ffi PATENTTI- la RE KISTERIHALLITUS Sivu 1 Kauppanekistenij iirj estelmii 28,O4.2OL4 Y-tunnus: 26t3LO7-6 SAANNOT Ynitys- ja yhteisdtunnusi 26t3tg7-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ffi PATENTTI- la RE KISTERIHALLITUS Sivu 1 Kauppanekistenij iirj estelmii 28,O4.2OL4 Y-tunnus: 26t3LO7-6 SAANNOT Ynitys- ja yhteisdtunnusi 26t3tg7-6"

Transkriptio

1 ffi PATENTTI- la RE KISTERIHALLITUS Sivu 1 Kauppanekistenij iirj estelmii 28,O4.2OL4 Y-tunnus: 26t3LO7-6 SAANNOT Ynitys- ja yhteisdtunnusi 26t3tg7-6 Yhti6: Sandnas Kauppa ja Kahvila osuuskunta, sandn5s Butik och Cafe Andelslaget ; Kesitteleva toimisto: Kauppanekisteni Ankadiankatu 6 A Helsinki, puh OO laljenn6ksen sisilt6: Voimassaolevat sssnndt 28.O4.2At4 Voimassaoloaika 2a.O4.2OL4 - Laki ulkomaalaisten sekl ereiden yhteisdjen oikeudesta omistaa ja hallita kiintesta omaisuutta ja osakkeita on kumottu L.1.L993. Siihen penustuvat yhtiitj iinj estys - ja s5entdmeeneykset seke sen nojalla tehdyt menkinnet ovat mitattiimia. Tiedot on tulostettu koneellisesti kauppanekistenijerjestelmesta. Patentti- ja nekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuoarbinen ilman allekirioitusta.

2 ttl ttl Y-tunnus: 2673t47-6 sivu 1 ffi SANDNAS KAUPPA ]A KAHVILA OSUUSKUNTA, SANDNAS BUTIK OCH CAFE ANDELSLAGET SI'ANN6T 15 OSUUSKUNNAN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Sandn5s Kauppa ja Kahvila osuuskunta, Sandnas Butik och Cafe Andelslaget ja sen kotipaikka on Raaseponi. NSissd s5snnciissa toiminimesta k5ytetssn nimitysta osuuskunta (andelslaget). 25 TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMIALA Osuuskunnan tehtlivans on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jssenilleen ja nain edistee jasentense taloudellista hyvinvointia. Osuuskunta voi jenjestaa nema palvelut myiis tytaryhteis6jen avulla tai muulla tavalla. osuuskunnan toimialat ovat 1. psivittais- ja keytt6tavanoiden sek5 nuiden tavana-alojen vlhittais- ja tukkukauppa 2. ravitsemus- ja muu palvelutoiminta, seka 3. muu osuuskunnan liiketoimintaan liittyv5 toiminta. 35 TOIMINNAN LAAJUUS Osuuskunnan palveluja saavat kaytte5 muutkin kuin jisenet. Osuuskunnan hallitus voi kuitenkin najoittaa osuuskunnan palvelukset erityi stapauks is sa osuuskunnan j 5sentalou ks iin. Osuuskunta voi hanjoittaa liiketoimintaa myds tyten- ja osa kkuusvht i6iden avulla. Tii1l6in osuuskunta muodostaa tytenyhteisdj en se kanssa osuus kuntala i ssa (jeljempene OKL) tankoitetun konsennin. 45 ]ASENEKSI LIITTYMINEN Osuuskunnan jasenyytte voi hakea osuuskunnan palveluja keyttava henkil6r joka sitoutuu noudattamaanaite seantiija seke suonittamaan 24 S:ssa ma5netyn osuusmaksun. Osuuskunnan j5seneksi hafuavan on tehtsva siita kirjallinen hakemus hallitukseller joka pssttlii jsseneksi ottamisesta. Jeseneksi on paese5nt6isesti hyveksyttdvd jokainen, joka tayttae saennoissa mssnatyt jdsenyyden edellytykset. lasenyys voidaan evata, jos siihen on osuuskunnan toiminnan vuoksi tai muusta syysta erityiste aihetta. JSsenyys a1kaa, kun hakemus on hyvaksytty. laseneksi voidaan samassa jsrjestyksessa hyvsksyi my6s nekisteniiity yhteis6. 55 JASENLUETTE LO Hallituksen on huolehdittava siita, ette osuuskunnan jasenistd pidetean jasenluetteloa. siihen on menkittavd jesenen nimi ja osoite, hanen osuuksiensa lukumdand sekii piiivs, jona h5n on tullut ieseneksi. Osuuskunnan entisista jssenistii on pidetteva luetteloa siihen asti, kunnes osuuskunta on palauttanut heiden osuusmaksunsa. Luetteloon on menkittav5 edellisten tietojen liseksi paive, jona

3 ttl ttl y-tunnus : 2613_1,47-6^ 5avu z jesenyys on peattynyt. Jasenluettelo ja luettelo entisista jesenista on pidettevd osuuskunnan paakonttorissa jesenten ja osuuskunnan velkojien nahtevena. Jesenelle ja velkojalla on oikeus saada jdljennds luettelosta tai sen osasta kulujen konvaamista vastaan, Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa site vaativan. 55 ]ASENEN EROAMINEN lesen voi enota osuuskunnasta ilmoittamalla siita kiniallisesti os uus kunnal-1. e. Enoilmoitus katsotaan toimitetuksi osuuskunnalfe, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jesenelle, toimitusj ohtaj aile tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessa toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.. 75 JASENEN EROTTMINEN Jesenen enottamisesta peattae hailitus. lssen voidaan erottaa, jos hin on L. laiminly<inyt jesenyydest5 johtuvan velvol lisuuten sa tai jos hen on 2. aikaansaanut osuuskunnalle huofiattavaa vahinkoa tai nuuten toiminut sen etuja vastaan. Jbsenelle on toimitettava kinjallinen ilmoitus enottamispenusteesta ja pziiitdksen tekev5sta hallituksen kokouksesta vehintean kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jasenelle s5hkdpostitse tai jasenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Enotetulla jesenelle on oikeus vaatia enottamispliit6ksen siintemiste osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jasenelle, toimitusjohtaj a1l e tai toininimen kinj oittaj a1le kuukauden kuluessa siite., kun enottamispeetdkseste on kirjallisesti ilmoitettu enotetulle. 85 JASENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Jiisenilla on oikeus kdyttiiii osuuskunnan tanjoamia palveluja. Palveluja kayttaessaan he saavat hyvdkseen kulloinkin voimassa olevat, hallituksen pa5ttemille ehdoilla heille kuuluvat jisenedut. Jasenelle on ny6s oikeus tehds hallitukselle osuuskunnan asioita koskevia kirjallisia ehdotuksia sekd osallistua osuuskunnan hallintoon jaljempane n5isse saenndissa saadetylle tavalla. Muutoin jdsenell?i on OKL:sse ja naisse seanniiisse meanitellyt oikeudet ja velvollisuudet. 95 KUOLLEEN ]ASENEN OIKEUDENOMISTA]AN OIKEUDET Kuolleen jesenen oj. keudenomistaj alla, jolle oikeus t5m5n osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jssenyyteen, jos edel]ytykset siihen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistaj an, joka haluaa keytte5 t5te oikeuttaan, on tl

4 t l ttl Y-tunnus: 26t3tg7-6 Sivu 3 ilmoitettava siite osuuskunnalle vuoden kul-uessa kuolino5iveste. Kuolleen jasenen oi keudenomi staj i a on yhdessa oikeus kayttee vainajan taloudellista oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinoeivesta, 105 OSUUSKUNNAN KOKOUKSET Jasenet klytt5vst paatdsvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksissa. Kokoukset ovat joko vansinaisia tai ylimair5isis osuuskunnan kokouksia. Vansinainen osuuskunnan kokous on Didettave kenran vuodessa hallituksen m5ar5emane piiv5ni kuuden kuukauden kuluessa tilikauden p5attymiseste. Ylimaenainen osuuskunnan kokous on pidett5v5, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. YlimSSrbinen kokous on myds pidetteva, jos tilintarkastaja tai jasenet, jotka edustavat vahintean kymmenesosaa (1/10) jasenten koko eanimeenaste, kirjallisesti sita vaativat ilmoittamansa asian kesittelya vanten, tai jos se lain mukaan on muutoin pidetteve. Kokouskutsu on toimitettava neljantoista (14) p5iv5n kuluessa vaatimuksen esittemisests. J5sene115 on oikeus saada haluamansasia osuuskunnan kokouksen kesiteltaveksi, jos hiin kirjallisesti sita vaatii hallitukselta niin hyvissd ajoin, etta asia voidaan sisellyttea kokouskutsuun. Kokoukset pideteen osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksessa on kullakin jlisenelld yksi 55ni. osuuskunnan kokouksen p55tdkseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jesenilla on enemmsn kuin puolet annetuista eenista. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten aanie. Sama koskee vaalia., jossa on valittavana samalla kentaa useita henkiliiit5. Adnten mennessa tasan vaali natkaistaan arvalla. Muissa asioissa p5?it6kseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siiter etta kokouksessa pidetssn pdytakirjaa. Pdytakirjaan on menkittave kokouksessa tehdyt pe:itdkset seker milloin peetoksesta on Senestetty, aanestyksen tulos. Puheenjohtajan ja viihintssn yhden kokouksen valitseman pdytekirjan tankastajan on al lekinj oitettava p<iytekirja. P6ytekirja on viimeistaan kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettava osuuskunnan paakonttonissa jasenten niihtlvinii. PijytSkinjat on s5ilytett5ve luotettavalla tavalla. l5sene1l5 on osuuskunnan kulut korvattuaan oikeus saada jsljennds kokouksen pilyt5kirjasta tai sen osasta. 115 Vansinaisessa osuuskunnan kokouksessa kesiteltevat asiat 1. esitetean toimintakentomu s r tilinpaetds ja

5 tilintarkastuskertomus II Y-tunnus : 26L3tO7-6 Sivu 4 tl 2. peatetaan tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta r toimenpiteista., joihin vahvistetun taseen mukainen ylijaeme tai tappio antaa aihetta, vastuuvapauden myijntamiseste hallituksen jiisenille ja toimitusjohtaj a ]]e tilikaudelta, hallituksen jasenten lukumiindsti ja hej.dan palkkioistaan ja kustannusten korvauks ista 3. valitaan hallituksen jasenet seka tarvittaessa tilintankastaja ja vanatilintankastaj a ja 4. k5sitell5iin kokouskutsussa mainitut hallituksen tai osuuskunnan jesenten esittemat asiat, 125 KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jesenille viimeistean seitseman p5ivee ennen kokousta. Kutsu osuuskunnan kokoukseen asetetaan jesenten nehtav5ksi osuuskunnan myynalaen tai toimitetaan jasenille postitse tai s Shkiipostiviest ina jasenluetteloon menkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin. Kutsussa on mainittava kokouksessa klisiteltbvit asiat. Jos kokouksessa kasitellean sa5ntijjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 5:sse tankoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisiiosuuksien tai vapaaehtoisten osuuksien antamista, kutsu on julkaistava viimeistaen kuukautta ennen kokousta ja siind on mainittava p5atiisehdotuksen p55asia11inen siseltij. 135 OSUUSKUNNAN TOIMIELIMET ]A ]OHTO HAtLITUS Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vshintdan kolme (3) ja enintiian seitsembn (7) jasente, jotka valitaan osuuskunnan jaseniste kolmeksi ka lentenivuodeks i kernallaan. lasenista on erovuorossa ensi.mmdisena vuonna kolme ja toisena ja kolmantena vuotena kaksi. Erovuoro ratkaistaan anvalla, mik5li enoa ei saada natkaistua vapaaehtoisesti ja sen jelkeen vuonoittain. Hallituksen jasenelta on saatava pliiviitty ja allekinjoitettu suostumus tehtavaan. Hallituksen jesen voidaan valita osuuskunnan kokouksen n5in os5ttdessii kennan uudelleen jsseneksi. Hallituksen jasenten on edustettava mahdollisimman tasapuolisesti osuuskunnan toimialuetta. Lii.ketaloudellinen ja hallinnollinen osaaminen katsotaan jesenen 5 valinnassa eduksi. Hallitus voi niin halutessaan klyttsa apunaan eri alojen as iantuntij oita. 145 HALL]TUKSEN JAR] ESTAYTYMINEN JA KOKOUKSET HaLlitus valitsee keskuudestaan kalentenivuodeksi kennallaan puheenjohtajan ja vanapuheenj ohtajan ja ottaa sihteenin. Hallitus kokoontuu puheenj ohtaj ansa kutsusta niin usein kuin

6 asiat sita vaativat. Y-tunnus: 26!3!67-6 sivu 5 t Eft l Kokouskutsu on lehetettave jokaiselle hallituksen jdsenelle p55s55nt6isesti viihintssn seitseman paivai ennen kokousta, ellei hallitus muuta paet5. Hallitus on pe5t6svaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai vanapuheenjohtaj a ja heid5t mukaan luettuna enemmen kuin puolet jaseniste. Hallituksen peetdkseksi tulee se mielipide, jota enemmen kuin puolet lesne olevista on kannattanut tai eenten mennessa tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa puheenjohtaja valitaan anvalla, jos 55net menevet hallituksessa tasan. Toimitus johtaj al la ja til intarkastaj illa on kokouksissa 15sn5o1o- ja puheoikeus. Hallituksen kokouksesta laadi-taan pdytikinja, johon menkitaan l5snao]ijat., p5etijkset ja aanestykset. Hallituksen jiisenellii ja toinitusjohtaj a I la on oj.keus saada erisvi mielipiteensi menkityksi pdytakinjaan. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri a 11e k i nj o itt avat hallituksen pitytekinjat. 155 HALLITUKSEN TEHTAVAT Hallituksen on edistettivd osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja neiden slisntdjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta j d nj est?imisesta. Hallituksen on myos huolehdittava siiter ett5 kinjanpidon ja vanainhoidon valvonta on asianmukaisesti jerjestetty. TAmAn lislksi hallituksen teht5viin kuuluu muun muasa - ottaa ja enottaa tanvittaessa toimitusjohtaja ja peattea hinen palkka- ym. eduistaan ja muista hanen toimisuhteensa ehdoistaj - kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ia valmistella niissa kesiteltevet as iat j LrrrrrPcdLv>, - pa5tte5 toiminimen ki.nj oitusoikeuden ja pnokuran antamisestaj - pe5ttaa lainojen ottamisesta sek5 takaus s itoumusten antami sestaj - pe5tte5 kiinteistojen vuoknaoikeuks ien luovuttamise sta.; - peettse kiinnityksen hakemisesta kiinteistiiijn, sen milirsosaan tai mssnaalaan tai kayttdoikeuteen seka pantti- ja haltij avelka kinj oj en luovuttamisesta j - peatt5e kiinnityksen hakemisesta intaimeen omaisuuteen sekl intaimen omaisuuden panttaanisesta; - piiattss investoinneista ja realisoinneista m5anittelemienss peniaatteiden mukaisesti; - valita tanvittavat toimikunnat kasittelemeen toimivaltaansa kuuluvia as ioita j - laatia ehdotus toimenpiteista, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijaiiml tai tappio antaa aihetta. 15S TOIMITUS]OHTA]A osuuskunnalla voi olla toimitusj ohtaja, jonka tehtevana on

7 tl Y-tunnus: 25llLO7-6 Sivu 6 johtaa osuuskunnan toimintaa lain, naiden s5antdjen seke hallintoelinten pdet6sten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusj ohtaj an ollessa estyneens hbnen sijaisenaan on hallituksen siihen m5aneami henkil TOIMINIMEN KIR]OITUS 0suuskunnan toiminimen kinjoittavat hallituksen jesenet, toimitusjohtaja ja hallituksen siihen oikeuttamat henkiliit, kaksi yhdessa. 185 TILIKAUSI ]A TILINPTVITOS osuuskunnan tilikausi on kalentenivuosi. Kultakin tilikaudelta laaditaan voimassaolevan lainsssdanndn mukainen tilinoiist6s seunaavan vuoden maaliskuun loppuun mennesss. tl TilinpSiitiis ja siihen kuuluvat asiakirjat on luovutettava tilinta rkastaj i lle tilintankastusta varten viimeistssn kuukautta ennen osuuskunnan kokousta, kuitenkin maaliskuun loppuun mennessa. 195 TI LINTARKASTUS osuuskunnan tilinpeetdsta, kinjanpitoa ja hallintoa tankastamaan valitaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa yksi tilintarkastaja ja yksi vanatilintarkastaja. ; Tilintankastus on suonitettava hyvdn tilintarkastustavan edellyttsmsssi laajuudessa. Tilintanka staj ien on kultakin tilikaudelta annettava tili.ntankastuskentomus, kentomus on luovutettava hal1itukselle vahi.ntean kaksi viikkoa ennen siti osuuskunnan kokousta, iossa tili.ndagt6s on esitettave vahvistettavaksi. 205 VARO]EN KAYTTAMINEN osuuskunnalla on varanahasto. Vananahastoon on siinnetteve vehintaan viisi (5) pnosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijaemesta, josta on vahennetty taseen osoittama tappio edellisilt5 tilikausilta. Vananahastoa on kantutettava, kunnes se on vehintaan sadasosan (l/!ao) taseen loppusummasta, kuitenkin vahinteen 2500 eunoa. osuuskunnalla voi olla vananahaston liseksi muitakin nahastoja, joista ps5tete5n hallituksen esityksest5 osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa. 215 YLIJAAIVIAN KAYTTo Kun osuuskunnan vanarahasto on noussut teyteen m5sneensa, voidaan siihen edelleen siintee tilikauden ylijaemesta osuuskunnan kokouksen peetteme meana rahaa. Jakokelpoisen ylijaaman voi osuuskunnan kokous jattae kayttamettdmena ylijsams- tai tappiotilille tai peatt5a kaytettavaksi - osuusmaksun konkona vansinaisille osuuksille (max. 5 osuusp5eoma sta ) - y1ij55mln palautukseen hal l ituksen tai vapaaehtois i Ile pssttemien peniaatteiden

8 ll mukaan tai - nahastos ii ntoihin. Y-tunnus: 26t3LA7-6 51VU / 225 OSUUSMAKSUN KORON JA YLI ]iaaman PALAUTUKSEN MAKSAVIINEN osuusmaksun konko ja ylijaanan palautus maksetaan viimeistean kahden kuukauden kuluttua siite kokouksesta, jossa ylijiiiiman kayttemisest5 on pe5tetty. Maksu suoritetaan jasenen tiiille tai muulla hallituksen peettamalla tavalla. Ellei jasenen osuusmaksu ole t5ysin suoritettu, pidetetaen h!inelle suonitettavasta yl ij 55m5os uudesta hallituksen p5attema maana osuusmaksun maksamiseksi. 235 TAPPION KATTMINEN Jos tilikauden ylijssmb ja osuuskunnan muu jakokelpoinen ylljeema eivet riite osuuskunnan tappion kattamiseen, saadaan siihen keyttaa vanarahastoa tai varsinaisia osuusmaksuja. Jos jasenen suorittama osuusmaksu tai osa siite on kaytetty tappion kattamiseenr on koko jiisenelle tuleva ylijssmaosuus pidetettava henen osuusmaksunsa suonittamiseksi, kunnes kaytetty m5ere on maksettu. Jos varanahastoa on kaytetty tappion kattamiseen, yli.j?i5mal ei saa jakaa jlsenille seunaavalta tilikaudelta, ellei vanarahastoa samalla kartuteta tappion kattamiseen ksytetylle summall-a. OSUUDET., OSUUSMAK5UT ]A OSUUSPAAOMA 245 VARSINAINEN OSUUS ra OSUUST'tqKSU Osuuskunnan jasenen on otettava yksi osuus ja maksettava siits osuuskunnall-e yksi viiden sadan (500) eunon suunuinen osuusmaksu. Tatli jiisenyyden perusteena olevaa osuutta kutsutaan vansinaiseksi osuudeksi. Osuusmaksu on suonitettava osuuskunnan tilille yhdessa eresse, Osuusmaksu on suonitettava viimeistean kuukauden kuluessa osuuskunnan jaseneksi liittymisests. 255 YLIMI\ARAINEN OSUUSMAKSU lssen voi osallistua osuuskuntaan yhdellli tai useammalla ylimbansiselli osuudella sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siita peettee. Hallitus voi paettes asiasta, 10 jos osuuskunnan kokous on valtuuttanut hallituksen tekemssn t51laisia piiiit6ksi?i. Y1im55n5inen osuusmaksu on samansuunuinen kuin varsinainen osuusmaksu. Riippumatta jasenen lunastamien osuuksien maeneste, kullakin jesenelle on vain yksi 55ni osuuskunnan hallinnossa. 265 VAPMEHTOINEN OSUUSMKSU osuuskunnan kokous voi hallituksen esitykseste paattae ylim5dndisten maksujen perimiseste, joiiia nahoitetaan osuuskunnan kiinteistdn ja rakennusten hankintaa seke suunempia muita investointeja ja korjauksia. Mikali osuuskunnan toiminta joudutaan lopettamaan jostakin syystii, n5ills ylimssnsisillli maksuilla on etusija vansinaisiin osuusmaksuihinihden, kun osuuskunnan omaisuudenealisoinnin yhteydessa saaduilla varoilla on ensin maksettu pankkilainat ja muut mahdolli.set

9 velat ja jaljelle jasenille. Y-tunnus : Sivu 8 jeeneitb nahavanoja palautetaan osuuskunnan Ift Ylimaanaisten maksujen maksaminen on vapaaehtoista ja naite maksuja voidaan ken5t5 enintaan kahdenkymmenen (20) osuusmaksun vernan jesente kohti. Hallitus voi halutessaan esittae osuuskunnan vansinaiselle kokoukselle t5m5n enimm6ismddran muuttamista. YlimSArSinen maksu on suonitettava yhtend erand osuuskunnan msaniiiman kohtuulisen ajan kuluessa. 275 OSUUSMAKSUN KOROTTA'4INEN 0suusmaksua voidaan konottaa hallituksen esityksesta ja varsinaisen kokouksen piiatdksells siten, etta 245:ssa todettua euromaerae muutetaan ja osuusmaksun meeree konotetaan maksua vastaan. 285 OSUUSMAKSUN PALAUTTAIVIINEN Kun jonkun jdsenyys osuuskunnassa on peettynyt, saa h5n tai se, jolle hsnen oikeutensa on siintynyt, osuusmaksunsa takaisin okl:sse s5edetylle tavalla kahden vuoden kuluttua sen tilikauden pe5ttymiseste, jonka aikana jhsenyys on Iakannut. JAsenyyden tuottama oikeus osuuskunnan ylijeemeen ja muihin varoihin seke oikeus keyttaa hyvikseen osuuskunnan palveluita jatkuu jasenyyden lakkaamisesta huolimattar kunnes osuuden palautus on suonitettu entiselle j5senelle. lesenyyden paettyessa myds oikeus osuuteen paettyy ja osuus palautetaan OKL 17. luvun saenniisten mukaisesti. 295 OSUUSKUNNAN PURKAMINEN JA VAROJEN KAYTTAMINEN OSUUSKUNNAN PURKAUTUESSA P5at6s osuuskunnan vapaaehtoisesta punkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdeen osuuskunnan kokouksessa. Paatds on peteve, jos sita kannattavat jesenet, joil1a on vahint5an kaksi kolmasosaannetuista iiiinists. Jos osuuskunta punetaanr on sen j51je1le j5evat vanat, sen jelkeen kun velat ja sitoumukset on selvitetty ja vapaaehtoiset osuusmaksut ensin ja vansinaiset osuusmaksut niiden jslkeen maksettu jesenille, keytettava osuuskunnan kokouksen peat6ksen mukaisesti. 305 RIITO]EN RATKAISU Riidat osuuskunnan ja hallituksen jesenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jasenen valillii natkaistaan Helsingi.n ksraj aoikeudesa pyrkien ensi vaiheessa kanejetuomanin johdolla tehtavean sovintonatkaisuun. 315 Si\ANTd]EN MUUTTAMINEN saantdjen muuttamisesta pa5ttaa osuuskunnan kokous. Pdat6s on patevar ellei laissa tai n5issa sdanndissii ole muuta seedetty, jos sit5 kannattavat jasenet, joilla on vehintaan kaksi kolmasosa annetuista 55nist5.

Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt

Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt Perustamiskirjan LIITE B, sivu 1(5) Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Osuuskunnan toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Koikkalan Kyläosuuskunta. Näissä säännöissä Koikkalan

Lisätiedot

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa.

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. 1(5) MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. Tyrnävän kirkonkylän Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tyrnävän kirkonkylän

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 24.6.2015 ja esitetään hyväksyttäväksi osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.11.2015. KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1. Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Osuuskunnan säännöt 8.9.2015

Osuuskunnan säännöt 8.9.2015 Osuuskunnan säännöt 8.9.2015 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kattilalaakson valokuidut. Osuuskunnan kotipaikka on Espoo. Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat.

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat. Kulttuuriosuuskunta Bertta Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Kulttuuriosuuskunta Bertta ja sen kotipaikka on Kotka. Osuuskunnan tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä.

Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä. HOLLOLAN VALOKUITU OSK SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Hollolan Valokuitu Osk ja kotipaikka Hollola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on edistää jäsentensä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian. 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen.

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on JAK FINLAND OSK ja kotipaikka ESPOO... 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten päivittäisen rahatalouden tukemiseksi ylläpitää

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Koverontie 26

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Koverontie 26 ..,*ili,i$e+,+. Patentti- ja rekisterihallitus,'fr:.i.,,:,:,e Yhdistysasiat!'.j -'! '.:.' ': l'(; li.,rar tr"r,r&i \'fettltrtill' JALJENNOS 03.a2.2012 1(5) Rekister:inumero: 207.402 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03.

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03. Patentti- ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1(4) Rekisterinumero: 209.726 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Helsinki Selvenius-Hurme Hanna

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka SFO:n voimassa olevat säännöt SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Fysiikanopiskelijat ry, ruotsiksi Finlands

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Osuuskunnan nimi on Vesankajärven vesiosuuskunta ja kotipaikka Jyväskylä.

Osuuskunnan nimi on Vesankajärven vesiosuuskunta ja kotipaikka Jyväskylä. 1 VESANKAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT, rekisteröity 3.3.2015 1 Toiminimi ja toimipaikka Osuuskunnan nimi on Vesankajärven vesiosuuskunta ja kotipaikka Jyväskylä. 2 Toimia Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Osuuskunta Visian yhteisösäännöt

Osuuskunta Visian yhteisösäännöt Osuuskunta Visian yhteisösäännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Visia sekä englanniksi Visia Cooperative ja kotipaikka Helsinki. 2 Osuuskunnan toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous Hallituksen tekemä ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Vasemmalla ovat säännöt nykyisessä muodossaan. Oikealla ne pykälät kokonaisuudessaan, joihin hallitus esittää muutoksia. Suomen Tanskalais-ruotsalaiset

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

HAAPASAAREN OSUUSKAUPAN SÄÄNNÖT

HAAPASAAREN OSUUSKAUPAN SÄÄNNÖT 1 HAAPASAAREN OSUUSKAUPAN SÄÄNNÖT 30.11.2016 Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Haapasaaren Osuuskauppa ja sen kotipaikka Haapasaari, Kotka. Jäljempänä näissä säännöissä

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. Rauman Kameraseura ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

Vehniän vesiosuuskunnan säännöt

Vehniän vesiosuuskunnan säännöt 1 Vehniän vesiosuuskunnan säännöt 1 Toimiala ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vehniän vesiosuuskunta ja kotipaikka on Laukaan kunta. 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toimiala on rakentaa,

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Osuuspankin toiminimi on Ikaalisten Osuuspankki. Sen kotipaikka on Ikaalisten kaupunki. Osuuspankki kuuluu valtakunnalliseen OP-Pohjola-ryhmään.

Osuuspankin toiminimi on Ikaalisten Osuuspankki. Sen kotipaikka on Ikaalisten kaupunki. Osuuspankki kuuluu valtakunnalliseen OP-Pohjola-ryhmään. SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Kuuluminen OP-Pohjola-ryhmään Osuuspankin toiminimi on Ikaalisten Osuuspankki. Sen kotipaikka on Ikaalisten kaupunki. Osuuspankin tarkoituksena on harjoittaa

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Työosuuskunta expertos osk -nimisen osuuskunnan säännöt

Työosuuskunta expertos osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 23.01. 2014 Työosuuskunta expertos osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on expertos osk ja sen kotipaikka on Tampere. Nimi expertos muodostuu Pieni e, niin

Lisätiedot