ffi PATENTTI- la RE KISTERIHALLITUS Sivu 1 Kauppanekistenij iirj estelmii 28,O4.2OL4 Y-tunnus: 26t3LO7-6 SAANNOT Ynitys- ja yhteisdtunnusi 26t3tg7-6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ffi PATENTTI- la RE KISTERIHALLITUS Sivu 1 Kauppanekistenij iirj estelmii 28,O4.2OL4 Y-tunnus: 26t3LO7-6 SAANNOT Ynitys- ja yhteisdtunnusi 26t3tg7-6"

Transkriptio

1 ffi PATENTTI- la RE KISTERIHALLITUS Sivu 1 Kauppanekistenij iirj estelmii 28,O4.2OL4 Y-tunnus: 26t3LO7-6 SAANNOT Ynitys- ja yhteisdtunnusi 26t3tg7-6 Yhti6: Sandnas Kauppa ja Kahvila osuuskunta, sandn5s Butik och Cafe Andelslaget ; Kesitteleva toimisto: Kauppanekisteni Ankadiankatu 6 A Helsinki, puh OO laljenn6ksen sisilt6: Voimassaolevat sssnndt 28.O4.2At4 Voimassaoloaika 2a.O4.2OL4 - Laki ulkomaalaisten sekl ereiden yhteisdjen oikeudesta omistaa ja hallita kiintesta omaisuutta ja osakkeita on kumottu L.1.L993. Siihen penustuvat yhtiitj iinj estys - ja s5entdmeeneykset seke sen nojalla tehdyt menkinnet ovat mitattiimia. Tiedot on tulostettu koneellisesti kauppanekistenijerjestelmesta. Patentti- ja nekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuoarbinen ilman allekirioitusta.

2 ttl ttl Y-tunnus: 2673t47-6 sivu 1 ffi SANDNAS KAUPPA ]A KAHVILA OSUUSKUNTA, SANDNAS BUTIK OCH CAFE ANDELSLAGET SI'ANN6T 15 OSUUSKUNNAN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Sandn5s Kauppa ja Kahvila osuuskunta, Sandnas Butik och Cafe Andelslaget ja sen kotipaikka on Raaseponi. NSissd s5snnciissa toiminimesta k5ytetssn nimitysta osuuskunta (andelslaget). 25 TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMIALA Osuuskunnan tehtlivans on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jssenilleen ja nain edistee jasentense taloudellista hyvinvointia. Osuuskunta voi jenjestaa nema palvelut myiis tytaryhteis6jen avulla tai muulla tavalla. osuuskunnan toimialat ovat 1. psivittais- ja keytt6tavanoiden sek5 nuiden tavana-alojen vlhittais- ja tukkukauppa 2. ravitsemus- ja muu palvelutoiminta, seka 3. muu osuuskunnan liiketoimintaan liittyv5 toiminta. 35 TOIMINNAN LAAJUUS Osuuskunnan palveluja saavat kaytte5 muutkin kuin jisenet. Osuuskunnan hallitus voi kuitenkin najoittaa osuuskunnan palvelukset erityi stapauks is sa osuuskunnan j 5sentalou ks iin. Osuuskunta voi hanjoittaa liiketoimintaa myds tyten- ja osa kkuusvht i6iden avulla. Tii1l6in osuuskunta muodostaa tytenyhteisdj en se kanssa osuus kuntala i ssa (jeljempene OKL) tankoitetun konsennin. 45 ]ASENEKSI LIITTYMINEN Osuuskunnan jasenyytte voi hakea osuuskunnan palveluja keyttava henkil6r joka sitoutuu noudattamaanaite seantiija seke suonittamaan 24 S:ssa ma5netyn osuusmaksun. Osuuskunnan j5seneksi hafuavan on tehtsva siita kirjallinen hakemus hallitukseller joka pssttlii jsseneksi ottamisesta. Jeseneksi on paese5nt6isesti hyveksyttdvd jokainen, joka tayttae saennoissa mssnatyt jdsenyyden edellytykset. lasenyys voidaan evata, jos siihen on osuuskunnan toiminnan vuoksi tai muusta syysta erityiste aihetta. JSsenyys a1kaa, kun hakemus on hyvaksytty. laseneksi voidaan samassa jsrjestyksessa hyvsksyi my6s nekisteniiity yhteis6. 55 JASENLUETTE LO Hallituksen on huolehdittava siita, ette osuuskunnan jasenistd pidetean jasenluetteloa. siihen on menkittavd jesenen nimi ja osoite, hanen osuuksiensa lukumdand sekii piiivs, jona h5n on tullut ieseneksi. Osuuskunnan entisista jssenistii on pidetteva luetteloa siihen asti, kunnes osuuskunta on palauttanut heiden osuusmaksunsa. Luetteloon on menkittav5 edellisten tietojen liseksi paive, jona

3 ttl ttl y-tunnus : 2613_1,47-6^ 5avu z jesenyys on peattynyt. Jasenluettelo ja luettelo entisista jesenista on pidettevd osuuskunnan paakonttorissa jesenten ja osuuskunnan velkojien nahtevena. Jesenelle ja velkojalla on oikeus saada jdljennds luettelosta tai sen osasta kulujen konvaamista vastaan, Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa site vaativan. 55 ]ASENEN EROAMINEN lesen voi enota osuuskunnasta ilmoittamalla siita kiniallisesti os uus kunnal-1. e. Enoilmoitus katsotaan toimitetuksi osuuskunnalfe, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jesenelle, toimitusj ohtaj aile tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessa toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.. 75 JASENEN EROTTMINEN Jesenen enottamisesta peattae hailitus. lssen voidaan erottaa, jos hin on L. laiminly<inyt jesenyydest5 johtuvan velvol lisuuten sa tai jos hen on 2. aikaansaanut osuuskunnalle huofiattavaa vahinkoa tai nuuten toiminut sen etuja vastaan. Jbsenelle on toimitettava kinjallinen ilmoitus enottamispenusteesta ja pziiitdksen tekev5sta hallituksen kokouksesta vehintean kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jasenelle s5hkdpostitse tai jasenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Enotetulla jesenelle on oikeus vaatia enottamispliit6ksen siintemiste osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jasenelle, toimitusjohtaj a1l e tai toininimen kinj oittaj a1le kuukauden kuluessa siite., kun enottamispeetdkseste on kirjallisesti ilmoitettu enotetulle. 85 JASENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Jiisenilla on oikeus kdyttiiii osuuskunnan tanjoamia palveluja. Palveluja kayttaessaan he saavat hyvdkseen kulloinkin voimassa olevat, hallituksen pa5ttemille ehdoilla heille kuuluvat jisenedut. Jasenelle on ny6s oikeus tehds hallitukselle osuuskunnan asioita koskevia kirjallisia ehdotuksia sekd osallistua osuuskunnan hallintoon jaljempane n5isse saenndissa saadetylle tavalla. Muutoin jdsenell?i on OKL:sse ja naisse seanniiisse meanitellyt oikeudet ja velvollisuudet. 95 KUOLLEEN ]ASENEN OIKEUDENOMISTA]AN OIKEUDET Kuolleen jesenen oj. keudenomistaj alla, jolle oikeus t5m5n osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jssenyyteen, jos edel]ytykset siihen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistaj an, joka haluaa keytte5 t5te oikeuttaan, on tl

4 t l ttl Y-tunnus: 26t3tg7-6 Sivu 3 ilmoitettava siite osuuskunnalle vuoden kul-uessa kuolino5iveste. Kuolleen jasenen oi keudenomi staj i a on yhdessa oikeus kayttee vainajan taloudellista oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinoeivesta, 105 OSUUSKUNNAN KOKOUKSET Jasenet klytt5vst paatdsvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksissa. Kokoukset ovat joko vansinaisia tai ylimair5isis osuuskunnan kokouksia. Vansinainen osuuskunnan kokous on Didettave kenran vuodessa hallituksen m5ar5emane piiv5ni kuuden kuukauden kuluessa tilikauden p5attymiseste. Ylimaenainen osuuskunnan kokous on pidett5v5, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. YlimSSrbinen kokous on myds pidetteva, jos tilintarkastaja tai jasenet, jotka edustavat vahintean kymmenesosaa (1/10) jasenten koko eanimeenaste, kirjallisesti sita vaativat ilmoittamansa asian kesittelya vanten, tai jos se lain mukaan on muutoin pidetteve. Kokouskutsu on toimitettava neljantoista (14) p5iv5n kuluessa vaatimuksen esittemisests. J5sene115 on oikeus saada haluamansasia osuuskunnan kokouksen kesiteltaveksi, jos hiin kirjallisesti sita vaatii hallitukselta niin hyvissd ajoin, etta asia voidaan sisellyttea kokouskutsuun. Kokoukset pideteen osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksessa on kullakin jlisenelld yksi 55ni. osuuskunnan kokouksen p55tdkseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jesenilla on enemmsn kuin puolet annetuista eenista. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten aanie. Sama koskee vaalia., jossa on valittavana samalla kentaa useita henkiliiit5. Adnten mennessa tasan vaali natkaistaan arvalla. Muissa asioissa p5?it6kseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siiter etta kokouksessa pidetssn pdytakirjaa. Pdytakirjaan on menkittave kokouksessa tehdyt pe:itdkset seker milloin peetoksesta on Senestetty, aanestyksen tulos. Puheenjohtajan ja viihintssn yhden kokouksen valitseman pdytekirjan tankastajan on al lekinj oitettava p<iytekirja. P6ytekirja on viimeistaan kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettava osuuskunnan paakonttonissa jasenten niihtlvinii. PijytSkinjat on s5ilytett5ve luotettavalla tavalla. l5sene1l5 on osuuskunnan kulut korvattuaan oikeus saada jsljennds kokouksen pilyt5kirjasta tai sen osasta. 115 Vansinaisessa osuuskunnan kokouksessa kesiteltevat asiat 1. esitetean toimintakentomu s r tilinpaetds ja

5 tilintarkastuskertomus II Y-tunnus : 26L3tO7-6 Sivu 4 tl 2. peatetaan tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta r toimenpiteista., joihin vahvistetun taseen mukainen ylijaeme tai tappio antaa aihetta, vastuuvapauden myijntamiseste hallituksen jiisenille ja toimitusjohtaj a ]]e tilikaudelta, hallituksen jasenten lukumiindsti ja hej.dan palkkioistaan ja kustannusten korvauks ista 3. valitaan hallituksen jasenet seka tarvittaessa tilintankastaja ja vanatilintankastaj a ja 4. k5sitell5iin kokouskutsussa mainitut hallituksen tai osuuskunnan jesenten esittemat asiat, 125 KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jesenille viimeistean seitseman p5ivee ennen kokousta. Kutsu osuuskunnan kokoukseen asetetaan jesenten nehtav5ksi osuuskunnan myynalaen tai toimitetaan jasenille postitse tai s Shkiipostiviest ina jasenluetteloon menkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin. Kutsussa on mainittava kokouksessa klisiteltbvit asiat. Jos kokouksessa kasitellean sa5ntijjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 5:sse tankoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisiiosuuksien tai vapaaehtoisten osuuksien antamista, kutsu on julkaistava viimeistaen kuukautta ennen kokousta ja siind on mainittava p5atiisehdotuksen p55asia11inen siseltij. 135 OSUUSKUNNAN TOIMIELIMET ]A ]OHTO HAtLITUS Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vshintdan kolme (3) ja enintiian seitsembn (7) jasente, jotka valitaan osuuskunnan jaseniste kolmeksi ka lentenivuodeks i kernallaan. lasenista on erovuorossa ensi.mmdisena vuonna kolme ja toisena ja kolmantena vuotena kaksi. Erovuoro ratkaistaan anvalla, mik5li enoa ei saada natkaistua vapaaehtoisesti ja sen jelkeen vuonoittain. Hallituksen jasenelta on saatava pliiviitty ja allekinjoitettu suostumus tehtavaan. Hallituksen jesen voidaan valita osuuskunnan kokouksen n5in os5ttdessii kennan uudelleen jsseneksi. Hallituksen jasenten on edustettava mahdollisimman tasapuolisesti osuuskunnan toimialuetta. Lii.ketaloudellinen ja hallinnollinen osaaminen katsotaan jesenen 5 valinnassa eduksi. Hallitus voi niin halutessaan klyttsa apunaan eri alojen as iantuntij oita. 145 HALL]TUKSEN JAR] ESTAYTYMINEN JA KOKOUKSET HaLlitus valitsee keskuudestaan kalentenivuodeksi kennallaan puheenjohtajan ja vanapuheenj ohtajan ja ottaa sihteenin. Hallitus kokoontuu puheenj ohtaj ansa kutsusta niin usein kuin

6 asiat sita vaativat. Y-tunnus: 26!3!67-6 sivu 5 t Eft l Kokouskutsu on lehetettave jokaiselle hallituksen jdsenelle p55s55nt6isesti viihintssn seitseman paivai ennen kokousta, ellei hallitus muuta paet5. Hallitus on pe5t6svaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai vanapuheenjohtaj a ja heid5t mukaan luettuna enemmen kuin puolet jaseniste. Hallituksen peetdkseksi tulee se mielipide, jota enemmen kuin puolet lesne olevista on kannattanut tai eenten mennessa tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa puheenjohtaja valitaan anvalla, jos 55net menevet hallituksessa tasan. Toimitus johtaj al la ja til intarkastaj illa on kokouksissa 15sn5o1o- ja puheoikeus. Hallituksen kokouksesta laadi-taan pdytikinja, johon menkitaan l5snao]ijat., p5etijkset ja aanestykset. Hallituksen jiisenellii ja toinitusjohtaj a I la on oj.keus saada erisvi mielipiteensi menkityksi pdytakinjaan. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri a 11e k i nj o itt avat hallituksen pitytekinjat. 155 HALLITUKSEN TEHTAVAT Hallituksen on edistettivd osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja neiden slisntdjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta j d nj est?imisesta. Hallituksen on myos huolehdittava siiter ett5 kinjanpidon ja vanainhoidon valvonta on asianmukaisesti jerjestetty. TAmAn lislksi hallituksen teht5viin kuuluu muun muasa - ottaa ja enottaa tanvittaessa toimitusjohtaja ja peattea hinen palkka- ym. eduistaan ja muista hanen toimisuhteensa ehdoistaj - kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ia valmistella niissa kesiteltevet as iat j LrrrrrPcdLv>, - pa5tte5 toiminimen ki.nj oitusoikeuden ja pnokuran antamisestaj - pe5ttaa lainojen ottamisesta sek5 takaus s itoumusten antami sestaj - pe5tte5 kiinteistojen vuoknaoikeuks ien luovuttamise sta.; - peettse kiinnityksen hakemisesta kiinteistiiijn, sen milirsosaan tai mssnaalaan tai kayttdoikeuteen seka pantti- ja haltij avelka kinj oj en luovuttamisesta j - peatt5e kiinnityksen hakemisesta intaimeen omaisuuteen sekl intaimen omaisuuden panttaanisesta; - piiattss investoinneista ja realisoinneista m5anittelemienss peniaatteiden mukaisesti; - valita tanvittavat toimikunnat kasittelemeen toimivaltaansa kuuluvia as ioita j - laatia ehdotus toimenpiteista, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijaiiml tai tappio antaa aihetta. 15S TOIMITUS]OHTA]A osuuskunnalla voi olla toimitusj ohtaja, jonka tehtevana on

7 tl Y-tunnus: 25llLO7-6 Sivu 6 johtaa osuuskunnan toimintaa lain, naiden s5antdjen seke hallintoelinten pdet6sten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusj ohtaj an ollessa estyneens hbnen sijaisenaan on hallituksen siihen m5aneami henkil TOIMINIMEN KIR]OITUS 0suuskunnan toiminimen kinjoittavat hallituksen jesenet, toimitusjohtaja ja hallituksen siihen oikeuttamat henkiliit, kaksi yhdessa. 185 TILIKAUSI ]A TILINPTVITOS osuuskunnan tilikausi on kalentenivuosi. Kultakin tilikaudelta laaditaan voimassaolevan lainsssdanndn mukainen tilinoiist6s seunaavan vuoden maaliskuun loppuun mennesss. tl TilinpSiitiis ja siihen kuuluvat asiakirjat on luovutettava tilinta rkastaj i lle tilintankastusta varten viimeistssn kuukautta ennen osuuskunnan kokousta, kuitenkin maaliskuun loppuun mennessa. 195 TI LINTARKASTUS osuuskunnan tilinpeetdsta, kinjanpitoa ja hallintoa tankastamaan valitaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa yksi tilintarkastaja ja yksi vanatilintarkastaja. ; Tilintankastus on suonitettava hyvdn tilintarkastustavan edellyttsmsssi laajuudessa. Tilintanka staj ien on kultakin tilikaudelta annettava tili.ntankastuskentomus, kentomus on luovutettava hal1itukselle vahi.ntean kaksi viikkoa ennen siti osuuskunnan kokousta, iossa tili.ndagt6s on esitettave vahvistettavaksi. 205 VARO]EN KAYTTAMINEN osuuskunnalla on varanahasto. Vananahastoon on siinnetteve vehintaan viisi (5) pnosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijaemesta, josta on vahennetty taseen osoittama tappio edellisilt5 tilikausilta. Vananahastoa on kantutettava, kunnes se on vehintaan sadasosan (l/!ao) taseen loppusummasta, kuitenkin vahinteen 2500 eunoa. osuuskunnalla voi olla vananahaston liseksi muitakin nahastoja, joista ps5tete5n hallituksen esityksest5 osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa. 215 YLIJAAIVIAN KAYTTo Kun osuuskunnan vanarahasto on noussut teyteen m5sneensa, voidaan siihen edelleen siintee tilikauden ylijaemesta osuuskunnan kokouksen peetteme meana rahaa. Jakokelpoisen ylijaaman voi osuuskunnan kokous jattae kayttamettdmena ylijsams- tai tappiotilille tai peatt5a kaytettavaksi - osuusmaksun konkona vansinaisille osuuksille (max. 5 osuusp5eoma sta ) - y1ij55mln palautukseen hal l ituksen tai vapaaehtois i Ile pssttemien peniaatteiden

8 ll mukaan tai - nahastos ii ntoihin. Y-tunnus: 26t3LA7-6 51VU / 225 OSUUSMAKSUN KORON JA YLI ]iaaman PALAUTUKSEN MAKSAVIINEN osuusmaksun konko ja ylijaanan palautus maksetaan viimeistean kahden kuukauden kuluttua siite kokouksesta, jossa ylijiiiiman kayttemisest5 on pe5tetty. Maksu suoritetaan jasenen tiiille tai muulla hallituksen peettamalla tavalla. Ellei jasenen osuusmaksu ole t5ysin suoritettu, pidetetaen h!inelle suonitettavasta yl ij 55m5os uudesta hallituksen p5attema maana osuusmaksun maksamiseksi. 235 TAPPION KATTMINEN Jos tilikauden ylijssmb ja osuuskunnan muu jakokelpoinen ylljeema eivet riite osuuskunnan tappion kattamiseen, saadaan siihen keyttaa vanarahastoa tai varsinaisia osuusmaksuja. Jos jasenen suorittama osuusmaksu tai osa siite on kaytetty tappion kattamiseenr on koko jiisenelle tuleva ylijssmaosuus pidetettava henen osuusmaksunsa suonittamiseksi, kunnes kaytetty m5ere on maksettu. Jos varanahastoa on kaytetty tappion kattamiseen, yli.j?i5mal ei saa jakaa jlsenille seunaavalta tilikaudelta, ellei vanarahastoa samalla kartuteta tappion kattamiseen ksytetylle summall-a. OSUUDET., OSUUSMAK5UT ]A OSUUSPAAOMA 245 VARSINAINEN OSUUS ra OSUUST'tqKSU Osuuskunnan jasenen on otettava yksi osuus ja maksettava siits osuuskunnall-e yksi viiden sadan (500) eunon suunuinen osuusmaksu. Tatli jiisenyyden perusteena olevaa osuutta kutsutaan vansinaiseksi osuudeksi. Osuusmaksu on suonitettava osuuskunnan tilille yhdessa eresse, Osuusmaksu on suonitettava viimeistean kuukauden kuluessa osuuskunnan jaseneksi liittymisests. 255 YLIMI\ARAINEN OSUUSMAKSU lssen voi osallistua osuuskuntaan yhdellli tai useammalla ylimbansiselli osuudella sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siita peettee. Hallitus voi paettes asiasta, 10 jos osuuskunnan kokous on valtuuttanut hallituksen tekemssn t51laisia piiiit6ksi?i. Y1im55n5inen osuusmaksu on samansuunuinen kuin varsinainen osuusmaksu. Riippumatta jasenen lunastamien osuuksien maeneste, kullakin jesenelle on vain yksi 55ni osuuskunnan hallinnossa. 265 VAPMEHTOINEN OSUUSMKSU osuuskunnan kokous voi hallituksen esitykseste paattae ylim5dndisten maksujen perimiseste, joiiia nahoitetaan osuuskunnan kiinteistdn ja rakennusten hankintaa seke suunempia muita investointeja ja korjauksia. Mikali osuuskunnan toiminta joudutaan lopettamaan jostakin syystii, n5ills ylimssnsisillli maksuilla on etusija vansinaisiin osuusmaksuihinihden, kun osuuskunnan omaisuudenealisoinnin yhteydessa saaduilla varoilla on ensin maksettu pankkilainat ja muut mahdolli.set

9 velat ja jaljelle jasenille. Y-tunnus : Sivu 8 jeeneitb nahavanoja palautetaan osuuskunnan Ift Ylimaanaisten maksujen maksaminen on vapaaehtoista ja naite maksuja voidaan ken5t5 enintaan kahdenkymmenen (20) osuusmaksun vernan jesente kohti. Hallitus voi halutessaan esittae osuuskunnan vansinaiselle kokoukselle t5m5n enimm6ismddran muuttamista. YlimSArSinen maksu on suonitettava yhtend erand osuuskunnan msaniiiman kohtuulisen ajan kuluessa. 275 OSUUSMAKSUN KOROTTA'4INEN 0suusmaksua voidaan konottaa hallituksen esityksesta ja varsinaisen kokouksen piiatdksells siten, etta 245:ssa todettua euromaerae muutetaan ja osuusmaksun meeree konotetaan maksua vastaan. 285 OSUUSMAKSUN PALAUTTAIVIINEN Kun jonkun jdsenyys osuuskunnassa on peettynyt, saa h5n tai se, jolle hsnen oikeutensa on siintynyt, osuusmaksunsa takaisin okl:sse s5edetylle tavalla kahden vuoden kuluttua sen tilikauden pe5ttymiseste, jonka aikana jhsenyys on Iakannut. JAsenyyden tuottama oikeus osuuskunnan ylijeemeen ja muihin varoihin seke oikeus keyttaa hyvikseen osuuskunnan palveluita jatkuu jasenyyden lakkaamisesta huolimattar kunnes osuuden palautus on suonitettu entiselle j5senelle. lesenyyden paettyessa myds oikeus osuuteen paettyy ja osuus palautetaan OKL 17. luvun saenniisten mukaisesti. 295 OSUUSKUNNAN PURKAMINEN JA VAROJEN KAYTTAMINEN OSUUSKUNNAN PURKAUTUESSA P5at6s osuuskunnan vapaaehtoisesta punkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdeen osuuskunnan kokouksessa. Paatds on peteve, jos sita kannattavat jesenet, joil1a on vahint5an kaksi kolmasosaannetuista iiiinists. Jos osuuskunta punetaanr on sen j51je1le j5evat vanat, sen jelkeen kun velat ja sitoumukset on selvitetty ja vapaaehtoiset osuusmaksut ensin ja vansinaiset osuusmaksut niiden jslkeen maksettu jesenille, keytettava osuuskunnan kokouksen peat6ksen mukaisesti. 305 RIITO]EN RATKAISU Riidat osuuskunnan ja hallituksen jesenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jasenen valillii natkaistaan Helsingi.n ksraj aoikeudesa pyrkien ensi vaiheessa kanejetuomanin johdolla tehtavean sovintonatkaisuun. 315 Si\ANTd]EN MUUTTAMINEN saantdjen muuttamisesta pa5ttaa osuuskunnan kokous. Pdat6s on patevar ellei laissa tai n5issa sdanndissii ole muuta seedetty, jos sit5 kannattavat jasenet, joilla on vehintaan kaksi kolmasosa annetuista 55nist5.

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot