LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2014 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

2 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 3 b) Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toimintamuodot... 3 c) Tilintarkastus EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN PERUSTEELLA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... 4 a) Strategiset tavoitteet... 4 b) Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja kaupungin talouden yleistila HENKILÖSTÖ KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN MUUT HAVAINNOT YHTEENVETO KEHITYSKOHDETAULUKKO ALLEKIRJOITUKSET

3 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 9. luvussa. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71. :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Lisäksi tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen, jossa lautakunta esittää arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudelta. b) Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toimintamuodot Kaupunginvaltuuston valitsemat tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä vuonna 2014: Tarkastuslautakunnan sihteerinä on lautakunnan päätöksen mukaan toiminut JHTTtilintarkastaja. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2014 tilintarkastukseen ja arviointiin liittyen neljä kertaa vuonna 2014 ja 6 kertaa vuonna Tarkastuslautakunta on toimintavuonna perehtynyt kaupungin toimintoihin ja talouteen kuulemalla viranhaltijoita ja ennalta sovitun työnjaon mukaisesti muuten tutustumalla kaupungin eri toimintoihin. Lisäksi tarkastuslautakunta on tehtävänsä suorittamiseksi perehtynyt hallintotoimielinten pöytäkirjoihin, vuosien 2014 ja 2015 talousarvioihin, vuosien taloussuunnitelmaan, vuoden 2014 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä tilintarkastuksen raportteihin. 3

4 c) Tilintarkastus Saatettuaan työohjelmansa loppuun, tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen. Loviisan kaupungin vuoden 2014 tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT Krister Rehn. Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelman toteuttamisesta. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle väliraportin tarkastuskautena tehdyistä tarkastuksista sekä tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastuksen loppuraportin. Tarkastusten tuloksista on raportoitu myös kaupungin johdolle. 2 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN PERUSTEELLA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Tarkastuslautakunnalle on esitetty keskusten vastineet vuoden 2013 arviointikertomuksen havainnoista. Tarkastuslautakunta toistaa vuoden 2014 arvioinnissaan seuraavaa: Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoiteasetantaan ja tavoitteiden mitattavuuteen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Eräiden konserniyhteisöjen taloudellinen tila on edelleen heikko ja vaatii kaupunginhallituksen toimesta määrätietoista ja säännöllistä omistajaohjausta siihen kuuluvine tavoitteineen ja seurantaraportointeineen. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta ei ole konserniyhteisöjen ohjauksen ja raportoinnin osalta kattavasti noudatettu eikä hallituksen toimesta valvottu. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa yksityiskohtaisempia investointien projektikohtaisia toteutuma-analyysejä tasekirjaan. Kaupungin kiinteistöjen kuntokartoitus tulee saada aikaan hallitsemattoman investointija korjauskasauman ehkäisemiseksi. Maanvuokrausperiaatteet eivät ole vieläkään valmistuneet. Vesiliikelaitoksen osalta tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto on päätöksellään edellyttänyt kaupunginhallitusta tuomaan vesiliikelaitoksen lopullista organisointia ja toimintaedellytyksiä käsittelevä päätösehdotus käsiteltäväksi viimeistään syyskuussa TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI a) Strategiset tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian kokouksessaan (64 ). Samassa yhteydessä määriteltiin painopistealueet, strategiset tavoitteet, kriittiset menestystekijät ja mittarit. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että talousarviossa asetetut tavoitteet on ryhmitelty strategian mukaisiin tavoitteisiin, jolloin tavoitteet ovat johdettavissa strategiasta aikaisempaa selvemmin. Edelleen strategisista tavoitteista on johdettu avaintavoitteita, 4

5 joiden mitattavuuteen on suositeltavaa kiinnittää huomioita. Strategiassa arviointimittareina olevia asukas-/asiakastyytyväisyykyselyitä, palautteiden määrää ja sisältöä, henkilöstökyselyitä ja koulutuksien tarjoamista ja toteutumista ei ole huomioitu kovin laajasti tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa. Kyselyiden perusteella tehtyjä toimenpideohjelmia ei ole raportoitu. Painopiste: asiakas- ja kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyitä ei ole toteutettu tai niitä ei ole esitetty osana tavoitteiden toteutumisen arviointia. Muilta osin voidaan todeta, että viestintää kuntalaisiin päin on parannettu mm. infotilaisuuksilla ja esittämällä kaupunginvaltuuston kokouksia sähköisesti internetissä. Toisaalta tarkastuslautakunta esittää näkemyksenään, että kaupunginvaltuuston vuoden 2013 alussa hyväksymän strategian mukaiset strategiaa tarkentavat ohjelmat ovat pitkälti vielä laatimatta. Hyvinvointiohjelma, viestintäohjelma ja palveluverkkoselvitys ovat edelleen laatimatta. Painopiste: vetovoimaisuus ja kilpailukyky Asukasluku on säilynyt lähes ennallaan (vähennystä 26 henkilöä). Työttömyysaste 11,5 % on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna (11 %), mistä on koitunut kaupungille kasvavia kustannuksia. Uusien yritysten nettolisäys oli 42 yritystä. Talousarviossa avaintavoitteeksi asetettu uusien vuokra-asuntojen rakentaminen Loviisan keskustan alueelle ei ole toteutunut. Muiltakin osin vuokra-asuntotuotanto on ollut lähes olematonta. Myös rakennuspaikkoja on myyty vähän. Kaupungin elinkeinotoiminnan ja muutenkin kaupungin vetovoimaisuuden kehittämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Tarkastuslautakunnan mielestä toimenpiteet vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi eivät ole olleet riittäviä, esimerkkeinä Harmaakallio ja Sahaniemi. Myös kaavoituksen tulisi paremmin tukea kasvutavoitteita. Painopiste: henkilöstö ja johtaminen Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja luottamushenkilöiden yhteistyö- ja johtamisjärjestelmää koskevien strategisten tavoitteiden toteutumista on vaikea arvioida, koska henkilöstökyselyä tai luottamushenkilökyselyä ei ole tehty tilikauden aikana eikä edellisen tutkimuksen perusteella laadituista toimenpideohjelmista ole raportoitu. Kehityskeskusteluja on käyty ja koulutusta on annettu tilinpäätöksen tietojen mukaan, mutta näistäkään ei ole kerätty tilastollista tietoa, joten niiden määrää ja laatua on vaikea arvioida. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Strategian mukaista henkilöstöohjelmaa ei ole vieläkään tehty. Painopiste: talous Talouden tunnusluvut ovat huonontuneet edellisestä vuodesta, vaikka tilikauden tulos sataman yhtiöittämisen johdosta oli parempi. Henkilöstömäärä (ilman sivuvirkoja) asukasta kohti on 0,072 (edellisenä vuonna 0,074). Lainakanta asukasta kohti on edelleen maltillisella tasolla verrattuna koko maan keskiarvoon. Verotulot ja valtionosuudet ovat pienentyneet edellisestä vuodesta. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja kaupungin investointien 5

6 tulorahoitusprosentti on 13, mikä tarkoittaa, että investoinnit maksetaan lähinnä velkarahalla. Lainanhoitokate 1,1 on tyydyttävä (tulorahoitus riittää juuri lainojen hoitoon). Yhteenveto strategian toteutumisesta Strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi vaaditaan entistä tuloksellisempaa panostusta kaupungin elinkeinotoiminnan ja vetovoimaisuuden kehittämiseen. Kaupungin taloudellinen kehitys vaatii rakenteellisia muutoksia ja maltillista menokehitystä. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee, että asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt otetaan osaksi strategisten ja strategiasta johdettujen avaintavoitteiden arviointia. Strateginen ohjelmatyö olisi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan saatettava loppuun. Kaupungin strategia on ylin toimintaa ohjaava asiakirja, jota tulisi kaupungin päätöksenteossa noudattaa. b) Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja kaupungin talouden yleistila Loviisan kaupungin tilinpäätös toteutui vuonna 2014 sekä alkuperäistä että muutettua talousarviota huomattavasti parempana. Kaupungin tilinpäätöksen tulos on tilinpäätössiirtojen jälkeen peräti 6,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, vaikka alkuperäisen talousarvion budjetoitu alijäämä oli 1,79 miljoonaa euroa ja muutettu talousarvio noin 4,99 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä syntyi Loviisan sataman yhtiöittämisestä, mutta vaikka tulos oli reilusti ylijäämäinen, lähes kaikki talouden tunnusluvut heikkenivät edellisestä vuodesta (taulukko 1). Tarkastuslautakunta huomauttaa, että konsernitarkastelussa eliminoidaan se 6,8 miljoonan euron myyntivoitto, joka syntyi sataman yhtiöittämisestä. Näin ollen konsernin tulokseen ja kertyneeseen alijäämään asialla ei ole vaikutusta. Tämä on olennainen seikka, koska uudistuneen kuntalainsäädännön mukaan juuri konsernin yli- /alijäämäisyyttä tullaan pitämään keskeisenä talouden tasapainon mittarina. 6

7 Taulukko 1. Yleisten tavoitteiden toteutuminen (lähde: tilastokeskus/kuntien talouden tunnuslukuja vuodelta 2013 ja Loviisan kaupungin tilinpäätös vuonna 2014). Loviisan vuoden 2013 tunnusluvut verrattuna koko maan ja Uudenmaan kuntien keskiarvoihin Tunnusluku Koko maa Uusimaa Loviisa Loviisa Asukasluku Tuloveroprosentti 19,38 18,66 19,75 19,75 Verotulot, /asukas Valtionosuudet, /asukas Vuosikate, /asukas Vuosikate, % poistoista Investointien tulorahoitusprosentti Kassan riittävyys (pv) Lainakanta , /asukas Kertynyt ali-/ylijäämä, /asukas Suhteellinen 50,7 49,2 27,1 35,6 velkaantuneisuus, % Omavaraisuusaste, % 60, ,5 60,4 Konsernin lainakanta , /asukas Konsernin kertynyt yli- /alijäämä, /asukas Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota voimassa olevan taloussuunnitelman mukaiseen talouden kehitykseen. Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä tilinpäätöksessä 2014 on 16,2 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmassa alijäämää on suunniteltu syntyvän yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Kaupungin velkataakka vuoden 2017 lopussa olisi taloussuunnitelman sekä muiden nykytietojen perusteella yksinomaan kaupungilla noin 51 miljoonaa euroa. Tähän on lisättävä vesiliikelaitoksen arvioidut lainat, yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että konsernitaseessa on kumulatiivista alijäämää noin 1 miljoonan euron verran. Jatkossa, uudistuneen kuntalain perusteella, konsernin tasapainoista taloutta käytännössä edellytetään ja konsernitasolla syntynyttä kumulatiivista alijäämää tulisi kattaa. Konsernin velkamäärä on myös huomattava, ja kaupungin takaukset konserniyhteisöjen puolesta ovat lähes 9 miljoonaa euroa. Yllä esitetyn johdosta tarkastuslautakunta esittää, että talouden tasapainottamistoimenpiteitä tulee jatkossakin toteuttaa. Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty talousarvion taloutta koskevien sitovien erien toteutuminen. 7

8 Taulukko 2. Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman kaupunginvaltuustoon nähden sitovien erien toteutuminen Sitovien erien toteutuminen (kaupunki ilman liikelaitosta) Alkuperäinen Muutettu Toteutuma Poikkeama talousarvio talousarvio Vuosikate Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainanhoitokate 0,1 0,1 1,1 1,0 Investoinnit Investointien nettotalousarvio oli euroa, toteutuma oli euroa. Investointimenoissa ylitys johtui Loviisan sataman osakkeiden ostosta ja myynnistä. Sataman osakkeiden ostoon oli varattu talousarviossa euroa, toteutuma oli euroa, eli poikkeama oli euroa. Sataman myyntiä ei ollut budjetoitu ja siitä saatu tulo oli euroa (investointiosassa tulo euroa oli osakkeiden hankintameno, joka oli esitetty investointien tulorahoituksessa). Kaupunginvaltuusto on kuitenkin tehnyt yksilöidyn päätöksen sataman yhtiöittämiseen liittyvistä kaupoista, joten kyseessä on teknillisluonteinen poikkeama. Investoinneista jäi toteutumatta rahoituksen peruuntumisen johdosta Valkon troolisatama, johon oli varattu euroa. Samaan hankkeeseen oli varattu rahoitusosuutta euroa. Lisäksi rahoitusosuudet poikkesivat budjetoidusta suomenkielisen koulukeskuksen osalta. Rahoitusosuutta oli varattu euroa, josta tilikaudella saatiin euroa. Loput pitänee kuitenkin kirjata pääosin budjetoidun mukaisesti vuoden 2015 puolella. Rahoitus Pitkäaikaista lainaa otettiin euroa vähemmän kuin oli budjetoitu. Sen sijaan lyhytaikaista lainaa on nostettu ja lyhytaikaisten lainojen muutos tilikaudella oli euroa. Tämä oli kuitenkin perusteltua lyhytaikaisen lainan edullisen korkorakenteen johdosta. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin tilikaudella budjetoitua vähemmän. Nämä talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät ovat poikenneet huomattavasti budjetoidusta. Jos tilikauden aikana näyttää todennäköiseltä, että erät tulevat muuttumaan, tulisi näiden osalta tehdä tarvittavat talousarviomuutosesitykset jo tilikauden aikana. 8

9 Todettakoon kuitenkin, että kaupungin lainojen nettolisäykseksi vuodelle 2014 oli budjetoitu noin 14 miljoonaa euroa ja toteutunut lainojen nettolisäys oli 9,5 miljoonaa euroa, joten lainojen kokonaistoteutuma oli talousarvion mukainen. Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalouden toimintakatteeksi (käyttötalouden nettokustannukset) oli alun perin budjetoitu -88,5 miljoonaa euroa. Toteutuma oli -86,4 miljoonaa euroa, eli kokonaisuutena talousarvio alitettiin. Kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määräykset talousarvion määrärahojen sitovuudesta. Kaupunginvaltuustoon nähden sitova määrärahataso on käyttötalouden osalta ulkoinen toimintakate. Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty toteutuma kaupunginvaltuuston sitovuustasolla suhteessa talousarvioon (ulkoinen toimintakate, tuhatta euroa). Taulukko 3. Käyttötalouden toteutuminen (1 000 ) Käyttötalousosa Toimintakatteen toteutuminen Alkuperäinen Muutettu Toteuma Poikkeama Toteuma talousarvio talousarvio % Vaalit % Tarkastuslautakunta % Kaupunginvaltuusto % Kaupunginhallitus % Yleinen hallinto ja % konsernihallinto Perusturvakeskus % Sivistyskeskus % Tekninen keskus % Kaupunginvaltuuston sitovuustasolla käyttötalouden osalta ei ollut merkittäviä ylityksiä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen keskuksittain Talousarviossa on esitetty vastuualueittain toiminnallisia tavoitteita, jotka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt. Hyväksytty tavoite sitoo kaupungin hallintoelimiä. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että perusturvakeskuksen osalta tilinpäätöksen taulukot poikkeavat talousarvion muodosta. Talousarvioon on tehty muutoksia vuoden aikana. Yleinen hallinto ja konsernihallinto Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan hallintopalvelukeskuksen eri toiminnoille asetetut avaintavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Kehittämispalveluiden avaintavoite matkailijamäärä kasvaa Loviisan seudulla ja kilpailuasema matkailualueena vahvistuu ei toteutunut. Matkailijamäärä on laskenut. 9

10 Muutetuissa talousarvioraameissa pysyttiin. Tarkastuslautakunta toteaa, että kehittämispalveluille ei ole asetettu talousarviossa lainkaan sitovia tavoitteita. Perusturvakeskus Perusturvakeskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet ovat tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan pääosin toteutuneet. Perusturvakeskuksen osalta tilinpäätöksessä ja talousarviossa esitetyt taulukot poikkeavat toisistaan avaintavoitteiden osalta. Asiaan tulee tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kiinnittää huomiota. Perusturvakeskuksen hallinnon avaintavoite hyödyntää teknologiaa palveluissa ja toiminnassa ei kaikilta osin toteutunut. Toiminnanohjausjärjestelmän ja terveydenhuollon tilastojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt tälle vuodelle. Lasten ja nuorten palveluiden avaintavoite ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja siitä johdettu tavoitetaso kaikilla nuorilla on toisen asteen tutkinto ei ole toteutunut. Toimintakertomustietojen mukaan koulutustaso on edelleen Loviisassa koko maan keskiarvoa alhaisempi. Lastensuojelun sijaishuollon kilpailutusta ei toteutettu. Työikäisten palveluissa tavoite käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen määrä puolittuu ei toteutunut. Määrä on ollut edelleen korkealla tasolla. Tavoite potilaan vastuuttamisesta siten, että noin 25 % verenpaine-, kolesteroli-, astma- ja aikuisdiabetespotilaista siirtyy omahoitoon, ei toteutunut. Senioripalveluiden ulkoinen toimintakate ylitti talousarvion eurolla (2 %). Toimintakulut kasvoivat mm. henkilöstön sairauspoissaoloista johtuen. Muiden alueellisten palveluiden ulkoinen toimintakate ylittyi eurolla (3 %) johtuen erikoissairaanhoidon arvioitua suuremmista kustannuksista. Koska perusturvan osuus on 51 % kokonaiskustannuksista, sen rakenteellinen kehittäminen on erityisen tärkeää talouden tasapainottamisen kannalta. Sivistyskeskus Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan sivistyskeskukselle asetetut avaintavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Avaintavoite lisätään lukioiden houkuttelevuutta ja siitä johdettu mittari opiskelijamäärän kasvu ei ole toteutunut. Opiskelijamäärä laski vuoteen 2013 verrattuna. Vapaa-aikatoimen palvelut on tuotettu tavoitteiden mukaisesti. Talousarvioraameissa pysyttiin. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että sivistyslautakunnan ja sen jaostojen esittelijät ovat usein muuttaneet esityksiään kokouksissa. Tarkastuslautakunta 10

11 edellyttää sivistyslautakunnan ja sen jaostojen kokousasioiden perusteellisempaa ja laadukkaampaa valmistelua. Tekninen keskus Teknisen keskuksen hallinto-, talous- ja toimistopalveluiden tavoite sisäisten vuokrien laskennan ajantasaistamisesta ja laskennan muuttamisesta kiinteistökohtaiseksi ei toteutunut. Rakentamisen ja ylläpito-osaston tavoite katujen päällystämisestä yhteensä metriä ei toteutunut. Katuja päällystettiin metriä. Tarkastuslautakunnan mielestä tekninen keskus on tuottanut pääosin asianmukaisia palveluja kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Talousarvioraameissa pysyttiin. Rakentamisen ja ylläpidon toimintakate ylittyi eurolla (ylitys talousarvio/toteuma 0,4 %). Vesiliikelaitos Talousarviotavoitteiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että Loviisan Vesiliikelaitoksen tulee tavoitella tasapainoista tulosta vuosittain koko suunnitelmakaudella Tuottavuutta on lisättävä ja toimintoja edelleen aktiivisesti kehitettävä. Hinnankorotusten on oltava erittäin maltillisia. Liikelaitoksen tilikauden ali-/ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia oli euroa. Talousarviossa johtokuntaan nähden sitova tavoite oli euroa ylijäämäinen. Kokonaistulos oli poistoerokirjausten jälkeen ,09 euroa ylijäämäinen johtuen Loviisanseudun Vesi Oy:n ja vesiliikelaitoksen välisen laskutuksen korjauksesta. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta vain reilun prosentin, vaikka 3 %:n taksakorotus tehtiin vuoden alusta. Talousarviossa asetettu euron tavoite ei toteutunut. Kustannuksia ei pystytty sopeuttamaan riittävästi, jotta olisi päästy talousarvion tavoitteisiin. Kaupunginvaltuusto on asettanut talousarviossa vesiliikelaitokselle sitovaksi tavoitteeksi, että pitkäaikaisten lainojen lisäys on enintään 4 miljoonaa euroa. Vesiliikelaitos on tilikaudella nostanut 2 miljoonaa euroa lyhytaikaista lainaa, eli talousarviokehyksen mukaisesti. Investoinnit Vesiliikelaitoksen investointimenoista ( euroa) toteutui euroa. Investointimenojen toteutumisessa on poikkeamia eri hankkeissa, mutta tilinpäätöksessä ei ole esitetty kaikilta osin perusteita poikkeamille. Alavesisäiliön investointi jatkui vielä vuonna 2015, jonka johdosta kustannukset jäivät euroa talousarviota pienemmiksi. 11

12 4 HENKILÖSTÖ Vuoden 2014 aikana vakinaisen henkilöstön määrä kääntyi laskuun. Vakinaisia palvelussuhteita oli 20 vähemmän kuin vuonna Määräaikaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2014 aikana keskimäärin pienempi kuin vuonna Myös sivuvirkojen määrä oli aiempaa pienempi. Sairauspoissaolojen määrä pysyi kokonaisuutena tarkasteltuna samalla tasolla kuin Suhteutettuna henkilöstömäärään sairauspoissaolot olivat 13,0 työpäivää/työntekijä. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi hieman perusturvakeskuksessa sekä kehittämispalveluissa. Sairauspoissaolojen vähentämiseen on edelleen syytä panostaa. Henkilöstön muodollisen pätevyyden seurantaan keskuksittain tulisi kiinnittää huomiota. Henkilöstökyselyä ei tehty vuonna 2014, joten kyselyn tuloksia ei ole mahdollista hyödyntää tarkastuslautakunnan arvioinnissa. Edellisen kyselyn perusteella sovittujen kehityssuunnitelmien toteutumisesta ei ole raportoitu. Henkilöstön työtehtävien uudelleenorganisointiin ja työn tuottavuuden priorisointiin pitäisi tarkastuslautakunnan mielestä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kehityskeskustelujen päätetyn mukainen ja dokumentoitu läpivieminen kaikilla tasoilla organisaatiossa on keskeistä hyvän johtamiskulttuurin saavuttamiseksi. Henkilöstökyselyiden perusteella tulee luoda toimenpideohjelmia vastuualuekohtaisesti ja niiden edistymisestä on raportoitava osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan mielestä myös kaupunginjohtajalle tulee kehityskeskusteluissa asettaa konkreettiset ja mitattavat tavoitteet. Niiden toteutumista on säännöllisesti seurattava ja seuranta tulee dokumentoida. Tarkastuslautakunta suosittelee, että tulokset raportoidaan myös kaupunginhallitukselle vuosittain. 5 KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kuntalain 13.1 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen perusteista. Kaupunginvaltuusto asetti seuraavia konsernia koskevia tavoitteita vuodelle 2014: 1. Tytäryhteisöjen raportoinnin sisällyttäminen konserniraportointiin. Tavoite ei toteutunut. 2. Toimenpideohjelma kiinteistöyhtiöiden talouden tasapainottamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Tavoite ei toteutunut. 3. Palvelutalo Esplanadin aseman määrittely kaupunkikonserniin nähden. Tavoite toteutui. 4. Oy Loviisanseudun Veden ja Loviisan Vesiliikelaitoksen toimintojen yhdistäminen ja mahdollinen fuusio yhdeksi kokonaisuudeksi. Selvitys on saatu toimintakertomuksessa. 12

13 Vain palvelutalo Esplanadin asema suhteessa kuntakonserniin on selvitetty. Muilta osin voidaan katsoa, etteivät tavoitteet ole toteutuneet. Konserniraportoinnin järjestämistä kehitettiin, mutta haasteena oli kiinteistöyhtiöiden kirjanpitojen erilainen järjestämistapa. Konserniin kuuluvien kiinteistöyhtiöiden fuusioituminen olisi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan aiheellista toteuttaa. Tarkastuslautakunnan havaintojen perusteella kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta ei ole kattavasti noudatettu konserniraportoinnin osalta. Tarkastuslautakunta huomauttaa siitä, että kaupunginvaltuuston päätöksiä tulee konsernin hallinnossa ja valvonnassa noudattaa. Aikaisempien vuosien tapaan tarkastuslautakunta korostaa, että konserniyhteisöjen velvollisuus on toimittaa kaupungille tiettyihin ennalta määrättyihin ajankohtiin mennessä talousarviot ja tarkastetut tilinpäätökset kaikkine tilintarkastusraportteineen. Tätä myös kaupunginhallituksen kuuluu viime kädessä valvoa. Kaupungin edustajien ohjeistamiseen eri yhteisöissä ja heidän jälkiraportointiinsa kaupunginhallituksen tulee kiinnittää vakavaa huomiota. Lopuksi tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei Loviisan Satama Oy:lle ole lainkaan asetettu kuntalain määräämiä tavoitteita. 6 MUUT HAVAINNOT Vesiliikelaitoksen korvausvaatimus vesitornikysymyksessä on edelleen keskeneräinen. Aloitteiden käsittelyaika on edelleen liian pitkä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin valmiussuunnitelma tulisi julkisilta osin saattaa kaupunkilaisten tietoon. Työhyvinvointikyselyä ei tehty vuonna Kaupungin kehityksen kannalta tärkeiden etujen valvontaa valtiovallan ja yritysmaailman suuntaan tulisi tehostaa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että talousarvioissa ja toimintasuunnitelmissa on niukasti laadullisia tavoitteita. Valtuustotasolla päätettyjen toimenpiteiden selkeässä aikatauluttamisessa sekä päätetyissä aikatauluissa pysymisessä on havaittu selviä puutteita. Tarkastuslautakunta kehottaa kaupunginhallitusta kiinnittämään edellä mainittuun seikkaan erityistä huomiota. Tavoiteasetannan yhteydessä kuuluisi kiinnittää erityistä huomiota etenkin seuraaviin seikkoihin: - Kaupunkistrategian, alastrategioiden, tarkentavien ohjelmien ja talousarvion tavoitteiden keskinäinen yhdenmukaisuus. - Poikkihallinnolliset strategiset suunnitelmat - Toimintasuunnitelman o avaintavoitteiden määrittely ydintoimintoja kuvaaviksi o tavoitetason selkeys 13

14 o o o yksiselitteisyys avaintavoitteiden toteutuminen tavoitteita vastaavaksi tavoitteiden ja keinojen toteutumisen arviointi. - Arviointimittareiden ja kriteerien arviointi. 7 YHTEENVETO Vaikka Loviisan kaupungin tilinpäätös toteutui vuonna 2014 talousarviota parempana, tarkastuslautakunta huomauttaa, että konsernitarkastelussa eliminoidaan se 6,8 miljoonan euron myyntivoitto, joka syntyi sataman yhtiöittämisestä. Näin ollen asialla ei ole vaikutusta konsernin tulokseen ja kertyneeseen alijäämään. Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä tilinpäätöksessä 2014 on 16,2 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmassa alijäämää on suunniteltu syntyvän yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Kaupungin velkataakka vuoden 2017 lopussa olisi taloussuunnitelman ja muiden nykytietojen perusteella yksinomaan kaupungilla noin 51 miljoonaa euroa. Tähän on lisättävä konsernitasolla vesiliikelaitoksen arvioidut lainat, yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että konsernitaseessa on kumulatiivista alijäämää noin miljoonan euron verran. Jatkossa, uudistuneen kuntalain perusteella, konsernin tasapainoista taloutta käytännössä edellytetään ja konsernitasolla syntynyttä kumulatiivista alijäämää tulisi kattaa. Konsernin velkamäärä on myös huomattava ja kaupungin takaukset konserniyhteisöjen puolesta ovat melkein 9 miljoonaa euroa. Yllä esitetyn johdosta tarkastuslautakunta esittää, että talouden tasapainottamistoimenpiteitä käytännössä vaaditaan. Koska perusturvakeskuksen osuus on 51 % kokonaiskustannuksista, sen rakenteellinen kehittäminen on erityisen tärkeää talouden tasapainottamisen kannalta. Tarkastuslautakunta kehottaa edelleen keskuksia entistä selkeämmin kytkemään vuosittaiset talousarviotavoitteensa kaupungin strategiaan, asettamaan enemmän mitattavia tavoitteita ja tuomaan toimintakertomuksessa selkeästi esiin sen, miten tavoitteet toteutuivat ja, jos tavoite ei toteutunut, esittämään syyt poikkeamille. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen käytännön jalkauttaminen organisaatiossa on tarkastuslautakunnan mielestä keskeinen menestystekijä. Myös rahoitusja sijoitusriskien hallintaan tulee kiinnittää huomiota. Konserniohjauksen ja valvonnan edelleen kehittämiseen sekä ennen kaikkea voimassa olevan ohjeistuksen noudattamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kuntalakia ja kaupunginvaltuuston tekemiä päätöksiä asiassa noudatetaan. Henkilöstökysely on hyödyllinen vain jos sen tuloksien perusteella päätetään konkreettisista kehitystoimenpiteistä, joiden edistymistä seurataan ja joista raportoidaan osavuosikatsauksissa. Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta ja muita toimielimiä ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot tulevassa 14

15 taloussuunnittelussa vuodelle 2016, tilinpäätöksessä 2015 ja ennen kaikkea kaupungin vuoden 2015 hallinnon ja talouden hoitamisessa. Lopuksi tarkastuslautakunta toteaa että vuoden 2014 aikana on tapahtunut paljon kehitystä monella johtamisen osa-alueella. Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin viranhaltijoita myös hyvin kehittyneestä yhteistyöstä. 8. KEHITYSKOHDETAULUKKO Oheisessa taulukossa on lueteltu ne kohteet, joita tarkastuslautakunta esittää seurattaviksi. Mittarit, toimintasuunnitelmat ja toteutuma/kommentit on määriteltävä keskuksittain. Toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksien yhteydessä. Visuaalisuutta voidaan lisätä siten, että toteutumasarakkeessa käytetään väritäyttöä edistymisen mukaan. Lähtökohtaisesti väri on punainen. Keltaista väriä käytetään kun suunnitelmasta on sovittu ja vihreällä osoitetaan, että kohde on korjaantunut. HUOM! Vuosiluku 2013 kehityskohteen perässä tarkoittaa, että se on edellisen arviointikertomuksen huomioista huolimatta edelleen korjaamatta. Kehityskohde Vastuu Mittarit Toimintasuunnitelma Toteutuma/kommentti 2014 Yleinen hallinto ja konsernihallinto Konserniyhtiöiden ohjaus ja raportointi eivät toteudu konserniohjeen mukaisesti (2013). Investointien projektikohtaisia toteutuma-analyysejä tasekirjaan (2013). Maanvuokrausperiaatteiden laatiminen (2013). Vesitornin suunnittelukustannusten takaisinperintäprojektin loppuunsaattaminen (2013). Vesiliikelaitoksen organisointia ja toimintaedellytyksiä käsittelevä päätösehdotus. Hyvinvointiohjelman laatiminen. Toimenpideohjelma kiinteistöyhtiöiden talouden tasapainottamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Kiinteistöosakeyhtiöiden fuusioiminen. 15

16 Kehityskohde Vastuu Mittarit Toimintasuunnitelma Toteutuma/kommentti Viestintäohjelman laatiminen. Vuokra-asuntotuotanto ohjelman mukaiseksi (25 asuntoa/vuosi). Henkilöstökysely Henkilöstökyselyn tuloksista johdettu toimenpideohjelma ja siitä raportointi. Kehityskeskusteluista raportointi ja tilastointi Henkilöstöohjelman laatiminen. Tasapainottamistoimenpiteiden suunnittelu Tavoitteiden asettaminen satamayhtiölle Laadullisten tavoitteiden/mittareiden lisääminen talousarvioon Palveluverkkoselvityksen laatiminen Tytäryhteisöjen raportoinnin tehostaminen Poikkihallinnolliset strategiset suunnitelmat Perusturvakeskus (51 % kustannuksista) Osavuosi- ja tilinpäätösraportointi yhteneväksi talousarvion kanssa. Toiminnanohjausjärjestelmän ja terveydenhuollon tilastojärjestelmän käyttöönotto. Kaikille nuorille toisen asteen tutkinto. Käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen määrän puolittaminen. Organisaation kehitysohjelma rakenteellisten muutosten toteuttamiseksi. 16

17 Kehityskohde Vastuu Mittarit Toimintasuunnitelma Toteutuma/kommentti Sivistyskeskus (23 % kustannuksista) Toimenpiteet laadukkaamman kokousasioiden valmistelun toteuttamiseksi sivistyslautakunnassa ja sen jaostoissa. Tekninen keskus (12 % kustannuksista) Kiinteistöjen kuntokartoitus (2013). Sisäisten vuokrien laskennan ajantasaistaminen ja laskennan muuttaminen kiinteistökohtaiseksi. Henkilöstö Toimenpideohjelma sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Kaupunginjohtajasopimukseen mitattavat tavoitteet. 17

18 9 ALLEKIRJOITUKSET Loviisa Pertti Lohenoja puheenjohtaja Lisbeth Konttinen Kari Hagforsin varajäsen Raili Äijö Auli Lehto-Tähtinen Immo Stenberg jäsen jäsen jäsen Mari Ståhls jäsen Berndt-Gustaf Schauman jäsen 18

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 VALTIMON KUNTA 1 (5) Tarkastuslautakunta 19.5.2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1 Tilintarkastuksen toteuttaminen Valtimon kunnan vuosien 2013 17 hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 75 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.05.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS 77 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 78 60 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 18.01.2017, klo 12:00-14:39 Paikka Tammerkoski istuntosali, 2. kerros Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Läsnäolo-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot