Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme

2 OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme 1

3 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Toimintaympäristön kuvaus EU:n työllisyysstrategian ja kansallisen työllisyysohjelman suuntaviivat 5 EU:n työllisyysstrategian linjat 5 Kansallinen työllisyysohjelma Maakunnan kuvaus 7 Väestö 7 Elinkeinot ja työpaikat 8 Työllisyys ja osaaminen 1 2. Hämeenlinnan seudun kehitys ja nykytila 13 Seudun väestö, ikärakenne ja nykytila 13 Työmarkkina-alue 16 Työvoima, työpaikat ja yrityskehitys 18 Työttömyys Haasteiden tunnistaminen työllisyyden näkökulmasta 23 Suurten ikäluokkien ikääntyminen 23 Osaavan työvoiman saaminen 26 Työttömyyden hoito 29 Aluetalous Työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainolaskelma Työlllisyysstrategian painopistealueet ja kärkihankkeet Työllisyysstrategian toteuttaminen 34 2

4 TYÖLLISYYSSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Hämeenlinnan seudun visiona on v. 21 olla 92 asukkaan kasvukeskus ja haluttu elinympäristö Suomen kymmenen parhaan seutukunnan joukossa. Viime vuodet seudulla onkin eletty ennen kokematonta kasvun aikaa. Seudun yritysmäärän suotuinen kasvu ja yritysten liikevaihdon positiivinen kehitys on luonut seudulle v lähes kaksi tuhatta uutta työpaikkaa. Työpaikkojen ja elinympäristön houkuttelemina väestöä on muuttanut seudulle runsaasti, tällä hetkellä ollaan jopa 1 % kasvuvauhdissa. Työpaikkojen kasvu on alentanut selvästi seudun työttömyyttä, mutta kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus on myös johtanut seudun ulkopuolelta työssäkäyvien henkilöiden määrän reippaaseen kasvuun. Toimialoittainkin tarkasteltuna työpaikat ovat lisääntyneet lähes kautta linjan, ainoastaan maa- ja metsätalous sekä julkinen hallinto ovat selvät menettäjät. Kuitenkin tiedämme, että toimialojen sisällä kehityksessä on suuriakin eroja, esim. teollisuustyöpaikkojen kasvun aikana olemme menettäneet yli sata tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työpaikkaa. Työllisyysstrategian laadinnassa onkin pyritty työllisyyden edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden ohella kiinnittämään erityishuomiota positiivisten trendien sisällä oleviin kipukohtiin. Näitä ovat mm. koulunsa päättäneiden syrjäytyneiden nuorten määrän kasvu ja yrittäjyyden puolella kasvava omistajanvaihdosten tarve. Mikäli näitä kipupisteitä ei havaita ajoissa ja lähdetä niihin etsimään ratkaisua saattaa seudun positiivinen kehitys vaarantua ajan myötä. Työllisyysstrategian laadinta on myös varmasti opettanut kaikkia mukana olleita, ettei työllisyyden hoito voi olla vain yksittäisen tahon tai viranomaisen asia. Strategiaa ovat olleet laatimassa yksityisen sektorin, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin monet eri tahot. Seudun elinvoimaisuuteen panostamiseen, mikä on parasta työllisyyden hoitoa, tarvitaan myös jatkossa mukaan kaikki seudun toimijat ja asukkaat, pienikin ponnistus työllisyyden eteen on tärkeä. Jouni Haajanen, toimitusjohtaja Kehittämiskeskus Oy Häme 3

5 Johdanto Optimi hankkeen seudullinen strategiatyö alkoi käytännössä maaliskuussa 23 järjestetyllä dialogifoorumilla, joka oli myös alkupiste oman paikallisen oppimistilan ja seudullisen optimiverkoston syntymiselle. Optimiteeman mukaisesti tässä oppimistilassa sadat seudun eri toimijoita edustavat henkilöt kokoontuivat pohtimaan paikallista työllisyystilannetta, työllisyyteen liittyviä ongelmia ja työmarkkinoiden tulevia tarpeita. Prosessin tarkoituksena oli tuottaa riittävän laaja-alainen ja kestävä paikallinen työllisyysstrategia. 18 kuukauden aikana hankkeessa järjestettiin sarja seudullisia teema- foorumeita samanaikaisesti muiden seutukuntien foorumeiden kanssa sekä kokoluokaltaan suurempien maakunnallisten foorumeiden kanssa. Optimin ensimmäinen vaihe perustui dialogikeskusteluun, foorumeiden esityksiin ja paikallisiin teemaworkshoppeihin sekä säännöllisiin ryhmätapaamisiin seudulla ja organisaatioiden sisällä. Samanaikaisesti hankkeessa tuotettiin runsaasti tarvittavaa tukimateriaalia, kuten kaiken perustana olevaa seudullista tilastoaineistoa (osa täysin uutta), asiantuntijaraportteja ja pienempiä selvityksiä seudullisista erityiskysymyksistä ja tulevaisuuden näkymistä (mm. pendelöinti ja ikärakennetutkimukset), olemassa olevien strategioiden yhteenvetoanalyysi sekä mm. seudun EU-hankkeet kattava työllisyysanalyysi. Seuraavat vaiheet Optimi prosessissa olivat seudullisen työllisyysstrategian kirjoitustyö eli johtopäätelmien teko. Tämä varsinainen strategian kirjoitustyö päättyi lokakuussa 24. Optimin viimeisenä vaiheena tulosten levittämiseen ja sitouttamiseen tähtäävä seutufoorumi jossa varmistettiin seutustrategian jatkuvuus ja toimeenpano, yhteisen sopimuksen ja vastuuttamisen erityisten kärkihankkeiden ja ohjelmakirjausten muodossa. Seutukunnan kannalta keskeiset lopputulemat Optimi hankkeessa olivat: Kattava ja monipuolinen, alueen erityispiirteitä ilmentävä seudullinen työllisyysstrategia Toimijoiden ja seutujen uudenlainen verkottuminen optimiteeman puitteissa Aiemmasta poikkeava strategiatyön malli Esiinnousseet seudun kärkihankkeet ja vastuuttaminen, eräänlainen seudullinen sopimus kehittämistyön jatkumisesta Seudullisen tilastoinnin kehittäminen, osin täysin uutta tietoa EU-hankkeiden analyysi ja sekä erityisselvitykset 4

6 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 1.1 EU:n työllisyysstrategian ja kansallisen työllisyysohjelman suuntaviivat EU:n työllisyysstrategian linjat Maakunnallista ja kansallista työllisyyspolitiikkaa säätelee hyvin pitkälti EU:n työllisyysstrategia ja sopimukset. Lissabonin sopimuksessa (maaliskuu 2) on esitetty 1 vuoden strategia, jossa työllisyysstrategian ja talouspolitiikan avulla pyritään saavuttamaan EU:lle taloudellisesti kilpailukykyinen asema. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikassa on pyrittävä kolmeen tavoitteeseen: täystyöllisyyteen, työn laatuun ja tuottavuuteen sekä sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja osallisuuteen. Työllisyysasteen tavoitteet: Yleinen työllisyysaste 67 % vuonna 25 ja 7 % vuonna 21, naisten työllisyysaste 57 % vuonna 25 ja 6 % vuonna 21, ikääntyvien työllisyysaste 5 % vuonna 21. Työn laadun parantaminen: työn laatu, ammattitaito, elinikäinen oppiminen ja urakehitys, sukupuolten tasa-arvo, työterveys ja -turvallisuus, joustavuus ja työsuhdeturva, sosiaalinen osallisuus ja työmarkkinoille pääsy, työn organisointi ja työ- ja perhe-elämän tasapaino, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työntekijöiden osallistuminen, monimuotoisuus ja syrjimättömyys sekä yleinen työsuoritus. Sosiaalisen osallisuuden tukeminen: työmarkkinoille osallistumisen helpottaminen niin, että edistetään kaikkien työkykyisten naisten ja miesten pääsyä pysyviin ja laadukkaisiin työpaikkoihin, torjutaan syrjintää työmarkkinoilla sekä ehkäistään syrjäytymistä työmaailmasta. Prioriteetit Jäsenvaltioiden tulee: - Kohdistaa aktiivisia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä työttömille ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville. o Ehkäistään ajautumista pitkäaikaistyöttömyyteen ja edistetään työhaluisten työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kestävää integroitumista työllisyyteen. - Edistää uusien ja parempien työpaikkojen luomista. o Kannustetaan yrittäjyyttä ja innovaatioita suotuisassa yritysympäristössä. Erityishuomiota tulisi kiinnittää uusien yritysten, palvelusektorin sekä tutkimuksen ja kehityksen työnluontimahdollisuuksiin. - Helpottaa työntekijöiden ja yritysten kykyä sopeutua muutoksiin. o Huomioidaan sekä joustavuuden että turvallisuuden tarve. Työlainsäädännön nykyaikaistamisella vaikutetaan työmarkkinadynamiikkaan ja niiden ryhmien työllistettävyyteen, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille. Yritysten sosiaalisen vastuun edistämisellä vaikutetaan mm. työviihtyvyyteen. Näiden lisäksi mm. työsopimus- ja työskentelyjärjestelyiden samoin kuin työolojenkin parantamisella edistää sopeutumiskykyä työyhteisössä. 5

7 - Laittaa täytäntöön elinikäisen oppimisen strategiat. o Parannetaan koulutusjärjestelmien laatua ja tehokkuutta, jotta ihmiset saataisiin varustettua tietoyhteiskunnassa nykyaikaiselta työvoimalta vaadittavilla taidoilla, ja jotta heillä olisi mahdollisuus urakehitykseen ja vähennettäisiin ammattitaitovajetta ja pullonkauloja työmarkkinoilla. - Lisätä työvoimaosuutta. o Hyödynnetään kaikkien ikäryhmien potentiaali kattavalla lähestymistavalla, jossa käsitellään etenkin työpaikkojen saatavuutta ja houkuttelevuutta, työn tekemistä kannattavaksi, ammattitaidon nostamista ja riittävien tukitoimenpiteiden tarjoamista. Aktiivista ikääntymistä voi myös edistää parantamalla työssä pysymiseen kannustavia työoloja mm. pääsyä täydennyskoulutukseen ja työn organisoinnin joustavia muotoja ja poistamalla kannustimia varhaiseen työmarkkinoilta poistumiseen erityisesti uudistamalla varhaiseläkejärjestelmiä ja varmistamalla, että on kannattavaa pysyä työmarkkinoilla. - Lisätä sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla. o Poistetaan työllisyys- ja työttömyysasteisiin sekä palkkaan liittyvät sukupuolierot. Erityishuomiota tulee kiinnittää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen etenkin tarjoamalla lasten ja muiden huollettavien hoitopalveluita. - Edistää työmarkkinoilla erityisvaikeuksia kohtaavien ryhmien integroitumista. o Kehitetään heidän työllistettävyyttään, lisätään työmahdollisuuksia ja ehkäistään kaikenlaista syrjintää. - Uudistaa rahallisia kannustimia työnteon kannattavuuden lisäämiseksi. o Vero- ja etuusjärjestelmien ja niiden vuorovaikutusten uudistamisella poistetaan työttömyys- ja köyhyysloukut ja työmarkkinoiden ulkopuolella olemiseen liittyvät loukut ja kannustetaan naisten, heikosti koulutettujen, ikääntyvien ja työmarkkinoilta kauimpana olevien työllistyvyyttä. Kansallinen työllisyysohjelma Kansallisessa työllisyysohjelmassa päätavoitteiksi on mainittu mm. rakenteellisen työttömyyden alentaminen ja syrjäytymisen ehkäisy, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ja varautuminen ikärakenteen muutoksesta johtuvaan työvoiman niukkuuteen, työmarkkinoilla nykyistä pidempään pysyminen, työn tuottavuuden lisääminen sekä työn organisoinnin ja mielekkyyden parantaminen. Vaikka tavoitteet ovat pitkälti asetettu EU:sta, kansallisessa työllisyysohjelmassa on voitu annettujen raamien sisällä kehittää omaan yhteiskuntaan sopivat toimintatavat ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansallisessa työllisyysohjelmassa on mainittu tiettyjä toimenpiteitä, joiden avulla pyritään saavuttamaan kansallisen työllisyysohjelman ja sitä kautta myös Lissabonin strategian päätavoitteet. Toimenpiteinä mainitaan mm. työmarkkinatuen kehittäminen aktivoivammaksi ja yksilöllisten työllistymisohjelmien laatiminen pitkäaikaistyöttömille. Koulutuspuolella lisätään oppisopimuskoulutusta ja työ- 6

8 voimapoliittisen aikuiskoulutuksen yhteishankintaa ja parannetaan ammatillisen koulutuksen ennakointia. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi pyritään pidentämään työuria mm. nopeuttamalla nuorten siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Työn tuottavuutta ja työssä jaksamista edistetään aikuisväestön ammattitaitoa kohottamalla ja työelämäohjelmien avulla. 1.2 Maakunnan kuvaus Väestö Hämeen maakunnan väestön määrä on kokonaisuutena kasvanut tasaisesti vuosina Väestön kasvu on myös maakunnan tavoite. Maakunnan omien väestöennusteiden mukaan positiivinen kehitys tulisi jatkumaan edelleen ja vuosittaiseksi kasvuvauhdiksi on ennakoitu + 3 henkeä / vuosi vuodesta 2 vuoteen 27 ja siitä eteenpäin +4 henkeä / vuosi vuoteen 214 asti. väestömäärä Väestön määrä Väestöennuste vuosille 25 ja Vuosi Väestö Väestöennuste vuosille 25 ja 21. lukumäärä Väestörakenteen kehitys Kanta-Hämeen maakunnassa vuosi Kuva 2. Väestörakenteen kehitys Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot, Väestö iän mukaan alueittain Maakunnan väestö näyttää ikärakenteen mukaan melko tasaiselta. Väestö on kuitenkin vuosina vähentynyt lähes kaikissa ikäluokissa aina 5-vuotiaisiin asti. Sen sijaan väestön kasvua on tapahtunut juuri vanhemmissa ikäluokissa eli kaikissa yli 5-vuotiaiden ikäluokissa paitsi vuotiaissa. -4 Kuva 1. Väestön kehitys ja ennuste Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot ; MARE ennuste, Keijo Mäkelä Viestinhallinta Oy. 7

9 Elinkeinot ja työpaikat Muuttoa kuvaavat tilastot osoittavat, että maakuntaan muuttavista ryhmistä vuotiaat on suurin ryhmä. Ikäryhmä vuotiaat on kasvanut muuttajissa selkeästi vuosina Pienten, alle kouluikäisten, lasten ryhmä on vuodesta 1999 lähtien ollut myös merkittävä muuttajaryhmä. Maakunnasta poismuuttavien nettomuutto on kaikkein suurinta vuotiailla. Nettomuutto Hämeessä muuttajien iän mukaan Toimialat. Maakunnan keskeisiä toimialoja ovat palvelualat (7,2% kaikista toimipaikoista, julkisen sektorin toimipaikkoja 2 %) ja teollisuus, jonka toimipaikkoja 13,3 % kaikista toimipaikoista. Teollisuuden keskeiset alatoimialat ovat metalli-, elintarvike-, ja mekaaninen puunjalostusteollisuus. Maakunnan keskeisten toimialojen joukkoon ollaan myös aktiivisesti tuomassa matkailua. Toimialojen kehitystä vahvistavia osaamiskeskuksia on maakunnassa useita. Hämeen osaamiskeskus (eoppiminen ja ammatillinen osaaminen) ja Elintarvikealan osaamiskeskus, ELO, (elintavikeala) ovat alueiden kehittämislain mukaista osaamiskeskustoimintaa. Myös nosto- ja siirtoteknologian osaamiskeskus Hyvinkäällä ja Forssan matkailun osaamiskeskittymä Traves vahvistavat maakunnan keskeisten toimialojen toimintaa. Maakunnassa on myös sosiaalialan osaamiskeskus osana laajempaa alan valtakunnallista verkostoa. lukumäärä Kuva 3.Nettomuutto Hämeessä muuttajien iän mukaan Lähde: Tilastokeskus, Altika. Muuttoliike kunnittain Kanta-Hämeessä

10 Työpaikat. Hämeen maakunnan työpaikkojen määrä lisääntyi 3,8 % vuodesta 1998 vuoteen 22 (ennakkotieto). Kasvu toteutui ensisijassa palvelualojen ansiosta eli työpaikkoja syntyi eniten kaupan ja matkailun sekä yksityisten ja julkisten palvelujen toimialoille. Muut toimialat joko menettivät tai säilyttivät työpaikkojaan tarkasteltavana olevan jakson aikana. lukumäärä Työpaikat e e vuosi Tuntematon Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus-, varastointi, tietol. Kauppa ja matkailu Rakentaminen ja energia Teollisuus Maa-ja metsätalous Kuva 4. Maakunnan työpaikat Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto, Työpaikat alueittain ennakkotieto. Työpaikkaomavaraisuus. Maakunnan työpaikkaomavaraisuus on heikentynyt vuodesta 1998 lähtien, mutta vuoden 22 ennakkotietojen mukaan suunta olisi muuttumassa. Teoreettinen työpaikkaomavaraisuus heikkeni 2,12 prosenttiyksikköä vuodesta 1998 vuoteen 21 ja vastaavana aikana todellinen,17 prosenttiyksikköä. Vuoden 22 ennakkotietojen mukaan teoreettisen työpaikkaomavaraisuuden osalta olisi parannusta kuitenkin tapahtunut,9 % vuodesta 21 vuoteen 22 verrattuna. Todellinen työpaikkaomavaraisuus osoittaa maakunnan tasolla jonkin verran matalampaa työpaikkaomavaraisuutta kuin mitä teoreettinen työpaikkaomavaraisuus. Tämä johtuu siitä, että teoreettiseen työpaikkaomavaraisuuteen ei lasketa maakunnasta ulos pendelöijien määrää, vaan työllisten luvussa ovat mukana kaikki maakunnassa asuvat työlliset. Todellinen työpaikkaomavaraisuus sen sijaan osoittaa sen, miten paljon maakunnan työpaikat työllistävät maakunnan omaa työvoimaa toisin sanoen, miten moni maakunnassa asuvasta työllisestä käy töissä maakunnan alueella sijaitsevissa työpaikoissa. prosentit Maakunnan työpaikkaomavaraisuus: teoreettinen ja todellinen työpaikkaomavaraisuus 96 % 94 % 92 % 9 % 88 % 86 % vuosi teoreettinen todellinen Kuva 5. Maakunnan työpaikkaomavaraisuus: teoreettinen ja todellinen työpaikkaomavaraisuus. Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilastot (Työpaikkojen määrä ennakkotieto vuoden 22 osalta.) 9

11 Työllisyys ja osaaminen Työllisyys. Hämeen työvoiman määrä on hieman kasvanut vuosina Työllisten määrä on kasvanut 5,2 %. Vastaavana aikana työllisyysaste on Hämeen maakunnassa noussut kolme prosenttiyksikköä ollen 66,1 % vuonna 22. Työttömyysaste on laskenut samana aikana 3,9 prosenttiyksikköä ollen 11 % vuonna 22. Maakunnan työvoima työlliset 67 % 66 % 65 % 64 % 63 % 62 % 61 % Työllisyysaste (työlliset / vuotiaat) vuosi työllisyysaste Työttömät Työlliset Kuva 7. Työllisyysaste Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilastot , Väestö iän mukaan alueittain (Työllisten osuus vuoden 22 osalta ennakkotietona) Maakunnan työttömyysaste Kuva 6. Maakunnan työvoima Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilastot prosenttia työttömyysaste vuosi Kuva 8. Työttömyysaste Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilastot

12 Työttömyyden rakenne. Työttömyyden vähentyessä myös sen rakenne on jonkin verran muuttunut. Vaikka molempien sukupuolten työttömyys on laskenut, niin naisten määrä työttömissä on vähentynyt selkeästi enemmän kuin miesten (naiset -19,4%; miehet -12,7%). Osuudet työttömistä olivat vuonna 22 kuitenkin lähes tasan. Nuorten (alle 2 ja alle 25 vuotiaat) työttömyys on laskenut lukumääräisesti, mutta osuus työttömistä on vuosina lähes muuttumaton. Sen sijaan yli 5-vuotiaiden työttömyys on suhteellisesti noussut, vaikka absoluuttinen määrä on laskenut 9,6 %. Pitkäaikaistyöttömyys (yli vuoden työttömänä olleet) on sen sijaan laskenut sekä lukumääräisesti (-24,9 %) että suhteellisesti (-4,5%) tarkastellen. lukumäärä Työttömyys maakunnassa 2-23* vuosi Kuva 9. Työttömyys maakunnassa 2-23 Lähde: Hämeen Te-keskus, Tilannekatsaus. Yhteensä Naiset Miehet Yli vuoden tyött. Yli 5 -vuotiaat Alle 25-vuotiaat Alle 2-vuotiaat Pendelöinti. Työllisen työvoiman määrä oli Tilastokeskuksen vuoden 2 väestölaskenta-aineiston mukaan noin 52 henkeä suurempi kuin maakunnan työpaikkojen määrä. Näistä reilusta viidestä tuhannesta muodostuukin osa maakunnasta ulos pendelöivien määrästä. Kaiken kaikkiaan ulos pendelöijiä oli vuonna 21 noin 12 5 työllistä. Samaan aikaan maakuntaan sisään pendelöivien määrä oli noin 67 työllistä. Maakunnan työpaikat ja työlliset eivät kaikilta osin kohtaa, jos maakunnan työpaikkoihin tulee 1 % maakunnan ulkopuolelta ja samaan aikaan maakunnassa asuvista työllisistä 18 % työllistyy maakunnan ulkopuolelle. (Viimeisimmät käytettävissä olleet pendelöintitedot olivat vuodelta 21.) Työvoiman tarve tulevaisuudessa. Maakuntaan vuosina laaditun koulutusstrategian yhteydessä laadittiin tilastot maakunnan työllisistä ja ennusteet työllisten määrän kehityksestä toimialoittain, ammattilohkoittain ja ryhmittäin. Vuoteen 21 ulottuvan MARE -ennusteen mukaan maakunnan työllisen työvoiman määrän ennakoidaan kasvavan reilusti (11,6 %) vuoteen 21 mennessä. Ensisijassa lisäystä tulisi palvelualoille eli kuljetus, varastointi- ja tietoliikenteen, kaupan ja matkailun, julkisten palveluiden ja yksityisten palveluiden toimialoille. Ammattilohkoittain tarkasteltuna uutta työvoimaa tullaan tarvitsemaan erittäin paljon palvelutyön, hoitotyön sekä johto- ja asiantuntijatyön ammattilohkoissa. Lisäksi uutta työvoimaa tullaan tarvitsemaan teollisuustyön ja teknisen asiantuntijatyön eri ammattiryhmiin. Koska työllisen työvoiman ennuste on kokonaisuudessaan hyvin positiivinen ja samaan aikaan työvoimasta tulee jäämään eläkkeelle hyvin runsaasti työllisiä, niin uutta työvoimaa tullaan tarvitsemaan kaikkiin ammattilohkoihin ja ryhmiin ainakin jonkin verran. 11

13 Työmarkkinoille tulevat. Ennakoitu työllisten määrän voimakas kasvu edellyttää, että lähi vuosina maakuntaan muuttaa runsaasti työikäistä tai työmarkkinoille pian siirtyvää väestöä. Tämä siksi, että nykyiset ikärakenneluvut osoittavat, että työmarkkinoille tulevan ikäluokan määrä ( vuotiaat) on laskenut lievästi (-2%) vuodesta 1998 vuoteen 22 ja samaan aikaan työmarkkinoilta poistuvan ikäluokan määrä on kasvanut reilusti (18%). Osaaminen. Koulutuksen kannalta työelämän uuden työvoiman tarpeet merkitsevät sitä, että nuorisoikäluokkien pienentyessä tulee painopiste siirtymään entistä enemmän aikuiskoulutuksen puolelle. Keskeisimmät osaamistarpeet uudella työvoimalla tulee olemaan seuraavat: vahva ammattiosaaminen ja samanaikaisesti moniosaaminen, kielitaito, tiimityö- ja verkostotaidot, yrittäjyysosaaminen, projekti- ja prosessiosaaminen. lukumäärä Työmarkkinoille tulevat (15-24 vuotiaat) ja sieltä poistuvat (55-64 vuotiaat) Kuva 1. Työmarkkinoille tulevat ja sieltä poistuvat ikäryhmät Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto, Väestö iän mukaan alueittain

14 2. Hämeenlinnan seudun kehitys ja nykytila Seudun tilannetta valotetaan keskeisten väestöön, muuttoliikkeeseen, työmarkkinoihin, talouteen ja elinkeinoelämään liittyvin muuttujien avulla. Tarkasteltaviksi taustamuuttujiksi on valittu ne, joiden tunnistaminen seudulla koetaan merkittäväksi laaja-alaisen työllisyysstrategian laadinnassa sekä mahdollisessa seudun elinkeinostrategian päivityksessä Väestönkehitys HML seudulla ja TK trendiennuste Seudun väestö, ikärakenne ja muuttoliike Hämeenlinnan seudun väkiluku oli vuoden 23 lopussa , josta keskuskaupungin osuus oli 46 9 (53 %). Väkiluvun kehitys on ollut viimeiset vuodet muuttoliikkeen ansiosta positiivista; vuosittainen kasvu on vaihdellut viimeisen kuuden vuoden aikana noin 1-5 henkeä/vuosi, joka vastaa,1-,6 prosentin vuosittaista kasvua. Seudun väkiluvun kasvu on ollut huomattavasti nopeampaa kuin Tilastokeskuksen viimeisimmässä trendiennusteessa on arvioitu: ennustevuoden 21 taso on jo saavutettu. Hämeen maakuntasuunnitelma 22:ssa seudun väestösuunnite on 89 vuodelle 26 ja 9 7 vuodelle 213. Seudun vuonna 22 hyväksytyssä Seutu- ja elinkeinostrategiassa väestötavoitteeksi on asetettu 92 asukasta vuonna 21. Väestönkehitys TK Trendiennuste Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot. 13

15 Voimakkaimmin kasvaneita kuntia seudulla ovat keskuskaupunki Hämeenlinna sekä moottoritiehen tukeutuvat, keskuskaupungin läheisyydessä olevat kunnat Janakkala, Hattula sekä Kalvola. Kyseisissä kunnissa kasvu on ollut suurinta sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Vuonna 23 seudun kaikkien kuntien väestökehitys oli posittivinen. Seudun sisällä kahdeksan kunnan väestön nykyinen ikärakenne vaihtelee huomattavasti. Väestörakenteen perusteella kaikkein ikääntyneimmät kunnat ovat Hauho ja Lammi, joissa yli 65-vuotiaiden osuus on jo nyt % väestöstä. Ikärakenteeltaan nuorimmat ovat Hattula ja Janakkala, joissa ikääntyneiden osuudet ovat alhaisimmat, alle kouluikäisiä lapsia on noin 9 % väestöstä ja ala- ja yläasteikäisiä lapsia on noin 11 % väestöstä. Toistaiseksi seudun kokonaisväestö on ikääntynyt maltillisesti ja sen suuntaan pystytään muuttoliikkeen kehityksellä vaikuttamaan. Seudun väestöstä tällä hetkellä on -14 -vuotiaita noin 18 %, työikäisiä vuotiaita noin 65 % ja ikääntyneitä yli 65 vuotiaita hieman alle 18 %. Ikääntyneistä yli 75 vuotiaita on 8 % Väestön ikärakenteen kehitys HML seudulla vuotiaat 7-14-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 75- -vuotiaat Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot Monipuolisen ja kasvavan yritystoiminnan kautta ja julkisen sektorin aktiivisin toimenpitein luodaan uusia työpaikkoja, lisätään asukasmäärää, tarjotaan koulutetuille mahdollisuuksia jäädä seudulle sekä luodaan kasvuedellytyksiä kehittämällä seudun kaupunki- ja maaseutuinfrastruktuuria ja ympäristöä. Seudun päästrategia, Seutu- ja elinkeinostrategia, 22 14

16 Nettomuutto Hämeenlinnan seudulla muuttajien iän mukaan Seudun voimistuneen muuttoliikkeen on oletettu olevan vahvasti ns. ikääntyvän väestön paluumuuttoa. On myös oletettu, että seudulta muuttaa merkittävissä määrin pois nuorta, koulutettua työvoimaa. Tarkasteltaessa muuttoliikkeen ikärakennetta viimeisen 1 vuodelta ajalta, voidaan havaita, että muuttoliikkeen ikärakenne on seudun omaa väestöä nuorentava. lukumäärä Seudun nettomuutto on positiivista kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi vuotiaiden ryhmässä, johon ryhmään kuuluvat toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijat. Seudun kannalta erittäin merkittävää on se, että viimeisinä vuosina on saatu vuotiaiden osalta muuttovoittoa huomattavasti aiempaa enemmän. Seudun väestöä selkeimmin muovaava tekijä on muuttoliike, sillä luonnollinen väestönkasvu on seudulla negatiivinen. Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot Hämeenlinnan seutu on 95 asukkaan kasvukeskus ja haluttu elinympäristö, joka on Suomen 1 parhaan seutukunnan joukossa Seudun kehitysvisio v. 215, Seutu- ja elinkeinostrategia, 22 15

17 Henkilöä 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Taloudellisen ja demografisen huoltosuhteen kehitys HML seudulla 1,47 1,43 1,4 1,37,54,54,54,54, Taloudellinen huoltosuhde Demografinen huoltosuhde Väestön ikärakenteen vaikutusta seudun hyvinvointiin kuvaavat erilaiset huoltosuhteet. Demografinen huoltosuhde tarkoittaa sitä, kuinka monta alle 15 vuotiasta ja yli 65 vuotiasta on kutakin työikäistä (15-64 v.) kohden. Taloudellinen huoltosuhde kertoo sen kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohden. Seudulla molemmat laskennalliset huoltosuhteet ovat pysyneet kohtuullisina. Työttömyyden alentuessa taloudellinen huoltosuhde on parantunut. Vuoden 22 osalta taloudellista huoltosuhdetta ei ole vielä saatavilla. Koko maassa demografinen huolto suhde on keskimäärin,5 ja taloudellinen huoltosuhde 1,31. Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito Työmarkkina-alue Hämeenlinnan seutu muodostaa luontevan työmarkkinaalueen. Työssäkäyntivirrat seudulla suuntautuvat keskuskaupunkiin. Hämeenlinnan työmarkkinoiden tarvitsemasta työvoimasta kolmasosa tulee kaupungin ulkopuolelta, ja Hämeenlinnaan päivittäin sukkuloivista työllisistä noin ¾ tulee seudun muista kunnista. Työssäkäyntialueen toimivuutta voidaan tarkastella myös työpaikkaomavaraisuuden avulla. Perinteinen työpaikkaomavaraisuus (nk. teoreettinen työpaikkaomavaraisuus) lasketaan alueen työpaikkamäärän ja työllisten määrän suhteena riippumatta siitä missä työlliset käyvät töissä. Nk. todellinen työpaikkaomavaraisuus kertoo sen kuinka monelle kunnan/seudun työlliselle asukkaalle seutu tarjoaa työpaikan eli kuinka moni asuu ja käy työssä Hämeenlinnan seudulla. Molempien työpaikkaomavaraisuuslukujen valossa Hämeenlinnan seudun tilanne on moneen muuhun seutuun nähden hyvä. Seudun teoreettinen työpaikkaomavaraisuus on 94,1 % ja todellinen työpaikkaomavaraisuus noin 9, % viimeisimmän työssäkäyntitilaston ( ) mukaan laskettuna. 16

18 Omavaraisuus (%) Työssäkävijöiden lukumäärä 98 % 96 % 94 % 92 % 9 % 88 % 86 % 84 % Työpaikkaomavaraisuuden kehitys HML seudulla (vuoden lopussa) Teoreettinen työpaikkaomavaraisuus Todellinen työpaikkaomavaraisuus Työssäkäynti Hämeenlinnan seutukunnasta vuosina 1999 ja Lamavuosista toipuminen näkyy teoreettisen työpaikkaomavaraisuuden kasvuna eli seudulle on syntynyt uusia työpaikkoja. Todellisen työpaikkaomavaraisuuden hienoisessa laskussa heijastuu pendelöinnin kasvu. Lamavuosina ja heti niiden jälkeen osa seudun työvoimasta kävi päivittäin yhä kauempana töissä ja virta jatkuu edelleen; vaikka seudulle on syntynyt uusia työpaikkoja ja työllisyysaste on noussut, seudun työlliset eivät tilastojen valossa ole uusia työpaikkoja täyttäneet. Hämeenlinnan seutukunnasta ulospendelöinti on kasvussa. Vuoden 1999 lopussa päivittäin seudun ulkopuolella kävi töissä 5 27 henkilöä, vuoden 2 lopussa 5 65 henkilöä ja vuoden 21 lopussa 5 9 henkilöä (tarkkaa alueellista suuntautuneisuutta ei ole vielä laskettu vuodelta 21). Vaikka absoluuttisena lukumääränä Hämeenlinnan kaupungin työllistä ulospendlaajat ovat lisääntyneet, heidän suhteellinen osuus kaikista seudun pendlaajista on vähentynyt eli seudun muista kunnista työmatkaliikenne ulos omasta kunnasta on lisääntynyt vielä enemmän kuin Hämeenlinnasta. Muut Päijät- Häme Pirkanmaa Varsinais- Suomi Muu Uusimaa Pääkaupunkiseutu Forssan seutu Riihimäen seutu Seudun ulkopuolella työssäkäyvien osuus on tällä hetkellä reilut 15 % seudun työllisestä työvoimasta. Merkittävimmät työssäkäyntialueet ovat pääkaupunkiseutu (noin 33 % pendelöijistä), Riihimäen seutu (2 %) ja Pirkanmaa (17 %). Ammattiryhminä liikkuvissa työntekijöissä korostuvat erityisasiantuntijat, johtotehtävissä olevat, opetusalan asiantuntijat, sotilashenkilöt, rakennusalan ammattilaiset, toimistotyöntekijät, palvelualan ammattilaiset sekä hoiva-alan työntekijät. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 17

19 Työssäkävijöiden lukumäärä Työssäkäynti Hämeenlinnan seutukuntaan vuosina 1999 ja Muut Päijät- Häme Pirkanmaa Varsinais- Suomi Muu Uusimaa Pääkaupunkiseutu Forssan seutu Riihimäen seutu Seutukuntaan sisäänpendelöinti joustaa myös taloudellisten suhdanteiden mukaan. Seudulle pendelöinti on jälleen lähtenyt kasvuun lamavuosien jälkeisen työpaikkakasvun myötä. Vuoden 1998 lopussa seudulle pendelöi päivittäin 3 6 henkilöä, vuonna 1999 noin 3 44 henkilöä, vuonna 2 noin 3 4 ja vuoden 21 lopussa noin 3 8 henkilöä. Seudulle pendelöivät täyttävät noin 11 % seudun työpaikoista. Merkittävimmät ammattiryhmät seudun ulkopuolelta seudulle töihin tulevissa ovat erityisasiantuntijat, johtohenkilöt, opetusalan asiantuntijat, terveydenhuollon asiantuntijat, rakennusalan ammattilaiset sekä sotilashenkilöt. Mikään yksittäinen ammattiryhmä ei erotu seudulle pendelöivien joukossa, joten sitä kautta ei pystytä osoittamaan minkään osaamisalueen vajetta seudulla. Suurin osa seudun ulkopuolisesta työvoimasta tulee Pirkanmaalta (hieman alle 3 % pendlaajista), Uudeltamaalta ja Riihimäen seudulta. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto Työvoima, työpaikat ja yrityskehitys Työvoiman määrä (työlliset + työttömät) seudulla väheni 199 luvun alkuvuodet, mutta on vuoden 1995 jälkeen kasvanut kiihtyen tasaantuen vuoteen 21. Työvoiman määrä on lisääntynyt keskuskaupungissa ympäryskuntia nopeammin. Työllisen työvoiman määrä on kasvanut 4-5 hengellä vuosittain viimeisten vuosien aikana, mikä kehitys on yhteydessä työttömyyden alenemiseen ja toisaalta seudun työpaikkamäärän kasvuun. Mutta kuten aiemmin todettu, seudun uusien työpaikkojen haltijat eivät tilastojen valossa ole olleet seudun omia työllisiä, vaan merkittävissä määrin seudun ulkopuolelta pendlaajia. Uusien työpaikkojen määräaikaisuuksilla (esim. erityisasiantuntijat, projektihenkilöt) lienee vaikutusta muuttopäätöksiin. 18

20 Henkilöä Henkilöä (lkm) Työvoiman ja työllisen työvoiman kehitys HML seudulla Työvoima Työmarkkinoille tulevat (15-24 v.) ja poistuvat (55-64 v.) ikäluokat HML seudulla Työmarkkinoille tulevat Työllinen työvoima Työmarkkinoilta poistuvat Työvoiman osuus työikäisistä (15-64 v.) ei ole vaihdellut kovin paljoa. Työhön osallistumisaste on ollut viimeiset viisi vuotta noin 73,5 73,3 %. Ilman positiivista muuttoliikettä, erityisesti vuotiaiden osalta, seudun työvoimaan kuuluvien osuus työikäisistä saavuttaa lakipisteensä jo vuosikymmenen puolivälissä. Vuonna 2 seudulla työvoimasta poistuvien (55-64 v.) ikäluokkien määrä ylitti työvoimaan tulevien ikäluokkien (15-24 v.) määrän. Seudun työllisestä työvoimasta oli vuonna 2 noin 1 henkilöä yli 5-vuotiaita. Työpaikkamäärän kehitys on ollut hyvin identtinen työllisen työvoiman kehityksen kanssa. Seudun huippuluku työpaikkamäärän osalta oli vuosi 199, jolloin seudulla oli hieman yli 38 työpaikkaa. Heikoin tilanne oli vuonna 1995, mihin mennessä seudulta oli hävinnyt 7 työpaikkaa. Vuodesta 1997 eteenpäin työpaikkamäärä on kasvanut tasaisesti ollen vuoden 21 lopussa Vuoden 22 aikana on seudun työpaikkamäärä kasvanut Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 9:lla, mikä merkitsisi kokonaismäärää. Seudun elinkeinorakenne on hyvin monipuolinen. Toisaalta seutua leimaa vahva julkisen sektorin osuus. Julkisen sektorin työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista on noin 36 %, mikä osuus on pysynyt vakaana viimeiset tilastoidut vuodet ( ). Julkisen sektorin sisällä valtion työpaikat ovat hieman vähentyneet ja kuntasektorin vastaavassa määrin kasvaneet. Teollisuuden sisällä kone- ja metalliteollisuus on seudun kärkiala (yli 3 työpaikkaa). Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto, väestötilastot Huomiota työvoiman saatavuuteen: nuorten kouluttaminen yritysten perinnönjatkajiksi, ulkomaalaisten ymmärtäminen aidoksi työvoimaresurssiksi, yritys- ja koulutusmaailmanvälisen yhteistyön vahvistaminen erilaisten koulutusmahdollisuuksien lisääntyminen, alueellisen vetovoimaisuuden kasvattaminen Maakuntafoorumi

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristökuvaus Toimintaympäristön muutoshaasteet Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristön

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 24.4. klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu Työttömyys kasvaa edelleen, mutta Kaakkois-Suomessa hitaammin kuin Suomessa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Maakuntien suhdannekehitys Kuviot

Maakuntien suhdannekehitys Kuviot Maakuntien suhdannekehitys 2011-2013 Kuviot TEM/ Alueosasto Ilkka Mella, Laura Pouru TEM-analyyseja 48/2013 www.tem.fi/julkaisut Työttömyysaste maakunnittain 1990-2012 ja 2013-2016 Lähde: Tilastokeskus,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus tiedottaa

Hämeen ELY-keskus tiedottaa HÄMEEN TYÖTTÖMYYDEN LASKU JATKUU HITAASTI Hämeen ELY-keskus tiedottaa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen toimialue) työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa 22 436 työtöntä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.5.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Syksy 2017 Hannu Ahvenjärvi ja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 29.9.2017 Työllisyyskehitys Satakunnassa Työttömyyden kasvu taittui v. 2016. Tänä vuonna

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.12.2010

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.12.2010 n tiedote 21.12.2010 Tilannekatsaus 30.11.2010 alue: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pälkäne, Vesilahti ja Työllisyydessä positiivista kehitystä vuoden

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 %

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 % Hamina 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 20 654 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,4 % Hamina. 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 59,3 % VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Yritykset, työpaikat, työttömyys Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy, Espoon yrittäjät Oy

Lisätiedot

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille!

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Kokemus esiin 50+ -loppuseminaari Monitoimikeskus LUMO 22.4. 2015 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Ikääntyvän työntekijän työuran turvaamisen haasteet Osaamisen murros

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 16.11.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 Elokuun työllikatsaus 8/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 25.9.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 3,0 % viime

Lisätiedot

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä)

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä) Maakunnan tila 1 Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 27 213 (heinä) 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, Luku alueen

Lisätiedot

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus:

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: Julkaistavissa 24.11.2009 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: www.te-keskus.fi/hame TYÖTTÖMYYS KASVOI EDELLEEN LOKAKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen TE-keskuksen

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2013

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2013 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 Lokakuun työllikatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömyyden kuva ei ole Kaakkois-Suomessa olennaisesti muuttunut

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013 Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOIKUU 2014 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2014 Työttömyys on lisääntynyt toukokuussa hieman enemmän

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2012 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 26.6.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Rekrytointiasiamies Osaajia Etelä-Karjalaan 1.3.2008 31.12.2009

Rekrytointiasiamies Osaajia Etelä-Karjalaan 1.3.2008 31.12.2009 Rekrytointiasiamies Osaajia Etelä-Karjalaan 1.3.2008 31.12.2009 Pia Mantere 23.9.2009 Rekrytointiasiamies KENELLE TARKOITETTU? Aluekeskusohjelman 5 kunnalle Imatra, Lappeenranta, Rautjärvi, Ruokolahti

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

LAPLAND Above Ordinary

LAPLAND Above Ordinary LAPLAND Above Ordinary Lapin palaute Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaan ja kokonaisopiskelijamääriä koskevaan suunnitelmaan vuosille 2013-2016.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut, mutta Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2011 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 24.1.2012 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys

Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys 15.10.2010 Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvitys Toimintaympäristön muutoshaasteet Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat lukuisat tekijät. Kaupunkien

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Yritykset, työpaikat, työttömyys Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy, Espoon yrittäjät Oy 10.4.2017 Yritykset, työpaikat,

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.4.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2010 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 25.1.2011 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Syyskuu 2009 Tilannekatsaus:

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Syyskuu 2009 Tilannekatsaus: Julkaistavissa 20.10.2009 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Syyskuu 2009 Tilannekatsaus: www.te-keskus.fi/hame TYÖTTÖMYYDEN KASVU EI HIDASTUNUT SYYSKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 Toukokuun työllikatsaus 5/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 25.6.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Talven ja kevään aiempien kuukausien mukainen työttömyyden kasvuvauhti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 27.7.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

Työllisyystilanne ja sen muutokset Kainuussa

Työllisyystilanne ja sen muutokset Kainuussa Työllisyystilanne ja sen muutokset Kainuussa Juha Puranen KAINUU-OHJELMA ----> Hyvinvointifoorumi

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote n tiedote 27.7.2010 Tilannekatsaus 30.6.2010 alue: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pälkäne, Vesilahti ja Ylöjärvi Työttömyyden kasvu on taittumassa vuositasolla

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 214 puh. 29 54 85 ja 29 54 8253 Julkistettavissa 24.6.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.3.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus kuu 2014 Työttömyyden peruskuva on säilynyt ennallaan. Työttömien määrä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2013

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2013 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Jesse Marola / Hämeen ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 24.9.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

NUORTEN TYÖTTÖMYYS ALENEE HÄMEESSÄ MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN

NUORTEN TYÖTTÖMYYS ALENEE HÄMEESSÄ MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN NUORTEN TYÖTTÖMYYS ALENEE HÄMEESSÄ MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa 17 115 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 086 vähemmän (-10,9

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu 2012 Työttömyys kääntyi Kaakkois-Suomessa keskitalvella

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTISKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Huhtikuun työllikatsaus 4/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.5.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa tammikuu Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa lokakuu Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista 3

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.6.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot