Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~ :so 4..:.>.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>."

Transkriptio

1 Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa ( 25 ), s..; ne 11 : ~ t;),:i!::c j a me (tt ), Va i - n i 0 :::::' ), H d i s:ta rj e n (::: j ), ;Csl e r v 0 ( <) 8 ), Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. ~uettiin ja hyv~ksyttiin ede~l i sen 20.7.kokouksen uyt~kirja Kuul ti. n ~emin Vedon ilmoi t"ls kuaen vierailusta.88 alannan ÄIF ;n ki 5 ps1nlj8n ja jalkkpallojoukailuissa :so!,~nnne ttiin seura va t kil,., iluluv t : ry6.7.jal a)8110-ottelu Han~on Toverit - Vesa, ry6. 7. II II TaT' )ere "n Yri tys - urun Voina, e.7. k~nsbllis.t pesäpallokilpailut Rii inäen _yrkivä,. 8.jgl~au llo-ottelu orvoon eikot - TrT, 2.8.seur90t elp: yl.uj:heilussa irtain Vei} ot -!~onoskylc:i.n Toverit,lrgikki e Idolla, et+: asinnot"1gliset jaostot puoltav8t seuraottelu uinnissa am ereen Työv.Uir"arit - Porin y rintö seuraottelu esi:.tpelloilussa LTU - ns011 Koitto, 16.8.jal' FlIl llo-ottelu LO 'VOOl1 Veikot - Tiutis6!1 lyrintö, Mole~Mat ehdolla,ettr jaostot _uoltavqt. 12.e.seuraottelu.)'l.urheilussa LTU - Enson ~'.:oitto kans811i,;at yl.ur1.kil ). ii ii!l~en.t'jrl- vd. ry7.8. II "" 1: ntän Valo " "" Johanleksen.: enio;at " " " Jyväskylän Toverit " "" illuhavan Al1- u " "n En on Koitto. 4..:.>. ~~ultiin V.~. dhteisen kiitoskirje, 50-voutisDäiv~nään S8amansa lahjan johdosta. 5 Le tivaliokunnan esityksestä :..äl.tettiin,ettt. TUL.n UOSl 11' ja 1936 julkaistaan samanlaisena kuin edellisenäkin vuonna.toimitustyön oi taa "t.::oi vu a ja TUL- lehden toi. i tusneuvosto valvoo työn suorittamist~ S8 alla tavoin kuin lehd~n in toimitustyötä. amalla hyvä1- syttiin Vuosik: rjan talousarv m~. euraa liitteena. 6. Talousvaliokunnan es tyksestä päätettiin 1) R±t~ Kun yttylän Koe-nimisen lakkautetun seuran omaisuus joutuu siten selvitettävliksi,että esälle kuuluva tal ja tontti yjdjän uuto-8upalla elo_uun elku'~ivina ja kun pesänhoitaja ei ole suostunut luovuttamaan pesää se l laisen8~n liiton halli~taan, niin lähetetään j80stosihteeri Helenius liiton uolesta huuto au patilgisuuteen valvorlaan, ettei kiinteistöii myydä sen arvoa alenmasta hinna sta. 2 ) Norja - Suomi yleisurheilumarotteluun Tam ereella elo uun 2 Q -30. nh lr etet8.dn yleisui'hei lu~30ston uolesta neljii edust~jaa toimitsi"oiksi ja liittotoirrikunnan uolesta Leskinen. ama la hyvhksyttiin talouden oitaj n laatima kust8imusut"skelma maaottelua vart.en. 3) os.dem. uo uetoirli unnan,s K:n, K~n ja erinäisten sanomalehtien edu.stajille urjestetlis.n t.ltustmist:'istka a 'ul!3hteen elot kuun aikana.!atialle kutsut on So.... dem.puoluetoif.1ikunnasta 6, AK; st8 4, C: sta 2, iittotoi ikunnasta 4, naistoimikunn8sta 2 edustajaa ~ekä T:T ' :;Jte l ~So sialid~rpokraati<:lt~, 8n?an Lehd~stå, ns!'1n yöstr, osi _ 11S lsta Ja teen [Hn-le.desti-.lköl e( ustflj kustakin.

2 7 0 ;. 1 u.j.l tiin :n Kansanleo issarineuvoston Fyysillisen 1 ui t tuurin jg rheilun Yleisliittokomitean k'rje, jossa se ilmoittaa pitiivi:i.nsfi ni'caisemrin tehdyn kilppilusoijimuj se t \Toi assa,mut:; idättgytyy tänfi vuonl1a j a jestä iistfi so:,it1u1-~enm\.llcai~ia a otte uja 8. "'. osc, UI:n kongressiin aikaisemmin VJlitut edu t ~ t inne j8 Heisk81en il~oittivat olevan e_fivarmaq, voivatko e 0 a tilaisuudeg <o,-,ressiin osallistuj118an, j' tettiin edustajakysym oen ~U.rjestely ii ton uhe~ie en ja toir iston _ uoleksi. amslla ti.:~tettiin uui& ta tiecl.ustella, tuleeko V, Costiainen miss~&n oninaisuud.essa ko gressiin osallistumaan. Jos ostiainen siihen 08allistuu,niin 8iloin liitto ei l ~'etu sinne edustajia. 9o.:t o oirriston 11.01eksi jatettiin ottaa selvi ii,kuuluu o V.J.. ostiainen mihinkaän TUL~n alaiseen sel~aan. o. :. orjan toveriliitolta aatettiin yyt~l tietoja sikalaisesta v81 ta1r'unn 11 ur leilulii ttok.. rsy'!yksestti ja urreiluelö,mässä tt:i.llä letkellu v?llitsevast sisä oliittisesta tilanteesta ihtee~i il~oitti,ett a liiton oi aurleilu fiiville Hyvin- "'Ul a BXnvcEN~ elokuu"! l5-1o.pnä osallistuville ojille on m'y;-innet y eo /~ : n alennus Valtion autateillä.sa:lalla il""oitett':'in, että pyörfiilyr'1estaruuskil ailujen racliointiin elokuun n11 ei ole saatu lupaa. akuudeksi~

3 K u s t ann u sa r v i ==================== ~~ ~ -".---- n: l ).;", ;,.., Y~)(, 8 i'<. i r' j an 1936 julka isern j ~e::-, ~ a. M eno t : Pa ina tus 3,000 kp1. ~ v 8 arkkia ~/ 1 G siv. Ka 1enter i arkki 3,000 kp1. ~ 16 s iv. Kuvi tuskus t anmil.kset Kirjoituspalkkiot TOi mituskustannukset Mainostaminen Lähe tyskulut (posti tus yäm. ) Ti1aus1istojen painatus Seka1aisiin kuluihin (matkat y.m.) Voitto M k. 14, ,o c ~ :.- 3,5 0;- 3, 000~- 1,5co.. 2 )000 '- 2, 700 ~, 800,; - 1, 000 '.~ 1,080:- 42, 280~- =~ ===============~= T u 1 0 t : Kirjan my nnistä; - -2, 000 k p.l, 1 li: 1. ~ 1 5 ~- 800E " 1/2" "12 : " pap.kans. 10 : - As i ami e spa1kkioon 20 % Ilmoitushankinta netto 3 0,o o~. - 9 ~ 60("- 2,000~ - 1i:41, 600 ; - 8, 320 :- 33, 280,.. 9,000;- M k. 42, 28 0~ ", ~===== == =========~ == Helsingissä 25. pnä heinäkuuta 1936, Eero Kaukinen.

4 I k u s t ann usa r v i 0 ~== ~=~======= = ============ = === N 0 r j a - Su o m i yleisurheilumaaotte l un j är j estämisestä Ta mp e - reella elokuun pnä Me h 0 t : Norjala i sen j oukkueen : r~ joit us noin 20 henk. 4vrk.= 80 vr k.a15 : Ruokailu " 20 " 4 " ::l 80 " "25 : Huoltokuluja (vas t aanott aj an matka ) Liiton e dustus j oukkueen: Ma tka - ja päiväraha t As unto noin 20 henk. 2 vr k.=40 vrk.a15 : Huoltokulu j a (edelt äpäin arvaam. ) Moinostukse en : Sanomalehti-ilmoitukset Se i nämainokseru y. m. pa ino t yöt Ma i noksien huolto (jako Tampereell a) Väline i s iin : Ke n t tävälinee t Edus t uspukujen pe su Toi mi tsij a in pal kkio t : Lääkäri (+läakea ineet) Ylitoi mi t s i j a Ken "t?-n ja k ova äänist en vuokra 2 päivää Ki l pa i l ujen pää ttäjä i set: I llalliset Vi i k i nsaar essa La i vame tka edell ämainittuun ] u i stoesineet norjal. j oujcku.e elle ja k i lp. Va l i ntakomitean matka - ja päiväraha t Käsioh j e l man pa inatus Sekal aisia kul uja : POliisiluva t, automaksuja,lippuj en vuokrat, sähkös8noma t y. m. T u 1 0 t: Vo i t t 0 Yhteensä 1, 2 00~- 2,000: ,000:- 600:- 200:- 1,000:- 1, 500; ,000:- 150:- 500;- 300:- Mk. " M k. 2,000:- 150:- 2,000:- 3,450:- 6, 800:- 2,600:- 800:- 550;- 4, 150:- 750:- 1, 550:- 1, 500:- 23, 250:- 2, 850:- 26,100 :- ~======= = = = == = = == == ==== = = = =~ Pää s;y:mak s utul o t : 29 / henk. ~ 8 :- (portilla 10: -) 8,000: " " 5:- " 6 : - ) 6, 500 :- - II 3 0 ~ " "8 :- II II 800 "5: - - l o ~ - ) 6, 600:- 6:- ) 4,000: ,100: - Käsioh j e lmas ta : I Imo l tus tulot netto 2,000;- Yht e ensä M k. 26,100:- = = = = ==== = === = = ==== ==== = == ~ =~

5 34. Työväen urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa elokuun 3 päivänä 1936 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saa~uvilla olivat~ Vilppula (27), Laherma (26J, Leskinen (2~), Vuori (3~). Katajisto (32), Kalervo (29), Lehto (26), Vainio (34), Erjama (JI), Heiskanen (29), Jääskeläinen (30) ja sihteerinä Helenius. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 27/7-36 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat ehdolla, että jaostot puoltavat: jalkapalloottelu Kaarinan Kisa - Forssan Alku, " Hämeenlinnan Kisa - KOEkeakosken Kisaurhot. kansalliset pyörä1lykilpailut, Turun Toverit. " uintikilpailut, Viipurin TYÖVäen Uimarit. " painikilpailut, Ykspihlajan Riento, " pyöi"äilykilpailut, Pyhtään Voima. " yleisurheilukilpailut,kuopion Kisaveikot. 3. Pajulahti-matka päätettiin tehdä Matka tehdään päivällä aamulla Helsingistä lähtien ja palaten illalla. Retken johtajaksi valittiin V. Laherma. Ke~ken johtajan ja toimiston tehtäväksi jätettiin matkan lähemmät valmiitelut ja suunnittelu sekä toimeenpano. 4. Liiton sääntöjen 21 ;n perusteella päätettiin erottaa V.J.Kostiainen liiton jäsenyydestä hänen liittoa vahing01ttavan toimintansa johdosta. Samalla päätettiin määrätä Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät ja Helsingin Työväen Uimarit eroittamaan hänet jäsenyydestään. Päätös tiedoitetaan TUL-lehdessä. 5. SUI:lle päätettiin lähettää tiedustelu missä laajuudessa Antverpenin kongressissa Olympialaisvalmistelu tulee esille ja pidetäänkö teknillisen pää valiokunnan kokous kongressin jälkeen. Kongressiedustajiksi sen jälkeen kun sekä Heiskanen että Rinne ovat ilmoittaneet matkustamismahdollisuutensa epävarmoiksi, päätettiin valita Matti Leskinen ja Väinö Koivula. Laherma va pautettiin ehdokkuudesta. Leskinen määrättiin varsinaiseksi liiton äänivaltaa kongressissa käyttäväksi edustajaksi. Kahden edustajan lähettäminen päätet tiin 5 äänellä 2 vastaan, viimemainittujen ollessa sitä mieltä, että tällä kerralla olisi tyydyttävä yhden edustajan lähettämiseen ja toinen edustaja olisi lähetettävä myöhemmin teknillisen valiokunnan kokoukseen. Liittot oimikunnalle esitetyn kustannusarvion perustee~la päätettiin, että ma ~ka on tehtävä junalla. matkakulut noin 4000:- edestakaisin ja matkan aika noin 10 matkapäivää, kulut 6000 markkaa eduatajaa kohti. 6. Evästettiin kongressiedustajaa. Tällöin velvoitettiin edustajat esiin tuomaan 1. että Kostiaiskysymyksen päätökset vaikuttavat liiton ja internationaalin suhteisiin ja liittomme pitää sihteerikysymystään omana asianaan, 2. olympialaisissa tarjottakoon venäläisille osanottomahdollisuus, mutta pidättäydyttäköön kaikista järjestelöllisistä ~ yhtymisajatuksista, 3. internationaalin sihteerikysymyksessä asetutaan kan~attamaan Br. Kalninia, Vakuudeksi; OMAM-'

6 ~öväen Urheiluliiton liittotoim1- kunnan Helsingissä liiton toimistossa elokuun 10 päivänä 1936 pidemyn (35) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vi*~ula (28), Laherma (27), Leskinen ( ), Vuori (24.), Kalerv 0 ( 30), Vain i 0 ( 5), Kg ta j i s t 0 ( 33 ), Lehto (27) ja sihteerinä Helenius. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 3/8 kokouksen pöytäkirja. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat uintiottelu Porin Pyrintö - Tampereen Työväen Uimarit kansalliaet yleisurheilukilpailut, Metsolan Kiri kansalliset nyrkkeilykilpailut, Kemin Veto, siirto ehdolla, että nyrkkeily jaosto puoltaa kansalliset yleisurheilukilpailut, Kotkan Kisailijat jalkapallo-ottelu Turun Toverit - Tampereen Palloveikot., 3. Kuul tiin SUl:n (tri Deutschin) kirje, jossa ilmoitettiin, että Kostiainen alasihteerinä on oikeutettu ottamaan osaa Antwerpwnin kongressiin ja toivotaan, että TUL lähettäisi kongressiin edustajansa. 4. Myönne t tiin Turun Toverien jäsenelle Erkki Lehdolle 400 markan apuraha osanottoa varten Työväen Sivistys- ja Sos.dem. Raittiusliiton järjestämille työväen sivistys- ja raittiustyöntekijäin kursseille Työväen Akatemiassa Toisen apurahan myöntäminen jätettiin avoimeksi. 5. Kuultiin Kuopion piiritoimikunnan ilmoitus, ettei piirikunta halua järjestää opintopäiviä kuluvan vuoden ajalla, vaan Pyytää sensija n avustusta miesten 1-2 viikkoisten voimistelunjohtajakurssien järjestämistä varten. Ilmoitus siirreiiiin talousvaliokuntaan. 6.!alousvaliokunnan harkittavaksi siirrettiin ky~mys v liittoneuvoston päätöksen toteuttamisesta piirikuntain avustukseen tarkoitetun markan määrärahan käytöstä. -~. 7. Eestin TUL:n ehdotus jalkapallo- ja nyrkkeilymaaottelujen järjestämisestä Suomessa vuoden 19!6 ajalla vastavuoroisuusehdolla samojen ottelujen järjestämisestä Eestissä v. 1937, siirrettiin talousvaliokunnan harkittavaksi. 8. Evästettiin edelleen -.ttt.. kongressiedustajaa: Päätettiin ottaa vastaan internationaalin toimiston j äsenyys, jos vakinaista edustajapaikkaa meille tarjotaan, jäsenehdokkaaksi nimettiin A.E.Heiskanen.. Samoin päätettiin esittää, että internationaalin pohjoismaisen alasihteerin tehtävään valittaisiin A.E.Heiskanen. Seuraavaan kokoukseen siirrettiin kysymys voimailuvaliokunnan, talviurheiluvaliokunnan ja yleisurheiluvaliokunnan jäsenpaikoista. 9. Liittotoimikunnan edustajaksi Tampereelle Norja-otteluun päätettiin lähettää Leskisen sijaan Y. ~ehto. OnM4fy Vakuudeksi:,

7 ~öväen urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton t oimistossa elokuun 17 päivänä 1936 pidetyn 36) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vil~pula (29)!~Laherma 28, Vainio (36), Vuori ao ), Kalervo 31),. ~tajisto 34), Lehto 28), Erjama ~, ja sihteerinä elenius. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja 2 Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: pesäpallo-o. telu Lahden Kaleva - Riihimäen Pyrkivä jalkapallo-ottelu orin allotoverit - TPV II yleisurheiluottelu Punkalaitumån ruisku - Humppilan Raivaaöanveikot ehdolla, että yleisurheilujaosto puoltaa yleisurheilupiirikuntaottelu Keskisuomi- Kuopio- Eteläsavo kansalliset pesäpallokilpailut, nlp ehdolla, että kilpailut samanaikaisen liiton suursarjaottelun Vesa TPV vuoksi päättyvät viimeistään klo kansalliset painikilp,ailut, LTU ", Vuoksenniskan Vesa " ", Seinäjoen Sisu te ", Tiutisen Pyrintö te ", Porin Pyrintö " ", JOB!1Suun Yritys te ", Suojärven Tove~it " ", Imatran Voima kansainväliset nyrkkei1ykilpailut, Lahden Kaleva kansalliset painiki1p,ai1ut, Popinniemen Ponnist~ ", Varkauden Tarmo kansainväliset ", Helsingin Kotkat kansalliset nyrkkeil~ki1pai1ut, Porin Pyrintö ", Kotkan Kisai1ijat " ", LTU " pa iniki1p,ai1ut, Kuusankosken Puhti " " Enson Koitto " nyrkkeilykilpailut, Pietarsaaren Into, siirto aikaisemmasta kansalliset painiki1uai1ut, Pyhtään Voima " t" La hden Kaleva. 3. Suoritettiih edustajavali~ta Tampereella järjestettävään Norja - TUL yleisurheiluliitto- otteluun. Kuultiin Yleisurheilujaoston ja valintakomitean Vainio + Salonen + Palonen ehdotus, jonka perusteella muutoksitta hy1äten Palosen ehdo tus, että toiseksi osanottajaksi aitajuoksuun valittaisiin V. Sato1a Turun Tovereista, valittiin joukkueeseen seuraav~ urheilijat: 100 m: A. Savolainen, HKT ja E. Suometsä, Helsingin Kullervo. 200 m: A. Savolainen ja V. "'Äel1in, Turun Toveri t. 400 m: V. Me11in ja I.Rinne, Helsingin Tarmo. 800 m: E. Leppänen, M8arian Pyrkivä ja V. Härmä, Inkeroisten Vihuri m. R. Salmi, HKT ja G.GrÖnberg, Taa1intlhtaan Jänte~ m: V. Salmi, HKT ja K. Nurmi, Maarim Pyrkivä. 4 x 100 m; Savolainen, SuometSä, O. Merikoski, TKT ja N. Tammi, antaperkiön Isku. Ruotsalainen viesti: 100 m Savolainen, 200 m Merikoski, 300 m Rinne, 400 m Me11in. Kuula: R. Lindfors, Karkkilan Sisu ja O. Thi1man, Kymin UrlB 11ijat. Keihäs : T. Rautavaara, Oulunkylän Tähti ja Autonen, Män~n Valo.

8 Kiekko: E.Selin Tampereen Yritys ja V.Heino, Hel~ngin Tanmo. Linkopallo : A. Nummelin, Forssan lku ja A. Pulkkinen, Kotkan isa ilija t. 110 m aidat : V.Lehtinen, Helsingin Kullervo ja p. Marteliua, Voikan Viesti. Pituus: V. Lehtonen, Kuusankosken Puhti ja M.Tamminen, Tuxun Voima. Korkeus: V. Lehtinen, ja L.Larme, Helsingin Kotkat. Seiväs: P. MBrtelius ja M. Hurme, Maarian Pyrkivä. 4 Evästettiin kongressiedustajia: Merkittiin, että teknillisen päävaliokuönan kokous pide1ään nyt saapuneen tiedon mukaan ja kongressi kokoontuu Teknillisen päävaliokunnan kokouksessa selostaa toimintaselostusten lisäksi 111 olympialaisten valmisteluja Devlieger ja Simek ja Mykura selostavat 111 talviolympialaisten valmisteluja. Kun teknillisen pää.aliokunnan kokouksessa on esillä myös kansa in välis~n sääntömuutosten vahvistaminen, velvoitettiin edustajat julkisuomaan Suomen TUL :n kanmana: 1. mitään mullistavia muutoksia ei saa sääntöihin tehdä, 2. säähtömuutoksista olisi pitänyt saada ennakolta Suomea1 tiedot, jotta niistä voisi jotain lausua, 3. yleensä olisi kaikki kansainväliset säännöt uudistettava, mutta kun tähän mennään, on THA :n (teknillisen päävaliokunnan) lähetettävä ajoissa ehdotelmat eri liitoille, että nämä ennättävät ehdotuksiin tutustua. Olympialaisvalmistelujen johdosta päätettiin huomaut~a. että TUL on valmis voimailuun lähettämään asiantuntijan seuraamaan toimailukilpailujen valmisteluja ennen olympialaisia. Mikäli kongressissa asetetaan valiokuntia, päätettiin asettaa seuraavat jäsenehdokkaat: 1. yleisurheiluvaliokunnan puheenjohtajaksi ja samalla teknillisen päävaliokunnan jäseneksi Väinö KoiVQla. 2. voimailuvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi Severi Koskinen. Viimemainittu päätös tehtiin äänestyksellä, jolloin Koskinen sai 4 ääntä, vastaehdokkaan Martti Ekblomin ~ori ta saadessa 3 ääntä. 5 Kuultiin Elsa }arsti Kostiaisen kirje, jossa hän lausuu toivomuksen' että kongressiedustajat velvoitettaisiin kanttaamam kaikkia naisvaliokunnan Oikeutettuja vaatimuksia. Kirjelmä jätettiin edustajain ikäli mahdollista noudatettavaksi. 6 Naantalin maalaiskuntalaisen Yrjö Laineen kirjelmä Naantalin kslpungin kaupunginvaltuuston ja Naantalin maalaiskunnan valtuuston Välisestä olymplalai jalkapallo - ottelus~ ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 7 Hylättiin Kyröskosken Kiskojain pyyntö liiton seurojen osoitteet. saada arpajaisiaan varten 8 alousvaliok an esityksestä w~tltttt. hyväkstttiin liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen - sarjan tili ampereella, järjestäjänä yhtymä Kisatoverit, Tullervo, Yritys, tappio 1670:75. Merkittiin, ettei liitolle tullut kilpailuista voittoa. 9 Talousvaliokunnan esityksestä hyväks ttiin Eestin T :n ehdotukset jalkapalloliitto-ottelun Eestin TUL - TUL toimeenpanosta Suomessa 1936 syksyllä ja nyrkkeilyliitto-ottelun toimeenpanosta Suomessa ~ talvella vastavuoroisuusvelvollisuudella smottujen ottelujen toimeenpanosta Eestissä vuonna Eestiläisille päätettiin ehdottaa, että nämä maksavat puolet joukkueensa matkakuluista ja joukkueensa päivärahat, kun ottelu suoritetaan Suomessa, TUL maksaa samoin, kun ottelut suoritetaan Eestissä. HYVäksytty kustannusarvio kumpaankin otteluun seuraa liitteenä.

9 10 Talou8valiokunnan esityksestä hylättiin Kuopion piirikunnan p~yntö saada siirtää opintopäivien apuraha yhden henkilön matkakustannukset 2 päivän ajalta) 1-2 viikkois~n voim~ täaunjohtajakurssien toirreenpanoon. 11 Talousvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttiin periaatteessa liittoneuvoston piirikunnille jaettavaksi päättämän markat apurahan jakotapa sellaiseksi, että lokaiselle piirikunnalle annetaan vähirnmäiseränä 1000 markkaa ja heikommille jaetaan lisää jälelle jäävästä 3000 markasta, jonka jaosta talousvaliokunta tehköön liittotoimikunnalle esityksen. Talousw liokunnan toimenpide piirikuntien v tilinpäätöaten pyytämiseatä heikommuussuhteen tutkimiseksi hyväksyttiin. 12 K~ultiin Norjan TUL :n ilmoitus,ä~tä 8 norjalaista yleisurheilijaa jää liitto- ottelun jälkeen Suomeen kilpailemaan 50 markan päiv&raha~l, jo Suomen TUL maksaa Vidar -Gni st-b~age seurojen kansainvälisiin kilpailuihin Osloon kutsuttaville 4-5 suomalaiselle yleisurheilijalle päivärahat. Kun kansainvälinen kilpailutoiminta on supistunut verraten vähiin kuluvana vuonna, päätettiin liiton varoista suorittaa enihtään 5 yleisurheilijain päivärahat edelläpuhutun Nor~n matkan ajalta, päivärahakorvauksen ollessa 100 mk matka- ja fo mk. perilläolopäiviltä, joista norjalaiset kusfuntavat asunnon ja ruoan. 13 Severi Koskisen täyttäessä 18/8 50-vuotta, päätettiin hänelle esittää liiton puolesta onnittelut. Liiton onnittelujen ja lahjan viejäksi valittiin varapuheenjohtaja V.Laherma. Lahjaa varten varatttiin 500 markan määräraha. Samalla päätettiin Koskiselle nyrkkeily- ja painijaoston puolesta lähettää onnittelusähkösanomat.

10 y 1 - T I ( 1.. ) t_... _... 1 ( T. - j e- i t P 0 1 h., 1 s-,.{ : J :- 8 no :- 1 ;- - - t " ~. 1 : 1 (..1.. oukkuel.t 1 :- -I

11 111 Ja a-., 811

12 Työväen urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa elokuun 31 päivänä 1936 pidetyn kokouksen pöytäkirja (38). Saapuvilla olivat iilppula (31), Laherma 130), Vuori (3J'), Lehto (30), Erjama ~r), Kalervo (32), Heiskanen (30), KBtajisto (36), Vainio (38) ja talouden ~oitaja Kaukinen, joka laati pöytäkirjan. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen Pöytäkirja. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat, kaikki ehdolla, että asianomaiset jaostot puoltavat: 6.9. jalkapallo-ottelu Tampereen Kilpaveljet - Toukolan Teräs ehdolla, ettei se häiritse suursarjaottelua TKT-KTP kansalliset painikilpailut, Rovaniemen Lappi,Biirto ft ft, Kolhon Vihur i ft yleisurheilukilpailut, Tyrvään Kisa " pa inikilp,a ilu t, Hamar in Elo ft " Seinäj oen Sisu, siirto tt ft, Vaasan Toverit " ", Lapuan TU. 3. Kuul t iin HeI singin TYÖVäen Moottoripyö;t'_äilijäin ilmoi tus, et te i seura katso olevan syytä erottaa V.J.~ostiaista seuran jäseoy'y~ destä.. Seuralle päätettiin edelleen ilmoittaa, että liittotoimikunta liiton Sääntöjen 21 :n perusteella on määrännyt seuran erottamaan Kostiaisen jäsenyydestään. 4 Kuultiin Norjan TUL:n pyyntö saada yksi moottoripyöräilijä ja kilpailuihin Norjaan. Norjan TUL maksaisi puole$ matkasta ja antaisi ylöspidon perillä. Päätettiin ilmoittaa Norjaan, että osanottaja lähetetään vain siinä tapauksessa, että Norjan TUL maksaa matkakulut koko matkalta, samoin asunnon ja ruuan ja lisäksi päivärahat koko matkan ajalta. 5. Ilmoitettiin Norjan TUL:n yleisurheilujoukkueesta paileviksi seurbavat urheilijat:. Suomessa kil Varkauden Tarmon kilpailuissa Börresen,Ödegaard ja Ulgenes Lahden Kalevan kilpamluissa Benjaminsen, Myhre ja Amundsen HKT-Kullervo yhtymän kilpailuissa lw hr e, Benjaminsen, Börresen ja Amundsen LOhjan Louhen kilpailuissa Ulgenes ja Udegaard. 6. Ilmoitettiin norjalaisten pyytäneen Norjaan Vidar-Gnist-Brage yhtymän kansainvälisiin yleisurheilukilpailuihin osanot~ ~ksi E. Leppäsen, R. Salmen, V. Lehtisen, E. Selinin, A. SaVOlaisen ja. mahdollisesti T. Rautavaaran. Pyyntö hyväksyttiin ja pää~ ttiin maksaa myös Rautavaaran päivärahat, mikäli yhtymä maksaa matkat Talviolympialaisten aika ja ohjelma päätettiin nor jalaisten pyynnöstä ilmoittaa Norjan TUL:lle. 8 Norjan TUL:n tiedusteluun milloin voitaisiin suorittaa Norja _ TUL nyrkkeilyottelu; päätettiin pyytää nyrj&eilyjaoston lausunto. Vakuudeksi:? '~4

13 T,yöväen urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä ii ton toimisto s elokuun 24 päivänä 1936 pidetyn 37) kokouksen Pöytäkirj& Läsnä olivat Vilppula ( ), Laherma 29}, Vainio (37 ), Vuori (~, Katajisto 35), Lehto (29) ja sih1ber.lm Helenius. 1 ettiin ja hyväksyttiin edellisen 17/8 kokouksen Pöytäkirja. 2 1wönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Jalkapallo-ottelu T - Valkeakosken Koskenpojat tr Tampereen Yri tys - Helsingin Tarmo " Tampereen Yritys - orin allotoveri~ yleisurheiluottelu Kaarinan Kisa - yrvään Kisa kansainväliset yleisurheilukilpail ut, Lahden Kaleva ähdolla että yleisurheilujaosto puoltaa kansalliset pesäpallokilpailut, Uudenkoiviston Veto " ", Tur un Voima kansalliset pyöräilykilpailut, Tampere - Hämeenlinna _ Tampere ajo, Tampereen Kilpaveljet kansalliset yleisurheilukilpailut, Turun Voima ehdolla, että yleisurheilujaosto puoltaa kansalliset yleisurheilukilpailut, viipurilaisseurat Toverit, Ryhti, Vauhti, sku ja Veikot ehdolla, että Y. leisurheilujaosto puoltaa jalkapallo-ottelu Tiutisen Pyrintö orvoon Veikot kansalliset painikilpailut, Haukiputaan Heitto " 9, Mikkelin Vauhti " ", Riihimäen Ki istaveikot " " Joutsenon Kataja. 3 yönnettiin yleisurheilujaostolle (puheenjohtaja ja sihteeri) oikeus muuttaa kansallis~ksi myönnettyjen kilpailujen luvat kansainvälisiksi tai myöntää kiireellisissä tapauksissa lupia kansainvälisille, mikäli seurat järjestävät norjå[aiskilpailuja. 4 Ilmoitettiin, että lakkautetun Ryttylän Koe-seuran talo myytiin 19/8 huutokaupalla markan hinnasta Armas Lindbergille Ryttylästä. Seuran pesässä oli ennen lakkautusta varoja yli 3000 markkaa, jonka lisäksi pesään tulevat kiinteistön ~ykkaa myyntihinta ja irtaiaistosta noin markkaa. Huutokauppatilaisuudessa oli valvojana ollut Helenius. 5 Kuul tiin Länsiuudenmaan piirikunnan kirje poikaurhei.lupativien I x 100 m piirikuntainvälisen viestin Helsingin joukkuetapauksesta, jossa alkuerissä juosseet 1 ja II joukkueen kilpailijat on siirretty loppukilpailuun päässe seen II joukkueesem sääntöjenvastaisesti juoksemaan. ~irjelmän jäljennös päätettiin lähettää ~elsingin piirille kehoituksella, että piiritoimikunta tutkii asian ja ilmoittaa tuloksen liitto toimikunnalle. 6 Kuultiin Kalajoen TYÖVäen Urheilijain ilmoitus seuraa vastam nostetusta oikeusjutusta. Juttu on esillä Kalajoen kärä jillä. 7 Hyväksyttiin SUI :n kongressille annettava tiedoitus sihteer.l KOstiaisen lii tosta eroittamis.siassa. 8 Velvoitettiin toimisto valvomaan, ettei samalle p aikkakunnal~ j ärjestettävissä kilpailuissa satu yhteensattumisia kilpailuajoissa, kuten liiton pesäpalloilumestaruufkilpa ilujen lohkosarjoissa ja suursarjaottelussa Helsi. ngissä sattui.

14 Työväen Urhei.lulii ton lii ttotoimlku.nnan He l singissä liiton toimistossa syys kuun päivänä 1936 pidetyn (39 } koko sen pöytäkirja. Läsna olivat Vilppula (32), Laherma 31), Le skinen (2g), Jaäskeläinen (3l)t Heiskanen (31), Erjama Ml,!.ehto (31J Kalervo 33), Katajisto (37 ), taloudenhoitaja Ka Ukinen ja sihteerinä Helenius. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 31/ 8 kokouksen pöytäkirja. 2 Hämeen Kansalle oy. sen tayttäessä 26/9 30-vuotta, paätettii n l ä hettää kirjallinen onnittelut 3 Hyväksyttiin liiton j ~ seneksi Oulun ja eräpohjolan piirij unnan kautta Pudas ~ärven Rajahaukat 24 jäsenell ä. 4 ~. Ilmoitettiin Vilho Va i nion pa i kkakunnalta poismuut on taki a er onneen lii ttotoimikunnan jäsenyydest ä. 1,Ierki tti in, että Va i nion sijaan vakin ai seks i jaseneksi siirtyy ensimmäinen vara jäsen Yrjö Lehto. 5 Helsingin piirikunnan ja liiton palloilujaoston lausuntojen perusteella hyväksyttiin liiton jäseneksi 3 kk. kilp ailukelvottomuudel la lukien Hels ingin Kalervoon liittynyt Into Salonen. 6 ltyönnettiin seuraava t kilpailul uva t : jalkapallo-ottelu T~utisen yrintö - Uuraan Vilpas " Hyvinki::t.än.1:'onteva - Valkeakosken Koskenpojat " Forssan lku - Kaari nan Vesa pesäpallo-ottelu Tiutisen Pyrintö - Uuraan Vilpas rr Savonlinnan Jyry - Varkauden TarI!1o naisten pesäpallo- ottelu Hyvinkaän ~ Fonteva _ Valkeakosken Koskenpojat j alkapallo-ottelu Pispal an Tarmo - Turun Kiri painiottelu Tiutisen Pyrintö - Uuraan Vilpas, ka nsalliset pesäpallokilpailut Tampereen Kisatoverit " jalkapallokilp. orkeakosken isaurhot jalkapallo-ot telu TPV :n nuoret - Helsingin onnistuksen nuoret "Pori n allotoverit - TPV II kansa llise t yleisurheilukilpa ilu t, Vaa san Tove ri t kansalliset painikilpailut, J ääsken Toive " ", Voikan Viesti.. 7. Ilmoitettiin,että Norjaan Vidar- Gnist- Brage yhtymän kilpailuihin ma t kustavat yleisur he~ li jat E. Selin, V. Lehtinen, E. Le ppäne n, Savolainen, Salmi..1a tka hyväksyttiin. Sa ma lla merkittiin, etteivät norjalaiset ole katsoneet voivansa suorittaa kuudennen osano t tajan matka lcus ta nnuksia. Ehdolla oli oll ut T. Rautavaara. 8 Yuultiin SUI :n kogressissa Antwerpenissä , ja SUI :n telmillisen päävaliokunnan kokouksessa amoin Amtverpenissä liiton edustajana olleen 'futti Leskisen selostus kongress i n ja teknillisen päävali okunnan kokouksen kulusta ja pä töksistä. Le skinen mainitsi edustajien (LeSkisen ja KOivulan ) saa puneen perille tverpeniin keskiviikkona, jolloin tarko itwtsena ennen kongressia oli ottaa selko liiton osanottomahdollisuuksista samoinkuin ruoka ilu- ja majoitusmahdollisuuksistakin. Olympialais ten jarje t amismahdollisuuksista edustajat eiv~t saaneet mitään varnaa kuvaa, mutta l uot taen siihen, että mm. Antver penin kaupunki tekee parhaansa jaon luvannut avus taa kilpailupaikkojen kuntoonsaattamisessa, on meidän luotett ava, että kaikki menee olympialaisissa hyvin.

15 Olympialaisten aika määrättiin kongressissa kh!nteäksi, 25';'7 _ 1/8/1937. Olympialaisten ohjelma vahvistettiin kokonaisuudessaan samaksi kuin \ ienissäkin Ohjelmat kas:tteltiin teknillisen valiokunnan kokouksessa, josta oivula tulee antamaan vielä tarkemman selostuksen. l~jo itusmahdollisuuksista huomautti Leskinen, että majoittuminen yhteismajoituksessa johonkin kouluun lienee parhain majoituksen ratkaisemistana. Tällöin on majoituspaikka kilpailupaikkojen välitömässä läheiåyydessä, ja taas kilpailupaikat ovat ~öskin stedionin välittömässä yhteydessä. Yleisurheilukilpallht ja jalkanallo-ottelut voidaan suorittaa stadionilla. ryöräilyä varten on pyöräilyrata. Faini- ja nyrkkellykilpailut suoritetaan suuressa hallissa.?ainikilpailut ovat ainoat, joiden järjestelykykyä voidaaj epl!illä. Kielisuhteissa voi syntyä vaikeuksia, koska kaikki painetaan ranskankielisinä. )chunqxnrtsta: iutta - myöslcin saksankielistä tekstiä luvattiin. Olympialaisiin matkustamiskysymys on tarkkaan harjcittava. Laivayhteyttä ilman omaa vuokrattua laivaa ei voida käyttää hyväksi. Rautatiematkan tekee hankalaksi se, että esim. r~ lmö - Hampuri linja pakoittaa viettämään yhden yön joko Saksassa tai Ruotsissa. Sa ksan kautta matkustaen linjaa Stettim- Köln- Antverpen taasen ei mahdollisesti suurella joukolla voida kdyttaä hyv~ksi matkamarkkoja, jolloin matka tulee suhteettoman kalliiklili. Ruokailumahdollisuuksien järjestäminen k y Antverpenissa päinsä siten, ettå ~ouluihin jarjestetään kei~tiö. Ruokailun hintataso ei ole suhteelllsesti korkea Suomeen ve r"raten. Osanottomaksu taas sisältää jo yhteismajoituksen hinnan. Kongressin suurirrlpana kysymyksebä oli suhde Venäjään. Venälhäiset paätettiin kutsua 01ympia18isten osanot 1Ja jiksi. Samoin -orjan TUL, vaikkakaan norj~laisilla ei ollut kongressissa edustajaa. Kostiaisen asia käsiteltiin kongressissa erikoisvaliokunnan johon valittiin Les ~inen, oivula, Kostiainen, Tsekkiläinen Ulmann, tanskalainen Spielmann ja svei tsiläinen Steinemann, lausunnon perusteella. TUL:n sihteerikysymys mtönnettiin liittomme sisaiseksi asiaksi, vaikkakaan tätä ei päätöslauselmaan pantu. SUI :n edustajan Suomeen kutsuminen pantiin P~ätöslauselmaan edusta "aimme vastalauseista huolimatta, naiden luvatessa, että SUI saa edustajansa kustannuksellaan tänne lähettäå. Alasihteerikysymyksessä jätettiin valinta avoimeksi Kostiaiskysymyksen vuoksi. Heiskastakaan ei valittu, koska hän on liian vähän tunnettu. XFOhjoismaisen alasihteerin paikasta keskust eltaessa oltiin edelleen sitä mieltä, että sihteerin paikka kuuluu Suomelle. Valtakunnanliittokysymyksistä teki kongressi yleisen päätöksen, vaij...ka edustajat katsoivat, ettei se kuulu kongressille, koska kysymys on kunkin liiton oma sisainen asia. tfurkittiin, että entinen pohjoismainen SUI :n alasihteeri V. J. Kostiainen on jättänyt SUI :lle Suomen tilanteesta kårtomuksen, jonka sanamuoto seuraa liitteenä. Samoin merkittiin, että kongressi on tehnyt päatökset ti lanteesta Suomen TUL : ssa ja suhteesta valtakuntien urheiluliittoihin., Joilien päätöslauselmain i a:j!lllx sanamuodot seuraavat liitteinä.. Lisäksi merkittiin, että kongressi on hyväksynyt yleisen päätöslauselman suhteutumisesta tyffiläisurheiluun eri maissa. Tämäkin päätöslausemman samamuoto selviää liitteestä. F ä ä t ö k s et: Olympialaisasiat paätettiin siirtää samoinkuin selostus teknillisen päävaliokunnan kokouksestakin olympåålaisjaostolle. Edustaja in mielisesti toiminta hyväksyä. ja esiintyminen kongressissa päb. -re tti in yks i- Kongressin pf:tätös lauselma tilamteesta Suomen TUL :ssä ja val ta kunnan liittojutusta, päätettiin saattaa julkisuuteen Leskisen kongressiselostuksen yhteydessä T~lehdessä.

16 Internationalin toimistolle näätettiin lähettää huomautus päätöslauselmasta, huomauttaen ettei- llitolta.me ole p~ydetty valtakunnan liittoajatuksesta ja TUL :n suhteesta siihen lausuntoa, joten kongressin päätös asiassa on ollut ennenaikainen ja tehty tarkemmin tuntematta asiaa. Heiskanen huomautti samalla, että SUI voi tehdä valtakuntien keslcusliitoista ja suhteesta niihin yleisiä periaatteellisia päätöksiä, mutta ei puuttua ihinkään yksityiseen liittoon. ~lym ialaisjaostoon jaostosta vapautetun Uatti Leskinen. 9 ;. päätettiin valila naissihteeri G. Rajala Helmi aasosen sijaiseksi ja lisä~äaenekbi 10. Kuul tiin He lsi ngin piiri toimikunnan ilmoitus, että piirilrunta ei ole ilmoittanut Hyvinkään poikaurheilupäiville viestijoukkueita eikä ole määrännyt piirin puolesta ketään johtajaksi, Vaan ovat kilpailujen jä~~estäjät merkinneet Helsingin seurojen joukkueet piirikuntajoukkueiksi. Yleisten kilpailusääntöjen perusteella on rikkomus, josta Länsiuudenmasn piirikunta on tehnyt liittotoimikunnalle ilmoi tuksen, sen piirikunnan piiri id imikunnan tutki ttava I jonka alueella rikkomus on sattunut. Sihteeri ilmoitti pyytäneensä.länsiuudenmaan piirikunnalta ilmoitusta leei tä on joussut kyseessäolevissa jouklcueissa, ja minkä seuran joukkueita ne ovat olleet. Kysymys päätettiin jättää pöydälle. 11 ". Kuultiin anadassa nykyisin oleskelevan Otto Oksasen yyntö x saada liiton kuntoisuusmerkki. Pyyntöön päätettiin suostua ja Oimer kin h ne n sam: u tm keutettiin toimisto myöntämaän Oksaselle tensa mukaan. _ 12 Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin hylätä, koska liitto ei ole saanut valtionavustusta, Tampereen piirikunnan voirnist~ujaoston pyyntö saada liiton kustannuksella Ohjaaja jaoston järjestämille voimistelunohjaajakursseille. 13 Talousvaliokunnan ehdotuksesta päätettiin evätä, koska liitm ole saanut valtionapua, rotuomarikerho Teikkarien r.y. P. ntö saada avustusta erotuomarikurssien toimeenpanemiseen. ei 14 ii. Talousvaliokunnan esityksesta päätettiin jättää pöydälle pai ijaoston esitys ainimaaottelun EEsti-TUL järjestäm1 8estä ~allinnassa v. 1937, kunnes Eestin TUL on lähettänyt liitoll vastauksensa ehdotuksiin nyrkkeily- ja jalkapallomaaottel ujm järjestämisestä Suomessa v ". Talousv81iokunnan ehdotuksesta paätettiin neuvotella os.dem.eduskuntar; ilimän kanssa Siitä, et'tä joku edustajista tekisi edusjtunnalle ra a-asia-aloitteen valtionavun saamiseksi v työlä'isolympialaisiin osanottoa varten. nottavaksi suinmaksi eh o tetaan Markkaa. 6 J. ":'-' ''''l.:va o ~nene ot"~:,s ta päätettiin neuvotella Sos.de!!l. edwkuntaryh,'nm kanssa,siit, että joku edustaj ist::: tekisi rah - usi aloitteen eduskunnalle markan määrärahan myöntämisesti ajulah~een rakennettavaa urheiluopistotaloa varten. 17 ". ~ä tettiin toimeen anna suursnpajaiset, joissa myyd än viisikymmentätuhatta ) kapdaletta viidenkymmen 50 ) markan hintaista arpaa.arpajaisten tuottama voitto päätettiin käyttt:.ä liiton alaisten seurojen auttamiseksi taloudellisissa vaikeuksissa, se ä liiton

17 -l:pailnedustusjouk ueen mat okul u.ihin hekkos1ovakian oh n i s - badissa h~1mi ~ un :p~ivinä 1937 järjestettäviin työväen 111. talvi olympialaisiin ja heinäkuun 25 - elokuun 1. :päivien välisenä aikana 1937 Belgian a ntwer:penissä jarjeste ttäviin työväen 111. kesäolyrnpi laisiin. r:pajaislu:pa haetaan lcoko maata varten 1 ahden vuoden ajaksi ja valtuutetaan ar:p3jaisten luvan hakijaksi liiton taloulenhoitaja.ucro I\.8ukinen. &,:pajaisten arvonta toimitetoon - elsingin kau:pun_issa. ää tös luettiin ja :pi de t tiin samalla tarkis tettuna. 18 J. ärjestömuotokomitean harkittavaksl j~tettiin merkin toteuttam~esta. kysymys toimit sija Vakuudeksi : O~~~

18 Liite TUL:n liittotoimikunnan 7/9-36 kokouksen pöytäkirjaan. SUI:n kongressimm päätöslauselma (30/8-1936). Suomen va~tikunnan urheiluliiton perustamishankekysymyksessä ongressi ottaa selvää ristiriidasta Suomen Työväen Urheiluliitossa (TUL). liiton, johon TUL :n tulisi kuulua, ja sen kautta syntyneissä erimlelisyyksissä, odottaa kongressi TUL:n liittotoimikunnan ottavan huomioon liiton jäsenistön kansanvaltaiset oikeudet ja "utsuvan liittoneuvoston koolle mitä pikaisimmin. Se pitää edelleen toivottavana, että SUI;n exekutiivi (edustaja) saa tilaisuuden, ennen valtakunnan urheiluliittoa koskevan valtakunnan asetuksen voimaantuloa, esittää oman käsityksensä koko Suomen Työväen Urheiluliitolle. Se odottaa T :n liittotoimikunnan tässä tarkoit~~sessa kwtsexzb hyvissä ajoin kutsuvan SUI:n exekutiivin Helsinkiin. S U 1 :n kongressin päätöslauselma. SUI;n p... t.hemiehistä toivoo, että työllh surheilun periaatteelliset ky&ymykset on k siteltävä Sosialistisen Työväen Internationaalin, ~mattiyhdistysinternationaalin, Sosialistisen Nu~isOinternationaalin ja SUI:n johdon yhteisessä -okouksessa, niin että' toverijärjestöjen suhtautuminen tytn"isurheiluun eri maissa tulevaisuudessa olisi yhdenmukainen. uhemiehistö twtxmm; tulee kääntymaän edellä maini tt.l j en internationaalien puoleen työläisurheilukysymyksiä käsi ttele\'ä.n yhteisen kokouksen aikaansaamiseksi.

19 Liite TUL :n liitto toimipunnan 7/ kokouksen pöyt kirjaan. SUI :n pohjoismaisen alaqihteerin V.J. Kostiaisen S I :n kongr essil~ le jättäm~ kertomus Suomen TUL :n t oimisnasta: Suomen toveriliitossa vallitsee nykyisin kiivas taistelu työl isurheilun itsenäisyydestä maassa. Käsitväffiättömällä tavalle on TUL:n liittotoimikunta salaisesti yhteydessä porvarillis~n piirie kanssa, ; ; lle Rscistiset ainelcset antavat lei an, tehden päätöksen TUJ... :n liittymisestä Hitler-saksan mallin mllkaa:1 pe - rustettavaan valtakunnan urheiluliittoon, jonka on re~arä aloittaa toimintansa tanä syksyna, jattamåttä xxixxtk piitä p ättämist~ jäsenistölle. olemmat sihteerit Kostiainen ja naissihtee' Paasonen, jotka voimakkaasti vastustiv:at lii'ttotoimikmman p ätö6- tä, eroitettiin toimistaan. Liiton piirikuntien enemmistö on tahtenut ylim~q,råistä liittoneuvoston kokousta, Mutta liittotoimikunta on k eltäytynyt no _dattamasta ~ätä s antöjen mukaista pyyntöä. Tällä työläisurheilun periaatteiden, liiton säantöjen ja Jäse istön kansanvaltaisten 0i p euksien loukkaamisella on lii t to to imikunta os oi ttanut i tsensc:!. diktaa ttoriselcsi vallananastajaksi liitossa..'e pyydämme molempia urheiluinternationaa- leja suhtautumaan solidaarisesti TUL:n jasenistöön, vastustamam vallan-anastuksellista liittotoimikuntaa ja katkalsemaan sen kanssa suhteetm siksi kunnes jasenistön kansanvaltaiset oikeudet palautetaan ja liittoneuvosto kutsutaan- koolle..

20 Työvaen Urheiluli i ton liit to toimikunnan 1:el8. ngif.'sä liiton toimistossa syyskuun 14 päivanä 1936 pidetyn (40 ) kokouksen pöytäkirja. Saanuvilla olivat Vilppula (33), Laherma (~'), Leskinen (29), J uuskeläinen (32 ), Heiskanen 32 ), ~rjama (30), Lehto (32 ), Kalervo (34 ), Vuor i (3'), y~ta'isto (38), talo tenhoitaja.t~8ukin en, naissihteeri ajala ja sihteerinä Helenius. 1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 7/9 pidetyn kokouksen PÖJtäkirja. 2 ", I~ön nettiin seuraa va t kilpailuluva t; naisten pesäpallo-ottelu valkeakosken l'oskenpojat - Ta pe reen Työvaen ~aisv oi ristelija t, jalkapallo-ottelu Valkeakosken Koskenpojat - TKT miehe t, " Valkeakosken Koskenpojat - AT nuoret, " Turun Voima - Tanpereen Yritys, " KYr:lin Veikot - Viipurin Toverit, pesäpallo-ot elu ~Cynin Veikot - Vii:purin Toverit, " Lahden Kaleva - elsingin Yotkat, nclisten pesapallo-ottelu Lahden :~aleva - Helsing in I:otkf.:lt, kansalliset paini ilpailut, Suolahden Urho ehdolla, et t ~ painijaosto uol taa n;)trkkeilyseuraottelu HTN - Hyvinkään on tew kansalliset nyrkkell yk1lpailut, l:etsolan Kiri kansalnv liset nyrkkeilykilpail ut, HTN, siirto kansalliset nyr eilykilpailut, TaT"'_ereen J"ilpaveljet. 3 ;. ~dtettiin seurojen pyynnöistä kutsua seurojoo kustannuksella seura8vat kilpaili~at Eestistä Suomeen kilpailemaan : Helsing in Visan kansainv~lisiin painikilpailuihin painijotte ainakin kaksi ~a oilla ehdoilla, joilla l~ry~an v ilpaili' ~estiss~, Lahden l{alevan kanspiyjv... lisiin ny... y ~e.;ly1.ölpai.luihin nyrkkeilijat Niiholm E3~ ) ja *omft ere (66 ~). Helsi ngin Työväen yr keilijliin kansa invt..lisiin nyrk eilyk7 1- pailuihin nyrkkeilijo.t Komil ere (66:<1 ja Hi.ma 7... ~ ) ahden ':sleva kansainvt::.11siin ~ painikilpai luihin painijat Fopp en'... ) ja.ii (6?~). 4 ~uultiin ja hjvåksyttiin taloudenhoitaja lcaukisen selostus E. elin in :~ rjan atkasta. Selin oli Suomessa jättänyt lunastamgtta liito5ta lähetetystä ohjeesta huolimatta natkakortin, jon}ca uuttu - isen jo dosta hän 'äi Lehtisen ym.. seurqsta urkuun ja atku:; ti, sen jälkeen kun hänelle han}{ittiin uusi matkali pu, Turusta äivää myöhe in kuin toiset, sloon, jonne hö,n seg ui sunnuntai- aamuna. ::- tali]!. u kysymys on järjestetty siten, etti.:\. on y rde tty norjalaisia ko ~vaamaan slossa elinin atka Osloon, ja t äältä t i itetaan k...rttäp1ättömänä Selinille ostettu Matkalippu Forjan liittoon, ~onka 1cautta liitto saa ylimill:.~~iskulunsa takaisin. 5 >. Hyväksyttiin!;yr'ckellyjaoston ehaotus Torja - TUL nyrkkeilyotte lun toi eenpanosta Suomessa v helmikuun 7 pdivilnä. OttelulIe päätettiin ehdottaa sanat ehdot, joill a vuosien 193E - 36 liitto-ottelutkin toimeenpantiin, joten vastaava nyr keilyot~lu l\j orje - TUL suoritetaan v ssa. 6 Valtion urheilulautaku~l nan py:mtö mennessä lii ton lausunnosta valtion urheilun kes1cusliittokomitean r.lietinnöstä, pantiin pöydälle. 7.:s. ICuul tiin "-:otkan isailijain vali tus lii ton v taideuintir"estaruutta koskevasta uintijaoston paatöksestä, jolla uintijaosto hyläten kilpailija in ira lon ja Irma,-ykkasen yhd.en vau8ava lintai sen suori tuksen, on ml.d.r::...tmyt ta ideuinti esta riksi Tan ereen Työväen uimarien jcisenen Ilta Lehdon. "C"intijaoston pu; tös perustuu

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~.

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~. TUL (c 11- Työväen Urheiluliiton liitto~imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä tammikuuta 1936. Läsnä olivat Laherma, Jääskeläinen, Erjama, Vainio, Heiskanen, Lehto, Kalervo, Vuori, Eatajisto,

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931.

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. FORSSAN VENESEURA «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT w K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. Forssan Veneseura ~RIENNON" SÄÄNNÖT. 1 Seuran nimenä on Forssan Vene* seura "Riento" r. y. Seuran kotipaiks kana on Forssan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot