YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus

2 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA? Yleiset perustelut Tampereen kaupungin hankintojen ympäristötavoitteet ja nykyinen menettelytapa HANKINTALAIT JA OHJEET Kynnysarvot Ympäristönäkökohdat hankintalakien kannalta HANKINTAPROSESSI TARVEHARKINTA TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN Hankinnan kohteen määrittely ja ehdottomat vaatimukset Ympäristömerkit Ympäristövaatimukset tuotteille, joille ei ole ympäristömerkin vaatimuksia Tuotantotavat Vaihtoehdot Kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteerit Käyttö- ja hävittämiskustannukset Painoarvot ja pisteytys Sopimusehdot Asiat, joita ei saa vaatia YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TARJOUSTEN SAAVUTTUA Tarjoajan pois sulkeminen Tarjouksen hylkääminen PALVELUT Ympäristöhallintajärjestelmät KÄYTÄNNÖN ALOITTAMINEN Energiankulutus Ympäristötiedonlähteet...13 LÄHTEET

3 2(14) 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKIN- NOISSA? Julkisia hankintoja tehdään Euroopassa yli miljardilla eurolla vuodessa ja Suomessa noin 15 miljardilla eurolla, joka on noin 14 % bruttokansantuotteesta. Hankintojen suuren määrän vuoksi julkisilla hankinnoilla on suuri vaikutus myös ympäristöön. Hankittavien tavaroiden ja palveluiden tuottaminen kuluttaa luo n- nonvaroja ja energiaa sekä tuottaa päästöjä ja jätteitä. Julkisissa hankinnoissa voidaan ostaa tuotteita, joiden tuotanto rasittaa ympäristöä vähemmän ja jotka ovat ympäristöystävällisempiä käyttää sekä hävittää. Vaadittaessa ja ostettaessa ympäristöystävällisempiä tuotteita voidaan julkisilla hankinnoilla ohjata tuotantoa ympäristöystävällisempään suuntaan. Tarjouspyyntöjen ympäristövaatimuksilla voidaan osoittaa hankkijan ympäristösitoutumista ja saada tuottajat panostamaan toimintansa ympäristönäkökohtiin. 1.1 Yleiset perustelut Useissa kansainvälisissä ja kansallisissa sopimuksissa ja ohjelmissa mainitaan, että kulutuksessa ja sitä kautta hankinnoissa tulisi pyrkiä kestävän kehityksen suuntaan. EU:n kuudennessa ympäristöohjelmassa (COD 2001/0029) mainitaan, että kestävien kulutusmallien toteutumiseksi lisätään muun muassa julkisyhteisöjen ostajien tietämystä prosessien ja tuotteiden ympäristövaikutuksista ja tätä varten on edistettävä ekologisesti kestävien julkisten hankintojen politiikkaa, joka mahdollistaa ympäristöominaisuuksien huomioimisen hankintamenettelyssä. Nykyisissä julkisiin hankintoihin liittyvissä direktiiveissä ympäristönäkökohtia ei ole mainittu erikseen, mikä selittyy sillä, että direktiivit ovat 90-luvun alkupuolelta, eikä ympäristöasioita pidetty silloin merkittävinä. EU-komissio antoi direktiivin tulkintaa täsmentävän tiedonannon julkisiin hankintoihin sovellettavasta yhteisön lainsäädännöstä ja mahdollisuuksista ottaa ympäristönäkökohdat huomioon julkisissa hankinnoissa. Tämä ohje perustuu edellä mainittuun tulkitsevaan tiedonantoon. Hankintadirektiivejä ollaan uusimassa ja direktiivit tulevat voimaan vuoden 2004 aikana. Uusi direktiivi tarkentaa hankintojen menettelytapoja. Kauppa- teollisuusministeriössä on alustavasti valmisteltu Suomeen uutta hankintalakia ja uusi laki tulee voimaan viimeistään vuoden 2005 alusta. 1.2 Tampereen kaupungin hankintojen ympäristötavoitteet ja nykyinen menettelytapa Tampereen kaupungin Kaupunkistrategian 2012 ympäristöä koskevana päämääränä on olla ympäristönsuojelun kärkikaupunki. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös ympäristönäkökohtien huomioimista Tampereen kaupungin hankinnoissa. Ympäristönäkökohtien huomioimisen käytäntö Tampereen kaupungin hankinnoissa on kirjavaa. Joissakin yksiköissä ympäristöasiat otetaan jo huomioon hankinnoissa ja toisissa käytetään kaupunginhallituksen hyväksymässä hankintaohjeessa mainittua lausetta.

4 3(14) Kaupunginhallituksen hyväksymä hankintaohje on vuodelta 1995 ja sen vuoksi siinä esiintyvä tieto on osittain vanhentunutta. Hankintaohjeen uusimista ollaan harkittu ja todennäköisesti uusiminen tehdään viimeistään uuden hankintalain tultua voimaan. Ympäristövaikutusten osalta Tampereen kaupungin hankintaohjeessa esitettyä esimerkkilausetta voidaan käyttää, jos tarjouspyyntöön ei osata laittaa tarkempia ympäristövaatimuksia. Ohjeesta poiketen tarjouspyynnössä ei voida enää pyytää tarjoajan jätehuoltosuunnitelmaa, jos tarjoajan jätehuollolla ei ole suoraan vaikutusta hankittavaan tuotteeseen. Jätehuoltosuunnitelman voi pyytää esimerkiksi siinä tapauksessa, että hankitaan palvelua, johon liittyy jätteiden lajittelua ja jätehuoltosuunnitelmalla yritys voi osoittaa, että heidän työntekijänsä osaavat lajitella jätteet oikein. Tämän ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää ja kehittää Tampereen kaupungin hankintakäytäntöjä ympäristönäkökohtien huomioimisen osalta. 2 HANKINTALAIT JA OHJEET 2.1 Kynnysarvot Julkisista hankinnoista säädetään Euroopan yhteisön lainsäädännössä, johon Suomen lait ja asetukset perustuvat. Hankintalain soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa. Hankintalain päätavoitteet ovat kilpailun aikaansaaminen sekä tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Julkisia hankintoja koskevissa asioissa kansallisena valitusviranomaisena toimii Suomessa markkinaoikeus. Julkisiin hankintoihin vaikuttavat ajantasaiset lait, direktiivit, sopimukset ja muut ohjeet löytyvät kauppa- ja teollisuusministeriön Internet-sivuilta. EU:n komissio on antanut muutaman tiedonannon, jotka helpottavat direktiivien tulkintaa. Tiedonantoja on annettu muun muassa sosiaalisista näkökulmista (KOM (2001) 566) ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta (KOM(2001)274). Kynnysarvot määräytyvät maailman kauppajärjestön julkisten hankintojen sopimuksen ja EY:n hankintadirektiivien mukaan. Kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoittaa kynnysarvojen määrät euroina vuosittain. Kynnysarvot löytyvät muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriön Internet-sivulta. Hankintalaki koskee sekä kynnysarvot ylittäviä että alittavia hankintoja. Lisäksi kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tulee noudattaa hankinta-asetuksissa annettuja yksityiskohtaisia määräyksiä. Kynnysarvot alittavissa hankinnoissa kilpailuttaminen voidaan suorittaa samoin kuin kynnysarvot ylittävissä hankinnoissakin tai kilpailuttaminen voidaan suorittaa lähettämällä tarjouspyyntö riittävälle määrälle kyseisen alan toimittajia, kuitenkin myös kynnysarvon alittavissa ha n- kinnoissa tarjouspyyntö tulee toimittaa kaikille, jotka sitä pyytävät. 2.2 Ympäristönäkökohdat hankintalakien kannalta Kansallisessa lainsäädännössä ja EU:n hankintadirektiiveissä ei ole suoraa mainintaa ympäristönäkökohtien käytöstä julkisissa hankinnoissa.

5 4(14) Vihreissä hankinnoissa noudatetaan lähinnä EU:n komission tulkitsevaa tiedonantoa julkisiin hankintoihin sovellettavasta yhteisön lainsäädännöstä ja mahdollisuuksista ottaa ympäristönäkökohdat huomioon julkisissa hankinnoissa. Ympäristönäkökohdat voidaan huomioida samalla tavalla kynnysarvot ylittävissä ja alittavissa hankinnoissa. 3 HANKINTAPROSESSI Hankintaprosessi muodostuu monesta eri osasta. Hankintaprosessi on kuvattu kaaviossa 1. Hankinta alkaa hankintatarpeen huomaamisesta ja hankittavan tuotteen määrittelystä. Hankintatarpeen määrittelyn ohella yksi tärkeimmistä hankintavaiheista on tarjouspyynnön laatiminen, sillä koko hankintamenettelyn tulee perustua tarjouspyyntöön. Tarjousten jättöajan umpeuduttua pidetään tarjousten avaustilaisuus, josta laaditaan avauspöytäkirja. Ennen tarjousten vertailua tulee varmistaa tarjoajien kelpoisuus ja sen jälkeen tarjousten sisällön vastaavuus tarjouspyyntöön. Tarjoukset vertaillaan tarjouspyynnössä mainittujen kriteerien perusteella. Hankintapäätös tehdään ja päätöksestä ilmoitetaan asianomaisille. Kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee tehdä jälki-ilmoitus. Kaavio 1. Hankintaprosessi Hankinnan suunnittelu ja hankintatarpeen märittely Tarvittaessa ennakkoilmoitus Tarjouspyynnön laatiminen ja hankintailmoituksen julkaiseminen Tarjousten saapuminen ja avaustilaisuus Hankintapäätöksen tekeminen ja siitä ilmoittaminen Tarjousten vertailu Tarjousten sisällön tarkistaminen Tarjoajien kelpoisuuden varmistaminen 4 TARVEHARKINTA Kaikista suurin vaikuttamisen mahdollisuus ympäristöasioihin hankintaa tehtäessä on tarveharkintavaihe. Ensisijaisesti tulee miettiä onko tuote todella tarpeellinen vai voisiko uuden tuotteen hankkimisen sijaan jokin vanha tuote ajaa saman asian. Jos päädytään uuden tuotteen hankkimiseen, tulee pohtia olisiko ympäristön kannalta järkevämpää hankkia palvelu vai tavara. Jos päädytään ostamaan tavara, tulee miettiä, mikä tuote on ympäristöystävällisin tuotannon, kulutuksen ja hävityksen kannalta. Esimerkiksi, jos tarpeena on päästä neuvotteluun toiselle paikkakunnalle, tulee miettiä, voisiko neuvottelun käydä puheli n- neuvotteluna, voisiko kyydin järjestää kimppakyytinä tai voisiko liikkumiseen käyttää julkista liikennettä. Jos mikään näistä vaihtoehdoista ei ole mahdollinen, tulee autoksi valita mahdollisimman vähän polttoainetta kuluttava auto, jonka päästöt ilmaan ovat mahdollisimman pienet.

6 5(14) 5 TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN Ympäristöasioiden huominen hankinnoissa tarkoittaa käytännössä sitä, että tarjouspyyntöön asetetaan ympäristönäkökohtiin liittyviä ehdottomia vaatimuksia ja/tai kriteereitä, joilla on merkitystä tuotteiden vertailussa ja näin valintoja kohdistetaan ympäristöystävällisempiin tuotteisiin. Ympäristöasiat voidaan huomioida hankintamenettelyn eri vaiheissa. Tärkeimpinä kohtina ovat hankittava tuote ja sen ominaisuuksien määrittely. Tarjouspyynnön suunnitteluun tulee varata tarpeeksi aikaa, sillä koko hankintamenettely perustuu tarjouspyynnössä esitettyihin asioihin. Tarjouspyynnöstä pitää tehdä tarkka, jotta saadut tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia, valinnan tekeminen on helppoa ja hankintapäätös voidaan perustella tarjouspyynnössä esitettyjen asioiden perusteella. Mitä täsmällisemmät ohjeet tarjouksen tekemiseen annetaan, sitä yksinkertaisempaa hankintamenettelyn loput osat ovat toteuttaa. 5.1 Hankinnan kohteen määrittely ja ehdottomat vaatimukset Hankinnan kohteen määrittelyssä ja ehdottomissa vaatimuksissa kuvaillaan hankittava tuote ja siltä vaadittavat ominaisuudet. Hankkija saa määritellä ha n- kittavan tuotteen mieleisekseen, sillä hankintalainsäädäntö ei puutu hankittavan tuotteen määrittelyyn. Määrittelyssä tulee kuitenkin huomioida, että se ei saa olla syrjivä eli määrittelyllä ei saa rajata tuotetta siten, että vain yksi toimittaja pystyisi täyttämään vaatimukset. Ehdottomat vaatimukset määrittävät hankkijan ostettavalta tuotteelta vaatiman tason. Hankittavalle koneelle voidaan esimerkiksi määritellä polttoainekulutus-, melu- ja päästörajat. Tarjouspyynnössä voidaan vaatia tiettyjä materiaaleja, kuten puuta tai kierrätysmateriaalia, tai vaatia, että tuote ei saa sisältää tiettyjä materiaaleja, kemikaaleja tai joitakin muita aineita. Tarjouspyynnössä ei saa mainita olemassa olevaa tuotenimeä kuin poikkeustapauksessa silloin, jos tuotetta on muuten todella hankala kuvata, kuitenkin tuotenimen yhteyteen tulee aina lisätä maininta: tai vastaava Ympäristömerkit Julkisissa hankinnoissa ei voida pyytää tarjouksia ympäristömerkityistä tuotteista, koska ympäristömerkkiä pyydettäessä tarjouspyynnöstä tulee syrjivä. Vaikka varsinaista ympäristömerkkiä tarjouspyynnössä ei voida edellyttää, voidaan ympäristömerkkien myöntämisperusteista poimia sopivia kriteereitä, jotka voidaan laittaa tuotteelta ehdottomasti vaadittaviksi ominaisuuksiksi. Kriteerejä käyttämällä voidaan vaatia, että tuote täyttää ympäristömerkin myöntämisperusteiden kriteerit, mutta tuotteella ei tarvitse olla ympäristömerkin käyttöoikeutta. Myöntämisperusteista poimittujen kriteerien tulee liittyä itse tuotteeseen eikä esimerkiksi tuotteen valmistustapaan, ellei valmistustavalla saavuteta joitakin näkyviä tai näkymättömiä laatuetuja. Käytettyjen kriteerien tulee olla selkeitä, jotta tarjoajan on helppo tarjota kriteerit täyttävää tuotetta. Koska kriteerit on poimittu suoraan ympäristömerkin myöntämisperusteista, tulee tarjoajalle antaa mahdollisuus todentaa kriteerien täyttyminen voimassaole-

7 6(14) valla ympäristömerkillä. Jos tarjoajalla ei ole tuotteelleen voimassaolevaa ympäristömerkkiä, täytyy tarjoajalle antaa mahdollisuus todentaa vaadittujen kriteerien täyttyminen myös jollakin toisella tavalla. Todentamiseksi voidaan hyväksyä valmistajan tekniset asiakirjat tai jonkin tunnustetun laitoksen laatima testausselostus. Käytännössä, jos ympäristökriteerit on poimittu ympäristömerkin myöntämisperusteista ja kriteerien täyttymisen voi todentaa voimassaolevan ympäristömerkin lupanumerolla, ei tarjouksia tule kuin sellaisilta yrittäjiltä, joilla on tuotteelle ympäristömerkki, koska muulla tavalla kriteerien täyttymisen todentaminen on työlästä. Pohjoismaisen ympäristömerkin kriteerit ja EU:n ympäristömerkin kriteerit ovat saatavilla suomenkielellä. Useilla valtioilla on omat kansalliset ympäristömerkit ja näiden kriteerejä voi myös hyödyntää Ympäristövaatimukset tuotteille, joille ei ole ympäristömerkin vaatimuksia Jos hankittavalle tuotteelle ei ole olemassa valmiita ympäristökriteerejä, kannattaa miettiä olisiko olemassa joitakin muita virallisen tahon määrittelemiä sta n- dardeja, luokitteluja tai kriteerejä, joita voisi hyödyntää. Tällaisia muita kriteerejä ovat muun muassa EURO-standardi ajoneuvojen moottoreille, Rakennustietosäätiön M1-standardi rakennustarvikkeille ja EU-maissa käytetty energiamerkintä laitteiden energiankulutukselle. Jos hankittavalle tuotteelle ei ole olemassa minkäänlaista virallista luokittelua, tulee ympäristönäkökohtien määrittäminen tehdä itse. Määrittämisessä tulee huomioida tuotteen koko elinkaari eli olemassa olo kehdosta hautaan. Vaikka tarjouspyynnössä ei voida puuttua tuotantotavan yksityiskohtiin, kuten tuotannon päästöihin, on ne silti hyvä käydä lävitse, jotta tiedettäisiin tuotannon suurimmat ympäristövaikutukset. Tuotannon osalta tulee mahdollisuuksien mukaan pohtia muun muassa tuotteeseen käytettyjä luonnonvaroja, kemikaaleja ja muita raaka-aineita, energian- ja vedenkulutusta, jätteiden syntyä sekä tuotannon aikaisia päästöjä veteen, maahan ja ilmaan. Vaikka tarjouspyyntöön ei saa laittaa vaatimuksia, jotka liittyvät tuotteet tuotantoon, voi tuotannon ympäristövaikutusten kartoittamisessa paljastua asioita, jotka vaikuttavat tuotteelle asetettaviin ehdottomiin vaatimuksiin. Käytön osalta tulee huomioida käytön aikainen energian- ja vedenkulutus, käyttöikä, päivittämis- ja uudistamismahdollisuus, varaosien saanti, huolto- ja korjauspalvelut sekä takuuaika. Hankintavaiheessa tulee miettiä myös tuotteen hävittämistä ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Ympäristövaikutusten kartoittamisen jälkeen arvioidaan näistä merkittävimmät ja yritetään muotoilla tarjouspyyntö siten, että voitaisiin vähentää näiden merkittävämpien ympäristövaikutusten haitallisuutta. Usein, jos yrityksessä on panostettu ympäristöasioihin, se näkyy yrityksen koko toiminnassa. Jos tuotteelle on asetettu käytön aikaisia ympäristövaatimuksia, saadaan todennäköisesti tarjouksia sellaisilta yrittäjiltä, jotka ovat ottaneet ympäristöasiat huomioon myös tuotteen tuotannossa. Ympäristökriteerejä muotoiltaessa tulee

8 7(14) Tuotantotavat 5.2 Vaihtoehdot kuitenkin varmistaa syrjimättömyyden vuoksi, että markkinoilla on useampi kuin yksi kriteerit täyttävä tuote. Prosessi voi aluksi vaikuttaa hankalalta ja työläältä, mutta usein hankkijalla on jo paljon tietoa hankittavasta tuotteesta ja sen koostumuksesta sekä erilaisista vaihtoehdoista, joita markkinoilla on. Ympäristönäkökohtien huomioinen tarjouspyynnössä teettää ensimmäisellä kerralla hiukan enemmän työtä, mutta seuraava kerta on jo paljon helpompi. Julkisissa hankinnoissa ei voida nykyisen lainsäädännön mukaan puuttua tuottajan toiminta tapoihin, jolla ei ole suoraa yhteyttä hankittavaan tuotteeseen. Kuitenkin komission tulkitsevan tiedonannon mukaan luomutuotanto tai vihreä sähkö eli sähkö, joka on tuotettu uusiutuvilla luonnonvaroilla, voidaan laittaa ehdottomaksi vaatimukseksi, koska tuote eroaa vastaavanlaisista tuotteista valmistusmenetelmältään ja valmistusmenetelmällä luodaan tuotteelle tunnusomaiset piirteet. Tiettyä tuotantoprosessia voidaan siis vaatia, jos vaadittu tuotantoprosessi eroaa tavallisesta tuotantotavasta ja voidaan sanoa, että tuotteelle saadaan tuotantoprosessilla aikaan tietty tunnusomainen piirre. Valmistusmenete l- mässä oleellista ei ole tuotantomenetelmä vaan ympäristötavoitteet eli esimerkiksi kaikki uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettu sähkö täytyy hyväksyä vihreäksi sähköksi, eikä valinnassa voi suosia esimerkiksi aurinkoenergiaa. Vaihtoehtojen käyttö mahdollistaa sen, että hankkija voi arvioida mikä vaihtoehto on taloudellisesti ja ympäristönäkökohdallisesti sopivin. Tarjouspyynnössä voidaan esittää erilaisia vaihtoehtoja hankittavalle tuotteelle esittämällä vaihtoehdoille ehdottomille vaatimuksille. Vaihtoehtoja on hyvä käyttää silloin, jos ei tiedetä, onko markkinoilla sellaisia tuotteita tarpeeksi, jotka täyttävät tiukemmat kriteerit ja silloin, jos ei tiedetä tuotteiden hintatasoa. Vaihtoehtoa käytettäessä tuotteelle asetetaan minimivaatimukset ja sen lisäksi tiukemmat lisävaatimukset. Tarjouspyynnössä tulee mainita, että tarjottavien tuotteiden tulee ensisijaisesti täyttää tiukemmat lisävaatimukset. Tarjoajalle annetaan kuitenkin mahdollisuus tarjota myös minimivaatimukset täyttäviä tuotteita, mutta nämä tuotteet huomioidaan ainoastaan, jos lisävaatimukset täyttävistä tuotteista ei saada riittävästi tarjouksia tai lisävaatimukset täyttävät tuotteet ovat liian kalliita. Esimerkiksi voidaan pyytää tarjouksia energiansäästölampuista ja vaihtoehtoisesti tavallista lampuista, jolloin ensisijaisesti halutaan ostaa energiansäästölamppuja, mutta ei olla varmoja, ovatko energiansäästölamput liian kalliita. Tarjousten saavuttua nähdään onko tiukemmat kriteerit täyttäviä tuotteita tarjottu, ja mikä näiden tuotteiden hinta on. Jos lisävaatimukset täyttäviä tarjouksia on saapunut ja hinta ei ole liian korkea, valitaan toimittaja tästä ryhmästä käyttämällä kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteerejä. Jos tarjouksia ei ole tullut tarpeeksi tai tuotteiden hinta on liian korkea, voidaan tuote valita kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteerejä käyttämällä siitä ryhmästä, joka täyttää asetetut minimivaatimukset. Hankinta voidaan myös jakaa osiin eli hankitaan osa toista vaihtoehtoa ja osa toista, tällöin tarjouspyynnössä

9 8(14) tulee olla maininta siitä, että hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden jakaa hankinta useamman tarjoajan kesken. Vaihtoehtoja voidaan käyttää myös siten, että asetetaan tuotteelle minimivaatimukset ja annettaan tarjoajalle mahdollisuus tarjota myös minimivaatimuksia parempia tuotteita. Tarjouspyynnössä olisi hyvä rajata, miltä ominaisuuksiltaan parempia tuotteita halutaan, jotta tarjousten vertailu voidaan suorittaa tasapuolisesti. Tarjouspyynnössä tulee mainita, että myös vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään. Vaihtoehtoja käytettäessä tulee aina mainita valintaperusteeksi kokonaistalo u- dellisesti edullisin tarjous ja yhdeksi kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteeriksi ympäristönäkökohdat tai ympäristövaikutukset. 5.3 Kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteerit Komission tulkitsevan tiedonannon mukaan, kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteereinä voidaan käyttää ympäristövaikutuksia, jotka tuovat taloudellista hyötyä hankkijalle. Näin ollen kokonaistaloudellisen edullisuuden kannalta voidaan perustella lähinnä vain pakkauksiin, käyttöön ja hävittämiseen liittyviä ympäristövaikutuksia. Kuitenkin KHO pyysi EY-tuomioistuimelta lausunnon Helsingin bussiliikenteen kilpailuttamiseen liittyvässä asiassa ja EY-tuomioistuimen päätöksen mukaan kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteerien ei tarvitse välttämättä tuottaa suoraa taloudellista hyötyä hankintayksikölle. Ympäristökriteerien, jotka eivät tuota suoraa taloudellista hyötyä hankintayksikölle, käyttö kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteina on vaikeata, joten kokonaistaloudellisessa edullisuudessa kannattaa kiinnittää huomiota hankittavan tuotteen käyttö- ja hävittämiskustannuksiin sekä tuotteen käyttöikään, takuuseen, huoltopalveluun, varaosiin, käyttökoulutukseen ja käyttöohjeeseen. Tarjouspyynnössä tulee mainita, että hankinta perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen eikä halvimpaan hintaan Käyttö- ja hävittämiskustannukset Käyttökustannuksissa huomioidaan tuotteen käytöstä aiheutuvat suorat kusta n- nukset, jotka ovat energian- ja vedenkulutus sekä huoltokustannukset. Huomioitavaa on myös tuotteen käyttöikä, takuu ja varaosien saatavuus eli onko varaosia saatavana, kuinka nopeasti varaosat ovat saatavissa ja kuinka pitkään varaosia on saatavana tuotteen valmistamisen loputtua. Käyttökustannuksiin liittyy epäsuorasti myös käyttöohjeen selkeys ja tarvittaessa järjestettävä käyttökoulutus, jotta tuotteen käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa eikä työaikaa kuluisi hitaaseen itseopiskeluun. Hävittämiskustannuksiin vaikuttaa voidaanko tuote uudistaa, uusiokäyttää, kierrättää, viedä kaatopaikalle vai onko tuote käytön jälkeen ongelmajätettä Painoarvot ja pisteytys Vaikka kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteereistä tulee olla taloudellista hyötyä, ei sitä hankintamenettelyssä tarvitse arvioida rahana, vaan talo u- dellisuuden voi ottaa huomioon yleisesti myönteisenä tekijänä, painoarvoja

10 9(14) 5.4 Sopimusehdot käyttämällä tai pisteytyksen avulla. Jos painoarvoja tai pisteytystä käytetään päätöksenteon perusteena, tulee niiden arvot mainita jo tarjouspyynnössä. Jos painoarvoja ei osata määrittää, tulee valintakriteerit mainita tarjouspyynnössä mahdollisuuksien mukaan tärkeysjärjestyksessä. Painoarvoja käytettäessä tarjouspyynnössä mainitaan jokaisen kokonaistalo u- dellisen edullisuuden valintakriteerin kohdalla paljonko kriteeriä painotetaan päätöksenteossa. Pisteytyksessä ilmoitetaan paljonko jokaisesta yksittäisestä valintakriteeristä voi saada pisteitä ja paljonko koko tarjouspyynnön maksimipisteet ovat. Painoarvoja tai pisteytystä käytettäessä tulee etukäteen miettiä millaisia asioita tarjottavan tuotteen tulee täyttää, jotta sille voidaan myöntää maksimipisteet. Painoarvo ja ja pisteytystä käytettäessä painotusten ja pisteiden tarkkaa jakotapaa ei ole pakko eritellä tarjouspyynnössä, mutta mitä tarkemmin laskutavat ilmoitetaan tarjouspyynnössä, sen avoimempaa toiminta on. Pisteytyksessä voidaan esimerkiksi antaa hinnasta 80 pistettä ja ympäristönäkökohdista 20 pistettä, jolloin maksimipisteet ovat 100. Halvimman hinnan tarjonnut saa 80 pistettä ja muiden tarjoajien hintapisteet voidaan laskea suhteellisena pisteytyksenä kaavalla, jossa halvin hinta jaetaan tarjoajan hinnalla ja tulos kerrotaan hinnasta annettavalla maksimi pistemäärällä. Esimerkiksi jos halvin tarjottu hinta on 1000 euroa ja tarjoaja tarjoaa 1200 eurolla ja pisteytys on 80, tarjoajan pisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: 1000 pisteet = * 80 = Ympäristökriteereiden täyttymisestä annetaan pisteitä etukäteen määriteltyjen myöntämisperusteiden mukaan. Hinta- ja ympäristöpisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut tarjoaja valitaan toimittajaksi. Painoarvoja ja pisteytystä käytettäessä tulee kuitenkin muistaa, että kaikkien tarjousten tulee täyttää asetetut ehdottomat vaatimukset. Kaupungin tavara- ja palveluhankinnoissa voidaan käyttää Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE) vuodelta Tietotekniikka hankinnoissa voidaan käyttää valtion tietotekniikkahankintojen yleisiä sopimusehtoja (VYSE) Ehtoja käytettäessä tarjouspyyntöön tulee laittaa tieto, mistä kyseiset ehdot ovat löydettävissä, esimerkiksi Internet-sivun osoite. Jos ehtoihin viitataan tarjouspyynnössä, tulee näistä ehdoista poikkeavat sopimusehdot ilmoittaa tarjouspyynnössä. Sopimusehdoista poikkeavat seikat tulisi mainita tarjouspyynnössä selvästi, esimerkiksi: JYSE:stä poiketen edellytämme takuuajan olevan kolme vuotta. Sopimusehdot liittyvät sopimuksen täytäntöönpanoon ja niiden tulee olla sellaisia, että jokaisella tarjoajaehdokkaalla on mahdollista ne täyttää. Sopimusehdoilla voidaan määritellä joitakin ympäristön kannalta tärkeitä asioita. Sopimusehdoilla voidaan vähentää esimerkiksi pakkauksista aiheutuvia luonnonvarojen käyttöä ja kustannuksia. Tarjoajalta voidaan vaatia, että tuotteet pakataan

11 10(14) irtotavarana eikä yksittäin, pakkauksen tulee olla uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä tai toimittajan on noudettava käytetyt pakkaukset. Sopimusehdoissa kannattaa pakkausten lisäksi kiinnittää huomiota muun muassa takuuaikaan, huoltopalveluihin, varaosiin, käyttöohjeisiin ja käyttökoulutukseen, jos niihin ei ole kiinnitetty huomiota kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteereissä. Takuuaika on JYSEssä määritelty 12 kuukaudeksi, joka on aika lyhyt aika. Takuuajaksi voi vaatia esimerkiksi 2 vuotta ja määritellä se siten, että myyjä on velvollinen viipymättä tiedon saatuaan kustannuksellaan poistamaan kaikki takuuaikana ilmenevät virheet tai toimittamaan uuden tuotteen virheellisen tilalle. Myyjän vastuu ei kuitenkaan kata tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa kulumista tai ostajan itse aiheuttamaa vahinkoa. Koska sopimusehdot ovat sitovia, voi pakkaukseen liittyvät vaatimukset olla sopimusehtoina liian vaativia. Pakkaukseen liittyviä vaatimuksia voi lisätä myös kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteereiksi, jos kriteereillä pyritään vähentämään pakkausten hävittämisestä aiheutuvia kustannuksia. Hankkijalle muodostuu taloudellista hyötyä jätemaksujen säästönä, jos pakkaukset ovat uudelleenkäytettäviä tai toimittaja noutaa pakkaukset tuotteen käyttäjältä. 5.5 Asiat, joita ei saa vaatia Käytettyjen ympäristökriteerien tulee aina liittyä itse tuotteeseen. Tavaraan ha n- kittaessa yrittäjän tapaan toimia ei voida puuttua, kuin siinä tapauksessa, että yrittäjän toiminnalla on suora vaikutus tuotteen laatuun. Tavaran toimittajalta ei voida edellyttää ympäristöhallintajärjestelmää kuten ISO tai EMAS. Tarjouspyynnössä ei voida vaatia ympäristömerkkiä, kuitenkin voidaan vaatia, että tuote täyttää mainitut ympäristömerkin myöntämisperusteen kriteerit. Kuljetusmatkaa ja kotimaisuutta ei voida pitää valintakriteereinä, koska ne ovat syrjiviä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteerien tulee tuoda hankkivalle yksikölle suoraa taloudellista tai muuta etua, esimerkiksi työllistävävaikutus ei ole suoraa taloudellista etua. 6 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TARJOUSTEN SAAVUTTUA Tarjouspyynnössä ilmoitettavien ympäristövaatimusten lisäksi on olemassa muutama ympäristönäkökohtiin liittyvä asia, jotka otetaan huomioon vasta tarjousten saavuttua. Ympäristörikkomus voi johtaa tarjoajan pois sulkemiseen ja, jos tarjous ei vastaa asetettuja vaatimuksia, tulee se hylätä. 6.1 Tarjoajan pois sulkeminen Tarjoajaehdokas tai tarjoaja voidaan sulkea pois hankintamenettelystä, jos hänellä ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen. Pois sulkeminen voidaan tehdä, jos tarjoaja tai tarjoajaehdokas on tuomittu esimerkiksi ympäristönsuojelulain tai jätelain rikkomisesta. Pois sulkeminen tulee tehdä ennen tarjousten vertailua. 6.2 Tarjouksen hylkääminen Hankinnasta päättävällä on oikeus hyväksyä tai perustellusti hylätä saadut tarjoukset. Tarjousta ei saa hyväksyä muun muassa, jos se ei täytä vaadittuja kri-

12 11(14) 7 PALVELUT teereitä tai jos se on saapunut myöhässä. Kaikkien tarjousten hylkäämiseen eli hankintamenettelyn keskeyttämiseen tulee olla hyvät perustelut, joista kaikille tarjoajille tulee tiedottaa. Palveluiden hankinnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin tavaroidenkin hankinnassa. Tärkeintä on toimia syrjimättömästi ja avoimesti. Palveluiden hankkiminen tavaroiden sijaan ei aina ole automaattisesti ympäristöystävällisempää, koska voi olla, että palvelun tarjoaja ei toimi kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Jotta palveluiden hankkimisella saavutettaisiin ympäristöhyötyä, tulee palveluiden toteuttamistavalle asettaa tarjouspyynnössä ympäristökriteerejä. Palveluiden hankinnassa ympäristökriteerien tulee liittyä ostettuun palveluun samalla tavalla kuin tavarahankinnoissakin eli kriteereillä ei voida puuttua toimittajan muuhun toimintaan. Palveluiden hankkimisessa kannattaa käyttää virallisten ympäristömerkkien kriteerejä, jos niitä on saatavilla. Jos virallista luokitteluja ei ole olemassa, tulee kriteerit pohtia itse. Kriteerien kartoittamisen palveluiden hankinnan yhteydessä voi aloittaa siitä, että miettii, mitä palvelusta suoritetaan hankintayksikön tiloissa tai mitä palvelusta jää hankintayksikölle. Kriteereissä kannattaa huomioida muun muassa, mitä toiminta hankintayksikön tiloissa kuluttaa (esim. kemikaalit, vesi ja energia), syntyykö toiminnasta jotakin, joka jää hankintayksikön tiloihin (esim. jätteet, kemikaalijäämät ja päästöt) ja tarvitaanko toiminnassa ympäristöasiantuntemusta. Ostetun palvelun tulisi toimia samoilla periaatteilla kuin sisäisen toiminnankin. Esimerkiksi, jos yksikössä käytetään vain ympäristömerkin kriteerit täyttävää paperia, tulee myös ostetun painotyön paperin täyttää ympäristömerkin kriteerit Ympäristöhallintajärjestelmät Ympäristöhallintajärjestelmää ei voida vaatia teknisen suorituskyvyn näyttönä, sillä yritysten ympäristöhallintajärjestelmät ovat hyvin eri tasoisia ja sisällöltään vaihtelevia, ja sen vuoksi ympäristöhallintajärjestelmä ei takaa, että yrityksen kaikki ympäristöasiat olisivat hyvin hoidetut. Tarjoajalta voidaan vaatia joitakin ympäristöhallintajärjestelmän osa-alueita, kuten jätehuoltoon, heidän hankintoihin tai ympäristöasiantuntemukseen liittyviä asioita, jos ne ovat oleellisia hankittavan tuotteen kannalta. Palveluiden hankintaan voi liittyä sellaisia ominaisuuksia, jotka tarjoaja voi todentaa sertifioidulla ympäristöhallintajärjestelmällä tai dokumentoidulla omalla ympäristöhallintajärjestelmällä. Esimerkiksi ympäristöasiantuntemusta voidaan vaatia ympäristöhankkeeseen liittyvän ympäristökonsultoinnin hankinnassa tai siivouspalvelua hankittaessa voidaan edellyttää, että siivoushenkilökunta osaa lajitella jätteet oikein. Tarjoajalle voidaan antaa mahdollisuus todentaa ympäristöasioiden huomioiminen heidän omissa hankinnoissaan ympäristöhallintajärjestelmällä, jos heidän ha n- kintansa vaikuttavat suoraan tuotteeseen, jota ollaan ostamassa. Laatujärjestelmää voidaan käyttää samalla tavoin kuin ympäristöhallintajärjestelmää.

13 12(14) Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa voidaan päättää, että tarjouspyyntö saatetaan vain ympäristöhallintajärjestelmän omaavien yritysten tietoon. Tarjouspyyntö tulee kuitenkin lähettää kaikille, jotka sen pyytävät. 8 KÄYTÄNNÖN ALOITTAMINEN Ympäristönäkökohtien huomioiminen hankinnoissa tulisi aloittaa siitä, että yksikössä sitoudutaan hankintojen viherryttämiseen. Ympäristönäkökohtien huomioimisen hankinnoissa voi sisällyttää yksikön kestävän kehityksen ohjelmaan. Kestävän kehityksen ohjelmaan on hyvä laittaa jokin konkreettinen tavoite hankintojen viherryttämisen osalta, esimerkiksi seuraavan vuoden aikana kaikissa yli euron tarjouspyynnöissä otetaan ympäristönäkökohdat huomioon tarjouspyyntöä laadittaessa. Ympäristönäkökohtien huomioimisen voi aloittaa joko samassa järjestyksessä kuin tarjouspyyntöjen tekeminen on ajankohtaista tai valita 5-10 tärkeintä tuoteryhmää ja laatia näille tuoteryhmille ympäristökriteerit. Tuoteryhmän tärkeyteen vaikuttaa hankintaan käytetty rahamäärä, ostettujen tuotteiden määrä ja tuotteen ympäristövaikutusten merkittävyys. Oleellista on, että tarjouspyyntöön asetetut kriteerit ovat sellaisia, että markkinoilla on yrittäjiä, joiden tuotteet täyttävät vaaditut kriteerit. Tarjouspyyntöön tulisi saada useampia tarjouksia, jotka täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset ja sen vuoksi onkin tärkeää ottaa markkinat huomioon tarjouspyyntöä laadittaessa. Jos etukäteen ei tiedetä tarkkaan tuleeko tarjouksia tarpeeksi, kannattaa vaihtoehtojen käyttöä harkita, jolloin minimivaatimus voi olla sellainen, johon useampi tarjoaja pystyy tekemään tarjouksen. Tarjouspyynnön lähettämisvaiheessa tulee varmistaa, että tarjouspyyntö lähetetään myös ympäristöystävällisempien tuotteiden tarjoajille. Kriteerien tulee olla selkeitä, jotta kriteerien täyttymiseen annettu vastaus on yksiselitteinen. Helpoin kriteeri on sellainen, johon vastataan kyllä tai ei, pitkät selitykset vaikeuttavat vertailun tekemistä, eikä vertailu ole enää objektiivista. 8.1 Energiankulutus Laitteiden osalta on yksinkertaisinta kiinnittää aluksi huomiota niiden energiankulutukseen ja virransäästöominaisuuksiin. Energiamerkintä tuli vuonna 1995 pakolliseksi EU:n alueella. Energiamerkintä on oltava kylmälaitteissa, pyykinpesukoneissa, kuivausrummuissa, kuivaavissa pesukoneissa ja astianpesukoneissa, lisäksi merkintä on käytössä myös kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa lampuissa. Energiamerkintä luokittelee laitteet seitsemään energialuokkaan, joista A on energiatehokkain. Yksikössä voidaan tehdä periaatepäätös, että hankitaan aina A- tai vähintään B-energialuokkaan kuuluvia laitteita. Tuotteen energiankulutukseen on kiinnitetty huomiota myös Pohjoismaisen ympäristömerkin, EU:n ympäristömerkin ja Energy StarTM merkin myöntämisperusteissa. TCO99-merkissä on samat virransäästövaatimukset kuin Energy StarTM merkissä ja lisäksi siinä on vaatimuksia myös tuotteen ympäristöystävällisyydelle. Jos laitteelle ei ole olemassa energiankulutukseen liittyvää luokittelua, saadaan taustatietoa laitteen energiankulutuksesta tuotteen valmistajilta. Saatujen tieto-

14 13(14) jen perusteella laitteelle voidaan asettaa tietty energiatehokkuusvaatimus ehdottomaksi vaatimukseksi tai käyttää vaihtoehtoisia energiavaatimuksia, jos ei tiedetä onko energiatehokkaampi tuote paljon kalliimpi kuin enemmän energiaa kuluttava. Energiankulutuksen voi liittää myös kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteeriksi, koska sen voi selvästi perustella taloudellisesti. Kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteereiksi laitetaan siten käyttökustannukset ja tarjoajia pyydetään laskemaan valmiiksi energiankulutus ja syntyvät energiakustannukset. Tarjouspyyntöön tulee silloin liittää arviot siitä, paljonko laitetta käytetään ja paljonko sähkö maksaa. 8.2 Ympäristötiedonlähteet Ympäristökriteerien laatimiseen tulee käyttää kaikkia mahdollisia lähteitä. Internetistä löytää paljon tuote-esittelyjä ja erilaisia artikkeleita tuotteista, mutta Internetistä haetun tiedon kanssa tulee olla kriittinen, koska kuka tahansa voi kirjoittaa Internetiin mitä tahansa. Internetissä on kuntasektorin Hymonet-työkalu, josta löytyy tiettyjen tuoteryhmien ympäristötuotetietoa. Hymonet löytyy osoitteesta Ympäristömerkkien myöntämisperusteista saa hyvän kuvan siitä, millaisia ympäristövaikutuksia tuotteella on. Pohjoismaisesta ympäristömerkistä ja EU:n ympäristömerkistä tietoa löytyy muun muassa osoitteesta Tietoa kannattaa kysyä myös jo olemassa olevalta toimittajalta tai sellaiselta yrittäjältä, joka on edistyksellinen ympäristöasioiden suhteen. Yrittäjät kutsuvat yleensä mielellään potentiaalisia hankkijoita tutustumaan omaan toimintaansa, mutta aina kannattaa muistaa, että yksittäisen yrityksen jakama tietoa ei välttämättä ole puolueetonta. Vierailu tai tietojen kysyminen ei ole syrjivää, jos ha n- kinta ei ole juuri sillä hetkellä ajankohtainen eli vierailuja kannattaa suunnitella hyvissä ajoin etukäteen ennen tarjouspyynnön laatimista. Jos tietoja tarvitaan siinä vaiheessa, kun tarjouspyyntöä ollaan laatimassa, olisi tietoja hyvä kysyä useammalta tarjoajalta ja ainakin alalla toimivilta isoimmilta yrityksiltä. Jos tietoa ei löydy, voi ympäristöasioihin liittyviä tietoja kysyä tarjouspyynnössä, jolloin saadut tiedot eivät vaikuta tarjousten vertailuun, mutta tietoja voidaan käyttää seuraavalla kerralla tarjouspyyntöä laadittaessa, jotta ympäristövaatimukset saadaan asetettua oikealle tasolle. LÄHTEET Komission tulkitseva tiedonanto julkisiin hankintoihin sovellettavasta yhteisön lainsäädännöstä ja mahdollisuuksista ottaa ympäristönäkökohdat huomioon julkisissa hankinnoissa, KOM(2001)274 Nissinen Ari, Käsikirjoitus, Menettelytavat julkisissa ekohankinnoissa, 2003, Suomen Ympäristökeskus

15 14(14) Yleiset hankintaohjeet Suomen kuntaliitto WWW-tiedosto. Kauppa- ja toellisuusministeriö, Luettu , Ympäristöministeriön moniste 100, Ympäristöhallinnon hankintastrategiatyöryhmän muistio, Helsinki 2002

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

laitteen käyttökuntoon asennus suomenkieliset kirjalliset käyttöohjeet takuuaika (vähintään 24 kuukautta) vuosihuoltosopimus

laitteen käyttökuntoon asennus suomenkieliset kirjalliset käyttöohjeet takuuaika (vähintään 24 kuukautta) vuosihuoltosopimus TARJOUSPYYNTÖ Kudoskäsittelyautomaatti ja huolto 1(5) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö 01.06.2015 Evira/3903/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ

Lisätiedot

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA 1 JOHTOAUTON IU20 HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne johtoautosta. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa hankintailmoitukset.fi

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

26.01.2012. Todistusten on oltava alle kolmen kuukauden ikäisiä.

26.01.2012. Todistusten on oltava alle kolmen kuukauden ikäisiä. TARJOUSPYYNTÖ 26.01.2012 SAMMUTUSAUTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjousta sammutusautosta seuraavasti:. YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy Vihreät IT-hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy 1 Vihreät IT-hankinnat Miksi vihreitä julkisia hankintoja? Mitä ovat vihreät julkiset hankinnat? Ympäristöasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Kysely ja tulosten yhteenveto: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi 1 Kysely kestävistä hankinnoista Julkisten

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

JOHTOAUTON IU30 HANKINTA

JOHTOAUTON IU30 HANKINTA 1 JOHTOAUTON IU30 HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne johtoautosta. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa osoitteessa hankintailmoitukset.fi

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi . a.a^ Tarjouspyyntö KURUUN KOULUN LIIKUNNAN OPETUKSEN VÄLINEISTÖÄ Hankinnan kuvaus. meron kaupunki Pyytää tarjoustanne Kiiruun uuden koulun liikunnan opetuksen välineistöstä. Kiiruun uusi koulukeskus

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Simon kunta. Tarjouspyyntö Ylikärpän vapaa-aikatalon kuntoiluvälineiden hankinta

Simon kunta. Tarjouspyyntö Ylikärpän vapaa-aikatalon kuntoiluvälineiden hankinta Simon kunta Tarjouspyyntö Ylikärpän vapaa-aikatalon kuntoiluvälineiden hankinta 8.1.2013 2 Simon kunta Simon kunta/vapaa-aikatoimi Ratatie 6 95200 Simo vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala p. 040 758

Lisätiedot

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA Motivan HANKINTAPALVELU KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU-

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/ 04.11.2016 1/9 84328 Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta Hankinnan tunniste-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI Ju-Ha Consulting Oy 8.11.2017 www.juhaconsulting.fi 1 Vastuulliset elintarvikehankinnat Ruokapalveluhankinnat mahdollisuus

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila HALLINNOLLINEN OHJE 1 (5) HANKINTAOHJE 1 Soveltamisala ja määrittelyt n hankinnoissa noudatetaan n kilpailuttamisen linjauksia (Maakuntahallitus Kokous 19.06.2006 / Pykälä 140) ja tätä hankintaohjetta

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Miten näytteenottovälineet päätyvät näytteenottajan kärryyn? Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Hankintalainsäädäntö Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA Oulunkaaren seutukunta TARJOUSPYYNTÖ Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Piisilta 1 91100 Ii 2.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Selvityksen case-kohteena on

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Toimitusjohtaja Eino Fagerlund Savon Yrittäjät 29.10.2008 5.11.2008 1 Yleistä Kunnat suurin ostaja lähes jokaisessa Suomen kunnassa Kunnat ja yleensä

Lisätiedot