JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2012

2 TILINPÄÄTÖS (82) Sisällysluettelo 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu Tuotot Kulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate ja investoinnit Investoinnit TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tuloksen muodostuminen ja arvio taloudesta Tuloksen muodostuminen Arvio seurakunnan taloudesta Merkittävimmät suunnitelmat ja niiden rahoitustarve Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT Pääluokittain (ulkoinen) Pääluokittain (ulkoinen/sisäinen) Tuloslaskelma (ulkoinen) Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Investoinnit Tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen) Tuloslaskelmaosa Menolajeittain Hautainhoitorahaston toteutumavertailu Hautainhoitorahaston tase LIITETIEDOT Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Perustelut, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Seurakunnan vakuutukset Satunnaiset tuotot ja kulut Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät... 63

3 TILINPÄÄTÖS (82) 4.3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Vaihto- ja rahoitusomaisuus Oma pääoma Pakolliset varaukset, laskennallinen KiEL eläkevastuu Vieras pääoma Ulkomaanrahan määräiset erät Hautainhoito Myyntisaamisten ja siirtosaamisten olennaiset erät Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Muut vakuudet ja vastuusitoumukset KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA HAUTAINHOITORAHASTO LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Käytetyt tositelajit Tililuettelo ALLEKIRJOITUKSET TILINTARKASTUSMERKINTÄ Tilinpäätöksessä käytetty valuutta on EUR.

4 TILINPÄÄTÖS (82) 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu Seurakuntien kirkollisverotulot kasvoivat vuonna 2012 yhteensä 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna (Verohallituksen tilastot kausitilityksistä ). Seurakunnille tilitettiin 2012 kirkollisverotuloja ( v. 2011). Yhteisöveroja tilitettiin seurakunnille yhteensä ( ), jossa vähennystä oli 26,2 %. Yhteensä seurakuntien verotulot alenivat 2,8 %. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli 2,31 %. Seurakuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta maksettiin korotettuna 2,55 %:iin vuosina Vuoden 2012 osalta jako-osuuden alennuksen ja verokannan alennuksen (26 %:sta 24,5 %:n) vaikutus oli yhteensä -15 % ja loput vähentyneestä yhteisöverotuotosta selittyy yritysten heikentyneillä tuloksilla. Seurakuntien yhteisövero-osuus alenee jatkossa, mutta valtakunnallisen palkkaraamiratkaisun johdosta aiempia tietoja hitaammin seuraavasti: ,35 %:iin ja ,82 %:iin. Lisäksi maan hallitus on sopinut kehysriihessä 2013, että yhteisöveroprosenttia alennetaan ensi vuoden alusta 24,5 %:sta 20,0 %:n. Kirkkohallitus ja seurakunnat odottavat täyttä kompensaatiota seurakuntien yhteisöveron jako-osuuteen, jotta seurakuntien yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien kuten hautatoimen ja väestörekisterin hoitamiseen saadaan riittävä korvaus. Vuodesta 2006 yhteisöverot on tilitetty seurakunnalle puoliksi kunnassa toimivien yhteisöjen maksamien yhteisöverojen mukaan ja puoliksi kuntien asukasmäärän mukaisessa suhteessa. Järvenpään seurakunnan ansioverotulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,34 % ja yhteisöverotulot vähenivät 25,02 %. Yhteensä verotulot vähenivät 3,6 %. Seurakuntamme verotuloista kirkollisverotuloja eli ansio- ja pääomatuloveroista saatuja tuloja oli 92,6 % ja yhteisöverotuloja 7,4 %. Järvenpään kokonaisverotulot vähenivät noin ja jäivät alle budjetoidun. Järvenpään kirkollisverojen alentunut verokertymä aiheutuu mm. kirkosta eroamisen vaikutuksesta ja ennen kaikkea vuodelta 2011 maksetuista veronpalautuksista verovelvollisille. Keskusrahastomaksut perustuivat vuoden 2010 kirkollisverotuloihin. Keskusrahastomaksu oli 8,2 % laskennallisesta kirkollisveron tuotosta. Vuoden 2010 laskennallinen kirkollisvero saatiin jakamalla vuoden 2010 kirkollisverotulot vuoden 2010 tuloveroprosentilla. Järvenpään seurakunnan keskusrahastomaksu oli kertomusvuonna , mikä oli 0,7 % edellistä vuotta suurempi. VEROTULOT/ muutos-% Talousarvio: ,04 Tilinpäätös: yhteisöverot ,0 kirkollisverot ,36 Yhteensä tot. ja arvion erotus ,5 Verotuskustannus ,4 Keskusrahastomaksu ,7

5 TILINPÄÄTÖS (82) Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,25 % vuodesta Toimintasuunnittelukausi on myös laskettu 1,25 % tuloveroprosentin mukaan. Verotulojen osuus seurakunnan tuloista vuonna 2012 oli 77 %. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan kokonaisverotulot/jäsen olivat keskimäärin 241 /jäsen (-10 /jäsen edellisestä vuodesta). Kirkollisverotulot olivat 223,6 /jäsen (-4 ). 1.2 Tuotot Tuotot TOIMINTATUOTOT Muutos% Korvaukset ,8 Myynti- ja maksutuotot ,0 Vuokratuotot ,4 Metsätalouden tuotot 0, ,0 Kolehdit ja muut keräyst. 2,5 0, ,7 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot 0 0,3 1,3 0, ,0 YHTEENSÄ ,8 Korvauksien vähennys -23,8 % johtuu Kehä-IT:n toiminnan päättymisestä ja sen laskutus oli noin 75 % budjetoidusta. Korvauksissa noudatettiin Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksen osalta uutta sopimusta. Maksutuotot kertyvät kirkkoherranviraston, hautaustoimen ja seurakunnallisen toiminnan tuotoista. Tuet ja avustukset sisältävät KELA:n korvauksen työterveyshuoltoon, valtionavustukset koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan, oppisopimuskorvaukset ja

6 TILINPÄÄTÖS (82) opintokerhojen valtionavustukset. Iltapäiväkerhotoiminnan osalta kaupungin kanssa saatiin solmittua seurakunnan kulurasitusta paremmin huomioiva sopimus. Tuloslaskelmaan kolehti- ja keräystuloksi kirjattiin ,91 (64.788,11 ). Summa sisältää Järvenpään seurakunnan omaan käyttöön tuloutetut kolehdit ja myyjäistulot, yhteisvastuukeräyksen seurakunnalle jäävän osuuden (10 %) ja muut lahjoitustuotot. Kirkkohallituksen ohje näiden tulojen kirjaamisesta muuttui vuoden 2007 alusta. Ystävyysseurakuntarahaston ja yhteisvastuukeräyksen menot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi kululajinsa mukaisesti. Muille tahoille tilitettävät kolehdit ja osuus yhteisvastuukeräyksestä (90 %) on kirjattu taseeseen. Toimintatuottojen kokonaismäärä jakautuu yllä olevan kaavion mukaisesti.

7 TILINPÄÄTÖS (82) 1.3 Kulut Kulujen kasvu saatiin taitettua. Pääasiallisina syinä olivat Kehä-IT:n toiminnan lakkauttaminen ja henkilöstövähennykset luonnollisen poistuman kautta. Vuoden 2012 talousarviossa asetettu tavoite kustannusten kurissa pitämisestä ja toiminnan sopeuttamisesta vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen onnistui hyvin. TOIMINTAKULUT muutos% Henkilöstökulut ,3 Palvelukset ,6 Vuokrat ,0 Aineet ja tarvikkeet ,6 Avustukset ,1 Muut kulut ,8 YHTEENSÄ ,4 Muutosprosentti % 0,4 5,9 7,4 9,2-2,5 21,8 2,8-5,4 Toimintakulut vähenivät kokonaisuutena tarkasteltuna -5,4 % vuodesta Kulujen kasvua oli leasingvuokrissa, kun Kehä-IT:n pitkät sopimukset jouduttiin lunastamaan kerralla kesken sopimuskauden. Ostopalvelujen käyttö väheni 27,6 %. Erityisesti tämä johtui siitä, että Kehä-IT ei enää käyttänyt ulkopuolisia atk-palveluksia entisessä määrin. Palvelusten suhteellinen osuus kaikista toimintakuluista väheni 6 %. Henkilöstökulut vähenivät 2,3 %. Henkilöstökulut vähenivät, kun tehtäviä jätettiin täyttämättä ja kausisijaisia ei otettu entisessä määrin. Henkilöstökulujen vähentymisestä huolimatta niiden suhteellinen osuus kaikista toimintakuluista kasvoi 2 %. Kiinteistöpuolella tehtiin toimintojen kartoitus ja uudelleen organisointi. Toimenpiteillä jätettiin erityisammattimiehen virka

8 TILINPÄÄTÖS (82) täyttämättä ja kiinteistöpäällikön viran osalta ryhdyttiin selvittämään yhteistyötä Keravan seurakunnan kanssa. Kasvatuksen uudelleen organisoinnissa mm. yksi lapsityönohjaajan virka jätettiin täyttämättä. Seuraavassa kuviossa tarkastellaan toimintakulujen jakautumista seurakuntatyön osalta lukutasolla (yleinen seurakuntatyö, julistus, kasvatus ja palvelu) verrattuna yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkiin. Toimintakuluissa yleishallinnon pääluokan kulut vähenivät johtuen Kehä- IT:n vaikutuksesta. Yleishallinnon toimintakulut ovat 24 % (27 %) ja kasvatuksen 25 % (22 %) kokonaiskuluista. Yleisen seurakuntatyön 10 % (9 %), julistustyön 6 % (6 %) ja palvelun 14 (14 %) osuudet pysyivät lähes ennallaan kokonaistoimintakuluista. Järvenpään seurakunnan kaikki toimintakulut pääluokittain ja seurakuntatyön lukujen osalta alenivat lukuun ottamatta yleisen seurakuntatyön toimintakatetta, joka lisääntyi 2,3 %. Kaikkiaan toimintakulut alenivat 5,4 %. Eniten vähenivät yleishallinnon toimintakulut 16,2 % ja seuraavaksi eniten hautaustoimen toimintakulut 12,2 %. Julistustyön toimintakulut vähenivät 3,1 % ja kasvatuksen 1,2 % edellisvuodesta. Palvelun toimintakulut väheni vät0,9 % ja kiinteistötoimen 0,7 %. Palveluihin kuuluva kansainvälinen diakonia sisältää myös kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti kansainväliset avustukset ja ystävyysseurakuntatyön.

9 TILINPÄÄTÖS (82) Toimintakatteen osalta suhteelliset osuudet on kuvattuna seuraavassa graafisessa kuvassa. Työalakate saadaan tehtäväalueille tehtävien kustannusten kohdentamisten ja kustannusten vyörytysten jälkeen. Kustannuksista merkittävimmät; henkilöstömenot kohdennetaan suoraan tehtäväalueille arvioitujen työmäärien suhteessa. Kustannusten vyörytykset tehdään kirkkohallituksen ohjeen mukaan perustehtäville eli seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille sekä hautaustoimeen ja kirkonkirjojen pitoon seuraavasti: 1) kiinteistötoimen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät seurakunnan tiloja. Samoin menetellään poistojen ja sisäisten korkojen osalta. 2) keittiön ja leirikeskuksen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät oman keittiön ja leirikeskuksen palveluja (Toimintakate II) 3) yleishallinnon kulut tehtäväalueiden henkilökunnan määrän suhteessa ja tuloslaskelmaosasta verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu Työalakatteessa kaikki kustannukset on kohdennettu perustehtäville; seurakuntatyölle, hautaustoimelle ja kirkonkirjojen pidolle. Kohdentamisen ulkopuolelle jätetään kuitenkin metsätalous ja asunto-osakkeet.

10 TILINPÄÄTÖS (82) Työalakatteessa yleisen seurakuntatyön osuus kasvoi yhdellä prosentilla ja vastaavasti kasvatuksen osuus väheni prosentilla. Muuten osuudet pysyivät edellisen vuoden tasolla. 1.4 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuottoja ovat sijoitusten myyntivoitot, osingot ja korkotuotot. Rahoitustuottoina kirjataan myös, jos aiempiin tilinpäätöksiin on kirjattu arvon alennuksia ja, jos sijoitusten arvo on ollut alaskirjattua arvoa korkeampi. Näitä arvoja voidaan nostaa kuitenkin enintään hankintahintaan. Rahoituskulut ovat pankki- ja sijoitustoiminnan kuluja sekä vuodenvaihteessa osakkeiden markkina-arvon alentumisesta tehtävä alaskirjaus. Rahoituskuluja vähentää se, että seurakunnalla ei ole velkaa. Seurakunnan maksuvalmius oli hyvä koko vuoden. Seurakunnan rahoitustuotot olivat yhteensä ,27. Rahoituskulut olivat 2.780,13. Vuoden 2012 aikana Helsingin Pörssissä alkuvuodesta osakekurssien kehitys oli negatiivinen mutta loppuvuoden kurssikehitys korjasi tilanteen kohtuulliseksi. Seurakunnan maltilliselle sijoitussalkulle pitkän ajan tuotto-odotus on 5 %. Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan uuden sijoitusstrategian. Sijoitusstrategian mukaan riskisijoituksiin voidaan sijoitushetken varoista sijoittaa enintään 25 %. Sijoitustoiminnasta raportoidaan kirkkoneuvostolle 4 kk välein. Seurakunnan osake- ja yhdistelmärahastojen arvojen muutokset on kirjattu osakkeita myytäessä (myyntivoitto) tai rahasto-osuuksia vaihdettaessa. Hankintahintaa korkeampia markkinahintoja vuodenvaihteessa ei kirjata. Sen sijaan vuodenvaihteessa osakkeiden markkinahintojen alemmat tasot on kirjattu. Osakkeissa, rahastoissa, määräaikaisissa talletuksissa ja muissa sijoituksissa eli ns. rahoitusarvopapereissa on tilinpäätöshetkellä varoja yhteensä ,40 ( ,82 ). RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muutos % 1000 / TP rahoitustuotot ,9 rahoituskulut ,0 nettotuotot ,8

11 TILINPÄÄTÖS (82) 1.5 Vuosikate ja investoinnit Vuoden 2012 toteutuneet investoinnit ylittivät vuosikatteen :lla. Investointien tulorahoitusprosentti oli 78 %. Vuosikatteen tulee pitkällä aikavälillä kattaa investoinnit. Seurakunnan tilinpäätöksissä on käytetty aiempina vuosina vuosikatteella kertyneitä varoja investointeihin. Tarkastelujaksolla vuosikate oli yhteensä ja investoinnit Pääasiallisesti investointimenot 2012 ovat aiheutuneet Kirkonkulman ja hautausmaan osasto 22 sekä hautausmaa-aidan rakentamisesta. Vuosikatteen lisäksi investointien katteena seurakunta voi käyttää satunnaisia tuottoja tai lainoja. Samoin on asianlaita aiemmista tuloksista tai rahastoista tehtyjen investointivarausten osalta. Kun investointien katteeksi käytetään aikaisempien vuosien säästöjä ja niistä tehtyjä sijoituksia, vähenevät korkotuotot ja vuosikate pienenee. 1.6 Investoinnit talousarvio/ toteutunut/ ja myön. lisämäärärahat KIRKONKULMAN (KESKUKSEN KERHOTALO) ,53 Seurakunta otti hankkeen vastaan ns. pienin puuttein. Kirkonkulmaan tehtiin vuonna 2012 mm. piha-aluetyöt, leikkikenttä, kalustaminen ja maksettiin lisätöitä. Pääurakan osalta sovintosopimus hyväksyttiin kirkkoneuvostossa. Kirkonkulman suunnittelun, rakentamisen ja kalustamisen kokonaiskustannukset vuodesta 2008 lähtien ovat ja kustannusarvio oli Kustannuksiin vaikutti myös arvonlisäveron nousu hankkeen aikana. Kirkonkulman kokonaiskustannukset ylittävät kustannusarvion 9,5 %. Rakennuksen piti valmistua vuoden 2011 lopussa ja vuodelle 2012 ei ollut budjetissa määrärahaa. Kirkkovaltuusto myönsi hankkeelle ylitysoikeutta. Sovintosopimukseen sisältyy, että urakoitsija maalaa vielä pääosat rakennuksen ulkorappauksesta v

12 TILINPÄÄTÖS (82) SRK-KESKUKSEN PIHA-ALUEEN KEHITTÄMINEN ,43 Vaiheittainen toteutus: HAUTAUSMAAN LAAJENNUS ,13 Osaston 22 käsittävä laajennus ja hautausmaan aidan ja portin rakentaminen. Laajennus ja aidan rakentaminen oli toiminta- ja taloussuunnitelmassa jaettuna vuodelle ja vuodelle Hautausmaan aidan rakentaminen oli kuitenkin aloitettu alkuvuodesta 2012, joten oli järkevää saattaa hanke loppuun mahdollisimman pian. Kirkkovaltuusto myönsi hankkeelle vuodelle 2012 yhteensä lisämäärärahan. HAUTAUSMAAN KARTTAOHJELMA ,40 Hautausmaalle tehtiin 2011 kartoitus ja 2012 hankittiin digitaalinen karttaohjelma, johon on merkitty hautaustoimen osalta oleelliset asiat mm. hautojen, johtojen, rakennusten, polkujen ja teiden sijainnit. Hautakarttajärjestelmä on myös yhteensopiva Rauhalan Status-järjestelmän kanssa, jota hautatoimemme käyttää. KIRKON FLYYGELIN PERUSKORJAUS ,59 JAMPAN SRK-KODIN PARVEN MUUTOSTYÖ ,00 JAMPAN SRK-KODIN SÄHKÖPIANON HANKINTA ,00

13 TILINPÄÄTÖS (82) 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1 Tuloslaskelma Korvaukset , ,40 Myyntituotot 7.134, ,10 Maksutuotot Virastotuotot Seurakuntatyön maksut , ,62 Hautaustoimen maksut , ,53 Muut maksut ja korvaukset , ,00 Maksutuotot , ,15 Vuokratuotot , ,55 Metsätalouden tuotot 1.300,00 0,00 Kolehdit ja muut keräystuotot , ,11 Tuet ja avustukset , ,15 TOIMINTATUOTOT , ,46 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,84 Muut palkat , ,95 Henkilöstösivukulut , ,62 Henkilöstökulut , ,41 Palvelujen ostot , ,59 Vuokrat , ,45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,07 Annetut avustukset , ,61 Muut toimintakulut , ,85 TOIMINTAKULUT , ,98 TOIMINTAKATE , ,52 VEROTULOT , ,28 VEROTUSKULUT , ,09 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,86 TOIMINTA-AVUSTUKSET 0,00 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot , ,60 Muut rahoitustuotot , ,78 Arvonalentumiset sijoituksista -662, ,42 Korkokulut -125,31-134,43 Muut rahoituskulut , ,27 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,99 VUOSIKATE , ,80

14 TILINPÄÄTÖS (82) Suunnitelman mukaiset poistot , ,29 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,29 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot ,78 38,16 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,78 38,16 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , ,37 Kulut , ,44 Siirto rahastosta/rahastoon , ,93 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,67 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , ,05 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , Rahoituslaskelma Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv. Tulorahoitus Vuosikate , ,80 Satunnaiset erät ,78 38,16 Tulorahoituksen korjauserät ,96 Tulorahoitus , ,96 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,77 Käyttöomaisuuden myyntitulo Käyttöomaisuuden varsinainen myynti ,04 Käyttöomaisuuden myyntivoitto ,96 Käyttöomaisuuden myyntitulo ,00 Investoinnit (netto) , ,77 Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv , ,81 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,00 Antolainasaamisten vähennykset 400,00 Antolainauksen muutokset ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 9.128, ,96 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,89 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen , ,11

15 TILINPÄÄTÖS (82) muutos Muut muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset , ,04 Rahoitustoiminnan kassavirta , ,04 Kassavarojen muutos , ,85 Kassavarat , ,35 Kassavarat , ,20 Kassavarojen muutos (tarkiste) , , Tase Seurakunnan taloudellinen tila on ollut hyvä. Investointeihin on varauduttu etukäteen keräämällä tarvittavat varat. Täten myös maksuvalmius on ollut hyvä. Arvonkorotusrahastossa on , joka syntyi 2004 kaupungin kanssa tehdyn maavaihtokaupan yhteydessä tonttien kirjanpitoarvojen erotuksesta. Peruspääoma on , sitä korotettiin peruspääomaan aiemmista ylijäämistä, kun Kirkonkulma oli aktivoitu taseeseen. Peruspääoma on sidotun pääoman kaltainen erä. Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeessa todetaan, että seurakunnan tulee harkita peruspääoman korottamista, jos peruspääoman ja arvonkorotusrahaston yhteismäärä on alle kaksi kolmasosaa pysyvien vastaavien määrästä. Järvenpään seurakunnan pysyvät vastaavat olivat vuoden 2012 lopussa ,84. Peruspääoma on 57,2 % pysyvien vastaavien määrästä eikä vielä täytä tilinpäätösohjeen suositusta, joten peruspääoman korottamista jatketaan seuraavissa tilinpäätöksissä. Merkittävimpiä muutoksia taseessa 2012 edelliseen vuoteen verrattuna ovat vastaavaa puolella keskeneräisistä töistä ennakkomaksujen kohdalle kirjattujen kulujen siirtyminen Kirkonkulman ja hautausmaaosaston 22 valmistuttua rakennuksiin ja hautausmaihin. Vastattavaa puolella purettiin investointivaraus Kirkonkulman rakentamiseen ja sen myötä poistoero lisääntyi vastaavasti. TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet ,58 Muut pitkävaikutteiset menot , ,86 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,86 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,86 Hautausmaat , ,21 Rakennukset , ,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,98 Koneet ja kalusto , ,04 Muut aineelliset hyödykkeet , ,97 Ennakkomaksut , ,44 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,09 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,49

16 TILINPÄÄTÖS (82) SIJOITUKSET , ,49 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,44 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,39 Muut toimeksiantojen varat , ,01 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,27 Lainasaamiset 7.748,00 Muut saamiset 254,00 355,12 Siirtosaamiset , ,58 Lyhytaikaiset saamiset , ,97 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,51 Muut arvopaperit , ,31 Rahoitusarvopaperit , ,82 Rahat ja pankkisaamiset , ,53 Saamiset , ,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,32 V A S T A A V A A , , V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,53 Arvonkorotusrahasto , ,25 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,10 Tilikauden yli-/alijäämä , ,72 OMA PÄÄOMA , ,60 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,87 Vapaaehtoiset varaukset ,01 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,88 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat , ,22 Muut toimeksiantojen pääomat , ,33 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,55 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Siirtovelat ,51 Pitkäaikainen vieras pääoma ,51 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 1.786, ,23 Ostovelat , ,16

17 TILINPÄÄTÖS (82) Muut velat , ,36 Siirtovelat , ,87 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,62 VIERAS PÄÄOMA , ,13 V A S T A T T A V A A , ,16 Testamentit, lahjoitukset ja kolehdit Seurakunta sai vuonna 2012 Synnöve Aholinin testamentilla 3.057,92 käytettäväksi vanhusten Leiriniemiretkiin. Kirkkokolehtien tuotot ,18 (29.287,03 ) vähenivät vuonna ,8 % edellisestä vuodesta. Tuomas-messujen kolehtituotto oli (2.405,13 ). Tuotto väheni 19,6 % edellistä vuodesta. Kolehtituotot olivat yhteensä 1,06 (1,11 ) seurakunnan jäsentä kohden laskettuna. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnan omaan käyttöön kerätyt kolehtituotot sekä keräykset ja lahjoitustulot kirjataan tuloslaskelmaan tuotoiksi ja niiden käyttö kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi luonteensa mukaisille tileille ja tehtäväalueille. Seurakunnan ulkopuolisiin kohteisiin mennyt kolehtituotto kirjataan taseeseen. 2.4 Tuloksen muodostuminen ja arvio taloudesta Tuloksen muodostuminen Tilikauden 2012 ylijäämä on ,47, joka on ,47 parempi kuin talousarviossa arvioitiin. Vuosikate parani talousarvioon verrattuna ,08. Budjetoitua parempi tulos selittyy ennen kaikkea palkka- ja palkkiomenojen ja henkilösivukulujen budjetoitua pienemmällä käytöllä. Virkoja ja toimia jätettiin täyttämättä, sijaisia ei otettu arvioitua määrää ja Kehä-IT:n toiminta alasajettiin. Myös palvelujen puolella Kehä-IT:n purkaminen kesken vuoden näkyy siten, että kulut jäivät alle budjetoidun. On kuitenkin muistettava, että Kehä-IT:n tuottojen ja kulujen bruttomääräinen esittäminen ja niiden nettovaikutus (n. 1,5 %) ovat aivan eri asia. Tulopuolella arvioitua parempaan tulokseen vaikuttivat erityisesti satunnaiset tulot mm. asuinhuoneistojen myyntitulot Toimintatuotoissa asuinhuoneistojen vuokratuloja saatiin ja valtionapua IP-kerhotoimintaan budjetoitua enemmän. Verotulojen jääminen alle budjetoidun on sen sijaan kertavaikutustaan huonompi asia, koska myös vuoden 2013 verotuloarvio on tämän takia liian optimistinen Arvio seurakunnan taloudesta Seurakunnalla ei ole lainaa ja se on varautunut meneillä oleviin ja tuleviin investointeihin keräämällä varoja etukäteen ja sijoittamalla varat pääosin turvatusti. Seurakunnan maksuvalmius on ollut hyvä. Verotulot ovat aiemmin muodostaneet noin 85 % seurakunnan tuloista ja samaan tilanteeseen ollaan palaamassa Kehä-IT:n isäntäseurakuntana toimittujen vuosien jälkeen, jolloin verotulojen osuus kokonaistuloista on ollut noin 75 %. Vuoden 2012 tulot kehittyivät verotulojen osalta heikosti. Tämä johtui pääasiassa kirkosta eroamisen vaikutuksesta ja veroihin tehtyjen vähennysten korotuksista sekä myös suuresta kotitalousvähennyksen käytöstä, mitkä näkyivät erityisesti suuruisessa vuoden 2011 maksuunpanotilityksessä. Verotulojen osalta yhteisöverotulot tulevat laskemaan seurakuntien jako-osuuden alentuessa suunnitelman

18 TILINPÄÄTÖS (82) mukaan Lisäksi hallitus teki kehysriihessä päätöksen alentaa yhteisöveroprosenttia 24,5 %:sta 20,0 %:n. Verotuloihin saataneen kasvua vain, jos työllisyyskehitys on hyvä ja Järvenpään kaupungin väestönkasvu jatkuu voimakkaana. Toisena merkittävänä tekijänä seurakunnan taloudessa tulevaisuudessa on kirkon eläkkeiden turvaaminen. Vuonna 2012 eläkemaksua nostettiin prosenttiyksiköllä (27 % =>28 %) ja vuodesta 2013 alkaen aletiin periä eläkerahastomaksua, joka on ensimmäisenä vuonna 1,2 % kirkollisverotulosta. Eläkkeiden hoidon kohoavat kustannukset ovat merkittävä rasite seurakunnan taloudelle tulevaisuudessa. Seurakunnan suurimman kululajin osalta eli henkilöstömenojen osalta on tiedossa kirkon virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutukset vuodelle 2013 n. 2,0 %, Sen jälkeiset palkkaratkaisut ovat avoinna. Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto on linjannut, että seurakunnan vakituisen henkilöstön jäädessä eläkkeelle tai siirtyessä toisiin tehtäviin kaikkien tehtävien tarpeellisuutta ja tehtävien sisältöä tarkastellaan erikseen. Kirkkovaltuusto määritteli, että tavoite on vähentää henkilöstömenoja 10 %:lla vuosien aikana vuoden 2012 budjetin tasosta. Jos verotulojen väheneminen kuitenkin jatkuu, voi olla edessä vielä suurempia vähennyksiä. Seurakunnalla on edelleen hyvä tasetilanne. Lisäksi seurakunta pystyy hankkimaan myyntituloja asuntojen ja itselle tarpeettomien kiinteistöjen ja tonttien myynnillä. Talouden tilanne on otettu vakavasti sekä luottamushenkilöiden että henkilökunnan taholla. Toisaalta on muistettava, että seurakunnan talous on vahva eikä mihinkään paniikkiratkaisuihin ole syytä ryhtyä. Tarvittavat toimet voidaan ja tulee suunnitella huolella Merkittävimmät suunnitelmat ja niiden rahoitustarve Järvenpään seurakunnan toimintalinjaus on hyväksytty kirkkovaltuustossa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa luodaan edellytykset strategian toteuttamiselle ja asiaa tarkastellaan erikseen myös kirkkovaltuuston ns. talousarvion lähetekeskustelussa. Toimintalinjauksesta pyritään poimimaan painopistealueita, joilla saadaan aikaan vaikuttavaa toimintaa. Talouden tasapainottamiseksi on seurakunnassamme menossa useita pieniä hankkeita. Pysyvimmät säästöt saadaan aikaan henkilöstöä ja toimitiloja vähentämällä. Kuntarakenteen uudistaminen on käynnissä ja seurakuntarakenteen osalta kirkolliskokouksella on käsittelyssä malli, jolla seurakuntarakenne irrotettaisiin kuntarakenteesta perustamalla suuria seurakuntayhtymiä, jotka hoitavat tukipalvelut. Seurakunnat hoitaisivat mahdollisimman lähellä ihmisiä seurakunnallisen toiminnan. 2.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2012 tilinpäätöksen vuosikate ,08 jää suunnitelman mukaisia poistoja ,79 alemmaksi ja seurakunnan talous vaatii jatkossakin omaehtoisia tasapainotustoimenpiteitä. Aiempien vuosien ylijäämien perusteella seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 mukaista tasapainotusvelvoitetta. Tilikauden tulos on ,07. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 1) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi ,40 euroa, 2) että investointivaraus ,01 euroa puretaan, 3) että tilikauden ylijäämä ,47 euroa siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

19 TILINPÄÄTÖS (82) Koska seurakunnan talous on kirkkojärjestyksen 15:1 edellyttämässä tasapainossa, ei tilinpäätöksen perusteella ja yhteydessä esitettä erillisiä tasapainottavia toimia. Toiminnan ja talouden tasapainottamiseen on kuitenkin ryhdytty jo vuonna 2011 ja sitä jatketaan edelleen selvittäen, suunnitelmallisesti ja seurakunnan arvopohja sekä sen perustehtävä huomioiden. Koska talous on kohtuullisessa kunnossa, sopeuttamistoimet voidaan tehdä harkitusti ja pitkällä aikavälillä. Sopeutuksessa tulee huomioida niin talouden tulot kuin kulut ja ennen kaikkea, että toiminta on seurakuntalaisia palvelevaa.

20 TILINPÄÄTÖS (82) 3 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT Talousarvioon verrattuna vuosikate parani ,08. Tämä saavutettiin vaikka verotulot alenivat ja jäivät alle talousarvion. Säästöt toimintakuluissa jakautuvat hyvin moniin kululajeihin ja tehtäväalueille. Talousarvion sitovuustaso oli pääluokkataso. Pääluokista 1 yleishallinto ylitti talousarvion toimintakatteen osalta 3,6 % eli ,37. Yleishallinnon tehtäväalueista ylittyivät seuraavat: 103 kirkkoneuvosto 5,4 % (2.710 ), 105 talous- ja henkilöstöhallinto 4,2 % (8.634 ), 107 YT-toimikunta 2,3 % (2.363 ), 108 kirkonkirjojenpito 3,8 % (2.023 ), 111 tietohallinto 90,6 % ( ) 114 Järvi-Data 100% ( ). Muut pääluokat; 2 seurakuntatyö, 4 hautaustoimi ja 5 kiinteistötoimi eivät ylittäneet määrärahojaan ulkoisen toimintakatteen osalta. Luvuittain tarkasteltuna seurakuntatyön palvelu, kasvatus, julistus ja yleinen seurakuntatyö eivät ole ylittäneet budjettia. Yksittäisten tehtäväalueiden osalta toimintakate on ylittynyt vain yhdessä työmuodossa eli lähetystyön osalta seurakuntatyön pääluokan tehtäväalueessa. Tämäkin ylitys on johtunut vain saatujen keräys ym. varojen jaosta avustuksina eteenpäin. Budjettikurin voidaan todeta olleen hyvä. Pääluokkien kokonaisuus on pysynyt pääosin annetuissa raameissa. Ylitysoikeus tarvitaan yleishallinnon pääluokalle. Talousarvioon merkittyjen investointien kokonaismäärä vuodelle 2012 oli Suurimpana yksittäisenä investointieränä oli hautausmaan laajennus Toteutuneiden investointien kokonaisarvo oli ,23. Kirkkovaltuusto myönsi hautausmaan laajennukseen ja hautausmaan aidan ja portin rakentamiseen lisämäärärahan ja Kirkonkulman investoinnille ylitysoikeuden. Investoinnit ovat sitovia kirkkovaltuuston nähden eli kirkkovaltuuston on hyväksyttävä määrärahan ylitys.

21 TILINPÄÄTÖS (82) 3.1 Pääluokittain (ulkoinen) Toteutumavertailu Ulkoinen Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,32 80,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,95 89,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,37 103,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,37 103,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,37 103,6 SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,49 105,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,45 92,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,94 89,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,94 89,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,94 89,7 HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,30 157,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,64 90,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,94 82,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,94 82,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,88 383,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,97 101,2 KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,23 119,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,67 96,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,90 92,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,90 92,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,91 111,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,99 97,1 KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,30 93,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,71 92,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,41 91,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,41 91,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,79 125,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,62 93,9

22 TILINPÄÄTÖS (82) 3.2 Pääluokittain (ulkoinen/sisäinen) Ulkoinen/sisäinen Toteutumavertailu Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,32 80,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,95 89,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,37 103,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,94 72,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,51 104,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,82 104,6 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , ,96 104,7 Laskennalliset erät , ,96 104,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,86 104,0 SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,49 105,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,45 92,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,94 89,7 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 50,00 283,20-233,20 566,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,75 89,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,89 89,5 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , ,81 101,1 Laskennalliset erät , ,81 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,09 91,8 HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,30 157,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,61 90,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,94 82,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,00 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,94 82,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,88 383,4 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,80 44,7 Vyörytystulot/-menot , ,49 97,7 Laskennalliset erät , ,29 91,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,35 99,7

23 TILINPÄÄTÖS (82) KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,23 119,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,67 96,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,90 92,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,16 90,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,34 911,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,60 84,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,91 111,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,50 25,0 Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät , ,50 25,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,99-43,6 KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,30 93,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,71 92,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,41 91,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,90 90,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,90 90,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,41 91,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,79 125,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,30 25,8 Vyörytystulot/-menot , ,64 95,7 Laskennalliset erät , ,94 77,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,56 92,2

24 TILINPÄÄTÖS (82) 3.3 Tuloslaskelma (ulkoinen) Ulkoinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Korvaukset , ,54 80,2 Myyntituotot , ,40 441,1 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut , ,85 99,1 Hautaustoimen maksut , ,29 156,7 Muut maksut ja korvaukset , ,17 121,8 Maksutuotot , ,41 108,7 Vuokratuotot , ,46 119,5 Metsätalouden tuotot ,00 700,00 65,0 Kolehdit ja muut keräystuotot , ,91 102,1 Tuet ja avustukset , ,56 120,2 Muut toimintatuotot , ,30-100,0 TOIMINTATUOTOT , ,30 93,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 91,5 Muut palkat , ,29 73,0 Henkilöstösivukulut , ,20 85,8 Henkilöstökulut , ,73 89,6 Palvelujen ostot , ,80 79,9 Vuokrat , ,63 156,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,37 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,37 97,8 Annetut avustukset , ,47 96,5 Muut toimintakulut , ,03 156,7 TOIMINTAKULUT , ,71 92,2 TOIMINTAKATE , ,41 91,8 VEROTULOT , ,11 96,9 VEROTUSKULUT , ,20 101,0 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,84 94,1 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,40 209,5 Muut rahoitustuotot , ,87 149,8 Arvonalentumiset sijoituksista ,12-337,88 66,2 Korkokulut ,31-74,69 62,7 Muut rahoituskulut , ,30 66,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,14 188,8

25 TILINPÄÄTÖS (82) ,14 VUOSIKATE , , ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,79 125,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,79 125,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot , ,78 230,8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,78 230,8 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , , Kulut , , Siirto rahastosta/rahastoon , ,80 155,3 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,07-13,8 POISTOERON LISÄYS(- )/VÄHENNYS(+) ,40-6, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,47-35,4 3.4 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Korvaukset , ,54 80,2 Myyntituotot 4.850, , ,40 441,1 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut , ,85 99,1 Hautaustoimen maksut , ,29 156,7 Muut maksut ja korvaukset , ,17 121,8 Maksutuotot , ,41 108,7 Vuokratuotot , ,46 119,5 Metsätalouden tuotot ,00 700,00 65,0 Kolehdit ja muut keräystuotot , ,91 102,1 Tuet ja avustukset , ,56 120,2 Muut toimintatuotot , ,30-100,0 Sisäiset tuotot , ,22 82,1 Vuokratulot (sisäinen) , ,68 91,3 TOIMINTATUOTOT , ,20 91,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 91,5

26 TILINPÄÄTÖS (82) Luontoisedut , , Muut palkat , ,29 73,0 Henkilöstösivukulut , ,20 85,8 Henkilöstökulut , ,33 89,7 Palvelujen ostot , ,80 79,9 Palvelujen ostot (sisäinen) , ,22 82,1 Vuokrat , ,63 156,0 Vuokrat (sisäinen) , ,08 91,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,37 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,37 97,8 Annetut avustukset , ,47 96,5 Muut toimintakulut , ,03 156,7 TOIMINTAKULUT , ,61 91,8 TOIMINTAKATE , ,41 91,8 VEROTULOT , ,11 96,9 VEROTUSKULUT , ,20 101,0 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,84 94,1 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,40 209,5 Muut rahoitustuotot , ,87 149,8 Sisäiset korkotuotot , ,30 25,8 Arvonalentumiset sijoituksista ,12-337,88 66,2 Korkokulut ,31-74,69 62,7 Muut rahoituskulut , ,30 66,4 Sisäiset korkokulut , ,30 25,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,14 188,8 VUOSIKATE , , ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,79 125,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,79 125,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot , ,78 230,8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,78 230,8 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot , ,65 98,9 Sisäiset vyörytyskulut , ,65 98,9 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , , Kulut , , Siirto rahastosta/rahastoon , ,80-155,3 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,07-13,8

27 TILINPÄÄTÖS (82) POISTOERON LISÄYS(- )/VÄHENNYS(+) ,40-6, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,47-35,4 3.5 Investoinnit Ulkoinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % 711 Uusi Puutalo (= keskuksen kerhotalo) Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen , ,14-100,0 Inv/Rak/Suunnittelu , ,03-100,0 Rakennuttaminen , ,17-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,36-100,0 Muut investointimenot , ,36-100,0 Investointimenot , ,53-100,0 Nettomeno , ,53-100,0 715 Myllytien kerhotilat Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen 172,43-172,43-100,0 Rakennuttaminen 172,43-172,43-100,0 Investointimenot 172,43-172,43-100,0 Nettomeno 172,43-172,43-100,0 UUDISRAKENTAMINEN Inv/Rakennuttaminen , ,71-100,0 Inv/Rak/Suunnittelu , ,03-100,0 Rakennuttaminen , ,74-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,36-100,0 Muut investointimenot Investointimenot , ,10-100,0 Nettomeno , ,10-100,0 723 Seurakuntatalo INVESTOINTILASKELMA Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset 172,32-172,32-100,0 Inv/Perusk./suunnittelu -595,90 595,90-100,0 Peruskorjaukset -423,58 423,58-100,0 Muut investointimenot Inv./Käyttöomaisuuden os , ,00 Muut investointimenot , ,00 Investointimenot ,00-423, ,42 8,5 Nettomeno ,00-423, ,42 8,5

28 TILINPÄÄTÖS (82) 725 Kirkko Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset , ,41 73,0 Peruskorjaukset , ,41 73,0 Investointimenot , ,41 73,0 Nettomeno , ,41 73,0 730 Jampan seurakuntakoti Investointimenot Inv/Rakennuttaminen , , ,00 36,0 Rakennuttaminen , , ,00 36,0 Muut investointimenot Inv/Käyttöomaisuuden os ,00-100,00 98,7 Muut investointimenot ,00-100,00 98,7 Investointimenot , ,00 73,6 Nettomeno , ,00 73,6 KORJAUSRAKENTAMINEN Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen , ,00 36,0 Rakennuttaminen , ,00 36,0 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset , ,73 72,0 Inv/Perusk./suunnittelu -595,90 595,90-100,0 Peruskorjaukset , ,83 75,3 Muut investointimenot Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,00 59,2 Muut investointimenot , ,00 59,2 Investointimenot , ,83 64,1 Nettomeno , ,83 64,1 732 Srk-keskuksen piha-alueen kehittäminen Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset , ,57 29,0 Peruskorjaukset , ,57 29,0 Investointimenot , ,57 29,0 Nettomeno , ,57 29,0 740 Hautausmaan kehittäminen/karttaohjelma Inv/Rakennuttaminen ,40 345,40 102,0 Rakennuttaminen ,40 345,40 102,0 Investointimenot ,40 345,40 102,0 Nettomenot ,40 345,40 102,0 745 Hautausmaan laajennus (os ) Rakennuttaminen

29 TILINPÄÄTÖS (82) Inv/Rakennuttaminen , ,73 271,7 Rakennuttaminen , ,73 271,7 Inv/Peruskorjaukset -666,40 666,40-100,0 Investointimenot , ,13 273,0 Nettomeno , ,13 273,0 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET INVESTOINTILASKELMA Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen , ,13 228,6 Rakennuttaminen , ,13 228,6 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset , ,17 33,5 Peruskorjaukset , ,17 33,5 Investointimenot , ,96 192,9 Nettomeno , ,96 192,9 750 Käyttöomaisuuden myyn Käyttöomaisuuden myynti Inv/Käyttöomaisuuden my , ,04-100,0 Käyttöomaisuuden myynti , ,04-100,0 Investointulot , ,04-100,0 Nettomeno , ,04-100,0 INVESTOINTIOSA INVESTOINTILASKELMA Rakennuttaminen Inv/Rakennuttaminen , ,84 502,3 Inv/Rak/Suunnittelu , ,03-100,0 Rakennuttaminen , ,87 504,6 Peruskorjaukset Inv/Peruskorjaukset , ,75 20,8 In/Perusk/suunnittelu -595,90 595,90-100,0 Peruskorjaukset , ,00 56,0 Muut investointimenot Inv/Käyttöomaisuuden os , , ,3 Muut investointimenot , , ,3 Investointimenot , ,23 443,9 Investointitulot Käyttöomaisuuden myynti Inv/Käyttöomaisuuden myynti , ,04 100,0 Käyttöomaisuuden myynti , ,04-100,0 Investointitulot , ,04-100,0 Nettomeno , ,19 430,2

30 TILINPÄÄTÖS (82) 3.6 Tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen) Ulkoinen/Sisäinen 1 pl YLEISHALLINTO Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % 102 Kirkkovaltuusto TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,64 82,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,64 82,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,26-282,74 82,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,38 82,4 Vyörytystulot/-menot , ,38 82,2 Laskennalliset erät , ,38 82,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kirkkoneuvosto TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,87 105,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,87 105,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,18 474,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,05 125,7 Vyörytystulot/-menot , ,05 125,7 Laskennalliset erät , ,05 125,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) Tilintarkastus ja valvonta TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,38 82,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,38 82,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,17-103,83 89,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,21 83,7 Vyörytystulot/-menot , ,21 83,7 Laskennalliset erät , ,21 83,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 9,85-9,85-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,01 104,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,16 104,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,94 72,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,91 109,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,01 108,9 Vyörytystulot/-menot , ,01 108,9 Laskennalliset erät , ,01 108,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0

31 TILINPÄÄTÖS (82) 106 Työpaikkaruokailu TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,96 111,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,67 93,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,63 73,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,71 85,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,34 80,6 Vyörytystulot/-menot , ,34 80,6 Laskennalliset erät , ,34 80,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) Työympäristötoimikunta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,56-849,56 103,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,20 102,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,64 102,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,14 237,14 106,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,78 102,4 Vyörytystulot/-menot , ,78 102,4 Laskennalliset erät , ,78 102,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kirkonkirjojenpito TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,80-443,80 111,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,48 104,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,68 103,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,18 303,18 106,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,86 104,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,86 104,0 109 Kirkkoherranvirasto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,41 96,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,41 96,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,18 303,18 106,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,23 97,3 Vyörytystulot/-menot , ,23 97,3 Laskennalliset erät , ,23 97,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT(ulkoinen) 100,00-100,00-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,63 95,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,63 95,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,97 170,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,66 98,3 Vyörytystulot/-menot , ,66 98,3 Laskennalliset erät , ,66 98,3

32 TILINPÄÄTÖS (82) TYÖALAKATE (ulk/sis) Tietohallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 41,80-41,80-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,10 190,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,30 190,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -56,76 56,76-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,06 190,7 Vyörytystulot/-menot , ,06 190,7 Laskennalliset erät , ,06 190,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kehä IT TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,87 78,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,27 78,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,40 79,3 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,53 36,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,93 74,1 Vyörytystulot/-menot , ,93 205,7 Laskennalliset erät , ,93 205,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) Järvi-Data TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,58-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,39-100,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,81-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,81-100,0 Vyörytystulot/-menot , ,81-100,0 Laskennalliset erät , ,81-100,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0

33 TILINPÄÄTÖS (82) Budj Toteuma Poikkeamasumma Käyttö_ % 2 pl SEURAKUNTATYÖ 211 Jumalanpalvelustoiminta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,33 94,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,33 94,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,97 122,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,64-273,36 99,9 Vyörytystulot/-menot , ,56 101,1 Laskennalliset erät , ,56 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,71 100,2 212 Hautaan siunaaminen TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,40-893,60 98,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,40-893,60 98,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,95 24,95 116,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,35-868,65 98,9 Vyörytystulot/-menot ,16 427,16 101,1 Laskennalliset erät ,16 427,16 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) ,51-441,49 99,6 213 Muut kirkolliset toimitukset TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,61 92,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,61 92,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,12 87,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,73 91,7 Vyörytystulot/-menot ,14 663,14 101,2 Laskennalliset erät ,14 663,14 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,59 94,3 214 Tiedotus ja viestintä TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,47 98,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,47 98,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,83 157,83 105,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,64 98,6 Vyörytystulot/-menot ,41 590,41 101,6 Laskennalliset erät ,41 590,41 101,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,23 99,0

34 TILINPÄÄTÖS (82) 215 Muut seurakuntatilaisuudet TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00 150,00 70,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,88 87,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,88 87,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,58 82,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,46 84,3 Vyörytystulot/-menot ,05 230,05 101,1 Laskennalliset erät ,05 230,05 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,41 87,9 216 Jampan seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 213,00-213,00-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,13-130,87 99,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,13-343,87 97,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,29-206,71 97,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,42-550,58 97,8 Vyörytystulot/-menot ,62 220,62 104,3 Laskennalliset erät ,62 220,62 104,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) ,04-329,96 98,9 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 217 Muu seurakuntatyö TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,34 93,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,34 93,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,81 87,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,15 92,3 Vyörytystulot/-menot ,22 148,22 105,6 Laskennalliset erät ,22 148,22 105,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,93 92,5 221 Musiikkityö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,40 187,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,57 98,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,97 96,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,85 98,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,82 97,6 Vyörytystulot/-menot ,52 516,52 101,0 Laskennalliset erät ,52 516,52 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,30 98,0

35 TILINPÄÄTÖS (82) 222 Aikuistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,80 126,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,17 78,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,97 70,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,69 178,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,72 119,7 Vyörytystulot/-menot ,10 343,10 101,7 Laskennalliset erät ,10 343,10 101,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,82 117,5 224 Lähetystyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,03 168,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,26 114,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,23 107,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,82 178,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,05 113,2 Vyörytystulot/-menot ,96 352,96 101,2 Laskennalliset erät ,96 352,96 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,01 111,7 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö_ summa % 230 Perhetyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,65 49,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,13 78,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,48 85,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,91 145,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,43 663,43 100,7 Vyörytystulot/-menot ,91 288,91 104,3 Laskennalliset erät ,91 288,91 104,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) ,34 952,34 101,0 231 Pyhäkoulutyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,80 927,20 37,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,49 89,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,29 89,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,45 74,4 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,74 84,9 Vyörytystulot/-menot ,20 333,20 101,2 Laskennalliset erät ,20 333,20 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,54 87,5

36 TILINPÄÄTÖS (82) 232 Päiväkerhotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,20 255,80 95,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,06 87,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,26 87,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,51 88,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,77 87,8 Vyörytystulot/-menot , ,09 101,0 Laskennalliset erät , ,09 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,68 91,7 233 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,00 117,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,08 98,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,08 84,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,71 59,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,79 71,2 Vyörytystulot/-menot , ,73 101,0 Laskennalliset erät , ,73 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,06 77,7 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 234 Varhaisnuorisotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,90 75,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,62 76,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,72 77,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,80 87,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,52 81,6 Vyörytystulot/-menot ,62 867,62 101,2 Laskennalliset erät ,62 867,62 101,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,90 84,8 235 Rippikoulutyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00-500,00 101,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,88 95,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,88 96,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,30 87,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,18 93,7 Vyörytystulot/-menot ,19 852,19 101,0 Laskennalliset erät ,19 852,19 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,99 94,9

37 TILINPÄÄTÖS (82) 236 Nuorisotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00 875,00 90,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,22 76,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,22 75,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,47 84,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,69 80,2 Vyörytystulot/-menot ,64 549,64 100,8 Laskennalliset erät ,61 549,64 100,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,05 82,6 237 Koulu- ja oppilaitostyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,16 74,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,16 74,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,73 89,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,89 79,8 Vyörytystulot/-menot ,82 192,82 102,9 Laskennalliset erät ,82 192,82 102,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,07 81,9 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö summa % 239 Partiotoiminta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,00-810,00 87,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,00-810,00 87,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,58 40,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,58 43,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,58 43,4 240 Kampuspappi-projekti TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,82 664,18 95,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,64 92,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,46 89,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,00-931,00 37,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,46 85,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,46 85,2 241 Perhekerhotyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,00 205,2 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,98 98,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,98 97,1

38 TILINPÄÄTÖS (82) TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,82 126,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,84 102,6 Vyörytystulot/-menot ,04 454,04 101,6 Laskennalliset erät ,04 454,04 101,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,88 102,5 251 Diakonia TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,28 82,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,85 92,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,57 93,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,56 90,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,13 93,0 Vyörytystulot/-menot , ,64 101,1 Laskennalliset erät , ,64 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,49 94,8 252 Yhteiskuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00-640,00 180,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,07 93,0 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö summa % TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,07 91,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,94 103,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,13 96,8 Vyörytystulot/-menot ,08 302,08 101,1 Laskennalliset erät ,08 302,08 101,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,05 97,6 253 Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,75 105,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,12 93,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,87 75,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,45 80,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,32 76,3 Vyörytystulot/-menot , ,93 101,0 Laskennalliset erät , ,93 101,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,39 86,8 254 Sairaalasielunhoito TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,79 91,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,79 91,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,79 91,1 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,79 91,1

39 TILINPÄÄTÖS (82) 255 Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,42 43,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,42 43,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,37 232,37 236,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,05 49,9 Vyörytystulot/-menot ,08 182,08 114,2 Laskennalliset erät ,08 182,08 114,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,97 62,2 256 Sielunhoito TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,80 95,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,80 95,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,63-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,83 105,1 Vyörytystulot/-menot ,37 340,37 101,7 Laskennalliset erät ,37 340,37 101,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,20 104,0 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 257 Kirpputori TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,52 108,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,72 113,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,20-23,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) ,20-233,20 566,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,28 87,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,72-949,28 94,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) ,72-949,28 94,2 258 Kansainvälinen diakonia TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,00-3,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,28 75,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,28 78,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,23 110,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,05 82,4 Vyörytystulot/-menot ,73 90,73 103,0 Laskennalliset erät ,73 90,73 103,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,32 82,8

40 TILINPÄÄTÖS (82) 4 pl HAUTAUSTOIMI 411 Hautausmaahallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.000, ,00-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,64 92,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,64 85,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,64 85,7 Vyörytystulot/-menot ,08 213,08 101,8 Laskennalliset erät ,08 213,08 101,8 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,56 90,5 421 Siunauskappeli TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,45 127,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,50 74,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,95 64,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,95 64,5 Poistot ja arvonalentumiset ,80 0, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,40 23,4 Vyörytystulot/-menot ,14 220,14 103,5 Laskennalliset erät , ,26 78,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,41 71,9 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 422 Huoltorakennukset TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,20 123,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,62 48,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,82 39,8 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,82 39,8 Poistot ja arvonalentumiset ,72-3,28 99,9 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,80-373,20 22,3 Vyörytystulot/-menot ,56 212,56 103,9 Laskennalliset erät ,36-160,64 97,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,74 49,1 423 Hautausmaa TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,25 237,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,73 95,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,98 94,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,00 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,98 94,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 708,3

41 TILINPÄÄTÖS (82) Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,20 58,5 Vyörytystulot/-menot ,99 298,99 101,3 Laskennalliset erät , ,21 93,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,17 121,6 424 Kirkkotarha TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,31 516,31 235,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,31 516,31 235,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,31 516,31 235,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) ,31 516,31 235,9 425 Tunnustukseton hautausmaa TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,80 42,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,80 42,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,80 42,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,80 42,5 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 431 Varsinainen hautaustoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,40 163,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,34 140,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,94 713,94 104,5 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) ,94 713,94 104,5 Vyörytystulot/-menot ,26 82,3 Laskennalliset erät ,26 82,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,32 94,5

42 TILINPÄÄTÖS (82) 5 pl KIINTEISTÖTOIMI 511 Kiinteistöhallinto TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,56 54,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,56 54,7 TOIMINTATUOTOT (sisäiset) TOIMINTAKULUT (sisäiset) ,64-133,36 76,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,92 54,9 Poistot ja arvonalentumiset ,96-0, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,96 23,4 Vyörytystulot/-menot , ,97 57,5 Laskennalliset erät , ,01 58,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kirkko TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,44-752,44 401,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,22 94,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,66 93,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,69 89,2 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,03 74,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 105,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,56 24,4 Vyörytystulot/-menot , ,47 57,2 Laskennalliset erät , ,03 38,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 531 Seurakuntatalo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,59 74,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,11 116,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,70 120,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,73 106,6 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,97 78,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,35 98,1 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,08 23,1 Vyörytystulot/-menot , ,54 57,5 Laskennalliset erät , ,62 38,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0

43 TILINPÄÄTÖS (82) 532 Laurilan seurakuntakoti TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,80 147,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,85 90,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,65 81,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,17 80,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -9,00 9,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,52 76,0 Poistot ja arvonalentumiset ,36-4, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,92 23,6 Vyörytystulot/-menot , ,44 57,7 Laskennalliset erät , ,36 38,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kirkonkulma TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,75 289,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,71 169,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,96 165,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,47 114,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -95,00 95,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,49 93,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 136,3 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,39 28,2 Vyörytystulot/-menot , ,34 57,5 Laskennalliset erät , ,73 29,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteuma Poikkeama- Käyttö summa % 534 Jampan seurakuntakoti TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,18 130,82 96,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,09 108,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,91 108,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,82 98,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -8,00 8,00-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,73 73,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,26 108,6 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,71 24,5 Vyörytystulot/-menot , ,28 57,4 Laskennalliset erät , ,99 37,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 0

44 TILINPÄÄTÖS (82) 535 Kirkkopiha TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00-4,00 101,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,89 78,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,89 78,1 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,00 74,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,11 68,5 Poistot ja arvonalentumiset ,52-1, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,08 24,2 Vyörytystulot/-menot , ,55 57,1 Laskennalliset erät , ,63 34,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) Vanhakirkko TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,18 178,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,18 82,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,36 74,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,23 73,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,87 69,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,88 24,0 Vyörytystulot/-menot , ,71 57,2 Laskennalliset erät , ,59 42,5 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö summa % 541 Anttola TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,00 121,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,67 119,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,33 124,2 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) ,00 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,33 135,3 Poistot ja arvonalentumiset ,20-5,80 99,8 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,28 24,2 Vyörytystulot/-menot ,55-33,45 72,1 Laskennalliset erät , ,73 26,7 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,86-100,0

45 TILINPÄÄTÖS (82) 542 Asuinosakkeet TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,52 120,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,23 479,23 100,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,29 468,3 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,29 468,3 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,29 468,3 551 Leiriniemi TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,69 111,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,40 76,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,09 68,8 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,20 73,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -38,30 38,30-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,41 85,0 Poistot ja arvonalentumiset ,40 6,40 100,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,64 22,5 Vyörytystulot/-menot , ,17 57,3 Laskennalliset erät , ,81 34,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) Toimitilat (omat) TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,56 511,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,01 91,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,57 89,1 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,68 79,1 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,11 57,1 Poistot ja arvonalentumiset ,48 4, Laskennalliset erät Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö summa % Sisäiset korkomenot , ,00 16,1 Vyörytystulot/-menot , ,59 57,2 Laskennalliset erät , ,59 28,4 TYÖALAKATE (ulk/sis) Kerhotilat (vuokra) TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,00 638,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,37 83,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,37 80,6 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,03 86,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,40-100

46 TILINPÄÄTÖS (82) TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,06 74,7 Poistot ja arvonalentumiset ,92-2, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,20-302,80 18,2 Vyörytystulot/-menot , ,18 57,4 Laskennalliset erät , ,98 55,2 TYÖALAKATE (ulk/sis) Loutin kerhotalo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) , ,70 129,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) ,10 798,10 102,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,40-501,60 98,4 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,36 82,0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,76 66,0 Poistot ja arvonalentumiset ,44-1,56 100,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,20 21,9 Laskennalliset erät , ,20 21,9 TYÖALAKATE (ulk/sis) Seurakuntakeskuksen keittiö TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,18 91,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,18 91,9 TOIMINTATUOTOT (sisäinen) , ,18 91,9 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 0 0 TYÖALAKATE (ulk/sis) 0 0 Budj. Toteutuma Poikkeama- Käyttö summa % 581 Maa- ja metsätalous TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) ,00 700,00 65,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) , ,08 189,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,08 217,7 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) , ,08 217,7 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,75-204,25 70,0 Laskennalliset erät ,75-204,25 70,0 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,83 207,1

47 TILINPÄÄTÖS (82) 600 Tuloslaskelmaosa TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 TOIMINTAKATE II (ulk./sis.) 0 0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , ,30 25,8 Vyörytystulot/-menot , ,64 95,7 Laskennalliset erät , ,94 77,6 TYÖALAKATE (ulk/sis) , ,94 77,6 3.7 Tuloslaskelmaosa Järvenpään seurakunta Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Tuloslaskelmaosa TOIMINTAKATE 0 0 VEROTULOT , ,11 96,9 VEROTUSKULUT , ,20 101,0 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,84 94,1 TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,92 209,2 Muut rahoitustuotot , ,87 149,8 Sisäiset korkotuotot , ,30 25,8 Arvonalentumiset sijoituksista ,12-337,88 66,2 Korkokulut ,00 Muut rahoituskulut , ,74 65,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,89 42,0 VUOSIKATE , ,36 95,1 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot , ,78 230,8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,78 230,8 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot , ,64 95,7 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT , ,64 95,7 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , , Kulut , ,00-100

48 TILINPÄÄTÖS (82) Siirto rahastosta/rahastoon , ,80-155,3 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,22 96,8 POISTOERON LISÄYS(-) /VÄHENNYS(+) , , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,82 97,5 3.8 Menolajeittain Järvenpään seurakunta Ulkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Korvaukset muilta seurakunnilta , ,29 75,0 Keravan seurakunta , ,28 103,1 Tuusulan seurakunta , ,12 107,8 Nurmijärven seurakunta ,35-167,35 105,6 Kukkien myynti ,00-500,75 162,6 Muu myynti 1.339, ,85-100,0 Myyntituotot sukututkimuksista ,80-443,80 111,0 Ruokamaksut ,00 Ruokamaksut ja myyntitulot alv24%/13% , ,34 111,5 Myyntitulot alv 12/13 % ,62-759,62 859,6 Leirimaksut , ,06 69,6 Kanttiinin tulot ,05-78,05 178,1 Tarjoilu , ,91 124,4 Valokopio- ja av-välinemaksut ,49 79,51 20,5 Majoitusmaksut , ,76 92,0 Liinavaatemaksut ,12-125,12 350,2 Puhelut Saunamaksut ,25-116,25 107,8 Muut maksut 50 17,89 32,11 35,8 Retki- ja matkamaksut , ,80 383,5 Kerhomaksut , ,50 111,6 Haudan lunastusmaksut , ,40 154,0 Hautauspalvelumaksut , ,44 155,6 Kappelimaksut ,45-486,45 108,8 Säilytystilamaksut , ,00 170,5 Kilpitulot , ,00 207,0 Muut hautaustoimen maksut , , ,0 Myyntitulot (ilman alv) , ,52 108,7 Muut maksut ja korvaukset , ,65 136,5 Asuinhuoneistojen vuokrat , ,17 117,5

49 TILINPÄÄTÖS (82) Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä , ,14 118,2 Muut vuokratuotot ,01-760,01 216,9 Pöytäliinojen pesukorvaukset , ,14 162,5 Puun myyntitulot ,00 700,00 65,0 Muut kolehdit ,60-445,60 161,0 Yhteisvastuu-keräyksen tuotot , ,64 69,2 Muut keräystuotot , ,03 136,1 Myyjäistuotot ,72-345,72 103,4 Muut lahjoitustuotot 1.859, ,20-100,0 Matalapalkkatuki ,00 Kansaneläkelaitoksen korvaukset ,56-849,56 103,9 Valtionapu opintokerhoihin ,00 262,00 89,1 Oppisopimuskoulutuskorvaukset , ,00 130,7 Valtionapu iltapäiväkerhotoimintaan , ,00 123,5 Muut tuet ja avustukset 448,00-448,00-100,0 Muut tuet ja avustukset 700,00-700,00-100,0 Muut tuotot , ,30-100,0 Myyntitulot (s) ,20-233,20 566,4 Tarjoilupalvelut (s) , ,18 91,9 Toimistopalvelut (s) , ,94 72,0 Tarjoilu (s) , ,90 72,1 Valokopio- ja av-välinemaksut (s) ,60 127,40 9,0 Majoitus (s) , ,00 69,5 Liinavaatemaksut (s) ,00 108,00 78,4 Muut maksut (s) 50 20,00 30,00 40,0 Saunamaksut (s) ,00-38,00 102,5 Sisäiset vuokrat (s) , ,60 94,0 Sisäiset vuokratuotot seurakuntatyöltä , ,08 91,3 Luottamushenkilöpalkkiot , ,25 75,6 Henkilökunnan kokouspalkkiot ,33-766,67 87,2 Vak.viranhaltijoiden kk-palkat , ,34 80,5 Määräaik.viranhalt.kk-palkat , ,39 138,4 Työsuhteisten kuukausipalkat , ,28 86,5 Määräaik.työsuht. kuukausipalkat , ,21 74,4 Erilliskorvaukset , ,27 122,2 Sairaus-, äitiys- ja vanhemp.lom.sij , ,79 133,3 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset , ,60 187,8 Tunti- ja urakkapalkat , ,46 122,3 Asuntoedut , ,00-100,0 Muut luontoisedut -410,40 410,40-100,0 Työnohjaajalle maksetut palkkiot , ,00 12,9 Asiantuntijapalkkiot , ,00 31,7 Kerhonohjaajapalkkiot , ,10 66,1 Esiintymispalkkiot , ,99 82,2 Toimituspalkkiot , ,00 182,6

50 TILINPÄÄTÖS (82) Muut palkat ja palkkiot , ,80 591,2 Jaksotetut palkat , ,00-100,0 Sosiaalivakuutusmaksut , ,01 89,4 Eläkemaksut , ,98 90,3 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,25 80,3 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 129,00-129,00-100,0 Jaksotetut eläkemaksut , ,00-100,0 Sairausvakuutuskorvaukset , ,50-100,0 Tapaturmakorvaukset 3.948, ,46-100,0 Muut henkilöstömenojen oikaisuerät Kuntoutusraha Postipalvelut , ,18 89,0 Puhelinpalvelut , ,52 95,1 Puhelinpalvelut (dataliikenne) , ,31 56,5 Painatukset ja ilmoitukset , ,76 68,1 Toimisto- ja pankkipalvelut , ,92 146,6 Atk-palvelukset , ,50 60,3 Ohjelmistolisenssit , ,82 110,4 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,85 114,0 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapit , ,09 68,1 Alueiden rakentamis- ja kunnossapit.palv , ,72 87,1 Jätehuolto , ,67 110,7 Koneiden ja laitteiden rakentamis-ja kun , ,67 133,9 Matkakorv. sekä majoitus ja rav.palv.hlö , ,23 107,7 Hlökunnan koul.aih. matka, maj. ja rav.p , ,84 113,9 Matkak. ja maj. ja rav. palv. muille , ,00 88,8 Kuljetuspalvelut henkilökunnalle , ,78 8,2 Kuljetuspalvelut muille , ,60 72,5 Koulutuspalvelut henkilökunnalle , ,89 46,3 Koulutuspalvelut muille kuin omalle hlök , ,00 4,6 Asiantuntijapalvelukset , ,23 40,4 Asiantuntijapalvelut työnohjauksesta , ,50 41,3 Työkyvyn ylläpito Musiikki- ja ohjelmapalvelut , ,47 69,0 Vartiointipalvelukset ,70-317,30 96,2 Metsänhoitokulut ,87-869,13 48,9 Tuhkaukset , ,00-100,0 Toimintavakuutukset ,73 311,73 104,0 Omaisuusvakuutukset , ,73 52,6 Uudenmaan sairaalasielunhoito ,00-62,00 99,8

51 TILINPÄÄTÖS (82) HUS ,00 Kehitysvammahuollon teologit , ,79 73,4 Hyvinkään aluesairaala ,00 125,00 101,3 Ruotsinkielinen palveleva puhelin ,68-44,32 63,1 Työterveyshuolto , ,29 104,2 Tapaturmakulut Muut palvelut -847,00 847,00-100,0 Keittiön tilaustarjoilu (s) , ,18 91,9 Leiriniemen leirit (s) , ,60 70,7 Leiriniemen retket (s) , ,20 47,9 Leiriniemen tilaustarjoilu (s) , ,50 300,0 Ostot srk:n kirpputorilta (s) ,20 233,20 566,4 Taloustoimiston palvelut (s) , ,94 72,0 Maa- ja vesialueiden vuokrat -614,00 614,00-100,0 Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiövastikkeet , ,73 101,7 Koneiden ja laitteiden vuokrat , ,37 61,4 Leasing-laitteiden vuokrat , ,68 199,1 Leasing-ohjelmistojen vuokrat , ,19 816,3 Muut vuokrat , ,00 10,3 Koulutilojen käyttökorvaukset ,40-905,60 9,4 Sisäiset vuokrakulut (s) 623,00 623,00-100,0 Hallinnon sisäiset vuokrakulut ,81 286,81 100,7 Seurakuntatyön sisäiset vuokrakulut , ,89 91,0 Hautaustoimen sisäiset vuokrakulut ,00 Toimistotilan vuokra (s) , ,00 71,1 Kalusteet , ,27 74,2 Taide-esineet , ,00 160,0 Atk-laitteet , ,44 109,2 Muut koneet ja laitteet , ,00 70,3 Työvälineet ja työkalut , ,94 66,4 Keittiövälineet ja astiastot , ,52 46,0 Toimistotarvikkeet , ,28 88,5 Askartelutarvikkeet , ,04 56,8 Valokuvat ,04 424,04 178,5 Kopiointi- ja monistusmateriaalit , ,05 95,0 Elintarvikkeet , ,28 104,7 Keittiön oheistarvikkeet , ,64 125,5 Kanttiinin tarvikkeet ,62 189,62 289,6 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , ,75 108,1 Poltto- ja voiteluaineet , ,21 167,1 Lämmitys , ,51 93,6 Sähkö , ,80 125,3 Vesi ,89 460,11 96,0 Korjaus- ja huoltotarvikkeet , ,59 163,9 Kilpimenot ,68 733,68 188,4

52 TILINPÄÄTÖS (82) Puutarhatarvikkeet , ,78 86,0 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet , ,89 79,3 Kukat ja kynttilät , ,28 69,4 Vaatteisto ,51-657,49 83,6 Suojavaatteet ,85 54,85 101,0 Ehtoollistarvikkeet ,97 515,97 112,9 Kirjallisuus ja lehdet , ,40 102,9 Vihkiraamatut ym. lahjaksi ost. kirjallisuus , ,11 64,3 Lahjaesineet ja huomionosoitukset , ,35 59,6 Henkilökunnan muistamiset , ,15 114,3 Muut aineet ja tavarat ,66-233,34 66,7 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet , ,32 34,4 Leikkikalut , ,53 23,5 Urheilu- ja vapaa-ajantarvikkeet , ,98 41,3 Polttopuut ,00 Lähetystyö ,00 100,0 Merimieskirkko ,90 480,90 109,6 Kirkon ulkomaanapu ,00 100,0 Rovastikunnallinen ystävyystyö ,70-50,30 98,5 Projektiavustukset , ,00 55,7 Vanhustyön verkostoprojekti ,00 100,0 Rinkula ,00 100,0 Diakonia-avustukset , ,40 66,3 Terijoen palkkatuki ,00 100,0 Pöltsamaan palkkatuki ,00 100,0 Muut avustukset , ,60 161,4 Prima Vista , ,40 141,6 Kirkkokuoro , ,21 85,8 Canzonetta Nova ,00 280,00 102,9 PR-toiminta ,12-24,88 98,3 Partio Kiehiset ,00 100,0 Partio Metsänkävijät ,00 100,0 Lapsikuoro , ,00 37,0 Harmoniakuoro , ,00 26,4 Haarajoen kyläkuoro , ,25 39,5 Torikoris ,00-250,00 16,7 Seuraa tähteä -tapahtuma , ,58 16,8 Kävelykadun tapahtumat , ,75 12,6 Taidetapahtuma srk-opisto ,00 Partio Törmän Tähystäjät ,00 Kunnallisvero ,79 181,79 145,4 Kiinteistövero , ,87 139,6 Pääomatuloista maksettava tulovero Metsänhoitomaksu -48,08 48,08-100,0 Muut verot ,39 161,39 112,9

53 TILINPÄÄTÖS (82) Jäsenmaksut ,05-193,95 96,4 Nettotulojen siirto erit.katt. rah. lis , ,39-100,0 Luottotappiot ,71 692,71 414,9 Muut kulut , , ,6 Lupamaksut ,00 Kirkollisverotulot , ,25 96,2 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,14 106,1 Osuus verotuskuluista , ,20 101,0 Kirkon keskusrahastomaksut , ,84 94,1 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista , ,73 209,0 Verotilitysten korot ja korotukset 2,38-2,38-100,0 Viivästyskorot 44,29-44,29-100,0 Osingot ja osuuspääomien korot , ,57 125,9 Sijoitusarvopapereiden myyntivoitot , ,30 197,7 Sisäiset korkotuotot aine 84,32-84,32-100,0 Sisäiset korkotuotot muista pitkäv. menoista , ,80 2,1 Sisäiset korkotuotot maa- ja vesialueista , ,56 25,0 Sisäiset korkotuotot haut.toim. pys.vast , ,04 189,9 Sisäiset korkotuotot rakennuksista , ,26 24,3 Sisäiset korkotuotot kiint. rak. ja lait ,64 884,36 47,0 Sisäiset korkotuotot koneista ja kalusto ,32 711,68 66,4 Arvonalentumiset vaihtuvien vast. sijoit ,12-337,88 66,2 Muut korkokulut Viivästyskorot ,31 25,31 125,3 Muut rahoituskulut , ,30 66,4 Sisäiset korkokulut ainee -84,32 84,32-100,0 Sisäiset korkokulut muista pitkäv. menoista , ,80 2,1 Sisäiset korkokulut maa- ja vesialueista , ,56 25,0 Sisäiset korkokulut haut.toimen pys.vast , ,04 189,9 Sisäiset korkokulut rakennuksista , ,26 24,3 Sisäiset korkokulut kiint. rak. ja laitt ,64-884,36 47,0 Sisäiset korkokulut koneista ja kalusto ,32-711,68 66,4 Poistot aineettomista hyö -481,82 481,82-100,0 Poistot muista pitkävaik. menoista ,92-2,08 100,0 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista , ,34 344,0 Poistot rakennuksista , ,98 102,4 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitt , ,60 114,1

54 TILINPÄÄTÖS (82) Poistot koneista ja kalustosta , ,13 228,3 Pysyvien vastaavien myynti , ,96 116,4 Muut satunnaiset tuotot , ,82 516,9 Kirjauskäytännön muutoksesta aih. oikaisut Sisäiset vyörytystuotot hallintotoimelle , ,96 104,7 Sisäiset vyörytystuotot kiinteistötoimelle , ,97 57,5 Sisäiset vyörytystuotot verotus- ja keskusrahastomaksuista , ,64 95,7 Sisäiset vyörytyskulut , ,64 95,7 Sis. vyörytyskulut seurakunnall.toiminnalle , ,45 104,9 Sis. vyörytysk. hautaustoimelle ,51-443,49 98,8 Sis. vyörytysk. kiinteistötoimelle , ,97 57,5 Tuotot , ,20-100,0 Kulut , ,00-100,0 Siirto rahastosta/rahastoon , ,80-155,3 Poistoeron vähennys (+) ,40-6,40 100,0 Yhteensä , ,47-35,4

55 TILINPÄÄTÖS (82) 3.9 Hautainhoitorahaston toteutumavertailu Toteutumavertailu Ulkoinen Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Kesähoitomaksut , ,30 124, Muut hoitomaksut Jaksotetut hoitomaksut , ,36 112, Maksutuotot , ,66 117, Tuet ja avustukset Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT , ,66 117, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vak.viranhaltijoiden kk-palkat ,39-139,61 98, Määräaik.viranhalt.kk-palkat ,61-52,39 98, Työsuhteisten kuukausipalkat ,74-39,26 99, Määräaik. työsuht. kuukausipalkat , ,17 155, Sairaus-, äitiys- ja vanhemp.lomasij Vuosiloma- ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat Palkat ja palkkiot , ,91 128, Henkilöstösivukulut Sosiaalivakuutusmaksut ,15 271,15 128, Eläkevakuutusmaksut KIEL , ,52 126, Muut sosiaalivakuutusmaksut ,94 586,94 148, Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstösivukulut , ,61 128, Henkilöstökulut , ,52 128, Palvelujen ostot Postipalvelut ,78 16,78 108, Painatukset ja ilmoitukset Toimisto- ja pankkipalvelut ,91 61,91 161, Atk-palvelukset Jätehuolto ,10-99,90 75, Koneiden ja laitt. rak. ja korj. kulut ,28-692,72 65, Matkakorv., majoitus ja rav.palv. hlöstö ,61-34,39 65, Asiantuntijapalvelukset , Vakuutukset Palvelujen ostot , ,32 57,4

56 TILINPÄÄTÖS (82) Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiöv , Vuokrat , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet -292,74 292, Muut koneet ja laitteet Työvälineet ja -kalut ,11-347,89 13, Toimistotarvikkeet ,72-175,28 12, Kopiointi ja monistusmateriaalit ,74 1,74 101, Poltto- ja voiteluaineet , , Vesi ,05 664,05 147, Puutarhatarvikkeet , ,32 72, Suojavaatteet -91,15 91, Ostot tilikauden aikana ,80-963,20 91, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,80-963,20 91, Muut toimintakulut Muut kulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT , ,00 115, TOIMINTAKATE , ,34 112, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Korkotuotot sijoituksista ja talletuksis , ,70 211, Korkotuotot , ,70 211, Muut rahoituskulut -222,16 222, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,54 205, VUOSIKATE , ,20 92, TILIKAUDEN TULOS , ,20 92, TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,532, ,20 92,1

57 TILINPÄÄTÖS (82) 3.10 Hautainhoitorahaston tase Ulkoinen HAUTAINHOITORAHASTON TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,95 Rahoitusarvopaperit , ,95 Rahat ja pankkisaamiset , ,06 Saamiset , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,01 VASTAAVAA , ,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,70 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,28 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,28 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,63 Muut velat 5.926,86 Siirtovelat 6,55 4,40 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,03 VIERAS PÄÄOMA , ,31 VASTATTAVAA , ,01

58 TILINPÄÄTÖS (82) 4 LIITETIEDOT 4.1 Tilinpäätöksen liitetiedot Kirjanpitolain 3: 2 1 mom mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen laatimista koskevina liitetietoina on esitettävä KPA 2:2 mukaiset tiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät a) Verotuloiksi on kirjattu tammi joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot. b) Tulot ja menot on tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoritusperusteella tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi. c) Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen kirkkovaltuuston hyväksymän avaavan taseen periaatteiden mukaisesti vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla Perustelut, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Oikaisuja ei ole tehty Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa Tiedot ovat vertailukelpoisia Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Ei ole Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen Ei ole. 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Toimintakertomuksessa on erillinen henkilökuntakertomus. Palkkoina on ilmoitettu suoriteperusteisten rahapalkkojen yhteismäärä. Eläkekulut on esitetty suoriteperusteisesti yhteissummana.

59 TILINPÄÄTÖS (82) Pakolliset henkilöstökulut muutos ulkoinen/sisäinen % Palkat ,9 Kokouspalkkiot ,0 Muut palkkiot ,0 Sosiaalivakuutusmaksut ,2 Eläkevakuutusmaksut ,6 Muut henkilöstökulut ,2 Saadut korvaukset ,1 Yhteensä ,3 Y:\Talous\Tilinpäätös\Tuloslaskelman liitetiedot\2012\henkilöstökulut 3 taulukkoa.2012 Vapaaehtoiset henkilöstökulut muutos % Matkakorvaukset sekä maj.- ja rav.palv. hlökunnalle ,5 Hlökunnan koulutuksesta aih. matka-, maj.- ja rav.palv. korvaukset ,6 Kuljetuspalvelut henkilöstölle ,9 Koulutuspalvelut henkilöstölle ,6 Työterveyshuolto (netto) ,0 Lahjat henkilökunnalle ,2 Työkyvyn ylläpito ,0 Yhteensä ,4 Y:\Talous\Tilinpäätös\Tuloslaskelman liitetiedot\2011\henkilöstökulut 3 taulukkoa.2012 Henkilöstökulut pakolliset vapaaehtoiset

60 TILINPÄÄTÖS (82) Seurakunnan vakuutukset Seurakunta on ottanut vakuutukset Pohjola Oyj:ltä. Seuraavana on erittely voimassa olleista vakuutuksista. Rakennukset irtaimistoineen ovat ns. täysarvovakuutuksen piirissä. OMAISUUSVAKUUTUKSET Kirkkovakuutus, Perusomavastuu vak. määrä vak. maksu kirkon irtaimisto ,52 kirkon kellot ,02 urut ,79 vanhan kirkon kellot ,54 siunauskappelin kellot ,17 urut ,55 Yhteensä ,59 Yhdistelmävakuutus Rakennukset irtaimistoineen: seurakuntatalo, Vanhakirkko, Kirkonkulma, Laurilan srk-koti, Anttola, haut.maan huoltorak. varastorak., uusi varastorak. ja sähkökoppi, Leiriniemen päärakennus, autokatos, saunarak., grilli- ja huvimajakatokset, Kirkkopiha, Mankalan, Haarajoen, Jampan, Loutin kerhot., Rekikadun ja perheasiain neuv.keskuksen irtaimistot, vuokrattujen kerhotilojen irtaimistot, Avant Multicat-ruohonleikkuri jne Perusomavastuu rakennukset Perusomavastuu irtaimisto vak.maksu Omaisuusriskivakuutus 4 562,18 Vastuuvakuutus, omavastuu 500 maksu jaettu 2011 palkkojen tehtäväalueiden suhteessa 2 023,92 Maksu yhteensä 6 586,10 Metsävakuutukset Mittaturva Täysarvovakuutus, omavastuu 150 Enimmäiskorvaus myrskyvah. 16 /k-m3 Rajala (hautausmaa), Jokela ja Leiriniemi 148,97 Moottoriajoneuvovakuutukset Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 339,73 XVH-589 liikennevakuutus 280,79 Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 586,03 SKI-789 liikennevakuutus 343,89 Ford Transit-pakettiauto autovakuutus 697,98 NHI-511 liikennevakuutus 280,79 Case International-traktori autovakuutus 59,96 liikennevakuutus 92,32

61 TILINPÄÄTÖS (82) John Dere-maataloustraktori liikennevakuutus 121,00 Bobcat-moottorityökone liikennevakuutus 361,38 Aromatic-moottorityökone liikennevakuutus 271,04 Muuli-perävaunu liikennevakuutus 20,93 Lewo-perävaunu liikennevakuutus 19,59 Maksut yhteensä 3 475,43 HENKILÖVAKUUTUKSET Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vak. maksun perustana oleva palkkasumma Kiinteä erikoismaksu Lakisääteinen tapaturmavakuutus ,71 Vapaa-ajan vakuutus TapVL 57/ ,98 Yhteensä ,69 Työntekijän ryhmähenkivakuutus 2 195,34 Työttömyysvakuutus Työnantajan osuus koko palkkasummasta , ylittävästä osasta 3,20 % alittavasta osasta 0,80% Palkansaajan osuus ,66 0,60% Pakolliset vakuutukset yhteensä ,55 Seurakunnan tapaturmavakuutus (vapaaehtoinen) Vakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan toimintoihin osallistuvat henkilöt. Vakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka sattuvat vakuutetulle seurakunnan pääjärjestäjänä järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa Suomessa. Maksut yhteensä 2 749,71 Yrityksen matkaturvavakuutus /995 Vakuutuskausi henkilökunnalle voimassa rajoituksetta koti- ja ulkomaanmatkoilla 142,69 OMAISUUSVAKUUTUKSET Kirkkovakuutus, Perusomavastuu vak. määrä vak. maksu kirkon irtaimisto ,98 kirkon kellot ,11 urut ,35

62 TILINPÄÄTÖS (82) vanhan kirkon kellot ,75 siunauskappelin kellot ,19 urut ,86 Yhteensä ,95 Yhdistelmävakuutus rakennukset irtaimistoineen: seurakuntalo, Vanhakirkko, Puutalo, Laurilan srk-koti, Anttola, haut.maan huoltorak. varastorak., uusi varastorak. ja sähkökoppi, Leiriniemen päärakennus, autokatos, saunarak., grilli- ja huvimajakatokset, Kirkkopiha, Mankalan, Haarajoen, Jampan, Loutin kerhot., Rekikadun ja perheasiain neuv.keskuksen irtaimistot, vuokrattujen kerhotilojen irtaimistot, Avant Multicat-ruohonleikkuri jne Perusomavastuu rakennukset Perusomavastuu irtaimisto vak.maksu Omaisuusriskivakuutus 4 128,73 Vastuuvakuutus, omavastuu 500 maksu jaettu 2009 talousarvion tehtäväalueiden suhteessa 1 953,08 Maksu yhteensä 6 081,10 Metsävakuutukset Mittaturva Täysarvovakuutus, omavastuu 150 Enimmäiskorvaus myrskyvah. 14 /k-m3 Rajala (hautausmaa), Jokela ja Leiriniemi 141,32 Moottoriajoneuvovakuutukset Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 323,01 XVH-589 liikennevakuutus 257,89 Nissan Primastar-pakettiauto autovakuutus 483,93 SKI-789 liikennevakuutus 357,84 Ford Transit-pakettiauto autovakuutus 555,82 NHI-511 liikennevakuutus 343,83 Case International-traktori autovakuutus 58,22 liikennevakuutus 87,93 Holder-traktori liikennevakuutus 87,93 Bobcat-moottorityökone liikennevakuutus 410,66 Aromatic-moottorityökone liikennevakuutus 246,40 Muuli-perävaunu liikennevakuutus 18,50 Lewo-perävaunu liikennevakuutus 19,59 Maksut yhteensä 3 251,55 HENKILÖVAKUUTUKSET Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vak. maksun perustana oleva palkkasumma Kiinteä erikoismaksu Lakisääteinen tapaturmavakuutus ,85 Vapaa-ajan vakuutus TapVL 57/3 968,21 Yhteensä ,06

63 TILINPÄÄTÖS (82) Työntekijän ryhmähenkivakuutus 2 338,17 Työttömyysvakuutus Työnantajan osuus koko palkkasummasta , ylitt. osasta 2,95 % alitt. osasta 0,75% Palkansaajan osuus ,43 0,40% Pakolliset vakuutukset yhteensä ,04 Seurakunnan tapaturmavakuutus (vapaaehtoinen) Vakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan toimintoihin osallistuvat henkilöt. Vakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka sattuvat vakuutetulle seurakunnan pääjärjestäjänä järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa Suomessa. Maksut yhteensä 2 749,71 Yrityksen matkaturvavakuutus /995 Vakuutuskausi ulkomaanmatkoilla kaikkialla maailmassa 142,69 Kaikki vakuutusmaksut yhteensä ,04 ( ,40) Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaisina tuloina on kirjattu pysyvien vastaavien myyntivoitot ,96. Perheasianneuvottelukeskuksen vanhojen laskelmien oikaisumaksuja aiemman sopimuksen ajalta Tuusulan seurakunnalle ,51 ja Keravan seurakunnalle ,16. Kehä IT:n vuoden 2011 loppulasku ,15. Satunnaiset tuotot ovat yhteensä , Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät Ei ollut.

64 TILINPÄÄTÖS (82) 4.3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat (Käyttöomaisuus ja poistot) Käyttöomaisuuden Aineettomat Muut pitkä- Maa- ja Kiinteät Koneet ja Muut Kesken- Asuntomuutokset oikeudet vaikutteiset vesialueet Hautausmaat Rakennukset rakenteet kalusto aineelliset eräiset osakkeet YHTEENSÄ menot ja laitteet hyödykkeet työt Alkuperäinen hankintameno , , , , , , , ,97 0, , ,73 Ennen tilikautta ker. lisäykset ,66 0, , , , , ,11 0, ,40 0, ,02 Ennen tilikautta ker. vähennykset 0,00 0, ,27 0, , ,09 0,00 0, ,96 0, ,42 Ennen tilikautta kertyneet poistot , ,29 0, , , , ,69 0,00 0,00 0, ,89 Poistamaton hankintameno 0, , , , , , , , , , ,44 Alkusaldo , , , , , , , , , , ,44 Lisäykset tilikaudella ,40 0, , , , , , , ,73 0, ,95 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 Tilikauden poisto , ,92 0, , , , ,61 0,00 0,00 0, ,79 Tasearvo , , , , , , , , , , ,64

65 TILINPÄÄTÖS (82) Käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavan omaisuuden aktivointiraja on 5 045,64 (Kirkkovaltuuston päätös ) Käytettävä poistomenetelmä: suunnitelman mukainen tasapoisto = sumupoisto (Kirkkovaltuusto 55 / ) Poistoajat ovat kirkkohallituksen ohjeen nro 1/ mukaiset: Kirkkohallituksen suositus: Aineettomat oikeudet 3 v v Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto v v 3-5 v Järvenpään seurakunnan Rakennusten poistoajat: 20 vuotta Grillikatos Kirkon Esco-korjaukset Leiriniemen Escokorjaukset Seurakuntakeskuksen Esco-korjaukset 30 vuotta Leiriniemen leirikeskus Hautausmaan huoltorakennus Hautausmaan varastorakennus Hautausmaan pikkuvarasto 40 vuotta Mankalan kerhotila Haarajoen kerhotila Kirkkotien seurakuntatalo Laurilan seurakuntakoti Jampan seurakuntakoti Kirkkopiha Anttola Loutin kerhotalo Kirkonkulma Kirkkovaltuuston päätöksen 46 / mukaisesti poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. 50 vuotta Vanhakirkko 70 vuotta Kirkko

66 TILINPÄÄTÖS (82) Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja osuuksien hankintamenojen ja jälleenhankintahinnan erotus siltä osin kuin niiden jälleenhankintahinta on noteerattu tai se muuten tiedetään: euroa euroa Suomalaiset osakkeet: Fortum (2250) Neste Oil (1275) Nokia (6630) Pohjola Pankki A (1260) Sampo A (2060) Tieto (1000) Tikkurila (1000) UPM-Kymmene (4370) Uponor (540) YIT (470) Jälleenhankintahinta , ,74 Vastaava kirjanpitoarvo , ,94 Erotus , ,80 Ulkomaiset osakkeet: Nordea FDR (2400) Jälleenhankintahinta , ,00 Vastaava kirjanpitoarvo , ,70 Erotus 6 072,00 182,70 Osuudet sijoitusrahastoissa: Aktia-rahastot Nordea-rahastot Kuop-rahastot Jälleenhankintahinta , ,17 Vastaava kirjanpitoarvo , ,21 Erotus 3 170, ,96

67 TILINPÄÄTÖS (82) Oma pääoma Oma pääoma Peruspääoma , ,53 Lisäykset tilikaudella ,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Peruspääoma , ,53 Arvonkorotusrahasto , ,25 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto , ,25 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,10 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella ,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,10 Tilikauden ylijäämä , ,72 Oma pääoma yhteensä , ,60 V:\Kansiorakenne\Yleishallinto\Taloustoimisto\Yksityinen\ Tilinpäätös\ Taseen liitetiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2015 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 2 (71) Sisällysluettelo 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS 2015... 4 1.1 Verotulot ja kirkon

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2013 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 2 (73) Sisällysluettelo 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS 2013... 4 1.1 Verotulot ja kirkon

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 1 - Tilastokeskus 2. Yhteyshenkilön tiedot Vastaajien määrä: 1 3. Suositusluonnoksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot