Kolme vuotta ja 300 projektia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolme vuotta ja 300 projektia"

Transkriptio

1 Kolme vuotta ja 300 projektia Trafix ympäristöjärjestelmä skissistä suunnitelmaksi Kestävä liikkuminen Kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu

2 PÄÄKIRJOITUS sisältö 4 Trafix Tie ympäristöjärjestelmään 6 Kestävä liikkuminen 8 Kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu ja tulevaisuus 10 Skissistä suunnitelmaksi 12 Trafix ja tulevaisuuden ammattilaiset 14 Kolme vaihtotarinaa 16 Trafixin yhteistyökumppanit 18 Trafix Jukolassa 20 Kolme vuotta ja 300 projektia 22 Valokuvakilpailun palkitut Trafix Oy on vuonna 2007 perustettu liikennealan suunnittelutoimisto. Ydinosaamistamme on kaupunkialueiden, keskusta-alueiden ja kaavoituksen liikennesuunnittelu liikenteen ja liikkumisen hallinta, liikenteen ja liikkumisen ohjaus joukkoliikennesuunnittelu ja matkustaja informaatio pysäköintisuunnittelu ja pysäköinnin ohjaus Edellisiä tukevat osaamisalueemme ovat liikenteen toimivuustarkastelut, liikenne-ennusteet, pyöräilyn ja kävelyn suunnittelu opastus ja viitoitus, työnaikaiset liikenne-järjestelyt liikenteen vaikutusten arviointi, liikenteen meluselvitykset Trafix Oy Upseerinkatu Espoo Tekstit: Trafix Oy Valokuvat: Tuula Ylikorpi Osoitelähde: Trafixin asiakasrekisteri 2010 Kolme vuotta on vierähtänyt yrityksemme perustamisesta ja voi vain ihmetellä, kuinka nopeasti aika on kulunut. Samalla on ehtinyt paljon tapahtua. Perustamisen jälkeen yrityksellämme on ollut noin 350 toimeksiantoa lähes sadalle asiakkaalle. Henkilömäärämme on kasvanut alun tusinasta hieman yli kahteenkymmeneen. Kasvun takana ovat opiskelijat niin teknillisestä korkeakoulusta kuin ammattikorkeakouluista, joissa olemme myös käyneet aktiivisesti opettamassa ja pitämässä esitelmiä. Kolmen vuoden aikana olemme oppineet, että yrityksen tärkeimmät menestys tekijät ovat motivoituneet työntekijät ja toimiva yhteistyöverkosto. Jos nämä ovat kunnossa, myös asiakas saa laadukkaita palveluja. Haluamme tässä ensimmäisessä lehdessämme valottaa tapaamme toimia ja nostaa esille asioita, jotka koemme tulevaisuudessa tärkeiksi. Taitto ja layout: Design Reform Oy Juhani Bäckström toimitusjohtaja 02 trafix-sanomat

3 AMMATTILAISET Trafix Tie ympäristöjärjestelmään Valokuvakilpailun satoa Kuvaaja: Jouni Ikäheimo Markus Holm Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Markus Holm on vuonna 2006 valmistunut liikennetekniikan DI sivuaineenaan Ympäristöstrategiat ja teknologian arviointi. Holm työskentelee pääosin joukkoliikenteen parissa, sekä liikenteen toimivuuteen ja mallintamiseen liittyvissä työtehtävissä. Työssään hän on käyttää pääasiassa EMME3-, Synchro-, Paramics- ja Mapinfo-ohjelmistoja. Trafixin perustamisesta lähtien, on kahvipöydässä käyty enenevissä määrin ympäristöaiheisia keskusteluja. Valtamedian otsikoissa ympäristövaikutukset ja ilmastonmuutos aiheina ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Kirjoitushetken yhtenä suurimpana puheenaiheena on energiaverouudistus. Perusliiketoiminnan vakiintuessa raiteilleen on käynyt selväksi, että Trafixin on korkea aika järjestäytyä ympäristöasioiden huomioimisessa. Alkuvuodesta 2010 otettiin ratkaiseva askel, kun Markus Holm valittiin ympäristöjärjestelmän vastuuhenkilöksi ja hän sai samalla ensimmäisen tehtävän Trafixilla tulee olla ympäristöjärjestelmä käytössä vuoden 2010 loppuun mennessä ja sen tulee olla sertifioituna vuoden 2011 aikana! Kahvipöytäkeskusteluista järjestelmäksi Ensimmäisinä askeleina järjestelmän toteuttamisessa määriteltiin, miten yritys vaikuttaa ympäristöön ja miten näitä vaikutuksia voitaisiin hallita? On selvää, että Trafixissa on jo tehty perusasioita, joita kaikissa toimistoissa kai nykypäivänä tehdään: lajitellaan biojäte, sammutetaan valot huoneista, tulostetaan kaksipuoleisia tulosteita jne. Nämä kirjattiin järjestelmään ja luotiin kirjalliset toimintaohjeet, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Suurin ympäristövaikutuksemme liittyy ehdottomasti projekteissa tehtyihin suunnitteluratkaisuihin. Tehtyjen suunnitelmien potentiaaliset vaikutukset ympäristöön ovat merkittävyydeltään täysin eri mittaluokassa toimistotyöskentelyyn verrattuna. Päätimme, että projektitoiminta on sisällytettävä järjestelmään. Valistunut suunnittelija Ei ole tarkoituksenmukaista eikä edes mahdollista saada tarkasti selville, kuinka ympäristöystävällisiä tai ekotehokkaita suunnitelmia Trafix tekee muihin taloihin verrattuna. Kuitenkin suunnittelutoiminta haluttiin osaksi järjestelmää, koska juuri tätä kautta pienehköllä liikennesuunnittelutoimistolla on mahdollisuus oikeasti vaikuttaa. Kuinka ympäristö järjestelmässä sitten voidaan käsitellä abstrakteja asioita uskottavasti? Uskomme, että pitkäjänteisen ja säännöllisen kouluttautumisen kautta suunnittelu toimintaamme tulee integroitumaan tietynlainen automaattinen ympäristövai kutusten karkea arviointi yhtä luontevana osana kuin siihen nykyisin sisältyy taloudellisten, toiminnallisten ja turvallisuuteen liittyvien tekijöiden arviointi. Kehittymistä ympäristöasioissa tullaan seuraamaan laatujärjestelmään liittyvien asiakaskyselyjen avulla. Parhaillaan osallistumme ohjausryhmän jäsenenä ja liikenteen asiantuntijana Tekesin rahoittaman ECOCITY EVALUATOR-työkalun toteuttamiseen. Työkalun avulla on tarkoitus pystyä antamaan nopeaa ja oikeaa tietoa erilaisten ratkaisujen taloudellisista ja ekologisista seurauksista. ECOCITY EVALUATOR -työkalu perustuu professori Eero Paloheimon kehittämään ns. kaksiulotteisen allokaation teoriaan. Työkalun avulla käyttäjä pystyy vertailemaan erilaisten mahdollisten ratkaisujen ekologisia seurauksia niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Riku Nevala Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Riku Nevalalla on usean vuoden kokemus pro jekti päällikön, suunnittelijan ja tutkijan tehtä vissä erilaissa liikennealan projekteissa. Erityis osaamisalueina ovat liikenteen mallinnus, liikenteen mikrosimulointi ja toimivuustarkastelut. Nevala on toiminut myös useissa erityyp pisissä joukko liikenteen suunnittelu- ja selvitysprojekteissa sekä muiden aihealueiden liikenteellisissä selvitysprojekteissa. 04 trafix-sanomat

4 AMMATTILAISET Kestävä Liikkumisen ja liikenteen ympäristönäkökulmat ovat olleet viime aikoina toistuvasti esillä. Kestävien liikkumis muotojen rooli on vahvistunut liikenne järjestelmässä ja sen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuksien kasvattamissekä autoriippuvuuden vähentämistavoitteet tukevat tätä kehitystä. liikkuminen Kestävä liikkuminen on monitahoinen kokonaisuus, jota ei tule nähdä kulkumuotojen vastakkain asetteluna, vaan vaihtoehtojen tarjoamisena erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Keskeistä on matkaketjuajattelu ja multimodaalisuus. Päivittäisessä suunnittelutyössä luodaan edellytyksiä kestäville liikkumisvalinnoille ja painotetaan ratkaisuja, jotka tukevat liikkumismuotoja niille otollisissa ympäristöissä. Euroopan merkittävimmissä pyöräilykaupungeissa liikkujan ensisijainen syy käyttää polkupyörää ei useinkaan ole ympäristöystävällisyys tai terveellisyys, vaan pyöräilyn ylivoimainen helppous ja kätevyys tietyillä matkoilla. Projektiesimerkkejä Lahden kaupungille laaditun keskustan kehittämisen ideasuunnitelmassa liikkumista tarkasteltiin kokonaisuutena. Kestävällä liikkumisella oli keskeinen rooli ideasuunnitelmassa, jossa esitettiin mm. matkakeskuksen toteuttamista sekä keskustan pääväylän toteut tamista pyöräily- ja kävelypainotteisena joukkoliikennekatuna. Sekä polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunni telmassa että liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelmassa esitetyillä ratkaisuilla pyritään tehostamaan matkaketjujen toimivuutta sekä lisäämään joukkoliikenteen kilpailukykyä henkilöautoliikenteeseen nähden. Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa esitettiin pyöräkaappien ja lukittavien säilytystilojen toteuttamista asemille ja pysäkeille. Staattisen tiedon lisäksi ajantasaisen tiedon merkitys reitin ja kulkutavan valinnan sekä matkan ennakoitavuuden kannalta korostui puolestaan liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelmassa. Tekniikan kehittyessä liityntäpysäköintipaikan tai pyöräkaapin varaaminen etukäteen saattaa olla mahdollista, mikä tekee liikkumisesta entistäkin joustavampaa ja vähemmän stressaavaa. Suunnittelun keinoin kestävästä liikkumisesta voidaan tehdä sujuvaa ja houkuttelevaa." pyöräilijät verkottuvat Parhaillaan käynnissä olevassa Pyöräily ja sosiaalinen media -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan pyöräilijöiden yhteisöllinen nettipalvelu. Tavoitteena on verkottaa pyöräilijät keskenään ja linkittää käyttäjien tuottama tieto olemassa oleviin kevyen liikenteen reittioppaisiin. Käyttäjillä on aktiivinen rooli palvelun sisällön tuottajina, mutta he pääsevät myös osallistumaan palvelun suunnitteluun. Hanke on osa Liikenneviraston ja LVM:n rahoittamaa liikkumisen ohjauksen ohjelmaa Leena Gruzdaitis Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Leena Gruzdaitis on vuonna 2005 Teknillisestä korkeakoulusta valmistunut liikennetekniikan diplomi-insinööri. Gruzdaitis toimii liikennesuunnittelijana Trafixissa. Hän on työskennellyt erilaisissa liikenteen suunnittelu- ja selvitystöissä, jotka ovat viimeaikoina painottuneet yhä enemmän joukkoliikenteen ja pyöräilyn alueelle. Hänen erityisosaamisensa liittyy liikenteen toimivuus- ja vaikutustarkastelujen lisäksi liikenneturvallisuuteen ja liikennekäyttäytymiseen. Liikennepsykologian sivuaineopinnoista on peräisin hänen poikkitieteellinen ja käyttäjälähtöinen näkökulmansa, jota hän hyödyntää aktiivisesti työssään. Kilometrikisa Trafix Oy osallistui 6-henkisellä joukkueellaan kesällä 2010 kilometrikisaan. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen jne. välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrinsä ylös ja kartuttavat oman joukkueensa kilometrisaldoa. Tarkoituksena oli polkea koko joukkueen voimin kesän aikana ( ) mahdollisimman paljon. Joukkueemme polki kisan aikana kaikkiaan huikeat km. Mikäli tämä kilometrimäärä olisi kuljettu pyörän sijaan autolla, bensaa olisi kulunut 304 l ja hiilidioksidipäästöt olisivat olleet 759 kg. Kaikkiaan kilometrikisassa poljettiin lähes 8,5 miljoonaa kilometriä osallistujan voimin. 06 trafix-sanomat

5 AMMATTILAISET Matti Keränen Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu ja tulevaisuus Liikennesuunnittelu on yhdyskunnan suunnittelua. Väyliä ei voi erottaa muusta maailmasta omaksi, erilliseksi palasekseen. Liikennesuunnittelijan on kyettävä näkemään tämä kokonaisuus ja ymmärrettävä, mikä on oleellista. Kaupunkien suunnittelu on liikenteen ja maankäytön yhdistämistä. Toimintojen vaatimat tilat ja niiden sijoittumisen suunnittelu on monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaa. Liikennepalveluiden tuottamiseen käytettävät varat eivät tulevaisuudessa lisäänny. Lisääntyvän liikenteen haittojen hallinta on kyettävä tekemään niukemmilla resursseilla. Olemassa olevia verkostoja on pystyttävä hyödyntämään paremmin. Kaupunkien liikennemäärät kasvavat. Liikenteen ongelmat pahenevat. Harvoille uusille väylille tulee niin paljon liikennettä kuin niille mahtuu. Ruuhkautumista ei kyetä poistamaan tekemällä massiivisia moottoritietasoisia väyliä kaupunkeihin. ratkaisun avaimet Liikenteellistä toimivuutta ei paranneta rakentamalla enemmän kaistoja ja ramppeja, vaan pyrkimällä maankäytön kannalta verkollisesti tasapainoisiin ratkaisuihin. Kaupunkiliikenteen hallinta ja hillintä tarvitsee monentasoisia ja samanaikaisia toimenpiteitä. Liikenneverkon ominaisuuksia pitäisi voida tarkastella avoimin silmin, esimerkiksi nopeusrajoitusten alentaminen voisi parantaa olemassa olevan verkon kapasiteettia. Miksi kaupunkialueilla pitää pystyä ajamaan autolla yli seitsemänkympin nopeutta? Holistisen liikennesuunnittelun perusajatuksia on kaikkien kulkutapojen vahvuuksien hyödyntäminen. Autottomat alueet ovat kulkijoille erittäin miellyttäviä ympäristöjä. Matti Keräsellä on pitkäaikainen kokemus liikenne suunnittelun, liikenteeseen liittyvien tutkimus ten, liikenteen ennustamisen ja liikenteen vai kutusten aihepiireistä. Hän on toiminut projektipäällikkönä laajoissa projekteissa ja osallistunut asiantuntijana tutkimushankkeisiin ja vaikutusselvityksiin. Hän on ollut mukana useissa suunnitteluhankkeissa liikenteen vaikutusten ja hankkeiden kannattavuuden arvioinnin asiantuntijana. Hänellä on pitkä kokemus liikenneennusteiden, liikenneanalyysien ja järjestelmäanalyysien laatimisessa. Keräsellä on myös laaja kokemus liikenteen ympäristöhaittojen arvioinnissa ja on perehtynyt erityisesti ilman laatu- ja meluvaikutusten arviointiin. Keränen on osallistunut vastuullisena partnerina useisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Juho Kero Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Juho Keron erikoisalaa ovat erilaiset kaupunkien ja keskustojen liikennesuunnitteluun liittyvät tehtävät. Lisäksi hän on ollut mukana suunnittelemassa pysäköintilaitoksia ja niiden hallintajärjes telmiä, joukkoliikenneterminaaleja ja niiden informaatio- ja opastusjärjestelmiä, työnaikaisia liikennejärjestelyjä ja huoltotiloja. Kerolla on myös kokemusta toteutuksen aikaisista valvontatehtävistä. 08 trafix-sanomat

6 Case Tikkurilan matkakeskus Skissistä suunnitelmaksi "Suunnittelua tehdään jatkuvasti enenevässä määrin tietokoneen äärellä suunnitteluohjelmistoilla, mallintamalla ja simuloimalla. Suunnitelmaratkaisujen pohdinta, vaihtoehtojen tutkiminen ja ns. grand design, jää helposti lähes kokonaan suunnitteluprosessista pois. Minusta kynä ja aivot ovat edelleen nopeimmat ja tehokkaimmat välineet, kun haetaan hyviä kokonaisratkaisuja." 2 Alustava lähes mittatarkka suunnitelmaluonnos laatumäärityksineen päätöksenteon ja tarkemman CAD-suunnittelun pohjaksi 3 Mittatarkka liikennesuunnitelma alueen ympäristön, 4 kunnallistekniikan, arkkitehtuurin ja maankäytön suunnittelun pohjaksi Ja lopputilanne voi olla jotain tällaista (havainnekuva Tikkurilan tulevasta asemasillasta, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy) 1 Toiminnallisia periaatehahmotelmia vapaalla kädellä ajatellen AMMATTILAISET Jouni Ikäheimo Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Jouni Ikäheimo toimii Trafixissa projektipäällikkönä ja liikennejärjestelyjen suunnittelun ja liikenteen vaikutusarviointien asiantuntijana. Hän on 23-vuotisella ammatillisella urallaan tehnyt taajamien ja kaupunkikeskustojen kehittämisen suunnittelua, alueiden ja terminaalien suunnittelua sekä erityyppisiä liikenteeseen, ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä selvityksiä ja vaikutusarviointeja. Erityisosaamisena hänellä on liikennejärjestelyjen ja niihin liittyvien ympäristöjen idea- ja layout-suunnittelu. Hän on erittäin tottunut työskentelemään eri ammattikuntien asiantuntijoiden kanssa. Ikäheimo toimii työnsä ohella liikennesuunnittelun tuntiopettajana Hämeen ammattikorkeakoulussa. 10 trafix-sanomat

7 esa OPISKELIJAT Nora jenny sakari Nimi: Jenny Rantamölö Oppilaitos: Hämeen ammattikorkeakoulu Koulutusohjelma: Liikennealan ko Suuntautumisvaihtoehto: Liikennesuunnittelu ja älykäsliikenne Kun aloitin työt, olin suorittanut lähes kaikki perusopinnot sekä joitakin ammattiainekursseja. Työssä olen päässyt käyttämään koulussa opittuja CADin ja Novapointin taitoja. Kaikki töissä opittu on ollut hyödyksi opinnoissa sekä päinvastoin. Nimi: Nora Kumpulainen Oppilaitos: Metropolia AMK Koulutusohjelma: Rakennustekniikan ko Suuntautumisvaihtoehto: Ympäristörakentaminen Töiden ja koulun yhteensovittaminen on ollut loppusuoralla olevien opintojen ja Trafixin joustavuuden ansiosta vaivatonta. Lisäksi olen voinut hyödyntää töitäni liittäen ne koulun työelämään sidottuihin kursseihin, kuten Projektityöt sekä Ammatillisen suuntautumisen projekti. Nimi: Sakari Lindholm Oppilaitos: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tutkinto-ohjelma: Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Pääaine: Liikenne- ja tietekniikka Sivuaine: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu Nimi: Esa Karvonen Oppilaitos: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tutkinto-ohjelma: Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Pääaine: Liikenne- ja tietekniikka Sivuaine: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu Lopullinen ymmärrys opintojen sisältöön tulee vasta käytännön työssä, ja toisaalta työtehtäviä helpottaa suuresti syyyhteyksien ja teoreettisen taustan hahmottaminen. Voisin todeta, että opintojen ja työskentelyn välinen synergia on kohdallani ollut korvaamattoman arvokasta. Aloitin opiskelemalla kalliorakentamista, mutta eri vaiheiden kautta ja kiinnostuksen herättyä alaa kohtaan pääaineekseni vaihtui Liikenne- ja tietekniikka. Työn ja opiskelun yhteen sovittaminen on ollut helppoa. Monilla kursseilla on myös ollut hyödyllistä käydä alan töissä samanaikaisesti. Trafix ja tulevaisuuden ammattilaiset Trafixissa työskentelee tällä hetkellä kuusi opiskelijaa vakituisessa työsuhteessa 2-3 päivänä viikossa opiskelujensa ohessa. Opiskelijat ovat eri opiskeluvaiheissa. Pisimpään töissä ollut tekee parhaillaan diplomityötään Uudenmaan ELY-keskuksen Trafixilta tilaamassa projektissa, kun nuorin on vasta opiskelujensa puolivälissä. Opiskelijoiden kohdalla ensimmäisenä periaatteenamme on, että yritys joustaa opiskelujen suhteen. Haluamme kaikkien meillä työskentelevien valmistuvan. Toisena periaatteena on, että opiskelijat pääsevät osallistumaan mahdollisimman laajasti erilaisiin projekteihin. Tämän mahdollistaa projektiemme suuri määrä ja erilaisuus. Kolmantena keskeisenä projektityöskentelyyn liittyvänä käytännön periaatteena on, että myös opiskelijat pääsevät mukaan projektikokouksiin. Tästä opiskelijat ovatkin antaneet hyvää palautetta. On paljon helpompaa hahmottaa projektin kokonaisuus, kun pääsee osallistumaan kokouksiin. Trafix on myös osallistunut aktiivisesti tulevaisuuden liikennesuunnittelijoiden koulutukseen. Henkilöstömme on osallistunut Hämeen Ammattikorkeakoulun vuonna 2009 alkaneen uuden liikennesuunnittelun koulutusohjelman suunnitteluun ja opetukseen. Aalto-yliopistossa olemme käyneet pitämässä luentoja liikennesuunnittelusta kaupunkisuunnittelun kansainvälisen jatkokoulutuksen kursseilla. 12 trafix-sanomat

8 AMMATTILAISET Kolme vaihtotarinaa Laura Tarja Pennanen: Kolme kuukautta konsulttina Sain viime keväänä mahdollisuuden päästä julkiselta puolelta kolmeksi kuukaudeksi lainaan konsultille. Tilaisuus päästä näkemään työntekoa pöydän toiselta puolelta oli mitä mainioin, koska olen ollut koko lyhyen työurani kaupungilla. Aluksi kaikki oli uutta ja erilaista. Projektien ja työskentelyn sisäistämiseen meni oma aikansa. Viimein kun alkoi tuntua, että homma alkaa pyöriä ja saan jotain konkreettista aikaan, kolme kuukautta täyttyi. Vaikka kokemus oli lyhyt, se kuitenkin opetti paljon. Uskon, että kokemuksesta on tulevaisuudessa hyötyä ja pystyn soveltamaan oppimaani jatkossa kaupungilla. Kokemus avarsi näkemystäni ja opin toisenlaisia työskentelytapoja. Mielestäni oli hyvä päästä näkemään työntekoa konsultin puolelta ja toivon, että kokemukseni pohjalta pystyn toimimaan paremmin myös töiden tilaajapuolella. Kokemus oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut ja suosittelen työkiertoa myös muillekin. Tosin kannattaa olla kauemmin kuin kolme kuukautta. Gröhn: Kevät opiskelijana Jäin keväällä 2010 opintovapaalle, jolloin sain hyvän mahdollisuuden panostaa opintoihini Aalto-yliopistossa. Olen valmistunut insinööriksi Helsingin ammattikorkeakoulusta vuonna 2005, mutta syksyllä 2007 päätin kuitenkin jatkaa opintojani teknisessä korkeakoulussa. Ammattikorkeakoulusta valmistuttuani mietin, että opinnot TKK:lla kiinnostaisi, mutta työelämä imaisi nopeasti mukaansa. Viimeisenä hakupäivänä laitoin paperit kiireellä menemään ja näin uusi opintaival sai alkunsa. Opiskelen nyt siis töiden ohella Aalto-yliopistossa pääaineena liikenne- ja tietekniikkaa. Nyt kun opiskelen toista tutkintoa, motivaatio on hyvin erilainen kuin ensimmäisellä kierroksella. Asiat, joita luennoilla käydään tuntuvat tutummilta ja vaadin opinnoistani myös jotain uutta ja innoittavaa. Pyrin haastamaan itseni uusiin asioihin. Diplomityön pyrin aloittamaa keväällä 2011, mikäli mielenkiintoinen aihe tulee vastaan. Tarkoitus olisi valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. Toimin Trafixilla nuorempana projektipäällikkönä ja suunnittelijana. Työhöni on kuulunut mm. kaupunkien ja keskustojen liikennesuunnitteluun liittyviä tehtäviä sekä meluselvityksiä. Toimin myös yrityksemme vastuullisena meluntorjunnan suunnittelijana. Ari Tuomainen: Virkamiehestä konsultiksi Kokemus oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut, suosittelen työkiertoa muillekin. " Trafixissa toimin nykyään projektipäällikkönä, mutta työurastani 18 vuotta toimin valtiolla entisten tiepiirien palveluksessa. Tiehallinnossa tehtäviini kuului suunnitteluttaa ja rakennuttaa automaatio- ja telematiikkajärjestelmiä. Vuonna 2004 jäin kuitenkin virkavapaalle ja menin tekemään telematiikan suunnitteluohjetta konsulttina. Virkavapaavuoden aikana ohjetyön ohella oli mahdollisuus osallistua erilasiin pysäköinti-, joukkoliikenne- ja matkustajainformaatiohankkeisiin. Ja niin kuin sanonta kuuluu, että anna pikkusormi, niin se vie koko käden, siirryin virkavapaan aikana konsultin tehtäviin aiottua syvemmälle ja olen yhä sillä tiellä. Virkamieskokemuksesta koen saaneeni merkittävää etua julkishallinnon projektien hoitamisessa, kun tuntee entuudestaan julkishallinnon toimintatavat. Varsinkin nykyisten Liikenneviraston ja ELY-keskusten henkilöstön tunteminen ympäri Suomen on helpottanut asioiden hoitamista. Konsulttivuosien aikana käsitys itse projektityön samankaltaisuudesta riippumatta, onko tilaajana vai konsulttina, on vain vahvistunut ja että yhteistyössä tilaajan kanssa yhteiseen päämäärään pyrkiminen on edelleenkin lähtökohta myös konsultin toiminnalle. 14 trafix-sanomat

9 Trafixin yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneiden merkitys on olennaista työssämme ja noin 70 %:ssa töistämme teemmekin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pää- tai alikonsulttina. Tästä syystä verkostoituminen eri alojen yritysten kanssa on meille tärkeää. Yhteistyökumppaneita meillä on rakennusurakoitsijasta muotoilijoihin. Jokainen projekti on uniikki ja vaatii aina sitä varten kootun asiantuntijaryhmän. Tästä kertoo se, että alikonsulttina saattaa projektissa olla vaikkapa henkilön firma tai pääkonsulttina yhden henkilön yritys. Kehä I Leppävaarassa palkittiin YIT Rakennus Oy:n Kehä I:n urakka vuoden infratyö maana. Tiehanke sijaitsee Espoon Leppävaarassa. Trafix on ollut mukana suunnittelemassa hankkeen telemaattisia järjestelmiä ja työnaikaisia liikennejärjestelyjä. Jäsenyydet Vuoden infratyömaana palkitun Kehä I Leppävaarassa -hankkeen suurimmat infrastruktuurin muutokset ovat Mestarintunneli, Mestarinsolmun eritasoliittymä tunnelin pohjoispuolella ja Vermonsolmun eritasoliittymä Turunväylällä. Lisäksi hankkeen toisessa urakassa parannetaan Leppävaaransolmun eritaso liittymää ja siihen liittyen Kehä I:n ja Turunväylän kaistajärjestelyjä. Perusteena palkinnolle Rakennuslehti mainitsee erityisesti onnistuneet liikennejärjestelyt vilkkaan liikenteen keskellä sekä työmaan johtajuuden. Myös muilla työmailla ongelmalliseksi koetun telematiikan saamista käyttökuntoon onnistuneesti on kehi tetty simulointien avulla. Telematiikalla ohjataan liikenneturvallisuutta Mestarintunnelissa. Lisäksi työmaa sai positiivista palautetta hyvästä tiedotuksesta ja nopeasta aikataulusta hanke on valmistumassa puoli vuotta etuajassa. ITS Finland ry. Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi, PTL (jaostot: kaupunkien liikenne, ITS) Pyöräilykuntien verkosto, Poljin ry. Liikkumisen ohjauksen verkosto, LIVE Elävä kaupunkikeskusta ry. Suomen Tieyhdistys ry. Suomen Paikallisliikenneliitto ry. Suomen Pysäköintiyhdistys ry. tiehankkeesta vuoden infratyömaa Jaana Kämäräinen Nuorempi projektipäällikkö, suunnittelija Jaana Kämäräinen on ollut mukana Suomen suurimmissa telematiikkahankkeiden suunnittelutehtävissä. Trevor Harris Arkkitehtitoimiston Harris-Kjisik kanssa yhteistyötä on tehty Trafixin perustamisesta lähtien. Kolmevuotisen taipaleen aikana yhteistyö projekteja on ollut mm. Lahden keskustan suunnittelu, Kruunuvuoren silta, Kuninkaan kolmion bulevardi sekä erilaiset kilpailut. Tällä hetkellä merkittävin käynnissä oleva yhteistyöprojekti on Kotkan Hyvinvointipuiston suunnittelu. Vaikka Trafix on liikennealan suunnittelutoimisto, asioihin otetaan kuitenkin useampi näkökulma ja niitä tarkastellaan laaja-alaisesti. Tällöin suunnittelu palvelee liikenteen lisäksi koko yhteiskuntarakennetta. Mikko Myyryläinen Mikko Myyryläinen toimii YIT:n kiinteistöteknisten palvelujen kehityspäällikkönä. Hän on ollut mukana Kehä I Vallikallion tunnelin projektissa. Yhteistyö Trafixin kanssa alkoi noin kaksi ja puoli vuotta sitten juuri kyseisen projektin tiimoilta. Tunnelin telematiikan suunnittelu vaati erikoisosaamista ja yhteistyökumppaniksi valikoitui Trafix. Tärkeimpänä asiana yhteistyössä Myyryläinen pitää luotettavuutta. Yhteistyökumppanin on voitava luottaa siihen, että sen tarpeita on ymmärretty. On tärkeää, että konsultti löytää ideaalin, useasta eri näkökulmasta tarkastellun ratkaisun, jotta asetettu tavoite saavutetaan. Yhteistyötä on luvassa jatkossakin esim. Lahden Prisman hankkeessa pysäköintijärjestelyjen osalta. Janne Miettinen Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Janne Miettisellä on laajaalainen kokemus Suomen suurimpien telematiikkahankkeiden suunnittelun projektin vedosta, suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönottovaiheen testauksista.. Muutamia Yhteistyökumppaneita Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Arkkitehtitoimisto ALA Oy Arkkitehtitoimisto CJN Oy Arkkitehtitoimisto Davidsson & Tarkela Oy Arkkitehtitoimisto Harris&Kjisik Arkkitehtitoimisto HMV Oy Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy (Vahanen-Yhtiöt) Arkkitehtitoimisto JKMM Oy Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy Arkkitehtitoimisto Sarc Oy Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy Arkkitehtuuri- ja maisemasuunnittelu Nyman & Ristimäki Oy Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy Design Reform Edelman Group Oy Eriksson Arkkitehdit Oy Esko Rossi Oy Etteplan Oyj FCG Finavia Fundatec Oy (Vahanen-Yhtiöt) Gaia Group Oy Helin & Co Architects Indepro Oy Infotripla Oy Infrakonsultointi Henry Lindgren Oy Jussa Consulting Oy LandPro Oy Lectus Ky Liidea Oy Linea Oy LOCI-Maisema-arkkitehdit Logica Suomi Oy Luode Consulting Oy MA-Arkkitehdit Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy Masu Planning Aps, Denmark Matrex Oy Mespek Oy Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd. Peek Traffic Finland Oy Playa Arkkitehdit Oy Pontek Oy Pöyry Oy Ramboll Finland Oy Reconos Oy Sabik Oy Seasam House Oy SITO Oy Sponda Oy Strafica Oy Swarco Finland Oy Teleyritysverkot Oy Traficon Oy Vianova VR-Rata Oy WSP Finland Oy VTT YIT Kiinteistötekniikka Oy YIT Rakennus Oy Ympäristötutkimus Yrjölä Oy YSP/Imtech YTK Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus 16 trafix-sanomat

10 Trafix Jukolassa Jussi Borgenström Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Jussi Borgenströmin erikoisalaa ovat liikenteenhallinta, liikennetelematiikka ja työnaikaiset liikennejärjestelyt. Ennen konsulttina työskentelyä hän oli Uudemaan tiepiirin palveluksessa mm. liikennevalo- ja tievalaistustyömailla sekä liikennekeskuksessa eri telematiikkajärjestelmien kehittämistehtävissä. Borgenströmillä on laaja-alainen kokemus Suomen suurimpien telematiikkahankkeiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidon järjestämisestä. Harri Haantio Projektipäällikkö, erityisasiantuntija Harri Haantio toimii Trafixissa liikennesuunnitteluryhmässä projektipäällikkönä ja liikennejärjestelyjen suunnittelun asiantuntijana. Hänellä on 19 vuoden kokemus kaupallisten kohteiden, aluekeskusten, liikenneterminaalien, tie- ja katujärjestelyjen suunnittelusta. Erityisosaamisena hänellä on pysäköintilaitosten ja -alueiden sekä niiden hallintajärjestelmien ja liikenteenohjauksen suunnittelu, huoltotilojen liikennesuunnittelu sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt. Maailman paras suunnistustapah tuma järjestettiin vuonna 2010 legendaarisessa Kytäjän korvessa Hyvinkäällä. Jukolan viestin järjestäminen on huikea urakka, etenkin Kytäjällä, kun kaikki toiminnot rakennettiin keskelle peltoja noin suunnistajan ja kisaturistin tarpeisiin. Organisaatio koostui useista eri valiokunnista ja yhteensä talkooväkeä oli hommissa yli 1500 henkeä. Trafixin osaaminen oli turvallisuusvaliokunnan alaisen liikenneryhmän käytössä. Suunnittelimme mm. tapahtumaopastuksen ja teimme mittavalle kiertotielle tarvittavat liikenteenohjaussuunnitelmat. Kiertotien suunnittelu oli haastava tehtävä, koska kilpailukeskus sijaitsi keskellä Kytäjäntietä ja koko tie piti sulkea useamman vuorokauden ajaksi. Lisäksi hoidimme lupa-asiat tieviranomaisten kanssa. Kytäjä-Jukolan liikennepäällikkö Timo Valkonen toteaakin, että Kytäjä-Jukolan liikenneryhmässä olivat lähes kaikki ns. maallikkojäseniä, mutta Trafixin kokemuksella ja asiantuntemuk sella laadittujen opastus- ja pysäköintisuunnitelmien ansiosta liikenne rullasi kisaviikonloppuna joustavasti. Viranomaislupien hoitaminen Trafixin kautta kevensi vastuuhenkilöiden työmäärää, joka jo muutenkin oli melkoinen. Vastuutehtävissä olleet Jukola-talkoolaiset saivat Trafixin ansiosta rutkasti lisäoppia tuleviinkin järjestelytehtäviin. Kilpailuviikonlopun aikana Borgenströmin Jussi vastasi henkilöautopysäköinnin ohjauksesta apunaan laaja talkoolaisten joukko. Ruuhkaisimpaan aikaan henkilöautojen pysäköinninohjauksessa oli n. 30 henkilöä ja yhteensä työvuoroja tehtiin n. 170 torstain ja sunnuntain välillä. Pysäköintisuunnitelmat laadittiin Ikäheimon Jounin, Haantion Harrin ja Trafixin nuorten suunnittelijoiden kanssa jo vuotta aiemmin, ja homma pyörikin mallikkaasti hyvien suunnitelmien ansiosta. HAASTATTELUSSA Huippusuunnistaja Topi Anjala Trafix teki yhteistyösopimuksen vuoden 2009 Suomen miesten ykkössuunnistajan Topi Anjalan kanssa. Odotuksena kaudelle 2010 oli Topilta erinomaisia suorituksia ja Trafixille näkyvyyttä alan piireissä paljon harrastetun lajin parissa. Kuvaaja: Jussi Borgenström Mikä oli tämän kauden paras hetki? Kausi alkoi lupaavasti, mutta sitten Kytäjällä Jukolan viestissä pamahti! Pari kilometriä ennen maalia Topi teloi nilkkansa siihen kuntoon, että loppukausi oli pilalla. Tuosta huolimatta Topi teki ankkuriosuuden toiseksi parhaan osuusajan. Topi, mikä on tämän hetken kunto, joko nilkka kestää täyspainoisen treenin? Jalka kestää jo hyvin harjoittelua. Osittain revennyt nivelside on parantunut. Akillesjänne muistuttaa vielä välillä tapahtuneesta, mutta ei haittaa menemistä. Toisenlaisesta lajista olisi saanut helpommin jopa ammatin. Mikä saa miehen tekemään töitä niin paljon kuin mitä huippu-urheilu edellyttää? Lajista tekee vaativan ja aikaa vievän se, että fyysisen harjoittelun lisäksi suunnistajan pitää analysoida jatkuvasti suorituksiaan, matkustaa harjoituspaikoille ja leireillä arvokilpailujen tyyppimaastoissa unohtamatta Jukolan viestin ankkuriosuus loukkaantumisesta huolimatta. Fyysinen vire oli loistava ja suunnistus sujui hienossa maastossa. Yksi parhaista suorituksistani. levon merkitystä. Huippu-urheilu ei ole vastenmielistä itsensä ruoskimista, vaan urheilijat lajista riippumatta nauttivat tekemisestään. Mitä yhtäläisyyksiä näet huippu-urheilun ja yrittäjyyden välillä? Molemmissa pitää olla vankka usko omaan yritysideaan ja siihen, että tulosta vielä syntyy. Niin urheilijan kuin yrityksen on oltava valmis ottamaan riskejä ja sopeutumaan muuttuviin markkinoihin. Vaihdoit insinööriopiskelut opettajankoulutukseen, insinöörinä on pakko kysyä, miksi noin teit? Opettajan työssä innostavat eniten työn monipuolisuus, mahdollisuus toteuttaa itseään ja vaikuttaa nuoriin. Kahta samanlaista työpäivää ei ole. Mikä on tavoitteesi suunnistajana? Stressata vähemmän ja nauttia enemmän. Mikä on seuraava tavoitteesi huipulla? MM-kilpailut 2013 Suomessa. 18 trafix-sanomat

11 2-vuotisjuhlaa vietettiin vankilatunnelmissa. Trafixin 3-vuotisjuhlia vietettiin kieltolain hengessä. Trafixin 1-vuotisjuhlia vietettiin Ravintola Hanneksen vieraana Lohjalla. Kolme vuotta ja Mitä mieltä asiakkaamme ovat meistä? 300 projektia 95 % ilmoitti suosittelevansa Trafixia yhteistyökumppaneilleen. Pyysimme Reconos Oy:tä selvittämään asiakkaidemme tyytyväisyyttä Trafixin toiminnasta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin henkilökohtaisia puhelinhaastatteluja, jotka tehtiin syyskuussa Kaikkiaan vastaajia oli 38 kappaletta. Otos edustaa kattavasti asiakaskuntaamme. Tulosten perusteella tulemme valitsemaan kehittämiskohteet. Kysely on tarkoitus uusia määrävälein. Henkilöstön ammattitaito sai parhaimmat arvosanat. Kaksi kolmasosaa vastaajista antoi ammattitaidolle parhaimman mahdollisen arvosanan (kiitettävän) ja loput seuraavaksi parhaimman (hyvän). Toisella sijalla oli kyky ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja työn laatu kolmannella. Vastanneista 95 % ilmoitti suosittelevansa varmasti tai todennäköisesti Trafixia yhteistyökumppaneilleen kokemuksiensa perusteella. 20 trafix-sanomat

12 Vuoden 2010 Valokuvakilpailun palkitut Trafixin henkilökunnan kesken järjestetyn luontoaiheisen valokuvakilpailun parhaat on valittu. Joutsenet/hanhet Kuvaaja: Matti Keränen Kuuranäkymä Kuvaaja: Matti Keränen varsat Kuvaaja: Jouni Ikäheimo 22 trafix-sanomat

13 Trafix Oy Upseerinkatu Espoo

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi.

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi. <Toimialue> Länsimetron liityntäyhteydet Hanke-esittely Projektipäällikkö Janne Wikström 14.10.2014 1 Länsimetron liityntäyhteydet -hanke Parempi Länsiväylä Hankkeen tavoitteena on parempi Länsiväylä alueen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa

Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Marko Kortetmäki 18.11.2011 Luma-aineiden rooli insinöörikoulutuksessa Tosiasioita Maailmassa valmistuu noin miljoona insinööriä vuosittain Mikä erottaa suomen noin 8000 valmistuvaa insinööriä Kiinan ja

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 131 HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden tilaaminen HEL 2015-008728 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudun vireillä olevien hankkeiden,

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

POP- Paremman Oppimisen Puolesta

POP- Paremman Oppimisen Puolesta POP- Paremman Oppimisen Puolesta PedaForum 20.8.2013 Elina Lehkonen Elsa Mannila Jukka Parviainen Sisältö POP esittely Ryhmätehtävä: Vuorovaikutuksellisen opetuksen kehittäminen Palauteryhmät ja POP Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

TEEMAT: AHOT- aamupäivä 9 -> lounas PALAUTE- iltapäivä ->15. keskustelu livenä, videon kautta, yhteisellä fläpillä

TEEMAT: AHOT- aamupäivä 9 -> lounas PALAUTE- iltapäivä ->15. keskustelu livenä, videon kautta, yhteisellä fläpillä Joensuu-Kuopio 24.5.2011 Ei ole mitään niin käytännöllistä kuin hyvä teoria. Kurt Lewin TEEMAT: AHOT- aamupäivä 9 -> lounas 11.30 PALAUTE- iltapäivä ->15 TYÖKALUT: TAONTA: OSOITE: DIAT ja KYSYMYKSET keskustelu

Lisätiedot

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sanna Ahonen Sirkku Wallin A Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) Aalto-yliopisto SYÖKSY-hankkeen

Lisätiedot

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 LÄHTÖKOHTA: - Rovaniemen TYP:n työllistämisvaiheen asiakkaista kiinteistönhoitajia

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa 9.6.2016 Leena Mäkelä 4/5/13 Stadin ammattiopisto Suomen suurin ammattiopisto Ammattiopistossa toimivat Helsingin kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013 Koulutuksen työelämävastaavuus ja TKI-toiminnan hyödyntäminen opetuksessa Hämeen ammattikorkeakoulussa Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen laatuvastaavien tapaaminen 25.2.2014 Työelämän asiantuntijoiden

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Tiivistelmä Linda Witick/OOP 22.1.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja 11.10.2016 Taustaa WHOLE on Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jonka tavoite on tuottaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät Alueellinen tietomalli case Inkilänportti Novapoint-käyttäjäpäivät 25.4.2012 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä Yhtiön palvelut keskittyvät infra-,

Lisätiedot

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen Uusia tuulia uraohjauksessa Ohjauksen käsikirja osana hanketta Anu Heinonen 6.10.2016 Uudellamaalla joka viides (22 %) 20-24-vuotias oli ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa vuonna 2014. Yhteensä tällaisia

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot