YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 50 KM-5-tontti 1. Ehdotusvaihe 3-4/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta Hyväksyminen Kaupunginhallitus xx.xx.2015 xx Kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xx YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS

2 2 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee: Ylivieskan kaupungin 10. kaupunginosan (Pyörreperä) asemakaavatonta aluetta Tilojen , ja , osia ja koko tila Asemakaavamuutos koskee: osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu: Ylivieskan kaupungin 10. kaupunginosan (Pyörreperä) korttelin 50 tontti Kaava-alueen sijainti ja laajuus Alue, pinta-alaltaan noin 1,1057 ha, sijaitsee alle 1,5 kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta Savontien eteläpuolella ns. Savarin liikealueella. Alue rajautuu Hakatien liikenneympyrään, Hakatiehen ja Savarinväylään. Teknisten palveluiden lautakunnan päätös kaavoituksen vireille tulosta Kuva: Osoitekartalla esitettynä asemakaavoitettava alue, 1. vaihe aluerajaus vaikutusalueen rajaus

3 1.3 Kaavan tarkoitus 3 Kaupungin strategiassa on tavoitteena tarjota tontteja liikerakentamiseen. Ylivieskan kaupungin lähtökohtana on muun muassa, että kaupunki luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle sekä kehittää Savarin liikealueita voimassaolevien maakuntakaavan ja keskustan osayleiskaavan tavoitteiden pohjalta. Savarin liikealueen toiminnallisuuden parantamista tavoitellaan yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja olevia liikennejärjestelyjä hyödyntäen. Kaupunki on käynnistänyt teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä asemakaavoituksen Ylivieskan kaupungin Pyörreperän alueella, joka liittyy Savarin liikekortteleihin. Kaupan hankkeen ajoituksen vuoksi vireillä oleva asemakaavoitus etenee kahdessa vaiheessa: 1. Vaihe: Noin 1,1057 hehtaarin suuruiselle suunnittelualueelle kaavoituksella muodostetaan liikerakennusten korttelialuetta (KM-5) Hakatien ja Savarinväylän risteysalueeseen rakentuneen liikenneympyrän eteläpuolelle täydentämään kaupungin liiketonttitarjontaa Savarissa. Tontille osoitetaan sijoitettavaksi k-m 2 :n suuruinen liikerakennus, jossa toimijana on päivittäistavaraliike Lidl, joka on hankkinut suunnittelualueen omistukseensa. Kaavasuunnittelun pohjana käytetään liikerakennuksen käyttösuunnitelmaa. Hanke ei ole seudullisen kaupan kokoluokkaa, koska kerrosala on alle 3000 k-m 2. Kaavoitusta valmistellaan maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteiden pohjalta. Voimassa olevassa 1. vaiheen maakuntakaavassa (hyväksytty maakuntahallituksessa ) on sopimusalueella km- merkinnällä osoitettu varaus merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiselle, (enimmäismitoitus Savari Ylivieska k-m 2 ). Voimassa olevassa keskustan osayleiskaavassa (hyväksytty KV ) sopimusalue sijoittuu palvelujen, hallinnon ja kaupan alueelle, jolle saa sijoittaa tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa (P-1) ja keskustatoimintojen (C-3) vaihettumisalueelle. Kuva: Viistovalokuva suunnittelualueen sijainnista kaupunkirakenteessa

4 4 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomake 2. Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Ote ajantasa-asemakaavasta 4. Luontoselvitys 5. Keskustan osayleiskaava 2030 selostuksen kappale 4.4. Kaupalliset vaikutukset 1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava 2. Keskustan osayleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) 4. Rakennusjärjestys, Ylivieskan kaupunki 5. Ympäristöministeriön ohjekirja (asemakaavaselostus) 6. Savarin alueen hulevesitarkastelu , Pöyry Environment Oy/ Mikko Kajanus 7. Raportti Katajaojan mallintaminen paaluvälillä WSP Environmental Oy/ Elisa Puuronen, Jakob Kjellman 8. Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys Loppuraportti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Suunnittelualue Savarissa

5 SISÄLLYSLUETTELO 5 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA LAAJUUS KAAVAN TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Valmisteluvaiheen mielipiteet, muistutukset ja niiden huomioonottaminen Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET OVAT LIITTEENÄ OLEVASSA KAAVAKARTASSA ASEMAKAAVAN TOTEUTUS YHTEYSTIEDOT... 51

6 2 Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Teknisten palveluiden lautakunta Kaavoitus laitettiin vireille maankäyttöyksikön ja kaavatiimin aloitteesta noin 18 hehtaarin suuruiselle alueelle.. Kuvassa: Teklan päätöksellä vireillä olevan asemakaavoituksen aluerajaus Tekninen palvelukeskus / Kaavatiimi , työneuvottelu ELY-keskus Alue kaavoitetaan vaiheittain: 1. vaiheessa nähtäville asetettavassa luonnoksessa käsitellään vain Lidl Kiinteistöt Oy:n kanssa tehdyn kaavoitus- ja yhteistyösopimuksen sopimuksen mukaista noin 1,1057 hehtaarin suuruista aluetta. Alueen on Lidl Suomi Ky hankkinut omistukseensa kaupungilta ja yksityiseltä maanomistajalta. Tekla Lautakunnan päätöksellä vireillä oleva asemakaavaton alue kaavoitetaan vaiheittain. 1. vaihe: Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 1,0920 ha eli Lidl Suomi Ky:n omistukseensa hankkima alue, jolle on sijoitettavissa Lidl:n hankkeen mukainen liiketontti. Aluetta koskien on laadittu kaavoitus- ja yhteistyösopimusluonnos, joka käsiteltiin ja hyväksyttiin samassa kokouksessa. Osoitekartalla on esitettynä 1. vaiheessa asemakaavoitettavan alueen rajaus ja vaikutusalue 2. vaihe: Loppuosa lautakunnan päätöksellä vireillä olevasta kaava-alueesta on pinta-alaltaan noin 17 ha ja suunnittelualueella on 33 yksityistä maanomistajaa. Varsinainen kaavoitusprosessiin valmistautuminen aloitettiin kesäkuussa 2014 ja tämän alueen kaavoitus etenee luonnosvaiheeseen vuoden 2015 aikana.

7 7 Kaavoituksen alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin teknisten palveluiden lautakunnassa Teknisten palveluiden lautakunta oikeutti teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikön asettamaan kaavoituksen alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ja varaamaan osallisille tilaisuuden esittää mielipiteitä aineistosta MRL 62 :n perusteella MRA: n 30 :n mukaisesti. Asemakaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla Internetissä, lehtikuulutuksin Kalajokilaakso -lehdessä ( ) ja kirjein osallisille ( ). Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä , siitä jätti Museovirasto lausunnon, jossa ei ollut huomautettavaa. Osallisten palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei tullut nähtävillä ollessa. Kaavatiimi ja työneuvottelu kaupunki / Pohjois-Pohjanmaan liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus. Sovittiin kaavoituksen etenemisestä kahdessa vaiheessa. Teknisten palveluiden lautakunta ja 21 päättää hyväksyä kaavoitus- ja yhteistyösopimusluonnoksen sekä sen liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen, sekä päättää 1. vaiheen asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta. Valmisteluaineisto on nähtävillä teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä välisen ajan ja valmisteluaineisto esittely osallisille kaupungintalon valtuustosalissa. Kaavatiimi , valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet käsiteltiin. Kaavaluonnos muutetaan lausuntojen, mielipiteiden ja kaavatiimityöskentelyn pohjalta ja esitetään, että kaavan valmisteluaineisto asetetaan uudelleen nähtäville teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 30 päivän ajaksi. Työneuvottelu Ylivieskan kaupunki / kaavoitus sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueidenkäyttöyksikkö. Viranomaisilta pyydetään kaavaehdotuksesta lausunnot. Teknisten palveluiden lautakunta Asemakaavaehdotus julkisesti nähtäville Kaavatiimi xx.xx.2015, lausunnot, mahdolliset muistutukset ja niiden huomioiminen kaavoituksessa käsitellään. Kaupunginhallitus xx.xx.2015 xxx. Esitys valtuustolle asemakaavan hyväksymisestä. Kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xx. Asemakaavan hyväksyminen.

8 2.2 Asemakaava 8 Asemakaavalla muodostetaan alueelle liikerakennusten kortteli (KM-5), jolle saa sijoittaa alle 3000 k-m 2 :n vähittäiskaupan suuryksikön päivittäistavarakauppaa varten. Rakennusaluetta muodostuu kaava-alueelle pinta-alaltaan yhteensä noin 1, 1057 ha ja rakennusoikeus on yhteensä noin k-m 2. Hakatien katualuetta muodostetaan kaavoituksella 0,0137 hehtaaria. Kaava-alue tukeutuu liikenteellisesti kokoojaväylinä rakentuneisiin Savarinväylään ja Hakatiehen. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavoitettavaa aluetta koskien on kaupungin ja Lidl Kiinteistöt Oy:n kesken tehty kaavoitus- ja yhteistyösopimus. Kaavoitus- ja yhteistyösopimukseen perustuen Lidl Suomi Ky on hankkinut suunnittelualueen omistukseensa ja hakee kaavoitettavalle alueelle suunnittelutarve- ja rakennusluvat. Kaavasuunnittelun pohjana käytetään liikerakennuksen alustavaa käyttösuunnitelmaa. Kuva: Alustava käyttösuunnitelma Lidl Suomi Ky Lidl Suomi Ky toteuttaa kaava-alueelle noin k-m 2 :n suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön rakennusvalvonnan ohjaukseen perustuen. Kun kaavoitus on hyväksytty ja lainvoimainen, kaava-alueelle laaditaan sitova tonttijako ja tehdään asemakaavan mukainen tontin lohkomistoimitus. Asemakaavan toteutuksesta vastaa kaupunki kunnallistekniikan osalta. Hankkeen toteuttaja vastaa liikerakennuksen tontilla olevien hulevesirakenteiden toteuttamisesta.

9 9 3 Suunnittelun lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Fyysinen tila Asemakaavoitettava noin hehtaarin suuruinen alue liittyy pohjoisessa laajaan Savarin alueen asemakaavoitettuun liikekortteleiden alueeseen, jolle sijoittuu nykyisellään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä sekä tilaa vievää erikoiskauppaa ja muuta liiketilaa. Etelässä alue rajoittuu peltoalueeseen ja idässä kahteen omakotitalon rakennus- paikkaan. Suunnittelualue Kuva: Viistokuva suunnittelualueesta vuodelta 2013 Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö Kaavoitettavan alueen lähiympäristöön sijoittuu erilaisia palvelualojen yrityksiä ja kaupan toimijoita, jotka muodostavat Ylivieskan merkittävimmän työpaikkakeskittymän jatkossakin. Suunnittelualue Kuva: Yleiskaavan liite nro 3

10 10 Ydinkeskustaan on matkaa alle 1,5 kilometriä, josta kaava-alue on saavutettavissa pyörällä ja jalkaisin katurakenteisiin liittyvien toimivien kevyen liikenteen verkostojen kautta. Suunnittelualue Lähin Pyörreperälle vuonna 2012 kaavoitettu asuntoalue sijoittuu Hakatien länsipuolelle Katajaojan varteen. Etelässä Katajaojan toiselle puolelle sijoittuu vuonna 1989 kaavoitettu ja asemakaavan mukaisesti toteutunut asuntoalue ja suunnittelualueeseen kaavattomalle alueelle sijoittuu 10 omakotitalon ryhmä. Kuva: Omakotitaloryhmä

11 Luonnonympäristö Maisema ja luonnonympäristö Suunnittelualue on osittain avoin maisematila, joka on syksyyn 2014 ollut viljelijälle vuokrattuna ja sitä on hoidettu kesantoalueena. Suunnittelualueen itäreunassa on vuonna 1946 rakennettu omakotitalon pihapiiri rajautuen Savarinväylään. Luontoselvitys Kaavoituksen liiteasiakirjana on selvitys kasvillisuudesta ympäristösuunnittelija Katja Polojärvi ja linnustosta ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho. Selvityksessä on kasvillisuudesta todettu: Kasvillisuuskartoituksen perusteella alueella ole erityisiä kasvillisuuskohteita eikä luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja luonnon monimuotoisuuden säilymiselle tärkeitä luontotyyppejä. Alueelta ei löytynyt rauhoitettuja, tiukkaa suojelua edellyttäviä tai uhanalaisia kasvilajeja. Myöskään alueellisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja ei havaittu. Selvityksessä on todettu linnustoa koskien: Alue on niin pienialainen ja osin kapeakin, että juuri tällä alueella pesivää lajistoa on vaikea määritellä. Kun kartoituksessa ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajejakaan, ei kaavoitettavalla alueella kartoituksen perusteella ole ihmeempää merkitystä linnuston kannalta.

12 Vesistöt ja vesitalous 12 ARK N m Kaavoitettavan alueen eteläpuolella virtaa Katajaoja, johon kaava-alueen läpi on johdettu Ollilanojan avo-ojana Savarin alueen liikekeskittymän hulevesiä. ARK N m. Kuva: Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Savarin kaavattomalle alueelle, liite Pohjois- Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ennakkolausunnossaan (POPELY/3/07.02/2014) todennut: Karttaliitteessä on esitetty alueelle annetut alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet kosteudelle alttiille rakenteille. Välille jäävät alueet voidaan interpoloida korkeuksien välisen erotuksen ja etäisyyden avulla. Tulvakorkeudet on määritetty arvioitujen HW1/100 korkeuksien perusteella, joihin on lisätty harkinnanvarainen lisäkorkeus n. 0,6-0,7 m. Korkeudet on esitetty korkeusjärjestelmässä N Savarin alueella on vettä läpäisemättömien pintojen määrä merkittävä ja Savarissa on kiinnitetty huomiota hulevesien johtamisjärjestelyihin ja Katajaojan kapasiteettiin. Savarin aluetta koskien on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma vuonna 2009 (Pöyry) ja Kajajaojan mallintaminen vuonna 2010 (WSP). Suunnitelmat liittyivät liikekeskittymän asemakaavoitusvaiheeseen. Kuva: Selvitysaluerajaus Savarin alueen hulevesitarkastelu ( Pöyry)

13 13 Ympäristöviranomaiset ovat edellyttäneet hulevesien huomioimisen Savarin kaavoituksessa ja kaava-ratkaisussa tulee varautua hulevesien viivyttämiseen. Hulevesien viivyttäminen tontilla selvityksiin perustuen vähentää ympäristöhäiriön mahdollisuutta noin 150 metrin päässä kaava-alueesta virtaavan Katajaojan kerran sadassa vuodessa olevaan tulvariskiin. Kuva: Ote yleiskartasta vuona 2009 laaditusta Savarin alueen hulevesitarkastelusta. Maa- ja metsätalous Kaava-alueella on maatalousaluetta. Peltoalueet ovat olleet vuokrattuna ja kesantopeltona syksyyn 2014 saakka. Kuva: Näkymä suunnittelualueelle Savarinväylältä

14 3.1.3 Rakennettu ympäristö 14 Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on luonnollista liikerakentamisen laajennusaluetta sijoittuen rakentuneen Pyörreperän kaupunginosan Savarin kaupalliseen liikekeskittymään ja keskustasta liikealueille johtaviin Savarinväylään ja Hakatiehen rajoittuen liikenteelliseen solmukohtaan. Savari Pohjoinen mm. autokauppaa Savarin liikekeskittymä keskustatoimintojen alueella C-3 Pyörreperän asuntoalue, kaavoitettu 2012 Savari Etelä kaupan suuryksiköt ja muut kaupan tilat Suunnittelualue Pyörreperän asuntoalue, kaavoitettu 1989 Kuva: KTJ ilmakuva, johon suunnittelualue on likimäärin rajattuna Keskustasta johtava Savarinväylä

15 Kaupunkikuva ja suunnittelualueen rakennuskanta Suunnittelualueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi luokiteltavia kohteita. 15 Kuva: Suunnittelualueelle sijoittuva ainoa omakotitalo talousrakennuksineen kiinteistöllä , rakennettu vuonna 1946, Osoite: Savarinväylä 15 Suunnittelualueeseen rajoittuva rakennuskanta 1) liikekiinteistöt Vieskan Konetarvike Oy / KL tontti, rakennettu vuonna 2013 / Työkalu- ja varaosaliike Stemma / KL- 3 tontti, rakennettu vuonna 1997 / Huonekalukauppa Keskisipilät Oy / KL- tontti, rakennettu vuonna 2009 / Autokorjaamo ja autokatsastus Iisalmen Autosompa Oy / KL-3 tontti, rakennettu vuonna 1990 / Autoliike 5 Unto Haanpää Ky / KL- tontti, rakennettu vuonna 1988 / Autoliike

16 16 Asuinpientalot, jotka rajoittuvat suunnittelualueeseen Kiinteistö Torpparintie 11 Omakotitalo rakennettu v Kiinteistö Torpparintie 3 Omakotitalo rakennettu v Suunnittelualue

17 17 Suunnittelualue sijoittuu yleiskaavassa osoitetun keskustatoimintojen (C-3) ja tilaa sekä tilaa vievän erikoiskaupan (P-1) vaihettumisalueelle. Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu 1. vaihemaakuntakaavan tarkoittamat seudulliset vähittäiskaupan ja erikoiskaupan suuryksiköt. Vaihemaakuntakaavan mukaan seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on Ylivieskassa päivittäistavarakaupassa 3000 k-m 2 ja muussa vähittäiskaupassa 5000 k-m 2. Terra varaus Kuva: Suunnittelualueen sijoittuminen Lähiympäristöön on asemakaavoitettuna KM- ja KL- liiketontteja, joiden asemakaavoituksella osoitetut rakennusoikeudet eivät läheskään ole täysimääräisinä toteutuneet. Lähiympäristön kaupan yksiköt jakaantuvat asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden perustella seuraavasti: Seudullisia vähittäiskaupan ( > 3000 k-m 2 ) suuryksiköitä ovat: J. Kärkkäinen Oy Kauppakeskus, Prisma ja City-Market Kauppakeskus. Seudullisia erikoiskaupan ( > 5000 k-m 2 ) suuryksiköitä ovat: K-rauta Kauppakeskus, Savarikeskus 2 Kauppakeskus, S-Ryhmä varaus Terra- konsepti, Wetter ja Haanpään Auto Muita paikallisia kaupan yksiköitä, jotka yli 2000 k-m 2, mutta alle 3000 k-m 2 : Sportia, Justus Myymälä, Euromaster rengasliike/huoltamotilat, Vieskan Konetarvike Oy.

18 18 Liikenne Kaavoitettava alue on saavutettavissa Savontieltä asemakaavan mukaan rakentuneen Hakatien kokoojakadun kautta. Kuva:Hakatie liittyy Savontiehen Keskustan suunnasta suunnittelualue on saavutettavissa Ratakadun alituksen kautta kaavoitettavan alueen vieritse johtavaa Savarinväylää Kuva: Alitus kuvattuna Savarista Keskustan suuntaan Suunnittelualuetta sivuaa Savarinväylä, joka on toteutettu vuosina Liikenteen sujuvoittamiseksi ja liikenteen välityskykyä parantamaan Hakatien ja Savarinväylän risteykseen on toteutettu liikenneympyrä. Kuva: Viistovalokuvassa Savarinväylä

19 19 Liikenne-ennuste ) Savontieltä Hakatielle on ennusteessa merkitty noin 3000 ajon/ vrk ja Savarin suunnasta Savontielle on Hakalahden kadulle merkitty 2400 ajon/vrk 2) Savarinväylän ja Hakatien risteys välillä Radan alitus Hakatien liikenneympyrä 2600 ajon/ vrk ja Savarin väylä- Torpparintien liittymä noin 2900 ajon vrk. Liikennelaskennan ( ) mukaan liikennemäärä välillä Radan alitus - Hakatien liittymä on noin 2000 ajon/ vrk. Ydinkeskustasta johtaa kaavoitettavalle alueelle olevan tie- ja katuverkoston kevyen liikenteen väylät ja kaava-alueen kevyen liikenteen verkostot liittyvät ydinkeskustan kevyen liikenteen verkostoon.

20 20 Tekninen huolto Savarin asemakaava-alueella on kunnallistekniikka rakennettu. Suunnittelualueelle sijoittuu nykyisellään Savarin liikealueen hulevesiä Katajaojaan johtava avo-oja Kuva: Kaavoitettavan alueen ja lähiympäristön tekninen huolto (nykytilanne) Työpaikat, elinkeinotoiminta Asemakaavaton suunnittelualue liittyy kiinteästi laajaan kaupan alan työpaikkaalueeseen. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Yleiskaavoituksen yhteydessä on tehty arkeologinen selvitys. Alue ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokasta. Muinaismuistoja ei sijoitu kaavoitettavalle alueelle. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Melu Kaavoitettava alue rajautuu asemakaava-alueen sisäisen liikenteen kokoojakatuihin Hakatiehen ja Savarinväylään. Kohdealue sijoittuu noin 130 metrin etäisyydelle Savontien liikennealueesta. Savontiellä liikennöi noin ajon/ vrk. Kaava-alueelle ei sijoitu asumista. Alue ei ole Savontien melualuetta.

21 Tärinä Alueella ja sen lähiympäristössä ei ole toimintaa, mikä aiheuttaa tärinää. 21 Pilaantuneet maa-alueet Alueella ei ole todettu pilaantuneita maa-alueita Maanomistus Asemakaavoitettavan alueen Lidl Kiinteistöt Oy hankkii omistukseensa keväällä 2015, (Kaavoitus- ja yhteistyösopimus sekä 2 kauppakirjaa) Kuva: Maanomistustilanne KIINTEISTÖLUETTELO Määräala Ylivieskan kaupungin Ylivieskan kylässä sijaitsevasta Puoliväli -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus ), pinta-alaltaan noin m 2 Määräala Ylivieskan kaupungin Ylivieskan kylässä sijaitsevasta Takusta -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus ), pinta-alaltaan noin m 2 Määräala Ylivieskan kaupungin Ylivieskan kylässä sijaitsevasta Aaltola -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus ), pinta-alaltaan noin 110 m 2 Ylivieskan kaupungin Ylivieskan kylässä sijaitseva Kultala-niminen tila (kiinteistötunnus ) rakennuksineen, liittymineen ja oikeuksineen, jonka pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan noin m 2

22 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joita on täydennetty Tämän kaavatyön osalta on huomioitava erityisesti toimivaan aluerakenteeseen ja eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä kohteita. Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osa Ylivieskan taajamatoimintojen aluetta (A). Kuva: Ote nykyisestä voimassaolevasta maakuntakaavasta Ylivieska on Oulun eteläisen aluekeskuksen ydinaluetta ja kuuluu alueen kaupunkiverkostoon. Maakuntakaavan uudistaminen on tullut vireille Maakuntakaavan 1. vaiheluonnos on ollut nähtävillä ja se on hyväksytty maakuntavaltuustossa Vaihekaavassa käsitellään MRL 71 e :n mukaisesti seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan sijoitusta ja kokoa. Maakuntakaavan 1. vaihekaavan kartassa suunnittelualueella: km- merkinnällä osoitettu varaus merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiselle keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle, (enimmäismitoitus Savari Ylivieska k-m 2 ). kma-merkinnällä on osoitettu tilaa vievä kauppa (enimmäismitoitus Savari Ylivieska k-m 2 ).

23 Maakuntakaavan 1. vaihekaavassa on esitetty suunnittelualuetta koskettaa merkintä: 23 km VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ Merkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiskohteet keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella. Suunnittelumääräykset: Kohdemerkinnällä osoitettujen alueiden sijainti ja laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Alueelle voidaan osoittaa yksi tai useampi merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä. Kaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoitus tulee sitoa muun yhdyskuntarakenteen ja toimivien liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Alueille voidaan sijoittaa sellaista uutta vähittäiskauppaa, joka tukee ja vahvistaa palvelurakennetta keskustatoimintojen alueet huomioon ottaen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueiden saavutettavuuteen joukko- ja kevyellä liikenteellä on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suuryksiköiden enimmäismitoitus kerrosalaneliömetreinä (k-m 2 ): - Savari Ylivieska: VÄHITTÄISKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE kma Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella mahdollista sijoittaa tilaa vievän kaupan ja muun keskusta-alueille soveltumattoman kaupan suuryksiköitä Suunnittelumääräykset: Alueelle voidaan osoittaa yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa merkitykseltään seudullisia erikoiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä myös keskustatoimintojen alueiden ja kaupan suuryksikköalueiden ulkopuolelle. Alueelle voidaan sijoittaa sellaista paljon tilaa vaativan tavaran tai muuta erikoiskauppaa, joka ei kaupan laatu huomioon ottaen sovellu keskustatoimintojen alueille. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on selvitettävä riittävässä laajuudessa, ettei hanke yksin tai yhdessä muiden kehittämisvyöhykkeen hankkeiden kanssa heikennä palveluiden saatavuutta alueellisesti tai väestöryhmittäin eikä heikennä erikoiskaupan toimintamahdollisuuksia keskusta-alueilla. Kaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoitus tulee sitoa muun yhdyskuntarakenteen ja toimivien liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Suuryksiköiden enimmäismitoitus kerrosalaneliömetreinä (k-m 2 ): - Savari, Ylivieska: Koko maakuntakaavan aluetta koskevia alueidenkäytön periaatteita ja yleismääräyksiä: MERKITYKSELTÄÄN SEUDULLISET VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖT Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Vähittäiskaupan suuryksiköt on sijoitettava tukemaan yhdyskuntarakennetta. Suuryksiköiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon tasapainoisen palveluverkon kehittäminen, olemassa olevien keskustatoimintojen alueiden kaupalliset palvelut ja niiden toiminta- ja

24 24 kehitysedellytykset, yhdyskuntarakenteen muu kehitys sekä palveluiden hyvä saavutettavuus eri väestöryhmille. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alueella merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on päivittäistavarakaupassa k-m² ja muussa vähittäiskaupassa k-m², lukuun ottamatta - maakuntakaavassa osoitettua Oulun seudun yhtenäistä taajamatoimintojen aluetta, jossa alaraja on päivittäistavarakaupassa k-m² ja muussa vähittäiskaupassa k-m² sekä - Kuusamon, Raahen ja Ylivieskan taajamatoimintojen alueita, joissa alaraja on päivittäistavarakaupassa k-m² ja muussa vähittäiskaupassa k-m². Edellä mainittuja kokoja pienempiä vähittäiskaupan suuryksikköjä on mahdollista toteuttaa maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle kunnan kaavoitukseen ja vaikutusten arviointiin perustuen. Yleiskaava Asemakaavoitettavaa aluetta koskevat yleiskaavat: Keskustan osayleiskaava 2030 on hyväksytty KV Suunnittelualue Suunnittelualue sijoittuu yleiskaavassa C-3 ja P-1 aluevarausten vaihettumisvyöhykkeelle.

25 25 Asemakaava Alue on asemakaavoittamatonta. Pyörreperän Savarin alueelle on laadittu ensimmäinen liikerakentamisen mahdollistava asemakaava jo vuonna 1987, mutta pääosin asemakaavat viereisille alueille on laadittu luvulla, joissa on varattu liikerakennusten KM- ja KL- korttelialueina. Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta, asemakaavoitettu Pyörreperän Savarin alue sijoittuu kaavoitettavan alueen länsi-, pohjois- ja itäpuolille. Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty ja on voimassa lähtien. Kiinteistörekisteri ja tonttijako Asemakaavoitus muuttaa alueen kaupungin ylläpitämäksi kiinteistörekisterissä olevaksi alueeksi. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua, erillinen tonttijako (MRL 79 ). Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikkö ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. Rakennuskiellot Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoa. Suojelupäätökset Kaava-alueella ei ole suojelussa olevia kohteita.

26 26 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaupunki huolehtii alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja MRL 41 1 momentin mukaisesti maakuntakaava ja yleiskaava ovat ohjeena laadittaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Suunnittelualue sijoittuu Pyörreperän (19) kaupunginosan Savarin alueelle. Alueen vetovoimaisuus liike- ja palvelurakentamisen alueena on tasaisesti kasvanut luvulla. Lidl Suomi Ky:n päivittäistavaraliike on nykyisellään sijoittuneena Kärkkäisen kauppakeskukseen, jossa se on noin 1500 k-m 2 :n vuokratiloissa, josta myyntialaa on noin 1000 k-m 2. Lidl haluaa investoida Ylivieskan Savarin alueelle, kehittää omaa palvelutarjontaa ja toteuttaa suunnittelualueelle noin k-m 2 :n suuruisen liikerakennuksen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaava on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnassa ja samalla oikeutettiin asettamaan alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville. Nähtävillä olleessa OAS:n rajauksessa oli mukana myös yksityisten maanomistajien (33) alueet. Osallisille pidettiin tavoitekeskustelu Valmisteluvaiheessa kaavoitettava alue rajattiin siten, että 1. vaiheessa nähtäville asetettavassa luonnoksessa käsitellään vain Lidl Kiinteistöt Oy:n kanssa tehdyn kaavoitus- ja yhteistyösopimuksen sopimuksen mukaista aluetta. Alueen Lidl Kiinteistöt Oy on hankkinut omistukseensa kaupungilta ja yksityiseltä maanomistajalta. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, vireille tulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely, viranomaisyhteistyö on esitetty liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta on tiedotettu lehdessä Kaavoituksen valmisteluaineistona alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut MRA 30 :n mukaisesti nähtävänä Kaavatiimi käsitteli kaavoituksen vaiheistusta ja kaavahanketta koskien pidettiin työneuvottelu Ylivieskan kaupunki / Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa, jossa mm. todettiin, että liikerakennusta koskeva asemakaava etenee 1. vaiheessa, mikä todetaan myös täydennettyyn valmisteluvaiheen OAS:n. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia ehdotuksen julkisesti nähtäville asettamiseen saakka.

27 27 Kaavan valmisteluaineistona luonnos ja täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville teknisen palveluiden lautakunnan päätöksellä. Kaavaluonnos on nähtävillä Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään kirjeellä suunnittelualueen maanomistajille sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukselle sekä muille viranomaisille ja lausunnonantajille. Kaavatiimi , valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet käsiteltiin. Kaavaluonnos muutetaan lausuntojen, mielipiteiden ja kaavatiimityöskentelyn pohjalta ja esitetään, että kaavan valmisteluaineisto asetetaan uudelleen nähtäville teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 30 päivän ajaksi. Työneuvottelu Ylivieskan kaupunki / kaavoitus sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueidenkäyttöyksikkö. Viranomaisilta pyydetään kaavaehdotuksesta lausunnot. Teknisten palveluiden lautakunta hyväksyy kokouksessaan kaavaehdotuksen asetettavaksi virallisesti nähtäville. Kaavaehdotus on MRL:n 65 :n tarkoituksessa ja MRA 27 :n säädetyllä tavalla virallisesti nähtävillä Teknisen palvelukeskuksen kaavatiimi käsittelee xx.xx.2015 ehdotuksesta esitetyt lausunnot, muistutukset ja niihin laaditut kaavoittajan vastineet. Kaupunginhallitus käsittelee kaavaa kokouksessaan xx.xx.2015 xx päättää esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan xx.xx.2015 xx. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet 1) Savaria kehitetään edelleen paikallisen ja seudullisen kaupan keskuksena. 2) Kaavoitus- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti Savarin alueelle muodostetaan liikerakennusten korttelialue, joka mahdollistaa noin k-m 2 :n päivittäistavaraliikkeen rakentamisen. Tavoitteena on tukea Lidl Suomi Oy:n laajenemistarvetta, kun se on nykyisellään vuokralla noin 1500 k-m 2 :n (myyntipinta-ala 1000 k-m 2 ) tiloissa Savarin alueella sijaitsevassa Kärkkäisen kauppakeskuksessa. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaava ja keskustan osayleiskaava ohjaavat kaupan sijoittumista Ylivieskassa. Maakuntakaavan 1. vaihekaavassa käsitellään MRL 71 e :n mukaisesti seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan sijoitusta ja kokoa. 1. vaihekaavan kartassa suunnittelualueella on osoitettu:

28 28 o km- merkinnällä varaus merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiselle keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle, (enimmäismitoitus Savari Ylivieska k-m 2 ). o kma-merkinnällä varaus tilaa vievälle erikoiskaupalle (enimmäismitoitus Savari Ylivieska k-m 2 ). Suunnittelumääräyksiin on todettuna myös: o Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alueella merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on päivittäistavarakaupassa k-m² o Edellä mainittuja kokoja pienempiä vähittäiskaupan suuryksikköjä on mahdollista toteuttaa maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle kunnan kaavoitukseen ja vaikutusten arviointiin perustuen. Yleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu C-3 ja P-1 aluevarausten vaihettumisvyöhykkeelle. C-3 merkinnällä alue varataan keskustatoiminnoille kuten kaupalle ja alueelle saa sijoittaa MRL 114 :n mukaan vähittäiskaupan suuryksikön. P-1 osoitettu varaus ensisijaisesti tilaa vaativalle erikoiskaupalle. Kaavamääräyksessä on todettu, että alue tulee liikenteellisesti, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti yhdistää luoteispuoleisiin yleiskaavan mukaisiin C-2 ja C-3 alueisiin. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelualue rajautuu Savontien rinnakkaisväylään, joka on Savarinväylä sekä Hakatien ja Savarinväylän liikenneympyrään, jotka on toteutettu vuosien aikana johtamaan kaupungin sisäistä liikennettä suoraan keskustasta Savarin alueelle. Alue on siten liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhdistetty keskustatoimintojen alueisiin, joten suunnittelualue liittyy Savarin liikekeskittymän maankäytön kokonaisuuteen. Tässä asemakaavassa esitetään tilaa päivittäistavarakaupalle k-m 2 eli kyseessä ei ole seudullinen yksikkö. Liiketilan toteuttaa kaupallinen toimija Lidl Suomi Ky, joka nykyisellään on sijoittuneena Kärkkäisen kauppakeskuksen vuokratiloissa jotka ovat kooltaan 1500 k-m 2 (myyntipinta-alaa noin 1000 km 2 ). Alle maakuntakaavassa määritetyn seudullisen kokoluokan suuruinen < 3000 k-m 2, kooltaan kuitenkin MRL:n 114 :n tarkoittama vähittäiskaupan suuryksikkö > 2000 k-m 2 päivittäistavaraliike täydentää alueen toteutunutta kaupunkiympäristöä ja liittyy keskustatoimintojen alueeseen. Savarin kaupan alueella ei ole kaupan yksiköiden sijoittumisessa osoitettavissa tarkkarajaista jakautumista, vaan seudulliset ja ei seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt sekä tilaa vievän erikoistavarakaupan yksiköt ovat rakentuneet alueelle 2000 luvulta aina 2014 saakka sekoittuneesti.

29 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Lidl Kiinteistöt Oy toimitti kaupungille tontin käyttösuunnitelman, johon perustuen Lidl Kiinteistöt Oy/ Kaupunki on käynyt läpi viisi mahdollista vaihtoehtoa liikerakennuksen sijoituspaikasta Ylivieskaan. Neuvottelujen jälkeen päädyttiin liikerakennus sijoittamaan vaihtoehdossa nro 5 esitetylle alueelle Savariin Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolelle. Vaihtoehdoissa 1-3 esitettiin Lidl:n liikerakennus sijoitettavaksi Keskustan (1.) kaupunginosaan ja sijoituspaikkoja koskee ydinkeskustan kaavarunkotarkastelu Ote Keskustan kaavarunko on hyväksytty Vaihtoehto 1: Asemakaava on hyväksytty 1987 ja paikka on osa kaavarunkotarkastelussa osoitetusta Ylä- Rundin kehittämisalueesta. Alueen maanomistus ei ole yhtenäinen ja kaupungin omistamat maa-alueet vanhan keskustan - Ylä-Rundin alueella liittyvät lähinnä katu-, tori- ja paikoitusalueisiin. Rakennus on sijoitettu rajautumaan Rautatiekatuun ja paikoitusalueelle on osoitettu liittymä Juurikoskenkadulta. Kaavarunkotarkastelussa kyseiselle alueelle on esitetty Juurikoskenkatu toteutettavaksi kävelypainotteisena ja yksisuuntaisena sekä eteläiseltä osaltaan kokonaan autottomana kävelykatuna Ylä-Rundin alueella, johon tässä vaihtoehdossa liikepaikka on esitetty, suositellaan autopaikoituksen sijoittamista kehitettävien kiinteistöjen kattokansille ja Ylä- Rundin alueen toteuttamista esitetään kehitettäväksi vanhan eurooppalaisen kaupunkiytimen mielikuvin tiiviiksi ja moni-ilmeiseksi kaupunkitilaksi Lidl:n liikekonsepti, kooltaan noin 2450 k-m 2, katutilaa rajaavine umpiseinineen, huoltotoimintoineen ja paikoitustarpeineen ei sovellu keskustaympäristöön eikä tukeudu ydinkeskustaan laadittuun kaavarunkoon.

30 Vaihtoehto 1 Keskusta kortteli 5, Rautatiekatu 30 Ote ajantasa-asemakaavasta Asemakaava on hyväksytty Vaihtoehto 2: Asemakaava on hyväksytty 1974 ja se sijoittuu Keskustan kaavarunkotarkastelussa ns. Ala- Rundin kehittämisalueelle ja liikerakennus sijoittuu nykyisen torin eteläpuolelle. Sijoituspaikan omistaa pääosin kaupunki, alueen länsipuolella on maanomistajana rakennusliike. Kaavarunkotarkastelussa kyseiselle alueelle on esitetty osittain asumista ja alueesta on osa kauppakeskus korttelia, jossa uuden kauppakeskuksen galleria on sisäkatumaista kauppakatua, jonka varrelle sijoittuu useita pieniä liiketiloja Ala-Rundin Kartanotie- Mattilantie rauhoitetaan pihakaduksi. Halpahallin julkisivun eteen toteutetaan kävelykatumainen katettu pylväskäytävä, joka yhdistää Ylä- ja Ala- Rundin kaupalliset keskukset. Yhdyskäytävänpituus on 150 m. Lidl:n sijoittuminen torin eteläreunalle rajaisi torialuetta, mutta maanomistustilanne ja Lidl:n liikekonsepti, kooltaan noin k-m 2, huoltotoimintoineen ja paikoitustarpeineen ei sovellu keskustaympäristöön eikä tukeudu ydinkeskustaan laadittuun kaavarunkoon. Vaihtoehto 2 Keskusta kortteli 24, Torikatu Ote ajantasa-asemakaavasta Asemakaava on hyväksytty

31 31 Vaihtoehto 3: Asemakaava on hyväksytty 1982 ja se sijoittuu asemakaavan mukaiselle huoltoasemarakennusten tontille (LH), jolla toimii nykyisellään autoliike ja alue on yksityisen maanomistajan omistuksessa eikä toiminta ole loppumassa eikä myöskään siirtymässä muualle. Vaihtoehto 3 Keskusta kortteli 56, Katajaojantie Ote ajantasa-asemakaavasta Asemakaava on hyväksytty Lidl:n liikekonsepti, kooltaan noin k-m 2, paikoitus-tarpeineen ei sovellu Savontien ja Katajaojan tien risteykseen. Alueen saavutettavuus tukeutuu pääosin Savontiehen (valtatie 27) mikä ei palvele kaupungin ja liikenneviraston tavoitetta ohjata kaupungin sisäistä liikennettä pois valtatieltä. Vaihtoehdoissa 4-5 esitettiin Lidl:n liikerakennus sijoitettavaksi Pyörreperän (10.) kaupunginosa Savarin alueelle osayleiskaavan mukaisesti keskustatoimintojen (C-3) ja palvelutoimintojen(p-1) alueille. Vaihtoehto 4: Asemakaava on hyväksytty 1987 ja se sijoittuu asemakaavan mukaiselle liikerakennusten korttelialueelle (KL). Kaupunki on myynyt kyseisen alueen puoliksi viereisten toimijoiden liikerakentamisen laajennusalueeksi. Vaihtoehto 4 Pyörreperä, kortteli 20, Savarinväylä Ote ajantasa-asemakaavasta Asemakaava on hyväksytty

32 32 Vaihtoehto 5: Alueella ei ole asemakaavaa, mutta alue on osa teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä vireille lähteneestä asemakaavoittavasta alueesta. Kaupunki omistaa suunnittelualueen pääosin ja Lidl on neuvotellut viereisen yksityisen maanomistajan alueen liittämisestä suunnittelualueeseen. Vaihtoehto 5 Pyörreperä, Kaavaton alue Savarinväylä Hakatien ja Savarinväylän risteys Ote ajantasa-asemakaavasta, johon on n rajattu asemakaavaton suunnittelualue Vaihtoehto 5 on valittu kaupan yksikön sijoituspaikaksi, jolle on laadittu tonttia koskien uusi alustava käyttösuunnitelma kaavoituksen valmistelua varten. Kaavaehdotus Lidl:n liikekonsepti, kooltaan noin 2450 k-m 2, osittaisine umpiseinineen, huoltotoimintoineen ja paikoitustarpeineen soveltuu Savarin olevaan ja toteutuneeseen kaupan ympäristöön. Yleiskaavassa C-3

33 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville Kuva: Ote valmisteluvaiheen luonnoksesta Valmisteluvaiheen mielipiteet, muistutukset ja niiden huomioonottaminen Kaavan valmisteluaineisto asetettiin nähtäville Kaavasta pyydettiin kannanotot osallisilta eli alueen maanomistajilta ja asukkailta ja paikallisilta viranomaisilta sekä muilta asiantuntijaviranomaisilta. Valmisteluaineiston nähtävillä ollessa pidettiin kaupungintalolla kaavaesittely Esittelytilaisuudesta on laadittu muistio. Kaavatiimi käsitteli valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet. Valmisteluaineistosta esitettiin seuraavat lausunnot: 1. Elisa Oyj Tuotanto, Erkki Harvala, Elisalla ei ole huomauttamista alueen asemakaavaehdotuksesta. Mahdollisista Elisan kaapeleiden siirtokustannuksista vastaa siirron tarvitsija. 2. Pohjois-Pohjanmaan museo rakennustutkija Juhani Turpeinen, Asemakaavaluonnoksen suunnittelualueena ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole suunnitelmaan huomautettavaa. 3. Oulun poliisilaitos, Ylivieskan poliisiasema ylkomisario Simo Alanko Oulun poliisilaitos Ylivieskan yksikön puolesta kiitän mahdollisuudesta lausua asian johdosta. Poliisin puolesta kannanottonani totean esitettyyn aineistoon perehdyttyäni, että Oulun poliisilaitoksella (Ylivieskan yksikkö) ei ole asiassa mitään erityistä lisättävää. Muutosluonnoksen

34 34 mukaan uudisrakentamisen myötä liikenne alueella lisääntyy jonkin verran. Tämän suhteen kannattaa miettiä ehkä liikennevalojen käytäntöä liittyen ruuhka-aikaa, jolloin vt. 27:lla aika ajoin muodostuu ruuhkia. Onko sille asialle jotakin tehtävissä, jotta liikenne sujuu valtatiellä jouhevasti? Kevyen liikenteen turvallisuuteen on panostettu suunnitelmissa, mikä on hyvä asia liikenneturvallisuuden kehittämisen suhteen Kaavoittaja: Elisa Oyj:n, Pohjois-Pohjanmaan Museon ja Oulun poliisilaitoksen Ylivieskan poliisiaseman lausunnot eivät anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. 4. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue / Alueidenkäyttöyksikkö Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostetaan Pyörreperän alueelle korttelialue, jolle voidaan sijoittaa vähittäiskaupansuurmyymälä. Vähittäiskaupan laatua ei ole määritelty kaavamerkinnän selityksessä. Maakuntakaavassa alue sijaitsee taajamatoimintojen alueella A. Merkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Maakuntakaavan 1. vaihekaavassa kaava-alue sijoittuu sekä km että kma -alueille, joille voidaan sijoittaa seudullisesti merkittävää vähittäiskauppaa ja/tai tilaa vievää erikoiskauppaa. Korttelialueelle sallittava rakennusoikeus ja suunniteltu myymälän koko eivät ylitä 1.vaihekaavassa määriteltyä seudullisesti merkittävän päivittäistavaran tai muun vähittäiskaupan suurmyymälän vähimmäiskerrosalaa. 1.vaihekaavan suunnittelumääräyksen mukaan seudullista kokoa pienempiä vähittäiskaupan suuryksikköjä on mahdollista toteuttaa vaihekaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle kunnan kaavoitukseen ja vaikutusten arviointiin perustuen. Ylivieskan keskustan oikeusvaikutteinen yleiskaava 2030 on hyväksytty Kaava-alue sijaitsee yleiskaavassa osittain keskustatoimintojen alueella C-3 ja osittain palvelujen, hallinnon ja kaupan alueella P-1. C-3 alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kaavamerkinnän suunnitteluohjeessa C-3 alueelle suositellaan sijoitettavaksi tilaa vaativaa erikoiskauppaa, joka yksikkökoon vuoksi ei sovellu muille keskustatoimintojen alueille. P-1 alue varataan erityisesti tilaa vaativan erikoiskaupan tarpeisiin. P-1 kaavamerkinnän suunnittelusuosituksissa painotetaan muun muassa viihtyisiä kaupunkitiloja ja kävely-ympäristöjen turvallisuutta. Kaavan vaikutusten arviossa on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia päivittäistavarakauppaan Ylivieskassa. Kaavahankkeessa on kysymys Savarin alueella olemassa olevan päivittäistavarakaupan laajentamisesta ja siirtymisestä uusiin tiloihin. Vaikutusten arviointi perustuu oletukseen, jonka mukaan kyseisen päivittäistavarakaupan nykyisin kuitenkaan ilmeisesti ole varmuutta. Vaikutusten arviointia tuleekin tarkistaa siten, että kaavahankkeessa lisääntyvä myymäläpinta-ala huomioidaan kokonaisuudessaan Savarin alueella lisääntyvänä päivittäistavarakaupan tilana. Lisäksi vaikutusten arvioinnissa tulee verrata asemakaavassa osoitettuja toimintoja keskustan yleiskaavaan ja ottaa huomioon sekä keskustan yleiskaavan C-3 merkintään liittyvä suositus nimenomaan tilaa vaativan erikoiskaupan sijoittamisesta alueelle että P-1 merkinnän selityksen mukainen varaus tilaa vaativalle erikoiskaupalle. Asemakaavan aiheuttama lisäys/muutos keskustan yleiskaavan kaupallisen tarkasteluun tulee arvioida. Kaavaselostuksessa on esitetty vähittäiskaupan suuryksikölle vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja Ylivieskan keskustasta. Vaihtoehtoisten alueiden kaavoitustilanne tulee selostaa ja alueiden sopivuutta tulee arvioida. Arviointien pohjalta tulee perustella, miksi keskustaan sijoittuvien vaihtoehtojen sijasta on päädytty tämän Pyörreperän alueen valintaan, vaikka yleiskaavassa sitä ei ensisijaisesti ole osoitettu päivittäistavarakaupan alueeksi. Hakatielle osoitettu kaavamerkintä (nuoli) ajoneuvoliikenteen likimääräisestä sijainnista on kaavan ulkopuolella ja Hakatien tonttiliittymiä koskemaan on annettu kaavamääräys. Jos kaavamerkintä ja kaavamääräys halutaan mukaan hyväksyttävään kaavaan, tulee kaavaalueeseen sisällyttää nuolimerkinnällä ja kaavamääräyksellä ohjattavaksi tarkoitettu osa kadusta.

35 35 Johtuen lyhyestä ja talvilomaviikoille sijoittuvasta lausuntoajasta, ELY- keskuksen luonnonsuojeluyksikön ja vesistöyksikön sekä liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen kommenttia ei ole voitu liittää tähän lausuntoon. ELY-keskus ehdottaa työneuvottelun järjestämistä ennen kaavaehdotuksen nähtäville panoa. Kaavoittaja toteaa lausuntoon vastineenaan seuraavaa: 1) Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostetaan Pyörreperän alueelle korttelialue, jolle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suurmyymälä. Vähittäiskaupan laatua ei ole määritelty kaavamerkinnän selityksessä. Vastine: Kaavamerkinnän KM-5 selitystä täydennetään seuraavasti: Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa kooltaan alle 3000 k-m 2 :n suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön päivittäistavarakauppaa varten. 2) Vaikutusten arviointia tuleekin tarkistaa siten, että kaavahankkeessa lisääntyvä myymäläpinta-ala huomioidaan kokonaisuudessaan Savarin alueella lisääntyvänä päivittäistavarakaupan tilana. Vastine: Lausunnossa esitetysti kaavaselostuksen kaupallisten vaikutusten arviointia täydennetään. Päivittäistavarakaupassa muutos tapahtuu Savarin alueen sisällä ja palveluiden saavutettavuus ei juuri muutu. Lidl on nykyisellään toiminut kauppakeskus Kärkkäiseen sijoittuvassa noin 1500 k-m 2 :n liiketilassa, jonka tulevasta kaupan laadusta ei ole kuitenkaan tietoa. Riippuen siitä, sijoittuuko jatkossa Lidl:n nykyiseen liiketilaan Kärkkäisen kauppakeskuksessa päivittäistavaraa vai ei, tulee vaikutus päivittäistavaran myyntipintaalaan olemaan vähimmillään noin 950 k-m 2 tai enimmillään k-m 2 ja näissä pintaaloissa on mukana myös varasto-, toimisto- ja sosiaalitiloja eli kaikki pinta-ala ei ole kaupan myyntipinta-alaa. Todetaan, että nykyinen Lidl:n toimitila sijoittuu seudullisen kokoluokan kauppakeskukseen ja kaavoittajan arvio on, että tilaan laajenee Kärkkäisen kauppakeskuksen toimintoja eikä siihen sijoitu uusi päivittäistavaramyynnin toimija, koska valtakunnallisilla ketjuilla K-ryhmä ja S-ryhmä on jo toimitilat Savarissa ja alueella jo toimiva Lidl ketju rakentaa asemakaava-alueelle oman liikekiinteistön. Kyseessä ei ole siis uusi palveluntarjoaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupan palveluiden saavutettavuuden kannalta keskeisellä sektorilla, päivittäistavarakaupassa, myös muiden myymälöiden toimintaedellytykset säilyvät ennallaan. 3) Lisäksi vaikutusten arvioinnissa tulee verrata asemakaavassa osoitettuja toimintoja keskustan yleiskaavaan ja ottaa huomioon sekä keskustan yleiskaavan C-3 merkintään liittyvä suositus nimenomaan tilaa vaativan erikoiskaupan sijoittamisesta alueelle että P-1 merkinnän selityksen mukainen varaus tilaa vaativalle erikoiskaupalle. Vastine: Lausunnossa esitetysti kaavaselostuksen kaupallisten vaikutusten arviointia täydennetään. Asemakaavassa on osoitettu paikallinen vähittäiskaupan suuryksikkö kokonaisalaltaan k-m 2, joka on pääosin päivittäistavarakauppaa pois lukien huolto-, toimisto- ja sosiaalitilat sekä leipomopiste. Asemakaava sijoittuu osittain yleiskaavan mukaiselle C-3 (Keskustatoimintojen alue, Savari) alueelle, joka on varattu mm kaupalle ja

36 36 yleiskaavamääräyksen mukaan tälle alueelle saa sijoittaa MRL :n 114 :n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön ( yli 2000 k-m 2 ). Yleiskaavan kaavamääräyksen mukaisesti tämä C- 3 alueen osa on asemakaavoituksen myötä liikenteellisesti ja toiminnallisesti sekä kaupunkikuvallisesti yhdistymässä keskustatoimintojen alueeseen C-2, mikä tarkoittaa radan itäpuolista Koskipuhdon alueen keskustatoimintojen aluetta. Yleiskaavaselostuksen kaupallisissa vaikutuksissa on myös todettu, että Uudet vähittäiskaupan suuryksiköt voidaan tarvittaessa sijoittaa keskustatoimintojen alueille (C-1, C-2 ja C-3). Asemakaava sijoittuu myös osittain yleiskaavan mukaiselle P- 1 alueelle ja merkinnän selityksessä on todettu, että alue varataan ensisijaisesti tilaa vaativan erikoistavarakaupan tarpeisiin, mutta merkinnän selitykseen on myös kirjattu, että alue tulee liikenteellisesti, toiminnallisesti sekä kaupunkikuvallisesti yhdistää luoteispuoleisiin C-3 ja C-2 alueisiin, jota tavoitetta tämä asemakaava tukee. Asemakaava toteuttaa myös yleiskaavamerkintöjen C-3 ja P-1 suunnittelutavoitteita täydentämällä Savarin toiminallista kokonaisuutta, jossa on erityisesti kiinnitetty huomiota kevyen liikenteen turvallisuuteen ja sekä ajoneuvoliikenteen sujuvuuteen. Alueelle on jo Savarin alueen aikaisemman asemakaavoituksen yhteydessä toteutettu sisäisen liikenteen väylänä Savarinväylä Hakatien kiertoliittymineen, mikä edistää eri keskustatoimintojen alueiden ja Savarin kaupallisten palveluiden liittymistä toisiinsa toteuttaen yleiskaavan tavoitetta. Kaavoittaja perustelee paikallisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamista yleiskaavan mukaisen C-3 ja P-1 -alueiden vaihettumisvyöhykkeelle myös yleiskaavaselostuksen vaikutusten arviointiin (kohta 4.4.) kirjatuilla perusteilla: Savariin jo sijoittunut kaupan toiminta ja sen hyvät liikenneyhteydet sekä riittävän suuret maa-alueet kaupan lisärakentamiselle tekevät alueesta tarkoituksenmukaisen kaupan lisärakentamisen kehittämisalueen sekä tilaa vaativalle kaupalle että erikoistavarakaupalle. Yleiskaavaselostuksen sivulla 53 on todettu Uudet vähittäiskaupan suuryksiköt voidaan tarvittaessa sijoittaa keskustatoimintojen alueille (C-1, C-2 ja C-3). Uuden kaupallisen toiminnan sijoittamisessa tulee huomioida yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, yhtenäisen kaupallisen vyöhykkeen muodostaminen ydinkeskustan ja Savarin välille sekä kaupallisen toiminnan sijoittaminen niille luontaisesti soveltuville alueille. Kaupallisen rakenteen eheyttämisen ohella tulee huomioida Savarin alueen kasvumahdollisuudet sekä kaupan rakenteen monipuolisuus 4) Asemakaavan aiheuttama lisäys/muutos keskustan yleiskaavan kaupallisen tarkasteluun tulee arvioida. Vastine: Lausunnossa esitetysti kaavaselostuksen kaupallisten vaikutusten arviointia täydennetään. Keskustan osayleiskaavaselostuksen kappale 4.4 kaupalliset vaikutukset liitetään mukaan asemakaavan aineistoon. Asemakaavalla muodostuu siis alle 3000 k-m 2 :n uusi, ei seudullinen, vähittäiskaupan suuryksikkö (KM-5), johon sijoittuu uutta päivittäistavaran liiketilaa arviolta noin k-m 2 riippuen siitä, mitä Lidl:n nykyisiin liiketiloihin J. Kärkkäisen kauppakeskuksessa jatkossa sijoittuu. Em. kaupan ala ei kokonaisuudessaan ole kaupan myyntipinta-alaa.

37 37 Uusi liiketila ei ole seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö, joten sitä ei lasketa mukaan maakuntakaavassa Savariin osoitettuun suuryksiköiden enimmäismitoitukseen, joka on k-m 2 m 2 seudullisille yksiköille. Yleiskaavaselostuksen kohdassa 4.4 Kaupalliset vaikutukset todetusti: Savarin alue Savontien (vt 27) eteläpuolella on Keskustan osayleiskaavassa 2030 osoitettu keskustatoimintojen alueeksi C-3, vähittäiskaupan suuryksikön alueiksi (KM), palvelujen, hallinnon ja kaupan alueiksi (P-1) sekä tilaa vaativan erikoistavarakaupan ja teollisuuden alueiksi (TY-1); C-3 merkintä mahdollistaa myös vähittäiskaupan suuryksikön ja tilaa vievän erikoistavarakaupan sijoittamisen alueelle. Käytännössä kaikki Keskustan osayleiskaavassa 2030 osoitetut vähittäiskaupan suuryksiköiden alueet (KM) ovat joko jo rakentuneet tai rakentumassa, joten tilaa uusille toimijoille ei alueilla enää ole. Uudet vähittäiskaupan suuryksiköt voidaan tarvittaessa sijoittaa keskustatoimintojen alueille (C-1, C-2 ja C-3). Ydinkeskustassa (C-1) päivittäistavaramyymälöihin on käytetty k-m 2. Päivittäistavaramyymälöistä kaksi on elintarvikemyymälää, yhdessä on lisäksi huomattava osuus erikoistavarakauppaa. C-2 alueelle (Radan itäpuoli, Koskipuhto)ei sijoitu päivittäistavarakauppaa. Vaikutusten arvioinnissa on kaupan määristä Savarissa todettu seuraavasti: Toteutunutta vähittäiskaupan suuryksiköiden (KM) rakennusoikeutta on noin k-m 2 ja rakentumatonta noin k-m 2. Toteutunutta, sekoittunutta päivittäistavara- ja erikoistavarakaupan tilaa on yhteensä noin k-m 2 ja rakentumatonta noin k-m 2 Kaupalliselle toiminnalle osoitetuilla alueilla on huomioitava myös jo olevien toimijoiden laajentamismahdollisuudet paikallaan; aluksi saatetaan toteuttaa vain osa kokonaisrakennusoikeudesta ja tarkoituksena on laajentaa toimintaa samalla paikalla myöhemmin. Tämän vuoksi nykyistä käyttämätöntä rakennusoikeutta ei ole kokonaisuudessaan mahdollista ottaa uusien toimijoiden käyttöön. 5) Kaavaselostuksessa on esitetty vähittäiskaupan suuryksikölle vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja Ylivieskan keskustasta. Vaihtoehtoisten alueiden kaavoitustilanne tulee selostaa ja alueiden sopivuutta tulee arvioida. Arviointien pohjalta tulee perustella, miksi keskustaan sijoittuvien vaihtoehtojen sijasta on päädytty tämän Pyörreperän alueen valintaan, vaikka yleiskaavassa sitä ei ensisijaisesti ole osoitettu päivittäistavarakaupan alueeksi. Vastine: Vaihtoehtotarkastelua täydennetään lausunnossa esitetysti. 6) Hakatielle osoitettu kaavamerkintä (nuoli) ajoneuvoliikenteen likimääräisestä sijainnista on kaavan ulkopuolella ja Hakatien tonttiliittymiä koskemaan on annettu kaavamääräys. Jos kaavamerkintä ja kaavamääräys halutaan mukaan hyväksyttävään kaavaan, tulee kaavaalueeseen sisällyttää nuolimerkinnällä ja kaavamääräyksellä ohjattavaksi tarkoitettu osa kadusta. Vastine: Kaavaehdotusvaiheeseen ei lausunnossa esitetysti sisällytetä Hakatien katualuetta. Valmisteluvaiheen asemakaavaluonnoksessa Hakatien katualueen reuna noudattaa hyväksytyn asemakaavan mukaista katurajaa. Hakatie ei kuulu nyt käsiteltävään asemakaava-alueeseen, mutta rajalle on kaavassa osoitettu liittymä. Asiasta kirjataan asemakaavaselostukseen sivulle 45 kohtaan 5.3.1, jossa käsitellään korttelialueeseen kohdistuvia kaavamerkintöjä.

38 38 Valmisteluaineistosta esitettiin seuraavat mielipiteet: 1) Ahti Törmälä, Kaavoittaja: Savarinväylä on Savarin liikealueen sisäinen kokoojakatu ja se palvelee sen varteen sijoittuvia liike- ja asuntoalueita. Savarinväylää ei ole suunniteltu kehitettäväksi ajoneuvoliittymistä vapaana väylänä ja siltä on toteutettu pääsääntöisesti kaikille siihen rajoittuville liikekortteleille ja omakotitaloille ajoneuvoliittymät. Kaavaehdotusvaiheeseen on Savarinväylää levennetty uuden liiketontin kohdalla 2 metrillä ja Savarinväylälle on mahdollista toteuttaa kevyen liikenteen väylät huomioiden kevyen liikenteen turvallisuus. Kaavan toteuttamiseksi laadittavan katusuunnitelman yhteydessä tarkastellaan olevien liikekiinteistöjen liittymien toimivuus. Kaupunki käynnistää neuvottelut mielipiteessä mainitun huonekaluliikkeen toimijan kanssa kiinteistön tavaraliikenteen lastauksesta ja purkamisesta siten, että kyseinen toiminta on mahdollista hoitaa liikkeen omalla tontilla. Tontille on aikaisemman kaavoituksen yhteydessä järjestetty lisäaluetta ja tontin alueelle sijoittuva Ollilanojan putkittaminen helpottaa lastausjärjestelyjen muutosta. Mielipide merkitään tiedoksi ja se ei aiheuta muutoksia kaavaehdotusvaiheeseen. Yhteenveto asemakaavan ehdotusvaiheeseen tehdyistä muutoksista: 1) ELY:n lausunnon pohjalta Kaavaselostuksen kaupallisten vaikutusten arviointia täydennettiin Kaavamerkinnän KM-5 selitystä täydennettiin seuraavasti: Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa kooltaan alle 3000 k-m 2 :n suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön päivittäistavarakauppaa varten Vaihtoehtotarkastelua täydennettiin kaavaselostukseen lausunnossa esitetysti 2) Mielipiteen pohjalta ei tehty muutoksia.

39 39 3) Kaavoittajan esityksestä Kaavaehdotusvaiheeseen tarkennettiin liikennealueen rajausta: Savarinväylän katualuetta levennettiin kaksi metriä, siten että olevat kuntatekniikan rakenteet, kuten valopylväät sijoittuvat Savarinväylän katualueelle. Katualueelta on jatkossa hoidettavissa tontille sijoittuva ja kaavassa osoitettu johtoalue. Savarinväylän varteen sijoittuvalle liiketontille merkittiin istutettava alueen osa. Kaupungin ja Lidl väliseen kaavoitussopimukseen lisätään, että kyseiselle istutettavalle tontin osalle on myöhemmin tarvittaessa mahdollisuus toteuttaa kevyen liikenteen väylän osa. Em. liikennealueiden rajauksen muutos vaikutti siten, että liikerakennukselle osoitettavan tontin luoteisrajaa siirrettiin noin 6 metriä, jolloin liikerakennuksen käyttösuunnitelma esim. autopaikoituksen osalta voidaan toteuttaa. Liikerakennuksen ohjeellista rakennusalaa muutettiin käyttösuunnitelman mukaiseksi, jolloin huoltoliikenteen järjestely väljentyy. Kaavaehdotus nähtävillä Kuva: Ote kaavaehdotuksesta Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioonottaminen Kaavaehdotuksen nähtävillä ollessa esitettiin seuraavat lausunnot: Kaavaehdotuksen nähtävillä ollessa esitettiin seuraavat muistutukset: Yhteenveto

YLIVIESKA. Asemakaava ja asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 3/2015

YLIVIESKA. Asemakaava ja asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 3/2015 Liite 2 YLIVIESKA Asemakaava ja asemakaavan muutos Pyörreperän (10.) kaupunginosa asemakaavaton alue (Savarin laajennusalue Katajaojan ja Savarinväylän välissä). 1. VAIHE Asemakaavalla muodostetaan Hakatien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10 / 2014 ehdotusvaihe Osallistumis-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI 24.8.2009 Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteli 85, osa korttelista 86 sekä puistoaluetta MRL 63

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.10.2015 ALAJÄRVEN KAUPUNKI Kullanmutkan asemakaavan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 2 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 2 TONTTI 1 P30045 9.6.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot