Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-BT60U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-BT60U http://fi.yourpdfguides.com/dref/3771540"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä lialitseminen 1 01stotallat CD-IIalhtajan (lisavaruste) perustoiminn ot Hakutallilt 17 ~anen saadot!iiinensavynsaad6t Taaju usmuokka ine Kuuntelupai ka n valitseminen Kuuntelupai kan hienosaad6t Dual Zo ne -toiminto (kahden ohjelmalahteen kaytt6) 36 Radio Asemien tallentaminen muistiin Muistipai kkojen kaytt6 Taajuuden suorallalinta PTY (ohjelmatyyppi) Ohjelm atyyppien muistipaikat PTY-kielen valitseminen 20 I KIX HI(jOut KDC 6047U Suom i I3 Ennen kayttoa AVAROITUS Loukkaantumisen ja t ulipalon vlilttamiseksi noudata seuraavia turva ohjeita. Oikosu lun va lttiimiseksi ala paasta laitteen sisaa n metalliesi neita tai nesteita. Kosteuden tiivlstyminen Kun kylma auto alkaa vahitellen lam meta, soittimen lukupaan pinnalle saattaa ti ivist ya kosteutta. joka saattaa estaa soittim en kliyton. Ann a auton ja laitteen lam meta ja yrita toistoa myohemmin uudelleen. Ellei toisto ala. ota yhteys Kenwood myyjaa n. CO-Ievyjen kli.sittely Ala koske le vyn lukupintaan. Ala kiinnitta levyihin tarroja. teippeja tms. Ala kayta levyadaptereita. Puhdista levy sisa reunasta ulkoreunaan suuntautuvin liikkein. Veda levy ulos soitti mesta vaakasuoraan. Mikali levyn reuna on epatasainen, tasoita sita esimerkiksi ky naa kayttaen. Ennen kuin kliytat soitinta ensimmaisen kerran Soitin on asetettu tehtaalla esittelyti laan. Kytke se pois kaytiista. jotta voit aloittaa laitteen kayton. lliset merkit saa kayttoon erityise lla asetuksella. Lue lisa a sivulta 34. Ka ikki rad ioasemat eivat laheta RDS-signaalia. La itteen naytossa ja etu levyssa olevat merkit saattavat hieman poiketa tassa ohjees:;a kaytetyista. Levyjen toistorajoituksia Kayta soittimessa ainoastaan pyoreita levyja. Laitteen palauttaminen tehdasaset uksiln Jos laittee n t oi minnassa on ongelmia. paina et ulevyssa olevaa Re set-painiketta, jolloin laite palaa tehdasaset uks ii nsa. Paina pain iketta myos jos CD-vaihtajan t oiminnassa esiintyy ongelmia. ~ CD-Ievyja. joiden lukupinnalla on likaa tai kirj oitusta/piirroksia, ei voi toistaa. Soitin toistaa vain CD-Ievyt, joissa on o hei nen tunn us: Soitin ei toista viimeistelemiittomia CD-R tai CD-RW levyja. Alii k. ayta edes sovittimen kanssa CD-single-Ievyja, jotka ovat halkaisijaltaan 3-tu umaisia. Laltteen puhdlstaminen etu levy pu htaall a kuivalla kanka all a. Illrvlu.leSXl voit kiiyttaa mi etoa pes uaineliu osta. Pyyh l lopuksi viela ku ivalla ka nkaalla. I' u tl dl~ ld Ala suihkuta puhdistusainetta suaraan laitteen pinnalle. kaska se saattaa vauriaittaa laitteen asia. Nayton pyyh kimi nen kavalla kankaalla tai liuatti mell a saattaa naarmuttaa sen pintaa tai irrattaa sii na a le via me rkkeja. Etulevyn painikkelden puhdistamlnen Pl lhdisla so ittimen pain ikkeet puhtaa ll a kuivall a an kaalla. I KDC-8T60U/ KDC -6047U Suc'o1li I5 I Perustoiminnot Yleista m [IJ [AJ CD En nen kayttoa Esittelytoiminnon kytkeminen pois paalta Kyt ke esittelytoi mlnto pois kaytosta, jotta voit alkaa kayttaa laitetta. Paina aanenvoimakkuussaadinta [VOL] kun nayttoon tulee viesti"to cancel Demo press the volume knob" (noin 15 sekunnin ajaksi). Valikoiden kayttami nen 1 OhJelmalahteen valltsemlnen Valitse ohjelma liihde painikkeella [SRC) kuten vasemmanpuoleisella p alstalla on opastettu. 2 Avaa paavalikko Paina painiketta [MENU]. ~ li~lgq-.:r v ~ I P ~~ I ~ [li] 3 2 Kaanna aanenvoimakkuussaad inta [VOL] kohtaan "YES" ja paina aanenvoimakku ussaadinta [VOL1. Esittelytoiminto voidaan ottaa pois kiiytosta myos "DEM O Mode" -valikossa. Lue lisaa sivulta 35. / o Et ulevyn avau spai nike [MENU1 Kappaleen valitsemista ja muiden t oimlntojen kayttoa varten. Katso sivu 7. f"3lro lsp] V~ lhtija nay ton nayttamaa r 4 ] IVOLI. i\~n('nv() lm akkuu5s1ui d i n. Volt val Ita valiko iden eri kohtia kaantamalla ~a 5dlnta Ja painamalla sita. Lue lisaa sivulta 7. KOC BT60U : Yli sekunnin mittainen painallus kytkee liikennetiedotustoiminnon paalle/pois. KDC-6047U : Yli sekunnin mittainen pain all us kayn ni staa puheohjauksen soittamista varten. [SEARCH MODE1 Hakutoiminnon valitseminen. Lue lisaa sivulta 8. [SRC] Kytkee laitteen paalle. htaa Kun laite on paalla, painike va M ohjelmalahdetta. Sammuta laite pitamalla painiketta painettuna vahintaan 1 seku nnin ajan. Perust oi m i nnot Virrankytkenta ja ohjelmalahteen valitseminen Kytke laitteeseen vlrta p.ainamalla pai niketta [SRC]. Kun virta on paalla, voit samaa painiketta painamalla vaihtaa ohjelmalahdewi kahdella tavalla. 1: Paina painiketta [SRC] ja kaanna aanenvoimakkuu ssaadinta [VOL] kunnes haluamasi ohjelmalahde nakyy naytossa. Paina sitten aanenvoima kkuu ssaadinta [VOL]. 2: Painele painiketta [SRC] toistuvasti kunnes hal ua masi ohjelmalahde tul ee kuuluviin. Rad io ("TUNER") 0 Bluetooth -aanila lte ("BT AUDIO") (vain mallissa KDC BT60U) 0 USB ("USB") tai ipod ("ipod") 0Aux-tulol iitanta ("AUX ) DValmiustiia ("STANDBY") 0Radio... Sammuta laite pitamalla pa iniketta [SRC] painettuna vah l ntaan sekunnin ajan. Valitse valikosta haluamasi kohta Kaanna aanenvoimakkuussaadinta [VOL] kunnes haluamasi valikkoko hta nakyy naytossa Ja paina saadinta. Toista em. toimenpiteet kunnes olet te hnyt kaikki asetukset. Palaa edelliseen valikkoon painamalla [MEN U]. Esimerkki: Mu~ J' s; ;t~~~f. '~~:~~~ ~~ ",,! ~... ~~ ". r--m.1estis' : y ~~} Artists. Albums Play Mode [2J [I+l] / [~] Asemien ja kappaleiden vaihto. "'- [jq) [.II] Toisto keskeyty y/jatkuu kun painat tata paini ketta. Pida painiketta painettuna yl'i 2 sekunnin ajan kun haluat irrottaa USB-laitteen tai ipodin. Jatkossa tama esitetaan nain: Valitse "Music w >"Playllsts" >"My Best 25': 4 ITiJ [\. ] (KDC- BT60U) Bl uetooth. Pida painiketta painettuna yli sekunnin ajan kun haluat kayttaa puheohjausta. [TI] (KD(-6047U) Ky tkee liiken netiedotusten vastaanoton paal lel pois. Pida painiketta painettuna yli sekunnin ajan kun haluat kayttaa bluetoothia. A.s4!tusten tekeminen Kun nayton oikeassa reunassa niikyy kuvake "lpushi ~ [ J Mikrofoni (KDC-BT60U) Laitteen mukana on toimitettu hand sfree m ikrofoni. Jos auton taustamelu tai liian alhainen mikrofonin herkkyys aiheuttavat ongelmia, katso ohjeet saatbjen tekmiseen sivulta 46. Kaannii iiiinenvoimakkuussaadinta [VOll j a valltse haluamasi aset us. Palna sitten saadlnta. Kun kuvakeml pushi "ei nay,tee asetus nuolipainlkkeilla [I... ] j a [~]. / Voit valita ohjelmalahteen valintatavan laitteen asetusvalikossa valitsemalla kohdan "SRC Select". Lue lisaa sivulta 34.

3 Aux-tuloliitanta on otettava kayttoon asetusvalikon kohdasta "Built in AUX~ Lue lisaa sivulta 34. Mikali laitteeseen on kytketty lisavaru steita, niiden nimi tulee nayttoon kun ne valltaan ohjelmalahteiksi Laite tunni staa ipodin automaattlsest i. Talioin nayton USB-tekstm tilalle tulee ipod. Laite sammuu automaattisesti oltuaan 20 minuuttia valmiustilassa. Nain estetaan auton akun purkautuminen. Sammumisaika on maariteltavlssa asetusvalikossa valitsemalla kohta "Power OFF Wait" Jianenvoimakkuuden saata Saada aanenvoimakku us saatimella [VOL]. 5 [lj Aux-tulo liitanta Voit yhdistaa laitteeseen miniplugiliittimella (0 3,5 mm) kannettavan musiikkilaitteen. mahdollisimman matalaimpedanssista stereokaapelia. K~yta llij Naytto ill] [FAV] Suosik.kien haku muistista. Pida painiketta painett una yli sekunnin aja n ku I1 haluat tallentaa suos ikkeihin. Poistuminen valikosta Palaat edellisee n nakymaan kun pidiit painiketta [MENU] palnettuna vahintaan sekunnin ajan. SulJe asetu5vallkko painamalia [MENU] uudelleen. / Et voi muuttaa asetusta, joka on merkitty kuvakkee lla W. [lij USB-vayla USB -Iaitteen tai ipodin kytkemista varten. I KDC-BT60U/ KDC-6047U Suomi I7 ipod/iphone ~ SRC M~~NU VOl~r., ~ _ [ ~ -~ ~~.... ~ SEARC~ MODE 5,... ipadin kytkemista varten ::::::,;;,~:,::::,~: Merkl s INaytt6 Merkitys soittoluettelot "P'JSl"H" Esittaiat "ART""""" 'AL BAlbumit Kappaleet 'ffi3\'1""'" Nli 6 m:r-' UN "C()'v1 )as muutat hakukriteeria satunnaissoitan aikana, saitin toistaa satunnaisessa jarjestyksessa vain kyseiset hakukriteerit tayttavat kappaleet. IPod by Hand -tolmlnta Vait ohjata ipad-taistoa kayttaen ipodin amia painikkeita. / '-ITI Toistotavat Perustoiminnot ipod-toisto 2 Avaa paavalikko Paina [MENU]. Voit valita erilaisia toistotapoja kuten satunnaistoiston ja uudelleentoiston. 3 Kiianna aanenvoimakkuussadinta [VOL] ja valitse kohta umusic': Paina saadlntli 1 Valitse ohjelmauihteeksi ipod Taman taiminnan allessa kaytossa, ipodia ei vai ahjata autoradiolla. Tama taiminnan aikana autaradian naytossa ei nayteta kappaletietoja. Sen sijaan naytossa lukee"ipad by Hand Mode". ipad an ohjattavissa mikali se tukee tata toimintoa. IPodln kytkeminen Toisto alkaa auto maattisesti kun ipod kytketaan autoradioon. ipodln valltseminen ohjelmaliihteeksi Paina palnlketta [SRC]. Kiiiinna iiiinenvoimakkuussaadintli [VOL] ja paina sita kun naytossa lukee IPod. ta pa: Paine Ie painiketta [src] kunnes naytossa lukee ipod. 2 Avaa pliiivalikko Pai na [MENU]. 4 Valitse kappale Toi mlnto Si irtyminen ko hteesta toiseen Kohteen valitseminen Pikahaku Kaytto Kiianna saadinta [VOL]. Paina saadinta [VOL]. Paina [DISP] tai ['- ] / ml selataksesi sivu ittai n ylos/ alas. Paina [DlsP] tai ['- ] / [TI] vahintaan sekunnin ajan selataksesi nopeasti ylos/a las. Pysayta selaus painamalla painiketta uudelleen. Paina [ME NU]. ipod-aset ukset 3 Kiianna iianenvoimakkuussaadinta [VOL] ja paina sita kun niiytossii lukee HPlay Mode': 1 Valitse ohjelmaliihteeksi ipod 2 Avaa piiiivalikko Paina [MENU ]. Kiiannii aanenvoimakkuussiikin kaltaista musiikkia esittajan tai lajin mukaan. Haku nimen mukaan Voit etsia kappaleita. esiwijia, albu meja jne. nlmen mukaan. Normaali toisto Naytto IMerkitys "Direct Sea rc h" IVoit etsia nopeasti haluamasi kappaleen nimen, esittajan, albumin jne. mukaan. l ue li saa sivulta 10. "Related Search"IEtsii parhaill aan toistettavan kappaleen kaltaista musiikkia. Lue lisaa sivulta Valltse ohjelm elahteeksi ipo<! Paina painiketta [SE ARCH MODEl. Valitse h akutapa Kiiiinna aanenvo imakkuu ssiiad inta [VOll ja va litse "Direct Search': Paina siiadintii. Kiiiinnii iianenvo imakkuussaadintii [VOL] ja paina sita kun haluamasi hakukohde niikyy naytossa. 1 3 Toista musiikkia ipodilta 1 2 Valitse ohjelmalihteeksi ipod Paina painiketta [MENU]. Kiianna iianenvoimakkuussaadintii [VOL] ja paina sita kun naytossa niikyymmusic" > Paina painiketta [SEARCH MODE). Valitse hakutapa Kiiiinna aanenvolmakkuu ssaadinta [VOL] ja valitse " Related Search": Paina saadlnta. j a palna sita kun naytossii nakyy haluamasi hakutapa. Naytto I Haku "SearchArtist"INayttaa saman esittajan m uut a t uotantoa. ' SearchAlbum" Nii aa muut albumin ka aleet. "SearchGenre" Nayttaa muita saman lajln esittajia. "Search jnayttaa sa man saveltajan muuta Com poser" t uotantoa. Kun haku paattyy, voit selata hakutuloksia. 3 Paina palnlketta [SEARCH MODE]. 4 Vlliitse mita haet 4 Kaanna aanenvoimakkuussaadlntii [VOL] 4 Kiianna iianenvoimakkuussiiadlnta [VOL) ja palna sltii kun niiytossa nakyy -Alphabet Search". Haku Toiminto Merki n valitse minen Siirtym lnen kohteesta toiseen Valltseminen Siirtyminen sarakkeesta toiseen Selau5 Naytto j Merkitys "Direct Search" IVo it etsia nopeasti haluamasi kappaleen nimen, esittajan, albumin jne. mukaan. Lue lisaa sivulta 10. "AlphabetSearch"IVoit etsia esittajaa, albumia jne. ki39;- ] / [Til. Paina yli 3 seku ntia jos haluat edeta 10% muka an tekemastasi asetuksesta riipp umatta, Paina [!+OI] tai [..q. Paina [MEN U]. / Soittoluettelot voidaan tehda koskemaan vain yhta ipod soitinta. Jos kytket laitteeseen vieraan ipodin, na}1:toon tulee ilmoitus "No Information" ja sitten ' Delete My Playlist~ Valitse silloin "Yes' jos haluat poistaa soittoluettelon ja tehda uuden. Voit val ita tallennettavat kappaleet myos hakutoimintojen avulla. Kun muisti on taynna, siila tulee nayttoon ilmoitus MEMORYFULL. Ala tallenna Podea steja, silla ne eivat valttamatta toistu oikein. To is to/uettelossa olevan kappa/een toistaminen I HakLIsuhde Pal uu edellisee n J Kun haku paattyy, voit selata hakutuloksia. Toim ln n :m peruuttaminen, Palna [SEARCH MODE]. Paina [SEARCH MO DE]. /. Hakl jsuhde on muutettavissa ipod-asetuksissa (sivu 9). 2 Ka iinnii iiiine nvoima kkuussiiadi ntii [VO L] ja paina sitii kun naytossa niikyy"recall My Playlist': 3 Kiilinna aiinenvoim akkuussliiidintii [VOL] ja palna sitii k. un naytossa nakyy haluamasi kappale. / Auton virran sammuttaminen tai laitteen kytkeminen pois paalta peruuttaa toiminnon. Kappaleen loppu saattaa jaada kuulumatta ellei kappaleiden valilla ole vahintaan 1sekunnin mittai sla taukoa. Satunnaistoistoa ei voi kayttaa soittoluettelon toistami see n. Kappa/een poistaminen soittoluette/osta I I 1 Paina [SEARCH MO DE]. 2 Kaannii aanenvoimakk.uussiiadinta [VO L] ja paina sitii kun naytossa nakyy "Delete My Playlist': 3 Kaanna aanenvoimakkuussiiadintii [VOLl ja pa ina slta kun naytossii nakyy "Delete One" m 12 1 C-BT60U/ KDC6047U Suomi I 1 USB-toiminnot, USB laitteen kytkemista varten tarvitaan KCA ip1 01 kaapeli (Iisavaruste).

4 ~ / USB-asetukset CD L..(b J>CIJ. 1>0 L 1 Valitse ohjelmaliihteeksi USB 2 Avaa piiiivalikko Paina [MENU). Toiminnon peruuttam in en t+ii ~II ~...1T! Palna [MENU] viihintiiiin sekunnin ajan ja sen jiilkeen kerran Iyhyesti. Hakukohta jaa muistiin. joten kun kaytat hakutoimintoa seuraavan kerran. oletuksena nakyvii n tulee viimeksi kayttamasi kohta. Painamalla [MENU] vahintaan sekunnin ajan, paaset ylavalikkoon ja muuttamaan asetuksia. 3 Kaiinnii aiinenvoimakkuussaadlnta [VOL) ja paina sitii kun niiytossa lukee "Settings': 4 Kaiinnii iiiinenvoimakkuussiiiidintii [VOL] ja paina sitii kun niiytossii niikyy haluamasl asetus. Na.ytto IToiminto 'Settings" ' Skip Search"IValitsee yli hypawivien kappaleiden maaran (katso sivu 12). ~ ' 1 %'r5%"1"1 0%" Perustoiminnot USB-toisto Tiedostohaku Voit val ita kuunneltavaksesi musiikkia eri tavoin. USB-Iaite USB-Iaitteen kytkeminen Toisto alkaa automaattisesti kun ipod kytketaan autoradioon. USB-v~yliin valitseminen ohjelmaliihteeksi Pa ina painiketta [SRC). Kaiinnii iiiinenvoimakkuussaiidintii [VOL) ja paina sitii kun niiytossii lukee USB_ D Toine n tapa: Painele painiketta [SRC) kunnes naytossa lukee USB. Siirtyminen ka nsiosta toiseen Naytto "Music" M usic Editor Merkitys K ansion tai tiedoston nim i. Toistotapa Voit valita erilaisia toistotapoja kuten satunnaistoiston ja uudelleentoiston. II Paina [SEARCH MODE). Kappaleen va ihto Paina [t+ii) tai [~). Niiytto Mus ic" "Pl ay lists" 'Artists" "Albums' "Songs" "Gen res" Merkitys Soittoluettelot Esittiijiit Al bumit Kappaleet Laj it (_: Tehdasasetus) 1 Valitse ohjelmaliihteeksi USB 2 Avaa piiiivalikko Paina [MENU ). 5 Asetusten tekeminen Paina painiketta [~) tai [~l. 6 Poistuminen Paina [MENU) viihintaan sekunnin ajan ja sen jiilkeen kerran Iyhyestl. 3 Kaiinnii iiiinenvoimakkuussiiiidinta [VOL) ja paina sitii kun naytossa lukee Play Mode". 1 Valitse ohjelmaliihteeksi USB-Iaite [~). 4 Valitse toistotapa Kiiiinnii iiiinenvoimakkuussaiidinta [VOL). Naytto "Play Mode" "File Scan" Me rkitys ON-tilassa jokais esta kansi ossa olevasta ka ppaleesta toistetaan Iyh yt nayte. "ON"/M / Skip Search -asetus (sivu 9) ja USB-asetus (sivu 1S) ovat aina samat, joten toisen vaihtaminen vaihtaa molemmat. Pikasiirto eteen/taakse Pidii painettuna [t+ii) tai 2 Paina [MENU) 3 Kiiiinnii iiiinenvoimakkuussiiiidintii [VOL) ja paina sitii kun niiytossii lukee NMusic': / liani ei kuulu pikasiirron aikana Toisto ja keskeytys 4 Tiedoston haku Toiminto Siirtym inen kohteesta to isee n V alitseminen Pikahaku K iiytto Kaanna saadinta [VOL). Pa ina saadinta [VaLl. Paina [DIS P) tai [ \,, ) f [Tl] selataksesi sivuittain. Paina [DISP] tai [ \,, ) I [TI] va hintaan sekunnin ajan selataksesi nopeasti ylos/alas. Pysayta selaus painamalla painiketta uudelleen Paina [ME NU). IPaina [MENU) va hin taan sek unn in aja n. "Folder Random" Toisto keskeytyy/jatkuu samasta kohdasta kun painat painiketta [~II]. ipod irrottaminen Pidli painiketta [~II) painettuna yli 2 sekunnin ajan. Voit irrottaa ipodin kun naytossa lukee "USB REMOVE': ION- til assa kansiossa olevat kappaleet toistetaan sattu manvaraisessa jarjestyksessa. ' ON"/"Qff" "File Repea t"i ONtiiassa kappal e toistetaan yha uudelleen. ON"':1J. L "Folder Repeat" ON-tilassa ka nsio n ka ppaleet toistetaa n yh a uudelleen. O WI']fL (_: Tehdasasetusl [ ~]. Palu u edelliseen valikkoon Paluu paava li kkoon 5 Asetusten tekeminen Palna palniketta [I......] tal o Esime rkki: Ha un kohteena j". Kiiiinnii iiiinenvoimakkuussiilidintii [VO L) ja paina sitii kun niiytossii lukee "Music" > 1 > 2 >j" 6 Poistuminen Paina [MENU) viihintiiiin sekunnin ajan ja se n jiilkeen kerran Iyhyesti. 14 I KDC-BT60U/KDC-6047U Suomi I 15 USB-toiminnot Skip-pikaha ku Pikahakua varten voit maaritella kuinka monen kappaleen yli haku siirtyy., Valitse ohjel malihteeksi USB. Kaukosaiitimella kaytettava toiminto CD-Ievyjen/musiikkitiedostojen toisto Suorahaku Voit etsia kappaleen suoraan sen numeron perusteella. Release MENU VOL 2 Pai.na painiketta [MENU]. Kaanna iiiinenvoimakkuussiiiidinta [VOLI Ja paina sitii kun niiytossii niikyy "Music" >. 1 Paina kllukosalitimen plliniketta [DIRECT]. 2 Anna kappaleen numero kaukoslilitimen numeropainikkellill. ~~ SRC ~ ~IJ ~ DISP SEARCH MODE Pikahaku eteenltaakse Pida painettuna painlketta [!+IIJ tal (~l. I iiani ei kuullu haun aikana. '- I TI Toistolkeskeytys Toisto keskeytyy/jatkuu samasta kohdasta kun painat painiketta [~II ]. CD-soittimen toimintoja 3 Palna [SEARCH MODE]. paina slta kun naytossa lukee Skip Search~ 3 4 Kiiiinnli aiinenvoimakkuussaadinta [VOL) ja Kappa leiden selaus Paina painiketta [I"'J t ai [~l. Perustoimin not Avaa etulevy Paina Release-painiketta. Musiikin etsim in en Niiytto "Music" Merkitys Kap paleluettelo (Musiikki-CD) / kansio tai tiedostoluettelo (musiikkitiedostot) 5 Hakutoiminnot Toimlnto Siirtyminen koh teesta toiseen Valitseminen Skip-pikahaku I Kavttii ikaanna saadinta [VOL]. Paina saadinta [VOll. Paina [DISP] tai [ \. ] / [TI]. Paina yll 3 sekuntia jos haluat edeta 10% mukaan tekemastasi asetuksesta riioou matta. IPaina [~J tai [~]. IPaina [MENUI. Toiminnon peruuttaminen Paina [DIRECTI_ I Toiminto ei ole kaytettavissa "Music Editor" -sovelluksella tallennetuilla tiedostoilla eika satunnais tai esittelytoiston aikana. I Kiianna etulevy kiinni painamalla sen va semmasta reunasta. Toisto Kun soittimessa on levy. toisto alkaa automaattisesti. Samalla naytossa nakyy CD-IW -llmaisin. N 1 Valltse ohjelmaliihteeksi CD. 2 Avaa piiiivalikko Paina [MENU]. Hakusuhde Paluu edeil iseen 3 Kiianna aanenvoimakkuu5saadinta [VOll ja paina sita kun naytossa lukee "Music': Ku n haku paattyy. voit selata hakutuloksia. Toiminnon peruuttaminen Paina [SEARCH MODE]. 4 Hakutoiminnot Toimlnt o Siirryminen kohteesta toiseen Va litsemi nen Pi kah aku Kaytto Kaanna saadinta [VOL]. Paina saadinta [VO L]. Paln a [DISP] tal [ \. ) / [n] selataksesi sivuittain ylos/ alas. Paina [DISP] tai [ \. ] / [TIJ vahintaan sekunnin ajan selataksesi nopeasti yi6s/alas. Pysayta selaus painamalla painiketta uudelleen_ Paina [MENU]. Paina [MENU] yli seku nnin ajan. I Toiminto on kaytettavissa vain KENWOOD Music Editor -sovelluksella tallennetuilla musiikkitiedostoilla. Hakusuhde on muutetta viss a ipod-asetuksissa (sivu 15.) CO-soittimen valitseminen ohjelmallihteeksi Palna palniketta [SRC]. Kaanna aanenvoimakkuussaadintii VOll ja paina sita kun naytossa naicyy CD.

5 nen tapa: Painele painiketta [SRC] kunnes naytossa nakyy CD. otoi Levyn poistaminen Paina painiketta [~l. Silrtyminen seuraavaan kansioon Paina painiketta [SEARCH MODE]. I Toiminto on kaytossa vain musiikkitiedostoilla. Paluu edelliseen Paluu paavalikko on Kappaleen vaihtaminen Paina [~l tai [~]. Toiminnon peruuttaminen Paina [MENU] viihintaan sekunnln ajan ja sen jalkeen kerran Iyhyestl. 16 I KDC-BT60U/ KDC-6047U Suomi I 17 CD-Ievyjen/musiikkitiedostojen toisto To istotapa Vo it valita erilaisia toistota poja kuten satun naistoiston ja uudelleentoiston. "Disc Random" ON-tilassa levyn kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa jarjestyksessa. Kaukosiiiitimellii kaytettiivii toiminto Suorahaku Voit etsia kappaleen suoraan sen numeron perusteelia. ' 0N"/J)f ' "Magazine Random" ON-tilassa kaikkien levyjen kappa leet toistetaan sattumanvaraisessa j arjestyksessa. 1 Valibe ohjelmalihteeksi CD. 2 Avaa piiivalikko Palna [MEN U]. 3 Kaanna aanenvolmakkuussaadintii [VOL] ja paina sita kun naytossa lukee Play Mode". 1 Paina kaukosaatimen painiketta [DIRECT). 'O N"/Jill: "Track Repeat" "Disc Repeat " ON-tilassa kappale toistet aan yha uudelleen 2 Anna kappaleen numero kaukosaatimen numeropainikkeilla. 4 Valibe toistotapa Kaannii aiinenvoimakkuu5saiidlnti [VOL]. Musiikki-CD Niiytto I Merkitys "Pla y Mode" "Track Scan"I ON-tiiassa jokaisesta kappaleesta toistetaan Iyhyt nayte. ' O ' r OFE" N ON-tilassa levyn kappaleita toistetaan yha uudelieen. 3 Kappaleiden selaus Paina painiketta [~l tai [ ~J. Toiminnon peruuttaminen "O :l! L N"/ (_ : Tehdasasetus Palna [DIRECT]. / TOiminto ei ole kaytettavissa "Music Edito r" -sovelluksella tallennetuilla tiedostoilla ei ka satunnais. tai esittelytoiston aikana. 5 Asetusten tekeminen Paina painiketta [~] tai [~. "ON" /"OW "Disc Ra ndom" ON-tilassa kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa jarjestyksessa. 0N'/:llff: ON-til assa kappale toistetaan yha uudelleen. 6 Poistuminen Paina [MENU] vahintaan sekunnln ajan ja se n jiilkeen kerran Iyhyesti. Kaukosaatimellii kiiytettava toiminto Suora levyn valitseminen CD-vai htaja (lisavaru ste) CD-vaihtajan va/itseminen ohjelma/iihteeksi Voit antaa suoraan haluamasi levyn numeron. "Track Repeat" ' ON' /:QEL (_ : Te hdasasetus) Musiikkitiedos tot Naytto "Play Mode" "File Scan" Merkitys ON-t ilassa jokaisesta tiedostosta t oistetaan Iyhyt nayte. CD-vaihtajan valitseminen ohjelmalahteeksi Paina palniketta [SRC]. Kiianna aiinenvoimakkuussaiidinta VOL] ja palna sitii kun niiytossa nakyy NCD CHANGER': naytossa nakyy"cd CHANGER': 1 Paina kaukosaatimen painiketta [DIRECT). 2 Anna levyn numero kaukosaatimen numeropainikkeilla. 3 levyn valhtaminen Paina painiketta [FM) tal [AM]. Toiminnon peruuttaminen o Toinen tapa: Painele painiketta [SRC] kunnes Paina [DIRECT]. ' ON"/:QfL "Folder Random" ION-tilassa ka nsi c ssa c levat kappaleet toistetaan sattu manva ra isessa jarjestyksessa. Levyn vaihtaminen / TOiminto e i ole kaytettaviss a sat unnais- tai esittelytoiston aikana. Paina ' 0' kun haluat kuunnel tavaksesi le vyn 10. Paine, [SEARCH MODE]. Kappaleen valitseminen Paina [~] tai [~]. "O N"/:o r "File Repeat"ION-tiiassa tiedosto toistetaan yha uudelleen. Pikahaku eteenl taakse Pida painettuna palnlketta Toistol keskeytys [~] tai [ ~]. "ON"I :'. QEf' "Folder Repeat" ON-tilassa kansion kap paleet toistetaan yha uudelieen. Toisto keskeytyy/jatkuu kun painat painiketta [."). ' ON"/']EL (_: Tehda sasetus) CD-vaihtaja Navttb IMerkitys ' Play Mode" "Track Scan'ION-tilassa jokaisesta kap paleesta toistetaan Iyhyt nayte. ' O 'O W/ FF" 18 I KOC AT60lJl KDC 6047 U Suomi I 19 Radio SEARCH MODE 4 Kaiinna iiiinenvoimakkuussaadinta [VOL] ja paina sjta kun naytossii niikyy haluamasi asetus. Naytto Toiminto "Settings" "Local Seek" Automaattinen asemahaku etsi i vain hyvin kuuluvat asemat. :m:j"o N" "Seek Mode" Ase mien hakutapa. :Al!!.9.L: Au'Gmaattinen haku. ' Auto2": Asemien haku muistista. 'M anual": Ase mien haku kasin. " AutoMemory" Memo~~eption automatically. RefertO<AuluIV.., I " " y litty.>{page21 ) "Forced Kytkee vastaanoton mon oksi ja MONO" vahentaa siten kohinaa. :QELI' ON " Asem ien muistipaikat Asemien tallentaminen muistiin. Kaukosaatimella kaytettava toiminto 1 Virite kuuluviin haluamasi taajuus Paina [MEN U]. Kiianna aanenvolmakkuussaadinta [VOlJ ja paina sitii kun naytossa lukee MList & Memory", Taajuuden suoravali nta Voit nappailla suoraan haluamasi aseman taajuuden., Valitse haluamasi aaltoalue 2 Avaa palivalikko ~.., './TI 2 Paina kaukosaat.imen painikelta [DIRECT ] Nayttoon tulee " '. Perustoiminnot Radion valitseminen ohjelma/ahteeksi 3 Valltse muistlpaikka Kiianna aanenvolmakkuu5saadinta [VOL] kunnes ha luamasi muistipaikan numero nakyy naytossa ja paina sitten siiiidinta. Naytto IMerkitys ' Ust&Memory': "-1" IMuistipaikka 1. "-2" IM uistipaikka 2. "-6" IMuisti palkka 6. 3 Nappaile numero kaukosliatlmen numeropainikkeilla. Esimerkki: Hal uttu taajuus 92,1 MHz (ULA) 810 khz (AM) otoinen Paina painiketta [SRC]. Kaanna a anenvolmakkuussa adintii VOll ja pa ina sita kun naytossa nilkyy radio. tapa: Painele painiketta [SRCl kunnes nayt6ssa nakyy radio. Pain ikkeet [9J, [2], [1] [81, [1]. (0) "News" Aa/toalueen valitseminen Paina [SEARCH MODE]. Jokainen painallus vaihtaa aaltoaluetta (FM1, FM2, FM3, AM). Aseman valitseminen "AF" o Lue lisaa eri hakutoiminnoista jaljempana. LiikenneCiedo tukset Paina [~l tai [" ']. l.hream IIl Pida aanenvoimakkuussaadlnta [VOL] palnettuna vahintiian sekunnin aja n. I;O!III!";'[ "RDS ReQional" 'OW/:lllr "AutoTPSeek" Etsii automaattisesti uuden liikennetiedotuksia lahettavan aseman. 'O W/:lllr Automaattinen uutisla herysten vastaanotto ja toiminnon keskeytysaika (aika, jolloin toiminto ei ol e kaytossa). :Q.EE/"OOmin" - "90min" Automaattinen taajuudenvaihto kuuluvuuden heiketessa. ' OWI::Qlr Pai kallisradiovastaanotto. 4 Annetun taajuuden hak.u Paina [~J tal [..,J. Toiminnon peru uttaminen Toiminnon keskeytys Paina [MENU] vahintaan sekunnin ajan ja sen jalkeen kerran Iyhyesti. Paina kaukosaatimen painiketta [DIRECT]. ULA-aaltoalueella taajuus valitaan vahintaan 0,1 MHz tarkkuudella.

6 Automaatt inen asemien tal lennus muistiln Tama toiminto tallentaa mu lstii n parhaiten kuuluvat asemat. i tidlariil (_ :Tehdasasetus) o Paina painiketta l\. ll [TI]. Kytkee liikennetiedotusten vastaanoton paallel pois. Toiminnon ollessa kaytossa naytossa nakyy Iyhenne TI. Liikennetiedotuksen tlj llessa naytossa lukee lisaksi Traffic INFO. Kun saadat aanenvoimakkuutta liikennetiedotuksen aikana, teke masi saato jaa muistiin ja on siten kaytossa aina liikennetiedotu ksissa. 5 Asetusten tekeminen Paina painlketta [~J ta l ["'l. 1 Valitse haluamasi aaltoalue 6 Poistuminen Paina [MENU] vahintaan sekunn in ajan ja sen jalkeen kerran Iyhyesti. Huomaa News Tuo automaattisesti kuuluviin uutislahetyksen sen alkaessa. Voit ohjelmoida ajan, jonka jalkeen laite tuo kuuluviin seuraavan uutislahetyksen. Kun vaihdat asetuksen NEWS OOmin esimerkiksi muotoon NEWS gomin, toiminto kytkeytyy paalle ja NEWS'ilmaisin syttyy. Uutislahetyksen alkaessa nayttoon tulee teksti TRAFFIC. Mika li olet ohjelmoinut arvoksi esimerkiksi NEWS 20min, seuraavat uutiset kuulet aikaisintaan 20 minuutin kuluttua. Forced MONO Ulkoiset hairiotekijat - esimerkiksi voimalinjat saattavat aiheuttaa hairioita radiovastaanottoon. Silloin voit kytkea radion monovastaanotolle. 2 Paina [MENU]. 3 Kiiannii aiinenvoimakkuussaadinta [VOL] ja paina sita kun neytossii lukee "Settings" > "Auto Memory" 4 Klilinna aiinenvoimakkuussaadintii [VOL] ja paina sitii kun niiytossa lukee YES": Haku paattyy kun ka ikki 6 muistipaikkaa ovat taynna. Radion aset ukset 1 Valitse ohjelmaliihteeksi radio 2 Paina painikettil [MENU]. Asemien haku muistista, Valitse haluamasl aaltoalue 3 Kaannii iianenvoimakkuussaadinta [VOL] ja paina sita kun naytossa niikyy MSettings~ 2 Paina [MENU]. 3 Kiianna liiinenvoimakkuussaadinta [VOL] ja paina sitii kun niiytossa lukee "Ust & Memory" > Preset number. 20 I KDC-BT60UI KDC -6047U Suomi I 21 Ma/lissa KDC-BT60U M allissa KDC-6047U lisiivarusteena myytavan KCA-BT200-laitteen kanssa Radio PTY (ohjelmatyyppi) Ohjelmatyypin valitseminen ja asemien haku. OhJelmatyyp pien avulla voit etsia halutunlaista radio-ohjelmaa. Bluetooth Ohjelmatyyp pien pikavalinta Voit tallentaa kuus i ohjelrnatyyppia pikavalinnoiksi, jotta voit helposti ja nopeasti kaynnistaa niiden haun. Ohjelmatyyppien tallennus muistiin 1 Valiue haluamasi ohjelmatyyppi. 2 Paina painlketta [SEARCH MODE]..~~ ~I ~~!l6i==~ ~ ~II ~I Perustoiminnot Bluetoooth-/aitteen valitseminen ohjelmalahteeksi o Toinen tapa: Painele painiketta [SRC] kunnes nayto ssa nakyy BT Audio. Paina painlketta [SRC]. Kiiiinnii aiinenvolmakkuussalidintli VOlI ja paina sltli kun naytossii niikyy"bt Audio': \.. / TI Toistolkeskeytys 3 Valitse halua masi muistipaikan numero kiiiintiimiil/ii iiiinenvoimakkuussiiiidintii [VOL] ja painamalla sitii sen jiilkeen yli 2 sekunnin ajan. Muistiin tallennettujen ohjelmatyyppien kaytto Bluetooth- Iaitteen kytkeminen Autoradio ja kaytettava bluetooth -musilkkilaite on muodostettava keskenaan pariksi ennen kuin niita voi kayttaa yh dessa. Toisto keskeytyy/jatkuu kun painat painiketta [~II]. Kappa/een valitseminen Paina [~ tai I~]. 1 Hakeudu PTY-tllaan Pop Rock Kevyt musii kki Kevyt klassinen Klassinen ' Po e M " " Rock M " "Easy M " " Ught M " ' Classics' Jatsi Kantri Kansa n mus ii kki 'Jazz' "Count!}:" "NationM" "Oldies" "Fol k M " t_u Laitteiden muodostaminen pariksi / Joitakin tai mitaa n toimintoja ei voi kayttaa autoradiolla, ellei bluetooth-iaite tue naita ominaisuuksia. Bluetoothin valitseminen ei kaynnista toistoa automaattisesti. Kaikkia bluetooth -Iaitteita ei vo; ohjata autoradion avulla tai katkennutta yhteytta ei voi muodostaa uudelleen autoradiosta. 2 Paina painiketta [SEARCH MOD E] 1 Kytke laite piilille palnamalla painiketta [SRC]. 3 Valitse haluamasi muist ipaikka kiiiintiimiillii iilinenvoima kkuu 5siiii dintii [VOL] ja painamalla sitii sen jiilkeen 2 Kytke bluetooth-ia itteesi piiiille Al oita parinmuodostus bluetooth-iaitteellasi. Valitse 16ytyneiden laitteiden luette losta "KE WOOD BT CD/R-4P' ''1"KCA-BT200': N PTY-kielen vaihtami nen Voit val ita ohjelmatyyppien kieleksi jon kin seuraavista: Kieli l.-"~io lll l l Anna PIN koodi Anna Bluetooth-Ialtteeseesi PIN-koodl Karkeasti ohjelmat voidaan jaotella seuraavasti: Musi ikki: Valkoisella pohjalla. Puhe: Mustalla pohjalla. o PI N-koodi 0000 on tehdasasetus, jon ka voi halutessasi vaihtaa. Lue lisaa sivulta 48. Tarkista bluetooth-iaitteesta, etta yhteys t o imii. Valltse aaltoalueeksi FM (ULA) Palna [SEARCH MODE]. Valltse NFM1~ N FMrtai N FM3': IN~Ytt6~ U Norwegian;' ' ';;tii~1 1 Norja 4 Aloita yhteydenmuodostus bluetooth laitteellasi. Espanj~ "S pa ni sh" 2 Paina [MEN U]. 3 Kiijjnnii iiiinenvoimakkuussiiiidintii [VOLI ja paina sitii kun niiytossii lukee 'PlY Search': Ra nska Hollanti "Fre nch" ' Dut ch" Portugali " Portuguese " Ruotsi "Swedish" Saksa "Germ an" / Ellei pariksi muodostaminen onnistu, kokeile seuraavia: - Varmista, etta PIN koodi on molemmissa Kytke autoradio pois paaltii ja kaynnista se uudelleen. Kokeile sen ja lkeen uudelleen. ~ Jos pariksi on muodostettu muita laitteita, poista ne ja yrita sen jalkeen uudelleen. Kokeile pariksi muodostamista autoradion avulla. Kat so ohjeet sivulta 47. Katso li satietoja yhteensopivista bluetooth musiikkilaitteista sivulta 57. Hakeudu PTY-tllian 4 Valitse ohjelmatyyppi kiiiintiimiilla jjiinenvoimakjwussiiiidintii [VOL]. 2 Paina iiiinenvoimakkuussiiiidintli [VOl] 3 Valitse haluamasi kjeli kiiantiimiillii iiiinenvoimakkuussiiiidintii [VOll ja painamalla sitii sen jiilkeen S AJolta asemahaku painamalla painiketta tal[~]. [ ~] 6 Poistuminen PTY-tilasta Paina [MENU]. / Toiminto ei ole kaytossa liikennetiedotuksen aikana eik~ AM vastaanotossa. Ellei kyseistii ohjelmaa ole kuultavissa, niiyttobn tulee ilmoitus NO PTY. Etsi talloin muuta ohjelmaa. Toiminto peruuntuu automaattisesti ellet kiiyta sita 30 sekuntiin. 22 I KDC-BT60U/ KDC-6047U Suomi I 23 Mallissa KDC-BT60U Mallissa KDC-6047U lisavarusteena myytavan KCA-BT200-laitteen kanssa Handsfree SEARCH MODE I Jos muodostat yhteyden autoradion avulla, katso ohjeet sivulta 47. Lue lisa;; handsfreesta sivulta 57. Koputtavan puhelun hy/kaam inen Pikavalinnat 1 Paina aanenvolmakkuussaadinta [VOL]. ~-.JI Bluetooth-Iaitteen kytkeminen Autoradio ja kaytettava bluetooth-musii kkilaite on muodostettava keskenaan pariks i ennen kuin niita voi kayttaa yhdessa. 2 Klilinni ilinenvoimakkuussaadlnta [VOL] ja paina slta kun niiytossli lukee "REJECT': Koputtavaan puheluun vastaaminen ja meneil/aiin o/evan puhelun lopettaminen.

7 1 Hakeudu bluetooth-tilaan s '" 'l"itla(;,bl Vastaaminen Puheluun vastaaminen :01' 3,,)11 2 Paina [\., ]. Paina painlketta [TI] yli sekunnin ajan. Paina painiketta [SRC]. Meneil/iiiin o/evan puhelun vaihtaminen pidossa o/evaan puheluun Paina aanenvoimakkuussaadinta [VO L]. Kiianna aiinenvoimakku uss.iiadlnti [VOL] jll paina sitii kun naytossa niikyy M Preset call~ Kiiiinna iianenvoimakkuussiiiidinta [VOL] ja paina sita kun niiytossii nakyy haluamasi mulstipaikka. Puhelinnumero nakyy naytossa. I Puhelu katkeaa, jos: - Asetat CD-Ievyn soittimeen. - Kytket USB-Iaitteen. Soittajan nimi rliikyy laitteen nayt6ssa jos se on tallennettu soittimen puhelinmuistioon. 3 Valitse muistipaikka Palna aanenvolmakk\lussaadinta [VOL] Jo kainen pa inallus vaihtaa puhelua. IDlII Laitteiden muodostaminen pariksi Muita toimintoja Yhteyden katkeamisesta kertovan vies tin poistaminen 4 Poistuminen valikosta Paina [MENU1. Saapuvan puhelun hylkaaminen 1 Kytke!aite paalle painamalla painlkettll [SRC]. 2 Kytke bluetooth-illitteesi paalle Aloita parinmuodostus bluetooth-iaitteellasi. Valitse loytyneiden laitteiden luettelosta "KENWOOD BT CDJR-4Pl"J "KCA-BT200'~ Palna painlketta [SRC] tai pida painiketta[\., ] / [TI] painettuna yli sekunnin ajan. 13'Ii:ltdtiil 114'$,411 '3.Paina painlketta Paina [\.,]. [TI] yli sekunnin ajan. "HF Disconnect " havi aa naytosta. 5 Solttamlnen Palna iianenvolmakkuussaadlnta [VOL]. Puhelun aikana Puhelun lopettaminen I Puhelinnumeron on oltava tallennettuna muistipaikkaan ennen tamiln toiminnon kliyttoa. Lue ohjeet sivulta Anna PIN-koodl o Anna Bluetooth-Iaitteeseesl PIN-koodi Tarkista bluetooth-iaitteesta, etta yhteys toimii. PIN-koodi 0000 on tehdasasetus, jonka voi halutessasi vaihtaa. Lue lisaa sivulta 48. laitteellasi. Paina painiketta [SRC] tai pida paini ketta[\., ] / [TI] painettuna yli sekunnin ajan. Puhelun siirto handsfreesta puhelimeen Soittaminen Hakeudu bluetooth-tilaan 4 Aloita yhteydenmuodostus bluetooth Palna [~II]. Jokainen painallus vaihtaa puhelun soittimesta TE") ja pain vastoin. puhelimeen ("PRIVA 13 t ii:'ijn'l Palna [\., ]. emyhteyden muodostaminen I Puhelimen ominaisuuksista riippuen puhelun siirtaminen puhelimeen saattaa kytkea viimeksi va litun ohjelmalahteen kuuluviin. Talloin et voi kayttaa puhelun aikana puhelutolmintoja autoradiolla. 13 t lirl tuil Palna painiketta [TI] yli sekunnin aja n. Jos olet muodostanut pariksi kaksi tai useampia puhelimia, joudut valitsemaan, minka ka nssa muodostat yhteyden. Lue lisaa sivulta 48. Kun yhteys on muodostettu, naytossa nakyy BT-symbol!. Voit alkaa handsfreen kayton kun yhteys on muodostettu. 2 VlIlitse numeronvlllintatapa Kalinna aanenvoimakkuussaadintli IVOL] ja pain a sita kun niiytossa nlikyy hllluamasi valhtoehto. Merkitys N~Ytto "Prese tcall" Pikavalintanu mero!. "Phonebook" Nu me ron va lit seminen o uhelinm uistiosta. Saapu neiden p uheluiden luettelo. "In Call" "Out Call" Soitettuje n p uh e lui den iuettelo. astaamatto mie n puheluiden "MissedCall" V luettelo. "Number Nume ron valitseminen. Dial" Puhelun aanenvoimakkuuden saataminen ImmII Handsfreen kaytto Kaanna aanenvoi makkuussaadinta [VOL] Koputus Koputtavaan puheluun vastaaminen ja meneil/aan olevan puhelun jattaminen pitoon 1 Paina aanenvoimakku ussaadlnta [VOL]. 2 Kiia nna aanenvoimakkuussaadinta [VOLl ja paina sita kun naytossa lukee "ANSWER ': Koputtavaan puheluun vastaaminen ja meneil/aan o/evan puhe/un lopettaminen. 3 Poistuminen valikosta ''''IS:J[th'lI' Paina [SRC]. Paina [\.,]. '3 Iid,Gu l ' Paina painiketta [TI] yli sekunnin ajan. Suomi 24 I KDC-BT60U/ KDC-6047U I 2S Mallissa KDC-BT60U Mallissa KDC-6047U lisavarusteena myytavan KCA-BT200-laitteen kanssa Handsfree Soittaminen puh elin m uistiossa olevaa n numeroon 1 Hakeudu bluetooth-tilaan I :OTII!: 13 Ii Im,," "Ou t Ca ll" (soltetut), "In Ca ll - (saapun eet) tai "Missed (all" (vastaamattomat). Mal/issa KOC-6047U Puheohj aus Yhteystiedon talle ntam inen pi kavalin naksi Valitse yhte ystieto, jonka haluat tallentaa Etsi yhteystiet o edellisella sivulla annettujen ohjelde n mukaan 3 Paina [\.1. 1:4.TII!' { ;! )ldlnt)ii Paina pain iketta [TI] yli sekunnin ajan. 2 Kaannli iiiinenvoimakkuussiiiidinta {VOLl Ja paine sita kun niiyttissii niikyy Phonebook W Villitse nimi t.ai puhelinnumero Kaiinna iianenvoimakkuussaad lntii [VO L] ja paina sita kun nayttissa nakyy haluamasl puhel uloki. D Nayttin naytta miin vaihtamin en Paina painiketta [DISP]. Saat nayttoon joko h ep.~ ; 1 6n nime n ta i puhelinnumeron tata painiketta paine lemalla. Paina iiiinenvoimakkuussiiadinta [VOL] 1 Kaynnlstii puheentunnistustolminto Paina iianenvoimakkuussaadlnta [VOLJ painettuna yli sekunnln ajan. KUIl 2 NPB Name?" tulee naytttion. kuulet merkkiaanen, sa na soitettavan henkilon nimi 2 sekunni n ku!uessa. 2 Pidii aiinenvolmakkuuspainlketta [VOL] painettuna yli 2 sekuntia 3 3 Niiyttoon tulee"pn Type': Kun kuulet merkkiaanen, sana kategorian nimi 2 sekunnin kuluessa. 3 Valitse nlme n alkuklrjain Toiminto Seuraava kirjain. IKavtto IKiianna aa nenvoimakkuussaadinta [VOLl. IPaina [!+II] tai...l. 4 Soittaminen Kiiiinnii liiinenvoimakkuussiiiidintii [Val] ja paina sita kun niiytossa nlikyy haluamasi muistipaikan numero / 50itettujen ja vastattujen puheluiden luettelo koostuu vain niista numeroista, jolhin on soitettulvastattu autoradiota handsfree-iaitteena kayttaen. 4 Solttaminen Paina aanenvoimakkuussaadintii [VOL] D Tama va ihe on sama ku ln so ittais it puheli nmuistiota kiiyttaen (ed. sivu). Voit aloittaa puhelun ta l valita kateg oria n. Poistuminen valikosta Paina painiketta [MENU]. Vaihto se uraa llalle rivi lle. Vahvlsta merkki. Pu hel i nnumerokategoriat Yhteystiedot vol jakaa seuraaviin kategorio ihin: Niiytto "GENERAL" "HO ME"/"R" l!'.i "OFFICE" I "MOBILE" I Me rkilys Yleiset K ti o Ty6 Matkapuheli met Muut Puhelinnumeron valit semin en / Ellei kaskyasi ymmarreta. tasta tulee ilmoitus laitteen nayttoon. Paina aanenvoimakkuussaadinta [VOLl, jolloin voit antaa kaskyn uudelleen. Katso myos sivu 4 Valitse nimi Toiminto Seu raava puh el innumero. Hyvaksy puhell nnumero. IKavtto Ka a nna aa ne nvoima kkuussaad inta [VOL]. Pa ina aa nenvoimakkuussaadinta [VOL]. Hakeudu bluetooth-tilaan.i1ti5':i [;'hld Paina [\.]. 13liid l &fjll Paina painlkettil [TI] yll sekunnin ajan. 68. Jotta voit kayttaa puheohjausta, puhekomennot on tallennettava laitteen muistiin. Lue lisaa sivulta 50. Ohjelmalahteen aani ei kuulu puheohjauksen aikana.

8 "[[If' 2 Kiiiinnii iiiinenvoimakkuussiiiidinta [VOL] ja paina sita kun nayttissa niikyy "Number Dial': 'OTHER"1 m "13' D Nayttin nayttaman valhtaminen Palna painiketta [DISP]. Saat nayttoon joko henkilon nimen tai pu helin numeron tata painiketta painelemalia. 3 Kirjoita puhelinnumero Toiminto Valitse nume ro. IKavtto Kaa nna aanenvoima kkuussaadinta [VOL]. Seuraava nu mero. IPa ina [...j. Poista viime inen IPaina [\+Ill. nu me ro. 5 Soittilminen Paina aanenvoimakkuussaadinta [VOL]. I Hakutoiminto hakee vain aksentittomia merkkeja esimerkiksi i.i = u. Paina kaukosaiitimen nu meropa iniketta ([lj [0]), #([FM]), ([AM]), tal +([..-.;]). D Voit poistaa numero ita yksitellen nain: Paina kaukosaatimen painiketta [f+iiij. 4 Soittaminen Palna aanenvolmakkuussaiidinta [VOLl Paina kaukosaati men pa iniketta [DIRECT] Soittaminen puhelulokista /. :OI.~ Puhelinnumero voi olla enintaan 32 merkin mittainen. Paina painiketta [TI] yli sekunnin ajan. 2 Kiiiinnii iiiinenvoimakkuussiiiidintii [VOL] ja paina sitii kun niiyttissa niikyy 26 I KDC-6T60UI KDC -6047U Suomi I 27 Nayton asetukset ~~I ~ r~j Perustolminnot Nayt6n nayttaman vaihtaminen Paina painiketta [DISPj. ' Wl '.'V~ t'uu ~ _ c M~-': Asetukset 1 Valitse ohjelmal iihde Paina pa iniketta [SRC). Kiiiinnii iianenvoimakk uussiiiidintii [VOL) ja pai na sitii kun niiytossii lukee h aluamasi ohjelmaliihde. tapa : Painele paini ketta [SRC) kunnes naytossa lukee haluamasi ohjelmalahde. ' ILLUMI Effect" I"ILLUMI MSC Painikke iden valaistus saatyy paini kkeiden kayton mukaan. O W/:. o./l SYNC" Painlkkeiden va laistu ksen vari vaihtu u aanenvoimakkuuden m ukaan. otoinen ::orv"o ' N ( _ : Tehda sasetu s) 2 Paina [MENU], 5 3 Hakeudu niiyton asetuksiin Kiiiinna iiiinenvoimakkuussiiiidintii [VOL] ja paina sita kun naytossii nakyy Settings > " DISP & IllUMI": W. l"oluv 4 Valitse valikosta haluamasi kohta Kiiannii aanenvoim akkuussaiidinta [VOLl ja paina sitii kun nayttissii nakyy haluam asi kohta. Naytto IMerkitys "Settings" "DlSP&ILLUMY'INayton ja valaistuksen asetukset "Display INay ton tyypin asetukset. Select" "Color5elect" Valaistu ksen varl. Katso sivu 32. "DisplayOff Jos laite on OFF-tilassa Mode" kayttamawi yli Ssekuntia, naytto sammuu. Voit tarvittaessa vaihtaa taman asetuksen nlin, etta naytto ei sammu. Asetuksen tekeminen Ku n niiyton oikeassa reunassa nakyy"!pushln Kaanna aanenvoimakkuussaadinta [VOL] ja paina sita leun naytossa niikyy haluamasi asetus. Kun naytossa ei nay kuvaketta Ul push I", tee asetu5 painamala painlketta [I~] tai [~l. 6 Poistumlnen vallkosta Paina [MENU] vahlntaan sekunnin aja n ja sen jiilkeen k. rran Iyhyesti. e /. Jos vali tset 5-ri visen nayttbtavan, ensimmaisella rivilla voidaan nayttaa jokaisen toiminnon ON/OFF-tila. Vasemmalla voidaan samalla nayttaa parhaillaan kayt6ssa olevan ohjelmalahteen kuvake kun teet seuraavat asetukset: lilanayttb: Valitse "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Di splay Select" > "Statu s" Sivunayttb: Valitse "Setting s" > "DISP & ILLUMI" > "Display elect " Select ' > "Side S "O "ON" W/ Nayton himmennys. "Auto": Nayton kirkkaus saatyy auton ajovalojen kayton mukaan. "Manual1": Naytto on himmea. "Manual2": Naytto o n himmeampi. "O Nayttoa ei him menneta. W: "Contrast " Kontrasti. "Display Dimmer " Tekstin vieritys Pi da painiketta [OI SP) painettuna yli sekunnin ajan. Teksti vierii.,, ' - T -' 12' 'DI SP NI P' I osit iivinen tai negatiivinen P nayttotapa. " POSI' ''I '' POSI2'/~/ 'NEGA2'' "TEXTScroll"!Tekstin vierirystap a. "Auto l ~ "ILLU MI idimmer" Painikkeiden valaistu ksen kirkkaus. ' A : Kirkkaus saatyy auton uto' ajovalojen kayton mukaan. ' Manual" : Valaistus on hi mmea. ' ManuaI 2': Valaistus on himmeampi. ' OFF : Valaistusta ei himmenneta. ' 28 I KDC-BT60U/ KDC-6047U Suomi I 29 Niiyton asetukset 5-rivisen, 3-rivisen ja ipod-tyy lisen nayttbt avan asetukset 1 Valitse ohjelma!iihde Paina painiketta [SRC]. Kaan nii aanenvoimakkuussaadintii [ VOL] Ja p aina sitii kun niiytossa lu kee hal u am asi ohjel m al ahde. tapa: Painele painiketta [SRC] kunnes naytossa lukee haluamasi ohjelmalahde, Tekstinaytto ULA-vastaan otossa (FM) Taaju us Ja aseman nim l ("Frequency/ PS") Kappalee 1 nimi ("So ng TitIe") Esittiija* ( 'Artist Name") lim Aseman n i ("Statio n Na me"), Radioteks i plus -tiedot 3-rivinen nayttotapa Taaj uus ja asem an nimi ("Frequency/P5") Kappaleen j a esitt aja n 1 nimi' (" Titlel Art ist ") Aseman n n i* (" Station N am e") Radioteksti p lus ("Radio Text Plus") Radioteksti (" Rad io Text") Spektrianalysaattori ja kello ("Spean a/clock") Paivamaara (" Date") Tyhj a ("Bla nk") Radioteksti p lus* ("Radio Text Pl us") Radi ot e kst i ("Rad io Text") Spektrianalysaatto ri j a kejlo (" SpeanaJClock") Paivam aa ra ("Date") Ty hja ("Blank") ipod-mainen nayttotapa Kappaleen n!mi ("So ng Title") Levy n nimi ("A lbum Narn e") Musiikki-CD-Ievy illa Levyn nimi ("Disc tit le") Kappaleen nim! ("Trac k tit le") Toistoaika ("P-Time") Aux-tuloliitan nalla Oh j elmalahteen ni mi ("So urce Name") Spektrianalysaattori ja kell o ("Spea na/clock") Valrniustilassa OhJelma lahteen n imi ("Sou rce Name") Paivamaara ("Dat e") Cl ock ("Cloc k") Tyh ja (' Blank") Pa ivamaa ra ("Date") TyhJa ("Bla n k") Spekrrianalysaattori ja ke llo ("S peana/cl ock") Paivarn aa ra ("Date") Tyhj a ("Blan k") Esittaja n nimi ("A rt ist na me") Tyhj a ("Blank") hakutavan mukaise.ssa ja rjestyksessa. Jos kaytbssa on ipodin kasikaytto, naytossa nakyy' ipod by Hand Mode': Ellei kaikkia ipodin merkkeja voi nayttaa naytossa, nimen sijasta nayt6ssa nakyy tiedoston numero, Tieto Kappaleen nimi Ka nsion l1 iml Tiedosto n nimi!naytto T ITLE.... "FLD- otalnen 2 "FILE"+" Paina [MENU]. Hakeudu niiytiin asetuksiln Kaa nna iianenvoimakkuussaiidinta [VOLl ja p ain a sitii kun nayto ssa nakyy Settings > UDiSP &ILLUMI" " Dis play Select ' Sele ct" nayttotapa t ai 3-rlvlnen nayttotapa tal ipod -mainen nayttota pa.

9 3 Spektrianalysaattorin asetukset 1 Valitse ohjelmaliihde Paina painiketta [SRC]. Kaanna iiiinenvoimakkuu5siiadintii [VOL] ja pal a sitii kun niiytossa lukee haluamasi ohjelmal hde. tapa: Pai nele pai n iketta [SRC] I u nnes naytossa lukee haluamasi ohjelmalahc e, > >5-rivinen >"Type 4 otoinen Valitse valikosta h aluamasi kohta Kaanna iiiin envoimakkuussaad inta [VOL] ja pa ina slta kun naytossii niikyy haluama si kohta. Naytto " Disp lay Select" "Type Select" "Side Select " 'Text Select" IAsetus 2 3 Paina [MENU]. Hakeudu niiyton asetuksiin Kiiiinnii iiiinenvoimakkuussiiiidintii [VOL].a palna sltii kun niiyto!;5a nakyy "Settings" > "DiSP & ILLUMI" > "Disp lay Select" > "Ty e Select" Radioteks plus -tiedot AM-vastaano ossa Bluetooth-mus ii kkilaite (vain mallissa KDC-BT60U) 5-ri vi nen nayttota pa Date ("Date") Blank ("Blank") Blu etooth -musiikkilaite ("Source Name") Kappaleen n imi (" Song Tit le") Esittajan nimi name ("Artist na me") 3-ri vin en nayttcita pa Bluetooth -musii kkll aite ("Source Name") Ka ppaleen nim i j a esittija ("Artis1lltitle") Levyn nim i j a esit~ja ("Art ist/ Alb um") Spektriana lysaattori j a kelto ("Speana/Cl ock") Paivamaara ('Datej Tyhja ("Bla nk' ) Levyn nimi ("Album Name") Spektriana lysaattori ja ke llo ("Speana/Clock") Piiiviimaa ra ("Date") Ty hj a ("Blan k' ) "Status" S-rivi ne n. 3-rivinen tai IPod -ma inen na vtt o tada, Sivunaytto. IWI lconl Disa ooear Tekstlniiytto, 1, Valitse teksti kaantamalla aanenvoimakkuussaadinta [VOL] Valittu teksti vilk ku u, 2. Pa ina [f+ii] tal [~] 5-rivisen nayttotavan til arivl ~ Disapp ear requ ency") TaaJuus ("Freq u ency Spekt rianaiysaattori ja kello ("S pe'an a/clock") USB/ ipod/ 5-rivinen n jyttotapa Kappalee ni nimi ("Song Title") Levyn n im ("Alb um ni Name") Esittajan nim i ("Artist na me") liml (" Folder Kans ion ni name") 3-rivinen nayttotapa > Spectrum analyzer. 4 Valitse valikosta haluamilsi kohta Kiiiinna aanenvoimakkuussiiadinta [VOLl a paina sitii kun naytossa nakyy haluamasi kohta. Naytto "Display Sel ect" "Type Select" "Graph rc Se!ect" "Text Select" Asetus (_: Tehdasasetus) 5 6 Teeasetus Paina painiketta [f+ii] tal [~]. Poistuminen valikosta Palna [MENU] viihintaan sekunnin ajan ja sen jalkeen kerran Iyhyestl. File nam e ("File na m e") Play t im e ("P-Time") Aikapa lkki ("Ti me Bar") : ipodilla Spektrla nal ysaattori-;a ke llo ("Speana/Cloc k") Paivam aara ("Dot e") Tyhj a ("B lank" ) Spektrla nalysaatto rin t yyppl Spektrianalysaatto rin grafi ikka ka. Tekstina ytto. To istoai ka("p-ti me") Kappa le jai esittaj ii ("Artis1lltiti e") t Aikapalkki ("Tim e Bar") Levy j a esittaja ("A rt ist! : ipodilia Album") Spe ktrianalysaatto rl ja li kello ("S peana/ Cloc k") Kansion ni mi ("Folde r name") Piiivamaara ("Date") Tiedoston nimi ("File T:t:hjii ("B lank") name") CDvaihtaja (lisava ruste) Levyn ni mi ("Disc title") Kappal een n imi ('Trac k t itle") To ist oai ka ("P-Ti me") 5 Spektrian alysaattori j a ke llo ("Speana/Clock") Paivamaara (" Date") Tyhja ("Bla nk") Tee asetus Paina painiketta [f+ii] tal [~]. Poistumlnen vallkosta Paina [MENU] vahintaiin sekunnin ajan ja sen jalkeen kerran Iyhyesti. 6 / Ellei valittua tietoa ole saatavilla, nakyviin tulee muita tietoja, Kaik kia kohteita ei voi val ita riippuen nayttbtyypista ja ri vist a. Kun valitset kansion nimen ipod-kuuntelun aikana, nimet nakyvat kulloinkin kaytbssa olevan 30 I KDC-BT60U/ KDC-6047U Suomi 31 Nayton asetukset Taustavalaistuksen vari, Paina [MENU]. Kellonaika ja muut toiminnot Aux-t uloliitan na n naytt6asetukset Voit valita Aux-tuloli itannalle so pivan nimen. 2 Hakeudu nayton asetuksiin Kaanna a an envolmakkuussaadlntli [VOL] ja paina sita kun naytossa nakyy "Settings' > "DISP & ILlUMI" > Col or Sele~ 1 3 VaJitse mihin haluat viiria setusten valkutt avan Kiianna aanenvoimakku ussiiadinta [VOL] ja paina sita kun niiytossa nii kyy haluamasi kohta. ' Naytto "All" "Display" Pain ikkeet Valitse ohjelmalilhde Palna painlketta [SRC]. Kaa nna aiinenvoimakkuussaiidintii [VOL] ja paina sitii kun naytossa lukee AUX. ta pa: Paine le painiketta [SRC] kunnes naytossa lukee AUX. RlI~~ ~B [-- et~~m E~~] S RC~ otoinen ~F1f ~ f ( _ : Tehdasasetus) ~' _" 3. Aseta kuukausi kaa ntiimiilla aanenvoimakkuussaadinta [VOL]. 4. Paina [~]. S. Aseta paiva kaantamalia aanenvoimakkuussaadinta [VOL] 6. Paina aanenvoimakkuussaadlnta [VOL]. Kiianna aanenvoimakkuussaadinta [VOL] ja paina sitii kun naytossa lukee"date Mode Select~ 7 Valltse piiiviiyksen nayttotapa 2 Paina (MENU]. Kellonaj an j a paivamaaran asettaminen Naytto "Settings" "Clock & Date "Clock Adjust" "Time I Synchronized" Toim in to 3 Kiianna aanenvoimakkuussaadinta [VOL] ja paina sita kun naytossa lukee "Settings >"AUX Name Set': 8 Nilyttotapa Kaanna aanenvoimakkuussaadintii [VOL] ja paina sltii kun naytossa nakyy haluamasi nayttotapa. Val ittavinasi on 7 eri tapaa. 4 Valitse haluamasl nimi Kiianna aanenvoimakkuussaadintii [VOL]. V litse nimi se uraavista: "AU X~ "DVD'; "PORTABLE'; a "GAME'; "VI DEO" tai "TV" 4 Valltse valaistuksen vari Kiiiinna aane nvoimak kuussaadlntli [VOL] ja paioi~ sita kun naytossii niikyy haluamasl kohta. Val ittavinasi ovat "Va riable Scan"/ "Color1" "Color 1O"/" User '~ Itse muokattava viiri User" Voit muokata om an variasetuksen, joka tallentuu muistiin nime li a "Us er'~ 1. Paina iianenvoimakkuussaadintii [VOL] yli sekunnin ajan. 2. Saada varit. Toiminto [Ka tto y Vali tse saadettava Pa ina [_I tai [_I vari. (punainen, vih rea tai si ninen) Kiia nna aa nenvoimak Saiida vari. ku ussaadinta (astei kko: 0-9) i r"date Adjust" r"date Mode Select" S Poistuminen valikosta Palna [MENU] vahintaan sekunnln ajan ja sen jalkeen kerran Iyhyestl. Kellonajan asettam inen. Kelionajan synkron oi nti RDS-aseman kanssa. "OFF"/"QN' Paivamaariin asettam in en. Paiva maara n nayttotapa. 9 Poistuminen valikosta Paina [MENU] vahintlian sekunnin ajan ja sen jalkeen kerran Iyhyesti.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) / AUX-tuloliitannan nayttoasetus voidaan tehdaan vain kun tuloliitanta on kaytossa ta j kun kaytossa on KCA S210A-lisalajte, jossa oletu snayttoasetuksena on "AUX 1 Palna [MENU]. 2 Automaattlnen kellonajan asetus RDS slgnaalln mukaan Kaanna aanenvolmakkuussaadintii [VO L] ja palna sltii kun naytossa lukee Settings" > "Clock & DateN> "Time Synchronize" > ON" tal "OFF': Jos valitset OFF~ jatka kohdasta 3. Jos valitset "O N~ jatka kohdasta 5. EXT". AU X-tuloliitannan kayton tehdasasetus on "OFF" (pais kaytosta ). Ennen asetusten tekoa tuloliitanta on otettava kayttoon ("OW). Katso ohjeet asetuksen vaihtamisek si si vulta Avaa keuonajan asetusvallkko Kaanna aanenvoimakkuussaadintii [VOL] ja paina sita kun naytossa lukee "Settings" > "Clock & Date~ > "Clock Adjust': 3. Paina lopuksi aanenvoi makkuussaiidintii [VOL]. S Poistuminen valikosta Paina [MENU] viihintiian sekunnin ajan ja se n jiilkeen kerran Iyhyesti. 4 Kellonajan asettaminen 1. Aseta t unnit kaantamalla aanenvoimakkuussaadlntii [VOL]. 2. Paina [~]. 3. Aseta minuutit kaantamalla aiinenvoimakkuussaadintii [VOL]. 4. Paina aanenvoimakkuussaadlnta [VOL]. S Avaa piiiviimiiariin asetusvallkko Kiiiinna aanenvoimakkuussaadinta [VOL] ja paina sltii kun naytossa lukee "Date Adjust": 6 Paiviimiiiiriin asettamlnen,. Aseta vuosl kaantiimalla aanenvoimakkuussaadinta [VOL]. 2. Paina [~]. 32 I KDC-BT60U/ KD('6047U Suomi I 33 Kellonaika ja muut toiminnot Perusasetu kset Kytkt! laite valmiustilaan Paina pai niketta [SRCj. Kaanna aanenvoimakkuussaadint a [VOL] ja paina slta kun naytossa lukee STAN DBY. nen tapa: Painele painiketta [SRC] kunnes nayti:issa lukee STANDBY. "/T "S "Beep' Merkkiaa ni ON/OFF. "ON" "Menu Niiyti:in kieli. lla toiminnolla voidaan saastaa auton akkua. " "f: Toiminto ei kayti:issa. in AUX' AUX-tuloli itannan kaytt6. "O ": AUX- liitanta on valittavissa N ohjelmalahteeksi. CD-Ievyn luentatapa. 2": Toistaa ka ikki levyt "S musii kki-cd-ievyi na. "Favorite Poistaa muistiin tallen net ut Delete" muistipaikat. Lue lis aa sivul ta 44. "Buift inamp' La itteen oman paatevahvistimen poiskytkenta. Valitse "OFF" jos kaytat erillista paatevahvistinta. FF"/:mr 'O 6 Poistuminen vallkosta Mallissa KDC-6047U Puhelinmykistys Aiini mykistyy automaattisesti puhelun tullessa. Puheiun tullessa Nayttoon tulee ilmoitus "CALL:: Aani mykistyy. Musiikin kuunteleminen puhelun aikana Paina [SRC]. "CALL" haviaa naytosta ja aani pal autuu. Kun puhelu paattyy Lopeta puhelu puhellmella. "CALL" haviaa naytosta ja ::iani paiautuu. n Et ulevy sisaltaa paljan elektraniikkaa, jaten kasittele sita varavasti. lila jat. myos polyisi. tiloja ja paikkoja, jaissa etulevyyn vai paasta nesteita. aanenvoimakkuussiiadinta [VOL]. Kaytta Subwooferi n voimakkuus. DSP ei kaytassa. "Equalizer" TaaJuusmuokkai n. Lue lisaa seuraava lta sivulta. "Bass Boost" Bassokorostuksen saata. Valittavina on kaksi voimakkuutta. (Su preme Plus) Tekniikka. toimii AAC-. MP3- ja WMA ti edostoilla lgiytetyn bittinopeuden mukaan. Kytke l aite valmiustilaan Paina pai nlketta [SRC]. tapa: Painele painiketta [SRC] kunnes naytassa lukee STANDBY. Paina aanenvolmakkuussaadinui [ VOL]. sita kun naytossa lukee "Equalizer" > "Manual Equ alizer': 2 3 Kaannii aanenvoimakkuussaadlnta [VO l J ja 3!Giiinna aanenvoimakkuussiiadintii [VOLl ja 4 Valitse slilidettiiva arvo Toim into Saatakohteen valinta. Saata. Hyvaksy asetus Kiiytto Kaanna aanen voi makkuussaadinta [VOL]. Pai na [~~l tai ~]. Paina aanen voimakkuussaadinta [VOL]. ']tlr OFF" -Position" IAanen muokkaus ku untelupaikan mukaan. Lue lisaa sivulta 38. Kanavatasapaino. (Left) "L15" - ~ - "R15" (R ight) Fader. (Rear)"R 1"5 - : r - "FW (Front) Katso sivu 39. Subwoofe r-iahtaliitanta. 4 Valitse taajuusmuokkaim en asetus "Balance" "Fader" "2Zone Rear Volume" "SubWoofer" "Detailed Setup' "Car Type" ' Speaker" 'CarTypeAdjust" ")('Over ' Vol umeoffset' o Valitse aset us palnlkkeella [~] t al [~]. ipodin taajuusmuokkaln Voit valita ipodi lie 22 erilaista taajuusm uokkai nasetusta.,. Paina aanenvoimakkuu ssaad in ta [Val]. 2. Valit se ipodin t aajuusmuokkainasetus Valitse haluamasi aset us painelemalla painiketta [1+01] tai [~]. 5 Poist uminen valiko sta Paina [MENU] vahintaan sekunnin ajan ja sen jalkeen kerran Iyhyesti. :mr; ' O FF" Auton kaiutti mien ja auton tyypp, jakosuotimen asetukset. Lue lisaa alkaen sivulta 40. S Poistumlnen vallkosta Pai na (MENU] vahlntiian sekunnin ajan ja sen jalkeen kerran Iyhyestl. / ipodilie et voi tehda saataj;; kasin. Voit tehda asetukset kullekin aanilahteelle erik seen. / Voit tehda asetuk set kullekin aanilahteelle erikseen. Suhteelline n aanenvoi makkuus eri o hjelmalahteiden valilla. '-8' - ±O' (A X -8"- "+8") U :" "2Zo ne' Kahde n o hjel mal ahteen "2Zone Se lect" samanaikain en kiiytto. Sivu 39. Preset"" Aanen m ulst ipaikat. Kats o sivut 42 j a43. (_: Tehdasasetusl 1 Kytke laite valmiustllaan I KDC-8T60U/ KDC-6047U Suomi 36 I 37 Aanen saadot Kuuntelupaikan valitsemi nen Voit kohdista a aanen halumamaasi palkkaan autossa. Nain paaset nauttim aan paremmasta aanenlaadusta. Kuuntelupaikka Toi minto ei kaytossa. Vasen etulstuln Oikea etuistuin Etulstui met Navtto ~ "Front- Left" "Front-Right" "Front" ( _ : Tehdasasetus) Kuuntelupaikan hienosaadot Voit antaa ku nkin kaiuttimen etaisyyden kuuntelupaikasta. jolloin aanikuvasta saadaan tarke mpi. Kahden ohjelmalah teen kaytto Voit kayttaa samanaikaisesti AUX-tul oliitantaan kytkettya aanilahdetta ja muuta lahdetta siten. etta toisen aani kuuluu etukaiuttimista ja toisen takakaiuttimista. Naytto "llone Rear Volume"*' Merkitys Takakaiuttimien aanenvoimakku us. ' 0"-"35" 1 otoinen 1 otoinen Valitse ohjelmalahde Paina painiketta [SRC]. Kiianna aanenvoimakkuussaadintii [VOL] ja paina sita kun naytossa lukee haluamasi ohjelmaliihde (el STANDBY). tapa: Painele painiketta [SRC] kunnes naytossa lukee haluam asi ohjelmalahde (ei STAN DBY). Valitse ohjelmeliihde Palna painlketta [SRC). Kaannii iianenvoimakkuussaiidlnta (VOL] ja paina sita kun naytossii lukee haluama.si ohjelmaliihde (el STANDBY).

Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-6047U

Käyttöoppaasi. KENWOOD KDC-6047U Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KIEL CD30 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329679

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KIEL CD30 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329679 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas QSG_suo 29/12/04 15:15 Page 55 Personal Sound System (PSS) - aloitusopas Lue tämä aloitusopas, ennen kuin otat PSS-järjestelmän käyttöön.toivomme,että oma äänijärjestelmä (pss) on sinulle iloa. Rekisteröitymisen

Lisätiedot

BeoSound Opaskirja

BeoSound Opaskirja BeoSound 3000 Opaskirja BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Opaskirjan sisältö 3 Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen on helppoa kahden opaskirjan avulla. Opaskirja Ohjekirja Opaskirjassa

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen.

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen. MP3-soitin korttilukijalla KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. SOITIN KUVA YLHÄÄLTÄ Korttipaikka TUETUT MUISTIKORTTITYYPIT Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja

Lisätiedot

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike Bernafon SoundGate SoundGate PIKAOHJE Näppäinlukko Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen Puhelu Musiikki/audio-painike Bluetooth -painike Akun merkkivalo Tämä ohje on vain lyhyt tiivistelmä. Tärkeä

Lisätiedot

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Calisto P240 USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240 -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Laitteen pikaoppaassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas Plantronics DA -sarjan vahvistin Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics-ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace Tervetuloa FI Pikaopas 1 2 3 Asennus Kytkeminen Instalace Mitä laatikko sisältää Luuri Tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto 2 AAA ladattavat akut Akkutilan kansi Käyttöopas Pika-aloitus opas

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä ja vähentää laitteiston rikkoutumisen riskiä. Mikserin äänenvoimakkuuden säätimet ovat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Calisto P240-M. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240-M. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS TM Calisto P240-M USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240-M -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Calisto

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116 Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Toiminnot 1. Teleskooppiantenni 2. LCD-näyttö 3. Näytön taustavalon painike 4. Virtakytkin 5. Uniajastin

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VDO DAYTON CD 413 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3701439

Käyttöoppaasi. VDO DAYTON CD 413 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3701439 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless KäyttöOpas jabra.com/movewireless 1. TERVETULOA...3 2. TOIMITUSSISÄLTÖ... 4 3. KUINKA KÄYTÄT...5 3.1 KORKEUDEN SÄÄTÖ 4. LATAAMINEN... 6 4.1 AKUN TILA 5. KUINKA KYTKET...7 5.1 BLUETOOTHIN LIITTÄMINEN UUTEEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3330064

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3330064 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Tajuusaluevalitsin (BAND) 3. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 4. Bass Boost painike 5. CD Painike 6. CD ohjelmointi (PROGRAM) 7. CD stop 8. CD soitto / tauko -painike

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Profset Pro10 -käyttöopas

Profset Pro10 -käyttöopas Profset Pro10 -käyttöopas Onneksi olkoon! Olet hankkinut ammattitason matkapuhelinkuulokkeen huippuluokan taustamelun poistomikrofonilla. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää Profset Pro10- kuulokkeen,

Lisätiedot

ZAP SR300 Touch 8GB 100469

ZAP SR300 Touch 8GB 100469 ZAP SR300 Touch 8GB 100469 Pikaopas Tekniset yleistiedot: Näyttö: 3 TFT-kosketusnäyttö; 400x240 pikseliä, 262,000 väriä. Audioformaatit: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC ym. Videoformaatit: RM (Real Media),

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

CX609E. Bluetooth USB-/CD-/MP3-/WMA-/AAC-AUTORADIO KÄYTTÖOHJE

CX609E. Bluetooth USB-/CD-/MP3-/WMA-/AAC-AUTORADIO KÄYTTÖOHJE CX609E Bluetooth USB-/CD-/MP3-/WMA-/AAC-AUTORADIO KÄYTTÖOHJE VAROITUS Kantta ei saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä. Laitteeseen ei saa tehdä

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580 Käyttöopas Suomi Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois 2. Kuulokemikrofoniliitäntä 3. Laturin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W Suomi Conference phones for every situation Kuvaus Konftel 200W Konftel 200W on DECT-neuvottelupuhelin, jonka toiminta-alue on jopa 30 m 2. Konftel 200W voidaan

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

BeoSound Opaskirja

BeoSound Opaskirja BeoSound 9000 Opaskirja BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Opaskirjan sisältö 3 Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen on helppoa kahden oppaan avulla. Opaskirja Ohjekirja BeoSound

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN WT6 Pikaopas YLEISTÄ Laitteen kuvaus UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN Näytön kuvaus 1. Väylän numero 2. Vasen/oikea greeninäkymä 3. Väylän Par-luku 4. Matka greenin taakse 5. Matka greenin eteen 6.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-421 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-421  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä takaa 1. SNOOZE/DIM/SLEEP -painike 2. ON/OFF/NAP -painike 3. P-

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin 5. Tekniset tiedot GSM taajuusalueet 900/1800MHz Lähetysteho 2W @ 900MHz Kanavaväli 200KHz Käyttöjännite / virrankulutus 5V @ 1500mA Käyttölämpötila-alue -10...+45 Ilman kosteus 5%...95% Ilmanpaine 86...106Kpa

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

Gembird BTHS-001. Stereo Bluetooth kuulokemikrofoni

Gembird BTHS-001. Stereo Bluetooth kuulokemikrofoni Gembird BTHS-001 Stereo Bluetooth kuulokemikrofoni BTHS-001 Käyttöohje Ominaisuudet - Korkealaatuiset stereo kuulokkee t - Äänikom enno t - Viim eiseen numeroon soitto - Tulevaan puheluun vastaam inen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

} Käsiajo ~ Varoitusnappi

} Käsiajo ~ Varoitusnappi Ohjauspaneeli: Käyttöohje u v w x y z { Virrankytkin Näytönsuoja } Käsiajo ~ Varoitusnappi Höyry Valonkytkin Etähälytyksen vastaanottaminen Kytkin FM/CD Otsonigeneraattori Puhelin Korotusnappi FM Sulkunappi

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ennen päivityksen tekemistä

Ennen päivityksen tekemistä 10UPGRADEUMFin24462F1 10-10-2002 16:32 Pagina 67 Johdanto Oheisella CD-ROM:lla voidaan päivittää DVDR980 ja DVDR985* -malliset eurooppalaiset tallentavat DVD-laitteet tasolle DVDR990, johon sisältyvät

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Blackwire sarja

Blackwire sarja Blackwire 5200 -sarja Johdollinen USB-kuuloke, jossa on 3,5 mm:n liitäntä Käyttöopas Sisällysluettelo Yleiskatsaus 3 Asentaminen 4 Ohjelmiston lataaminen 4 Säätäminen 5 Pääsangan säätäminen 5 Puomin asettaminen

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Ominaisuudet. - PSP MP5-soitin. - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten

Pakkauksen sisältö. Ominaisuudet. - PSP MP5-soitin. - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten Pakkauksen sisältö - PSP MP5-soitin - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten Ominaisuudet - Integroitu 1GB muisti - lisämuistipaikka microsd-kortille

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot