Pisteet: Arvosana: (Luo)(Hyl) Kirjanpidon jatkokurssi - LASK2036, 5 op l.tentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pisteet: Arvosana: (Luo)(Hyl) 1 2 3 4 5 Kirjanpidon jatkokurssi - LASK2036, 5 op l.tentti 15.03.2013"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTO Nimi: Kauppatieteellinen tiedekunta Opno:_ Pisteet: Arvosana: (Luo)(Hyl) Kirjanpidon jatkokurssi - LASK2036, 5 op l.tentti Kuulustelu jakautuu kahteen osaan (A,B), joista kummastakin edellytetaan hyvaksyttya suoritusta. Kuulustelussa saa olla mukana taskulaskin.huom! Kayta selvaa kasialaa. A-OSA Max 30p - min 12 p Alia esitetyt vaitteet ovat joko oikeita tai vaaria. Ota kantaa niihin merkitsemalla rasti ruutuun. Oikeasta vastauksesta saa pisteen, vaarasta menettaa puoli pistetta kuten myos vastaamatta jattamisesta. 1. Liikearvopoistot IFRSm mukaisessa kirjanpidossa tehdaan tasapoistoina 5v:ssa. 2. Lihatuotantoa harjoittavan maanviljelijan tulee laittaa myymilleen tuotteille eri arvonlisavero%, jos ban itse teurastaa myymansa elaimet verrattuna siihen.etta ostaja teurastaisi elaimet. 3. Pakolliset varaukset taseessa lasketaan konsemitilinpaatoksessa omaan paaomaan vahentamalla varausten maarasta laskennallinen verovelka. 4. Jos yritys on maksanut tilikaudelta ennakkoveroja 6700e ja lopullinen suoriteperusteinen veron maara on 6200e, tulee ko. tilikauden tilinpaatoksessa kirjata siirtosaamisiin 500e. 5. Olennaisuuden periaate tilinpaatoksessa tarkoittaa esim. sita, etta tilinpaatoksessa merkitykseltaan vahaiset erat (suhteutettuna kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan laajuuteen) voidaan merkita kuluksi jaksottamisen sijaan. 6. Rakennusalan kaanteinen alv tarkoittaa sita, etta aliurakoitsijan tyolaskuissa paaurakoitsijalle ei ole ollenkaan arvonlisaveroa. 7. Jos marginaaliverotus-menettelyssa kauden maksettava arvonlisavero on negatiivinen, saadaan suoritus verottajalta paasaantoisesti kuukauden kuluessa. 8. Jos yrityksen myynti kotimaahan on (sis alv24%) euroa ja vienti Saksaan euroa, niin yhtio on oikeutettu saamaan arvonlisaverohuojennusta. 9. Avoimen yhtion omistajien rahapanot yhtioon kirjataan vientilausekkeella "per kassa (tai pankkitili) an yksityispanot rahana" 10. Tulonsiirto syntyy silloin kun asiakas on reklamoinut ja reklamoinnista johtuen asiakkaan maksuaikaa on pidennetty. 11. Verotuksessa vahennyskelvottoman pakollisen varauksen tekeminen pienentaa tilikauden voittoa tasmalleen varauksen maaralla. 12. Myytaessa kohde, johon kohdentuu kertynytta poistoeroa looooe, tulee myyntivoitoksi myyntihinnan ja ko. kohteen tasearvon valinen erotus vahennettyna 10000e:lla. (oletuksena, etta samaan hyodykeryhmaan ei ole kirjattu muita kohteit. Oikein 1 Vaarin n [ [ n [

2 A-OSA jatkuu Oi- Vaakein rin 13. Liikekiinteiston vuokraustoiminta edellytetaan hakeutumista arvonlisaverovelvolliseksi. 14. Konsemiyhtioiden on tehtava veroilmoitus 4kk:n sisalla konsemin tilikauden paattymisesta lukien. 15. Jos kohde, johon kohdentuu arvonkorotus, myydaan, on ko. arvonkorotus purettava tai korvattava vastaavan hyodykeryhman muilla arvonkorotuksilla. 16. Rahoituslaskelma on pakollinen, jos yritys on Oyj. 17. Kirjanpidon yleisia puiteoletuksia on mm. nopeus, silla tarkoitetaan esim, etta kassasuoritukset on kirjatta viipymatta paivakohtaisesti. 18. Suomalaisen kirjanpitokaytannon (FAS;n) ja IFRSin standardit eivat eroa realisointiperiaatteen osalta lainkaan. 19. Perustamis- ja tutkimusmenot pitaa kirjata tilikauden kuluksi Kirjanpidossa mittausperiaatteista realisointiperiaate tarkoittaa sita, etta tuloslaskelmassa kuluina tietylta ajankohdalta on menot, jotka kohdistuvat tuloslaskelmassa oleviin mloihin kyseiselta ajankohdalta. 21. Arvopaperikauppaa ja vakuutustoimintaa harjoittavan yrityksen pitaa tehda arvonlisaveron osalta kausi-ilmoitus vuositasolla. 22. Maahantuonnissa EU;n sisalta arvonlisavero suoritetaan tallattaessa sen summan perusteella, kumpi seuraavista on suurempi: ostolasku tai mllausarvo. 23. Confirming tarkoittaa myyntilaskujen taseen ulkopuolisia eria. 24. Konsemitilinpaatoksessa (ei pienkonsemi) kertynyt poistoero jaetaan omaan psaomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 25. Yhteisomyynnissa myyjan mlee varmisma, etta ostaja on alv-rekisteroitynyt. 26. Yrityksen saamat ennakkomaksut ovat tilinpaatoksessa taseen vastattavaa puolella. 27. Perustettaessa osakeyhtiota voi yhtio aloittaa liiketoiminnan heti yhtion perustamisasiakirjan allekirjoituksesta lukien. 28. Tuloslaskelmassa varaston lisays/vahennys -kohtaan tulee tekeilla olevien laivamoottoreiden varastossa tapahtunut muutos, jos kyseessa on Wartsila Oyj. 29. Osakeyhtion tilinpaatoksen liitetiedoissa on aina esitettava peruste, jonka mukaan ulkomaanrahan maaraiset erat on muutettu Suomen rahaksi. 30. Ns. pienen kirjanpitovelvollisen ei tarvitse esittaa liitetiedoissa liikevaihdon jakautumista toimialoittain ja maantieteellisten markkina-alueiden mukaisesti. c

3 B-OSA Max 37 p - min 14 p 1. Seuraavat kirjaukset koskevat avustavia tilinpaatoskirjauksia ( ). Tee kirjaukset valitsemalla kaytettavat tilit seuraavista tileista: (Vastaukset seuraavalle sivull. (15p). Huom. Tapahtumat toisistaan erillisia tapahtumia ja eivat valttamatta ole saman yhtion tapahtumia.. A: Siirtovelat B: Vuokramenot C: Muut vahennettavat Alv:t D: liiketoiminnan muut tuotot E; Varasto F: Varaston muutos G: Ostot 23% H: Ostojen Alv I: Ostovelat J: Siirtosaamiset K: STM-menot L: Korkomenot M: Myyntisaamiset N: TyEL-menot O: Pakolliset varaukset P: Palkkamenot Q: Myyntien Alv R: Myynnit 23% S: Muut menot T: PakoUisten varausten muutos U: Korkotuotot V: STM-velat Paivia kuukausissa on (31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31) jakajana voi kayttaa 365. Esimerkki Yhtiolta on jaanyt tilikaudella kirjaamatta 3690 euron (sis.alv) raaka-aine ostolasku. YhtioUe on myonnetty (maksu kokonaisuudessaan saadaan vasta vuoden 2013 puolell vakuutuskorvauksia (keskeytysvakuutus) 4200e ajalta Ko. vakuutuskorvauksesta ei ole aiempia kirjauksia. YhtioUa on bullet-tyyppinen saaminen looooe, joua on kiintea korko 10% p.a. Lainasta on saatu ja kirjattu korkoja saakka. Yhtio on vuokrannut osan teouisuuskiinteistostaan (loppuosa omassa kaytoss, vuokrista on saamatta ja kirjaamatta joulukuun 2012 vuokra. Kuukausivuokra on 1230e (sis. Alv 23%). Vuokralainen harjoittaa alv:n alaista toimintaa. Kirjanpidosta on kirjaamatta tilikaudelle 2012 kuuluva asiakkaaue lahetetty 1476 euron hyvityslasku (sis. alv23%). Yhtiolta on kirjaamatta tilikaudelle 2012 kuuluva kirjanpitolasku (liittyen arvopaperikauppaan). Laskun suuruus on 615 euroa (sis alv23%) f) Tilinpaatoksen yhteydessa huomataan, etta ostot 23% ja ostojen alv tilille on kirjattu vahingossa lasku raaka-aineostoista, vaikka lasku koskikin oikeasti arvopaperikaupan sailytyskuluja. Laskun loppusumma oli 3690 euroa. g) Myyntisaamisissa (ja myynneiss on kirjattu 615 euron lasku vahingossa 246 eurona. Lisaksi kyseessa ei ouut myyntilasku vaan ostolasku (summat sis. alv 23%). h) Joulukuun palkkojen (bruttorahapalkka 3500e, tyosuhde-etujen verotusarvot 500 osalta on kirjaamatta sosiaaliturvamaksu 2%:a. Palkat oli kuitenkin maksettu ja kirjattu muuten oikein. i) Raaka-ainevaraston tilin alkusaldo on looooeuroa. Varaston verouinen (sis. Alv 23%) inventaarioarvo on looooeuroa. Kirjaa edeuiseen liittyvat kirjaukset. Varaston alkusaldoa ei tarvitse kirjata. j) PakoUisten varausten maara on ko. varaukset tililla ennen tilinpaatoskirjauksia Tilinpaatoksessa perusteet loytyvat kuitenkin 4900 euron varaukselle. Kaikkien pakouisten varausten tulevat menot syntyvat aineista ja tarvikkeista. Tilinpaatoksessa yritys pyrkii nayttamaan mahdouisimman suurta voittoa. Tee tarvittavat kirjaukset. 3

4 Tehtava esimerkki) Debet-tili Summa Kredit-tili Summa H g) h) J)

5 Tiliristikoilla a-kohdan kirjaukset on merkittava a-kohdalle valituille riveille, b-kohdan kirjaukset b- kohdalle varatuille riveille jne. Jotkut kohdat edellyttavat yhdistelmakirjausta, jossa samalle riville tulee useampia debet-ja/tai kredit-puolen merkintoja. Vastauksissa on oltava erittain huolellinen: oikea kirjaus vaaralla rivilla on kirjanpitovirhe. Alkuperaisen vastausmallin muuttaminen tai "korjaaminen" aiheuttaa pisteenmenetyksia. Nama kirjaussaannot koskevat kaikkia tentin B-osan tiliristikkotehtavia. 2. Dankk^_^ ji^^ntisaamiset ra hasto Kirjaa Lurkkumamio Oy:n omaa paaomaa koskevat liiketapahtumat tiliristikoille (5p) Yhtion osakepaaoma ennen korotusta on euroa, osakkeen nimellisarvo on 40 euroa. Yhtion osakepaaomaa korotetaan seuraavilla ehdoilla: U 5:3 a" 100 euroa seka R 8:3. Ilmaisanti katetaan voittovaroista. Kaikki osakeannin rahastoannin osakkeet merkitaan Uusmerkinnan osakkeista merkitaan merkintaajan kuluessa vain 80%:a. Uusmerkinnasta kaikista merkityista osakkeista saadaan maksu Korotus on virallisesti rekisteroity kaupparekisteriin. Arvonkorotus- yiikurssira hasto osakeanti- ^aamise^ ^siirtosaamiset ^^osakegaaoma 3. Kirjaa seuraavat liiketapahtumat tiliristikoille.(7p) YhtioUa on vain yksi maa-alueen, jonka tase-arvo on loooooe. (tehtavassa ei nay ristikoilla alkusaldoja, eika niita tarvitse sinne laittaakaan) Tehdaan maa-alueeseen euron arvonkorotus. Yhtiokokous paattaa jakaa osinkoa yhteensa e Myydaan edella ouut maa-alue euron hintaan. Voit kayttaa myos tata rivi edellisen kiijauksen tekemiseen Eras osakas (omistaa yhtiosta 10%) on velkaa yhtiolle 3500 ja nyt hanelle maksetaan osinko siten, etta ensin kuitaan velka ja loput, jos jaa maksetaan pankkitihlta f) Ostetaan uusi maa-alue euron hintaa, maksu suoritetaan myohemmin. g) Eraan toisen osakkaan kanssa tehdaan sopimus, etta ban lunastaa osingoillaan yhden kahdeksassosan f-kohdassa ostetusta maa-alueesta ja loput osingoista osakas lainaa yhtiolle (osakkaan kokonaisosingot Lunastushintana alkuperaisostohinta. Pan kkitili Maa-alueet Muut lain saamiset Satunna g) f) g) Voittovarat Oslo en alv Satunna set kulut Muu tusrahasto

6 6 4. Kirjaa seuraavat liiketapahtumat tiliristikoille (5 p): (l.m = laskun mukaan) Ostetaan tavaroita Puolasta l.m PLN (zloty. Kurssi EUR=PLN 4,52. Maksuehto 7 pv -2%, 14 pv netto. Valitetaan, koska tuotteista osa oli pilaantunut. Myyja lahettaa hyvityslaskun PLN Maksetaan lasku kayttaen kateisalennus hyvaksi. Kurssi EIJR=PLN 4.38 Kehittyiko valuuttakurssit ostajan kannalta positiivisesti (ympyroi oikea/t)? Kylla Ei Pankkitil^ ^Yhte^m^nnit ^jrijwitie^l^ ^^^stojer^lv Yhteisohankintojen ^^^l^ elk^_ Yhteisohankintojen ^^^^alv^aaitunen^ saadut kat.alet Ostojen kurssierot ostovelat 5. Kirjaa seuraavat liiketapahtumat tiliristikoille (5 p): (kirjaukset euron tarkkuudell Yrityksen tasearvot ennen tp-kirjauksia ovat seuraavat: Koneet&laitteet e, tuotantorakennukset e, kertynyt poistoero yhteensa IS.OOOe, josta koneisiinja laitteisiin kohdistuu e ja rakennuksiin e. Tee, kun koneiden&laitteiden suunnitelman mukainen poisto on 15%:n menojaannospoisto ja rakennuksien 2%:n menojaannospoisto. Kokonaispoistot tehdaan EVL:n maksimin mukaisina. Tee tiliristikoille kahdelta vuodelta. Merkitse tiliristikoille ylla annetut alkusaldot. Kirjaa rakennuksien 1. vuoden suunnitelman mukaiset poistot ja niihin liittyvat muut Kirjaa koneet&laitteet 1. vuoden suunnitelman mukaiset poistot ja niihin liittyvat muut Merkitse tiliristikoille alkusaldot vuodelle 2. Kirjaa rakennuksien 2. vuoden suunnitelman mukaiset poistot ja niihin liittyvat muut f) Kirjaa koneet&laitteet 2. vuoden suunnitelman mukaiset poistot ja niihin liittyvat muut f) et&l^ntteet Tuotantorakennukset ^umu-goisto^ Poistoerotwiiuutos Kert^imgoistoero vuosi vaihluu a.b a c koski ensimmaista vi otta. d.e ia f ovat toisen vuoden asioita

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot

Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot Ohjeistus yrityksen perustamisen käytäntöihin Vesa Ilmola Kirjoittaja on Suomen Taloushallintoliittoon kuuluvan tilitoimiston Tili- ja hallintopalvelu Ilmola

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

Suomen Autovakuus Oy. Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö

Suomen Autovakuus Oy. Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö Suomen Autovakuus Oy Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö Yhtiöesite First North 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO Disclaimer 3 Kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen tavoitteet 3 Hallituksen vastuulausunto 3

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos:

Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos: 99 Veijo Riistama Liite 5 OSAKEYHTIÖN JAKOKELPOISESTA VOITOSTA 14 1. TASEEN MUKAISEN OMAN PÄÄOMAN MÄÄRÄ Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos: Omaisuus vähennettynä

Lisätiedot

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Liiketalous, Pasila LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 Katri Währn Syksy 2013 ESIPUHE Tämä luentorunko on tarkoitettu oppikirjan tueksi eikä suikaan korvaamaan sitä. suosittelen

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 3.9.2011

KHT-TUTKINTO 3.9.2011 1 (23) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 3.9.2011 1-OSA: TÄYDENNYSOSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia), 40 pistettä Täydennysosa koostuu kahdesta tehtävästä.

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei MYYNTIVOITTOLASKELMA (Yritystoiminnan taloudellinen tilanne yrittäjyyden lopettamishetkellä) Toimita tämä lomake täytettynä ensimmäisen päivärahahakemuksesi mukana omaan työttömyyskassaasi tai Kelan toimistoon

Lisätiedot