LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2014 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

2 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 3 b) Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toimintamuodot... 3 c) Tilintarkastus EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN PERUSTEELLA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... 4 a) Strategiset tavoitteet... 4 b) Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja kaupungin talouden yleistila HENKILÖSTÖ KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN MUUT HAVAINNOT YHTEENVETO KEHITYSKOHDETAULUKKO ALLEKIRJOITUKSET

3 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 9. luvussa. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71. :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Lisäksi tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen, jossa lautakunta esittää arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudelta. b) Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toimintamuodot Kaupunginvaltuuston valitsemat tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä vuonna 2014: Tarkastuslautakunnan sihteerinä on lautakunnan päätöksen mukaan toiminut JHTTtilintarkastaja. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2014 tilintarkastukseen ja arviointiin liittyen neljä kertaa vuonna 2014 ja 6 kertaa vuonna Tarkastuslautakunta on toimintavuonna perehtynyt kaupungin toimintoihin ja talouteen kuulemalla viranhaltijoita ja ennalta sovitun työnjaon mukaisesti muuten tutustumalla kaupungin eri toimintoihin. Lisäksi tarkastuslautakunta on tehtävänsä suorittamiseksi perehtynyt hallintotoimielinten pöytäkirjoihin, vuosien 2014 ja 2015 talousarvioihin, vuosien taloussuunnitelmaan, vuoden 2014 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä tilintarkastuksen raportteihin. 3

4 c) Tilintarkastus Saatettuaan työohjelmansa loppuun, tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen. Loviisan kaupungin vuoden 2014 tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT Krister Rehn. Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelman toteuttamisesta. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle väliraportin tarkastuskautena tehdyistä tarkastuksista sekä tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastuksen loppuraportin. Tarkastusten tuloksista on raportoitu myös kaupungin johdolle. 2 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN PERUSTEELLA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Tarkastuslautakunnalle on esitetty keskusten vastineet vuoden 2013 arviointikertomuksen havainnoista. Tarkastuslautakunta toistaa vuoden 2014 arvioinnissaan seuraavaa: Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoiteasetantaan ja tavoitteiden mitattavuuteen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Eräiden konserniyhteisöjen taloudellinen tila on edelleen heikko ja vaatii kaupunginhallituksen toimesta määrätietoista ja säännöllistä omistajaohjausta siihen kuuluvine tavoitteineen ja seurantaraportointeineen. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta ei ole konserniyhteisöjen ohjauksen ja raportoinnin osalta kattavasti noudatettu eikä hallituksen toimesta valvottu. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa yksityiskohtaisempia investointien projektikohtaisia toteutuma-analyysejä tasekirjaan. Kaupungin kiinteistöjen kuntokartoitus tulee saada aikaan hallitsemattoman investointija korjauskasauman ehkäisemiseksi. Maanvuokrausperiaatteet eivät ole vieläkään valmistuneet. Vesiliikelaitoksen osalta tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto on päätöksellään edellyttänyt kaupunginhallitusta tuomaan vesiliikelaitoksen lopullista organisointia ja toimintaedellytyksiä käsittelevä päätösehdotus käsiteltäväksi viimeistään syyskuussa TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI a) Strategiset tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian kokouksessaan (64 ). Samassa yhteydessä määriteltiin painopistealueet, strategiset tavoitteet, kriittiset menestystekijät ja mittarit. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että talousarviossa asetetut tavoitteet on ryhmitelty strategian mukaisiin tavoitteisiin, jolloin tavoitteet ovat johdettavissa strategiasta aikaisempaa selvemmin. Edelleen strategisista tavoitteista on johdettu avaintavoitteita, 4

5 joiden mitattavuuteen on suositeltavaa kiinnittää huomioita. Strategiassa arviointimittareina olevia asukas-/asiakastyytyväisyykyselyitä, palautteiden määrää ja sisältöä, henkilöstökyselyitä ja koulutuksien tarjoamista ja toteutumista ei ole huomioitu kovin laajasti tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa. Kyselyiden perusteella tehtyjä toimenpideohjelmia ei ole raportoitu. Painopiste: asiakas- ja kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyitä ei ole toteutettu tai niitä ei ole esitetty osana tavoitteiden toteutumisen arviointia. Muilta osin voidaan todeta, että viestintää kuntalaisiin päin on parannettu mm. infotilaisuuksilla ja esittämällä kaupunginvaltuuston kokouksia sähköisesti internetissä. Toisaalta tarkastuslautakunta esittää näkemyksenään, että kaupunginvaltuuston vuoden 2013 alussa hyväksymän strategian mukaiset strategiaa tarkentavat ohjelmat ovat pitkälti vielä laatimatta. Hyvinvointiohjelma, viestintäohjelma ja palveluverkkoselvitys ovat edelleen laatimatta. Painopiste: vetovoimaisuus ja kilpailukyky Asukasluku on säilynyt lähes ennallaan (vähennystä 26 henkilöä). Työttömyysaste 11,5 % on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna (11 %), mistä on koitunut kaupungille kasvavia kustannuksia. Uusien yritysten nettolisäys oli 42 yritystä. Talousarviossa avaintavoitteeksi asetettu uusien vuokra-asuntojen rakentaminen Loviisan keskustan alueelle ei ole toteutunut. Muiltakin osin vuokra-asuntotuotanto on ollut lähes olematonta. Myös rakennuspaikkoja on myyty vähän. Kaupungin elinkeinotoiminnan ja muutenkin kaupungin vetovoimaisuuden kehittämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Tarkastuslautakunnan mielestä toimenpiteet vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi eivät ole olleet riittäviä, esimerkkeinä Harmaakallio ja Sahaniemi. Myös kaavoituksen tulisi paremmin tukea kasvutavoitteita. Painopiste: henkilöstö ja johtaminen Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja luottamushenkilöiden yhteistyö- ja johtamisjärjestelmää koskevien strategisten tavoitteiden toteutumista on vaikea arvioida, koska henkilöstökyselyä tai luottamushenkilökyselyä ei ole tehty tilikauden aikana eikä edellisen tutkimuksen perusteella laadituista toimenpideohjelmista ole raportoitu. Kehityskeskusteluja on käyty ja koulutusta on annettu tilinpäätöksen tietojen mukaan, mutta näistäkään ei ole kerätty tilastollista tietoa, joten niiden määrää ja laatua on vaikea arvioida. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Strategian mukaista henkilöstöohjelmaa ei ole vieläkään tehty. Painopiste: talous Talouden tunnusluvut ovat huonontuneet edellisestä vuodesta, vaikka tilikauden tulos sataman yhtiöittämisen johdosta oli parempi. Henkilöstömäärä (ilman sivuvirkoja) asukasta kohti on 0,072 (edellisenä vuonna 0,074). Lainakanta asukasta kohti on edelleen maltillisella tasolla verrattuna koko maan keskiarvoon. Verotulot ja valtionosuudet ovat pienentyneet edellisestä vuodesta. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja kaupungin investointien 5

6 tulorahoitusprosentti on 13, mikä tarkoittaa, että investoinnit maksetaan lähinnä velkarahalla. Lainanhoitokate 1,1 on tyydyttävä (tulorahoitus riittää juuri lainojen hoitoon). Yhteenveto strategian toteutumisesta Strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi vaaditaan entistä tuloksellisempaa panostusta kaupungin elinkeinotoiminnan ja vetovoimaisuuden kehittämiseen. Kaupungin taloudellinen kehitys vaatii rakenteellisia muutoksia ja maltillista menokehitystä. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee, että asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt otetaan osaksi strategisten ja strategiasta johdettujen avaintavoitteiden arviointia. Strateginen ohjelmatyö olisi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan saatettava loppuun. Kaupungin strategia on ylin toimintaa ohjaava asiakirja, jota tulisi kaupungin päätöksenteossa noudattaa. b) Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja kaupungin talouden yleistila Loviisan kaupungin tilinpäätös toteutui vuonna 2014 sekä alkuperäistä että muutettua talousarviota huomattavasti parempana. Kaupungin tilinpäätöksen tulos on tilinpäätössiirtojen jälkeen peräti 6,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, vaikka alkuperäisen talousarvion budjetoitu alijäämä oli 1,79 miljoonaa euroa ja muutettu talousarvio noin 4,99 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä syntyi Loviisan sataman yhtiöittämisestä, mutta vaikka tulos oli reilusti ylijäämäinen, lähes kaikki talouden tunnusluvut heikkenivät edellisestä vuodesta (taulukko 1). Tarkastuslautakunta huomauttaa, että konsernitarkastelussa eliminoidaan se 6,8 miljoonan euron myyntivoitto, joka syntyi sataman yhtiöittämisestä. Näin ollen konsernin tulokseen ja kertyneeseen alijäämään asialla ei ole vaikutusta. Tämä on olennainen seikka, koska uudistuneen kuntalainsäädännön mukaan juuri konsernin yli- /alijäämäisyyttä tullaan pitämään keskeisenä talouden tasapainon mittarina. 6

7 Taulukko 1. Yleisten tavoitteiden toteutuminen (lähde: tilastokeskus/kuntien talouden tunnuslukuja vuodelta 2013 ja Loviisan kaupungin tilinpäätös vuonna 2014). Loviisan vuoden 2013 tunnusluvut verrattuna koko maan ja Uudenmaan kuntien keskiarvoihin Tunnusluku Koko maa Uusimaa Loviisa Loviisa Asukasluku Tuloveroprosentti 19,38 18,66 19,75 19,75 Verotulot, /asukas Valtionosuudet, /asukas Vuosikate, /asukas Vuosikate, % poistoista Investointien tulorahoitusprosentti Kassan riittävyys (pv) Lainakanta , /asukas Kertynyt ali-/ylijäämä, /asukas Suhteellinen 50,7 49,2 27,1 35,6 velkaantuneisuus, % Omavaraisuusaste, % 60, ,5 60,4 Konsernin lainakanta , /asukas Konsernin kertynyt yli- /alijäämä, /asukas Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota voimassa olevan taloussuunnitelman mukaiseen talouden kehitykseen. Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä tilinpäätöksessä 2014 on 16,2 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmassa alijäämää on suunniteltu syntyvän yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Kaupungin velkataakka vuoden 2017 lopussa olisi taloussuunnitelman sekä muiden nykytietojen perusteella yksinomaan kaupungilla noin 51 miljoonaa euroa. Tähän on lisättävä vesiliikelaitoksen arvioidut lainat, yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että konsernitaseessa on kumulatiivista alijäämää noin 1 miljoonan euron verran. Jatkossa, uudistuneen kuntalain perusteella, konsernin tasapainoista taloutta käytännössä edellytetään ja konsernitasolla syntynyttä kumulatiivista alijäämää tulisi kattaa. Konsernin velkamäärä on myös huomattava, ja kaupungin takaukset konserniyhteisöjen puolesta ovat lähes 9 miljoonaa euroa. Yllä esitetyn johdosta tarkastuslautakunta esittää, että talouden tasapainottamistoimenpiteitä tulee jatkossakin toteuttaa. Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty talousarvion taloutta koskevien sitovien erien toteutuminen. 7

8 Taulukko 2. Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman kaupunginvaltuustoon nähden sitovien erien toteutuminen Sitovien erien toteutuminen (kaupunki ilman liikelaitosta) Alkuperäinen Muutettu Toteutuma Poikkeama talousarvio talousarvio Vuosikate Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainanhoitokate 0,1 0,1 1,1 1,0 Investoinnit Investointien nettotalousarvio oli euroa, toteutuma oli euroa. Investointimenoissa ylitys johtui Loviisan sataman osakkeiden ostosta ja myynnistä. Sataman osakkeiden ostoon oli varattu talousarviossa euroa, toteutuma oli euroa, eli poikkeama oli euroa. Sataman myyntiä ei ollut budjetoitu ja siitä saatu tulo oli euroa (investointiosassa tulo euroa oli osakkeiden hankintameno, joka oli esitetty investointien tulorahoituksessa). Kaupunginvaltuusto on kuitenkin tehnyt yksilöidyn päätöksen sataman yhtiöittämiseen liittyvistä kaupoista, joten kyseessä on teknillisluonteinen poikkeama. Investoinneista jäi toteutumatta rahoituksen peruuntumisen johdosta Valkon troolisatama, johon oli varattu euroa. Samaan hankkeeseen oli varattu rahoitusosuutta euroa. Lisäksi rahoitusosuudet poikkesivat budjetoidusta suomenkielisen koulukeskuksen osalta. Rahoitusosuutta oli varattu euroa, josta tilikaudella saatiin euroa. Loput pitänee kuitenkin kirjata pääosin budjetoidun mukaisesti vuoden 2015 puolella. Rahoitus Pitkäaikaista lainaa otettiin euroa vähemmän kuin oli budjetoitu. Sen sijaan lyhytaikaista lainaa on nostettu ja lyhytaikaisten lainojen muutos tilikaudella oli euroa. Tämä oli kuitenkin perusteltua lyhytaikaisen lainan edullisen korkorakenteen johdosta. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin tilikaudella budjetoitua vähemmän. Nämä talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät ovat poikenneet huomattavasti budjetoidusta. Jos tilikauden aikana näyttää todennäköiseltä, että erät tulevat muuttumaan, tulisi näiden osalta tehdä tarvittavat talousarviomuutosesitykset jo tilikauden aikana. 8

9 Todettakoon kuitenkin, että kaupungin lainojen nettolisäykseksi vuodelle 2014 oli budjetoitu noin 14 miljoonaa euroa ja toteutunut lainojen nettolisäys oli 9,5 miljoonaa euroa, joten lainojen kokonaistoteutuma oli talousarvion mukainen. Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalouden toimintakatteeksi (käyttötalouden nettokustannukset) oli alun perin budjetoitu -88,5 miljoonaa euroa. Toteutuma oli -86,4 miljoonaa euroa, eli kokonaisuutena talousarvio alitettiin. Kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määräykset talousarvion määrärahojen sitovuudesta. Kaupunginvaltuustoon nähden sitova määrärahataso on käyttötalouden osalta ulkoinen toimintakate. Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty toteutuma kaupunginvaltuuston sitovuustasolla suhteessa talousarvioon (ulkoinen toimintakate, tuhatta euroa). Taulukko 3. Käyttötalouden toteutuminen (1 000 ) Käyttötalousosa Toimintakatteen toteutuminen Alkuperäinen Muutettu Toteuma Poikkeama Toteuma talousarvio talousarvio % Vaalit % Tarkastuslautakunta % Kaupunginvaltuusto % Kaupunginhallitus % Yleinen hallinto ja % konsernihallinto Perusturvakeskus % Sivistyskeskus % Tekninen keskus % Kaupunginvaltuuston sitovuustasolla käyttötalouden osalta ei ollut merkittäviä ylityksiä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen keskuksittain Talousarviossa on esitetty vastuualueittain toiminnallisia tavoitteita, jotka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt. Hyväksytty tavoite sitoo kaupungin hallintoelimiä. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että perusturvakeskuksen osalta tilinpäätöksen taulukot poikkeavat talousarvion muodosta. Talousarvioon on tehty muutoksia vuoden aikana. Yleinen hallinto ja konsernihallinto Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan hallintopalvelukeskuksen eri toiminnoille asetetut avaintavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Kehittämispalveluiden avaintavoite matkailijamäärä kasvaa Loviisan seudulla ja kilpailuasema matkailualueena vahvistuu ei toteutunut. Matkailijamäärä on laskenut. 9

10 Muutetuissa talousarvioraameissa pysyttiin. Tarkastuslautakunta toteaa, että kehittämispalveluille ei ole asetettu talousarviossa lainkaan sitovia tavoitteita. Perusturvakeskus Perusturvakeskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet ovat tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan pääosin toteutuneet. Perusturvakeskuksen osalta tilinpäätöksessä ja talousarviossa esitetyt taulukot poikkeavat toisistaan avaintavoitteiden osalta. Asiaan tulee tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kiinnittää huomiota. Perusturvakeskuksen hallinnon avaintavoite hyödyntää teknologiaa palveluissa ja toiminnassa ei kaikilta osin toteutunut. Toiminnanohjausjärjestelmän ja terveydenhuollon tilastojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt tälle vuodelle. Lasten ja nuorten palveluiden avaintavoite ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja siitä johdettu tavoitetaso kaikilla nuorilla on toisen asteen tutkinto ei ole toteutunut. Toimintakertomustietojen mukaan koulutustaso on edelleen Loviisassa koko maan keskiarvoa alhaisempi. Lastensuojelun sijaishuollon kilpailutusta ei toteutettu. Työikäisten palveluissa tavoite käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen määrä puolittuu ei toteutunut. Määrä on ollut edelleen korkealla tasolla. Tavoite potilaan vastuuttamisesta siten, että noin 25 % verenpaine-, kolesteroli-, astma- ja aikuisdiabetespotilaista siirtyy omahoitoon, ei toteutunut. Senioripalveluiden ulkoinen toimintakate ylitti talousarvion eurolla (2 %). Toimintakulut kasvoivat mm. henkilöstön sairauspoissaoloista johtuen. Muiden alueellisten palveluiden ulkoinen toimintakate ylittyi eurolla (3 %) johtuen erikoissairaanhoidon arvioitua suuremmista kustannuksista. Koska perusturvan osuus on 51 % kokonaiskustannuksista, sen rakenteellinen kehittäminen on erityisen tärkeää talouden tasapainottamisen kannalta. Sivistyskeskus Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan sivistyskeskukselle asetetut avaintavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Avaintavoite lisätään lukioiden houkuttelevuutta ja siitä johdettu mittari opiskelijamäärän kasvu ei ole toteutunut. Opiskelijamäärä laski vuoteen 2013 verrattuna. Vapaa-aikatoimen palvelut on tuotettu tavoitteiden mukaisesti. Talousarvioraameissa pysyttiin. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että sivistyslautakunnan ja sen jaostojen esittelijät ovat usein muuttaneet esityksiään kokouksissa. Tarkastuslautakunta 10

11 edellyttää sivistyslautakunnan ja sen jaostojen kokousasioiden perusteellisempaa ja laadukkaampaa valmistelua. Tekninen keskus Teknisen keskuksen hallinto-, talous- ja toimistopalveluiden tavoite sisäisten vuokrien laskennan ajantasaistamisesta ja laskennan muuttamisesta kiinteistökohtaiseksi ei toteutunut. Rakentamisen ja ylläpito-osaston tavoite katujen päällystämisestä yhteensä metriä ei toteutunut. Katuja päällystettiin metriä. Tarkastuslautakunnan mielestä tekninen keskus on tuottanut pääosin asianmukaisia palveluja kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Talousarvioraameissa pysyttiin. Rakentamisen ja ylläpidon toimintakate ylittyi eurolla (ylitys talousarvio/toteuma 0,4 %). Vesiliikelaitos Talousarviotavoitteiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että Loviisan Vesiliikelaitoksen tulee tavoitella tasapainoista tulosta vuosittain koko suunnitelmakaudella Tuottavuutta on lisättävä ja toimintoja edelleen aktiivisesti kehitettävä. Hinnankorotusten on oltava erittäin maltillisia. Liikelaitoksen tilikauden ali-/ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia oli euroa. Talousarviossa johtokuntaan nähden sitova tavoite oli euroa ylijäämäinen. Kokonaistulos oli poistoerokirjausten jälkeen ,09 euroa ylijäämäinen johtuen Loviisanseudun Vesi Oy:n ja vesiliikelaitoksen välisen laskutuksen korjauksesta. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta vain reilun prosentin, vaikka 3 %:n taksakorotus tehtiin vuoden alusta. Talousarviossa asetettu euron tavoite ei toteutunut. Kustannuksia ei pystytty sopeuttamaan riittävästi, jotta olisi päästy talousarvion tavoitteisiin. Kaupunginvaltuusto on asettanut talousarviossa vesiliikelaitokselle sitovaksi tavoitteeksi, että pitkäaikaisten lainojen lisäys on enintään 4 miljoonaa euroa. Vesiliikelaitos on tilikaudella nostanut 2 miljoonaa euroa lyhytaikaista lainaa, eli talousarviokehyksen mukaisesti. Investoinnit Vesiliikelaitoksen investointimenoista ( euroa) toteutui euroa. Investointimenojen toteutumisessa on poikkeamia eri hankkeissa, mutta tilinpäätöksessä ei ole esitetty kaikilta osin perusteita poikkeamille. Alavesisäiliön investointi jatkui vielä vuonna 2015, jonka johdosta kustannukset jäivät euroa talousarviota pienemmiksi. 11

12 4 HENKILÖSTÖ Vuoden 2014 aikana vakinaisen henkilöstön määrä kääntyi laskuun. Vakinaisia palvelussuhteita oli 20 vähemmän kuin vuonna Määräaikaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2014 aikana keskimäärin pienempi kuin vuonna Myös sivuvirkojen määrä oli aiempaa pienempi. Sairauspoissaolojen määrä pysyi kokonaisuutena tarkasteltuna samalla tasolla kuin Suhteutettuna henkilöstömäärään sairauspoissaolot olivat 13,0 työpäivää/työntekijä. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi hieman perusturvakeskuksessa sekä kehittämispalveluissa. Sairauspoissaolojen vähentämiseen on edelleen syytä panostaa. Henkilöstön muodollisen pätevyyden seurantaan keskuksittain tulisi kiinnittää huomiota. Henkilöstökyselyä ei tehty vuonna 2014, joten kyselyn tuloksia ei ole mahdollista hyödyntää tarkastuslautakunnan arvioinnissa. Edellisen kyselyn perusteella sovittujen kehityssuunnitelmien toteutumisesta ei ole raportoitu. Henkilöstön työtehtävien uudelleenorganisointiin ja työn tuottavuuden priorisointiin pitäisi tarkastuslautakunnan mielestä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kehityskeskustelujen päätetyn mukainen ja dokumentoitu läpivieminen kaikilla tasoilla organisaatiossa on keskeistä hyvän johtamiskulttuurin saavuttamiseksi. Henkilöstökyselyiden perusteella tulee luoda toimenpideohjelmia vastuualuekohtaisesti ja niiden edistymisestä on raportoitava osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan mielestä myös kaupunginjohtajalle tulee kehityskeskusteluissa asettaa konkreettiset ja mitattavat tavoitteet. Niiden toteutumista on säännöllisesti seurattava ja seuranta tulee dokumentoida. Tarkastuslautakunta suosittelee, että tulokset raportoidaan myös kaupunginhallitukselle vuosittain. 5 KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kuntalain 13.1 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen perusteista. Kaupunginvaltuusto asetti seuraavia konsernia koskevia tavoitteita vuodelle 2014: 1. Tytäryhteisöjen raportoinnin sisällyttäminen konserniraportointiin. Tavoite ei toteutunut. 2. Toimenpideohjelma kiinteistöyhtiöiden talouden tasapainottamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Tavoite ei toteutunut. 3. Palvelutalo Esplanadin aseman määrittely kaupunkikonserniin nähden. Tavoite toteutui. 4. Oy Loviisanseudun Veden ja Loviisan Vesiliikelaitoksen toimintojen yhdistäminen ja mahdollinen fuusio yhdeksi kokonaisuudeksi. Selvitys on saatu toimintakertomuksessa. 12

13 Vain palvelutalo Esplanadin asema suhteessa kuntakonserniin on selvitetty. Muilta osin voidaan katsoa, etteivät tavoitteet ole toteutuneet. Konserniraportoinnin järjestämistä kehitettiin, mutta haasteena oli kiinteistöyhtiöiden kirjanpitojen erilainen järjestämistapa. Konserniin kuuluvien kiinteistöyhtiöiden fuusioituminen olisi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan aiheellista toteuttaa. Tarkastuslautakunnan havaintojen perusteella kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta ei ole kattavasti noudatettu konserniraportoinnin osalta. Tarkastuslautakunta huomauttaa siitä, että kaupunginvaltuuston päätöksiä tulee konsernin hallinnossa ja valvonnassa noudattaa. Aikaisempien vuosien tapaan tarkastuslautakunta korostaa, että konserniyhteisöjen velvollisuus on toimittaa kaupungille tiettyihin ennalta määrättyihin ajankohtiin mennessä talousarviot ja tarkastetut tilinpäätökset kaikkine tilintarkastusraportteineen. Tätä myös kaupunginhallituksen kuuluu viime kädessä valvoa. Kaupungin edustajien ohjeistamiseen eri yhteisöissä ja heidän jälkiraportointiinsa kaupunginhallituksen tulee kiinnittää vakavaa huomiota. Lopuksi tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei Loviisan Satama Oy:lle ole lainkaan asetettu kuntalain määräämiä tavoitteita. 6 MUUT HAVAINNOT Vesiliikelaitoksen korvausvaatimus vesitornikysymyksessä on edelleen keskeneräinen. Aloitteiden käsittelyaika on edelleen liian pitkä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin valmiussuunnitelma tulisi julkisilta osin saattaa kaupunkilaisten tietoon. Työhyvinvointikyselyä ei tehty vuonna Kaupungin kehityksen kannalta tärkeiden etujen valvontaa valtiovallan ja yritysmaailman suuntaan tulisi tehostaa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että talousarvioissa ja toimintasuunnitelmissa on niukasti laadullisia tavoitteita. Valtuustotasolla päätettyjen toimenpiteiden selkeässä aikatauluttamisessa sekä päätetyissä aikatauluissa pysymisessä on havaittu selviä puutteita. Tarkastuslautakunta kehottaa kaupunginhallitusta kiinnittämään edellä mainittuun seikkaan erityistä huomiota. Tavoiteasetannan yhteydessä kuuluisi kiinnittää erityistä huomiota etenkin seuraaviin seikkoihin: - Kaupunkistrategian, alastrategioiden, tarkentavien ohjelmien ja talousarvion tavoitteiden keskinäinen yhdenmukaisuus. - Poikkihallinnolliset strategiset suunnitelmat - Toimintasuunnitelman o avaintavoitteiden määrittely ydintoimintoja kuvaaviksi o tavoitetason selkeys 13

14 o o o yksiselitteisyys avaintavoitteiden toteutuminen tavoitteita vastaavaksi tavoitteiden ja keinojen toteutumisen arviointi. - Arviointimittareiden ja kriteerien arviointi. 7 YHTEENVETO Vaikka Loviisan kaupungin tilinpäätös toteutui vuonna 2014 talousarviota parempana, tarkastuslautakunta huomauttaa, että konsernitarkastelussa eliminoidaan se 6,8 miljoonan euron myyntivoitto, joka syntyi sataman yhtiöittämisestä. Näin ollen asialla ei ole vaikutusta konsernin tulokseen ja kertyneeseen alijäämään. Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä tilinpäätöksessä 2014 on 16,2 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmassa alijäämää on suunniteltu syntyvän yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Kaupungin velkataakka vuoden 2017 lopussa olisi taloussuunnitelman ja muiden nykytietojen perusteella yksinomaan kaupungilla noin 51 miljoonaa euroa. Tähän on lisättävä konsernitasolla vesiliikelaitoksen arvioidut lainat, yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että konsernitaseessa on kumulatiivista alijäämää noin miljoonan euron verran. Jatkossa, uudistuneen kuntalain perusteella, konsernin tasapainoista taloutta käytännössä edellytetään ja konsernitasolla syntynyttä kumulatiivista alijäämää tulisi kattaa. Konsernin velkamäärä on myös huomattava ja kaupungin takaukset konserniyhteisöjen puolesta ovat melkein 9 miljoonaa euroa. Yllä esitetyn johdosta tarkastuslautakunta esittää, että talouden tasapainottamistoimenpiteitä käytännössä vaaditaan. Koska perusturvakeskuksen osuus on 51 % kokonaiskustannuksista, sen rakenteellinen kehittäminen on erityisen tärkeää talouden tasapainottamisen kannalta. Tarkastuslautakunta kehottaa edelleen keskuksia entistä selkeämmin kytkemään vuosittaiset talousarviotavoitteensa kaupungin strategiaan, asettamaan enemmän mitattavia tavoitteita ja tuomaan toimintakertomuksessa selkeästi esiin sen, miten tavoitteet toteutuivat ja, jos tavoite ei toteutunut, esittämään syyt poikkeamille. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen käytännön jalkauttaminen organisaatiossa on tarkastuslautakunnan mielestä keskeinen menestystekijä. Myös rahoitusja sijoitusriskien hallintaan tulee kiinnittää huomiota. Konserniohjauksen ja valvonnan edelleen kehittämiseen sekä ennen kaikkea voimassa olevan ohjeistuksen noudattamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kuntalakia ja kaupunginvaltuuston tekemiä päätöksiä asiassa noudatetaan. Henkilöstökysely on hyödyllinen vain jos sen tuloksien perusteella päätetään konkreettisista kehitystoimenpiteistä, joiden edistymistä seurataan ja joista raportoidaan osavuosikatsauksissa. Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta ja muita toimielimiä ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot tulevassa 14

15 taloussuunnittelussa vuodelle 2016, tilinpäätöksessä 2015 ja ennen kaikkea kaupungin vuoden 2015 hallinnon ja talouden hoitamisessa. Lopuksi tarkastuslautakunta toteaa että vuoden 2014 aikana on tapahtunut paljon kehitystä monella johtamisen osa-alueella. Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin viranhaltijoita myös hyvin kehittyneestä yhteistyöstä. 8. KEHITYSKOHDETAULUKKO Oheisessa taulukossa on lueteltu ne kohteet, joita tarkastuslautakunta esittää seurattaviksi. Mittarit, toimintasuunnitelmat ja toteutuma/kommentit on määriteltävä keskuksittain. Toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksien yhteydessä. Visuaalisuutta voidaan lisätä siten, että toteutumasarakkeessa käytetään väritäyttöä edistymisen mukaan. Lähtökohtaisesti väri on punainen. Keltaista väriä käytetään kun suunnitelmasta on sovittu ja vihreällä osoitetaan, että kohde on korjaantunut. HUOM! Vuosiluku 2013 kehityskohteen perässä tarkoittaa, että se on edellisen arviointikertomuksen huomioista huolimatta edelleen korjaamatta. Kehityskohde Vastuu Mittarit Toimintasuunnitelma Toteutuma/kommentti 2014 Yleinen hallinto ja konsernihallinto Konserniyhtiöiden ohjaus ja raportointi eivät toteudu konserniohjeen mukaisesti (2013). Investointien projektikohtaisia toteutuma-analyysejä tasekirjaan (2013). Maanvuokrausperiaatteiden laatiminen (2013). Vesitornin suunnittelukustannusten takaisinperintäprojektin loppuunsaattaminen (2013). Vesiliikelaitoksen organisointia ja toimintaedellytyksiä käsittelevä päätösehdotus. Hyvinvointiohjelman laatiminen. Toimenpideohjelma kiinteistöyhtiöiden talouden tasapainottamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Kiinteistöosakeyhtiöiden fuusioiminen. 15

16 Kehityskohde Vastuu Mittarit Toimintasuunnitelma Toteutuma/kommentti Viestintäohjelman laatiminen. Vuokra-asuntotuotanto ohjelman mukaiseksi (25 asuntoa/vuosi). Henkilöstökysely Henkilöstökyselyn tuloksista johdettu toimenpideohjelma ja siitä raportointi. Kehityskeskusteluista raportointi ja tilastointi Henkilöstöohjelman laatiminen. Tasapainottamistoimenpiteiden suunnittelu Tavoitteiden asettaminen satamayhtiölle Laadullisten tavoitteiden/mittareiden lisääminen talousarvioon Palveluverkkoselvityksen laatiminen Tytäryhteisöjen raportoinnin tehostaminen Poikkihallinnolliset strategiset suunnitelmat Perusturvakeskus (51 % kustannuksista) Osavuosi- ja tilinpäätösraportointi yhteneväksi talousarvion kanssa. Toiminnanohjausjärjestelmän ja terveydenhuollon tilastojärjestelmän käyttöönotto. Kaikille nuorille toisen asteen tutkinto. Käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen määrän puolittaminen. Organisaation kehitysohjelma rakenteellisten muutosten toteuttamiseksi. 16

17 Kehityskohde Vastuu Mittarit Toimintasuunnitelma Toteutuma/kommentti Sivistyskeskus (23 % kustannuksista) Toimenpiteet laadukkaamman kokousasioiden valmistelun toteuttamiseksi sivistyslautakunnassa ja sen jaostoissa. Tekninen keskus (12 % kustannuksista) Kiinteistöjen kuntokartoitus (2013). Sisäisten vuokrien laskennan ajantasaistaminen ja laskennan muuttaminen kiinteistökohtaiseksi. Henkilöstö Toimenpideohjelma sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Kaupunginjohtajasopimukseen mitattavat tavoitteet. 17

18 9 ALLEKIRJOITUKSET Loviisa Pertti Lohenoja puheenjohtaja Lisbeth Konttinen Kari Hagforsin varajäsen Raili Äijö Auli Lehto-Tähtinen Immo Stenberg jäsen jäsen jäsen Mari Ståhls jäsen Berndt-Gustaf Schauman jäsen 18

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Arviointikertomus 2011

Arviointikertomus 2011 LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2011 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta 24.5.2012 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet 3 b) Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2021 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot