JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2012

2 TILINPÄÄTÖS (82) Sisällysluettelo 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu Tuotot Kulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate ja investoinnit Investoinnit TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tuloksen muodostuminen ja arvio taloudesta Tuloksen muodostuminen Arvio seurakunnan taloudesta Merkittävimmät suunnitelmat ja niiden rahoitustarve Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT Pääluokittain (ulkoinen) Pääluokittain (ulkoinen/sisäinen) Tuloslaskelma (ulkoinen) Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Investoinnit Tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen) Tuloslaskelmaosa Menolajeittain Hautainhoitorahaston toteutumavertailu Hautainhoitorahaston tase LIITETIEDOT Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Perustelut, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Seurakunnan vakuutukset Satunnaiset tuotot ja kulut Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät... 63

3 TILINPÄÄTÖS (82) 4.3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Vaihto- ja rahoitusomaisuus Oma pääoma Pakolliset varaukset, laskennallinen KiEL eläkevastuu Vieras pääoma Ulkomaanrahan määräiset erät Hautainhoito Myyntisaamisten ja siirtosaamisten olennaiset erät Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Muut vakuudet ja vastuusitoumukset KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA HAUTAINHOITORAHASTO LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Käytetyt tositelajit Tililuettelo ALLEKIRJOITUKSET TILINTARKASTUSMERKINTÄ Tilinpäätöksessä käytetty valuutta on EUR.

4 TILINPÄÄTÖS (82) 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu Seurakuntien kirkollisverotulot kasvoivat vuonna 2012 yhteensä 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna (Verohallituksen tilastot kausitilityksistä ). Seurakunnille tilitettiin 2012 kirkollisverotuloja ( v. 2011). Yhteisöveroja tilitettiin seurakunnille yhteensä ( ), jossa vähennystä oli 26,2 %. Yhteensä seurakuntien verotulot alenivat 2,8 %. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli 2,31 %. Seurakuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta maksettiin korotettuna 2,55 %:iin vuosina Vuoden 2012 osalta jako-osuuden alennuksen ja verokannan alennuksen (26 %:sta 24,5 %:n) vaikutus oli yhteensä -15 % ja loput vähentyneestä yhteisöverotuotosta selittyy yritysten heikentyneillä tuloksilla. Seurakuntien yhteisövero-osuus alenee jatkossa, mutta valtakunnallisen palkkaraamiratkaisun johdosta aiempia tietoja hitaammin seuraavasti: ,35 %:iin ja ,82 %:iin. Lisäksi maan hallitus on sopinut kehysriihessä 2013, että yhteisöveroprosenttia alennetaan ensi vuoden alusta 24,5 %:sta 20,0 %:n. Kirkkohallitus ja seurakunnat odottavat täyttä kompensaatiota seurakuntien yhteisöveron jako-osuuteen, jotta seurakuntien yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien kuten hautatoimen ja väestörekisterin hoitamiseen saadaan riittävä korvaus. Vuodesta 2006 yhteisöverot on tilitetty seurakunnalle puoliksi kunnassa toimivien yhteisöjen maksamien yhteisöverojen mukaan ja puoliksi kuntien asukasmäärän mukaisessa suhteessa. Järvenpään seurakunnan ansioverotulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,34 % ja yhteisöverotulot vähenivät 25,02 %. Yhteensä verotulot vähenivät 3,6 %. Seurakuntamme verotuloista kirkollisverotuloja eli ansio- ja pääomatuloveroista saatuja tuloja oli 92,6 % ja yhteisöverotuloja 7,4 %. Järvenpään kokonaisverotulot vähenivät noin ja jäivät alle budjetoidun. Järvenpään kirkollisverojen alentunut verokertymä aiheutuu mm. kirkosta eroamisen vaikutuksesta ja ennen kaikkea vuodelta 2011 maksetuista veronpalautuksista verovelvollisille. Keskusrahastomaksut perustuivat vuoden 2010 kirkollisverotuloihin. Keskusrahastomaksu oli 8,2 % laskennallisesta kirkollisveron tuotosta. Vuoden 2010 laskennallinen kirkollisvero saatiin jakamalla vuoden 2010 kirkollisverotulot vuoden 2010 tuloveroprosentilla. Järvenpään seurakunnan keskusrahastomaksu oli kertomusvuonna , mikä oli 0,7 % edellistä vuotta suurempi. VEROTULOT/ muutos-% Talousarvio: ,04 Tilinpäätös: yhteisöverot ,0 kirkollisverot ,36 Yhteensä tot. ja arvion erotus ,5 Verotuskustannus ,4 Keskusrahastomaksu ,7

5 TILINPÄÄTÖS (82) Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,25 % vuodesta Toimintasuunnittelukausi on myös laskettu 1,25 % tuloveroprosentin mukaan. Verotulojen osuus seurakunnan tuloista vuonna 2012 oli 77 %. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan kokonaisverotulot/jäsen olivat keskimäärin 241 /jäsen (-10 /jäsen edellisestä vuodesta). Kirkollisverotulot olivat 223,6 /jäsen (-4 ). 1.2 Tuotot Tuotot TOIMINTATUOTOT Muutos% Korvaukset ,8 Myynti- ja maksutuotot ,0 Vuokratuotot ,4 Metsätalouden tuotot 0, ,0 Kolehdit ja muut keräyst. 2,5 0, ,7 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot 0 0,3 1,3 0, ,0 YHTEENSÄ ,8 Korvauksien vähennys -23,8 % johtuu Kehä-IT:n toiminnan päättymisestä ja sen laskutus oli noin 75 % budjetoidusta. Korvauksissa noudatettiin Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksen osalta uutta sopimusta. Maksutuotot kertyvät kirkkoherranviraston, hautaustoimen ja seurakunnallisen toiminnan tuotoista. Tuet ja avustukset sisältävät KELA:n korvauksen työterveyshuoltoon, valtionavustukset koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan, oppisopimuskorvaukset ja

6 TILINPÄÄTÖS (82) opintokerhojen valtionavustukset. Iltapäiväkerhotoiminnan osalta kaupungin kanssa saatiin solmittua seurakunnan kulurasitusta paremmin huomioiva sopimus. Tuloslaskelmaan kolehti- ja keräystuloksi kirjattiin ,91 (64.788,11 ). Summa sisältää Järvenpään seurakunnan omaan käyttöön tuloutetut kolehdit ja myyjäistulot, yhteisvastuukeräyksen seurakunnalle jäävän osuuden (10 %) ja muut lahjoitustuotot. Kirkkohallituksen ohje näiden tulojen kirjaamisesta muuttui vuoden 2007 alusta. Ystävyysseurakuntarahaston ja yhteisvastuukeräyksen menot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi kululajinsa mukaisesti. Muille tahoille tilitettävät kolehdit ja osuus yhteisvastuukeräyksestä (90 %) on kirjattu taseeseen. Toimintatuottojen kokonaismäärä jakautuu yllä olevan kaavion mukaisesti.

7 TILINPÄÄTÖS (82) 1.3 Kulut Kulujen kasvu saatiin taitettua. Pääasiallisina syinä olivat Kehä-IT:n toiminnan lakkauttaminen ja henkilöstövähennykset luonnollisen poistuman kautta. Vuoden 2012 talousarviossa asetettu tavoite kustannusten kurissa pitämisestä ja toiminnan sopeuttamisesta vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen onnistui hyvin. TOIMINTAKULUT muutos% Henkilöstökulut ,3 Palvelukset ,6 Vuokrat ,0 Aineet ja tarvikkeet ,6 Avustukset ,1 Muut kulut ,8 YHTEENSÄ ,4 Muutosprosentti % 0,4 5,9 7,4 9,2-2,5 21,8 2,8-5,4 Toimintakulut vähenivät kokonaisuutena tarkasteltuna -5,4 % vuodesta Kulujen kasvua oli leasingvuokrissa, kun Kehä-IT:n pitkät sopimukset jouduttiin lunastamaan kerralla kesken sopimuskauden. Ostopalvelujen käyttö väheni 27,6 %. Erityisesti tämä johtui siitä, että Kehä-IT ei enää käyttänyt ulkopuolisia atk-palveluksia entisessä määrin. Palvelusten suhteellinen osuus kaikista toimintakuluista väheni 6 %. Henkilöstökulut vähenivät 2,3 %. Henkilöstökulut vähenivät, kun tehtäviä jätettiin täyttämättä ja kausisijaisia ei otettu entisessä määrin. Henkilöstökulujen vähentymisestä huolimatta niiden suhteellinen osuus kaikista toimintakuluista kasvoi 2 %. Kiinteistöpuolella tehtiin toimintojen kartoitus ja uudelleen organisointi. Toimenpiteillä jätettiin erityisammattimiehen virka

8 TILINPÄÄTÖS (82) täyttämättä ja kiinteistöpäällikön viran osalta ryhdyttiin selvittämään yhteistyötä Keravan seurakunnan kanssa. Kasvatuksen uudelleen organisoinnissa mm. yksi lapsityönohjaajan virka jätettiin täyttämättä. Seuraavassa kuviossa tarkastellaan toimintakulujen jakautumista seurakuntatyön osalta lukutasolla (yleinen seurakuntatyö, julistus, kasvatus ja palvelu) verrattuna yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkiin. Toimintakuluissa yleishallinnon pääluokan kulut vähenivät johtuen Kehä- IT:n vaikutuksesta. Yleishallinnon toimintakulut ovat 24 % (27 %) ja kasvatuksen 25 % (22 %) kokonaiskuluista. Yleisen seurakuntatyön 10 % (9 %), julistustyön 6 % (6 %) ja palvelun 14 (14 %) osuudet pysyivät lähes ennallaan kokonaistoimintakuluista. Järvenpään seurakunnan kaikki toimintakulut pääluokittain ja seurakuntatyön lukujen osalta alenivat lukuun ottamatta yleisen seurakuntatyön toimintakatetta, joka lisääntyi 2,3 %. Kaikkiaan toimintakulut alenivat 5,4 %. Eniten vähenivät yleishallinnon toimintakulut 16,2 % ja seuraavaksi eniten hautaustoimen toimintakulut 12,2 %. Julistustyön toimintakulut vähenivät 3,1 % ja kasvatuksen 1,2 % edellisvuodesta. Palvelun toimintakulut väheni vät0,9 % ja kiinteistötoimen 0,7 %. Palveluihin kuuluva kansainvälinen diakonia sisältää myös kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti kansainväliset avustukset ja ystävyysseurakuntatyön.

9 TILINPÄÄTÖS (82) Toimintakatteen osalta suhteelliset osuudet on kuvattuna seuraavassa graafisessa kuvassa. Työalakate saadaan tehtäväalueille tehtävien kustannusten kohdentamisten ja kustannusten vyörytysten jälkeen. Kustannuksista merkittävimmät; henkilöstömenot kohdennetaan suoraan tehtäväalueille arvioitujen työmäärien suhteessa. Kustannusten vyörytykset tehdään kirkkohallituksen ohjeen mukaan perustehtäville eli seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille sekä hautaustoimeen ja kirkonkirjojen pitoon seuraavasti: 1) kiinteistötoimen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät seurakunnan tiloja. Samoin menetellään poistojen ja sisäisten korkojen osalta. 2) keittiön ja leirikeskuksen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät oman keittiön ja leirikeskuksen palveluja (Toimintakate II) 3) yleishallinnon kulut tehtäväalueiden henkilökunnan määrän suhteessa ja tuloslaskelmaosasta verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu Työalakatteessa kaikki kustannukset on kohdennettu perustehtäville; seurakuntatyölle, hautaustoimelle ja kirkonkirjojen pidolle. Kohdentamisen ulkopuolelle jätetään kuitenkin metsätalous ja asunto-osakkeet.

10 TILINPÄÄTÖS (82) Työalakatteessa yleisen seurakuntatyön osuus kasvoi yhdellä prosentilla ja vastaavasti kasvatuksen osuus väheni prosentilla. Muuten osuudet pysyivät edellisen vuoden tasolla. 1.4 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuottoja ovat sijoitusten myyntivoitot, osingot ja korkotuotot. Rahoitustuottoina kirjataan myös, jos aiempiin tilinpäätöksiin on kirjattu arvon alennuksia ja, jos sijoitusten arvo on ollut alaskirjattua arvoa korkeampi. Näitä arvoja voidaan nostaa kuitenkin enintään hankintahintaan. Rahoituskulut ovat pankki- ja sijoitustoiminnan kuluja sekä vuodenvaihteessa osakkeiden markkina-arvon alentumisesta tehtävä alaskirjaus. Rahoituskuluja vähentää se, että seurakunnalla ei ole velkaa. Seurakunnan maksuvalmius oli hyvä koko vuoden. Seurakunnan rahoitustuotot olivat yhteensä ,27. Rahoituskulut olivat 2.780,13. Vuoden 2012 aikana Helsingin Pörssissä alkuvuodesta osakekurssien kehitys oli negatiivinen mutta loppuvuoden kurssikehitys korjasi tilanteen kohtuulliseksi. Seurakunnan maltilliselle sijoitussalkulle pitkän ajan tuotto-odotus on 5 %. Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan uuden sijoitusstrategian. Sijoitusstrategian mukaan riskisijoituksiin voidaan sijoitushetken varoista sijoittaa enintään 25 %. Sijoitustoiminnasta raportoidaan kirkkoneuvostolle 4 kk välein. Seurakunnan osake- ja yhdistelmärahastojen arvojen muutokset on kirjattu osakkeita myytäessä (myyntivoitto) tai rahasto-osuuksia vaihdettaessa. Hankintahintaa korkeampia markkinahintoja vuodenvaihteessa ei kirjata. Sen sijaan vuodenvaihteessa osakkeiden markkinahintojen alemmat tasot on kirjattu. Osakkeissa, rahastoissa, määräaikaisissa talletuksissa ja muissa sijoituksissa eli ns. rahoitusarvopapereissa on tilinpäätöshetkellä varoja yhteensä ,40 ( ,82 ). RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muutos % 1000 / TP rahoitustuotot ,9 rahoituskulut ,0 nettotuotot ,8

11 TILINPÄÄTÖS (82) 1.5 Vuosikate ja investoinnit Vuoden 2012 toteutuneet investoinnit ylittivät vuosikatteen :lla. Investointien tulorahoitusprosentti oli 78 %. Vuosikatteen tulee pitkällä aikavälillä kattaa investoinnit. Seurakunnan tilinpäätöksissä on käytetty aiempina vuosina vuosikatteella kertyneitä varoja investointeihin. Tarkastelujaksolla vuosikate oli yhteensä ja investoinnit Pääasiallisesti investointimenot 2012 ovat aiheutuneet Kirkonkulman ja hautausmaan osasto 22 sekä hautausmaa-aidan rakentamisesta. Vuosikatteen lisäksi investointien katteena seurakunta voi käyttää satunnaisia tuottoja tai lainoja. Samoin on asianlaita aiemmista tuloksista tai rahastoista tehtyjen investointivarausten osalta. Kun investointien katteeksi käytetään aikaisempien vuosien säästöjä ja niistä tehtyjä sijoituksia, vähenevät korkotuotot ja vuosikate pienenee. 1.6 Investoinnit talousarvio/ toteutunut/ ja myön. lisämäärärahat KIRKONKULMAN (KESKUKSEN KERHOTALO) ,53 Seurakunta otti hankkeen vastaan ns. pienin puuttein. Kirkonkulmaan tehtiin vuonna 2012 mm. piha-aluetyöt, leikkikenttä, kalustaminen ja maksettiin lisätöitä. Pääurakan osalta sovintosopimus hyväksyttiin kirkkoneuvostossa. Kirkonkulman suunnittelun, rakentamisen ja kalustamisen kokonaiskustannukset vuodesta 2008 lähtien ovat ja kustannusarvio oli Kustannuksiin vaikutti myös arvonlisäveron nousu hankkeen aikana. Kirkonkulman kokonaiskustannukset ylittävät kustannusarvion 9,5 %. Rakennuksen piti valmistua vuoden 2011 lopussa ja vuodelle 2012 ei ollut budjetissa määrärahaa. Kirkkovaltuusto myönsi hankkeelle ylitysoikeutta. Sovintosopimukseen sisältyy, että urakoitsija maalaa vielä pääosat rakennuksen ulkorappauksesta v

12 TILINPÄÄTÖS (82) SRK-KESKUKSEN PIHA-ALUEEN KEHITTÄMINEN ,43 Vaiheittainen toteutus: HAUTAUSMAAN LAAJENNUS ,13 Osaston 22 käsittävä laajennus ja hautausmaan aidan ja portin rakentaminen. Laajennus ja aidan rakentaminen oli toiminta- ja taloussuunnitelmassa jaettuna vuodelle ja vuodelle Hautausmaan aidan rakentaminen oli kuitenkin aloitettu alkuvuodesta 2012, joten oli järkevää saattaa hanke loppuun mahdollisimman pian. Kirkkovaltuusto myönsi hankkeelle vuodelle 2012 yhteensä lisämäärärahan. HAUTAUSMAAN KARTTAOHJELMA ,40 Hautausmaalle tehtiin 2011 kartoitus ja 2012 hankittiin digitaalinen karttaohjelma, johon on merkitty hautaustoimen osalta oleelliset asiat mm. hautojen, johtojen, rakennusten, polkujen ja teiden sijainnit. Hautakarttajärjestelmä on myös yhteensopiva Rauhalan Status-järjestelmän kanssa, jota hautatoimemme käyttää. KIRKON FLYYGELIN PERUSKORJAUS ,59 JAMPAN SRK-KODIN PARVEN MUUTOSTYÖ ,00 JAMPAN SRK-KODIN SÄHKÖPIANON HANKINTA ,00

13 TILINPÄÄTÖS (82) 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1 Tuloslaskelma Korvaukset , ,40 Myyntituotot 7.134, ,10 Maksutuotot Virastotuotot Seurakuntatyön maksut , ,62 Hautaustoimen maksut , ,53 Muut maksut ja korvaukset , ,00 Maksutuotot , ,15 Vuokratuotot , ,55 Metsätalouden tuotot 1.300,00 0,00 Kolehdit ja muut keräystuotot , ,11 Tuet ja avustukset , ,15 TOIMINTATUOTOT , ,46 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,84 Muut palkat , ,95 Henkilöstösivukulut , ,62 Henkilöstökulut , ,41 Palvelujen ostot , ,59 Vuokrat , ,45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,07 Annetut avustukset , ,61 Muut toimintakulut , ,85 TOIMINTAKULUT , ,98 TOIMINTAKATE , ,52 VEROTULOT , ,28 VEROTUSKULUT , ,09 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,86 TOIMINTA-AVUSTUKSET 0,00 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot , ,60 Muut rahoitustuotot , ,78 Arvonalentumiset sijoituksista -662, ,42 Korkokulut -125,31-134,43 Muut rahoituskulut , ,27 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,99 VUOSIKATE , ,80

14 TILINPÄÄTÖS (82) Suunnitelman mukaiset poistot , ,29 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,29 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot ,78 38,16 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,78 38,16 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , ,37 Kulut , ,44 Siirto rahastosta/rahastoon , ,93 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,67 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , ,05 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , Rahoituslaskelma Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv. Tulorahoitus Vuosikate , ,80 Satunnaiset erät ,78 38,16 Tulorahoituksen korjauserät ,96 Tulorahoitus , ,96 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,77 Käyttöomaisuuden myyntitulo Käyttöomaisuuden varsinainen myynti ,04 Käyttöomaisuuden myyntivoitto ,96 Käyttöomaisuuden myyntitulo ,00 Investoinnit (netto) , ,77 Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv , ,81 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,00 Antolainasaamisten vähennykset 400,00 Antolainauksen muutokset ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 9.128, ,96 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,89 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen , ,11

15 TILINPÄÄTÖS (82) muutos Muut muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset , ,04 Rahoitustoiminnan kassavirta , ,04 Kassavarojen muutos , ,85 Kassavarat , ,35 Kassavarat , ,20 Kassavarojen muutos (tarkiste) , , Tase Seurakunnan taloudellinen tila on ollut hyvä. Investointeihin on varauduttu etukäteen keräämällä tarvittavat varat. Täten myös maksuvalmius on ollut hyvä. Arvonkorotusrahastossa on , joka syntyi 2004 kaupungin kanssa tehdyn maavaihtokaupan yhteydessä tonttien kirjanpitoarvojen erotuksesta. Peruspääoma on , sitä korotettiin peruspääomaan aiemmista ylijäämistä, kun Kirkonkulma oli aktivoitu taseeseen. Peruspääoma on sidotun pääoman kaltainen erä. Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeessa todetaan, että seurakunnan tulee harkita peruspääoman korottamista, jos peruspääoman ja arvonkorotusrahaston yhteismäärä on alle kaksi kolmasosaa pysyvien vastaavien määrästä. Järvenpään seurakunnan pysyvät vastaavat olivat vuoden 2012 lopussa ,84. Peruspääoma on 57,2 % pysyvien vastaavien määrästä eikä vielä täytä tilinpäätösohjeen suositusta, joten peruspääoman korottamista jatketaan seuraavissa tilinpäätöksissä. Merkittävimpiä muutoksia taseessa 2012 edelliseen vuoteen verrattuna ovat vastaavaa puolella keskeneräisistä töistä ennakkomaksujen kohdalle kirjattujen kulujen siirtyminen Kirkonkulman ja hautausmaaosaston 22 valmistuttua rakennuksiin ja hautausmaihin. Vastattavaa puolella purettiin investointivaraus Kirkonkulman rakentamiseen ja sen myötä poistoero lisääntyi vastaavasti. TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet ,58 Muut pitkävaikutteiset menot , ,86 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,86 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,86 Hautausmaat , ,21 Rakennukset , ,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,98 Koneet ja kalusto , ,04 Muut aineelliset hyödykkeet , ,97 Ennakkomaksut , ,44 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,09 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,49

16 TILINPÄÄTÖS (82) SIJOITUKSET , ,49 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,44 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,39 Muut toimeksiantojen varat , ,01 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,27 Lainasaamiset 7.748,00 Muut saamiset 254,00 355,12 Siirtosaamiset , ,58 Lyhytaikaiset saamiset , ,97 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,51 Muut arvopaperit , ,31 Rahoitusarvopaperit , ,82 Rahat ja pankkisaamiset , ,53 Saamiset , ,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,32 V A S T A A V A A , , V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,53 Arvonkorotusrahasto , ,25 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,10 Tilikauden yli-/alijäämä , ,72 OMA PÄÄOMA , ,60 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,87 Vapaaehtoiset varaukset ,01 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,88 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat , ,22 Muut toimeksiantojen pääomat , ,33 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,55 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Siirtovelat ,51 Pitkäaikainen vieras pääoma ,51 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 1.786, ,23 Ostovelat , ,16

17 TILINPÄÄTÖS (82) Muut velat , ,36 Siirtovelat , ,87 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,62 VIERAS PÄÄOMA , ,13 V A S T A T T A V A A , ,16 Testamentit, lahjoitukset ja kolehdit Seurakunta sai vuonna 2012 Synnöve Aholinin testamentilla 3.057,92 käytettäväksi vanhusten Leiriniemiretkiin. Kirkkokolehtien tuotot ,18 (29.287,03 ) vähenivät vuonna ,8 % edellisestä vuodesta. Tuomas-messujen kolehtituotto oli (2.405,13 ). Tuotto väheni 19,6 % edellistä vuodesta. Kolehtituotot olivat yhteensä 1,06 (1,11 ) seurakunnan jäsentä kohden laskettuna. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnan omaan käyttöön kerätyt kolehtituotot sekä keräykset ja lahjoitustulot kirjataan tuloslaskelmaan tuotoiksi ja niiden käyttö kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi luonteensa mukaisille tileille ja tehtäväalueille. Seurakunnan ulkopuolisiin kohteisiin mennyt kolehtituotto kirjataan taseeseen. 2.4 Tuloksen muodostuminen ja arvio taloudesta Tuloksen muodostuminen Tilikauden 2012 ylijäämä on ,47, joka on ,47 parempi kuin talousarviossa arvioitiin. Vuosikate parani talousarvioon verrattuna ,08. Budjetoitua parempi tulos selittyy ennen kaikkea palkka- ja palkkiomenojen ja henkilösivukulujen budjetoitua pienemmällä käytöllä. Virkoja ja toimia jätettiin täyttämättä, sijaisia ei otettu arvioitua määrää ja Kehä-IT:n toiminta alasajettiin. Myös palvelujen puolella Kehä-IT:n purkaminen kesken vuoden näkyy siten, että kulut jäivät alle budjetoidun. On kuitenkin muistettava, että Kehä-IT:n tuottojen ja kulujen bruttomääräinen esittäminen ja niiden nettovaikutus (n. 1,5 %) ovat aivan eri asia. Tulopuolella arvioitua parempaan tulokseen vaikuttivat erityisesti satunnaiset tulot mm. asuinhuoneistojen myyntitulot Toimintatuotoissa asuinhuoneistojen vuokratuloja saatiin ja valtionapua IP-kerhotoimintaan budjetoitua enemmän. Verotulojen jääminen alle budjetoidun on sen sijaan kertavaikutustaan huonompi asia, koska myös vuoden 2013 verotuloarvio on tämän takia liian optimistinen Arvio seurakunnan taloudesta Seurakunnalla ei ole lainaa ja se on varautunut meneillä oleviin ja tuleviin investointeihin keräämällä varoja etukäteen ja sijoittamalla varat pääosin turvatusti. Seurakunnan maksuvalmius on ollut hyvä. Verotulot ovat aiemmin muodostaneet noin 85 % seurakunnan tuloista ja samaan tilanteeseen ollaan palaamassa Kehä-IT:n isäntäseurakuntana toimittujen vuosien jälkeen, jolloin verotulojen osuus kokonaistuloista on ollut noin 75 %. Vuoden 2012 tulot kehittyivät verotulojen osalta heikosti. Tämä johtui pääasiassa kirkosta eroamisen vaikutuksesta ja veroihin tehtyjen vähennysten korotuksista sekä myös suuresta kotitalousvähennyksen käytöstä, mitkä näkyivät erityisesti suuruisessa vuoden 2011 maksuunpanotilityksessä. Verotulojen osalta yhteisöverotulot tulevat laskemaan seurakuntien jako-osuuden alentuessa suunnitelman

18 TILINPÄÄTÖS (82) mukaan Lisäksi hallitus teki kehysriihessä päätöksen alentaa yhteisöveroprosenttia 24,5 %:sta 20,0 %:n. Verotuloihin saataneen kasvua vain, jos työllisyyskehitys on hyvä ja Järvenpään kaupungin väestönkasvu jatkuu voimakkaana. Toisena merkittävänä tekijänä seurakunnan taloudessa tulevaisuudessa on kirkon eläkkeiden turvaaminen. Vuonna 2012 eläkemaksua nostettiin prosenttiyksiköllä (27 % =>28 %) ja vuodesta 2013 alkaen aletiin periä eläkerahastomaksua, joka on ensimmäisenä vuonna 1,2 % kirkollisverotulosta. Eläkkeiden hoidon kohoavat kustannukset ovat merkittävä rasite seurakunnan taloudelle tulevaisuudessa. Seurakunnan suurimman kululajin osalta eli henkilöstömenojen osalta on tiedossa kirkon virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutukset vuodelle 2013 n. 2,0 %, Sen jälkeiset palkkaratkaisut ovat avoinna. Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto on linjannut, että seurakunnan vakituisen henkilöstön jäädessä eläkkeelle tai siirtyessä toisiin tehtäviin kaikkien tehtävien tarpeellisuutta ja tehtävien sisältöä tarkastellaan erikseen. Kirkkovaltuusto määritteli, että tavoite on vähentää henkilöstömenoja 10 %:lla vuosien aikana vuoden 2012 budjetin tasosta. Jos verotulojen väheneminen kuitenkin jatkuu, voi olla edessä vielä suurempia vähennyksiä. Seurakunnalla on edelleen hyvä tasetilanne. Lisäksi seurakunta pystyy hankkimaan myyntituloja asuntojen ja itselle tarpeettomien kiinteistöjen ja tonttien myynnillä. Talouden tilanne on otettu vakavasti sekä luottamushenkilöiden että henkilökunnan taholla. Toisaalta on muistettava, että seurakunnan talous on vahva eikä mihinkään paniikkiratkaisuihin ole syytä ryhtyä. Tarvittavat toimet voidaan ja tulee suunnitella huolella Merkittävimmät suunnitelmat ja niiden rahoitustarve Järvenpään seurakunnan toimintalinjaus on hyväksytty kirkkovaltuustossa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa luodaan edellytykset strategian toteuttamiselle ja asiaa tarkastellaan erikseen myös kirkkovaltuuston ns. talousarvion lähetekeskustelussa. Toimintalinjauksesta pyritään poimimaan painopistealueita, joilla saadaan aikaan vaikuttavaa toimintaa. Talouden tasapainottamiseksi on seurakunnassamme menossa useita pieniä hankkeita. Pysyvimmät säästöt saadaan aikaan henkilöstöä ja toimitiloja vähentämällä. Kuntarakenteen uudistaminen on käynnissä ja seurakuntarakenteen osalta kirkolliskokouksella on käsittelyssä malli, jolla seurakuntarakenne irrotettaisiin kuntarakenteesta perustamalla suuria seurakuntayhtymiä, jotka hoitavat tukipalvelut. Seurakunnat hoitaisivat mahdollisimman lähellä ihmisiä seurakunnallisen toiminnan. 2.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2012 tilinpäätöksen vuosikate ,08 jää suunnitelman mukaisia poistoja ,79 alemmaksi ja seurakunnan talous vaatii jatkossakin omaehtoisia tasapainotustoimenpiteitä. Aiempien vuosien ylijäämien perusteella seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 mukaista tasapainotusvelvoitetta. Tilikauden tulos on ,07. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 1) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi ,40 euroa, 2) että investointivaraus ,01 euroa puretaan, 3) että tilikauden ylijäämä ,47 euroa siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

19 TILINPÄÄTÖS (82) Koska seurakunnan talous on kirkkojärjestyksen 15:1 edellyttämässä tasapainossa, ei tilinpäätöksen perusteella ja yhteydessä esitettä erillisiä tasapainottavia toimia. Toiminnan ja talouden tasapainottamiseen on kuitenkin ryhdytty jo vuonna 2011 ja sitä jatketaan edelleen selvittäen, suunnitelmallisesti ja seurakunnan arvopohja sekä sen perustehtävä huomioiden. Koska talous on kohtuullisessa kunnossa, sopeuttamistoimet voidaan tehdä harkitusti ja pitkällä aikavälillä. Sopeutuksessa tulee huomioida niin talouden tulot kuin kulut ja ennen kaikkea, että toiminta on seurakuntalaisia palvelevaa.

20 TILINPÄÄTÖS (82) 3 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT Talousarvioon verrattuna vuosikate parani ,08. Tämä saavutettiin vaikka verotulot alenivat ja jäivät alle talousarvion. Säästöt toimintakuluissa jakautuvat hyvin moniin kululajeihin ja tehtäväalueille. Talousarvion sitovuustaso oli pääluokkataso. Pääluokista 1 yleishallinto ylitti talousarvion toimintakatteen osalta 3,6 % eli ,37. Yleishallinnon tehtäväalueista ylittyivät seuraavat: 103 kirkkoneuvosto 5,4 % (2.710 ), 105 talous- ja henkilöstöhallinto 4,2 % (8.634 ), 107 YT-toimikunta 2,3 % (2.363 ), 108 kirkonkirjojenpito 3,8 % (2.023 ), 111 tietohallinto 90,6 % ( ) 114 Järvi-Data 100% ( ). Muut pääluokat; 2 seurakuntatyö, 4 hautaustoimi ja 5 kiinteistötoimi eivät ylittäneet määrärahojaan ulkoisen toimintakatteen osalta. Luvuittain tarkasteltuna seurakuntatyön palvelu, kasvatus, julistus ja yleinen seurakuntatyö eivät ole ylittäneet budjettia. Yksittäisten tehtäväalueiden osalta toimintakate on ylittynyt vain yhdessä työmuodossa eli lähetystyön osalta seurakuntatyön pääluokan tehtäväalueessa. Tämäkin ylitys on johtunut vain saatujen keräys ym. varojen jaosta avustuksina eteenpäin. Budjettikurin voidaan todeta olleen hyvä. Pääluokkien kokonaisuus on pysynyt pääosin annetuissa raameissa. Ylitysoikeus tarvitaan yleishallinnon pääluokalle. Talousarvioon merkittyjen investointien kokonaismäärä vuodelle 2012 oli Suurimpana yksittäisenä investointieränä oli hautausmaan laajennus Toteutuneiden investointien kokonaisarvo oli ,23. Kirkkovaltuusto myönsi hautausmaan laajennukseen ja hautausmaan aidan ja portin rakentamiseen lisämäärärahan ja Kirkonkulman investoinnille ylitysoikeuden. Investoinnit ovat sitovia kirkkovaltuuston nähden eli kirkkovaltuuston on hyväksyttävä määrärahan ylitys.

21 TILINPÄÄTÖS (82) 3.1 Pääluokittain (ulkoinen) Toteutumavertailu Ulkoinen Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,32 80,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,95 89,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,37 103,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,37 103,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,37 103,6 SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,49 105,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,45 92,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,94 89,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,94 89,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,94 89,7 HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,30 157,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,64 90,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,94 82,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,94 82,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,88 383,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,97 101,2 KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,23 119,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,67 96,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,90 92,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,90 92,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,91 111,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,99 97,1 KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,30 93,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,71 92,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,41 91,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,41 91,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,79 125,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,62 93,9

22 TILINPÄÄTÖS (82) 3.2 Pääluokittain (ulkoinen/sisäinen) Ulkoinen/sisäinen Toteutumavertailu Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,32 80,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,95 89,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,37 103,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,94 72,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,51 104,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,82 104,6 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , ,96 104,7 Laskennalliset erät , ,96 104,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,86 104,0 SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,49 105,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,45 92,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,94 89,7 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 50,00 283,20-233,20 566,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,75 89,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,89 89,5 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , ,81 101,1 Laskennalliset erät , ,81 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,09 91,8 HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,30 157,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,61 90,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,94 82,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,00 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,94 82,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,88 383,4 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,80 44,7 Vyörytystulot/-menot , ,49 97,7 Laskennalliset erät , ,29 91,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,35 99,7

23 TILINPÄÄTÖS (82) KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,23 119,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,67 96,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,90 92,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,16 90,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,34 911,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,60 84,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,91 111,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,50 25,0 Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät , ,50 25,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,99-43,6 KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,30 93,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,71 92,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,41 91,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,90 90,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,90 90,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,41 91,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,79 125,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,30 25,8 Vyörytystulot/-menot , ,64 95,7 Laskennalliset erät , ,94 77,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,56 92,2

24 TILINPÄÄTÖS (82) 3.3 Tuloslaskelma (ulkoinen) Ulkoinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Korvaukset , ,54 80,2 Myyntituotot , ,40 441,1 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut , ,85 99,1 Hautaustoimen maksut , ,29 156,7 Muut maksut ja korvaukset , ,17 121,8 Maksutuotot , ,41 108,7 Vuokratuotot , ,46 119,5 Metsätalouden tuotot ,00 700,00 65,0 Kolehdit ja muut keräystuotot , ,91 102,1 Tuet ja avustukset , ,56 120,2 Muut toimintatuotot , ,30-100,0 TOIMINTATUOTOT , ,30 93,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 91,5 Muut palkat , ,29 73,0 Henkilöstösivukulut , ,20 85,8 Henkilöstökulut , ,73 89,6 Palvelujen ostot , ,80 79,9 Vuokrat , ,63 156,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,37 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,37 97,8 Annetut avustukset , ,47 96,5 Muut toimintakulut , ,03 156,7 TOIMINTAKULUT , ,71 92,2 TOIMINTAKATE , ,41 91,8 VEROTULOT , ,11 96,9 VEROTUSKULUT , ,20 101,0 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,84 94,1 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,40 209,5 Muut rahoitustuotot , ,87 149,8 Arvonalentumiset sijoituksista ,12-337,88 66,2 Korkokulut ,31-74,69 62,7 Muut rahoituskulut , ,30 66,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,14 188,8

25 TILINPÄÄTÖS (82) ,14 VUOSIKATE , , ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,79 125,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,79 125,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot , ,78 230,8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,78 230,8 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , , Kulut , , Siirto rahastosta/rahastoon , ,80 155,3 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,07-13,8 POISTOERON LISÄYS(- )/VÄHENNYS(+) ,40-6, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,47-35,4 3.4 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Korvaukset , ,54 80,2 Myyntituotot 4.850, , ,40 441,1 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut , ,85 99,1 Hautaustoimen maksut , ,29 156,7 Muut maksut ja korvaukset , ,17 121,8 Maksutuotot , ,41 108,7 Vuokratuotot , ,46 119,5 Metsätalouden tuotot ,00 700,00 65,0 Kolehdit ja muut keräystuotot , ,91 102,1 Tuet ja avustukset , ,56 120,2 Muut toimintatuotot , ,30-100,0 Sisäiset tuotot , ,22 82,1 Vuokratulot (sisäinen) , ,68 91,3 TOIMINTATUOTOT , ,20 91,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 91,5

26 TILINPÄÄTÖS (82) Luontoisedut , , Muut palkat , ,29 73,0 Henkilöstösivukulut , ,20 85,8 Henkilöstökulut , ,33 89,7 Palvelujen ostot , ,80 79,9 Palvelujen ostot (sisäinen) , ,22 82,1 Vuokrat , ,63 156,0 Vuokrat (sisäinen) , ,08 91,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,37 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,37 97,8 Annetut avustukset , ,47 96,5 Muut toimintakulut , ,03 156,7 TOIMINTAKULUT , ,61 91,8 TOIMINTAKATE , ,41 91,8 VEROTULOT , ,11 96,9 VEROTUSKULUT , ,20 101,0 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,84 94,1 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,40 209,5 Muut rahoitustuotot , ,87 149,8 Sisäiset korkotuotot , ,30 25,8 Arvonalentumiset sijoituksista ,12-337,88 66,2 Korkokulut ,31-74,69 62,7 Muut rahoituskulut , ,30 66,4 Sisäiset korkokulut , ,30 25,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,14 188,8 VUOSIKATE , , ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,79 125,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,79 125,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot , ,78 230,8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,78 230,8 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot , ,65 98,9 Sisäiset vyörytyskulut , ,65 98,9 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , , Kulut , , Siirto rahastosta/rahastoon , ,80-155,3 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,07-13,8

27 TILINPÄÄTÖS (82) POISTOERON LISÄYS(- )/VÄHENNYS(+) ,40-6, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,47-35,4 3.5 Investoinnit Ulkoinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % 711 Uusi Puutalo (= keskuksen kerhotalo) Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen , ,14-100,0 Inv/Rak/Suunnittelu , ,03-100,0 Rakennuttaminen , ,17-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,36-100,0 Muut investointimenot , ,36-100,0 Investointimenot , ,53-100,0 Nettomeno , ,53-100,0 715 Myllytien kerhotilat Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen 172,43-172,43-100,0 Rakennuttaminen 172,43-172,43-100,0 Investointimenot 172,43-172,43-100,0 Nettomeno 172,43-172,43-100,0 UUDISRAKENTAMINEN Inv/Rakennuttaminen , ,71-100,0 Inv/Rak/Suunnittelu , ,03-100,0 Rakennuttaminen , ,74-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,36-100,0 Muut investointimenot Investointimenot , ,10-100,0 Nettomeno , ,10-100,0 723 Seurakuntatalo INVESTOINTILASKELMA Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset 172,32-172,32-100,0 Inv/Perusk./suunnittelu -595,90 595,90-100,0 Peruskorjaukset -423,58 423,58-100,0 Muut investointimenot Inv./Käyttöomaisuuden os , ,00 Muut investointimenot , ,00 Investointimenot ,00-423, ,42 8,5 Nettomeno ,00-423, ,42 8,5

28 TILINPÄÄTÖS (82) 725 Kirkko Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset , ,41 73,0 Peruskorjaukset , ,41 73,0 Investointimenot , ,41 73,0 Nettomeno , ,41 73,0 730 Jampan seurakuntakoti Investointimenot Inv/Rakennuttaminen , , ,00 36,0 Rakennuttaminen , , ,00 36,0 Muut investointimenot Inv/Käyttöomaisuuden os ,00-100,00 98,7 Muut investointimenot ,00-100,00 98,7 Investointimenot , ,00 73,6 Nettomeno , ,00 73,6 KORJAUSRAKENTAMINEN Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen , ,00 36,0 Rakennuttaminen , ,00 36,0 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset , ,73 72,0 Inv/Perusk./suunnittelu -595,90 595,90-100,0 Peruskorjaukset , ,83 75,3 Muut investointimenot Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,00 59,2 Muut investointimenot , ,00 59,2 Investointimenot , ,83 64,1 Nettomeno , ,83 64,1 732 Srk-keskuksen piha-alueen kehittäminen Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset , ,57 29,0 Peruskorjaukset , ,57 29,0 Investointimenot , ,57 29,0 Nettomeno , ,57 29,0 740 Hautausmaan kehittäminen/karttaohjelma Inv/Rakennuttaminen ,40 345,40 102,0 Rakennuttaminen ,40 345,40 102,0 Investointimenot ,40 345,40 102,0 Nettomenot ,40 345,40 102,0 745 Hautausmaan laajennus (os ) Rakennuttaminen

29 TILINPÄÄTÖS (82) Inv/Rakennuttaminen , ,73 271,7 Rakennuttaminen , ,73 271,7 Inv/Peruskorjaukset -666,40 666,40-100,0 Investointimenot , ,13 273,0 Nettomeno , ,13 273,0 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET INVESTOINTILASKELMA Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen , ,13 228,6 Rakennuttaminen , ,13 228,6 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset , ,17 33,5 Peruskorjaukset , ,17 33,5 Investointimenot , ,96 192,9 Nettomeno , ,96 192,9 750 Käyttöomaisuuden myyn Käyttöomaisuuden myynti Inv/Käyttöomaisuuden my , ,04-100,0 Käyttöomaisuuden myynti , ,04-100,0 Investointulot , ,04-100,0 Nettomeno , ,04-100,0 INVESTOINTIOSA INVESTOINTILASKELMA Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen , ,84 502,3 Inv/Rak/Suunnittelu , ,03-100,0 Rakennuttaminen , ,87 504,6 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset , ,75 20,8 In/Perusk/suunnittelu -595,90 595,90-100,0 Peruskorjaukset , ,00 56,0 Muut investointimenot Inv/Käyttöomaisuuden os , , ,3 Muut investointimenot , , ,3 Investointimenot , ,23 443,9 Investointitulot Käyttöomaisuuden myynti Inv/Käyttöomaisuuden myynti , ,04 100,0 Käyttöomaisuuden myynti , ,04-100,0 Investointitulot , ,04-100,0 Nettomeno , ,19 430,2

30 TILINPÄÄTÖS (82) 3.6 Tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen) Ulkoinen/Sisäinen 1 pl YLEISHALLINTO Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % 102 Kirkkovaltuusto TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,64 82,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,64 82,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,26-282,74 82,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,38 82,4 Vyörytystulot/-menot , ,38 82,2 Laskennalliset erät , ,38 82,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kirkkoneuvosto TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,87 105,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,87 105,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,18 474,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,05 125,7 Vyörytystulot/-menot , ,05 125,7 Laskennalliset erät , ,05 125,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) Tilintarkastus ja valvonta TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,38 82,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,38 82,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,17-103,83 89,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,21 83,7 Vyörytystulot/-menot , ,21 83,7 Laskennalliset erät , ,21 83,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 9,85-9,85-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,01 104,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,16 104,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,94 72,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,91 109,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,01 108,9 Vyörytystulot/-menot , ,01 108,9 Laskennalliset erät , ,01 108,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0

31 TILINPÄÄTÖS (82) 106 Työpaikkaruokailu TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,96 111,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,67 93,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,63 73,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,71 85,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,34 80,6 Vyörytystulot/-menot , ,34 80,6 Laskennalliset erät , ,34 80,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) Työympäristötoimikunta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,56-849,56 103,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,20 102,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,64 102,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,14 237,14 106,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,78 102,4 Vyörytystulot/-menot , ,78 102,4 Laskennalliset erät , ,78 102,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kirkonkirjojenpito TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,80-443,80 111,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,48 104,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,68 103,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,18 303,18 106,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,86 104,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,86 104,0 109 Kirkkoherranvirasto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,41 96,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,41 96,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,18 303,18 106,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,23 97,3 Vyörytystulot/-menot , ,23 97,3 Laskennalliset erät , ,23 97,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT(ulkoinen) 100,00-100,00-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,63 95,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,63 95,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,97 170,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,66 98,3 Vyörytystulot/-menot , ,66 98,3 Laskennalliset erät , ,66 98,3

32 TILINPÄÄTÖS (82) TYÖALAKATE (ulk/sis) Tietohallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 41,80-41,80-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,10 190,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,30 190,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -56,76 56,76-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,06 190,7 Vyörytystulot/-menot , ,06 190,7 Laskennalliset erät , ,06 190,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kehä IT TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,87 78,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,27 78,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,40 79,3 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,53 36,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,93 74,1 Vyörytystulot/-menot , ,93 205,7 Laskennalliset erät , ,93 205,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) Järvi-Data TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,58-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,39-100,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,81-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,81-100,0 Vyörytystulot/-menot , ,81-100,0 Laskennalliset erät , ,81-100,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0

33 TILINPÄÄTÖS (82) Budj Toteuma Poikkeamasumma Käyttö_ % 2 pl SEURAKUNTATYÖ 211 Jumalanpalvelustoiminta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,33 94,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,33 94,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,97 122,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,64-273,36 99,9 Vyörytystulot/-menot , ,56 101,1 Laskennalliset erät , ,56 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,71 100,2 212 Hautaan siunaaminen TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,40-893,60 98,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,40-893,60 98,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,95 24,95 116,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,35-868,65 98,9 Vyörytystulot/-menot ,16 427,16 101,1 Laskennalliset erät ,16 427,16 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) ,51-441,49 99,6 213 Muut kirkolliset toimitukset TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,61 92,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,61 92,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,12 87,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,73 91,7 Vyörytystulot/-menot ,14 663,14 101,2 Laskennalliset erät ,14 663,14 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,59 94,3 214 Tiedotus ja viestintä TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,47 98,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,47 98,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,83 157,83 105,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,64 98,6 Vyörytystulot/-menot ,41 590,41 101,6 Laskennalliset erät ,41 590,41 101,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,23 99,0

34 TILINPÄÄTÖS (82) 215 Muut seurakuntatilaisuudet TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00 150,00 70,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,88 87,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,88 87,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,58 82,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,46 84,3 Vyörytystulot/-menot ,05 230,05 101,1 Laskennalliset erät ,05 230,05 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,41 87,9 216 Jampan seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 213,00-213,00-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,13-130,87 99,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,13-343,87 97,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,29-206,71 97,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,42-550,58 97,8 Vyörytystulot/-menot ,62 220,62 104,3 Laskennalliset erät ,62 220,62 104,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) ,04-329,96 98,9 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 217 Muu seurakuntatyö TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,34 93,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,34 93,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,81 87,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,15 92,3 Vyörytystulot/-menot ,22 148,22 105,6 Laskennalliset erät ,22 148,22 105,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,93 92,5 221 Musiikkityö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,40 187,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,57 98,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,97 96,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,85 98,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,82 97,6 Vyörytystulot/-menot ,52 516,52 101,0 Laskennalliset erät ,52 516,52 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,30 98,0

35 TILINPÄÄTÖS (82) 222 Aikuistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,80 126,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,17 78,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,97 70,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,69 178,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,72 119,7 Vyörytystulot/-menot ,10 343,10 101,7 Laskennalliset erät ,10 343,10 101,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,82 117,5 224 Lähetystyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,03 168,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,26 114,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,23 107,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,82 178,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,05 113,2 Vyörytystulot/-menot ,96 352,96 101,2 Laskennalliset erät ,96 352,96 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,01 111,7 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö_ summa % 230 Perhetyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,65 49,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,13 78,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,48 85,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,91 145,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,43 663,43 100,7 Vyörytystulot/-menot ,91 288,91 104,3 Laskennalliset erät ,91 288,91 104,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) ,34 952,34 101,0 231 Pyhäkoulutyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,80 927,20 37,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,49 89,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,29 89,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,45 74,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,74 84,9 Vyörytystulot/-menot ,20 333,20 101,2 Laskennalliset erät ,20 333,20 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,54 87,5

36 TILINPÄÄTÖS (82) 232 Päiväkerhotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,20 255,80 95,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,06 87,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,26 87,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,51 88,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,77 87,8 Vyörytystulot/-menot , ,09 101,0 Laskennalliset erät , ,09 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,68 91,7 233 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,00 117,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,08 98,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,08 84,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,71 59,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,79 71,2 Vyörytystulot/-menot , ,73 101,0 Laskennalliset erät , ,73 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,06 77,7 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 234 Varhaisnuorisotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,90 75,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,62 76,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,72 77,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,80 87,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,52 81,6 Vyörytystulot/-menot ,62 867,62 101,2 Laskennalliset erät ,62 867,62 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,90 84,8 235 Rippikoulutyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00-500,00 101,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,88 95,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,88 96,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,30 87,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,18 93,7 Vyörytystulot/-menot ,19 852,19 101,0 Laskennalliset erät ,19 852,19 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,99 94,9

37 TILINPÄÄTÖS (82) 236 Nuorisotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00 875,00 90,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,22 76,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,22 75,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,47 84,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,69 80,2 Vyörytystulot/-menot ,64 549,64 100,8 Laskennalliset erät ,61 549,64 100,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,05 82,6 237 Koulu- ja oppilaitostyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,16 74,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,16 74,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,73 89,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,89 79,8 Vyörytystulot/-menot ,82 192,82 102,9 Laskennalliset erät ,82 192,82 102,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,07 81,9 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö summa % 239 Partiotoiminta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,00-810,00 87,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,00-810,00 87,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,58 40,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,58 43,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,58 43,4 240 Kampuspappi-projekti TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,82 664,18 95,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,64 92,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,46 89,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,00-931,00 37,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,46 85,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,46 85,2 241 Perhekerhotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,00 205,2 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,98 98,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,98 97,1

38 TILINPÄÄTÖS (82) TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,82 126,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,84 102,6 Vyörytystulot/-menot ,04 454,04 101,6 Laskennalliset erät ,04 454,04 101,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,88 102,5 251 Diakonia TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,28 82,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,85 92,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,57 93,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,56 90,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,13 93,0 Vyörytystulot/-menot , ,64 101,1 Laskennalliset erät , ,64 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,49 94,8 252 Yhteiskuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00-640,00 180,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,07 93,0 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö summa % TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,07 91,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,94 103,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,13 96,8 Vyörytystulot/-menot ,08 302,08 101,1 Laskennalliset erät ,08 302,08 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,05 97,6 253 Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,75 105,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,12 93,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,87 75,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,45 80,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,32 76,3 Vyörytystulot/-menot , ,93 101,0 Laskennalliset erät , ,93 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,39 86,8 254 Sairaalasielunhoito TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,79 91,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,79 91,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,79 91,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,79 91,1

39 TILINPÄÄTÖS (82) 255 Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,42 43,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,42 43,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,37 232,37 236,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,05 49,9 Vyörytystulot/-menot ,08 182,08 114,2 Laskennalliset erät ,08 182,08 114,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,97 62,2 256 Sielunhoito TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,80 95,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,80 95,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,63-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,83 105,1 Vyörytystulot/-menot ,37 340,37 101,7 Laskennalliset erät ,37 340,37 101,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,20 104,0 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 257 Kirpputori TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,52 108,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,72 113,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,20-23,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) ,20-233,20 566,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,28 87,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,72-949,28 94,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) ,72-949,28 94,2 258 Kansainvälinen diakonia TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,00-3,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,28 75,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,28 78,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,23 110,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,05 82,4 Vyörytystulot/-menot ,73 90,73 103,0 Laskennalliset erät ,73 90,73 103,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,32 82,8

40 TILINPÄÄTÖS (82) 4 pl HAUTAUSTOIMI 411 Hautausmaahallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.000, ,00-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,64 92,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,64 85,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,64 85,7 Vyörytystulot/-menot ,08 213,08 101,8 Laskennalliset erät ,08 213,08 101,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,56 90,5 421 Siunauskappeli TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,45 127,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,50 74,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,95 64,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,95 64,5 Poistot ja arvonalentumiset ,80 0, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,40 23,4 Vyörytystulot/-menot ,14 220,14 103,5 Laskennalliset erät , ,26 78,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,41 71,9 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 422 Huoltorakennukset TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,20 123,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,62 48,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,82 39,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,82 39,8 Poistot ja arvonalentumiset ,72-3,28 99,9 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,80-373,20 22,3 Vyörytystulot/-menot ,56 212,56 103,9 Laskennalliset erät ,36-160,64 97,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,74 49,1 423 Hautausmaa TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,25 237,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,73 95,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,98 94,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,00 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,98 94,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 708,3

41 TILINPÄÄTÖS (82) Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,20 58,5 Vyörytystulot/-menot ,99 298,99 101,3 Laskennalliset erät , ,21 93,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,17 121,6 424 Kirkkotarha TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,31 516,31 235,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,31 516,31 235,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,31 516,31 235,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) ,31 516,31 235,9 425 Tunnustukseton hautausmaa TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,80 42,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,80 42,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,80 42,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,80 42,5 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 431 Varsinainen hautaustoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,40 163,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,34 140,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,94 713,94 104,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,94 713,94 104,5 Vyörytystulot/-menot ,26 82,3 Laskennalliset erät ,26 82,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,32 94,5

42 TILINPÄÄTÖS (82) 5 pl KIINTEISTÖTOIMI 511 Kiinteistöhallinto TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,56 54,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,56 54,7 TOIMINTATUOTOT (sisäiset) TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,64-133,36 76,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,92 54,9 Poistot ja arvonalentumiset ,96-0, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,96 23,4 Vyörytystulot/-menot , ,97 57,5 Laskennalliset erät , ,01 58,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kirkko TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,44-752,44 401,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,22 94,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,66 93,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,69 89,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,03 74,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 105,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,56 24,4 Vyörytystulot/-menot , ,47 57,2 Laskennalliset erät , ,03 38,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 531 Seurakuntatalo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,59 74,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,11 116,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,70 120,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,73 106,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,97 78,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,35 98,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,08 23,1 Vyörytystulot/-menot , ,54 57,5 Laskennalliset erät , ,62 38,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0

43 TILINPÄÄTÖS (82) 532 Laurilan seurakuntakoti TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,80 147,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,85 90,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,65 81,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,17 80,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -9,00 9,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,52 76,0 Poistot ja arvonalentumiset ,36-4, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,92 23,6 Vyörytystulot/-menot , ,44 57,7 Laskennalliset erät , ,36 38,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kirkonkulma TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,75 289,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,71 169,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,96 165,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,47 114,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -95,00 95,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,49 93,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 136,3 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,39 28,2 Vyörytystulot/-menot , ,34 57,5 Laskennalliset erät , ,73 29,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 534 Jampan seurakuntakoti TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,18 130,82 96,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,09 108,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,91 108,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,82 98,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -8,00 8,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,73 73,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,26 108,6 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,71 24,5 Vyörytystulot/-menot , ,28 57,4 Laskennalliset erät , ,99 37,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 0

44 TILINPÄÄTÖS (82) 535 Kirkkopiha TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00-4,00 101,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,89 78,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,89 78,1 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,00 74,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,11 68,5 Poistot ja arvonalentumiset ,52-1, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,08 24,2 Vyörytystulot/-menot , ,55 57,1 Laskennalliset erät , ,63 34,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) Vanhakirkko TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,18 178,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,18 82,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,36 74,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,23 73,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,87 69,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,88 24,0 Vyörytystulot/-menot , ,71 57,2 Laskennalliset erät , ,59 42,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö summa % 541 Anttola TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,00 121,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,67 119,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,33 124,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) ,00 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,33 135,3 Poistot ja arvonalentumiset ,20-5,80 99,8 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,28 24,2 Vyörytystulot/-menot ,55-33,45 72,1 Laskennalliset erät , ,73 26,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,86-100,0

45 TILINPÄÄTÖS (82) 542 Asuinosakkeet TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,52 120,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,23 479,23 100,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,29 468,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,29 468,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,29 468,3 551 Leiriniemi TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,69 111,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,40 76,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,09 68,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,20 73,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -38,30 38,30-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,41 85,0 Poistot ja arvonalentumiset ,40 6,40 100,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,64 22,5 Vyörytystulot/-menot , ,17 57,3 Laskennalliset erät , ,81 34,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) Toimitilat (omat) TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,56 511,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,01 91,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,57 89,1 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,68 79,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,11 57,1 Poistot ja arvonalentumiset ,48 4, Laskennalliset erät Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö summa % Sisäiset korkomenot , ,00 16,1 Vyörytystulot/-menot , ,59 57,2 Laskennalliset erät , ,59 28,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kerhotilat (vuokra) TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,00 638,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,37 83,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,37 80,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,03 86,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,40-100

46 TILINPÄÄTÖS (82) TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,06 74,7 Poistot ja arvonalentumiset ,92-2, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,20-302,80 18,2 Vyörytystulot/-menot , ,18 57,4 Laskennalliset erät , ,98 55,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) Loutin kerhotalo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,70 129,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,10 798,10 102,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,40-501,60 98,4 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,36 82,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,76 66,0 Poistot ja arvonalentumiset ,44-1,56 100,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,20 21,9 Laskennalliset erät , ,20 21,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) Seurakuntakeskuksen keittiö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,18 91,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,18 91,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,18 91,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 0 0 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö summa % 581 Maa- ja metsätalous TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00 700,00 65,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,08 189,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,08 217,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,08 217,7 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,75-204,25 70,0 Laskennalliset erät ,75-204,25 70,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,83 207,1

47 TILINPÄÄTÖS (82) 600 Tuloslaskelmaosa TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 0 0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,30 25,8 Vyörytystulot/-menot , ,64 95,7 Laskennalliset erät , ,94 77,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,94 77,6 3.7 Tuloslaskelmaosa Järvenpään seurakunta Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Tuloslaskelmaosa TOIMINTAKATE 0 0 VEROTULOT , ,11 96,9 VEROTUSKULUT , ,20 101,0 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,84 94,1 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,92 209,2 Muut rahoitustuotot , ,87 149,8 Sisäiset korkotuotot , ,30 25,8 Arvonalentumiset sijoituksista ,12-337,88 66,2 Korkokulut ,00 Muut rahoituskulut , ,74 65,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,89 42,0 VUOSIKATE , ,36 95,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot , ,78 230,8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,78 230,8 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot , ,64 95,7 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT , ,64 95,7 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , , Kulut , ,00-100

48 TILINPÄÄTÖS (82) Siirto rahastosta/rahastoon , ,80-155,3 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,22 96,8 POISTOERON LISÄYS(-) /VÄHENNYS(+) , , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,82 97,5 3.8 Menolajeittain Järvenpään seurakunta Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Korvaukset muilta seurakunnilta , ,29 75,0 Keravan seurakunta , ,28 103,1 Tuusulan seurakunta , ,12 107,8 Nurmijärven seurakunta ,35-167,35 105,6 Kukkien myynti ,00-500,75 162,6 Muu myynti 1.339, ,85-100,0 Myyntituotot sukututkimuksista ,80-443,80 111,0 Ruokamaksut ,00 Ruokamaksut ja myyntitulot alv24%/13% , ,34 111,5 Myyntitulot alv 12/13 % ,62-759,62 859,6 Leirimaksut , ,06 69,6 Kanttiinin tulot ,05-78,05 178,1 Tarjoilu , ,91 124,4 Valokopio- ja av-välinemaksut ,49 79,51 20,5 Majoitusmaksut , ,76 92,0 Liinavaatemaksut ,12-125,12 350,2 Puhelut Saunamaksut ,25-116,25 107,8 Muut maksut 50 17,89 32,11 35,8 Retki- ja matkamaksut , ,80 383,5 Kerhomaksut , ,50 111,6 Haudan lunastusmaksut , ,40 154,0 Hautauspalvelumaksut , ,44 155,6 Kappelimaksut ,45-486,45 108,8 Säilytystilamaksut , ,00 170,5 Kilpitulot , ,00 207,0 Muut hautaustoimen maksut , , ,0 Myyntitulot (ilman alv) , ,52 108,7 Muut maksut ja korvaukset , ,65 136,5 Asuinhuoneistojen vuokrat , ,17 117,5

49 TILINPÄÄTÖS (82) Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä , ,14 118,2 Muut vuokratuotot ,01-760,01 216,9 Pöytäliinojen pesukorvaukset , ,14 162,5 Puun myyntitulot ,00 700,00 65,0 Muut kolehdit ,60-445,60 161,0 Yhteisvastuu-keräyksen tuotot , ,64 69,2 Muut keräystuotot , ,03 136,1 Myyjäistuotot ,72-345,72 103,4 Muut lahjoitustuotot 1.859, ,20-100,0 Matalapalkkatuki ,00 Kansaneläkelaitoksen korvaukset ,56-849,56 103,9 Valtionapu opintokerhoihin ,00 262,00 89,1 Oppisopimuskoulutuskorvaukset , ,00 130,7 Valtionapu iltapäiväkerhotoimintaan , ,00 123,5 Muut tuet ja avustukset 448,00-448,00-100,0 Muut tuet ja avustukset 700,00-700,00-100,0 Muut tuotot , ,30-100,0 Myyntitulot (s) ,20-233,20 566,4 Tarjoilupalvelut (s) , ,18 91,9 Toimistopalvelut (s) , ,94 72,0 Tarjoilu (s) , ,90 72,1 Valokopio- ja av-välinemaksut (s) ,60 127,40 9,0 Majoitus (s) , ,00 69,5 Liinavaatemaksut (s) ,00 108,00 78,4 Muut maksut (s) 50 20,00 30,00 40,0 Saunamaksut (s) ,00-38,00 102,5 Sisäiset vuokrat (s) , ,60 94,0 Sisäiset vuokratuotot seurakuntatyöltä , ,08 91,3 Luottamushenkilöpalkkiot , ,25 75,6 Henkilökunnan kokouspalkkiot ,33-766,67 87,2 Vak.viranhaltijoiden kk-palkat , ,34 80,5 Määräaik.viranhalt.kk-palkat , ,39 138,4 Työsuhteisten kuukausipalkat , ,28 86,5 Määräaik.työsuht. kuukausipalkat , ,21 74,4 Erilliskorvaukset , ,27 122,2 Sairaus-, äitiys- ja vanhemp.lom.sij , ,79 133,3 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset , ,60 187,8 Tunti- ja urakkapalkat , ,46 122,3 Asuntoedut , ,00-100,0 Muut luontoisedut -410,40 410,40-100,0 Työnohjaajalle maksetut palkkiot , ,00 12,9 Asiantuntijapalkkiot , ,00 31,7 Kerhonohjaajapalkkiot , ,10 66,1 Esiintymispalkkiot , ,99 82,2 Toimituspalkkiot , ,00 182,6

50 TILINPÄÄTÖS (82) Muut palkat ja palkkiot , ,80 591,2 Jaksotetut palkat , ,00-100,0 Sosiaalivakuutusmaksut , ,01 89,4 Eläkemaksut , ,98 90,3 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,25 80,3 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 129,00-129,00-100,0 Jaksotetut eläkemaksut , ,00-100,0 Sairausvakuutuskorvaukset , ,50-100,0 Tapaturmakorvaukset 3.948, ,46-100,0 Muut henkilöstömenojen oikaisuerät Kuntoutusraha Postipalvelut , ,18 89,0 Puhelinpalvelut , ,52 95,1 Puhelinpalvelut (dataliikenne) , ,31 56,5 Painatukset ja ilmoitukset , ,76 68,1 Toimisto- ja pankkipalvelut , ,92 146,6 Atk-palvelukset , ,50 60,3 Ohjelmistolisenssit , ,82 110,4 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,85 114,0 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapit , ,09 68,1 Alueiden rakentamis- ja kunnossapit.palv , ,72 87,1 Jätehuolto , ,67 110,7 Koneiden ja laitteiden rakentamis-ja kun , ,67 133,9 Matkakorv. sekä majoitus ja rav.palv.hlö , ,23 107,7 Hlökunnan koul.aih. matka, maj. ja rav.p , ,84 113,9 Matkak. ja maj. ja rav. palv. muille , ,00 88,8 Kuljetuspalvelut henkilökunnalle , ,78 8,2 Kuljetuspalvelut muille , ,60 72,5 Koulutuspalvelut henkilökunnalle , ,89 46,3 Koulutuspalvelut muille kuin omalle hlök , ,00 4,6 Asiantuntijapalvelukset , ,23 40,4 Asiantuntijapalvelut työnohjauksesta , ,50 41,3 Työkyvyn ylläpito Musiikki- ja ohjelmapalvelut , ,47 69,0 Vartiointipalvelukset ,70-317,30 96,2 Metsänhoitokulut ,87-869,13 48,9 Tuhkaukset , ,00-100,0 Toimintavakuutukset ,73 311,73 104,0 Omaisuusvakuutukset , ,73 52,6 Uudenmaan sairaalasielunhoito ,00-62,00 99,8

51 TILINPÄÄTÖS (82) HUS ,00 Kehitysvammahuollon teologit , ,79 73,4 Hyvinkään aluesairaala ,00 125,00 101,3 Ruotsinkielinen palveleva puhelin ,68-44,32 63,1 Työterveyshuolto , ,29 104,2 Tapaturmakulut Muut palvelut -847,00 847,00-100,0 Keittiön tilaustarjoilu (s) , ,18 91,9 Leiriniemen leirit (s) , ,60 70,7 Leiriniemen retket (s) , ,20 47,9 Leiriniemen tilaustarjoilu (s) , ,50 300,0 Ostot srk:n kirpputorilta (s) ,20 233,20 566,4 Taloustoimiston palvelut (s) , ,94 72,0 Maa- ja vesialueiden vuokrat -614,00 614,00-100,0 Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiövastikkeet , ,73 101,7 Koneiden ja laitteiden vuokrat , ,37 61,4 Leasing-laitteiden vuokrat , ,68 199,1 Leasing-ohjelmistojen vuokrat , ,19 816,3 Muut vuokrat , ,00 10,3 Koulutilojen käyttökorvaukset ,40-905,60 9,4 Sisäiset vuokrakulut (s) 623,00 623,00-100,0 Hallinnon sisäiset vuokrakulut ,81 286,81 100,7 Seurakuntatyön sisäiset vuokrakulut , ,89 91,0 Hautaustoimen sisäiset vuokrakulut ,00 Toimistotilan vuokra (s) , ,00 71,1 Kalusteet , ,27 74,2 Taide-esineet , ,00 160,0 Atk-laitteet , ,44 109,2 Muut koneet ja laitteet , ,00 70,3 Työvälineet ja työkalut , ,94 66,4 Keittiövälineet ja astiastot , ,52 46,0 Toimistotarvikkeet , ,28 88,5 Askartelutarvikkeet , ,04 56,8 Valokuvat ,04 424,04 178,5 Kopiointi- ja monistusmateriaalit , ,05 95,0 Elintarvikkeet , ,28 104,7 Keittiön oheistarvikkeet , ,64 125,5 Kanttiinin tarvikkeet ,62 189,62 289,6 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , ,75 108,1 Poltto- ja voiteluaineet , ,21 167,1 Lämmitys , ,51 93,6 Sähkö , ,80 125,3 Vesi ,89 460,11 96,0 Korjaus- ja huoltotarvikkeet , ,59 163,9 Kilpimenot ,68 733,68 188,4

52 TILINPÄÄTÖS (82) Puutarhatarvikkeet , ,78 86,0 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet , ,89 79,3 Kukat ja kynttilät , ,28 69,4 Vaatteisto ,51-657,49 83,6 Suojavaatteet ,85 54,85 101,0 Ehtoollistarvikkeet ,97 515,97 112,9 Kirjallisuus ja lehdet , ,40 102,9 Vihkiraamatut ym. lahjaksi ost. kirjallisuus , ,11 64,3 Lahjaesineet ja huomionosoitukset , ,35 59,6 Henkilökunnan muistamiset , ,15 114,3 Muut aineet ja tavarat ,66-233,34 66,7 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet , ,32 34,4 Leikkikalut , ,53 23,5 Urheilu- ja vapaa-ajantarvikkeet , ,98 41,3 Polttopuut ,00 Lähetystyö ,00 100,0 Merimieskirkko ,90 480,90 109,6 Kirkon ulkomaanapu ,00 100,0 Rovastikunnallinen ystävyystyö ,70-50,30 98,5 Projektiavustukset , ,00 55,7 Vanhustyön verkostoprojekti ,00 100,0 Rinkula ,00 100,0 Diakonia-avustukset , ,40 66,3 Terijoen palkkatuki ,00 100,0 Pöltsamaan palkkatuki ,00 100,0 Muut avustukset , ,60 161,4 Prima Vista , ,40 141,6 Kirkkokuoro , ,21 85,8 Canzonetta Nova ,00 280,00 102,9 PR-toiminta ,12-24,88 98,3 Partio Kiehiset ,00 100,0 Partio Metsänkävijät ,00 100,0 Lapsikuoro , ,00 37,0 Harmoniakuoro , ,00 26,4 Haarajoen kyläkuoro , ,25 39,5 Torikoris ,00-250,00 16,7 Seuraa tähteä -tapahtuma , ,58 16,8 Kävelykadun tapahtumat , ,75 12,6 Taidetapahtuma srk-opisto ,00 Partio Törmän Tähystäjät ,00 Kunnallisvero ,79 181,79 145,4 Kiinteistövero , ,87 139,6 Pääomatuloista maksettava tulovero Metsänhoitomaksu -48,08 48,08-100,0 Muut verot ,39 161,39 112,9

53 TILINPÄÄTÖS (82) Jäsenmaksut ,05-193,95 96,4 Nettotulojen siirto erit.katt. rah. lis , ,39-100,0 Luottotappiot ,71 692,71 414,9 Muut kulut , , ,6 Lupamaksut ,00 Kirkollisverotulot , ,25 96,2 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,14 106,1 Osuus verotuskuluista , ,20 101,0 Kirkon keskusrahastomaksut , ,84 94,1 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista , ,73 209,0 Verotilitysten korot ja korotukset 2,38-2,38-100,0 Viivästyskorot 44,29-44,29-100,0 Osingot ja osuuspääomien korot , ,57 125,9 Sijoitusarvopapereiden myyntivoitot , ,30 197,7 Sisäiset korkotuotot aine 84,32-84,32-100,0 Sisäiset korkotuotot muista pitkäv. menoista , ,80 2,1 Sisäiset korkotuotot maa- ja vesialueista , ,56 25,0 Sisäiset korkotuotot haut.toim. pys.vast , ,04 189,9 Sisäiset korkotuotot rakennuksista , ,26 24,3 Sisäiset korkotuotot kiint. rak. ja lait ,64 884,36 47,0 Sisäiset korkotuotot koneista ja kalusto ,32 711,68 66,4 Arvonalentumiset vaihtuvien vast. sijoit ,12-337,88 66,2 Muut korkokulut Viivästyskorot ,31 25,31 125,3 Muut rahoituskulut , ,30 66,4 Sisäiset korkokulut ainee -84,32 84,32-100,0 Sisäiset korkokulut muista pitkäv. menoista , ,80 2,1 Sisäiset korkokulut maa- ja vesialueista , ,56 25,0 Sisäiset korkokulut haut.toimen pys.vast , ,04 189,9 Sisäiset korkokulut rakennuksista , ,26 24,3 Sisäiset korkokulut kiint. rak. ja laitt ,64-884,36 47,0 Sisäiset korkokulut koneista ja kalusto ,32-711,68 66,4 Poistot aineettomista hyö -481,82 481,82-100,0 Poistot muista pitkävaik. menoista ,92-2,08 100,0 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista , ,34 344,0 Poistot rakennuksista , ,98 102,4 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitt , ,60 114,1

54 TILINPÄÄTÖS (82) Poistot koneista ja kalustosta , ,13 228,3 Pysyvien vastaavien myynti , ,96 116,4 Muut satunnaiset tuotot , ,82 516,9 Kirjauskäytännön muutoksesta aih. oikaisut Sisäiset vyörytystuotot hallintotoimelle , ,96 104,7 Sisäiset vyörytystuotot kiinteistötoimelle , ,97 57,5 Sisäiset vyörytystuotot verotus- ja keskusrahastomaksuista , ,64 95,7 Sisäiset vyörytyskulut , ,64 95,7 Sis. vyörytyskulut seurakunnall.toiminnalle , ,45 104,9 Sis. vyörytysk. hautaustoimelle ,51-443,49 98,8 Sis. vyörytysk. kiinteistötoimelle , ,97 57,5 Tuotot , ,20-100,0 Kulut , ,00-100,0 Siirto rahastosta/rahastoon , ,80-155,3 Poistoeron vähennys (+) ,40-6,40 100,0 Yhteensä , ,47-35,4

55 TILINPÄÄTÖS (82) 3.9 Hautainhoitorahaston toteutumavertailu Toteutumavertailu Ulkoinen Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Kesähoitomaksut , ,30 124, Muut hoitomaksut Jaksotetut hoitomaksut , ,36 112, Maksutuotot , ,66 117, Tuet ja avustukset Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT , ,66 117, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vak.viranhaltijoiden kk-palkat ,39-139,61 98, Määräaik.viranhalt.kk-palkat ,61-52,39 98, Työsuhteisten kuukausipalkat ,74-39,26 99, Määräaik. työsuht. kuukausipalkat , ,17 155, Sairaus-, äitiys- ja vanhemp.lomasij Vuosiloma- ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat Palkat ja palkkiot , ,91 128, Henkilöstösivukulut Sosiaalivakuutusmaksut ,15 271,15 128, Eläkevakuutusmaksut KIEL , ,52 126, Muut sosiaalivakuutusmaksut ,94 586,94 148, Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstösivukulut , ,61 128, Henkilöstökulut , ,52 128, Palvelujen ostot Postipalvelut ,78 16,78 108, Painatukset ja ilmoitukset Toimisto- ja pankkipalvelut ,91 61,91 161, Atk-palvelukset Jätehuolto ,10-99,90 75, Koneiden ja laitt. rak. ja korj. kulut ,28-692,72 65, Matkakorv., majoitus ja rav.palv. hlöstö ,61-34,39 65, Asiantuntijapalvelukset , Vakuutukset Palvelujen ostot , ,32 57,4

56 TILINPÄÄTÖS (82) Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiöv , Vuokrat , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet -292,74 292, Muut koneet ja laitteet Työvälineet ja -kalut ,11-347,89 13, Toimistotarvikkeet ,72-175,28 12, Kopiointi ja monistusmateriaalit ,74 1,74 101, Poltto- ja voiteluaineet , , Vesi ,05 664,05 147, Puutarhatarvikkeet , ,32 72, Suojavaatteet -91,15 91, Ostot tilikauden aikana ,80-963,20 91, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,80-963,20 91, Muut toimintakulut Muut kulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT , ,00 115, TOIMINTAKATE , ,34 112, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Korkotuotot sijoituksista ja talletuksis , ,70 211, Korkotuotot , ,70 211, Muut rahoituskulut -222,16 222, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,54 205, VUOSIKATE , ,20 92, TILIKAUDEN TULOS , ,20 92, TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,532, ,20 92,1

57 TILINPÄÄTÖS (82) 3.10 Hautainhoitorahaston tase Ulkoinen HAUTAINHOITORAHASTON TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,95 Rahoitusarvopaperit , ,95 Rahat ja pankkisaamiset , ,06 Saamiset , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,01 VASTAAVAA , ,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,70 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,28 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,28 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,63 Muut velat 5.926,86 Siirtovelat 6,55 4,40 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,03 VIERAS PÄÄOMA , ,31 VASTATTAVAA , ,01

58 TILINPÄÄTÖS (82) 4 LIITETIEDOT 4.1 Tilinpäätöksen liitetiedot Kirjanpitolain 3: 2 1 mom mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen laatimista koskevina liitetietoina on esitettävä KPA 2:2 mukaiset tiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät a) Verotuloiksi on kirjattu tammi joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot. b) Tulot ja menot on tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoritusperusteella tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi. c) Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen kirkkovaltuuston hyväksymän avaavan taseen periaatteiden mukaisesti vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla Perustelut, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Oikaisuja ei ole tehty Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa Tiedot ovat vertailukelpoisia Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Ei ole Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen Ei ole. 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Toimintakertomuksessa on erillinen henkilökuntakertomus. Palkkoina on ilmoitettu suoriteperusteisten rahapalkkojen yhteismäärä. Eläkekulut on esitetty suoriteperusteisesti yhteissummana.

59 TILINPÄÄTÖS (82) Pakolliset henkilöstökulut muutos ulkoinen/sisäinen % Palkat ,9 Kokouspalkkiot ,0 Muut palkkiot ,0 Sosiaalivakuutusmaksut ,2 Eläkevakuutusmaksut ,6 Muut henkilöstökulut ,2 Saadut korvaukset ,1 Yhteensä ,3 Y:\Talous\Tilinpäätös\Tuloslaskelman liitetiedot\2012\henkilöstökulut 3 taulukkoa.2012 Vapaaehtoiset henkilöstökulut muutos % Matkakorvaukset sekä maj.- ja rav.palv. hlökunnalle ,5 Hlökunnan koulutuksesta aih. matka-, maj.- ja rav.palv. korvaukset ,6 Kuljetuspalvelut henkilöstölle ,9 Koulutuspalvelut henkilöstölle ,6 Työterveyshuolto (netto) ,0 Lahjat henkilökunnalle ,2 Työkyvyn ylläpito ,0 Yhteensä ,4 Y:\Talous\Tilinpäätös\Tuloslaskelman liitetiedot\2011\henkilöstökulut 3 taulukkoa.2012 Henkilöstökulut pakolliset vapaaehtoiset

60 TILINPÄÄTÖS (82) Seurakunnan vakuutukset Seurakunta on ottanut vakuutukset Pohjola Oyj:ltä. Seuraavana on erittely voimassa olleista vakuutuksista. Rakennukset irtaimistoineen ovat ns. täysarvovakuutuksen piirissä. OMAISUUSVAKUUTUKSET Kirkkovakuutus, Perusomavastuu vak. määrä vak. maksu kirkon irtaimisto ,52 kirkon kellot ,02 urut ,79 vanhan kirkon kellot ,54 siunauskappelin kellot ,17 urut ,55 Yhteensä ,59 Yhdistelmävakuutus Rakennukset irtaimistoineen: seurakuntatalo, Vanhakirkko, Kirkonkulma, Laurilan srk-koti, Anttola, haut.maan huoltorak. varastorak., uusi varastorak. ja sähkökoppi, Leiriniemen päärakennus, autokatos, saunarak., grilli- ja huvimajakatokset, Kirkkopiha, Mankalan, Haarajoen, Jampan, Loutin kerhot., Rekikadun ja perheasiain neuv.keskuksen irtaimistot, vuokrattujen kerhotilojen irtaimistot, Avant Multicat-ruohonleikkuri jne Perusomavastuu rakennukset Perusomavastuu irtaimisto vak.maksu Omaisuusriskivakuutus 4 562,18 Vastuuvakuutus, omavastuu 500 maksu jaettu 2011 palkkojen tehtäväalueiden suhteessa 2 023,92 Maksu yhteensä 6 586,10 Metsävakuutukset Mittaturva Täysarvovakuutus, omavastuu 150 Enimmäiskorvaus myrskyvah. 16 /k-m3 Rajala (hautausmaa), Jokela ja Leiriniemi 148,97 Moottoriajoneuvovakuutukset Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 339,73 XVH-589 liikennevakuutus 280,79 Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 586,03 SKI-789 liikennevakuutus 343,89 Ford Transit-pakettiauto autovakuutus 697,98 NHI-511 liikennevakuutus 280,79 Case International-traktori autovakuutus 59,96 liikennevakuutus 92,32

61 TILINPÄÄTÖS (82) John Dere-maataloustraktori liikennevakuutus 121,00 Bobcat-moottorityökone liikennevakuutus 361,38 Aromatic-moottorityökone liikennevakuutus 271,04 Muuli-perävaunu liikennevakuutus 20,93 Lewo-perävaunu liikennevakuutus 19,59 Maksut yhteensä 3 475,43 HENKILÖVAKUUTUKSET Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vak. maksun perustana oleva palkkasumma Kiinteä erikoismaksu Lakisääteinen tapaturmavakuutus ,71 Vapaa-ajan vakuutus TapVL 57/ ,98 Yhteensä ,69 Työntekijän ryhmähenkivakuutus 2 195,34 Työttömyysvakuutus Työnantajan osuus koko palkkasummasta , ylittävästä osasta 3,20 % alittavasta osasta 0,80% Palkansaajan osuus ,66 0,60% Pakolliset vakuutukset yhteensä ,55 Seurakunnan tapaturmavakuutus (vapaaehtoinen) Vakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan toimintoihin osallistuvat henkilöt. Vakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka sattuvat vakuutetulle seurakunnan pääjärjestäjänä järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa Suomessa. Maksut yhteensä 2 749,71 Yrityksen matkaturvavakuutus /995 Vakuutuskausi henkilökunnalle voimassa rajoituksetta koti- ja ulkomaanmatkoilla 142,69 OMAISUUSVAKUUTUKSET Kirkkovakuutus, Perusomavastuu vak. määrä vak. maksu kirkon irtaimisto ,98 kirkon kellot ,11 urut ,35

62 TILINPÄÄTÖS (82) vanhan kirkon kellot ,75 siunauskappelin kellot ,19 urut ,86 Yhteensä ,95 Yhdistelmävakuutus rakennukset irtaimistoineen: seurakuntalo, Vanhakirkko, Puutalo, Laurilan srk-koti, Anttola, haut.maan huoltorak. varastorak., uusi varastorak. ja sähkökoppi, Leiriniemen päärakennus, autokatos, saunarak., grilli- ja huvimajakatokset, Kirkkopiha, Mankalan, Haarajoen, Jampan, Loutin kerhot., Rekikadun ja perheasiain neuv.keskuksen irtaimistot, vuokrattujen kerhotilojen irtaimistot, Avant Multicat-ruohonleikkuri jne Perusomavastuu rakennukset Perusomavastuu irtaimisto vak.maksu Omaisuusriskivakuutus 4 128,73 Vastuuvakuutus, omavastuu 500 maksu jaettu 2009 talousarvion tehtäväalueiden suhteessa 1 953,08 Maksu yhteensä 6 081,10 Metsävakuutukset Mittaturva Täysarvovakuutus, omavastuu 150 Enimmäiskorvaus myrskyvah. 14 /k-m3 Rajala (hautausmaa), Jokela ja Leiriniemi 141,32 Moottoriajoneuvovakuutukset Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 323,01 XVH-589 liikennevakuutus 257,89 Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 483,93 SKI-789 liikennevakuutus 357,84 Ford Transit-pakettiauto autovakuutus 555,82 NHI-511 liikennevakuutus 343,83 Case International-traktori autovakuutus 58,22 liikennevakuutus 87,93 Holder-traktori liikennevakuutus 87,93 Bobcat-moottorityökone liikennevakuutus 410,66 Aromatic-moottorityökone liikennevakuutus 246,40 Muuli-perävaunu liikennevakuutus 18,50 Lewo-perävaunu liikennevakuutus 19,59 Maksut yhteensä 3 251,55 HENKILÖVAKUUTUKSET Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vak. maksun perustana oleva palkkasumma Kiinteä erikoismaksu Lakisääteinen tapaturmavakuutus ,85 Vapaa-ajan vakuutus TapVL 57/3 968,21 Yhteensä ,06

63 TILINPÄÄTÖS (82) Työntekijän ryhmähenkivakuutus 2 338,17 Työttömyysvakuutus Työnantajan osuus koko palkkasummasta , ylitt. osasta 2,95 % alitt. osasta 0,75% Palkansaajan osuus ,43 0,40% Pakolliset vakuutukset yhteensä ,04 Seurakunnan tapaturmavakuutus (vapaaehtoinen) Vakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan toimintoihin osallistuvat henkilöt. Vakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka sattuvat vakuutetulle seurakunnan pääjärjestäjänä järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa Suomessa. Maksut yhteensä 2 749,71 Yrityksen matkaturvavakuutus /995 Vakuutuskausi ulkomaanmatkoilla kaikkialla maailmassa 142,69 Kaikki vakuutusmaksut yhteensä ,04 ( ,40) Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaisina tuloina on kirjattu pysyvien vastaavien myyntivoitot ,96. Perheasianneuvottelukeskuksen vanhojen laskelmien oikaisumaksuja aiemman sopimuksen ajalta Tuusulan seurakunnalle ,51 ja Keravan seurakunnalle ,16. Kehä IT:n vuoden 2011 loppulasku ,15. Satunnaiset tuotot ovat yhteensä , Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät Ei ollut.

64 TILINPÄÄTÖS (82) 4.3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat (Käyttöomaisuus ja poistot) Käyttöomaisuuden Aineettomat Muut pitkä- Maa- ja Kiinteät Koneet ja Muut Kesken- Asuntomuutokset oikeudet vaikutteiset vesialueet Hautausmaat Rakennukset rakenteet kalusto aineelliset eräiset osakkeet YHTEENSÄ menot ja laitteet hyödykkeet työt Alkuperäinen hankintameno , , , , , , , ,97 0, , ,73 Ennen tilikautta ker. lisäykset ,66 0, , , , , ,11 0, ,40 0, ,02 Ennen tilikautta ker. vähennykset 0,00 0, ,27 0, , ,09 0,00 0, ,96 0, ,42 Ennen tilikautta kertyneet poistot , ,29 0, , , , ,69 0,00 0,00 0, ,89 Poistamaton hankintameno 0, , , , , , , , , , ,44 Alkusaldo , , , , , , , , , , ,44 Lisäykset tilikaudella ,40 0, , , , , , , ,73 0, ,95 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 Tilikauden poisto , ,92 0, , , , ,61 0,00 0,00 0, ,79 Tasearvo , , , , , , , , , , ,64

65 TILINPÄÄTÖS (82) Käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavan omaisuuden aktivointiraja on 5 045,64 (Kirkkovaltuuston päätös ) Käytettävä poistomenetelmä: suunnitelman mukainen tasapoisto = sumupoisto (Kirkkovaltuusto 55 / ) Poistoajat ovat kirkkohallituksen ohjeen nro 1/ mukaiset: Kirkkohallituksen suositus: Aineettomat oikeudet 3 v v Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto v v 3-5 v Järvenpään seurakunnan Rakennusten poistoajat: 20 vuotta Grillikatos Kirkon Esco-korjaukset Leiriniemen Escokorjaukset Seurakuntakeskuksen Esco-korjaukset 30 vuotta Leiriniemen leirikeskus Hautausmaan huoltorakennus Hautausmaan varastorakennus Hautausmaan pikkuvarasto 40 vuotta Mankalan kerhotila Haarajoen kerhotila Kirkkotien seurakuntatalo Laurilan seurakuntakoti Jampan seurakuntakoti Kirkkopiha Anttola Loutin kerhotalo Kirkonkulma Kirkkovaltuuston päätöksen 46 / mukaisesti poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. 50 vuotta Vanhakirkko 70 vuotta Kirkko

66 TILINPÄÄTÖS (82) Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja osuuksien hankintamenojen ja jälleenhankintahinnan erotus siltä osin kuin niiden jälleenhankintahinta on noteerattu tai se muuten tiedetään: euroa euroa Suomalaiset osakkeet: Fortum (2250) Neste Oil (1275) Nokia (6630) Pohjola Pankki A (1260) Sampo A (2060) Tieto (1000) Tikkurila (1000) UPM-Kymmene (4370) Uponor (540) YIT (470) Jälleenhankintahinta , ,74 Vastaava kirjanpitoarvo , ,94 Erotus , ,80 Ulkomaiset osakkeet: Nordea FDR (2400) Jälleenhankintahinta , ,00 Vastaava kirjanpitoarvo , ,70 Erotus 6 072,00 182,70 Osuudet sijoitusrahastoissa: Aktia-rahastot Nordea-rahastot Kuop-rahastot Jälleenhankintahinta , ,17 Vastaava kirjanpitoarvo , ,21 Erotus 3 170, ,96

67 TILINPÄÄTÖS (82) Oma pääoma Oma pääoma Peruspääoma , ,53 Lisäykset tilikaudella ,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Peruspääoma , ,53 Arvonkorotusrahasto , ,25 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto , ,25 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,10 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella ,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,10 Tilikauden ylijäämä , ,72 Oma pääoma yhteensä , ,60 V:\Kansiorakenne\Yleishallinto\Taloustoimisto\Yksityinen\ Tilinpäätös\ Taseen liitetiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12.2014 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1 Toiminta Suomen ev.lut. kirkko

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 26.03.2013 Kirkkovaltuusto 4.6.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus.. 4 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 TASEKIRJA 2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 JOHDANTO...1 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...2 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 2 1.1.2 Kunnan hallinto...

Lisätiedot