Pihan kunnostusopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.pihakivi.com Pihan kunnostusopas"

Transkriptio

1 Pihan kunnostusopas

2 SISÄLLYS Kunnostussuunnitelman laatiminen 4 Nykytilanteen kartoittaminen 4 Kuntoarvio helpottaa päätöksiä 4 Rakennusjärjestys ohjeistaa 6 Luonnostele ja ideoi 6 Töiden aikataulutus ja tarjouspyynnöt 7 Alustavat työt 8 Lupa-asiat ja kaapeleiden kartoitus 8 Säilytettävän kasvillisuuden suojaaminen 8 Puiden kaataminen 9 Vanhan kiveyksen purkaminen 9 Mittaustyöt ja maastoon merkitseminen 10 Sadevesien hallinta 10 Pihapintojen päällystäminen pihakiveyksin 11 Pihakiveyksen suunnittelu 11 Värit, pintakäsittely ja ladontamallit 11 Pihakiveyksen pohjaus 12 Routaeristys ja täytöt 13 Pihakiveyksen asentaminen 14 Kivien leikkaaminen 14 Saumaus ja tärytys 15 Reunojen tuenta 15 Tukimuurit 16 Portaat 17 Vihertyöt 18 Kasvualustat 18 Taimien istuttaminen 19 Nurmetustyö 19 2

3 opastusta pihan KUNNOSTUKSEEN Piha vaatii asuinrakennuksen tavoin ajoittaista kuntoremont tia pysyäkseen viihtyisänä ja toimivana. Kunnostustarpeeseen vaikuttavat monet tekijät. Yksi yleisimmistä pihan kunnostamiseen vaikuttavista syistä on vanhojen asuin rakennusten perusparannustarve. Esimerkiksi sokkelin kosteus eristämisestä johtuvan maankaivuun yhteydessä on luontevaa samalla kunnostaa rakennuksen ympäristö. Piharemontin tarpeeseen vaikuttavat myös elämäntilanteiden muutokset, kasvillisuuden ränsistyminen ja rakenteiden rappeutuminen. Tontin pintavesikaltevuuksissa saattaa ilmetä puutteita, ja pihavalaistus on riittämätön. Makuja ja mielty myksiä on monenlaisia. Talon asukkaiden vaihtuminen kiinteistökaupan myötä aiheuttaa usein muutoksia niin rakennuksen sisätiloissa kuin ulkona puutarhassa. Mikään ei toki estä uudistamasta pihapiiriä pelkästään vaihtelun vuoksi. Remontin kohteeksi voidaan valita joku tietty osa pihasta, tai laittaa koko puutarha kerralla uuteen uskoon. Tämän korjaajan oppaan tarkoituksena on helpottaa korjausprojektiin ryhtymistä, estää yleisiä, piharemonteissa esiintyviä virheitä ja ja antaa uskoa ja virikkeitä onnistuneisiin ja pitkäikäisiin piharatkaisuihin. Tartu rohkeasti toimeen! 3

4 KUNNOSTUSsuunnitelman laatiminen Pihan kokonaiskunnostus suun nittelusta alkaen on usein vaativa projekti. Uudistuksien ohella myös säily tet - tä vät asiat kuuluvat suun nitelmaan. Kunnostussuunnitelman teossa on perusteltua hyödyntää vihersuunnittelun asiantuntijaa. Mahdollisimman yksityiskohtainen, pape rille laadittu suunnitelma on paikallaan etenkin, jos remon tin teettää ulkopuolisella urakoitsijalla. Piirretty suunnitelma helpottaa sekä kustannusarvion laatimista että käytännön toteutustyötä. Hyvän suunnitelman avulla piharemontti voidaan myös haluttaessa jaksottaa useamman vuoden ajalle. Nykytilanteen kartoittaminen Kunnostussuunnitelman lähtökohtana on realistinen tilannekartoitus puutarhan nykytilanteesta, listaus ongelmapaikoista sekä siitä, mitä halutaan ja voidaan säilyttää, ja mitä täytyy poistaa. Kartoi tusta varten suurennetaan luonnospaperille tontin asemapiirros mittakaavaan 1:100 (1 cm = 1 m) ja merkitään pohjapiirrokseen kaikki kiinteät rakenteet; rakennukset, isot maakivet, kalliot, rinteet, tie- ja ajoliittymät sekä säilytettävä kasvillisuus. Kuntoarvio helpottaa päätöksiä Piha-alueen kuntoarviointi on jo turvallisuus- ja vastuusyistäkin tärkeä hoitaa tietyin väliajoin. Kuntokartoitus sisältää yleensä mm. puuston ja muun kasvillisuuden, pihan rakenteet kuten pinta- 4

5 vesien ohjausjärjestelmät, lasten leikkivälineet, kalusteet, sähköistykset ym. Kuntokartoitus helpottaa päätöksien tekemistä ja kannattaa turvallisuussyistä tehdä ainakin iäkkäille puille. Jo yhden ison puun poistaminen voi oman pihapiirin ilmeen ohella muuttaa myös naapuruston maisemaa. Mikäli puu vanhusten elinvoimai- suutta ei pystytä arvioimaan silmämääräisesti, on puunhoidon ammattilainen oikea henkilö hoitamaan tehtävä. Arboristin puukaira kertoo kiistattoman tiedon puiden todellisesta kunnosta kaikille osapuolille. Kuntoarvio on hyvä tehdä myös leikkivälineille, mikäli tarvetta leikkivälineiden säi- lyttämiseksi on olemassa. Rivitaloissa leikkivälineiden turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu taloyhtiölle vuoden 2004 voimaan tulleen tuoteturvallisuuslain uudistuksen mukaisesti. Myös aikansa palvelleiden ulkoportaiden ja askelmien turvallisuus on oleellista tarkistaa tässä yhteydessä. Rakennuksen ympäristön kunnostus Piha purkutöiden käynnistyttyä Piha kiveyksen uudistaminen aloi tet tiin purkamalla ajan haurastamat, puisiin tukikehikkoihin valetut laatat pois. Kiveyksen pohjaustöiden yhteydessä uusittiin sadevesijärjestelmä rännikaivojen osalta niin, että katol ta tulevat veden ohjautuvat kunnan sadevesiviemäriverkostoon. Toimenpide vaatii luvan kunnan viranomaiselta. Käytävän ja rakennuksen väliin ei ollut perusteltua laittaa nurmisuikaletta tai istutuksia katolta tippuvan lumen vuoksi. Seinänvieri pinnoitettiin harmaan ja tumman harmaan kiven yhdistelmällä, jota kesällä elävöittävät värik käät kesäkukat isoissa ruukuissaan. Kulkutie on kivetty puna mustalla betonikivellä. Pohjaustyön yhteydessä vanhaa eristystä täydennettiin 5 cm:n vahvuisilla routaeristelevyillä. Perustus ulotettiin reilusti yli tulevan pinnoitteen. Tiivistetyn kantavan kerroksen päälle levitettiin muutaman sentin paksuinen kerros kivituhkaa asennushiekaksi. Kun apuohjurit (T-kiskot) on asennettu oikeisiin korkoihin, niiden avulla on helppo saada kokonaiskäsitys tulevista kallistuksista kerralla isommalta alalta. Viimeistelyä vaille oleva kiveys odottaa reunojen tukemista, saumausta sekä tärytystä. 5

6 Rakennusjärjestys ohjeistaa Kunnostussuunnitelmaa tehtäessä on hyvä tutustua oman asuinalueen rakennusjärjestykseen. Kuntien ja kau punkien rakennusjärjestykset ohjeistavat mm. puiden kaatoa, tukimuurien ja pengerrysten rakentamista, piharakennusten, kuten grillikatosten, kasvihuoneiden ja leikkimökkien rakentamista ja sijoittamista tontille, lumien kasausta, istutuksia, pihan aitaamista, tonttien ajoliittymiä, tieliikennejärjestelyjä jne. Ohjeistuksen sisältö vaihtelee alue- ja paikkakuntakohtaisesti Luonnostele ja ideoi Pihan nykytilanteen ja ongelmakohtien kartoittamisen jälkeen on aika ryhtyä luovaan työhön. Uudistuksia suunniteltaessa kannattaa perehtyä ainakin seuraaviin asioihin: onko nykyinen oleskelualue riittävän tilava ja oikeassa paikassa ilmansuuntiin nähden? Tarvitaan ko leikkipaikkaa, kasvimaata, marjapensaita, koiratarhaa? Kaipaako autoparkki laajennusta, ja onko kääntöpaikka tarpeellinen? Olisiko hyödyllistä lisätä pihavalaistusta? Tarvitseeko kasvillisuus täydennystä? Pitkään asutuissa pihapiireissä on selkeästi havaittavissa polut, joita pitkin on totuttu kulkemaan. Näitä luonnostaan syntyneitä väyliä kannattaa hyödyntää pihan kulkureittejä luonnosteltaessa. 6

7 TÖIDEN AIKATAULUTUS JA TARJOUSPYYNNÖT Realistiset aikataulut ja töiden mielekäs toteutusjärjes tys on hyvä miettiä huolelli sesti etukäteen. Hyvä or ga ni saa tiokyky on tarpeen tilantees sa, kun tontilla häärää vät saman aikai sesti työn tekijät, kone, kuorma-auto ja tarviketoimit tajat kuor mineen. Kustannustehokas vaihto ehto on ajoittaa laajempi piharemontti muiden kaivutyötä edellyttävien töiden yhteyteen, jos mahdollista. Esimerkiksi vuoden 2004 alussa voimaan tullut asetus jätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla aikaansaa myllerrystä monis sa hajaasutusalueiden ja maaseudun pihapiireissä. Mikäli remontin teettää ulko puolisella urakoitsijalla, tarjoukset kunnostus työstä kannat taa pyytää hyvissä ajoin ennen suunniteltua toteuttamisajankohtaa. Mitä tarkemmat suunnitelmat työselityksineen ovat, sitä paremmat mahdollisuudet on saada vertailukelpoisia tarjouksia. Hinnan ohella on hyvä hieman selvittää tekijäkandidaattien referenssejä, heidän työnsä laatua ja sitoutuvuutta suorittamaan urakka yhteisesti sovitulla aikataululla. Ideoita, vinkkejä, ohjeita ja malleja, kannattaa hakea pihakivivalmistajien kotisivujen lisäksi piharakentajan ohje- ja ideasivulta, yritysten näyttelypihoilta, kivimyymälöistä, mallipuistoista (Marketanpuisto, Mikkeli puisto) sekä kaupunkien edustuspuistoista. 7

8 ALustavat työt Lupa-asiat ja kaapeleiden kartoitus Ennen piharemontin aloittamista on hyvä hoitaa kaikki tarvittavat viranomaisluvat pois päiväjärjestyksestä. Tällöin byrokratia ei ole hidastamassa käytännön töitä. Tärkeää on myös tarkistaa etu käteen kaapelikartasta tontilla sijaitsevien sähkö- ym. kaapeleiden sijainnit ja merkata ne maastoon. Mikäli luo tettavaa karttaa ei ole ole massa, kaapelinäytön voi tilata paikalliselta sähköyhtiöltä. Lisäksi erilaisten maanalaisten putkien, kaivojen, sulkuventtiileiden jne. paikka on syytä varmistaa ennen konetöiden alkamista. Säilytettävän kasvillisuuden suojaaminen Arboristin puukaira kertoo iäkkäiden puiden todellisen kunnon ja mahdollisen kaatotarpeen. Säilytettävä kasvillisuus ja rakenteet suojataan piharemontin ajaksi. Perennat eli monivuotiset kukat, elinvoimaiset pienet ja keskikokoiset pensaat ja puut on yksinkertaisinta nostaa juurineen maasta suuren multapaakun kera ja varastoida siirteessä kunnostustyön ajan. Tilapäisenä istutusmaana voi toimia esimerkiksi tarkoitusta varten hankittu multakasa tai kasvimaa. Puuvartisten kasvien kannal ta pihankunnostus olisi otol lisinta tehdä varhaiskeväällä tai myöhäissyksyllä kasvien ollessa lepotilassa. Käytännös sä näitä ajankohtia ei läheskään aina pystytä noudat tamaan. Tärkeintä on huolehtia kastelusta, siirtojen ja tilapäissäilytyksen ajan. Piha-alue, jota remontti ei kosketa, kannattaa eristää saneerattavasta alueesta esimerkiksi suoja-aidalla. Yksittäinen säilytettävä puu suojataan puun rungon ympärille rakennetulla lautakehikolla. Suojalautoja ei saa naulata puuhun kiinni. Juuristoalueen tiivistymistä voidaan lisäksi vähentää noin 20 cm kerroksella karkeaa soraa. Asianmukaisista suojauksista huolimatta, koneellista kaivua ja tarpeetonta ajamista olisi hyvä välttää säilytettävän puun välittömässä läheisyydessä. Tulevia mahdollisia kaivutöitä ajatellen on kaukaa viisasta merkata kaapeleiden sijainnit varoitusnauhalla maastoon sekä punakynällä vakkapa pihasuunnitelmaan. Kaapeleiden näyttö ennen kaivutöiden aloittamista ei maksa kuin vaivan. Katkaistujen kaapeleiden liittäminen sitä vastoin estää töiden etenemisen ja tuo lisälaskun yleensä kiinteistön omistajalle. Olisiko tämä puu kestänyt enää tulevia myrskytuulia? Puiden kunto arvio on paikallaan turvallisuuden vuoksi. 8

9 PUIDEN KAATAMINEN Puiden kaataminen kaavaalueella vaatii aina luvan. Työssä on omat riskinsä, joten kannattaa harkita tarkoin ryhtyykö toimeen itse, Kaava-alueilla, myös omalla pihalla, puun kaataminen vaatii aina luvan. vai poistattaako puun asiaan perehtyneellä ammattihenkilöllä. Mikäli kunnostus ulottuu koko piha-aleelle, voi olla viisasta kaivauttaa kanto ja puun juuristo koneella samoin tein pois. Kannon voi myös häivyttää lyhentämällä sitä moottorisahalla niin, että jäljelle jäänyt tynkä on peitettävissä mullan alle. Yksi mahdollisuus on tilata kantojen jyrsintä työhön erikoistuneelta yritykseltä. Kone kuopaisee tarvittaessa kaadetun puun kannon juurineen pois pihan kunnostustöiden alta. VANHAN PURKAMINEN Vanhojen laatoitusten, puupinnoitteiden ja rakenteiden purkaminen onnistuu parhaiten käsin. Ehjät laatat voi haluttaessa varastoida ja hyödyntää pihan toisarvoi- silla paikoilla. Hyväkuntoiset betonikivet voi uusiokäyttää uuden suunnitelman mukaisilla, kivetyillä alueilla. Kaivin kone kuopaisee maasta huonokuntoiset kasvit, rikka ruohottuneet kasvualustat ja sammaloituneen nurmimaton siirtola valle tai suoraan kuorma-auton kyytiin kaatopaikalle vietäväksi luvulla asennetut betonilaatat saivat tehdä tilaa nykyaikaisille pihakiville. Purkutyön jälkeen oli vuorossa savipitoisen maan kuoriminen, routaeristelevyjen laittaminen sekä asianmukaiset soratäytöt. Luonteva valinta vanhaan pihaan oli kuudesta erikokoisesta laatasta muodostuva roomalainen ladonta. Säilytettävää kasvillisuutta rajaavat, painekyllästetyt laudat korvattiin kapealla graniittisella reunakivellä. Vanhat betonikivet on ladottu käsin lavoille odottamaan poisvientiä. Kone raivaa hetkessä vanhan kasvillisuuden juurimultineen. 9

10 MITTAUSTYÖT JA MAASTOON MERKITSEMINEN Vaaituskoje on hyvä apuväline pihamaan korkojen määrittämisessä. Kiinteä lähtökorko merkataan yleensä sokkeliin ja kaivettavien alueiden reunoille tehdään riittävä määrä korkomerkkejä konemiehen työn helpottamiseksi. Korkomerkin nöillä varmistetaan oikeansuuntaiset kaadot vesien ohjaamiseksi. Samalla merk ki kepit näyttävät mm. tulevien käytävien ja teiden linjaukset. Maastoon merka taan myös suunnitelman mukaiset kasviryhmät ja yksi ttäispuiden paikat istutuskuoppien kaivua varten. SADEVESIEN HALLINTA Sokkeleiden kosteuseristysten ja rännikaivojen puuttuminen ovat monien vanhojen rakennusten ongelma. Pihan sadevesien ohjaaminen rakennuksista poispäin on tärkeää. Perusteellisessa remontissa sokkelin vierusta kaivetaan anturaan asti auki, kuivatetaan ja asennetaan patolevy kivijalkaa vasten. Katolta tulevien sadevesien imeytyminen perustuksiin minimoidaan lisäksi rännikaivoilla ja kaivoihin liitettävillä putkistoilla. Laajoilla, kivettäillä alueilla vedet ohjataan kiveykseen tehtävin kallistuksin pinnan alimmassa kohdassa olevaan, ritiläkantiseen sadevesikaivoon. Vesiä ei saa ohjata naapuritontille. Ennen oli tapana levittää multa kiinni kivijalkaan. Nykyään seinivieritäytöt tehdään niin uudis- kuin kunnostuskohteissa ilmavalla sora-aineksella. Hyvin yleistä on lisäksi viimeistellä seinivieret kiveämällä ne tarkoitukseen sopivin betonikivin, -laatoin tai seulanpääkivin. Maanpinnan tasoon asennetun betonilaatan etuna on nurmikon hoidon helpottuminen. Leikkuujälki on kerralla siisti leikkurin toisen pyörän kulkiessa tasaisesti kiveyksen päällä. Erilaiset kaivot valurautaisine kansineen sijoittuvat valitettavan usein keskeiselle paikalle pihaa. Kaivojen ympärykset vaativat kivettävillä alueilla huolellisuutta viimeistelytyössä. Katolta tulevien sadevesien imeytyminen perustuksiin minimoidaan rännikaivoihin liitettävien putkistojen ja tulevaan pinnoitteeseen tehtävien kallistusten avulla. Tukimuureja tehtäessä on hyvä huolehtia, ettei rakennelmista pääse muodostumaan vettä kerääviä patoja. Liika märkyys aiheuttaa riskin muurin perustusten routimiselle. Ylimääräinen vesi johdetaan pois muurin alle sijoitettavalla putkella. 10

11 PIHAPINTOJEN PÄÄLLYSTÄMINEN PIHAKIVEYKSIN Pihakiveyksen suunnittelu Betoniset pihakiveykset täyt tävät useimpien pihan raken tajien ja kunnostajien toiveet helppohoitoisesta ja näyttävästä pihapiiristä. Pinnoitettavia alueita ovat mm. pihapolut ja käytävät, oleskelu- ja grillialueet, pääsisäänkäynti ja autolla lii kennöitävät alueet. Myös huoltopiha kannattaa päällystää pihakiveyksellä pelkästään puhtaanapidon helpottamiseksi. Yleissuunnitelmasta ei välttämättä ilmene kaikkia pihan pinnoitteisiin liittyviä yksityiskohtia. Detaljisuunnitelmassa tarkennettavia asioita ovat mm. eri alueilla käytettävien pihakivien tyypit, vahvuudet, värit, pintakäsittelyt ja ladontakuviot. Betonikivien suositeltavat vahvuudet - patiot ja pihapolut, 6 cm - autotallin edusta, kääntöpaikka, ajotiet, 8 cm ( henkilöautoliikenne 6 cm) Betonilaattojen suositeltavat vahvuudet - patiot ja pihapolut, 4 8 cm - autotallin edusta, kääntöpaikka, ajotiet, 8 cm Pinnoitettava pihatie on hy vä mitoittaa vähintään 2,5 m:n levyiseksi. Sisään ajo- tien leveyden on suositel tavaa olla vähintään 3 metriä. Pysä köin ti alueen minimimitta on 2,5 x 5 m. Mitoitukset kan nat taa tehdä aina suosituksia väljemmiksi, jos tila antaa myöten. Värit, pintakäsittely ja ladontamallit Taitava värien käyttö tekee pihakiveyksestä persoonallisen. Kivipinnan värit kannattaa valita niin, että sävyt ovat harmoniassa keskenään ja sointuvat rakennusten väritykseen.värit elävöittävät pinnoitetta. Lisäksi niillä voidaan rajata tai korostaa alueita ja viitoittaa kulkua. Tuotannossa olevien pihakivien yleisimmät värit ovat harmaa, musta, punainen, punamusta, ruskea ja keltainen. Sävyissä ja värivalikoimis sa on valinnan varaa val mistajasta riippuen. Samat värit toistuvat muissa pihakivi tuotteissa, kuten muu reissa ja reunakivissä, mikä edesauttaa yhtenäisen pihakokonaisuuden rakentamista. 11

12 Minikaivuri on hyvä apu ahtaassa paikassa mm. kiveysten pohjia tehtäessä. Vanha nurmikko on saanut kyytiä ja uudistettava oleskelualue saamassa rutkasti lisäneliöitä. Sileäpintaisten pihakivien ohella valittavana on eritavoin pintakäsiteltyjä tuotteita, kuten pintakuvioituja, patinoituja, hiekkapuhallettuja ja rouhepintaisia (pesubetoni) kiviä ja laattoja. Näistä etenkin patinoidut, eli uutuuttaan vanhan näköisiksi työstetyt pihakivet sopivat monesti erinomaisen hyvin vanhoihin, kunnostettaviin pihoihin. Erilaiset ladontakuviot antavat lähes rajattoman mahdollisuuden yksilöllisiin kivipintoihin. Perusmallien, kuten tiili-, parketti-, kalanruoto-, ke hä- ja ympyräladonnan lisäksi on lukuisia mahdollisuuksia tehdä omia ladontasovellutuksia sekä yhdistellä keskenään betonikiviä ja -laattoja. Pihakivien mitoitukset saattavat usein poiketa toisistaan valmistajasta riippuen. Eri kivimalleja yhdisteltäessä mitoitukset ja kivien yhteensopivuus on hyvä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Pihakiveyksien pohjaus Roudan liikuttamat betonilaatat viestittävät pohjatöiden riittämättömyydestä. Useimmissa tapauksissa uudistettavien pihakiveyksien perustukset on tehtävä kokonaan uudelleen. Pohjaustyön peri aate on sama, kuin uudisrakentamisen yhteydessä. Vaikka työ nielee euroja, se kannattaa tehdä laadusta tinkimättä. Huolella tehty pohjatyö kiristää kukkaron nyörejä ehkä vähän enemmän, kun taas työssä säästämällä voi joutua jo seuraava- Routaeristelevyjen käyttäminen vähentää kaivuutyötä ja massojen vaihtoa. Levyjen ehjänä säilymisen ehtona on hyvin tasattu pohja, sekä kivetön hiekkakerros välittömästi levyjen päällä. Tilan antaessa myöten kannattaa maa-ainekset kippauttaa suoraan kohteeseen ja levityttää kaivinkoneella. Murskesora tiivistettynä toimii kantavana kerroksena tulevan ajotien kohdalla. 12

13 Betonikivien asennus tapahtuu valmiin pinnan päältä linjalankaa apuna käyttäen. Leikkuuvälineet kannattaa valita leikkuutarpeen mukaan. Pöytämallin kivisaha puoltaa paikkaansa, kun suoraa leikattavaa on paljon. na talvena toteamaan, että tehty työ menee uusiksi roudan liikuteltua kieveystä. Routaeristys ja täytöt Kaivuutyön, massanvaihtojen ja routaerityksen tarve on aina tapauskohtainen riippuen perusmaan laadusta. Autolla liikennöitävillä alueilla, kun käytetään routaeristelevyjä, pohjaussyvyys routivilla perusmailla on noin 60 cm. Pihakäytävien ja patioiden kaivuusyvyydeksi vastaavassa tapauksessa riittää cm. Kaivannon pohja tasataan kivettömällä, hienolla hiekalla. Routaeristelevyt asennetaan tiiviisti kiinni toisiinsa ja ehjänä säilyminen varmistetaan levittämällä eristeiden päälle kerros kivetöntä hiekkaa ennen karkeampia soratäyttöjä. Autolla liikennöitävillä alueilla tiivistetyn täytesorakerroksen päälle levitetään kantavaksi kerrokseksi noin 20 cm, raekooltaan 0 32 mm:n murskesoraa. Jalankuljettavien käytävien ja patioiden kantavan kerroksen vahvuudeksi riittää 10 cm, ja käytettävä murskesora voi olla raekooltaan hienojakoisempaa (0 18 mm). Myös kantava kerros tiivistetään täryttämällä jälkikäteen tapahtuvan painumisen eliminoimiseksi. Polttomoottorikäyttöisellä, tehokkaalla sahalla saa tehtyä sekä suorat leikkaukset että sahattua loivat kaarteet valmiiksi ladotulla kivipinnalla. Pieni leikkaustarve hoituu hyvin kulmahiomakoneella, etenkin jos on valmis investoimaan siihen timanttiterän. 13

14 Pihakivien asentaminen Pohjausten valmistuttua pinnoitettavat alueet vaativat vielä kerroksen asennushiekkaa ennen kivien asentamista. Asennushiekkakerrokseksi riittää tasavahvoja, betonisia pihakiviä asennettaessa 2 3 cm. Apuohjurit ja oikolauta helpottavat asennushiekan tasaamista betonisia pihakiveyksiä tehtäessä. Ohjureina toimivat esimerkiksi rautaiset t-kiskot, jotka asennetaan vaaituskojeen ja vatupassin avulla oikeisiin korkoihin kallistukset huomioiden. Tarvittava määrä asennushiekkaa levitetään ohjurikiskojen väliin ja tasataan t-kiskojen päällä suoraa oikolautaa vetäen. Pihakivien latominen aloitetaan yleensä kiinteästä rakenteesta ulospäin ja työssä edetään valmiin pinnan päältä. Kivet asennetaan puskuun, eli kiinni toisiinsa. Luonnonliuskekiviä käytettä essä asennushiekkakerroksen paksuus on 5 10 cm, graniittisia nupu- ja noppakiviä asennettaessa usein vielä tätäkin reilumpi. Kivien leikkaaminen Jotta pinnoitteesta tulisi loppuun asti huoliteltu ja siisti, kiveys joudutaan useimmiten viimeistelemään leikkaamalla. Leikkuutarpeen ollessa pienehkö, työhön käytetään yleensä timanttiterällä varustettua kulmahiomakonetta. Jos leikkaamista on paljon, suorat leikkuut, Vaihtelevilla ladontasuunnilla, sekä erivärisillä betonikivillä, saadaan elävyyttä pinnoitteeseen, mutta samalla leikkuutyön määrä kasvaa. tasapuolikkaat jne. onnistuvat näppärästi pöytämallin kivisahalla. Pitkät, kaarevat leikkaukset hoituvat kätevimmin polttomoottorikäyttöisellä kivisahalla kivien ollessa maahan ladottuna. Molemmat ammattiasentajien suosimat sahat ovat tehokkaita, ja niillä leikattaessa voidaan lisäksi käyttää vettä, jolloin pölyhaitta on huomattavas- 14

15 ti kuivasahausta pienempi. Kulmahiomakoneella leikattaessa vettä ei saa käyttää. Giljotiini-tyyppisellä kivenhalkaisulaitteella melu- ja pölyhaitat ovat vähäiset, mutta leikkuujälki on rosoinen. Sahatyypistä riippu mat - ta työskennellessä on hyvä käyttää pöly-, kuulo- ja sil mä - suojaimia. Saumaus ja tärytys Kivien asentamisen jälkeen pinnoite saumataan yleisim - min hienolla, kuivalla saumaushiekalla tai kivituhkalla, joka harjataan kiveyksen saumoihin katuharjalla edes - takaisin vedoin. Lopuksi betonikiveys viimeistellään maksimissaan 100 kg:n painoisella maantiivistimellä täryttäen. Betonilaattoja ei tärytetä. Harjattu hiekka valuu tärytyksen yhteydessä jonkin verran saumoihin, jo ten pieni hiekkalisäys on paikallaan vielä tiivistämisen jälkeen. Reunojen tuenta Pinnoitteiden asianmukaiseen tuentaan on syytä kiinnittää huomioita. Mitä pienempiä kiviä käytetään, sitä suurempi on huolellisen reunatuennan merkitys. Tuki on erityisen tarpeellinen tontille johtavan, sorapintaisen ajotien ja kiveyksen liitoskohdassa, jossa kiveys joutuu renkaitten kohdalla erityisen kovalle rasitukselle. Kiveyksien tukemiseen on olemassa erityyppisiä, betonisia reunakiviä. Pihakäytävien yhteyteen soveltuvat luontevasti sirot ja keveät betoniset reunatuet, jotka asennetaan paikoilleen valmiin kiveyksen reunaan. Pientalopihojen autolla liikennöitävillä alueilla suositellaan usein käytettäväksi massiivisempaa, maahan upotettavaa reunakiveä. Jykevät reunakivet asennetaan yleensä ennen kiveystä. Etenkin pihapolkuja tehtäessä kiveys voidaan tukea myös betonikivin tai laatoin. Suorakaiteen muotoiset kivet pituussuuntaan asennettuna pysyvät paikoillaan kohtalaisen hyvin. Reunimmaisten kivien pysymisen voi haluttaessa varmistaa vaikkapa pienellä betonivalulla. Kiveys saumataan hienolla hiekalla asentamisen jälkeen. Poutasää on eduksi tässä työvaiheessa. Saumaushiekka puuroutuu helposti kastuessaan eikä tällöin valu saumoihin toivotulla tavalla. Kivituhkalla saumatessa vain hienoaines mahtuu puskuun asennettujen betonikivien saumoihin. Hieman helpommalla työssä pääsee, jos käyttää tasajakoista hienoa saumaushiekkaa. Jo 10 cm:n paksuinen valettu antura edesauttaa yli 70 cm:ä korkei den muurirakennelmien pystyssä pysymistä. 15

16 tukimuurit Muurin huolellinen pohjaaminen on muurin suorassa pysymisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Perustus tulee tehdä routimattomaksi. Muurien pohjia työstettäessä routivaa maata poistetaan cm:n syvyydeltä ja salaojituksen avulla huolehditaan siitä, ettei kaivannosta pääse syntymään vesi pesää. Pohjalle levitetään ohut kerros kivetöntä hiekkaa ja päälle asennetaan routaeriste levyt. Tiivistetty murskesora antaa riittävän tuen alle 70 cm korkeille muureille. Sorakerroksen päälle levitetään ohut kerros kivetöntä asennushiekkaa ennen muurikivien asennusta. Yli 70 cm korkeat muurit vaativat usein pienen valetun anturan. Ensimmäinen kivikerros lado taan aina huolellisesti vaakatasoon. Aloituksessa tehdyt virheet heijastuvat ylimpään kansikivikerrokseen saakka luvulla rakennettujen rintamamiestalojen pihat kaipaavat usein perusteelisempaa kunnostusta. Talojen ra ken tamisen aikoihin ei juuri ollut käytettävissä lapiota kummempaa konetta eikä nykyajan eristysmateriaaleista ollut tietoakaan. Niinpä pihojen pohjauksissa ilmenevät puutteet ovat hyvin ymmärrettävissä. Tulevan muurin ja käytävän pohja on kaivettu auki n. 50 cm:n syvyydeltä. Kaivannon pohja odottaa tasausta sekä routaeristelevyn asentamista. Kantavana kerroksena toimii n. 10 cm:n vahvuinen, tiivistetty murskesorapatja (0 18 mm). Ennen pihakivien asentamista murskeen päälle levitetään ohut kerros kivetöntä asennushiekkaa. Valmis muuri istutuksineen. Muurikivillä toteutettavaa rakennelmaa on helppo porrastaa maastonmuodon niin edellyttäessä. Vaikka käytävä laskee loivasti, muurikivet on asennettu vaakatasoon. Vaateriin asennettuna muuri toimii ryhdikkäänä selkärankana koko pihamaalle. Tukimuurin pystyttämisen jälkeen asennetaan käytävälle tulevat pinnoitekivet. Vanhat betonilaatat odottavat pinossa uusiokäyttöä. 16

17 PORTAAT Useimmissa pihoissa löytyy ainakin muutama porrasaskelma. Sisäänkäynnin yhteydessä askelmat yhdistävät sisätilan ulkotilaan. Rinnetonteilla taas maastoon sijoitetuilla portailla on merkittävä, kulkua helpottava rooli. Askelmissa on oleellista huomioida ulkoportaiden matalampi mitoitus sisäportaisiin verrattuna. Mitoitus vaatii laskelmia maastossa paikanpäällä, ja kaavoja mittojen määrittämiseksi on useampia. Yksi tapa on mitata vaaituskojeella, tai vatupassia ja mittanauhaa apuna käyttäen luiskan kokonaiskorkeus tulevien askelmien kohdalta. Saatu lukema jaettuna halutulla askelmakorkeudella (12 16 cm) antaa portaiden lukumäärän. Etenemä yksittäiselle askelmalle saadaan mittaamalla luiskan vaakatasomitta, joka jaetaan aiemmasta laskutoimituksesta saa dulla portaiden lukumäärällä. Valmiiden askelmaelementtien ohella portaiden rakentamiseen voidaan käyttää sekä betonikiviä että -laattoja. Pihakivillä toteutetut käytävät yhdessä rappujen kanssa muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Valmiit porraselementit ovat yksi vaihtoehto rappujen rakentamiseen. Pihakivien perinteisiä käyttö tar koituksia on mahdol lis taa sovel taa esimerkiksi porrasrakennel mis sa. Nousuosuuksissa on hyö dynnetty muurissa käytet tyjä, lohkopintaisia muurikiviä ja etenemissä betonilaattoja. Rakennuksen kulmaukseen tehty jen kaarevien portaiden nousuosuudet on saatu taipumaan muurikivien lyhyillä välikivillä, ja etenemien pinnoitteena on käytetty betonisia pihakiviä. 17

18 vihertyöt Kasvualustat Vanhoissa pihoissa kasvualustat ovat useimmiten pahasti rikkaruohottuneita, ja ne on luontevaa uusia pihan muun saneerauksen yhteydessä. Istutuskuopat kannattaa kaivauttaa koneella pohja maan muotoilun tai kiveyksien pohjaustöiden yhteydessä. Pensaille kaivetaan yhtenäinen, keskimäärin 60 cm syvä kaivanto. Perennojen kasvualustasyvyydeksi riittää noin 40 cm lajista riippuen. Puiden yksittäisten kuoppien syvyys on hyvä olla vähintään 70 cm ja leveys 120 cm. Nurmikolla sopiva kasvualustakerroksen vahvuus on noin 20 cm. Kasvualustan laadulla on suuri merkitys puutarhan hyvinvoinnille. Kunnostustyön ajaksi kasaan varastoitavaksi kuorittua multaa voidaan mahdollisesti käyttää tulevan nurmialueen pohjalla. Nurmikon pintamullaksi ja kasvien kasvualustaksi hankitaan laadultaan parasta, saatavilla olevaa, seulottua multaa. Nykyiset kasvualustat ovat yleensä peruslannoitettuja ja -kalkittuja. Asia kannattaa varmistaa myyjältä. Vanha sta omasta mullasta voi haluttaessa teettää maaanalyysin ja pyytää lannoi- 18

19 tusohjeet perusparannusta varten. Maa-analyysejä tekevät mm. Viljavuuspalvelu ja Hortilab, Taimien istuttaminen Hyvin säilyneet kasvit siirre tään valeistutusmaalta uusi tuille kasvupaikoilleen. Monivuotiset kukat jaetaan tarvittaessa ennen istuttamista. Ryhmiä täydennetään tarpeen mukaan uusilla lajeilla ja mielikasveilla. Istut tamisen jälkeen taimet kastellaan huolellisesti, ja teho hoitoa on hyvä jatkaa koko kasvukauden ajan. Rungol liset puut tuetaan kah della tukiseipäällä. Sidokset kiristetään tuki keppeihin. Ne eivät saa hangata puun runkoa. Nurmetustyö Nurmetus on piharemontin viimeisimpiä töitä. Kasvualusta tasataan niin, ettei siihen jää vettä kerääviä painanteita, ja tiivistetään kevyesti ennen heinänsiemenen kylvöä. Jos haluaa nopeasti vihreää ja kerralla valmiin kokonaisvaikutelman, tasatulle multa-alustalle voidaan kylvön sijaan rullata siirtonurmimatto. Piharemontti on tupaantuliaisia vaille valmis. Nurmikivi 19

20 Suomalaisia pihakiviä ja laattoja voi ostaa puutarha-, rauta- ja rakennustarvikemyymälöistä sekä myös suoraan valmistajilta: Betonilaatta Oy Alakyläntie 3, Turku puh Lemminkäinen Betonituote Oy Puusepäntie 11, Tuusula puh Euran Sementtivalimo Oy Valimontie, Kauttua puh Lujabetoni Oy Liitintie 20, Oulu puh HB-Betoniteollisuus Oy Laastitie 1, Jyväskylä puh Napapiirin Betoni Oy Jämytie 2, Rovaniemi puh Kouvolan Betoni Oy Tehontie 18, Kouvola puh Rakennusbetoni- ja Elementti Oy Kukonkankaantie 8, Hollola puh Lakan Betoni Oy Pamilonkatu 15, Joensuu puh Rudus Betonituote Oy Ristikiventie 2, Tuusula puh Lammin Betoni Oy Paarmamäentie 8, Lammi puh

Hyvä piha kestää elämää

Hyvä piha kestää elämää Hyvä piha kestää elämää RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY RAKENNA ITSELLESI TOIMIVA PIHA Kuvassa Wanha Hollola -80 väri ruskea ja musta RB-päällystetuotteilla rakennat itsellesi toimivan pihan Pihakivistä

Lisätiedot

PIHAKIVIEN ASENNUSOHJE. www.pihakivi.com

PIHAKIVIEN ASENNUSOHJE. www.pihakivi.com PIHAKIVIEN ASENNUSOHJE www.pihakivi.com SISÄLLYSLUETTELO Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi 2 Pihakivien ja -laattojen käyttö 5 Pihakivien ja -laattojen valinta 6 Kiveyksen rakentamisen työvaiheet 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TUKIMUURIT Muurien pohjaus 16 Muurikivien asentaminen 16 Muurien kosteuseristys ja maa-ainestäytöt 16

Sisällysluettelo. TUKIMUURIT Muurien pohjaus 16 Muurikivien asentaminen 16 Muurien kosteuseristys ja maa-ainestäytöt 16 Pihan kunnostusopas Sisällysluettelo KUNNOSTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Nykytilanteen kartoittaminen 4 Kuntoarvion tekeminen 4 Huomioitavaa suunnittelussa 5 Mitoitus 5 Pihan muotokieli 5 Kivipiha 6 Pihavalaistus

Lisätiedot

KIVIEN JA LAATTOJEN ASENTAMINEN

KIVIEN JA LAATTOJEN ASENTAMINEN KIVIEN JA LAATTOJEN ASENTAMINEN Asennuksen valmistelutyöt Ennen asennushiekan levittämistä tarkistetaan, että kantavan kerroksen pinta on tasainen, huolella tiivistetty ja että kallistukset on tehty suunnitelman

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje

Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi... 3 Pihakivien ja -laattojen käyttö... 4 Pihakivien ja -laattojen valinta... 5 Kiveyksen rakentamisvaiheet...

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje

Pihakivien asennusohje Pihakivien asennusohje Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi 4 Pihakivien ja -laattojen käyttö 6 Pihakivien ja -laattojen valinta 7 Kiveyksen asennus lyhyesti 8 Valmistelevat työt 10 Pihakiveyksen

Lisätiedot

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN Yleistä Rakennettiinpa muurikivistä ladottavaa seinämää vain muutaman kymmenen senttimetrin korkuisena, tai pariin metriin nousevana

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje. www.pihakivi.com

Pihakivien asennusohje. www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi 2 Pihakivien ja -laattojen käyttö 5 Pihakivien ja -laattojen valinta 6 Kiveyksen rakentamisen työvaiheet 7

Lisätiedot

PIHAKIVIEN ASENNUSOHJE

PIHAKIVIEN ASENNUSOHJE PIHAKIVIEN ASENNUSOHJE Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi 2 Pihakivien ja -laattojen käyttö 5 Pihakivien ja -laattojen valinta 6 Kiveyksen rakentamisen työvaiheet 7 Valmistelevat työt

Lisätiedot

Kuinka nautinnollista onkaan avata kesäisenä aamuna ovi pihalle ja istahtaa aamukahville auringon lämmittämälle pihakiviterassille.

Kuinka nautinnollista onkaan avata kesäisenä aamuna ovi pihalle ja istahtaa aamukahville auringon lämmittämälle pihakiviterassille. Piha on vihreä kehys, joka korostaa talon ilmettä. Parhaimmillaan piha toimii osana kodin tiloja, kesäisenä huoneena, jossa on hyvä olla, askarrella ja levätä. Huolellisella pihasuunnittelulla voit parhaiten

Lisätiedot

Entisajan tunnelmaa. Käytännöllisyyttä pihaan. Ryhdikkyyttä puutarhaan

Entisajan tunnelmaa. Käytännöllisyyttä pihaan. Ryhdikkyyttä puutarhaan Entisajan tunnelmaa Käytännöllisyyttä pihaan Ryhdikkyyttä puutarhaan Betoninen pihakiviratkaisu on pitkäikäinen. Se on tehty kestämään kovaakin kulutusta. 50 ja 60 mm paksuiset pihakivet on tarkoitettu

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ LATTIAKIVET LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ Käyttökohteita sisälattiat, takkojen edustat, terassien ja portaiden pinnoitukset, pihakiveykset maakosteaan betoniin asennettuna

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

Katso uudet pintakuviot ja koot!

Katso uudet pintakuviot ja koot! Katso uudet pintakuviot ja koot! 2 LUJA - Anna ideoiden lentää! IDEOITA PIHAAN Luja-pihakiviratkaisulla saat kestävää kauneutta pihapiiriisi. Monikäyttöisillä pihakivillä ja niitä täydentävillä muilla

Lisätiedot

Hienon asuinalueen muodostuminen

Hienon asuinalueen muodostuminen Hienon asuinalueen muodostuminen Kaikki yhdessä Alueen luonne, yhtenäisyys, yhteinen vaikutelma Luonteva maaston muotoilu maiseman luontaisen muodon mukaan Pihapuuston suhde maisemaan Kukin omalla tontillaan

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE. LammiMuurikivi

TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE. LammiMuurikivi TYÖOHJE 4/2010 TYÖOHJE LammiMuurikivi LammiMurikivi TYÖOHJE SISÄLLYS 1 LAMMIMUURI 3 2 RAKENNE JA OMINAISUUDET 3 2.1 Rakenne 3 2.2 Ominaisuudet 3 3 KÄYTTÖKOHTEET 3 4 MATALAT JA KORKEAT MUURIT 3 5 MUURIN

Lisätiedot

40 Hinnasto alv 24% Murske 0-16 mm 82,00. Asennushiekka 0-8 mm 80,00. Turvahiekka 1-8 mm 102,00. Kuorikate 145,00

40 Hinnasto alv 24% Murske 0-16 mm 82,00. Asennushiekka 0-8 mm 80,00. Turvahiekka 1-8 mm 102,00. Kuorikate 145,00 40 Hinnasto alv 24% Luonnonkivet, mullat, kuorikatteet Somero (singeli) on pyöreäksi hioutunutta, sorasta erilleen seulottua luonnonkiveä. Se soveltuu hyvin koristeluun, pihatielle, sokkelin viereen ja

Lisätiedot

Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka

Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka 7.11.2016 Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka Taloyhtiön pihan pensaat ovat osittain varsin hyväkuntoisia, mutta osa alueista on pahoin rikkaruohottuneita, jolloin pensaat kasvavat kituliaasti.

Lisätiedot

SORAJALOSTEIDEN MYYNTI

SORAJALOSTEIDEN MYYNTI SORAJALOSTEIDEN MYYNTI puh. 010 327 2220 asiakaspalvelu@ykkosmyynti.fi Hinnasto 1.3.2014 Hinnat sis. alv 24% * Tarjoushinnat alueella Kerava, Järvenpää, Tuusula (Hyrylä, Kellokoski), Sipoo (Nikkilä, Linnanpelto),

Lisätiedot

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ LATTIAKIVET LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ Käyttökohteita sisälattiat, takkojen edustat, terassien ja portaiden pinnoitukset, pihakiveykset maakosteaan betoniin asennettuna

Lisätiedot

UUTUUS! Loimukivien musta-valkoinen väritys sekä eläväinen pintakuvio ovat kuin luonnonkivissä.

UUTUUS! Loimukivien musta-valkoinen väritys sekä eläväinen pintakuvio ovat kuin luonnonkivissä. Pihakivet UUTUUS! Loimukivien musta-valkoinen väritys sekä eläväinen pintakuvio ovat kuin luonnonkivissä. Pihaunelmasta unelmapihaksi Nojaa taakse, pistä silmät kiinni ja anna unelmien syntyä. Haaveiletko

Lisätiedot

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ

LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ LATTIAKIVET LATTIA-ASENNUKSIIN VALIKOITUJA VAPAA- MUOTOISIA LIUSKEKIVIÄ Käyttökohteita sisälattiat, takkojen edustat, terassien ja portaiden pinnoitukset, pihakiveykset maakosteaan betoniin asennettuna

Lisätiedot

RUU - TU - HYP - PE - LY RUU - TU - HYP - PE - LY. Leikkiohjeet Hyppyruudukon asentaminen

RUU - TU - HYP - PE - LY RUU - TU - HYP - PE - LY. Leikkiohjeet Hyppyruudukon asentaminen RUU - TU - HYP - PE - LY RUU - TU - HYP - PE - LY Leikkiohjeet Hyppyruudukon asentaminen RUU-TU-HYP-PE-LY RUUTUHYPPELY VIE MUKAANSA JA LISÄÄ LIIKKUMISEN ILOA! Ruutuhyppely on perinneleikki, jota lapset

Lisätiedot

Tähän tieto kuvan kivistä. Antiikkikivi ja Antiikkikivi puolikas, harmaa. Antiikkikivi ja Antiikkikivi puolikas, karelia.

Tähän tieto kuvan kivistä. Antiikkikivi ja Antiikkikivi puolikas, harmaa. Antiikkikivi ja Antiikkikivi puolikas, karelia. Pihakivet Tähän tieto kuvan kivistä Antiikkikivi ja Antiikkikivi puolikas, harmaa Antiikkikivi ja Antiikkikivi puolikas, karelia. Pihaunelmasta unelmapihaksi Nojaa taakse, pistä silmät kiinni ja anna unelmien

Lisätiedot

LUJA-MUURIKIVET RYHDIKKYYTTÄ PIHALLE JA PUUTARHAAN LUJA-MUURIKIVIVALIKOIMA ON TÄYDENTYNYT - WWW.LUJABETONI.FI

LUJA-MUURIKIVET RYHDIKKYYTTÄ PIHALLE JA PUUTARHAAN LUJA-MUURIKIVIVALIKOIMA ON TÄYDENTYNYT - WWW.LUJABETONI.FI LUJA-MUURIKIVET RYHDIKKYYTTÄ PIHALLE JA PUUTARHAAN LUJA-MUURIKIVIVALIKOIMA ON TÄYDENTYNYT - WWW.LUJABETONI.FI LUJA-MUURIKIVILLÄ VAIHTELUA PIHALLE Lujabetoni Oy on johtava betoniteollisuusyritys Suomessa.

Lisätiedot

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen.

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen. KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI Näkymä Lusikkatieltä, korttelien 45094 ja 45116 välistä pohjoiseen. Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo, tiivistelmä 2.-3. Asemakaava, määräykset 4.-5 Korttelisuunnitelman

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. K Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä toimiakseen

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi megawall GARDEN Bender Megawall Kaunis muuri, jolla voidaan rakentaa 1,05 m korkea tukimuuri. Sen mahdollistaa ainutlaatuinen rakenne ja geoverkkojärjestelmä. Muurikivet toimitetaan valmiiksi lohkottuina,

Lisätiedot

Tutustu kattavaan Lakka pihakivivalikoimaan ja herätä kivi eloon omalla pihallasi! Antiikkikivi ja Antiikkikivi puolikas, harmaa

Tutustu kattavaan Lakka pihakivivalikoimaan ja herätä kivi eloon omalla pihallasi! Antiikkikivi ja Antiikkikivi puolikas, harmaa Pihakivet Pihaunelmasta unelmapihaksi Nojaa taakse, pistä silmät kiinni ja anna unelmien syntyä. Haaveiletko klassisista kuvioista, kauniista kaarteista, modernista linjakkuudesta, antiikin rouheudesta

Lisätiedot

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue Vihiluodontie 590 Kempele ISS Proko Oy KIRKONMÄENHANKKEET SANKARIHAUTA-ALUE Tavoitteet... 1 Toimeksianto... 2 1. Kohteen perustiedot...2

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu. LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä

Lisätiedot

7.5. Finnsbacka. uusi porras. istuttava. betonimuuri. 19 Asematie pintavedet. johdetaan viheralueelle. nykyinen yhteys. puistoon vahvistetaan

7.5. Finnsbacka. uusi porras. istuttava. betonimuuri. 19 Asematie pintavedet. johdetaan viheralueelle. nykyinen yhteys. puistoon vahvistetaan 7.5 6 7 0 7 0 158 9 8 6 7 7 0 7 3 7 6 6 9 7 3 0 7 4 154 156 7 1 16 7 6 12 15 166 14 167 7 4 7 5 4 3 2 Asema Station 8 3 Alikulun ympäristö laatoitetaan harmaalla betonilaatalla. 7 9 5 Alikulun sokkelin

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje Talot tonttien mukaisesti Laatu- ja ympäristöohje KIRKONVARKAUS Pursialasta lin Mikkeustasta k s e k Anttolasta Venesatama enk atu Rantareitti Jokaiselle Kirkonvarkauden asuntomessualueen osalle Suomi,

Lisätiedot

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet - Rivitalo tai paritalo. - Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan). - Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

SORAJALOSTEIDEN MYYNTI

SORAJALOSTEIDEN MYYNTI SORAJALOSTEIDEN MYYNTI puh. 010 327 2220 asiakaspalvelu@ykkosmyynti.fi Hinnasto 1.3.2015 Hinnat sis. alv 24% * Tarjoushinnat alueella Kerava, Järvenpää, Tuusula (Hyrylä, Kellokoski), Sipoo (Nikkilä, Linnanpelto),

Lisätiedot

VARMAA AINESTA. Maarakennustietoutta pienrakentajalle

VARMAA AINESTA. Maarakennustietoutta pienrakentajalle 1 VARMAA AINESTA Maarakennustietoutta pienrakentajalle 2 Napapiirin Kuljetus Oy tuottaa kuljetus- ja työkonepalveluja koko Lapin alueella Palveluumme luottavat -omakoti- ja loma-asuntorakentajat -talorakennusliikkeet

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 2015-04-14.doc P:\1500-1599\1565\Santalantie\Selostus\1565-Santalantie rakennustapaohjeet 2 SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKENNUSTAPAOHJEET:

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

Kulumatonta kauneutta

Kulumatonta kauneutta Kulumatonta kauneutta Rakennuskivet......kaikkeen rakentamiseen! Biolan Oy:n pääkonttori Sisustuskivet... Pihakivet... Suomalainen kivi on luonnostaan vahva. Ja kaunis katsella. Suomalainen kivi kestää!

Lisätiedot

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne Kunta: Liminka Isoniityn uusjako Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma Suunnitelmaselostus Nykytilanne Ängeslevän joen pohjoispuolen viljelystie liittyy maantiehen(ouluntie) numero 847. Nykyinen

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 12/95) 2.914 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta

www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta sisustuskivet Suomalainen sisustuskivi on sekä kaunis että käytännöllinen. Kivi kestää arjen kulutusta ja on värisävyiltään ajaton. Sisustuskivellä voit tuoda kulumatonta

Lisätiedot

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet.

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet. 1 Tässä luvussa esitetään betonikouruista, luonnonkivistä ja linjakuivatuselementeistä rakennetut hulevesikourut. Muovikourut esitetään julkaisussa InfraRYL. 221292 Muovikourut, InfraRYL. Asfalttikourut

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Dansand. Joint Filling Sand Tuotetietoja, patentoitu täyttöhiekka kiveyksille

Dansand. Joint Filling Sand Tuotetietoja, patentoitu täyttöhiekka kiveyksille Dansand Joint Filling Sand Tuotetietoja, patentoitu täyttöhiekka kiveyksille Ehkäise rikkaruohoja ympäristöystävällisesti ja luonnollisesti Dansand Joint Filling Sand pitää kiveykset puhtaina rikkaruohoista

Lisätiedot

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. 1 312 Betonikivi- ja laattapäällysteet 3121 Betonikivi- ja laattapäällysteen tekeminen Betonikivi: betonikivellä kokonaispituuden (pidemmän sivun) ja paksuuden suhde on enintään 4 ja se on joka kohdasta

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Vinkkipaketti vanhan pihan remontoijalle

Vinkkipaketti vanhan pihan remontoijalle Vinkkipaketti vanhan pihan remontoijalle Vinkkipaketti vanhan pihan remontoijalle Sisältö Piha on investointi, jonka arvo kasvaa vuosien myötä 3 PIHASUUNNITTELU Mikä pihasuunnitelma on? 4 Milloin vanhan

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Bender Boston antik. Boston Antik - kaksipuolinen muuri erilaisilla pinnoilla! BENDERS PIHAKIVET

Bender Boston antik. Boston Antik - kaksipuolinen muuri erilaisilla pinnoilla! BENDERS PIHAKIVET Boston Antik - kaksipuolinen muuri erilaisilla pinnoilla! Uudentyyppinen graniitin näköinen muuri, jossa toinen puoli on lohkopinnalla ja toinen rummutetulla pinnalla. Muurissa on nerokas rakenne, jonka

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Pihakivet Hinnasto 2016

Pihakivet Hinnasto 2016 Pihakivet Hinnasto 2016 Pihakivihinnasto 1.3.2016 Tuotteidee laatua valvoo Inspecta Sertifiointi Oy. Lakan Betoni Oy:llä on sertifioidut ISO 9001:2008 laatu- ja ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmä (Inspecta

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

LUJA-MUURIKIVET RYHDIKKYYTTÄ PIHALLE JA PUUTARHAAN LUJA-MUURIKIVIVALIKOIMA ON TÄYDENTYNYT -

LUJA-MUURIKIVET RYHDIKKYYTTÄ PIHALLE JA PUUTARHAAN LUJA-MUURIKIVIVALIKOIMA ON TÄYDENTYNYT - LUJA-MUURIKIVET RYHDIKKYYTTÄ PIHALLE JA PUUTARHAAN LUJA-MUURIKIVIVALIKOIMA ON TÄYDENTYNYT - WWW.LUJABETONI.FI LUJA-MUURIKIVILLÄ VAIHTELUA PIHALLE Lujabetoni Oy on johtava betoniteollisuusyritys Suomessa.

Lisätiedot

Projekti Kamppi lukuina

Projekti Kamppi lukuina Projekti Kamppi lukuina Projektiaika 8/2002 3/2006 Hankkeen kokonaisarvo lähes 400 M Työmaan pinta-ala 4 ha Laajuus: 135.000 br-m2, Tilavuus: 650.000 m3 Liiketiloja 37.000 m2 Toimistoja 12.000 m2 Asuntoja

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

KAPU-istutuslaatikko 5-15. Sisällysluettelo:

KAPU-istutuslaatikko 5-15. Sisällysluettelo: 5-15 KAPU-istutuslaatikko Sisällysluettelo: KAPU-istutuslaatikot s. 2 KAPU Mellan 1500 x 1500 x 960 s. 3 KAPU Maxi 1500 x 2900 x 960 s. 4-5 KAPU Jumbo 1500 x 2900 x 960/720 s. 6-7 Maaritilät ja puiden

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 TYÖSELOSTUS KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Slogan Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi 1. Yleistä Työkohteiden määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. ErgoFloor-kumilaatat. sivu 1 / 5 VARASTOINTI

ASENNUSOHJE. ErgoFloor-kumilaatat. sivu 1 / 5 VARASTOINTI ASENNUSOHJE ErgoFloor-kumilaatat sivu 1 / 5 VARASTOINTI Kumilaatat tulee säilyttää kuivassa tilassa, jonka lämpötila on yli +10C. Jos kumilaattoja säilytetään alle +10C lämpötilassa, tulee ne siirtää asennettavaan

Lisätiedot

LÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMISEN AAKKOSET. Ahti Soikkeli 30.3.2012

LÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMISEN AAKKOSET. Ahti Soikkeli 30.3.2012 LÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMISEN AAKKOSET Ahti Soikkeli 30.3.2012 SUUNNITTELUVAIHE ON TÄRKEÄ Aluksi on selvitettävä, miten suurta lämpötehoa verkon tulee siirtää nyt ja onko laajennustarvetta näköpiirissä Jos

Lisätiedot

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ YLEISTÄ Alue rakentuu pientaloryhmien muodostamista ketjuista. Pientalot ja niihin liittyvät autotallit ja katokset sijoittuvat lähelle tontin kadunpuoleista reunaa muodostaen rajattua katutilaa. Yksityiset

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

Nokia Siuro Knuutila arkeologinen valvonta 2013

Nokia Siuro Knuutila arkeologinen valvonta 2013 1 Nokia Siuro Knuutila arkeologinen valvonta 2013 Timo Jussila Johanna Stenberg Kustantaja: Nokian kaupunki 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Kartat... 3 Lähtötiedot... 5 Valvonta... 5 Tulos... 6 Kuvia...

Lisätiedot

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24%

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% Alue Kustannuslaji kuvaus määrä yksikkö hinta/yks kokonaishin ta Kunnanvirasto Puiden/pensaiden hoitoleikkaus

Lisätiedot

Iloitse pihasta. HB-pihapäällystevalikoima tarjoaa. mielikuvituksellesi monimuotoisia ja. värikkäitä virikkeitä! Yhdistele muotoja,

Iloitse pihasta. HB-pihapäällystevalikoima tarjoaa. mielikuvituksellesi monimuotoisia ja. värikkäitä virikkeitä! Yhdistele muotoja, HB-Pihapäällysteet HB-pihapäällystevalikoima tarjoaa mielikuvituksellesi monimuotoisia ja värikkäitä virikkeitä! Yhdistele muotoja, Iloitse pihasta. värejä ja kuviointeja, löydä pihasi luonne ja tee tyylikäs

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot