LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 85 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 86 VASTINE HANKINTAOIKAISUUN "KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN MIESTYÖT" PUITESOPIMUSJÄRJESTELYSTÄ 5 87 VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE 6 88 PÄIVÄKOTI OTSONMÄEN RAKENNUSURAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 89 PÄIVÄKOTI OTSONMÄEN SÄHKÖ-, PUTKI- JA ILMANVAIHTOURAKOITSIJOIDEN VALINTA 90 LEMPOISTEN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN VUODEN 2014 MÄÄRÄRAHAN YLITTYMINEN 91 MAANRAKENNUSKONE-, TYÖKONE- JA KUORMA-AUTOPALVELUIDEN TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE KETUNKOLO PLV 0-43 KATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 93 KETUNKULMA PLV 0-87 KATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 94 JALANKULKUYHTEYS KETUNKULMALTA PUISTOALUEELLE PLV 0-32 KATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET ILMOITUSASIAT 19

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikkola Markku 17:15-20:35 puheenjohtaja Lindstedt Erkki 17:15-20:35 varapuheenjohtaja Kiviaho Hannu 17:15-20:35 jäsen Korhonen Katariina 17:15-20:35 jäsen Kurki Mirva 17:15-20:35 jäsen Mansikka Anne-Mari 17:15-20:35 jäsen Matintupa Annele 17:15-20:35 jäsen Mäkelä Tuomo 17:15-20:35 jäsen Raatikainen Saana 17:15-20:35 jäsen Viitanen Timo 17:15-20:35 jäsen POISSA Lehikoinen Hannu jäsen MUU Hakala Heikki 17:15-20:35 khall edustaja Hupanen Jaakko 17:15-20:35 tekninen johtaja Harmainen Eeva 17:15-20:35 sihteeri / vs hallintopäällikkö Järvinen Mervi 17:15-19:00 rakennuttamispääll. ALLEKIRJOITUKSET :t 87, 88, 91 Markku Mikkola Erkki Lindstedt Eeva Harmainen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tuomo Mäkelä Mirva Kurki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Eeva Harmainen, vs hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS TELTK 84 Teknisen lautakunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on teknisen lautakunnan päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet teknisen lautakunnan jäsenistä. TEKN Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si.

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TELTK 85 Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Lindstedtin ja Anne-Mari Mansikan. TEKN TEKNINEN LAUTAKUNTA valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tuomo Mäkelän ja Mirva Kurjen.

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta VASTINE HANKINTAOIKAISUUN "KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN MIESTYÖT" PUITESOPIMUSJÄRJESTELYSTÄ 1742/ /2014 TELTK 86 Lempäälän Raivaus- ja vihertyöt Oy on jättänyt hankintaoikaisupyynnön tek ni sel le lautakunnalle koskien kunnallisteknisten töiden miestyöt toi mi joiden valintaa. Tekninen toimi pyysi keväällä tarjoukset miestyöryhmän pui te so pi mus järjes te lyyn. Ilmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituspalvelussa. Han kin ta me net te lynä käytettiin rajoitettua hankintaa. Hilma-ilmoituksessa mainittiin, et tä tarjouskilpailuun ilmoittautuneista valitaan varsinaiseen tar jous kil pai luun 5-10 toi mi ja. Tarjouksen valintaperusteena käytetään halvinta hin taa. Kilpailun pe rus teel la valitaan 1-2 toimijaa, joista ainakin toisella tu lee olla vaa ti mus ten mukainen pätevä työnjohto. Tarjouskilpailuun ilmoittautuneista valittiin 6 toimijaa, joille lähetettiin tarjous pyyn tö. Tarjouspyynnössä sanotaan, että puitejärjestelyyn valitaan 2 ryh mää, toinen työnjohdolla ja toinen ilman. Tekninen johtaja on päätöksellään valinnut kunnallisteknisten töi den puitesopimusjärjestelyyn Maanrakennusliike Ilmari Kaura Oy:n. Lempäälän Raivaus- ja vihertyöt Oy hakee oikaisua teknisen johtajan päätök seen, koska ei ole valittu kahta ryhmää, toista työnjohdolla ja tois ta ilman työnjohtoa. Hankintaoikaisuvaatimus (ilman liitteitä) toimitetaan jäsenille esityslistan mukana. Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA päättää hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen. Hilma-ilmoituskanavalla julkaistu ilmoitus mahdollisti vain yhden toimijan va lin nan. Täytäntöönpano: ote Lempäälän Raivaus- ja vihertyö Oy ote Markkinaoikeus TEKN TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että Markku Mikkola poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Perustelut: Osallisuusjäävi. Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi varapuheenjohtaja Erkki Lindstedt.

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE 1742/ /2014 TELTK 87 Markkinaoikeus varaa Lempäälän kunnalle tilaisuuden vastineen an ta miseen Dnro 2014/909. Vastine koskee Lempäälän Raivaus ja Vihertyön tekemää oi kai su vaa timus ta tarjousmenettelyssä. Tarjousmenettely oli rajoitettu. Työn joh dol li sia tarjouksia tuli 3: Maanrakennus Ilmari Kaura Oy, Ympäristörakennus Saari nen Oy ja Hämeen Viherrakennus Oy. Työnjohdottomia tarjouksia tu li 4: Lempäälän Raivaus ja Vihertyö Oy, Pirkanmaan Talotoimi Oy, Maan ra kennus Ilmari Kaura Oy ja Ympäristörakennus Saarinen Oy. Tar jouk set on lueteltu edullisuusjärjestyksessä. Hilmailmoituksen hankintamenettelyä koskevassa lisätiedot kohdassa sano taan, että "Tarjouskilpailun perusteella valitaan 1-2 toimijaa joista ai nakin toisella tulee olla vaatimusten mukainen työnjohto." Tarjouspyynnön 5. kohdassa sanotaan, että "Puitejärjestelyyn valitaan 2 ryhmää, toinen työnjohdolla ja toinen ilman työnjohtoa. Kunta tekee puitesopimuksen vain yhden työryhmän kanssa vedoten siihen, että Hilma-ilmoitus on juridisesti vahvempi, kuin tarjouspyyntö. Eli kunta voi tehdä sopimuksen yhden toimijan kanssa, koska Hil ma-il moituk ses sa sanotaan: Tarjouskilpailun perusteella valitaan 1-2 toi mi jaa, joista ainakin toisella tulee olla vaatimusten mukainen työnjohto." Hilma-ilmoituksessa ei yksilöity hankinnan euromääräistä arvoa, vaan ilmoi tet tiin sen olevan kansallisen kynnysarvon ylittävä. Hankinnan sopimuskausi: Tiedotus hankintapäätöksestä asianosaisille on postitettu eli vali tus ai ka on päättynyt Tiedoksianto on käsittänyt tek ni sen johtajan tekemän päätöksen työryhmän valinnasta ja valitusohjeet pää tökses tä. Hankintasopimusta ei ole vielä tehty. Markkinaoikeuden vastinepyyntö toimitetaan jäsenille esityslistan mukana. Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA antaa tekstiosan mukaisen vastineen mark kina oi keu del le. TEKN TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että Markku Mikkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Perustelut: Osallisuusjäävi. Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi varapuheenjohtaja Erkki Lindstedt.

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta PÄIVÄKOTI OTSONMÄEN RAKENNUSURAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 1766/ /2014 TELTK 88 Teknisen toimen rakennuttamisyksikkö pyysi Päiväkoti Otsonmäen ra kennus ura kan urakkatarjouksia Julkisten hankintojen ilmoituskanava Hil massa. Urakkatarjoukysely toteutettiin kaksivaiheisella menettelyllä, jos sa ensimmäisessä vaiheessa urakkakyselyyn piti jättää il moit tau tu mis ha kemus viimeistään Määräaikaan mennessä ilmoittautuneita oli kahdeksan. Kaikki il moit tau tumis ha ke muk sen jättäneet urakoitsijat hyväksyttiin tarjouskilpailuun, jo ka käytiin sähköisenä. Urakkatarjouksen urakkakilpailuun ilmoittautuneista jätti määräaikaan klo mennessä seitsemän urakoitsijaa. Va lin ta pe rus teena tarjouspyynnössä oli edullisin hinta. Halvimman urakkatarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa käytiin ura kan selonottoneuvottelu. Neuvottelussa ei tullut esille mitään erityistä ura koit sijan tarjoukseen vaikuttavaa seikkaa. Urakkatarjoukset esitellään kokouksessa. Ehdotus Annetaan kokouksessa Täytäntöönpano: ote tarjouksen antaneille ote päivähoito / Tarja Holttinen TEKN ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyy kokonaistaloudellisesti edul li sim man Rakennus K. Karhu Oy:n tarjouksen, pvm , (alv 0%). on ehdollinen siihen saakka kun kunnanvaltuuston päätös vuo den 2015 talousarvion hyväksymisestä saa lainvoiman. TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta PÄIVÄKOTI OTSONMÄEN SÄHKÖ-, PUTKI- JA ILMANVAIHTOURAKOITSIJOIDEN VALINTA 1766/ /2014 TELTK 89 Teknisen toimen rakennuttamisyksikkö pyysi Päiväkoti Otsonmäen säh kö-, putki,- ja ilmanvaihtourakan urakkatarjouksia Julkisten hankintojen il moitus ka na va Hilmassa klo mennessä. Tar jous pyyn tö- ja tarjousprosessi käytiin sähköisenä. Määräaikaan mennessä sähköurakkatarjouksia saapui 9 kpl, put ki urak katar jouk sia 6 kpl, joista kaksi ei täyttänyt tarjouspyynnössä edel ly tet ty jä vähimmäisvaatimuksia ja yksi vetäytyi urakkakilpailusta virheellisen tarjouk sen vuoksi. Ilmanvaihtourakkatarjouksia saapui 10 kpl. Tarjouskilpailuun osallistuvan urakoitsijan tuli täyttää vähimmäiskriteerit liike vaih don, luottoluokituksen ja referenssien suhteen sekä ti laa ja vas tuu lain edellyttämien todistusten tuli olla kunnossa. Tarjoukset pisteytettiin ennalta määrätyn taulukon mukaisesti. Hinnan osuus oli pisteistä oli 60% ja loppu 40% koostui luottoluokituksesta, yri tyksen referensseistä ja työnjohdon hankkeista ja kokemuksesta. Pisteytyksessä kustakin urakasta eniten pisteitä saaneiden ura koit si joi den kanssa käytiin urakan selonottoneuvottelut. Neuvotteluissa ei tullut esil le mitään erityisiä urakkasuoritukseen vaikuttavia asioita. Urakkatarjoukset ja pisteytys esitellään kokouksessa. Ehdotus Annetaan kokouksessa Täytäntöönpano: ote tarjouksen antaneille ote päivähoito / Tarja Holttinen TEKN ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyy - kokonaistaloudellisesti edullisimman sähköurakkaa koskevan Sähkö lii ke Aro Systemsin tarjouksen, pvm , (alv 0%) - kokonaistaloudellisesti edullisimman putkiurakkaa koskevan Virtain Put ki työ Oy:n tarjouksen, pvm , (alv 0%) - kokonaistaloudellisesti edullisimman ilmanvaihtourakkaa koskevan Il man vaih to työt A. Saarinen Oy:n tarjouksen, pvm , (alv 0%). on ehdollinen siihen saakka kun kunnanvaltuuston päätös vuo den 2015 talousarvion hyväksymisestä saa lainvoiman. TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta LEMPOISTEN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN VUODEN 2014 MÄÄRÄRAHAN YLITTYMINEN 425/ /2013 TELTK 90 Lempoisten koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeen rakennustyöt aloitet tiin Hankkeelle oli vuoden 2013 talousarviossa varattuna 4,5 milj., joka riitti sen vuoden menoihin. Talousarviossa on rakennushankkeelle tälle vuodelle varattuna 8,5 milj. :n määräraha, joka tulee tänä vuonna ylittymään , koska kaikki vanhan osan välipohjat ja yläpohja joudutaan purkamaan ja uusimaan lisätyönä. Rakennustyön aikana löytyi välipohjarakenteista ja yläpohjasta lahovaurioita, jotka vaativat näiden rakenteiden uu si mi sen. Vuoden 2014 määrärahaylitys on huomioitu lisäyksenä vuoden 2015 hyväk sy tys sä talousarviossa, jossa on Lempoisten koulun ra ken nus hankkeel le varattu 6,0 milj.. Laajennus- ja peruskorjaushankkeen ko ko naiskus tan nuk sek si tulee 19 milj.. Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA merkitsee määrärahanylityksen tiedoksi ja lähet tää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle Täytäntöönpano: ote kunnanhallitus TEKN TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että rakennuttamispäällikkö Mervi Järvinen poistui ko kouk ses ta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta MAANRAKENNUSKONE-, TYÖKONE- JA KUORMA-AUTOPALVELUIDEN TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE / /2014 TELTK 91 Lempäälän kunnan tekninen toimi pyysi tar jouk sia maanrakennuskone-, työ ko ne- ja kuorma-autopalveluista kun nal lis tek ni seen rakentamiseen sekä katujen kunnossapitotöihin vuosille , sekä mahdollisille optio vuo sil le Tarjousten jättöaika päättyi Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset 26 yrittäjältä. Tarjoukset koskivat yhteensä 113 konetta tai autoa (työkonetta). Tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin pöytäkirja. Kokonaistaloudellisesti edullisimpien toimijoiden kanssa tehdään pui te so pimus vuosille 2015 ja Tarjoukset on käsitelty ja niistä valittiin mukaan vertailuun tar jous pyyn nön mukaiset tarjoukset. Niistä on laadittu tarjouspyynnön mukainen pis tey tys. Asetettaessa työkoneita edullisuusjärjestykseen käytettiin kah ta kriteeriä ja painoarvoa seuraavasti: tarjoushinta (perusvarustein) 70 % ja kone (ikä ja varusteet) 30 %. Esim. KKH t 21: Halvin tarjottu tuntihinta ko. luokassa on 44. Tämä hin ta jaetaan tarjotulla tuntihinnalla ja kerrotaan 70. Saatuun lukuun li sä tään ikäpisteet vertailutaulukon mukaisesti ja mahdolliset li sä lai te pis teet. Eniten pisteitä vertailussa saanut on kokonaistaloudellisesti edul li sin. (KKH t 21 Hyundai R 180 LCD 9 44,00 /47,90 X =94,30) Puitesopimuksia esitetään tehtäväksi seuraavien urakoitsijoiden kans sa: Hämeen Kuljetus Oy / Erkki Eskola Volvo FM9 kuorma-auto (2-aks) nosturi ja vaihtolavalaitteilla. Nuora - Maijala Ky Kuorma-auto MAN ME 250 B 4X2 2 ( 2 aks) tienhoitoauto alusterällä. Hämeen Kaivin Oy Kuorma-auto Volvo FM 12 (3-aks) maansiirtoauto Kuorma-auto Volvo FM 12 (3-aks)maansiirtoauto Kuorma-auto Volvo FM 13 (4-aks)maansiirtoauto KKH p 16 Hitachi 140 W-3 pyöräalustainen kaivinkone (16tn) KKH t 21 Hyundai R 180 LCD 9 tela-alustainen kaivinkone (21tn) KKH t 25 Komatsu PC 240 LC 8 tela-alustainen kaivinkone (25tn) Kaivopumppu M Kulmala Oy Imulakaisuauto Volvo FL 6 Imulakaisuauto Man Silent Imupaineauto Scania G480 / EM PKL 8-8 Oy Mikkola Markku K.E Kuorma-auto Volvo FM 12 (3.aks) tienhoitoauto alusterällä Maanrakennus ja kuljetus Markku Mikkola Tiehöylä Lokomo AH 132

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Moision Kaivin Oy Kuorma-auto Sisu E 14 MK-PP-6x2 (3 aks) maansiirto Tammerkone Oy KKH p 8 Hyundai R 55 W-9 pyöräalustainen kaivinkone (8tn) Auto- ja Konepalvelu Leikkanen KKH t 25 Doosan DX 235 LCR tela-alustainen kaivinkone (25tn) Maanrakennus S. Paavola Oy KKH t 25 Hyundai R 235 LCRD-9 tela-alustainen kaivinkone (25tn) Maanrakennus Seppo Formisto Oy KKH t 25 New Holland Kobelco tela-alustainen kaivinkone (25tn) LC-Kaivin Oy KKt 05 R Lännen 8600 G traktorikaivuri Maijala Pekka TR + lisävarusteet Valtra T 151 E A tienhoitotraktori Esityslistan mukana jäsenille toimitetaan vertailu tarjouksista. Esitys TEKNINEN LAUTAKUNTA päättää hyväksyä puitesopimukset teh tä väk si teks ti osas sa esitettyjen urakoitsijoiden kanssa. Täytäntöönpano: Ote tarjouksen antaneet,järvinen, Laskujärvi, An ti kai nen ja Kujanpää TEKN Keskustelun aikana Tuomo Mäkelä esitti, että tekninen lautakunta kes keyttää maanrakennuskone-, työkone- ja kuorma-autopalveluiden kil pai lu tuksen vuosille Kilpailutus järjestetään uudelleen tek ni sen lautakunnan hyväksymien valintakriteerien mukaisesti. Keskeytyksen syy on epäselvyydet tarjousasiakirjoissa ja saaduissa tarjouk sis sa. Lautakunta kannatti yksimielisesti Tuomo Mäkelän esitystä. TEKNINEN LAUTAKUNTA päätti yksimielisesti keskeyttää maan ra ken nusko ne., työkone- ja kuorma-autopalveluiden kilpailutuksen vuosille Kilpailutus järjestetään uudelleen teknisen lautakunnan hy väksy mien valintakriteerien mukaisesti. Merkittiin, että Markku Mikkola ja Katariina Korhonen poistuivat es teel li si nä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Perustelut: Mikkola osallisuusjäävi ja Korhonen palvelussuhdejäävi. Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi varapuheenjohtaja Erkki Lindstedt.

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta KETUNKOLO PLV 0-43 KATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 1718/ /2014 TELTK 92 Kuljun asemakaava-alueen (Ketunmäki) Ketunkolon plv 0-43 ka tu suun nitel ma on pidetty nähtävillä kunnan palvelupisteessä, Kuljun kirjastossa ja kunnan internetsivuilla. Suunnitelmasta ei ole jätetty muistutuksia. Suunnitelman esitellään tarpeellisessa laajudessa kokouksessa. Lisätietoja: suunnitteluinsinööri Jukka Markkanen p Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyy Ketunkolon plv 0-43 katusuunnitelman. Täytäntöönpano: ote Anssi Viskari Esko Viskari Ilpo Viskari Mirja ja Paavo Anttila Pauliina Nurmi ja Harri Seppä Ketunmäen omakotiyhdistys ry TEKN TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta KETUNKULMA PLV 0-87 KATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 1718/ /2014 TELTK 93 Kuljun asemakaava-alueen (Ketunmäki) Ketunkulman plv 0-87 ka tu suunni tel ma on pidetty nähtävillä kunnan palvelupisteessä, Kuljun kirjastossa ja kunnan internetsivuilla. Suunnitelmasta ei ole jätetty muistutuksia. Suunnitelman esitellään tarpeellisessa laajudessa kokouksessa. Lisätietoja: suunnitteluinsinööri Jukka Markkanen p Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyy Ketunkulman plv 0-87 katusuunnitelman. Täytäntöönpano: ote Anssi Viskari Esko Viskari Ilpo Viskari Mirja ja Paavo Anttila Pauliina Nurmi ja Harri Seppä Pirkanmaan Ely-keskus Ketunmäen omakotiyhdistys ry TEKN TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta JALANKULKUYHTEYS KETUNKULMALTA PUISTOALUEELLE PLV 0-32 KATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 1718/ /2014 TELTK 94 Kuljun asemakaava-alueen (Ketunmäki) jalankulkuyhteys Ketunkulmalta puistoalueelle plv 0-32 ka tu suun ni tel ma on pidetty nähtävillä kunnan palvelupisteessä, Kuljun kirjastossa ja kunnan internetsivuilla. Suunnitelmasta ei ole jätetty muistutuksia. Suunnitelman esitellään tarpeellisessa laajudessa kokouksessa. Lisätietoja: suunnitteluinsinööri Jukka Markkanen p Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyy jalankulkuyhteys Ketunkulmalta puistoalueelle plv 0-32 katusuunnitelman. Täytäntöönpano: ote Anssi Viskari Esko Viskari Ilpo Viskari Mirja ja Paavo Anttila Pauliina Nurmi ja Harri Seppä Ketunmäen omakotiyhdistys ry TEKN TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET 1770/ /2014 TELTK 95 Kuntaan tulee vuosittain muutama liikenteen rauhoittamista koskeva aloi te tai esitys. Tulleisiin aloitteisiin on vastattu, että ne käsitellään, kun kun ta on hyväksynyt tasapuolisen järjestelmän tapausten käsittelyä var ten. Järjestelmä on ollut olemassa ja se on ympäristökuntien yh teis työs sä laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma (2010) LIIKENTEEN RAU HOIT TA- MIS PE RI AAT TEET. Järjestelmän käyttöönotto vaatii hankkimaan nopeuksien mittaamiseen tarvit ta van laitteen. Laite näyttää esim. ohikulkevan ajoneuvon het kel li sen nopeuden ja näyttää hymy- tai surunaamaa lukemasta riippuen. Lai te tallentaa lokiin kaikki ajetut nopeudet ja keskimääräisen ajetun yli no peuden. Mittausaikana käytetään yleisesti noin kahta viikkoa, koska lait teen akku kestää sen ajan. Ajonopeudet vaikuttavat oleellisesti pis tey tyk seen. Järjestelmä antaa pisteiden ja katutyypin mukaan eh do tuk sen hi das teen rakentamistarpeesta ja rakenteesta. Hidastetöyssyjen rakentamista linja-autoreiteille tai päättyville asun to kaduil le Tekninen lautakunta voisi tehdä periaatepäätöksen niiden ra ken tamat ta jättämisestä. Esityslistan mukana jäsenille toimitetaan liikenteen rau hoit ta mis pe ri aat teet. Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA päättää ottaa käyttöön liikenteen rau hoit ta mispe ri aat teet järjestelmän ja päättää ettei hidastetöyssyjä rakenneta lin ja-auto rei teil le eikä päättyville asuntokaduille. TEKN Esittelijä Jaakko Hupanen teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: TEKNINEN LAUTAKUNTA päättää ottaa käyttöön liikenteen rau hoit ta mispe ri aat teet järjestelmän. TEKNINEN LAUTAKUNTA hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yk si mieli ses ti.

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT TELTK 96 a) Kunnanjohtajan päätös - nro 33/14: Lempäälän kuntaorganisaation Facebook -profiilin perustaminen b) Kunnossapitopäällikön päätökset: - nro 74/14: Katu- ja sijoituslupa Maakalantie - nro 75/14: Katu- ja sijoituslupa Lopentie - nro 76/14: Katu- ja sijoituslupa Mäkitie 3 + Vikkiniityntie 5 - nro 77/14: katu- ja sijoituslupa Ideaparkinkadun Seo c) Kiinteistöinsinöörin päätös - nro 26/14: Viljelysmaan vuokrasopimuksen uusiminen Lempäälän kunnan ja Ville Nurmisen kesken. d) Rakennuttajapäällikön päätös - nro 7/14: Lempoisten koulun 1-vaiheen verhohankinta e) Rakennuttajainsinöörin päätös - nro 2/14: Aidan hankinta Lempoisten koulun pohjoispäätyyn Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. TEKN TEKNINEN LAUTAKUNTA merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ LEMPÄÄLÄN KUNTA SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät 84, 85, 86, 87, 96 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 95 HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: LEMPÄÄLÄN KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA Tampereentie 8, LEMPÄÄLÄ puh. (03) , fax (03) , sähköposti: Pykälät 95 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna puh (vaihde), telekopio , virastoposti: Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät 92, 93, 94 Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: päivää Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh , faksi , sähköposti: Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle sää detään laissa tuomio-is tuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittä vistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/ hankintaoikaisuohje / valitusosoitus liitetään pöytäkir jan ot tee seen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaa

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ HANKINTAOIKAISUOHJEET Valitusviranomainen Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua: 88, 89, 90, 91 Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kulues sa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä rat kaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheis asia kirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jol loin päätök sen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanotta jan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämis päivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyh teyksien toimimattomuu desta tai vastaavasta muusta seikasta, jon ka johdosta säh köinen viesti on saapunut vastaanottajalle myö hemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajal le, vas taanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitse mäntenä päi vänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedok sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana ai kana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia kos kee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustu vaan han kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoi tuksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos han kintayk sikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 kohdan no jalla noudattamat ta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemises tä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapää töksestä valitus osoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olen naisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen kat sotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen si sältävä sähköi nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolait teessa siten, että vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliiken neyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteel lista tiedoksiantotapaa, tiedok sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaati mukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta vali tuskirjel mässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puheval taa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laa tija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Lisäksi on ilmoitetta va postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koske vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muu tosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vali tusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja ve toaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskir jelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitus ajan vii meisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti päivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivä nä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asi aan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mu kaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti il moitet tava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltä väksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankin taa koskeva valitus toi mitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mai nittuun toimitusosoitteeseen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti:

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 18:00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot