Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti

2 Sisäasiainministeriön julkaisu Teema: Alueiden kehittäminen Taitto: Pentti Nuortimo Monistus: Sisäasiainministeriön monistamo 2007

3 Sisäasiainministeriö Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sisäasiainministeriön asettama aluepoliittisten toimenpiteiden seurantaryhmä Puheenjohtaja, kansliapäällikkö Ritva Viljanen Sihteeri, aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius Sihteeri, ylitarkastaja Matti Kemppainen Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Sisäasiainministeriö Toimielimen asettamispäivä Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointiraportti Julkaisun osat Tiivistelmä Valtioneuvosto päätti alueiden kehittämislain mukaisista valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Päätöksellä määriteltiin valtakunnalliset aluekehittämisen tavoitteet ja painopisteet hallituskaudella Päätöksessä aluekehittämisen tavoitteet olivat: 1. alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen, 2. palvelurakenteen turvaaminen koko maassa ja 3. tasapainoisen aluerakenteen kehittäminen. Aluepoliittisten toimenpiteiden seurantaryhmä edisti, koordinoi, seurasi ja arvioi toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia sekä raportoi ja teki ehdotuksia toimenpiteistä hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle (HALKE). Asetetut tavoitteet ja tehdyt toimenpiteet ovat toteutuneet suhteellisen hyvin. Seurantaryhmä esittää raportissa myös linjauksia ja toimenpiteitä aluekehittämisellä ja uuden tavoitepäätöksen valmistelua varten. Lähtökohtana oli politiikan eriyttäminen erilaisten alueiden vahvuuksien ja tarpeiden mukaan. Tarkoituksena oli parantaa heikosti menestyneiden alueiden kilpailukykyä, vahvistaa suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja tehostaa julkisten palvelujen tuotantoa. Yrittäjyyden edistäminen oli yksi päätöksen painopisteistä. Tavoitteena oli työllisyysasteen nousu ja työttömyyden aleneminen kaikissa maakunnissa. Alueiden kilpailukykyä ja erikoistumista vahvistettiin kehittämällä alueellista innovaatiopolitiikkaa ja osaamiskeskusohjelmaa ja parantamalla kaikkien alueiden edellytyksiä hyötyä lisääntyvästä t&k- rahoituksesta. Lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan alueellista vaikuttavuutta vahvistettiin ja suurten kaupunkiseutujen osaamispotentiaalia pystyttiin hyödyntämään aikaisempaa laajemmin. Liikenneyhteyksien kehittämisellä tavoiteltiin sekä alueiden kilpailukyvyn että tasapainoisen aluerakenteen vahvistamista. Tietoyhteiskuntakehitystä vauhditettiin varmistamalla kaikkien kansalaisten pääsy nopeiden ja kohtuuhintaisten tietoliikenneyhteyksien piiriin. Päätöksellä edistettiin kestävää kehitystä ja ympäristön korkeaa laatua, mikä osaltaan tukee myös alueiden kilpailukykyä ja vetovoimaa yritysten hyvänä toimintaympäristönä ja ihmisten laadukkaana asuinympäristönä. Kunnallisten peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi koko maassa hallitus käynnisti kunta- ja palvelurakenteen kehittämishankkeen (PARAS). Tasapainoista aluerakennetta vahvistettiin kehittämällä monikeskuksista, kilpailukykyistä pääkaupunkiseudun ja aluekeskusten verkostoa, joka pitää kaikki maakunnat elinvoimaisena ja mahdollistaa aikaisempaa tasaisemman taloudellisen kasvun koko maassa. Aluekehittämisen ohjelmiin varattiin riittävät taloudelliset voimavarat valtiontalouden kehysten ja talousarvioiden puitteissa. Hallitus vahvisti maakunnan liittojen roolia aluekehitysviranomaisina alueellisten toimien koordinoinnissa ja voimavarojen suuntaamisessa. Samalla keskeiset ministeriöt ottivat sektoripolitiikassaan aikaisempaa paremmin huomioon erityyppisten alueiden kehittämistarpeet ja -potentiaalit. Valtion toimintojen alueellistamista jatkettiin. Uusia, uudistettavia ja laajenevia yksiköitä ja toimintoja sekä eläköitymisen yhteydessä vapautuvaa työtä sijoitettiin pääkaupunkiseudulta lähinnä aluekeskuksiin. Aluepolitiikassa kansallinen alueiden kehittäminen ja sen tavoitteet ovat ensisijaisia. EU:n alue- ja rakennepolitiikka täydentää ja tukee kansallista politiikkaa. Tämä pätee myös uudella ohjelmakaudella. Avainsanat (asiasanat) Aluekehitys, aluerakenne, kilpailukyky, klusterit Muut tiedot Julkaisun verkkoversion ISBN-numero on (PDF) Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN Sisäasiainministeriön julkaisusarja 34/ Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus 80 Suomi 20 + alv+ postikulut Julkinen Jakaja Kustantaja Sisäasiainministeriö Sisäasiainministeriö

4 Inrikesministeriet Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Uppföljningsgruppen för regionalpolitiska åtgärder tillsatt av inrikesministeriet Ordförande, kanslichef Ritva Viljanen Sekreterare, regionalutvecklingsdirektör Veijo Kavonius Sekreterare, överinspektör Matti Kemppainen Publikation (även den finska titeln) Presentationsblad Utgivningsdatum Typ av publikationen Rapport Uppdragsgivare Inrikesministeriet Datum för tillsättandet av organet Uppföljnings- och evalueringsrapport om genomförandet av de rikstäckande mål för regionutveckling som statsrådet har beslutat Publikationens delar Referat Statsrådet beslutade den 15 januari 2004 om rikstäckande mål för regionutveckling i enlighet med regionutvecklingslagen. Genom beslutet definierades de rikstäckande målen och tyngdpunkterna för regionutveckling under regeringsperioden I beslutet var målen för regional utveckling följande: 1. Förstärkning av regionernas konkurrenskraft, 2. Tryggad servicestruktur i hela landet och 3. Utvecklandet av en balanserad regionstruktur. Uppföljningsgruppen för regionalpolitiska åtgärder främjade, koordinerade, uppföljde och evaluerade konsekvenserna och genomförandet av åtgärderna samt rapporterade och lade fram förslag till ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling. De tillsatta målen och verkställda åtgärderna har förverkligats relativt bra. I rapporten föreslår uppföljningsgruppen också riktlinjer och åtgärder för regionutvecklingen och förberedningen av ett nytt målbeslut. Utgånspunkten var politikens differentiering i enlighet med regionernas starka sidor och behov. Avsikten var att förbättra de regioners konkurrenskraft som klarar sig dåligt, förstärka de stora stadsregionernas internationella konkurrenskraft och effektivera produktionen av offentliga tjänster. Främjandet av företagsamheten var ett av beslutets tyngdpunkter. Målet var att höja sysselsättningsgraden och sänka arbetslösheten i alla landskap. Regionernas konkurrenskraft och specialisering stärktes genom att utveckla den regionala innovationspolitiken och kompetenscentraprogrammet och genom att förbättra alla regioners förutsättningar att ha nytta av den ökade FoUfinansieringen. Dessutom förstärktes det regionala inflytandet av universiteternas och yrkeshögskolornas verksamhet och man kunde utnyttja de stora stadsregionernas kompetenspotential mera omfattande än tidigare. Genom att utveckla trafikförbindelserna strävades efter att öka både regionernas konkurrenskraft och en balanserad regionstruktur. Man satte fart på informationssamhällets utveckling genom att säkra alla medborgarnas tillgång till snabba telekommunikationsförbindelser till rimligt pris. Genom beslutet främjades en hållbar utveckling av miljön och miljös höga kvalitet, som i sin del ökar regionernas komkurrenskraft och dragningskraft som en god verksamhetsmiljö för företagen och en högklassig livsmiljö för människorna. För att trygga tillgången till och kvaliteten på kommunal basservice i hela landet, inledde regeringen reformen av kommun- och servicestrukturen. En balanserad regionstruktur förstärktes genom att utveckla en flerkärnig konkurrenskraftig huvudstadsregion och ett nätverk av regioncentra, som håller alla landskap livskraftiga och möjliggör en landsomfattande ekonomisk tillväxt som är jämnare än tidigare. Till programmen för regional utveckling anvisades tillräckliga ekonomiska resurser inom ramen för de statsekonomiska ramarna och budgeterna. Regeringen stärkte den roll som landskapsförbunden har i egenskap av regionutvecklingsmyndigheter som koordinerar regionala åtgärder och handhar resursallokering. De centrala ministerierna tog också bättre hänsyn till utvecklingsbehoven och -potentialer i olika typer av regioner. Regionalisering av statens funktioner fortsattes. Nya enheter och funktioner som skall utvidgas eller förnyas samt arbete som i samband med pensionering befrias överfördes närmast till regioncentra utanför huvudstadsregionen. Inom regionalpolitiken är de nationella målen för regionutveckling primära. EU:s regional- och sturkturpolitik kompletterar och stöder den nationella politiken. Detta gäller också under den nya programperioden. Nyckelord Regionutveckling, regionstruktur, konkurrenskraft, klustren Övriga uppgifter ISBN-numret på nätversionen är (PDF) Seriens namn och nummer ISSN ISBN Inrikesministeriets publikationer 34/ Sidoantal Språk Pris Sekretessgrad 80 Finska 20 euro + moms Offentlig Distribution Förlag Inrikesministeriet Inrikesministeriet

5 Sisällysluettelo 1 aluepoliittisten toimenpiteiden seuranta tavoitteiden toteutumisen lähtökohdat alueellinen kehitys aluepoliittisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen Alueiden kansainvälisen ja kansallisen kilpailukyvyn vahvistaminen Palvelurakenteen turvaaminen koko maassa Tasapainoisen aluerakenteen kehittäminen Alueelliset erityistoimet voimavarat ja hallinnon kehittäminen uuden tavoitepäätöksen lähtökohdat eu:n tavoiteohjelmat liite 1 Alueellinen kehitys vuoden 2006 lopussa

6 Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti Valtioneuvosto päätti alueiden kehittämislain mukaisista valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Päätöksen mukaan tavoitteiden toteutumisen kokonaisseurannasta vastasi sisäasiainministeriö ja alueilla valtion aluehallintoviranomaiset sekä maakunnan liitot. Sisäasiainministeriö asetti kesäkuussa 2004 aluepoliittisten toimenpiteiden seurantaryhmän seuraamaan ja koordinoimaan valtakunnallisten alueiden kehittämisen tavoitteiden toimeenpanoa ja muiden aluepoliittisten toimenpiteiden toteutumista. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö Ritva Viljanen ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Silja Hiironniemi ( alkaen ylijohtaja Pekka Kilven tilalle) sisäasiainministeriöstä. Seurantaryhmän jäseninä toimivat erityisasiantuntija Satu Rönnqvist ( alkaen erityisasiantuntija Orian Bondestamin tilalle) valtioneuvoston kansliasta, ylijohtaja Jorma Karjalainen valtiovarainministeriöstä, hallintojohtaja Håkan Mattlin opetusministeriöstä, apulaisosastopäällikkö Heimo Hanhilahti maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies Riitta Viren ( kansliapäällikkö Juhani Korpelan tilalle) liikenne- ja viestintäministeriöstä, teollisuusneuvos Marjukka Aarnio kauppa- ja teollisuusministeriöstä, osastopäällikkö Raimo Ikonen ( alkaen ylijohtaja Kari Välimäen tilalle) sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansliapäällikkö Markku Wallin työministeriöstä, aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski ympäristöministeriöstä, maakuntajohtaja Olav Jern Pohjanmaan liitosta, maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo E. Korva Lapin liitosta, johtaja Pirkko Saarela Lapin TE-keskuksesta, maaherra Pirjo Ala-Kapee Itä-Suomen lääninhallituksesta, kaupunginjohtaja Kari Nenonen Oulun kaupungilta ja aluesuunnittelupäällikkö Kari Pakarinen Suomen Kuntaliitosta. Seurantaryhmän pääsihteerinä toimi aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius sisäasiainministeriöstä. Muina sihteereinä olivat erityisasiantuntija Olli T Alho ja ylitarkastaja Matti Kemppainen. Aluepoliittisten toimenpiteiden seurantaryhmä edisti, seurasi ja koordinoi toimeksiantonsa mukaisesti tavoitepäätöksen toimeenpanoa ja muiden aluepoliittisten toimenpiteiden toteutumista. Seurantaryhmä raportoi ja teki ehdotuksia aluepoliittisista toimenpiteistä Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle (HALKE). Seurantaryhmän toimikausi oli Työryhmä kokoontui 16 kertaa.

7 1 Aluepoliittisten toimenpiteiden seuranta Ministeriöt raportoivat valtakunnallisten alueiden kehittämisen tavoitteiden toteutumista vuosien 2004 ja 2005 lopussa. Seurantatyöryhmä laati näiden tietojen pohjalta kaksi seuranta- ja arviointiraporttia helmikuussa 2005 ja Työryhmä teki samalla hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle kauppa- ja teollisuusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, opetusministeriön, sisäasiainministeriön, työministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonaloille aluekehittämistä tukevia toimenpide-ehdotuksia. HALKE hyväksyi kyseiset toimenpide-ehdotukset toukokuussa 2005 ja Pääosiltaan aluepoliittisen seurantaryhmän esitykset ja ministeriöiden tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin. Alueiden kehittämislain 10 a :n edellyttämän alueiden kehittämisen määrärahojen budjetointi ei kuitenkaan ole toteutunut lainsäätäjän odottamalla tavalla. Alueellisen kehityksen seuraamiseksi seurantaryhmä päätti tuottaa kaksi kertaa vuodessa seurantaraportin. Kehitystä arvioitiin sekä määrällisten indikaattoreiden että laadullisen seurannan avulla. Seurannassa käytettiin 17 tunnuslukua, joilla saatiin tietoa mm. koulutustason, työmarkkinatilanteen, muuttoliikkeen ja väestön, alueellisen bruttokansantuotteen, kuntatalouden ja hyvinvoinnin alueellisesta kehityksestä ja muutoksista.

8 2 Tavoitteiden toteutumisen lähtökohdat Alueiden kehittämislain tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin takaavalle osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuvalle taloudelliselle kasvulle, elinkeinotoiminnan kehitykselle ja työllisyyden parantamiselle. Lisäksi tavoitteena on vähentää alueiden kehittyneisyyseroja ja parantaa väestön elinoloja sekä edistää alueiden tasapainoista kehittämistä. Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista täsmennettiin hallitusohjelman pohjalta laissa määriteltyjä tavoitteita jolloin tavoitteiksi määriteltiin: 1. Alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen 2. Palvelurakenteen turvaaminen koko maassa 3. Tasapainoisen aluerakenteen kehittäminen Tavoitteita toteutettaessa on otettu huomioon alueiden omat vahvuudet ja kilpailutekijät sekä erilaiset väestö-, elinkeino- ja aluerakenteen kehittämismahdollisuudet ja -tarpeet. Aluepoliittisia toimenpiteitä on kohdennettu eri alueiden tarpeiden mukaan. Erityisesti on pyritty vahvistamaan heikompien alueiden kehittymistä monipuolisella ja tehokkaalla aluepolitiikalla. Politiikan eriyttämisen ja kehittämisen lähtökohtana on ollut heikommin menestyneiden alueiden yleinen kilpailukyvyn parantaminen, suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen ja julkisten palvelujen tuotannon tehostaminen hyvän elämän edellytysten turvaamiseksi koko maassa. Tämä edellyttää erityistoimia syrjäisillä, harvaan asutuilla alueilla. Alueiden kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisen lähtökohtana on ollut alueiden erikoistumisen ja sen edellyttämän osaamisperustan vahvistaminen sekä teknologian ja tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen. Tämä on tapahtunut alueellista innovaatiopolitiikkaa ja osaamiskeskusohjelmaa kehittämällä ja parantamalla koko maan edellytyksiä hyötyä lisääntyvästä teknologia- ja osaamisrahoituksesta. Lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan alueellista vaikuttavuutta on lisätty ja suurten kaupunkiseutujen osaamispotentiaalia on hyödynnetty aikaisempaa laajemmin. Yrittäjyyden vahvistaminen ja yritysten toimintaedellytysten sekä osaamisen ja teknologian hyödyntämiskyvyn parantaminen ovat olleet johtoteemoja päätöstä toteutettaessa. Yksi keskeinen tavoite on ollut elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantaminen siten, että työllisyysaste paranee ja työttömyys alenee kaikissa maakunnissa. Samalla on pyritty siihen, että alueelliset kehityserot kaventuvat ja työllisyys lisääntyy myös siellä, missä työpaikkojen syntyminen on ollut heikkoa ja työttömyys suurinta. Alueellisten työmarkkinoiden toimivuutta on pyritty tehostamaan myös siitä syystä, että ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuus on muodostunut pulmaksi myös korkean työttömyyden alueilla. Tieto- ja viestintätekniikan ja liikenteen infrastruktuurin mahdollisuuksien hyödyntämistä on pyritty edistämään koko yhteiskunnassa laajasti siten, että sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo, kilpailukyky ja tuottavuus lisääntyvät. Liikenneyhteyksien kehittämisen tarkoituksena on ollut sekä alueiden kilpailukyvyn että tasapainoisen aluerakenteen vahvistaminen. Tietoyhteiskuntakehitystä on edistetty pyrkimällä varmistamaan kaikkien kansalaisten pääsy nopeiden ja kohtuuhintaisten tietoliikenneyhteyksien piiriin. Kestävä kehitys ja ihmisten elinympäristön ja luonnonympäristön hyvän laadun turvaaminen on ollut yhtenä päätöksen lähtökohtana. Samalla ympäristön korkealla laadulla on voitu tukea alueiden kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä lisäämällä niiden vetovoimaa sekä elinkeinotoiminnan että asukkaiden tarpeiden näkökulmasta.

9 Kunnallisten peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen, erityisesti syrjäisillä harvaan asutuilla alueilla ja nopeasti kasvavilla kaupunkiseuduilla, vaatii tehokkaita toimenpiteitä. Ne turvataan vain huolehtimalla toimintakykyisestä ja elinvoimaisesta kuntarakenteesta sekä palveluiden kestävästä rahoituksesta. Palveluiden tuottamista on edistetty tukemalla ylikunnallista, seudullista ja maakunnallista yhteistyötä sekä palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uusimista. Myös valtion palvelujen saatavuus on pyritty turvaamaan kaikilla seuduilla. Tasapainoista aluerakennetta on vahvistettu kehittämällä monikeskuksista, kilpailukykyistä pääkaupunkiseudun ja aluekeskusten verkostoa, joka pitää kaikki maakunnat elinvoimaisena ja mahdollistaa nykyistä tasaisemman taloudellisen kasvun koko maassa. Lähtökohtana on ollut, että jokaisessa maakunnassa on vähintään yksi kaupunkiseutu, joka tarjoaa kilpailukykyisen sijaintipaikan erityyppisille yrityksille ja monipuoliset paikalliset työmarkkinat. Lisäksi maakunnissa on oltava hyvin menestyviä pienempiä kaupunkiseutuja, vahvoja kuntakeskuksia ja maaseutualueita, joiden yritykset ovat tehokkaasti verkottuneet sekä maakunnan sisällä että sen ulkopuolelle. Alueellisen kehittämisen ohjelmiin on varattu riittävät taloudelliset voimavarat. Hallitus on pyrkinyt vahvistamaan maakunnan liittojen roolia aluekehityslain mukaisina aluekehitysviranomaisina alueellisten toimien koordinoinnissa ja voimavarojen suuntaamisessa. Samalla kuitenkin myös keskeiset ministeriöt ovat ottaneet sektoripolitiikassaan aikaisempaa paremmin huomioon erityyppisten alueiden kehittämistarpeet ja -potentiaalit. Tavoitteiden toteuttamista on edistetty myös pyrkimällä lisäämään toimenpiteiden vaikuttavuutta ja suuntaamalla eri hallinnonalojen alueellista kehitystä tasapainottavia toimenpiteitä yhdensuuntaisesti. Ensisijaisesti on parannettu käytettävissä olevien aluekehittämisen voimavarojen kohdentamista, mutta niitä on myös jonkin verran lisätty. Valtion toimintojen pitkäjänteistä alueellistamista on jatkettu. Uusia, laajenevia ja uudistettavia toimintoja ja yksiköitä on sijoitettu pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ensisijaisesti aluekeskuksiin. Eläköitymisen yhteydessä vapautuvaa työtä siirretään tehtäväksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitseviin toimipisteisiin. Toisaalta valtionhallinnon tuottavuushankkeella tulee olemaan työpaikkoja alueellisesti supistava vaikutus. Kansallinen alueiden kehittäminen ja sen tavoitteet asetettiin ensisijaisiksi alueellisen kehittämisen lähtökohdiksi. EU:n alue- ja rakennepolitiikka täydensi ja tuki kansallista politiikkaa. Sama aluepoliittinen työnjako jatkuu alkaneellakin ohjelmakaudella. Alueiden kehittämiseen suunnattavat EU:n rakennerahasto- ja maaseudun kehittämisvarat on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti nykyisellä rakennerahastokaudella. ESR -ohjelmien tavoitteena on keskittyä tärkeimpiin työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikan haasteisiin siten, että ne täydentävät ja tuovat aitoa lisäarvoa kansalliseen toimintaan.

10 3 Alueellinen kehitys Koko maan työllisten määrä kasvoi vuonna 2006 noin henkeä. Alueellisesti kasvu oli nopeinta Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa ja myös useimmissa muissa maakunnissa työllisyyskehitys oli myönteistä. Ainoastaan Kymenlaaksossa, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Kainuussa työllisten määrä kääntyi laskuun vuoteen 2005 verrattuna. Vuosina työllisten määrä on kasvanut yli henkilöllä ja on todennäköistä, että syksyn 2006 ja kevään 2007 hyvän talouskehityksen myötä hallituksen asettama työpaikan tavoite tullaan saavuttamaan. Työllisyyden kasvu on ollut alueellisesti tasapainoista siten, että työttömyys on alentunut kaikissa maakunnissa ja työpaikkojen määrä on kasvanut useimmissa maakunnissa. Määrällisesti työpaikat lisääntyivät eniten Uudenmaan, n, Varsinais-Suomen ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa, joiden osuus kasvusta oli yli 70 % vuosina Suhteellisesti työpaikkojen kasvu on ollut suurinta Pohjois-Karjalassa ja lla. Ajanjaksolla työllisten määrän kasvu on ollut selvästi suurempaa kuin vuosina , jolloin kasvu oli noin henkeä. ETLA:n ennusteen mukaan työllisten määrä kasvaisi vuosina noin henkeä ja kasvu jakautuisi suhteellisen tasapainoisesti eri maakuntien kesken. Työllisten määrän muutos maakunnittain , *) ja *) (Lähde: Tilastokeskus, *) arvio tehty ETLA:n ennusteen pohjalta) Yritystoiminnan liikevaihdon kehitys on ollut myönteistä kaikissa maakunnissa vuoden 2006 aikana. Yritysten kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden 2006 alkupuolella koko maassa yli 10 % ja suurimmat kasvuluvut olivat yli 15% Itä-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Väestönkehitys jatkui vuonna 2006 myönteisenä. Väestönkasvu oli voimakkainta Uudellamaalla, jossa maahanmuutto, maassamuutto sekä luonnollinen kasvu lisäsivät väkilukua. lla, Itä- Itä- Kanta-Häme Pohjois-Pohjan. Varsinais-Suomi Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä kasvu perustui lähinnä maassamuuttoon ja Pohjois-Pohjanmaalla korkeaan syntyvyyteen. Suhteellisesti eniten nettomuutto lisäsi väkilukua Kanta-Hämeessä, Itä-Uudellamaalla, lla ja Uudellamaalla, jonka muuttovoitto sekä maassamuuton että maahanmuuton osalta on jälleen kasvamassa. 10KOKO MAA Pohjanmaa Keski-Suomi

11 Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti Väkiluvun muutos osatekijöittäin (%) maakunnissa vuonna Itä Kanta-Häme Pohjois-Pohjan. Varsinais-Suomi KOKO MAA Pohjanmaa Keski-Suomi Päijät-Häme Itä- Keski-Pohjan. Kanta-Häme Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Pohjan. Varsinais-Suomi Etelä-Karjala Satakunta KOKO MAA Pohjois-Karjala Pohjanmaa Lappi Keski-Suomi Kymenlaakso Päijät-Häme Etelä-Savo Keski-Pohjan. Kainuu Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo -1,4-1,2-1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Etelä-Karjala luonnollinen kasvu maassamuutto siirtolaisuus Satakunta Pohjois-Karjala Työttömien työnhakijoiden Lappi määrä aleni vuonna 2006 kaikissa maakunnissa, voimakkaimmin kuitenkin Länsi-Suomen 10 Kymenlaakso maakunnissa, joissa suurten rakennus- ja teollisuusinvestointien aiheuttama työvoiman Etelä-Savo kysyntä on kohdistunut myös työttömänä olleisiin. Myös Uudellamaalla työttömyys on alkanut alentua myönteisen talouskehityksen myötä. Erityisen selvästi väheni vuonna Kainuu pitkäaikaistyöttömien ,4-1,2-1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1, määrä luonnollinen kasvu maassamuutto siirtolaisuus Työllisten 4 määrän muutos (%) maakunnittain ja (Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) Koko maa Pirkanma a 11 Etelä- Karjala

12 Etla:n ennusteen mukaan työttömyysaste alenee ja vastaavasti työllisyysaste nousee vuosina noin yhden prosenttiyksikön verran tasaisesti kaikissa maakunnissa. Työllisyysasteen arvioidaan olevan koko maassa vuonna 2010 noin 70 % ja työttömyysasteen noin 6 %. Korkein työllisyysaste olisi Uudellamaalla yli 75 % ja matalin Kainuussa 62 %. Koko maassa ja erityisesti Itä-Suomen maakunnissa työikäisen väestön määrän väheneminen voimistuu 2010-luvulla suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Kasvava poistuma nostaa työllisyysastetta, vaikka työllisten määrä vähenisi samanaikaisesti. Työttömyysaste eräissä maakunnissa (Tilastokeskus) ja ennusteen mukaan (Etla) Koko maa Koko maa Etelä-Karjala Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kainuu Kainuu Lappi Lappi e 2010e e 2010e Työllisyysaste eräissä maakunnissa (Tilastokeskus) ja ennusteen mukaan (Etla) Koko maa Koko maa Etelä-Karjala Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kainuu Kainuu Lappi Lappi e 2010e e 2010e Kaikki toimialat Kaikki toimialat Teollisuus Teollisuus

13 80 75 Koko maa 1, Maassamuutto on hieman kasvanut viimevuosina, mutta maakuntien välinen muuttoliike on pysynyt lähes ennallaan. Kasvu näkyy ennen kaikkea kuntien välisessä kokonaismuuttoliikkeessä, koska siinä on mukana myös naapurikuntien välinen asunnonvaihtoon liittyvä muuttaminen Vuosina Uudenmaan muuttovoitto alkoi jälleen kasvaa 2000-luvun alun vähenemisen jälkeen. Vastaavasti eräiden maakuntien kuten Kainuu, Lappi ja Pohjois-Savo muuttotappiot ovat Lappi hieman kasvaneet e 2010e Maan sisäisen 50 muuttoliikkeen nettomuutto vuosina eräissä maakunnissa Maan sisäisen muuttoliikkeen nettomuutto vuosina eräissä maakunnissa , e 2010e Maahanmuuton nettomäärä kasvoi vuonna ja oli 2000 yhteensä noin henkeä ja vuonna 2006 sen arvioidaan olevan lähes henkeä. Uudenmaan osuus nettomaahanmuutosta on henkeä, mikä nostanee maakunnan kokonaisnettomuuton yli 6000 hengen vuonna Siirtolaisuuden nettomuutto koko maassa ja eräissä maakunnissa Lappi KOKO MAA Koko maa Pirkanma a Etelä- Karjala Pirkanma aetelä- Pohjanma Etelä- a Karjala Kainuu Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja Koko arviointiraportti maa Pirkanma a Etelä- Karjala Pirkanma Etelä- a Pohjanma aetelä- Kainuu Karjala Etelä- Lappi Pohjanma a Kainuu Etelä-Karjala Etelä- Pohjanmaa Kainuu Etelä-Karjala Lappi Etelä- Pohjanmaa Kainuu Varsinais- Suomi KOKO MAA Päijät-Häme Kymenlaakso Varsinais- Suomi Päijät-Häme Kymenlaakso Koko maa Etelä- Pohjanma Lappi Seutukunnittain tarkasteltuna muuttovoitot ovat keskittyneet suuriin aluekeskuksiin. Myönteistä on että muuttovoittoa saaneiden keskusten määrä on lisääntynyt ja vuosina lähes jokaisessa maakunnassa suurin aluekeskus sai muuttovoittoa. Maaseudun muuttotappiot ovat edelleen suuret ja nuorten osuus väestöstä vähenee koko ajan. 13

14 4 Aluepoliittisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen 4.1 Alueiden kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen Tavoite/toimenpide: Alueellista innovaatiopolitiikkaa tehostetaan Alueiden kansainvälistä ja kansallista kilpailukykyä parannetaan vahvistamalla alueiden erikoistumista ja sen edellyttämää osaamisperustaa sekä teknologian ja tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntämistä. Alueellista innovaatiopolitiikkaa ja osana sitä osaamiskeskusohjelmaa vahvistetaan, osaamisen hyödyntämistä keskusten ulkopuolella tuetaan, koko maan edellytyksistä hyötyä lisääntyvästä teknologia- ja osaamisrahoituksesta huolehditaan sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan alueellista vaikuttavuutta lisätään. Toteuma: n Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille on lainsäädännössä annettu uusi kolmas tehtävä. Yliopistoille on annettu velvoite koulutuksen ja tutkimuksen lisäksi muutenkin toiminnallaan edistää yhteiskunnan kehitystä. Ammattikorkeakoulujen tulee samoin osallistua oman alueensa yritystoiminnan, työelämän ja talouden kehittämiseen. Korkeakoulujen tuloskeskustelut tarkensivat ja määrittivät yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kolmatta tehtävää. n Osaamiskeskusohjelman konsepti uudistettiin vuosina Uudella ohjelmalla on aikaisempaa vahvempi kytkentä kansalliseen innovaatiopolitiikkaan ja kauppa- ja teollisuusministeriön rooli ohjelman toteutuksessa on keskeinen. Suuret kaupunkiseudut ovat valmistelleet tai tarkistaneet innovaatiostrategiansa. Uusi ohjelma käynnistyi vuoden 2007 alusta. Ohjelma tukee osaltaan kansallisesti merkittävien klustereiden (13 kpl) kilpailukykyä ja keskittyy kansainvälisesti korkeatasoisten osaamiskeskusten kehittämiseen. Uusi osaamiskeskusohjelma pohjautuu aluelähtöiseen klusteripohjaiseen toimintamalliin. Ohjelman yhtenä tehtävänä on koota yhteen kunkin klusterin kehitystä tukevien eri alueilla sijaitsevien osaamiskeskusten huippuosaamisen resurssit private public yhteistyönä ja lisätä tätä kautta niiden hyödynnettävyyttä koko klusterissa Ohjelmaan osallistuminen edellyttää uudentyyppistä yhteistyötä klusteriin kuuluvien toimijoiden välillä, selkeää toiminnallista fokusta ja alueiden pitkäjänteistä sitoutumista ohjelman toteuttamiseen. Keskeisiä toimijoita ovat alueen yritykset, tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja teknologiakeskukset. Merkittävien osaamisklustereiden ja niiden kehitystä tukevien osaamiskeskusten vahvistaminen. Klustereittaiset ohjelmakokonaisuudet ovat aikaisempia ohjelmia selvästi suuremmat. Osaamisklusterien valinnassa otettiin aiempaa enemmän huomioon kansalliset tavoitteet (mm. KTM/Tekes, TTN, OPM). n Valtioneuvoston periaatepäätöksellä käynnistetyssä Yritys-Suomi -palveluuudistuksessa on nimitetty erillinen työryhmä valmistelemaan innovaatiopalvelujen kehittämistä. Yritys-Suomi Innovaatiopalvelun tavoitteena on kehittää ja ottaa asteittain käyttöön verkostomaiseen yhteistyöhön perustuvat toimintamallit, joilla tehostetaan 14

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Työllisyyskertomus vuodelta 2007

Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2008 Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2008 Strategia

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2012 Hyväksytty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti

Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2010 Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 39/2014 Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 5.11.2009 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi 15.12.2009 Net Effect Oy Petri Uusikylä Sampo Ruoppila Kaisa Lähteenmäki-Smith Eeva Terävä Anna Kantola Sisällysluettelo 1. Johdanto... -

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008. 3a/2005

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008. 3a/2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008 3a/2005 TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET LISSABONIN STRATEGIA KASVUN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEKSI

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat

Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden. tarkistamiseksi. Kunnat Esitys kuntien rahoitusja valtionosuusperusteiden tarkistamiseksi Kunnat SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 52/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.12.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 16a/2012 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Eurooppa 2020 strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot