaa, joka mahdollistaa ympäristöominaisuuksien huomioimisen hankintamenettelyssä. Nykyisissä julkisiin hankintoihin liittyvissä direktiiveissä ympäristönäkökohtia ei ole mainittu erikseen, mikä selittyy sillä, että direktiivit ovat 90-luvun alkupuolelta, eikä ympäristöasioita pidetty silloin merkittävinä. EU-komissio antoi direktiivin tulkintaa täsmentävän tiedonannon julkisiin hankintoihin sovellettavasta yhteisön lainsäädännöstä ja mahdollisuuksista ottaa ympäristönäkökohdat huomioon julkisissa hankinnoissa. Tämä ohje perustuu edellä mainittuun tulkitsevaan tiedonantoon. Hankintadirektiivejä ollaan uusimassa ja direktiivit tulevat voimaan vuoden 2004 aikana. Uusi direktiivi tarkentaa hankintojen menettelytapoja. Kauppa- teollisuusministeriössä on alustavasti valmisteltu Suomeen uutta hankintalakia ja uusi laki tulee voimaan viimeistään vuoden 2005 alusta. 1.2 Tampereen kaupungin hankintojen ympäristötavoitteet ja nykyinen menettelytapa Tampereen kaupungin Kaupunkistrategian 2012 ympäristöä koskevana päämääränä on olla ympäristönsuojelun kärkikaupunki. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös ympäristönäkökohtien huomioimista Tampereen kaupungin hankinnoissa. Ympäristönäkökohtien huomioimisen käytäntö Tampereen kaupungin hankinnoissa on kirjavaa. Joissakin yksiköissä ympäristöasiat otetaan jo huomioon hankinnoissa ja toisissa käytetään kaupunginhallituksen hyväksymässä hankintaohjeessa mainittua lausetta.

4 3(14) Kaupunginhallituksen hyväksymä hankintaohje on vuodelta 1995 ja sen vuoksi siinä esiintyvä tieto on osittain vanhentunutta. Hankintaohjeen uusimista ollaan harkittu ja todennäköisesti uusiminen tehdään viimeistään uuden hankintalain tultua voimaan. Ympäristövaikutusten osalta Tampereen kaupungin hankintaohjeessa esitettyä esimerkkilausetta voidaan käyttää, jos tarjouspyyntöön ei osata laittaa tarkempia ympäristövaatimuksia. Ohjeesta poiketen tarjouspyynnössä ei voida enää pyytää tarjoajan jätehuoltosuunnitelmaa, jos tarjoajan jätehuollolla ei ole suoraan vaikutusta hankittavaan tuotteeseen. Jätehuoltosuunnitelman voi pyytää esimerkiksi siinä tapauksessa, että hankitaan palvelua, johon liittyy jätteiden lajittelua ja jätehuoltosuunnitelmalla yritys voi osoittaa, että heidän työntekijänsä osaavat lajitella jätteet oikein. Tämän ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää ja kehittää Tampereen kaupungin hankintakäytäntöjä ympäristönäkökohtien huomioimisen osalta. 2 HANKINTALAIT JA OHJEET 2.1 Kynnysarvot Julkisista hankinnoista säädetään Euroopan yhteisön lainsäädännössä, johon Suomen lait ja asetukset perustuvat. Hankintalain soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa. Hankintalain päätavoitteet ovat kilpailun aikaansaaminen sekä tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Julkisia hankintoja koskevissa asioissa kansallisena valitusviranomaisena toimii Suomessa markkinaoikeus. Julkisiin hankintoihin vaikuttavat ajantasaiset lait, direktiivit, sopimukset ja muut ohjeet löytyvät kauppa- ja teollisuusministeriön Internet-sivuilta. EU:n komissio on antanut muutaman tiedonannon, jotka helpottavat direktiivien tulkintaa. Tiedonantoja on annettu muun muassa sosiaalisista näkökulmista (KOM (2001) 566) ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta (KOM(2001)274). Kynnysarvot määräytyvät maailman kauppajärjestön julkisten hankintojen sopimuksen ja EY:n hankintadirektiivien mukaan. Kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoittaa kynnysarvojen määrät euroina vuosittain. Kynnysarvot löytyvät muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriön Internet-sivulta. Hankintalaki koskee sekä kynnysarvot ylittäviä että alittavia hankintoja. Lisäksi kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tulee noudattaa hankinta-asetuksissa annettuja yksityiskohtaisia määräyksiä. Kynnysarvot alittavissa hankinnoissa kilpailuttaminen voidaan suorittaa samoin kuin kynnysarvot ylittävissä hankinnoissakin tai kilpailuttaminen voidaan suorittaa lähettämällä tarjouspyyntö riittävälle määrälle kyseisen alan toimittajia, kuitenkin myös kynnysarvon alittavissa ha n- kinnoissa tarjouspyyntö tulee toimittaa kaikille, jotka sitä pyytävät. 2.2 Ympäristönäkökohdat hankintalakien kannalta Kansallisessa lainsäädännössä ja EU:n hankintadirektiiveissä ei ole suoraa mainintaa ympäristönäkökohtien käytöstä julkisissa hankinnoissa.

5 4(14) Vihreissä hankinnoissa noudatetaan lähinnä EU:n komission tulkitsevaa tiedonantoa julkisiin hankintoihin sovellettavasta yhteisön lainsäädännöstä ja mahdollisuuksista ottaa ympäristönäkökohdat huomioon julkisissa hankinnoissa. Ympäristönäkökohdat voidaan huomioida samalla tavalla kynnysarvot ylittävissä ja alittavissa hankinnoissa. 3 HANKINTAPROSESSI Hankintaprosessi muodostuu monesta eri osasta. Hankintaprosessi on kuvattu kaaviossa 1. Hankinta alkaa hankintatarpeen huomaamisesta ja hankittavan tuotteen määrittelystä. Hankintatarpeen määrittelyn ohella yksi tärkeimmistä hankintavaiheista on tarjouspyynnön laatiminen, sillä koko hankintamenettelyn tulee perustua tarjouspyyntöön. Tarjousten jättöajan umpeuduttua pidetään tarjousten avaustilaisuus, josta laaditaan avauspöytäkirja. Ennen tarjousten vertailua tulee varmistaa tarjoajien kelpoisuus ja sen jälkeen tarjousten sisällön vastaavuus tarjouspyyntöön. Tarjoukset vertaillaan tarjouspyynnössä mainittujen kriteerien perusteella. Hankintapäätös tehdään ja päätöksestä ilmoitetaan asianomaisille. Kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee tehdä jälki-ilmoitus. Kaavio 1. Hankintaprosessi Hankinnan suunnittelu ja hankintatarpeen märittely Tarvittaessa ennakkoilmoitus Tarjouspyynnön laatiminen ja hankintailmoituksen julkaiseminen Tarjousten saapuminen ja avaustilaisuus Hankintapäätöksen tekeminen ja siitä ilmoittaminen Tarjousten vertailu Tarjousten sisällön tarkistaminen Tarjoajien kelpoisuuden varmistaminen 4 TARVEHARKINTA Kaikista suurin vaikuttamisen mahdollisuus ympäristöasioihin hankintaa tehtäessä on tarveharkintavaihe. Ensisijaisesti tulee miettiä onko tuote todella tarpeellinen vai voisiko uuden tuotteen hankkimisen sijaan jokin vanha tuote ajaa saman asian. Jos päädytään uuden tuotteen hankkimiseen, tulee pohtia olisiko ympäristön kannalta järkevämpää hankkia palvelu vai tavara. Jos päädytään ostamaan tavara, tulee miettiä, mikä tuote on ympäristöystävällisin tuotannon, kulutuksen ja hävityksen kannalta. Esimerkiksi, jos tarpeena on päästä neuvotteluun toiselle paikkakunnalle, tulee miettiä, voisiko neuvottelun käydä puheli n- neuvotteluna, voisiko kyydin järjestää kimppakyytinä tai voisiko liikkumiseen käyttää julkista liikennettä. Jos mikään näistä vaihtoehdoista ei ole mahdollinen, tulee autoksi valita mahdollisimman vähän polttoainetta kuluttava auto, jonka päästöt ilmaan ovat mahdollisimman pienet.

6 5(14) 5 TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN Ympäristöasioiden huominen hankinnoissa tarkoittaa käytännössä sitä, että tarjouspyyntöön asetetaan ympäristönäkökohtiin liittyviä ehdottomia vaatimuksia ja/tai kriteereitä, joilla on merkitystä tuotteiden vertailussa ja näin valintoja kohdistetaan ympäristöystävällisempiin tuotteisiin. Ympäristöasiat voidaan huomioida hankintamenettelyn eri vaiheissa. Tärkeimpinä kohtina ovat hankittava tuote ja sen ominaisuuksien määrittely. Tarjouspyynnön suunnitteluun tulee varata tarpeeksi aikaa, sillä koko hankintamenettely perustuu tarjouspyynnössä esitettyihin asioihin. Tarjouspyynnöstä pitää tehdä tarkka, jotta saadut tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia, valinnan tekeminen on helppoa ja hankintapäätös voidaan perustella tarjouspyynnössä esitettyjen asioiden perusteella. Mitä täsmällisemmät ohjeet tarjouksen tekemiseen annetaan, sitä yksinkertaisempaa hankintamenettelyn loput osat ovat toteuttaa. 5.1 Hankinnan kohteen määrittely ja ehdottomat vaatimukset Hankinnan kohteen määrittelyssä ja ehdottomissa vaatimuksissa kuvaillaan hankittava tuote ja siltä vaadittavat ominaisuudet. Hankkija saa määritellä ha n- kittavan tuotteen mieleisekseen, sillä hankintalainsäädäntö ei puutu hankittavan tuotteen määrittelyyn. Määrittelyssä tulee kuitenkin huomioida, että se ei saa olla syrjivä eli määrittelyllä ei saa rajata tuotetta siten, että vain yksi toimittaja pystyisi täyttämään vaatimukset. Ehdottomat vaatimukset määrittävät hankkijan ostettavalta tuotteelta vaatiman tason. Hankittavalle koneelle voidaan esimerkiksi määritellä polttoainekulutus-, melu- ja päästörajat. Tarjouspyynnössä voidaan vaatia tiettyjä materiaaleja, kuten puuta tai kierrätysmateriaalia, tai vaatia, että tuote ei saa sisältää tiettyjä materiaaleja, kemikaaleja tai joitakin muita aineita. Tarjouspyynnössä ei saa mainita olemassa olevaa tuotenimeä kuin poikkeustapauksessa silloin, jos tuotetta on muuten todella hankala kuvata, kuitenkin tuotenimen yhteyteen tulee aina lisätä maininta: tai vastaava Ympäristömerkit Julkisissa hankinnoissa ei voida pyytää tarjouksia ympäristömerkityistä tuotteista, koska ympäristömerkkiä pyydettäessä tarjouspyynnöstä tulee syrjivä. Vaikka varsinaista ympäristömerkkiä tarjouspyynnössä ei voida edellyttää, voidaan ympäristömerkkien myöntämisperusteista poimia sopivia kriteereitä, jotka voidaan laittaa tuotteelta ehdottomasti vaadittaviksi ominaisuuksiksi. Kriteerejä käyttämällä voidaan vaatia, että tuote täyttää ympäristömerkin myöntämisperusteiden kriteerit, mutta tuotteella ei tarvitse olla ympäristömerkin käyttöoikeutta. Myöntämisperusteista poimittujen kriteerien tulee liittyä itse tuotteeseen eikä esimerkiksi tuotteen valmistustapaan, ellei valmistustavalla saavuteta joitakin näkyviä tai näkymättömiä laatuetuja. Käytettyjen kriteerien tulee olla selkeitä, jotta tarjoajan on helppo tarjota kriteerit täyttävää tuotetta. Koska kriteerit on poimittu suoraan ympäristömerkin myöntämisperusteista, tulee tarjoajalle antaa mahdollisuus todentaa kriteerien täyttyminen voimassaole-

7 6(14) valla ympäristömerkillä. Jos tarjoajalla ei ole tuotteelleen voimassaolevaa ympäristömerkkiä, täytyy tarjoajalle antaa mahdollisuus todentaa vaadittujen kriteerien täyttyminen myös jollakin toisella tavalla. Todentamiseksi voidaan hyväksyä valmistajan tekniset asiakirjat tai jonkin tunnustetun laitoksen laatima testausselostus. Käytännössä, jos ympäristökriteerit on poimittu ympäristömerkin myöntämisperusteista ja kriteerien täyttymisen voi todentaa voimassaolevan ympäristömerkin lupanumerolla, ei tarjouksia tule kuin sellaisilta yrittäjiltä, joilla on tuotteelle ympäristömerkki, koska muulla tavalla kriteerien täyttymisen todentaminen on työlästä. Pohjoismaisen ympäristömerkin kriteerit ja EU:n ympäristömerkin kriteerit ovat saatavilla suomenkielellä. Useilla valtioilla on omat kansalliset ympäristömerkit ja näiden kriteerejä voi myös hyödyntää Ympäristövaatimukset tuotteille, joille ei ole ympäristömerkin vaatimuksia Jos hankittavalle tuotteelle ei ole olemassa valmiita ympäristökriteerejä, kannattaa miettiä olisiko olemassa joitakin muita virallisen tahon määrittelemiä sta n- dardeja, luokitteluja tai kriteerejä, joita voisi hyödyntää. Tällaisia muita kriteerejä ovat muun muassa EURO-standardi ajoneuvojen moottoreille, Rakennustietosäätiön M1-standardi rakennustarvikkeille ja EU-maissa käytetty energiamerkintä laitteiden energiankulutukselle. Jos hankittavalle tuotteelle ei ole olemassa minkäänlaista virallista luokittelua, tulee ympäristönäkökohtien määrittäminen tehdä itse. Määrittämisessä tulee huomioida tuotteen koko elinkaari eli olemassa olo kehdosta hautaan. Vaikka tarjouspyynnössä ei voida puuttua tuotantotavan yksityiskohtiin, kuten tuotannon päästöihin, on ne silti hyvä käydä lävitse, jotta tiedettäisiin tuotannon suurimmat ympäristövaikutukset. Tuotannon osalta tulee mahdollisuuksien mukaan pohtia muun muassa tuotteeseen käytettyjä luonnonvaroja, kemikaaleja ja muita raaka-aineita, energian- ja vedenkulutusta, jätteiden syntyä sekä tuotannon aikaisia päästöjä veteen, maahan ja ilmaan. Vaikka tarjouspyyntöön ei saa laittaa vaatimuksia, jotka liittyvät tuotteet tuotantoon, voi tuotannon ympäristövaikutusten kartoittamisessa paljastua asioita, jotka vaikuttavat tuotteelle asetettaviin ehdottomiin vaatimuksiin. Käytön osalta tulee huomioida käytön aikainen energian- ja vedenkulutus, käyttöikä, päivittämis- ja uudistamismahdollisuus, varaosien saanti, huolto- ja korjauspalvelut sekä takuuaika. Hankintavaiheessa tulee miettiä myös tuotteen hävittämistä ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Ympäristövaikutusten kartoittamisen jälkeen arvioidaan näistä merkittävimmät ja yritetään muotoilla tarjouspyyntö siten, että voitaisiin vähentää näiden merkittävämpien ympäristövaikutusten haitallisuutta. Usein, jos yrityksessä on panostettu ympäristöasioihin, se näkyy yrityksen koko toiminnassa. Jos tuotteelle on asetettu käytön aikaisia ympäristövaatimuksia, saadaan todennäköisesti tarjouksia sellaisilta yrittäjiltä, jotka ovat ottaneet ympäristöasiat huomioon myös tuotteen tuotannossa. Ympäristökriteerejä muotoiltaessa tulee

8 7(14) Tuotantotavat 5.2 Vaihtoehdot kuitenkin varmistaa syrjimättömyyden vuoksi, että markkinoilla on useampi kuin yksi kriteerit täyttävä tuote. Prosessi voi aluksi vaikuttaa hankalalta ja työläältä, mutta usein hankkijalla on jo paljon tietoa hankittavasta tuotteesta ja sen koostumuksesta sekä erilaisista vaihtoehdoista, joita markkinoilla on. Ympäristönäkökohtien huomioinen tarjouspyynnössä teettää ensimmäisellä kerralla hiukan enemmän työtä, mutta seuraava kerta on jo paljon helpompi. Julkisissa hankinnoissa ei voida nykyisen lainsäädännön mukaan puuttua tuottajan toiminta tapoihin, jolla ei ole suoraa yhteyttä hankittavaan tuotteeseen. Kuitenkin komission tulkitsevan tiedonannon mukaan luomutuotanto tai vihreä sähkö eli sähkö, joka on tuotettu uusiutuvilla luonnonvaroilla, voidaan laittaa ehdottomaksi vaatimukseksi, koska tuote eroaa vastaavanlaisista tuotteista valmistusmenetelmältään ja valmistusmenetelmällä luodaan tuotteelle tunnusomaiset piirteet. Tiettyä tuotantoprosessia voidaan siis vaatia, jos vaadittu tuotantoprosessi eroaa tavallisesta tuotantotavasta ja voidaan sanoa, että tuotteelle saadaan tuotantoprosessilla aikaan tietty tunnusomainen piirre. Valmistusmenete l- mässä oleellista ei ole tuotantomenetelmä vaan ympäristötavoitteet eli esimerkiksi kaikki uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettu sähkö täytyy hyväksyä vihreäksi sähköksi, eikä valinnassa voi suosia esimerkiksi aurinkoenergiaa. Vaihtoehtojen käyttö mahdollistaa sen, että hankkija voi arvioida mikä vaihtoehto on taloudellisesti ja ympäristönäkökohdallisesti sopivin. Tarjouspyynnössä voidaan esittää erilaisia vaihtoehtoja hankittavalle tuotteelle esittämällä vaihtoehdoille ehdottomille vaatimuksille. Vaihtoehtoja on hyvä käyttää silloin, jos ei tiedetä, onko markkinoilla sellaisia tuotteita tarpeeksi, jotka täyttävät tiukemmat kriteerit ja silloin, jos ei tiedetä tuotteiden hintatasoa. Vaihtoehtoa käytettäessä tuotteelle asetetaan minimivaatimukset ja sen lisäksi tiukemmat lisävaatimukset. Tarjouspyynnössä tulee mainita, että tarjottavien tuotteiden tulee ensisijaisesti täyttää tiukemmat lisävaatimukset. Tarjoajalle annetaan kuitenkin mahdollisuus tarjota myös minimivaatimukset täyttäviä tuotteita, mutta nämä tuotteet huomioidaan ainoastaan, jos lisävaatimukset täyttävistä tuotteista ei saada riittävästi tarjouksia tai lisävaatimukset täyttävät tuotteet ovat liian kalliita. Esimerkiksi voidaan pyytää tarjouksia energiansäästölampuista ja vaihtoehtoisesti tavallista lampuista, jolloin ensisijaisesti halutaan ostaa energiansäästölamppuja, mutta ei olla varmoja, ovatko energiansäästölamput liian kalliita. Tarjousten saavuttua nähdään onko tiukemmat kriteerit täyttäviä tuotteita tarjottu, ja mikä näiden tuotteiden hinta on. Jos lisävaatimukset täyttäviä tarjouksia on saapunut ja hinta ei ole liian korkea, valitaan toimittaja tästä ryhmästä käyttämällä kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteerejä. Jos tarjouksia ei ole tullut tarpeeksi tai tuotteiden hinta on liian korkea, voidaan tuote valita kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteerejä käyttämällä siitä ryhmästä, joka täyttää asetetut minimivaatimukset. Hankinta voidaan myös jakaa osiin eli hankitaan osa toista vaihtoehtoa ja osa toista, tällöin tarjouspyynnössä

9 8(14) tulee olla maininta siitä, että hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden jakaa hankinta useamman tarjoajan kesken. Vaihtoehtoja voidaan käyttää myös siten, että asetetaan tuotteelle minimivaatimukset ja annettaan tarjoajalle mahdollisuus tarjota myös minimivaatimuksia parempia tuotteita. Tarjouspyynnössä olisi hyvä rajata, miltä ominaisuuksiltaan parempia tuotteita halutaan, jotta tarjousten vertailu voidaan suorittaa tasapuolisesti. Tarjouspyynnössä tulee mainita, että myös vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään. Vaihtoehtoja käytettäessä tulee aina mainita valintaperusteeksi kokonaistalo u- dellisesti edullisin tarjous ja yhdeksi kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteeriksi ympäristönäkökohdat tai ympäristövaikutukset. 5.3 Kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteerit Komission tulkitsevan tiedonannon mukaan, kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteereinä voidaan käyttää ympäristövaikutuksia, jotka tuovat taloudellista hyötyä hankkijalle. Näin ollen kokonaistaloudellisen edullisuuden kannalta voidaan perustella lähinnä vain pakkauksiin, käyttöön ja hävittämiseen liittyviä ympäristövaikutuksia. Kuitenkin KHO pyysi EY-tuomioistuimelta lausunnon Helsingin bussiliikenteen kilpailuttamiseen liittyvässä asiassa ja EY-tuomioistuimen päätöksen mukaan kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteerien ei tarvitse välttämättä tuottaa suoraa taloudellista hyötyä hankintayksikölle. Ympäristökriteerien, jotka eivät tuota suoraa taloudellista hyötyä hankintayksikölle, käyttö kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteina on vaikeata, joten kokonaistaloudellisessa edullisuudessa kannattaa kiinnittää huomiota hankittavan tuotteen käyttö- ja hävittämiskustannuksiin sekä tuotteen käyttöikään, takuuseen, huoltopalveluun, varaosiin, käyttökoulutukseen ja käyttöohjeeseen. Tarjouspyynnössä tulee mainita, että hankinta perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen eikä halvimpaan hintaan Käyttö- ja hävittämiskustannukset Käyttökustannuksissa huomioidaan tuotteen käytöstä aiheutuvat suorat kusta n- nukset, jotka ovat energian- ja vedenkulutus sekä huoltokustannukset. Huomioitavaa on myös tuotteen käyttöikä, takuu ja varaosien saatavuus eli onko varaosia saatavana, kuinka nopeasti varaosat ovat saatavissa ja kuinka pitkään varaosia on saatavana tuotteen valmistamisen loputtua. Käyttökustannuksiin liittyy epäsuorasti myös käyttöohjeen selkeys ja tarvittaessa järjestettävä käyttökoulutus, jotta tuotteen käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa eikä työaikaa kuluisi hitaaseen itseopiskeluun. Hävittämiskustannuksiin vaikuttaa voidaanko tuote uudistaa, uusiokäyttää, kierrättää, viedä kaatopaikalle vai onko tuote käytön jälkeen ongelmajätettä Painoarvot ja pisteytys Vaikka kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteereistä tulee olla taloudellista hyötyä, ei sitä hankintamenettelyssä tarvitse arvioida rahana, vaan talo u- dellisuuden voi ottaa huomioon yleisesti myönteisenä tekijänä, painoarvoja

10 9(14) 5.4 Sopimusehdot käyttämällä tai pisteytyksen avulla. Jos painoarvoja tai pisteytystä käytetään päätöksenteon perusteena, tulee niiden arvot mainita jo tarjouspyynnössä. Jos painoarvoja ei osata määrittää, tulee valintakriteerit mainita tarjouspyynnössä mahdollisuuksien mukaan tärkeysjärjestyksessä. Painoarvoja käytettäessä tarjouspyynnössä mainitaan jokaisen kokonaistalo u- dellisen edullisuuden valintakriteerin kohdalla paljonko kriteeriä painotetaan päätöksenteossa. Pisteytyksessä ilmoitetaan paljonko jokaisesta yksittäisestä valintakriteeristä voi saada pisteitä ja paljonko koko tarjouspyynnön maksimipisteet ovat. Painoarvoja tai pisteytystä käytettäessä tulee etukäteen miettiä millaisia asioita tarjottavan tuotteen tulee täyttää, jotta sille voidaan myöntää maksimipisteet. Painoarvo ja ja pisteytystä käytettäessä painotusten ja pisteiden tarkkaa jakotapaa ei ole pakko eritellä tarjouspyynnössä, mutta mitä tarkemmin laskutavat ilmoitetaan tarjouspyynnössä, sen avoimempaa toiminta on. Pisteytyksessä voidaan esimerkiksi antaa hinnasta 80 pistettä ja ympäristönäkökohdista 20 pistettä, jolloin maksimipisteet ovat 100. Halvimman hinnan tarjonnut saa 80 pistettä ja muiden tarjoajien hintapisteet voidaan laskea suhteellisena pisteytyksenä kaavalla, jossa halvin hinta jaetaan tarjoajan hinnalla ja tulos kerrotaan hinnasta annettavalla maksimi pistemäärällä. Esimerkiksi jos halvin tarjottu hinta on 1000 euroa ja tarjoaja tarjoaa 1200 eurolla ja pisteytys on 80, tarjoajan pisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: 1000 pisteet = * 80 = Ympäristökriteereiden täyttymisestä annetaan pisteitä etukäteen määriteltyjen myöntämisperusteiden mukaan. Hinta- ja ympäristöpisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut tarjoaja valitaan toimittajaksi. Painoarvoja ja pisteytystä käytettäessä tulee kuitenkin muistaa, että kaikkien tarjousten tulee täyttää asetetut ehdottomat vaatimukset. Kaupungin tavara- ja palveluhankinnoissa voidaan käyttää Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE) vuodelta Tietotekniikka hankinnoissa voidaan käyttää valtion tietotekniikkahankintojen yleisiä sopimusehtoja (VYSE) Ehtoja käytettäessä tarjouspyyntöön tulee laittaa tieto, mistä kyseiset ehdot ovat löydettävissä, esimerkiksi Internet-sivun osoite. Jos ehtoihin viitataan tarjouspyynnössä, tulee näistä ehdoista poikkeavat sopimusehdot ilmoittaa tarjouspyynnössä. Sopimusehdoista poikkeavat seikat tulisi mainita tarjouspyynnössä selvästi, esimerkiksi: JYSE:stä poiketen edellytämme takuuajan olevan kolme vuotta. Sopimusehdot liittyvät sopimuksen täytäntöönpanoon ja niiden tulee olla sellaisia, että jokaisella tarjoajaehdokkaalla on mahdollista ne täyttää. Sopimusehdoilla voidaan määritellä joitakin ympäristön kannalta tärkeitä asioita. Sopimusehdoilla voidaan vähentää esimerkiksi pakkauksista aiheutuvia luonnonvarojen käyttöä ja kustannuksia. Tarjoajalta voidaan vaatia, että tuotteet pakataan

11 10(14) irtotavarana eikä yksittäin, pakkauksen tulee olla uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä tai toimittajan on noudettava käytetyt pakkaukset. Sopimusehdoissa kannattaa pakkausten lisäksi kiinnittää huomiota muun muassa takuuaikaan, huoltopalveluihin, varaosiin, käyttöohjeisiin ja käyttökoulutukseen, jos niihin ei ole kiinnitetty huomiota kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteereissä. Takuuaika on JYSEssä määritelty 12 kuukaudeksi, joka on aika lyhyt aika. Takuuajaksi voi vaatia esimerkiksi 2 vuotta ja määritellä se siten, että myyjä on velvollinen viipymättä tiedon saatuaan kustannuksellaan poistamaan kaikki takuuaikana ilmenevät virheet tai toimittamaan uuden tuotteen virheellisen tilalle. Myyjän vastuu ei kuitenkaan kata tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa kulumista tai ostajan itse aiheuttamaa vahinkoa. Koska sopimusehdot ovat sitovia, voi pakkaukseen liittyvät vaatimukset olla sopimusehtoina liian vaativia. Pakkaukseen liittyviä vaatimuksia voi lisätä myös kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteereiksi, jos kriteereillä pyritään vähentämään pakkausten hävittämisestä aiheutuvia kustannuksia. Hankkijalle muodostuu taloudellista hyötyä jätemaksujen säästönä, jos pakkaukset ovat uudelleenkäytettäviä tai toimittaja noutaa pakkaukset tuotteen käyttäjältä. 5.5 Asiat, joita ei saa vaatia Käytettyjen ympäristökriteerien tulee aina liittyä itse tuotteeseen. Tavaraan ha n- kittaessa yrittäjän tapaan toimia ei voida puuttua, kuin siinä tapauksessa, että yrittäjän toiminnalla on suora vaikutus tuotteen laatuun. Tavaran toimittajalta ei voida edellyttää ympäristöhallintajärjestelmää kuten ISO tai EMAS. Tarjouspyynnössä ei voida vaatia ympäristömerkkiä, kuitenkin voidaan vaatia, että tuote täyttää mainitut ympäristömerkin myöntämisperusteen kriteerit. Kuljetusmatkaa ja kotimaisuutta ei voida pitää valintakriteereinä, koska ne ovat syrjiviä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteerien tulee tuoda hankkivalle yksikölle suoraa taloudellista tai muuta etua, esimerkiksi työllistävävaikutus ei ole suoraa taloudellista etua. 6 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TARJOUSTEN SAAVUTTUA Tarjouspyynnössä ilmoitettavien ympäristövaatimusten lisäksi on olemassa muutama ympäristönäkökohtiin liittyvä asia, jotka otetaan huomioon vasta tarjousten saavuttua. Ympäristörikkomus voi johtaa tarjoajan pois sulkemiseen ja, jos tarjous ei vastaa asetettuja vaatimuksia, tulee se hylätä. 6.1 Tarjoajan pois sulkeminen Tarjoajaehdokas tai tarjoaja voidaan sulkea pois hankintamenettelystä, jos hänellä ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen. Pois sulkeminen voidaan tehdä, jos tarjoaja tai tarjoajaehdokas on tuomittu esimerkiksi ympäristönsuojelulain tai jätelain rikkomisesta. Pois sulkeminen tulee tehdä ennen tarjousten vertailua. 6.2 Tarjouksen hylkääminen Hankinnasta päättävällä on oikeus hyväksyä tai perustellusti hylätä saadut tarjoukset. Tarjousta ei saa hyväksyä muun muassa, jos se ei täytä vaadittuja kri-

12 11(14) 7 PALVELUT teereitä tai jos se on saapunut myöhässä. Kaikkien tarjousten hylkäämiseen eli hankintamenettelyn keskeyttämiseen tulee olla hyvät perustelut, joista kaikille tarjoajille tulee tiedottaa. Palveluiden hankinnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin tavaroidenkin hankinnassa. Tärkeintä on toimia syrjimättömästi ja avoimesti. Palveluiden hankkiminen tavaroiden sijaan ei aina ole automaattisesti ympäristöystävällisempää, koska voi olla, että palvelun tarjoaja ei toimi kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Jotta palveluiden hankkimisella saavutettaisiin ympäristöhyötyä, tulee palveluiden toteuttamistavalle asettaa tarjouspyynnössä ympäristökriteerejä. Palveluiden hankinnassa ympäristökriteerien tulee liittyä ostettuun palveluun samalla tavalla kuin tavarahankinnoissakin eli kriteereillä ei voida puuttua toimittajan muuhun toimintaan. Palveluiden hankkimisessa kannattaa käyttää virallisten ympäristömerkkien kriteerejä, jos niitä on saatavilla. Jos virallista luokitteluja ei ole olemassa, tulee kriteerit pohtia itse. Kriteerien kartoittamisen palveluiden hankinnan yhteydessä voi aloittaa siitä, että miettii, mitä palvelusta suoritetaan hankintayksikön tiloissa tai mitä palvelusta jää hankintayksikölle. Kriteereissä kannattaa huomioida muun muassa, mitä toiminta hankintayksikön tiloissa kuluttaa (esim. kemikaalit, vesi ja energia), syntyykö toiminnasta jotakin, joka jää hankintayksikön tiloihin (esim. jätteet, kemikaalijäämät ja päästöt) ja tarvitaanko toiminnassa ympäristöasiantuntemusta. Ostetun palvelun tulisi toimia samoilla periaatteilla kuin sisäisen toiminnankin. Esimerkiksi, jos yksikössä käytetään vain ympäristömerkin kriteerit täyttävää paperia, tulee myös ostetun painotyön paperin täyttää ympäristömerkin kriteerit Ympäristöhallintajärjestelmät Ympäristöhallintajärjestelmää ei voida vaatia teknisen suorituskyvyn näyttönä, sillä yritysten ympäristöhallintajärjestelmät ovat hyvin eri tasoisia ja sisällöltään vaihtelevia, ja sen vuoksi ympäristöhallintajärjestelmä ei takaa, että yrityksen kaikki ympäristöasiat olisivat hyvin hoidetut. Tarjoajalta voidaan vaatia joitakin ympäristöhallintajärjestelmän osa-alueita, kuten jätehuoltoon, heidän hankintoihin tai ympäristöasiantuntemukseen liittyviä asioita, jos ne ovat oleellisia hankittavan tuotteen kannalta. Palveluiden hankintaan voi liittyä sellaisia ominaisuuksia, jotka tarjoaja voi todentaa sertifioidulla ympäristöhallintajärjestelmällä tai dokumentoidulla omalla ympäristöhallintajärjestelmällä. Esimerkiksi ympäristöasiantuntemusta voidaan vaatia ympäristöhankkeeseen liittyvän ympäristökonsultoinnin hankinnassa tai siivouspalvelua hankittaessa voidaan edellyttää, että siivoushenkilökunta osaa lajitella jätteet oikein. Tarjoajalle voidaan antaa mahdollisuus todentaa ympäristöasioiden huomioiminen heidän omissa hankinnoissaan ympäristöhallintajärjestelmällä, jos heidän ha n- kintansa vaikuttavat suoraan tuotteeseen, jota ollaan ostamassa. Laatujärjestelmää voidaan käyttää samalla tavoin kuin ympäristöhallintajärjestelmää.

13 12(14) Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa voidaan päättää, että tarjouspyyntö saatetaan vain ympäristöhallintajärjestelmän omaavien yritysten tietoon. Tarjouspyyntö tulee kuitenkin lähettää kaikille, jotka sen pyytävät. 8 KÄYTÄNNÖN ALOITTAMINEN Ympäristönäkökohtien huomioiminen hankinnoissa tulisi aloittaa siitä, että yksikössä sitoudutaan hankintojen viherryttämiseen. Ympäristönäkökohtien huomioimisen hankinnoissa voi sisällyttää yksikön kestävän kehityksen ohjelmaan. Kestävän kehityksen ohjelmaan on hyvä laittaa jokin konkreettinen tavoite hankintojen viherryttämisen osalta, esimerkiksi seuraavan vuoden aikana kaikissa yli euron tarjouspyynnöissä otetaan ympäristönäkökohdat huomioon tarjouspyyntöä laadittaessa. Ympäristönäkökohtien huomioimisen voi aloittaa joko samassa järjestyksessä kuin tarjouspyyntöjen tekeminen on ajankohtaista tai valita 5-10 tärkeintä tuoteryhmää ja laatia näille tuoteryhmille ympäristökriteerit. Tuoteryhmän tärkeyteen vaikuttaa hankintaan käytetty rahamäärä, ostettujen tuotteiden määrä ja tuotteen ympäristövaikutusten merkittävyys. Oleellista on, että tarjouspyyntöön asetetut kriteerit ovat sellaisia, että markkinoilla on yrittäjiä, joiden tuotteet täyttävät vaaditut kriteerit. Tarjouspyyntöön tulisi saada useampia tarjouksia, jotka täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset ja sen vuoksi onkin tärkeää ottaa markkinat huomioon tarjouspyyntöä laadittaessa. Jos etukäteen ei tiedetä tarkkaan tuleeko tarjouksia tarpeeksi, kannattaa vaihtoehtojen käyttöä harkita, jolloin minimivaatimus voi olla sellainen, johon useampi tarjoaja pystyy tekemään tarjouksen. Tarjouspyynnön lähettämisvaiheessa tulee varmistaa, että tarjouspyyntö lähetetään myös ympäristöystävällisempien tuotteiden tarjoajille. Kriteerien tulee olla selkeitä, jotta kriteerien täyttymiseen annettu vastaus on yksiselitteinen. Helpoin kriteeri on sellainen, johon vastataan kyllä tai ei, pitkät selitykset vaikeuttavat vertailun tekemistä, eikä vertailu ole enää objektiivista. 8.1 Energiankulutus Laitteiden osalta on yksinkertaisinta kiinnittää aluksi huomiota niiden energiankulutukseen ja virransäästöominaisuuksiin. Energiamerkintä tuli vuonna 1995 pakolliseksi EU:n alueella. Energiamerkintä on oltava kylmälaitteissa, pyykinpesukoneissa, kuivausrummuissa, kuivaavissa pesukoneissa ja astianpesukoneissa, lisäksi merkintä on käytössä myös kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa lampuissa. Energiamerkintä luokittelee laitteet seitsemään energialuokkaan, joista A on energiatehokkain. Yksikössä voidaan tehdä periaatepäätös, että hankitaan aina A- tai vähintään B-energialuokkaan kuuluvia laitteita. Tuotteen energiankulutukseen on kiinnitetty huomiota myös Pohjoismaisen ympäristömerkin, EU:n ympäristömerkin ja Energy StarTM merkin myöntämisperusteissa. TCO99-merkissä on samat virransäästövaatimukset kuin Energy StarTM merkissä ja lisäksi siinä on vaatimuksia myös tuotteen ympäristöystävällisyydelle. Jos laitteelle ei ole olemassa energiankulutukseen liittyvää luokittelua, saadaan taustatietoa laitteen energiankulutuksesta tuotteen valmistajilta. Saatujen tieto-

14 13(14) jen perusteella laitteelle voidaan asettaa tietty energiatehokkuusvaatimus ehdottomaksi vaatimukseksi tai käyttää vaihtoehtoisia energiavaatimuksia, jos ei tiedetä onko energiatehokkaampi tuote paljon kalliimpi kuin enemmän energiaa kuluttava. Energiankulutuksen voi liittää myös kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteeriksi, koska sen voi selvästi perustella taloudellisesti. Kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteereiksi laitetaan siten käyttökustannukset ja tarjoajia pyydetään laskemaan valmiiksi energiankulutus ja syntyvät energiakustannukset. Tarjouspyyntöön tulee silloin liittää arviot siitä, paljonko laitetta käytetään ja paljonko sähkö maksaa. 8.2 Ympäristötiedonlähteet Ympäristökriteerien laatimiseen tulee käyttää kaikkia mahdollisia lähteitä. Internetistä löytää paljon tuote-esittelyjä ja erilaisia artikkeleita tuotteista, mutta Internetistä haetun tiedon kanssa tulee olla kriittinen, koska kuka tahansa voi kirjoittaa Internetiin mitä tahansa. Internetissä on kuntasektorin Hymonet-työkalu, josta löytyy tiettyjen tuoteryhmien ympäristötuotetietoa. Hymonet löytyy osoitteesta Ympäristömerkkien myöntämisperusteista saa hyvän kuvan siitä, millaisia ympäristövaikutuksia tuotteella on. Pohjoismaisesta ympäristömerkistä ja EU:n ympäristömerkistä tietoa löytyy muun muassa osoitteesta Tietoa kannattaa kysyä myös jo olemassa olevalta toimittajalta tai sellaiselta yrittäjältä, joka on edistyksellinen ympäristöasioiden suhteen. Yrittäjät kutsuvat yleensä mielellään potentiaalisia hankkijoita tutustumaan omaan toimintaansa, mutta aina kannattaa muistaa, että yksittäisen yrityksen jakama tietoa ei välttämättä ole puolueetonta. Vierailu tai tietojen kysyminen ei ole syrjivää, jos ha n- kinta ei ole juuri sillä hetkellä ajankohtainen eli vierailuja kannattaa suunnitella hyvissä ajoin etukäteen ennen tarjouspyynnön laatimista. Jos tietoja tarvitaan siinä vaiheessa, kun tarjouspyyntöä ollaan laatimassa, olisi tietoja hyvä kysyä useammalta tarjoajalta ja ainakin alalla toimivilta isoimmilta yrityksiltä. Jos tietoa ei löydy, voi ympäristöasioihin liittyviä tietoja kysyä tarjouspyynnössä, jolloin saadut tiedot eivät vaikuta tarjousten vertailuun, mutta tietoja voidaan käyttää seuraavalla kerralla tarjouspyyntöä laadittaessa, jotta ympäristövaatimukset saadaan asetettua oikealle tasolle. LÄHTEET Komission tulkitseva tiedonanto julkisiin hankintoihin sovellettavasta yhteisön lainsäädännöstä ja mahdollisuuksista ottaa ympäristönäkökohdat huomioon julkisissa hankinnoissa, KOM(2001)274 Nissinen Ari, Käsikirjoitus, Menettelytavat julkisissa ekohankinnoissa, 2003, Suomen Ympäristökeskus

15 14(14) Yleiset hankintaohjeet Suomen kuntaliitto WWW-tiedosto. Kauppa- ja toellisuusministeriö, Luettu , Ympäristöministeriön moniste 100, Ympäristöhallinnon hankintastrategiatyöryhmän muistio, Helsinki 2002

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet. Miten huomioida ympäristönäkökohdat hankintaprosessissa

Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet. Miten huomioida ympäristönäkökohdat hankintaprosessissa Kestävät julkiset hankinnat Elina Ojala, Motiva Esityksen sisältö Motiva ja Motivan hankintapalvelu Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet Hankintojen tilanne EU:ssa ja Suomessa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HYDROKOPTERIN HANKINTA

HYDROKOPTERIN HANKINTA 1 HYDROKOPTERIN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3 kpl) hydrokopterista trailereineen. Hankintamenettely Osatarjous Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Muulta osin tarjousten vertailu on vielä kesken ja valmistelu jatkuu.

Muulta osin tarjousten vertailu on vielä kesken ja valmistelu jatkuu. LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUSOSAN IRTOKALUSTEET Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.5.2015 ( 56): Launosten koulun laajennusosan irtokalusteista julkaistiin 28.4.2015 tarjouspyyntö julkisten hankintojen HILMA-ilmoitusmenettelyä

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1/5 Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus 1. Hankinnan yksilöinti Kirkkonummen kunnan terveystoimi pyytää tarjousta kirkkonummelaisten naisten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 SAIRAALA- JA HOITOKALUSTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Pyydämme tarjoustanne Janakkalan kunnan terveyskeskussairaalan käyttöön tulevista sairaala- ja hoitokalusteista.

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta kolmen yritysalueen mainospylonista ja seitsemästä risteysopasteesta sekä näihin liittyvistä päivityspalveluista.

Pyydämme tarjousta kolmen yritysalueen mainospylonista ja seitsemästä risteysopasteesta sekä näihin liittyvistä päivityspalveluista. KEMPELEEN YRITYSALUEIDEN MAINOSPYLONIT JA OPASTEET Tarjouksen pyytäjä/tilaaja Tarjouspyynnön kohde Kempeleen kunta PL 12 90441 Kempele Yhteyshenkilö: Kehitysjohtaja Eija Puotiniemi p 0500 663662 e-mail

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet Tuusula 11.11.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT

SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT 8.9.2008 SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta sairaanhoidollisista pienlaitteista, hoitovälineistä

Lisätiedot

2.5.2013. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

2.5.2013. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) PIENKUORMAAJAN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne yleiskauhalla varustetusta pienkuormaajasta. Pienkuormaajan käyttötarkoitus Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen opetusmaatilalla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Keittiölaitetarjous opiskelijaravintola Apilaan, astianpesuosastolle. Hankinnan kohde on kuvattu liitteessä 1 laitemäärittelyt.

Keittiölaitetarjous opiskelijaravintola Apilaan, astianpesuosastolle. Hankinnan kohde on kuvattu liitteessä 1 laitemäärittelyt. 1 ASTIANPESUKONEEN JA YHDISTELMÄUUNIN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaite hankinnoista oheisten asiakirjojen mukaisesti. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet Tarjouspyyntö Kauhajoen kaupunki / sivistysosasto (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin

Lisätiedot

SAMMUTUSAUTON HANKINTA

SAMMUTUSAUTON HANKINTA SAMMUTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne sammutusautosta Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus on julkaistu

Lisätiedot