Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme

2 OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme 1

3 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Toimintaympäristön kuvaus EU:n työllisyysstrategian ja kansallisen työllisyysohjelman suuntaviivat 5 EU:n työllisyysstrategian linjat 5 Kansallinen työllisyysohjelma Maakunnan kuvaus 7 Väestö 7 Elinkeinot ja työpaikat 8 Työllisyys ja osaaminen 1 2. Hämeenlinnan seudun kehitys ja nykytila 13 Seudun väestö, ikärakenne ja nykytila 13 Työmarkkina-alue 16 Työvoima, työpaikat ja yrityskehitys 18 Työttömyys Haasteiden tunnistaminen työllisyyden näkökulmasta 23 Suurten ikäluokkien ikääntyminen 23 Osaavan työvoiman saaminen 26 Työttömyyden hoito 29 Aluetalous Työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainolaskelma Työlllisyysstrategian painopistealueet ja kärkihankkeet Työllisyysstrategian toteuttaminen 34 2

4 TYÖLLISYYSSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Hämeenlinnan seudun visiona on v. 21 olla 92 asukkaan kasvukeskus ja haluttu elinympäristö Suomen kymmenen parhaan seutukunnan joukossa. Viime vuodet seudulla onkin eletty ennen kokematonta kasvun aikaa. Seudun yritysmäärän suotuinen kasvu ja yritysten liikevaihdon positiivinen kehitys on luonut seudulle v lähes kaksi tuhatta uutta työpaikkaa. Työpaikkojen ja elinympäristön houkuttelemina väestöä on muuttanut seudulle runsaasti, tällä hetkellä ollaan jopa 1 % kasvuvauhdissa. Työpaikkojen kasvu on alentanut selvästi seudun työttömyyttä, mutta kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus on myös johtanut seudun ulkopuolelta työssäkäyvien henkilöiden määrän reippaaseen kasvuun. Toimialoittainkin tarkasteltuna työpaikat ovat lisääntyneet lähes kautta linjan, ainoastaan maa- ja metsätalous sekä julkinen hallinto ovat selvät menettäjät. Kuitenkin tiedämme, että toimialojen sisällä kehityksessä on suuriakin eroja, esim. teollisuustyöpaikkojen kasvun aikana olemme menettäneet yli sata tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työpaikkaa. Työllisyysstrategian laadinnassa onkin pyritty työllisyyden edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden ohella kiinnittämään erityishuomiota positiivisten trendien sisällä oleviin kipukohtiin. Näitä ovat mm. koulunsa päättäneiden syrjäytyneiden nuorten määrän kasvu ja yrittäjyyden puolella kasvava omistajanvaihdosten tarve. Mikäli näitä kipupisteitä ei havaita ajoissa ja lähdetä niihin etsimään ratkaisua saattaa seudun positiivinen kehitys vaarantua ajan myötä. Työllisyysstrategian laadinta on myös varmasti opettanut kaikkia mukana olleita, ettei työllisyyden hoito voi olla vain yksittäisen tahon tai viranomaisen asia. Strategiaa ovat olleet laatimassa yksityisen sektorin, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin monet eri tahot. Seudun elinvoimaisuuteen panostamiseen, mikä on parasta työllisyyden hoitoa, tarvitaan myös jatkossa mukaan kaikki seudun toimijat ja asukkaat, pienikin ponnistus työllisyyden eteen on tärkeä. Jouni Haajanen, toimitusjohtaja Kehittämiskeskus Oy Häme 3

5 Johdanto Optimi hankkeen seudullinen strategiatyö alkoi käytännössä maaliskuussa 23 järjestetyllä dialogifoorumilla, joka oli myös alkupiste oman paikallisen oppimistilan ja seudullisen optimiverkoston syntymiselle. Optimiteeman mukaisesti tässä oppimistilassa sadat seudun eri toimijoita edustavat henkilöt kokoontuivat pohtimaan paikallista työllisyystilannetta, työllisyyteen liittyviä ongelmia ja työmarkkinoiden tulevia tarpeita. Prosessin tarkoituksena oli tuottaa riittävän laaja-alainen ja kestävä paikallinen työllisyysstrategia. 18 kuukauden aikana hankkeessa järjestettiin sarja seudullisia teema- foorumeita samanaikaisesti muiden seutukuntien foorumeiden kanssa sekä kokoluokaltaan suurempien maakunnallisten foorumeiden kanssa. Optimin ensimmäinen vaihe perustui dialogikeskusteluun, foorumeiden esityksiin ja paikallisiin teemaworkshoppeihin sekä säännöllisiin ryhmätapaamisiin seudulla ja organisaatioiden sisällä. Samanaikaisesti hankkeessa tuotettiin runsaasti tarvittavaa tukimateriaalia, kuten kaiken perustana olevaa seudullista tilastoaineistoa (osa täysin uutta), asiantuntijaraportteja ja pienempiä selvityksiä seudullisista erityiskysymyksistä ja tulevaisuuden näkymistä (mm. pendelöinti ja ikärakennetutkimukset), olemassa olevien strategioiden yhteenvetoanalyysi sekä mm. seudun EU-hankkeet kattava työllisyysanalyysi. Seuraavat vaiheet Optimi prosessissa olivat seudullisen työllisyysstrategian kirjoitustyö eli johtopäätelmien teko. Tämä varsinainen strategian kirjoitustyö päättyi lokakuussa 24. Optimin viimeisenä vaiheena tulosten levittämiseen ja sitouttamiseen tähtäävä seutufoorumi jossa varmistettiin seutustrategian jatkuvuus ja toimeenpano, yhteisen sopimuksen ja vastuuttamisen erityisten kärkihankkeiden ja ohjelmakirjausten muodossa. Seutukunnan kannalta keskeiset lopputulemat Optimi hankkeessa olivat: Kattava ja monipuolinen, alueen erityispiirteitä ilmentävä seudullinen työllisyysstrategia Toimijoiden ja seutujen uudenlainen verkottuminen optimiteeman puitteissa Aiemmasta poikkeava strategiatyön malli Esiinnousseet seudun kärkihankkeet ja vastuuttaminen, eräänlainen seudullinen sopimus kehittämistyön jatkumisesta Seudullisen tilastoinnin kehittäminen, osin täysin uutta tietoa EU-hankkeiden analyysi ja sekä erityisselvitykset 4

6 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 1.1 EU:n työllisyysstrategian ja kansallisen työllisyysohjelman suuntaviivat EU:n työllisyysstrategian linjat Maakunnallista ja kansallista työllisyyspolitiikkaa säätelee hyvin pitkälti EU:n työllisyysstrategia ja sopimukset. Lissabonin sopimuksessa (maaliskuu 2) on esitetty 1 vuoden strategia, jossa työllisyysstrategian ja talouspolitiikan avulla pyritään saavuttamaan EU:lle taloudellisesti kilpailukykyinen asema. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikassa on pyrittävä kolmeen tavoitteeseen: täystyöllisyyteen, työn laatuun ja tuottavuuteen sekä sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja osallisuuteen. Työllisyysasteen tavoitteet: Yleinen työllisyysaste 67 % vuonna 25 ja 7 % vuonna 21, naisten työllisyysaste 57 % vuonna 25 ja 6 % vuonna 21, ikääntyvien työllisyysaste 5 % vuonna 21. Työn laadun parantaminen: työn laatu, ammattitaito, elinikäinen oppiminen ja urakehitys, sukupuolten tasa-arvo, työterveys ja -turvallisuus, joustavuus ja työsuhdeturva, sosiaalinen osallisuus ja työmarkkinoille pääsy, työn organisointi ja työ- ja perhe-elämän tasapaino, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työntekijöiden osallistuminen, monimuotoisuus ja syrjimättömyys sekä yleinen työsuoritus. Sosiaalisen osallisuuden tukeminen: työmarkkinoille osallistumisen helpottaminen niin, että edistetään kaikkien työkykyisten naisten ja miesten pääsyä pysyviin ja laadukkaisiin työpaikkoihin, torjutaan syrjintää työmarkkinoilla sekä ehkäistään syrjäytymistä työmaailmasta. Prioriteetit Jäsenvaltioiden tulee: - Kohdistaa aktiivisia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä työttömille ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville. o Ehkäistään ajautumista pitkäaikaistyöttömyyteen ja edistetään työhaluisten työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kestävää integroitumista työllisyyteen. - Edistää uusien ja parempien työpaikkojen luomista. o Kannustetaan yrittäjyyttä ja innovaatioita suotuisassa yritysympäristössä. Erityishuomiota tulisi kiinnittää uusien yritysten, palvelusektorin sekä tutkimuksen ja kehityksen työnluontimahdollisuuksiin. - Helpottaa työntekijöiden ja yritysten kykyä sopeutua muutoksiin. o Huomioidaan sekä joustavuuden että turvallisuuden tarve. Työlainsäädännön nykyaikaistamisella vaikutetaan työmarkkinadynamiikkaan ja niiden ryhmien työllistettävyyteen, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille. Yritysten sosiaalisen vastuun edistämisellä vaikutetaan mm. työviihtyvyyteen. Näiden lisäksi mm. työsopimus- ja työskentelyjärjestelyiden samoin kuin työolojenkin parantamisella edistää sopeutumiskykyä työyhteisössä. 5

7 - Laittaa täytäntöön elinikäisen oppimisen strategiat. o Parannetaan koulutusjärjestelmien laatua ja tehokkuutta, jotta ihmiset saataisiin varustettua tietoyhteiskunnassa nykyaikaiselta työvoimalta vaadittavilla taidoilla, ja jotta heillä olisi mahdollisuus urakehitykseen ja vähennettäisiin ammattitaitovajetta ja pullonkauloja työmarkkinoilla. - Lisätä työvoimaosuutta. o Hyödynnetään kaikkien ikäryhmien potentiaali kattavalla lähestymistavalla, jossa käsitellään etenkin työpaikkojen saatavuutta ja houkuttelevuutta, työn tekemistä kannattavaksi, ammattitaidon nostamista ja riittävien tukitoimenpiteiden tarjoamista. Aktiivista ikääntymistä voi myös edistää parantamalla työssä pysymiseen kannustavia työoloja mm. pääsyä täydennyskoulutukseen ja työn organisoinnin joustavia muotoja ja poistamalla kannustimia varhaiseen työmarkkinoilta poistumiseen erityisesti uudistamalla varhaiseläkejärjestelmiä ja varmistamalla, että on kannattavaa pysyä työmarkkinoilla. - Lisätä sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla. o Poistetaan työllisyys- ja työttömyysasteisiin sekä palkkaan liittyvät sukupuolierot. Erityishuomiota tulee kiinnittää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen etenkin tarjoamalla lasten ja muiden huollettavien hoitopalveluita. - Edistää työmarkkinoilla erityisvaikeuksia kohtaavien ryhmien integroitumista. o Kehitetään heidän työllistettävyyttään, lisätään työmahdollisuuksia ja ehkäistään kaikenlaista syrjintää. - Uudistaa rahallisia kannustimia työnteon kannattavuuden lisäämiseksi. o Vero- ja etuusjärjestelmien ja niiden vuorovaikutusten uudistamisella poistetaan työttömyys- ja köyhyysloukut ja työmarkkinoiden ulkopuolella olemiseen liittyvät loukut ja kannustetaan naisten, heikosti koulutettujen, ikääntyvien ja työmarkkinoilta kauimpana olevien työllistyvyyttä. Kansallinen työllisyysohjelma Kansallisessa työllisyysohjelmassa päätavoitteiksi on mainittu mm. rakenteellisen työttömyyden alentaminen ja syrjäytymisen ehkäisy, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ja varautuminen ikärakenteen muutoksesta johtuvaan työvoiman niukkuuteen, työmarkkinoilla nykyistä pidempään pysyminen, työn tuottavuuden lisääminen sekä työn organisoinnin ja mielekkyyden parantaminen. Vaikka tavoitteet ovat pitkälti asetettu EU:sta, kansallisessa työllisyysohjelmassa on voitu annettujen raamien sisällä kehittää omaan yhteiskuntaan sopivat toimintatavat ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansallisessa työllisyysohjelmassa on mainittu tiettyjä toimenpiteitä, joiden avulla pyritään saavuttamaan kansallisen työllisyysohjelman ja sitä kautta myös Lissabonin strategian päätavoitteet. Toimenpiteinä mainitaan mm. työmarkkinatuen kehittäminen aktivoivammaksi ja yksilöllisten työllistymisohjelmien laatiminen pitkäaikaistyöttömille. Koulutuspuolella lisätään oppisopimuskoulutusta ja työ- 6

8 voimapoliittisen aikuiskoulutuksen yhteishankintaa ja parannetaan ammatillisen koulutuksen ennakointia. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi pyritään pidentämään työuria mm. nopeuttamalla nuorten siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Työn tuottavuutta ja työssä jaksamista edistetään aikuisväestön ammattitaitoa kohottamalla ja työelämäohjelmien avulla. 1.2 Maakunnan kuvaus Väestö Hämeen maakunnan väestön määrä on kokonaisuutena kasvanut tasaisesti vuosina Väestön kasvu on myös maakunnan tavoite. Maakunnan omien väestöennusteiden mukaan positiivinen kehitys tulisi jatkumaan edelleen ja vuosittaiseksi kasvuvauhdiksi on ennakoitu + 3 henkeä / vuosi vuodesta 2 vuoteen 27 ja siitä eteenpäin +4 henkeä / vuosi vuoteen 214 asti. väestömäärä Väestön määrä Väestöennuste vuosille 25 ja Vuosi Väestö Väestöennuste vuosille 25 ja 21. lukumäärä Väestörakenteen kehitys Kanta-Hämeen maakunnassa vuosi Kuva 2. Väestörakenteen kehitys Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot, Väestö iän mukaan alueittain Maakunnan väestö näyttää ikärakenteen mukaan melko tasaiselta. Väestö on kuitenkin vuosina vähentynyt lähes kaikissa ikäluokissa aina 5-vuotiaisiin asti. Sen sijaan väestön kasvua on tapahtunut juuri vanhemmissa ikäluokissa eli kaikissa yli 5-vuotiaiden ikäluokissa paitsi vuotiaissa. -4 Kuva 1. Väestön kehitys ja ennuste Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot ; MARE ennuste, Keijo Mäkelä Viestinhallinta Oy. 7

9 Elinkeinot ja työpaikat Muuttoa kuvaavat tilastot osoittavat, että maakuntaan muuttavista ryhmistä vuotiaat on suurin ryhmä. Ikäryhmä vuotiaat on kasvanut muuttajissa selkeästi vuosina Pienten, alle kouluikäisten, lasten ryhmä on vuodesta 1999 lähtien ollut myös merkittävä muuttajaryhmä. Maakunnasta poismuuttavien nettomuutto on kaikkein suurinta vuotiailla. Nettomuutto Hämeessä muuttajien iän mukaan Toimialat. Maakunnan keskeisiä toimialoja ovat palvelualat (7,2% kaikista toimipaikoista, julkisen sektorin toimipaikkoja 2 %) ja teollisuus, jonka toimipaikkoja 13,3 % kaikista toimipaikoista. Teollisuuden keskeiset alatoimialat ovat metalli-, elintarvike-, ja mekaaninen puunjalostusteollisuus. Maakunnan keskeisten toimialojen joukkoon ollaan myös aktiivisesti tuomassa matkailua. Toimialojen kehitystä vahvistavia osaamiskeskuksia on maakunnassa useita. Hämeen osaamiskeskus (eoppiminen ja ammatillinen osaaminen) ja Elintarvikealan osaamiskeskus, ELO, (elintavikeala) ovat alueiden kehittämislain mukaista osaamiskeskustoimintaa. Myös nosto- ja siirtoteknologian osaamiskeskus Hyvinkäällä ja Forssan matkailun osaamiskeskittymä Traves vahvistavat maakunnan keskeisten toimialojen toimintaa. Maakunnassa on myös sosiaalialan osaamiskeskus osana laajempaa alan valtakunnallista verkostoa. lukumäärä Kuva 3.Nettomuutto Hämeessä muuttajien iän mukaan Lähde: Tilastokeskus, Altika. Muuttoliike kunnittain Kanta-Hämeessä

10 Työpaikat. Hämeen maakunnan työpaikkojen määrä lisääntyi 3,8 % vuodesta 1998 vuoteen 22 (ennakkotieto). Kasvu toteutui ensisijassa palvelualojen ansiosta eli työpaikkoja syntyi eniten kaupan ja matkailun sekä yksityisten ja julkisten palvelujen toimialoille. Muut toimialat joko menettivät tai säilyttivät työpaikkojaan tarkasteltavana olevan jakson aikana. lukumäärä Työpaikat e e vuosi Tuntematon Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Kuljetus-, varastointi, tietol. Kauppa ja matkailu Rakentaminen ja energia Teollisuus Maa-ja metsätalous Kuva 4. Maakunnan työpaikat Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto, Työpaikat alueittain ennakkotieto. Työpaikkaomavaraisuus. Maakunnan työpaikkaomavaraisuus on heikentynyt vuodesta 1998 lähtien, mutta vuoden 22 ennakkotietojen mukaan suunta olisi muuttumassa. Teoreettinen työpaikkaomavaraisuus heikkeni 2,12 prosenttiyksikköä vuodesta 1998 vuoteen 21 ja vastaavana aikana todellinen,17 prosenttiyksikköä. Vuoden 22 ennakkotietojen mukaan teoreettisen työpaikkaomavaraisuuden osalta olisi parannusta kuitenkin tapahtunut,9 % vuodesta 21 vuoteen 22 verrattuna. Todellinen työpaikkaomavaraisuus osoittaa maakunnan tasolla jonkin verran matalampaa työpaikkaomavaraisuutta kuin mitä teoreettinen työpaikkaomavaraisuus. Tämä johtuu siitä, että teoreettiseen työpaikkaomavaraisuuteen ei lasketa maakunnasta ulos pendelöijien määrää, vaan työllisten luvussa ovat mukana kaikki maakunnassa asuvat työlliset. Todellinen työpaikkaomavaraisuus sen sijaan osoittaa sen, miten paljon maakunnan työpaikat työllistävät maakunnan omaa työvoimaa toisin sanoen, miten moni maakunnassa asuvasta työllisestä käy töissä maakunnan alueella sijaitsevissa työpaikoissa. prosentit Maakunnan työpaikkaomavaraisuus: teoreettinen ja todellinen työpaikkaomavaraisuus 96 % 94 % 92 % 9 % 88 % 86 % vuosi teoreettinen todellinen Kuva 5. Maakunnan työpaikkaomavaraisuus: teoreettinen ja todellinen työpaikkaomavaraisuus. Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilastot (Työpaikkojen määrä ennakkotieto vuoden 22 osalta.) 9

11 Työllisyys ja osaaminen Työllisyys. Hämeen työvoiman määrä on hieman kasvanut vuosina Työllisten määrä on kasvanut 5,2 %. Vastaavana aikana työllisyysaste on Hämeen maakunnassa noussut kolme prosenttiyksikköä ollen 66,1 % vuonna 22. Työttömyysaste on laskenut samana aikana 3,9 prosenttiyksikköä ollen 11 % vuonna 22. Maakunnan työvoima työlliset 67 % 66 % 65 % 64 % 63 % 62 % 61 % Työllisyysaste (työlliset / vuotiaat) vuosi työllisyysaste Työttömät Työlliset Kuva 7. Työllisyysaste Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilastot , Väestö iän mukaan alueittain (Työllisten osuus vuoden 22 osalta ennakkotietona) Maakunnan työttömyysaste Kuva 6. Maakunnan työvoima Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilastot prosenttia työttömyysaste vuosi Kuva 8. Työttömyysaste Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilastot

12 Työttömyyden rakenne. Työttömyyden vähentyessä myös sen rakenne on jonkin verran muuttunut. Vaikka molempien sukupuolten työttömyys on laskenut, niin naisten määrä työttömissä on vähentynyt selkeästi enemmän kuin miesten (naiset -19,4%; miehet -12,7%). Osuudet työttömistä olivat vuonna 22 kuitenkin lähes tasan. Nuorten (alle 2 ja alle 25 vuotiaat) työttömyys on laskenut lukumääräisesti, mutta osuus työttömistä on vuosina lähes muuttumaton. Sen sijaan yli 5-vuotiaiden työttömyys on suhteellisesti noussut, vaikka absoluuttinen määrä on laskenut 9,6 %. Pitkäaikaistyöttömyys (yli vuoden työttömänä olleet) on sen sijaan laskenut sekä lukumääräisesti (-24,9 %) että suhteellisesti (-4,5%) tarkastellen. lukumäärä Työttömyys maakunnassa 2-23* vuosi Kuva 9. Työttömyys maakunnassa 2-23 Lähde: Hämeen Te-keskus, Tilannekatsaus. Yhteensä Naiset Miehet Yli vuoden tyött. Yli 5 -vuotiaat Alle 25-vuotiaat Alle 2-vuotiaat Pendelöinti. Työllisen työvoiman määrä oli Tilastokeskuksen vuoden 2 väestölaskenta-aineiston mukaan noin 52 henkeä suurempi kuin maakunnan työpaikkojen määrä. Näistä reilusta viidestä tuhannesta muodostuukin osa maakunnasta ulos pendelöivien määrästä. Kaiken kaikkiaan ulos pendelöijiä oli vuonna 21 noin 12 5 työllistä. Samaan aikaan maakuntaan sisään pendelöivien määrä oli noin 67 työllistä. Maakunnan työpaikat ja työlliset eivät kaikilta osin kohtaa, jos maakunnan työpaikkoihin tulee 1 % maakunnan ulkopuolelta ja samaan aikaan maakunnassa asuvista työllisistä 18 % työllistyy maakunnan ulkopuolelle. (Viimeisimmät käytettävissä olleet pendelöintitedot olivat vuodelta 21.) Työvoiman tarve tulevaisuudessa. Maakuntaan vuosina laaditun koulutusstrategian yhteydessä laadittiin tilastot maakunnan työllisistä ja ennusteet työllisten määrän kehityksestä toimialoittain, ammattilohkoittain ja ryhmittäin. Vuoteen 21 ulottuvan MARE -ennusteen mukaan maakunnan työllisen työvoiman määrän ennakoidaan kasvavan reilusti (11,6 %) vuoteen 21 mennessä. Ensisijassa lisäystä tulisi palvelualoille eli kuljetus, varastointi- ja tietoliikenteen, kaupan ja matkailun, julkisten palveluiden ja yksityisten palveluiden toimialoille. Ammattilohkoittain tarkasteltuna uutta työvoimaa tullaan tarvitsemaan erittäin paljon palvelutyön, hoitotyön sekä johto- ja asiantuntijatyön ammattilohkoissa. Lisäksi uutta työvoimaa tullaan tarvitsemaan teollisuustyön ja teknisen asiantuntijatyön eri ammattiryhmiin. Koska työllisen työvoiman ennuste on kokonaisuudessaan hyvin positiivinen ja samaan aikaan työvoimasta tulee jäämään eläkkeelle hyvin runsaasti työllisiä, niin uutta työvoimaa tullaan tarvitsemaan kaikkiin ammattilohkoihin ja ryhmiin ainakin jonkin verran. 11

13 Työmarkkinoille tulevat. Ennakoitu työllisten määrän voimakas kasvu edellyttää, että lähi vuosina maakuntaan muuttaa runsaasti työikäistä tai työmarkkinoille pian siirtyvää väestöä. Tämä siksi, että nykyiset ikärakenneluvut osoittavat, että työmarkkinoille tulevan ikäluokan määrä ( vuotiaat) on laskenut lievästi (-2%) vuodesta 1998 vuoteen 22 ja samaan aikaan työmarkkinoilta poistuvan ikäluokan määrä on kasvanut reilusti (18%). Osaaminen. Koulutuksen kannalta työelämän uuden työvoiman tarpeet merkitsevät sitä, että nuorisoikäluokkien pienentyessä tulee painopiste siirtymään entistä enemmän aikuiskoulutuksen puolelle. Keskeisimmät osaamistarpeet uudella työvoimalla tulee olemaan seuraavat: vahva ammattiosaaminen ja samanaikaisesti moniosaaminen, kielitaito, tiimityö- ja verkostotaidot, yrittäjyysosaaminen, projekti- ja prosessiosaaminen. lukumäärä Työmarkkinoille tulevat (15-24 vuotiaat) ja sieltä poistuvat (55-64 vuotiaat) Kuva 1. Työmarkkinoille tulevat ja sieltä poistuvat ikäryhmät Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto, Väestö iän mukaan alueittain

14 2. Hämeenlinnan seudun kehitys ja nykytila Seudun tilannetta valotetaan keskeisten väestöön, muuttoliikkeeseen, työmarkkinoihin, talouteen ja elinkeinoelämään liittyvin muuttujien avulla. Tarkasteltaviksi taustamuuttujiksi on valittu ne, joiden tunnistaminen seudulla koetaan merkittäväksi laaja-alaisen työllisyysstrategian laadinnassa sekä mahdollisessa seudun elinkeinostrategian päivityksessä Väestönkehitys HML seudulla ja TK trendiennuste Seudun väestö, ikärakenne ja muuttoliike Hämeenlinnan seudun väkiluku oli vuoden 23 lopussa , josta keskuskaupungin osuus oli 46 9 (53 %). Väkiluvun kehitys on ollut viimeiset vuodet muuttoliikkeen ansiosta positiivista; vuosittainen kasvu on vaihdellut viimeisen kuuden vuoden aikana noin 1-5 henkeä/vuosi, joka vastaa,1-,6 prosentin vuosittaista kasvua. Seudun väkiluvun kasvu on ollut huomattavasti nopeampaa kuin Tilastokeskuksen viimeisimmässä trendiennusteessa on arvioitu: ennustevuoden 21 taso on jo saavutettu. Hämeen maakuntasuunnitelma 22:ssa seudun väestösuunnite on 89 vuodelle 26 ja 9 7 vuodelle 213. Seudun vuonna 22 hyväksytyssä Seutu- ja elinkeinostrategiassa väestötavoitteeksi on asetettu 92 asukasta vuonna 21. Väestönkehitys TK Trendiennuste Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot. 13

15 Voimakkaimmin kasvaneita kuntia seudulla ovat keskuskaupunki Hämeenlinna sekä moottoritiehen tukeutuvat, keskuskaupungin läheisyydessä olevat kunnat Janakkala, Hattula sekä Kalvola. Kyseisissä kunnissa kasvu on ollut suurinta sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Vuonna 23 seudun kaikkien kuntien väestökehitys oli posittivinen. Seudun sisällä kahdeksan kunnan väestön nykyinen ikärakenne vaihtelee huomattavasti. Väestörakenteen perusteella kaikkein ikääntyneimmät kunnat ovat Hauho ja Lammi, joissa yli 65-vuotiaiden osuus on jo nyt % väestöstä. Ikärakenteeltaan nuorimmat ovat Hattula ja Janakkala, joissa ikääntyneiden osuudet ovat alhaisimmat, alle kouluikäisiä lapsia on noin 9 % väestöstä ja ala- ja yläasteikäisiä lapsia on noin 11 % väestöstä. Toistaiseksi seudun kokonaisväestö on ikääntynyt maltillisesti ja sen suuntaan pystytään muuttoliikkeen kehityksellä vaikuttamaan. Seudun väestöstä tällä hetkellä on -14 -vuotiaita noin 18 %, työikäisiä vuotiaita noin 65 % ja ikääntyneitä yli 65 vuotiaita hieman alle 18 %. Ikääntyneistä yli 75 vuotiaita on 8 % Väestön ikärakenteen kehitys HML seudulla vuotiaat 7-14-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 75- -vuotiaat Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot Monipuolisen ja kasvavan yritystoiminnan kautta ja julkisen sektorin aktiivisin toimenpitein luodaan uusia työpaikkoja, lisätään asukasmäärää, tarjotaan koulutetuille mahdollisuuksia jäädä seudulle sekä luodaan kasvuedellytyksiä kehittämällä seudun kaupunki- ja maaseutuinfrastruktuuria ja ympäristöä. Seudun päästrategia, Seutu- ja elinkeinostrategia, 22 14

16 Nettomuutto Hämeenlinnan seudulla muuttajien iän mukaan Seudun voimistuneen muuttoliikkeen on oletettu olevan vahvasti ns. ikääntyvän väestön paluumuuttoa. On myös oletettu, että seudulta muuttaa merkittävissä määrin pois nuorta, koulutettua työvoimaa. Tarkasteltaessa muuttoliikkeen ikärakennetta viimeisen 1 vuodelta ajalta, voidaan havaita, että muuttoliikkeen ikärakenne on seudun omaa väestöä nuorentava. lukumäärä Seudun nettomuutto on positiivista kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi vuotiaiden ryhmässä, johon ryhmään kuuluvat toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijat. Seudun kannalta erittäin merkittävää on se, että viimeisinä vuosina on saatu vuotiaiden osalta muuttovoittoa huomattavasti aiempaa enemmän. Seudun väestöä selkeimmin muovaava tekijä on muuttoliike, sillä luonnollinen väestönkasvu on seudulla negatiivinen. Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot Hämeenlinnan seutu on 95 asukkaan kasvukeskus ja haluttu elinympäristö, joka on Suomen 1 parhaan seutukunnan joukossa Seudun kehitysvisio v. 215, Seutu- ja elinkeinostrategia, 22 15

17 Henkilöä 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Taloudellisen ja demografisen huoltosuhteen kehitys HML seudulla 1,47 1,43 1,4 1,37,54,54,54,54, Taloudellinen huoltosuhde Demografinen huoltosuhde Väestön ikärakenteen vaikutusta seudun hyvinvointiin kuvaavat erilaiset huoltosuhteet. Demografinen huoltosuhde tarkoittaa sitä, kuinka monta alle 15 vuotiasta ja yli 65 vuotiasta on kutakin työikäistä (15-64 v.) kohden. Taloudellinen huoltosuhde kertoo sen kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohden. Seudulla molemmat laskennalliset huoltosuhteet ovat pysyneet kohtuullisina. Työttömyyden alentuessa taloudellinen huoltosuhde on parantunut. Vuoden 22 osalta taloudellista huoltosuhdetta ei ole vielä saatavilla. Koko maassa demografinen huolto suhde on keskimäärin,5 ja taloudellinen huoltosuhde 1,31. Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito Työmarkkina-alue Hämeenlinnan seutu muodostaa luontevan työmarkkinaalueen. Työssäkäyntivirrat seudulla suuntautuvat keskuskaupunkiin. Hämeenlinnan työmarkkinoiden tarvitsemasta työvoimasta kolmasosa tulee kaupungin ulkopuolelta, ja Hämeenlinnaan päivittäin sukkuloivista työllisistä noin ¾ tulee seudun muista kunnista. Työssäkäyntialueen toimivuutta voidaan tarkastella myös työpaikkaomavaraisuuden avulla. Perinteinen työpaikkaomavaraisuus (nk. teoreettinen työpaikkaomavaraisuus) lasketaan alueen työpaikkamäärän ja työllisten määrän suhteena riippumatta siitä missä työlliset käyvät töissä. Nk. todellinen työpaikkaomavaraisuus kertoo sen kuinka monelle kunnan/seudun työlliselle asukkaalle seutu tarjoaa työpaikan eli kuinka moni asuu ja käy työssä Hämeenlinnan seudulla. Molempien työpaikkaomavaraisuuslukujen valossa Hämeenlinnan seudun tilanne on moneen muuhun seutuun nähden hyvä. Seudun teoreettinen työpaikkaomavaraisuus on 94,1 % ja todellinen työpaikkaomavaraisuus noin 9, % viimeisimmän työssäkäyntitilaston ( ) mukaan laskettuna. 16

18 Omavaraisuus (%) Työssäkävijöiden lukumäärä 98 % 96 % 94 % 92 % 9 % 88 % 86 % 84 % Työpaikkaomavaraisuuden kehitys HML seudulla (vuoden lopussa) Teoreettinen työpaikkaomavaraisuus Todellinen työpaikkaomavaraisuus Työssäkäynti Hämeenlinnan seutukunnasta vuosina 1999 ja Lamavuosista toipuminen näkyy teoreettisen työpaikkaomavaraisuuden kasvuna eli seudulle on syntynyt uusia työpaikkoja. Todellisen työpaikkaomavaraisuuden hienoisessa laskussa heijastuu pendelöinnin kasvu. Lamavuosina ja heti niiden jälkeen osa seudun työvoimasta kävi päivittäin yhä kauempana töissä ja virta jatkuu edelleen; vaikka seudulle on syntynyt uusia työpaikkoja ja työllisyysaste on noussut, seudun työlliset eivät tilastojen valossa ole uusia työpaikkoja täyttäneet. Hämeenlinnan seutukunnasta ulospendelöinti on kasvussa. Vuoden 1999 lopussa päivittäin seudun ulkopuolella kävi töissä 5 27 henkilöä, vuoden 2 lopussa 5 65 henkilöä ja vuoden 21 lopussa 5 9 henkilöä (tarkkaa alueellista suuntautuneisuutta ei ole vielä laskettu vuodelta 21). Vaikka absoluuttisena lukumääränä Hämeenlinnan kaupungin työllistä ulospendlaajat ovat lisääntyneet, heidän suhteellinen osuus kaikista seudun pendlaajista on vähentynyt eli seudun muista kunnista työmatkaliikenne ulos omasta kunnasta on lisääntynyt vielä enemmän kuin Hämeenlinnasta. Muut Päijät- Häme Pirkanmaa Varsinais- Suomi Muu Uusimaa Pääkaupunkiseutu Forssan seutu Riihimäen seutu Seudun ulkopuolella työssäkäyvien osuus on tällä hetkellä reilut 15 % seudun työllisestä työvoimasta. Merkittävimmät työssäkäyntialueet ovat pääkaupunkiseutu (noin 33 % pendelöijistä), Riihimäen seutu (2 %) ja Pirkanmaa (17 %). Ammattiryhminä liikkuvissa työntekijöissä korostuvat erityisasiantuntijat, johtotehtävissä olevat, opetusalan asiantuntijat, sotilashenkilöt, rakennusalan ammattilaiset, toimistotyöntekijät, palvelualan ammattilaiset sekä hoiva-alan työntekijät. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 17

19 Työssäkävijöiden lukumäärä Työssäkäynti Hämeenlinnan seutukuntaan vuosina 1999 ja Muut Päijät- Häme Pirkanmaa Varsinais- Suomi Muu Uusimaa Pääkaupunkiseutu Forssan seutu Riihimäen seutu Seutukuntaan sisäänpendelöinti joustaa myös taloudellisten suhdanteiden mukaan. Seudulle pendelöinti on jälleen lähtenyt kasvuun lamavuosien jälkeisen työpaikkakasvun myötä. Vuoden 1998 lopussa seudulle pendelöi päivittäin 3 6 henkilöä, vuonna 1999 noin 3 44 henkilöä, vuonna 2 noin 3 4 ja vuoden 21 lopussa noin 3 8 henkilöä. Seudulle pendelöivät täyttävät noin 11 % seudun työpaikoista. Merkittävimmät ammattiryhmät seudun ulkopuolelta seudulle töihin tulevissa ovat erityisasiantuntijat, johtohenkilöt, opetusalan asiantuntijat, terveydenhuollon asiantuntijat, rakennusalan ammattilaiset sekä sotilashenkilöt. Mikään yksittäinen ammattiryhmä ei erotu seudulle pendelöivien joukossa, joten sitä kautta ei pystytä osoittamaan minkään osaamisalueen vajetta seudulla. Suurin osa seudun ulkopuolisesta työvoimasta tulee Pirkanmaalta (hieman alle 3 % pendlaajista), Uudeltamaalta ja Riihimäen seudulta. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto Työvoima, työpaikat ja yrityskehitys Työvoiman määrä (työlliset + työttömät) seudulla väheni 199 luvun alkuvuodet, mutta on vuoden 1995 jälkeen kasvanut kiihtyen tasaantuen vuoteen 21. Työvoiman määrä on lisääntynyt keskuskaupungissa ympäryskuntia nopeammin. Työllisen työvoiman määrä on kasvanut 4-5 hengellä vuosittain viimeisten vuosien aikana, mikä kehitys on yhteydessä työttömyyden alenemiseen ja toisaalta seudun työpaikkamäärän kasvuun. Mutta kuten aiemmin todettu, seudun uusien työpaikkojen haltijat eivät tilastojen valossa ole olleet seudun omia työllisiä, vaan merkittävissä määrin seudun ulkopuolelta pendlaajia. Uusien työpaikkojen määräaikaisuuksilla (esim. erityisasiantuntijat, projektihenkilöt) lienee vaikutusta muuttopäätöksiin. 18

20 Henkilöä Henkilöä (lkm) Työvoiman ja työllisen työvoiman kehitys HML seudulla Työvoima Työmarkkinoille tulevat (15-24 v.) ja poistuvat (55-64 v.) ikäluokat HML seudulla Työmarkkinoille tulevat Työllinen työvoima Työmarkkinoilta poistuvat Työvoiman osuus työikäisistä (15-64 v.) ei ole vaihdellut kovin paljoa. Työhön osallistumisaste on ollut viimeiset viisi vuotta noin 73,5 73,3 %. Ilman positiivista muuttoliikettä, erityisesti vuotiaiden osalta, seudun työvoimaan kuuluvien osuus työikäisistä saavuttaa lakipisteensä jo vuosikymmenen puolivälissä. Vuonna 2 seudulla työvoimasta poistuvien (55-64 v.) ikäluokkien määrä ylitti työvoimaan tulevien ikäluokkien (15-24 v.) määrän. Seudun työllisestä työvoimasta oli vuonna 2 noin 1 henkilöä yli 5-vuotiaita. Työpaikkamäärän kehitys on ollut hyvin identtinen työllisen työvoiman kehityksen kanssa. Seudun huippuluku työpaikkamäärän osalta oli vuosi 199, jolloin seudulla oli hieman yli 38 työpaikkaa. Heikoin tilanne oli vuonna 1995, mihin mennessä seudulta oli hävinnyt 7 työpaikkaa. Vuodesta 1997 eteenpäin työpaikkamäärä on kasvanut tasaisesti ollen vuoden 21 lopussa Vuoden 22 aikana on seudun työpaikkamäärä kasvanut Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 9:lla, mikä merkitsisi kokonaismäärää. Seudun elinkeinorakenne on hyvin monipuolinen. Toisaalta seutua leimaa vahva julkisen sektorin osuus. Julkisen sektorin työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista on noin 36 %, mikä osuus on pysynyt vakaana viimeiset tilastoidut vuodet ( ). Julkisen sektorin sisällä valtion työpaikat ovat hieman vähentyneet ja kuntasektorin vastaavassa määrin kasvaneet. Teollisuuden sisällä kone- ja metalliteollisuus on seudun kärkiala (yli 3 työpaikkaa). Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto, väestötilastot Huomiota työvoiman saatavuuteen: nuorten kouluttaminen yritysten perinnönjatkajiksi, ulkomaalaisten ymmärtäminen aidoksi työvoimaresurssiksi, yritys- ja koulutusmaailmanvälisen yhteistyön vahvistaminen erilaisten koulutusmahdollisuuksien lisääntyminen, alueellisen vetovoimaisuuden kasvattaminen Maakuntafoorumi

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET. maaseudun naisten yrittäjyysohjelma

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET. maaseudun naisten yrittäjyysohjelma Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelma POHJALAISET NAISET ohjelman sisällysluettelo 1. JOHDANTO JA TYÖTÄ OHJAAVA TAVOITETILA...3 2. TIIVISTELMÄ...5 3. NAISTEN

Lisätiedot

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA Arviointiraportti 22.9.2005 Helinä Melkas Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus helina.melkas@tkk.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 projektin rahoitus Varsinais-Suomen liitto / maakunnan kehittämisraha sekä Turun seudun kehittämiskeskus projektin hallinnoija

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot