2/huhtikuu Painonhallinta voi olla hauskaa. Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin. Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/huhtikuu 2006. Painonhallinta voi olla hauskaa. Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin. Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia"

Transkriptio

1 2/huhtikuu 2006 Painonhallinta voi olla hauskaa Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia Sähköiset potilastiedot ovat potilaan etu En trädgård att läkas i Loimaan sairaala sai uusia lääkäreitä Erityisvelvoitemaksut kasvoivat Tunnustus maahanmuuttajien työllistämisestä Pandemiaan varaudutaan 1

2 Sisältö Ratkaisuja ylipaikkaongelmaan 2 Ratkaisuja ylipaikkaongelmaan...2 Lösningar på problemet med overbeläggning.. 3 Yliopisto antaa potkua...4 Tulospalkkaus pakottaa miettimään yhteisiä tavoitteita...5 Kuukausikipuja...7 Proviisoreilla toimiva työnjako sairaalaapteekissa... 8 Koordinoitu hoito tukee hengitystä...10 Sähköiset potilastiedot hoitoyksikön ja potilaan etu...12 Ylihoitaja on henkilökuntaa varten...14 Puutarha parantaa...16 En trädgård att läkas i...17 Piirin kautta säästöjä...18 Distriktet är vårt ryggstöd Kilo kilolta kevyempi olo...19 Aluesairaalaan kolme uutta erikoislääkäriä...20 Erityisvelvoitemaksuun uusia kulueriä...22 TYKSille tunnustus maahanmuuttajien työllistämisessä...23 Ympäristöterveydenhuollon laatu paranee seudullisen yhteistyön myötä Pandemia tai ei varauduttava on Tunnissa eroon kaihista Uudet viran- ja toimenhaltijat TYKSin seniorit Kannen iso kuva: Salon aluesairaalan osastosihteeri Minna Paananen osallistuu sairaanhoitaja Elisa Hannosen vetämään painonhallintaryhmään. Kuva: Mikael Soininen Kannen pikku kuva: Lähihoitaja Taru Mehtonen hoitaa hengityshalvauspotilasta palvelutalossa. Kuva: Mikael Soininen TYKSin suurimpia ongelmia on se, että potilaita joudutaan hoitamaan niin sanotuilla käytäväpaikoilla, kun osastojen varsinaiset vuodepaikat ovat jo täyttyneet. Tilanne ei ole satunnainen vaan jatkuva. Siihen on toivottu helpotusta vuosien ajan. Päivystävä keskussairaala on se terveydenhuollon viimeinen lukko, jonka on aina venyttävä ja kestettävä. Äkillisesti sairastuneet ja välittömästi hoitoa tarvitsevat ovat TYKSin suurin potilasryhmä. Heidän määränsä vaihtelee päivittäin huomattavasti. Pitkälle erikoistuneessa sairaanhoidossa ongelmaa vaikeuttaa se, että potilaan tulee saada hoitoa sillä osastolla, jossa hänen sairautensa hoitoon on perehdytty. Ei riitä, että löytyy peti jostakin. Keskussairaala ei ole joukkosidontapaikka vaikka joskus voi siltä tuntuakin. Ylipaikkaongelma on todellisuutta myös aluesairaalassa ja osin psykiatrisissa sairaaloissamme. Vuoden 2005 aikana tapahtui jopa niin, että hoitojakson keskipituus eli se aika, jonka potilaat ovat keskimäärin sairaalassa, piteni. Eniten näin tapahtui Loimaan aluesairaalassa. Kehityksen tulisi nykylääketieteessä olla aivan päinvastainen. Ilmiön taustalla on yksiselitteisesti kuntien vakava laiminlyönti jatkohoito- ja pitkäaikaispaikkoja ei ole riittävästi. Asiasta on puhuttu koko 2000-luku. Kriittisimmillään tilanne voi johtaa sellaisiin ylilyönteihin kuin tapahtui TYKSin juuri uusitulla neurologian vuodeosastolla, jossa on valmius ja taito hoitaa maan korkeimmalla tasolla vakavia aivohalvauskohtauksia. 36-paikkaisella osastolla oli 18 potilasta ylipaikoilla. Tällainen tilanne lamauttaa jo erikoissairaanhoidon varsinaisen toiminnan ja heijastuu muun muassa henkilöstön rekrytointiin pitkälle tulevaisuuteen. Sairaanhoitopiiri otti asian entistä vakavammin esille kuntien kanssa elo-syyskuussa 2005 neuvoteltaessa vuoden 2006 talousarviosta. Ehdotimme käyttöön otettavaksi niin sanottua sakkomaksua, joka kaksin- tai kolminkertaistaa hoitopäivämaksun silloin, kun potilas on jo valmiiksi erikoissairaanhoidossa hoidettu ja odottaa sairaalassa vain jatkohoitoon pääsyä. Muissa sairaanhoitopiireissä tällainen maksu on käytössä. Kunnat pitivät valmistautumisaikaa liian lyhyenä. Jälleen kerran osoitimme ymmärrystä omistajakuntiimme päin henkilöstömme ja potilaidemme kustannuksella. Sovimme, että tämä niin sanottu sakkomaksu otetaan käyttöön vasta Kunnille jäi 16 kuukautta aikaa valmistautua siihen. Maksun tarkoitus ei ole tuottaa yhtään euroa sairaanhoitopiirin kassaan, vaan tehdä kunnille epätaloudelliseksi pitää potilaita erikoissairaanhoidossa silloin, kun potilas ei enää sitä tarvitse. Kysymys on myös kuntien välisestä oikeudenmukaisuudesta.useat kunnat ovat hoitaneet jatkohoidon kuntoon. Nyt nämä kunnat joutuvat kärsimään siitä, että sairaaloissa potilaat eivät saa ruuhkien ja ylikuormituksen takia sellaista hoitoa, josta kunnat maksavat sairaanhoitopiirille, kun toiset kunnat pitävät potilaitaan ylipaikoilla sairaaloissa. Sakkomaksu ei tietenkään ole ainoa keino näiden ongelmien hoitoon. Olemme tehneet järjestelyjä eri osastojen välisen kuormituksen tasaamiseksi ja palkanneet tarvittaessa ylimääräistä henkilöstöä jos sitä on ollut saatavilla pahimpien ruuhkien hoitoon. Pitkällä aikavälillä on tuloksellisinta, että erikoissairaanhoito keskittyy omaan erityisosaamiseensa ja terveyskeskukset ja kuntien sosiaalipalvelut omiin vahvuuksiinsa. Kokonaisuuden tulee pelata yhteen potilaan parhaaksi.

3 Lösningar på problemet med överbeläggning Ett av ÅUCS:s största problem är det, att man är tvungen att vårda patienter i korridorerna eftersom de egentliga bäddplatserna på avdelningarna redan är besatta. Läget är inte tillfälligt utan kroniskt. I åratal har man sett fram emot en lindring i det. Ett jourerande centralsjukhus är den sista instansen inom hälsovården som alltid skall kunna tänja sig och stå ut. Den största patientgruppen på ÅUCS är de som plötsligt insjuknat och som behöver omedelbar vård. Deras antal varierar kraftigt från den ena dagen till den andra. Inom den långt specialiserade sjukvården försvåras problemet ytterligare av det, att patienten skall få vård på den avdelning, där man har specialiserat sig på vård av just den sjukdom som patienten har. Det räcker inte med att man bara hittar en säng någonstans. Ett centralsjukhus är ingen truppförbandsplats även om det ibland kan kännas så. Överbeläggningen är verklighet också på kretssjukhusen och delvis också på våra psykiatriska sjukhus. Under år 2005 hände det sig rentav, att den genomsnittliga vårdperioden, d.v.s. den tid som patienterna i medeltal är intagna på sjukhuset, blev längre. Den största ökningen skedde på Loimaa kretssjukhus. Inom modern medicin borde utvecklingen vara den rakt motsatta. Bakom fenomenet ligger helt entydigt en allvarlig försummelse hos kommunerna det fi nns inte tillräckligt med platser för fortsatt vård och för långvård. Man har diskuterat den här saken hela 2000-talet. När situationen är som mest kritisk kan den leda till sådana extrema situationer som rådde på ÅUCS:s nyrenoverade neurologiska bäddavdelning, som har beredskap och kunskap att på den högsta nivån i landet vårda allvarliga hjärnförlamningsanfall. På avdelningen med 36 platser fanns 18 patienter på överbeläggning! En sådan här situation förlamar redan den specialiserade sjukvårdens egentliga verksamhet och avspeglar sig långt i framtiden bl.a vid rekryteringen av personal. I augusti-september 2005 tog sjukvårdsdistriktet vid förhandlingarna om budgeten för år 2006 upp frågan på ännu större allvar än förut. Vi föreslog att man skulle ta i bruk en s.k. straffavgift som fördubblar eller tredubblar vårddagsavgiften i sådana fall när patienten redan har behandlats färdigt inom den specialiserade sjukvården och på sjukhuset bara väntar på att bli skickad till fortsatt vård. En sådan här avgift är i bruk i andra sjukvårdsdistrikt. Kommunerna ansåg att den tid de hade att bereda sig var för kort. Än en gång visade vi förståelse för våra ägarkommuner på bekostnad av vår personal och våra patienter. Vi kom överens om, att den här s.k. straffavgiften tas i bruk först Kommunerna fi ck 16 månader att förbereda sig på saken. Avsikten med avgiften är inte att tillföra en enda euro till sjukvårdsdistriktets kassa, utan att göra det oekonomiskt för kommunerna att hålla patienter i specialsjukvård då, när patienten inte längre behöver det. Det är också fråga om rättvisa mellan kommunerna. Flera kommuner har skött eftervården så att den är i skick. Nu får de här kommunerna lida för att patienterna på grund av trängsel och överbelastning inte får den sjukhusvård som kommunerna betalar sjukvårdsdistriktet för, eftersom andra kommuner håller sina patienter på överbeläggning på sjukhusen. Straffavgiften är naturligtvis inte det enda sättet att behandla de här problemen. Vi har gjort arrangemang för att utjämna belastningen på skilda avdelningar och vid behov anställt extra personal om det funnits sådan tillgänglig för att sköta de värsta rusningarna. På lång sikt uppnår man det bästa resultatet om den specialiserade sjukvården koncentrerar sig på sin specialkompetens och hälsocentralerna och kommunernas socialtjänster på de områden som de är starka på. Helheten bör samspela för patientens bästa. Aki Lindén Sairaanhoitopiirin johtaja Direktör för sjukvårdsdistriktet 3

4 Yliopisto antaa potkua Miksi lääkäritilanne Varsinais-Suomessa on maamme parhaita? Miksi Varsinais-Suomen väestö saa keskimääräistä nopeammin tarvitsemansa erikoissairaanhoidon palvelut? Miksi potilasvahinkojen määrä Varsinais-Suomessa on maamme alhaisimpia väestöpohjaan ja palvelumääriin nähden? Miksi Varsinais-Suomen sairaalainfektiotilanne on esimerkillinen maassamme? Miksi monien erityisosaamista vaativien sairauksien hoitotulokset ovat TYKSissä maailman huippuluokkaa? Miksi hoitotakuu toteutui Varsinais- Suomessa keskimääräistä paremmin jo ennen Kansallista terveyshanketta? Näihin kysymyksiin löytyy todennäköisesti muitakin vastauksia, mutta keskeisin tekijä on varmuudella Turun yliopiston pitkäaikaiset perinteet lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa ja tutkimuksessa yhdistettynä toimivaan yhteistyöhön etenkin Turun yliopistollisen sairaalan ja Turun kaupungin terveystoimen sekä viime vuosina lisääntyvästi myös sairaanhoitopiirin muiden sairaaloiden ja alueen muiden terveyskeskusten kanssa. Turun yliopiston näkyvä suuntautuminen matemaattis-luonnontieteellisiin oppiaineisiin on lisäksi luonut synergiaa varsinaissuomalaisen terveysklusterin kehittymisessä. Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyö toimii käytännössä laaja-alaisesti ja monella tasolla. Strategisia kehityssuuntia etsitään ja edistetään vuosittain kokoontuvassa molempien organisaatioiden ylimmän luottamus- ja virkamieshallinnon yhteistyöryhmässä. Hallinnollisia sekä toimintaan ja infrastruktuuriin liittyviä yhteistyöasioita pohditaan ja niistä sovitaan lääketieteellisen tiedekunnan ja sairaanhoitopiirin johdon kuukausipalavereissa, joissa puhetta johtaa tiedekunnan dekaani. Dekaani osallistuu lisäksi lähes viikoittain sairaanhoitopiirin johtoryhmän työskentelyyn. Kliinisten alojen professorit ovat lähes poikkeuksetta sivuvirassa TYKSin ylilääkäreinä ja monilla erikoisaloilla TYKSin tulosyksiköiden vastuuhenkilöinä. Samoin valtaosa kliinisistä opettajista on vastaavasti sivuvirassa TYKSin erikoislääkäreinä. Professorinvirkojen täyttöprosessissa on mukana aina sairaanhoitopiirin johdon edustaja. Vastaavia yhteistyömuotoja on luotu viime vuosina myös hoitotieteen alueelle. Lääkäreiden peruskoulutus lisensiaatin tutkintoon tähtäävänä ja toisaalta erikoislääkärikoulutus ovat yliopiston tehtäviä, joissa sairaanhoitopiirin sairaaloilla, etenkin TYKSillä on tärkeä osuus. Lääkäri- ja hammaslääkäriopintojen aloituspaikkoja ( ) on lisätty viime vuosina Turun yliopistossa niin runsaasti, että niillä mitattuna lääketieteellinen tiedekuntamme on nykyään Suomen suurin. Tämä näkyy luonnollisesti sairaaloiden jokapäiväisessä elämässä kasvavina opiskelijamäärinä opetus- ja tilatarpeineen. Odotettuna uutuutena käynnistyy syksyllä 2006 Kliinisten taitojen oppimiskeskus, jota varten sairaanhoitopiiri järjestää tilat ja yliopisto puolestaan korkealuokkaiset opetusvälineet. Kliinisen opetuksen lisääntyviin haasteisiin on haettu tukea myös Satakunnan sairaanhoitopiiristä, joka on vastannut syksystä 2005 alkaen osasta keskeisten erikoisalojen kandidaattiopetusta. Terveystieteellinen tutkimus, joka nykyaikaisena terminä kattaa perinteisen lääketieteellisen tutkimuksen ohella myös muun terveyden- ja sairaanhoidon yliopistotasoisen tutkimuksen, on tyypillisesti yliopiston ja sairaanhoitopiirin yhteistyöaluetta. Tutkijat ovat joko yliopiston tai sairaanhoitopiirin viranhaltijoita tai toimivat ns. erityisvaltionosuushankkeissa tai ulkopuolisen tieteellisen tai kaupallisen rahoituksen turvin. Tarpeellinen tutkimusaineisto tulee lähes poikkeuksetta sairaanhoitopiiristä. Näkyvin yhteistyöhanke on valtakunnallinen PET-keskus, jossa kolmantena osapuolena on Åbo Akademi. Parhaillaan ollaan perustamassa yliopiston ja sairaanhoitopiirin yhteistä kliinistä tutkimuskeskusta, jolla vahvistetaan oleellisesti Turun vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä tieteellisen että kaupallisen tutkimusrahoituksen alueilla. Tässä vain pinnallisesti ja lyhyesti kuvattu yhteistyö on se Turun yliopiston sairaanhoitopiirille antama potku, joka vastaa alussa esitettyihin kysymyksiin. Turkka Tunturi johtajaylilääkäri 4

5 Tutkija Anu Hakonen Tulospalkkaus pakottaa miettimään yhteisiä tavoitteita Teksti: Kaisa Riikilä Kuvat: Mikael Soininen Tulospalkkauksesta on saatu hyviä kokemuksia myös julkisen puolen tehtävissä. Jotta tulospalkkaus tuottaisi positiivista palautetta, on tärkeää, että tavoitteet ja mittarit päätetään yhdessä. Tutkija Anu Hakonen Teknisestä korkeakoulusta kertoo, että työntekijät ovat olleet tyytyväisiä siihen, että tulospalkkauksen myötä työnkuva on selkiytynyt ja turha puuha on jäänyt pois. 5

6 Tulospalkkausta on käytetty etenkin yksityisellä puolella työntekijöiden motivointikeinona. Viime aikoina se on kuitenkin otettu käyttöön myös julkisella puolella. Teknisen korkeakoulun työpsykologian ja johtamisen laboratoriossa tutkijana työskentelevä Anu Hakonen on seurannut useiden kunnallisten sairaanhoitoyksiköiden siirtymistä tulospalkkausmenetelmään. Hänen mukaansa systeemi on osoittautunut varsin käyttökelpoiseksi myös julkisen puolen kannustinjärjestelmänä. Tulospalkkauksen perusidea on, että etukäteen työntekijä ja työnantaja sopivat tietyt tavoitteet, joihin pyritään ja jos ne toteutuvat, siitä maksetaan palkkio. Keskeistä on myös se, ettei tulospalkkaus laske kenenkään palkkaa, vaan hyvin tehdystä työstä on mahdollista saada bonusta, Anu Hakonen kertoo. Usein haasteellisinta, varsinkin alkuvaiheessa, on kriteerien asettaminen: mitkä ovat kunkin työyhteisön sisällä niitä asioita, joihin pitää pyrkiä ja joista palkkio kannattaa maksaa. Yhtä tärkeää kuin tavoitteiden asettaminen, on myös määritellä mittarit, joilla seurataan, onko tavoitteet saavutettu. Usein työyhteisön sisällä tuntuu aluksi siltä, ettei mitattavia tavoitteita ole helppo löytää, mutta oikeastaan varsin keskeinen etu tulospalkkauksesta onkin se, että työyhteisö tulee syvällisesti miettineeksi omaa toimintaansa ja sitä, mihin sillä pyritään. Mitään yleispätevää tavoitetta on melkein mahdoton sanoa, sillä jokaisessa yksikössä tavoitteet vaihtelevat niin voimakkaasti. Ne liittyvät useimmiten kussakin yksikössä niin tiiviisti perustehtäviin, jotka eivät muissa yksiköissä päde. Esimerkiksi sairaaloissa eri osastojen erikoisaloista riippuen tehtävät vaihtelevat. Toki Anu Hakonen löytää sairaanhoitopiiristäkin muutamia varsin kattavia, lähes kaikkia koskevia asioita, joita voidaan myös aika helposti mitata. Hän mainitsee muun muassa asiakastyytyväisyyden ja hoitojonojen lyhentymisen tavoitteena, joihin melkein kaikki yksiköt voivat pyrkiä. Tulosten saavuttamista voidaan myös mitata aika yksiselitteisesti. Jonojen pituus on helppo todeta ja asiakastyytyväisyysmittaukset on todettu varsin luotettaviksi mittariksi. Työyhteisöllä yhteiset tavoitteet Etenkin kunnallisissa työpaikoissa työryhmälle tehdään yhteiset tavoitteet. Anu Hakonen muistuttaakin, että jos tavoitteiden asettelussa epäonnistutaan, henkilöstölle voi tulla tunne, etteivät he pysty omalla työllään vaikuttamaan niiden saavuttamiseen. Yleensä se, että henkilöstö kokisi asetetut tavoitteet mielekkäiksi, edellyttää, että he ovat itse olleet niitä luomassa. Tai ainakin sitä, että esimies pystyy selvästi kertomaan, miten kunkin yksilön työpanos vaikuttaa tuloksen saavuttamiseen. Tulospalkkaus tuo ryhtiä työhön Hakosen mukaan työpaikoilla ollaan yleensä tyytyväisiä tulospalkkaukseen, etenkin, jos tavoitteiden asettamisessa on onnistuttu. Kun työntekijöiltä kysytään mielipidettä bonusjärjestelmästä ensimmäisen vuoden jälkeen, he painottavat asian rahallista puolta, mutta muutaman vuoden jälkeen rahallisen edun lisäksi mainitaan yleensä positiivisina puolina myös, että työhön on tullut ryhtiä ja työnkuva tullut selkeämmäksi. Kiitosta on saanut myös se, että tulospalkkauksen myötä työntekijät saavat järjestelmällisesti palautetta omasta työstään. Moni on sanonut, että palaute tuntuu hyvältä ja se vahvistaa tunnetta siitä, että omaa työtä arvostetaan. Säännöllistä seurantaa Anu Hakonen muistuttaa, että tavoitteiden toteuttamista pitäisi seurata säännöllisesti. Vaikka palkkio maksettaisiin vain kerran vuodessa, tuloksia pitäisi seurata koko ajan ja antaa niistä palautetta henkilöstölle noin parin kuukauden välein. Kun kehitystä tarkkaillaan jatkuvasti, voidaan toimintatapaa muuttaa välittömästi, jos näyttää, että nykyisellä tyylillä tavoitteita ei saavuteta. Näin työyhteisön toimintaa voidaan kehittää jatkuvasti. 6

7 Konkreettisia muutoksia toimintaan Paimion sairaalan osasto 018 on ollut pilottiryhmänä mukana tulospalkkauskokeilussa. Ylilääkäri Timo Möttösen mukaan ehkä keskeisin hyöty tulospalkkauksesta on ollut se, että työyhteisölle on kirkastunut oman toiminnan tavoitteet. Kun meille aikoinaan tarjottiin mahdollisuutta lähteä mukaan tulospalkkausjärjestelmään ajattelin, että voi kauhistus. Sehän teettää kauheasti töitä ja potilaatkin pitäisi ehtiä hoitaa. Kun sitten mietin asiaa syvällisemmin, huomasin, että se on luonteva jatke lukuisille kehittämisprojekteille, joita meillä oli parhaillaankin käynnissä. Silloin huudahdin mielessäni hurraa, ja päätin hyödyntää sen antamat mahdollisuudet. Tulospalkkaus on oivallinen väline kehittämisprojektien tavoitteiden saavuttamiseen. Sen avulla voin motivoida porukkaa entistä paremmin. Möttösen mukaan keskeistä oli alusta lähtien saada koko henkilöstö mukaan projektiin. Yksikköön perustettiin työryhmä, joka mietti tavoitteita ja seurantamittareita. Ja jo ennen kuin ensimmäistäkään palaveria oli asian tiimoilta pidetty, koko henkilöstöä informoitiin suunnitelmasta. Tärkein viesti henkilöstölle ainakin meidän yksikössä oli se, ettei tämä suinkaan ole keino piiskata henkilöstöstä irti entistä enemmän. Päinvastoin, meillä on nyt mahdollisuus saada rahallinen korvaus siitä, että kehitämme toimintaamme entistä järkevämmäksi. Joissakin tapauksissa on varmasti käynyt jopa niin, että olemme paikoitellen voineet vähentää työn määrää, kun olemme satsanneet työn laatuun. Möttönen kertoo muutaman konkreettisen esimerkin siitä, millaisia tavoitteita osastolla 018 on asetettu ja miten niihin pyritään. Nivelreumapotilaiden sujuva ja tuloksellinen hoito on koko osaston keskeisin tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi on hoidon organisointia mietitty koko työryhmän voimin. Sen myötä on kehittynyt niin sanottu vastuuhoitajan tehtävä, joka vastaa siitä, että lääkärikierron aikana kaikkien potilaiden tarpeet otetaan huomioon. Aikaisemmin meillä oli käytössä vain omahoitajasysteemi, ja jos potilaan omahoitaja ei ollut työvuorossa kierron aikana, hänen potilaansa tilannetta eivät muut tietäneet riittävän tarkasti. Nyt vastuuhoitajan tehtävänä on hallita kokonaisuus ja välittää tiedot lääkärille, Möttönen kuvailee. Potilaalle annettavasta informaatiosta on osastolle tehty muistilista, johon merkitään kunkin asian kohdalle rasti, kun tieto on välitetty potilaalle. Näin varmistetaan, että kaikki asiat tulevat kerrotuiksi. Yksi keskeinen laatumittari on nivelreumapotiaan toimintakyvyn ja taudin aktiivisuuden mittaaminen kansainvälisillä mittareilla sekä sen kirjaaminen sairauskertomuksiin, Möttönen selvittää. Mirja Hovirinta kuukausikipuja Kummallinen kunnallinen tulospalkka Teemme työtä, jotta saisimme palkkaa. Voimme saada aikaperusteista tunti- tai kuukausipalkkaa. Palkkaa voidaan maksaa tehdystä urakasta tai työtehtävästä. Iltaisin ja pyhäpäivinä suoritetusta työstä saa korotettua korvausta. Ylityö on erikseen hinnoiteltu. Palkkatulosteesta löytyy kohdat tehtäväkohtaiselle palkalle ja henkilökohtaisille lisille. Työsopimuslaki määrää, että työstä tulee aina saada palkkaa, vastiketta, mutta työehtosopimuksilla ja viimekädessä työsopimuksella sovitaan palkan suuruudesta. Vähimmillään palkka on korvaus menetetystä vapaa-ajasta, parhaimmillaan sen avulla voidaan motivoida työntekijää yhä parempiin ja tuottavampiin työsuorituksiin. Kadehtien tavallinen väki on lukenut osakeyhtiöiden johtoportaan saamista optioetuuksista. Niilläkin lienee ollut tarkoitus palkita ahkeruudesta ja osaamisesta. Kaupallisin periaattein toimivien yritysten tavallistenkin työntekijöiden palkkaan yhä useammin kuuluu mahdollisuus tulospalkkaan. Kun firman tilinpäätös näyttää positiivista, niin pieni osuus tuloksesta saattaa siirtyä duunarinkin tilipussiin. Myös kuntapuolen sopimuksista löytyy maininta tulospalkkauksesta. Sen mukaan tulospalkkioihin voitaisiin käyttää jopa 5 prosenttia tulosyksikön vuotuisesta palkkasummasta. Ensin pitää yhteistyössä henkilöstön kanssa laatia työhön liittyvät mittarit, joilla seurataan työn tuottavuutta ja taloudellisuutta, sen vaikuttavuutta ja laatua. Pitää pohtia mittareiden painoarvoja ja luotettavuutta. Ja pitää sopia, kuka vuoden lopussa määrittelee, onko tavoitteet saavutettu. Onnistunut tulospalkkausjärjestelmä edellyttää, että työntekijällä pitää olla oikea mahdollisuus itse vaikuttaa työn tulokseen. Etukäteen tulee kaikkien tietää, minkälainen rahakukkaron lisä on mahdollisuus ansaita, jos työnteon tahtia tai työtehtäviä lisätään, tuloksellisuutta parannetaan tai työtapoja muutetaan. Ihannetilanne on sellainen, että tulospalkan avulla aikaansaadaan innostunut työnteon meininki, jokainen tekee parastaan eikä silti työilmapiiri muutu raa aksi kilpailuksi. Tulospalkkauksen järjestäminen ei ole ihan helppo juttu. Sairaalassa emme voi vaikuttaa syöpätautien, synnytyksien, tapaturmien tai sydäninfarktien määrään. Työtahdin kiristäminen kuulostaa huonolta pilalta. Vaatii ketteryyttä ehtiä työn lomassa tehdä kaikkien hyväksymät tuloksellisuusmittarit. Eikä kateeksi käy sitä, kenen tehtäväksi lankeaa erotuomarin rooli, kun työnantaja ja työntekijät ovat eri mieltä tuloksen saavuttamisesta. Julkisen terveydenhuollon ongelmana on myös, ettei sen kuulu tehdä voittoa. Koska ei synny voittoa, josta tulospalkkio voitaisiin kuitata, ainoa mahdollisuus on budjetoida erikseen rahaa tulospalkkioita varten. Kuinka järkevää sitten on budjetoida erikseen palkkarahaa tulospalkkaukseen, kun budjetista ei löydy rahaa peruspalkkatason korottamiseen. Kun työn vaativuuden arviointiin perustuvat palkat ovat saavuttamatta, eikä lisääntyneistä tehtävistä, kasvaneesta vastuusta ja määräaikaisista tehtävämuutoksista makseta erillistä palkanlisää. Kaiken lisäksi Varsinais-Suomessa hoitohenkilökunnan tilinauha näyttää yli 2 prosenttia pienempää lukemaa kuin maan keskiarvo. Näillä näkymin tulospalkkauksesta tuskin tulee menestystuotetta kuntapuolen palkkausjärjestelmään, eikä kunnallisia optio-miljonäärejä tulevaisuudessakaan löydy verokalenterin etusivulta. 7

8 Proviisoreilla toimiva työ sairaala-apteekissa Teksti ja kuvat: Markku Näveri Proviisori on siitä metka titteli, että se on sekä oppiarvo että ammatti. Suomessa proviisoreita valmistuu Helsingin ja Kuopion yliopistoista. He työskentelevät pääosin avosektorin apteekeissa, sairaala-apteekeissa ja lääketeollisuudessa. Turun yliopistollisen keskussairaalan apteekissa on sairaalaapteekkarin lisäksi viisi proviisoria, yhtenä heistä Mirja Lehtonen. 8 Proviisori toimii sairaala-apteekissa lähiesimiesasemassa. Jokaisella proviisorilla on oma tehtäväkenttänsä: Mirja Lehtosen vastuulla on lääkkeiden omavalmistus, kun neljän muun alueita ovat solunsalpaajien annosvalmistus, lääkkeiden maahantuonti, erityisluvat, kliiniset lääketutkimukset, logistiikka sekä lääkehuollon tietojärjestelmä WebMarela. Lehtonen onkin tyytyväinen, sillä nyt kun kullakin on uuden työnjaon mukaan oma vastuualueensa, ei tarvitse huolehtia kaikesta. Selkeä työnjako erottaa myös työn sairaala-apteekissa ja avosektorin apteekissa. Varsinkin pienissä avosektorin apteekeissa proviisorikin tekee vähän kaikkea. Lehtosella on siltäkin puolelta kokemusta. Työnjako pohjaa sairaala-apteekissa viime kesänä tehtyyn organisaatiouudistukseen, jonka seurauksena on yhdessä kehitetty uusia toimintatapoja, sisäistä koulutusta ja tiedonkulkua ja lisäksi yritetty helpottaa työpaineita. Apteekki on joutunut aika lujille viime aikoina, kun Raision sairaala ja Kirurginen sairaala ovat liittyneet TYKSiin ja T-sairaalan toiminta on käynnistynyt. Omat haittansa on ollut 9-kuukautisesta evakosta, johon talousrakennuksen remontti pakotti osan apteekin henkilökunnasta. Mirja Lehtonen vastaa siis sairaala-apteekin omasta lääkevalmistuksesta.

9 njako Ammattina Proviisori Proviisoreja on VSSHP:ssä 6. Provisorin tehtävän kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti sekä työkokemusta ammattialaltaan. Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Toimii lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijana terveydenhuollossa. Samaan aikaan vallitsee epätietoisuus siitä, minne apteekki tulevaisuudessa sijoittuu: uuteen T2-sairaalaan, nykyisiin tiloihin vaiko omaan rakennukseen Savitehtaankadulle. Proviisori Lehtonen sanoo kaiken tuon heijastuneen apteekin toimintaan, siksikin organisaatiouudistus on ollut tervetullut ja se on osoittautunut toimivaksi, hän kiittää. Omiin lääkkeisiin 11 tonnia raaka-aineita Farmaseuttista kemiaa pääaineenaan lukenut Mirja Lehtonen vastaa siis sairaala-apteekin omasta lääkevalmistuksesta. Käytännössä hän ei suinkaan pyöritä jokaista pilleriä eikä sekoita nesteitä, vaan kun käyttöön otetaan uusi lääke, hän testaa sen ja laatii valmistusohjeet farmaseuteille, jotka sen jälkeen huolehtivat lääkkeen käytännön valmistuksesta. Sairaala-apteekin lääkevalmistusta proviisori Lehtonen pitää syvällisempänä ja vaativampana kuin avopuolella, ja myös raaka-aineet ovat erilaisia, haasteellisempia. Ovathan lääkkeitä tarvitsevat asiakkaat eli potilaat vaikeammin hoidettavia kuin tiskin takaa lääkkeensä hakevat. Lääkevalmistuksessa on kyse varsin mittavasta toiminnasta, sillä viime vuonna TYKSin sairaala-apteekissa valmistettiin jakeluyksikköä eri lääkemuotoja, ja niihin käytettiin raaka-aineita yli 11 tonnia. Mirja Lehtonen huolehtii myös lääkevalmisteiden laadunvalvonnasta, johon kuuluvat muun muassa kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset testit sekä steriiliystestit. Lisäksi hän huolehtii PET-keskuksen näytteet ja vastaa apteekin puhdastiloista sekä laitteiden toiminnasta. Näitä ovat muun muassa autoklaavi ja kuumailmakaapit sekä vaa at. Meillä testataan ja kontrolloidaan paljon, hän hymyilee. Mutta maallikkokin ymmärtää tarkkuuden ja täsmällisyyden olevan valttia, kun on kyse lääkkeistä. Laatukriteerit ovat tiukat. Samoin puhtauden on oltava tiptop. Mirja Lehtonen kiittääkin laitoshuoltoa hyvästä työstä. Samoin kiitoksen häneltä saa tekninen huolto, joka pitää laitteet kunnossa. Muu sairaalaväki jääkin hänelle enemmän puhelinääniksi. Kiitos lämmittää Proviisori Lehtosen pääasiallisen asiakaskunnan muodostaa sairaalan hoitohenkilöstö. Hän muun muassa ohjeistaa tilaavat hoitajat uusien lääkkeiden suhteen. Varsinaiset käyttöohjeet ovat toki yleensä lääkärin ohjeiden mukaiset. Uuden lääkkeen valmistamisesta proviisori voi neuvotella lääkärin tai hoitajan kanssa, ja joskus valmistettava lääke tarvitaan pikaisestikin, jolloin pitää äkkiä miettiä, löytyvätkö raaka-aineet ja millainen ohje on laadittava. Oikein kiireisessä tapauksessa aikaa voi olla vain viisi minuuttia, kun lääketehdas voi käyttää uuden lääkkeen valmistukseen vuosiakin, Lehtonen nauraa ja kertoo iloitsevansa saamastaan kiitollisesta palautteesta, kun lääke on tehonnut. Kiitosta tulee paljon, ja sitä pyritään myös itse antamaan. Se auttaa jaksamaan. Mirja Lehtonen kirjaa työssään positiiviseksi myös sen, että kollegoiden kanssa voi keskustella sekä omassa työyhteisössä että muiden sairaala-apteekkien farmasiahenkilöstön kanssa. Kokemusten vaihto on osoittautunut erittäin hyödylliseksi. Myös sairaalafarmasian koulutustilaisuuksia järjestetään säännöllisesti. Työssään Lehtosta viehättää myös tietty tekemisen vapaus, töiden järjestelyyn on oiva mahdollisuus. Lisäksi tässä tuntee oppimisen iloa, kun joka päivä saa oppia jotain uutta. 9

10 Koordinoitu hoito tukee hengitystä Teksti: Pirkko Soininen Kuvat: Mikael Soininen TYKSissä reilut kaksi vuotta toiminut Hengityshalvausyksikkö on jalkautunut potilaiden keskuuteen. Hoidon piiriin pyritään saamaan myös hengitysvajeesta kärsivät potilaat, joiden kanssa tehdään ajoissa henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Uusi toimintatapa on tuonut myös säästöjä. 10 Hengityshalvausyksikkö aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa ja sen tehtävänä on koordinoida ja yhdenmukaistaa hengityshalvauspotilaiden hoitoa koko piirinalueella. Hengityshalvauspotilaiden hoidosta ei ole annettu valtakunnallisia käypähoitosuosituksia, joten hoidon organisointi ja järjestäminen vaihtelevat merkittävästi sairaanhoitopiireittäin. Asiakasmaksulain (734/1992) asetus (912/1992) määrittelee, että hengityshalvauspotilaille on järjestettävä kunnallinen hoito sairaalassa tai sairaalan kirjoista poistamatta kotihoidossa. Hoidon on oltava potilaalle maksutonta. Lainsäädäntö on tällä hetkellä epämääräinen ja hengityshalvauspotilaan määritelmää ei ole valtakunnallisesti täsmennetty yhdenmukaiseksi, toteaa hengityshalvausyksikön osastonylilääkäri Arno Vuori. Hengitysvajepotilaat seurantaan ajoissa Suomessa on reilut sata hengityshalvauspotilasta ja näistä 11 on tällä hetkellä hoidettavana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Heistä seitsemän on kotihoidossa, yksi aluesairaalan osastolla ja kolme palvelutalossa tai aluesairaalan asuntolassa. Aikuis- ja lapsipotilaat sairastavat neuromuskulaarisia sairauksia, aikuisista suurin osa on ALS-potilaita. Suurin osa potilaista on joutunut hengityskoneeseen alunperin infektion aikaisessa kriisitilanteessa, joten he eivät ole ehtineet ilmaista tahtoaan hoidon kulusta. Kun potilas on kerran kytketty hengityskoneeseen, hoidon keskeyttäminen on lähes mahdotonta, koska eutanasia on Suomessa kielletty. Osastonhoitaja Kristiina Ylitalo-Liukkonen ja osastonylilääkäri Arno Vuori haluavat taata potilaille hyvän hoidon. Tämän takia TYKSin yksikkö pyrkiikin kartoittamaan tukihoidon piiriin myös hengitysvajepotilaat, joita on yksikön kirjoissa tällä hetkellä 52. Määrä kasvaa noin yhdellä potilaalla viikoittain. Uskomme, että sairaanhoitopiirissämme on vakavasta hengitysvajeesta kärsivää potilasta, toteaa hengityshalvausyksikön osastohoitaja Kristiina Ylitalo-Liukkonen. On äärimmäisen tärkeää, että hengitysvajeesta kärsivät potilaat saadaan seurannan piiriin heti taudin alkuvaiheessa, jotta hoitoa pystytään hyvissä ajoin suunnittelemaan. Emme halua, että ketään kytketään pysyvästi hengityskoneeseen ilman hänen omaa tahtoaan. Jollei hoitosuunnitelmaa ole ajoissa tehty, voidaan ratkaisuun päätyä kriisitilanteessa, Arno Vuori selventää. Potilaan tahto selvitetään tarkasti Vuori ja Ylitalo-Liukkonen tapaavat kaikki hengitysvajepotilaat henkilökohtaisesti heidän kotonaan. Ne ovat raskaita tapaamisia, eikä itkulta yleensä vältytä. On kuitenkin tärkeätä, että potilas kohtaa oman sairautensa ja miettii ajoissa, millaisia hoitolinjoja hän haluaa noudatettavan sairauden aikana, Vuori toteaa. Meidän on uskallettava olla tilanteessa täysin läsnä, sillä potilaan ahdistus on otettava vastaan. Tapaamiset ovat raskaita ja siksi niitä ei jaksakaan kuin pari päivässä, Ylitalo-Liukkonen sanoo. Tapaaminen kestää parisen tuntia ja sinä aikana käydään läpi potilaan tilanne, tulevaisuuden näkymät ja hoitosuunnitelma. Kaikkien luona vieraillaan uudelleen vielä

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Rakentamista riittää nyt ja tulevaisuudessa Åbo och Vasa kan stöda varandra

Lisätiedot

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana Medbit ja atk Yllytyshulluutta

Lisätiedot

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2011 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Michal Sopyllo TYKS Vakka-Suomen sairaalan uusi

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa. Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus. Ammattimiehet osaavat asiansa

Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa. Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus. Ammattimiehet osaavat asiansa 5/joulukuu 2004 Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus Ammattimiehet osaavat asiansa Laboratoriossakäynti entistä helpompaa Kuntoversti on rautaista joukkoa

Lisätiedot

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Näin käy kesäsijaisten perehdytys

Lisätiedot

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s.

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s. plus Lasaretti 2/2009 LOKAKUU Lapsen ääni kuuluviin Lasten toiveita sairaalahoidosta kannattaa kuunnella huomattavasti nykyistä tarkemmin, sanoo lasten hoitotyön laadusta tohtoriksi väitellyt Tiina Pelander.

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

HOSPITAALI. Melonta. Viestintäpolitiikka syntyi Viestiminen kuuluu meille kaikille.

HOSPITAALI. Melonta. Viestintäpolitiikka syntyi Viestiminen kuuluu meille kaikille. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Teemana loma Sijaiset ovat ison kiven takana tänäkin kesänä.

Lisätiedot

HOSPITAALI 7 2009. En poliklinik för bara luft

HOSPITAALI 7 2009. En poliklinik för bara luft HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 7 2009 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana uudistuva ensihoito Ensihoito uusiksi

Lisätiedot

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5 3/kesäkuu 2005 Varsinais-Suomen sairaalat Sellaiset sanat, kuten erikoissairaanhoito tai sairaanhoitopiirin kunta-yhtymä, ovat varmasti asiaan vihkiytyneille aivan tuttuja, mutta tavallinen kansalainen

Lisätiedot

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 6 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T TEEMANA opetus/koulutus Osaamisen

Lisätiedot

HOSPITAALI. Tietotekniikka auttaa työssä. Hyvinvointitutkimus. jatkuu. Toukat pestattiin töihin. Psykiatria viihtyy uusissa tiloissa

HOSPITAALI. Tietotekniikka auttaa työssä. Hyvinvointitutkimus. jatkuu. Toukat pestattiin töihin. Psykiatria viihtyy uusissa tiloissa HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin H E N K I L Ö S T Ö L E H T I Egentliga Finlands sjukvårdistrikt PERSONALSTIDSKRIFT 1 2008 Tietotekniikka auttaa työssä Hyvinvointitutkimus jatkuu Ota talteen

Lisätiedot

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita 6 2OO7 Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto s.3 Teemana kouluttautuminen s.4 Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää s.6 Aktiivisia senioreita s.8 TYKSin Kirurgisen sairaalan työyhteisö s.10

Lisätiedot

HOSPITAALI. TYKS vuotta. Teemana yötyö. Kaksikielinen Turunmaan sairaala. Sairaanhoitopiiri pärjäsi työsuojeluhankkeessa

HOSPITAALI. TYKS vuotta. Teemana yötyö. Kaksikielinen Turunmaan sairaala. Sairaanhoitopiiri pärjäsi työsuojeluhankkeessa HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin H E N K I L Ö S T Ö L E H T I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts PERSONALTIDSKRIFT TYKS vuotta 3 2008 Barnmorskan håller humöret uppe Förlossningsavdelningen

Lisätiedot

Den finländska sjukvården har i. Odotettavissa lähivuosina: vakautusta VSSHP:ssä

Den finländska sjukvården har i. Odotettavissa lähivuosina: vakautusta VSSHP:ssä 1/toukokuu 2013 Mittava muutto s. 6 Yhteispäivystys aloitti s. 10 Yleislääkärin erikoistumisesta lisäarvoa s. 12 Ålands hälso- och sjukvård skall vara redo för alla fall s. 26 Odotettavissa lähivuosina:

Lisätiedot

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år!

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år! MP2 Itella Oyj Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 8 2012 Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år!

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 3 2013 Tyksin suuri muutto sujui upeasti Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Matti

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata 1/kesäkuu 2015 Rintasyöpäpotilaille laadukasta hoitoa Varsinais-Suomessa s. 4 Tyksin palvelut koko maakuntaan s. 6 uudesta toiminnasta hyviä kokemuksia Loimaalla s. 12 En dag i veckan viker Marko Vesanen

Lisätiedot

Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon. Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue. Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan

Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon. Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue. Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan 1/helmikuu 2005 Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan Laitoshuoltajan monipuolinen ammatti Soppatykit paukkuvat

Lisätiedot

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui 1/huhtikuu 2007 Sairaalan kesä on kuuma TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa Raportointijärjestelmä valmistui Kardiologipäivystykseen yhteistyötä 1 www.vsshp.fi

Lisätiedot

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Vuoden menestyjiä. Sairaanhoitopiiri sopeuttaa. Hannu Mäkinen eläkkeelle. >> lue lisää s. 3. >> lue lisää s.

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Vuoden menestyjiä. Sairaanhoitopiiri sopeuttaa. Hannu Mäkinen eläkkeelle. >> lue lisää s. 3. >> lue lisää s. MP2 Itella Oyj Hospitaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 5 2012 Sairaanhoitopiiri sopeuttaa >> lue lisää s. 3 Vuoden menestyjiä

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön. Oletko tyytyväinen tietotekniikan toimivuuteen? Paimion sairaala 80 vuotta

Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön. Oletko tyytyväinen tietotekniikan toimivuuteen? Paimion sairaala 80 vuotta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 2 2013 Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön Oletko tyytyväinen tietotekniikan

Lisätiedot

Vielä lomautuksista. Työaikaasiaa. Kvaliteten gnids in i Åbolands sjukhus

Vielä lomautuksista. Työaikaasiaa. Kvaliteten gnids in i Åbolands sjukhus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Työaikaasiaa LUE LISÄÄ SIVULTA»4 Vielä lomautuksista LUE LISÄÄ SIVULTA»6 Kvaliteten gnids in

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

TYKSistä Tyksiin. Alueellisen erikoissairaanhoidon. näkymät. Laskutus ja kirjaaminen uudistuvat LUE LISÄÄ SIVULTA»9

TYKSistä Tyksiin. Alueellisen erikoissairaanhoidon. näkymät. Laskutus ja kirjaaminen uudistuvat LUE LISÄÄ SIVULTA»9 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 1 2013 TYKSistä Tyksiin LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Alueellisen erikoissairaanhoidon näkymät LUE LISÄÄ

Lisätiedot