LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2014 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

2 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 3 b) Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toimintamuodot... 3 c) Tilintarkastus EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN PERUSTEELLA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... 4 a) Strategiset tavoitteet... 4 b) Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja kaupungin talouden yleistila HENKILÖSTÖ KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN MUUT HAVAINNOT YHTEENVETO KEHITYSKOHDETAULUKKO ALLEKIRJOITUKSET

3 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 9. luvussa. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71. :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Lisäksi tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen, jossa lautakunta esittää arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudelta. b) Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toimintamuodot Kaupunginvaltuuston valitsemat tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä vuonna 2014: Tarkastuslautakunnan sihteerinä on lautakunnan päätöksen mukaan toiminut JHTTtilintarkastaja. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2014 tilintarkastukseen ja arviointiin liittyen neljä kertaa vuonna 2014 ja 6 kertaa vuonna Tarkastuslautakunta on toimintavuonna perehtynyt kaupungin toimintoihin ja talouteen kuulemalla viranhaltijoita ja ennalta sovitun työnjaon mukaisesti muuten tutustumalla kaupungin eri toimintoihin. Lisäksi tarkastuslautakunta on tehtävänsä suorittamiseksi perehtynyt hallintotoimielinten pöytäkirjoihin, vuosien 2014 ja 2015 talousarvioihin, vuosien taloussuunnitelmaan, vuoden 2014 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä tilintarkastuksen raportteihin. 3

4 c) Tilintarkastus Saatettuaan työohjelmansa loppuun, tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen. Loviisan kaupungin vuoden 2014 tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT Krister Rehn. Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelman toteuttamisesta. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle väliraportin tarkastuskautena tehdyistä tarkastuksista sekä tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastuksen loppuraportin. Tarkastusten tuloksista on raportoitu myös kaupungin johdolle. 2 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN PERUSTEELLA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Tarkastuslautakunnalle on esitetty keskusten vastineet vuoden 2013 arviointikertomuksen havainnoista. Tarkastuslautakunta toistaa vuoden 2014 arvioinnissaan seuraavaa: Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoiteasetantaan ja tavoitteiden mitattavuuteen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Eräiden konserniyhteisöjen taloudellinen tila on edelleen heikko ja vaatii kaupunginhallituksen toimesta määrätietoista ja säännöllistä omistajaohjausta siihen kuuluvine tavoitteineen ja seurantaraportointeineen. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta ei ole konserniyhteisöjen ohjauksen ja raportoinnin osalta kattavasti noudatettu eikä hallituksen toimesta valvottu. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa yksityiskohtaisempia investointien projektikohtaisia toteutuma-analyysejä tasekirjaan. Kaupungin kiinteistöjen kuntokartoitus tulee saada aikaan hallitsemattoman investointija korjauskasauman ehkäisemiseksi. Maanvuokrausperiaatteet eivät ole vieläkään valmistuneet. Vesiliikelaitoksen osalta tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto on päätöksellään edellyttänyt kaupunginhallitusta tuomaan vesiliikelaitoksen lopullista organisointia ja toimintaedellytyksiä käsittelevä päätösehdotus käsiteltäväksi viimeistään syyskuussa TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI a) Strategiset tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian kokouksessaan (64 ). Samassa yhteydessä määriteltiin painopistealueet, strategiset tavoitteet, kriittiset menestystekijät ja mittarit. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että talousarviossa asetetut tavoitteet on ryhmitelty strategian mukaisiin tavoitteisiin, jolloin tavoitteet ovat johdettavissa strategiasta aikaisempaa selvemmin. Edelleen strategisista tavoitteista on johdettu avaintavoitteita, 4

5 joiden mitattavuuteen on suositeltavaa kiinnittää huomioita. Strategiassa arviointimittareina olevia asukas-/asiakastyytyväisyykyselyitä, palautteiden määrää ja sisältöä, henkilöstökyselyitä ja koulutuksien tarjoamista ja toteutumista ei ole huomioitu kovin laajasti tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa. Kyselyiden perusteella tehtyjä toimenpideohjelmia ei ole raportoitu. Painopiste: asiakas- ja kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyitä ei ole toteutettu tai niitä ei ole esitetty osana tavoitteiden toteutumisen arviointia. Muilta osin voidaan todeta, että viestintää kuntalaisiin päin on parannettu mm. infotilaisuuksilla ja esittämällä kaupunginvaltuuston kokouksia sähköisesti internetissä. Toisaalta tarkastuslautakunta esittää näkemyksenään, että kaupunginvaltuuston vuoden 2013 alussa hyväksymän strategian mukaiset strategiaa tarkentavat ohjelmat ovat pitkälti vielä laatimatta. Hyvinvointiohjelma, viestintäohjelma ja palveluverkkoselvitys ovat edelleen laatimatta. Painopiste: vetovoimaisuus ja kilpailukyky Asukasluku on säilynyt lähes ennallaan (vähennystä 26 henkilöä). Työttömyysaste 11,5 % on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna (11 %), mistä on koitunut kaupungille kasvavia kustannuksia. Uusien yritysten nettolisäys oli 42 yritystä. Talousarviossa avaintavoitteeksi asetettu uusien vuokra-asuntojen rakentaminen Loviisan keskustan alueelle ei ole toteutunut. Muiltakin osin vuokra-asuntotuotanto on ollut lähes olematonta. Myös rakennuspaikkoja on myyty vähän. Kaupungin elinkeinotoiminnan ja muutenkin kaupungin vetovoimaisuuden kehittämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Tarkastuslautakunnan mielestä toimenpiteet vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi eivät ole olleet riittäviä, esimerkkeinä Harmaakallio ja Sahaniemi. Myös kaavoituksen tulisi paremmin tukea kasvutavoitteita. Painopiste: henkilöstö ja johtaminen Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja luottamushenkilöiden yhteistyö- ja johtamisjärjestelmää koskevien strategisten tavoitteiden toteutumista on vaikea arvioida, koska henkilöstökyselyä tai luottamushenkilökyselyä ei ole tehty tilikauden aikana eikä edellisen tutkimuksen perusteella laadituista toimenpideohjelmista ole raportoitu. Kehityskeskusteluja on käyty ja koulutusta on annettu tilinpäätöksen tietojen mukaan, mutta näistäkään ei ole kerätty tilastollista tietoa, joten niiden määrää ja laatua on vaikea arvioida. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Strategian mukaista henkilöstöohjelmaa ei ole vieläkään tehty. Painopiste: talous Talouden tunnusluvut ovat huonontuneet edellisestä vuodesta, vaikka tilikauden tulos sataman yhtiöittämisen johdosta oli parempi. Henkilöstömäärä (ilman sivuvirkoja) asukasta kohti on 0,072 (edellisenä vuonna 0,074). Lainakanta asukasta kohti on edelleen maltillisella tasolla verrattuna koko maan keskiarvoon. Verotulot ja valtionosuudet ovat pienentyneet edellisestä vuodesta. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja kaupungin investointien 5

6 tulorahoitusprosentti on 13, mikä tarkoittaa, että investoinnit maksetaan lähinnä velkarahalla. Lainanhoitokate 1,1 on tyydyttävä (tulorahoitus riittää juuri lainojen hoitoon). Yhteenveto strategian toteutumisesta Strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi vaaditaan entistä tuloksellisempaa panostusta kaupungin elinkeinotoiminnan ja vetovoimaisuuden kehittämiseen. Kaupungin taloudellinen kehitys vaatii rakenteellisia muutoksia ja maltillista menokehitystä. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee, että asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt otetaan osaksi strategisten ja strategiasta johdettujen avaintavoitteiden arviointia. Strateginen ohjelmatyö olisi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan saatettava loppuun. Kaupungin strategia on ylin toimintaa ohjaava asiakirja, jota tulisi kaupungin päätöksenteossa noudattaa. b) Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja kaupungin talouden yleistila Loviisan kaupungin tilinpäätös toteutui vuonna 2014 sekä alkuperäistä että muutettua talousarviota huomattavasti parempana. Kaupungin tilinpäätöksen tulos on tilinpäätössiirtojen jälkeen peräti 6,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, vaikka alkuperäisen talousarvion budjetoitu alijäämä oli 1,79 miljoonaa euroa ja muutettu talousarvio noin 4,99 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä syntyi Loviisan sataman yhtiöittämisestä, mutta vaikka tulos oli reilusti ylijäämäinen, lähes kaikki talouden tunnusluvut heikkenivät edellisestä vuodesta (taulukko 1). Tarkastuslautakunta huomauttaa, että konsernitarkastelussa eliminoidaan se 6,8 miljoonan euron myyntivoitto, joka syntyi sataman yhtiöittämisestä. Näin ollen konsernin tulokseen ja kertyneeseen alijäämään asialla ei ole vaikutusta. Tämä on olennainen seikka, koska uudistuneen kuntalainsäädännön mukaan juuri konsernin yli- /alijäämäisyyttä tullaan pitämään keskeisenä talouden tasapainon mittarina. 6

7 Taulukko 1. Yleisten tavoitteiden toteutuminen (lähde: tilastokeskus/kuntien talouden tunnuslukuja vuodelta 2013 ja Loviisan kaupungin tilinpäätös vuonna 2014). Loviisan vuoden 2013 tunnusluvut verrattuna koko maan ja Uudenmaan kuntien keskiarvoihin Tunnusluku Koko maa Uusimaa Loviisa Loviisa Asukasluku Tuloveroprosentti 19,38 18,66 19,75 19,75 Verotulot, /asukas Valtionosuudet, /asukas Vuosikate, /asukas Vuosikate, % poistoista Investointien tulorahoitusprosentti Kassan riittävyys (pv) Lainakanta , /asukas Kertynyt ali-/ylijäämä, /asukas Suhteellinen 50,7 49,2 27,1 35,6 velkaantuneisuus, % Omavaraisuusaste, % 60, ,5 60,4 Konsernin lainakanta , /asukas Konsernin kertynyt yli- /alijäämä, /asukas Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota voimassa olevan taloussuunnitelman mukaiseen talouden kehitykseen. Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä tilinpäätöksessä 2014 on 16,2 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmassa alijäämää on suunniteltu syntyvän yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Kaupungin velkataakka vuoden 2017 lopussa olisi taloussuunnitelman sekä muiden nykytietojen perusteella yksinomaan kaupungilla noin 51 miljoonaa euroa. Tähän on lisättävä vesiliikelaitoksen arvioidut lainat, yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että konsernitaseessa on kumulatiivista alijäämää noin 1 miljoonan euron verran. Jatkossa, uudistuneen kuntalain perusteella, konsernin tasapainoista taloutta käytännössä edellytetään ja konsernitasolla syntynyttä kumulatiivista alijäämää tulisi kattaa. Konsernin velkamäärä on myös huomattava, ja kaupungin takaukset konserniyhteisöjen puolesta ovat lähes 9 miljoonaa euroa. Yllä esitetyn johdosta tarkastuslautakunta esittää, että talouden tasapainottamistoimenpiteitä tulee jatkossakin toteuttaa. Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty talousarvion taloutta koskevien sitovien erien toteutuminen. 7

8 Taulukko 2. Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman kaupunginvaltuustoon nähden sitovien erien toteutuminen Sitovien erien toteutuminen (kaupunki ilman liikelaitosta) Alkuperäinen Muutettu Toteutuma Poikkeama talousarvio talousarvio Vuosikate Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainanhoitokate 0,1 0,1 1,1 1,0 Investoinnit Investointien nettotalousarvio oli euroa, toteutuma oli euroa. Investointimenoissa ylitys johtui Loviisan sataman osakkeiden ostosta ja myynnistä. Sataman osakkeiden ostoon oli varattu talousarviossa euroa, toteutuma oli euroa, eli poikkeama oli euroa. Sataman myyntiä ei ollut budjetoitu ja siitä saatu tulo oli euroa (investointiosassa tulo euroa oli osakkeiden hankintameno, joka oli esitetty investointien tulorahoituksessa). Kaupunginvaltuusto on kuitenkin tehnyt yksilöidyn päätöksen sataman yhtiöittämiseen liittyvistä kaupoista, joten kyseessä on teknillisluonteinen poikkeama. Investoinneista jäi toteutumatta rahoituksen peruuntumisen johdosta Valkon troolisatama, johon oli varattu euroa. Samaan hankkeeseen oli varattu rahoitusosuutta euroa. Lisäksi rahoitusosuudet poikkesivat budjetoidusta suomenkielisen koulukeskuksen osalta. Rahoitusosuutta oli varattu euroa, josta tilikaudella saatiin euroa. Loput pitänee kuitenkin kirjata pääosin budjetoidun mukaisesti vuoden 2015 puolella. Rahoitus Pitkäaikaista lainaa otettiin euroa vähemmän kuin oli budjetoitu. Sen sijaan lyhytaikaista lainaa on nostettu ja lyhytaikaisten lainojen muutos tilikaudella oli euroa. Tämä oli kuitenkin perusteltua lyhytaikaisen lainan edullisen korkorakenteen johdosta. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin tilikaudella budjetoitua vähemmän. Nämä talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät ovat poikenneet huomattavasti budjetoidusta. Jos tilikauden aikana näyttää todennäköiseltä, että erät tulevat muuttumaan, tulisi näiden osalta tehdä tarvittavat talousarviomuutosesitykset jo tilikauden aikana. 8

9 Todettakoon kuitenkin, että kaupungin lainojen nettolisäykseksi vuodelle 2014 oli budjetoitu noin 14 miljoonaa euroa ja toteutunut lainojen nettolisäys oli 9,5 miljoonaa euroa, joten lainojen kokonaistoteutuma oli talousarvion mukainen. Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalouden toimintakatteeksi (käyttötalouden nettokustannukset) oli alun perin budjetoitu -88,5 miljoonaa euroa. Toteutuma oli -86,4 miljoonaa euroa, eli kokonaisuutena talousarvio alitettiin. Kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määräykset talousarvion määrärahojen sitovuudesta. Kaupunginvaltuustoon nähden sitova määrärahataso on käyttötalouden osalta ulkoinen toimintakate. Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty toteutuma kaupunginvaltuuston sitovuustasolla suhteessa talousarvioon (ulkoinen toimintakate, tuhatta euroa). Taulukko 3. Käyttötalouden toteutuminen (1 000 ) Käyttötalousosa Toimintakatteen toteutuminen Alkuperäinen Muutettu Toteuma Poikkeama Toteuma talousarvio talousarvio % Vaalit % Tarkastuslautakunta % Kaupunginvaltuusto % Kaupunginhallitus % Yleinen hallinto ja % konsernihallinto Perusturvakeskus % Sivistyskeskus % Tekninen keskus % Kaupunginvaltuuston sitovuustasolla käyttötalouden osalta ei ollut merkittäviä ylityksiä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen keskuksittain Talousarviossa on esitetty vastuualueittain toiminnallisia tavoitteita, jotka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt. Hyväksytty tavoite sitoo kaupungin hallintoelimiä. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että perusturvakeskuksen osalta tilinpäätöksen taulukot poikkeavat talousarvion muodosta. Talousarvioon on tehty muutoksia vuoden aikana. Yleinen hallinto ja konsernihallinto Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan hallintopalvelukeskuksen eri toiminnoille asetetut avaintavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Kehittämispalveluiden avaintavoite matkailijamäärä kasvaa Loviisan seudulla ja kilpailuasema matkailualueena vahvistuu ei toteutunut. Matkailijamäärä on laskenut. 9

10 Muutetuissa talousarvioraameissa pysyttiin. Tarkastuslautakunta toteaa, että kehittämispalveluille ei ole asetettu talousarviossa lainkaan sitovia tavoitteita. Perusturvakeskus Perusturvakeskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet ovat tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan pääosin toteutuneet. Perusturvakeskuksen osalta tilinpäätöksessä ja talousarviossa esitetyt taulukot poikkeavat toisistaan avaintavoitteiden osalta. Asiaan tulee tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kiinnittää huomiota. Perusturvakeskuksen hallinnon avaintavoite hyödyntää teknologiaa palveluissa ja toiminnassa ei kaikilta osin toteutunut. Toiminnanohjausjärjestelmän ja terveydenhuollon tilastojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt tälle vuodelle. Lasten ja nuorten palveluiden avaintavoite ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja siitä johdettu tavoitetaso kaikilla nuorilla on toisen asteen tutkinto ei ole toteutunut. Toimintakertomustietojen mukaan koulutustaso on edelleen Loviisassa koko maan keskiarvoa alhaisempi. Lastensuojelun sijaishuollon kilpailutusta ei toteutettu. Työikäisten palveluissa tavoite käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen määrä puolittuu ei toteutunut. Määrä on ollut edelleen korkealla tasolla. Tavoite potilaan vastuuttamisesta siten, että noin 25 % verenpaine-, kolesteroli-, astma- ja aikuisdiabetespotilaista siirtyy omahoitoon, ei toteutunut. Senioripalveluiden ulkoinen toimintakate ylitti talousarvion eurolla (2 %). Toimintakulut kasvoivat mm. henkilöstön sairauspoissaoloista johtuen. Muiden alueellisten palveluiden ulkoinen toimintakate ylittyi eurolla (3 %) johtuen erikoissairaanhoidon arvioitua suuremmista kustannuksista. Koska perusturvan osuus on 51 % kokonaiskustannuksista, sen rakenteellinen kehittäminen on erityisen tärkeää talouden tasapainottamisen kannalta. Sivistyskeskus Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan sivistyskeskukselle asetetut avaintavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Avaintavoite lisätään lukioiden houkuttelevuutta ja siitä johdettu mittari opiskelijamäärän kasvu ei ole toteutunut. Opiskelijamäärä laski vuoteen 2013 verrattuna. Vapaa-aikatoimen palvelut on tuotettu tavoitteiden mukaisesti. Talousarvioraameissa pysyttiin. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että sivistyslautakunnan ja sen jaostojen esittelijät ovat usein muuttaneet esityksiään kokouksissa. Tarkastuslautakunta 10

11 edellyttää sivistyslautakunnan ja sen jaostojen kokousasioiden perusteellisempaa ja laadukkaampaa valmistelua. Tekninen keskus Teknisen keskuksen hallinto-, talous- ja toimistopalveluiden tavoite sisäisten vuokrien laskennan ajantasaistamisesta ja laskennan muuttamisesta kiinteistökohtaiseksi ei toteutunut. Rakentamisen ja ylläpito-osaston tavoite katujen päällystämisestä yhteensä metriä ei toteutunut. Katuja päällystettiin metriä. Tarkastuslautakunnan mielestä tekninen keskus on tuottanut pääosin asianmukaisia palveluja kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Talousarvioraameissa pysyttiin. Rakentamisen ja ylläpidon toimintakate ylittyi eurolla (ylitys talousarvio/toteuma 0,4 %). Vesiliikelaitos Talousarviotavoitteiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että Loviisan Vesiliikelaitoksen tulee tavoitella tasapainoista tulosta vuosittain koko suunnitelmakaudella Tuottavuutta on lisättävä ja toimintoja edelleen aktiivisesti kehitettävä. Hinnankorotusten on oltava erittäin maltillisia. Liikelaitoksen tilikauden ali-/ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia oli euroa. Talousarviossa johtokuntaan nähden sitova tavoite oli euroa ylijäämäinen. Kokonaistulos oli poistoerokirjausten jälkeen ,09 euroa ylijäämäinen johtuen Loviisanseudun Vesi Oy:n ja vesiliikelaitoksen välisen laskutuksen korjauksesta. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta vain reilun prosentin, vaikka 3 %:n taksakorotus tehtiin vuoden alusta. Talousarviossa asetettu euron tavoite ei toteutunut. Kustannuksia ei pystytty sopeuttamaan riittävästi, jotta olisi päästy talousarvion tavoitteisiin. Kaupunginvaltuusto on asettanut talousarviossa vesiliikelaitokselle sitovaksi tavoitteeksi, että pitkäaikaisten lainojen lisäys on enintään 4 miljoonaa euroa. Vesiliikelaitos on tilikaudella nostanut 2 miljoonaa euroa lyhytaikaista lainaa, eli talousarviokehyksen mukaisesti. Investoinnit Vesiliikelaitoksen investointimenoista ( euroa) toteutui euroa. Investointimenojen toteutumisessa on poikkeamia eri hankkeissa, mutta tilinpäätöksessä ei ole esitetty kaikilta osin perusteita poikkeamille. Alavesisäiliön investointi jatkui vielä vuonna 2015, jonka johdosta kustannukset jäivät euroa talousarviota pienemmiksi. 11

12 4 HENKILÖSTÖ Vuoden 2014 aikana vakinaisen henkilöstön määrä kääntyi laskuun. Vakinaisia palvelussuhteita oli 20 vähemmän kuin vuonna Määräaikaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2014 aikana keskimäärin pienempi kuin vuonna Myös sivuvirkojen määrä oli aiempaa pienempi. Sairauspoissaolojen määrä pysyi kokonaisuutena tarkasteltuna samalla tasolla kuin Suhteutettuna henkilöstömäärään sairauspoissaolot olivat 13,0 työpäivää/työntekijä. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi hieman perusturvakeskuksessa sekä kehittämispalveluissa. Sairauspoissaolojen vähentämiseen on edelleen syytä panostaa. Henkilöstön muodollisen pätevyyden seurantaan keskuksittain tulisi kiinnittää huomiota. Henkilöstökyselyä ei tehty vuonna 2014, joten kyselyn tuloksia ei ole mahdollista hyödyntää tarkastuslautakunnan arvioinnissa. Edellisen kyselyn perusteella sovittujen kehityssuunnitelmien toteutumisesta ei ole raportoitu. Henkilöstön työtehtävien uudelleenorganisointiin ja työn tuottavuuden priorisointiin pitäisi tarkastuslautakunnan mielestä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kehityskeskustelujen päätetyn mukainen ja dokumentoitu läpivieminen kaikilla tasoilla organisaatiossa on keskeistä hyvän johtamiskulttuurin saavuttamiseksi. Henkilöstökyselyiden perusteella tulee luoda toimenpideohjelmia vastuualuekohtaisesti ja niiden edistymisestä on raportoitava osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan mielestä myös kaupunginjohtajalle tulee kehityskeskusteluissa asettaa konkreettiset ja mitattavat tavoitteet. Niiden toteutumista on säännöllisesti seurattava ja seuranta tulee dokumentoida. Tarkastuslautakunta suosittelee, että tulokset raportoidaan myös kaupunginhallitukselle vuosittain. 5 KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kuntalain 13.1 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen perusteista. Kaupunginvaltuusto asetti seuraavia konsernia koskevia tavoitteita vuodelle 2014: 1. Tytäryhteisöjen raportoinnin sisällyttäminen konserniraportointiin. Tavoite ei toteutunut. 2. Toimenpideohjelma kiinteistöyhtiöiden talouden tasapainottamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Tavoite ei toteutunut. 3. Palvelutalo Esplanadin aseman määrittely kaupunkikonserniin nähden. Tavoite toteutui. 4. Oy Loviisanseudun Veden ja Loviisan Vesiliikelaitoksen toimintojen yhdistäminen ja mahdollinen fuusio yhdeksi kokonaisuudeksi. Selvitys on saatu toimintakertomuksessa. 12

13 Vain palvelutalo Esplanadin asema suhteessa kuntakonserniin on selvitetty. Muilta osin voidaan katsoa, etteivät tavoitteet ole toteutuneet. Konserniraportoinnin järjestämistä kehitettiin, mutta haasteena oli kiinteistöyhtiöiden kirjanpitojen erilainen järjestämistapa. Konserniin kuuluvien kiinteistöyhtiöiden fuusioituminen olisi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan aiheellista toteuttaa. Tarkastuslautakunnan havaintojen perusteella kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta ei ole kattavasti noudatettu konserniraportoinnin osalta. Tarkastuslautakunta huomauttaa siitä, että kaupunginvaltuuston päätöksiä tulee konsernin hallinnossa ja valvonnassa noudattaa. Aikaisempien vuosien tapaan tarkastuslautakunta korostaa, että konserniyhteisöjen velvollisuus on toimittaa kaupungille tiettyihin ennalta määrättyihin ajankohtiin mennessä talousarviot ja tarkastetut tilinpäätökset kaikkine tilintarkastusraportteineen. Tätä myös kaupunginhallituksen kuuluu viime kädessä valvoa. Kaupungin edustajien ohjeistamiseen eri yhteisöissä ja heidän jälkiraportointiinsa kaupunginhallituksen tulee kiinnittää vakavaa huomiota. Lopuksi tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei Loviisan Satama Oy:lle ole lainkaan asetettu kuntalain määräämiä tavoitteita. 6 MUUT HAVAINNOT Vesiliikelaitoksen korvausvaatimus vesitornikysymyksessä on edelleen keskeneräinen. Aloitteiden käsittelyaika on edelleen liian pitkä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin valmiussuunnitelma tulisi julkisilta osin saattaa kaupunkilaisten tietoon. Työhyvinvointikyselyä ei tehty vuonna Kaupungin kehityksen kannalta tärkeiden etujen valvontaa valtiovallan ja yritysmaailman suuntaan tulisi tehostaa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että talousarvioissa ja toimintasuunnitelmissa on niukasti laadullisia tavoitteita. Valtuustotasolla päätettyjen toimenpiteiden selkeässä aikatauluttamisessa sekä päätetyissä aikatauluissa pysymisessä on havaittu selviä puutteita. Tarkastuslautakunta kehottaa kaupunginhallitusta kiinnittämään edellä mainittuun seikkaan erityistä huomiota. Tavoiteasetannan yhteydessä kuuluisi kiinnittää erityistä huomiota etenkin seuraaviin seikkoihin: - Kaupunkistrategian, alastrategioiden, tarkentavien ohjelmien ja talousarvion tavoitteiden keskinäinen yhdenmukaisuus. - Poikkihallinnolliset strategiset suunnitelmat - Toimintasuunnitelman o avaintavoitteiden määrittely ydintoimintoja kuvaaviksi o tavoitetason selkeys 13

14 o o o yksiselitteisyys avaintavoitteiden toteutuminen tavoitteita vastaavaksi tavoitteiden ja keinojen toteutumisen arviointi. - Arviointimittareiden ja kriteerien arviointi. 7 YHTEENVETO Vaikka Loviisan kaupungin tilinpäätös toteutui vuonna 2014 talousarviota parempana, tarkastuslautakunta huomauttaa, että konsernitarkastelussa eliminoidaan se 6,8 miljoonan euron myyntivoitto, joka syntyi sataman yhtiöittämisestä. Näin ollen asialla ei ole vaikutusta konsernin tulokseen ja kertyneeseen alijäämään. Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä tilinpäätöksessä 2014 on 16,2 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmassa alijäämää on suunniteltu syntyvän yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Kaupungin velkataakka vuoden 2017 lopussa olisi taloussuunnitelman ja muiden nykytietojen perusteella yksinomaan kaupungilla noin 51 miljoonaa euroa. Tähän on lisättävä konsernitasolla vesiliikelaitoksen arvioidut lainat, yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että konsernitaseessa on kumulatiivista alijäämää noin miljoonan euron verran. Jatkossa, uudistuneen kuntalain perusteella, konsernin tasapainoista taloutta käytännössä edellytetään ja konsernitasolla syntynyttä kumulatiivista alijäämää tulisi kattaa. Konsernin velkamäärä on myös huomattava ja kaupungin takaukset konserniyhteisöjen puolesta ovat melkein 9 miljoonaa euroa. Yllä esitetyn johdosta tarkastuslautakunta esittää, että talouden tasapainottamistoimenpiteitä käytännössä vaaditaan. Koska perusturvakeskuksen osuus on 51 % kokonaiskustannuksista, sen rakenteellinen kehittäminen on erityisen tärkeää talouden tasapainottamisen kannalta. Tarkastuslautakunta kehottaa edelleen keskuksia entistä selkeämmin kytkemään vuosittaiset talousarviotavoitteensa kaupungin strategiaan, asettamaan enemmän mitattavia tavoitteita ja tuomaan toimintakertomuksessa selkeästi esiin sen, miten tavoitteet toteutuivat ja, jos tavoite ei toteutunut, esittämään syyt poikkeamille. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen käytännön jalkauttaminen organisaatiossa on tarkastuslautakunnan mielestä keskeinen menestystekijä. Myös rahoitusja sijoitusriskien hallintaan tulee kiinnittää huomiota. Konserniohjauksen ja valvonnan edelleen kehittämiseen sekä ennen kaikkea voimassa olevan ohjeistuksen noudattamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kuntalakia ja kaupunginvaltuuston tekemiä päätöksiä asiassa noudatetaan. Henkilöstökysely on hyödyllinen vain jos sen tuloksien perusteella päätetään konkreettisista kehitystoimenpiteistä, joiden edistymistä seurataan ja joista raportoidaan osavuosikatsauksissa. Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta ja muita toimielimiä ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot tulevassa 14

15 taloussuunnittelussa vuodelle 2016, tilinpäätöksessä 2015 ja ennen kaikkea kaupungin vuoden 2015 hallinnon ja talouden hoitamisessa. Lopuksi tarkastuslautakunta toteaa että vuoden 2014 aikana on tapahtunut paljon kehitystä monella johtamisen osa-alueella. Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin viranhaltijoita myös hyvin kehittyneestä yhteistyöstä. 8. KEHITYSKOHDETAULUKKO Oheisessa taulukossa on lueteltu ne kohteet, joita tarkastuslautakunta esittää seurattaviksi. Mittarit, toimintasuunnitelmat ja toteutuma/kommentit on määriteltävä keskuksittain. Toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksien yhteydessä. Visuaalisuutta voidaan lisätä siten, että toteutumasarakkeessa käytetään väritäyttöä edistymisen mukaan. Lähtökohtaisesti väri on punainen. Keltaista väriä käytetään kun suunnitelmasta on sovittu ja vihreällä osoitetaan, että kohde on korjaantunut. HUOM! Vuosiluku 2013 kehityskohteen perässä tarkoittaa, että se on edellisen arviointikertomuksen huomioista huolimatta edelleen korjaamatta. Kehityskohde Vastuu Mittarit Toimintasuunnitelma Toteutuma/kommentti 2014 Yleinen hallinto ja konsernihallinto Konserniyhtiöiden ohjaus ja raportointi eivät toteudu konserniohjeen mukaisesti (2013). Investointien projektikohtaisia toteutuma-analyysejä tasekirjaan (2013). Maanvuokrausperiaatteiden laatiminen (2013). Vesitornin suunnittelukustannusten takaisinperintäprojektin loppuunsaattaminen (2013). Vesiliikelaitoksen organisointia ja toimintaedellytyksiä käsittelevä päätösehdotus. Hyvinvointiohjelman laatiminen. Toimenpideohjelma kiinteistöyhtiöiden talouden tasapainottamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Kiinteistöosakeyhtiöiden fuusioiminen. 15

16 Kehityskohde Vastuu Mittarit Toimintasuunnitelma Toteutuma/kommentti Viestintäohjelman laatiminen. Vuokra-asuntotuotanto ohjelman mukaiseksi (25 asuntoa/vuosi). Henkilöstökysely Henkilöstökyselyn tuloksista johdettu toimenpideohjelma ja siitä raportointi. Kehityskeskusteluista raportointi ja tilastointi Henkilöstöohjelman laatiminen. Tasapainottamistoimenpiteiden suunnittelu Tavoitteiden asettaminen satamayhtiölle Laadullisten tavoitteiden/mittareiden lisääminen talousarvioon Palveluverkkoselvityksen laatiminen Tytäryhteisöjen raportoinnin tehostaminen Poikkihallinnolliset strategiset suunnitelmat Perusturvakeskus (51 % kustannuksista) Osavuosi- ja tilinpäätösraportointi yhteneväksi talousarvion kanssa. Toiminnanohjausjärjestelmän ja terveydenhuollon tilastojärjestelmän käyttöönotto. Kaikille nuorille toisen asteen tutkinto. Käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen määrän puolittaminen. Organisaation kehitysohjelma rakenteellisten muutosten toteuttamiseksi. 16

17 Kehityskohde Vastuu Mittarit Toimintasuunnitelma Toteutuma/kommentti Sivistyskeskus (23 % kustannuksista) Toimenpiteet laadukkaamman kokousasioiden valmistelun toteuttamiseksi sivistyslautakunnassa ja sen jaostoissa. Tekninen keskus (12 % kustannuksista) Kiinteistöjen kuntokartoitus (2013). Sisäisten vuokrien laskennan ajantasaistaminen ja laskennan muuttaminen kiinteistökohtaiseksi. Henkilöstö Toimenpideohjelma sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Kaupunginjohtajasopimukseen mitattavat tavoitteet. 17

18 9 ALLEKIRJOITUKSET Loviisa Pertti Lohenoja puheenjohtaja Lisbeth Konttinen Kari Hagforsin varajäsen Raili Äijö Auli Lehto-Tähtinen Immo Stenberg jäsen jäsen jäsen Mari Ståhls jäsen Berndt-Gustaf Schauman jäsen 18

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kaupunginhallitus 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 10.06.2015 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Loviisan kaupunki Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa:

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa: PARAISTEN KAUPUNKI (Käännös) TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Paraisten kaupunginvaltuustolle 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013 2015 Kaupunginvaltuuston toimikaudelle 2013 2015 valitseman

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 20.10. 2 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39

Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39 Keravan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 1.1 Kokoonpano... 3 1.2 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet...

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 Kaupunginvaltuusto 13.6.2012 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 4 Sarvsalö 5 Loviisan kaupunki Tilinpäätös

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot