KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31."

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2015) 373 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. joulukuuta 2014 {SWD(2015) 148 final} FI FI

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto EU:n talousarviosta takauksen saaneet toimet Takauksella katettujen toimien kehitys Komission suoraan hallinnoimat toimet Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM) Maksutasejärjestely Makrotaloudellisen rahoitusavun lainat Euratom-lainat EIP:n ulkoisten rahoitustoimien kehittyminen EU:n talousarviosta katettavat riskit Riskin määrittely Kokonaisriskin koostumus EU:n talousarviosta katettava vuotuinen riski Jäsenvaltioihin liittyvät riskit Kolmansiin maihin liittyvät riskit Takausten käyttöönotto ja takuurahaston tilanteen kehittyminen Takausten käyttöönotto Maksut kassavaroista EU:n talousarviosta suoritetut maksut Maksut takuurahastosta ja takaisinperinnät Takuurahaston tilanteen kehittyminen

3 1. JOHDANTO Tämän kertomuksen tarkoituksena on seurata EU:n talousarviosta katettavia luottoriskejä. Nämä riskit aiheutuvat takaus- ja lainanantotoimista, jotka Euroopan unioni toteuttaa joko suoraan itse tai välillisesti myöntämällä takuun EIP:lle sen toteuttamia unionin ulkopuolisia rahoitushankkeita varten. Tämä kertomus esitetään varainhoitoasetuksen artiklan nojalla. Kyseisessä artiklassa edellytetään, että komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen EU:n talousarviosta katetuista takauksista ja niihin liittyvistä riskeistä 2. Kertomuksessa on useita osia: Kertomuksen osassa 2 tarkastellaan EU:n talousarviosta takauksen saaneiden toimien tärkeimpiä ominaisuuksia sekä useita muita kriisinhallintamekanismeja, joista ei aiheudu riskiä EU:n talousarviolle. Osassa 3 kuvataan takauksen saaneiden toimien kehitystä ja osassa 4 suurimpia EU:n talousarviosta katettavia riskejä. Osassa 5 kuvataan puolestaan takausten käyttöönottoa ja ulkosuhteisiin liittyviä hankkeita varten perustetun takuurahaston, jäljempänä takuurahasto, 3 tilanteen kehittymistä. Tätä kertomusta täydentää komission yksiköiden valmisteluasiakirja (SWD), joka sisältää yksityiskohtaisia taulukoita ja selityksiä ja jossa esitetään myös makrotaloudellinen analyysi maista, joille on myönnetty EU:n lainoja ja/tai takauksia. Nämä maat muodostavat suurimman osan takuurahaston riskistä. 2. EU:N TALOUSARVIOSTA TAKAUKSEN SAANEET TOIMET EU:n talousarviosta katettavat riskit ovat peräisin erilaisista luotonanto- ja takaustoimenpiteistä, jotka voidaan jakaa kahteen luokkaan: lainat, jotka Euroopan unioni myöntää makrotaloudellisiin tarkoituksiin, ts. kolmansille maille myönnettävät makrotaloudellisen rahoitusavun lainat 4, maksutaseiden tukemiseen tarkoitetut lainat 5 euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille, joilla on maksutasevaikeuksia, sekä Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista (ERVM) 6 myönnettävät lainat, jotka myönnetään yleensä yhdessä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) rahoitustuen kanssa ja joilla tuetaan kaikkia sellaisia jäsenvaltioita, joille kyseisten jäsenvaltioiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat poikkeukselliset tapahtumat ovat aiheuttaneet vakavia taloudellisia tai rahoituksellisia häiriöitä tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa tällaisia häiriöitä; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1). Edellinen kertomus unionin talousarviosta katettavien takausten tilanteesta 31. joulukuuta 2013: COM(2014) 540 final ja SWD(2014) 269 final. Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009 (kodifioitu toisinto), annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille, jäljempänä takuurahastoasetus (EUVL L 145, , s. 10). Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan antaa myös unionin ulkopuolisille maille myönnettävinä avustuksina. Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) N:o 407/2010, annettu 11 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta (EUVL L 118, , s. 1). 3

4 mikrotaloudellisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat, ts. Euratom-lainat ja ennen kaikkea rahoitus, jonka Euroopan investointipankki (EIP) myöntää EU:n takauksen saaneisiin toimiin unionin ulkopuolisissa valtioissa (EIP:n ulkoinen rahoitus) 7. Takuurahasto on vuodesta 1994 kattanut EIP:n myöntämän, takauksen saaneen ulkoisen rahoituksen sekä makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvät lainat ja Euratom-lainat kolmansille maille. Jäsenvaltioille myönnetyt maksutaseiden tukemiseen tarkoitetut lainat, ERVM-lainat ja Euratom-lainat puolestaan katetaan suoraan EU:n talousarviosta. Takuurahasto kattaa unionin ulkopuolisille valtioille tai unionin ulkopuolisissa valtioissa toteutettaviin hankkeisiin myönnettyihin lainoihin ja lainatakauksiin liittyvät laiminlyönnit. Sen tehtävänä on varmistaa maksuvalmius ilman, että takauksella katettujen lainojen takaisinmaksun laiminlyönnin tai viivästymisen yhteydessä jouduttaisiin aina turvautumaan EU:n talousarvioon; ja tarjota budjettikuria vahvistava väline luomalla rahoituspuitteet, joiden perusteella unionin ulkopuolisille maille myönnettävien komission ja EIP:n lainojen takaustoimintaa koskeva Euroopan unionin politiikka määräytyy 8. Jos EU:n ulkopuolisista maista tulee jäsenvaltioita, kyseisiin maihin liittyviä lainoja ei enää kateta takuurahastosta, vaan riskit katetaan suoraan EU:n talousarviosta. Takuurahaston toiminta rahoitetaan EU:n talousarviosta, ja sen varat on pidettävä tasolla, joka on tietty prosenttiosuus sen kattamasta laina- ja takauskannasta. Kyseinen prosenttiosuus, jota kutsutaan tavoitesummaksi, on tällä hetkellä 9 prosenttia 9. Jos takuurahaston varat eivät riitä, tarvittavat varat otetaan EU:n talousarviosta. Muut kriisinhallintamekanismit, joita ei kateta EU:n talousarviosta Vastauksena talouskriisiin otettiin käyttöön useita muitakin mekanismeja, joista ei kuitenkaan aiheudu riskiä EU:n talousarviolle. Nämä ovat: Kreikan lainajärjestely 10, joka rahoitetaan euroalueen muiden jäsenvaltioiden Kreikalle myöntämillä kahdenvälisillä lainoilla ja jota komissio hallinnoi keskitetysti; Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV) 11 : Euroalueen jäsenvaltiot perustivat ERVV:n tilapäiseksi pelastusmekanismiksi kesäkuussa Sen tarkoituksena on antaa rahoitusapua euroalueen jäsenvaltioille osana makrotalouden sopeutusohjelmaa. Sopimus pysyvästä pelastusjärjestelystä eli Euroopan vakausmekanismista (EVM) tuli voimaan 27. syyskuuta ERVV on 1. heinäkuuta 2013 jälkeen jatkanut (yhdessä IMF:n ja eräiden jäsenvaltioiden kanssa) Kreikkaa sekä (yhdessä IMF:n, eräiden jäsenvaltioiden ja Viittaukset oikeusperustoihin luetellaan valmisteluasiakirjan taulukon A3 liitteessä. Vaikka ulkoiset riskit katetaan viime kädessä EU:n talousarviosta, takuurahasto toimii välineenä, joka suojaa unionin talousarviota maksulaiminlyöntien riskiltä. Viimeisin takuurahaston tilannetta ja hoitoa koskeva vuosikertomus: COM(2014) 463 final ja sen liitteenä oleva komission yksiköiden valmisteluasiakirja (SWD(2014) 241 final). Vuotta 2014 koskevan kertomuksen odotetaan olevan saatavilla viimeistään heinäkuussa 2015, Rahaston toimintaa ja tavoitesummaa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kertomuksessa COM(2014) 214 final ja sen liitteenä olevassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (SWD(2014) 129 final). Lisätietoa Kreikan lainajärjestelystä: Lisätietoja ERVV:stä: 4

5 EU:n/ERVM:n kanssa) 12 Portugalia ja Irlantia koskevia käynnissä olevia ohjelmiaan, mutta se ei ole enää sitoutunut uusiin rahoitusohjelmiin tai sopimuksiin lainajärjestelyistä; - Euroopan vakausmekanismi (EVM) 13 : EVM on tärkeä osa EU:n kokonaisvaltaista strategiaa, jonka tarkoituksena on turvata rahoitusvakaus euroalueella tarjoamalla rahoitustukea sellaisille euroalueen jäsenvaltioille, joilla on rahoitusvaikeuksia tai joita tällaiset vaikeudet uhkaavat. EVM on Luxemburgissa sijaitseva hallitustenvälinen elin, johon sovelletaan kansainvälistä julkisoikeutta ja jonka tosiasiallinen lainanantokapasiteetti on miljoonaa euroa. 3. TAKAUKSELLA KATETTUJEN TOIMIEN KEHITYS Tässä osassa kuvataan takauksella katettujen toimien kehitystä. Ensin tarkastellaan komission suoraan hallinnoimien toimien ja sen jälkeen EIP:n hallinnoimien toimien kehitystä. Taulukko 1: EU:n talousarviosta katettu kokonaislainakanta 31. joulukuuta 2014 (milj. euroa) Jäljellä oleva pääoma Kertynyt korko Yhteensä % Jäsenvaltiot* Euratom < 1 Maksutasetuki EIP ERVM Jäsenvaltiot yhteensä Kolmannet maat** Makrotaloudellinen rahoitusapu Euratom 24 < 1 24 < 1 EIP*** Kolmannet yhteensä maat Yhteensä * Riski katetaan suoraan EU:n talousarviosta. Lukuihin sisältyvät myös maille ennen niiden EU:hun liittymistä myönnetyt Euratom-lainat ja EIP:n lainat. ** Tämä riski katetaan takuurahastosta. *** Mukana ovat myös EIP:n lainat, jotka ovat siirtyneet EU:lle Syyrian maksulaiminlyöntien seurauksena (määrä: 107 miljoonaa euroa) EU/ERVM-lainoille on myönnetty takaus EU:n talousarviosta. Tietoja EVM:sta: 5

6 Valmisteluasiakirjan taulukoissa A1, A2a, A2b ja A3 on tarkempia tietoja näistä jäljellä olevista määristä, erityisesti enimmäismääristä, nostetuista määristä ja takausprosenteista Komission suoraan hallinnoimat toimet Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM) Ecofin-neuvosto asetti 9. ja 10. toukokuuta 2010 antamissaan päätelmissä mekanismin enimmäismääräksi miljoonaa euroa 14. Lisäksi jäsenvaltioille myönnettävien lainojen ja luottojärjestelyjen pääoma voi neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/ artiklan 2 kohdan mukaan olla enintään yhtä suuri kuin omien varojen enimmäismäärän mukainen maksumäärärahojen liikkumavara. Neuvoston tehtyä päätökset unionin rahoitustuen myöntämisestä Irlannille 16 (enintään miljoonaa euroa) ja Portugalille 17 (enintään miljoonaa euroa) Irlannille on maksettu miljoonaa euroa ja Portugalille miljoonaa euroa. Vuoden 2014 tapahtumat Irlannille maksettiin maaliskuussa 2014 viimeinen, 800 miljoonan euron suuruinen lainaosuus, jolloin saavutettiin maan enimmäislainakapasiteetti. Portugalille puolestaan maksettiin miljoonaa euroa kahdessa erässä. Jäljelle jäänyttä miljoonan euron summaa ei käytetä, koska Portugalin hallitus päätti, ettei se pyydä lainan maksamista. Lisäksi maksujen suorittamisen määräaika on päättynyt. ERVM:n enimmäismäärästä ( miljoonaa euroa) 31. joulukuuta 2014 jäljellä olevasta miljoonan euron summasta voidaan tarvittaessa myöntää tukea euroalueeseen kuuluville jäsenvaltioille Maksutasejärjestely EU:n keskipitkän aikavälin rahoitustukea koskeva järjestely (maksutasejärjestely) otettiin uudelleen käyttöön marraskuussa 2008 Unkarin tukemiseksi ja sen jälkeen vuoden 2009 tammi- ja toukokuussa Latvian ja Romanian markkinoiden luottamuksen palauttamiseksi. Määrärahoja sidottiin yhteensä miljoonaa euroa. Sitoumuksista jätettiin maksamatta miljoonaa euroa, koska niitä vastaavia maksupyyntöjä ei saatu ja maksujen suorittamisen määräaika päättyi. Vuoden 2014 tapahtumat Unkari maksoi takaisin miljoonaa euroa ja Latvia miljoonaa euroa. Neuvosto päätti 22. lokakuuta 2013 antaa Romanian käyttöön toisen ennalta varautuvan keskipitkän aikavälin rahoitustuen 19 lainana, jonka määrä on enintään miljoonaa euroa Ks. Ecofin-neuvoston 9. ja 10. toukokuuta 2010 pidettyä ylimääräistä kokousta koskeva lehdistötiedote (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/ pdf). Neuvoston asetus (EU) N:o 407/2010, annettu 11 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta (EUVL L 118, , s. 1). Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/77/EU, annettu 7 päivänä joulukuuta 2011, unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta (EUVL L 30, , s. 348). Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/344/EU, annettu 17 päivänä toukokuuta 2011, unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta (EUVL L 159, , s. 88), ks. myös oikaisu (EUVL L 178, , s. 15). ERVM:sta on lisätietoja myös komission kertomuksessa Euroopan unionin lainananto- ja lainanottotoiminnasta vuonna 2013 (COM(2014) 529 final). Vuotta 2014 koskevan kertomuksen odotetaan olevan saatavilla viimeistään heinäkuussa 2015, Neuvoston päätös 2013/531/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, EU:n keskipitkän ajan ennalta varautuvan rahoitustuen myöntämisestä Romanialle (EUVL L 286, , s. 1). 6

7 ja keskimääräinen erääntymisaika enintään kahdeksan vuotta. Maksuja ei ole vielä suoritettu, mutta lainajärjestely voidaan ottaa käyttöön ja varojen maksamista voidaan pyytää 30. syyskuuta 2015 asti. Maksutasejärjestelyssä oli 31. joulukuuta 2014 jäljellä sen miljoonan euron enimmäismäärästä miljoonaa euroa, josta voidaan tarvittaessa myöntää lisää tukea. Maksutasejärjestelyyn liittyvien lainojen jäljellä oleva määrä väheni miljoonasta eurosta miljoonaan euroon vuonna Tapahtumat 31. joulukuuta 2014 jälkeen Tammikuussa 2015 saatiin vielä kaksi takaisinmaksusuoritusta: miljoonaa euroa Latvialta ja miljoonaa euroa Romanialta. Maksutasejärjestelyyn liittyviä lainoja oli näin jäljellä 31. maaliskuuta 2015 yhteensä miljoonaa euroa Makrotaloudellisen rahoitusavun lainat Yleissääntönä on, että makrotaloudellista rahoitusapua koskevat päätökset tehdään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa (SEUT-sopimuksen 212 artikla). Neuvosto voi kuitenkin hyväksyä komission ehdotuksesta päätöksen silloin, kun tilanne kolmannessa maassa edellyttää kiireellistä rahoitusapua (SEUT-sopimuksen 213 artikla). Tätä menettelyä käytettiin myönnettäessä Ukrainalle toinen makrotaloudellista rahoitusapua koskeva paketti vuonna Vuoden 2014 tapahtumat Neuvosto päätti 14. huhtikuuta 2014 myöntää Ukrainalle 20 makrotaloudellisen rahoitusavun lainoja enintään miljoonan euron arvosta. Nämä lainat nostettiin kokonaisuudessaan vuonna Vuonna 2010 Ukrainaa varten hyväksytty makrotaloudellinen rahoitusapu 21 ja vuonna 2002 hyväksytyn rahoitusavun 22 kautta edelleen saatavana olevat varat muodostavat yhteensä 610 miljoonan euron lainat. Vuonna 2014 näistä lainoista nostettiin 360 miljoonaa euroa. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät 15. toukokuuta 2014 myöntää Tunisian tasavallalle makrotaloudellista rahoitusapua 23 enintään 300 miljoonaa euroa lainojen muodossa. Edunsaajamaat maksoivat takaisin 96 miljoonaa euroa (Bosnia ja Hertsegovina 4 miljoonaa euroa, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia 10 miljoonaa euroa, Libanon 25 miljoonaa euroa, Montenegro 1 miljoona euroa, Serbia 52 miljoonaa euroa ja Tadžikistan 4 miljoonaa euroa). Makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvien lainojen jäljellä oleva määrä kasvoi 564,6 miljoonasta eurosta 1 828,6 miljoonaan euroon (tilanne 31. joulukuuta 2014). Tapahtumat 31. joulukuuta 2014 jälkeen Neuvoston päätös 2014/215/EU, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (EUVL L 111, , s. 85). Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 388/2010/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (EUVL L 179, , s. 1). Neuvoston päätös 2002/639/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2002, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (EYVL L 209, , s. 22). Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 534/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, makrotaloudellisen avun myöntämisestä Tunisian tasavallalle (EUVL L 151, , s. 9). 7

8 Jordanialle maksettiin helmikuussa 2015 ensimmäinen, 100 miljoonan euron erä (joka on osa 180 miljoonan euron rahoitusapupäätöstä). Ukrainalle maksettiin huhtikuussa 2015 sitä koskevan päätöksen mukaisesta määrästä jäljellä oleva 250 miljoonan euron erä ja Georgialle ensimmäinen, 10 miljoonan euron erä (joka on osa 23 miljoonan euron rahoitusapupäätöstä). Lisäksi Tunisialle maksettiin toukokuussa 2015 ensimmäinen, 100 miljoonan euron erä (joka on osa 300 miljoonan euron rahoitusapupäätöstä) Euratom-lainat Jäsenvaltioille ja tietyille tukikelpoisille unionin ulkopuolisille maille (Venäjä, Armenia ja Ukraina) myönnettävien Euratom-lainojen kokonaismäärälle on asetettu miljoonan euron enimmäismäärä, josta on jo nostettu noin 85 prosenttia. Ukrainalle myönnettiin 7. elokuuta 2013 lainaa 300 miljoonaa euroa käytössä olevien ydinlaitosten turvallisuuden parantamiseen. Laina voidaan nostaa kun kaikki sitä koskevan päätöksen voimaantulon edellytykset on täytetty tyydyttävästi. Yhteensä miljoonan euron päätöksestä jäljellä olevat 326 miljoonaa euroa voidaan tarvittaessa osoittaa uusiin hankkeisiin. Vuoden 2014 tapahtumat Vuonna 2014 ei nostettu yhtään lainaa. Bulgaria maksoi takaisin 22,6 miljoonaa euroa, Romania 10 miljoonaa euroa ja Ukraina määrän, joka vastaa 6,6:ta miljoonaa euroa EIP:n ulkoisten rahoitustoimien kehittyminen Vuoden 2014 tapahtumat Vuodet kattavaa EU:n EIP:lle tämän ulkoisia rahoitustoimia varten myöntämää takuuta (vuosia koskevat ulkoiset valtuudet) jatkettiin kuudella kuukaudella 30. kesäkuuta 2014, sillä neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät olleet tehneet päätöstä uudesta EU:n takuusta EIP:lle 31. joulukuuta 2013 mennessä. Uusi päätös EU:n ulkopuolisiin hankkeisiin vuosina osoitettavalle EIP:n rahoitukselle myönnettävästä EU:n takuusta 24 hyväksyttiin huhtikuussa Päätöksen mukaan EU:n takuun enimmäismäärä olisi jaettava miljoonan euron kiinteään enimmäismäärään ja miljoonan euron valinnaiseen lisämäärään. Lisäksi valinnaisen lisämäärän tai sen osan käyttöönottamisesta päätetään tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti EIP:n toteuttamaa päätöksen täytäntöönpanoa ja EIP:n toimien kehitystä koskevien väliarviointikertomusten perusteella. Samaan aikaan allekirjoitettiin 22. heinäkuuta 2014 uusi takuusopimus, kuten päätöksen 14 artiklassa edellytetään. Vuosia ja koskevien ulkoisten valtuuksien nojalla allekirjoitettujen lainojen määrä kasvoi vuonna prosenttia edellisvuodesta, yhteensä miljoonaan euroon. Nostettujen lainojen määrä oli miljoonaa euroa (17 prosenttia enemmän kuin 31. joulukuuta 2013). Vuosia koskevien valtuuksien mukainen määrä on lähes kokonaan käytetty: allekirjoitettujen lainojen nettomäärä on miljoonaa euroa, kun valtuuksien enimmäismäärä on miljoonaa euroa. EIP:n aikaisempia ulkoisia valtuuksia koskevat tiedot esitetään valmisteluasiakirjan taulukossa A3. 24 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 466/2014/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (EUVL L 135, , s. 1). 8

9 Syyrian hallitus jatkoi EIP:n lainoihin liittyvien korkomaksujen ja takaisinmaksujen laiminlyöntejä vuonna EIP on pyytänyt takuurahastoa kattamaan nämä suorittamatta jääneet maksut (ks. kohta jäljempänä). Kaikkien tässä osassa käsiteltyjen välineiden kokonaislainakanta 31. joulukuuta 2014 esitetään taulukossa EU:N TALOUSARVIOSTA KATETTAVAT RISKIT 4.1. Riskin määrittely EU:n talousarviosta katettava riski johtuu takauksella katettujen toimien jäljellä olevasta pääomasta ja koroista. EU:n talousarviosta (joko suoraan tai takuurahaston kautta) katettavia riskejä on tässä kertomuksessa arvioitu seuraavilla kahdella menetelmällä: kokonaisriskiin perustuvassa lähestymistavassa lasketaan katettavan riskin kokonaismäärä, joka on kyseisiin toimiin liittyvän jäljellä olevan pääoman kokonaismäärä (kertynyt korko mukaan luettuna) tiettynä päivänä 25 talousarvioon perustuvassa lähestymistavassa lasketaan EU:n talousarviosta katettava vuotuinen riski eli vuosittain erääntyvä enimmäismäärä, jonka Euroopan unioni joutuisi maksamaan varainhoitovuonna, jos kaikki takauksen saaneisiin lainoihin liittyvät maksut laiminlyödään Kokonaisriskin koostumus EU:n talousarviosta katetut jäljellä olevia kokonaismääriä vastaavat enimmäisriskit liittyivät vuoteen 2010 saakka pääasiassa kolmansille maille myönnettyihin lainoihin. Finanssikriisi on kuitenkin vuodesta 2011 vaikuttanut jäsenvaltioiden julkisiin talouksiin huomattavasti. Tämä on aiheuttanut sen, että EU on lisännyt lainanantoaan vastatakseen jäsenvaltioiden kasvaneisiin rahoitustarpeisiin. Riskin koostumus on tämän seurauksena muuttunut. Kun tarkastellaan tilannetta 31. joulukuuta 2014, 69 prosenttia jäljellä olevasta kokonaismäärästä 27 koskee ottolainausta, joka liittyy suoraan EU:n talousarviosta katettaviin jäsenvaltioille myönnettyihin lainoihin (vastaava osuus 31. joulukuuta 2010 oli 45 prosenttia) EU:n talousarviosta katettava vuotuinen riski EU:n maksettavaksi tulisi vuonna 2015 (suoraan tai takuurahaston välityksellä) enintään ,8 miljoonaa euroa, jos kaikki takauksen saaneisiin lainoihin liittyvät maksut laiminlyötäisiin. Tämä kattaa vuonna 2015 erääntyvät takauksen saaneiden lainojen lyhennykset ja korkomaksut, kun oletetaan, ettei koko lainaa vaadittaisi heti maksuun, jos maksut laiminlyötäisiin (ks. yksityiskohtaisemmat tiedot valmisteluasiakirjan taulukosta A4) Ks. kertomuksen taulukko 1. Tässä laskentamenetelmässä otetaan huomioon ainoastaan erääntyneet maksut, eikä oleteta, että koko laina vaadittaisiin heti maksuun, jos maksut laiminlyödään (ks. kertomuksen taulukot 2 ja 3 sekä valmisteluasiakirjan taulukko A4). Ks. taulukko 1. 9

10 Jäsenvaltioihin liittyvät riskit Takuurahastosta katettava jäsenvaltioihin liittyvä vuotuinen enimmäisriski on vuonna 2015 yhteensä miljoonaa euroa (noin 79 prosenttia vuotuisesta kokonaisriskistä). Jäsenvaltioihin liittyvät riskit koskevat a) ennen Euroopan unioniin liittymistä myönnettyjä EIP:n lainoja ja/tai makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyviä lainoja ja/tai Euratom-lainoja, b) maksutasejärjestelystä myönnettyjä lainoja, ja c) ERVM:sta myönnettyjä lainoja. Taulukko 2: Jäsenvaltioiden sijoittuminen EU:n talousarviosta katettavan vuotuisen riskin suhteen vuonna 2015 (milj. euroa) Sijoitus Maa Lainat Vuotuinen enimmäisriski Maan painoarvo suhteessa jäsenvaltioiden vuotuiseen riskiin Maan painoarvo suhteessa vuotuiseen kokonaisriskiin (jäsenvaltiot ja muut maat) 1 Irlanti c) 5 676,4 57,9 % 45,9 % 2 Romania a) + b) 1 882,5 19,2 % 15,2 % 3 Latvia a) + b) 1 265,3 12,9 % 10,2 % 4 Portugali c) 684,5 7,0 % 5,5 % 5 Bulgaria a) 86,1 0,9 % 0,7 % 6 Unkari a) + b) 63,0 0,6 % 0,5 % 7 Tšekki a) 45,7 0,5 % 0,4 % 8 Puola a) 42,8 0,4 % 0,3 % 9 Kroatia a) 40,6 0,4 % 0,3 % 10 Slovakia a) 15,1 0,2 % 0,1 % 11 Liettua a) 4,8 < 0,1 % < 0,1 % 12 Slovenia a) 4,4 < 0,1 % < 0,1 % Yhteensä 9 811,1 100 % 79,3 % 10

11 Kolmansiin maihin liittyvät riskit Takuurahastosta katettava kolmansiin maihin liittyvä vuotuinen enimmäisriski on vuonna 2015 yhteensä 2 568,7 miljoonaa euroa (21 prosenttia vuotuisesta kokonaisriskistä). Kolmansiin maihin liittyvät riskit koskevat EIP:n lainoja ja/tai makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyviä lainoja ja/tai Euratom-lainoja (yksityiskohdat esitetään valmisteluasiakirjan taulukossa A2b). Takuurahastosta katetaan takauksen saaneet kolmansien maiden lainat, joiden erääntymisajat ulottuvat vuoteen Jäljempänä on lueteltu järjestyksessä kymmenen maata (41 maasta), joilla on suurimmat maksettavat lyhennykset vuonna Näiden maiden osuus on miljoonaa euroa eli 82 prosenttia takuurahastosta katettavasta kolmansia maita koskevasta vuotuisesta riskistä. Maiden taloudellista tilannetta arvioidaan ja kommentoidaan valmisteluasiakirjan kohdassa 3. Kutakin maata koskevassa taulukossa esitetään myös luottoluokituslaitosten arvio maan luottokelpoisuudesta. Taulukko 3: Kymmenen unionin ulkopuolista maata, joista aiheutuu EU:n talousarviolle suurin vuotuinen riski vuonna 2015 (milj. euroa) Sijoitus Maa Vuotuinen enimmäisriski Maan painoarvo suhteessa kolmansien maiden vuotuiseen riskiin Maan painoarvo suhteessa vuotuiseen kokonaisriskiin (jäsenvaltiot ja muut maat) 1 Turkki 535,9 20,9 % 4,3 % 2 Marokko 309,8 12,1 % 2,5 % 3 Brasilia 254,0 10,0 % 2,1 % 4 Serbia 242,0 9,4 % 2,0 % 5 Tunisia 227,3 8,8 % 1,8 % 6 Egypti 204,2 7,9 % 1,6 % 7 Bosnia ja Hertsegovina 99,9 3,9 % 0,8 % 8 Libanon 86,9 3,4 % 0,7 % 9 Etelä-Afrikka 86,3 3,4 % 0,7 % 10 Syyria 57,0 2,2 % 0,5 % Nämä 10 maata yhteensä 2 106,3 82,0 % 17,0 % 11

12 5. TAKAUSTEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUURAHASTON TILANTEEN KEHITTYMINEN 5.1. Takausten käyttöönotto Maksut kassavaroista Kun velallisen maksu Euroopan unionille myöhästyy, komissio käyttää käteisvarojaan välttääkseen ottamiinsa lainoihin liittyvien maksujen myöhästymisen ja siitä aiheutuvat ylimääräiset lainanhoitokustannukset 28. Tällaisia tilanteita ei ollut vuonna EU:n talousarviosta suoritetut maksut Jos maksu laiminlyödään, se maksetaan EU:n talousarviosta. Koska jäsenvaltioilla ei ollut maksulaiminlyöntejä vuonna 2014, tätä varten ei pyydetty määrärahoja Maksut takuurahastosta ja takaisinperinnät Jos Euroopan unionin myöntämän tai takaaman lainan saajan (unionin ulkopuolisen maan) maksut myöhästyvät, suorittamatta jäänyt maksu katetaan takuurahastosta kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä 29. Syyrian hallitus on joulukuusta 2011 lähtien laiminlyönyt tietyt EIP:n lainoihin liittyvät korkomaksut ja takaisinmaksut. Koska viralliset maksupyynnöt eivät ole tuottaneet tulosta, EIP on toukokuusta 2012 lähtien joutunut turvautumaan takuurahastoon. Syyrian maksulaiminlyöntejä vastaavien takuurahastosta maksettujen määrien kehittyminen esitetään taulukossa 4. EIP:n takuun nojalla pyytämät määrät otetaan takuurahaston tililtä sen jälkeen, kun komission yksiköt ovat antaneet tähän luvan. Kun EU suorittaa maksun EU:n takuun nojalla, EIP:n oikeudet ja oikeussuojakeinot siirtyvät EU:lle. EIP aloittaa takaisinperintämenettelyt EU:n puolesta siirrettyjen summien osalta Ks. yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artikla (EYVL L 130, , s. 1). Takuurahasto perustettiin vuonna 1994, ja siitä on raportointipäivään mennessä maksettu yhteensä 645 miljoonaa euroa. Takaisin on peritty yhteensä 579 miljoonaa euroa (tähän sisältyvät takaisin maksetut pääomat ja korot, viivästyskorot viivästyneistä maksuista sekä toteutuneet kurssivoitot ja -tappiot). Tarkempia tietoja esitetään valmisteluasiakirjan kohdassa

13 Taulukko 4: Takuurahastosta takuun nojalla pyydetyt määrät Syyrian lainoihin liittyvissä laiminlyöntitapauksissa (milj. euroa) Vuosi Takuuseen perustuvien suoritusten lukumäärä Erääntyneen maksuerän suuruus Viivästyskorot ja kertyneet korot (1) Takaisin peritty määrä Yhteensä ,02 ei sovelleta 2,15 21, ,27 1, , ,68 1,54 2,15 60,22 Yhteensä ,97 2,90 2,15 142,72 (1) EIP perii viivästyskorot ja kertyneet korot vasta kunkin lainan toisen maksupyynnön yhteydessä. Niitä kertyy lainaan liittyvän maksun laiminlyöntipäivästä siihen saakka, kun maksu suoritetaan takuurahastosta. Joulukuun 31. päivänä 2014 takauksella katettujen Syyrian lainojen jäljellä oleva pääoma oli yhteensä 554 miljoonaa euroa 30, ja viimeinen laina erääntyy vuonna Tapahtumat 31. joulukuuta 2014 jälkeen Vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden aikana on saatu lisäksi kaksi takuuseen perustuvaa maksupyyntöä, joiden yhteismäärä on 12,15 miljoonaa euroa Takuurahaston tilanteen kehittyminen Takuurahastoasetuksen mukaan rahaston varojen on saavutettava tarkoituksenmukainen taso, ja tavoitesummaksi on vahvistettu 9 prosenttia kuhunkin toimenpiteeseen liittyvien pääomasitoumusten kokonaismäärästä, johon lisätään kertyneet korot. Tavoitemäärän saavuttamisen varmistamiseksi käytössä on rahoitusjärjestely. EU:n talousarviosta maksettiin takuurahastoon tämän rahoitusjärjestelyn perusteella 58,43 miljoonaa euroa helmikuussa Helmikuussa 2015 vastaava maksu oli 144,40 miljoonaa euroa. Joulukuun 31. päivänä 2014 rahaston nettovarat 31 olivat 2 114,67 miljoonaa euroa. Takuurahastoasetuksessa tarkoitettu nettovarojen ja jäljellä olevien pääomasitoumusten 32 (26 353,17 miljoonaa euroa) suhde oli tavoitesummaa pienempi. Tämän vuoksi EU:n vuoden 2016 talousarvioesitykseen sisällytettiin 257,12 miljoonan euron määrärahat takuurahaston rahoittamista varten. Takuurahastolla oli 31. joulukuuta 2014 perittävänään 142,72 miljoonan euron maksurästit Tähän sisältyy 142,72 miljoonan euron määrä, jonka maksua EIP on jo pyytänyt takuuseen vedoten ja jonka komissio on jo maksanut. Takuurahaston kokonaisvarat, joista on vähennetty kertyneet kulut (EIP:n perimät maksut ja tilintarkastajien palkkiot). Myös kertyneet korot. 13

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.8.2011 KOM(2011) 528 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. joulukuuta 2010

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 2.2.2015 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 18.8.2014 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 31.1.2014 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden, BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS, VUOSIA 2008 2013 KOSKEVAAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon

Lisätiedot

Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä

Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 13.12.2011 Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä Suomen valtio on osallistunut vuonna 2008 alkaneen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä.

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 04-IV-2007 K(2007) 1406 lopull. Asia: Valtiontuki E 7/2005 Suomi Ehdotus EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat

Lisätiedot

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euro Euro on 17 EU-maan yhteinen valuutta, joka on maksuvälineenä Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa,

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: 1 Perussääntö Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN 92-861-0574-6 CS ISBN 92-861-0554-1 DA ISBN 92-861-0555-X DE ISBN 92-861-0556-8 EL ISBN 92-861-0557-6 EN ISBN 92-861-0558-4 ES ISBN 92-861-0559-2

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2012 P7_TA-PROV(2012)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 490.194 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT

Lisätiedot

LIITE. KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) N:o.../..., annettu XXX,

LIITE. KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) N:o.../..., annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2013 C(2013) 1378 final LIITE KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) N:o.../..., annettu XXX, tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions. Factual corrections pertaining to Table

Lisätiedot

EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella?

EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella? VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansainvälisten asioiden sihteeristö Nvm. Martti Salmi 8.4.2011 EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella? Kuinka suuria Suomen kokonaisvastuut ovat? Seuraavassa

Lisätiedot

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Federalismia vai 102 markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Vesa Vihriälä FIIA BRIEFING PAPER 102 Huhtikuu 2012 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI UTRIKESPOLITISKA

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

HE 318/2014 vp. Julkisesti tuetun vienninrahoitusjärjestelmän kehittämisen tarkoituksena on ylläpitää

HE 318/2014 vp. Julkisesti tuetun vienninrahoitusjärjestelmän kehittämisen tarkoituksena on ylläpitää Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion vientitakuista annettua lakia. Lakia

Lisätiedot

Talouden termejä 23.11.2011

Talouden termejä 23.11.2011 Talouden termejä 23.11.2011 Bruttokansantuote, BKT, on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos. Se voidaan määritellä kolmella tavalla: talouden yhteenlasketun tuotannon avulla; talouden

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot