Kuinka ulos eurokriisistä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka ulos eurokriisistä?"

Transkriptio

1 Kuinka ulos eurokriisistä? Palkansaajakeskusjärjestöjen ekonomistien keskusteluasiakirja

2 Kuinka ulos eurokriisistä? Vuoden 2008 finanssikriisi ja sen hoito ovat johtaneet tiettyjen euroalueen jäsenvaltioiden velkakriisin, joka uhkaa kehittyä uudeksi, aiempaa tuhoisammaksi pankki ja finanssijärjestelmäkriisiksi. Sen seuraukset euroalueelle sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden talouksille olisivat dramaattiset. Euroalueen kriisin juuret ovat alun perin reaalitaloudessa, kuten vuoden 2008 finanssikriisin juuret, eivätkä nämä syyt ole finanssimarkkinoiden spekulatiivisen toiminnan tulosta. Rahaunioniin kuuluminen ei ole kaventanut työn tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn eroja jäsenvaltioiden välillä. Päinvastoin, nämä erot ovat kasvaneet. Yhteinen rahapolitiikka edellyttää finanssipoliittista kuria, mutta se ei ole pitänyt. Julkisen sektorin velkataakka oli kasvussa useimmissa EU maissa jo ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Nämä pitkään jatkuneet kehityssuunnat eivät aiemmin huolettaneet finanssimarkkinoita pitkälti sen vuoksi, että ns. no bail out periaatteen eli avustamiskiellon ei uskottu pitävän. Lisäksi Euroopan keskuspankki EKP katsoi kaikkien euroalueen valtioiden velkapaperien olevan yhtä hyviä vakuuksia. Reaalitalouden ongelmien lisäksi meneillään olevassa kriisivaiheessa on yhä enemmän kysymys siitä, että pitkään jatkunut epävarmuus on saanut rahamarkkinat ylireagoimaan. Markkinoiden epävarmuus ja epävakaus ovat suurempia kuin mihin reaalitalouden ongelmat antavat aihetta. Siksi uskottavat poliittiset ratkaisut ovat erityisen tärkeitä tilanteen vakauttamiseksi. Kun kriisiä ei ole onnistuttu ratkaisemaan nopeasti, epävarmuus on viemässä eurooppalaisia finanssimarkkinoita itsensä toteuttavaan kielteiseen kierteeseen. Markkinoilla epäillään, että jo nyt liian velkaiset euroalueen valtiot eivät pysty takaamaan pankeilleen riittävää rahoitusta kattamaan tappioita, jotka syntyisivät, kun joku euroalueen jäsenmaa ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Tämän vuoksi pankit eivät luota toistensa maksukykyyn. Samoin luottamus rapisee entistä useamman euromaan maksukykyä kohtaan. On tunnustettava, että akuutista kriisistä voidaan selvitä vain, jos ongelmiin ajautuneiden valtioiden maksuvalmius turvataan ja Euroopan pankkeja pääomitetaan. Samalla on löydettävä ratkaisut euroalueen rakenteellisiin ongelmiin ja palautettava finanssipolitiikan koordinaation uskottavuus. Siksi ongelmiin ajautuneiden maiden on sitouduttava mittaaviin ja kiperiinkin tervehdyttämisohjelmiin, jotta ne saavuttavat julkisella sektorilla rahoitustasapainon ja paremman talouden kilpailukyvyn. Lisäksi finanssisektorin valvontaa on uudistettava ja tehostettava vastaamaan sektorin globaalia luonnetta. Ja ennen kaikkea EU:n talous on saatava vakaalle kasvu uralle. Euroopan velkakriisin akuuttivaiheen ratkaisu vaatii nykyistä järeämpiä toimenpiteitä. Ongelmamaiden talouksien tervehdyttäminen on edellytys sille, että kriisi jää lopullisesti taakse, mutta on käynyt ilmi, että pelkät sopeuttamistoimet eivät riitä rauhoittamaan markkinoita heti. Euroopan poliittiset päättäjät eivät ole onnistuneet vakuuttamaan markkinoita siitä, että euroalueella on halu ja kyky mobilisoida tarvittavat taloudelliset resurssit varmistamaan jäsenmaiden maksukykyä ja pankkisektorin toimintakykyä kaikissa olosuhteissa. Tätä tarkoitusta varten luotujen vakausvälineiden koko ei ole riittävä akuutin kriisin ratkaisuun ei edes uusimpien laajennusten jälkeenkään. Vakausvälineiden koon kasvattaminen kansallisten budjettien kautta ei ole enää poliittisesti mahdollista. Myöskään muiden agendalla olleiden 2

3 keinojen avulla niiden kokoa ei saada uskottavasti sellaiseksi, että ne kykenisivät huolehtimaan sekä pankkijärjestelmän toimivuudesta että valtioiden maksukyvyn turvaamisesta. Ainoa jäljelle jäävä riittävän järeä ratkaisu on niiden kasvattaminen Euroopan keskuspankin avulla. Tiivistelmä ehdotuksista Kasvu ja vakaussopimuksen uskottavuus on palautettava, sixpack lainsäädäntö on tarpeen. No bail out säännölle on luotava uskottava sisältö. Euroalueen valtiot tarvitsevat maksuvalmiuden turvaavan mekanismin. Euroopan pankkeja on pääomitettava, jotta uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat luottotappiot eivät laukaise finanssikriisiä. Pääomituksen on ensisijaisesti tapahduttava yksityisen sektorin toimesta, mutta myös julkisen vallan toimia tarvitaan. Pääomitus on tehtävä viime kädessä eurooppalaisella tasolla siten, että osa pankkien tai muiden rahoituslaitosten osakkeista siirtyy veronmaksajien omistukseen. Vakausvälineet Euroopan rahoitusvakausväline ERVV ja Euroopan vakautusmekanismi EVM eivät ole riittävän suuria. Niiden kasvattaminen verorahoilla ei ole järkevää eikä mahdollista. Euroopan keskuspankki EKP:n rahoitus on kytkettävä vakausvälineiden toimintaan esimerkiksi perustamalla EKP:n takauksella toimiva pankki. Kyseinen pankki toimisi euroalueen valtioiden maksukyvyn viimekätisenä turvaajana. Moraalikatoongelmat on otettava vakavasti huomioon pankin toiminnan suunniteltaessa. Sen rahoituksen turvaaminen edellyttäisi uskottavia sopeutustoimia. Ajatusta eurobondeista voisi kehittää palvelemaan EU:n kasvua ja kilpailukykyä yhteisen hyödyn pohjalta. Eurobondit eivät sovi kriisin ratkaisun välineeksi. Akuutin kriisin jälkeen on ratkaistava euroalueen sisäiset epätasapainot. Vahvoissa euroalueen maissa kotimainen kysyntä ja ostovoima on varmistettava tuottavuutta vastaavalla palkkakehityksellä. Heikoissa maissa on tehtävä vaikeitakin ratkaisuja kilpailukyvyn parantamiseksi. EU tasolla kasvua pitää edistää syventämällä sisämarkkinoiden integraatiota sekä tiivistämällä unionin maiden taloudellisia ulkosuhteita kuten kauppapolitiikkaa. Samalla on vahvistettava alueen sosiaalista ja ympäristöulottuvuutta. Finanssipoliittinen koordinaatio on syytä ulottaa myös veropolitiikkaan, jotta ei synny haitallista verokilpailua. Asiakirjassa esitetyt kannanotot eivät välttämättä vastaa palkansaajakeskusjärjestöjen kantaa. 3

4 Laajamittainen pankkikriisi on estettävä kaikin keinoin Kreikan ja mahdollisesti muiden ongelmamaiden velkojen uudelleenjärjestelyjen vaikutukset rahoitusjärjestelmän toimintakykyyn ovat epäselvät, mikä lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla. Euroopan pankkijärjestelmän kunto on muutoinkin epäselvä. Tehdyt pankkien stressitestit eivät anna vastausta siihen, kuinka Euroopan pankkijärjestelmä kestäisi Kreikan tai muiden maiden velanmaksun laiminlyönnin. Pankit tarvitsevat lisäpääomia. Pääomitus rauhoittaisi markkinoita. Jotta pankit kestäisivät velkakriisin seuraukset, ne tarvitsevat lisäpääomia. Pääomittaminen on välttämätöntä rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi ja pankkikriisin estämiseksi. Samalla markkinat rauhoittuisivat, kun välittömän uuden finanssikriisin vaara pienentyisi oleellisesti. Pankkeja on pelastettava myös yhteisvoimin. Ensisijaisesti pankkeja tulisi pääomittaa yksityisen sektorin ja erityisesti niiden omistajien toimesta. Pankit voidaan pakottaa hankkimaan lisää pääomia esimerkiksi kiristämällä niiden pääomavaatimuksia suhteessa niiden taseessa oleviin vastuisiin. On kuitenkin epärealistista, että Euroopan pankkijärjestelmä saataisiin uskottavasti kuntoon pelkästään yksityisen pääoman avulla, joten katse on suunnattava myös julkisen vallan toimiin. Keskustelua on käyty lähinnä siitä, tulisiko pääomittamisen perustua ensisijaisesti kansalliseen, käytännössä verorahoilla tapahtuvaan pääomistukseen, vai laajempaan eurooppalaiseen lähestymistapaan, jossa pääomistus tapahtuisi eurooppalaisten välineiden kautta kansallisten budjettien sijasta. Sinänsä periaate, että kukin valtio vastaa lainsäädäntönsä alla toimivien pankkien pääomittamisesta on oikea, mutta ei välttämättä toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Laajamittaisen pankkikriisin uhatessa yksittäinen kansallisvaltio voi olla liian pieni toimija pelastamaan pankkeja. Suurikin maa voi ajautua maksukyvyttömyyden tilaan, jos pankkikriisin hoito on yksin sen vastuulla. Näin ollen finanssijärjestelmän pelastustoimet voidaan tehdä kaikissa olosuhteissa uskottavasti vain Euroopan laajuisesti. Tämä on luontevaa myös sen vuoksi, että pankit toimivat kansainvälisesti, eivätkä vain yhden maan alueella. Pääomittamisen vastikkeeksi osa pankkien tai muiden rahoituslaitosten osakkeista tulisi siirtää veronmaksajien omistukseen. Näin omistajat joutuisivat kantamaan vastuuta omistamiensa rahoituslaitosten ajautumisesta ongelmiin, kilpailu pankkisektorilla ei vääristyisi ja veronmaksajat saisivat riskinotostaan aidon voittomahdollisuuden, kun kansallistetut osakkeet voitaisiin myydä taloustilanteen normalisoiduttua. Pääomitettavien pankkien oikeus maksaa osinkoja pääomituksen aikana pitää lopettaa. Johdon bonukset ja muut kannustimet eivät saa kannustaa liialliseen riskinottoon. Lisäksi niiden on oltava kohtuullisen kokoisia. Jotta finanssijärjestelmän kestävyys saadaan turvattua tulevaisuudessa, tarvitaan nykyistä parempaa säätelyä ja valvontaa. Esimerkiksi tiukemmat pääomavaatimukset lisäisivät vakautta. Oikein toteutettuna finanssitransaktioveron käyttöönotto puolestaan vähentäisi epävakautta lisäävää keinottelua ilman, että sillä olisi haitallisia vaikutuksia reaalitalouteen. 4

5 Valtioiden maksukyky on turvattava Euroalueen valtiot tarvitsevat maksuvalmiutta turvaavan mekanismin. Maissa, joissa on oma keskuspankki, valtio voi aina viime kädessä pakottaa keskuspankin rahoittamaan velkansa. Tämä mahdollisuus on sinänsä suuri riski, koska jatkuva setelirahoitus johtaa pitkän päälle nopeaan ja kiihtyvään inflaatioon. Siksi viime vuosikymmeninä kehittyneissä maissa keskuspankkien itsenäisyyttä suhteessa poliittisiin päättäjiin on selkeästi vahvistettu ja keskuspankkien päätehtäväksi on yleensä selkeästi annettu hintavakauden ylläpitäminen. Kansallisten keskuspankkien mahdollisuus toimia valtioiden viimekätisenä rahoittajana on markkinoilla hyvin tiedossa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Japanissa julkisten sektorien alijäämät ovat 8 9 prosen a bkt:sta ja niiden julkinen velka on korkealla tasolla: Yhdysvalloissa ja Britanniassa hieman alle sata prosenttia bkt:sta, Japanissa lähes 200 prosenttia. Silti näissä maissa valtionlainojen korot ovat pysyneet alhaisina. Syynä tähän ei ole vain luottamus poliittisten päättäjien kykyyn ja haluun tervehdyttää julkista taloutta, vaan myös se, että näissä maissa keskuspankki voi aina taata valtion maksukyvyn. Julkista taloutta vahvistavien tukipakettien läpivieminen vie aikansa, ja erityisesti niiden vaikutukset toteutuvat viiveellä. Valtioiden pitää pysyä maksukykyisinä myös tässä läpimenovaiheessa. Lisäksi hermostuneilla rahoitusmarkkinoilla perusteettomatkin epäluulot saattavat vaikeuttaa niiden valtioiden rahoitusta, jotka ovat hoitaneet talouttaan varsin hyvin. Tämä on periaatteessa ymmärretty, ja EKP on jo pidemmän aikaa ostanut euroalueen valtioiden velkapapereita jälkimarkkinoilta estääkseen niiden korkojen äkillistä nousua. Ongelmana on kuitenkin, että EKP:n mandaatti toimia tällä tavoin on kyseenalaistettu eikä EKP on voinut selkeästi ja pysyvästi sitoutua velkapapereiden ostamiseen jälkimarkkinoilta. Kaikkiaan on selvä, että euroalueella tarvitaan valtioiden maksuvalmiuden takaava mekanismi, johon EKP:n rahoitus on kytketty selkeästi. EKP:n riippumattomuutta ei saa kuitenkaan rajoittaa tavalla, joka myöhemmin estäisi uskottavaa sitoutumista hintavakauteen. Käsillä olevan kriisin tässä vaiheessa inflaatio ei ole todellinen uhka, vaikka keskuspankkirahan määrä kasvaa voimakkaasti. Keskuspankkilikviditeettiä voidaan vähentää, kun kriisin akuuttivaihe on ohitettu, pankkisektorin toiminta normalisoituu ja keskuspankkirahoituksen tarve palautuu normaaliin. Mahdollisuus turvautua maksuvalmiutta takaavaan mekanismiin on rajattava vain poikkeustilanteissa annettavaan tukeen. Näin sitä voidaan käyttää akuuttien kriisien hoitamisessa ja niiden haitallisten seurauksien estämisessä, ei pysyvänä laajamittaisena rahoitusvälineenä. Mekanismia siis ei rakenneta jatkuvasti yli varojensa elävien maiden lainoitusautomaatiksi inflaatioriskin ja moraalikatoilmiön vuoksi. Maksuvalmiusongelmat pitää selvästi erottaa velanhoitokykyongelmista. Tarve tukea maksuvalmiutta liittyy kuitenkin tavallisesti siihen, että myös velanmaksukykyä epäillään. Sen vuoksi euroalueen valtion turvautuessa maksuvalmiusmekanismiin, pitää samalla arvioida vakaustoimien ja mahdollisten velkajärjestelyjen tarve. Avunanto on mahdollista vain jos riittäviin vakaustoimiin ryhdytään välittömästi ja vain niin kauan, kun niitä toteutetaan sovitulla tavalla. 5

6 Euroopan keskuspankin resurssit otettava vastuullisesti tehokkaaseen käyttöön Vakausvälineiden (ERVV ja EVM) kokoa on kasvatettava. Niiden hankkimalla pääomalla voitaisiin luoda EKP:n takauksella toimiva pankki. On sovittu, että Euroopan rahoitusvakausvälineen ERVV:n ja Euroopan vakausmekanismin EVM:n toimintaa muokataan tehokkaammaksi ja joustavammaksi. Niille on tulossa oikeus lainoittaa valtioita suoraan ja ostaa valtioiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta. Toteutuessaan suunnitelmat mahdollistavat myös pankkien pääomittamisen vakausvälineiden kautta. Sovitut joustavoittamistoimet ovat askelia oikeaan suuntaan, mutta ne eivät riitä. Pankkien pääomittamisessa on tarkasteltava kokonaisuutena Euroopan rahoitusvakausvälineen ERVV:n, Euroopan vakausmekanismin EVM:n ja Euroopan keskuspankin toimintaa. Nykyisin vain EKP:llä on käytössään akuutin kriisin hoitoon tarvittavat ja riittävät resurssit. Vakausvälineiden laajentaminen kansallisten budjettien kautta ei ole taloudellisesti uskottavaa eikä poliittisesti mahdollista. Ainoaksi toimivaksi vaihtoehdoksi jää näin ollen EKP:n roolin kasvattaminen. Esimerkiksi osalla ERVV:n ja EVM:n hankkimista pääomista ja EKP:n takauksella voidaan perustaa pankki, joka saisi lainaa suoraan keskuspankista. Vain näin niiden resurssit saadaan riittävän suuriksi, eikä niiden rahoitukseen tarvittaisi verorahoja. Tällainen pankki olisi euroalueen maksuvalmiusmekanismin ydin. Jos resursseja käytetään luomaan EKP:n takauksella toimiva pankki, pystytään varmistamaan kaikissa olosuhteissa sekä euromaiden maksukyky että riittävät pääomat pankkisektorille. Tämä olisi omiaan rauhoittamaan markkinoita. On ehdottomasti tarpeen luoda selkeät pelisäännöt sille, miten tällainen pankki käytännössä toimisi, jotta moraalikato ongelmia ei syntyisi ja veronmaksajien asema olisi mahdollisimman hyvin turvattu. EKP:lla on oltava riittävä päätösvalta kyseisen pankin rahoituspäätöksissä. Euro on pidettävä kasassa Euroalueen hajoaminen lisäisi epävarmuutta koko alueella, johtaisi hallitsemattomaan pääomapakoon Etelä Euroopan maista, räjäyttäisi kestämättömiksi jo nyt korkeat työttömyysluvut ja romahduttaisi niiden elintason. Useissa puheenvuoroissa on esitetty ratkaisuksi, että Kreikka ja mahdollisesti muut ongelmamaat irtautuisivat eurosta. Se olisi kuitenkin useista syistä erittäin ongelmallista. Kreikan tai minkä tahansa muun maan valmistautuminen eurosta irtaantumiseen aiheuttaisi mittavan pääoma ja talletuspaon, mikä olisi maan taloudelle tuhoisaa. Hallitsemattoman pääomapaon estäminen vaatisi massiivisia pääomakontrolleja mukaan lukien rajoituksia käteisen rahan nostolle. Odotukset tulevasta devalvaatiosta kannustaisivat nostamaan pankkitalletukset eurokäteiseksi, joka säilyttäisi arvonsa oman valuutan käyttöönoton jälkeenkin. Käytännössä koko pankkisektori pitäisi pysäyttää niin pitkäksi aikaa, että Kreikka ehtii tehdä päätökset uudesta valuutasta ja panna ne toimeen. Kreikan parlamentin päätösprosessi, pankkien tietokonejärjestelmien uusiminen ja uuden valuutan painaminen veisivät kuukausia. Niin pitkä tauko rahoitusmarkkinoiden toiminnassa olisi myrkkyä taloudelle. 6

7 Yksittäisen rahoitusvaikeuksissa olevan maan irtautumisen myötä alkaisivat spekulaatiot muiden maiden irtautumisesta, mikä johtaisi samanlaiseen pääomien ulosvirtaukseen muista ongelmamaista. Jos rahoitusvaikeuksissa oleva maa irtautuu eurosta, sen kansallisvaluutta devalvoituisi voimakkaasti suhteessa euroon. Tämä puolestaan tarkoittaisi sitä, että kyseisen maan olisi entistä mahdottomampaa selviytyä veloistaan. Käytännössä tilanne pakottaisi turvautumaan paljon mittavampaan velkojen uudelleenjärjestelyyn kuin jos maa pysyisi eurossa. Yksittäisten maiden irtautuminen eurosta tai järjestelmän hajoaminen ei millään tavoin edesauttaisi nykyisen akuutin kriisin ratkaisemista. Päinvastoin, se olisi varmin tapa sysätä Eurooppaa täysmittaiseen finanssikaaokseen, syvään lamaan, jättimäiseen työttömyyteen ja rajusti alempaan elintasoon. Eurobondien tarkoitus pitää vielä harkita tarkkaan Monet ovat esittäneet ongelmamaiden rahoituskriisin ratkaisuksi eurobondeja ja komissio on lähiaikoina julkaisemassa ns. vihreän kirjan aiheesta. Tähän asti eurobondeja on tarjottu käsillä olevan velkakriisin ongelmaratkaisuksi. Ajatuksena on, että euromaat laskisivat yhteisesti liikkeelle velkakirjoja, joista ne olisivat yhteisesti vastuussa. Jokainen jäsenmaa vastaisi täysimääräisesti liikkeellä olevista eurobondeista. Bondit lisäisivät yhteisvastuuta ja ehkäisisivät yksittäisten valtioiden rahoitusmarkkinoiden armoille joutumista. Eurobondit eivät ole velkakriisin ratkaisu. Ajatusta eurobondeista voisi sen sijaan kehittää palvelemaan EU:n kasvua ja kilpailukykyä yhteisen hyödyn pohjalta. Tässä muodossa eurobondit olisivat erittäin ongelmallisia, koska niiden myötä lainan ottaminen markkinoilta tulisi halvemmaksi talouttaan huonosti hoitaville maille ja kalliimmaksi hyvän taloudenpidon maille. Ajatus, että kunkin maan on sitouduttava vastuulliseen talouspolitiikkaan, vesittyisi täysin. Sinänsä ongelma on tiedostettu, mutta toistaiseksi siihen ei ole kyetty esittämään uskottavaa ratkaisua. Jos eurobondeja suunnitellaan nimenomaan velkakriisiratkaisuna, niiden poliittinen läpimenomahdollisuus on olematon maissa, jotka ovat noudattaneet kurinalaista finanssipolitiikkaa. Eurobondien ajatusta voisi kuitenkin pyrkiä kehittämään toiseen suuntaan, vaikkapa rahoittamaan niiden avulla merkittäviä yleiseurooppalaisia hankkeita, joilla edistetään EU:n kasvupotentiaalia ja kilpailukykyä. Eurobondeja voisi suunnitella hankekohtaisesti ja mukana olisivat kaikki EU maat, jotka hyötyvät hankkeesta. Eurobondeja voisi suunnitella kohdennettavaksi siten, että kullakin valtiolla olisi rajoitettu vastuu, jossa on otettu huomioon maan oma taloudellinen intressi kussakin hankkeissa. Näin eurobondit edistäisivät EU:n kehitystä yhteisen hyödyn pohjalta. Euronondeihin osallistuminen edellyttäisi osallistuvalta maalta myös sitoutumista kurinalaiseen talouspolitiikkaan. Euromaiden kilpailukykyerot ovat keskeinen rakenteellinen ongelma Akuutin kriisin ratkaisun jälkeen on löydettävä ratkaisut euroalueen rakenteellisiin ongelmiin. Koko euron olemassaolon ajan euroalueen maiden väliset kilpailukykyerot ovat kasvaneet. Jos euroalue halutaan pitää koossa, sen sisäiset epätasapainot on saatava korjattua. Ellei euroalueen maiden erkaantumista toisistaan saada pysäytettyä, edessä ovat joko jatkuvat tulonsiirrot euroalueen maiden välillä tai euroalueen hajoaminen. Molemmat vaihtoehdot ovat kestämättömiä. 7

8 Heikompien maiden on kyettävä parantamaan kilpailukykykään. Euroalueen sisäinen tasapaino edellyttää, että heikommat maat pystyvät parantamaan kilpailukykyään. Koska kilpailukyvyssä on kyse palkkatasosta ja tuottavuudesta, on hyväksyttävä se tosiasia, että tavoitteen saavuttaminen vaatii näissä maissa myös kivuliaita ratkaisuja. Vastaavasti alueen vahvoissa talouksissa on pyrittävä normaalimpaan, tuottavuutta vastaavaan palkkakehitykseen, kotimaisen kysynnän kasvattamiseen ja eroon ylisuurista vaihtotaseen ylijäämistä, ei kuitenkaan oman kilpailukyvyn kustannuksella. Vahvoissa euroalueen maissa tuottavuutta vastaava palkkakehitys tukee ostovoimaa ja kasvua vaarantamatta kilpailukykyä. Työmarkkinaosapuolet ovat olleet yksimielisiä siitä, että palkkakysymykset on ratkaistava työtekijöiden ja työnantajien edustajien kesken. Työmarkkinaosapuolten itsenäinen neuvotteluoikeus sisältyy Euroopan unionin perustamissopimukseen. Kilpailukykyä tukevia palkkaratkaisuja pitää edistää lisäämällä dialogia sekä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja hallitusten kesken, ei sanelemalla ulkopuolelta. Eurooppalaisella ay liikkeellä voisi olla nykyistä vahvempi rooli Euroopan laajuisessa palkkakoordinaatiossa. Nykyisin palkkaneuvottelut käydään lähes poikkeuksetta pelkästään kansallisella tasolla ilman koordinaatiota muiden maiden palkkakehitykseen. Eriytyvä kilpailukykykehitys vaatisi, että nimenomaan ay liike tiivistäisi palkkakoordinaatiota. Vakaa toimintaympäristö ja kulutuskysyntä ovat kasvun ja työllisyyden perusedellytys Finanssimarkkinoiden vakauttaminen ja epävarmuuden lopettaminen on ennakkoedellytys talouskasvun turvaamiselle. Epävarmuus on tarttunut kuluttajiin ja yrityksiin, mikä on heikentänyt kokonaiskysyntää. Finanssimarkkinoiden saaminen järjestykseen ja epävarmuuden vähentäminen parantaa myös reaalitalouden näkymiä. Kotitaloudet eivät ole Euroopassa ylivelkaantuneita. Kulutuksen esteenä on varovaisuus eikä lainojen alle hukkuminen. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä on tärkeää huolehtia kokonaiskysynnän riittävästä tasosta taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi ja työllisyyden turvaamiseksi. Kaikkialla samanaikaisesti harjoitettava leikkauspolitiikka olisi talouskasvun kannalta tuhoisaa. Tätä taustaa vasten pitää säilyttää maltti myös ongelmamaiden sopeutumisohjelmissa. Erittäin tiukassa aikataulussa toteutetut tai ylimitoitetut sopeutustoimenpiteet vain supistavat taloutta ja vievät työpaikkoja, mutta eivät tuo mitään tilalle. On huomattava, että kriisi ei ole aiheutunut julkisten sektorien suuresta koosta sinänsä, jolloin niiden supistaminen ei tarjoa myöskään automaattista ratkaisua. Riittävästä kokonaiskysynnän tasosta on huolehdittava palkkapolitiikan avulla. Erityisesti maissa, joissa kustannuskilpailukyky on hyvä, palkkojen on noustava tuottavuuden kasvua vastaavasti. On mahdotonta, että kaikkien euroaluemaiden kilpailukyky toistensa suhteen paranisi. Tällaisen pyrkimyksen tulos on ainoastaan jatkuva ja syvenevä talouden alamäki. Kaikkialla Euroopassa on löydettävä uusia kasvun lähteitä. Keskeisiksi keinoiksi tukea kasvua kansallisesti nousevat investoinnit koulutukseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Niissä myös julkisella sektorilla on tärkeä merkitys. Hyvin toimiva julkinen talous on myös kasvua tukeva tekijä. 8

9 EU tasolla kasvua voidaan edistää syventämällä sisämarkkinoiden integraatiota sekä tiivistämällä unionin maiden taloudellisia ulkosuhteita kuten kauppapolitiikkaa. Sisämarkkinoiden eteenpäin vieminen on kuitenkin ollut hankalaa, koska ei ole onnistuttu riittävän hyvin yhteen sovittamaan sosiaalisen, ympäristö ja kilpailukykynäkökulmia. Esimerkiksi lukuisissa työelämän kysymyksissä puuttuu vähimmäistason säätely. Taloudellisia sisämarkkinoita on syvennettävä, mutta samalla pitää vahvistaa yhteismarkkinoiden muita ulottuvuuksia. Kohti uusia pelisääntöjä Lähes kaikissa maissa rikottiin vakaus ja kasvusopimuksen ehtoja toistuvasti, joten se menetti uskottavuutensa. Vakaus ja kasvusopimuksen tilalle tarvitaan uusia uskottavia sääntöjä. EU:lle on esitetty enemmän valtaa jäsenvaltioidensa budjettipolitiikkaan esimerkiksi sixpackina tunnetussa taloushallinnon paketissa. Sen sisältö on oikeanlainen ja hyvin toteutettuna se varmistaisi tähänastista selvästi vastuullisempaa finanssipolitiikkaa euroalueella. Komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisymmärrys taloushallinnon uudistamiseksi koostuu oleellisesti neljästä osasta: Vakaus ja kasvusopimusta vahvistetaan ja sen laiminlyönnistä rankaistaan taloudellisesti. Liiallisiin budjettialijäämiin puututaan tiukentamalla ja automatisoimalla sanktiointia. Menettely koskee sekä budjettien alijäämiä että valtionvelkaa. Kansallisten budjettiprosessien laatua ja hallintoa parannetaan esimerkiksi kehysbudjetoinnin avulla. Makrotaloudellisia epätasapainoja ja kilpailukykyongelmia tarkastellaan ja niitä korjataan maakohtaisten sanktioiden avulla. Tulevaisuudessa kaikkien euromaiden sitoutuminen kestävään taloudenpitoon on välttämätöntä. Kaikkien euromaiden sitoutuminen kestävään taloudenpitoon on välttämätöntä. Julkisten talouksien kestävyyden seurantaa on tehostettava ja huonosti talouttaan hoitaville maille on pystyttävä asettamaan uskottavia poliittisia ja taloudellisia sanktioita. Samalla kansallisia budjetointiprosesseja on kehitettävä sille tasolle, mitä ne ovat parhaimmillaan. Nämä seikat ovat hyvin mukana sixpackehdotuksissa. No bail out säännön uskottavuus on palautettava. Vuodesta 2013 alkaen kaikkiin uusiin euroaluemaiden velkakirjoihin tuleva yhteistoimintalauseke on hyvin tärkeä askel tähän suuntaan. Se selkiyttää mekanismia, jonka kautta rahoitusvaikeuksiin ajautunut euroalueen maa pystyisi neuvottelemaan velkojensa uudelleenjärjestelystä keskeisten velkojensa kanssa siten, että sovittu ratkaisu sitoisi kaikkia velkojia. Finanssipoliittinen koordinaatio on syytä ulottaa myös veropolitiikkaan haitallisen verokilpailun estämiseksi. Keinoksi voidaan harkita esimerkiksi yhteisöveropohjan harmonisointia ja minimitason asettamista. Eurooppalaisella tasolla on estettävä aggressiivisen verokilpailun käyttö kasvun tavoittelussa. Ei ole kestävää, että rahoitusongelmien kanssa painivat julkiset taloudet keskittyvät yritysten houkuttelemiseen veronalennusten avulla. 9

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto 7 2011 Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto Lokakuu 2011 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 0150 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Kuinka ulos eurokriisistä?

Lisätiedot

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin?

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? Vesa Vihriälä EU:N AJOLÄHTÖ Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? YHTEENVETO Suomi on suhtautunut hyvin varauksellisesti euromaiden taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Sille ei kuitenkaan ole

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

Onko EMUlla tulevaisuutta?

Onko EMUlla tulevaisuutta? No. 11 27.5.2010 Onko EMUlla tulevaisuutta? Sixten Korkman Yhteenveto Euroopan rahaliitolle viime viikot ovat olleet dramaattisia. Toukokuun alkupäivinä Kreikka oli jo ajautumassa valtiolliseen maksukyvyttömyyteen,

Lisätiedot

Sampo vai kuiva kaivo? SAK STTK AKAVA

Sampo vai kuiva kaivo? SAK STTK AKAVA Palkansaajajärjestöjen keskusteluasiakirja EU:n ja EMU:n tulevaisuudesta Sampo vai kuiva kaivo? SAK STTK AKAVA SAK STTK AKAVA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanneanalyysi. Teemaosiossa Euroopan velkakriisin ratkaisuskenaariot. Syyskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanneanalyysi. Teemaosiossa Euroopan velkakriisin ratkaisuskenaariot. Syyskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanneanalyysi Teemaosiossa Euroopan velkakriisin ratkaisuskenaariot Syyskuu 2012 Suomen, Euroopan ja USA:n suhdannekuva on tällä hetkellä edelleen täysin riippuvainen

Lisätiedot

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Federalismia vai 102 markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Vesa Vihriälä FIIA BRIEFING PAPER 102 Huhtikuu 2012 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI UTRIKESPOLITISKA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja 1 YTIMESSÄ Euroaiheiset helmet Viime vuosien aikana Ytimessä on julkaistu useita Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita. EU-teeman kunniaksi kokosimme muutaman vanhan helmen liitteeksi.

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 4/2012 Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Juha Tervala Yliopistonlehtori Helsingin yliopisto Tämä artikkeli käsittelee talouspolitiikkaa euroalueen talouskriisissä.

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia

Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia D I S C U S S I O N JUHA RAITIO Balladi eurosta eli Euroopan velkakriisin synty, hoito ja seuraukset Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia roskisdyykkarista. Kertosäkeen mukaan vaikka paremmaksi kaikki

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

EU:N SUUNTA. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä

EU:N SUUNTA. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä EU:N SUUNTA Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Ulkopoliittinen instituutti UPI Kustantaja: Taloustieto Oy Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? Veroparatiisien lakkauttaminen. Rahoitusmarkkinoiden. verotus. Kansainvälinen velkasovittelumekanismi

Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? Veroparatiisien lakkauttaminen. Rahoitusmarkkinoiden. verotus. Kansainvälinen velkasovittelumekanismi 04 Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? 12 Kansainvälinen velkasovittelumekanismi 06 Rahoitusmarkkinoiden verotus 14 Pankkijärjestelmän uudistaminen 09 Veroparatiisien lakkauttaminen 16 Julkisen

Lisätiedot

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta?

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Heikki Patomäki Muistio, versio 2.6.2011 Rahoituskriisipaketit tulevat olemaan uuden

Lisätiedot

Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, ei leikkauksia

Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, ei leikkauksia haastattelu heikki taimio Erikoistutkija palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, ei leikkauksia ETLAn toimitusjohtaja Vesa

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

VIEW. Sixten Korkman: Epävarmuus jatkuu vielä pitkään Euroopan taloudessa. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Sixten Korkman: Epävarmuus jatkuu vielä pitkään Euroopan taloudessa. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2012 / kpmg.fi Sixten Korkman: Epävarmuus jatkuu vielä pitkään Euroopan taloudessa 08 Rohkeasti uudistuvat pankit menestyvät 14 Nokian Renkaiden Anne Leskelä: Suora rahoitus

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella?

EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella? VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansainvälisten asioiden sihteeristö Nvm. Martti Salmi 8.4.2011 EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella? Kuinka suuria Suomen kokonaisvastuut ovat? Seuraavassa

Lisätiedot