Kolme vuotta ja 300 projektia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolme vuotta ja 300 projektia"

Transkriptio

1 Kolme vuotta ja 300 projektia Trafix ympäristöjärjestelmä skissistä suunnitelmaksi Kestävä liikkuminen Kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu

2 PÄÄKIRJOITUS sisältö 4 Trafix Tie ympäristöjärjestelmään 6 Kestävä liikkuminen 8 Kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu ja tulevaisuus 10 Skissistä suunnitelmaksi 12 Trafix ja tulevaisuuden ammattilaiset 14 Kolme vaihtotarinaa 16 Trafixin yhteistyökumppanit 18 Trafix Jukolassa 20 Kolme vuotta ja 300 projektia 22 Valokuvakilpailun palkitut Trafix Oy on vuonna 2007 perustettu liikennealan suunnittelutoimisto. Ydinosaamistamme on kaupunkialueiden, keskusta-alueiden ja kaavoituksen liikennesuunnittelu liikenteen ja liikkumisen hallinta, liikenteen ja liikkumisen ohjaus joukkoliikennesuunnittelu ja matkustaja informaatio pysäköintisuunnittelu ja pysäköinnin ohjaus Edellisiä tukevat osaamisalueemme ovat liikenteen toimivuustarkastelut, liikenne-ennusteet, pyöräilyn ja kävelyn suunnittelu opastus ja viitoitus, työnaikaiset liikenne-järjestelyt liikenteen vaikutusten arviointi, liikenteen meluselvitykset Trafix Oy Upseerinkatu Espoo Tekstit: Trafix Oy Valokuvat: Tuula Ylikorpi Osoitelähde: Trafixin asiakasrekisteri 2010 Kolme vuotta on vierähtänyt yrityksemme perustamisesta ja voi vain ihmetellä, kuinka nopeasti aika on kulunut. Samalla on ehtinyt paljon tapahtua. Perustamisen jälkeen yrityksellämme on ollut noin 350 toimeksiantoa lähes sadalle asiakkaalle. Henkilömäärämme on kasvanut alun tusinasta hieman yli kahteenkymmeneen. Kasvun takana ovat opiskelijat niin teknillisestä korkeakoulusta kuin ammattikorkeakouluista, joissa olemme myös käyneet aktiivisesti opettamassa ja pitämässä esitelmiä. Kolmen vuoden aikana olemme oppineet, että yrityksen tärkeimmät menestys tekijät ovat motivoituneet työntekijät ja toimiva yhteistyöverkosto. Jos nämä ovat kunnossa, myös asiakas saa laadukkaita palveluja. Haluamme tässä ensimmäisessä lehdessämme valottaa tapaamme toimia ja nostaa esille asioita, jotka koemme tulevaisuudessa tärkeiksi. Taitto ja layout: Design Reform Oy Juhani Bäckström toimitusjohtaja 02 trafix-sanomat

3 AMMATTILAISET Trafix Tie ympäristöjärjestelmään Valokuvakilpailun satoa Kuvaaja: Jouni Ikäheimo Markus Holm Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Markus Holm on vuonna 2006 valmistunut liikennetekniikan DI sivuaineenaan Ympäristöstrategiat ja teknologian arviointi. Holm työskentelee pääosin joukkoliikenteen parissa, sekä liikenteen toimivuuteen ja mallintamiseen liittyvissä työtehtävissä. Työssään hän on käyttää pääasiassa EMME3-, Synchro-, Paramics- ja Mapinfo-ohjelmistoja. Trafixin perustamisesta lähtien, on kahvipöydässä käyty enenevissä määrin ympäristöaiheisia keskusteluja. Valtamedian otsikoissa ympäristövaikutukset ja ilmastonmuutos aiheina ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Kirjoitushetken yhtenä suurimpana puheenaiheena on energiaverouudistus. Perusliiketoiminnan vakiintuessa raiteilleen on käynyt selväksi, että Trafixin on korkea aika järjestäytyä ympäristöasioiden huomioimisessa. Alkuvuodesta 2010 otettiin ratkaiseva askel, kun Markus Holm valittiin ympäristöjärjestelmän vastuuhenkilöksi ja hän sai samalla ensimmäisen tehtävän Trafixilla tulee olla ympäristöjärjestelmä käytössä vuoden 2010 loppuun mennessä ja sen tulee olla sertifioituna vuoden 2011 aikana! Kahvipöytäkeskusteluista järjestelmäksi Ensimmäisinä askeleina järjestelmän toteuttamisessa määriteltiin, miten yritys vaikuttaa ympäristöön ja miten näitä vaikutuksia voitaisiin hallita? On selvää, että Trafixissa on jo tehty perusasioita, joita kaikissa toimistoissa kai nykypäivänä tehdään: lajitellaan biojäte, sammutetaan valot huoneista, tulostetaan kaksipuoleisia tulosteita jne. Nämä kirjattiin järjestelmään ja luotiin kirjalliset toimintaohjeet, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Suurin ympäristövaikutuksemme liittyy ehdottomasti projekteissa tehtyihin suunnitteluratkaisuihin. Tehtyjen suunnitelmien potentiaaliset vaikutukset ympäristöön ovat merkittävyydeltään täysin eri mittaluokassa toimistotyöskentelyyn verrattuna. Päätimme, että projektitoiminta on sisällytettävä järjestelmään. Valistunut suunnittelija Ei ole tarkoituksenmukaista eikä edes mahdollista saada tarkasti selville, kuinka ympäristöystävällisiä tai ekotehokkaita suunnitelmia Trafix tekee muihin taloihin verrattuna. Kuitenkin suunnittelutoiminta haluttiin osaksi järjestelmää, koska juuri tätä kautta pienehköllä liikennesuunnittelutoimistolla on mahdollisuus oikeasti vaikuttaa. Kuinka ympäristö järjestelmässä sitten voidaan käsitellä abstrakteja asioita uskottavasti? Uskomme, että pitkäjänteisen ja säännöllisen kouluttautumisen kautta suunnittelu toimintaamme tulee integroitumaan tietynlainen automaattinen ympäristövai kutusten karkea arviointi yhtä luontevana osana kuin siihen nykyisin sisältyy taloudellisten, toiminnallisten ja turvallisuuteen liittyvien tekijöiden arviointi. Kehittymistä ympäristöasioissa tullaan seuraamaan laatujärjestelmään liittyvien asiakaskyselyjen avulla. Parhaillaan osallistumme ohjausryhmän jäsenenä ja liikenteen asiantuntijana Tekesin rahoittaman ECOCITY EVALUATOR-työkalun toteuttamiseen. Työkalun avulla on tarkoitus pystyä antamaan nopeaa ja oikeaa tietoa erilaisten ratkaisujen taloudellisista ja ekologisista seurauksista. ECOCITY EVALUATOR -työkalu perustuu professori Eero Paloheimon kehittämään ns. kaksiulotteisen allokaation teoriaan. Työkalun avulla käyttäjä pystyy vertailemaan erilaisten mahdollisten ratkaisujen ekologisia seurauksia niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Riku Nevala Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Riku Nevalalla on usean vuoden kokemus pro jekti päällikön, suunnittelijan ja tutkijan tehtä vissä erilaissa liikennealan projekteissa. Erityis osaamisalueina ovat liikenteen mallinnus, liikenteen mikrosimulointi ja toimivuustarkastelut. Nevala on toiminut myös useissa erityyp pisissä joukko liikenteen suunnittelu- ja selvitysprojekteissa sekä muiden aihealueiden liikenteellisissä selvitysprojekteissa. 04 trafix-sanomat

4 AMMATTILAISET Kestävä Liikkumisen ja liikenteen ympäristönäkökulmat ovat olleet viime aikoina toistuvasti esillä. Kestävien liikkumis muotojen rooli on vahvistunut liikenne järjestelmässä ja sen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuksien kasvattamissekä autoriippuvuuden vähentämistavoitteet tukevat tätä kehitystä. liikkuminen Kestävä liikkuminen on monitahoinen kokonaisuus, jota ei tule nähdä kulkumuotojen vastakkain asetteluna, vaan vaihtoehtojen tarjoamisena erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Keskeistä on matkaketjuajattelu ja multimodaalisuus. Päivittäisessä suunnittelutyössä luodaan edellytyksiä kestäville liikkumisvalinnoille ja painotetaan ratkaisuja, jotka tukevat liikkumismuotoja niille otollisissa ympäristöissä. Euroopan merkittävimmissä pyöräilykaupungeissa liikkujan ensisijainen syy käyttää polkupyörää ei useinkaan ole ympäristöystävällisyys tai terveellisyys, vaan pyöräilyn ylivoimainen helppous ja kätevyys tietyillä matkoilla. Projektiesimerkkejä Lahden kaupungille laaditun keskustan kehittämisen ideasuunnitelmassa liikkumista tarkasteltiin kokonaisuutena. Kestävällä liikkumisella oli keskeinen rooli ideasuunnitelmassa, jossa esitettiin mm. matkakeskuksen toteuttamista sekä keskustan pääväylän toteut tamista pyöräily- ja kävelypainotteisena joukkoliikennekatuna. Sekä polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunni telmassa että liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelmassa esitetyillä ratkaisuilla pyritään tehostamaan matkaketjujen toimivuutta sekä lisäämään joukkoliikenteen kilpailukykyä henkilöautoliikenteeseen nähden. Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa esitettiin pyöräkaappien ja lukittavien säilytystilojen toteuttamista asemille ja pysäkeille. Staattisen tiedon lisäksi ajantasaisen tiedon merkitys reitin ja kulkutavan valinnan sekä matkan ennakoitavuuden kannalta korostui puolestaan liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelmassa. Tekniikan kehittyessä liityntäpysäköintipaikan tai pyöräkaapin varaaminen etukäteen saattaa olla mahdollista, mikä tekee liikkumisesta entistäkin joustavampaa ja vähemmän stressaavaa. Suunnittelun keinoin kestävästä liikkumisesta voidaan tehdä sujuvaa ja houkuttelevaa." pyöräilijät verkottuvat Parhaillaan käynnissä olevassa Pyöräily ja sosiaalinen media -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan pyöräilijöiden yhteisöllinen nettipalvelu. Tavoitteena on verkottaa pyöräilijät keskenään ja linkittää käyttäjien tuottama tieto olemassa oleviin kevyen liikenteen reittioppaisiin. Käyttäjillä on aktiivinen rooli palvelun sisällön tuottajina, mutta he pääsevät myös osallistumaan palvelun suunnitteluun. Hanke on osa Liikenneviraston ja LVM:n rahoittamaa liikkumisen ohjauksen ohjelmaa Leena Gruzdaitis Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Leena Gruzdaitis on vuonna 2005 Teknillisestä korkeakoulusta valmistunut liikennetekniikan diplomi-insinööri. Gruzdaitis toimii liikennesuunnittelijana Trafixissa. Hän on työskennellyt erilaisissa liikenteen suunnittelu- ja selvitystöissä, jotka ovat viimeaikoina painottuneet yhä enemmän joukkoliikenteen ja pyöräilyn alueelle. Hänen erityisosaamisensa liittyy liikenteen toimivuus- ja vaikutustarkastelujen lisäksi liikenneturvallisuuteen ja liikennekäyttäytymiseen. Liikennepsykologian sivuaineopinnoista on peräisin hänen poikkitieteellinen ja käyttäjälähtöinen näkökulmansa, jota hän hyödyntää aktiivisesti työssään. Kilometrikisa Trafix Oy osallistui 6-henkisellä joukkueellaan kesällä 2010 kilometrikisaan. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen jne. välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrinsä ylös ja kartuttavat oman joukkueensa kilometrisaldoa. Tarkoituksena oli polkea koko joukkueen voimin kesän aikana ( ) mahdollisimman paljon. Joukkueemme polki kisan aikana kaikkiaan huikeat km. Mikäli tämä kilometrimäärä olisi kuljettu pyörän sijaan autolla, bensaa olisi kulunut 304 l ja hiilidioksidipäästöt olisivat olleet 759 kg. Kaikkiaan kilometrikisassa poljettiin lähes 8,5 miljoonaa kilometriä osallistujan voimin. 06 trafix-sanomat

5 AMMATTILAISET Matti Keränen Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu ja tulevaisuus Liikennesuunnittelu on yhdyskunnan suunnittelua. Väyliä ei voi erottaa muusta maailmasta omaksi, erilliseksi palasekseen. Liikennesuunnittelijan on kyettävä näkemään tämä kokonaisuus ja ymmärrettävä, mikä on oleellista. Kaupunkien suunnittelu on liikenteen ja maankäytön yhdistämistä. Toimintojen vaatimat tilat ja niiden sijoittumisen suunnittelu on monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaa. Liikennepalveluiden tuottamiseen käytettävät varat eivät tulevaisuudessa lisäänny. Lisääntyvän liikenteen haittojen hallinta on kyettävä tekemään niukemmilla resursseilla. Olemassa olevia verkostoja on pystyttävä hyödyntämään paremmin. Kaupunkien liikennemäärät kasvavat. Liikenteen ongelmat pahenevat. Harvoille uusille väylille tulee niin paljon liikennettä kuin niille mahtuu. Ruuhkautumista ei kyetä poistamaan tekemällä massiivisia moottoritietasoisia väyliä kaupunkeihin. ratkaisun avaimet Liikenteellistä toimivuutta ei paranneta rakentamalla enemmän kaistoja ja ramppeja, vaan pyrkimällä maankäytön kannalta verkollisesti tasapainoisiin ratkaisuihin. Kaupunkiliikenteen hallinta ja hillintä tarvitsee monentasoisia ja samanaikaisia toimenpiteitä. Liikenneverkon ominaisuuksia pitäisi voida tarkastella avoimin silmin, esimerkiksi nopeusrajoitusten alentaminen voisi parantaa olemassa olevan verkon kapasiteettia. Miksi kaupunkialueilla pitää pystyä ajamaan autolla yli seitsemänkympin nopeutta? Holistisen liikennesuunnittelun perusajatuksia on kaikkien kulkutapojen vahvuuksien hyödyntäminen. Autottomat alueet ovat kulkijoille erittäin miellyttäviä ympäristöjä. Matti Keräsellä on pitkäaikainen kokemus liikenne suunnittelun, liikenteeseen liittyvien tutkimus ten, liikenteen ennustamisen ja liikenteen vai kutusten aihepiireistä. Hän on toiminut projektipäällikkönä laajoissa projekteissa ja osallistunut asiantuntijana tutkimushankkeisiin ja vaikutusselvityksiin. Hän on ollut mukana useissa suunnitteluhankkeissa liikenteen vaikutusten ja hankkeiden kannattavuuden arvioinnin asiantuntijana. Hänellä on pitkä kokemus liikenneennusteiden, liikenneanalyysien ja järjestelmäanalyysien laatimisessa. Keräsellä on myös laaja kokemus liikenteen ympäristöhaittojen arvioinnissa ja on perehtynyt erityisesti ilman laatu- ja meluvaikutusten arviointiin. Keränen on osallistunut vastuullisena partnerina useisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Juho Kero Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Juho Keron erikoisalaa ovat erilaiset kaupunkien ja keskustojen liikennesuunnitteluun liittyvät tehtävät. Lisäksi hän on ollut mukana suunnittelemassa pysäköintilaitoksia ja niiden hallintajärjes telmiä, joukkoliikenneterminaaleja ja niiden informaatio- ja opastusjärjestelmiä, työnaikaisia liikennejärjestelyjä ja huoltotiloja. Kerolla on myös kokemusta toteutuksen aikaisista valvontatehtävistä. 08 trafix-sanomat

6 Case Tikkurilan matkakeskus Skissistä suunnitelmaksi "Suunnittelua tehdään jatkuvasti enenevässä määrin tietokoneen äärellä suunnitteluohjelmistoilla, mallintamalla ja simuloimalla. Suunnitelmaratkaisujen pohdinta, vaihtoehtojen tutkiminen ja ns. grand design, jää helposti lähes kokonaan suunnitteluprosessista pois. Minusta kynä ja aivot ovat edelleen nopeimmat ja tehokkaimmat välineet, kun haetaan hyviä kokonaisratkaisuja." 2 Alustava lähes mittatarkka suunnitelmaluonnos laatumäärityksineen päätöksenteon ja tarkemman CAD-suunnittelun pohjaksi 3 Mittatarkka liikennesuunnitelma alueen ympäristön, 4 kunnallistekniikan, arkkitehtuurin ja maankäytön suunnittelun pohjaksi Ja lopputilanne voi olla jotain tällaista (havainnekuva Tikkurilan tulevasta asemasillasta, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy) 1 Toiminnallisia periaatehahmotelmia vapaalla kädellä ajatellen AMMATTILAISET Jouni Ikäheimo Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Jouni Ikäheimo toimii Trafixissa projektipäällikkönä ja liikennejärjestelyjen suunnittelun ja liikenteen vaikutusarviointien asiantuntijana. Hän on 23-vuotisella ammatillisella urallaan tehnyt taajamien ja kaupunkikeskustojen kehittämisen suunnittelua, alueiden ja terminaalien suunnittelua sekä erityyppisiä liikenteeseen, ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä selvityksiä ja vaikutusarviointeja. Erityisosaamisena hänellä on liikennejärjestelyjen ja niihin liittyvien ympäristöjen idea- ja layout-suunnittelu. Hän on erittäin tottunut työskentelemään eri ammattikuntien asiantuntijoiden kanssa. Ikäheimo toimii työnsä ohella liikennesuunnittelun tuntiopettajana Hämeen ammattikorkeakoulussa. 10 trafix-sanomat

7 esa OPISKELIJAT Nora jenny sakari Nimi: Jenny Rantamölö Oppilaitos: Hämeen ammattikorkeakoulu Koulutusohjelma: Liikennealan ko Suuntautumisvaihtoehto: Liikennesuunnittelu ja älykäsliikenne Kun aloitin työt, olin suorittanut lähes kaikki perusopinnot sekä joitakin ammattiainekursseja. Työssä olen päässyt käyttämään koulussa opittuja CADin ja Novapointin taitoja. Kaikki töissä opittu on ollut hyödyksi opinnoissa sekä päinvastoin. Nimi: Nora Kumpulainen Oppilaitos: Metropolia AMK Koulutusohjelma: Rakennustekniikan ko Suuntautumisvaihtoehto: Ympäristörakentaminen Töiden ja koulun yhteensovittaminen on ollut loppusuoralla olevien opintojen ja Trafixin joustavuuden ansiosta vaivatonta. Lisäksi olen voinut hyödyntää töitäni liittäen ne koulun työelämään sidottuihin kursseihin, kuten Projektityöt sekä Ammatillisen suuntautumisen projekti. Nimi: Sakari Lindholm Oppilaitos: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tutkinto-ohjelma: Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Pääaine: Liikenne- ja tietekniikka Sivuaine: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu Nimi: Esa Karvonen Oppilaitos: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tutkinto-ohjelma: Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Pääaine: Liikenne- ja tietekniikka Sivuaine: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu Lopullinen ymmärrys opintojen sisältöön tulee vasta käytännön työssä, ja toisaalta työtehtäviä helpottaa suuresti syyyhteyksien ja teoreettisen taustan hahmottaminen. Voisin todeta, että opintojen ja työskentelyn välinen synergia on kohdallani ollut korvaamattoman arvokasta. Aloitin opiskelemalla kalliorakentamista, mutta eri vaiheiden kautta ja kiinnostuksen herättyä alaa kohtaan pääaineekseni vaihtui Liikenne- ja tietekniikka. Työn ja opiskelun yhteen sovittaminen on ollut helppoa. Monilla kursseilla on myös ollut hyödyllistä käydä alan töissä samanaikaisesti. Trafix ja tulevaisuuden ammattilaiset Trafixissa työskentelee tällä hetkellä kuusi opiskelijaa vakituisessa työsuhteessa 2-3 päivänä viikossa opiskelujensa ohessa. Opiskelijat ovat eri opiskeluvaiheissa. Pisimpään töissä ollut tekee parhaillaan diplomityötään Uudenmaan ELY-keskuksen Trafixilta tilaamassa projektissa, kun nuorin on vasta opiskelujensa puolivälissä. Opiskelijoiden kohdalla ensimmäisenä periaatteenamme on, että yritys joustaa opiskelujen suhteen. Haluamme kaikkien meillä työskentelevien valmistuvan. Toisena periaatteena on, että opiskelijat pääsevät osallistumaan mahdollisimman laajasti erilaisiin projekteihin. Tämän mahdollistaa projektiemme suuri määrä ja erilaisuus. Kolmantena keskeisenä projektityöskentelyyn liittyvänä käytännön periaatteena on, että myös opiskelijat pääsevät mukaan projektikokouksiin. Tästä opiskelijat ovatkin antaneet hyvää palautetta. On paljon helpompaa hahmottaa projektin kokonaisuus, kun pääsee osallistumaan kokouksiin. Trafix on myös osallistunut aktiivisesti tulevaisuuden liikennesuunnittelijoiden koulutukseen. Henkilöstömme on osallistunut Hämeen Ammattikorkeakoulun vuonna 2009 alkaneen uuden liikennesuunnittelun koulutusohjelman suunnitteluun ja opetukseen. Aalto-yliopistossa olemme käyneet pitämässä luentoja liikennesuunnittelusta kaupunkisuunnittelun kansainvälisen jatkokoulutuksen kursseilla. 12 trafix-sanomat

8 AMMATTILAISET Kolme vaihtotarinaa Laura Tarja Pennanen: Kolme kuukautta konsulttina Sain viime keväänä mahdollisuuden päästä julkiselta puolelta kolmeksi kuukaudeksi lainaan konsultille. Tilaisuus päästä näkemään työntekoa pöydän toiselta puolelta oli mitä mainioin, koska olen ollut koko lyhyen työurani kaupungilla. Aluksi kaikki oli uutta ja erilaista. Projektien ja työskentelyn sisäistämiseen meni oma aikansa. Viimein kun alkoi tuntua, että homma alkaa pyöriä ja saan jotain konkreettista aikaan, kolme kuukautta täyttyi. Vaikka kokemus oli lyhyt, se kuitenkin opetti paljon. Uskon, että kokemuksesta on tulevaisuudessa hyötyä ja pystyn soveltamaan oppimaani jatkossa kaupungilla. Kokemus avarsi näkemystäni ja opin toisenlaisia työskentelytapoja. Mielestäni oli hyvä päästä näkemään työntekoa konsultin puolelta ja toivon, että kokemukseni pohjalta pystyn toimimaan paremmin myös töiden tilaajapuolella. Kokemus oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut ja suosittelen työkiertoa myös muillekin. Tosin kannattaa olla kauemmin kuin kolme kuukautta. Gröhn: Kevät opiskelijana Jäin keväällä 2010 opintovapaalle, jolloin sain hyvän mahdollisuuden panostaa opintoihini Aalto-yliopistossa. Olen valmistunut insinööriksi Helsingin ammattikorkeakoulusta vuonna 2005, mutta syksyllä 2007 päätin kuitenkin jatkaa opintojani teknisessä korkeakoulussa. Ammattikorkeakoulusta valmistuttuani mietin, että opinnot TKK:lla kiinnostaisi, mutta työelämä imaisi nopeasti mukaansa. Viimeisenä hakupäivänä laitoin paperit kiireellä menemään ja näin uusi opintaival sai alkunsa. Opiskelen nyt siis töiden ohella Aalto-yliopistossa pääaineena liikenne- ja tietekniikkaa. Nyt kun opiskelen toista tutkintoa, motivaatio on hyvin erilainen kuin ensimmäisellä kierroksella. Asiat, joita luennoilla käydään tuntuvat tutummilta ja vaadin opinnoistani myös jotain uutta ja innoittavaa. Pyrin haastamaan itseni uusiin asioihin. Diplomityön pyrin aloittamaa keväällä 2011, mikäli mielenkiintoinen aihe tulee vastaan. Tarkoitus olisi valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. Toimin Trafixilla nuorempana projektipäällikkönä ja suunnittelijana. Työhöni on kuulunut mm. kaupunkien ja keskustojen liikennesuunnitteluun liittyviä tehtäviä sekä meluselvityksiä. Toimin myös yrityksemme vastuullisena meluntorjunnan suunnittelijana. Ari Tuomainen: Virkamiehestä konsultiksi Kokemus oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut, suosittelen työkiertoa muillekin. " Trafixissa toimin nykyään projektipäällikkönä, mutta työurastani 18 vuotta toimin valtiolla entisten tiepiirien palveluksessa. Tiehallinnossa tehtäviini kuului suunnitteluttaa ja rakennuttaa automaatio- ja telematiikkajärjestelmiä. Vuonna 2004 jäin kuitenkin virkavapaalle ja menin tekemään telematiikan suunnitteluohjetta konsulttina. Virkavapaavuoden aikana ohjetyön ohella oli mahdollisuus osallistua erilasiin pysäköinti-, joukkoliikenne- ja matkustajainformaatiohankkeisiin. Ja niin kuin sanonta kuuluu, että anna pikkusormi, niin se vie koko käden, siirryin virkavapaan aikana konsultin tehtäviin aiottua syvemmälle ja olen yhä sillä tiellä. Virkamieskokemuksesta koen saaneeni merkittävää etua julkishallinnon projektien hoitamisessa, kun tuntee entuudestaan julkishallinnon toimintatavat. Varsinkin nykyisten Liikenneviraston ja ELY-keskusten henkilöstön tunteminen ympäri Suomen on helpottanut asioiden hoitamista. Konsulttivuosien aikana käsitys itse projektityön samankaltaisuudesta riippumatta, onko tilaajana vai konsulttina, on vain vahvistunut ja että yhteistyössä tilaajan kanssa yhteiseen päämäärään pyrkiminen on edelleenkin lähtökohta myös konsultin toiminnalle. 14 trafix-sanomat

9 Trafixin yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneiden merkitys on olennaista työssämme ja noin 70 %:ssa töistämme teemmekin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pää- tai alikonsulttina. Tästä syystä verkostoituminen eri alojen yritysten kanssa on meille tärkeää. Yhteistyökumppaneita meillä on rakennusurakoitsijasta muotoilijoihin. Jokainen projekti on uniikki ja vaatii aina sitä varten kootun asiantuntijaryhmän. Tästä kertoo se, että alikonsulttina saattaa projektissa olla vaikkapa henkilön firma tai pääkonsulttina yhden henkilön yritys. Kehä I Leppävaarassa palkittiin YIT Rakennus Oy:n Kehä I:n urakka vuoden infratyö maana. Tiehanke sijaitsee Espoon Leppävaarassa. Trafix on ollut mukana suunnittelemassa hankkeen telemaattisia järjestelmiä ja työnaikaisia liikennejärjestelyjä. Jäsenyydet Vuoden infratyömaana palkitun Kehä I Leppävaarassa -hankkeen suurimmat infrastruktuurin muutokset ovat Mestarintunneli, Mestarinsolmun eritasoliittymä tunnelin pohjoispuolella ja Vermonsolmun eritasoliittymä Turunväylällä. Lisäksi hankkeen toisessa urakassa parannetaan Leppävaaransolmun eritaso liittymää ja siihen liittyen Kehä I:n ja Turunväylän kaistajärjestelyjä. Perusteena palkinnolle Rakennuslehti mainitsee erityisesti onnistuneet liikennejärjestelyt vilkkaan liikenteen keskellä sekä työmaan johtajuuden. Myös muilla työmailla ongelmalliseksi koetun telematiikan saamista käyttökuntoon onnistuneesti on kehi tetty simulointien avulla. Telematiikalla ohjataan liikenneturvallisuutta Mestarintunnelissa. Lisäksi työmaa sai positiivista palautetta hyvästä tiedotuksesta ja nopeasta aikataulusta hanke on valmistumassa puoli vuotta etuajassa. ITS Finland ry. Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi, PTL (jaostot: kaupunkien liikenne, ITS) Pyöräilykuntien verkosto, Poljin ry. Liikkumisen ohjauksen verkosto, LIVE Elävä kaupunkikeskusta ry. Suomen Tieyhdistys ry. Suomen Paikallisliikenneliitto ry. Suomen Pysäköintiyhdistys ry. tiehankkeesta vuoden infratyömaa Jaana Kämäräinen Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Jaana Kämäräinen on ollut mukana Suomen suurimmissa telematiikkahankkeiden suunnittelutehtävissä. Trevor Harris Arkkitehtitoimiston Harris-Kjisik kanssa yhteistyötä on tehty Trafixin perustamisesta lähtien. Kolmevuotisen taipaleen aikana yhteistyö projekteja on ollut mm. Lahden keskustan suunnittelu, Kruunuvuoren silta, Kuninkaan kolmion bulevardi sekä erilaiset kilpailut. Tällä hetkellä merkittävin käynnissä oleva yhteistyöprojekti on Kotkan Hyvinvointipuiston suunnittelu. Vaikka Trafix on liikennealan suunnittelutoimisto, asioihin otetaan kuitenkin useampi näkökulma ja niitä tarkastellaan laaja-alaisesti. Tällöin suunnittelu palvelee liikenteen lisäksi koko yhteiskuntarakennetta. Mikko Myyryläinen Mikko Myyryläinen toimii YIT:n kiinteistöteknisten palvelujen kehityspäällikkönä. Hän on ollut mukana Kehä I Vallikallion tunnelin projektissa. Yhteistyö Trafixin kanssa alkoi noin kaksi ja puoli vuotta sitten juuri kyseisen projektin tiimoilta. Tunnelin telematiikan suunnittelu vaati erikoisosaamista ja yhteistyökumppaniksi valikoitui Trafix. Tärkeimpänä asiana yhteistyössä Myyryläinen pitää luotettavuutta. Yhteistyökumppanin on voitava luottaa siihen, että sen tarpeita on ymmärretty. On tärkeää, että konsultti löytää ideaalin, useasta eri näkökulmasta tarkastellun ratkaisun, jotta asetettu tavoite saavutetaan. Yhteistyötä on luvassa jatkossakin esim. Lahden Prisman hankkeessa pysäköintijärjestelyjen osalta. Janne Miettinen Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Janne Miettisellä on laajaalainen kokemus Suomen suurimpien telematiikkahankkeiden suunnittelun projektin vedosta, suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönottovaiheen testauksista.. Muutamia Yhteistyökumppaneita Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Arkkitehtitoimisto ALA Oy Arkkitehtitoimisto CJN Oy Arkkitehtitoimisto Davidsson & Tarkela Oy Arkkitehtitoimisto Harris&Kjisik Arkkitehtitoimisto HMV Oy Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy (Vahanen-Yhtiöt) Arkkitehtitoimisto JKMM Oy Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy Arkkitehtitoimisto Sarc Oy Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy Arkkitehtuuri- ja maisemasuunnittelu Nyman & Ristimäki Oy Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy Design Reform Edelman Group Oy Eriksson Arkkitehdit Oy Esko Rossi Oy Etteplan Oyj FCG Finavia Fundatec Oy (Vahanen-Yhtiöt) Gaia Group Oy Helin & Co Architects Indepro Oy Infotripla Oy Infrakonsultointi Henry Lindgren Oy Jussa Consulting Oy LandPro Oy Lectus Ky Liidea Oy Linea Oy LOCI-Maisema-arkkitehdit Logica Suomi Oy Luode Consulting Oy MA-Arkkitehdit Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy Masu Planning Aps, Denmark Matrex Oy Mespek Oy Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd. Peek Traffic Finland Oy Playa Arkkitehdit Oy Pontek Oy Pöyry Oy Ramboll Finland Oy Reconos Oy Sabik Oy Seasam House Oy SITO Oy Sponda Oy Strafica Oy Swarco Finland Oy Teleyritysverkot Oy Traficon Oy Vianova VR-Rata Oy WSP Finland Oy VTT YIT Kiinteistötekniikka Oy YIT Rakennus Oy Ympäristötutkimus Yrjölä Oy YSP/Imtech YTK Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus 16 trafix-sanomat

10 Trafix Jukolassa Jussi Borgenström Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Jussi Borgenströmin erikoisalaa ovat liikenteenhallinta, liikennetelematiikka ja työnaikaiset liikennejärjestelyt. Ennen konsulttina työskentelyä hän oli Uudemaan tiepiirin palveluksessa mm. liikennevalo- ja tievalaistustyömailla sekä liikennekeskuksessa eri telematiikkajärjestelmien kehittämistehtävissä. Borgenströmillä on laaja-alainen kokemus Suomen suurimpien telematiikkahankkeiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidon järjestämisestä. Harri Haantio Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Harri Haantio toimii Trafixissa liikennesuunnitteluryhmässä projektipäällikkönä ja liikennejärjestelyjen suunnittelun asiantuntijana. Hänellä on 19 vuoden kokemus kaupallisten kohteiden, aluekeskusten, liikenneterminaalien, tie- ja katujärjestelyjen suunnittelusta. Erityisosaamisena hänellä on pysäköintilaitosten ja -alueiden sekä niiden hallintajärjestelmien ja liikenteenohjauksen suunnittelu, huoltotilojen liikennesuunnittelu sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt. Maailman paras suunnistustapah tuma järjestettiin vuonna 2010 legendaarisessa Kytäjän korvessa Hyvinkäällä. Jukolan viestin järjestäminen on huikea urakka, etenkin Kytäjällä, kun kaikki toiminnot rakennettiin keskelle peltoja noin suunnistajan ja kisaturistin tarpeisiin. Organisaatio koostui useista eri valiokunnista ja yhteensä talkooväkeä oli hommissa yli 1500 henkeä. Trafixin osaaminen oli turvallisuusvaliokunnan alaisen liikenneryhmän käytössä. Suunnittelimme mm. tapahtumaopastuksen ja teimme mittavalle kiertotielle tarvittavat liikenteenohjaussuunnitelmat. Kiertotien suunnittelu oli haastava tehtävä, koska kilpailukeskus sijaitsi keskellä Kytäjäntietä ja koko tie piti sulkea useamman vuorokauden ajaksi. Lisäksi hoidimme lupa-asiat tieviranomaisten kanssa. Kytäjä-Jukolan liikennepäällikkö Timo Valkonen toteaakin, että Kytäjä-Jukolan liikenneryhmässä olivat lähes kaikki ns. maallikkojäseniä, mutta Trafixin kokemuksella ja asiantuntemuk sella laadittujen opastus- ja pysäköintisuunnitelmien ansiosta liikenne rullasi kisaviikonloppuna joustavasti. Viranomaislupien hoitaminen Trafixin kautta kevensi vastuuhenkilöiden työmäärää, joka jo muutenkin oli melkoinen. Vastuutehtävissä olleet Jukola-talkoolaiset saivat Trafixin ansiosta rutkasti lisäoppia tuleviinkin järjestelytehtäviin. Kilpailuviikonlopun aikana Borgenströmin Jussi vastasi henkilöautopysäköinnin ohjauksesta apunaan laaja talkoolaisten joukko. Ruuhkaisimpaan aikaan henkilöautojen pysäköinninohjauksessa oli n. 30 henkilöä ja yhteensä työvuoroja tehtiin n. 170 torstain ja sunnuntain välillä. Pysäköintisuunnitelmat laadittiin Ikäheimon Jounin, Haantion Harrin ja Trafixin nuorten suunnittelijoiden kanssa jo vuotta aiemmin, ja homma pyörikin mallikkaasti hyvien suunnitelmien ansiosta. HAASTATTELUSSA Huippusuunnistaja Topi Anjala Trafix teki yhteistyösopimuksen vuoden 2009 Suomen miesten ykkössuunnistajan Topi Anjalan kanssa. Odotuksena kaudelle 2010 oli Topilta erinomaisia suorituksia ja Trafixille näkyvyyttä alan piireissä paljon harrastetun lajin parissa. Kuvaaja: Jussi Borgenström Mikä oli tämän kauden paras hetki? Kausi alkoi lupaavasti, mutta sitten Kytäjällä Jukolan viestissä pamahti! Pari kilometriä ennen maalia Topi teloi nilkkansa siihen kuntoon, että loppukausi oli pilalla. Tuosta huolimatta Topi teki ankkuriosuuden toiseksi parhaan osuusajan. Topi, mikä on tämän hetken kunto, joko nilkka kestää täyspainoisen treenin? Jalka kestää jo hyvin harjoittelua. Osittain revennyt nivelside on parantunut. Akillesjänne muistuttaa vielä välillä tapahtuneesta, mutta ei haittaa menemistä. Toisenlaisesta lajista olisi saanut helpommin jopa ammatin. Mikä saa miehen tekemään töitä niin paljon kuin mitä huippu-urheilu edellyttää? Lajista tekee vaativan ja aikaa vievän se, että fyysisen harjoittelun lisäksi suunnistajan pitää analysoida jatkuvasti suorituksiaan, matkustaa harjoituspaikoille ja leireillä arvokilpailujen tyyppimaastoissa unohtamatta Jukolan viestin ankkuriosuus loukkaantumisesta huolimatta. Fyysinen vire oli loistava ja suunnistus sujui hienossa maastossa. Yksi parhaista suorituksistani. levon merkitystä. Huippu-urheilu ei ole vastenmielistä itsensä ruoskimista, vaan urheilijat lajista riippumatta nauttivat tekemisestään. Mitä yhtäläisyyksiä näet huippu-urheilun ja yrittäjyyden välillä? Molemmissa pitää olla vankka usko omaan yritysideaan ja siihen, että tulosta vielä syntyy. Niin urheilijan kuin yrityksen on oltava valmis ottamaan riskejä ja sopeutumaan muuttuviin markkinoihin. Vaihdoit insinööriopiskelut opettajankoulutukseen, insinöörinä on pakko kysyä, miksi noin teit? Opettajan työssä innostavat eniten työn monipuolisuus, mahdollisuus toteuttaa itseään ja vaikuttaa nuoriin. Kahta samanlaista työpäivää ei ole. Mikä on tavoitteesi suunnistajana? Stressata vähemmän ja nauttia enemmän. Mikä on seuraava tavoitteesi huipulla? MM-kilpailut 2013 Suomessa. 18 trafix-sanomat

11 2-vuotisjuhlaa vietettiin vankilatunnelmissa. Trafixin 3-vuotisjuhlia vietettiin kieltolain hengessä. Trafixin 1-vuotisjuhlia vietettiin Ravintola Hanneksen vieraana Lohjalla. Kolme vuotta ja Mitä mieltä asiakkaamme ovat meistä? 300 projektia 95 % ilmoitti suosittelevansa Trafixia yhteistyökumppaneilleen. Pyysimme Reconos Oy:tä selvittämään asiakkaidemme tyytyväisyyttä Trafixin toiminnasta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin henkilökohtaisia puhelinhaastatteluja, jotka tehtiin syyskuussa Kaikkiaan vastaajia oli 38 kappaletta. Otos edustaa kattavasti asiakaskuntaamme. Tulosten perusteella tulemme valitsemaan kehittämiskohteet. Kysely on tarkoitus uusia määrävälein. Henkilöstön ammattitaito sai parhaimmat arvosanat. Kaksi kolmasosaa vastaajista antoi ammattitaidolle parhaimman mahdollisen arvosanan (kiitettävän) ja loput seuraavaksi parhaimman (hyvän). Toisella sijalla oli kyky ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja työn laatu kolmannella. Vastanneista 95 % ilmoitti suosittelevansa varmasti tai todennäköisesti Trafixia yhteistyökumppaneilleen kokemuksiensa perusteella. 20 trafix-sanomat

12 Vuoden 2010 Valokuvakilpailun palkitut Trafixin henkilökunnan kesken järjestetyn luontoaiheisen valokuvakilpailun parhaat on valittu. Joutsenet/hanhet Kuvaaja: Matti Keränen Kuuranäkymä Kuvaaja: Matti Keränen varsat Kuvaaja: Jouni Ikäheimo 22 trafix-sanomat

13 Trafix Oy Upseerinkatu Espoo

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Vetovoimaa rakennusalalle

Vetovoimaa rakennusalalle Vetovoimaa rakennusalalle Rakennusalan valtteja Koulutus Tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita Satu Elho Asiamies Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry www.themesta.net Mitä ammattilaiset itse

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto Ohjelmassa toteutetaan uusi kehitys- ja koulutuskonsepti, jossa kehitetään sekä yritysten liiketoimintaa että henkilöstön osaamista ja tutkintotasolta toiselle opiskelua. Ohjelman ytimen muodostaa pitkä

Lisätiedot

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen

Tutkintorakenteen uudistaminen Tutkintorakenteen uudistaminen Tietoliikennealueen yhteisvastuualue Ma Prof Raimo Kantola 24.3.1998 http:/keskus.hut.fi/u/kantola Raimo Kantola Perusopetus 1 Teknologiaympäristö muuttuu Seuraavat asiat

Lisätiedot

Mestarintunnelin rakentaminen. RATUKE - seminaari 12.11.2009 Antti Mitrunen

Mestarintunnelin rakentaminen. RATUKE - seminaari 12.11.2009 Antti Mitrunen 9 Mestarintunnelin rakentaminen RATUKE - seminaari 12.11.2009 Antti Mitrunen Yleistä rakennuskohteesta Tilaaja: Espoon kaupunki Rakennuttaja: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Turvallisuuskoordinaattori:

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy. INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.fi OSATA? TEEMU VEHMASKOSKI RIL Vapaasti kopioitu muutamalta

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10. Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.2013 Osallistuin Tohokun yliopiston järjestämälle TESP-kurssille (Tohoku

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa RET_RIL 22.5.2012 Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Juha Paavola Rakentamisen haasteet Aaltoyliopistossa Insinöörien

Lisätiedot

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Kohderyhmänä suomalaiset +18vuotiaat maajoukkueurheilijat Kysely lähetettiin noin 1550 urheilijalle Kyseelyyn

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Yleissuunnitelman ja katujärjestelyjen esittely. 5.11.2013 klo 17.30 Lahden kansanopisto

Yleissuunnitelman ja katujärjestelyjen esittely. 5.11.2013 klo 17.30 Lahden kansanopisto MATKAKESKUS -hanke Yleissuunnitelman ja katujärjestelyjen esittely 5.11.2013 klo 17.30 Lahden kansanopisto Ohjelma 16.30-17.30 suunnitelmat esillä 17.30 Tilaisuuden i avaus Jorma Vaskelainen, Lahden kaupunki

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta 8.12.2010, Oulu Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne -seminaari Pasi Metsäpuro Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikennesuunnittelun

Lisätiedot

ROKK-seminaari. Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk. Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto

ROKK-seminaari. Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk. Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto ROKK-seminaari Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto Osaprojektin tavoitteet - Löytää uusia tapoja suullisen arvioinnin

Lisätiedot

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi.

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi. <Toimialue> Länsimetron liityntäyhteydet Hanke-esittely Projektipäällikkö Janne Wikström 14.10.2014 1 Länsimetron liityntäyhteydet -hanke Parempi Länsiväylä Hankkeen tavoitteena on parempi Länsiväylä alueen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015 UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit Kristiina Laakso 10.9.2015 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN

MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN 31.1.2012 Tuomo Pöyskö Ramboll Liikennejärjestelmät (ent. Liidea) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Esityksen sisältö Lähtökohdat viisaan liikkumisen työlle Mitä on viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraryhmä toiminta Taiteiden tiedekunnassa - Uraryhmä aloitti syksyllä 2010 - Osallistujia 6-8

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa LAMK

Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa LAMK Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa Teemu Koistinen LAMK Henkilöstölogistiikka MM-kisat 2017 Lahti Yksityisautoilun vähentäminen kaupunkialueella Fokus: Lahden ulkopuolelta autolla tulevien kisaturistien

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 000 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Sähköavusteinen pyöräily osana tulevaisuuden vähähiilistä yhteiskuntaa

Sähköavusteinen pyöräily osana tulevaisuuden vähähiilistä yhteiskuntaa Sähköavusteinen pyöräily osana tulevaisuuden vähähiilistä yhteiskuntaa ECOMM ja Velo-city jälkiseminaari 24.9. Maria Ritola Head of resource smart economy www.demoshelsinki.fi maria.ritola@demoshelsinki.fi

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ?

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? Uudenlainen tapa koota huippu-osaamista ja t&k-resursseja yritysten ja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kohteisiin Keskittymien toimintamalli: Yritykset,

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 131 HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden tilaaminen HEL 2015-008728 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Rakennusalan koulutuksen uudet toimintamallit ja painopisteet Jukka Nivala Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Muutosta ilmassa! Ammattikorkeakoulusektori on suurten samanaikaisesti tapahtuvien muutosten

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt?

Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt? 7.5.2012 Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt? Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjastossa on pidetty jo vuodesta 2008 lähtien kurssia nimeltä Diplomityöntekijän

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja Sonja Heikkinen 8.10.2014 Valtakunnallisia liikennepoliittisia

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

LeaseGreen ostaa TalPron

LeaseGreen ostaa TalPron Kauppalehti Keskiviikko 06.08.2014 klo 11:17 LeaseGreen ostaa TalPron KUVA: Katja Lehto EMC Talotekniikka myy TalPron LeaseGreen Groupille. Ydinliiketoimintoihinsa keskittyvä EMC Talotekniikka myy TalPron

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet

Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet LADEC:n Kohti teollista internetiä -tilaisuus 3.3.2015 Harri Lakkala Harri Lakkala DI, yhteisöllisen bisneskehityksen

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti AGENDA Taustaa Tutkimuksen tavoitteet Käsitteellinen viitekehys

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Islannin Matkaraportti

Islannin Matkaraportti Islannin Matkaraportti Olen aina haaveillut työskentelystä ulkomailla ja koulun kautta sain siihen mahdollisuuden! En itse oikein tiennyt mihin maahan haluaisin mennä mutta päädyin Islantiin koska opettaja

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot