Pihan kunnostusopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.pihakivi.com Pihan kunnostusopas"

Transkriptio

1 Pihan kunnostusopas

2 SISÄLLYS Kunnostussuunnitelman laatiminen 4 Nykytilanteen kartoittaminen 4 Kuntoarvio helpottaa päätöksiä 4 Rakennusjärjestys ohjeistaa 6 Luonnostele ja ideoi 6 Töiden aikataulutus ja tarjouspyynnöt 7 Alustavat työt 8 Lupa-asiat ja kaapeleiden kartoitus 8 Säilytettävän kasvillisuuden suojaaminen 8 Puiden kaataminen 9 Vanhan kiveyksen purkaminen 9 Mittaustyöt ja maastoon merkitseminen 10 Sadevesien hallinta 10 Pihapintojen päällystäminen pihakiveyksin 11 Pihakiveyksen suunnittelu 11 Värit, pintakäsittely ja ladontamallit 11 Pihakiveyksen pohjaus 12 Routaeristys ja täytöt 13 Pihakiveyksen asentaminen 14 Kivien leikkaaminen 14 Saumaus ja tärytys 15 Reunojen tuenta 15 Tukimuurit 16 Portaat 17 Vihertyöt 18 Kasvualustat 18 Taimien istuttaminen 19 Nurmetustyö 19 2

3 opastusta pihan KUNNOSTUKSEEN Piha vaatii asuinrakennuksen tavoin ajoittaista kuntoremont tia pysyäkseen viihtyisänä ja toimivana. Kunnostustarpeeseen vaikuttavat monet tekijät. Yksi yleisimmistä pihan kunnostamiseen vaikuttavista syistä on vanhojen asuin rakennusten perusparannustarve. Esimerkiksi sokkelin kosteus eristämisestä johtuvan maankaivuun yhteydessä on luontevaa samalla kunnostaa rakennuksen ympäristö. Piharemontin tarpeeseen vaikuttavat myös elämäntilanteiden muutokset, kasvillisuuden ränsistyminen ja rakenteiden rappeutuminen. Tontin pintavesikaltevuuksissa saattaa ilmetä puutteita, ja pihavalaistus on riittämätön. Makuja ja mielty myksiä on monenlaisia. Talon asukkaiden vaihtuminen kiinteistökaupan myötä aiheuttaa usein muutoksia niin rakennuksen sisätiloissa kuin ulkona puutarhassa. Mikään ei toki estä uudistamasta pihapiiriä pelkästään vaihtelun vuoksi. Remontin kohteeksi voidaan valita joku tietty osa pihasta, tai laittaa koko puutarha kerralla uuteen uskoon. Tämän korjaajan oppaan tarkoituksena on helpottaa korjausprojektiin ryhtymistä, estää yleisiä, piharemonteissa esiintyviä virheitä ja ja antaa uskoa ja virikkeitä onnistuneisiin ja pitkäikäisiin piharatkaisuihin. Tartu rohkeasti toimeen! 3

4 KUNNOSTUSsuunnitelman laatiminen Pihan kokonaiskunnostus suun nittelusta alkaen on usein vaativa projekti. Uudistuksien ohella myös säily tet - tä vät asiat kuuluvat suun nitelmaan. Kunnostussuunnitelman teossa on perusteltua hyödyntää vihersuunnittelun asiantuntijaa. Mahdollisimman yksityiskohtainen, pape rille laadittu suunnitelma on paikallaan etenkin, jos remon tin teettää ulkopuolisella urakoitsijalla. Piirretty suunnitelma helpottaa sekä kustannusarvion laatimista että käytännön toteutustyötä. Hyvän suunnitelman avulla piharemontti voidaan myös haluttaessa jaksottaa useamman vuoden ajalle. Nykytilanteen kartoittaminen Kunnostussuunnitelman lähtökohtana on realistinen tilannekartoitus puutarhan nykytilanteesta, listaus ongelmapaikoista sekä siitä, mitä halutaan ja voidaan säilyttää, ja mitä täytyy poistaa. Kartoi tusta varten suurennetaan luonnospaperille tontin asemapiirros mittakaavaan 1:100 (1 cm = 1 m) ja merkitään pohjapiirrokseen kaikki kiinteät rakenteet; rakennukset, isot maakivet, kalliot, rinteet, tie- ja ajoliittymät sekä säilytettävä kasvillisuus. Kuntoarvio helpottaa päätöksiä Piha-alueen kuntoarviointi on jo turvallisuus- ja vastuusyistäkin tärkeä hoitaa tietyin väliajoin. Kuntokartoitus sisältää yleensä mm. puuston ja muun kasvillisuuden, pihan rakenteet kuten pinta- 4

5 vesien ohjausjärjestelmät, lasten leikkivälineet, kalusteet, sähköistykset ym. Kuntokartoitus helpottaa päätöksien tekemistä ja kannattaa turvallisuussyistä tehdä ainakin iäkkäille puille. Jo yhden ison puun poistaminen voi oman pihapiirin ilmeen ohella muuttaa myös naapuruston maisemaa. Mikäli puu vanhusten elinvoimai- suutta ei pystytä arvioimaan silmämääräisesti, on puunhoidon ammattilainen oikea henkilö hoitamaan tehtävä. Arboristin puukaira kertoo kiistattoman tiedon puiden todellisesta kunnosta kaikille osapuolille. Kuntoarvio on hyvä tehdä myös leikkivälineille, mikäli tarvetta leikkivälineiden säi- lyttämiseksi on olemassa. Rivitaloissa leikkivälineiden turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu taloyhtiölle vuoden 2004 voimaan tulleen tuoteturvallisuuslain uudistuksen mukaisesti. Myös aikansa palvelleiden ulkoportaiden ja askelmien turvallisuus on oleellista tarkistaa tässä yhteydessä. Rakennuksen ympäristön kunnostus Piha purkutöiden käynnistyttyä Piha kiveyksen uudistaminen aloi tet tiin purkamalla ajan haurastamat, puisiin tukikehikkoihin valetut laatat pois. Kiveyksen pohjaustöiden yhteydessä uusittiin sadevesijärjestelmä rännikaivojen osalta niin, että katol ta tulevat veden ohjautuvat kunnan sadevesiviemäriverkostoon. Toimenpide vaatii luvan kunnan viranomaiselta. Käytävän ja rakennuksen väliin ei ollut perusteltua laittaa nurmisuikaletta tai istutuksia katolta tippuvan lumen vuoksi. Seinänvieri pinnoitettiin harmaan ja tumman harmaan kiven yhdistelmällä, jota kesällä elävöittävät värik käät kesäkukat isoissa ruukuissaan. Kulkutie on kivetty puna mustalla betonikivellä. Pohjaustyön yhteydessä vanhaa eristystä täydennettiin 5 cm:n vahvuisilla routaeristelevyillä. Perustus ulotettiin reilusti yli tulevan pinnoitteen. Tiivistetyn kantavan kerroksen päälle levitettiin muutaman sentin paksuinen kerros kivituhkaa asennushiekaksi. Kun apuohjurit (T-kiskot) on asennettu oikeisiin korkoihin, niiden avulla on helppo saada kokonaiskäsitys tulevista kallistuksista kerralla isommalta alalta. Viimeistelyä vaille oleva kiveys odottaa reunojen tukemista, saumausta sekä tärytystä. 5

6 Rakennusjärjestys ohjeistaa Kunnostussuunnitelmaa tehtäessä on hyvä tutustua oman asuinalueen rakennusjärjestykseen. Kuntien ja kau punkien rakennusjärjestykset ohjeistavat mm. puiden kaatoa, tukimuurien ja pengerrysten rakentamista, piharakennusten, kuten grillikatosten, kasvihuoneiden ja leikkimökkien rakentamista ja sijoittamista tontille, lumien kasausta, istutuksia, pihan aitaamista, tonttien ajoliittymiä, tieliikennejärjestelyjä jne. Ohjeistuksen sisältö vaihtelee alue- ja paikkakuntakohtaisesti Luonnostele ja ideoi Pihan nykytilanteen ja ongelmakohtien kartoittamisen jälkeen on aika ryhtyä luovaan työhön. Uudistuksia suunniteltaessa kannattaa perehtyä ainakin seuraaviin asioihin: onko nykyinen oleskelualue riittävän tilava ja oikeassa paikassa ilmansuuntiin nähden? Tarvitaan ko leikkipaikkaa, kasvimaata, marjapensaita, koiratarhaa? Kaipaako autoparkki laajennusta, ja onko kääntöpaikka tarpeellinen? Olisiko hyödyllistä lisätä pihavalaistusta? Tarvitseeko kasvillisuus täydennystä? Pitkään asutuissa pihapiireissä on selkeästi havaittavissa polut, joita pitkin on totuttu kulkemaan. Näitä luonnostaan syntyneitä väyliä kannattaa hyödyntää pihan kulkureittejä luonnosteltaessa. 6

7 TÖIDEN AIKATAULUTUS JA TARJOUSPYYNNÖT Realistiset aikataulut ja töiden mielekäs toteutusjärjes tys on hyvä miettiä huolelli sesti etukäteen. Hyvä or ga ni saa tiokyky on tarpeen tilantees sa, kun tontilla häärää vät saman aikai sesti työn tekijät, kone, kuorma-auto ja tarviketoimit tajat kuor mineen. Kustannustehokas vaihto ehto on ajoittaa laajempi piharemontti muiden kaivutyötä edellyttävien töiden yhteyteen, jos mahdollista. Esimerkiksi vuoden 2004 alussa voimaan tullut asetus jätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla aikaansaa myllerrystä monis sa hajaasutusalueiden ja maaseudun pihapiireissä. Mikäli remontin teettää ulko puolisella urakoitsijalla, tarjoukset kunnostus työstä kannat taa pyytää hyvissä ajoin ennen suunniteltua toteuttamisajankohtaa. Mitä tarkemmat suunnitelmat työselityksineen ovat, sitä paremmat mahdollisuudet on saada vertailukelpoisia tarjouksia. Hinnan ohella on hyvä hieman selvittää tekijäkandidaattien referenssejä, heidän työnsä laatua ja sitoutuvuutta suorittamaan urakka yhteisesti sovitulla aikataululla. Ideoita, vinkkejä, ohjeita ja malleja, kannattaa hakea pihakivivalmistajien kotisivujen lisäksi piharakentajan ohje- ja ideasivulta, yritysten näyttelypihoilta, kivimyymälöistä, mallipuistoista (Marketanpuisto, Mikkeli puisto) sekä kaupunkien edustuspuistoista. 7

8 ALustavat työt Lupa-asiat ja kaapeleiden kartoitus Ennen piharemontin aloittamista on hyvä hoitaa kaikki tarvittavat viranomaisluvat pois päiväjärjestyksestä. Tällöin byrokratia ei ole hidastamassa käytännön töitä. Tärkeää on myös tarkistaa etu käteen kaapelikartasta tontilla sijaitsevien sähkö- ym. kaapeleiden sijainnit ja merkata ne maastoon. Mikäli luo tettavaa karttaa ei ole ole massa, kaapelinäytön voi tilata paikalliselta sähköyhtiöltä. Lisäksi erilaisten maanalaisten putkien, kaivojen, sulkuventtiileiden jne. paikka on syytä varmistaa ennen konetöiden alkamista. Säilytettävän kasvillisuuden suojaaminen Arboristin puukaira kertoo iäkkäiden puiden todellisen kunnon ja mahdollisen kaatotarpeen. Säilytettävä kasvillisuus ja rakenteet suojataan piharemontin ajaksi. Perennat eli monivuotiset kukat, elinvoimaiset pienet ja keskikokoiset pensaat ja puut on yksinkertaisinta nostaa juurineen maasta suuren multapaakun kera ja varastoida siirteessä kunnostustyön ajan. Tilapäisenä istutusmaana voi toimia esimerkiksi tarkoitusta varten hankittu multakasa tai kasvimaa. Puuvartisten kasvien kannal ta pihankunnostus olisi otol lisinta tehdä varhaiskeväällä tai myöhäissyksyllä kasvien ollessa lepotilassa. Käytännös sä näitä ajankohtia ei läheskään aina pystytä noudat tamaan. Tärkeintä on huolehtia kastelusta, siirtojen ja tilapäissäilytyksen ajan. Piha-alue, jota remontti ei kosketa, kannattaa eristää saneerattavasta alueesta esimerkiksi suoja-aidalla. Yksittäinen säilytettävä puu suojataan puun rungon ympärille rakennetulla lautakehikolla. Suojalautoja ei saa naulata puuhun kiinni. Juuristoalueen tiivistymistä voidaan lisäksi vähentää noin 20 cm kerroksella karkeaa soraa. Asianmukaisista suojauksista huolimatta, koneellista kaivua ja tarpeetonta ajamista olisi hyvä välttää säilytettävän puun välittömässä läheisyydessä. Tulevia mahdollisia kaivutöitä ajatellen on kaukaa viisasta merkata kaapeleiden sijainnit varoitusnauhalla maastoon sekä punakynällä vakkapa pihasuunnitelmaan. Kaapeleiden näyttö ennen kaivutöiden aloittamista ei maksa kuin vaivan. Katkaistujen kaapeleiden liittäminen sitä vastoin estää töiden etenemisen ja tuo lisälaskun yleensä kiinteistön omistajalle. Olisiko tämä puu kestänyt enää tulevia myrskytuulia? Puiden kunto arvio on paikallaan turvallisuuden vuoksi. 8

9 PUIDEN KAATAMINEN Puiden kaataminen kaavaalueella vaatii aina luvan. Työssä on omat riskinsä, joten kannattaa harkita tarkoin ryhtyykö toimeen itse, Kaava-alueilla, myös omalla pihalla, puun kaataminen vaatii aina luvan. vai poistattaako puun asiaan perehtyneellä ammattihenkilöllä. Mikäli kunnostus ulottuu koko piha-aleelle, voi olla viisasta kaivauttaa kanto ja puun juuristo koneella samoin tein pois. Kannon voi myös häivyttää lyhentämällä sitä moottorisahalla niin, että jäljelle jäänyt tynkä on peitettävissä mullan alle. Yksi mahdollisuus on tilata kantojen jyrsintä työhön erikoistuneelta yritykseltä. Kone kuopaisee tarvittaessa kaadetun puun kannon juurineen pois pihan kunnostustöiden alta. VANHAN PURKAMINEN Vanhojen laatoitusten, puupinnoitteiden ja rakenteiden purkaminen onnistuu parhaiten käsin. Ehjät laatat voi haluttaessa varastoida ja hyödyntää pihan toisarvoi- silla paikoilla. Hyväkuntoiset betonikivet voi uusiokäyttää uuden suunnitelman mukaisilla, kivetyillä alueilla. Kaivin kone kuopaisee maasta huonokuntoiset kasvit, rikka ruohottuneet kasvualustat ja sammaloituneen nurmimaton siirtola valle tai suoraan kuorma-auton kyytiin kaatopaikalle vietäväksi luvulla asennetut betonilaatat saivat tehdä tilaa nykyaikaisille pihakiville. Purkutyön jälkeen oli vuorossa savipitoisen maan kuoriminen, routaeristelevyjen laittaminen sekä asianmukaiset soratäytöt. Luonteva valinta vanhaan pihaan oli kuudesta erikokoisesta laatasta muodostuva roomalainen ladonta. Säilytettävää kasvillisuutta rajaavat, painekyllästetyt laudat korvattiin kapealla graniittisella reunakivellä. Vanhat betonikivet on ladottu käsin lavoille odottamaan poisvientiä. Kone raivaa hetkessä vanhan kasvillisuuden juurimultineen. 9

10 MITTAUSTYÖT JA MAASTOON MERKITSEMINEN Vaaituskoje on hyvä apuväline pihamaan korkojen määrittämisessä. Kiinteä lähtökorko merkataan yleensä sokkeliin ja kaivettavien alueiden reunoille tehdään riittävä määrä korkomerkkejä konemiehen työn helpottamiseksi. Korkomerkin nöillä varmistetaan oikeansuuntaiset kaadot vesien ohjaamiseksi. Samalla merk ki kepit näyttävät mm. tulevien käytävien ja teiden linjaukset. Maastoon merka taan myös suunnitelman mukaiset kasviryhmät ja yksi ttäispuiden paikat istutuskuoppien kaivua varten. SADEVESIEN HALLINTA Sokkeleiden kosteuseristysten ja rännikaivojen puuttuminen ovat monien vanhojen rakennusten ongelma. Pihan sadevesien ohjaaminen rakennuksista poispäin on tärkeää. Perusteellisessa remontissa sokkelin vierusta kaivetaan anturaan asti auki, kuivatetaan ja asennetaan patolevy kivijalkaa vasten. Katolta tulevien sadevesien imeytyminen perustuksiin minimoidaan lisäksi rännikaivoilla ja kaivoihin liitettävillä putkistoilla. Laajoilla, kivettäillä alueilla vedet ohjataan kiveykseen tehtävin kallistuksin pinnan alimmassa kohdassa olevaan, ritiläkantiseen sadevesikaivoon. Vesiä ei saa ohjata naapuritontille. Ennen oli tapana levittää multa kiinni kivijalkaan. Nykyään seinivieritäytöt tehdään niin uudis- kuin kunnostuskohteissa ilmavalla sora-aineksella. Hyvin yleistä on lisäksi viimeistellä seinivieret kiveämällä ne tarkoitukseen sopivin betonikivin, -laatoin tai seulanpääkivin. Maanpinnan tasoon asennetun betonilaatan etuna on nurmikon hoidon helpottuminen. Leikkuujälki on kerralla siisti leikkurin toisen pyörän kulkiessa tasaisesti kiveyksen päällä. Erilaiset kaivot valurautaisine kansineen sijoittuvat valitettavan usein keskeiselle paikalle pihaa. Kaivojen ympärykset vaativat kivettävillä alueilla huolellisuutta viimeistelytyössä. Katolta tulevien sadevesien imeytyminen perustuksiin minimoidaan rännikaivoihin liitettävien putkistojen ja tulevaan pinnoitteeseen tehtävien kallistusten avulla. Tukimuureja tehtäessä on hyvä huolehtia, ettei rakennelmista pääse muodostumaan vettä kerääviä patoja. Liika märkyys aiheuttaa riskin muurin perustusten routimiselle. Ylimääräinen vesi johdetaan pois muurin alle sijoitettavalla putkella. 10

11 PIHAPINTOJEN PÄÄLLYSTÄMINEN PIHAKIVEYKSIN Pihakiveyksen suunnittelu Betoniset pihakiveykset täyt tävät useimpien pihan raken tajien ja kunnostajien toiveet helppohoitoisesta ja näyttävästä pihapiiristä. Pinnoitettavia alueita ovat mm. pihapolut ja käytävät, oleskelu- ja grillialueet, pääsisäänkäynti ja autolla lii kennöitävät alueet. Myös huoltopiha kannattaa päällystää pihakiveyksellä pelkästään puhtaanapidon helpottamiseksi. Yleissuunnitelmasta ei välttämättä ilmene kaikkia pihan pinnoitteisiin liittyviä yksityiskohtia. Detaljisuunnitelmassa tarkennettavia asioita ovat mm. eri alueilla käytettävien pihakivien tyypit, vahvuudet, värit, pintakäsittelyt ja ladontakuviot. Betonikivien suositeltavat vahvuudet - patiot ja pihapolut, 6 cm - autotallin edusta, kääntöpaikka, ajotiet, 8 cm ( henkilöautoliikenne 6 cm) Betonilaattojen suositeltavat vahvuudet - patiot ja pihapolut, 4 8 cm - autotallin edusta, kääntöpaikka, ajotiet, 8 cm Pinnoitettava pihatie on hy vä mitoittaa vähintään 2,5 m:n levyiseksi. Sisään ajo- tien leveyden on suositel tavaa olla vähintään 3 metriä. Pysä köin ti alueen minimimitta on 2,5 x 5 m. Mitoitukset kan nat taa tehdä aina suosituksia väljemmiksi, jos tila antaa myöten. Värit, pintakäsittely ja ladontamallit Taitava värien käyttö tekee pihakiveyksestä persoonallisen. Kivipinnan värit kannattaa valita niin, että sävyt ovat harmoniassa keskenään ja sointuvat rakennusten väritykseen.värit elävöittävät pinnoitetta. Lisäksi niillä voidaan rajata tai korostaa alueita ja viitoittaa kulkua. Tuotannossa olevien pihakivien yleisimmät värit ovat harmaa, musta, punainen, punamusta, ruskea ja keltainen. Sävyissä ja värivalikoimis sa on valinnan varaa val mistajasta riippuen. Samat värit toistuvat muissa pihakivi tuotteissa, kuten muu reissa ja reunakivissä, mikä edesauttaa yhtenäisen pihakokonaisuuden rakentamista. 11

12 Minikaivuri on hyvä apu ahtaassa paikassa mm. kiveysten pohjia tehtäessä. Vanha nurmikko on saanut kyytiä ja uudistettava oleskelualue saamassa rutkasti lisäneliöitä. Sileäpintaisten pihakivien ohella valittavana on eritavoin pintakäsiteltyjä tuotteita, kuten pintakuvioituja, patinoituja, hiekkapuhallettuja ja rouhepintaisia (pesubetoni) kiviä ja laattoja. Näistä etenkin patinoidut, eli uutuuttaan vanhan näköisiksi työstetyt pihakivet sopivat monesti erinomaisen hyvin vanhoihin, kunnostettaviin pihoihin. Erilaiset ladontakuviot antavat lähes rajattoman mahdollisuuden yksilöllisiin kivipintoihin. Perusmallien, kuten tiili-, parketti-, kalanruoto-, ke hä- ja ympyräladonnan lisäksi on lukuisia mahdollisuuksia tehdä omia ladontasovellutuksia sekä yhdistellä keskenään betonikiviä ja -laattoja. Pihakivien mitoitukset saattavat usein poiketa toisistaan valmistajasta riippuen. Eri kivimalleja yhdisteltäessä mitoitukset ja kivien yhteensopivuus on hyvä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Pihakiveyksien pohjaus Roudan liikuttamat betonilaatat viestittävät pohjatöiden riittämättömyydestä. Useimmissa tapauksissa uudistettavien pihakiveyksien perustukset on tehtävä kokonaan uudelleen. Pohjaustyön peri aate on sama, kuin uudisrakentamisen yhteydessä. Vaikka työ nielee euroja, se kannattaa tehdä laadusta tinkimättä. Huolella tehty pohjatyö kiristää kukkaron nyörejä ehkä vähän enemmän, kun taas työssä säästämällä voi joutua jo seuraava- Routaeristelevyjen käyttäminen vähentää kaivuutyötä ja massojen vaihtoa. Levyjen ehjänä säilymisen ehtona on hyvin tasattu pohja, sekä kivetön hiekkakerros välittömästi levyjen päällä. Tilan antaessa myöten kannattaa maa-ainekset kippauttaa suoraan kohteeseen ja levityttää kaivinkoneella. Murskesora tiivistettynä toimii kantavana kerroksena tulevan ajotien kohdalla. 12

13 Betonikivien asennus tapahtuu valmiin pinnan päältä linjalankaa apuna käyttäen. Leikkuuvälineet kannattaa valita leikkuutarpeen mukaan. Pöytämallin kivisaha puoltaa paikkaansa, kun suoraa leikattavaa on paljon. na talvena toteamaan, että tehty työ menee uusiksi roudan liikuteltua kieveystä. Routaeristys ja täytöt Kaivuutyön, massanvaihtojen ja routaerityksen tarve on aina tapauskohtainen riippuen perusmaan laadusta. Autolla liikennöitävillä alueilla, kun käytetään routaeristelevyjä, pohjaussyvyys routivilla perusmailla on noin 60 cm. Pihakäytävien ja patioiden kaivuusyvyydeksi vastaavassa tapauksessa riittää cm. Kaivannon pohja tasataan kivettömällä, hienolla hiekalla. Routaeristelevyt asennetaan tiiviisti kiinni toisiinsa ja ehjänä säilyminen varmistetaan levittämällä eristeiden päälle kerros kivetöntä hiekkaa ennen karkeampia soratäyttöjä. Autolla liikennöitävillä alueilla tiivistetyn täytesorakerroksen päälle levitetään kantavaksi kerrokseksi noin 20 cm, raekooltaan 0 32 mm:n murskesoraa. Jalankuljettavien käytävien ja patioiden kantavan kerroksen vahvuudeksi riittää 10 cm, ja käytettävä murskesora voi olla raekooltaan hienojakoisempaa (0 18 mm). Myös kantava kerros tiivistetään täryttämällä jälkikäteen tapahtuvan painumisen eliminoimiseksi. Polttomoottorikäyttöisellä, tehokkaalla sahalla saa tehtyä sekä suorat leikkaukset että sahattua loivat kaarteet valmiiksi ladotulla kivipinnalla. Pieni leikkaustarve hoituu hyvin kulmahiomakoneella, etenkin jos on valmis investoimaan siihen timanttiterän. 13

14 Pihakivien asentaminen Pohjausten valmistuttua pinnoitettavat alueet vaativat vielä kerroksen asennushiekkaa ennen kivien asentamista. Asennushiekkakerrokseksi riittää tasavahvoja, betonisia pihakiviä asennettaessa 2 3 cm. Apuohjurit ja oikolauta helpottavat asennushiekan tasaamista betonisia pihakiveyksiä tehtäessä. Ohjureina toimivat esimerkiksi rautaiset t-kiskot, jotka asennetaan vaaituskojeen ja vatupassin avulla oikeisiin korkoihin kallistukset huomioiden. Tarvittava määrä asennushiekkaa levitetään ohjurikiskojen väliin ja tasataan t-kiskojen päällä suoraa oikolautaa vetäen. Pihakivien latominen aloitetaan yleensä kiinteästä rakenteesta ulospäin ja työssä edetään valmiin pinnan päältä. Kivet asennetaan puskuun, eli kiinni toisiinsa. Luonnonliuskekiviä käytettä essä asennushiekkakerroksen paksuus on 5 10 cm, graniittisia nupu- ja noppakiviä asennettaessa usein vielä tätäkin reilumpi. Kivien leikkaaminen Jotta pinnoitteesta tulisi loppuun asti huoliteltu ja siisti, kiveys joudutaan useimmiten viimeistelemään leikkaamalla. Leikkuutarpeen ollessa pienehkö, työhön käytetään yleensä timanttiterällä varustettua kulmahiomakonetta. Jos leikkaamista on paljon, suorat leikkuut, Vaihtelevilla ladontasuunnilla, sekä erivärisillä betonikivillä, saadaan elävyyttä pinnoitteeseen, mutta samalla leikkuutyön määrä kasvaa. tasapuolikkaat jne. onnistuvat näppärästi pöytämallin kivisahalla. Pitkät, kaarevat leikkaukset hoituvat kätevimmin polttomoottorikäyttöisellä kivisahalla kivien ollessa maahan ladottuna. Molemmat ammattiasentajien suosimat sahat ovat tehokkaita, ja niillä leikattaessa voidaan lisäksi käyttää vettä, jolloin pölyhaitta on huomattavas- 14

15 ti kuivasahausta pienempi. Kulmahiomakoneella leikattaessa vettä ei saa käyttää. Giljotiini-tyyppisellä kivenhalkaisulaitteella melu- ja pölyhaitat ovat vähäiset, mutta leikkuujälki on rosoinen. Sahatyypistä riippu mat - ta työskennellessä on hyvä käyttää pöly-, kuulo- ja sil mä - suojaimia. Saumaus ja tärytys Kivien asentamisen jälkeen pinnoite saumataan yleisim - min hienolla, kuivalla saumaushiekalla tai kivituhkalla, joka harjataan kiveyksen saumoihin katuharjalla edes - takaisin vedoin. Lopuksi betonikiveys viimeistellään maksimissaan 100 kg:n painoisella maantiivistimellä täryttäen. Betonilaattoja ei tärytetä. Harjattu hiekka valuu tärytyksen yhteydessä jonkin verran saumoihin, jo ten pieni hiekkalisäys on paikallaan vielä tiivistämisen jälkeen. Reunojen tuenta Pinnoitteiden asianmukaiseen tuentaan on syytä kiinnittää huomioita. Mitä pienempiä kiviä käytetään, sitä suurempi on huolellisen reunatuennan merkitys. Tuki on erityisen tarpeellinen tontille johtavan, sorapintaisen ajotien ja kiveyksen liitoskohdassa, jossa kiveys joutuu renkaitten kohdalla erityisen kovalle rasitukselle. Kiveyksien tukemiseen on olemassa erityyppisiä, betonisia reunakiviä. Pihakäytävien yhteyteen soveltuvat luontevasti sirot ja keveät betoniset reunatuet, jotka asennetaan paikoilleen valmiin kiveyksen reunaan. Pientalopihojen autolla liikennöitävillä alueilla suositellaan usein käytettäväksi massiivisempaa, maahan upotettavaa reunakiveä. Jykevät reunakivet asennetaan yleensä ennen kiveystä. Etenkin pihapolkuja tehtäessä kiveys voidaan tukea myös betonikivin tai laatoin. Suorakaiteen muotoiset kivet pituussuuntaan asennettuna pysyvät paikoillaan kohtalaisen hyvin. Reunimmaisten kivien pysymisen voi haluttaessa varmistaa vaikkapa pienellä betonivalulla. Kiveys saumataan hienolla hiekalla asentamisen jälkeen. Poutasää on eduksi tässä työvaiheessa. Saumaushiekka puuroutuu helposti kastuessaan eikä tällöin valu saumoihin toivotulla tavalla. Kivituhkalla saumatessa vain hienoaines mahtuu puskuun asennettujen betonikivien saumoihin. Hieman helpommalla työssä pääsee, jos käyttää tasajakoista hienoa saumaushiekkaa. Jo 10 cm:n paksuinen valettu antura edesauttaa yli 70 cm:ä korkei den muurirakennelmien pystyssä pysymistä. 15

16 tukimuurit Muurin huolellinen pohjaaminen on muurin suorassa pysymisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Perustus tulee tehdä routimattomaksi. Muurien pohjia työstettäessä routivaa maata poistetaan cm:n syvyydeltä ja salaojituksen avulla huolehditaan siitä, ettei kaivannosta pääse syntymään vesi pesää. Pohjalle levitetään ohut kerros kivetöntä hiekkaa ja päälle asennetaan routaeriste levyt. Tiivistetty murskesora antaa riittävän tuen alle 70 cm korkeille muureille. Sorakerroksen päälle levitetään ohut kerros kivetöntä asennushiekkaa ennen muurikivien asennusta. Yli 70 cm korkeat muurit vaativat usein pienen valetun anturan. Ensimmäinen kivikerros lado taan aina huolellisesti vaakatasoon. Aloituksessa tehdyt virheet heijastuvat ylimpään kansikivikerrokseen saakka luvulla rakennettujen rintamamiestalojen pihat kaipaavat usein perusteelisempaa kunnostusta. Talojen ra ken tamisen aikoihin ei juuri ollut käytettävissä lapiota kummempaa konetta eikä nykyajan eristysmateriaaleista ollut tietoakaan. Niinpä pihojen pohjauksissa ilmenevät puutteet ovat hyvin ymmärrettävissä. Tulevan muurin ja käytävän pohja on kaivettu auki n. 50 cm:n syvyydeltä. Kaivannon pohja odottaa tasausta sekä routaeristelevyn asentamista. Kantavana kerroksena toimii n. 10 cm:n vahvuinen, tiivistetty murskesorapatja (0 18 mm). Ennen pihakivien asentamista murskeen päälle levitetään ohut kerros kivetöntä asennushiekkaa. Valmis muuri istutuksineen. Muurikivillä toteutettavaa rakennelmaa on helppo porrastaa maastonmuodon niin edellyttäessä. Vaikka käytävä laskee loivasti, muurikivet on asennettu vaakatasoon. Vaateriin asennettuna muuri toimii ryhdikkäänä selkärankana koko pihamaalle. Tukimuurin pystyttämisen jälkeen asennetaan käytävälle tulevat pinnoitekivet. Vanhat betonilaatat odottavat pinossa uusiokäyttöä. 16

17 PORTAAT Useimmissa pihoissa löytyy ainakin muutama porrasaskelma. Sisäänkäynnin yhteydessä askelmat yhdistävät sisätilan ulkotilaan. Rinnetonteilla taas maastoon sijoitetuilla portailla on merkittävä, kulkua helpottava rooli. Askelmissa on oleellista huomioida ulkoportaiden matalampi mitoitus sisäportaisiin verrattuna. Mitoitus vaatii laskelmia maastossa paikanpäällä, ja kaavoja mittojen määrittämiseksi on useampia. Yksi tapa on mitata vaaituskojeella, tai vatupassia ja mittanauhaa apuna käyttäen luiskan kokonaiskorkeus tulevien askelmien kohdalta. Saatu lukema jaettuna halutulla askelmakorkeudella (12 16 cm) antaa portaiden lukumäärän. Etenemä yksittäiselle askelmalle saadaan mittaamalla luiskan vaakatasomitta, joka jaetaan aiemmasta laskutoimituksesta saa dulla portaiden lukumäärällä. Valmiiden askelmaelementtien ohella portaiden rakentamiseen voidaan käyttää sekä betonikiviä että -laattoja. Pihakivillä toteutetut käytävät yhdessä rappujen kanssa muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Valmiit porraselementit ovat yksi vaihtoehto rappujen rakentamiseen. Pihakivien perinteisiä käyttö tar koituksia on mahdol lis taa sovel taa esimerkiksi porrasrakennel mis sa. Nousuosuuksissa on hyö dynnetty muurissa käytet tyjä, lohkopintaisia muurikiviä ja etenemissä betonilaattoja. Rakennuksen kulmaukseen tehty jen kaarevien portaiden nousuosuudet on saatu taipumaan muurikivien lyhyillä välikivillä, ja etenemien pinnoitteena on käytetty betonisia pihakiviä. 17

18 vihertyöt Kasvualustat Vanhoissa pihoissa kasvualustat ovat useimmiten pahasti rikkaruohottuneita, ja ne on luontevaa uusia pihan muun saneerauksen yhteydessä. Istutuskuopat kannattaa kaivauttaa koneella pohja maan muotoilun tai kiveyksien pohjaustöiden yhteydessä. Pensaille kaivetaan yhtenäinen, keskimäärin 60 cm syvä kaivanto. Perennojen kasvualustasyvyydeksi riittää noin 40 cm lajista riippuen. Puiden yksittäisten kuoppien syvyys on hyvä olla vähintään 70 cm ja leveys 120 cm. Nurmikolla sopiva kasvualustakerroksen vahvuus on noin 20 cm. Kasvualustan laadulla on suuri merkitys puutarhan hyvinvoinnille. Kunnostustyön ajaksi kasaan varastoitavaksi kuorittua multaa voidaan mahdollisesti käyttää tulevan nurmialueen pohjalla. Nurmikon pintamullaksi ja kasvien kasvualustaksi hankitaan laadultaan parasta, saatavilla olevaa, seulottua multaa. Nykyiset kasvualustat ovat yleensä peruslannoitettuja ja -kalkittuja. Asia kannattaa varmistaa myyjältä. Vanha sta omasta mullasta voi haluttaessa teettää maaanalyysin ja pyytää lannoi- 18

19 tusohjeet perusparannusta varten. Maa-analyysejä tekevät mm. Viljavuuspalvelu ja Hortilab, Taimien istuttaminen Hyvin säilyneet kasvit siirre tään valeistutusmaalta uusi tuille kasvupaikoilleen. Monivuotiset kukat jaetaan tarvittaessa ennen istuttamista. Ryhmiä täydennetään tarpeen mukaan uusilla lajeilla ja mielikasveilla. Istut tamisen jälkeen taimet kastellaan huolellisesti, ja teho hoitoa on hyvä jatkaa koko kasvukauden ajan. Rungol liset puut tuetaan kah della tukiseipäällä. Sidokset kiristetään tuki keppeihin. Ne eivät saa hangata puun runkoa. Nurmetustyö Nurmetus on piharemontin viimeisimpiä töitä. Kasvualusta tasataan niin, ettei siihen jää vettä kerääviä painanteita, ja tiivistetään kevyesti ennen heinänsiemenen kylvöä. Jos haluaa nopeasti vihreää ja kerralla valmiin kokonaisvaikutelman, tasatulle multa-alustalle voidaan kylvön sijaan rullata siirtonurmimatto. Piharemontti on tupaantuliaisia vaille valmis. Nurmikivi 19

20 Suomalaisia pihakiviä ja laattoja voi ostaa puutarha-, rauta- ja rakennustarvikemyymälöistä sekä myös suoraan valmistajilta: Betonilaatta Oy Alakyläntie 3, Turku puh Lemminkäinen Betonituote Oy Puusepäntie 11, Tuusula puh Euran Sementtivalimo Oy Valimontie, Kauttua puh Lujabetoni Oy Liitintie 20, Oulu puh HB-Betoniteollisuus Oy Laastitie 1, Jyväskylä puh Napapiirin Betoni Oy Jämytie 2, Rovaniemi puh Kouvolan Betoni Oy Tehontie 18, Kouvola puh Rakennusbetoni- ja Elementti Oy Kukonkankaantie 8, Hollola puh Lakan Betoni Oy Pamilonkatu 15, Joensuu puh Rudus Betonituote Oy Ristikiventie 2, Tuusula puh Lammin Betoni Oy Paarmamäentie 8, Lammi puh

PIHAKIVIEN ASENNUSOHJE. www.pihakivi.com

PIHAKIVIEN ASENNUSOHJE. www.pihakivi.com PIHAKIVIEN ASENNUSOHJE www.pihakivi.com SISÄLLYSLUETTELO Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi 2 Pihakivien ja -laattojen käyttö 5 Pihakivien ja -laattojen valinta 6 Kiveyksen rakentamisen työvaiheet 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TUKIMUURIT Muurien pohjaus 16 Muurikivien asentaminen 16 Muurien kosteuseristys ja maa-ainestäytöt 16

Sisällysluettelo. TUKIMUURIT Muurien pohjaus 16 Muurikivien asentaminen 16 Muurien kosteuseristys ja maa-ainestäytöt 16 Pihan kunnostusopas Sisällysluettelo KUNNOSTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Nykytilanteen kartoittaminen 4 Kuntoarvion tekeminen 4 Huomioitavaa suunnittelussa 5 Mitoitus 5 Pihan muotokieli 5 Kivipiha 6 Pihavalaistus

Lisätiedot

KIVIEN JA LAATTOJEN ASENTAMINEN

KIVIEN JA LAATTOJEN ASENTAMINEN KIVIEN JA LAATTOJEN ASENTAMINEN Asennuksen valmistelutyöt Ennen asennushiekan levittämistä tarkistetaan, että kantavan kerroksen pinta on tasainen, huolella tiivistetty ja että kallistukset on tehty suunnitelman

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE. LammiMuurikivi

TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE. LammiMuurikivi TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE LammiMuurikivi LammiMurikivi TYÖOHJE SISÄLLYS 1 LAMMIMUURI 3 2 RAKENNE JA OMINAISUUDET 3 2.1 Rakenne 3 2.2 Ominaisuudet 3 3 KÄYTTÖKOHTEET 3 4 MATALAT JA KORKEAT MUURIT 3 5 MUURIN

Lisätiedot

SORAJALOSTEIDEN MYYNTI

SORAJALOSTEIDEN MYYNTI SORAJALOSTEIDEN MYYNTI puh. 010 327 2220 asiakaspalvelu@ykkosmyynti.fi Hinnasto 1.3.2014 Hinnat sis. alv 24% * Tarjoushinnat alueella Kerava, Järvenpää, Tuusula (Hyrylä, Kellokoski), Sipoo (Nikkilä, Linnanpelto),

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue Vihiluodontie 590 Kempele ISS Proko Oy KIRKONMÄENHANKKEET SANKARIHAUTA-ALUE Tavoitteet... 1 Toimeksianto... 2 1. Kohteen perustiedot...2

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

TAIMENEN KUTUPESÄINVENTOINTI

TAIMENEN KUTUPESÄINVENTOINTI Vesi-Visio Visio osk Opettajantie 7-9 B15 40900 SÄYNÄTSALO www.vesi-visio.netvisio.net +35840-7030098 TAIMENEN KUTUPESÄINVENTOINTI Mitä, miksi, miten, milloin? Tietoa ja ohjeistusta toiminnasta ja käytännön

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Bender Boston antik. Boston Antik - kaksipuolinen muuri erilaisilla pinnoilla! BENDERS PIHAKIVET

Bender Boston antik. Boston Antik - kaksipuolinen muuri erilaisilla pinnoilla! BENDERS PIHAKIVET Boston Antik - kaksipuolinen muuri erilaisilla pinnoilla! Uudentyyppinen graniitin näköinen muuri, jossa toinen puoli on lohkopinnalla ja toinen rummutetulla pinnalla. Muurissa on nerokas rakenne, jonka

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

LUJA-MUURIKIVET RYHDIKKYYTTÄ PIHALLE JA PUUTARHAAN LUJA-MUURIKIVIVALIKOIMA ON TÄYDENTYNYT -

LUJA-MUURIKIVET RYHDIKKYYTTÄ PIHALLE JA PUUTARHAAN LUJA-MUURIKIVIVALIKOIMA ON TÄYDENTYNYT - LUJA-MUURIKIVET RYHDIKKYYTTÄ PIHALLE JA PUUTARHAAN LUJA-MUURIKIVIVALIKOIMA ON TÄYDENTYNYT - WWW.LUJABETONI.FI LUJA-MUURIKIVILLÄ VAIHTELUA PIHALLE Lujabetoni Oy on johtava betoniteollisuusyritys Suomessa.

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

tripla maisema - materiaalikirjasto

tripla maisema - materiaalikirjasto tripla maisema - materiaalikirjasto 14.9.2016 - materiaalikirjaston lähtökohdat 1. Itä-länsisuunnan korostaminen Maisemasuunnittelun pääelementeissä vahva, dynaaminen itä-länsisuunta. Toissijainen suunta

Lisätiedot

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24%

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% Alue Kustannuslaji kuvaus määrä yksikkö hinta/yks kokonaishin ta Kunnanvirasto Puiden/pensaiden hoitoleikkaus

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Pihakivet Hinnasto 2016

Pihakivet Hinnasto 2016 Pihakivet Hinnasto 2016 Pihakivihinnasto 1.3.2016 Tuotteidee laatua valvoo Inspecta Sertifiointi Oy. Lakan Betoni Oy:llä on sertifioidut ISO 9001:2008 laatu- ja ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmä (Inspecta

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. 1 312 Betonikivi- ja laattapäällysteet 3121 Betonikivi- ja laattapäällysteen tekeminen Betonikivi: betonikivellä kokonaispituuden (pidemmän sivun) ja paksuuden suhde on enintään 4 ja se on joka kohdasta

Lisätiedot

KAUP.OSA KORTTELI TONTTI TUTKIMUSPAIKKA Hämeenkatu 28 II 4 1. Rakennustyömaa. Neljä harmaakiviseinän jäännöstä

KAUP.OSA KORTTELI TONTTI TUTKIMUSPAIKKA Hämeenkatu 28 II 4 1. Rakennustyömaa. Neljä harmaakiviseinän jäännöstä Turku, KAUP.OSA KORTTELI TONTTI TUTKIMUSPAIKKA Hämeenkatu 28 II 4 TUTKIMUKSEN LAATU Rakennustyömaa AIKA 5.5.-22.7.98 TUTKIJAT VALOKUVAAJAT H.Brusila, N.Lepokorpi, A.Pihlman M.Puhakka, A.Pihlman, N.Lepokorpi

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Asennusopas. Maa-alueiden sulanapito. Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.

Asennusopas. Maa-alueiden sulanapito. Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI. Asennusopas Maa-alueiden sulanapito Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 3 1.1 Turvaohjeet....................3

Lisätiedot

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS 20.09.2016 KUVIA MAISEMARAKENNE - KIVEYS SUONENJOEN TORI SKISSEJÄ kiveys katos elemen ejä suunnitelma kartalla RAUTALAMMINTIE MERKINNÄT suunnittelualueen raja LUONNOSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Jyväskylän asuntomessut 2014 Mallipiha, tontti 213 / 3

Jyväskylän asuntomessut 2014 Mallipiha, tontti 213 / 3 Jyväskylän asuntomessut Mallipiha, tontti / - Vihertehokkuus, - Piharakentamisen kustannusarvio - P- +,, +, (+.) +, (+.9) +, (+,) Korotetut istutusaltaat +, (+,), +, TI +,9 (+,) Grillikatos Kivituhka Tomutus-

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka. Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho

Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka. Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho Työnjako Pelastuslaitos huolehtii terveyttä ja omaisuutta uhkaavan vaaran torjunnasta Yleisten

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia.

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Acer rubrum / Punavaahterat Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Tällaisilta leikkausten tulisi näyttää Havainnot

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Tutustu uuteen muurikivi- mallistoon

Tutustu uuteen muurikivi- mallistoon Tutustu uuteen muurikivi- mallistoon 2 Ideoita pihaan Luja-pihakiviratkaisulla saat kestävää kauneutta pihapiiriisi. Monikäyttöisillä pihakivillä ja niitä täydentävillä muilla ympäristötuotteilla, kuten

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121 LIITE MUUTETTAVA KAAVAN OSA TAAJAMANOSAN RAJA POISTUU MUUTETTAVA KAAVAN OSA Haapakylä Liite. Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma LIITE MAANIITUNLAHTI lv W lv :8 luo- RA 9 hu :9 ol 88: 8 aj o TY : L MAANIITTU

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

Radonkaivo. Radonkorjauskoulutus. Tampere Olli Holmgren SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Radonkaivo. Radonkorjauskoulutus. Tampere Olli Holmgren SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tampere 11.2.2016 Radonkaivo Olli Holmgren 1 Radonkaivo on yksi parhaista menetelmistä Tyypilliset alenemat alenemat 70-90 % Toimii vain karkearakeisilla läpäisevillä maalajeilla kuten hiekalla ja soralla

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Nurmikon käyttäminen Hemmanetin valmiit nurmikot kestävät heti että niitten päälle kävellään. Mutta alussa kannattaa olla vähän varovainen ettei rasita nurmikkoa liikaa

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Uunin rakentaminen helpommaksi

Uunin rakentaminen helpommaksi Uunin rakentaminen helpommaksi Meidän ei kannata antaa itsetekemisen ilon kariutua mihinkään alemmuuskompleksiin. Tekeminen ei ole salatiedettä vaan luontainen osa meidän elämäämme, vaikka sitä onkin pitkälti

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Ulkoporealtaan ostajan opas

Ulkoporealtaan ostajan opas Ulkoporealtaan ostajan opas 1.Ulkoporealtaan valinta 2.Ulkoporealtaan sijoituspaikka 3.Ulkoporealtaan perusta 4.Ulkoporealtaan toimitus 5.Ulkoporealtaan käyttöönotto 6.Ulkoporealtaan vedenhoito Ulkoporealtaan

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012 PIHAKIVIHINNASTO 1.1.01 korvaa hinnaston 1.1.011 SISÄLLYSLUETTELO Pihakivet valmistava tehdas Oulu Roomalainen ladontakuvio 4 Ympyrä Klassikko lajitelmalla 5 Pihalaatat valmistava tehdas Oulu 6 Muurikivet

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot