Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta /2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013. 857/2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta /2013 Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013 Valtioneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä päättänyt huoltovarmuuden turvaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1390/1992) 2 :n 2 momentin ja 12 :n 2 momentin nojalla: 1 Yleiset lähtökohdat Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Huoltovarmuuden lähtökohtina ovat toimivat kansainväliset markkinat, monipuolinen teollinen pohja, vakaa julkinen talous ja kilpailukykyinen kansantalous. Keskeisiä yhteiskunnan toimintakykyä vaarantavia uhkia ovat tieto- ja viestintäjärjestelmien sekä -verkkojen häiriintyminen, energiansaannin keskeytyminen, väestön terveyden ja toimintakyvyn vakava häiriintyminen sekä luonnon- ja ympäristöonnettomuudet. Vakavimpana ulkoisena uhkana huoltovarmuudelle pidetään kriisitilannetta, jossa kansakunnan kyky tuottaa tai hankkia ulkomailta kriittisiä tuotteita ja palveluja on väliaikaisesti vaikeutunut. Huoltovarmuuden turvaaminen perustuu toimiviin kansainvälisiin poliittisiin, taloudellisiin ja teknisiin yhteyksiin. Näitä tukevat huoltovarmuudelle kriittisten organisaatioiden ja verkostojen toiminnan jatkuvuutta varmistavat toimenpiteet sekä toimialakohtaiset huoltovarmuustoimenpiteet. Huoltovarmuustoimenpiteet toteutetaan yhteistyössä julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen kesken siten, että markkinaehtoisesti tapahtuva ja sääntelyyn perustuva varautuminen sovitetaan yhteen. Huoltovarmuusorganisaatio käynnistää ja sovittaa yhteen tämän päätöksen yhteistyötä edellyttävät toimenpiteet ja järjestelyt. Kansallisia varautumistoimenpiteitä täydentävät kansainvälinen yhteistyö, Euroopan unionin yhteisvastuuperiaate ja säädökset, kansainvälisestä energiaohjelmasta tehty sopimus (Sopimussarja 115/1991) sekä eri maiden kanssa tehdyt kahden- ja monenväliset sopimukset taloudellisesta yhteistyöstä kriisitilanteissa. Huoltovarmuustyön tavoitteena on, että vakavimmat poikkeusolot voidaan hoitaa kansallisin toimenpitein. Huoltovarmuusorganisaatio koostuu Huoltovarmuuskeskuksesta, huoltovarmuusneuvostosta, sektoreista ja pooleista. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Osana huoltovarmuusorganisaatiota sen tehtävänä on tukea poolien ja sektorien toimin-

2 2 857/2013 taa sekä hoitaa muut sille lainsäädännössä annetut tehtävät. Ahvenanmaan maakunnassa niistä valtakunnan viranomaisille kuuluvista valmistelevista hallintotehtävistä ja muista valmistelevista tehtävistä, jotka kuuluvat huoltovarmuuteen, huolehtivat valtakunnan ja maakunnan viranomaiset yhdessä siten kuin sopimusasetuksen 900/2000 mukaan säädetään. Huoltovarmuuden kehittäminen ja varautumistoimien yhteensovittaminen kuuluvat työja elinkeinoministeriölle. Ministeriöt kehittävät huoltovarmuutta omalla toimialallaan. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010 täsmentää näitä vastuita. Järjestelyillä turvataan väestön asema siltä varalta, että markkinoiden normaali toiminta ei tuota riittävää huoltovarmuutta. Suomen huoltovarmuus-toimenpiteiden lähtökohtana on EU:n sisämarkkinoiden toimivuus. 2 Yleiset tavoitteet 2.1 Organisaatioiden ja verkostojen toiminnan jatkuvuuden varmistaminen Huoltovarmuuskeskus kokoaa ja ylläpitää yhteistyössä Turvallisuuskomitean ja muiden viran-omaisten sekä yritysten ja järjestöjen kanssa ajantasaista ja ennakoivaa tietoa huoltovarmuudelle kriittisestä tuotannosta, palveluista ja infrastruktuureista sekä huoltovarmuuteen vaikuttavista uhkista, riippuvuuksista ja muutoksista. Huoltovarmuusorganisaatio kehittää Suomelle tärkeiden kansallisten ja globaalien järjestelmien, organisaatioverkostojen ja toimitusketjujen muodostaman kokonaisuuden analysointia, ymmärtämistä ja niihin liittyvien riskien hallitsemista. Erityisinä painopisteinä ovat tieto- ja viestintäjärjestelmien, sähkön saatavuuden sekä logististen palveluiden ja vaihtoehtoisten hankintalähteiden varmistamiseen tähtäävät toimenpiteet. Huoltovarmuusorganisaatio edistää huoltovarmuudelle kriittisten organisaatioiden varautumista toimintaansa vaikuttaviin häiriöihin (jatkuvuudenhallinta) sekä edistää niiden kykyä tunnistaa toimintansa kannalta kriittiset riippuvuudet, riskit ja muutokset. Huoltovarmuuskeskus ja muu huoltovarmuusorganisaatio tukevat toimintaa sen kannalta tarpeellisilla työkaluilla, kuten selvityksillä, ohjeistuksilla ja koulutuksella. Huoltovarmuusorganisaatio kehittää toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen tähtääviä sopimuskäytäntöjä ja edistää niiden käyttöä viranomaisten ja elinkeinoelämän toiminnassa. Huoltovarmuuskeskus kehittää menettelyitä huoltovarmuuden kannalta kriittisten materiaalien, tuotteiden ja komponenttien sekä kriittisten toimintojen saatavuuden varmistamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ja arvioi omistusrakenteiden ja niiden muutosten vaikutuksia huoltovarmuuteen ulkomaisten yritysostojen seurantaa koskevan lainsäädännön mukaisin valtuuksin. Huoltovarmuuskeskus osallistuu arviointeihin lausunnonantajana. Yksi suomalaisen huoltovarmuustoiminnan kulmakiviä on verkottuneisuus alan toimijoiden kesken. Huoltovarmuuskeskus vastaa tämän yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä myös yhä kansainvälistyneemmässä liike-elämässä. Yhteistyön ylläpitämisen tulee ensisijaisesti perustua molempia osapuolia hyödyntävään toimintaan ja huoltovarmuuden turvaamiseksi tulee nimenomaan kehittää myös yrityksiä hyödyttäviä toimintamalleja. Kansallisen huoltovarmuuden turvaamisessa yhä suurempi merkitys on eri toimintojen välisillä riippuvuuksilla. Samoin kansainvälisten markkinoiden ja verkottumisen merkitys kansalliselle huoltovarmuudelle kasvaa. Tämän vuoksi huoltovarmuustyössä on yhä voimakkaammin panostettava kansallisesti verkottuneeseen yhteistyöhön sekä kansainvälisten riippuvuuksien ymmärtämiseen ja tähän perustuvaan varautumiskeinojen kehittämiseen. 2.2 Alueellinen ja paikallinen varautuminen Huoltovarmuudesta vastaavat viranomaiset ylläpitävät ja kehittävät alueellista ja paikallista yhteistyötä ja tilannetietoisuutta huoltovarmuuden turvaamiseksi viranomaisten, yritysten, kuntien ja järjestöjen välillä. Huoltovarmuuskeskus ja muu huoltovarmuusorganisaatio yhteistyössä aluehallintoviranomaisten

3 857/ kanssa kehittävät alueellista ja paikallista koulutus- ja harjoitustoimintaa. Kuntien toiminnan jatkuvuuden turvaaminen mahdollistaa huoltovarmuudelle kriittisten yritysten ja organisaatioiden toiminnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Huoltovarmuusorganisaatio kehittää yhteistyössä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa sähkö-, polttoaine-, talousvesi- ja elintarvikejakelun sekä tieto- ja viestintäverkkojen alueellisia varmistusjärjestelyjä. Huoltovarmuudesta ja pelastustoimesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat viranomaiset sekä järjestöt kehittävät väestön omaehtoista toimintakykyä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Nämä tukevat ohjeistuksella ja viestinnällä väestön valmiutta lievittää häiriötilanteiden välittömiä vaikutuksia sekä kykyä sopeutua pitkäkestoisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen vaikutuksiin. 2.3 Yhteistyö kansainvälisten toimijoiden kanssa Ulkoasiainhallinto ylläpitää Suomen huoltovarmuutta tukevaa yhteistyötä EU:n, YK:n, Naton, OECD:n, Pohjoismaiden ja muiden Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Huoltovarmuuskeskus osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin yhteistyöjärjestelyihin ja edistää elinkeinoelämän edustajien osallistumista niihin. Huoltovarmuuskeskus osallistuu aktiivisesti yhteistyöjärjestelyihin kansainvälisissä järjestöissä sekä kansallisten huoltovarmuustoimintojen koordinointiin. Viranomaiset vaikuttavat aktiivisesti huoltovarmuusnäkökulman ottamiseksi huomioon Euroopan unionin päätöksenteossa, lainsäädännössä ja valvonnassa. Ministeriöt kehittävät hallinnonaloillaan valtioiden välisiin huoltovarmuussopimuksiin perustuvia järjestelyjä. Kansainvälisyys on koko ajan lisääntynyt myös poolitoiminnassa ja huoltovarmuuteen vaikuttavat tuotanto- ja palveluverkostot ovat taustaltaan yhä globaalimpia ja yrityksiä johdetaan usein Suomen ulkopuolelta. Siksi on hyvin oleellista, että kansainvälinen yritysjohto ymmärtää huoltovarmuustyön luonteen ja synergisyyden. Pooleissa tälle kansainvälisyysdialogille on luontevat edellytykset. 3 Kriittisen infrastruktuurin turvaaminen 3.1 Energian tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmät Energiahuoltovarmuuden tulee perustua monipuolisiin energialähteisiin ja polttoaineisiin, riittävään ja hajautettuun energiantuotantoon sekä toimintavarmoihin siirto- ja jakelujärjestelmiin. Energiahuoltovarmuuden lähtökohtina ovat toimivat energiamarkkinat, pitkäjänteinen ja selkeä investointeja kannustava energiapolitiikka sekä energiatehokkuus. Huoltovarmuuden parantamiseksi maan energiaomavaraisuutta, etenkin sähköntuotantokapasiteettia, kasvatetaan käyttämällä hyväksi kestävällä tavalla kaikkia energialähteitä ja tuotantomuotoja. Fossiilisista ja uusiutuvista lähteistä valmistettujen öljytuotteiden jalostus ja jakelulogistiikka säilytetään riittävällä tasolla maan energiahuoltovarmuuden turvaamiseksi. Puusta tuotetun energian kasvava merkitys otetaan huomioon varauduttaessa infrastruktuurin ylläpitämiseen ja riittäviin korjuu- ja kuljetuskalustomääriin sekä työvoiman saatavuuteen. Huippukulutuksen aikaisen sähköntarpeen kattamiseksi pidetään riittävää kotimaista sähkön tuotantokapasiteettia ja toimintavarmaa sähkön siirto- ja jakeluverkkoa sekä kehitetään kulutuksen ohjaus- ja joustotapoja. Uusiutuvan energian tuotannon lisääntyminen otetaan huomioon säätövoima- ja sähköjärjestelmäratkaisuissa. Tuontiin perustuvan energian saantihäiriön varalta ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi Huoltovarmuuskeskus pitää tuontipolttoaineita valtion varmuusvarastoissa siten, että maassa on käytettävissä keskimäärin viiden kuukauden normaalikulutusta vastaavat tuontipoltto-ainevarastot. Varastomäärien mitoituksessa öljytuotteiden käyttö maakaasun varapolttoaineena otetaan huomioon ainoastaan yhdyskuntien energiahuollossa. Valtion varmuusvarastoille asetetut tavoitetasot voidaan tarvittaessa alittaa enintään kahden viikon keskimääräistä kulutusta vastaavalla määrällä kohtuulliseksi ajaksi huoltovarmuuden vaarantumatta. Tämä osa valtion varmuusvarastoista voidaan tarvittaessa

4 4 857/2013 sijoittaa lyhytaikaisesti toiseen Itämeren alueella sijaitsevaan EU-jäsenvaltioon. Kukin tuontipolttoaineiden maahantuoja voi pitää varastointivelvoitteestaan enintään 30 % Euroopan talousalueella (ETA) Suomen ulkopuolella. Kaukolämmön toimitusvarmuuden turvaamiseksi alan toimijat ottavat huomioon varautumissuunnitelmissaan vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta riittävien polttoainevarastojen sijoittamisen tuotantolaitoksille sekä varautuvat sähkökatkoksiin. Turpeen käyttö sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on turvattava. Saatavuuden varmistamiseksi sääriskien varalle tavoitteena on, että maassa on noin puolen vuoden käyttöä vastaavat turvevarastot turvetuotantokauden alkaessa. Maakaasuhuollon turvaamiseksi monipuolistetaan siirtoverkkoon kytkeytyviä maa- ja biokaasun hankintalähteitä sekä varmistetaan siirtoverkkoon kytketyn terminaalikapasiteetin syntyminen. Valtiolla tulee olla joko suora määräysvalta keskeisiin toimijoihin tai lainsäädännöllä varmistetut mahdollisuudet varmistaa sähkön kantaverkon ja kaasun siirtoverkon sekä näiden järjestelmävastaavien toimintakyky ja ohjata niiden toimintaa poikkeusoloissa. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa tarvittaessa sääntelytoimenpitein energian tuotantoa ja kulutusta huoltovarmuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. 3.2 Tieto- ja viestintäjärjestelmät, -verkot ja -palvelut Tieto- ja viestintäjärjestelmät Yleisenä tavoitteena on, että yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta keskeiset yritykset ja organisaatiot ottavat jatkuvuudenhallinnassaan huomioon niihin kohdistuvat kyberuhat ja pitävät yllä tarvittavaa suojautumiskykyä. Huoltovarmuuskeskus ja muu huoltovarmuusorganisaatio tukevat toimintaa selvityksin, ohjeistuksin ja koulutuksella. Yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista vastaavien ministeriöiden tulee yhdessä huoltovarmuus-organisaation kanssa tunnistaa kriittisimmät ICT -rakenteet, -palvelut, tekninen ylläpito ja näihin liittyvä osaaminen sekä tietovarannot. Näihin liittyvät riskit, haavoittuvuudet ja kansainväliset riippuvuudet sekä niiden vaikutukset tulee tunnistaa ja arvioida. Viranomaiset ja huoltovarmuusorganisaatio laativat kriittisten tieto- ja viestintäjärjestelmien sekä näihin liittyvien palveluiden varmistamiselle, turvallisuudelle ja jatkuvuudelle yhtenäiset kansalliset vaatimustenhallinnan perusteet. Julkisen sektorin ICT -järjestelmistä vastaavat organisaatiot käyttävät näitä huoltovarmuuden kannalta kriittisten järjestelmien rakenteen määrittämiseen, palveluiden järjestämiseen, kilpailutukseen ja ulkoistamiseen. Huoltovarmuusorganisaatio edistää niiden soveltamista myös yksityisellä sektorilla. Huoltovarmuudelle kriittisissä tieto- ja viestintäjärjestelmissä yksittäisen kohteen lamautuminen tai vaurio ei saa lamauttaa koko järjestelmää. Huoltovarmuudelle kriittisimmät järjestelmät ja tietovarannot on varmistettava myös tilanteissa, joissa kansainväliset tietoliikenneyhteydet eivät ole käytössä tai niiden toiminnassa on vakavia häiriöitä. Tietojärjestelmiä suunniteltaessa ja rakennettaessa on riskianalyysin perusteella harkittava, tuleeko niitä tukevat tuotantojärjestelmät, tekninen ylläpito ja osaaminen säilyttää Suomessa kokonaan tai olennaisilta osin, vai riittääkö, että ne ovat palautettavissa Suomeen ennakkoon suunniteltujen järjestelyiden avulla. Huoltovarmuudelle kriittiset tietovarannot on kahdennettava Suomeen. Kriittisiä tietoja ja toimintoja voidaan siirtää Euroopan unionin alueelle edellyttäen, että niiden lainmukaisuus, turvallisuus ja saatavuus on varmistettu. Huoltovarmuuskeskus varmistaa, että sekä nykyisten että uusien järjestelmien arvioinnit toteutetaan. Joukkoviestintä Kansallinen kyky sähköiseen ja painettuun uutisvälitykseen ja muuhun kansalaisille suunnattuun viestintään on turvattava tasapuolisesti ja maantieteellisesti kattavasti. Sähköisen joukkoviestinnän maanpäällisen ja kaapeleilla toteutetun ohjelmasiirto- ja jakeluverkon sekä graafisen viestinnän infrastruk-

5 857/ tuurin varmistamista on ylläpidettävä teknologisen kehityksen edellyttämällä tavalla. Valtioneuvoston kanslia, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä huoltovarmuusorganisaatio kehittävät yhteistyötä median kanssa vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaisen tehokkaan viestinnän teknisten edellytysten varmistamiseksi. Viranomaisten tiedotus-, varoitus- ja hälytysjärjestelmien on toimittava kaikissa olosuhteissa korkean toimintavarmuuden tasolla. Huoltovarmuustoimenpitein voidaan edistää viranomaistiedotteiden lähettämiseen soveltuvan joukkoviestintäverkon kehittämistä. Viranomaistiedottamisen, erityisesti vaaratiedotteiden, kattavuudesta on huolehdittava ylläpitämällä ja edistämällä huolto-varmuustoimenpitein kaupallisten radio- ja televisiokanavien varautumista. Sähköisen viestinnän harjoittajat kehittävät häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaista viestintää yleisesti käytössä olevia kanavia hyväksi käyttäen. Ratkaisuissa varmistetaan kaksisuuntainen tiedonkulku viranomaisille, elinkeinoelämälle, järjestöille ja väestölle. 3.3 Finanssialan palvelut Viranomaiset ja huoltovarmuusorganisaatio määrittävät huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot ja järjestelmät sekä varmistavat niitä koskevien tietojen ajanmukaisuuden siten, että turvataan kotitalouksien yritysten ja julkisen sektorin rahoituksen, maksujen välityksen ja arvopaperikaupan järjestäminen tehokkaasti ja ylläpidetään kyky rahoitus- ja vakuutuspalvelujen tarjoamiseen. Viranomaiset ja huoltovarmuusorganisaatio varmistavat, että finanssialan toimijat liiketoimintaansa järjestäessään varmistavat kriittisten toimintojen ylläpitämisessä tarvittavien järjestelmien toimivuuden sekä riittävän ajantasaisten tietojen käytettävyyden myös tilanteissa, joissa järjestelmät sijaitsevat kansallisten rajojen ulkopuolella. Erityisesti on huolehdittava varajärjestelyistä, joilla turvataan pankkien välinen maksuliikenne, arvopaperien selvitys-, toimitus- ja säilytystoiminta sekä eläkkeiden ja muiden toistuvaissuoritusten maksatukset myös silloin, jos näiden toimintojen kannalta kriittiset järjestelmät Suomessa tai maan rajojen ulkopuolella ei ole käytettävissä. Samoin on varmistettava korttimaksamisen infrastruktuurin ja korttivarmennusten toimivuus Suomessa. Viranomaiset ja huoltovarmuusorganisaatio toimivat aktiivisesti finanssialan varautumiseen liittyvän kansainvälisen yhteistyön ja vaikuttamisen edistämiseksi EU-tasolla sekä valtioiden viran-omaisten kesken. Tavoitteena on kytkeä finanssialan varautumien tehokkaasti alan kotimaiseen ja EU-tason valvontaan. Huoltovarmuusorganisaatiossa kehitetään toimijoiden varautumiseen liittyvää yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja harjoitustoimintaa. 3.4 Liikenne ja logistiikka Päätavoitteena on väestön ja yhteiskunnan huoltovarmuustarpeet täyttävä ja mahdollisimman häiriötön logistiikka. Logistiikan huoltovarmuuden perustana on olemassa oleva toimintavarma kuljetusjärjestelmä, jonka toiminnan jatkuvuus varmistetaan viranomaisten ja alan toimijoiden varautumistoimenpitein. Logistiikan turvattavat infrastruktuurit ovat tärkeimmät kuljetusväylät, satamat, lentoasemat, tavara- ja henkilöliikenteen asemat, terminaalit ja varastot sekä tieto- ja turvallisuusjärjestelmät. Toimijat tunnistavat ja arvioivat kriittisimmät kohteet, niiden riskit sekä turvaavat käytettävyyden ja palautumiskyvyn kaikissa tilanteissa. Erityisesti on otettava huomioon riippuvuus tietoliikenne- ja sähköjärjestelmistä. Varautumisessa painopisteitä ovat merikuljetukset, kriittiset elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimivuuden sekä väestön toimeentulon edellyttämät kotimaan kuljetukset ja sotilaallisen maanpuolustuksen tukeminen. Tärkeimpiä turvattavia tavarakuljetuksia ovat energia-, kemikaali- ja elintarvikekuljetukset. Välttämättömät postipalvelut turvataan koko maan kattavina. Liikennepolitiikassa otetaan huomioon ulkomaankaupan turvaaminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Toimivien markkinoiden ja huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitaan kuljetuskapasiteettia ja väylien kunnossapitokapasiteettia mukaan lukien jäänmurto. Huoltovarmuuden turvaamisen

6 6 857/2013 kannalta tärkeää on yritysten ja kaluston riittävän kotimaisuuden lisäksi myös suomalaisesta osaamisesta huolehtiminen. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä huoltovarmuusorganisaatio edistävät yhdessä liikenteenharjoittajien kanssa työssäkäyntiliikenteen sekä väestön toimeentulon ja turvallisuuden edellyttämän kuljetusjärjestelmän toimivuutta. Pelastusviranomaiset laativat aie- ja valmiussopimuksia kuljetustoiminnasta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Liikenne- ja viestintäministeriö, puolustusvoimat sekä huoltovarmuusorganisaatio määrittävät huoltovarmuuden kannalta välttämättömät kuljetustarpeet. Poikkeusolojen ja niihin rinnastettavien vakavien häiriötilanteiden maakuljetustarpeita varten varmistetaan kuljetuskaluston ja ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys. Liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä huoltovarmuusorganisaatio varautuvat ohjaamaan kriittisten kuljetusten polttoainehuoltoa. 3.5 Vesihuolto Laadukas vesihuolto on välttämätön edellytys väestölle ja merkittävälle osalle talouselämää. Vesihuoltopalveluiden saanti turvataan kotitalouksille, yhdyskunnille, sosiaalija terveydenhuollon laitoksille sekä veden saannista riippuvalle huoltovarmuuskriittiselle tuotannolle. Vastuuviranomaiset huolehtivat vesivarojen kestävästä käytöstä sekä varautuvat häiriöihin ja poikkeuksellisiin sää- ja vesioloihin. Suuria yhdyskuntia, keskussairaaloita ja vesikriittistä elintarviketeollisuutta palvelevat vesihuoltolaitokset varmistavat toimintansa jatkuvuuden sekä vaihtoehtoiset vedenhankintalähteet. Vesihuoltolaitokset parantavat toimintavarmuuttaan ja varautuvat vesihuollon häiriötilanteisiin. Kunnat sovittavat yhteen ja kehittävät vesihuoltoon ja muuhun yhdyskuntatekniikkaan liittyvää varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Huoltovarmuusorganisaatio sovittaa yhteen vesihuoltoalan varautumista muuhun paikalliseen ja alueelliseen varautumiseen. Vesihuoltolaitokset yhteistyössä niiden energia- sekä laite- ja kemikaalitoimittajien kanssa luovat varajärjestelmän pitkäaikaisen jakeluhäiriöiden hallintaan. Yhteistyötä vesihuoltoketjun eri toimijoiden kesken parannetaan häiriöiden hallinnan kehittämiseksi. 3.6 Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito Rakentaminen sekä rakennetun ympäristön korjaus ja kunnossapito on välttämätöntä väestön, talouselämän sekä maanpuolustuksen tarvitseman infrastruktuurin toimivuudelle. Varmistetaan rakennuskapasiteetin nopea saatavuus liikenneinfrastruktuurin, kunnallisen infrastruktuurin sekä energia- ja televerkkojen vakavissa häiriötilanteissa. Huoltovarmuusorganisaatio, pelastuslaitokset ja kunnat selvittävät aie- ja valmiussopimusjärjestelmän kehittämistä pelastusviranomaisten tarvitseman kuljetus- ja työkonekaluston nopean saatavuuden varmistamiseksi vakavissa häiriötilanteissa. Rakentamisessa ja rakennustuoteteollisuudessa varaudutaan tukemaan puolustusvoimia valmiutta kohotettaessa ja poikkeusoloissa. Sopijaosapuolet ylläpitävät ja kehittävät tätä varten solmittuja aie- ja valmiussopimuksia. Vastuuviranomaiset luovat suunnitelmat ja hallinnollisen valmiuden toteuttaa nopeasti laajoja maanpuolustuksen vaatimia rakennushankkeita. Tulvasuojelurakenteiden hyvästä kunnosta ja jatkuvasta käyttövalmiudesta tulee huolehtia tulvavahinkojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 3.7 Jätehuolto erityistilanteissa Erityistilanteessa, kuten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnassa, säteilyvaaratilanteessa sekä tautiepidemioiden torjunnassa syntyvän jätteen jätehuollon huoltovarmuus turvataan siten, että akuutin torjuntavaiheen jälkeen syntyneen jätteen keräys, välivarastointi ja käsittely voidaan järjestää asianmukaisesti ja että erityistilanteesta voidaan siirtyä normaaliin toimintaan kaikilta osin.

7 857/ Kriittisen tuotannon ja palveluiden turvaaminen 4.1 Elintarvikehuolto Turvataan kotimaisen alkutuotannon monipuolisuus ja riittävä laajuus sekä kotimaassa toimivan elintarviketeollisuuden asema jalostajana. Huoltovarmuusorganisaatio tukee elintarvikelogistiikan ja kaupan toimintakykyä kotimaisten ja tuontielintarvikkeiden jakelussa. Valtioneuvosto vaikuttaa Euroopan unionin maatalouspolitiikkaan siten, että yhteinen maatalouspolitiikka ja kansalliset toimet turvaavat huoltovarmuuden kannalta riittävän kotimaisen alkutuotannon. Valtion varmuusvarastoissa pidetään viljaa kotimaisen tarjonnan varmistamiseksi normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen varalta siten, että maassa käytettävissä oleva määrä vastaa kuuden kuukauden keskimääräistä kulutusta ihmisravinnoksi. Lisäksi varastoidaan alkutuotantoa varmistavia sertifioituja siemeniä, rehuvalkuaista ja muita välttämättömiä tuotanto-panoksia. Kunnat turvaavat vastuullaan olevien ruokapalveluiden jatkuvuuden vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Keskeiset ruokailupalveluiden tuottajat kehittävät jatkuvuudenhallintaansa huoltovarmuusorganisaation tukemana. Maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa varautuu ohjaamaan vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa voimavarojen käyttöä, elintarvikkeiden tuotantoa ja tarjontaa huoltovarmuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. 4.2 Terveydenhuolto ja peruspalvelut Suoritus- ja sopeutumiskykyinen sosiaalija terveydenhuolto on väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin, talouselämän jatkuvuuden sekä maanpuolustuksen keskeinen edellytys. Terveydenhuollon julkiset ja yksityiset toimijat turvaavat ja kehittävät yhteistyössä elintärkeiden lääkkeiden, verivalmisteiden ja lääkintälaitehuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden saatavuutta turvaavia toimenpiteitä. Sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä huoltovarmuusorganisaation kanssa kehittää tärkeimpien lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden varmuusvarastointia vakavien häiriötilanteiden, tartuntatautien sekä poikkeusolojen varalta. Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa lääkkeiden velvoite- ja varmuusvarastointijärjestelmän tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Terveydenhuollon varautumisessa otetaan huomioon myös biologiset, kemialliset ja radiologiset uhkat. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palvelujärjestelmästä vastuussa olevat toimijat turvaavat huoltovarmuudelle kriittisen palvelujärjestelmän ja tukitoimintojen jatkuvuuden ja sopeutumiskyvyn sekä omalla toiminnallaan että tarvittavin sopimusjärjestelyin. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesti tärkeät tietovarannot ja niiden toimintaa ohjaavat järjestelmät tulee olla sijoitettu Suomessa oleville palvelimille. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa huoltovarmuusorganisaation tukemana ohjeet, joiden perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon jatkuvuussuunnittelua kehitetään valtakunnallisesti yhtenäisin perustein. Terveydenhuoltojärjestelmän palvelutuotannossa ja materiaalisessa varautumisessa otetaan huomioon puolustusvoimien tukeutuminen julkiseen terveydenhuoltoon. Sosiaalija terveyden-huoltoviranomaiset ja puolustusvoimat kehittävät yhteistyötä voimavarojen käytön tehostamiseksi kaikilla hallinnon tasoilla. Sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaiset edistävät alan kansainvälistä varautumisyhteistyötä Maailman Terveysjärjestössä, Euroopan unionissa ja Natossa sekä Pohjoismaiden kesken. 4.3 Teollisuus Kehitetään Suomessa toimivan teollisuuden edellytyksiä ja kykyä toimittaa huoltovarmuudelle kriittisiä tuotteita, tuotantopanoksia ja palveluja vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Huoltovarmuusorganisaatio varmistaa osaltaan teollisuuden kriittisten materiaalien ja varaosien saatavuutta turvaavia toimenpiteitä. Tuotantoautomaatioon ja prosessien ylläpitopalveluihin liittyvän riittävän osaamisen

8 8 857/2013 säilymistä Suomessa tuetaan viranomaisten, yritysten, huoltovarmuusorganisaation ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä. Valtio edistää eri politiikkalohkoilla ja kaikkien ministeriöiden toimin huoltovarmuudelle kriittisen teollisuuden tutkimuksen, suunnittelun ja tuotekehityksen säilymistä Suomessa. Huoltovarmuusnäkökulmasta on tärkeää, että Suomen riippuvuutta ulkomaisista energialähteistä vähennetään. Tässä tarkoituksessa edistetään teollisuuden infrastruktuurien ja osaamisen kehittämistä biotaloudessa sekä kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvien liikennepolttoaineiden tuotannossa. Vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä edistetään huolehtimalla yhteiskunnan perustoimintojen jatkuvuudesta sekä tukemalla yritys- ja toimialakohtaista varautumista. Suomalaisten vientiyritysten lisäksi jatkuvuussuunnittelua edistetään myös globaalien yritysten Suomessa toimivissa huoltovarmuuskriittisissä maayhtiöissä. sodan ajan kulutusmateriaalien, kuten tykistöruutien ja ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteettia sekä välttämättömiä maanpuolustusta tukevia varmuusvarastoja. Puolustushallinto kehittää kriittisen puolustusmateriaalin ja järjestelmien elinjakson hallintaa kumppanuusjärjestelyin. Puolustushallinto edistää pohjoismaista yhteistyötä erityisesti ampumatarvikelogistiikassa ja -tuotannossa sekä puolustusmateriaalin kunnossapidossa ja varastoinnissa. Suomi osallistuu kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin keskeisten toimijoiden kuten Euroopan puolustusviraston, NORDEFCO:n ja Naton kanssa. Puolustushallinto kehittää kahden- ja monenvälisiä huoltovarmuusjärjestelyitä sotilaallisten suorituskykyjen yhteisen kehittämisen, jakamisen ja käytön mahdollistamiseksi. Puolustushallinto sekä työ- ja elinkeinoministeriö edistävät Euroopan unionin huoltovarmuusjärjestelyjä puolustusvälinemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. 4.4 Sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto ja palvelut Puolustusvoimien suorituskykyä voidaan ylläpitää parhaiten olosuhteissa, joissa koko yhteiskunnan huoltovarmuus on turvattu sekä osaaminen, teknologia ja talous ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Sotilaalliselle huoltovarmuudelle kriittisiä alueita ovat tiedustelu, valvonta, johtaminen ja maalittamisen tuki sekä vaikuttaminen. Puolustushallinto varmistaa, että maassa säilyy näissä tarvittava riittävä osaaminen, teknologia ja tuotanto sekä integraatio-, huolto-, ylläpito- ja kriisiajan vauriokorjauskyky, joka pidetään saatavilla logistiikan ketjussa. Puolustusvoimat kehittää sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta kriittiseen tietoturvallisuuteen ja salaukseen liittyvää osaamista ja teknologiaa kyberturvallisuusstrategian mukaisesti. Huoltovarmuusorganisaatio tukee ja edistää tätä työtä. Valtio ylläpitää ja tukee keskeisiin kansallisiin turvallisuusetuihin liittyvää kriittistä puolustusteollisuutta ja sen osaamista sekä palvelutuotantoa tarvittavin toimenpitein. Puolustushallinto yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa ylläpitää tärkeimpien 5 Huoltovarmuustyön kehittäminen Huoltovarmuustyö sekä sitä edistävä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ovat kansalaisyhteiskunnan keskeisiä toimintoja, joita kuitenkin tunnetaan varsin huonosti. Huoltovarmuuskeskuksen tulee kiinnittää erityistä huomiota huoltovarmuustyötä koskevan tietoisuuden parantamiseen ja toiminnan sekä sen lähtökohtien tunnetuksi tekemiseen. Huoltovarmuuskeskus on viranomainen, jonka toimintaperiaatteet määrittyvät viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Huoltovarmuustyön luonteesta johtuen perusteltujen poikkeusten määrä voi olla suurempi kuin monilla muilla organisaatioilla, mutta pääsääntönä on toiminnan ja toimintatapojen julkisuus. Julkisen vallan harjoittaman taloudellisen toiminnan kilpailuvaikutuksiin on kiinnitetty kasvavaa huomiota. Huoltovarmuuskeskuksen odotetaan järjestävän toimintansa tavalla, joka ei vaaranna taloudellisten toimijoiden välistä kilpailuneutraliteettia, ellei siihen ole maanpuolustuksen tai kansallisen turvallisuuden kannalta perusteltuja painavia syitä. Viranomaisena Huoltovarmuuskeskuksen ei myös-

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Sisällys. Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen. Sähkön jakelun varmistaminen. Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen

Sisällys. Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen. Sähkön jakelun varmistaminen. Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen Sähkön jakelun varmistaminen Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen Huoltovarmuuskriittinen öljylaivasto

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings

Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings Vuosikertomus 2012 Sisällys Toiminta-ajatus...3 Huoltovarmuuden tavoitteet...3 Johdon katsaus 2012...4 Energiahuolto...7 Kriittinen infrastruktuuri...9 Perustuotanto... 11 Hallitus... 13 Huoltovarmuusneuvosto...

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä Vuosikertomus 2009 Johdon katsaus 2009 Yleismaailmallinen talouskriisi saavutti vuonna 2009 pohjakosketuksen, mutta toisella vuosipuoliskolla maailmantaloudessa näkyi jo elpymisen merkkejä. Varsinaista

Lisätiedot

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle.

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle. VUOSIKERTOMUS 2011 TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN Syntynyt 1980 Espoossa Asuu Vantaalla KOULUTUS Visualisti, FBC Prakticum 2011 Taidemaalari, Pekka Halosen akatemia 2002 Ylioppilas, Helsingin Kuvataidelukio

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 1 2 Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011 Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 on Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteishanke,

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 15/2014 1 2 Sisällys Päätöksenteosta muutoksentekoon Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014...5

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntaliiton ilmastolinjaukset 8 Kuntaliiton uudistuminen 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 2 Kuntapalvelut ja palvelurakenne 7 Kunta ja markkinat Kuntaliiton strategia 2010 2012

Lisätiedot

Valot päällä Pohjolassa Pohjoismainen sähköhuollon valmiusyhteistyö

Valot päällä Pohjolassa Pohjoismainen sähköhuollon valmiusyhteistyö Valot päällä Pohjolassa Pohjoismainen sähköhuollon valmiusyhteistyö Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 176/2008 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus

Lisätiedot

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS SITRAN RAPORTTEJA 23 Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS S I T R A H E L S I N K I 1 Kirjoittajat: Gaia Group Oy: Harriet Lonka Mari Hjelt Juha Vanhanen Tuomas Raivio

Lisätiedot