TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne HUSAN TONTTI TORNION KAUPUNGIN 1. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 (osa) JA SIIHEN LIITTYVIEN KATUALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Tark

2 TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 1. Suensaaren kaupunginosan korttelin 2 tonttia 2. Alue rajautuu lännessä tonttiin 3 ja Länsiranta -katuun, pohjoisessa tonttiin 5, idässä tonttiin 7 ja Lukiokatuun. Kaavan nimi Kaavan tunnus Husan tontti 851 X122 Kaavan päiväys Kaavan laatija/ yhdyshenkilö Terttu Ahonen Tornion kaupunki Kaupunkirakenne Suensaarenkatu TORNIO Kaavan tarkoitus Kaavan vireilletulo Hyväksymispäivämäärät Ltk KH KV Alueella on voimassa vahvistunut asemakaava. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi tehokkuudella e=1.30. Tontille on merkitty rakennusalat IV ja II-kerroksisille rakennuksille. Rakennettu ympäristö Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahdeksankerroksisen asuin-, ja liikekerrostalon rakentaminen tontille. Kaavamuutosalue sijoittuu tulevan uuden liikekeskuksen läheisyyteen, Länsiranta kadun ja Lukiokadun kulmaukseen. Samassa korttelissa on Jääkärinkadun varrella 9 kerroksinen asuin- liike- ja toimistorakennus, johon liittyy Lukiokadun varressa oleva yksikerroksinen liikerakennus. Hallituskadun puolella on kaksikerroksinen Senaattikiinteistöjen omistama tullin virastorakennus ja neljäkerroksinen Asunto Oy Tornion Husanhovin asuin- ja liikerakennus. Hallituskadun ja Jääkärinkadun kulmauksessa on suojeltu puurakenteinen puolitoistakerroksinen asuin- liikerakennus. Asemakaavan selostus

3 TORNION KAUPUNKI 3 Tekninen keskus Kaupunkirakenne Alueen nykyinen käyttö Tontilla on vuonna 1948 rakennettu 4-kerroksinen liike- ja soluasuntoja sisältävä rakennus sekä yksikerroksinen 1971 valmistunut liikerakennus. Husan talo Ilmakuva vuodelta 1950 Ensimmäisissä suunnitelmissa nelikerroksinen osuus oli koko tontin pituinen n. 50 m pitkä rakennus, jonka kerrokset koostuivat avarasta n. 450 m 2 :n varastohallista ja Lukiokadun päässä n.140 m 2 :n asunto-osuudesta. Asunnoissa oli tarkoitus olla parvekkeet valmistuneeseen rakennukseen ei tehty asunto-osuutta ja varasto- osuuttakin pienennettiin. Vuonna 1998 varasto-tilat muutettiin tilapäisluvalla soluasuntolaksi, jossa kerrosta kohden on 5 6 asuinhuonetta, WC- ja keittiötilat ovat yhteisiä. Yhteiset pesutilat sijaitsevat kolmannessa kerroksessa. Talossa ei ole parvekkeita. Asemakaavan suunnittelun vaiheet, osallistuminen ja yhteistyö Osakeyhtiö Helmer Husa jätti päivätyn asemakaavan muutoshakemuksen. Yhtiö esitti toiveen, että kortteliosuus muutetaan asuinkerrostalotontiksi, johon voi sijoittaa kahdeksankerroksisen rakennuksen. Hakijan tarkoituksena on purkaa nykyiset rakennukset, joissa hakija on harjoittanut asumis-, toimisto-, myynti- ja varastointitoimintaa. Nykyisen toiminnan joko kokonaan tai osaksi päättyessä ja vaikeutuessa hakija pyrkii löytämään muutoskohteelle uutta hyötykäyttöä. Asemakaavan selostus

4 TORNION KAUPUNKI 4 Tekninen keskus Kaupunkirakenne Husan tontti Ilmakuva asemakaavan muutosalueesta v Kaavahankkeesta informoitiin Teknisten palveluiden lautakunnan kokouksessa Asemakaavamuutoksen vireillepanosta ilmoitettiin Tilli lehdessä Kaavamuutosalueen sijainti- ja ajantasaasemakaavakartat sekä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä välisen ajan. Tornion kaupunki ja Osakeyhtiö Helmer Husa Oy allekirjoittivat asemakaavoitus- ja korvaussopimuksen Asemakaavamuutoksesta pidettiin ensimmäinen viranomaispalaveri Viranomaisneuvottelussa oli läsnä Lapin ympäristökeskuksen, Lapin pelastuslaitoksen, Tornionlaakson maakuntamuseon sekä Tornion kaupungin Teknisen keskuksen kaupunkirakenteen, mittaustoimen, ympäristötoimen ja teknisten palvelujen lautakunnan edustajat. Neuvottelussa käytiin läpi alueen asemakaavaluonnosta. Tornionlaakson maakuntamuseon edustajan mukaan museo katsoo, että Husan talolla on historiallista arvoa. Rakennus liittyy torniolaisen kaupan historiaan. Se on Helmer Husan 1920-luvulla perustaman tukkuliikkeen rakennus ja edustaa jälleenrakennuskantaa. Lapin ympäristökeskus esitti, että mikäli rakennukseen sijoitetaan Tornion elinkeinoryhmän edellyttämiä liike- ja toimistotiloja näille on osoitettava pysäköintipaikat. Suunnitellun rakennuksen koko edellyttää kaupunkikuvallista havainnollista esitystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee lisätä nykyisen rakennuskannan arvojen selvittäminen. Säilyttävää vaihtoehtoa tulisi tutkia tai vaihtoehtoisesti osoittaa selkeästi perusteltuna, että muuta vaihtoehtoa ei voi ajatella. Asemakaavan selostus

5 TORNION KAUPUNKI 5 Tekninen keskus Kaupunkirakenne Muutosluonnos oli nähtävillä kaupungintalon 5. kerroksen ilmoitustaululla sekä internetissä välisen ajan. Asiasta ilmoitettiin Tilli lehdessä Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta ei annettu yhtään huomautusta. Husan talo ortodoksikirkon suunnalta Pian viranomaisneuvottelun jälkeen kaupunki pyysi rakennuttajalta Lapin ympäristökeskuksen edellyttämää perustelua miksi tontilla olevan vanhan rakennuksen säilyttäminen ei ole järkevä vaihtoehto. Helmer Husa Oy:ltä tuli päivätty Helmer Husan tontin rakentamisselvitys, joka perustui Kiratek Oy:n tekemään tutkimukseen. Tutkimuksen mukaan vanhan rakennuksen säilyttämiseen liittyy mm. seuraavia riskejä: - kun rakennus joudutaan purkamaan täysin betonirungolle, myös puurakenteinen vesikatto, tulee ongelmaksi miten estetään välipohjien ja yläpohjan betonilaattojen välissä olevan sahanpurueristeen kastuminen. Jos eristekerros saa kosteutta, joudutaan käytännössä purkamaan rakenteita niin laajasti, ettei se taloudellisessa mielessä enää ole kannattavaa. - kellarirakenteiden suhteellisen huono kunto estää vanhan rungon korottamista korkeammaksi ja nykyisellä kerroskorkeudella rakennus laajennusosineen oli taloudellisesti mahdoton yhtälö. Lisäksi Tornion elinkeinoryhmän esitys, että 1. kerros olisi liike- ja toimistotilo- ja vaatisi, että rakennuksen ulkokehä rajautuisi Lukiokadun ja Länsirannan Asemakaavan selostus

6 TORNION KAUPUNKI 6 Tekninen keskus Kaupunkirakenne varteen. Silloin liiketilat olisivat kadunvarrella paremmin asiakkaiden saavutet- tavissa. Jos alkuperäinen rakennus säilytetään, sen alakertaan ei voisi sijoit- liiketiloja, sillä se pilaisi asuinkerroksilta piha-alueen taa täysin. Vaihtoehdossa, jossa vanha rakennus purettaisiin ja uusi massa sijoittuisi katujen varteen saataisiin sisäpihasta rauhallinen asukkaitaan palveleva alue. Myös autopaikat olisi helpompi toteuttaa. koska autohalli saataisiin uudisrakennuksen kylkeen kiinni. Näin ollen saataisiin autopaikat pääosin omalle tontille, eikä autopaikkoja tarvitsisi osoittaa niin paljoa esim. läheiseltä LPA -alueelta. Kaavaluonnoksessa esitetyn mukainen rakennus sopisi kaupunkikuvaan paremmin ja toimisi eräänlaisena porttina yhdessä Länsirannan toiselle puolelle myöhemmin toteutettavien rakennusten kanssa. Edellisen lisäksi vanhan rakennuksen muuttaminen nykyaikaisen vaatimustason täyttäviksi asunnoiksi edellyttäisi luultavimmin ikkunaaukotuksen muuttamista ja asuntojen varustamista parvekkeilla. Ulokeparvekkeiden rakentaminen betonista tai teräksestä muuttaisi rakennuksen ilmeen toisentyyppiseksi. Asemakaavan kuvaus Asemakaavan muutos koskee noin 0.22 ha:n aluetta, joka on pääosin asuinliike- ja toimistokerrostalojen korttelialuetta. Asemakaavamuutoksella palautetaan osa tontista viistetystä Länsiranta-kadun ja Lukiokadun kulmauksesta. Kaavamuutoksella sallitaan Länsiranta-kadun ja Lukiokadun kulmaukseen kahdeksankerroksisen asuin-, liike- ja toimistorakennuksen rakentaminen. Korttelin kerrosalasta on käytettävä katutasossa vähintään 1/20 liike- tai toimistotiloja varten. Koko tontin alueella voidaan tehdä kellari- / maanalaisia tiloja. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on Asemakaavan vaikutukset Asemakaavan vaikutus kaupunkimaisemaan Kaavaluonnoksessa esitetyn mukainen rakennus eheyttää Lukiokadun varren julkisivukuvaa ja toimii kaupunkikuvallisena porttina yhdessä Länsirannan vastakkaiselle puolelle toteutettavien rakennusten kanssa. Uudisrakennus myös jämäköittää nykyistä kaupunkikeskustaan johtavaa tuloväyläkuvaa. Liikenteen, pysäköinnin ja teknisen huollon järjestäminen Liikennöinti tontille johdetaan Lukiokadulta. Rakennusoikeuden edellyttämät autopaikat osoitetaan maanalle rakennettavasta pysäköintitasosta. Alle 150 m:n etäisyydellä on myös paikoitusalue Lukiokadun toisella puolella. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, nykyisen rakennuskannan säilyttäminen, sijainti kaupunkirakenteessa ja liittyminen ympäristöön Asemakaavan selostus

7 TORNION KAUPUNKI 7 Tekninen keskus Kaupunkirakenne Asemakaavamuutoksella sallitaan tontin vanhojen rakennusten purkaminen. Vanhat rakennukset ovat lähes 60 vuotta vanhoja ja niiden poistuminen tulee muuttamaan kaupunkikuvaa. Kahdeksankerroksinen uudisrakennus täydentää korttelissa jo olevaa yhdeksänkerroksisen asuin- liikerakennuksen ja Län- vastakkaiselle puolelle rakentuvan kauppakeskusmassan ja kort- sirantakadun teliin 19 rakentuvien kahdeksankerroksisten rakennusten kokonaisuutta. Vaikutus talouteen Kaupunki ja Osakeyhtiö Helmer Husa Oy ovat allekirjoittaneet asemakaavoi- ja korvaussopimuksen minkä mukaan rakennuttaja maksaa kaupungille tuslisätystä kerrosalasta maankäyttösopimuksessa määritetyn korvauksen. Asemakaavan toteutus Asemakaavan toteutuminen alkaa asemakaavan tullessa voimaan. Toteutumista valvoo Tornion kaupungin ympäristötoimi. Alue ennen asemakaavamuutosta Asemakaavan selostus

8 TORNION KAUPUNKI 8 Tekninen keskus Kaupunkirakenne Alue asemakaavamuutoksen toteutumisen jälkeen Liitteet Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Sijaintikartta LIITE 2 Ote ajantasa-asemakaavasta LIITE 3 Rakennettu ympäristö LIITE 4 Oleva vesihuolto- ja kaukolämpöverkko LIITE 5 Havainnepiirros LIITE 6 Asemakaavan muutosehdotus LIITE 6a Kaavamerkinnät ja määräykset LIITE 7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 8 Luettelo osallisista Torniossa KAUPUNKIRAKENNE Kaavoitusarkkitehti Jarmo Lokio Asemakaavan selostus

9 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 851 Tornio Täyttämispvm Kaavan nimi "Husan tontti" Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 851 X122 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,2256 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,2256 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,99 0, A yhteensä 0, , ,99 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä -0,0033 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

10 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,99 0, A yhteensä 0, , ,99 0, AL -0, AL-2 0, , ,99 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä -0,0033 Kadut -0,0033 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

11 SIJAINTIKARTTA LIITE 1.

12 OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA LIITE 2.

13 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LIITE 3.

14 VESIHUOLTO- JA KAUKOLÄMPÖVERKKO LIITE 4.

15 HAVAINNEKUVA LIITE 5

16 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS LIITE 6.

17 LIITE 6a.

18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 2 (OSA) SEKÄ SIIHEN LIITTYVILLÄ KATUALUEILLA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Länsirantakadun ja Lukiokadun kulmauksessa olevaa tonttia. Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti kaupunkirakenteessa

19 Miksi kaavoitukseen on ryhdytty? Kiinteistön omistava Osakeyhtiö Helmer Husa on esittänyt toiveen, että tontin asemakaavaa muutetaan siten, että tontille voidaan rakentaa 8-kerroksinen asuinkerrostalo. Kuva 2: Suunnittelualueen ja ympäristön voimassa oleva asemakaavatilanne Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Koska kaavoitettavalla alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavoituksen yhteydessä tutkittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen toimivan aluerakenteen, elinympäristön laadun sekä toimivien yhteysverkostojen osalta. Seutukaava Helmikuussa 2003 vahvistetussa Länsi-Lapin seutukaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.

20 Alueen nykyinen käyttö Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa alue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen. Alue kuuluu vireillä olevaan keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan tarkennukseen. Voimassa oleva asemakaava Alueella on voimassa (78) vahvistunut asemakaava. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi, jolle voi rakentaa kaksi- ja nelikerroksisia rakennuksia tehokkuuden ollessa Kaavamuutosalue sijoittuu Länsiranta-kadun varteen, valmistuvaa liikekeskusta vastapäätä. Tontilla on vuonna 1948 rakennettu 4-kerroksinen liike- ja soluasuntoja sisältävä rakennus sekä yksikerroksinen 1971 valmistunut liikerakennus. Tavoitteita ja toimenpiteitä Arvioitavat vaikutukset Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 8-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen tontille. - vaikutukset kaupunkimaisemaan - liikenteen, pysäköinnin ja teknisen huollon järjestäminen - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - kevyenliikenteen järjestäminen - vaikutus talouteen - nykyisen rakennuskannan säilyttäminen / uusiutuminen - sijainti kaupunkirakenteessa ja liittyminen ympäristöön - nykyisen rakennuskannan arvojen selvittäminen Osalliset Tornion kaupungin asukkaat Kaava-alueen kiinteistöjen omistaja Lähialueella olevat kiinteistöjen omistajat / vuokraajat Tornion kaupungin hallintokunnat Lapin ympäristökeskus Lapin liitto Tornion Energia Oy Tornion Vesi Oy Lapin pelastuslaitos Tornionlaakson maakuntamuseo

21 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Katso s.5 Yleis- ja asemakaavojen käsittelyvaiheet. Työn käynnistäminen ja aikataulu kaavahankkeesta informoitu Teknistenpalveluiden lautakunnan kokouksessa vireilletuloilmoitus TILLI:ssä viranomaisneuvottelu Rovaniemellä 2/2008 kaavaluonnoksen laadinta viranomaisneuvottelu kaavaluonnoksen kuulemisvaihe 4-5/2008 kaavaluonnoksen tarkistus 6/2008 KH:n käsittely 6-7/2008 kaavaehdotus nähtäville 7/2008 kaavaehdotuksen tarkistus (7-8/2008 kaavatarkistus nähtävillä) 7/2008 kaavaehdotuksen vahvistus KV:ssa 8/2008 kaavaehdotus lainvoimainen Yhteyshenkilöt: Kaavoitusarkkitehti Jarmo Lokio p Kaavasuunnittelija Terttu Ahonen p Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä siihen asti kunnes kaavaehdotus asetetaan virallisesti nähtäville. Osalliset voivat antaa palautetta kaavoitusviranomaisille tai esittää Lapin ympäristökeskukselle neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

22

23

LAPINKULTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(8) 9.10.2014. TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaavoitus ja mittaus. Kaavoituksen kohde:

LAPINKULTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(8) 9.10.2014. TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaavoitus ja mittaus. Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaavoitus ja mittaus 1(8) 9.10.2014 LAPINKULTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee 7. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

PUOTIKARIN VENESATAMA:

PUOTIKARIN VENESATAMA: TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaavoitus ja mittaus 6.2.2014 1(5) PUOTIKARIN VENESATAMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 17. Röyttän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot