Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Lappi. Lappi Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Lappi. Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL"

Transkriptio

1 Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Lappi Lappi Kimmo Kivinen, Capful Oy

2 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Lapin maaseudun kohtalonkysymykset OSA 4 Lapin maaseudun toimintaympäristön muutostekijät OSA 5 Lapin maaseudun voimavarat ja rajoitteet LIITE Tulevaisuustyöpajan aineistoja

3 3 OSA 1 Johdanto

4 4 Johdanto Maa- ja metsätalousministeriön, maaseutuverkoston, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja Sitran järjestämien alueellisten tulevaisuustyöpajojen tavoite oli tukea alue- ja paikallistason kehittämisstrategioiden valmistelua ja linkittää alue- ja paikallistason tarpeet valtakunnantason strategioihin. Tulevaisuustyöpajan tulosten on tarkoitus toimia syötteenä ja yhtenä lähtökohtana alueen maaseudun tulevan kehittämisen suuntaamisessa. Työpajassa syntynyt tulos on tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden näkemys alueen maaseudun kehittämisestä. Alueellista työpajaa edelsi ennakkokysely alueen maaseudun voimavaroista ja rajoitteista sekä ulkoisen toimintaympäristön muutostekijöistä. Kyselyn vastausprosentti oli 30% (54 / 178 vastaajaa). Tulevaisuustyöpajassa käsiteltiin alueen maaseudun nykyisiä voimavaroja ja rajoitteita sekä pohdittiin toimintaympäristön tulevaisuutta. Tämän pohjalta tehtiin strategisia johtopäätöksiä ja nostettiin esiin tärkeimpiä kehittämisteemoja. Työpajaan osallistui kaikkiaan 67 henkeä.

5 5 Tilaisuuden tarkoitus ja tavoitteet TAVOITTEET Systemaattinen alueelta lähtevä työskentely valtakunnallisen ohjelmatyön tueksi Aluetyön jatkosta sopiminen alueen toimijoiden kanssa Tulevaisuuspajoja edeltävä ennakkokysely Kerätä alueilta lähtöaineisto tulevaisuustyöpajojen työskentelyn pohjaksi Tunnistaa alueiden tulevaisuuden kannalta keskeisiä muutostekijöitä: Mitä kysyntää maaseudulla on tulevaisuudessa? Kuvata alueen maaseudun nykytilassa tapahtuneita muutoksia: Voimavarat ja rajoitteet vastata kysyntään. Tulevaisuustyöpajat Määrittää alueiden tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten vaikutukset maaseutuun ja sen kehittämiseen uudet mahdollisuudet ja välttämättömät toimenpiteet Kerätä nykytilanteesta nousevia kehittämistarpeita ja parantamisehdotuksia Jatkojalostaa ja priorisoida tunnistettuja kehittämisteemoja Raportointi Kuvata alueiden työpajojen tulokset jäsennetysti ja havainnollisesti

6 6 Projektin viitekehys Ulkoinen toimintaympäristö Maaseudun toimijoiden tahto ja strateginen näkemys Maaseudun trendit ja kehityskulut Toimintaympäristön kehitys Nykyisyys LUOVA JÄNNITE Tulevaisuus Alueen maaseudun nykytila-analyysit Alueen maaseudun voimavarat ja rajoitteet Johtopäätökset Mitä kysyntää maaseudulle? Miten kysyntään vastataan ja miten hyödynnetään tämän ja tulevan kauden rahoitusmahdollisuudet ja eri EU-rahastot? Alueen maaseutu

7 7 OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

8 8 Keskeisiä kehittämisteemoja (1/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Yrittäjyyden kehittäminen asiakaslähtöiseksi (yht.39) Yrittäjyydestä yleisesti (17) Monialayrittäjyyden ja pienyrittäjien tukeminen Ansaintaketju toimivaksi: työ, osaaminen, hyöty Kilpailu ja kilpailuttaminen: suositaan tekijöitä ja osaajia, yhteishankintaa, laatua Erilaiset tarpeet eripuolella maakuntaa Reilusti riskirahaa kokeiluihin Klusterit ja välittäjäorganisaatiot SYP:n jatkaminen ja laaja osanottajakunta PPP Matkailu-hoivapalvelu: asennemuutos/mahdollisuus luomu vs. luonnollinen = laatu/määrä Työn arvostus ja mielekäs työ Tuotantolähtöisestä ajattelusta asiakaslähtöiseen ajatteluun (10) Personoitu konsepti Osallistava tuotekehitys Maaseutuun kohdistuvaan kysyntään vastaaminen Markkinoinnin kehittäminen (6) Yrittäjille konkreettisia työkaluja ja henkistä tukea pitkäjänteiseen kehittämiseen Kyky reagoida nopeasti uusiin aloitteisiin Selvitetään markkinapotentiaali: realistinen selvitys asiakaskunnasta Markkinointi- ja liiketoimintaosaamisen parantaminen Lappibrändi on keskittynyt matkailukeskuksiin. Markkinoinnilla asiakkaita keskusten ulkopuolelle? Maaseudun pienyrittäjyyden edistäminen ja maakunnan sisäinen arvoketju (5): Tuottajalta kuluttajalle Koulutusta Riskirahoitusta Arvostuksen asennemuutos ja lupa rikastua Arktisuus hyödyntämättömänä voimavarana Asiantuntijaverkostot (1): Yhteistyö, markkinointiosaaminen, tuotteistamisosaaminen, SOME ja E-osaaminen Hyvinvoiva yhteisö toimijana, sparraajat muualta! Ei puuhastelua vaan ammattimaisuutta Parhaat asiantuntijat eri vaiheisiin!

9 9 Keskeisiä kehittämisteemoja (2/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Infrastruktuurin kehittäminen (yht. 23) Infra: Tietoliikenne Tiestö Energia Perusväestön riittävyys Etäisyys: kustannukset, aika, määrät, keskittyminen Erilaisuus, uutuus, yrittäjyys, innovatiivisuus laatu Logistiikka Koulutus Palvelut Alueellinen omavaraisuus (yht.14): Energia ja ruoka (13) Laki elintarviketuotannosta ja hankinnoista paikallisuutta huomioivaksi (1) Asumisen ja rakentamisen mahdollistaminen (yht. 12) Kaavoitus, palvelut jne. Kansainvälisyys (yht.11) Matkailu: rajaesteiden poistaminen (5) Kansainvälinen autonominen lappi (3) Rajat ylittävät palvelut: luovat paikalliset ratkaisut (2) Yhteisen työmarkkina-alueen ja elinkeinojen hyödyntäminen (1) Kulttuurit, asenteet ja tiedotus (yht. 9) Rinnakkaiskulttuurit (5): Lappilaisuus, saamelaisuus, kulttuurit, asut, ruoka, näkyminen Hanke muu saame alue vahvistuu Asenneilmapiiri (3): Kannustavuus, yhteistyö, innovatiivisuus, asiakas/kysyntä, hallintobyrokratia Positiivinen lobbaus ja tiedotus alhaalta ylöspäin (1): arvot, asenteet, yhteinen tahto ja yhteinen ylpeys Lapistamme. Kravatti-lähetystöjä lappiin paikanpäälle!

10 10 Keskeisiä kehittämisteemoja (3/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Bioenergia (yht.9) Bioenergian käytön lisääminen on pakollista ( %) Pitäjänteisempää bioenergian käyttöä tukevaa lainsäädäntöä ja tukipolitiikkaa (4): Laitosinvestoinnit Raaka-aineen saanti Kokonaisvaltainen hyöty jätteen energiankäytöstä (3) Ajattelutavan muutos Lannan hajuhaitat vähenee Ravinnearvot paranee Imagoarvo vihreä kortti matkailukeskuksille Raaka-ainetta kilpailukykyiseen hintaan (2) Logistiikkaketju kuntoon Metsänomistajien aktivointi Palvelut (yht.9) Yrittäjäpalvelut (5): Seudulliset palvelut säilytettävä Pilotointia ja Pop-up-rahoitusta innovointiin: paikalliset rahastot (esimerkiksi kaivosalalta säätiöitynä) Asiantuntijayrittäjät (esimerkiksi metsänhoitopalvelut) Vähemmän byrokratiaa projekteihin Enemmän nuoria ja uusia ideoita Hoito-, hoiva-, ja hyvinvointipalvelut (2) Kuntien strateginen päätöksenteko Hajautetut palvelut Yhteiskunnallinen yrittäjyys Mummokommuunit Koulutus (1) Suunnattua, ennakoitua koulutusta alueen tarpeisiin Rajoitteiden voittaminen (1) Palvelujen järjestäminen sopimalla kunnan, kylien ja kolmannen sektorin kanssa.

11 11 Keskeisiä kehittämisteemoja (4/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Alueellisten vahvuuksien hyödyntäminen (yht. 8) Paikallisten resurssien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen luovalla tavalla (6) Alueen erityispiirteiden tehokas hyödyntäminen (1): Hiljaisuus, pimeys, puhtaus, omaperäisyys Tuotteistaminen matkailuun Luomu Etätyöympäristö etätyökeskukset Heikkouksista vahvuuksia (1): Etäisyydet ovat eksoottisuutta Slow life, slow food... In the middle of nowhere! Voimavarojen hyödyntäminen: Luonnonvarojen tuotteistaminen aineellisiksi sekä aineettomiksi palveluiksi. Esimerkiksi Green Care Yhteistyön kehittäminen (yht.7) Verkostoituminen ja toimialojen välinen yhteistyö (7): Yhteistyön tarve on erityisen suuri, sillä Lapissa on monipuolinen ja osin ristiriitainen elinkeinorakenne ja pitkät etäisyydet Hajanaisen yrittäjäkunnan kerääminen yhteen: tutkimuksen, oppilaitosten, yrittäjien ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö Pilotointia, yrityshautomoita ja paikallisia innovaatiopajoja Matkailukeskusten verkostoituminen ympäröivään maaseutuun: alihankinta, ohjelmapalvelut, lähiruoka ja kansainväliset kontaktit. Nuuskijat, välittäjät kysyntäkuilu OSK-Malli Rohkaisu riskin ottamiseen ja yhteistyön aloittamiseen Yhteistyön tiivistäminen lähimarkkinoiden hyödyntämisessä Lähimarkkinoiden haltuunotto: aloitettava pienestä (esim.ruokapiirit), mutta tavoitteena ympärivuotinen kulutus ja kannattava toiminta Läheisyysperiaate: alueellinen tuntemus (aluelautakunnat ja välillisen päätöksenteon poistaminen) Esimerkiksi matkailuun mukaan kunnat, yritykset ja kolmas sektori

12 12 Keskeisiä kehittämisteemoja (5/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Aluetalous ja alueeseen perustuvat säädökset (yht. 5) Erityisverotus Progressiivinen tiiviysverotus Kaksoiskuntalaisuus Asuminen (yht. 3) Turvallinen ja luova asuinpaikka: erakoille, karanneille, luomutyypeille, eronneille, Paikallisen väestön huomiointi Muuton helpottaminen Yhteisöllinen asuminen (kylät ja 3-sektori) Maankäytön ja infran kehittäminen Palveluiden saavutettavuuden takaaminen Kansallisomaisuus käyttöön ja kiertoon!

13 13 Alueen maaseudun kehittämisen ulottuvuudet Yrittäjyyden kehittäminen asiakaslähtöiseksi Infrastruktuurin kehittäminen Alueellinen omavaraisuus Asumisen ja rakentamisen mahdollistaminen (kaavoitus) Läpäisevät osaamisalueet Toimialat Elintarvikeketju (ml. maa-, riista ja porotalous sekä luonnontuoteala) Metsätalous Bioenergia Matkailu sekä hoito-, hoiva- ja hyvinvointipalvelut

14 14 OSA 3 Lapin maaseudun kohtalonkysymykset

15 15 Kohtalonkysymykset Toimintaympäristö ja alueen maaseutu TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1. Kuinka voidaan taata pitkäjänteinen kehittäminen ja suunnittelu? Kaavoituksen, tukien ja lainsäädännön vaikutukset? 2. Kuinka keskittävä politiikka vaikuttaa toimintaympäristöön? Ohjelmatyö ja sen tuoma pirstaleisuus ja pätkittäisyys estää pitkäjänteisen kehittämisen Maankäytön tarkempi suunnittelu ja maanomistajien huomiointi sekä oikeuksien parantaminen esim. kaivosvaltaukset Pitkäjänteisyyttä valtion politiikkaan Keskittäminen Tiukka lainsäädännön soveltaminen ALUEEN MAASEUTU 1. Kuinka toteutetaan maankäytön lainsäädännön ja ohjauksen uudistaminen huomioiden maanomistajat ja muut elinkeinotoimijat? 2. Pidetäänkö infra riittävän hyvällä tasolla? 3. Huomioidaanko asiakaslähtöisyys koko arvoketjussa? 4. Miten asuminen mahdollistetaan? (kaavoitus, palvelut) 5. Huomioidaanko nuoret maaseudun kehittämisessä? Tieverkosto, hoito ja sen kunto (varsinkin pikku tiet) Asukasmäärän lisääminen ja sen jakautuminen tasaisesti koko läänissä Kehittämisen byrokratia Ulkopuoliset määräävät kuinka Lapin luontoa käytetään, erilaisten tarpeiden yhteensovittaminen Monipuolinen yritystoiminta Asiakaslähtöinen kehittäminen, verkostoituminen, brändäys Elintarvikkeiden jalostus Positiivinen ajattelu, kannustava ilmapiiri Milloin loppuu maaseutuyrittäjävastainen aluehallintoviranomaistoiminta Maatalousyrittäjien jaksaminen Matkailijat Kaavoitus/uudet asukkaat sekä vetovoimaiset kylät Nuorten huomioiminen aluekehityksessä Maatalouden tukipolitiikka

16 16 OSA 4 Lapin maaseudun toimintaympäristön muutostekijät

17 17 Muutostekijöiden tunnistaminen Arvot Geopolittiikka Kontekstuaalinen toimintaympäristö (Factors) Välitön toimintaympäristö (Actors) Sisäinen toimintaympäristö (Actions) Media Väestö EU -politiikka Maaseudun väestö ja työvoima Osaaminen ja koulutus Ilmastonmuutos Aluekehityspolitiikka Lainsäädäntö Maaseudun elinkeinorakenne Tuotantomuodot Kansallinen politiikka Maaseudun kehittäminen Kehittämisohjelmat ja - toimenpiteet Teknologia Maaseudun yrittäjyys Maaseudun palvelut Talous Annetut tekijät Vaikutettavissa olevat tekijät Ohjattavissa olevat tekijät

18 18 Muutostekijöiden tunnistamisessa käytetyt lähteet Elinkeinoelämän valtuuskunta (2009): EVAn globaalit skenaariot Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2009): Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2009): Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2006): Suomen maaseutu 2015 Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus Pihlaja, R., Helsingin yliopisto (2010): Kolmas sektori maaseutukunnissa Sitra: Maamerkit-ohjelman aineistot TEM (2011): Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirja vuosille

19 19 Muutostekijät Maaseudun ulkoinen toimintaympäristö TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ MUOKKAAVAT TEKIJÄT 1. Globalisaatio ja kansainvälistyminen 2. Lokalisaation korostuminen globalisaation rinnalla 3. Suomen vientimarkkinoiden kehitys 4. Ympäristö ja ilmastonmuutos 5. Energian hinta 6. Raaka-aineiden kansainvälinen hintataso 7. Euroopan talouden kehitys 8. Suomen talous ja kilpailukyky 9. Maaseudun työllisyystilanne ja työvoiman saatavuus 10. EU:n poliittinen kehitys 11. Valtion ja kuntien poliittinen päätöksenteko 12. Kuntarakenteen muutokset 13. Kuntatalous ja palveluiden rahoitus 14. Kolmannen sektorin rooli 15. Tieverkko ja muu liikenneinfrastruktuuri 16. Tietoliikenneyhteydet 17. Maaseudun väestön määrä ja ikärakenne 18. Vapaa-ajan asuminen maaseudulla 19. Kuluttajien ikääntyminen Suomessa 20. Maahanmuuttajat maaseudulla 21. Maaseudun elinkeinorakenne 22. Työntekemisen ja yrittäjyyden muodot ja tavat 23. Metsien käyttö 24. Muutokset elintarvikeketjussa (maatilalta kauppaan) 25. Luomu- ja lähiruoan suosio 26. Maaseutumatkailun kysyntä 27. Bio- ja lähienergian tuotanto 28. Ihmisten asenteet ja kulutustottumukset 29. Ammatti- ja korkeakoulutuskentän muutokset (Muutostekijät eivät ole tärkeysjärjestyksessä)

20 20 Muutostekijät Tekijöiden vaikuttavuus ja ennustettavuus 10 SUURI E N N U S T E T T A V U U S Ammatti- ja korkeakoulutuskentän muutokset Työn tekemisen ja yrittäjyyden muodot ja tavat Vapaa-ajan asuminen maaseudulla Kuluttajien ikääntyminen Suomessa Maaseudun elinkeinorakenne Luomu- ja lähiruoan suosio Ympäristö ja ilmastonmuutos Globalisaatio ja kansainvälistyminen Kolmannen sektorin rooli Kuntarakenteen muutokset Suomen vientimarkkinoiden kehitys Maahanmuuttajat maaseudulla EU:n poliittinen kehitys Euroopan talouden kehitys Tietoliikenneyhteydet Metsien käyttö Tieverkko/liikenneinfrastruktuuri Bio- ja lähienergian tuotanto Maaseutumatkailun kysyntä Maaseudun työllisyystilanne ja työvoiman saatavuus Energian hinta Muutokset elintarvikeketjussa Kuntatalous ja palveluiden rahoitus Valtion ja kuntien poliittinen päätöksenteko Suomen talous ja kilpailukyky Raaka-aineiden kysyntä ja hinta Lokalisaation korostuminen globalisaation rinnalla Ihmisten asenteet ja kulutustottumukset Maaseudun väestön määrä ja ikärakenne 2 PIENI PIENI 2 4 V A I K U T T A V U U S 6 8 SUURI 10

21 21 OSA 5 Lapin maaseudun voimavarat ja rajoitteet

22 22 Alueen maaseudun vahvuudet/voimavarat ja heikkoudet/rajoitteet ALUEEN MAASEUDUN SISÄISET VOIMAVARAT JA RAJOITTEET KYSELYN PERUSTEELLA V O I M A V A R A T Puhdas ja monimuotoinen luonto Laajat luonnonvarat Osaavat, sitoutuneet ja aktiiviset ihmiset Edullinen, tilava ja rauhallinen asuinympäristö Yhteisöllisyys ja ihmiset Monipuolinen yritysperustainen elinkeinosektori Alueen erityisyys: arktisuus, erämaat ja Lappi-brändi Suhteellisen hyvä infrastruktuuri Maatalous ja lähiruoka Matkailu ja suuret matkailukeskukset Aito kulttuuri ja saamelaisuus Kansainvälisyys ja rajan läheinen sijainti Porotalous Kaivosteollisuus Pitkät etäisyydet ja markkinoiden kaukaisuus Vähenevä väestö, harva asutus ja väestön keskittyminen keskuksiin Hallintoon ja päätöksentekoon liittyvät ongelmat: ohjaus, rajoitteet ja yhteistyökyvyn puute Palveluiden vähäisyys ja kaukaisuus Väestön ikääntyminen Heikot liikenneyhteydet ja infrastruktuuri Yksipuolinen elinkeinotoiminta, pääoman vähäisyys ja heikko kannattavuus Keskittämisen ja muuttuvan maatalouspolitiikan tuoma epävarmuus Puutteet osaamisessa ja yrittäjävalmiuksissa Negatiiviset asenteet ja yhteistyön puute Heikot tietoliikenneyhteydet Maatalouden ongelmat Vaativat luonnonolot Työvoiman ja työllistymismahdollisuuksien puute Luonnon kuluttaminen: kaivostoiminta ja hakkuut R A J O I T T E E T

23 23 V O I M A V A R A T Alueen maaseudun vahvuudet/voimavarat ja heikkoudet/rajoitteet ALUEEN MAASEUDUN SISÄISET VOIMAVARAT JA RAJOITTEET TYÖPAJAN PERUSTEELLA Luonnonvarojen tuotteistaminen aineellisiksi sekä myös aineettomiksi palveluiksi: Green Care Matkailukeskusten verkostoituminen ympäröivään maaseutuun ja alihankinta: matkailupalvelut ja lähiruoka Kansainvälisyys tulisi nähdä resurssina ja mahdollisuutena: matkailu ja kaupankäynti Luomu- ja lähiruoka, keruuluomualueet ja puhdas luomu Hiljaisuus ja pimeys Opiskelumahdollisuudet Nomadit Alueen erityisyys; laajavaikutteinen tekijä Matkailu ja asuminen; maalla on tilaa sekä käydä että asua: maaseudun ulkopuolisille toinen koti Korkeakouluopetus alueella: Lapin yliopisto ja ammattikorkeakoulut Tutkimuslaitokset (METLA, MTT, RKTL, GTK ) Uudet koulutusmallit: Problem basic learning-malli Monialayrittäjyys Persoonallisuudet oudot tyypit innovaattorit! Ihminen on tuottavimmillaan vuotiaana tätä väkeä on! Palvelujen järjestämiseen liittyvät rajoitteet: sopimalla kunnan ja kylien / kolmannen sektorin kanssa Asenteisiin liittyvät rajoitteet: Arvot, asenteet, tahto Viranhaltijoiden syvällinen osaaminen? Asiantuntijaverkoston puute Pääomien puute Ikääntyminen Väki vanhenee ja vähenee, talot autioituvat, asutus keskittyy metropoleihin Vanhat kotitalot pidetään kesämökkeinä, ei myydä muille Palvelujen alasajo ja keskittäminen Puuttuu työkaluja nopeisiin kokeiluihin rahoitus ja hallinto ei taivu helposti! Ei ole vielä kylliksi hyödynnetty verkko-opetusmahdollisuutta! Ei ole vakiintunutta yrityshautomotoimintaa Vertaisverkostoa ei ole osattu hyödyntää yritysten kehittämisessä Yksipuolinen vai monipuolinen elinkeinosektori verrattuna muihin? Lapissa porotalous, kaivosteollisuus, matkailu erityisyyksinä Mahdollisuuksia on mutta uusia yrittäjiä saatava lisää Matkailu on keskittynyt keskuksiin, ei laajemmin; sesonkiluonteisuus on ongelma. Kasvupotentiaali on ulkomailla. Matkailu pitäisi saada laajenemaan matkailukeskusten ulkopuolelle R A J O I T T E E T

24 24 LIITE Tulevaisuustyöpajan aineistoja

25 25 Learning Café Lappi 9 pöytää ja teemaa Pöydän kattaja Pöytä 1 Pöytä 2 Pöytä 3 Pöytä 4 Pöytä 5 Pöytä 6 Pöytä 7 Pöytä 8 Pöytä 9 Mikä on Lapin maaseudun kohtalonkysymys? Lähimarkkinoiden hyödyntäminen, kysynnän muutokset? lähiruoka matkailu Bioenergia kokeiluista käytäntöön Markkinoinnin kehittäminen Paikallisten tuotteiden ja kulttuurin Ihmisten asumaan ja yrittämään houkuttelu Maaseudun palvelut palvelujen turvaaminen palvelut tulonlähteenä Yrittäjyyden muodot ja tavat yksityisyrittäjyys arvoon Elintarvikeketju mukaan lukien alkutuotanto arktinen tuotanto kuljetuskustannukset Keskittämispolitiikka maankäyttö lähidemokratia aluepolitiikka Maaseutumatkailu keskusten ulkopuolinen matkailutarjonta matkailupalvelut Teemu Hauhia Eija Harju Lea Konttinen Anne Ristioja Laura Jänis Samu Rötkönen Juha Kutuniva Heli Talvitie Hanna-Leena Talvensaari Sirpa Karjalainen Seija Argillander Niilo Markkanen Rauno Kuha Antti Hannukkala Einari Rautio Pirjo Riskilä Eija Raasakka Anna-Kaisa Teurajärvi

26 26 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: KYSYNNÄN MUUTOKSET MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Energian hinnanmuutokset ja saatavuus vaikuttavat varmasti kysyntään esim. lähimatkailuun Lähiruoan kysyntä tulee kasvamaan ja laatukriteerit kiristymään Lähimatkailu tulee kasvamaan lamat eivät vaikuta tähän niin paljon kuin kaukomatkailuun! MAHDOLLISUUDET Kysynnän muutokset palveluissa luovat mahdollisuuksia tuotteiden vientiin ( matkamuistot, tuliaiset..) Lähiruoan ja matkailun integrointi Hyvinvointi- ja seniorimatkojen kysyntä kasvaa Ekologisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa Ympäristöystävällisyyden hyödyntäminen tuotteistamisessa Lisätään ja monipuolistetaan paikallisten tuotteiden tarjontaa tarjoaa myös osa-aikaisia työtilaisuuksia Tuotteet olisi hyvä saada ketjujen markkinointiin laajempi asiakaskunta Kokonaan uudenlaiset erikoistuotteet (lemmikkituotteet porosta/lampaasta)) Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa eri kuluttajaryhmien huomiointi! toi mi RISKIT Lappi joutuu kilpailemaan osaajista esim. matkailu- ja matkailualalla mm. Ruotsin kanssa Maaseudun väen vähetessä on vaarana, ettei pystytä vastaamaan kysyntään Jakelukanavat puutteelliset - lähiruoan toimittaminen asiakkaalle ontuu Jatkuva rakennemuutos ei suosi pienimuotoisia jalostavia tiloja maataloustuet suosivat isoja tiloja! STRATEISET JOHTOPÄÄTÖKSET Elintarvikelainsäädäntö muutettava Aloitettava pienestä esim. ruokapiirit, joka voi mahdollistaa ympärivuotisen ja kannattavan tuottamisen Tarve kokeiluille: asia testattava, tehtävä laskelmat, kokeilut vaikka oppilaitoksissa Yhteistyön tiivistäminen mm. kuntien ja yrittäjien kesken esim. matkailussa

27 27 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: BIOENERGIA KOKEILUSTA KÄYTÄNTÖÖN MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Maa- ja metsätilojen pirstoutuminen ja kehittämättömyys Metsänomistajien vieraantuminen omien metsien hoidosta Lapissa 4 biokaasulaitosta vuonna 2020 Öljyn hinnan nousu puun energiakäyttö lisääntyy Turpeen energiakäyttö vähenee Metsänhoitoyhdistysten merkitys tulee vähenemään, jos lakiehdotus menee läpi Tekniikka kehittyy mutta mitä vauhtia? MAHDOLLISUUDET Bioenergian työllistävä vaikutus Kilpailu lisääntyy ja toiminnan laatu lisääntyy Liikennepolttoaineet: biodiesel ja biokaasu Käyttämätöntä peltoa on paljon Biojätteen energiakäytön mahdollisuudet liittyen esim. matkailukeskusten jätehuoltoon ja yritysten ekosertifiointiin. Volyymin oltava riittävä. Uuden teknologian mahdollisuudet: eri polttoaineita Lähilämpölaitosten lisääntyminen, monialayrittäjyys ja kylien elinvoimaisuuden lisääntyminen RISKIT Tukipolitiikan ailahtelevuus Bioraaka-aineen saatavuus heikkenee ja hinta nousee Pienpuun polton hiukkaspäästöt, kiristyvät normit Suojelualueiden määrän lisääntyminen? Pula osaavasta työvoimasta maa- ja metsätaloudessa Bioenergiaan liittyvän yrittäjyyden kausiluonteisuus Raaka-aineen saatavuus ja korjuukustannukset Metsäteollisuuden tulevaisuus? STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET 1 Raaka-aineen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan Logistiikkaketjujen kehittäminen Yrittäjyyden lisääminen, investointien tukeminen Metsänomistajien aktivointi Osaavan työvoiman kouluttaminen 2 Lainsäädännön ja tukipolitiikan oltava pitkäjänteistä Investointien tukeminen Syöttötariffin rajan alentaminen Turpeen käytön rajoitteet, pienpuun hiukkaspäästöt Bioraakajätteen hyödyntämisen tukeminen Suojelualueiden määrä 3 Kokonaisvaltainen hyöty Jätteen energiakäytttö Lannan hajuhaittojen väheneminen Ravinnearvojen paraneminen Vihreä kortti eli imagoarvo matkailuyrityksille Lisää strategisia johtopäätöksiä seuraavassa diassa

28 28 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN - Paikallisten tuotteiden ja kulttuurin markkinointi - Ihmisten houkuttelu: asumaan ja yrittämään RISKIT MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Kilpailu kovenee, mm. SOME Markkinoinnin uudet tekniset välineet Kansainväliset kohderyhmät Kysynnän organisoituminen, mm. lähiruokapiirit Kulttuurin ja asuinpaikan markkinointi myös itselle Monipaikkaisuus ja haaveiden toteuttaminen lisääntyy Mielikuvista painotusta faktatietoon MAHDOLLISUUDET Monipaikkaisuuden resurssit kylille ja markkinointiin Kulttuurimaiseman kerroksellisuus Facebook-ryhmä markkinoinnin välineenä Tuote- ja palveluperheet sekä ketjut Havaitaan oman kulttuurin mahdollisuudet: Palvelut lisääntyvät Vuorovaikutus palvelujen tuottajien ja kuluttajien välillä lisääntyy Olemassa olevan kaavan joustamattomuus Tuotekehityksen pysähtyminen Lähiruoan toimitusongelmat Tuotteiden lyhyt elinkaari Negatiivisen kuvan vahvistuminen Heikot markkinointiviestintätaidot Mikroyrityksen viesti hukkuu nettiin STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET Yritysten verkostoitumista tulee tukea myös julkisin varoin Kyläkoulujen keittiöt kesäksi yritysten käyttöön Kansallinen valvonta luonnontuotealalla tulee kohtuullistaa EU:n tasolle Yrittäjille konkreettisia työkaluja ja henkistä tukea pitkäjänteiseen kehittämiseen Julkiset palvelut ketterimmiksi jotta ne palvelevat yrittäjiä ja asukkaita Kyky reagoida nopeasti uusiin aloitteisiin - kannustaa omaehtoiseen kehittämiseen

29 29 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: MAASEUDUN PALVELUT MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Yrittäjäpalvelut: Siirtyvät nettiin, tulevat laajemmin maksullisiksi ja toteutetaan hankkeilla Toivomus on, että byrokratiaa olisi vähemmän Henkilökohtainen neuvonta vähenee Yrittäjäpalvelut erikoistuvat. Maksullisuuden lisääntyminen ja paikalliset riskirahastot? Hoito- ja hoiva ja hyvinvointipalvelut: Kysyntä kasvaa, palvelut keskittyvät ja yksityistäminen laajenee. Ylikansalliset yhtiöt tai vastapainona hajautettuja kyläpalveluja. Palveluseteli muokkautuu ja palvelutalot yleistyvät. Koulutuspalvelut: Perusaste keskittyy, mutta toisaalta kiinnostus kyläkouluihin lisääntyy Toinen aste keskittyy (pysyykö Lapissa?) Oppilaitosyhteistyö lisääntyy. Lisänä mm. verkko-opetus. Liikenne- ja tietoliikennepalvelut: Periferiasssa infra rapautuu, mutta kaivoksia ja jäämerta palveleva infra vahvistuu. Veden ja viemäröinnin määräykset tiukkenevat Energiateknologia kehittyy ja hajautetut energiamuodot lisääntyvät. Kaiken mahdollisen hyödyttäminen energiaksi paikan päällä. Turvallisuuspalvelut teknologistuvat ja Poliisi sekä palokunta siirtyvät kuntakeskuksiin Nuorten palvelut: nettipalveluiden lisääntyminen ja entistä enemmän vapaaehtoistoimintaa Kulttuuripalvelut

30 30 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: MAASEUDUN PALVELUT MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Muutostekijöiden kehitys kts. edellinen dia MAHDOLLISUUDET Yrittäjäpohjaiset metsänhoitopalvelut metsänhoitoyhdistysten toimialalle Suunnattua koulutusta: metsä/bioenergia, kaivos, luonnontuoteala Hajautetut ratkaisut ovat mahdollisuuksia maaseudulle: maanomistajat hyötyjiksi Pienmittakaavassa palv.talot kylätaloihin: mummokommuunit Eläkeikä nousee, työnteko hidastuu iäkkäiden palvelu osaaikaeläkkeellä Moniosaajat: kylätalkkarit 3-sektorin rooli mm. kylä-vpk Ylikansallistuminen: pienten on lyöttäydyttävä yhteen. Kilpailutusosaamisen resurssien tarkistaminen kunnissa Oman rahoituksen osuuden vähentyminen yritysten yhteishankkeissa Rakennuslupiin helpotuksia: enemmän valtaa kunnille uusia asukkaita, koulut palvelut säilyy RISKIT Koulutuksen keskittyminen vie asukkaat muualle Verkkoon siirtyminen tekee haavoittuvaiseksi Viemäverkostojen kunto on iso ympäristöriski Hajautettu malli: mistä tulee hoitajat? Turvallisuuden teknologisoitumien lisää eristäytymistä Turvattomuus lisääntyy Riskinä nuorten syrjäytyminen ja hypernuoret Ylikansalliset uhkat pienille yrityksille Teiden talvikunnossapito rapautuu Kodinturvajoukot? STRATEISET JOHTOPÄÄTÖKSET Yrittäjyysvaikusten ja paikallistalousvaikutusten arviointi Suunnattua monitoimijuuskoulutusta: metsäbioenergia/kaivos/ hoiva/hyvinvointiala Oppilaitosyhteistyö, verkko-opetus ja koulutuksen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa säilyttää koulutusta Yritystoimintaan pilotointimahdollisuuksia: Pop up rahoitusta ja development-setelit kehittämistarpeisiin Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ymmärtäminen ja tukimuodot Energian ja hoivapalveluiden hajautetut ratkaisut Mobiilipohjaiset palvelut opastamisessa: reitit ja palvelut Kaivosyhtiöt rahoittamaan paikallisia kehittämissäätiöitä: perusinfra, pienten yritysten riskirahoitus ja stat up-rahoitus Nuoret mukaan kehittämistyöhön: ajatuksia, osallisuutta

31 31 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: YRITTÄJYYDEN MUODOT JA TAVAT MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Yritysten (etenkin palveluntuottajien) tulonmuodostus muuttuu: Tuotot saadaan useammista eri lähteistä, useammanlaisia tuotteita/palveluja ja maksajina myös kunnat ja valtio. Lupapolitiikka ja hallinnolliset toimenpiteet helpottuvat Aitojen luontoelämysten (revontulet, hiljaisuus, lumi jne.) merkitys tuotteina lisääntyy matkailutuotteena. Matkailun painopiste siirtyy massamatkailusta yksilöllisempiin ja pienryhminä toteutettuun rauhoittumis- ja kokemuslomailuun. Majoitus- ja matkailupalvelujen oheistoiminta lisääntyy. Suurten matkailukeskusten lisäksi Lappiin pieniä, kokonaisvaltaiseen palveluun perustuvia matkailupalvelukeskittymiä. Peruspalvelujen kohdalta keskittyminen jatkuu MAHDOLLISUUDET Lähellä tuotettujen elintarvikkeiden ja keruutuotteiden markkinat kasvavat ja mahdollistavat uusien yrittäjien alalle tulon sekä jo toimivien yritysten laajentumisen. Osuuskunnat voivat toimia yrityshautomoina, yritystoimintaan ohjaavana välivaiheena. Osuuskunta ei ole itseisarvo, se on nähtävä välineenä jonka avulla luodaan yrityksiä. Hyvinvointimatkailutuotteita aasialaisille (esim. potilasmatkailu, japanilaiset eläkeläiset) RISKIT Kansainväliset markkinat: Keski-Eurooppa, Aasia Lappilaisten tuotteiden brändääminen luksustuotteiksi. Tuotettava pieniä sarjoja/määriä hyvällä katteella. Volyymituotanto on epätodennäköinen vaihtoehto Asiakassegmentointi matkailupalvelujen osalta puutteellista; keskityttävä tuottavimpiin asiakasryhmiin Lainsäädäntö rajoittaa elintarvikealan pientuotantoa ja jatkojalostamista (myös kosmetiikka-ala) Suuruuden ekonomia: markkinoilla on tarve välittäjäorganisaatioille, jotka toimivat isojen ostajien ja pientuottajien välissä parantaen kilpailumahdollisuuksia. Isojen hankintarenkaiden käyttö heikentää pienten tuottajien ja palvelutarjoajien kilpailutilannetta. Välittäjäorganisaatiot voisivat yhdistellä pieniä tarjontaeriä isommiksi kokonaisuuksiksi. STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET Lainsäädäntömenettelyn osaksi tulisi ottaa laaja vaikutusten arviointimenettely. Osuuskunnat voivat toimia yrityshautomoina, yritystoimintaan ohjaavana välivaiheena. Osuuskunta ei ole itseisarvo, se on nähtävä välineenä jonka avulla luodaan yrityksiä.

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Pirkanmaa Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pirkanmaan

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Uusimaa. 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Uusimaa. 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Uusimaa 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy X S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Uudenmaan maaseudun

Lisätiedot

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA LAPIN ELY-KESKUS LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 8.4.2015 1 Lapin maakunnan kuvaus ja nykytilan arviointi... 3 1.1 Alue- ja väestörakenne... 3 1.2 Elinkeinorakenne ja talouskehitys...

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA!

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! YLÄ-SAVON VETURIN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA 2014 2020 6.6.2014 Kilpivirrantie 7 74120 IISALMI www.ylasavonveturi.fi p. (0440) 760773 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLÄ-SAVON VETURIN

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Sähköinen haastattelukierros Väliyhteenvetoraportti 21.12.2010 YMy. Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy, Mika Perttunen Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 LAPPI Pohjoisen luova menestyjä LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 luonnos 10.6.2009 SISÄLTÖ Saatteeksi... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Maakuntasuunnitelmalla suunta tulevaisuuteen...3 1.2 Lappi

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 Lä hiruokä Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 WSP Oy 11.9.2013 Sisällys Johdanto... 3 Lähiruoka trendi vai pysyvä ilmiö?... 4 Mitä tarkoitamme, kun puhumme

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä?

FCG Finnish Consulting Group Oy. Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä? FCG Finnish Consulting Group Oy Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä? Raportti SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1 TAUSTA... 1 1.2 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ... 1 2 UUDET JA KEHITTYVÄT MAASEUTUELINKEINOT...2

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot