Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~ :so 4..:.>.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>."

Transkriptio

1 Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa ( 25 ), s..; ne 11 : ~ t;),:i!::c j a me (tt ), Va i - n i 0 :::::' ), H d i s:ta rj e n (::: j ), ;Csl e r v 0 ( <) 8 ), Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. ~uettiin ja hyv~ksyttiin ede~l i sen 20.7.kokouksen uyt~kirja Kuul ti. n ~emin Vedon ilmoi t"ls kuaen vierailusta.88 alannan ÄIF ;n ki 5 ps1nlj8n ja jalkkpallojoukailuissa :so!,~nnne ttiin seura va t kil,., iluluv t : ry6.7.jal a)8110-ottelu Han~on Toverit - Vesa, ry6. 7. II II TaT' )ere "n Yri tys - urun Voina, e.7. k~nsbllis.t pesäpallokilpailut Rii inäen _yrkivä,. 8.jgl~au llo-ottelu orvoon eikot - TrT, 2.8.seur90t elp: yl.uj:heilussa irtain Vei} ot -!~onoskylc:i.n Toverit,lrgikki e Idolla, et+: asinnot"1gliset jaostot puoltav8t seuraottelu uinnissa am ereen Työv.Uir"arit - Porin y rintö seuraottelu esi:.tpelloilussa LTU - ns011 Koitto, 16.8.jal' FlIl llo-ottelu LO 'VOOl1 Veikot - Tiutis6!1 lyrintö, Mole~Mat ehdolla,ettr jaostot _uoltavqt. 12.e.seuraottelu.)'l.urheilussa LTU - Enson ~'.:oitto kans811i,;at yl.ur1.kil ). ii ii!l~en.t'jrl- vd. ry7.8. II "" 1: ntän Valo " "" Johanleksen.: enio;at " " " Jyväskylän Toverit " "" illuhavan Al1- u " "n En on Koitto. 4..:.>. ~~ultiin V.~. dhteisen kiitoskirje, 50-voutisDäiv~nään S8amansa lahjan johdosta. 5 Le tivaliokunnan esityksestä :..äl.tettiin,ettt. TUL.n UOSl 11' ja 1936 julkaistaan samanlaisena kuin edellisenäkin vuonna.toimitustyön oi taa "t.::oi vu a ja TUL- lehden toi. i tusneuvosto valvoo työn suorittamist~ S8 alla tavoin kuin lehd~n in toimitustyötä. amalla hyvä1- syttiin Vuosik: rjan talousarv m~. euraa liitteena. 6. Talousvaliokunnan es tyksestä päätettiin 1) R±t~ Kun yttylän Koe-nimisen lakkautetun seuran omaisuus joutuu siten selvitettävliksi,että esälle kuuluva tal ja tontti yjdjän uuto-8upalla elo_uun elku'~ivina ja kun pesänhoitaja ei ole suostunut luovuttamaan pesää se l laisen8~n liiton halli~taan, niin lähetetään j80stosihteeri Helenius liiton uolesta huuto au patilgisuuteen valvorlaan, ettei kiinteistöii myydä sen arvoa alenmasta hinna sta. 2 ) Norja - Suomi yleisurheilumarotteluun Tam ereella elo uun 2 Q -30. nh lr etet8.dn yleisui'hei lu~30ston uolesta neljii edust~jaa toimitsi"oiksi ja liittotoirrikunnan uolesta Leskinen. ama la hyvhksyttiin talouden oitaj n laatima kust8imusut"skelma maaottelua vart.en. 3) os.dem. uo uetoirli unnan,s K:n, K~n ja erinäisten sanomalehtien edu.stajille urjestetlis.n t.ltustmist:'istka a 'ul!3hteen elot kuun aikana.!atialle kutsut on So.... dem.puoluetoif.1ikunnasta 6, AK; st8 4, C: sta 2, iittotoi ikunnasta 4, naistoimikunn8sta 2 edustajaa ~ekä T:T ' :;Jte l ~So sialid~rpokraati<:lt~, 8n?an Lehd~stå, ns!'1n yöstr, osi _ 11S lsta Ja teen [Hn-le.desti-.lköl e( ustflj kustakin.

2 7 0 ;. 1 u.j.l tiin :n Kansanleo issarineuvoston Fyysillisen 1 ui t tuurin jg rheilun Yleisliittokomitean k'rje, jossa se ilmoittaa pitiivi:i.nsfi ni'caisemrin tehdyn kilppilusoijimuj se t \Toi assa,mut:; idättgytyy tänfi vuonl1a j a jestä iistfi so:,it1u1-~enm\.llcai~ia a otte uja 8. "'. osc, UI:n kongressiin aikaisemmin VJlitut edu t ~ t inne j8 Heisk81en il~oittivat olevan e_fivarmaq, voivatko e 0 a tilaisuudeg <o,-,ressiin osallistuj118an, j' tettiin edustajakysym oen ~U.rjestely ii ton uhe~ie en ja toir iston _ uoleksi. amslla ti.:~tettiin uui& ta tiecl.ustella, tuleeko V, Costiainen miss~&n oninaisuud.essa ko gressiin osallistumaan. Jos ostiainen siihen 08allistuu,niin 8iloin liitto ei l ~'etu sinne edustajia. 9o.:t o oirriston 11.01eksi jatettiin ottaa selvi ii,kuuluu o V.J.. ostiainen mihinkaän TUL~n alaiseen sel~aan. o. :. orjan toveriliitolta aatettiin yyt~l tietoja sikalaisesta v81 ta1r'unn 11 ur leilulii ttok.. rsy'!yksestti ja urreiluelö,mässä tt:i.llä letkellu v?llitsevast sisä oliittisesta tilanteesta ihtee~i il~oitti,ett a liiton oi aurleilu fiiville Hyvin- "'Ul a BXnvcEN~ elokuu"! l5-1o.pnä osallistuville ojille on m'y;-innet y eo /~ : n alennus Valtion autateillä.sa:lalla il""oitett':'in, että pyörfiilyr'1estaruuskil ailujen racliointiin elokuun n11 ei ole saatu lupaa. akuudeksi~

3 K u s t ann u sa r v i ==================== ~~ ~ -".---- n: l ).;", ;,.., Y~)(, 8 i'<. i r' j an 1936 julka isern j ~e::-, ~ a. M eno t : Pa ina tus 3,000 kp1. ~ v 8 arkkia ~/ 1 G siv. Ka 1enter i arkki 3,000 kp1. ~ 16 s iv. Kuvi tuskus t anmil.kset Kirjoituspalkkiot TOi mituskustannukset Mainostaminen Lähe tyskulut (posti tus yäm. ) Ti1aus1istojen painatus Seka1aisiin kuluihin (matkat y.m.) Voitto M k. 14, ,o c ~ :.- 3,5 0;- 3, 000~- 1,5co.. 2 )000 '- 2, 700 ~, 800,; - 1, 000 '.~ 1,080:- 42, 280~- =~ ===============~= T u 1 0 t : Kirjan my nnistä; - -2, 000 k p.l, 1 li: 1. ~ 1 5 ~- 800E " 1/2" "12 : " pap.kans. 10 : - As i ami e spa1kkioon 20 % Ilmoitushankinta netto 3 0,o o~. - 9 ~ 60("- 2,000~ - 1i:41, 600 ; - 8, 320 :- 33, 280,.. 9,000;- M k. 42, 28 0~ ", ~===== == =========~ == Helsingissä 25. pnä heinäkuuta 1936, Eero Kaukinen.

4 I k u s t ann usa r v i 0 ~== ~=~======= = ============ = === N 0 r j a - Su o m i yleisurheilumaaotte l un j är j estämisestä Ta mp e - reella elokuun pnä Me h 0 t : Norjala i sen j oukkueen : r~ joit us noin 20 henk. 4vrk.= 80 vr k.a15 : Ruokailu " 20 " 4 " ::l 80 " "25 : Huoltokuluja (vas t aanott aj an matka ) Liiton e dustus j oukkueen: Ma tka - ja päiväraha t As unto noin 20 henk. 2 vr k.=40 vrk.a15 : Huoltokulu j a (edelt äpäin arvaam. ) Moinostukse en : Sanomalehti-ilmoitukset Se i nämainokseru y. m. pa ino t yöt Ma i noksien huolto (jako Tampereell a) Väline i s iin : Ke n t tävälinee t Edus t uspukujen pe su Toi mi tsij a in pal kkio t : Lääkäri (+läakea ineet) Ylitoi mi t s i j a Ken "t?-n ja k ova äänist en vuokra 2 päivää Ki l pa i l ujen pää ttäjä i set: I llalliset Vi i k i nsaar essa La i vame tka edell ämainittuun ] u i stoesineet norjal. j oujcku.e elle ja k i lp. Va l i ntakomitean matka - ja päiväraha t Käsioh j e l man pa inatus Sekal aisia kul uja : POliisiluva t, automaksuja,lippuj en vuokrat, sähkös8noma t y. m. T u 1 0 t: Vo i t t 0 Yhteensä 1, 2 00~- 2,000: ,000:- 600:- 200:- 1,000:- 1, 500; ,000:- 150:- 500;- 300:- Mk. " M k. 2,000:- 150:- 2,000:- 3,450:- 6, 800:- 2,600:- 800:- 550;- 4, 150:- 750:- 1, 550:- 1, 500:- 23, 250:- 2, 850:- 26,100 :- ~======= = = = == = = == == ==== = = = =~ Pää s;y:mak s utul o t : 29 / henk. ~ 8 :- (portilla 10: -) 8,000: " " 5:- " 6 : - ) 6, 500 :- - II 3 0 ~ " "8 :- II II 800 "5: - - l o ~ - ) 6, 600:- 6:- ) 4,000: ,100: - Käsioh j e lmas ta : I Imo l tus tulot netto 2,000;- Yht e ensä M k. 26,100:- = = = = ==== = === = = ==== ==== = == ~ =~

5 34. Työväen urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa elokuun 3 päivänä 1936 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saa~uvilla olivat~ Vilppula (27), Laherma (26J, Leskinen (2~), Vuori (3~). Katajisto (32), Kalervo (29), Lehto (26), Vainio (34), Erjama (JI), Heiskanen (29), Jääskeläinen (30) ja sihteerinä Helenius. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 27/7-36 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat ehdolla, että jaostot puoltavat: jalkapalloottelu Kaarinan Kisa - Forssan Alku, " Hämeenlinnan Kisa - KOEkeakosken Kisaurhot. kansalliset pyörä1lykilpailut, Turun Toverit. " uintikilpailut, Viipurin TYÖVäen Uimarit. " painikilpailut, Ykspihlajan Riento, " pyöi"äilykilpailut, Pyhtään Voima. " yleisurheilukilpailut,kuopion Kisaveikot. 3. Pajulahti-matka päätettiin tehdä Matka tehdään päivällä aamulla Helsingistä lähtien ja palaten illalla. Retken johtajaksi valittiin V. Laherma. Ke~ken johtajan ja toimiston tehtäväksi jätettiin matkan lähemmät valmiitelut ja suunnittelu sekä toimeenpano. 4. Liiton sääntöjen 21 ;n perusteella päätettiin erottaa V.J.Kostiainen liiton jäsenyydestä hänen liittoa vahing01ttavan toimintansa johdosta. Samalla päätettiin määrätä Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät ja Helsingin Työväen Uimarit eroittamaan hänet jäsenyydestään. Päätös tiedoitetaan TUL-lehdessä. 5. SUI:lle päätettiin lähettää tiedustelu missä laajuudessa Antverpenin kongressissa Olympialaisvalmistelu tulee esille ja pidetäänkö teknillisen pää valiokunnan kokous kongressin jälkeen. Kongressiedustajiksi sen jälkeen kun sekä Heiskanen että Rinne ovat ilmoittaneet matkustamismahdollisuutensa epävarmoiksi, päätettiin valita Matti Leskinen ja Väinö Koivula. Laherma va pautettiin ehdokkuudesta. Leskinen määrättiin varsinaiseksi liiton äänivaltaa kongressissa käyttäväksi edustajaksi. Kahden edustajan lähettäminen päätet tiin 5 äänellä 2 vastaan, viimemainittujen ollessa sitä mieltä, että tällä kerralla olisi tyydyttävä yhden edustajan lähettämiseen ja toinen edustaja olisi lähetettävä myöhemmin teknillisen valiokunnan kokoukseen. Liittot oimikunnalle esitetyn kustannusarvion perustee~la päätettiin, että ma ~ka on tehtävä junalla. matkakulut noin 4000:- edestakaisin ja matkan aika noin 10 matkapäivää, kulut 6000 markkaa eduatajaa kohti. 6. Evästettiin kongressiedustajaa. Tällöin velvoitettiin edustajat esiin tuomaan 1. että Kostiaiskysymyksen päätökset vaikuttavat liiton ja internationaalin suhteisiin ja liittomme pitää sihteerikysymystään omana asianaan, 2. olympialaisissa tarjottakoon venäläisille osanottomahdollisuus, mutta pidättäydyttäköön kaikista järjestelöllisistä ~ yhtymisajatuksista, 3. internationaalin sihteerikysymyksessä asetutaan kan~attamaan Br. Kalninia, Vakuudeksi; OMAM-'

6 ~öväen Urheiluliiton liittotoim1- kunnan Helsingissä liiton toimistossa elokuun 10 päivänä 1936 pidemyn (35) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vi*~ula (28), Laherma (27), Leskinen ( ), Vuori (24.), Kalerv 0 ( 30), Vain i 0 ( 5), Kg ta j i s t 0 ( 33 ), Lehto (27) ja sihteerinä Helenius. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 3/8 kokouksen pöytäkirja. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat uintiottelu Porin Pyrintö - Tampereen Työväen Uimarit kansalliaet yleisurheilukilpailut, Metsolan Kiri kansalliset nyrkkeilykilpailut, Kemin Veto, siirto ehdolla, että nyrkkeily jaosto puoltaa kansalliset yleisurheilukilpailut, Kotkan Kisailijat jalkapallo-ottelu Turun Toverit - Tampereen Palloveikot., 3. Kuul tiin SUl:n (tri Deutschin) kirje, jossa ilmoitettiin, että Kostiainen alasihteerinä on oikeutettu ottamaan osaa Antwerpwnin kongressiin ja toivotaan, että TUL lähettäisi kongressiin edustajansa. 4. Myönne t tiin Turun Toverien jäsenelle Erkki Lehdolle 400 markan apuraha osanottoa varten Työväen Sivistys- ja Sos.dem. Raittiusliiton järjestämille työväen sivistys- ja raittiustyöntekijäin kursseille Työväen Akatemiassa Toisen apurahan myöntäminen jätettiin avoimeksi. 5. Kuultiin Kuopion piiritoimikunnan ilmoitus, ettei piirikunta halua järjestää opintopäiviä kuluvan vuoden ajalla, vaan Pyytää sensija n avustusta miesten 1-2 viikkoisten voimistelunjohtajakurssien järjestämistä varten. Ilmoitus siirreiiiin talousvaliokuntaan. 6.!alousvaliokunnan harkittavaksi siirrettiin ky~mys v liittoneuvoston päätöksen toteuttamisesta piirikuntain avustukseen tarkoitetun markan määrärahan käytöstä. -~. 7. Eestin TUL:n ehdotus jalkapallo- ja nyrkkeilymaaottelujen järjestämisestä Suomessa vuoden 19!6 ajalla vastavuoroisuusehdolla samojen ottelujen järjestämisestä Eestissä v. 1937, siirrettiin talousvaliokunnan harkittavaksi. 8. Evästettiin edelleen -.ttt.. kongressiedustajaa: Päätettiin ottaa vastaan internationaalin toimiston j äsenyys, jos vakinaista edustajapaikkaa meille tarjotaan, jäsenehdokkaaksi nimettiin A.E.Heiskanen.. Samoin päätettiin esittää, että internationaalin pohjoismaisen alasihteerin tehtävään valittaisiin A.E.Heiskanen. Seuraavaan kokoukseen siirrettiin kysymys voimailuvaliokunnan, talviurheiluvaliokunnan ja yleisurheiluvaliokunnan jäsenpaikoista. 9. Liittotoimikunnan edustajaksi Tampereelle Norja-otteluun päätettiin lähettää Leskisen sijaan Y. ~ehto. OnM4fy Vakuudeksi:,

7 ~öväen urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton t oimistossa elokuun 17 päivänä 1936 pidetyn 36) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vil~pula (29)!~Laherma 28, Vainio (36), Vuori ao ), Kalervo 31),. ~tajisto 34), Lehto 28), Erjama ~, ja sihteerinä elenius. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja 2 Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: pesäpallo-o. telu Lahden Kaleva - Riihimäen Pyrkivä jalkapallo-ottelu orin allotoverit - TPV II yleisurheiluottelu Punkalaitumån ruisku - Humppilan Raivaaöanveikot ehdolla, että yleisurheilujaosto puoltaa yleisurheilupiirikuntaottelu Keskisuomi- Kuopio- Eteläsavo kansalliset pesäpallokilpailut, nlp ehdolla, että kilpailut samanaikaisen liiton suursarjaottelun Vesa TPV vuoksi päättyvät viimeistään klo kansalliset painikilp,ailut, LTU ", Vuoksenniskan Vesa " ", Seinäjoen Sisu te ", Tiutisen Pyrintö te ", Porin Pyrintö " ", JOB!1Suun Yritys te ", Suojärven Tove~it " ", Imatran Voima kansainväliset nyrkkei1ykilpailut, Lahden Kaleva kansalliset painiki1p,ai1ut, Popinniemen Ponnist~ ", Varkauden Tarmo kansainväliset ", Helsingin Kotkat kansalliset nyrkkeil~ki1pai1ut, Porin Pyrintö ", Kotkan Kisai1ijat " ", LTU " pa iniki1p,ai1ut, Kuusankosken Puhti " " Enson Koitto " nyrkkeilykilpailut, Pietarsaaren Into, siirto aikaisemmasta kansalliset painiki1uai1ut, Pyhtään Voima " t" La hden Kaleva. 3. Suoritettiih edustajavali~ta Tampereella järjestettävään Norja - TUL yleisurheiluliitto- otteluun. Kuultiin Yleisurheilujaoston ja valintakomitean Vainio + Salonen + Palonen ehdotus, jonka perusteella muutoksitta hy1äten Palosen ehdo tus, että toiseksi osanottajaksi aitajuoksuun valittaisiin V. Sato1a Turun Tovereista, valittiin joukkueeseen seuraav~ urheilijat: 100 m: A. Savolainen, HKT ja E. Suometsä, Helsingin Kullervo. 200 m: A. Savolainen ja V. "'Äel1in, Turun Toveri t. 400 m: V. Me11in ja I.Rinne, Helsingin Tarmo. 800 m: E. Leppänen, M8arian Pyrkivä ja V. Härmä, Inkeroisten Vihuri m. R. Salmi, HKT ja G.GrÖnberg, Taa1intlhtaan Jänte~ m: V. Salmi, HKT ja K. Nurmi, Maarim Pyrkivä. 4 x 100 m; Savolainen, SuometSä, O. Merikoski, TKT ja N. Tammi, antaperkiön Isku. Ruotsalainen viesti: 100 m Savolainen, 200 m Merikoski, 300 m Rinne, 400 m Me11in. Kuula: R. Lindfors, Karkkilan Sisu ja O. Thi1man, Kymin UrlB 11ijat. Keihäs : T. Rautavaara, Oulunkylän Tähti ja Autonen, Män~n Valo.

8 Kiekko: E.Selin Tampereen Yritys ja V.Heino, Hel~ngin Tanmo. Linkopallo : A. Nummelin, Forssan lku ja A. Pulkkinen, Kotkan isa ilija t. 110 m aidat : V.Lehtinen, Helsingin Kullervo ja p. Marteliua, Voikan Viesti. Pituus: V. Lehtonen, Kuusankosken Puhti ja M.Tamminen, Tuxun Voima. Korkeus: V. Lehtinen, ja L.Larme, Helsingin Kotkat. Seiväs: P. MBrtelius ja M. Hurme, Maarian Pyrkivä. 4 Evästettiin kongressiedustajia: Merkittiin, että teknillisen päävaliokuönan kokous pide1ään nyt saapuneen tiedon mukaan ja kongressi kokoontuu Teknillisen päävaliokunnan kokouksessa selostaa toimintaselostusten lisäksi 111 olympialaisten valmisteluja Devlieger ja Simek ja Mykura selostavat 111 talviolympialaisten valmisteluja. Kun teknillisen pää.aliokunnan kokouksessa on esillä myös kansa in välis~n sääntömuutosten vahvistaminen, velvoitettiin edustajat julkisuomaan Suomen TUL :n kanmana: 1. mitään mullistavia muutoksia ei saa sääntöihin tehdä, 2. säähtömuutoksista olisi pitänyt saada ennakolta Suomea1 tiedot, jotta niistä voisi jotain lausua, 3. yleensä olisi kaikki kansainväliset säännöt uudistettava, mutta kun tähän mennään, on THA :n (teknillisen päävaliokunnan) lähetettävä ajoissa ehdotelmat eri liitoille, että nämä ennättävät ehdotuksiin tutustua. Olympialaisvalmistelujen johdosta päätettiin huomaut~a. että TUL on valmis voimailuun lähettämään asiantuntijan seuraamaan toimailukilpailujen valmisteluja ennen olympialaisia. Mikäli kongressissa asetetaan valiokuntia, päätettiin asettaa seuraavat jäsenehdokkaat: 1. yleisurheiluvaliokunnan puheenjohtajaksi ja samalla teknillisen päävaliokunnan jäseneksi Väinö KoiVQla. 2. voimailuvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi Severi Koskinen. Viimemainittu päätös tehtiin äänestyksellä, jolloin Koskinen sai 4 ääntä, vastaehdokkaan Martti Ekblomin ~ori ta saadessa 3 ääntä. 5 Kuultiin Elsa }arsti Kostiaisen kirje, jossa hän lausuu toivomuksen' että kongressiedustajat velvoitettaisiin kanttaamam kaikkia naisvaliokunnan Oikeutettuja vaatimuksia. Kirjelmä jätettiin edustajain ikäli mahdollista noudatettavaksi. 6 Naantalin maalaiskuntalaisen Yrjö Laineen kirjelmä Naantalin kslpungin kaupunginvaltuuston ja Naantalin maalaiskunnan valtuuston Välisestä olymplalai jalkapallo - ottelus~ ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 7 Hylättiin Kyröskosken Kiskojain pyyntö liiton seurojen osoitteet. saada arpajaisiaan varten 8 alousvaliok an esityksestä w~tltttt. hyväkstttiin liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen - sarjan tili ampereella, järjestäjänä yhtymä Kisatoverit, Tullervo, Yritys, tappio 1670:75. Merkittiin, ettei liitolle tullut kilpailuista voittoa. 9 Talousvaliokunnan esityksestä hyväks ttiin Eestin T :n ehdotukset jalkapalloliitto-ottelun Eestin TUL - TUL toimeenpanosta Suomessa 1936 syksyllä ja nyrkkeilyliitto-ottelun toimeenpanosta Suomessa ~ talvella vastavuoroisuusvelvollisuudella smottujen ottelujen toimeenpanosta Eestissä vuonna Eestiläisille päätettiin ehdottaa, että nämä maksavat puolet joukkueensa matkakuluista ja joukkueensa päivärahat, kun ottelu suoritetaan Suomessa, TUL maksaa samoin, kun ottelut suoritetaan Eestissä. HYVäksytty kustannusarvio kumpaankin otteluun seuraa liitteenä.

9 10 Talou8valiokunnan esityksestä hylättiin Kuopion piirikunnan p~yntö saada siirtää opintopäivien apuraha yhden henkilön matkakustannukset 2 päivän ajalta) 1-2 viikkois~n voim~ täaunjohtajakurssien toirreenpanoon. 11 Talousvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttiin periaatteessa liittoneuvoston piirikunnille jaettavaksi päättämän markat apurahan jakotapa sellaiseksi, että lokaiselle piirikunnalle annetaan vähirnmäiseränä 1000 markkaa ja heikommille jaetaan lisää jälelle jäävästä 3000 markasta, jonka jaosta talousvaliokunta tehköön liittotoimikunnalle esityksen. Talousw liokunnan toimenpide piirikuntien v tilinpäätöaten pyytämiseatä heikommuussuhteen tutkimiseksi hyväksyttiin. 12 K~ultiin Norjan TUL :n ilmoitus,ä~tä 8 norjalaista yleisurheilijaa jää liitto- ottelun jälkeen Suomeen kilpailemaan 50 markan päiv&raha~l, jo Suomen TUL maksaa Vidar -Gni st-b~age seurojen kansainvälisiin kilpailuihin Osloon kutsuttaville 4-5 suomalaiselle yleisurheilijalle päivärahat. Kun kansainvälinen kilpailutoiminta on supistunut verraten vähiin kuluvana vuonna, päätettiin liiton varoista suorittaa enihtään 5 yleisurheilijain päivärahat edelläpuhutun Nor~n matkan ajalta, päivärahakorvauksen ollessa 100 mk matka- ja fo mk. perilläolopäiviltä, joista norjalaiset kusfuntavat asunnon ja ruoan. 13 Severi Koskisen täyttäessä 18/8 50-vuotta, päätettiin hänelle esittää liiton puolesta onnittelut. Liiton onnittelujen ja lahjan viejäksi valittiin varapuheenjohtaja V.Laherma. Lahjaa varten varatttiin 500 markan määräraha. Samalla päätettiin Koskiselle nyrkkeily- ja painijaoston puolesta lähettää onnittelusähkösanomat.

10 y 1 - T I ( 1.. ) t_... _... 1 ( T. - j e- i t P 0 1 h., 1 s-,.{ : J :- 8 no :- 1 ;- - - t " ~. 1 : 1 (..1.. oukkuel.t 1 :- -I

11 111 Ja a-., 811

12 Työväen urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa elokuun 31 päivänä 1936 pidetyn kokouksen pöytäkirja (38). Saapuvilla olivat iilppula (31), Laherma 130), Vuori (3J'), Lehto (30), Erjama ~r), Kalervo (32), Heiskanen (30), KBtajisto (36), Vainio (38) ja talouden ~oitaja Kaukinen, joka laati pöytäkirjan. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen Pöytäkirja. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat, kaikki ehdolla, että asianomaiset jaostot puoltavat: 6.9. jalkapallo-ottelu Tampereen Kilpaveljet - Toukolan Teräs ehdolla, ettei se häiritse suursarjaottelua TKT-KTP kansalliset painikilpailut, Rovaniemen Lappi,Biirto ft ft, Kolhon Vihur i ft yleisurheilukilpailut, Tyrvään Kisa " pa inikilp,a ilu t, Hamar in Elo ft " Seinäj oen Sisu, siirto tt ft, Vaasan Toverit " ", Lapuan TU. 3. Kuul t iin HeI singin TYÖVäen Moottoripyö;t'_äilijäin ilmoi tus, et te i seura katso olevan syytä erottaa V.J.~ostiaista seuran jäseoy'y~ destä.. Seuralle päätettiin edelleen ilmoittaa, että liittotoimikunta liiton Sääntöjen 21 :n perusteella on määrännyt seuran erottamaan Kostiaisen jäsenyydestään. 4 Kuultiin Norjan TUL:n pyyntö saada yksi moottoripyöräilijä ja kilpailuihin Norjaan. Norjan TUL maksaisi puole$ matkasta ja antaisi ylöspidon perillä. Päätettiin ilmoittaa Norjaan, että osanottaja lähetetään vain siinä tapauksessa, että Norjan TUL maksaa matkakulut koko matkalta, samoin asunnon ja ruuan ja lisäksi päivärahat koko matkan ajalta. 5. Ilmoitettiin Norjan TUL:n yleisurheilujoukkueesta paileviksi seurbavat urheilijat:. Suomessa kil Varkauden Tarmon kilpailuissa Börresen,Ödegaard ja Ulgenes Lahden Kalevan kilpamluissa Benjaminsen, Myhre ja Amundsen HKT-Kullervo yhtymän kilpailuissa lw hr e, Benjaminsen, Börresen ja Amundsen LOhjan Louhen kilpailuissa Ulgenes ja Udegaard. 6. Ilmoitettiin norjalaisten pyytäneen Norjaan Vidar-Gnist-Brage yhtymän kansainvälisiin yleisurheilukilpailuihin osanot~ ~ksi E. Leppäsen, R. Salmen, V. Lehtisen, E. Selinin, A. SaVOlaisen ja. mahdollisesti T. Rautavaaran. Pyyntö hyväksyttiin ja pää~ ttiin maksaa myös Rautavaaran päivärahat, mikäli yhtymä maksaa matkat Talviolympialaisten aika ja ohjelma päätettiin nor jalaisten pyynnöstä ilmoittaa Norjan TUL:lle. 8 Norjan TUL:n tiedusteluun milloin voitaisiin suorittaa Norja _ TUL nyrkkeilyottelu; päätettiin pyytää nyrj&eilyjaoston lausunto. Vakuudeksi:? '~4

13 T,yöväen urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä ii ton toimisto s elokuun 24 päivänä 1936 pidetyn 37) kokouksen Pöytäkirj& Läsnä olivat Vilppula ( ), Laherma 29}, Vainio (37 ), Vuori (~, Katajisto 35), Lehto (29) ja sih1ber.lm Helenius. 1 ettiin ja hyväksyttiin edellisen 17/8 kokouksen Pöytäkirja. 2 1wönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Jalkapallo-ottelu T - Valkeakosken Koskenpojat tr Tampereen Yri tys - Helsingin Tarmo " Tampereen Yritys - orin allotoveri~ yleisurheiluottelu Kaarinan Kisa - yrvään Kisa kansainväliset yleisurheilukilpail ut, Lahden Kaleva ähdolla että yleisurheilujaosto puoltaa kansalliset pesäpallokilpailut, Uudenkoiviston Veto " ", Tur un Voima kansalliset pyöräilykilpailut, Tampere - Hämeenlinna _ Tampere ajo, Tampereen Kilpaveljet kansalliset yleisurheilukilpailut, Turun Voima ehdolla, että yleisurheilujaosto puoltaa kansalliset yleisurheilukilpailut, viipurilaisseurat Toverit, Ryhti, Vauhti, sku ja Veikot ehdolla, että Y. leisurheilujaosto puoltaa jalkapallo-ottelu Tiutisen Pyrintö orvoon Veikot kansalliset painikilpailut, Haukiputaan Heitto " 9, Mikkelin Vauhti " ", Riihimäen Ki istaveikot " " Joutsenon Kataja. 3 yönnettiin yleisurheilujaostolle (puheenjohtaja ja sihteeri) oikeus muuttaa kansallis~ksi myönnettyjen kilpailujen luvat kansainvälisiksi tai myöntää kiireellisissä tapauksissa lupia kansainvälisille, mikäli seurat järjestävät norjå[aiskilpailuja. 4 Ilmoitettiin, että lakkautetun Ryttylän Koe-seuran talo myytiin 19/8 huutokaupalla markan hinnasta Armas Lindbergille Ryttylästä. Seuran pesässä oli ennen lakkautusta varoja yli 3000 markkaa, jonka lisäksi pesään tulevat kiinteistön ~ykkaa myyntihinta ja irtaiaistosta noin markkaa. Huutokauppatilaisuudessa oli valvojana ollut Helenius. 5 Kuul tiin Länsiuudenmaan piirikunnan kirje poikaurhei.lupativien I x 100 m piirikuntainvälisen viestin Helsingin joukkuetapauksesta, jossa alkuerissä juosseet 1 ja II joukkueen kilpailijat on siirretty loppukilpailuun päässe seen II joukkueesem sääntöjenvastaisesti juoksemaan. ~irjelmän jäljennös päätettiin lähettää ~elsingin piirille kehoituksella, että piiritoimikunta tutkii asian ja ilmoittaa tuloksen liitto toimikunnalle. 6 Kuultiin Kalajoen TYÖVäen Urheilijain ilmoitus seuraa vastam nostetusta oikeusjutusta. Juttu on esillä Kalajoen kärä jillä. 7 Hyväksyttiin SUI :n kongressille annettava tiedoitus sihteer.l KOstiaisen lii tosta eroittamis.siassa. 8 Velvoitettiin toimisto valvomaan, ettei samalle p aikkakunnal~ j ärjestettävissä kilpailuissa satu yhteensattumisia kilpailuajoissa, kuten liiton pesäpalloilumestaruufkilpa ilujen lohkosarjoissa ja suursarjaottelussa Helsi. ngissä sattui.

14 Työväen Urhei.lulii ton lii ttotoimlku.nnan He l singissä liiton toimistossa syys kuun päivänä 1936 pidetyn (39 } koko sen pöytäkirja. Läsna olivat Vilppula (32), Laherma 31), Le skinen (2g), Jaäskeläinen (3l)t Heiskanen (31), Erjama Ml,!.ehto (31J Kalervo 33), Katajisto (37 ), taloudenhoitaja Ka Ukinen ja sihteerinä Helenius. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 31/ 8 kokouksen pöytäkirja. 2 Hämeen Kansalle oy. sen tayttäessä 26/9 30-vuotta, paätettii n l ä hettää kirjallinen onnittelut 3 Hyväksyttiin liiton j ~ seneksi Oulun ja eräpohjolan piirij unnan kautta Pudas ~ärven Rajahaukat 24 jäsenell ä. 4 ~. Ilmoitettiin Vilho Va i nion pa i kkakunnalta poismuut on taki a er onneen lii ttotoimikunnan jäsenyydest ä. 1,Ierki tti in, että Va i nion sijaan vakin ai seks i jaseneksi siirtyy ensimmäinen vara jäsen Yrjö Lehto. 5 Helsingin piirikunnan ja liiton palloilujaoston lausuntojen perusteella hyväksyttiin liiton jäseneksi 3 kk. kilp ailukelvottomuudel la lukien Hels ingin Kalervoon liittynyt Into Salonen. 6 ltyönnettiin seuraava t kilpailul uva t : jalkapallo-ottelu T~utisen yrintö - Uuraan Vilpas " Hyvinki::t.än.1:'onteva - Valkeakosken Koskenpojat " Forssan lku - Kaari nan Vesa pesäpallo-ottelu Tiutisen Pyrintö - Uuraan Vilpas rr Savonlinnan Jyry - Varkauden TarI!1o naisten pesäpallo- ottelu Hyvinkaän ~ Fonteva _ Valkeakosken Koskenpojat j alkapallo-ottelu Pispal an Tarmo - Turun Kiri painiottelu Tiutisen Pyrintö - Uuraan Vilpas, ka nsalliset pesäpallokilpailut Tampereen Kisatoverit " jalkapallokilp. orkeakosken isaurhot jalkapallo-ot telu TPV :n nuoret - Helsingin onnistuksen nuoret "Pori n allotoverit - TPV II kansa llise t yleisurheilukilpa ilu t, Vaa san Tove ri t kansalliset painikilpailut, J ääsken Toive " ", Voikan Viesti.. 7. Ilmoitettiin,että Norjaan Vidar- Gnist- Brage yhtymän kilpailuihin ma t kustavat yleisur he~ li jat E. Selin, V. Lehtinen, E. Le ppäne n, Savolainen, Salmi..1a tka hyväksyttiin. Sa ma lla merkittiin, etteivät norjalaiset ole katsoneet voivansa suorittaa kuudennen osano t tajan matka lcus ta nnuksia. Ehdolla oli oll ut T. Rautavaara. 8 Yuultiin SUI :n kogressissa Antwerpenissä , ja SUI :n telmillisen päävaliokunnan kokouksessa amoin Amtverpenissä liiton edustajana olleen 'futti Leskisen selostus kongress i n ja teknillisen päävali okunnan kokouksen kulusta ja pä töksistä. Le skinen mainitsi edustajien (LeSkisen ja KOivulan ) saa puneen perille tverpeniin keskiviikkona, jolloin tarko itwtsena ennen kongressia oli ottaa selko liiton osanottomahdollisuuksista samoinkuin ruoka ilu- ja majoitusmahdollisuuksistakin. Olympialais ten jarje t amismahdollisuuksista edustajat eiv~t saaneet mitään varnaa kuvaa, mutta l uot taen siihen, että mm. Antver penin kaupunki tekee parhaansa jaon luvannut avus taa kilpailupaikkojen kuntoonsaattamisessa, on meidän luotett ava, että kaikki menee olympialaisissa hyvin.

15 Olympialaisten aika määrättiin kongressissa kh!nteäksi, 25';'7 _ 1/8/1937. Olympialaisten ohjelma vahvistettiin kokonaisuudessaan samaksi kuin \ ienissäkin Ohjelmat kas:tteltiin teknillisen valiokunnan kokouksessa, josta oivula tulee antamaan vielä tarkemman selostuksen. l~jo itusmahdollisuuksista huomautti Leskinen, että majoittuminen yhteismajoituksessa johonkin kouluun lienee parhain majoituksen ratkaisemistana. Tällöin on majoituspaikka kilpailupaikkojen välitömässä läheiåyydessä, ja taas kilpailupaikat ovat ~öskin stedionin välittömässä yhteydessä. Yleisurheilukilpallht ja jalkanallo-ottelut voidaan suorittaa stadionilla. ryöräilyä varten on pyöräilyrata. Faini- ja nyrkkellykilpailut suoritetaan suuressa hallissa.?ainikilpailut ovat ainoat, joiden järjestelykykyä voidaaj epl!illä. Kielisuhteissa voi syntyä vaikeuksia, koska kaikki painetaan ranskankielisinä. )chunqxnrtsta: iutta - myöslcin saksankielistä tekstiä luvattiin. Olympialaisiin matkustamiskysymys on tarkkaan harjcittava. Laivayhteyttä ilman omaa vuokrattua laivaa ei voida käyttää hyväksi. Rautatiematkan tekee hankalaksi se, että esim. r~ lmö - Hampuri linja pakoittaa viettämään yhden yön joko Saksassa tai Ruotsissa. Sa ksan kautta matkustaen linjaa Stettim- Köln- Antverpen taasen ei mahdollisesti suurella joukolla voida kdyttaä hyv~ksi matkamarkkoja, jolloin matka tulee suhteettoman kalliiklili. Ruokailumahdollisuuksien järjestäminen k y Antverpenissa päinsä siten, ettå ~ouluihin jarjestetään kei~tiö. Ruokailun hintataso ei ole suhteelllsesti korkea Suomeen ve r"raten. Osanottomaksu taas sisältää jo yhteismajoituksen hinnan. Kongressin suurirrlpana kysymyksebä oli suhde Venäjään. Venälhäiset paätettiin kutsua 01ympia18isten osanot 1Ja jiksi. Samoin -orjan TUL, vaikkakaan norj~laisilla ei ollut kongressissa edustajaa. Kostiaisen asia käsiteltiin kongressissa erikoisvaliokunnan johon valittiin Les ~inen, oivula, Kostiainen, Tsekkiläinen Ulmann, tanskalainen Spielmann ja svei tsiläinen Steinemann, lausunnon perusteella. TUL:n sihteerikysymys mtönnettiin liittomme sisaiseksi asiaksi, vaikkakaan tätä ei päätöslauselmaan pantu. SUI :n edustajan Suomeen kutsuminen pantiin P~ätöslauselmaan edusta "aimme vastalauseista huolimatta, naiden luvatessa, että SUI saa edustajansa kustannuksellaan tänne lähettäå. Alasihteerikysymyksessä jätettiin valinta avoimeksi Kostiaiskysymyksen vuoksi. Heiskastakaan ei valittu, koska hän on liian vähän tunnettu. XFOhjoismaisen alasihteerin paikasta keskust eltaessa oltiin edelleen sitä mieltä, että sihteerin paikka kuuluu Suomelle. Valtakunnanliittokysymyksistä teki kongressi yleisen päätöksen, vaij...ka edustajat katsoivat, ettei se kuulu kongressille, koska kysymys on kunkin liiton oma sisainen asia. tfurkittiin, että entinen pohjoismainen SUI :n alasihteeri V. J. Kostiainen on jättänyt SUI :lle Suomen tilanteesta kårtomuksen, jonka sanamuoto seuraa liitteenä. Samoin merkittiin, että kongressi on tehnyt päatökset ti lanteesta Suomen TUL : ssa ja suhteesta valtakuntien urheiluliittoihin., Joilien päätöslauselmain i a:j!lllx sanamuodot seuraavat liitteinä.. Lisäksi merkittiin, että kongressi on hyväksynyt yleisen päätöslauselman suhteutumisesta tyffiläisurheiluun eri maissa. Tämäkin päätöslausemman samamuoto selviää liitteestä. F ä ä t ö k s et: Olympialaisasiat paätettiin siirtää samoinkuin selostus teknillisen päävaliokunnan kokouksestakin olympåålaisjaostolle. Edustaja in mielisesti toiminta hyväksyä. ja esiintyminen kongressissa päb. -re tti in yks i- Kongressin pf:tätös lauselma tilamteesta Suomen TUL :ssä ja val ta kunnan liittojutusta, päätettiin saattaa julkisuuteen Leskisen kongressiselostuksen yhteydessä T~lehdessä.

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot