Kunnostetun alueen maaperään jäi kunnostuksen tavoitetason ylit täviä öljyhiilivetyjakeiden ja keskitisleiden pitoisuuksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "152 25.09.2014. Kunnostetun alueen maaperään jäi kunnostuksen tavoitetason ylit täviä öljyhiilivetyjakeiden ja keskitisleiden pitoisuuksia."

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi RAKYL 152 Selostus: JÄTEASIAT Itä-Suomen hovioikeuden tuomio törkeästä ympäristön tur me lemi ses ta kiinteistöllä osoitteessa Kaksolantie 17 Itä-Suomen hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomion syytteestä tör keä ympäristön turmeleminen Syyte hylät tiin. Sihvonen vapautettiin rangaistuksesta ja me net tä mis seu raamuk ses ta sekä kaikesta korvausvelvollisuudesta valtiolle ja Ete lä-savon ELY-keskukselle. Hovioikeuden ratkaisu on esi tys lis ta liit tee nä A. Raportti pilaantuneen maan kunnostuksesta Riihisaaressa Ramboll Finland Oy on toimittanut pilaantuneen maa pe rän kunnostusta koskevan valvontaraportin tehdystä kun nostuk ses ta kiinteistön RN:o alueella. Riihisaaren museon parkkialueen ja ajotien yhtymäkohdassa ta pah tui polttoainevahinko, jonka seurauksena pääsi polt to ai net ta (moottoripolttoöljy) maaperään noin litraa. Öl jy va hin gon ensitorjuntatoimet suoritti Etelä-Savon pelastuslaitos. Pilaantunut maa-aines poistettiin ja näytteenotto suoritettiin seu raava na päivänä Ramboll Finland Oy:n toimesta. Pilaantunut maa-ai nes (noin 20 t) kuljetettiin Kuopioon Ekokem Oy:lle. Kunnostetun alueen maaperään jäi kunnostuksen tavoitetason ylit täviä öljyhiilivetyjakeiden ja keskitisleiden pitoisuuksia. VESIASIAT Ilmoitus Kallislahden ratapölkkyjen varastointialueen tut ki mussuun ni tel man mukaisesta pohjavesitarkkailusta, tilanne ennen ti la päi sen varastointitoiminnan alkua Golder Associates Oy / Tommy Nordström on toimittanut ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le sähköpostitse tulokset Kal lis lah den ratapölkkyjen varastointialueen ympäristövaikutusten tark kai luun liittyvistä pohjavesi- ja maanäytteiden tutkimuksista tilanteesta en nen

2 tilapäisen varastointitoiminnan alkua. Näytteissä ei ollut viit tei tä haitta-aineista. Etelä-Savon ELY-keskuksen ilmoitus ojitusta kos kevan vesiensuojelusuunnitelman vastaanottamisesta Etelä-Savon ELY-keskus on ilmoittanut vas taan ot ta neen sa Metsänhoitoyhdistys Itä-Savo ry:n ilmoituksen koskien oji tus han ket ta Kallislahden kylän tilalla Leskelä RN:o 2:9. Tilan omis ta vat Arto ja Tanja Pajunen. Ilmoituksen mukaan ojituksen to den nä köi nen toteutusajankohta on keväällä Vesi johdetaan oji tet ta val ta alueelta lietekuoppien ja vanhojen perkaamattomien ojien kaut ta vesistöön. Ojitusalueen etäisyys vesistöstä on m. Etelä-Savon ELY-keskuksen ilmoitus ojitusta kos kevan vesiensuojelusuunnitelman vastaanottamisesta Etelä-Savon ELY-keskus on ilmoittanut vas taan ot ta neen sa Metsänhoitoyhdistys Itä-Savo ry:n ilmoituksen koskien oji tus han ket ta tilalla Vepsäläisen yhteismetsä RN:o 1:2. Ilmoituksen mu kaan hankkeen aikaisin mahdollinen toteutusajankohta on ke vät tal vi Vesi johdetaan ojitettavalta alueelta lietekuoppien ja las keu tusal taiden sekä perkaamattoman vanhan ojan kautta noin 30 m etäisyydellä ojitusalueesta sijaitsevaan alapuoliseen vesistöön (Kor te lam pi). Kortelammesta vesi laskee Levälahden kautta Pu ru ve teen. Etelä-Savon ELY-keskuksen ilmoitus ruoppaus- ja niitto il moi tuk sen vastaanottamisesta Etelä-Savon ELY-keskus on ilmoittanut vas taan ot ta neen sa Tuomo Asikaisen ilmoituksen koskien kiinteistöllä osoitteessa Sal konie men ka tu 18 toteutettavaa ruoppausta. Ruopattava alue on 20 m x 20 m ja ruopattava kokonaismassamäärä on m 3. Työ tehdään vuoden 2014 aikana. Punkaharjun Putikon Myllyjoen vesistötarkkailun tuloksia, hei näkuu 2014 Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti ve sis tö näytteet Saarijärvestä johdettavasta vedestä sekä Putikon ka lan vil je ly laitok sen alapuolelta Myllyjoesta. Lisäksi näytteet otettiin Nis ka lam mesta ja Saunalahdesta. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ym pä ristö tut ki mus Oy:n laboratoriossa Lappeenrannassa.

3 Saarijärvestä (noin 5 m syvyydestä) johdettava vesi oli ph-arvoltaan lä hes neutraalia ja väriltään suhteellisen kirkasta. Veden hap pi ti lan ne oli hyvä. Vesi oli fosforipitoisuudeltaan melko rehevää. Veden hy gi eeni nen laatu oli tutkituilta osin moitteetonta. Kalanviljelylaitoksen alapuolella Myllyjoen veden bakteerien määrä oli korkeampi kuin laitoksen yläpuolelle. Myös ravinnepitoisuudet (ko konais typ pi ja -fosfori) olivat korkeampia kuin Saarijärvestä pum pat tavas sa vedessä. Happipitoisuus oli hieman alempi. Jokelan näytepisteessä typpipitoisuus oli korkeampi ja veden hy gi eeni nen laatu heikompi ylempänä oleviin näytepisteisiin verrattuna. Niska lam men veden laatu oli ravinteiden ja hygieenisen laadun osal ta parempi. Putikonlahteen laskevan Saunalahden vesi oli hu mus ai neiden lievästi tummentamaa, fosforipitoisuudeltaan rehevää, mut ta hygieeniseltä laadultaan lähes puhdasta. Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun tu loksia, elokuu 2014 Ramboll Finland Oy on toimittanut velvoitetarkkailuraportin Sa von lin nan Veden Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon toi min nan tarkkailusta. Ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset ovat: Pitoisuus Puhdistusteho Biologinen hapenkulutus < 10 mg O2/l > 95 % Kokonaisfosfori < 0,5 mg/l P/l > 92 % Kemiallinen hapenkulutus < 125 mg/l O2/l > 75 % Kiintoaine < 35 mg/l > 90 % Tulokset puhdistamolta lähtevän veden osalta olivat näyt teen ot to päivä nä : - biologinen hapenkulutus < 6,6 mg/l (96,7 %) - kokonaisfosfori 0,58 mg/l (94,1 %) - kemiallinen hapenkulutus 46 mg O 2 /l (90,4 %) - kiintoaine 9,8 mg/l (96,7 %). Lisäksi muita tutkittuja arvoja olivat fekaaliset koliformiset h ( pmy/100ml), alkaliteetti 0,99 mmol/l (78 %), kokonaistyppi 15 mg/l (73,2 %) ja ammoniumtyppi 22 mg/l (99,5 %). Lähtevästä vedes tä analysoitiin myös nitraattityppi (12 mg/l), liukoinen fosfori (0,24 mg/l), alumiini (0,099 mg/l) ja rauta (7,4 mg/l). Savonrannan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tu lok set, elokuu 2014

4 Ramboll Finland Oy on lähettänyt Savonrannan jä te ve denpuh dis ta mon velvoitetarkkailun tulokset elokuulta Jä te ve denpuh dis ta mol le tulevan veden BOD:n mitoitusarvo (64 kg/d) ylittyi lähes kaksinkertaisesti elokuun näytekerralla kuormitusarvon ol les sa 138 kg/d. Puhdistamolta lähtevän veden BOD:n puh dis tus vaa ti mukset ovat kuitenkin täyttyneet. Myös puhdistamolle tulevan veden fosforin mitoitusarvo (2,4 kg/d) ylit tyi kuormitusarvon ollessa 3 kg/d. Lähtevän veden osalta fosforin puh dis tus vaa ti muk set ovat täyttyneet. Jätevedenpuhdistamon puhdistusteho saavutti elokuussa otettujen näyt tei den perusteella ympäristölupaehdoissa asetetut puh dis tus vaati muk set. Savonrannan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tu lok set, syyskuu 2014 Ramboll Finland Oy on lähettänyt Savonrannan jä te ve denpuh dis ta mon velvoitetarkkailun tulokset syyskuulta Jä te ve denpuh dis ta mol le tulevan veden BOD:n mitoitusarvo (64 kg/d) ylit tyi lähes nelinkertaisesti syyskuun näytekerralla kuormitusarvon ol les sa 239 kg/d. Puhdistamolta lähtevän veden BOD:n puh dis tus vaa ti mukset ovat kuitenkin täyttyneet. Myös puhdistamolle tulevan veden fosforin mitoitusarvo (2,4 kg/d) ylit tyi kuormitusarvon ollessa 9 kg/d. Lähtevän veden osalta fosforin puh dis tus vaa ti muk set ovat täyttyneet. Jätevedenpuhdistamon puhdistusteho saavutti syyskuussa otet tu jen näytteiden perusteella ympäristölupaehdoissa asetetut puh dis tus vaati muk set. Raportin laatija ehdottaa tulevan veden mit taus pis teen sijainnin tarkistamista puhdistamolle tulevan veden korkeiden kiin to aine- ja BOD-pitoisuuksien takia. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood, Punkaharjun tehtaan velvoi te tark kai lun tulokset, syyskuu 2014 Punkaharjun tehtaan tukkihautomon kiertoveden puhdistamolle tu levas ta ja sieltä lähtevästa jätevedestä otettiin ko koo ma näytteet. Näytteet analysoitiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Kokonaisfosforin vuorokausikuormitusarvo (0,032 kg/d) oli kuu kauden keskimääräisellä vuorokausivirtaamalla (200 m³) laskettuna alhai sem pi kuin kolmen kuukauden laskentajaksolla vaadittu kuor mi-

5 tus ra ja-ar vo (0,2 kg/d). Kemiallisen hapenkulutuksen (COD) vuo rokau si kuor mi tus ar vo (110 kg/d) alitti kolmen kuukauden las ken ta jaksol la vaaditun kuormitusraja-arvon (250 kg/d). Kiintoaineen ja ko konais fos fo rin osalta puhdistustehot olivat erinomaiset. Ko ko nais ty pen puhdistusteho oli hyvä, mutta kemiallisen sekä biologisen ha pen ku lutuk sen puhdistustehot olivat huomattavasti heikompia. Selvitys Metsä Wood Oy:n Punkaharjun tehtaiden edustalla vesis tös sä havaitusta öljypäästöstä Tehdaspalvelupäällikkö Aki Taiponen on antanut selvityksen tapahtuneesta öljypäästöstä. Palolaitoksen edustaja ar vioi vuodon määräksi litraa. Selvityksen mukaan syynä pääs töön oli paikallinen rankkasade, joka huuhtoi pitkän kuivan jak son jälkeen asfalttikentälle kertyneet ajoneuvoista valuneet rasvat ja polttoainejäämät sadevesiviemäriin. Tutkinnassa selvisi, että tuk kiken tän reuna-alueella on kaksi vanhaa hulevesikaivoa, joita ei ole kyt ket ty öljynerotuskaivoon ja öljyn oletetaan tätä kautta päässeen ve sis töön. Kaivot otettiin välittömästi pois käytöstä. Levänäytteiden tuloksia, Pihlajaveden Riutansalmi ja Liip pi lam pi Ympäristönsuojelupalvelut toimitti Pihlajaveden Riu tan salmes ta (500 m Kongonsaaren lossilta etelään) paikallisen asuk kaan ottaman levänäytteen Etelä-Savon ELY-keskukseen ana ly soi ta vak si. Levä oli ajautunut rantaan ja muodosti lauttoja ja pitkiä nau ho ja. Levä oli väriltään sinivihreän ruskeaa. Levänäytteen haju oli tympeä. ELY-keskuksen hydrobiologi Pekka Sojakan lähettämän ana lyy si tu lok sen mukaan levänäyte sisälsi runsaasti sinilevää ja erikois ta näytteessä oli se, että sinilevälajeja oli poikkeuksellisen runsaas ti. Suurin osa lajeista oli potentiaalisesti toksisia lajeja. Lajeja oli sen verran runsaasti, että näyte lähetettiin edelleen Suomen ym pä ristö kes kuk seen, jossa levälajit vielä tarkennetaan. Sojakan mukaan näytteenottoalueella on tällä hetkellä suotuisat olosuh teet sinilevien runsastumiselle muu levätuotanto alkaa ve den viiletessä ja auringon tulosäteilyn heiketessä pienentyä, jolloin si ni levät saavat kilpailuedun. Sinilevien määrästä johtuen myös käyt tö kelpois ten ravinteiden (lähinnä fosfaattifosfori) pitoisuudet ovat oletettavasti koholla. Levärunsaus (tiheys) näytteessä on luok kaa 2 eli toiseksi korkein. Näytteestä havaittu lajisto: Aphanizomenon flos-aqua, runsaus 1

6 Microcystis aeruginosa, runsaus 1-2 Anabaena spiroides, runsaus 1 Anabaena lemmermannii, runsaus 1-2 Bothryococcus brawnii, runsaus 1 Snowella lacustris, runsaus 2 Oscaillatoria spp.,runsaus Aiemmin, ympäristönsuojelupalvelut toimitti Pyörissalon Na tu ra kohteessa sijaitsevasta Liippilammesta ym pä ris tö pääl likön ottaman levänäytteen Etelä-Savon ELY-keskukseen ana ly soi tavak si. Näyte analysoitiin vasta , jolloin levä oli jo osit tain hajonnut eikä siitä pystytty analysoimaan kuin Anabaena -su vun sinileviä. Ympäristöpäällikön silmämääräiseen tarkasteltuun perustuen le vä kukin ta jatkui edelleen Liippilammessa (vesi oli turkoosin sini vih reää). Normaalitilanteessa Liippilampi on hyvin kirkasvetinen Kep la kon harjujen välissä sijaitseva lampi, jonka valuma-alueella ei ole peltoja eikä lampeen johda suo- tai metsäojia. Vuosikymmeniä sit ten lampea on käytetty istutettujen kalojen luon non ra vin to lam pe na, jossa ei ole käytetty kalanrehuruokintaa. Liippilammessa on havaittu jonkun kerran myös aiempina vuosina sini le vä ku kin to ja. Liippilampi rajoittuu kaakkoisosastaan Roh vos tin rinteen pohjavesialueeseen, jota on tutkittu Keplakon ve den ot ta mon toisena ottopaikkana. Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedossa ei ole ollut Liippilammen ajoittaiset sinileväkukinnat sen tehdessä koepump pauk sia alueella. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto lämpökaivon po raa mi sesta Punkaharjun pohjavesialueella Suunniteltu lämpökaivo sijoittuu Punkaharjun vedenhankintaa var ten tärkeälle pohja vesialueelle, varsinaisen muodostumisalueen ul ko puolel le, ns. pohjavesialueen reunavyöhykkeelle. Kaivon suun ni tel tu syvyys on 222 m ja porareiän halkaisija 115 mm. Kiinteistön maa pe rä koostuu arvi olta pääosin hiekasta. Lämpökaivon suun ni tel tu porauspaikka sijaitsee alle 500 m päässä Punkaharjun poh ja ve den otta mon kaivosta ja arvioitu pohjaveden virtaussuunta on Pun ka har juntien (valtatie 14) eteläpuoleisella osalla etelään / kaak koon kohti ottamoa. Etelä-Savon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan lämpökaivon poraa mi nen suun niteltuun paikkaan aiheuttaa ennalta arvioiden poh jave den pilaantumisen vaaraa Pun kaharjun pohjavedenottamolla se kä

7 saattaa vaikuttaa pohjavesimuodostuman tilaan. On siis man dol lis ta, että hankkeesta seuraa ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 :n pohjaveden pilaamiskiellon tai vesilain (587/2011) 3 luvun 2 :n 1 momentin mukaisia seurauksia. Hanke vaatii vesilain mu kai sen luvan. Vesilain mukaista lupaa voi hakea Itä-Suomen alue hal lin to viras tos ta. LUPA-ASIAT UPM Savonlinnan vaneritehtaan ympäristöluvan mukainen tarkas tus käyn ti Tarkastuksella olivat läsnä UPM-Kymmene Wood edus taji na suojelupäällikkö Oiva Hakanen ja ympäristöpäällikkö Hanna Eklund, Etelä-Savon ELY-kes kuk ses ta Marjukka Kilpeläinen ja Lee na Mäkelä ja Savonlinnan kaupungin ym pä ris tön suo je lu pal ve luis ta ympä ris tö tar kas ta ja Hannu Toivanen. Tarkastuksella käy tiin läpi lu pa ehdot ja niiden mukainen toiminta. Käynnillä sovittiin mm., että toi minnan har joit ta ja toimittaa tiedot ruoppausjätteen kä sit te ly- ja va ras toin tialu een rakenteista sekä ajantasaisen kart ta esi tyk sen lu pa mää räykses sä 5 esitetyistä asioista valvovalle vi ran omai sel le. Tar kas tus muistio kokonaisuudessaan on esillä ko kouk ses sa. LEIRINTÄALUEASIAT Vuohimäen leirintäalueen syyskatselmus Syyskatselmus pidettiin Katselmuksessa tuli esille mm. seu raa via asioita: Leirintäkaudella 2014 leirintäalueella yöpyi henkilöä. Vas taa va luku oli henkilöä vuonna 2013 ja henkilöä vuonna Kaudelta 2014 tehdyn asiakaskyselyn perusteella leirintäalueen yleisar vo sa nak si annettiin 3,7 asteikolla 1-5. Asiakaspalautteessa toi vottiin mm. puuston ja pensaiden raivaamista, jotta järvimaisema nä kyi si paremmin, pidempää aukioloaikaa, enemmän ja selkeämpiä kier rätys pis tei tä, lisää opasteita, enemmän telttapaikkoja huol to ra ken nus ta / keittokatosta rantaan, live-esiintyjiä sekä alueen yleistä kun nos tamis ta. Ennen leirintäkautta 2015 vuokralaisen tehtävänä on toteuttaa tervey den suo je lu vi ran omai sen leikkikenttien tarkastusraportissaan esittä mät toimenpiteet ja vuosittain toistuvina tehtävinä mm. - pukukoppien rapuissa ylösnousseiden naulankantojen hakkaus

8 - biojäteastioiden huolehtiminen jätekatoksiin - kulkuteiden varsien raivaus syksyisin. Lisäksi on huolehdittava, että uimarannalla on pelastusrengas ja pelas tus ve ne, uintialue on merkattu, rannalla on roska-asiat ja ju hannus ko kon jätteet viedään pois rannalta. Alueen vuokralainen ja leirintäalueen toiminnanharjoittaja ovat tehneet tekniselle lautakunnalle esityksen toiminnan jatkamisesta su piste tul la leirintäalueella, jolloin osa alueesta vapautuisi muuhun käyttöön. Leirintäalueen kevätkokouksen ajankohdaksi varattiin klo 13: (Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh ja ympäristösuunnittelija Heidi Käyhkö, puh ) Ympäristöpäällikön esitys: Lautakunta päättää esittää Etelä-Savon ELY-keskukselle, että Liip pilam men sinileväkukinnan vaikutus Rohvostinrinteen pohjaveden laatuun tulisi selvittää ennen kuin alueelle mahdollisesti ra ken ne taan Keplakon vedenottamon toinen ottopaikka. Kaivojen si joit ta mi nen lähelle Liippilampea, josta saattaisi päästä rantaimeytynyttä lam men vettä rakennettaviin ottokaivoihin, on vedenlaadun ris ki te ki jä. Muilta osin selostusosassa referoidut asiat eivät anna ai het ta ottaa nii tä erikseen käsiteltäväksi, ja merkitä asiat tiedoksi. Toimenpiteet: Etelä-Savon ELY-keskus Itä-Savon Vesi Oy Savonlinnan Vesi Terveydensuojeluviranomainen Päätös: Esitys hyväksyttiin.

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 66 23.04.2014. Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66

Rakennus- ja ympäristölautakunta 66 23.04.2014. Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66 Rakennus- ja ympäristölautakunta 66 23.04.2014 Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi 15/58/581/2014 RAKYL 66 Selostus: JÄTEASIAT Liikenneviraston toimenpideraportti Savonlinnan ratapiha-alueen veturien tankkausalueen

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

150 12.08.2015. Valmistelija: ympäristöpäällikkö Michael Hagström, 044-7809 305

150 12.08.2015. Valmistelija: ympäristöpäällikkö Michael Hagström, 044-7809 305 Rakennus- ja ympäristölautakunta 150 12.08.2015 Päätös /ympäristölupahakemus / Ullavan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo, jätevesien johtaminen Ullavanjokeen ja Perhonjokeen, Kokkolan Vesi / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot