JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010"

Transkriptio

1 JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010

2 Alkusanat Jätehuollon yhteistyösopimuksen mukaan jätehuollon johtoryhmä antaa maaliskuun loppuun mennessä raportin edellisen vuoden toiminnasta. Jätehuollosta muodostettiin Varkauden kaupungin kirjanpidossa vuoden 2009 alusta taseyksikkö ja vuoden 2009 aikana tehtiin selvitys jätehuollon hallintomallin muuttamisesta joko kunnan liikelaitokseksi tai liikelaitoskuntayhtymäksi. Selvityksen perustella jätejohtoryhmä päätti yksimielisesti esittää, että jätehuollon hallintomalliksi valittaisiin liikelaitoskuntayhtymä. Jätejohtoryhmä pyysi kunnilta lausuntoa jätehuollon liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta niin, että se aloittaisi vuoden 2010 alussa. Kaikki kunnat tekivät määräaikaan mennessä hanketta puoltavan päätöksen. Yksi osakaskunta pyysi syyskuussa 2009 Työ- ja Elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnalta lausuntoa jätehuollon liikelaitoskuntayhtymän perustamisen kirjanpitokäytännöistä. Ennen lopullisten päätösesitysten tekemistä kuntien hallituksille/valtuustoille päätettiin odottaa kirjanpitolautakunnan lausuntoa. Oli odotettavissa, että lausunto saadaan vasta vuoden lopulla. Tämän vuoksi päätettiin tavoite liikelaitoskuntayhtymän aloituksesta siirtää vuoden 2011 alkuun, jotta asian lopulliseen käsittelyyn ja toimintaan liittyviin järjestelyihin jäisi riittävästi aikaa. Huhtikuussa 2010 jätejohtoryhmä lähetti kuntien hallituksille ja edelleen valtuustoille päätösesityksen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta. Kunnat tekivät perustamispäätöksen kesäkuussa ja Keski-Savon Jätehuolto aloitti toimintansa. 1 (17)

3 Vanha jätteenloppusijoitusalue oli käytössä viimeistä vuottaan ja sen käyttö päättyi viime vuoden viimeisenä päivänä. Vanhan loppusijoitusalueen peittäminen aloitettiin pieneltä osin jo vuonna 2009 ja sitä jatkettiin Uusi loppusijoitusalue valmistui viime vuoden lokakuussa ja se otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa, kuten ympäristölupa edellyttää. Henkilöstö Jätehuollon henkilöstövahvuus oli vuoden vaihteessa seitsemän. Yksi henkilö jää vanhuuseläkkeelle Keski-Savon Jätehuollon tarvitsemat laskutus- ja kuljetustenhallintapalvelut tuottaa Varkauden kaupungin konsernipalvelut-yksikkö. Jätelaskutuksessa työskentelee kolme henkilöä. Jätehuolto hankkii toistaiseksi myös tarvitsemansa taloushallintopalvelut samasta yksiköstä, joten muutos liikelaitokseksi ei kasvata henkilöstömäärää. Jätteenkuljetus Jätteenkuljetusten uusi sopimuskausi alkoi Puijon Kiinteistöhuolto Oy Kuopiosta hoitaa jätekuljetukset muissa kunnissa paitsi Juvalla. Juvalla jätteenkuljetukset hoitaa Sita Finland Oy, joka käyttää alihankkijanaan RL-Huolinta Oy:tä Mikkelistä. Jätteenkuljetussopimusten pituus on viisi vuotta ja lisäksi kaksi optiovuotta, jos molemmat osapuolet haluavat käyttää option. Option käytöstä päätetään vuosi ennen sopimuksen päättymistä saatujen kokemusten perusteella. Jätekuljetusten sopimuskumppanien muutos sujui lähes huomaamatta muissa kunnissa paitsi Juvalla. Juvallakaan alkutakeltelujen syytä ei voi sysätä yhteistyökumppanin syyksi. Syynä olivat jätehuollon asiakasrekisterin puutteet. Asiakasrekisteri hankittiin aiemmin jätekuljetuksia hoitaneelta jätehuoltoliikkeeltä 2 (17)

4 syksyllä 2009 ja siirrettiin sähköisesti jätehuollon atk-järjestelmään paperiversion lisäksi. Rekisteri ei ollut aivan ajan tasalla ja osa jätteiden noudoista jäi tekemättä kiinteistön tarkoittamalla aikataululla. Ongelmat saatiin kuitenkin poistettua muutaman kuukauden sisällä, osa tosin vasta asukkaiden yhteydenoton jälkeen. Syksyn ja talven aikana jätekuljetukset ovat asiakaspalautteen perusteella toimineet normaalisti myös Juvalla. Keräyspisteet Jätelaki edellyttää, että kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä jätekuljetuksen piiriin. Jätehuollon toimialueella on melko paljon saarikiinteistöjä ja lisäksi on kiinteistöjä, joihin ei tien kantavuuden tai kapeuden vuoksi pääse jäteautolla. Näiden kiinteistöjen jätekeräystä varten perustettiin yhteisiä sekajätteen aluekeräyspisteitä. Pisteitä perustettiin lain muutoksen jälkeen 27 kappaletta. Juvan jätekuljetusten muuttuessa kunnanjärjestämäksi eli jätehuollon vastuulle, Juvan aluekeräyspisteet siirtyivät myös jätehuollon hoidettavaksi ja pisteiden lukumäärä kasvoi 43:een. Juvalla aluekeräyspisteitä on asukasmäärän nähden melko paljon, tosin Juvan kunta on pinta-alaltaan melko suuri. On kuitenkin syytä tarkastella, kuinka paljon vakituisesti asuttuja kiinteistöjä Juvalla on aluekeräyspisteiden piirissä ja onko aluekeräyspisteen käytölle jätelain tarkoittamat perusteet vai tulisiko joillakin kiinteistöillä olla kiinteistökohtainen jäteastia. Keräyspisteitä on vuosittain muutettu syväsäilöillä varustetuksi. Menneenä vuonna uusittiin Juvan Koikkalassa oleva aluekeräyspiste (kuvassa). 3 (17)

5 Riikinnevan jätelaitos Loppusijoitettavaa kaatopaikkajätettä vastaanotettiin jätehuollon toimialueelta tonnia, mikä on 1500 tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Loppusijoitusalueelle jäi täyttötilavuutta vuodelle 2010 noin m 3 eli tonnia vastaava määrä. Ylimääräinen täyttötilavuus myytiin Lassila & Tikanoja Oyj:lle ja Kuusakoski Oy:lle puoliksi. Kuusakoski Oy toi toiminnassaan syntyvää lajittelujätettä jätelaitokselle tonnia ja Lassila & Tikanoja Oyj tonnia. Vuonna 2010 käyntitapahtumia jätelaitoksella kirjattiin kappaletta, josta pienasiakkaiden käyntikertoja oli n kappaletta. Keskimäärin käyntejä oli noin 110 päivässä eli tapahtuma noin 5 minuutin välein. Päivittäinen vaihtelu on suurta ja kevät ja alkukesä ovatkin välillä melko ruuhkaista aikaa. Jätelaitoksen vesitarkkailu Jätelaitoksen vaikutuksia pohja- ja pintavesiin sekä jätepenkan suotoveden tilaan tarkkaillaan säännöllisesti. Pinta- ja pohjavesistä otettaan näytteet neljä kertaa vuodessa ja suotoveden koostumusta seurataan viikoittain. Tarkkailutulosten perusteella kaatopaikan vaikutus vesien tilaan on vähäinen. Akonniemen puhdistamolle jätelaitoksen jätevesiä pumpattiin kuutiometriä. 4 (17)

6 Vanhan loppusijoitusalueen peitto ja jälkihoito Vanhan 1992 käyttöönotetun sekajätteen loppusijoitusalueen käyttöaika päättyi vuoden 2010 lopussa. Loppusijoitusalue on muotoiltava ja peitettävä sekä maisemoitava vuoden 2012 loppuun mennessä. Vanhaa loppusijoitusaluetta on täytetty viime vuodet vaiheittain siten, että esipeittoa tehtiin vuonna 2008 ja peittorakenteiden rakentaminen aloitettiin osalle jätepenkkaa jo vuoden 2009 aikana ja jatkettiin edelleen Aluksi jätepenkan päälle rakennettiin esipeitto- ja kaasunkeräyskerros lievästi pilaantuneista ja muista saatavilla olleista maista. Esipeiton päälle tuli vedenpitävä tiivistyskerros, joka rakennettiin Stora Ensolta saatavasta kuitusavesta. Tiivistyskerroksen päälle asennettiin muovikalvo ja sen päälle rakennettiin kuivatus eli vedenjohtokerros rengasrouheesta. Kuivatuskerroksesta sadantavesi johtuu jätepenkan ympärysojiin pois jätepenkan pinnalta. Kuivatuskerroksen päälle asennettiin suodatinkangas ja sen päälle varsinainen pintarakenne maaaineksista ja Akonniemen kompostimullasta. Peittorakennetta on tehty kaiken kaikkiaan noin 3,5 hehtaaria eli puolet. Uuden loppusijoitusalueen rakentaminen Uuden loppusijoitusalueen rakentaminen aloitettiin vuoden 2008 syksyllä perusmaanrakennustöillä ennen varsinaisia loppusijoitusalueen suoja- ja eristerakenteita. Uuden loppusijoitusalueen rakentamista jatkettiin vuonna 2009 ja viime vuonna rakennettiin varsinaiset EU-kaatopaikkadirektiivin mukaiset suoja- ja tiivistysrakenteet. 5 (17)

7 Tiivistyskerros tehtiin kuitusavesta, jota asennettiin noin 80 cm kerros. Kuitusaven päälle asennettiin ja hitsattiin kaatopaikkarakenteisiin soveltuvasta muovikalvosta vesieristekerros. Kalvon päälle tasattiin suojakerros lentotuhkasta ja sen päälle kuivatuskerros rengasrouheesta, johon asennettiin salaojaputket veden keräämiseksi jätekerroksen alta. Kuivatuskerroksen päälle levitettiin suodatinkangas, minkä päälle aloitettiin jätetäyttö tammikuun alussa Rakentamisen kustannukset on käsitelty kohdassa investoinnit. Kierrätys ja hyödyntäminen Jätteenpoltto Jätteen energiahyödyntämiseen haetaan jatkuvasti ratkaisua. Keskusteluja on käyty ja selvityksiä on kesken Itä-Suomeen sijoittuvista jätteenpolttolaitoksista. Samalla harkitaan muita vaihtoehtoja, kuten Ouluun ja Riihimäelle rakennettavien laitosten mahdollista hyödyntämistä. Loppu vuodesta 2010 päätettiin aloittaa yhdessä kahdeksan itäsuomalaisen jäteyhtiön kanssa teknis-taloudelliset selvitykset mahdollisesti Varkauteen ja/tai Kiteelle rakennettavasta jätteenpolttolaitoksesta. Hankkeessa ovat mukana Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy, Jätekukko Oy, Mustankorkea Oy, Metsäsairila Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy ja Kiteen kehittämisyhtiö Keti Oy. Jäteyhtiöiden lisäksi hankkeessa on mukana mahdollisia asiakasyrityksiä. Kiteen laitos sijoittuisi Puhoksen teollisuusalueelle, jossa etuna on jo voimassa oleva ympäristölupa. Varkauden laitoksen sijoituspaikaksi on suunniteltu Riikinnevan jätelaitoksen aluetta. Riikinnevalle sijoittuva laitos vaatisi ympäristövaikutusten arviointime- 6 (17)

8 nettelyn ja ympäristöluvan, joten mahdollisen polttolaitoksen rakentaminen Varkauteen voisi alkaa aikaisintaan 2014 ja käyttöönotto tapahtuisi vuonna Tämäkin olisi riittävä aikataulu, jos kaavailtu biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituskielto tulisi voimaan vuonna Esiselvitysten tulokset saataneen helmikuun 2011 aikana. Oulun jätteenpolttolaitoksen rakentaminen on alkanut ja käyttöönotto tapahtunee vuoden 2012 lopussa. Oulun laitos on ns. massapolttolaitos, jonne toimitettavaa sekajätettä ei tarvitse syntypaikkalajittelun lisäksi muuten esikäsitellä, kuten murskata tai tms. Ekokem Oy aloittaa Riihimäelle sijoittuvan toisen jätteenpolttokattilan rakentamisen vuoden 2011 aikana. Jokin ratkaisu ja päätös toimialueen jätteen energiahyötykäytöstä on tehtävä parin vuoden sisällä, mahdollisesti jo aikaisemminkin. Biojätteen käsittely Jätehuoltoalueelta kerättiin viime vuonna biojätettä 800 tn. Määrä on sama kuin edellisenä vuonna. Biojäte kompostoidaan Akonniemen kompostointilaitoksella. Julkisuudessa puhutaan melko varmoilla äänenpainoilla biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen täyskiellosta, joka tulisi voimaan vuoden 2016 lopussa. Lainkirjainta ei pystytä täyttämään kotitalouksien ja kaupan biojätteen keräystä tehostamalla, koska biohajoavaa jätettä ovat lähes kaikki orgaaniset jätteet ja se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että muruakaan käsipyyhepaperia tai vaikkapa vanhaa pyyheriepua ei saa laittaa kaatopaikalle menevän jätteen sekaan. Jos lainkirjain halutaan täyttää, on materiaalina kierrätyskelvoton jäte ohjattava energiatuotantoon. Keräyskartonki ja ruskea pahvi Stora Enson hylsykartonkikoneen tuotannon lopettaminen vuoden 2008 lopussa 7 (17)

9 oli keräyskartongin uusiokäytölle melkoinen takaisku paikallisesti ja valtakunnallisesti. Lopullinen päätös paikalliselle kuitupakkausten hyötykäytölle tuli, kun Varkauden uusiokuitulaitos lopetettiin marraskuussa Varkauden seudun jätehuollon toimialueelta kaikki kierrätyskartonki toimitettiin keräysastioista ilman välivaiheita laitokselle sen pysäyttämiseen asti. Kesällä Paperinkeräys Oy:ltä tiedusteltiin mahdollisuutta toimittaa kartonki heille käsiteltäväksi uusiokuitulaitoksen lopetuksen jälkeen. Asiasta käytiin neuvotteluja pitkin syksyä Paperinkeräys Oy:n ja Suomen Hyötykeskus Oy:n kanssa, mutta neuvottelut eivät oikein edenneet, koska uuden jätelain parlamentaarinen käsittely oli kesken ja eri tahot odottivat, tuleeko lakiesitykseen kirjattu täysi tuottajavastuu koskemaan myös kuitupakkauksia, kuten muita tuottajavastuun piirissä olevia jätteitä. Vaikka lain käsittely oli edelleen kesken joulukuussa, Paperinkeräys Oy ilmoitti suunnittelevansa Varkauteen kuitupakkausten ja keräyspaperin vastaanottolaitosta, josta kuidut ja paperit kuljetetaan isommissa erissä edelleen käsiteltäväksi. Kyseessä on välikuormausasema, joka sijoittuu joko Stora Enson entisen uusiokuitulaitoksen tiloihin tai johonkin toiseen tilaan tehdasalueella. Tätä kirjoitettaessa laitoksen paikka ei ollut vielä selvillä, mutta tilapäisesti kuitupakkaukset ajetaan jäteautoilla Paperinkeräys Oy:n Kuopion laitokselle paalattavaksi maaliskuusta alkaen. Puujäte Riikinnevan jätelaitokselle vastaanotettu purkupuujäte on haketettu ja toimitettu Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Haketta tehtiin Riikinnevan jätelaitoksella viime vuonna lähes n m 3, josta osa toimitettiin vasta tammikuun 2011 pakkasten aikaan Heinävedelle. 8 (17)

10 Hasinmäen risut haketettiin kesällä ja haketta valmistui noin m 3. Lisäksi murskattiin alueella kuivatettu kantokasa, joista haketta tuli noin 1000 m 3. Kantomurske meni Akonniemen kompostilaitokselle tukiaineeksi. Heinäveden Karpalotien puujätteen vastaanottoalueen risut ja jätepuut haketettiin kesäkuun lopulla. Haketta tuli n 900 m 3 ja se toimitettiin Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Leppävirran Nikkilänmäen alueella oli syksyllä vielä tilaa, joten haketus siirrettiin keväälle Ongelmajätteet ja ser-romu Ser-romua otettiin vastaan jätehuollon toimialueelta yhteensä 473 tonnia, joka oli 5 tonnia vähemmän, kuin vuotta aiemmin. Ekotorin osuus oli 276 tonnia ja Riikinneva jätelaitoksen 197 tonnia. Riikinnevalle tuotiin myös Heinäveden ja Joroisten keräyspisteissä vastaanotettu romu, jossa ne pakattiin kontteihin. Tv- ja atk-laitteita kerättiin yhteensä 183 tonnia ja muita kodinkoneita 290 tonnia. Ongelmajätteitä kerättiin yhteensä 113 tonnia, joista oli lyijyakkuja 44 tonnia. Näyttää siltä, että ongelmajätteiden ja ser-romun vastaanottomäärät ovat viime vuosina olleet lievässä laskussa. Vanhat varastot lienee vuosien saatossa kerätty pois ja enää tulee vain vuosittain syntyvä ser- ja ongelmajäte. Pilaantuneen maan käsittely Pilaantuneita maa-aineksia otettiin vastaan vuonna 2010 yhteensä tonnia, joista ongelmajätteen loppusijoitusalueelle meni 700 tonnia. Varastoon pilaantuneita maita otettiin tonnia ongelmajätteiden käsittelykentälle odottamaan stabilointia tai muuta käsittelyä. 9 (17)

11 Jätepenkan peittoon soveltuvia lievästi pilaantuneita massoja otettiin vastaan tonnia peittorakenteissa hyödynnettäväksi. Riikinnevan varastosta kuljetettiin pois kiinteytettyjä ja osittain stabiloituja metallisakkoja tonnia Lassila & Tikanojan Kotkan loppusijoitusalueelle edelleen käsiteltäväksi. Jätemaksut Jätemaksuja korotettiin heinäkuun alusta Edellisen kerran maksuja oli tarkasteltu Jätteenkuljetusmaksuja korotettiin 5 prosenttia. Korotus nosti 240 litran sekajäteastian tyhjennyshintaa 30 senttiä ja 600 litran astian hintaa 51 senttiä. Kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä vuonna 2009, valtakunnan keskiarvohinnat olivat; 240 litran astia 5,99 euroa ja 600 litran astia 9,39 euroa. Jätehuollon hinnat korotuksen jälkeen olivat 240 litran sekajäteastialle 5,51 euroa ja 600 litran astialle 9,26 euroa. Jätehuollon perusmaksu otettiin käyttöön vuonna Perusmaksuja oli viimeksi korotettu vuonna Perusmaksut eivät enää peittäneet ongelma- ja hyötyjätehuollosta, eikä eko- ja sekajätteenkeräyspisteiden ylläpidosta syntyviä kustannuksia. Perusmaksuja korotettiin keskimäärin 23 prosenttia. Prosenttikorotus näyttää suurelta, mutta euroissa suurin korotus kohdistui asuntoosakeyhtiöihin, joiden perusmaksu nousi 60 eurosta 80 euroon vuodessa. Omakotitalon, joka on kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen piirissä, perusmaksu nousi 3,00 euroa vuodessa ja kesämökin 1,80 euroa. Tyypilliselle omakotikiinteistölle, jossa 240 litran jäteastia tyhjennetään 2 viikon välein, jätetaksan korotus perusmaksu mukaan lukien, merkitsi 10,80 euron vuotuista lisäkustannusta. 10 (17)

12 Yleistä aluekeräyspistettä käyttävän omakotitalon vuosimaksu nousi 60 euroon, korotus oli 8,80 euroa ja kesämökin vastaava maksu nousi 6,00 euroa ollen 30 euroa vuodessa. Jätteenkäsittelymaksuja ei korotettu. Jätelaitoksella kotitalouksien hyötyjäte-erät päätettiin ottaa vastaan veloituksetta. Näitä ovat mm. keräyslasi, romumetalli ja purkupuu. Pientalon vuotuiset jätehuoltokustannukset ovat perusmaksuineen 161,26 euroa, jos kiinteistöllä on 240 litran jäteastia ja se tyhjennetään 2 viikon välein. Yleistä aluekeräyspistettä käyttävän pientalon jätemaksu on 60 euroa vuodessa. On ehkä jatkossa syytä tarkastella, onko kahden samantyyppisen kiinteistön maksut mitoitettu oikein ja onko kustannusvastaavuus kohdallaan. Maksujen suuruudessa voi olla eroa yleistä keräyspistettä käyttävän kiinteistön hyväksi, jos jätelain tarkoittamat ehdot täyttyvät huonoista kulkuyhteyksistä tai muusta vastaavasta syystä johtuen, mutta se ei saa johtaa tilanteeseen, jossa väärin perustein on liitytty yleisen aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Jäteneuvonta Jäteneuvontapalveluja ostettiin tuttuun tapaan Keski-Savon ympäristötoimelta puolen henkilötyövuoden verran. Alkuvuodesta 2010 Juvan kunta muuttui niin sanotusta sopimusperusteisesta jätteenkuljetuksesta kunnan kilpailuttamaan kuljetukseen. Tämä aiheutti enemmän asiakaspuheluita neuvontaan ja vaati hieman normaalia enemmän tiedottamista esimerkiksi lehtikirjoitusten muodossa Etelä-Savon alueen lehdissä. Vuoden alussa jäteneuvonta painottui edellisvuosien tapaan puhelin- ja sähköpostineuvontaan. Keväällä, lumen sulettua jäteneuvoja lainaili roskapoimureita roskankeräystempauksiin ja kierrätti nuorisoa ja eri oppilaitosten väkeä tutustumiskäynneillä Rii- 11 (17)

13 kinnevan jätelaitoksella. Vierailijoissa heräsi lähes poikkeuksetta samoja reaktioita: Hämmästeltiin vuoden 2010 lopussa suljettavan loppusijoitusalueen korkeutta ja jätteen määrää sekä myös sitä, kuinka hyviä, käyttökelpoisia tavaroita tai materiaaleja menee edelleen lajittelemattomina penkkaan. Jätelaitosvierailuilla keskusteltiin yhdessä kierrättämisen ja jätteen lajittelun tärkeydestä sekä pohdittiin ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Kaikilla vierailuilla myös kysyttiin, milloin muovin keräys ekopisteillä alkaa uudelleen? Kesällä jäteneuvoja teki helteisen makuista yhteistyötä Etelä-Savon jätevesineuvojan kanssa pitämällä yhteistä neuvontapistettä kierrätys-, jäte- ja jätevesiasioista yhteistyökuntien tori- tai yleisötapahtumissa. Materiaalia toimitettiin myös erilaisiin järjestöjen tempauksiin tai isompiin tapahtumiin kuten Sampea ja Samppanjaa tapahtumaan ja Karjalan lennoston valajuhlaan Leppävirralle. Myös asiakaspuheluiden ja -sähköpostien määrä kasvoi kohti kesän huippua. Syksyllä jäteneuvoja vieraili eri oppilaitoksilla, kuten mm. Savonia ammattikorkeakoulun Varkauden toimipisteessä, puhumassa kansainvälisille opiskelijoille suomalaisesta jätehuollosta ja jätteiden kierrättämisestä. Kansainväliset opiskelijat ottivat jäteasiat kiinnostuneina ja innokkaina vastaan, sillä monenkaan kotimaassa ei välttämättä ole toimivaa tai järjestettyä jätehuoltoa ja sellainen koettiin jopa suureksi etuoikeudeksi jokapäiväisessä elämässä. Loppuvuodesta jäteneuvonnan asiakaspuhelut vähenivät tyypillisesti joulun aikaa lähestyttäessä, mutta työtehtäviä riitti silti, sillä Varkauden seudun jätehuollon muuttuminen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymäksi vaati monenlaista paperityötä ja asiakaskirjettä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2010 jäteneuvoja neuvoi tai tapasi henkilökohtaisesti n. 950 asiakasta. Neuvoja oli tavattavissa isommissa yleisötilaisuuksissa kuten Takakonttikirppiksellä ja Metsäkansan karkeloilla, joissa jäteneuvonnan pisteelle saattoi piipahtaa ohimennen. 12 (17)

14 Opasmateriaali Uusi rakennusjäteopas, Rakennusjätteiden ABC, työstettiin ja julkaistiin yhteistyössä Ylä-Savon jätehuolto Oy:n ja Jätekukko Oy:n kanssa. Jäteopas esiteltiin helmikuussa jätealan toimijoille KOKOEKO -seminaarissa Kuopiossa. Englanninkieliset lajittelu- ja kierrätysoppaat valmistuivat sähköisessä muodossa. Jätehuollon Internet-sivuille tuotettiin uutta materiaalia. Koulutus ja yhteistyöprojektit Jätehuolto järjesti yhteistyössä Ekokem Oy:n kanssa Varkaudessa ongelmajätehuollon kurssipäivän, johon myös jäteneuvoja osallistui kurssilaisena. Lisäksi jäteneuvonta osallistui REMOWE-seminaariin (Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production) ja KOKOEKO-seminaariin, jossa oli tänä vuonna teemana rakennusjäte. Jäteneuvonta ja tulevaisuus Jäteneuvonnalla pyritään muuttamaan ihmisten ympäristötekoja ja asenteita. Tiedotuksella voidaan vaikuttaa jätteen synnyn ehkäisyyn ja vähentää kaatopaikalle joutuvan sekajätteen määrää, mikä on keskeinen tavoite myös valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa. Jäteneuvonnan palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja neuvontaa onkin pyritty antamaan resurssien mukaan koko jätehuoltoalueella. Kuntalaiset ovat omaksuneet hyvin jäteneuvonnan puhelinneuvonnan ja myös Internet-neuvonta on kasvattanut suosiotaan. Riikinnevan vierailut, neuvontakäynnit ja esitykset ovat kysyttyjä asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi erilaista opas- ja valistusmateriaalia halutaan entistä enemmän. Lopuksi on todettava, että kokoaikaiselle neuvojalle olisi suuri tarve ja töitä täysipäiväisesti. 13 (17)

15 Käyttötalous Jätehuollon tuloslaskelma vuodelta 2010 on suunniteltua enemmän ylijäämäinen. Tulokseen vaikuttaa vanhan jätepenkan täyttöön vastaanotetut jäte-erät. Lassila & Tikanoja Oyj toi jätelaitokselle vuoden 2010 aikana kaatopaikkakelpoista teollisuusjätettä noin tonnia ja Kuusakoski Oy noin tonnia. Näistä kertyi lisätuloa pienin lisäkuluin noin euroa. Tilikauden ylijäämä poistojen ja pääomankoron jälkeen ennen pakollista varausta on noin euroa Toimintatuotot Toimintakulut Toiminnan tulos Investoinnit Jätelaitoksen uuden jätteen loppusijoitusalueen pohjan eristys- ja suojakerrosten rakentamiseen oli varattu euron investointimääräraha. Lopulliset kustannukset ylittyivät eurolla. Ylitys johtuu pienerien pudotuspaikan rakentamiskuluista ja hieman laskettua suuremmasta rakennusmateriaalien tarpeesta, mm. kuitusavea tarvittiin laskettua enemmän, jotta tiivistyskerros täytti asetuksen vedenläpäisykykyvaatimuksen. Vuonna 2007 esitettiin koko investointitarpeeksi euroa, joka jaettiin kolmelle vuodelle. Tämä arvio toteutui ja kokonaiskustannukset jäivät hieman alle suunnitellun. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto vuoden 2010 kustannusjaosta ja laskelma kokonaiskustannuksista. 14 (17)

16 Osatyö Kustannus Suunnittelu ja mittaus ,18 Rakentaminen ja konetunnit ,97 Kuitusavi, kuljetus ,88 Työnjohto 4 000,00 Muu materiaali 7 237,53 Rengasrouhe, maa-ainekset, putket yms ,30 Muut palvelut 386,04 Investointi ,90 Investointi ,17 Investointi ,08 Uusi loppusijoitusalue yhteensä ,15 Tulevaisuus Varkauden seudun jätehuollon toiminta on perustunut vuodesta 1994 alkaen kuntien keskinäiseen sopimukseen niiden vastuulle kuuluvan jätehuollon hoitamisesta. Vuoden 2011 alusta samat tehtävät hoitaa kuntien perustaman kuntayhtymän liikelaitos, viralliselta nimeltään Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen juridinen toimija, jonka kunnat omistavat. Korkeinta päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokouksessa on kaksi edustajaa kustakin kunnasta ja äänivalta jakautuu omistusosuuksien suhteessa 45 %:n asti, mihin perussopimukseen kirjattu äänileikkuri rajaa yhden kunnan äänivallan. 15 (17)

17 Yhtymäkokouksen alla ja sen antamien ohjeiden mukaisesti toimiva johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seuraa ja raportoi tavoitteiden toteutumisista yhtymäkokoukselle. Johtokunnassa on yksi edustaja kustakin omistajakunnasta Hallintomallin muutos ei muuta kuntalaisille näkyvää jätehuollon toimintaa käytännössä mitenkään. Jätehuoltopalveluja tuotettaan entiseen tapaan asiakaslähtöisesti mahdollisimman tehokkaasti ja sitä kautta edullisesti, jotta jätemaksut voidaan pitää kohtuullisina. Jätelaki on ennakkotietojen mukaan eduskunnan käsiteltävänä keväällä 2011 ja tarkoitus on, että se hyväksyttäisiin istuvan eduskunnan aikana ennen kevään eduskuntavaaleja. Jos suunnitelmat toteutuvat, uusi jätelaki astuu voimaan todennäköisesti syksyllä Uuden jätelain muutokset ja vaikutus voimassa olevaan lakiin verrattuna jäävät todennäköisesti melko vähäisiksi. Kuntien vastuulla olisi edelleen asumisessa ja julkisissa laitoksissa syntyvät jätteet ja elinkeinoelämän jätteet jäisivät sen omalle vastuulle. Jätekuljetusten järjestämistä pelkästään kuntien vastuulle ei kirjata lakiin, kuten monet tahot olisivat halunneet. Sen sijaan lakiesitykseen on kirjattu uusi termi jätteenhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta, joka on käytännössä sama asia kuin sopimusperustainen jätteenkuljetus. Lakiesitykseen on kuitenkin kirjattu ensisijaiseksi järjestelmäksi kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Jos jätekuljetukset halutaan jättää jätteenhaltijan vastuulle edelleen, niin kunnanvaltuuston on tehtävä siitä erillinen päätös. Paikallisesti uuden jätelain suurin vaikutus koskee toteutuessaan pakkausjätteille tulevaa täyttä tuottajavastuuta. Nykyisen osittaisen tuottajavastuun sijasta tuotteen pakkaajat ja pakatun tuotteen maahantuojat vastaisivat pakkausjätteiden koko jätehuoltoketjusta ja sen kustannuksista riippumatta siitä, päätyykö jäte kierrätettäväksi, hyödynnettäväksi energiana tai mahdollisesti kaatopaikalle. 16 (17)

18 Jaetun vastuun mallissa eli voimassa olevassa käytännössä, asiakkaat ja kuntalaiset ovat käytännössä voineet joutua maksamaan jätehuollosta sekä pakkausten hinnassa että jätemaksuissa. Tuottajavastuun soveltamisalaan kuuluisivat ajoneuvojen renkaat, ajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut, paperituotteet ja pakkaukset. Uusia tuoteryhmiä ei ehdoteta otettavaksi tuottajavastuun piiriin Jos jätelaki hyväksytään esityksen mukaisesti, niin hyvin todennäköisesti kartonkipakkausten jätehuolto hoidetaan kuten tälläkin hetkellä ja tuottajat vastaavat ekopisteiden keräyskustannuksista ja pakkausjätteen käsittelykustannuksista. Kiinteistökohtainen keräys ei kuitenkaan muuttuisi veloituksettomaksi. Muiden tuottajavastuulla olevien jätejakeiden jätehuolto ei muuttuisi, koska ne ovat voimassa olevin säädöksin täyden tuottajavastuun piirissä tälläkin hetkellä. 17 (17)

19

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen Valtuustokoulutus 17.1.2013 Oulun Jätehuollon esittäytyminen johtaja Markku Illikainen Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella 12 kuntaa, 290 000 asukasta. Maan viidenneksi suurin kunnallinen jätelaitos

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Vuosikertomus 2015 24.3.2016 1 2 POHJOIS-SATAKUNNAN JÄTTEIDENKÄSITTELY OY 1. Toiminta vuonna 2015 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy on Kankaanpään kaupunkikonserniin

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 4.10.2016 16:00, Pöytäkirja 8 Jätemaksutaksan hintaliitteen muutokset 1.1.2017... 1 Pykälän liite: Liite 1 Napapiirin Residuum Oy:n strategia 2017 2021... 2 Pykälän liite:

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Biojätteen syntypaikkalajittelu

Biojätteen syntypaikkalajittelu Hanna Maunula 22.2.2016 Biojätteen syntypaikkalajittelu Taustaa Sekajäte ohjataan tulevaisuudessa polttoon Riikinvoiman ekovoimalaitokseen Sekajätteen joukossa oleva biojäte alentaa jätteen lämpöarvoa

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pakkausten tuottajavastuuseen liittyvien jätelain eräiden velvoitteiden

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Ympäristövaliokunta 18.5.2015 Ympäristöneuvos Riitta Levinen Eduskunnan lausumat EV 360/2010 vp 1. Eduskunta

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä,

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä, Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Ekopiste on kuluttajan arvostama palvelu Tutkimuksen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Puujätteet kierrätykseen seminaari

Puujätteet kierrätykseen seminaari Puujätteet kierrätykseen seminaari 27.5.2015 Kyllästetyn puun Kerääminen ja hyödyntäminen Tommi Tähkälä, DEMOLITE Oy KESTOPUUTEOLLISUUS ry toimialajärjestö, perustettu 1950 TEHTÄVÄT viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.10.2010 kello 13.00 14.25 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

>> Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa

>>  Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Riikinvoima Oy lyhyesti 100 % kunnallinen osakeyhtiö, osakkaina Varkauden Aluelämpö ja kahdeksan itä-suomalaista jätehuoltoyhtiötä Osakkaat huolehtivat noin 640 000

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa

Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa Mustankorkea Oy Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö Perustettu v. 1998 Omistajat: Jyväskylän kaupunki Laukaan ja Muuramen kunnat Em. Lisäksi 9 asiakaskuntaa N. 200

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta. Valituksen johdosta on todettava seuraavaa:

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta. Valituksen johdosta on todettava seuraavaa: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 89 336/00.02.07/2015 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta Kysterin johtokunta 89 Kysterin johtokunta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA

AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA 2013-2020 Juha Rajala Työ- ja elinkeinoministeriö Päästökaupan ajankohtaispäivä Helsingissä Messukeskus Vuonna 2015 tapahtuneiden muutosten vaikutus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Jätelain muutokset. Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto

Jätelain muutokset. Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto Jätelain muutokset Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet, KOKOEKO, 2.2.2005, Mediteknian auditorio, Kuopio Uudet säädökset (www.finlex.fi) Laki

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 149 30.11.2015 Yhtymävaltuusto 31 14.12.2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016-2018 173/3.30.300/2015 Yhtymähallitus 30.11.2015 149 Kuntalain 110 mukaisesti valtuuston on

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista

Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista raportointikaudelta 1.1. - 31.12.214 8.4.215 Jakelu: Hallitus Jätelautakunta Kuntien ympäristönsuojelusihteerit SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 3 1.1. Johdanto...

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

Tuottajavastuun tilannepäivitys

Tuottajavastuun tilannepäivitys 10.2.2015, Savonia-ammattikorkeakoulu KOKOEKO-seminaari Tuottajavastuun tilannepäivitys Jari Koivunen 1 Esityksen sisältö Pakkausten tuottajavastuu PYR ja tuottajayhteisöt Mitä lainsäädäntö vaatii? PYRin

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo Jätetaksa Luonnos 19.9.2016 Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo 1.1.2017 1 Yleistä jätetaksasta ja -maksuista 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO

JÄTEHUOLTOHINNASTO KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 9/23.11.2006 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1.2007 31.03.2008 Jätetaksa V u o s i 2007/1 2008/3 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991, jossa kunnan järjestämän

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TAMMIKUU-MAALISKUU 2016 Earth Hour tapahtuma 19.3.2016

TAMMIKUU-MAALISKUU 2016 Earth Hour tapahtuma 19.3.2016 TAMMIKUU-MAALISKUU 2016 Earth Hour tapahtuma 19.3.2016 HUHTIKUU-KESÄKUU 2016 Vuoden 2015 energiankulutustietojen analysointi kiinteistöittäin Koulukeskuksen valaistuksen läpikäynti Valtuusto määrittelee

Lisätiedot