AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)"

Transkriptio

1 3M ESPE PERMADYNE HIGH/FEST BULK PACK Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edelleen tai muutoin levitetä ansiotarkoituksessa. Tiedotenumero: Versio: 2.00 Tarkistettu: 27/07/2016 Edellinen päiväys: 27/10/2015 Kuljetustietojen versio: 1.00 (02/10/2015) Käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 1.1 Tuotetunniste 3M ESPE PERMADYNE HIGH/FEST BULK PACK Tuotekoodi Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Hammashoitotuote. Käyttörajoitukset Vain hammashuollon ammattikäyttö. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaranta 6), Espoo, Y-tunnus: Puhelin/Fax: Puhelin: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) Tämä tuote on moniosainen tuote (Kit). Jokaiselle osalle on laadittu oma käyttöturvallisuustiedote. Huom! Säilytä osien käyttöturvallisuustiedotteet yhdessä, älä erota niitä toisistaan. Tähän tuotteeseen liittyvät seuraavat käyttöturvallisuustiedotteet: , KULJETUSTIEDOT (Kit) Ei ole VAK/ADR/RID:n alainen kuljetus VAROITUSETIKETIN TIEDOT (Kit) Sivu: 1 / 3

2 3M ESPE PERMADYNE HIGH/FEST BULK PACK 2.1 Aineen tai seoksen luokitus CLP-asetus (EY) 1272/2008 Tämä tuote on vaatimukset täyttävä (CE) terveydenhuollon laite tai tarvike direktiivin 93/42/ETY(MDD) mukaisesti. CLPasetusta (EY) 1272/2008 ei sovelleta asetuksen artiklassa 1(5) mainittuihin lääkinnällisiin laitteisiin, jotka ovat invasiivisia tai joita käytetään suorassa kosketuksessa ihmiskehon kanssa. Vaikka ei sovelleta, ohessa CLP-asetuksen mukaiset luokitus- ja merkintätiedot, mikäli ne ovat luokituskriteerien perusteella määritettävissä. Luokitus: Silmiä ärsyttävä, vaarakategoria 2; H319. Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1A; H317. Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, vaarakategoria 1; H372. Vesiympäristölle vaarallinen - välitön, vaarakategoria 1; H400. Vesiympäristölle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 2; H411. H-lausekkeet aukikirjoitettuina kohdassa Merkinnät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosana Vaara. Symbolit: GHS07 (Huutomerkki) GHS08 (Terveysvaara) GHS09 (Ympäristö) GHS-varoitusmerkit Vaaralausekkeet: H319 H317 H372 H411 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa: hengityselimet Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy: P260A P280E P273 Pelastustoimenpiteet: P305 + P351 + P338 P333 + P313 Älä hengitä höyryä. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Jätteiden käsittely: Sivu: 2 / 3

3 3M ESPE PERMADYNE HIGH/FEST BULK PACK P501 Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvälisten säädösten mukaisesti. Lisäykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon: Kit: Component document group number(s) tieto muutettu. Kohta 2.2: CLP-luokitus - ympäristövaaraa osoittvat lausekkeet; tieto muutettu. Sivu: 3 / 3

4 3M ESPE PERMADYNE CATALYST Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edelleen tai muutoin levitetä ansiotarkoituksessa. Tiedotenumero: Versio: 1.05 Tarkistettu: 20/10/2016 Edellinen päiväys: 08/10/2015 Kuljetustietojen versio: 1.00 (01/10/2015) Käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 3M ESPE PERMADYNE CATALYST 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Hammashoitotuote. Jäljennösaine. Käyttörajoitukset Vain hammashuollon ammattikäyttö. Käyttökohde:Terveydenhuollon ammattikäyttö. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaranta 6), Espoo, Y-tunnus: Puhelin/Fax: Puhelin: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus CLP-asetus (EY) 1272/2008 Tämä tuote on vaatimukset täyttävä (CE) terveydenhuollon laite tai tarvike direktiivin 93/42/ETY(MDD) mukaisesti. CLPasetusta (EY) 1272/2008 ei sovelleta asetuksen artiklassa 1(5) mainittuihin lääkinnällisiin laitteisiin, jotka ovat invasiivisia tai joita käytetään suorassa kosketuksessa ihmiskehon kanssa. Vaikka ei sovelleta, ohessa CLP-asetuksen mukaiset luokitus- ja merkintätiedot, mikäli ne ovat luokituskriteerien perusteella määritettävissä. Luokitus: Sivu: 1 / 11

5 3M ESPE PERMADYNE CATALYST Silmiä ärsyttävä, vaarakategoria 2; H319. H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa Merkinnät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosana Varoitus. Symbolit: GHS07 (Huutomerkki) GHS-varoitusmerkit Vaaralausekkeet: H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Turvalausekkeet Pelastustoimenpiteet: P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Lisätietoja Silicosis target organ classfication not applied due to the fact that dust exposure is not anticipated during product use 2.3 Muut vaarat Tämä käyttöturvallisuustiedote sisältää tietoa tuotteen mahdollisista terveys- ja ympäristöriskeistä sekä turvallisesta käytöstä. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aineosa CAS-nro EY-nro p-% Luokitus Sitruunahappoesteri Aineella ei ole vaara. Sulfoniumsuola Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 (Itseluokiteltu) Silanoitu piidioksidi Aineella ei ole vaara. Polyetyleenipolypropyleeniglykoli Aineella ei ole vaara. Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa STOT RE 1, H372 (Itseluokiteltu) Aineosien työhygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vpvb-arvioinnit ovat kohdassa 12. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Sivu: 2 / 11

6 3M ESPE PERMADYNE CATALYST 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. Ihokosketus Pese kosketuskohta saippualla ja vedellä. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Silmäkosketus Huuhdo runsaalla vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Nieleminen Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Katso kohdan 11.1 tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen tavanomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten vettä tai vaahtoa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Ärsyttävät höyryt ja kaasut. Olosuhteet Palaminen. Palaminen. Palaminen. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityisiä toimenpiteitä ei edellytetä. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Evakuoi alue. Alue tuuletettava. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja terveysvaaroihin, hengityksen suojaukseen, ilmanvaihtoon sekä henkilönsuojaimiin. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat toimet Vältettävä päästämistä ympäristöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Kootaan päästö talteen mahdollisimman tarkasti. Kootaan jäännös UN-tyypihyväksyttyyn pakkaukseen kuljetusta Puhdistetaan jäännös. Säiliö suljettava tiiviisti. Hävitetään talteen kerätty materiaali ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian. Sivu: 3 / 11

7 3M ESPE PERMADYNE CATALYST 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso lisätietoja kohdista 8 ja 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vältä pitkäaikaista tai toistuvaa ihokosketusta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Vältä kosketusta hapettavien aineiden (esim. kloori, kromihappo jne.). 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Suojattava lämmöltä. Säilytettävä erillään hapoista. Säilytettävä erillään vahvoista emäksistä. Säilytettävä erillään hapettavista aineista. 7.3 Erityinen loppukäyttö Lue kohdan 7.1 (Käsittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkäiseminen & henkilönsuojaimet) suositukset. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Altistumisen raja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia työhygieenisiä raja-arvoja. Biologiset viiteraja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta Henkilönsuojaimet Silmien- tai kasvojensuojaus Riskinarviointiin ja mahdolliseen silmäkosketukseen perustuen valittava sopiva, soveltuvien EN-standardien mukaisesti hyväksytty, CE-merkitty silmien- tai kasvonsuojain. Suositeltava silmien- tai kasvonsuojain: Sivusuojalliset suojalasit. Ihon- tai käsiensuojaus Huom! Lue kohta 7.1 huolellisesti - sisältää tietoja liittyen ihon- tai käsiensuojaukseen. Hengityksensuojaus Hengityksensuojausta ei edellytetä. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Fysikaalinen olomuoto Kiinteä. Erityinen fysikaalinen olomuoto: Pasta. Sivu: 4 / 11

8 3M ESPE PERMADYNE CATALYST Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Punainen pasta. Mieto haju. Hajukynnys ph Kiehumispiste/kiehumisalue Sulamispiste Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei. Räjähdysominaisuudet Ei. Hapettavat ominaisuudet Ei. Leimahduspiste > 93 C Itsesyttymislämpötila Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Suhteellinen tiheys > 1 [Ref.Std:Vesi=1] Vesiliukoisuus - Liukoisuus (muu kuin vesiliukoisuus) Jakautumiskerroin (K o/w) Haihtumisnopeus Höyryntiheys Hajoamislämpötila Viskositeetti Tiheys 1,1-1,4 g/cm³ 9.2 Muut tiedot Haihtuvat aineosat KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tämä aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyissä olosuhteissa - katso tämän kohdan muut otsakkeet Kemiallinen stabiilisuus Stabiili Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa Vältettävät olosuhteet Lämpö Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Vahvat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Ei tunneta. Olosuhteet Kohta 5.2. sisältää tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Sivu: 5 / 11

9 3M ESPE PERMADYNE CATALYST Kohdassa 11 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikäli toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 11 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusääntöihin ja/tai 3M:n tekemiin riskinarviointeihin Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Altistumisen vaikutukset Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella tämä aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia: Hengitys Tuotteella on tyypillinen ominaishaju. Haju ei aiheuta terveysvaikutuksia. Ihokosketus Lievä iho-ärsytys: Oireita voivat olla paikallinen ihon punoitus, turvotus, kutina ja ihon kuivuminen. Silmäkosketus Kohtalainen silmä-ärsytys: Oireita voivat olla silmien punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto sekä näköhäiriöt. Nieleminen Ruoansulatuselimistön ärsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanväänteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. aiheuttaa lisäksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset). Saattaa Muut terveysvaikutukset: Äkillinen altistus voi aiheuttaa seuraavia vaikutuksia kohde-elimiin: Keskushermosto: Oireita voivat olla päänsärky, huimaus, uneliaisuus, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, pahoinvointi, hidastunut reaktioaika, epäselvä puhe sekä tajuttomuus. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittämätön Välitön myrkyllisyys Aine Altistustie Laji Arvo TUOTE Ihon kautta Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg Sulfoniumsuola Ihon kautta Rotta LD50 > mg/kg Sulfoniumsuola Nieleminen Rotta LD mg/kg Sitruunahappoesteri Ihon kautta Arv. LD50 Arvio > mg/kg Sitruunahappoesteri Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg Silanoitu piidioksidi Ihon kautta Kani LD50 > mg/kg Silanoitu piidioksidi Hengitysteit Rotta LC50 > 0,691 mg/l se (pöly/utu) (4 h) Silanoitu piidioksidi Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Ihon kautta Arv. LD50 Arvio > mg/kg Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Hengitysteit Rotta LC50 > 2,7 mg/l se (pöly/utu) (4 h) Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg Polyetyleenipolypropyleeniglykoli Ihon kautta Arv. LD50 Arvio > mg/kg Polyetyleenipolypropyleeniglykoli Nieleminen Rotta LD mg/kg ATE=Välittömän myrkyllisyyden estimaatti. Sivu: 6 / 11

10 3M ESPE PERMADYNE CATALYST Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Aine Laji Arvo Sulfoniumsuola Kani Lievästi ärsyttävä. Silanoitu piidioksidi Kani Ei merkittävää ärsytystä. Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) In vitro Ei merkittävää ärsytystä. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Aine Laji Arvo Sulfoniumsuola Vastaavat Kohtalaisesti ärsyttävä. terveysva arat Silanoitu piidioksidi Kani Ei merkittävää ärsytystä. Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Kani Lievästi ärsyttävä. Ihon herkistyminen Aine Laji Arvo Sulfoniumsuola Hiiri Herkistävä. Silanoitu piidioksidi Ihiminen/ Ei ole herkistävä. eläin Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Hiiri Ei ole herkistävä. Hengitysteiden herkistyminen Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Aine Altistusti e Sulfoniumsuola In vitro Ei ole mutageeni. Silanoitu piidioksidi In vitro Ei ole mutageeni. Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) In vitro Saatavilla oleva tieto Arvo Syöpävaarallisuus Aine Altistusti e Laji Silanoitu piidioksidi Ei Hiiri määritetty. Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Hengitys Ihiminen /eläin Arvo Saatavilla oleva tieto Syöpää aiheuttava. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Lisääntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset Aine Altistusti Arvo Laji Tulos Altistusaika e Silanoitu piidioksidi Nielemin Ei ole lisääntymiselle vaarallinen Rotta NOAEL: Sukupolvi en (naaras). mg/kg/day Silanoitu piidioksidi Nielemin Ei ole lisääntymiselle vaarallinen (uros). Rotta NOAEL: Sukupolvi en mg/kg/day Silanoitu piidioksidi Nielemin en Ei ole lisääntymiselle vaarallinen. Rotta NOAEL: mg/kg/day Elinten kehitysvaihe Kohde-elimet Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Aine Altistusti Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika Sivu: 7 / 11

11 3M ESPE PERMADYNE CATALYST Sulfoniumsuola Sulfoniumsuola e Nielemin en Nielemin en Keskushermosto Hengityselimet Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Saatavilla oleva tieto on riittämätön Rotta LOAEL: mg/kg Rotta NOAEL: 300 mg/kg Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aine Altistusti Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika e Silanoitu piidioksidi Hengitys Hengityselimet Silikoosi Kaikki tiedot negatiivisia. Ihminen NOAEL: Tietoja ei saatavilla. Ammatillinen altistuminen Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Hengitys Silikoosi Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Nielemine n Verenkiertojärjestel mä Silmät Munuaiset ja/tai virtsatiet Ihminen NOAEL: Tietoja ei saatavilla. Kaikki tiedot negatiivisia. Rotta NOAEL: mg/kg/day Ammatillinen altistuminen Aspiraatiovaara Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto Lisätietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydestä saatavilla pyynnöstä valmistajalta/toimittajalta. KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Kohdassa 12 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikäli toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusääntöihin ja/tai 3M:n tekemiin riskinarviointeihin Myrkyllisyys Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla. Aineosa CAS-nro Eliölaji Tyyppi Altistuminen Testi Tulos Polyetyleenipol Inland Kokeellinen 96 h LC mg/l ypropyleenigly koli Silverside Polyetyleenipol ypropyleenigly koli Atlantic Salmon Kokeellinen 96 h LC50 >1 000 mg/l Sitruunahappoe Water flea Kokeellinen 48 h EC50 7,82 mg/l steri Sulfoniumsuola Tietoa ei ole Silanoitu piidioksidi Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia > Algae Arv. 72 h EC50 >100 mg/l Tietoa ei ole 90 pv Sivu: 8 / 11

12 3M ESPE PERMADYNE CATALYST =10% (arv.) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmä Polyetyleenipol Tietoa ei ole ypropyleenigly koli Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia > =10% (arv.) Tietoa ei ole Sulfoniumsuola Tietoa ei ole Silanoitu piidioksidi Sitruunahappoe steri 12.3 Biokertyvyys Tietoa ei ole Kokeellinen Hajoavuus 28 pv BOD 48 p-% Muut menetelmät Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmä Sulfoniumsuola Tietoa ei ole Silanoitu piidioksidi Tietoa ei ole Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia > =10% (arv.) Polyetyleenipol ypropyleenigly koli Sitruunahappoe steri 12.4 Liikkuvuus maaperässä Tietoa ei ole Tietoa ei ole Arv. Biokertyvyys BCF 5.1 BCF (arv.) Sivu: 9 / 11

13 3M ESPE PERMADYNE CATALYST Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisätietoja 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvälisten säädösten mukaisesti. Kovetettu/kovettunut materiaali: Poltto jätteiden käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettävä ennen hävitystä. Kovettamaton materiaali: Käsittely vaarallisena jätteenä. Poltto vaarallisen jätteen käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Vaihtoehtoinen hävitystapa: Kovetettu/kovettunut materiaali: Hyväksytty (teollisuus)kaatopaikka. Kaatopaikkakelpoisuus selvitettävä ennen hävitystä. Jäteluettelo (86/2015) sisältää soveltuvat jätenimikkeet (EWC-koodit). Jätteet luokitellaan ensisijaisesti jätteen synnyn toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Varmista oikea jäteluokitus ennen tuotteen/pakkauksen hävitystä. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jätehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen. Lisätietoja pakkausten hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta EY-jätenimike (tuote): * Kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä. KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT VAK/ADR/IMDG/IATA: Ei rajoitettu eri kuljetusmuodoissa. KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Aineluettelot Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisätietoja CEPA Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16. MUUT TIEDOT Luettelo H-lausekkeista H302 H317 H319 H372 Haitallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Lisäykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon: Kohta 2: Viittaus H-lausekkeisiin; tieto muutettu. Sivu: 10 / 11

14 3M ESPE PERMADYNE CATALYST Kohta 2.2: CLP-luokitus; tieto muutettu. Kohta 2.2: CLP-luokitus - ympäristövaaraa osoittvat lausekkeet; tieto poistettu. Kohta 02: Etikettitiedot (CLP - MDD); tieto muutettu. Kohta 2.2.: CLP-turvalausekkeet - Jätteiden käsittely; tieto poistettu. Kohta 2.2.: CLP-turvalausekkeet - Ennaltaehkäisy; tieto poistettu. Kohta 2.2: CLP-vaaralausekkeet - kohde-elimet; tieto poistettu. Kohta 2.2.: Varoitusmerkit; tieto muutettu. Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto muutettu. Kohta 03: Lisäys H-lausekkeisiin; tieto muutettu. Kohta 3: Viittaus kohdan 15 sisältämiin tietoihin - Nota; tieto poistettu. Kohta 08: Henkilönsuojaimet - Iho/kädet; tieto muutettu. Kohta 09: Muut tiedot; tieto lisätty. Kohta 09: Muut tiedot; tieto poistettu. Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot- taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Syöpää aiheuttavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Ihon herkistyminen-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen-taulukko; tieto muutettu. Kohta 12: Myrkyllisyys vesieliöille (aineosat); tieto muutettu. Kohta 12: Pysyvyys ja hajoavuus; tieto muutettu. Kohta 12: Biokertyvyys; tieto muutettu. Kohta 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat - EY-jätenimike; tieto muutettu. Kohta 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot; tieto lisätty. Kohta 16: H-lausekkeet; tieto muutettu. Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita parhaan tietämyksemme mukaan julkaisupäivänään. Emme ole vastuussa mistään taloudellisesta vahingosta tai esine- tai henkilövahingosta, joka saattaa aiheutua sen käyttämisestä (ellei laissa toisin säädetä). Tiedot eivät välttämättä sovellu muuhun kuin käyttöturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen käyttöön tai tilanteisiin, joissa tuotetta käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa. Näistä syistä on tärkeää, että asiakas selvittää itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun käyttötarkoitukseen. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa Sivu: 11 / 11

15 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edelleen tai muutoin levitetä ansiotarkoituksessa. Tiedotenumero: Versio: 3.01 Tarkistettu: 29/07/2016 Edellinen päiväys: 27/07/2016 Kuljetustietojen versio: 1.00 (01/10/2015) Käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Hammashoitotuote. Jäljennösaine. Käyttörajoitukset Vain hammashuollon ammattikäyttö. Käyttökohde:Terveydenhuollon ammattikäyttö. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaranta 6), Espoo, Y-tunnus: Puhelin/Fax: Puhelin: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus CLP-asetus (EY) 1272/2008 Tämä tuote on vaatimukset täyttävä (CE) terveydenhuollon laite tai tarvike direktiivin 93/42/ETY(MDD) mukaisesti. CLPasetusta (EY) 1272/2008 ei sovelleta asetuksen artiklassa 1(5) mainittuihin lääkinnällisiin laitteisiin, jotka ovat invasiivisia tai joita käytetään suorassa kosketuksessa ihmiskehon kanssa. Vaikka ei sovelleta, ohessa CLP-asetuksen mukaiset luokitus- ja merkintätiedot, mikäli ne ovat luokituskriteerien perusteella määritettävissä. Luokitus: Sivu: 1 / 11

16 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE Silmiä ärsyttävä, vaarakategoria 2; H319. Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1A; H317. Vesiympäristölle vaarallinen - välitön, vaarakategoria 1; H400. Vesiympäristölle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 2; H411. H-lausekkeet aukikirjoitettuina kohdassa Merkinnät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosana Varoitus. Symbolit: GHS07 (Huutomerkki) GHS09 (Ympäristö) GHS-varoitusmerkit Aineosa(t) Aineosa CAS-nro p-% 1-Dodekyyli-imidatsoli < 1 Vaaralausekkeet: H319 H317 H400 H411 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy: P280E P273 Pelastustoimenpiteet: P305 + P351 + P338 P333 + P313 Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Jätteiden käsittely: P501 Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvälisten säädösten mukaisesti. Lisätietoja Kohde-elin (silikoosi) ei sovelleta, koska altistumista pölylle ei ole odotettavissa tuotetta ohjeiden mukaisesti käytettäessä. 2.3 Muut vaarat Sivu: 2 / 11

17 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE Tämä käyttöturvallisuustiedote sisältää tietoa tuotteen mahdollisista terveys- ja ympäristöriskeistä sekä turvallisesta käytöstä. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aineosa CAS-nro EY-nro p-% Luokitus Furaani, tetrahydro-, oksiraanipolymeeri, bis[[3-(1-atsiridinyyli)butyyli]karbamaatti] Eye Irrit. 2, H319 (Itseluokiteltu) Glyseridit, C Dibentsyylitolueeni Aquatic Chronic 4, H413 (Itseluokiteltu) Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) STOT RE 1, H372 (Itseluokiteltu) C.I. Pigment White < 2 1-Dodekyyli-imidatsoli < 1 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400,M=100; Aquatic Chronic 1, H410,M=10 (Itseluokiteltu) H-lausekkeet aukikirjoitettuina kohdassa 16. Työperäisen altistumisen raja-arvot (HTP-arvot) kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vpvb-arvioinnit kohdassa 12. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. Ihokosketus Huuhdo välittömästi kosketuskohta saippualla ja vedellä. oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos Silmäkosketus Huuhdo runsaalla vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Nieleminen Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Katso kohdan 11.1 tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen tavanomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten vettä tai vaahtoa. Sivu: 3 / 11

18 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Ärsyttävät höyryt ja kaasut. Olosuhteet Palaminen. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityisiä toimenpiteitä ei edellytetä. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Evakuoi alue. Alue tuuletettava. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja terveysvaaroihin, hengityksen suojaukseen, ilmanvaihtoon sekä henkilönsuojaimiin. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat toimet Vältettävä päästämistä ympäristöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Kootaan päästö talteen mahdollisimman tarkasti. Kootaan jäännös UN-tyypihyväksyttyyn pakkaukseen kuljetusta Puhdistetaan jäännös. Säiliö suljettava tiiviisti. Hävitetään talteen kerätty materiaali ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso lisätietoja kohdista 8 ja 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Vältä silmäkosketusta. No-touch-tekniikka on suositeltava. Sopivat, tiiviit, hyvälaatuiset (CE) suojakäsineet materiaalia käsiteltäessä. Varmista suojakäsineiden soveltuvuus suojaintoimittajalta. Vältettävä kovettamattoman materiaalin koskettamista paljain käsin. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä sekä työskentelytekniikkaa, jossa ihokontakti on eliminoitu (No-touch-tekniikka). Jos materiaalia joutuu suojakäsineille, poista ne ja pese kädet välittömästi saippualla ja vedellä sekä vaihda uudet suojakäsineet. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Suojattava lämmöltä. 7.3 Erityinen loppukäyttö Lue kohdan 7.1 (Käsittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkäiseminen & henkilönsuojaimet) suositukset. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Altistumisen raja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia työhygieenisiä raja-arvoja. Biologiset viiteraja-arvot Sivu: 4 / 11

19 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta Henkilönsuojaimet Silmien- tai kasvojensuojaus Riskinarviointiin ja mahdolliseen silmäkosketukseen perustuen valittava sopiva, soveltuvien EN-standardien mukaisesti hyväksytty, CE-merkitty silmien- tai kasvonsuojain. Suositeltava silmien- tai kasvonsuojain: Sivusuojalliset suojalasit. Ihon- tai käsiensuojaus Huom! Lue kohta 7.1 huolellisesti - sisältää tietoja liittyen ihon- tai käsiensuojaukseen. Hengityksensuojaus Ei edellytetä. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Fysikaalinen olomuoto Kiinteä. Erityinen fysikaalinen olomuoto: Pasta. Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Pasta - useita sävyjä. Tyypillinen haju. Hajukynnys ph Kiehumispiste/kiehumisalue Sulamispiste Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei. Räjähdysominaisuudet Ei. Hapettavat ominaisuudet Ei. Leimahduspiste Itsesyttymislämpötila Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Suhteellinen tiheys 1-1,2 [Ref.Std:Vesi=1] Vesiliukoisuus - Liukoisuus (muu kuin vesiliukoisuus) Jakautumiskerroin (K o/w) Haihtumisnopeus Höyryntiheys Hajoamislämpötila Viskositeetti mpa-s 9.2 Muut tiedot Haihtuvat aineosat KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Sivu: 5 / 11

20 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE Tämä aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyissä olosuhteissa - katso tämän kohdan muut otsakkeet Kemiallinen stabiilisuus Stabiili Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa Vältettävät olosuhteet Lämpö Yhteensopimattomat materiaalit Ei tunneta Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Ei tunneta. Olosuhteet Kohta 5.2. sisältää tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Kohdassa 11 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikäli toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 11 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusääntöihin ja/tai 3M:n tekemiin riskinarviointeihin Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Altistumisen vaikutukset Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella tämä aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia: Hengitys Tuotteella on tyypillinen ominaishaju. Haju ei aiheuta terveysvaikutuksia. Ihokosketus Voi olla haitallista joutuessaan iholle. Merkittävää ihoärsytystä ei ole odotettavissa. Allergiset iho-reaktiot: Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi ja kutina. Silmäkosketus Kohtalainen silmä-ärsytys: Oireita voivat olla silmien punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto sekä näköhäiriöt. Nieleminen Voi olla haitallista nieltynä. oksentelu ja ripuli. Ruoansulatuselimistön ärsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanväänteet, pahoinvointi, Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittämätön Välitön myrkyllisyys Aine Altistustie Laji Arvo Sivu: 6 / 11

21 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE TUOTE Ihon kautta Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) mg/kg TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) mg/kg Furaani, tetrahydro-, oksiraanipolymeeri, bis[[3-(1- Ihon kautta Arv. LD50 Arvio mg/kg atsiridinyyli)butyyli]karbamaatti] Furaani, tetrahydro-, oksiraanipolymeeri, bis[[3-(1- Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg atsiridinyyli)butyyli]karbamaatti] Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Ihon kautta Arv. LD50 Arvio > mg/kg Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Hengitysteit Rotta LC50 > 2,7 mg/l se (pöly/utu) (4 h) Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg Glyseridit, C14-18 Ihon kautta Kani LD50 > mg/kg Glyseridit, C14-18 Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg Dibentsyylitolueeni Ihon kautta Kani LD50 > mg/kg Dibentsyylitolueeni Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg C.I. Pigment White 5 Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg C.I. Pigment White 5 Ihon kautta Vastaava LD50 > mg/kg t yhdisteet C.I. Pigment White 5 Hengitysteit se (pöly/utu) (4 h) Vastaava t yhdisteet LC50 > 2,52 mg/l 1-Dodekyyli-imidatsoli Nieleminen Rotta LD mg/kg ATE=Välittömän myrkyllisyyden estimaatti. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Aine Laji Arvo Furaani, tetrahydro-, oksiraanipolymeeri, bis[[3-(1- Kani Ei merkittävää ärsytystä. atsiridinyyli)butyyli]karbamaatti] Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) In vitro Ei merkittävää ärsytystä. 1-Dodekyyli-imidatsoli Kani Lievästi ärsyttävä. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Aine Laji Arvo Furaani, tetrahydro-, oksiraanipolymeeri, bis[[3-(1- Kani Kohtalaisesti ärsyttävä. atsiridinyyli)butyyli]karbamaatti] Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Kani Lievästi ärsyttävä. 1-Dodekyyli-imidatsoli In vitro Voimakkaasti ärsyttävä. Ihon herkistyminen Aine Laji Arvo Furaani, tetrahydro-, oksiraanipolymeeri, bis[[3-(1- Marsu Ei ole herkistävä. atsiridinyyli)butyyli]karbamaatti] Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Hiiri Ei ole herkistävä. 1-Dodekyyli-imidatsoli Hiiri Herkistävä. Hengitysteiden herkistyminen Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Aine Altistusti e Furaani, tetrahydro-, oksiraanipolymeeri, bis[[3-(1- In vitro Ei ole mutageeni. atsiridinyyli)butyyli]karbamaatti] Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) In vitro Saatavilla oleva tieto Arvo Sivu: 7 / 11

22 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE 1-Dodekyyli-imidatsoli In vitro Ei ole mutageeni. Syöpävaarallisuus Aine Altistusti e Laji Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Hengitys Ihiminen /eläin Arvo Syöpää aiheuttava. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Lisääntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto Kohde-elimet Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aine Altistusti Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika e Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Hengitys Silikoosi Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Ihminen NOAEL: Tietoja ei saatavilla. Ammatillinen altistuminen Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia >=10% (arv.) Nielemine n Verenkiertojärjestel mä Silmät Munuaiset ja/tai virtsatiet Kaikki tiedot negatiivisia. Rotta NOAEL: mg/kg/day Aspiraatiovaara Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto Lisätietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydestä saatavilla pyynnöstä valmistajalta/toimittajalta. KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Kohdassa 12 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikäli toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusääntöihin ja/tai 3M:n tekemiin riskinarviointeihin Myrkyllisyys Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla. Aineosa CAS-nro Eliölaji Tyyppi Altistuminen Testi Tulos Dibentsyylitolu Zebra Fish Kokeellinen 96 h LC50 >100 mg/l eeni Dibentsyylitolu Diatomi Kokeellinen 72 h EC50 >100 mg/l eeni Dibentsyylitolu Water flea Kokeellinen 48 h EC50 >100 mg/l eeni 1-Dodekyyli Tietoa ei ole 90 pv Sivu: 8 / 11

23 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE imidatsoli C.I. Pigment White 5 Furaani, tetrahydro-, oksiraanipolym eeri, bis[[3-(1- atsiridinyyli)bu tyyli]karbamaat ti] Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia > =10% (arv.) Glyseridit, C Pysyvyys ja hajoavuus Tietoa ei ole Tietoa ei ole Tietoa ei ole Tietoa ei ole Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmä Dibentsyylitolu Mallinnettu Valokemialline 4.7 h (t 1/2) Muut menetelmät eeni Fotolyysi n puoliintumisaik 1-Dodekyyliimidatsoli Glyseridit, C14-18 Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia > =10% (arv.) C.I. Pigment White 5 Furaani, tetrahydro-, Mallinnettu Fotolyysi Tietoa ei ole Tietoa ei ole Tietoa ei ole Tietoa ei ole a (ilmassa) Valokemialline n puoliintumisaik a (ilmassa) 7.52 h (t 1/2) Muut menetelmät Sivu: 9 / 11

24 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE oksiraanipolym eeri, bis[[3-(1- atsiridinyyli)bu tyyli]karbamaat ti] Dibentsyylitolu eeni 1-Dodekyyliimidatsoli Laboratorio Hajoavuus Mallinnettu Hajoavuus 28 pv BOD 0 p-% OECD 301C 28 pv CO2-evoluutio 56.1 p-% OECD 301B 12.3 Biokertyvyys Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmä C.I. Pigment White Tietoa ei ole Kalsinoitu piimaa ( ), sis. kristobaliittia > =10% (arv.) Glyseridit, C14-18 Furaani, tetrahydro-, oksiraanipolym eeri, bis[[3-(1- atsiridinyyli)bu tyyli]karbamaat ti] Tietoa ei ole Tietoa ei ole Tietoa ei ole Dibentsyylitolu Kokeellinen eeni BCF-Carp 1-Dodekyyliimidatsoli Mallinnettu Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisätietoja 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 60 pv BCF Muut menetelmät BCF 3799 Muut menetelmät KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvälisten säädösten mukaisesti. Sivu: 10 / 11

25 3M ESPE PERMADYNE HIGH, PERMADYNE FEST, PERMADYNE PENTA H BASE Kovettamaton materiaali: Käsittely vaarallisena jätteenä. Poltto vaarallisen jätteen käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Kovetettu/kovettunut materiaali: Poltto jätteiden käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettävä ennen hävitystä. Jäteluettelo (86/2015) sisältää soveltuvat jätenimikkeet (EWC-koodit). Jätteet luokitellaan ensisijaisesti jätteen synnyn toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Varmista oikea jäteluokitus ennen tuotteen/pakkauksen hävitystä. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jätehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen. Lisätietoja pakkausten hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta EY-jätenimike (tuote): * Kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä. KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT VAK/ADR/IMDG/IATA: Ei rajoitettu eri kuljetusmuodoissa. KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Aineluettelot Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisätietoja Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16. MUUT TIEDOT Luettelo H-lausekkeista H302 H317 H319 H372 H400 H410 H411 H413 Haitallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Lisäykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon: Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita parhaan tietämyksemme mukaan julkaisupäivänään. Emme ole vastuussa mistään taloudellisesta vahingosta tai esine- tai henkilövahingosta, joka saattaa aiheutua sen käyttämisestä (ellei laissa toisin säädetä). Tiedot eivät välttämättä sovellu muuhun kuin käyttöturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen käyttöön tai tilanteisiin, joissa tuotetta käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa. Näistä syistä on tärkeää, että asiakas selvittää itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun käyttötarkoitukseen. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa Sivu: 11 / 11

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M ESPE PERMADYNE PENTA L Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 31730 3M ESPE IMPREGUM PENTA SOFT REFILL (BASE & CATALYST) Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY COOPER MUURAHAISSPRAY Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 36816 3M ESPE EXPRESS 2 PENTA PUTTY REFILL (BASE & CATALYST) Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 36808 3M ESPE EXPRESS 2 PENTA H REFILL Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2018, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 36810 3M ESPE EXPRESS 2 PENTA H QUICK REFILL Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M ESPE IMPREGUM PENTA H/L DuoSoft QUICK Intro Kit Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 36816 3M ESPE EXPRESS 2 PENTA PUTTY REFILL Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 31644, 31745 3M ESPE IMPREGUM PENTA/ PENTA L DUOSOFT REFILL Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 4910D/ 4911D/ 5914D/ 5915D 3M ESPE FILTEK SUPREME XTE UNIVERSAL RESTORATIVE DUAL SHADE KIT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M ESPE DIMENSION PENTA H QUICK REFILL (BASE & CATALYST) Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 31766 3M ESPE IMPREGUM L DUOSOFT QUICK REFILL Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 56660 3M ESPE RELYX TEMPORARY CEMENT NON-EUGENOL NP Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M ESPE PHOTAC FIL QUICK APLICAP Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2018, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

Kauppanimi / aineen nimi: SALUTEM Pro Puhdistuspasta Prophy Paste Coarse

Kauppanimi / aineen nimi: SALUTEM Pro Puhdistuspasta Prophy Paste Coarse KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 8120 3M ESPE SECURE MDI SOFT RELINE KIT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BioFinndent 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BioFinndent 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Muut nimitykset Colour flakes 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2019, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISPÖLYTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISPÖLYTE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830

Lisätiedot

LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. LV Palasaippua

LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. LV Palasaippua LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE LV Palasaippua Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2018, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

Akkuvesi Versio 1 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Akkuvesi-100

Akkuvesi Versio 1 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Akkuvesi-100 Akkuvesi100 Versio 1 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Akkuvesi100 Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 71496 3M ESPE IMPRINT 4 PENTA PUTTY INTRO KIT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 36816 3M ESPE EXPRESS 2 PENTA PUTTY REFILL Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M ESPE DIMENSION PENTA L REFILL (BASE & CATALYST) Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 56210 3M ESPE KETAC SILVER MAXICAP Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Ardent Futura non gamma -2- Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Ardent Futura non gamma -2- Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

Klooriheksidiinidiglukonaatti 2 % Acute Tox. 4, Eye Corr. 1, Aquatic Acute 1; H302 H318 H Muut tiedot ei ole

Klooriheksidiinidiglukonaatti 2 % Acute Tox. 4, Eye Corr. 1, Aquatic Acute 1; H302 H318 H Muut tiedot ei ole KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TheraCal LC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TheraCal LC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2018, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot