Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 90 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 90 op"

Transkriptio

1 M at k a i l u - j a r av i t s e m i s a l a n y l e m p i a mm at t i k o r k e a k o u l u t u t k i n to Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 90 op Restonomi (ylempi amk) Master of Hospitality Management

2 » tutkintoon. Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma johtaa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ylempään ammattikorkeakoulu- Tutkintonimike on restonomi (ylempi amk). 2

3 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen lähtökohdat ja tavoitteet Työelämän toimintaympäristöjen nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme rakennemuutokset edellyttävät työyhteisöjen ja yritysten jäseniltä kykyä vastata kasvaviin ja laajeneviin asiantuntijuusvaatimuksiin. Opintojen tavoitteena on antaa monipuoliset johtamis- ja kehittämisvalmiudet toimia menestyksellisesti erilaisissa palveluliiketoiminnan asiantuntijatehtävissä. Opetussuunnitelman laadintaa ovat ohjanneet työelämän tarpeet, asiantuntijatieto, käytännönläheisyys ja kansainvälisyys. Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma johtaa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike on restonomi (ylempi amk). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa tai muussa tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Koulutusohjelma vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista sekä antaa valmiudet tietoja ja taitoja soveltamalla toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Lisäksi koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen ja hyödyntämiseen. Opintojen aikataulu ja toteutus Opinnot aloitetaan orientaatiojaksolla Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 3 vuodessa siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opintojaksoihin sisältyy lähi- ja etäjaksoja, ja ne toteutetaan monimuotoisesti hyödyntäen erilaisia opetusmuotoja ja nykytekniikan mahdollisuuksia. Lähijaksoja on keskimäärin 2 päivää/kk ja ne toteutetaan pääosin Kuopiossa. Opintojaksojen oppimistehtävät ja opinnäytetyön opiskelija voi halutessaan kohdistaa oman työpaikkansa tai muun valitsemansa kohdeorganisaation liiketoiminnan ja työympäristön kehittämiseen. Opiskelu on maksutonta. Opiskelumateriaalin, opintoihin liittyvät matkakulut ja muut vastaavat kulut opiskelijat maksavat itse. Opintojen rakennekuvaus 90 op Palveluliiketoiminnan opintojen kokonaisuus (90 op) muodostuu pakollisista opinnoista (30 op), vaihtoehtoisista ammattiopinnoista (20 op), vapaasti valittavista opinnoista (10 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Kaikille yhteiset pakolliset opinnot 30 op Johtamisen opinnot 1 Vastuuopettajat: KTT Hilkka Lassila, KTT Anneli Juutilainen, KTT Virpi Laukkanen Johtamisen opinnoissa opiskelija kehittää esimiesvalmiuksiaan ja kykyä määritellä osaamisensa kehittämistarpeita. Opiskelija ymmärtää osaamisen johtamisen roolin ja merkityksen liiketoiminnan tuloksellisessa johtamisessa ja hän osaa arvioida, kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista työyhteisössä nykyaikaisissa liiketoimintaympäristöissä. Opinnoissa perehdytään myös yrityksen strategisiin lähestymistapoihin organisaation johtamisessa muuttuvissa olosuhteissa. Esimiestyö ja itsensä johtaminen Osaamisen johtaminen Strateginen näkökyky ja muutos Työelämän kehittämisen menetelmät 1 Vastuuopettajat: KTT Hilkka Lassila, KTT Virpi Laukkanen, KL Heikki Likitalo Opintokokonaisuuden tavoitteena on parantaa opiskelijan metodologisia valmiuksia työn, työyhteisön ja liiketoiminnan tutkimiseen ja kehittämiseen. Opiskelija omaksuu tutkivan kehittämisen asenteen ja hahmottaa tutkimuksen tekemisen ja tiedon hyödyntämisen kokonaisuuden ja tuntee keskeiset työelämän kehittämisen menetelmät. Opinnot tukevat opinnäytetyön tekemistä, harjaannuttavat tutkivaan ja työyhteisöä kehittävään työtapaan ja antavat val- 3

4 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma miuksia työyhteisön toimintaa kehittävän tutkimusja kehittämishankkeen suunnitteluun. Opintojen aikana tutustutaan erityisesti palvelualalle soveltuviin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin. Tutkimuksellinen kehittämistyö Tutkimusmenetelmät Toimintaympäristön analyysi ja ennakointi Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (valitaan seuraavista 20 op) Opintojen tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan tietämystä palveluliiketoiminnasta opiskelijan omien osaamistavoitteiden mukaisesti. Opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja valinnaisesta tarjonnasta, jotka tukevat ja syventävät tutkinnon muita opintoja. Osa vaihtoehtoisista ja valinnaisista opinnoista on kansainvälisiä opintojaksoja. Vapaasti valittavia opintoja voi valita myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta. VUOROVAIKUTTEINEN VIESTINTÄ ESIMIESTYÖSSÄ Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen liiketoiminnan johtamisessa ja esimiestyössä. Hän osaa tarkastella johtamista kommunikatiivisena toimintana sekä suunnitella ja toteuttaa viestintää muuttuvissa tilanteissa ja monikulttuurisessa työyhteisössä. Opiskelijalla on valmiudet työyhteisöviestinnän ja henkilökohtaisten viestintäosaamiseen kehittämiseen. YRITTÄJYYS JA PIENYRITYKSEN LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU Opintojaksolla perehdytään yrittäjyyden ja pkyritysten merkitykseen yhteiskunnassa ja aluetaloudessa. Opiskelija ymmärtää, miten liiketoiminnan mahdollisuudet ja resurssit yhdistyvät liikeideassa, sekä tuntee erilaisia liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita. Opiskelija osaa soveltaa omaa substanssiosaamistaan liiketoiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja johtamisessa. MONIKULTTUURISTUVA TYÖYMPÄRISTÖ Opintojakson tavoitteena on valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista ja tarjota tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä ja kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia työympäristöjä. VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA Opintojakson tavoitteena on tunnistaa yrityksen yhteiskunnallisen ja ympäristövastuun haasteet, oppia vastuullisen yritystoiminnan ja -viestinnän periaatteet ja kehittää laatu- ja ympäristöjohtamisen taitoja. Opintojaksolla vastuullisuusosaaminen kehittyy vertaisyritysten kokemusten sekä kehitettyjen käytäntöjen ja toimintamallien kautta. Opinnot auttavat ymmärtämään vastuullisuuden merkityksen yrityksen maineelle sekä kilpailukyvylle ja antavat valmiuksia vastuullisen yritystoiminnan kehittämiseen. SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Opintojen tavoitteena on perehdyttää erilaisiin sähköisen markkinoinnin mahdollisuuksiin osana nykyaikaista matkailuyrityksen markkinointistrategiaa ja antaa tietoa internet-pohjaisten palvelujen hyödyntämisestä markkinoinnissa ja vaikutuksesta yrityksen toimintamalleihin. Keskeisenä sisältönä on sähköisten jakelukanavien, hakukoneiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa. STUDYING IN INTERNATIONAL ENVIRONMENT 5 cr The goal of that course is to strengthen the student s communicative skills and professional expertise in an international learning environment. The student is given the opportunity to develop his/her international network and to widen perspectives in international management. The student gets new ideas which can be applied in working environment. The implementation of the course may vary according to the destination and to the impact and the role of the international co-operative partners. KEHITTÄVÄ TYÖOTE Opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa tukeva ja hänen toimiala- ja yrityssidoksiin liittyvää osaamistaan syventävä soveltava opintojakso. 4

5 » ravitsemisalanpalvelu Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen ja syvällisen ymmärryksen matkailu- ja liiketoiminnasta. Professional communication The student understands the importance of fluent and professional communication for managing business operations and for the role of a superior. The student activates and develops his/her written and oral communication skills so that he/she is able to interact in demanding work-related situations of the internal and external operational environment. The student gains an ability to develop his/her communication skills independently and to analyze written materials related to his/her area of expertise. Vapaasti valittavat opinnot 10 op Vapaasti valittavien opintojen tulee tukea, laajentaa tai syventää ammatillisesti suoritettavaa tutkintoa. Opinnot voi suorittaa valitsemalla ne joko alla olevasta tarjonnasta, syventävien ammattiopintojen valikosta tai toisen korkeakoulun tai yliopiston opintotarjonnasta. Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta päättää opintojen vastuuopettaja. Managing Cross-Cultural Interaction 5 cr The aim of the course is to meaning of cultural diversity in working life interactions, to lean skills for acting in a cross-cultural working environment and for cross-cultural communication. The student acknowledges effects of personal actions in relation with the global, ethical decision making. The core content of the course are concepts and definitions for acting in a multicultural working life, diversity management and intercultural communication. Innovaatiojohtaminen Opiskelija osaa käyttää innovaatiotyökaluja ja -tietoa liiketoiminnan ja työyhteisön uudistamisen lähteenä. Opiskelija osaa tukea ja kannustaa ideoiden syntymistä työyhteisössä ja osaa hyödyntää niitä osana innovatiivista organisaatiokulttuuria. Keskeisiä sisältöjä ovat luovuus ja innovaatiot, luova työyhteisö, innovaatiostrategian osa-alueet, innovaatioprosessi ja innovatiivisuutta tukeva organisaatiorakenne. Kumppanuudet ja suhdepääoma Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kumppanuuksien merkitystä liiketoiminnassa ja osaamisen kehittämisessä sekä tunnistaa liiketoiminnassa menestymistä tukevat kumppanuudet. Hän tunnistaa kumppanuussuhteisiin ja yhteistyösopimuksiin liittyviä riskejä. Opintojaksolla perehdytään verkostoitumiseen, kumppanuusstrategioihin, verkostopääomaan, kumppanuussuhteiden vastuisiin, riskien tunnistamiseen, yhteistyösopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin kumppanuussuhteissa. 5

6 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opinnäytetyö (e) 30 op Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämästä esiin nousevien kysymysten ratkaisuun. Opinnäytetyö tukee opiskelijan valmiutta tutkivaan ja työyhteisöä kehittävään työtapaan ja itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöskentelyyn. Opinnäytetyö on opiskelijan ammattitaitoa lisäävä ja työelämän kehittämistarpeita palveleva kehittämishanke tai tutkimus. Hakukelpoisuus Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Vaadittava pohjakoulutus: Restonomi (AMK), tradenomi, luonnonvara- kulttuuri-, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan amk-tutkinto, kauppatieteellisen, luonnontieteellisen tai maatalousmetsätieteellisen alan korkeakoulututkinto. Vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta, jolle ollaan hakeutumassa, tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemuksesta kertyy pisteitä siten, että korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kertyneestä alan työkokemuksesta pisteytetään yli kolmen (3) vuoden menevä työkokemus. Poikkeuksen muodostavat ne hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon. Heidän osaltaan hakemiseen tarvittavat kolme työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Työkokemuksen tulee olla kertynyt mennessä. Hakuohjeet ja valinta Ylempiin AMK-tutkintoihin haetaan sähköisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa: Hakuaika on Sähköisen hakulomakkeen tulee olla tallennettuna viimeistään klo mennessä. Hakijoille järjestetään valintakoe ma klo Kuopiossa, Microkatu 1, Kuopio. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen kirjallisesti. Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: valintakokeessa jaettavaan aineistoon perustuva kirjallinen osa ja haastatteluosa. Haastattelu voi olla yksilö- tai ryhmähaastattelu. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä. Kutsukirjeessä ilmoitetaan tarkemmat tiedot valintakokeesta. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta (max 50 pistettä), opinnäytetyön arvosanasta (max 30 pistettä) ja alakohtaisesta työkokemuksesta (max 20 pistettä) kertyvien pisteiden perusteella. Maksimipistemäärä on 100 pistettä. Valinnoista tiedotetaan kirjallisesti aikaisintaan 15.6., viimeistään mennessä. Opiskelijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ti klo mennessä. Saman lukukauden aikana opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Opiskelijaksi valitun tulee toimittaa kopiot haussa käyttämistään opinto- ja työtodistuksista mennessä hakutoimistoon, os. Pl 1028, Kuopio (käyntiosoite: Sairaalakatu 6-8). Hakemiseen, opintoihin ja valintaan liittyviä lisätietoja osoitteesta 6

7 Opintojen rakennekuvaus, 90 op Palveluliiketoiminnan opintojen kokonaisuus (90 op) muodostuu pakollisista opinnoista (30 op), vaihtoehtoisista ammattiopinnoista (20 op), vapaasti valittavista opinnoista (10 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). JOHTAMISEN OPINNOT, 1 TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISEN MENETELMÄT, 1 VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT, 20 op (VALITAAN SEURAAVISTA) I Esimiestyö ja itsensä johtaminen I Tutkimuksellinen kehittämistyö 1. Vuorovaikutteinen viestintä esimiestyössä 5. Sähköinen markkinointi II Osaamisen johtaminen II Tutkimusmenetelmät 2. Yrittäjyys ja pienyrityksen liiketoiminnan suunnittelu 6. Studying in International Enviroment 5 cr III Strateginen näkökyky ja muutos III Toimintaympäristön analyysi ja ennakointi 3. Monikulttuuristuva työympäristö 7. Kehittyvä työote Kaikille yhteiset pakolliset opinnot, 30 op 4. Vastuullinen liiketoiminta 8. Professional Communication 5 cr VAPAASTI valittavat opinnot, 10 op Managing Cross-Cultural Interaction 5 cr Innovaatiojohtaminen Kumppanuudet ja suhdepääoma Opinnäytetyö, 30 op Opintojen kesto Syksy 2012 Opintoja n. 2 3 vuotta

8 LISÄTIETOJA Koulutukseen hakemisesta: Savonia/Hakutoimisto Puh. (017) , , S-posti: Pl 1028, Kuopio Käyntiosoite: Sairaalakatu 6 8, rakennus 1 Savonia/Matkailu- ja ravitsemisala: Opintotoimisto Microkatu 1, Kuopio Puh S-posti: Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta: Yliopettaja Hilkka Lassila Puh S-posti: Koulutus- ja kehittämispäällikkö Tarja Paukkeri Puh S-posti:

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kesto 2012-2015 Hyväksytty 30.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2(12) KOULUTUSOHJELMA Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Palveluliiketoiminna koulutusohjelma Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikka ja liikenne TTY15S Opetussuunnitelma 17.9.2015-31.5.2017 Vahvistettu 31.3.2015 ohjausryhmän kokouksessa Muutettu

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Master s Degrees at HAMK University of Applied Sciences Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Uutta innovatiivista osaamista Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma LAAJUUS KUVAUS Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika on 3 vuotta.

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 1 Opinto-opas 2006 2007 Guide Book 2006-2007 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Saarijärven Offset Oy 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Kopijyvä, Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA DEAR STUDENT...

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Koulutusohjelma koostuu

Koulutusohjelma koostuu Koulutusohjelman rakenne, sisältö jaa laajuus Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma on suunniteltu suoritettavaksi 1,5-2,5 vuodenn aikana. Koulutusohjelma koostuu kaikille yhteisistä opinnoista 300 op

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot