Kolme vuotta ja 300 projektia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolme vuotta ja 300 projektia"

Transkriptio

1 Kolme vuotta ja 300 projektia Trafix ympäristöjärjestelmä skissistä suunnitelmaksi Kestävä liikkuminen Kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu

2 PÄÄKIRJOITUS sisältö 4 Trafix Tie ympäristöjärjestelmään 6 Kestävä liikkuminen 8 Kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu ja tulevaisuus 10 Skissistä suunnitelmaksi 12 Trafix ja tulevaisuuden ammattilaiset 14 Kolme vaihtotarinaa 16 Trafixin yhteistyökumppanit 18 Trafix Jukolassa 20 Kolme vuotta ja 300 projektia 22 Valokuvakilpailun palkitut Trafix Oy on vuonna 2007 perustettu liikennealan suunnittelutoimisto. Ydinosaamistamme on kaupunkialueiden, keskusta-alueiden ja kaavoituksen liikennesuunnittelu liikenteen ja liikkumisen hallinta, liikenteen ja liikkumisen ohjaus joukkoliikennesuunnittelu ja matkustaja informaatio pysäköintisuunnittelu ja pysäköinnin ohjaus Edellisiä tukevat osaamisalueemme ovat liikenteen toimivuustarkastelut, liikenne-ennusteet, pyöräilyn ja kävelyn suunnittelu opastus ja viitoitus, työnaikaiset liikenne-järjestelyt liikenteen vaikutusten arviointi, liikenteen meluselvitykset Trafix Oy Upseerinkatu Espoo Tekstit: Trafix Oy Valokuvat: Tuula Ylikorpi Osoitelähde: Trafixin asiakasrekisteri 2010 Kolme vuotta on vierähtänyt yrityksemme perustamisesta ja voi vain ihmetellä, kuinka nopeasti aika on kulunut. Samalla on ehtinyt paljon tapahtua. Perustamisen jälkeen yrityksellämme on ollut noin 350 toimeksiantoa lähes sadalle asiakkaalle. Henkilömäärämme on kasvanut alun tusinasta hieman yli kahteenkymmeneen. Kasvun takana ovat opiskelijat niin teknillisestä korkeakoulusta kuin ammattikorkeakouluista, joissa olemme myös käyneet aktiivisesti opettamassa ja pitämässä esitelmiä. Kolmen vuoden aikana olemme oppineet, että yrityksen tärkeimmät menestys tekijät ovat motivoituneet työntekijät ja toimiva yhteistyöverkosto. Jos nämä ovat kunnossa, myös asiakas saa laadukkaita palveluja. Haluamme tässä ensimmäisessä lehdessämme valottaa tapaamme toimia ja nostaa esille asioita, jotka koemme tulevaisuudessa tärkeiksi. Taitto ja layout: Design Reform Oy Juhani Bäckström toimitusjohtaja 02 trafix-sanomat

3 AMMATTILAISET Trafix Tie ympäristöjärjestelmään Valokuvakilpailun satoa Kuvaaja: Jouni Ikäheimo Markus Holm Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Markus Holm on vuonna 2006 valmistunut liikennetekniikan DI sivuaineenaan Ympäristöstrategiat ja teknologian arviointi. Holm työskentelee pääosin joukkoliikenteen parissa, sekä liikenteen toimivuuteen ja mallintamiseen liittyvissä työtehtävissä. Työssään hän on käyttää pääasiassa EMME3-, Synchro-, Paramics- ja Mapinfo-ohjelmistoja. Trafixin perustamisesta lähtien, on kahvipöydässä käyty enenevissä määrin ympäristöaiheisia keskusteluja. Valtamedian otsikoissa ympäristövaikutukset ja ilmastonmuutos aiheina ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Kirjoitushetken yhtenä suurimpana puheenaiheena on energiaverouudistus. Perusliiketoiminnan vakiintuessa raiteilleen on käynyt selväksi, että Trafixin on korkea aika järjestäytyä ympäristöasioiden huomioimisessa. Alkuvuodesta 2010 otettiin ratkaiseva askel, kun Markus Holm valittiin ympäristöjärjestelmän vastuuhenkilöksi ja hän sai samalla ensimmäisen tehtävän Trafixilla tulee olla ympäristöjärjestelmä käytössä vuoden 2010 loppuun mennessä ja sen tulee olla sertifioituna vuoden 2011 aikana! Kahvipöytäkeskusteluista järjestelmäksi Ensimmäisinä askeleina järjestelmän toteuttamisessa määriteltiin, miten yritys vaikuttaa ympäristöön ja miten näitä vaikutuksia voitaisiin hallita? On selvää, että Trafixissa on jo tehty perusasioita, joita kaikissa toimistoissa kai nykypäivänä tehdään: lajitellaan biojäte, sammutetaan valot huoneista, tulostetaan kaksipuoleisia tulosteita jne. Nämä kirjattiin järjestelmään ja luotiin kirjalliset toimintaohjeet, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Suurin ympäristövaikutuksemme liittyy ehdottomasti projekteissa tehtyihin suunnitteluratkaisuihin. Tehtyjen suunnitelmien potentiaaliset vaikutukset ympäristöön ovat merkittävyydeltään täysin eri mittaluokassa toimistotyöskentelyyn verrattuna. Päätimme, että projektitoiminta on sisällytettävä järjestelmään. Valistunut suunnittelija Ei ole tarkoituksenmukaista eikä edes mahdollista saada tarkasti selville, kuinka ympäristöystävällisiä tai ekotehokkaita suunnitelmia Trafix tekee muihin taloihin verrattuna. Kuitenkin suunnittelutoiminta haluttiin osaksi järjestelmää, koska juuri tätä kautta pienehköllä liikennesuunnittelutoimistolla on mahdollisuus oikeasti vaikuttaa. Kuinka ympäristö järjestelmässä sitten voidaan käsitellä abstrakteja asioita uskottavasti? Uskomme, että pitkäjänteisen ja säännöllisen kouluttautumisen kautta suunnittelu toimintaamme tulee integroitumaan tietynlainen automaattinen ympäristövai kutusten karkea arviointi yhtä luontevana osana kuin siihen nykyisin sisältyy taloudellisten, toiminnallisten ja turvallisuuteen liittyvien tekijöiden arviointi. Kehittymistä ympäristöasioissa tullaan seuraamaan laatujärjestelmään liittyvien asiakaskyselyjen avulla. Parhaillaan osallistumme ohjausryhmän jäsenenä ja liikenteen asiantuntijana Tekesin rahoittaman ECOCITY EVALUATOR-työkalun toteuttamiseen. Työkalun avulla on tarkoitus pystyä antamaan nopeaa ja oikeaa tietoa erilaisten ratkaisujen taloudellisista ja ekologisista seurauksista. ECOCITY EVALUATOR -työkalu perustuu professori Eero Paloheimon kehittämään ns. kaksiulotteisen allokaation teoriaan. Työkalun avulla käyttäjä pystyy vertailemaan erilaisten mahdollisten ratkaisujen ekologisia seurauksia niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Riku Nevala Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Riku Nevalalla on usean vuoden kokemus pro jekti päällikön, suunnittelijan ja tutkijan tehtä vissä erilaissa liikennealan projekteissa. Erityis osaamisalueina ovat liikenteen mallinnus, liikenteen mikrosimulointi ja toimivuustarkastelut. Nevala on toiminut myös useissa erityyp pisissä joukko liikenteen suunnittelu- ja selvitysprojekteissa sekä muiden aihealueiden liikenteellisissä selvitysprojekteissa. 04 trafix-sanomat

4 AMMATTILAISET Kestävä Liikkumisen ja liikenteen ympäristönäkökulmat ovat olleet viime aikoina toistuvasti esillä. Kestävien liikkumis muotojen rooli on vahvistunut liikenne järjestelmässä ja sen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuksien kasvattamissekä autoriippuvuuden vähentämistavoitteet tukevat tätä kehitystä. liikkuminen Kestävä liikkuminen on monitahoinen kokonaisuus, jota ei tule nähdä kulkumuotojen vastakkain asetteluna, vaan vaihtoehtojen tarjoamisena erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Keskeistä on matkaketjuajattelu ja multimodaalisuus. Päivittäisessä suunnittelutyössä luodaan edellytyksiä kestäville liikkumisvalinnoille ja painotetaan ratkaisuja, jotka tukevat liikkumismuotoja niille otollisissa ympäristöissä. Euroopan merkittävimmissä pyöräilykaupungeissa liikkujan ensisijainen syy käyttää polkupyörää ei useinkaan ole ympäristöystävällisyys tai terveellisyys, vaan pyöräilyn ylivoimainen helppous ja kätevyys tietyillä matkoilla. Projektiesimerkkejä Lahden kaupungille laaditun keskustan kehittämisen ideasuunnitelmassa liikkumista tarkasteltiin kokonaisuutena. Kestävällä liikkumisella oli keskeinen rooli ideasuunnitelmassa, jossa esitettiin mm. matkakeskuksen toteuttamista sekä keskustan pääväylän toteut tamista pyöräily- ja kävelypainotteisena joukkoliikennekatuna. Sekä polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunni telmassa että liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelmassa esitetyillä ratkaisuilla pyritään tehostamaan matkaketjujen toimivuutta sekä lisäämään joukkoliikenteen kilpailukykyä henkilöautoliikenteeseen nähden. Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa esitettiin pyöräkaappien ja lukittavien säilytystilojen toteuttamista asemille ja pysäkeille. Staattisen tiedon lisäksi ajantasaisen tiedon merkitys reitin ja kulkutavan valinnan sekä matkan ennakoitavuuden kannalta korostui puolestaan liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelmassa. Tekniikan kehittyessä liityntäpysäköintipaikan tai pyöräkaapin varaaminen etukäteen saattaa olla mahdollista, mikä tekee liikkumisesta entistäkin joustavampaa ja vähemmän stressaavaa. Suunnittelun keinoin kestävästä liikkumisesta voidaan tehdä sujuvaa ja houkuttelevaa." pyöräilijät verkottuvat Parhaillaan käynnissä olevassa Pyöräily ja sosiaalinen media -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan pyöräilijöiden yhteisöllinen nettipalvelu. Tavoitteena on verkottaa pyöräilijät keskenään ja linkittää käyttäjien tuottama tieto olemassa oleviin kevyen liikenteen reittioppaisiin. Käyttäjillä on aktiivinen rooli palvelun sisällön tuottajina, mutta he pääsevät myös osallistumaan palvelun suunnitteluun. Hanke on osa Liikenneviraston ja LVM:n rahoittamaa liikkumisen ohjauksen ohjelmaa Leena Gruzdaitis Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Leena Gruzdaitis on vuonna 2005 Teknillisestä korkeakoulusta valmistunut liikennetekniikan diplomi-insinööri. Gruzdaitis toimii liikennesuunnittelijana Trafixissa. Hän on työskennellyt erilaisissa liikenteen suunnittelu- ja selvitystöissä, jotka ovat viimeaikoina painottuneet yhä enemmän joukkoliikenteen ja pyöräilyn alueelle. Hänen erityisosaamisensa liittyy liikenteen toimivuus- ja vaikutustarkastelujen lisäksi liikenneturvallisuuteen ja liikennekäyttäytymiseen. Liikennepsykologian sivuaineopinnoista on peräisin hänen poikkitieteellinen ja käyttäjälähtöinen näkökulmansa, jota hän hyödyntää aktiivisesti työssään. Kilometrikisa Trafix Oy osallistui 6-henkisellä joukkueellaan kesällä 2010 kilometrikisaan. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen jne. välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrinsä ylös ja kartuttavat oman joukkueensa kilometrisaldoa. Tarkoituksena oli polkea koko joukkueen voimin kesän aikana ( ) mahdollisimman paljon. Joukkueemme polki kisan aikana kaikkiaan huikeat km. Mikäli tämä kilometrimäärä olisi kuljettu pyörän sijaan autolla, bensaa olisi kulunut 304 l ja hiilidioksidipäästöt olisivat olleet 759 kg. Kaikkiaan kilometrikisassa poljettiin lähes 8,5 miljoonaa kilometriä osallistujan voimin. 06 trafix-sanomat

5 AMMATTILAISET Matti Keränen Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu ja tulevaisuus Liikennesuunnittelu on yhdyskunnan suunnittelua. Väyliä ei voi erottaa muusta maailmasta omaksi, erilliseksi palasekseen. Liikennesuunnittelijan on kyettävä näkemään tämä kokonaisuus ja ymmärrettävä, mikä on oleellista. Kaupunkien suunnittelu on liikenteen ja maankäytön yhdistämistä. Toimintojen vaatimat tilat ja niiden sijoittumisen suunnittelu on monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaa. Liikennepalveluiden tuottamiseen käytettävät varat eivät tulevaisuudessa lisäänny. Lisääntyvän liikenteen haittojen hallinta on kyettävä tekemään niukemmilla resursseilla. Olemassa olevia verkostoja on pystyttävä hyödyntämään paremmin. Kaupunkien liikennemäärät kasvavat. Liikenteen ongelmat pahenevat. Harvoille uusille väylille tulee niin paljon liikennettä kuin niille mahtuu. Ruuhkautumista ei kyetä poistamaan tekemällä massiivisia moottoritietasoisia väyliä kaupunkeihin. ratkaisun avaimet Liikenteellistä toimivuutta ei paranneta rakentamalla enemmän kaistoja ja ramppeja, vaan pyrkimällä maankäytön kannalta verkollisesti tasapainoisiin ratkaisuihin. Kaupunkiliikenteen hallinta ja hillintä tarvitsee monentasoisia ja samanaikaisia toimenpiteitä. Liikenneverkon ominaisuuksia pitäisi voida tarkastella avoimin silmin, esimerkiksi nopeusrajoitusten alentaminen voisi parantaa olemassa olevan verkon kapasiteettia. Miksi kaupunkialueilla pitää pystyä ajamaan autolla yli seitsemänkympin nopeutta? Holistisen liikennesuunnittelun perusajatuksia on kaikkien kulkutapojen vahvuuksien hyödyntäminen. Autottomat alueet ovat kulkijoille erittäin miellyttäviä ympäristöjä. Matti Keräsellä on pitkäaikainen kokemus liikenne suunnittelun, liikenteeseen liittyvien tutkimus ten, liikenteen ennustamisen ja liikenteen vai kutusten aihepiireistä. Hän on toiminut projektipäällikkönä laajoissa projekteissa ja osallistunut asiantuntijana tutkimushankkeisiin ja vaikutusselvityksiin. Hän on ollut mukana useissa suunnitteluhankkeissa liikenteen vaikutusten ja hankkeiden kannattavuuden arvioinnin asiantuntijana. Hänellä on pitkä kokemus liikenneennusteiden, liikenneanalyysien ja järjestelmäanalyysien laatimisessa. Keräsellä on myös laaja kokemus liikenteen ympäristöhaittojen arvioinnissa ja on perehtynyt erityisesti ilman laatu- ja meluvaikutusten arviointiin. Keränen on osallistunut vastuullisena partnerina useisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Juho Kero Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Juho Keron erikoisalaa ovat erilaiset kaupunkien ja keskustojen liikennesuunnitteluun liittyvät tehtävät. Lisäksi hän on ollut mukana suunnittelemassa pysäköintilaitoksia ja niiden hallintajärjes telmiä, joukkoliikenneterminaaleja ja niiden informaatio- ja opastusjärjestelmiä, työnaikaisia liikennejärjestelyjä ja huoltotiloja. Kerolla on myös kokemusta toteutuksen aikaisista valvontatehtävistä. 08 trafix-sanomat

6 Case Tikkurilan matkakeskus Skissistä suunnitelmaksi "Suunnittelua tehdään jatkuvasti enenevässä määrin tietokoneen äärellä suunnitteluohjelmistoilla, mallintamalla ja simuloimalla. Suunnitelmaratkaisujen pohdinta, vaihtoehtojen tutkiminen ja ns. grand design, jää helposti lähes kokonaan suunnitteluprosessista pois. Minusta kynä ja aivot ovat edelleen nopeimmat ja tehokkaimmat välineet, kun haetaan hyviä kokonaisratkaisuja." 2 Alustava lähes mittatarkka suunnitelmaluonnos laatumäärityksineen päätöksenteon ja tarkemman CAD-suunnittelun pohjaksi 3 Mittatarkka liikennesuunnitelma alueen ympäristön, 4 kunnallistekniikan, arkkitehtuurin ja maankäytön suunnittelun pohjaksi Ja lopputilanne voi olla jotain tällaista (havainnekuva Tikkurilan tulevasta asemasillasta, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy) 1 Toiminnallisia periaatehahmotelmia vapaalla kädellä ajatellen AMMATTILAISET Jouni Ikäheimo Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Jouni Ikäheimo toimii Trafixissa projektipäällikkönä ja liikennejärjestelyjen suunnittelun ja liikenteen vaikutusarviointien asiantuntijana. Hän on 23-vuotisella ammatillisella urallaan tehnyt taajamien ja kaupunkikeskustojen kehittämisen suunnittelua, alueiden ja terminaalien suunnittelua sekä erityyppisiä liikenteeseen, ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä selvityksiä ja vaikutusarviointeja. Erityisosaamisena hänellä on liikennejärjestelyjen ja niihin liittyvien ympäristöjen idea- ja layout-suunnittelu. Hän on erittäin tottunut työskentelemään eri ammattikuntien asiantuntijoiden kanssa. Ikäheimo toimii työnsä ohella liikennesuunnittelun tuntiopettajana Hämeen ammattikorkeakoulussa. 10 trafix-sanomat

7 esa OPISKELIJAT Nora jenny sakari Nimi: Jenny Rantamölö Oppilaitos: Hämeen ammattikorkeakoulu Koulutusohjelma: Liikennealan ko Suuntautumisvaihtoehto: Liikennesuunnittelu ja älykäsliikenne Kun aloitin työt, olin suorittanut lähes kaikki perusopinnot sekä joitakin ammattiainekursseja. Työssä olen päässyt käyttämään koulussa opittuja CADin ja Novapointin taitoja. Kaikki töissä opittu on ollut hyödyksi opinnoissa sekä päinvastoin. Nimi: Nora Kumpulainen Oppilaitos: Metropolia AMK Koulutusohjelma: Rakennustekniikan ko Suuntautumisvaihtoehto: Ympäristörakentaminen Töiden ja koulun yhteensovittaminen on ollut loppusuoralla olevien opintojen ja Trafixin joustavuuden ansiosta vaivatonta. Lisäksi olen voinut hyödyntää töitäni liittäen ne koulun työelämään sidottuihin kursseihin, kuten Projektityöt sekä Ammatillisen suuntautumisen projekti. Nimi: Sakari Lindholm Oppilaitos: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tutkinto-ohjelma: Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Pääaine: Liikenne- ja tietekniikka Sivuaine: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu Nimi: Esa Karvonen Oppilaitos: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tutkinto-ohjelma: Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Pääaine: Liikenne- ja tietekniikka Sivuaine: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu Lopullinen ymmärrys opintojen sisältöön tulee vasta käytännön työssä, ja toisaalta työtehtäviä helpottaa suuresti syyyhteyksien ja teoreettisen taustan hahmottaminen. Voisin todeta, että opintojen ja työskentelyn välinen synergia on kohdallani ollut korvaamattoman arvokasta. Aloitin opiskelemalla kalliorakentamista, mutta eri vaiheiden kautta ja kiinnostuksen herättyä alaa kohtaan pääaineekseni vaihtui Liikenne- ja tietekniikka. Työn ja opiskelun yhteen sovittaminen on ollut helppoa. Monilla kursseilla on myös ollut hyödyllistä käydä alan töissä samanaikaisesti. Trafix ja tulevaisuuden ammattilaiset Trafixissa työskentelee tällä hetkellä kuusi opiskelijaa vakituisessa työsuhteessa 2-3 päivänä viikossa opiskelujensa ohessa. Opiskelijat ovat eri opiskeluvaiheissa. Pisimpään töissä ollut tekee parhaillaan diplomityötään Uudenmaan ELY-keskuksen Trafixilta tilaamassa projektissa, kun nuorin on vasta opiskelujensa puolivälissä. Opiskelijoiden kohdalla ensimmäisenä periaatteenamme on, että yritys joustaa opiskelujen suhteen. Haluamme kaikkien meillä työskentelevien valmistuvan. Toisena periaatteena on, että opiskelijat pääsevät osallistumaan mahdollisimman laajasti erilaisiin projekteihin. Tämän mahdollistaa projektiemme suuri määrä ja erilaisuus. Kolmantena keskeisenä projektityöskentelyyn liittyvänä käytännön periaatteena on, että myös opiskelijat pääsevät mukaan projektikokouksiin. Tästä opiskelijat ovatkin antaneet hyvää palautetta. On paljon helpompaa hahmottaa projektin kokonaisuus, kun pääsee osallistumaan kokouksiin. Trafix on myös osallistunut aktiivisesti tulevaisuuden liikennesuunnittelijoiden koulutukseen. Henkilöstömme on osallistunut Hämeen Ammattikorkeakoulun vuonna 2009 alkaneen uuden liikennesuunnittelun koulutusohjelman suunnitteluun ja opetukseen. Aalto-yliopistossa olemme käyneet pitämässä luentoja liikennesuunnittelusta kaupunkisuunnittelun kansainvälisen jatkokoulutuksen kursseilla. 12 trafix-sanomat

8 AMMATTILAISET Kolme vaihtotarinaa Laura Tarja Pennanen: Kolme kuukautta konsulttina Sain viime keväänä mahdollisuuden päästä julkiselta puolelta kolmeksi kuukaudeksi lainaan konsultille. Tilaisuus päästä näkemään työntekoa pöydän toiselta puolelta oli mitä mainioin, koska olen ollut koko lyhyen työurani kaupungilla. Aluksi kaikki oli uutta ja erilaista. Projektien ja työskentelyn sisäistämiseen meni oma aikansa. Viimein kun alkoi tuntua, että homma alkaa pyöriä ja saan jotain konkreettista aikaan, kolme kuukautta täyttyi. Vaikka kokemus oli lyhyt, se kuitenkin opetti paljon. Uskon, että kokemuksesta on tulevaisuudessa hyötyä ja pystyn soveltamaan oppimaani jatkossa kaupungilla. Kokemus avarsi näkemystäni ja opin toisenlaisia työskentelytapoja. Mielestäni oli hyvä päästä näkemään työntekoa konsultin puolelta ja toivon, että kokemukseni pohjalta pystyn toimimaan paremmin myös töiden tilaajapuolella. Kokemus oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut ja suosittelen työkiertoa myös muillekin. Tosin kannattaa olla kauemmin kuin kolme kuukautta. Gröhn: Kevät opiskelijana Jäin keväällä 2010 opintovapaalle, jolloin sain hyvän mahdollisuuden panostaa opintoihini Aalto-yliopistossa. Olen valmistunut insinööriksi Helsingin ammattikorkeakoulusta vuonna 2005, mutta syksyllä 2007 päätin kuitenkin jatkaa opintojani teknisessä korkeakoulussa. Ammattikorkeakoulusta valmistuttuani mietin, että opinnot TKK:lla kiinnostaisi, mutta työelämä imaisi nopeasti mukaansa. Viimeisenä hakupäivänä laitoin paperit kiireellä menemään ja näin uusi opintaival sai alkunsa. Opiskelen nyt siis töiden ohella Aalto-yliopistossa pääaineena liikenne- ja tietekniikkaa. Nyt kun opiskelen toista tutkintoa, motivaatio on hyvin erilainen kuin ensimmäisellä kierroksella. Asiat, joita luennoilla käydään tuntuvat tutummilta ja vaadin opinnoistani myös jotain uutta ja innoittavaa. Pyrin haastamaan itseni uusiin asioihin. Diplomityön pyrin aloittamaa keväällä 2011, mikäli mielenkiintoinen aihe tulee vastaan. Tarkoitus olisi valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. Toimin Trafixilla nuorempana projektipäällikkönä ja suunnittelijana. Työhöni on kuulunut mm. kaupunkien ja keskustojen liikennesuunnitteluun liittyviä tehtäviä sekä meluselvityksiä. Toimin myös yrityksemme vastuullisena meluntorjunnan suunnittelijana. Ari Tuomainen: Virkamiehestä konsultiksi Kokemus oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut, suosittelen työkiertoa muillekin. " Trafixissa toimin nykyään projektipäällikkönä, mutta työurastani 18 vuotta toimin valtiolla entisten tiepiirien palveluksessa. Tiehallinnossa tehtäviini kuului suunnitteluttaa ja rakennuttaa automaatio- ja telematiikkajärjestelmiä. Vuonna 2004 jäin kuitenkin virkavapaalle ja menin tekemään telematiikan suunnitteluohjetta konsulttina. Virkavapaavuoden aikana ohjetyön ohella oli mahdollisuus osallistua erilasiin pysäköinti-, joukkoliikenne- ja matkustajainformaatiohankkeisiin. Ja niin kuin sanonta kuuluu, että anna pikkusormi, niin se vie koko käden, siirryin virkavapaan aikana konsultin tehtäviin aiottua syvemmälle ja olen yhä sillä tiellä. Virkamieskokemuksesta koen saaneeni merkittävää etua julkishallinnon projektien hoitamisessa, kun tuntee entuudestaan julkishallinnon toimintatavat. Varsinkin nykyisten Liikenneviraston ja ELY-keskusten henkilöstön tunteminen ympäri Suomen on helpottanut asioiden hoitamista. Konsulttivuosien aikana käsitys itse projektityön samankaltaisuudesta riippumatta, onko tilaajana vai konsulttina, on vain vahvistunut ja että yhteistyössä tilaajan kanssa yhteiseen päämäärään pyrkiminen on edelleenkin lähtökohta myös konsultin toiminnalle. 14 trafix-sanomat

9 Trafixin yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneiden merkitys on olennaista työssämme ja noin 70 %:ssa töistämme teemmekin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pää- tai alikonsulttina. Tästä syystä verkostoituminen eri alojen yritysten kanssa on meille tärkeää. Yhteistyökumppaneita meillä on rakennusurakoitsijasta muotoilijoihin. Jokainen projekti on uniikki ja vaatii aina sitä varten kootun asiantuntijaryhmän. Tästä kertoo se, että alikonsulttina saattaa projektissa olla vaikkapa henkilön firma tai pääkonsulttina yhden henkilön yritys. Kehä I Leppävaarassa palkittiin YIT Rakennus Oy:n Kehä I:n urakka vuoden infratyö maana. Tiehanke sijaitsee Espoon Leppävaarassa. Trafix on ollut mukana suunnittelemassa hankkeen telemaattisia järjestelmiä ja työnaikaisia liikennejärjestelyjä. Jäsenyydet Vuoden infratyömaana palkitun Kehä I Leppävaarassa -hankkeen suurimmat infrastruktuurin muutokset ovat Mestarintunneli, Mestarinsolmun eritasoliittymä tunnelin pohjoispuolella ja Vermonsolmun eritasoliittymä Turunväylällä. Lisäksi hankkeen toisessa urakassa parannetaan Leppävaaransolmun eritaso liittymää ja siihen liittyen Kehä I:n ja Turunväylän kaistajärjestelyjä. Perusteena palkinnolle Rakennuslehti mainitsee erityisesti onnistuneet liikennejärjestelyt vilkkaan liikenteen keskellä sekä työmaan johtajuuden. Myös muilla työmailla ongelmalliseksi koetun telematiikan saamista käyttökuntoon onnistuneesti on kehi tetty simulointien avulla. Telematiikalla ohjataan liikenneturvallisuutta Mestarintunnelissa. Lisäksi työmaa sai positiivista palautetta hyvästä tiedotuksesta ja nopeasta aikataulusta hanke on valmistumassa puoli vuotta etuajassa. ITS Finland ry. Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi, PTL (jaostot: kaupunkien liikenne, ITS) Pyöräilykuntien verkosto, Poljin ry. Liikkumisen ohjauksen verkosto, LIVE Elävä kaupunkikeskusta ry. Suomen Tieyhdistys ry. Suomen Paikallisliikenneliitto ry. Suomen Pysäköintiyhdistys ry. tiehankkeesta vuoden infratyömaa Jaana Kämäräinen Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Jaana Kämäräinen on ollut mukana Suomen suurimmissa telematiikkahankkeiden suunnittelutehtävissä. Trevor Harris Arkkitehtitoimiston Harris-Kjisik kanssa yhteistyötä on tehty Trafixin perustamisesta lähtien. Kolmevuotisen taipaleen aikana yhteistyö projekteja on ollut mm. Lahden keskustan suunnittelu, Kruunuvuoren silta, Kuninkaan kolmion bulevardi sekä erilaiset kilpailut. Tällä hetkellä merkittävin käynnissä oleva yhteistyöprojekti on Kotkan Hyvinvointipuiston suunnittelu. Vaikka Trafix on liikennealan suunnittelutoimisto, asioihin otetaan kuitenkin useampi näkökulma ja niitä tarkastellaan laaja-alaisesti. Tällöin suunnittelu palvelee liikenteen lisäksi koko yhteiskuntarakennetta. Mikko Myyryläinen Mikko Myyryläinen toimii YIT:n kiinteistöteknisten palvelujen kehityspäällikkönä. Hän on ollut mukana Kehä I Vallikallion tunnelin projektissa. Yhteistyö Trafixin kanssa alkoi noin kaksi ja puoli vuotta sitten juuri kyseisen projektin tiimoilta. Tunnelin telematiikan suunnittelu vaati erikoisosaamista ja yhteistyökumppaniksi valikoitui Trafix. Tärkeimpänä asiana yhteistyössä Myyryläinen pitää luotettavuutta. Yhteistyökumppanin on voitava luottaa siihen, että sen tarpeita on ymmärretty. On tärkeää, että konsultti löytää ideaalin, useasta eri näkökulmasta tarkastellun ratkaisun, jotta asetettu tavoite saavutetaan. Yhteistyötä on luvassa jatkossakin esim. Lahden Prisman hankkeessa pysäköintijärjestelyjen osalta. Janne Miettinen Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Janne Miettisellä on laajaalainen kokemus Suomen suurimpien telematiikkahankkeiden suunnittelun projektin vedosta, suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönottovaiheen testauksista.. Muutamia Yhteistyökumppaneita Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Arkkitehtitoimisto ALA Oy Arkkitehtitoimisto CJN Oy Arkkitehtitoimisto Davidsson & Tarkela Oy Arkkitehtitoimisto Harris&Kjisik Arkkitehtitoimisto HMV Oy Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy (Vahanen-Yhtiöt) Arkkitehtitoimisto JKMM Oy Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy Arkkitehtitoimisto Sarc Oy Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy Arkkitehtuuri- ja maisemasuunnittelu Nyman & Ristimäki Oy Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy Design Reform Edelman Group Oy Eriksson Arkkitehdit Oy Esko Rossi Oy Etteplan Oyj FCG Finavia Fundatec Oy (Vahanen-Yhtiöt) Gaia Group Oy Helin & Co Architects Indepro Oy Infotripla Oy Infrakonsultointi Henry Lindgren Oy Jussa Consulting Oy LandPro Oy Lectus Ky Liidea Oy Linea Oy LOCI-Maisema-arkkitehdit Logica Suomi Oy Luode Consulting Oy MA-Arkkitehdit Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy Masu Planning Aps, Denmark Matrex Oy Mespek Oy Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd. Peek Traffic Finland Oy Playa Arkkitehdit Oy Pontek Oy Pöyry Oy Ramboll Finland Oy Reconos Oy Sabik Oy Seasam House Oy SITO Oy Sponda Oy Strafica Oy Swarco Finland Oy Teleyritysverkot Oy Traficon Oy Vianova VR-Rata Oy WSP Finland Oy VTT YIT Kiinteistötekniikka Oy YIT Rakennus Oy Ympäristötutkimus Yrjölä Oy YSP/Imtech YTK Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus 16 trafix-sanomat

10 Trafix Jukolassa Jussi Borgenström Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Jussi Borgenströmin erikoisalaa ovat liikenteenhallinta, liikennetelematiikka ja työnaikaiset liikennejärjestelyt. Ennen konsulttina työskentelyä hän oli Uudemaan tiepiirin palveluksessa mm. liikennevalo- ja tievalaistustyömailla sekä liikennekeskuksessa eri telematiikkajärjestelmien kehittämistehtävissä. Borgenströmillä on laaja-alainen kokemus Suomen suurimpien telematiikkahankkeiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidon järjestämisestä. Harri Haantio Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Harri Haantio toimii Trafixissa liikennesuunnitteluryhmässä projektipäällikkönä ja liikennejärjestelyjen suunnittelun asiantuntijana. Hänellä on 19 vuoden kokemus kaupallisten kohteiden, aluekeskusten, liikenneterminaalien, tie- ja katujärjestelyjen suunnittelusta. Erityisosaamisena hänellä on pysäköintilaitosten ja -alueiden sekä niiden hallintajärjestelmien ja liikenteenohjauksen suunnittelu, huoltotilojen liikennesuunnittelu sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt. Maailman paras suunnistustapah tuma järjestettiin vuonna 2010 legendaarisessa Kytäjän korvessa Hyvinkäällä. Jukolan viestin järjestäminen on huikea urakka, etenkin Kytäjällä, kun kaikki toiminnot rakennettiin keskelle peltoja noin suunnistajan ja kisaturistin tarpeisiin. Organisaatio koostui useista eri valiokunnista ja yhteensä talkooväkeä oli hommissa yli 1500 henkeä. Trafixin osaaminen oli turvallisuusvaliokunnan alaisen liikenneryhmän käytössä. Suunnittelimme mm. tapahtumaopastuksen ja teimme mittavalle kiertotielle tarvittavat liikenteenohjaussuunnitelmat. Kiertotien suunnittelu oli haastava tehtävä, koska kilpailukeskus sijaitsi keskellä Kytäjäntietä ja koko tie piti sulkea useamman vuorokauden ajaksi. Lisäksi hoidimme lupa-asiat tieviranomaisten kanssa. Kytäjä-Jukolan liikennepäällikkö Timo Valkonen toteaakin, että Kytäjä-Jukolan liikenneryhmässä olivat lähes kaikki ns. maallikkojäseniä, mutta Trafixin kokemuksella ja asiantuntemuk sella laadittujen opastus- ja pysäköintisuunnitelmien ansiosta liikenne rullasi kisaviikonloppuna joustavasti. Viranomaislupien hoitaminen Trafixin kautta kevensi vastuuhenkilöiden työmäärää, joka jo muutenkin oli melkoinen. Vastuutehtävissä olleet Jukola-talkoolaiset saivat Trafixin ansiosta rutkasti lisäoppia tuleviinkin järjestelytehtäviin. Kilpailuviikonlopun aikana Borgenströmin Jussi vastasi henkilöautopysäköinnin ohjauksesta apunaan laaja talkoolaisten joukko. Ruuhkaisimpaan aikaan henkilöautojen pysäköinninohjauksessa oli n. 30 henkilöä ja yhteensä työvuoroja tehtiin n. 170 torstain ja sunnuntain välillä. Pysäköintisuunnitelmat laadittiin Ikäheimon Jounin, Haantion Harrin ja Trafixin nuorten suunnittelijoiden kanssa jo vuotta aiemmin, ja homma pyörikin mallikkaasti hyvien suunnitelmien ansiosta. HAASTATTELUSSA Huippusuunnistaja Topi Anjala Trafix teki yhteistyösopimuksen vuoden 2009 Suomen miesten ykkössuunnistajan Topi Anjalan kanssa. Odotuksena kaudelle 2010 oli Topilta erinomaisia suorituksia ja Trafixille näkyvyyttä alan piireissä paljon harrastetun lajin parissa. Kuvaaja: Jussi Borgenström Mikä oli tämän kauden paras hetki? Kausi alkoi lupaavasti, mutta sitten Kytäjällä Jukolan viestissä pamahti! Pari kilometriä ennen maalia Topi teloi nilkkansa siihen kuntoon, että loppukausi oli pilalla. Tuosta huolimatta Topi teki ankkuriosuuden toiseksi parhaan osuusajan. Topi, mikä on tämän hetken kunto, joko nilkka kestää täyspainoisen treenin? Jalka kestää jo hyvin harjoittelua. Osittain revennyt nivelside on parantunut. Akillesjänne muistuttaa vielä välillä tapahtuneesta, mutta ei haittaa menemistä. Toisenlaisesta lajista olisi saanut helpommin jopa ammatin. Mikä saa miehen tekemään töitä niin paljon kuin mitä huippu-urheilu edellyttää? Lajista tekee vaativan ja aikaa vievän se, että fyysisen harjoittelun lisäksi suunnistajan pitää analysoida jatkuvasti suorituksiaan, matkustaa harjoituspaikoille ja leireillä arvokilpailujen tyyppimaastoissa unohtamatta Jukolan viestin ankkuriosuus loukkaantumisesta huolimatta. Fyysinen vire oli loistava ja suunnistus sujui hienossa maastossa. Yksi parhaista suorituksistani. levon merkitystä. Huippu-urheilu ei ole vastenmielistä itsensä ruoskimista, vaan urheilijat lajista riippumatta nauttivat tekemisestään. Mitä yhtäläisyyksiä näet huippu-urheilun ja yrittäjyyden välillä? Molemmissa pitää olla vankka usko omaan yritysideaan ja siihen, että tulosta vielä syntyy. Niin urheilijan kuin yrityksen on oltava valmis ottamaan riskejä ja sopeutumaan muuttuviin markkinoihin. Vaihdoit insinööriopiskelut opettajankoulutukseen, insinöörinä on pakko kysyä, miksi noin teit? Opettajan työssä innostavat eniten työn monipuolisuus, mahdollisuus toteuttaa itseään ja vaikuttaa nuoriin. Kahta samanlaista työpäivää ei ole. Mikä on tavoitteesi suunnistajana? Stressata vähemmän ja nauttia enemmän. Mikä on seuraava tavoitteesi huipulla? MM-kilpailut 2013 Suomessa. 18 trafix-sanomat

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012 Kuntamuutos puhuttaa Hernesaari ja Helsingin kohteita FCG Consulting People 2/2012 1 3 Pääkirjoitus 4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? 6 Tuotepaletista tukea

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

toiveista totta Savossa rakennetaan

toiveista totta Savossa rakennetaan ia DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2011 Savossa rakennetaan toiveista totta Suururakoiden tarjouslaskenta on tiukkaa tiimityötä Ruotsin teitä mittaamassa Mauri I etsii kiskoviat Uusi liikenneministeri: Vähemmällä

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Jokainenhan tietää että litra on

Jokainenhan tietää että litra on [ilmoitus] että 95E bensan hinta vaihteli Suomessa Tiesitkö vuonna 2004 runsaasti? Alimmillaan se oli 0,989 euroa/l ja ylimmillään 1,345 euroa/l. että suurin osa kuluttajista teki ostopäätöksiä Tiesitkö

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan

Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan 1 www.solmukohdassa.fi Sis llys 3 Mene pidemmälle valitse teknillistieteellinen 4 Valitse oma huippualasi 8 8 syytä opiskella

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012. LAATU JA TESTAUS sivu 1

LAATU JA TESTAUS. Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012. LAATU JA TESTAUS sivu 1 LAATU JA TESTAUS Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012 LAATU JA TESTAUS sivu 1 S i s ä l t ö ä t u l e v i i n l e h t i i n Laatu ja testaus lehden tuleviin numeroihin kaivataan sisältöä. Ehkä juuri sinä

Lisätiedot

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä Circle Microsoft Circle Magazine nro 2/2012 Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä > AinaCom on kommunikaation ytimessä > Valmistaudu Kansallinen etätyöpäivä tulee > Talouden kasvu piilee

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

Sähköä. suhteessa. s.13. Työn pitää SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN. s.7. s.6. s.20. s.19

Sähköä. suhteessa. s.13. Työn pitää SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN. s.7. s.6. s.20. s.19 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2012 Logicalle kumppanuus on tärkeää s.7 Tilaajavastuulaki s.6 Työn pitää olla hauskaa! s.20 Sähköä suhteessa s.13 SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN s.19 PÄÄKIRJOITUS EILAKAISLAN

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti 2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti KOLUMNI Biblo on viestinnän ammattilaisille ja muille viestintää työkseen tekeville suunniteltu uusi verkkopalvelu ja kasvualusta

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäellä yritetään yhdessä

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäellä yritetään yhdessä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 3 /2010 / Kasarminmäellä yritetään yhdessä Tähän jutun nimi / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Innoste on Kymenlaakson

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT UUDET NETTISIVUT OVAT NYT AUKI! REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI ELOKUU/2011 PARTNERIT UUSI REALPROJEKTI Markku. Uudet tuulet, kokeneet osaajat Toimitusjohtaja Markku Hietala kuuluu neljän partnerin muodostamaan

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot