Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia, tiivistelmä. Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia, tiivistelmä. Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä"

Transkriptio

1 1 Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä

2 2 1. Viestintästrategian tarkoitus Viestintä- ja markkinointistrategialla tarkoitetaan niitä valintoja ja määrittelyjä, joilla Heinolan kaupunki pitää menestyksellisesti yhteyttä ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiinsä nykyisessä ja tulevassa toimintaympäristössään. Sidosryhmät muodostuvat henkilöistä ja yhteisöistä, jotka ovat organisaatiolle tärkeitä. Heinolan sisäisiä sidosryhmiä ovat kaupungin henkilöstö ja luottamusmiehet. Ulkoisia sidosryhmiä ovat kaupungin nykyiset ja potentiaaliset asukkaat, yritykset, järjestöt ja muut organisaatiot. Ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvat myös muut kunnat, alueellinen ja valtakunnallinen media sekä alueelliset ja valtakunnalliset rahoittajat ja päättäjät. Viestintä- ja markkinointistrategia tulee perustua kaupungin identiteettiin. Se kertoo, mitä kaupunki on. Identiteetistä johdetun strategian peruselementtejä ovat: visio, missio ja arvot. Visio on tila, johon toivotaan päästävän. Visio kertoo, millaista tulevaisuutta Heinolan kaupunki haluaa olla rakentamassa tai missä kaupungin halutaan olevan esimerkiksi viiden vuoden päästä. Tällöin puhutaan kaupungin tahtotilasta. Missio näyttää tien visioon kertomalla mitä kaupunki tekee ja antaa sitä kautta oikeutuksen kaupungin toiminnalle. Arvot ovat yhteisössä vaikuttavia pysyviä uskomuksia tiettyjen tavoitteiden ja toimintojen paremmuuteen. Arvot ohjaavat kaupungin tapaa toimia. Identiteetin pohjalta määritellään, miten kaupunki haluaa profiloitua sidosryhmiensä silmissä. Tämän perusteella rakennetaan kaupungille tavoiteprofiili. Sen keskeisiä elementtejä ovat yhteisön perusviestit. Ne kertovat arkikielellä arvoista, visiosta ja strategiasta. Perusviesteissä tiivistyy myös Heinolan kaupungin kilpailuetu eli miten Heinola erottuu muista kunnista. Kaupunki pyrkii viestinnällään vaikuttamaan sidosryhmien itsestään luomiin mielikuviin. Yhteisöstä syntyvä mielikuva eli imago on asenteiden, ajatusten, havaintojen ja uskomusten kokonaisuus. Imago syntyy aina, yrittipä sitä rakentaa tai ei. Pelkästään olemalla olemassa kaupunki luo kuvaa itsestään. Tärkeimmät viestinnän strategiset valinnat koskevat 1) sisältöjä, 2) tavoitteita, 3) kohderyhmiä eli vastaanottajia ja 4) toimenpiteitä. Nämä määrittelevät viestinnän vaatimat resurssit sekä kehittämis- ja koulutustarpeet. Viestintä- ja markkinointistrategia luon pohjan vuosittain laadittavalle viestintä- ja markkinointisuunnitelmalle. Siinä on mahdollista priorisoida ja yksilöidä seuraavana vuosina tehtävät toimenpiteet. Suunnitelma on sidoksissa vuosittaiseen budjettiin, jolloin strategia asettuu käytännön realiteettien asettamaan kehykseen. Viestintä-käsite ymmärretään tässä kaiken kattavasti eli viestintä on yläkäsite, johon sisältyvät sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja tiedonvälitys sekä markkinointi ja suhdetoiminta. Tämän mukaan myös mainonta on osa viestintää. Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia valmistui kesällä 2008.

3 3 2. Lähtökohdat strategian laatimisille Heinolan kaupungin viestinnän tavoitteet perustuvat valtuuston hyväksymään kaupungin strategiseen suunnitelmaan ja kaupungin elinkeinopoliittiseen strategiaan. Kaupungin viestinnän suunnittelussa ja kehittämisessä on huomioitava myös kuntien viestintää säätelevä lainsäädäntö, kuten kuntalaki, jossa säädetään muun muassa kuntalaisten osallistumismahdollisuudesta (27 ) ja kunnan tiedottamisesta (29 ), ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Heinolan kaupungin viestintästrategian laadinnassa on lisäksi hyödynnetty helmikuussa 2008 toteutettua kaupungin yhteisökuvatutkimusta, jossa selvitettiin Heinolan tunnettuutta ja mainetta, erottuvuutta, palveluiden laatua sekä asukkaiden ja yritysten muuttopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Heinolan viestinnällinen visio: Heinola tarjoaa asukkaille laadukkaan ja turvallisen asuinympäristön ja yrityksille tehokkaan toimintaympäristön niin, että ne ovat asukkaiden ja yritysten mielestä ylivertaisia. Heinolan maine tukee kaupungin kehittämistä ja luo Itä-Hämeeseen vetovoimaa. Heinolan viestinnällinen missio: Heinola ei tyydy vain ylläpitämään palvelujaan, vaan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti parantaa kuntapalvelujaan ja palvelualttiuttaan yhteistyössä muiden seudullisten toimijoiden kanssa. Heinolan viestinnälliset arvot: Heinolan strategian arvot ohjaavat myös viestintää ja markkinointia. Heinolan viestinnälliset arvot ovat asiakastyytyväisyys, suvaitsevaisuus ja läpinäkyvyys, yhteistyö ja ammattitaito. Asiakastyytyväisyys Kaupunki on demokratiaan ja vuorovaikutukseen perustuva palveluorganisaatio, joka ottaa avoimesti vastaan palautetta ja kehittää aktiivisesti palvelujaan käyttäjien toiveiden mukaan. Samat periaatteet ovat keskeisiä myös sisäisessä viestinnässä. Suvaitsevaisuus ja läpinäkyvyys Jokaista asiakasta kohdellaan viestinnässä tasa-arvoisesti. Asukkaat, yritykset ja muut yhteisöt, henkilöstö, luottamushenkilöstö ja tiedotusvälineet saavat todenmukaista tietoa ajoissa ja selkeästi esitettynä niin, että viestintä herättää luottamusta kaupunkiin ja sen palveluihin. Yhteistyö Heinolan kaupunki toimii viestinnässään ja markkinoinnissaan aktiivisena maakunnallisen yhteistyön rakentajana ja Itä-Hämeen seudullisena keskuksena. Se verkostoituu alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Ammattitaito Kaupungin viestintä perustuu henkilökunnan asiantuntemukseen sekä taitoon ja tahtoon palvella asiakkaitaan ensiluokkaisella tavalla. 3. Viestinnän strategiset valinnat Tärkeimmät viestinnän strategiset valinnat koskevat sisältöjä, tavoitteita, kohderyhmiä eli

4 4 vastaanottajia ja toimenpiteitä. Heinolan kaupungin visiossa, missiossa ja arvoissa korostuvat hyvä palvelutarjonta, asukastyytyväisyys ja tuloksellisuus. Myös kunnan itsenäisyys ja yhteistyökyky ovat tärkeitä tavoitteita. Yhteisökuvatutkimuksen mukaan Heinolan tunnettuus ja havaittavuus ovat heikkoja, mutta suosittelu ja tyytyväisyys erittäin hyviä. Muuttoa Heinolaan harkitsevien yritysten ja asukkaiden osuus vastaajista oli suuri. Kaikkien vastaajien keskuudessa paras mielikuva-arvio Heinolasta liittyi asuinympäristöön. Heinola ydinviesti voidaan rakentaa asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaavasta laadukkaasta elinympäristöstä ja liiketoimintaympäristöstä. Tätä tukemaan on tarkoituksenmukaista määritellä perusviestejä kunkin kohderyhmän lähtökohdista. Ydinviesti ja perusviestit muodostavat Heinolan tavoiteprofiilin. Ehdotuksia Heinolan ydinviestiksi o Heinolasta laatua asumiseen ja yrittämiseen o Heinolassa jyrää o Päijät-Hämeen helmi Yhtenäinen ulkoinen ilme ja visuaalinen linja tukevat viestinnän sisältöä. Valittu visuaalinen linja ja siitä annettu ohjeistus koskevat koko kuntakonsernia. Viestinnän kohderyhmät Kaupungin viestintä jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan organisaation sisäistä viestintää koko kuntakonsernissa mukaan lukien kunnalliset liikelaitokset. Ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan asukkaiden ja yritysten sekä muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa tapahtuvaa viestintää. Sisäisiä sidosryhmiä ovat henkilöstö ja luottamusmiehet. Ulkoisia sidosryhmiä ovat asukkaat, yritykset ja muut yhteisöt, tiedotusvälineet, päättäjät ja rahoittajat. Kunnan hallinto on kuntalaisten omaa itsehallintoa, mikä ei silti estä näkemästä asukkaita ja yrityksiä myös kunnan asiakkaina. Asiakkuusnäkökulma edistää myös palvelumentaliteetin istuttamista kuntaorganisaatioon. Heinolan kaupungin asiakkaita ovat nykyiset ja potentiaaliset asukkaat ja yritykset. Potentiaalisista asukkaista ja yrityksistä Heinolan markkinoinnin esisijaisina kohderyhminä ovat lapsiperheet ja pk-yritykset. Yritysmarkkinoinnissa kohderyhmiä ovat myös yritykset, joilla on suuret kuljetusmäärät (logistiikkakeskukset), kaupan alan valtakunnalliset toimijat sekä pienet, mutta kasvavat teollisuutta palvelevat yritykset, ympäristöteknologian alan yritykset ja erikoistavarakaupan yritykset. Heinolan kaupungin viestinnän kehittämisen painopisteet ovat: - Viestinnän organisointi, ohjeistus ja koordinointi mukaan lukien sisäinen viestintä ja kriisiviestintä.

5 5 - Ulkoisen markkinoinnin painopisteen muuttaminen tapahtumamarkkinoinnista yritysmarkkinointiin ja asukasmarkkinointiin. - Markkinoinnin yhteistyökumppanuudet yritysten ja muiden seudullisten toimijoiden kanssa. 4. Viestinnän tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet 4.1 Viestinnän ohjeistus, organisointi ja koordinointi TAVOITE Heinolan kaupungin sisäinen ja ulkoinen viestintä ja markkinointi on suunnitelmallista, ennakoivaa ja oma-aloitteista sekä kannustaa osallistumaan ja vaikuttamaan. Kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat sisäistäneet viestinnän tavoitteet ja periaatteet ja toimivat viestinnän ja markkinoinnin viestikapuloina. Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen perustuvat viestinstrategiaan ja sen pohjalta vuosittain päivitettävään viestintäsuunnitelmaan. Määrärahojen käyttö viestintään ja markkinointiin perustuu kaupunginhallituksen hyväksymään viestintäsuunnitelmaan. TOIMENPITEET Kaupungille laaditan ajantasainen viestintäohjeistus mukaan lukien sisäinen viestintä ja kriisiviestintä. Viestintäohjeistuksessa on määritelty ja yksilöity kaupungin viestinnän organisointi ja koordinointi viestintävastuineen. Kaupungille laaditaan viestintästrategiaan perustuva viestintäsuunnitelma, joka päivitetään vuosittain ja joka ohjaa myös määrärahojen käyttöä. Kaupunginjohtajan alaisuuteen organisoidaan viestinnän ammattilainen tai ammattilaisten muodostama ryhmä, joka kehittää, koordinoi ja toteuttaa kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää sekä markkinointia, kaupungin yhteisökuvaa ja mediayhteyksiä. Viestintä otetaan yhdeksi kaupungin tulosalueiden tulosmittareista. Viestintä liitetään osaksi asiantuntijatehtävissä toimivien työntekijöiden tehtävänkuvaa sekä tulosja kehityskeskusteluja. Asiakaspalvelua ja työntekijöiden viestintävalmiuksia kehitetään koulutuksen avulla. 4.2 Asukasmarkkinointi TAVOITE Kaupungin vetovoimatekijöihin perustuva asukasmarkkinointi on lisännyt Heinolan tunnettuutta ylivertaisena asuinkuntana eritoten lapsiperheiden keskuudessa. Asukasmarkkinoinnin ansiosta Heinolan väestökehitys on pysynyt muuttovoiton ansiosta positiivisena. TOIMENPITEET

6 6 Heinolan kaupungilla on selkeä ja kustannustehokas malli asukasmarkkinoinnille, jonka pääasiallisena kohderyhmänä ovat lapsiperheet noin sadan kilometrin säteellä kaupungista. Markkinointi perustuu Heinolan vetovoimatekijöihin, kuten erinomaiseen asuinympäristöön, edullisiin asumiskustannuksiin ja hyviin palveluihin. Asukasmarkkinointia tukevat kaupungin monipuolinen tonttitarjonta ja erilaiset asumis- ja rakentamisratkaisut. Markkinointia toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Eri markkinointikanavia hyödynnetään tehokkaasti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa, mutta pääasiallisena markkinointikanavina ovat kaupungin verkkosivut ja muu sähköinen markkinointi Yritysmarkkinointi TAVOITE Kaupungin vetovoimatekijöihin perustuva yritysmarkkinointi on lisännyt Heinolaan sijoittuneiden yritysten määrää ja kannustanut kaupungissa jo toimivia yrityksiä laajentamaan toimintaansa. Yritysmarkkinoinnin ansiosta Heinolan työpaikkaomavaraisuus on parantunut ja verotulot kasvaneet. TOIMENPITEET Yritysmarkkinoinnin pääasiallisena kohderyhmänä ovat kaupungissa jo toimivat tai Heinolaan muuttoa harkitsevat pk-yritykset. Näiden lisäksi markkinointia kohdennetaan hyvää logistista sijaintia markkinoiden lähettyvillä edellyttäville valtakunnallisille kaupan, kuljetuksen ja teollisuuden toimijoille. Hyvin liikenneyhteyksien lisäksi kaupunki kiinnostaa yrityksiä monipuolisen tontti- ja toimitilavalikoiman, työvoiman hyvän saatavuuden ja tehokkaiden elinkeinopalveluidensa takia. Kaupungin yritysmarkkinointia toteutetaan yhteistyössä ja sopusoinnussa Lahden Alueen Kehittämisyhtiön kanssa. Kaupunki toteuttaa yritysmarkkinointia erilaisin kampanjoin yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa muun muassa työvoiman rekrytoinnissa ja alihankintaan perustuvan liiketoiminnan kehittämisessä. Mielenkiinnon herättäjinä käytetään Heinolassa jo menestyksellisesti toimivia yrityksiä. Markkinointiyhteistyölle laaditaan pelisäännöt ja rahoitusmalli, jotka ovat julkisia ja jotka kaupunginhallitus hyväksyy. 4.4 Matkailumarkkinointi ja kansainvälinen markkinointi TAVOITE Kaupunki toteuttaa matkailumarkkinointia tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Matkailumarkkinointi on lisännyt etenkin liikunta- ja terveysmatkailijoiden (wellness) sekä kokousmatkailijoiden määrää Heinolassa. TOIMENPITEET Kaupunki toimii aloitteen tekijänä ja tiivistää yhteistyötään paikallisten alan yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kotimaan lisäksi markkinointi ulotetaan ulkomaille valitulle maantieteelliselle alueelle. Markkinointiyhteistyössä noudatetaan yritysmarkkinoinnille laadittuja pelisääntöjä ja rahoitusmallia, jotka ovat julkisia ja jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt. Markkinoinnissa hyödynnetään Lahti Travelsin asiantuntemusta ja kanavia.

7 7 5. Toimijat ja työnjako viestinnässä Vastuu ulkoisen ja sisäisen viestinnän toteutumisesta on koko organisaatiolla. Ulkoisessa viestinnässä vastuu jakautuu kaupunginjohtajan, viestintäyksikön, tulosalueiden johtajien ja asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on keskitetysti ohjattu, mutta hajautetusti toimiva organisaatio. 5.1 Heinolan kaupunki - Kaupunginhallitus Johtaa kaupungin viestintää yhdessä kaupunginjohtajan kanssa. Hyväksyy viestintästrategian ja -suunnitelman ja valvoo niiden toteuttamista. - Kaupunginjohtaja Vastaa kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Kaupungin ylin tiedottava virkamies, joka vastaa talouteen, hallintoon, suunnitteluun, seurantaan ja organisaatioon ylipäänsä liittyvistä kysymyksistä. -Viestintäyksikkö/viestinnän ammattilainen Kehittää, koordinoi ja toteuttaa kaupunginjohtajan alaisuudessa kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää sekä markkinointia, kaupungin yhteisökuvaa ja mediayhteyksiä. Viestintäyksikkö on tietoinen henkilöstön mediayhteyksistä. -Tulosalueiden johtajat Vastaavat oman tulosalueensa sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. - Esittelijät ja muut asiantuntijatehtävissä toimivat Toimivat oman alueensa asiantuntijoina kaupungin ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. - Luottamushenkilöt Poliittisten päätösten julkinen perustelu. 5.2 Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES LAKES edistää Päijät-Hämeen alueen vetovoimaa ja tunnettuutta sekä toteuttaa suuret elinkeinopoliittiset ratkaisut Lahden-Heinolan alueella mukaan lukien aluemarkkinointi ja kansainväliset suhteet. Heinolan kaupunki on osakkaana LAKESissa ja kaupungilla on kaksi jäsentä yhtiön hallituksessa. LAKESin tytäryhtiö Lahti Travels Oy vastaa Lahden alueen matkailupalveluiden myynnistä, markkinoinnista ja asiakasneuvonnasta. Kaupungin omaa yritysmarkkinointia ja matkailumarkkinointia toteutetaan yhteistyössä ja sopusoinnissa LAKESin ja Lahti Travelsin kanssa. Suurempien markkinointitoimenpiteiden kohdalla työnjako ratkaistaan neuvotellen. 5.3 Elinkeinotyöryhmä ja yrittäjäjärjestöt Kaupungin ylimmästä poliittisesta johdosta ja viranhaltijoista sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen

8 8 edustajista koottu elinkeinotyöryhmä ja kaupungissa toimivat yrittäjäjärjestöt ovat keskeisiä asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita kaupungin asukas- ja yritysmarkkinoinnin kehittämisessä ja toteuttamisessa. 6. Seuranta ja arviointi Viestintästrategian ja -suunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain kaupunginhallituksessa. Tulosalueet raportoivat vuosittain viestinnän toteutumisesta ja kehityksestä omilla tulosalueillaan. Viestintää arvioidaan myös osana asiantuntijatehtävissä toimivien työntekijöiden tulos- ja kehityskeskusteluja. Viestinnän seurantaa varten tulosalueiden käyttöön kehitetään mahdollisimman yhtenäiset ja konkreettiset mittarit. Sisäisen viestinnän kehittymistä koko organisaation tasolla seurataan ottamalla sisäistä viestintää koskevat kysymykset osaksi kaupungin säännöllisesti toteuttamaa työyhteisökyselyä. Kaupungin yleisen tunnettuuden, maineen ja palvelutason kehittymistä seurataan vähintään joka kolmas vuosi toteutettavalla yhteisökuvatutkimuksella.

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAAKUNNAN VIESTINTÄ ON VUOROVAIKUTUSTA 2 2 LAKI TURVAA TIEDON SAAMISEN JA VELVOITTAA 2 TIEDOTTAMAAN 3 MAAKUNNAN VIESTINNÄN YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Viestimme yhdessä Vastaanottajan asialla - vastaanottajan kielellä Sisäisiä julkaisuja 15/2006 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 1 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016. www.toivakka.fi

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016. www.toivakka.fi VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 2 (11) 1. Viestintä Menestyksekäs kunta viestii kaikilla osillaan.

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 28.5.2007 Valtuusto 11.6.2007 NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA 1. VIESTINNÄN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 1.1. Viestinnän tehtävä Viestinnän perustehtävä

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 1 Lempäälän viestinnän yleiset periaatteet Tuemme viestinnän keinoin kuntastrategian tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot