VAHINKOVAKUUTUSTEN VERKKOMYYNNIN LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN NÄKYVYYS VERKKOSIVUJEN MUOTOILUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAHINKOVAKUUTUSTEN VERKKOMYYNNIN LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN NÄKYVYYS VERKKOSIVUJEN MUOTOILUSSA"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos VAHINKOVAKUUTUSTEN VERKKOMYYNNIN LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN NÄKYVYYS VERKKOSIVUJEN MUOTOILUSSA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2006 Ohjaaja: Jaana Norio-Timonen Marjo Nurmi

2 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos, vakuutustiede Tekijä: NURMI, MARJO Tutkielman nimi: Vahinkovakuutusten verkkomyynnin lainsäädäntö ja sen näkyvyys verkkosivujen muotoilussa Pro gradu -tutkielma: 80 sivua Aika: Joulukuu 2006 Avainsanat: vakuutus, etämyynti, verkkomyynti, vakuutuslainsäädäntö Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään vahinkovakuutusten verkkomyynnin lainsäädäntöön ja lainsäädännön ilmenemiseen vakuutusten verkkokaupassa. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa vakuutussopimuslain (543/1994) ja kuluttajasuojalain (38/1978) mukainen lainsäädäntö verkkomyynnin osalta. Tutkimusongelmat ovat 1) Miten vakuutussopimuslaki ja kuluttajansuojalaki säätelevät vakuutusten myymistä Internetin välityksellä kuluttajille? ja 2) Miten vakuutussopimuslain ja kuluttajasuojalain säännökset näkyvät esimerkkiyhtiöiden verkkosivujen muotoilussa ja tietojen antamisessa vakuutuksista, etenkin koti-irtaimistovakuutusten ostamiseen liittyvässä sivuston osassa ja miten kuluttajaa ohjeistetaan asioimaan verkkosivuilla vakuutusta ostaessa? Tutkimuksen esimerkkiyhtiöitä ovat Pohjola, Tapiola, If ja Fennia. Vakuutusten myyntiä kaikkien myyntikanavien kautta ja vakuutuksenantajan velvollisuuksia vakuutuksenottajaa kohtaa säädellään vakuutussopimuslaissa. Lisäksi vakuutusten myymistä vakuutusyhtiön verkkosivuilla säädellään kuluttajasuojalain 6 a luvussa, johon on implementoitu rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi. Kuluttajansuojalain 6 a luku tuli voimaan Etämyynnille tunnusomaista on, että vakuutussopimus solmitaan etäviestimen, esim. Internetin välityksellä ilman vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan tapaamista kasvokkain. Kuluttajasuojalain 6 a luvun 6 9 :ssä säädetään kuluttajalle annettavista ennakkotiedoista etämyynnissä, joita ovat tiedot elinkeinonharjoittajasta, tarjottavasta rahoituspalvelusta, etäsopimuksesta ja oikeussuojakeinoista. Verkkokaupassa sekä vakuutussopimuslain että kuluttajasuojalain edellyttämät tiedot on helppo antaa verrattuna kasvokkain tapahtuvaan myyntitilanteeseen. Käytännössä vakuutussopimuslain mukainen tiedonantovelvollisuus on toteutettu esimerkkiyhtiöiden sivuilla viemällä sinne vakuutusehdot ja tuote-esitteet pdf-muotoisina. Alun perin paperiversiona selattavaksi tarkoitetut vakuutusesitteet eivät kuitenkaan ole paras tapa verkkokaupan kannalta vaan vakuutusyhtiöiden pitäisi mielestäni pyrkiä luomaan verkkomyynnille uusia ja toimivampia ratkaisuja. Kuluttajasuojalain mukaisessa ennakkotietojen ilmoittamisessa yhtiöiden välillä on enemmän eroavaisuuksia. Fennia erottuu muista esimerkkiyhtiöistä edukseen, koska sen verkkosivuilla etämyynnin ennakkotiedot on koottu yhteen paikkaan. Muilla yhtiöillä ennakkotietoja täytyy etsiä verkkosivuilla eri osista ja yksittäisiä ennakkotietoja on hankala löytää. 2

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO AIHEALUEEN ESITTELY TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSONGELMAT KESKEISET RAJAUKSET KESKEISET KÄSITTEET TUTKIMUSMENETELMÄ TUTKIMUKSEN RAKENNE INTERNET VAKUUTUSTEN MYYNTIKANAVANA TILASTOTIETOA INTERNETIN KÄYTÖSTÄ JA VERKKOKAUPAN KASVUSTA INTERNETPALVELUJEN KEHITYS VAKUUTUSALALLA VAKUUTUSTEN VERKKOMYYNTIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Vakuutussopimuslaki Kuluttajansuojalaki TIEDONANTOVELVOLLISUUS VAKUUTUSSOPIMUSLAIN MUKAAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS ENNEN SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMISTÄ Tiedonantovelvollisuus ja sen tarkoitus Vakuutustarpeen arvioiminen Vakuutuksen valitseminen ja tarpeelliset tiedot Olennaiset rajoitukset Tiedonantovelvollisuus verkkosivuilla käytännössä VASTUU PUUTTEELLISISTA TAI VIRHEELLISISTÄ TIEDOISTA ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT KULUTTAJANSUOJALAIN MUKAAN VAKUUTUSTEN ETÄMYYNTI ENNAKKOTIEDOT ELINKEINOHARJOITTAJASTA ENNAKKOTIEDOT RAHOITUSPALVELUSTA ENNAKKOTIEDOT ETÄSOPIMUKSESTA ENNAKKOTIEDOT OIKEUSSUOJAKEINOISTA ENNAKKOTIETOJEN JA SOPIMUSEHTOJEN TOIMITTAMINEN ENNAKKOTIEDOT KÄYTÄNNÖSSÄ MUU OHJEISTUS VERKKOMYYNTIIN JOHTOPÄÄTÖKSET...71 KUVALUETTELO...75 LÄHDELUETTELO

4 1 JOHDANTO 1.1 Aihealueen esittely Vakuutussopimukset ovat monella tavalla erilaisia sopimuksia kuin useimmat muut kaupalliset sopimukset. Vakuutus on aineeton hyödyke ja sopimus vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välillä. Vakuutussopimuksella tarjotaan vakuutusturvaa, jonka sisältö määritellään yleensä vaikeaselkoisissa vakuutusehdoissa, jotka ovat pääsääntöisesti vakiomuotoisia ja vakuutuksenantajan laatimia. Vakuutuksenottaja ei voi arvioida etukäteen vakuutuksenantajan korvaustoimintaa tai vakuutuksen korvaavuutta konkreettisesti, vaan päätös solmia vakuutussopimus perustuu kirjalliseen materiaaliin ja mahdollisesti vakuutuksenantajan antamiin suullisiin esimerkkeihin. Vakuutussopimukset on kuitenkin tarkoitettu usein pitkäaikaisiksi, ja ne merkitsevät tärkeää taloudellista turvaverkkoa vakuutuksenottajalle, esimerkkinä omakotitalon palovakuutus. Vakuutussopimus voi olla vuosia voimassa ilman, että korvausvelvollisuus konkretisoituu ja vahinkoa sattuu. Toisaalta vahinko voi sattua ja korvaus langeta maksettavaksi vasta vuosien kuluttua sopimuksen laatimisesta. Tämän vakuutussopimuksen omaleimaisuuden vuoksi vakuutustoimintaa säätelee erityinen vakuutusalan lainsäädäntö, eikä sääntelyä ole jätetty yleisen kuluttajansuojalainsäädännön tai sopimusoikeuden varaan. 1 Vakuutusten myyntiä kaikkien myyntikanavien kautta ja vakuutuksenantajan velvollisuuksia vakuutuksenottajaa kohtaa säädellään vakuutussopimuslaissa (543/1994, myöhemmin VSL). Lisäksi vakuutusten myymistä vakuutusyhtiön verkkosivuilla säädellään kuluttajasuojalain (38/1978, myöhemmin) 6 a luvussa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä eli ns. rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi annettiin Osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivi oli määrä saattaa viimeistään Direktiivin tarkoituksena oli edistää rahoituspalvelujen vapaata liikkuvuutta, johon pyrittiin yhtenäistämällä etämyyntiä ja kuluttajansuojaa koskevaa jäsenvaltioiden 1 Lehtipuro, Luukkonen & Mäntyniemi 1999, 85. 4

5 lainsäädäntöä. Rahoituspalveluilla tarkoitetaan pankki-, luotto-, vakuutus-, yksilöllisiä eläkejärjestely-, sijoitus- ja maksupalveluja. Direktiivillä täydennetään etämyyntiä koskevaa aiempaa yhteisölainsäädäntöä, sillä rahoituspalvelut jätettiin kuluttajansuojasta etäsopimuksissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY eli ns. yleisen etäsopimusdirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 2 Yleinen etäsopimusdirektiivi implementoitiin Suomen kuluttajansuojalakiin (38/1978) jo vuonna Rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi on implementoitu kansallisessa lainsäädännössämme kuluttajansuojalain 6 a lukuun, joka astui uudistettuna voimaan alkaen 4. Yleistä etämyyntiä koskevia säädöksiä on Suomen kansallisessa kuluttajansuojalaissa ollut siten vuodesta 2001 alkaen, mutta vasta alkaen etämyyntisäännökset ovat koskeneet myös vakuutusten etämyyntiä. Vakuutusalalla ollaan siten tilanteessa, jossa Internetin kautta tapahtuva myynti on pitänyt hiljattain mukauttaa uuden lainsäädännön vaatimuksiin. Etämyynnillä tarkoitetaan kuluttajansuojalain 6 a luvun 4 :n 1 momentin mukaan kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle etäviestimen välityksellä. Etäviestimellä puolestaan tarkoitetaan 6 a luvun 4 :n 3 momentin mukaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Etäsopimuksille on ominaista, etteivät osapuolet tapaa fyysisesti toisiaan sopimusneuvottelujen tai sopimuksen tekemisen yhteydessä missään vaiheessa. Jos asiakas jossain vaiheessa käy vakuutusyhtiön konttorilla hakemassa tietoa vakuutuksesta, vakuutussopimus ei ole enää syntynyt etäsopimuksena, vaikka lopullisesti vakuutus otettaisiinkin Internetin välityksellä. 5 Etämyyntidirektiivin, nykyisin kuluttajansuojalain 6 a luvun, ja vakuutussopimuslain osittainen päällekkäisyys johtuu siitä, että lakien valmistelu on toteutettu erilaisista lähtökohdista. Vakuutussopimuslaki on luotu kansallisia tarpeitamme varten ja palvelemaan nimenomaan suomalaisia vakuutusmarkkinoita sekä turvamaan vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan oikeuksia vakuutussopimuksessa. Etämyyntidirektiivi on sen sijaan kansallisen lainsäädännön näkökulmasta ulkoa tuotu osa kuluttajasuojalainsää- 2 Hallituksen esitys 122/2004, Yleisperustelut, 2. Rahoituspalvelujen etämyynti, 2.1 Yleistä, 1. kappale

6 däntöä, joka on "mahdutettu" kuluttajasuojalakiimme. Etämyyntidirektiiviä ei ole valmisteltu pelkästään suomalaisista tarpeista käsin, vaan eurooppalaisia tarpeita ajatellen. Lisäksi se ei säätele vain vakuutusten etämyyntiä vaan se säätelee myös muiden rahoituspalveluiden ja rahoitusvälineiden etämyyntiä. Tämän vuoksi kuluttajasuojalain 6 a luvun säännöksen eivät suoraan ole lisäys vakuutussopimuslakiin vaan lakien sisällöissä on myös päällekkäisyyttä. Etämyyntidirektiivin tarkoituksena on myös ollut edistää rajat ylittävää kauppaa yhtenäistämällä EU:n jäsenvaltioiden kuluttajansuojaa ja etämyyntiä koskevaa lainsäädäntöä. Tavoitteena on myös ollut poistaa olemassa olevasta jäsenvaltioiden lainsäädännöstä esteitä rajat ylittävälle kaupalle ja tarjonnalle rahoituspalveluissa Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa vakuutussopimuslain ja kuluttajansuojalain vakuutusten verkkomyyntiä säätelevä lainsäädäntö. Tarkemmin tutkimuksessa perehdytään VSL 5 :n mukaiseen tiedonantovelvollisuuteen vakuutuksista ennen sopimuksen tekemistä sekä 9 :n mukaiseen vastuuseen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Tämän lisäksi perehdytään kuluttajasuojalakiin implementoituun etämyyntilainsäädäntöön. Kun verkkomyyntiä koskettava lainsäädäntö on selvitetty ja kartoitettu, päästään tutkimuksen toiseen tavoitteeseen, joka on selvittää, miten lainsäännön vaatimukset ilmenevät vakuutusten verkkomyynnissä. Tällä tarkoitetaan sitä, miten tiedonantovelvollisuus molempien lakien osalta on toteutettu verkkosivuilla. 5 Hallituksen esitys 122/2004, Yleisperustelut, 2. Rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi 2.2 Sisältö, 1. ja 2. kappale. 6 Hallituksen esitys 122/2004, Yleisperustelut, 2. Rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi, 2.1 Yleistä, 1. kappale. 6

7 Edellä mainitut tutkimuksen tavoitteet voidaan pukea tutkimusongelmiksi seuraavasti: 1) Miten vakuutussopimuslaki ja kuluttajansuojalaki säätelevät vakuutusten myymistä Internetin välityksellä kuluttajille? 2) Miten vakuutussopimuslain ja kuluttajasuojalain säännökset näkyvät esimerkkiyhtiöiden verkkosivujen muotoilussa ja tietojen antamisessa vakuutuksista, etenkin koti-irtaimistovakuutusten ostamiseen liittyvässä sivuston osassa ja miten kuluttajaa ohjeistetaan asioimaan verkkosivuilla vakuutusta ostaessa? 1.3 Keskeiset rajaukset Tässä tutkimuksessa keskitytään vain vahinkovakuutusten verkkomyyntiin. Tutkimus on rajattu vain vahinkovakuutuksiin sen vuoksi, että tällä hetkellä vahinkovakuutuksia on suhteellisesti enemmän ja monipuolisemmin saatavilla verkkokaupassa. Etämyyntiä olevaa puhelinmyyntiä ja siihen liittyvää kuluttajasuojalainsäädäntöä ei käsitellä tämän tutkimuksen osalta, vaikka myös siitä säädetään kuluttajasuojalain 6 a luvussa. Vakuutussopimuslakia ei voida käsitellä kokonaisvaltaisesti tässä tutkimuksessa, vaan keskitytään vain vakuutusten myymiseen liittyvään lainsäädäntöön, tarkemmin vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuteen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään vakuutusten etämyyntiä vain kuluttajille. Myyntiä muille tahoille, kuten yrityksille, ei tarkastella tässä tutkimuksessa. Tarkastelu rajoittuu vain suomalaisten vakuutusyhtiöiden verkkomyyntiin suomenkielisille asiakkaille. Vaikka etämyyntilainsäädännössä on säädöksiä myös ulkomaisille toimijoille, ne jäävät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi kaikki vakuutusten verkkokaupasta annetut esimerkit liittyvät koti-irtaimiston vakuutuksen ostamiseen, jotta yhtiöiden välinen vertailu olisi helpompaa ja perustellumpaa. Tutkimuksen rajallisuuden vuoksi kaikkien vahinkovakuutuslajien ostamisen 7

8 vertailu käytännössä ei olisi onnistunut tutkimuksen tavoitteet huomioon ottaen riittävän syvällisesti. Kuitenkin tutkimuksessa käsiteltävä lainsäädäntö on yhtenevää kaikkien vahinkovakuutusten verkkomyynnissä, vaikka käytännön vertailuja muiden vakuutuslajien osalta ei tehdäkään. 1.4 Keskeiset käsitteet Etämyynnillä tässä työssä tarkoitetaan kuluttajansuojalain 6 a luvun 4 :n 1 momentin mukaisesti rahoituspalvelun tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä. Toisin sanoen vakuutusten etämyynnillä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa vakuutussopimus tehdään kokonaisuudessaan etämyyntivälineen eli tässä tapauksessa Internetin avulla ilman, että osapuolet ovat sopimuksentekoprosessin missään vaiheessa samanaikaisesti läsnä 7. Etätarjontamenetelmällä puolestaan tarkoitetaan KSL 6 a luvun 4 2 momentin mukaan markkinointi- tai myyntitapaa, joka on järjestetty niin, että sen pääasiallisena tavoitteena voidaan katsoa olevan sopimusten tekeminen etäviestimen avulla. Verkkomyynti tässä tutkimuksessa tarkoittaa vakuutusten etämyyntiä Internetin kautta. Verkkomyynti on siten etämyynnin yksi alalaji. Vakuutusten myyntiä perinteisten myyntikanavien kautta jäljempänä perinteisellä myynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa vakuutuksenottaja on yhteydessä vakuutuksenantajaan kasvokkain ennen sopimuksen tekemistä. Perinteiselle myynnille on ominaista henkilökohtainen tapaaminen vakuutusvirkailijan kanssa. Kuvio 1 esittää, miten vakuutusten perinteinen myynti on vastakohta etämyynnille, mutta ei suoraan vastakohta verkkomyynnille. 7 Antila, Veli-Aunus 2005,

9 Vakuutusten myynti Henkilökohtainen tapaaminen Ei henkilökohtaista tapaamista Perinteinen myynti -konttorimyynti -vakuutusasiamiehet Etämyynti -verkkomyynti -puhelinmyynti KUVIO 1 Käsitteitä Kuluttajana tässä tutkimuksessa pidetään kuluttajansuojalain 1 luvun 4 :n määritelmän mukaisesti luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Lisäksi tässä tutkimuksessa termeillä vakuutuksenottaja tai vakuutuksenhakija tarkoitetaan kuluttajaa. 1.5 Tutkimusmenetelmä Oikeustieteiden viisi olennaisinta tieteenhaaraa ovat lainoppi eli oikeusdogmatiikka, oikeushistoria, oikeussosiologia, oikeusfilosofia ja vertaileva oikeustiede. Samassa tutkimuksessa näitä tieteenhaaroja voidaan yhdistellä tai liikkua niiden välimaastossa, eivätkä näkökulmat ole toisensa poissulkevia. 8 Suurin osa oikeustieteellisistä tutkimuksista on lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa, jonka keskeisimpänä tutkimusongelmana on selvittää olemassa olevan oikeuden sisältö. Lainoppi pyrkii antamaan vastauksen siihen, kuinka kulloisessakin tilanteessa tulisi toimia voimassa olevan oikeuden mukaan. Lainoppi on oikeusjärjestykseen kuuluvien sääntöjen tutkimusta ja niiden sisällön selvittämistä ja tulkintaa. Toisaalta lainopin tärkeänä tehtävänä on myös voimassa olevan oikeuden jäsentäminen. Jäsentämisen avulla pyri- 8 Husa, Mutanen & Pohjolainen 2005, 13. 9

10 tään luomaan ja kehittämään oikeudellista käsitejärjestelmää, jonka avulla oikeutta tulkitaan. 9 Tämä tutkimus on oikeustieteellinen ja edustaa lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa. Tutkimuksessa kootaan lainsäädännön, lain esitöiden ja oikeuskirjallisuuden avulla yhtenäinen kokonaisuus vakuutusten verkkomyyntiin liittyvästä lainsäädännöstä vakuutussopimuslain ja kuluttajansuojalain osalta. Tutkimuksessa perehdytään esimerkkiyhtiöiden verkkosivuihin ja hahmotetaan lainsäädännön vaatimusten ilmenemistä yhtiöiden verkkokaupassa. Tutkimuksessa ei etsitä suoranaisia laiminlyöntejä ja puutteita lainsäädännön toteuttamisessa. Verkkosivuja arvioidaan lainsäädännön näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on se, millä tavalla vakuutussopimuslain ja kuluttajasuojalain vaatimukset on toteutettu verkkosivuilla, löytyykö yhtiöiden toteutuksesta yhdenmukaisuuksia vai onko löydettävissä yksilöllisiä ratkaisuja. Tutkimuksesta löytyy siten myös hieman vertailevan tutkimuksen, ei kuitenkaan vertailevan oikeustieteen, piirteitä. Vakuutusyhtiöiden verkkosivuja ei kuitenkaan ole tarkoitus vertailla johdonmukaisesti vaan nostaa verkkosivuilta lähinnä käytännön esimerkkejä tutkimukseen. Tutkimuksessa vertailtaviksi esimerkkiyhtiöiksi on valittu neljä suomalaista vakuutusyhtiötä, jotka ovat Pohjola, If, Tapiola sekä Fennia. Nämä neljä yhtiötä on valittu esimerkkiyhtiöiksi verkkopalveluiden monipuolisuuden vuoksi sekä vakuutusmaksutulojen perusteella. Kuten kuviosta 2 ilmenee, vuonna 2005 If, Pohjola, Tapiola sekä Fennia muodostivat neljän vakuutusyhtiön kärjen vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuloilla mitattuna. Lisäksi näillä yhtiöillä on suomalaisista vakuutusyhtiöistä tällä hetkellä sekä monipuolisimmat verkkopalvelut että verkkomyyntipalvelut. 9 Husa ym. 2005,

11 KUVIO 2 Markkinaosuudet vahinkovakuuttamisessa vuonna Tutkimuksen rakenne Ensimmäisessä luvussa, johdannossa, kerrotaan aihealueesta pääpiirteittäin sekä tuodaan esiin tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat. Johdannossa myös käsitellään tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet, rajaukset ja tutkimusmenetelmä. Toisessa luvussa kerrotaan Internetistä vakuutusten myyntikanavana tilastotiedon ja lukujen avulla. Siinä myös perehdytään hieman vakuutusalan verkkopalveluiden kehitykseen. Kolmannessa luvussa pureudutaan vakuutussopimuslain mukaiseen tiedonantovelvollisuuteen verkkomyynnissä ja annetaan käytännön esimerkkejä vakuutusyhtiöiden verkkosivuista ja siitä, miten tiedonantovelvollisuuden vaatimukset on ratkaistu verkkosivuilla. Neljännessä luvussa puolesta perehdytään kuluttajasuojalain mukaisiin ennakkotietoihin verkkomyynnissä ja peilataan näitä säännöksiä vakuutussopimuslakiin. Tämä tutkimus ei jakaudu selkeästi teoreettiseen ja empiiriseen osuuteen vaan oikeustie- 11

12 teelliselle tutkimukselle yleiseen tapaan esimerkkejä käytännöstä, tässä tapauksessa verkkosivuista, tuodaan esiin teoreettisen osuuden lomassa. Viidennessä pääluvussa puolestaan kerrotaan verkkomyynnin muusta kuin lainsäädännöllisestä ohjeistuksesta ja kuudennessa luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset. 10 Tulosvuosi

13 2 INTERNET VAKUUTUSTEN MYYNTIKANAVANA 2.1 Tilastotietoa Internetin käytöstä ja verkkokaupan kasvusta Tilastokeskus on vuodesta 2001 saakka tehnyt pitkittäistutkimusta suomalaisten vuotiaiden tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, osaamisesta ja asenteista. Tutkimus osoittaa, että sekä Internetin käyttö että verkkokaupan suosio on lisääntynyt vuosi vuodelta. 11 Tilastokeskuksen kartoituksen mukaan vuoden 2005 keväällä noin 73 % eli yli 2,8 miljoonaa vuotiasta ilmoitti käyttäneensä Internetiä viimeisten kolmen kuukauden aikana 12. Vastaavasti syksyllä 2004 noin 67 % suomalaisista vuotiaista oli käyttänyt Internetiä elokuun 2004 jälkeen. Samassa tutkimuksessa syksyllä 2003 käyttäjiä oli 65 %. 13 Vuoden 2005 tutkimus kertoo Internetin käytön jatkuvasta kasvusta vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Internetin suuri käyttäjäkunta luo koko ajan lisää potentiaalisia asiakkaita vakuutusyhtiöiden verkkopalvelulle sekä verkkokaupalle. Kartoituksen alusta keväästä 2001 saakka Internetin käyttäjämäärä vuotiaiden ikäryhmässä on kasvanut noin 20 prosenttiyksikköä. Suhteellisesti eniten osuus on kasvanut kuitenkin yli 60-vuotiaiden keskuudessa. Tässä ryhmässä lähtötaso käyttäjämäärissä oli selvästi matalin. 14 Aktiivisemmin Internetiä käytetään kaupungeissa verrattuna maaseutuun 15. Kuvio 3 esittää suomalaisten vuotiaiden Internetin käyttäjien prosenttiosuuden keväästä 2001 kevääseen Ikäryhmät on lisäksi jaoteltu kuuteen pienempään kokonaisuuteen, jotta eri ikäryhmien väliset erot saadaan paremmin näkyviin. Kuviosta on nähtävissä, että nuoret suomalaiset käyttävät Internetiä enemmän suhteessa vanhempiin 11 Internetin ja sähköpostin käyttäjien määrä ennallaan 2005; Nurmela & Sirkiä 2005; Sirkiä, Nurmela & Mustonen Internetin käyttäjäosuus on kasvanut tasaisesti Internetin ja sähköpostin käyttäjien määrä ennallaan Internetin käyttäjäosuus on kasvanut tasaisesti Internetin ja sähköpostin käyttäjien määrä ennallaan

14 suomalaisiin. Selkeästi vähiten Internetiä käytetään vuotiaiden ikäryhmässä. Vuoden 2005 tuloksen mukaan nuoremmat ikäryhmät vuotiaat ja vuotiaat sen sijaan käyttävät Internetiä lähes sataprosenttisesti. % v v v v v v. Kaikki KUVIO 3 Internetin käyttäjien prosenttiosuus vuotiaista suomalaisista, kevät kevät Keväällä 2004 toteutetussa Tilastokeskuksen tutkimuksessa kartoitettiin myös Internetin käyttötarkoituksia vuotiaiden keskuudessa. Yleisimmin Internetiä käytettiin sähköpostiin, tavaroita ja palveluja koskevaan tiedonetsintään ja pankkiasioihin. Ikäryhmästä 16 % oli käyttänyt Internetiä rahoitus- ja vakuutuspalveluihin. 17 Kuvio 4 puolestaan kertoo verkkokaupan kasvusta keväästä 2001 kevääseen 2005 suomalaisten vuotiaiden keskuudessa. Keväällä 2005 noin joka kolmas tähän ikäryhmään kuuluva suomalainen oli ostanut verkkokaupasta jotain 18. Vastaavasti vuonna 2004 yli 20 % suomalaisista vuotiaista oli ostanut jotain Internetistä 19. Selkeästi vähiten verkkokauppoja tekivät vuotiaat, joista vain muutama prosentti oli ostanut verkon kautta jotain. Eniten verkkokauppaa oli käyty vuotiaiden keskuudes- 16 Internetin käyttäjäosuus on kasvanut tasaisesti Sirkiä, Nurmela & Mustonen Internetin käyttäjäosuus on kasvanut tasaisesti Nurmela & Sirkiä

15 sa. Toiseksi eniten verkko-ostoja olivat tehneet vuotiaat. Molemmissa ikäryhmissä vuoden 2003 jälkeen verkkokauppa on lisääntynyt huomattavasti, noin 20 %:sta reiluun 40 %:iin. KUVIO 4 Prosenttiosuus vuotiaista suomalaisista ikäryhmittäin, jotka ovat ostaneet jotain verkkokaupasta viimeisten kolmen kuukauden aikana 20 Tutkimustuloksista on nähtävissä, että Internetin käyttäjämäärät eivät ole suoraan verrannollisia verkkokaupan suosioon samassa ikäryhmässä. Vaikka vuotiaat käyttävät Internetiä eniten, verkko-ostoja tässä ikäryhmässä tehdään kuitenkin vasta kolmanneksi eniten. Kuvio 5 puolestaan kuvaa verkkokaupan määrää tuoteryhmittäin elo-lokakuussa vuonna Suosituimpia Internetistä ostettavia tavaroita ja palveluja olivat vaatteet, matkat, hotellivaraukset, pääsyliput, kirjat, lehdet, musiikki ja videot. Kaikista ostajista 7 % oli ostanut verkosta osakkeita, arvopapereita tai vakuutuksia. 19 Vastaavasti keväällä 2004 osakkeita, arvopapereita ja vakuutuksia oli verkon kautta ostanut 9,3 % vastaajista. Määrä oli syksyn 2003 tutkimuksesta yli kaksinkertaistunut Internetin käyttäjäosuus on kasvanut tasaisesti Sirkiä, Nurmela & Mustonen

16 KUVIO 5 Verkkokauppa tuoteryhmittäin elo-lokakuussa 2004, prosenttiosuudet kaikista ostajista 22 Vakuutusten ostaminen verkosta on vielä vähäistä suhteessa muuhun verkkokauppaan ja varsinkin suhteessa Internetin käyttäjämääriin. Internetin käyttäjien suuri määrä ja verkkokaupan voimakas kasvu kuitenkin tukevat myös vakuutusten verkkokaupan kasvua tulevaisuudessa ja kannustavat vakuutusyhtiöitä kehittämään verkkopalveluidensa ja verkkokaupan tasoa. 2.2 Internetpalvelujen kehitys vakuutusalalla Perinteisesti kuluttajat ovat voineet ostaa vakuutuksia vakuutusyhtiöiden konttoreilta, puhelimitse ja asiamiesten välityksellä. Internetin kautta vakuutuksen ostaminen on kuitenkin melko uusi myyntikanava kuluttajille, eikä se vielä edes ole käytössä kaikilla suomalaisilla vakuutusyhtiöillä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana monet yhtiöt ovat siirtäneet palvelutoimintojaan verkkoon ja samankaltainen kehitys jatkuu koko ajan 23. Monella alalla perinteisen asiakaspalvelun rinnalle on tullut verkkopalvelu yhtenä asiakaspalvelun muotona. On tärkeää ymmärtää, että eri palvelukanavat eivät kilpaile keskenään samoista asiakkaista, vaan että ne tukevat toisiaan yhtiön ydinliiketoiminnan toteuttamisessa 24. Perinteinen asiakaspalvelu ei ole hävinnyt minnekään, sen rinnalle vain tarjotaan asiakkaille 22 Nurmela & Sirkiä Järvinen & Lehtinen 2005,

17 vaihtoehtoista tapaa hoitaa asiansa verkossa ajasta ja paikasta riippumattomana. Vakuutusyhtiöt eivät palvele asiakkaitaan enää yhden palvelukanavan eli konttoriverkoston strategialla, vaan kuten muillakin aloilla, vakuutusalalla on siirrytty monikanavaiseen palvelumalliin, jossa asiakas voi asioida hänelle mieluisimmalla tavalla monen eri palvelukanavan kautta 25. Monikanavaisen palvelun muodostavat päällekkäiset asiakaspalvelukanavat, joita tyypillisesti ovat konttorit, puhelinpalvelu, verkkopalvelu ja asiamiehet. Myös vakuutusyhtiöt koko maailmassa ovat alkaneet siirtää vakuutusliiketoimintaansa verkkoon. Suomalaiset vakuutusyhtiöt ottivat käyttöön ensimmäiset Internet-sivustot vuonna Alussa vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla oli vain informaatiota vakuutuksista, eikä vakuutuksen ostaminen verkosta ollut vielä mahdollista. 26 Vuonna 2000 suomalaisten vakuutusyhtiöiden kotisivujen kautta pystyi vahinkovakuutuksista ostamaan lähinnä vain matkavakuutuksia 27. Matkavakuutuksia pystyi ottamaan neljän vakuutusyhtiön verkkosivujen kautta. Tämän lisäksi yhden yhtiön verkkosivujen kautta pystyi ottamaan kotivakuutuksen. 28 Henkivakuutuksia samana ajankohtana pystyi ottamaan neljän yhtiön verkkosivuilta. Vuoden 2003 vastaavan selvityksen mukaan henkivakuutuksen tarjoajia oli enää vain kolme. Riskihenkivakuutusta ei voinut ottaa minkään yhtiön verkkosivujen kautta, mutta myynnissä oli lainaturva-, eläke-, säästö- ja sijoitusvakuutuksia. 29 Vuonna 2002 Bystedt oli vielä sitä mieltä vakuutusyhtiöiden verkkopalveluista, että vakuutussopimus voidaan kyllä teknisesti tehdä verkossa mutta varsinainen myyntityö edellyttää aina henkilökohtaista myyjän asiaan vaikuttamista joko kasvotusten tai puhelimitse. Verkkosivut toimivat hänen mielestään parhaiten muun myynnin tukena. 30 Vakuutusten hoito onnistui verkon kautta, mutta kehittämis- ja kasvumahdollisuuksia oli vielä runsaasti. Bystedt koki vakuutusten myyntiprosessin läpiviemisen erittäin haas- 24 Nuutinen 2004, Nuutinen 2004, Ahonen & Järvinen 2004; Ahonen & Järvinen Vahinkovakuutusten Internet-tarjonta monipuolistunut Vahinkovakuutusten myynti Internetissä vasta alkamassa Henkivakuutusten Internet-tarjonta vähäistä Bystedt 2002,

18 teelliseksi ja vaikeaksi, koska argumentointi ja vastaväitteiden esittäminen ei helposti onnistu verkossa, mikä puolestaan vaikeuttaa asiakkaalle myymistä. Lääkkeeksi verkkomyynnin helpottamiselle hän näki vakuutusyhtiöiden verkkosivujen interaktiivisuuden lisäämisen luvulle tultaessa interaktiiviset verkkopalvelut alkoivatkin lisääntyä. Verkkoon siirtymisen taustalla ja motiiveina ovat olleet kulujen pienentäminen, palveluprosessin nopeuttaminen ja palvelujen parempi saatavuus 32. Kesäkuussa 2005 Kuluttajien vakuutustoimiston selvityksen mukaan vahinkovakuutuksia on jo voinut ottaa seitsemän suomalaisen vakuutusyhtiön kotisivujen kautta 33. Ahosen ja Järvisen mukaan verkkokaupan kehittyminen vakuutusalalla on ollut hidasta mutta verkkopalvelujen kehittämisen tärkeys on yhtiöissä tiedostettu ja eteenpäin ollaan menossa 34. Ahosen ja Järvisen mielestä vakuutusalan hidas siirtyminen verkkokauppaan johtuu osittain alan tiukasta lainsäädännöllisestä kontrollista 35. Bystedtin mukaan vakuutusyhtiöt eivät vielä osaa hyödyntää verkkosivujaan tehokkaasti, mikä näkyy selkeiden verkkoliiketoimintastrategioiden puuttumisessa. Vakuutusyhtiöissä ei hänen mukaansa ole vielä selvitetty, miten vakuutuksia pystytään myymään verkossa, vaan siellä toimitaan samalla tavalla kuin muissakin myyntikanavissa. 36 Näiden mielipiteiden valossa vakuutusalan siirtyminen verkkokauppaan on haastava askel yhtiölle. Kuten luvun 2.1 tilastotiedoista kävi ilmi, kuluttajan iällä on vaikutusta halukkuuteen asioida Internetin välityksellä. Järvinen ja Heino ovat tutkimuksessaan haastatelleet lapsiperheiden edustajia ja ikääntyviä kuluttajia näiden palvelukokemuksista vakuutuspalveluista, pankkipalveluista ja Kelan palveluista. Haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että kolmasosa lapsiperheiden edustajista toivoo nykyistä monipuolisempia Internetpalveluja vakuutusyhtiöiltä. Toivottiin mm. mahdollisuutta tehdä vahinkoilmoituksia Internetissä, lakkauttaa vakuutuksia, laskea vakuutusten hintoja ja ostaa yksinkertaisia vakuutuksia. Järvisen ja Heinon mielestä toiveet paljastavat, että Internetissä tapahtuvaan vakuutus- 31 Bystedt 2002, Ahonen & Järvinen Vahinkovakuutusten Internet-tarjonta monipuolistunut Ahonen & Järvinen Ahonen & Järvinen Bystedt 2002,

19 asiointiin vaikuttavat henkilökohtaisista tekijöistä kuluttajan ikä, kotitalouden elinvaihe ja kuluttajan taloudellinen asema. 37 Lisäksi haastatteluista kävi ilmi, että heikko tietotaso vakuutuksista puolestaan ohjaa kuluttajia asioimaan henkilökohtaisesti vakuutusyhtiön toimistossa. Oikean valinnan varmistamiseksi kuluttajalle syntyy henkilökohtaisen palvelun tarve. Asiantuntevan toimihenkilön koetaan vähentävän epävarmuutta ostopäätöstä tehtäessä. 38 Ikääntyvät kuluttajat eivät suhtaudu myönteisesti Internetin kautta asiointiin. Tätä perustellaan vakuutusten monimutkaisuudella. Toisaalta ikääntyvät kokevat nuorempia enemmän tarvetta tehdä ostopäätös ja valita oikea vakuutus virkailijan läsnä ollessa. 39 Vakuutusyhtiöiden verkkosivut ja -palvelut ovat kehittyneet huomattavasti 2000-luvun alkupuoliskon aikana, ja kehitys jatkuu kiivaana koko ajan. Järvisen ja Heinon tutkimuksessa esiin tulleet kuluttajien toiveet yhtiöiden verkkosivujen sisällöstä ja verkkopalvelun tasosta ovatkin osittain toteutuneet vakuutusalalla 40. Palvelussa on myös päästy osittain jo seuraavalle tasolle. Ifin ja Tapiolan asiakkaat voivat pankkitunnisteiden avulla hoitaa omia vakuutusasioitaan yhtiön verkkosivuilla suojatussa ympäristössä. Ifin asiakkaat voivat muun muassa tarkastaa oman vakuutusturvansa, tehdä vakuutusmuutoksia, ostaa uusia vakuutuksia tai ilmoittaa vahingosta. 41 Tällä hetkellä vakuutusala elää verkkopalvelujen osalta murroskautta ja verkkopalvelujen taso eri yhtiöillä on hyvin eritasoista. Kun yhden vakuutusyhtiön asiakkaat on opetettu siihen, että verkossa voi asioida laajasti, samantasoista palvelua odotetaan helposti kaikilta yhtiöiltä. 42 Asiakkaan vaihtaessa vakuutusyhtiötä verkkopalveluiltaan heikompitasoiseen yhtiöön verkkopalveluiden tason heikentyminen voi olla suuri pettymys. Kilpailijoiden parannukset palvelun tasossa kannustavat ja osittain pakottavatkin yhtiöitä kehittämään omia verkkopalvelujaan. Pyrkimys vastaamaan kilpailijoiden haasteisiin 37 Järvinen & Heino 2004, Järvinen & Heino 2004, Järvinen & Heino 2004, Nuutinen 2004, 29.; Järvinen, Ahonen & Salonen 2005; Reivilä, Vakuutukset hoituvat sähköisesti 2005; If lisää verkkopalvelua 2005; Lähivakuutus uudistaa verkkopalvelujaan Reivilä 2005; Antila, Veli-Pekka 2005; Viitala

20 ja asiakkaiden odotuksiin synnyttää positiivisen kehittämispakon vakuutusyhtiöiden verkkopalveluille. 2.3 Vakuutusten verkkomyyntiin liittyvä lainsäädäntö Vakuutussopimuslaki Vakuutussopimuslakia sovelletaan 1 :n mukaan henkilövakuutukseen ja vahinkovakuutukseen. Laki ei pääsääntöisesti koske lakisääteistä vakuutusta eikä jälleenvakuutusta. Lakia sovelletaan kuitenkin liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) mukaisiin vakuutuksiin, jollei näissä laeissa toisin säädetä. Henkilövakuutuksella tarkoitetaan VSL 2 :n mukaan vakuutusta, jonka kohteena on luonnollinen henkilö ja vahinkovakuutuksella vakuutusta, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi. Vakuutussopimuslain 3 :n 1 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön. Lisäksi VSL 3 :n 2 momentin mukaan 3 :n 1 momenttia sovelletaan, jos vakuutuksenottaja on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava elinkeinonharjoittaja. Vakuutussopimuslailla on säädetty vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta vakuutuksenottajaa kohtaan. Lain 5 :n 1 momentti säätelee ennen vakuutussopimuksen päättämistä annettavista tiedoista. Vakuutussopimuslaki on sopimusoikeuden piiriin kuuluva vakuutusalan erityislaki. Siitä on tarkoituksellisesti jätetty osa asioista, kuten sopimuksen solmimista ja tulkintaa tai sopimuksen kohtuullistamista koskevat kysymykset yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden ja muiden lakien varaan. Tällaisia muita tärkeimpiä yleislakeja ovat kuluttajansuojalaki ja oikeustoimilaki. Oikeustoimilakiin turvaudutaan lähinnä sopimuksen 20

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 15.2.2010 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 03.09.2007 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero. Jos jätät vastaamatta kysymykseen,

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 31.8.2009 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Akavan Erityisalat 5.3.2106 Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja 2 Kelassa uusi organisaatio 2016 Vuonna 2015 oli 24 vakuutuspiiriä ja 6 erityisyksikkö > vuonna 2016 on enää 5 vakuutuspiiriä,

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 9.2.2009 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin.

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 15.4.2016 Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle?

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? 13.4.2015 Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Kohtuulliset mukautukset Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta

Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta 14.11.2015 Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta Kirkolliskokouksen päätös Kirkkojärjestys 23 luku 3 Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisällysluettelo 1. Oikeus sukututkimusrekisterin perustamiseen 2. Mistä tiedot sukututkimukseen

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 1.9.2008 YLEINEN OSA Henkilönumero Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 356/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 :n muuttamisesta Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, OP Pohjola Oy, liukastuminen Kuusisaarenkujalla Kuusisaaressa HEL 2015-001501 T 03 01 00 Ajorata 19.1.2015 klo 18.15, vahinkotunnus

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 11.11.2011 VH Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla VH-tiedonkeruussa kerätään vuosittaisia tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden ulkomaisista rahavirroista. Tiedot kerätään

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

1994 vp -- lue 350 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp -- lue 350 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp -- lue 350 Hallituksen esitys Eduskunnalle öljysuojarahastosta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä esitetään, että Euroopan Yhteisön jäsenvaltiosta Suomeen kuljetettavasta

Lisätiedot