Kunnossapitovahingot maanteillä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnossapitovahingot maanteillä"

Transkriptio

1 Anna Myllylä, Maria Martiskainen Kunnossapitovahingot maanteillä Tienpitäjän vastuu ja korvausperiaatteet - Korvaushakemusten käsittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 22/2007

2

3 Anna Myllylä, Maria Martiskainen Kunnossapitovahingot maanteillä Tienpitäjän vastuu ja korvausperiaatteet - Korvaushakemusten käsittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 22/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

4 RAPORTTI ISSN X TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2007 Julkaisua myy/saatavana Edita Faksi Puhelin TIEHALLINTO Lapin tiepiiri Hallituskatu 3 B ROVANIEMI Puhelin

5 Anna Myllylä, Maria Martiskainen: Kunnossapitovahingot maanteillä. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 22/2007, 31 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Aiheluokka: Tienpito, talvihoito, tasaisuus, vahingonkorvaukset, vastuu, korvaukset 70, U34 TIIVISTELMÄ Julkaisu käsittelee kunnossapitovahinkoja maanteillä. Julkaisussa tarkastellaan tienpitäjän vastuuta, korvausperiaatteita ja korvaushakemusten käsittelyä. Tiehallinto maanteiden ylläpitäjänä vastaa siitä, että maantiet ovat yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Osa maanteillä tapahtuvista vahingoista aiheutuu tienpitäjän tuottamuksesta. Tällöin tienkäyttäjällä on mahdollisuus hakea ja saada korvaus syntyneistä vahingoista. Yleissäännös tien kunnossapitämisestä löytyy maantielain 33 :stä. Kunnossapitovahinko- vaatimusta ratkaistaessa selvitetään, onko tien hoito tapahtunut urakkasopimuksen mukaisesti. Jos urakkasopimuksen ehdot täyttyvät, korvausta ei pääsääntöisesti makseta. Korvausharkintaa tehtäessä huomioon otetaan toimenpideajan kohtuullisuus, tienkäyttäjän oma myötävaikutus, vahingon ennalta-arvattavuus ja tienkäyttäjän varoittaminen. Tiehallinnolle esitetään myös kunnossapitoon liittymättömiä vahingonkorvausvaatimuksia. Tällaisia ovat varsinaisesta tienpitotyöstä tienkäyttäjille ja maanomistajille aiheutuvat vahingot, tien käytöstä ja tienhoitotyöstä maanomistajille aiheutuva pysyvä melu ja haitta sekä tierakenteille ja -laitteille aiheutuvat vahingot. Näissä tapauksissa vastuu täytyy selvittää tapauskohtaisesti. Tien kunnossapitoon liittyviä vahingonkorvausoikeudenkäyntejä tulee vuosittain vireille käräjäoikeuksissa 5-10 tapausta. Tyypillisiä tapauksia ja oikeuskäytäntöä käydään läpi viidennessä jaksossa. Käsiteltäviä tapaustyyppejä ovat tien liukkaus, yliauraukset, tien epätasaisuus, yksittäiset kivet ja vieraat esineet tiellä, kaatunut puu ja tielle ulottuvat oksat, vettä tiellä, vahingot tietyöalueilla sekä autojen matalaprofiilirenkaiden korvauskäytäntö. Korvaushakemukset käsitellään Tiehallinnon keskitetyssä vahingonkorvauspalvelussa Rovaniemellä. Hakemuksen saavuttua Tiehallintoon tapauksesta pyydetään lausunto urakan valvojalta ja urakoitsijalta. Päätös perustuu annettuihin lausuntoihin, joten niiden merkitys on korostunut. Päätösesityksiä käsitellään keskitetyn vahingonkorvauspalvelun kokouksissa, jossa päätöksen tekee korvauskäsittelijän esityksestä hänen esimiehensä. Hakemuksessa tulee olla tarkka selvitys vahinkotapahtumasta ja korvattavaksi vaadituista vahingoista. Vakuutusyhtiöiden takaisinsaantivaatimuksia käsitellään omassa kappaleessaan. Korvauspäätökset tulee perustella huolellisesti, ja erityisen tärkeää tämä on kielteisissä tapauksissa. Korvaus maksetaan vahingonkärsijän ilmoittamalle tilille. Mikäli vahinko on johtunut siitä, ettei urakoitsija ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan, Tiehallinto perii maksetun korvauksen urakoisijalta. Julkaisun lopussa käsitellään lyhyesti viivästyskorkoa, arvonlisäveroa, korvauksen vanhenemista, asiakirjojen julkisuutta sekä kielteisistä päätöksistä seuraavia oikeudenkäyntejä.

6

7 ESIPUHE Ohjeeseen "Kunnossapitovahingot maanteillä" on koottu kunnossapitovahinkoja koskevia oikeussäännöksiä ja oikeuskäytäntöä, kunnossapitovahinkojen korvaamisessa sovellettavia yleisiä periaatteita ja korvaushakemusten käsittelyyn liittyviä käytännön menettelytapoja. Tämän ohjeen pohjana on ollut Tielaitosajan julkaisu "Kunnossapitovahingot yleisillä teillä" vuodelta Tuon ohjeen ilmestymisen jälkeen Tielaitos on jakautunut Tiehallinnoksi ja Tieliikelaitokseksi sekä voimaan on tullut uusia lakeja - näistä merkittävimpänä maantielaki. Päivityksessä on otettu huomioon uusi lainsäädäntö, seurattu uusinta oikeuskäytäntöä ja huomioitu myös organisaatiomuutokset. Kunnossapitovahinkoihin liittyvien korvausasioiden keskittäminen Lapin tiepiiriin toteutettiin vuoden 2006 loppuun mennessä ja vuoden 2007 alusta kaikki Tiehallinnolle osoitetut maanteillä tienkäyttäjälle sattuneet kunnossapitovahingot käsitellään Lapin tiepiirissä. Keskittäminen yhtenäistää käsittelyn ja parantaa kaikkien osapuolien oikeusturvaa. Uusittu ohje palvelee kaikkia niitä, joiden tehtäviin vahingonkorvausasiat liittyvät - erityisesti vahingonkorvauskäsittelijöitä, käsittelyä avustavaa henkilöstöä ja lausuntojen antajia. Ohjeessa käsiteltävää tietoa tarvitsevat myös kaikki asiakaspalvelutehtävissä olevat. Tiehallinnon asiakaspalvelijat neuvovat vahingonkärsijää mahdollisen korvaushakemuksen vireille saamisessa ja ohjaavat Tiehallinnon internet sivulle mistä saa korvaushakemuslomakkeen ja tiedot hakemuksessa tarvittavista liitteistä. Hakemukset lähetetään Tiehallinnon keskitettyyn vahingonkorvauspalveluun, missä käynnistetään tämän ohjeen mukainen käsittely. Hakemusten yhtenäisen käsittelyn varmistamiseksi päätösehdotuksia käsitellään keskitetyn vahingonkorvauspalvelun kokouksissa. Päätöksen tekee vahingonkorvauskäsittelijän esittelystä hänen esimiehensä. Vahingonkorvausmenettelyn kehittämisestä ja tämän ohjeen ajan tasalla pitämisestä vastaa Tiehallinnossa Lapin tiepiiri. Rovaniemi, huhtikuu 2007 Tiehallinto Lapin tiepiiri

8

9 Kunnossapitovahingot maanteillä 7 Sisältö 1 KUNNOSSAPITOVAHINGOISTA YLEENSÄ 9 2 LAKIIN PERUSTUVA TIENPITOVASTUU Tienpitäjän vastuun yleiset periaatteet Tien kunnolle asetetut vaatimukset Kohtuullinen toimenpideaika Tienkäyttäjän oma myötävaikutus Ennalta-arvattavuus Tienkäyttäjien varoittaminen 12 3 KUNNOSSAPITOON LIITTYMÄTTÖMÄT VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET Varsinaisesta tienpitotyöstä tienkäyttäjille ja maanomistajille aiheutuneet vahingot Tien käyttämisestä ja tienhoitotyöstä maanomistajille aiheutuva pysyvä haitta ja vahinko Tierakenteille ja -laitteille aiheutetut vahingot 14 4 SOPIMUSPERUSTEINEN TIENPITOVASTUU Vastuu tilaajaan nähden Tilaajan ja urakoitsijan välinen vastuunjako 15 5 TYYPILLISIÄ TAPAUKSIA JA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ Oikeuskäytännön merkityksestä Tien liukkaus Ajoradan liukkaus Jalankulkijoiden liukastumiset Yliauraus Tien epätasaisuus Yksittäiset kivet ja erilaiset vieraat esineet tiellä Kaatunut puu ja tielle ulottuvat oksat Vettä tiellä Vahingot tietyöalueilla Autojen matalaprofiiliset renkaat 25 6 KORVAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY Tieto vahinkotapahtumasta Asiakkaan neuvonta ja hakemuksen vastaanotto ja käsittely Yleiset korvausperiaatteet Hakemuksen sisältö Selvitys vahinkotapahtumasta Selvitykset korvattaviksi vaadituista vahingoista Lausunnot 27

10 Kunnossapitovahingot maanteillä Vakuutusyhtiöiden ja työnantajien takaisinsaantivaatimukset Korvauspäätös Päätösten perusteleminen Korvausten maksaminen ja takaisinperintä Vahingonkorvausten kirjausmenettely Tiehallinnossa Viivästyskorko Arvonlisävero Vanheneminen Korvaushakemusten käsittelyyn liittyvien asiakirjojen julkisuus Oikeudenkäynnit 31

11 Kunnossapitovahingot maanteillä 9 KUNNOSSAPITOVAHINGOISTA YLEENSÄ 1 KUNNOSSAPITOVAHINGOISTA YLEENSÄ Tiehallinto toimii maanteiden tienpitäjänä ja vastaa siitä, että maantiet ovat yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Laki Tiehallinnosta säätää, että Tiehallinto hankkii tienpitoon liittyvät tuotannolliset palvelut ja tuotteet ulkopuolisilta. Vuodesta 2005 kaikki tienpidon tuotteet ja palvelut ovat olleet avoimessa kilpailussa. Maantielaki tuli voimaan vuoden 2006 alusta ja se korvasi lain yleisistä teistä. Maantielaissa puhutaan yleisten teiden sijasta maanteistä. Osa maanteillä tapahtuvista vahingoista johtuu joko kokonaan tai osittain siitä, että tien ja siihen kuuluvien laitteiden asianmukainen hoito tai vaarallisista paikoista varoittaminen on laiminlyöty tai tehty virheellisesti. Tällaisissa tapauksissa tienkäyttäjä voi hakea ja mahdollisesti saada Tiehallinnolta korvausta syntyneistä vahingoista. Muussa tapauksessa vahinko jää tienkäyttäjän omalle vastuulle. Vahingot tutkitaan ja korvausratkaisut tehdään aina tapauskohtaisesti. Ennalta-arvaamattomissa olosuhteissa tapahtuneita vahinkoja Tiehallinto ei korvaa. Tähän ohjeeseen on koottu kunnossapitovahinkoja koskevat oikeussäännökset ja oikeuskäytäntöä, kunnossapitovahinkojen korvaamisessa sovellettavat yleiset periaatteet ja korvaushakemusten käsittelyyn liittyviä käytännön menettelytapoja.

12 10 Kunnossapitovahingot maanteillä LAKIIN PERUSTUVA TIENPITOVASTUU 2 LAKIIN PERUSTUVA TIENPITOVASTUU 2.1 Tienpitäjän vastuun yleiset periaatteet Maantielain 33 :ssä on tienpitäjälle asetettu velvoite pitää maantiet yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Korvausvastuuta koskeva velvoite puolestaan on määrätty vahingonkorvauslain 2 luvun 1 :ssä, jonka mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että vahinko on aiheutettu huolimattomuudella tai laiminlyönnillä. Juridisesti on kysymys ns. tuottamusvastuusta. Vahingonkorvauslain tuottamusperiaatteesta johtuen tien pelkkä huono kunto ei vielä aikaansaa vastuuta tienpitäjälle, vaan lisäedellytyksenä on, että tienhoito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti tai jotain tavanomaiseen tienhoitoon kuuluvia tehtäviä on kokonaan tai osittain jätetty tekemättä. Lähtökohtana on siis tienpitäjän tienpitovastuun perustuminen tuottamukseen. Tiehallinto tienpitäjänä vastaa siitä, että se on hankkinut riittävät tienpitopalvelut markkinoilta. Tienpitäjän laiminlyöntiä ja huolimattomuutta (tuottamusta) arvioitaessa tarkastellaan tienpitäjän ja urakoitsijan toimintaa kokonaisuutena. Vastuun syntymiseen vaikuttavat mm. seuraavat seikat: - tien asema liikennejärjestelmässä ja tien liikenne - tien kunnolle asetetut vaatimukset - kohtuullinen toimenpideaika - ennalta-arvattavuus - tienkäyttäjän oma myötävaikutus - tienkäyttäjien varoittaminen 2.2 Tien kunnolle asetetut vaatimukset Yleissäännös tien kunnossapitämisestä on maantielain 33 :ssä. Lainkohdan mukaan maantie on pidettävä yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Yleistä liikennettä ei ole maantielaissa tarkemmin määritelty. Hallituksen esityksessä maantielaiksi (HE 17/2004) todetaan, että yleiselle liikenteelle on tunnusomaista liikennettä harjoittavan henkilöpiirin laajuus ja rajoittamattomuus. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon liikenteen määrä ja laatu, tien liikenteellinen merkitys sekä säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika ja muut olosuhteet. Tienhoidon yksityiskohtaiset laatuvaatimukset puolestaan on määrätty urakkasopimuksiin liitetyissä urakkakohtaisissa asiakirjoissa ja Tiehallinnon eri toimintoja koskevissa yleisissä ohjeissa. Tiehallinnon oikeus teknillisten ohjeiden ja määräysten antamiseen perustuu maantielain 109 :ään. Asetettujen laatuvaatimusten pitäisi oikealla tavalla kuvastaa sitä tienhoidon tasoa, joka yhteiskunnassa yleisesti ottaen voidaan hyväksyä. Kunnossapitovahinkovaatimusta ratkaistaessa selvitetään, onko tienhoito tapahtunut ammattitaidolla laatuvaatimukset täyttäen. Jos laatuvaatimukset täyttyvät, niin korvausta ei yleensä makseta. Toisaalta laatuvaatimukset on

13 Kunnossapitovahingot maanteillä 11 LAKIIN PERUSTUVA TIENPITOVASTUU joissain tuotteissa asetettu siinä määrin tiukoiksi, ettei niiden alittuminenkaan vielä välttämättä tarkoita korvausvastuun syntymistä. Laatuvaatimukset ovat joka tapauksessa lähtökohtana, kun vahinkotapahtumaa ryhdytään selvittämään. Tuomioistuimet eivät ole sidottuja Tiehallinnon asettamiin laatuvaatimuksiin, vaan tuomioistuimet ratkaisevat itsenäisesti, mitä kunakin aikana voidaan pitää riittävänä tienhoidon tasona. Toisaalta on selvää, että Tiehallinnon laatuvaatimuksilla on huomattava merkitys tuomioistuimissa ratkaisuja tehtäessä. 2.3 Kohtuullinen toimenpideaika Tuottamusperiaatteesta johtuen tienpitäjällä on oltava kohtuullinen aika saattaa maantie yleistä liikennettä tyydyttävään kuntoon. Jos tienpitäjä toimii kohtuullisessa ajassa, korvausvastuuta ei synny. Tämä periaate on nimenomaisesti todettu myös oikeuskäytännössä. Käytännössä työhön ryhtymistä ohjaavat urakka-asiakirjoissa määritellyt toimenpideajat. Tuomioistuimien käsitys kohtuullisesta ajasta ei kuitenkaan välttämättä ole yhteneväinen asiakirjoissa määrätyn toimenpideajan kanssa. Tienpitäjälle viranomaisena kuuluu tiestön tilan jatkuva seuraaminen. Säännöllinen seurantavelvollisuus on kuitenkin alueurakkasopimuksin siirretty urakoitsijan hoidettavaksi. Tilaajan tehtävänä on puolestaan valvoa, että urakoitsija täyttää sopimusvelvoitteensa. Näin turvataan toimenpideaikojen noudattaminen. Toimenpideaika alkaa laatuvaatimuksissa määritellyn mukaisesti. Ellei alkamisajankohtaa ole erikseen määritelty, se alkaa, kun laatuvaatimuksista poikkeava tila on todettu tai se muuten on ollut tai sen olisi pitänyt olla tienpitäjän tai urakoitsijan tiedossa. Urakoitsijan systemaattisen havainnoinnin ja säännönmukaisten tarkastusten lisäksi tieto tiestön huonosta tilasta voi tulla tilaajan edustajilta tai tienkäyttäjiltä. Urakoitsijan resurssien tulee olla siten mitoitettu, että laatuvaatimukset voidaan asetetuissa toimenpideajoissa täyttää. 2.4 Tienkäyttäjän oma myötävaikutus Tieliikennelain (TLL) mukaan on tienkäyttäjän noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi (TLL 3 ). Ajoneuvon kuljettajalta edellytetään lisäksi, että ajoneuvon nopeus sovitetaan sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet (TLL 23 ). Vahingonkärsijän oma tuottamus voi alentaa tai jopa poistaa kokonaan tienpitäjän korvausvastuun. Jos tienkäyttäjä ei ole noudattanut hänelle asetettua huolellisuusvelvoitetta ja vahingon voidaan katsoa johtuvan täysin tienkäyttäjän omasta huolimattomuudesta, korvausta ei makseta lainkaan. Jos taas vahingon on aiheuttanut tienpitäjän tuottamus ja tienkäyttäjän oma huolimattomuus yhdessä, saattaa kysymykseen tulla korvauksen sovittelu, jolloin korvausvastuu jaetaan tienkäyttäjän ja tienpitäjän kesken. Korvauksen sovit-

14 12 Kunnossapitovahingot maanteillä LAKIIN PERUSTUVA TIENPITOVASTUU telu on aina tapauskohtaista ja harkinta on tehtävä joka kerta tapauksen erityispiirteet huomioiden. Tienkäyttäjän omaan myötävaikutukseen vetoaminen voi usein muodostua ongelmalliseksi, koska tienkäyttäjän oma huolimattomuus voi olla vaikeaa näyttää toteen. 2.5 Ennalta-arvattavuus Ennalta-arvattavuudella on merkitystä sekä tienpitäjän vastuuta että tienkäyttäjän omaa myötävaikutusta arvioitaessa. Tilanteen ennaltaarvaamattomuus vähentää kunkin omaa vastuuta. Olennaista on, mihin ennalta-arvattavuuden raja asetetaan. Tienpitotyötä tekeviltä edellytetään asianmukaista ammattitaitoa ja myös kykyä tyypillisten normaalista poikkeavien tilanteiden ennakoimiseen. Esimerkiksi huonokuntoisen tien reikiintyminen, ongelmalliseksi tiedetyn rummun tukkeutuminen tai portaalista pudonnut jää/lumi ei ole tienpitäjälle ennaltaarvaamatonta. Tällaisista paikoista tulee, ellei niitä voida pysyvästi korjata, asianmukaisesti varoittaa tienkäyttäjiä tai ottaa ne tehostettuun seurantaan, jotta korvausvastuuta vahinkotilanteessa ei syntyisi. 2.6 Tienkäyttäjien varoittaminen Varoitusmerkkien asettaminen vähentää tienpitäjän vastuuta, mutta ei välttämättä kuitenkaan poista sitä. Yleensä varoitusmerkki oikein paikoilleen asetettuna antaa tienkäyttäjälle mahdollisuuden sovittaa ajonsa tilanteen mukaisesti, eikä tienpitäjälle vahinkotilanteessa näin ollen synny korvausvastuuta. Joissain tapauksissa tie kuitenkin saattaa olla niin huonossa kunnossa, ettei vahingoilta pysty edes varomalla välttymään. Tällöin tienpitäjä vastaa vahingoista, vaikka merkit olisivatkin olleet paikallaan. Varoitusmerkkien puuttumisella ei korvausvastuun kannalta välttämättä ole ratkaisevaa merkitystä, jos vaarallinen paikka on muutenkin selvästi ja riittävän ajoissa havaittavissa. Lähtökohtana kuitenkin on, että vaarallisista paikoista varoitetaan liikennemerkillä.

15 Kunnossapitovahingot maanteillä 13 KUNNOSSAPITOON LIITTYMÄTTÖMÄT VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET 3 KUNNOSSAPITOON LIITTYMÄTTÖMÄT VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET 3.1 Varsinaisesta tienpitotyöstä tienkäyttäjille ja maanomistajille aiheutuneet vahingot Kunnossapitovahingoista tulee erottaa sellaiset vahingot, jotka ovat suorassa yhteydessä tienpitotyöhön. Tällaisia vahinkoja saattaa syntyä tienkäyttäjille ja tienvarren maanomistajille mm. seuraavissa tilanteissa: - tienpitoajoneuvon lavalta lentää hiekkaa - lumisuihku osuu ajoneuvoon/ aitaan/ikkunaan - vesakonraivaaja vahingoittaa esim. kiinteistönomistajan puus-toa - tuore ajoratamaali tai päällyste likaa ajoneuvoja - räjäytystyön aiheuttamat erilaiset vahingot Tällaiset vahingot liittyvät kiinteästi urakoitsijan varsinaiseen työntekoon ja urakoitsija näin ollen myös vastaa näistä vahingoista. Korvaushakemukset ohjataan suoraan urakoitsijalle ja urakoitsija pääsääntöisesti itse ratkaisee nämä vastuulleen kuuluvat asiat ja huolehtii korvausten maksuunpanosta. Korvauksenhakijalla on kuitenkin oikeus saattaa urakoitsijan tekemä korvausratkaisu Tiehallinnon käsiteltäväksi. Urakoitsijan tekemiin vahingonkorvausratkaisuihin on näin ollen liitettävä asianmukainen muutoksenhakuohjaus. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa tekemistään korvauspäätöksistä. Korvauspäätökset on lähetettävä tiedoksi keskitettyyn vahingonkorvauspalveluun. Vahingonkorvauspäätökset on esitettävä työmaakokouksessa ja tilaajalla on oltava mahdollisuus tutustua vahinkopäätöksiin tarvittaessa yksityiskohtaisesti. Postilaatikoille auraustyön yhteydessä sattuvista vahingoista vastaa pääsääntöisesti Itella Oyj. Vastuu on urakoitsijalla vain, jos urakoitsijan auraautonkuljettaja on toiminut huolimattomasti. Itella Oyj:n (Suomen Posti Oy) kanssa on sovittu, että urakoitsija voi siirtää Itellan vastuulle kuuluvat korvaushakemukset Itellan tuotantoalueiden käsiteltäväksi. Itella hoitaa tällaiset korvausvaatimukset useimmissa tapauksissa vaihtamalla rikkoontuneen laatikon uuteen. Rahallinen korvaus tulee vain poikkeuksellisesti kysymykseen. Kun urakoitsija siirtää korvausasian Itellan käsiteltäväksi, on siirrosta välittömästi ilmoitettava korvauksenhakijalle. 3.2 Tien käyttämisestä ja tienhoitotyöstä maanomistajille aiheutuva pysyvä haitta ja vahinko Mm. liikenteestä syntyvä melu ja tärinä saattavat aiheuttaa tienvarren maanomistajille pysyvää haittaa ja vahinkoa. Teiden suolaus puolestaan saattaa pilata kaivoja. Tällaisten korvausvaatimusten käsittely ja ratkaiseminen kuuluu aina Tiehallinnon ko. tiepiirille. Ennen ratkaisuntekoa Tiehallinnon valvoja kuulee urakoitsijaa. Nämä vahingot ovat pääsääntöisesti Tiehallinnon vastuulla. Vastuu on urakoitsijalla vain, jos urakoitsija ei ole toiminut sopimusvelvoitteidensa mukai-

16 14 Kunnossapitovahingot maanteillä KUNNOSSAPITOON LIITTYMÄTTÖMÄT VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET sesti. Suolan käyttöön voi liittyä sellaisia laiminlyöntejä, että urakoitsija saattaa osaltaan joutua vastuuseen esimerkiksi kaivoveden pilaantumisesta. 3.3 Tierakenteille ja -laitteille aiheutetut vahingot Liikenneonnettomuudet, muu huolimattomuus liikenteessä sekä tahalliset ilkivaltaiset teot aiheuttavat päivittäin vahinkoja tierakenteille ja -laitteille. Valtaosa näistä vahingoista kohdistuu liikenteen ohjauslaitteisiin ja kaiteisiin. Ilkivallan kohteeksi joutuvat usein meluaidat, liikennemerkit ja opastustaulut. Myös tienpinnan epäasiallista likaamista tapahtuu esimerkiksi auton renkaista irtoavana likana tai lastina olevien massojen levitessä tai valuessa tielle peittämättömistä tai huonosti peitetyistä kuormista. Näistä vahingoista vastaa pääsääntöisesti vahingon aiheuttaja. Kun kysymys on ajoneuvon aiheuttamasta vahingosta, vastuu kuitenkin siirtyy pakollisen liikennevakuutuksen kautta sille vakuutusyhtiölle, jossa ajoneuvo on vakuutettuna. Urakoitsijan vastuulle kuuluvat ajoneuvojen aiheuttamat sellaiset vahingot, joita koskevat korvaukset urakoitsija voi periä pakollisen liikennevakuutuksen perusteella vahingon aiheuttaneen ajoneuvon vakuutusyhtiöltä. Urakoitsija vastaa tällaisten vahinkojen selvittämisestä, korjaa vahingot välittömästi ja on oikeutettu Tiehallinnon edustajana perimään aiheutuneet kustannukset vakuutusyhtiöltä. Vahinkojen selvittäminen käsittää mm. rikosilmoituksen tekemisen poliisille ja asianomistajalausunnon antamisen poliisille poliisin sitä pyytäessä. Sellaiset ajoneuvojen aiheuttamat vahingot, joita pakollinen liikennevakuutus ei korvaa sekä ilkivaltaiset vahingonteot ovat Tiehallinnon vastuulla. Tällaisten vahinkojen korjaukset Tiehallinto teettää urakoitsijalla erikseen omakustannushintaperusteisesti laskutettavana lisätyönä. Tällaisista tapauksista urakoitsijan on välittömästi raportoitava kirjallisesti Tiehallinnolle, jotta Tiehallinto itse voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos urakoitsija viivyttelee ilmoituksen tekemisessä ja tämä viivytys estää asian selvittämisen, korvausvastuu siirtyy urakoitsijalle. Mikäli vakuutusyhtiöllä ja urakoitsijalla on toisistaan poikkeavat käsitykset vahingon kuulumisesta liikennevakuutuksen piiriin, Tiehallinto tarvittaessa valittaa vakuutusyhtiön kielteisestä päätöksestä liikennevahinkoasiain korvauslautakuntaan. Jotta hoidon urakoitsija olisi kelpoinen veloittamaan vakuutusyhtiöitä ja muutenkin hoitamaan vahinkojen selvittämiseksi tarvittavat toimenpiteet, on tiejohtajien annettava urakoitsijoille asianmukaiset urakkakohtaiset valtakirjat. Urakoitsijan kanssa on syytä keskustella, kenelle valtakirja halutaan osoittaa.

17 Kunnossapitovahingot maanteillä 15 SOPIMUSPERUSTEINEN TIENPITOVASTUU 4 SOPIMUSPERUSTEINEN TIENPITOVASTUU 4.1 Vastuu tilaajaan nähden Kuten edellä on todettu, Tiehallinnolla säilyy tienkäyttäjiin nähden tienpitäjän vastuu siitä huolimatta, että tienpitotuotteet tilataan urakoitsijalta. Urakoitsijalla kuitenkin on sopimusperusteinen vastuu tilaajana toimivaan Tiehallintoon nähden siitä, että se tienpitotyötä tehdessään täyttää sopimusvelvoitteensa. 4.2 Tilaajan ja urakoitsijan välinen vastuunjako Urakoitsijan sopimusvelvoitteet on pyritty määrittelemään siten, että ne kattaisivat kaikki tarvittavat tienpitotehtävät. Myös laatuvaatimukset on pyritty asettamaan siten, että ne vastaisivat yleisesti hyväksyttyä kunnossapidon tasoa. Näin ollen urakoitsija pääsääntöisesti on vastuussa sopimusalueellaan tapahtuvista kunnossapitovahingoista, vaikka korvausten maksaminen tienkäyttäjille on kanavoitu tapahtumaan ensisijaisesti Tiehallinnon kautta. Tiehallinnon ja urakoitsijan kesken saattaa syntyä erimielisyyttä siitä, onko sopimusvelvoitteet täytetty vai ei. Usein on kysymys näytön epäselvyydestä. Onko tie esimerkiksi ollut sellaisessa kunnossa, että liukkaudentorjuntaan ylipäänsä olisi pitänyt ryhtyä. Vaikka Tiehallinto tilaajana hylkäisikin korvausvaatimuksen, saattaa asia oikeuden päätöksellä kääntyä päinvastaiseksi ja urakoitsija Tiehallinnon alkuperäisestä kannasta huolimatta saattaa joutua vahingosta vastuuseen. Sellaisiakin tilanteita saattaa syntyä, että urakoitsija on selvästi täyttänyt sopimusvelvoitteensa, mutta sopimusalueella kuitenkin tapahtuu vahinko, josta tienpitäjä Tiehallinnon tai tuomioistuimen käsityksen mukaan on vastuussa. Tällöin vahinko jää lopullisesti Tiehallinnon korvattavaksi. Tällaisessa tilanteessa tulisi aina tarkistaa, että sopimusmääräykset ja laatuvaatimukset on oikein asetettu. Tiehallinnon velvollisuus on laatia sopimusasiakirjat siinä määrin yksiselitteisiksi, että urakoitsija voi arvioida ja hinnoitella oman vastuunsa.

18 16 Kunnossapitovahingot maanteillä TYYPILLISIÄ TAPAUKSIA JA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 5 TYYPILLISIÄ TAPAUKSIA JA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 5.1 Oikeuskäytännön merkityksestä Maantielaki tuli voimaan vuoden 2006 alusta ja se korvasi vuodelta 1954 olleen lain yleisistä teistä. Vahingonkorvauslaki on vuodelta 1973 ja tieliikennelaki vuodelta Tienpitäjän vastuuta tarkasteltaessa lähtökohtana on vahingonkorvauslaki, jonka säännöksiä verrataan tienpitoviranomaisen kunnossapitovelvollisuuteen maantiellä sattunutta vahinkoa arvioitaessa. Säännökset ovat monilta osin yleisluonteisia ja ne voivat sanamuodon ennallaan pysymisestä huolimatta saada uuden, yhteiskunnan kunkin hetken tarpeita paremmin vastaavan merkityksen. Uusi maantielaki säilytti kunnossapidon peruskriteerin liki samanlaisena kuin yleistielaissakin ja uudella lailla ei ole ilmeisestikään ollut tarkoitus muuttaa kunnossapidon vaatimustasoa. Erimielisyystilanteissa oikeusistuimet viime kädessä määräävät, miten jotain säännöstä johonkin yksittäistapaukseen sovelletaan. Tien kunnossapitoon liittyviä vahingonkorvausoikeudenkäyntejä tulee käräjäoikeuksissa vuosittain vireille 5-10 kappaletta. Useimpien tapausten käsittely jatkuu hovioikeudessa ja pieni osa tapauksista päätyy korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Kaikilla oikeuden päätöksillä on oma merkityksensä oikeuskäytännön muotoutumisessa, mutta korkeimman oikeuden päätöksillä on erityinen merkityksensä ns. ennakkopäätöksinä eli prejudikaatteina. 5.2 Tien liukkaus Oikeuskäytännössä on kiistatta katsottu jo vanhan yleistielain mukaan liukkauden torjunnan kuuluvan lain edellyttämään kunnossapitoon. Lähtökohtana siis on, että tienpitäjä huolehtii myös liukkauden torjunnasta. Tapauskohtaisesti ratkaistaan, ovatko liukkaudentorjunta toimenpiteet olleet riittävät, oikea-aikaiset ja oikein suoritetut sekä miten tienkäyttäjä on itse myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Liukkaudentorjuntatyön luonteesta johtuen hyväksytään kuitenkin se tosiasia, ettei sellaista tilaa voida saavuttaa, että tiet eivät koskaan olisi liukkaat. Tämä on todettu myös nimenomaisesti oikeuskäytännössä (KKO 1998:147). Vastuun syntymiseen vaikuttavat eri seikat riippuen siitä, onko kysymys ajoradan, ajoradan reunan tai kevyen liikenteen väylän liukkaudesta. Autoilijan omaa vastuuta lisää esimerkiksi se, että liukkaus on havaittavissa ja oma ajotapa näin ollen on sopeutettavissa tilanteeseen. Sen sijaan jalankulkijan omaa vastuuta ei liukkauden havaittavuus välttämättä samalla tavalla lisää, koska kaatuminen tietyissä olosuhteissa saattaa liukkauden havaittavuudesta riippumatta olla väistämätöntä. Kaiken kaikkiaan viimeaikainen oikeuskäytäntö on osoittanut, että tienpitäjän vastuu liukkaustapauksissa on ankaroitunut etenkin kevyen liikenteen väylää käyttävien jalankulkijoiden osalta.

19 Kunnossapitovahingot maanteillä 17 TYYPILLISIÄ TAPAUKSIA JA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ Ajoradan liukkaus Ajoradan liukkaustapauksissa korostuu autoilijan oma myötävaikutus. Lähtökohtaisesti autoilijan on sovitettava ajonopeutensa keliolosuhteiden mukaan. Muutamassa tapauksessa tienpitäjä on kuitenkin asetettu vastuuseen liukkaalla ajoradalla tapahtuneesta onnettomuudesta. Tapauksiin liittyy kuitenkin aina jotain erityistä tai poikkeuksellista. Korkeimman oikeuden ratkaisu , nro 3824: Tielaitos määrättiin korvausvelvolliseksi tapauksessa, jossa tie hoitoalueen rajalla hiekoituksen päättyessä muuttui poikkeuksellisen äkillisesti ja yllättäen hyvin hiekoitetusta erittäin jäiseksi ja liukkaaksi. Tämä muutos oli korkeimman oikeuden mukaan kahdelle ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalle niin ennalta-arvaamatonta, etteivät he olleet voineet varautua siihen. Tienpitäjän toimenpiteillä olisi korkeimman oikeuden tulkinnan mukaan voitu välttää tienkäyttäjien kannalta yllättävän vaaratilanteen syntyminen. Onnettomuus tapahtui Länsi-Lapissa valtatiellä klo Keli oli erittäin huono. Yksi hiekoitusauto oli kuitenkin muutaman tunnin juuri ennen onnettomuutta käyttämättömänä. Korkeimman oikeuden ratkaisu , nro 3825: Korkein oikeus vapautti Tielaitoksen korvausvelvollisuudesta, koska Tielaitos ei ollut tietoinen tien liukkaudesta. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja oli kuljettanut ajoneuvoa hiekoittamatonta ja liukkaaksi havaitsemaansa tietä yli kahdeksan kilometriä ennen ulosajoa. Korkeimman oikeuden tulkinnan mukaan kuljettajalla oli ollut mahdollisuus sovittaa ajoneuvon kulku tien kunnon ja kelin mukaan. Onnettomuus tapahtui Pietarsaaressa Kortesjärvelle johtavalla maantiellä klo Korkein oikeus : Puutavaralastissa olleen kuorma-auton kuljettaja ei jarrutuksesta huolimatta ollut saanut ajoneuvoaan pysähtymään ennen tasoylikäytävää, jolloin juna risteysalueella törmäsi kuorma-autoon. Yleinen tie päättyi 10 metriä ennen tasoristeystä ja jatkui yksityisenä tienä. Ennen taso-risteystä oli jyrkkä alamäki. Tieosuus oli edellisestä risteyksestä alkaen tasoristeykseen saakka (200 m) hiekoittamatta. Hiekoittamatta jättämistä tienpitäjä perusteli sillä, että liikenne tällä tieosuudella oli hyvin vähäistä; enintään 10 ajoneuvoa/vrk. Hovioikeus katsoi tuolloisen Tielaitoksen laiminlyöneen kunnossapitovelvoitteensa, kun se tien epätavallisesta liukkaudesta huolimatta oli jättänyt tieosuuden hiekoittamatta. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Tapaus osoittaa, ettei liikenteen vähäisellä määrällä välttämättä ole merkitystä, kun olosuhteet muuten ovat vaaralliset Jalankulkijoiden liukastumiset Jalankulkijoiden liukastumistapauksia on ollut eri oikeusasteissa käsiteltävänä 1990-luvulla. Vahingot ovat tapahtuneet yleensä kevyen liikenteen väylällä, jalkakäytävällä tai suojatiellä ja niillä kaikilla näyttää yhteisenä piirteenä

20 18 Kunnossapitovahingot maanteillä TYYPILLISIÄ TAPAUKSIA JA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ olevan se, että tienpitäjän vastuun syntymiselle on riittänyt se, että liukkaus juuri tapahtumapaikalla on voitu näyttää toteen. Tienpitäjää ei ole vapauttanut vastuusta esimerkiksi se, että väylä on edellisenä päivänä hiekoitettu ja hiekka on vaikeista olosuhteista johtuen hävinnyt vain juuri vahinkopaikalta (alikulkutunneliin viettävästä mäestä, suojatieltä). Jalankulkijan omaan myötävaikutukseen ei päätöksissä ole otettu kantaa. Yhdessä ajoradan reunalla tapahtuneessa liukastumisessa tienpitäjä on vapautettu vastuusta. Oikeuskäytännön perusteella voidaan todeta, että liukkauden torjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota nimenomaan jalkakäytävillä, suojateillä ja kevyen liikenteen väylillä. Vaasan hovioikeus Nainen oli liukastunut kevyen liikenteen väylällä klo Kaatumisen seurauksena hänen lonkkansa oli murtunut ja hän oli lyönyt päänsä. Ko. kevyen liikenteen väylää ei ollut hiekoitettu, vaan liukkautta oli torjuttu karhentamalla tien pintaa. Käräjäoikeus katsoi, että Tielaitoksen suorittamat liukkauden torjuntatoimenpiteet eivät olleet riittäviä. Liukkaus olisi käräjäoikeuden mukaan ollut havaittavissa useiden päivien ajan, mikäli valvontaa olisi suoritettu. Tielaitos velvoitettiin suorittamaan kaatumisesta aiheutuneet vahingot. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden antamaa tuomiota. Korkein oikeus : 81-vuotias nainen oli kevyen liikenteen väylällä kävellessään liukastunut alikulkutunnelin suulla, minkä seurauksena hänen ranteensa oli murtunut. Tapahtuma-aikaan klo väylällä oli muutoin paitsi kaatumispaikalla ollut hiekkaa. Paikka oli hiekoitettu kaatumista edellisenä päivänä ja tarkastettu tapahtumapäivän aamuna. Edellisenä päivänä satoi vettä ja tihkua, minkä jälkeen yöllä lämpötila laski 0-asteeseen. Hovioikeus totesi päätöksessään, että liukkauden torjunta kuuluu kevyen liikenteen väylän kunnossapitoon. Edelleen todettiin, ettei kevyen liikenteen väylä ole ollut tyydyttävässä kunnossa, mikäli jalankulkija ei voi sitä turvallisesti käyttää. Perusteluissa mainittiin lisäksi, että kysymys oli erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön tarkoitetusta tiestä, jonka kunnossapidon sisältö määräytyy nimenomaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarpeet huomioon ottaen. Korkein oikeus pysytti hovioikeuden päätöksen sellaisenaan. Korkein oikeus : 27-vuotias mies kaatui risteysalueella olevalla suojatiellä, joka oli kevyen liikenteen väylän jatke. Vahinko tapahtui uudenvuoden yönä Paikka oli hiekoitettu ja tarkastettu , jolloin paikka oli ollut asianmukaisessa kunnossa. Ulkopuolisten todistajien mukaan tie oli tapahtumahetkellä kuitenkin ollut liukas ja hiekoittamaton. Todistajien käsityksen mukaan jalankulkija ei ollut humalassa. Hovioikeus määräsi Tielaitoksen korvausvelvolliseksi. Perusteluissa todettiin, että suojatien kunnossapidon sisältö määräytyy jalankulkijoiden erityistarpeet huomioon ottaen. Suojatie ei ole tyydyttävässä kunnossa, mikäli jalankulkija ei voi sitä esimerkiksi liukkauden vuoksi turvallisesti käyttää. Liukkaudentorjunta kuuluu näin ollen suojatien kunnossapitoon. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (5) 134 Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätökseen 21.02.2017 43 vahingonkorvausasiassa HEL 2017-001452 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä palveluosaston

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 651 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, Pohjola Vakuutus Oy, liukastuminen Lautatarhankadulla HEL 2013-011340 T 03 01 00 TA120725726, jalkakäytävä, 30.11.2012 klo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 204 Vahingonkorvausvaatimuksen hylkääminen, kaatuminen polkupyörällä 24.5.2016 Vallilan siirtolapuutarhan parkkipaikalla HEL 2016-006831 T 03 01 00 Kaatuminen, polkupyörä,

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

Vahinkojen korvaaminen tienpidossa

Vahinkojen korvaaminen tienpidossa 33 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Vahinkojen korvaaminen tienpidossa Liikenneviraston ohjeita 33/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Jouni Vuorenmaa Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa Talvihoitoluokka Is Tie pääosan ajasta paljas Kylminä kausina voi esiintyä kapeita, matalia polanne-kaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Pakkaskausina voi olla osittain jäinen Liukkauden ongelmatilanteet

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 20 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2012-013496 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hyväksyä kehittämisjohtajan päätöksestä 22.10.2012, 346 tehdyn

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/1 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/1 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 1 (5) 672 Oikaisuvaatimus katu- ja puisto-osaston toimistopäällikön päätöksestä 1.6.2011 438 vahingonkorvausasiassa HEL 2011-000843 T 03 01 00 HKR 2011-1151 Päätös

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA Jäsenyrittäjiemme tekemien havaintojen mukaan, talvihoidon keskimääräinen taso Keski-Suomessa on laskenut vuodesta toiseen ja tilanne on joillain alueilla lähellä

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 316 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.1.2012 51 vahingonkorvausasiassa HEL 2011-010439 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Johdon vahingonkorvausvastuu

Johdon vahingonkorvausvastuu Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuu - vastuukysymyksiä oikeuskäytännön valossa Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Johdon vahingonkorvausvastuu Johto = hallituksen jäsen ja isännöitsijä

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) 167 Vahingonkorvauksen maksaminen, autovaurio, Panimokatu 1, Hermanni HEL 2015-006021 T 03 01 00 Parkkipaikka 15.12.2014 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 412 Vahingonkorvauksen maksaminen, kompastuminen Salomonkadulla Kluuvissa HEL 2014-011593 T 03 01 00 Jalkakäytävä, 13.9.2014 klo 10.15 päätti hyväksyä hakijan korvausvaatimuksen.

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

VIRKAVASTUU. Liikenteenohjauspäivät

VIRKAVASTUU. Liikenteenohjauspäivät 1 VIRKAVASTUU 2 Virkavastuun määritelmä Virkavastuu on virkamiehen erityistä oikeudellista vastuuta, joka on kansalaisten yleistä oikeudellista vastuuta tiukempaa. Virkavastuun tarpeellisuutta on perusteltu

Lisätiedot

Paliskunnan kokoustaito

Paliskunnan kokoustaito Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Merja Mattila: Paliskunnan kokoustaito huhtikuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys Porot ja koirat Merja

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakat. Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen. Viiteaineistomoniste 31.1.2011. 1. InfraRYL 21120 Suodatinkankaat

Hoidon ja ylläpidon alueurakat. Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen. Viiteaineistomoniste 31.1.2011. 1. InfraRYL 21120 Suodatinkankaat Hoidon ja ylläpidon alueurakat Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen Viiteaineistomoniste 31.1.2011 1. InfraYL 21120 Suodatinkankaat 2. InfraYL 21310 Sitomattomat kantavat kerrokset 3. akenteilla

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Poro liikenteessä Poronhoito on Pohjois-Suomen anhin elinkeino. Poroja hoitaa poronomistajaa.

Poro liikenteessä Poronhoito on Pohjois-Suomen anhin elinkeino. Poroja hoitaa poronomistajaa. Poro liikenteessä Pieni porosanakirja 3 = pieni porolauma = suuri porolauma, = poro ensimmäisellä ikävuodellaan = kolmea vuotta vanhempi urosporo, = kolmea vuotta vanhempi naarasporo = sarveton poro =

Lisätiedot

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Arvoisa tiekunnan edustaja, Tiekunnan tienne kunnossapidon pääurakoitsija seuraavat viisi (5) vuotta on NCC ROADS Oy. Urakka-aika

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17 Vahingonkorvausvaatimus Pikkukosken ja Vanhankaupungin välillä tapahtuneesta polkupyörällä kaatumisesta HEL 2015-008834 T 03 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti

Lisätiedot

Luk enne vira. Vahinkojen korvaaminen tienpidossa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. sto LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Luk enne vira. Vahinkojen korvaaminen tienpidossa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. sto LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Luk enne vira 33 2014 sto LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vahinkojen korvaaminen tienpidossa Liikenneviraston ohjeita 33/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 374 Takaisinsaantivaatimuksen hyväksyminen, LähiTapiola, liukastuminen 23.1.2014 Purotiellä HEL 2014-009893 T 03 01 00 Jalkakäytävä, 23.1.2014 kello 9.30, vahinkonumero

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA Auraus ja linkous Asutuilla teillä sallitaan lunta yleensä max 8-10 cm Sohjoa max 4-5 cm Tie aurattu yleensä klo 6-7 Kuorma-auto- tai traktoriaura

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN UTAJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut PL 18 91601 UTAJÄRVI 23.09.2013 ASEMAKAAVATEIDEN ja KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN sekä STADIONIN JA

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET www.112.fi Esitys 1. Yleistä 2. Oikeustapaukset 3. Virkamiehen velvollisuuksista 4. Virkarikokset Suomessa 5. Johtopäätökset www.112.fi 1. Yleistä Hätäkeskuslaitoksen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 * TUOMIO 30.6.2005 ASIA C-537/03 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 * Asiassa C-537/03, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä,

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 51 Vahingonkorvaushakemuksen hylkääminen, autovaurio Myllypurontien risteyksessä HEL 2016-006894 T 03 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 329 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-2214 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 7.10.2015 1 LUENTOJEN RAKENNE 1) Vahingonkorvaus oikeudenalana 2) Tuottamus 3) Ankara vastuu 4) Erityissääntelyn

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

Isännöitsijän velvollisuudet ja mahdollisuudet turvallisuuden ylläpitämisessä. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Isännöitsijän velvollisuudet ja mahdollisuudet turvallisuuden ylläpitämisessä. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöitsijän velvollisuudet ja mahdollisuudet turvallisuuden ylläpitämisessä Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Vastuu kiinteistön turvallisuudesta Taloyhtiön vastuu perustuu lainsäädäntöön

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla 2009

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla 2009 Tiehallinnon hankkeilla 2009 Työn taustaa Menettelytavat Yhteenveto 2009 www.liikennevirasto.fi Työn taustaa Vuonna 2008 on aloitettu kaikilla Tiehallinnon hankkeilla turvallisuustietojen keruu ja seuranta:

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TURVALLISUUS JA VASTUUT. Erkki Pusa asianajaja VT

ASUINKIINTEISTÖN TURVALLISUUS JA VASTUUT. Erkki Pusa asianajaja VT ASUINKIINTEISTÖN TURVALLISUUS JA VASTUUT Erkki Pusa asianajaja VT Sisältö Vastuu rakennuksen ja kiinteistön turvallisuudesta Tyypillisimpiä vastuutilanteita Vastuu kiinteistön turvallisuudesta Kiinteistönomistajalla/haltijalla

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Turun kaupunki Lausunto 12.04.2017 LVM/417/03/2013 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö. ********** vaurioitumisen johdosta.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö. ********** vaurioitumisen johdosta. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 38 Op-Vakuutus Oy:n takaisinsaantivaatimus, autovaurio 17.11.2016 osoitteessa Helsinginkatu 24 HEL 2016-013953 T 03 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti kiinteistötoimen

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 16.12.2014 FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Opas liukastumisvahinkojen

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546)

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546) Sukupuolesi 100,0 % 85,2 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 14,8 % 0,0 % Nainen (Vastauksia:2546) Mies Ikäsi Alle 18 vuotta 1,7 % 18-24 vuotta 3,4 % 25-35 vuotta 14,8 % 36-50 vuotta 41,4 % 51-65 vuotta 35,8

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot