SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma / 1-26

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26"

Transkriptio

1 Tulossuunnitelma / 1-26 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO TE-keskuksen toiminta-ajatus, visio ja arvot Tavoitteiden toteutuminen vuonna Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen Työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen Alueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistuminen Alkutuotannon toimintaedellytysten turvaaminen Palvelukyky ja laatu, henkisten voimavarojen hallinta Toimintaympäristössä tapahtuvat merkittävät muutokset Tulossuunnitelma vuodelle Vaikuttavuus Luodaan huippuedellytykset laaja-alaiselle innovaatiotoiminnalle Luodaan elinvoimainen toimintaympäristö, joka kannustaa yrittäjyyteen ja kasvuun maan eri aluilla Parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman saatavuutta Parannetaan elintarviketuotannon kilpailukykyä Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus Maksullisen toiminnan kannattavuus Muut toimenpiteet Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Palvelukyky ja laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Resurssit Substanssimäärärahat Toimintamenomäärärahat TTS painopisteet vuosille Luodaan huippuedellytykset laaja-alaiselle innovaatiotoiminnalle Luodaan elinvoimainen toimintaympäristö, joka kannustaa yrittäjyyteen ja kasvuun maan eri aluilla Parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman saatavuutta Parannetaan elintarviketuotannon kilpailukykyä...21

2 Tulossuunnitelma / TE-KESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA ARVOT Toiminta-ajatus Hämeen TE-keskus on aktiivinen ja osaava valtion alueellinen kehittämisorganisaatio, joka edistää rahoitus-, koulutus- ja asiantuntijapalveluilla Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien yritystoiminnan, työllisyyden ja maaseutuelinkeinojen kestävää kasvua ja kehitystä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Visio Hämeen TE-keskus on alueensa aktiivinen kehittäjä sekä johtava työ-, elinkeino- ja maaseutupolitiikan toteuttaja, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja helposti saavutettavia. TE-keskus reagoi nopeasti ja ennakoivasti toimintaympäristössä ja asiakkaiden tarpeissa tapahtuviin muutoksiin, kehittää jatkuvasti toimintansa tuloksellisuutta ja huolehtii yhdessä muiden toimijoiden kanssa siitä, että kasvavissa ja kansainvälisissä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa on hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Alueen kehittämisvisio Kanta- ja Päijät-Häme ovat kasvavia, osaavien ja yrittävien ihmisten asuttamia maakuntia, joiden elinvoimaisilla seutukunnilla toimii kansainvälisesti kilpailukykyisiä, uutta teknologiaa ja uusia innovaatioita hyödyntäviä yrityksiä. Osaavaa työvoimaa on riittävästi, ihmiset jaksavat työssä nykyistä pitempään, työllisyystilanne on maan keskitasoa parempi ja syrjäytyminen on vähentynyt. Maaseudulla toimii elinkelpoisia, ympäristön kannalta kestävästi, turvallisia ja laadukkaita elintarvikkeiden raakaaineita tuottavia maatiloja ja menestyviä pienyrityksiä. Maaseudun väestön väheneminen on hidastunut ja palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita. Arvot Asiakaslähtöisyys Avoimuus Tuloksellisuus Yhteistyöhakuisuus Jatkuva kehittyminen

3 Tulossuunnitelma / OITTEIDEN EUTUMINEN VUONNA 2.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen Yritysten kasvun tukeminen Kasvuyrityspalveluun osallistuvien yritysten määrä: tavoite 35, toteutuma vuonna yksi uusi yritys, palvelussa mukana kaikkkiaan 37 yritystä. Analyysi tilanteesta: Tavoite asetettiin kasvuyrityspalvelussa mukana olevien yritysten kokonaismäärän perusteella, jossa ovat mukana myös jo aiempina vuosina toimintaan mukaan otetut yritykset. Lukuun on yhdistetty tehtyjen yrityskohtaisen kehittämissuunnitelmien määrä 18 ja kasvupalveluun suostuneiden asiakkaiden määrä 37. Hankeasiakkaiden määrä: tavoite 550, toteutunut 162 sisältää tehdyt päätökset, lisäksi käsittelyssä olevia hakemuksia noin 200. Analyysi tilanteesta: EU-ohjelmakauden vaihdoksesta johtuen rahoitustoiminta keskeytyi vuoden keväällä ja hankekäsittely käynnistyi uudelleen vasta syksyllä. Neuvonta-asiakkaiden määrä: tavoite 350, toteutuma 194. Analyysi tilanteesta: Toteutuma tulee olemaan lähellä tavoitetta. Yritysten kansainvälistyminen Kansainvälinen verkottuminen yrityshankkeissa: tavoite 30 %, toteutuma 18 %. Analyysi tilanteesta: Hämeessä kansainvälistymisen osuus on hankkeissa maan keskimääräistä tasoa pienempi, mikä edellyttää jatkossa lisäpanostuksia. Kansainvälistymisneuvontaan osallistuneiden määrä (ml. Globaali): tavoite 60, toteutunut 16. KV-neuvonnan sisäisen raportoinnin mukainen tapahtumia on mennessä ja ASKO-järjestelmän mukaan 28. Analyysi tilanteesta: Toiminnan volyymi nousee sisäisen raportoinnin mukaan tavoitetasolle. Kasvuyrityspalveluun osallistuneiden yritysten viennin osuus liikevaihdosta: tavoite 10 %, toteutumatietoa ei ole käytettävissä. Analyysi tilanteesta: Kasvuyrityspalvelun tilanteesta johtuen mukana olevien yritysten vientitoiminnan muutoksen seurantatietoja ei ole vielä käytettävissä tai kirjattu ASKO-järjestelmään. Yrittäjyyskasvatus ja uuden yritystoiminnan aikaansaaminen Aloittaneiden yritysten lukumäärä rahoitustoimenpitein: tavoite 570, toteutunut 385. Analyysi tilanteesta: Koko vuoden toteutuma tulee olemaan lähellä tavoitetta, mutta todennäköisesti hieman sitä alempi starttirahoitukseen käytettävissä olevien määrärahojen niukkuudesta johtuen.

4 Tulossuunnitelma / Työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen Työllisyysasteen nostamiseen ja työttömyyden alentamiseen liittyvien tulosmittareiden toteutumien kehitys on ollut tavoitteen mukaista. Työttömien työhakijoiden määrä on laskenut Hämeen TE-keskusalueella alkuvuoden (tammielokuu) aikana lähes 15 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lasku on ollut maan keskimääräistä tasoa (13,5 %) nopeampaa. Vuoden toisen neljänneksen työllisyysaste (69,2 %) nousi edellisestä vuodesta, mutta ensimmäisellä neljänneksellä työllisyysaste oli vielä edellisvuotta matalampi. Vaikeasti työllistettävien määrä lähestyy tavoitetasoa ja on mahdollista saavuttaa. Alkuvuosipainotteinen työllistäminen saattaa kuitenkin vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen Rekrytointiongelmia kokeneiden yritysten osuus: tavoite 27 %, toteutunut 41 % (vuoden ensimmäinen neljännes). Analyysi tilanteesta: Toisella neljänneksellä rekrytointiongelmissa näkyy kuitenkin laskua. Rekrytointiongelmia kokeneiden osuus putosi 35 prosenttiin ja maan keskimääräistä tasoa matalammaksi. Rekrytointiongelmien kanssa samanaikaisesti myös uusien avoimien työpaikkojen määrä on ollut kasvussa. Tammi-elokuussa uusien avoimien työpaikkojen määrä oli Hämeessä lähes 20 % edellisvuotta suurempi. Pääasiallisena syynä on edelleen voimakkaana jatkuva korkeasuhdanne. Rakenteellisen työttömyyden alentaminen Vaikeasti työllistettävien määrä: tavoite , toteutunut (1-8/). Analyysi tilanteesta: TE-keskus arvioi tavoitetason olevan saavutettavissa koko vuoden tasolla. Työministeriön kanssa sovituista tavoitteista sekä työmarkkinatuen saajien että yleinen työttömien aktivointi ovat elokuun lopun tietojen valossa parantuneet selkeästi edellisestä vuodesta. Tammi-elokuussa työmarkkinatuen aktiivitoimiin osallistuneiden osuus oli 4,4 % -yksikköä ja aktivointiaste 4,2 % -yksikköä viime vuotta korkeampia. Haasteellisten tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin epävarmaa. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteiden osalta TE-keskus arvioi, että tavoitteet tullaan saavuttamaan. Työorganisaatioiden inhimillisten voimavarojen ja työelämän kehittäminen Yhteishankintakoulutuksen määrä. tavoite opiskelijatyöpäivää, toteutunut otp. Analyysi tilanteesta: Tavoite on saavutettavissa koko vuoden tasolla. Yhteishankintakoulutuksen osuus opiskelijatyöpäivistä: tavoite 6,30, alustavien tietojen mukaan toteutuma on 5,7 %. Analyysi tilanteesta: Toteutuma tulee olemaan lähellä tavoitetta. 2.3 Alueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistuminen Innovaatioympäristön ja muun yritysten toimintaympäristön vahvistaminen Yhteistyö projekteissa: tavoite 75 %, toteutunut 73 %. Analyysi tilanteesta: Koko vuoden tasolla asetettu tavoite on mahdollista saavuttaa. Alueiden elinvoimaisuuden edistäminen

5 Tulossuunnitelma / 5-26 Harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla syntyneiden uusien yritysten määrä: tavoite 40, toteutuma 0. Analyysi tilanteesta: Ohjelmakauden ja rahoitustoiminnan käynnistymisen viivästymisestä johtuen koko vuoden tavoitetta ei tulla saavuttamaan. 2.4 Alkutuotannon toimintaedellytysten turvaaminen Maatilojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Maatilakytkentäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden määrä: tavoite 60, toteutumatietoja ei käytettävissä. Analyysi tilanteesta: Maatilakytkentäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden haku on käynnistynyt kesäkuussa. Yritystukien osalta päätöksenteko on mahdollista käynnistää vasta vuoden lopulla, joten 60 pienyrityshankkeen rahoitustavoite jää saavuttamatta. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista: tavoite 10 %, toteutumatieto ei ole. Analyysi tilanteesta: Hakukiellosta ja määrärahojen niukkuudesta johtuen tavoitetta ei tultane saavuttamaan. Tukivalvontojen asianmukainen hoito: tavoite kokotilan peltoalavalvonnoista 90 % suoritetaan syyskuun loppuun mennessä, toteutumaprosentti 96 %. Analyysi tilanteesta: Hyvän työnjohdon ja onnistuneiden rekrytointien seurauksena tukivalvonnat hoidettiin tavoiteaikataulun puitteissa. 2.5 Palvelukyky ja laatu, henkisten voimavarojen hallinta Palvelukyky ja laatu Palvelukyvyn ja laadunhallinnan tilaa kuvaavat, vuoden laatututkimuksen ja PK-barometrin tulokset ovat pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisia, joiltakin osin kuitenkin alle asetettujen tavoitteiden. Selvästi alle tavoitteen jäätiin TE-keskuksen tunnettuutta koskevan indeksin osalta. TE-keskus teki alkukesällä järjestyksessään toisen CAF-arviointimallin mukaisen itsearvioinnin. Arvioinnissa saatiin kokonaispisteet 27,1/45. Laatuasiat on otettu johtoryhmän asialistalle säännönmukaisesti käsiteltävien asioiden joukkoon. Asiakkaan saama lisäarvo Palveluiden hyödyllisyys asiakkaalle: tavoite 4,6, toteutuma 4,6. Analyysi tilanteesta ja toteutetuista toimenpiteistä: Asko-toimintamallin ja tietojärjestelmän käyttöönotto on edennyt kohtuullisen hyvin, mutta tietojen kirjaamiseen järjestelmään ja esim. viestintätyökalujen käyttöä tulee edelleen tehostaa. Kasvuyrityspalvelutoimijoiden yhteistyö on jatkunut varsin tiiviinä ja asetetut kasvuyritysmäärät ovat kohtuullisesti toteutumassa, mutta yhteydenpitoa ja seurantatiedon hankintaa kasvuyrityksestä tulee edelleen tehostaa, samoin seurantatietojen kirjaamista ASKO-tietojärjestelmään. Yritys-Suomi palvelujärjestelmän käynnistäminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti sekä ohjausryhmä että teemaryhmät ovat käynnistäneen toimintansa. TE-keskus on laatinut äkillisiin rakennemuutoksiin reagoimiseen liittyvän suunnitelman ja asettanut siihen liittyvän työryhmän. TKTT-toiminta on jatkunut ja siinä on hyödynnetty ASKO-järjestelmän työkaluja TE-keskus/TaitoHäme-projekti on järjestänyt REACH-kemikaaliasetukseen liittyvää koulutusta yrityksille.

6 Tulossuunnitelma / 6-26 Palvelujen saatavuus ja aktiivinen tarjonta Palveluista tiedottamisen riittävyys asiakkaille: tavoite 3,6, toteutunut 3,5 Analyysi tilanteesta: TE-keskus on toteuttanut laatimaansa viestintäsuunnitelmaa, jossa palveluista ja tuotteista tiedottaminen on olennainen osa, lähes suunnitelman mukaisesti. Tunnettuus potentiaalisessa asiakaskunnassa: tavoite 72 %, toteutunut 63 %. Analyysi tilanteesta: Hämeen TE-keskuksen tulos vastasi valtakunnallista trendiä, jossa TE-keskusten tunnettuus laski keskimäärin selkeästi. Hämeen tulos ylitti kuitenkin valtakunnallisen keskitason. Syytä kehitykseen on vaikea arvioida. Palvelun laatu Asiakastyytyväisyyteen perustuva laatutaso: tavoite 8,3, toteutunut 8,4. Analyysi tilanteesta: Ao. kysymykseen vastanneiden kohdejoukko muuttui hiukan vuodesta 2006 vuoteen, mm työvoimatoimistojen arvio ei ole enää mukana luvussa, kuten aiemmin. Palvelumielikuva: tavoite 7,3, toteutunut 7,3. Analyysi tilanteesta: Palvelumielikuvaan liittyvä arvio näyttää kohonneen pysyvästi hieman aikaisempaa korkeammalle tasolle. Asiakassegmenttien mukainen palvelu Kasvu- yrityspalveluun osallistuvien yritysten henkilöstömäärä, tavoite 10 %, toteutumatietoa ei ole. Kasvu- yrityspalveluun osallistuvien yritysten liikevaihdon kehitys, tavoite 10 %, toteutumatietoa ei ole. Hankeasiakkaista tunnistettujen potentiaalisten kasvuasiakkaiden määrä, tavoite 30, toteutumatietoa ei ole. Hankeasiakkaisiin kohdistettujen jatkotoimenpiteiden määrä, tavoite 100, toteutuma 0,39 (=hankeasiakkaiden ja toteuttamistoimenpiteiden välinen suhdeluku) Yrityskohtaiset analyysit, tavoite 460, toteutunut 184. Neuvonta-asiakkaisiin kohdistettujen jatkotoimenpiteiden määrä: tavoite 35, toteutuma 0,55 (=neuvontaasiakkaiden ja jatkotoimenpiteiden välinen suhdeluku). Analyysi edellä olevista tavoitteista: Palvelun uutuudesta johtuen kasvuyrityksiin liittyvää seurantatietoa ei ole vielä laajasti käytettävissä ja tietojen kirjaaminen tietojärjestelmään ja osin myös tavoiteasettelu on ollut puutteellista. Muilta osin tavoitteet on asetettu lukumäärinä eikä suhdelukuina. Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi: tavoite 3,6, toteutunut 3,3 Analyysi tilanteesta: Erityisesti tyytyväisyys palkkauksen oikeudenmukaisuuteen on laskenut. Lisäksi voidaan arvioida, että yhteisen tiliviraston käynnistäminen, arviot palvelukeskuksen tulon vaikutuksista henkilöstöön, maksatustoiminnan yhteen kokoaminen sekä hallinnon uudistamishankkeet ja ohjelmakauden päättyminen henkilöstövähennyksineen ovat saattaneet vaikuttaa alentavasti henkilöstön tyytyväisyyteen.

7 Tulossuunnitelma / TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MERKITTÄVÄT MUUTOKSET Luodaan elinvoimainen toimintaympäristö, joka kannustaa yrittäjyyteen ja kasvuun Hämeen TE-keskuksen toimialueen väestön määrä jatkaa kasvuaan. Vuosina alueen väkimäärä on kasvanut noin 7000 henkilöllä eli keskimäärin runsaalla 1000 henkilöllä vuodessa. Hämeen väestökehitys on kohtuullisen myönteistä verrattuna koko Suomen keskimääräiseen kehitykseen. Alueen kytkeytymistä osaksi suurpääkaupunkiseudun metropolialuetta on hyödyllistä kaikin tavoin edistää. Hämeen seutukuntien profiilit eroavat toisistaan monin tavoin, mutta kokonaisnäkymä on pääsääntöisesti positiivinen, erityisesti yrityselämän kehityksen suhteen. Lahden, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnat hyötyvät pääkaupunkiseudun läheisyydestä ja näkymät vahvistuvat entisestään Lahden alueella oikoradan lisättyä merkittävästi seudun vetovoimaa. Myös Heinolan seudulla on havaittavissa myönteisen kehityksen merkkejä. Metalliteollisuus ja rakentaminen ovat alueella korkeasuhdanteessa, ja kaupan alan investoinnit ovat merkittäviä. Pitkään jatkunut korkeasuhdanne näkyy liikevaihdon kasvuna Kanta-Hämeessä kaikilla ja Päijät-Hämeessä lähes kaikilla toimialoilla. Sen sijaan teollisuuden toimipaikkojen ja henkilöstön määrät ovat vähenemässä molemmissa alueen maakunnissa ja supistuva kehitys näyttää jatkuvan. Teollisuustoimipaikkojen lukumäärää vähentäviä tekijöitä ovat mm. kilpailun kiristyminen, kasvavat tehokkuus- ja tuottavuusvaatimukset, omistuksen keskittyminen, globalisaation aikaansaama toimintojen siirto ulkomaille sekä yrittäjien ikääntyminen. Puutullit voivat vaikeuttaa alueen metsäteollisuuden asemaa, mutta radikaalit muutokset eivät ole todennäköisiä. Palvelusektorin toimipaikkojen ja henkilöstön määrä sen sijaan lisääntyy edelleen mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa. Yritystoiminnan kehittämisen kannalta TE-keskuksen keskeisiä toimintamuotoja ovat seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen, TE-keskuksen ja muiden yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä toteuttama kasvuyrityspalvelu sekä muut yritysten toimintaympäristöä kehittävät infrastruktuuri sekä yritystoiminnan kehittämispalvelut mm. yrityshautomotoiminta sekä alueen avaintoimialojen kehittymistä tukevat kehittämispalvelut. Alkavien yritysten sekä pien- ja mikroyritysten yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista vahvistamalla parannetaan yritystoiminnassa menestymismahdollisuuksia. Samoin yritysten kansainvälistymispalvelut vaativat edelleen vahvaa kehittämispanosta. Yritysten omistajanvaihdosten turvaaminen tulee olemaan Hämeessä, jossa yrittäjät ovat keskimääräistä ikääntyneempiä, myös merkittävä haaste. Parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman saatavuutta Hämeen TE-keskusalueen työllisyyskehitys on myös vuoden aikana ollut varsin myönteistä ja työttömyysaste sekä työttömien työnhakijoiden määrä ovat laskeneet maan keskimääräistä kehitystä nopeammin. Jatkossa työllisyysasteen kehityksen kannalta ratkaisevan tärkeää on, että työvoimavarat ovat entistä tehokkaammin käytössä ja suurten ikäluokkien ennenaikaista siirtymistä eläkkeelle tai siirtämistä ns. eläkeputkeen saadaan hillittyä. Yli vuoden työttömänä olleiden määrän vähentyminen on ollut Hämeessä koko maan keskiarvoa nopeampaa ja suunta on pysynyt samana myös kuluvana vuotena. Vähentymisestä huolimatta pitkäaikaistyöttömien ja erityisesti ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista on edelleen maan korkeimpia. Myös ikääntyneiden työttömien osuus on Hämeessä TE-keskusalueiden korkeimpia. Työttömyys vähenee todennäköisesti myös jatkossa, koska työttömiä työnhakijoita on työllistynyt lisääntyvästi avoimille markkinoille. Työllisten ja työttömien joukosta poistuu lähitulevaisuudessa merkittävästi ns. suurten ikäluokkien edustajia, mikä vähentää sinänsä jo pitkäaikaistyöttömyyttä mutta tarjoaa samalla uusia työtilaisuuksia työikäisille työttömille. Työllisyyden arvioidaan koko maan tapaan kasvavan erityisesti palvelualoilla. Työvoiman poistumista ja eläköitymisestä johtuen myös perinteisillä teollisuuden toimialoilla on uuden työvoiman palkkaamistarpeita, vaikka kokonaistyövoimanmäärä teollisuudessa väheneekin. Teollisuuden työpaikkojen vähentymisen hidastaminen edellyttää TE-keskukselta panostuksia mm. alueen perinteisten avaintoimialojen kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen.

8 Tulossuunnitelma / 8-26 Rekrytointiongelmat ovat noususuhdanteessa ja työvoiman tarjonnan vähentyessä pahentuneet ja tilanne on ollut Hämeessä maan keskimääräistä tasoa ongelmallisempi. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä rekrytointiongelmien määrä kääntyi Hämeessä kuitenkin laskuun. Rekrytointiongelmien pitäminen edes nykyisellä tasolla edellyttää työvoiman kysynnän ja tarjonnan entistä parempaa kohtaamista, toimivia työvoimapalveluja, ikääntyneiden työntekijöiden pysymistä työelämässä nykyistä pitempään, tarkoituksenmukaisesti kohdennettuja erityistoimenpiteitä sekä aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa. Luodaan huippuedellytykset laaja-alaiselle innovaatiotoiminnalle Hyvin toimiva innovaatiojärjestelmä on avaintekijä vastattaessa yritystoimintaan kohdistuvaan rakennemuutokseen. Erityinen haaste on laajentaa innovaatiopolitiikka tuottavuudeltaan heikoille palvelualoille. Hämeen TE-keskuksen alueen yliopistoyksiköiden toiminta on pääasiassa ollut koulutuspainotteista. Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos Lahdessa sekä MTT Jokioisilla ovat pääosin vastanneet merkittävästä valtakunnan tason tutkimuksesta omilla sektoreillaan. TE-keskuksen näkemyksen mukaan alueella toimivien yliopisto- sekä ammattikorkeakouluyksiköiden tulisi pyrkiä erikoistumaan tietyn tiede- ja teknologia-alueen osaamiseen ja nousta sillä vähintään valtakunnallisen mutta myös kansainvälisen tason T&K-toimijaksi. Alkaneella EU-ohjelmakaudella 2013 tavoitteena on kohdentaa 75 % EU-ohjelmien rahoituksesta Lissabonin strategian mukaisesti talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden lisäämiseen. Siksi ohjelmarahoituksesta merkittävä osa tullaan suuntaamaan tutkimukseen ja teknologian sekä tietoyhteiskunnan kehittämiseen. Innovointia, yrittäjyyttä sekä osaamista parantamalla lisätään työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutumiskykyä käynnissä oleviin globaaleihin muutoksiin. TE-keskuksen kannalta merkittävää on jatkaa Yritys-Suomi palvelumalliin liittyvän innovaatiopalvelun kehittämistä ja toteuttaa vuonna päivitettyä teknologiastrategiaa yhdessä alueen muiden innovaatiotoimijoiden kanssa. Parannetaan elintarviketuotannon kilpailukykyä Maatalouden tuotannon arvo laski Hämeessä vielä 1990-luvulla nopeammin kuin muissa vahvan maatalouden maakunnissa, mutta lasku on 2000-luvun alkuvuosina pysähtynyt ja tuotannon arvo on jopa kääntynyt lievään nousuun. Erityisesti viljatuotteiden hinnat ovat nousseet vuoden aikana. Rehuviljan hinnan noususta johtuen kotieläintuotannon rehukustannukset ovat vastaavasti kohonneet. Maatilojen yrityskoon kasvattamiseksi tähtäävien investointien odotetaan edelleen jatkuvan vilkkaina. Alueen peltojen ja maidon tuotanto-oikeuksien pitäminen jatkossakin täysimääräisessä käytössä edellyttää suuria tuotannollisia investointeja erityisesti maitoa tuottavilla tiloilla. Vuosina 2005 ja 2006 alkanut suotuisa investointikehitys maitotiloilla on kääntynyt laskuun vuoden aikana, koska viljelijät ovat jääneet odottamaan artikla 141 neuvotteluja. EU:n päätökset sokerijuurikkaan tuotannon vähentämisestä tulevat heijastumaan alueen maatilojen toimintaedellytyksiin. Maatilojen koon kasvaminen ja koneistuminen edellyttävät osaavan työvoiman turvaamista sekä satokauden työhuippujen tasaamiseen että lomitustoimintaan. Kiinnostus maaseudun pienyritystoimintaan on Hämeessä ollut vilkasta, mutta tilaa uudelle maaseutuyrittämiselle olisi vielä nykyistä enemmän mm. puun jatkojalostamisessa, metallin alihankintatehtävissä sekä matkailu- ja hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa. Kotimaisen energian käytön lisääminen sekä bioenergian tuotanto ja jalostaminen tulevat olemaan keskeisiä kehittämiskohteita. Vaikka väestön ja yritystoiminnan keskittyminen jatkuu, Hämeen syrjäiset maaseutualueet ovat lyhyiden etäisyyksien vuoksi kuitenkin suhteellisen hyvässä asemassa. Syrjäisen maaseudun väestöpohja ja palvelut saattavat kuitenkin edelleen heiketä. Kaupunkien läheisen ja ydinmaaseudun suhteellisen myönteinen väestökehitys tullee jatkumaan. Kehitetään TE-keskusta modernina asiantuntijaorganisaationa Merkittäviä TE-keskusten toimintaan vaikuttavia muutostekijöitä vuonna 2008 ovat mm uuden EU-ohjelmakauden täysipainoinen käynnistyminen sekä TEM-uudistuksesta aiheutuvien muutosten toteuttaminen TE-keskuksen organisaatiossa. Teknologia- ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen erityisesti teknologian kehittämisosaston toimenpiteillä sekä Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän toimeenpano valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti

9 Tulossuunnitelma / 9-26 ovat myös vuoden 2008 keskeisiä haasteita. Valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteutus sekä sopeutuminen tilivirasto- ja palvelukeskusuudistuksiin ovat myös merkittäviä haasteita. TE-keskuksen sisäiseen toimintaan vaikuttavat TTS-kaudella myös kasvavat tuottavuusvaatimukset, uusien toiminta- ja yhteistyötapojen kehittäminen mm. maakunnallisten liittojen kanssa sekä prosessien virtaviivaistaminen. Sähköisen toimintaympäristön laajeneminen asettaa myös uusia vaatimuksia henkilöstön osaamiselle ja tietoturvan kehittämiselle. Palvelukeskuksen perustaminen merkitsee TE-keskuksen talous- ja henkilöstöpalvelujen uudelleen organisointia ja niissä tehtävissä toimivien henkilöiden tehtäväkuvien tarkistamista. Vapautuvia resursseja tullaan kohdentamaan erityisesti strategista päätöksentekoa tukeviin suunnittelu-, raportointi- ja analysointitehtäviin.

10 Tulossuunnitelma / TULOSSUUNNITELMA VUODELLE Vaikuttavuus Luodaan huippuedellytykset laaja-alaiselle innovaatiotoiminnalle Vaikuttavuus Hämeen TE-keskuksen tavoitteena on lisätä uuden teknologian hyödyntämistä ja teknologiarahoituksen saantia alueelle. Samoin yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä vahvistetaan edelleen ja kehitetään EU:n rakennerahastojen ja kansallisella rahoituksella alueen teknologiakeskusten toimintaedellytyksiä. Yritysten tutkimus- ja kehittämisaktiivisuutta lisätään tiedotuksella, neuvonnalla ja muilla aktivoimistoimenpiteillä. Tavoitteena on, että yritysten tuottavuus paranee alueen kannalta keskeisillä toimialoilla, uusien innovaatioiden osuus yritysten liikevaihdosta lisääntyy ja sekä teollisuuden että palvelujen vienti kasvavat. Lisäksi tavoitellaan sitä, että lisääntyvä osuus olemassa olevista yrityksistä kehittyy kasvuyrityksiksi, alueella käynnistyy uusiin innovaatioihin ja liiketoimintakonsepteihin toimintansa perustavia yrityksiä ja innovaatiotoimintaan panostavat yritykset kasvavat entistä nopeammin. Asiakas Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi vahvistetaan innovaatiotoimijoiden välistä yhteistyötä TE-keskusalueen molemmissa maakunnissa sekä lisätään, kilpailukykyisten teknologiahankkeiden määrää toimivalla yhteistyöllä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Panostetaan siihen, että yritykset ja tutkimusorganisaatiot tekevät entistä enemmän T&K-yhteistyötä, yritysten ja tutkimusyksiköiden kansainvälisen T&K-yhteistyö lisääntyy, laatu paranee ja teknologian siirto ulkomailta Suomeen lisääntyy. Molempien maakuntien T&K- ja innovaatiotoiminta verkotetaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Kansainvälistymisen edistämiseksi asiakasyrityksiä autetaan selvittämään oma nykytilansa globaaleilla markkinoilla sekä hakemaan tietoa etenemismahdollisuuksista kansainvälisille markkinoille. Samoin yrityksiä autetaan luomaan asiakaskontakteja kohdemaihin sekä kehittämään henkilöstön osaamista. Yrityksille suunnatut kansainvälistymistoimenpiteet kohdistetaan kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Prosessit Innovaatiopalvelujen saatavuutta kehitetään osana Yritys-Suomi -palvelujärjestelmää. TE-keskuksen teknologian kehittämisosasto vastaa innovaatioympäristön kehittämistyöstä yhdessä nimetyn teemaryhmän kanssa osana Yritys-Suomi -palvelukonseptiin liittyvää kehitystyötä. TE-keskus edistää lisäksi rahoituksellaan vahvojen kehittämisyksiköiden syntyä alueen avaintoimialoille vuonna päivitetyn teknologiastrategian mukaisesti vahvistamalla teknologiakeskusten sekä tiede- ja yrityspuistojen toimintaa ja aktivoimalla teknologista tutkimustoimintaa ja yrityskohtaista kehittämistoimintaa. Päivitetyn teknologiastrategian pohjalta laaditaan vuonna 2008 aluestrategia, joka perustuu kansainvälisen kaupan analyysiin, tavoitteena on määritellä alueen kilpailukykyisimmät klusterit ja toimintamallit. Resurssit Alueen innovaatioympäristöä vahvistetaan osallistumalla rahoittajana ja yhteistyökumppanina alueen innovaatioympäristön perusrakenteita kehittäviin hankkeisiin. TE-keskus toteuttaa kv-henkilöstön ja teknologia-asiatuntijoiden yhteistyönä laatimaansa kansainvälistymisstrategiaa. Keksintöasiamiehen resurssia käytetään innovaatiotoiminnan toteutuksessa.

11 Tulossuunnitelma / Lisäksi TE-keskus esittää määrärahoja uuden teknologia-asiantuntijan palkkaamiseen energia- ja ympäristö liiketoiminta-alueelle. Henkilöstö Kehitetään alueen innovaatiotoimijoiden ja TE-keskuksen ao. henkilöiden yhteistyötä innovaatioympäristöä kehittävien hankkeiden suunnittelussa ja käsittelyssä. Henkilöstön osaamista vahvistetaan tukemaan innovaatiopalvelujen käyttöä. Teknologian kehittämisosaston henkilöstölle laaditaan räätälöity koulutussuunnitelma, jossa huomioidaan ammatillisen erikoisosaamisen vaatimukset ja painotetaan kansainvälistä koulutusta. Tulosmittarit: Mittari Alueen innovaatiojärjestelmän vahvistuminen alueen t&k-kustannukset per EU:n t&k-kustannukset/alueen BKT per EU:n BKT alueen yritysten t&k-kustannukset alueella per Suomen t&kkustannukset/alueen BKT per Suomen BKT alueen Tekes-yritysrahoitus per Suomen Tekes-yritysrahoitus/alueen BKT per Suomen BKT alueen Tekes-pk-yritysrahoitus per Suomen Tekes-pkyritysrahoitus/alueen BKT per Suomen BKT alueen Tekes-tutkimuslaitosrahoitus per Suomen Tekestutkimuslaitosrahoitus/alueen BKT per Suomen BK 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,6 0,62 0,63 0,64 0,65 0,7 0,71 0,72 0,73 0,74 0,19 0,2 0,2 0,22 0, Luodaan elinvoimainen toimintaympäristö, joka kannustaa yrittäjyyteen ja kasvuun maan eri aluilla Vaikuttavuus TE-keskuksen tavoitteena on tukea yritysten kasvua tarjoamalla yritysasiakkaille proaktiivista ja asiakaslähtöistä palvelua ASKO-palvelumallin mukaisella, asiakkaiden segmentointiin perustuvalla toimintamallia. Yrityskohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin käytettävien EAKR-määrärahojen vähentyessä kohdennetaan resurssit TE-keskuksen, Finnveran, Finpron ja Tekesin yhdessä toteuttaman kasvuyrityspalvelun kautta erityisesti potentiaalisten kasvuyritysten tunnistamiseen ja niiden kasvun tukemiseen. Kasvulla tarkoitetaan näissä yrityksissä nopeaa ja merkittävää liikevaihdon ja henkilöstön lisäystä. Yritys-Suomi -palvelun seudullisilla yrityspalveluilla ja niiden jatkorahoituksella tuetaan uusien yritysten perustamismäärien säilymistä saavutetulla varsin korkealla tasolla. Asiakas Yrittäjyyden lisääntymistä ja nopeaa kasvua edistetään tarjoamalla aloittaville yrityksille sopiva toimintaympäristö ja asiakaslähtöiset palvelut kaikilla seutukunnilla Yritys-Suomi toimintamalliin mukaisesti sekä yrittäjää lähellä sijaitsevat liiketoiminnan kehittämisen neuvontapalvelut. Neuvontapalvelut toteutetaan seudullisesti yhteistyössä alueen yritysneuvontaa tarjoavien organisaatioiden kanssa.

12 Tulossuunnitelma / Asiakkaita ovat pääosin aloittavat yrittäjät ja sellaiset toimivat yritykset, joilla on halu ja kyky kasvaa ja kehittää liiketoimintaansa. Asiakkaita neuvotaan oman liiketoimintansa kehittämisessä ja tuetaan heidän tarvitsemia kehittämistoimia. Lisäksi yrityksiä autetaan luomaan asiakaskontakteja uusiin kohdemaihin sekä kehittämään henkilöstön osaamista. Prosessit Vuonna 2008 vahvistetaan ASKO- toimintamallin toimeenpanon organisointia ja painotetaan tehtävien vastuujakoa. Aktiivisen lähestymistavan tehostamiseksi määritellään alueellinen toimintamalli, asiakastiimien päätehtävät ja tiimien vastuuhenkilöt yhteistyössä kasvuyrityspalvelun muiden toimijoiden kanssa. Kukin kasvuasiakastiimistä vastaava henkilö toimii tiimin vetäjänä ja yhteyshenkilönä asiakkaan ja tiimin välillä. Alueellinen kasvuyrityspalvelun johtoryhmä seuraa asetettujen tehtävien ja tavoitteiden toteutumista säännöllisissä kokouksissa. Pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämisen tueksi tarjotaan neuvonnan lisäksi sekä tuotteistettuja asiantuntijapalveluita että rahoituspalveluita. Yritys-Suomi toimintakonseptia toteutetaan laaditun suunnitelman mukaisesti sekä seutupalvelujen että kasvuyrityspalvelujen osalta. Yritys- ja maaseutuosaston yhteistyötä pienyrityshankkeiden käsittelyssä kehitetään TE-keskuksen mahdollisen uudelleen organisoinnin yhteydessä. Resurssit Hämeen TE-keskus rahoittaa alueellaan alkavien yrittäjien neuvontaa osana seudullisia yrityspalveluita. TEkeskuksen yrityskohtaisia rahoitusresursseja kohdennetaan alkavien yritysten käynnistymisen rahoittamiseen (starttiraha, yrityshautomotuki) ja pk-yritysten kehittämishankkeisiin. Yritystukimäärärahojen käyttöä suunnataan laaditun linjausten mukaisesti toimintaympäristön kehittämiseen sekä priorisoidaan yritysten kehittämis- ja kansainvälistymishankkeiden rahoitusta. Henkilöstö Yritystutkijoiden ammattitaitoa kehitetään mm. uusien tuotteiden ja uuden yritystukilain soveltamisessa sekä kasvuyrityspalvelun toteuttajina. Lisäksi verrataan parhaita käytäntöjä muiden TE-keskusten kanssa. Kasvuasiakastiimeistä vastaaville henkilöille järjestetään yhteistä koulutusta. Tulosmittarit: Mittari Yrittäjyyden vahvistuminen ja yrityskannan uusiutuminen Aloittaneiden yritysten lukumäärä rahoitustoimenpitein 454,0 688,0 767,0 385,0 570,0 600,0 605,0 605,0 605,0 605,0 toimipaikkojen määrän kehitys 103,59 105,64 109,0 110,0 111,0 113,0 114,0 -vuotiaiden muuttotase maakunnittain 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % toimipaikkojen liikevaihdon kehitys 116,65 124,12 136,0 141,0 145,0 150,0 155,0 Uusien kasvuyrityspalveluun osallistuneiden yritysten määrä, 6,0 1,0 35,0 12,5 10,0 10,0 10,0 10,0 hankeasiakkaiden määrä, 4,0 162,0 550,0 400,0 550,0 550,0 550,0 550,0 Palvelun laatu Kasvuyrityspalveluun osallistuvien yritysten henkilöstömäärä,kehitys-% 0,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2009-2010 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 29.9.2008 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot