Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen"

Transkriptio

1 Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

2 PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen virheettömään läpivientiin ja hyvän hankintasopimuksen tekemiseen Avustamme myös sopimusten sovittelussa sekä riidan ratkaisussa Hoidamme myös markkinaoikeudelliset oikeudenkäynnit sekä riitaasiat yleisessä tuomioistuimessa Yrityksille tarjoamme julkissektorin myyntityön koulutusta ja tarjouskilpailujen asiantuntijapalveluita, esim. tarjouksen tarkastamista Verkossa: julkisten hankintojen tietopalvelumme tarjoaa ohjeet, oikeustapaukset ja malliasiakirjat paketissa vuosihintaan, lisätietoa:

3 Taustaa julkisista hankinnoista Julkisten hankintojen sääntely osa EU:n sisämarkkinapolitiikkaa/kilpailupolitiikkaa Palvelujen ja tavaroiden vapaa liikkuvuus + sijoittumisvapaus = yhteiset sisämarkkinat Avataan julkisen sektorin markkinat kilpailulle (avoimuus & syrjimättömyys) Tavoitteena saada kilpailun kautta parempia hankintoja ja enemmän vastinetta verorahoille oletuksena, että yritykset parantavat toimintaansa ja kehittävät laadukkaampia palveluja/tavaroita/urakoita, jos ne altistetaan kilpailutilanteeseen. *Muita hyötyjä: mm. harmaan talouden torjuminen, hyvä veli toiminnan torppaaminen yms., avoimuus/läpinäkyvyys julkisten rahojen käytössä. Markkinoiden toimivuus Suomessa/pienissä kunnissa? Oligopoliset markkinat? Syntyykö aitoa kilpailua? Pärjääkö suomalaiset yritykset globaalissa kilpailussa? Isoja kysymyksiä miten markkinat toimivat ja reagoivat!

4 EU:n perustamissopimuksen periaatteet Hankintayksiköiden on noudatettava hankintasopimuksia tehdessä EU:n perustamissopimuksen sääntöjä ja periaatteita: tavaroiden vapaa liikkuvuus sijoittautumisoikeus palvelujen tarjoamisen vapaus syrjimättömyys yhtäläinen kohtelu avoimuus suhteellisuus vastavuoroinen tunnustaminen. = Periaatteet ovat perusta avoimille EU:n sisämarkkinoille

5 Ns. GPA-sopimus Hankintalain 4 : Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen mukaiset ehdot Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 5/1995) soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa muista sopimusvaltioista oleviin tarjoajiin ja tarjouksiin on sovellettava samoja ehtoja kuin Suomesta ja muista Euroopan unionin jäsenvaltioista oleviin tarjoajiin ja tarjouksiin.

6 Esimerkki periaatteiden vastaisesta toimintamallista: mm. EUT:n ratkaisussa C-243/89 Ison-Beltin silta todettiin Tanskan rikkoneen jäsenyysvelvoitteitaan ja perustamissopimusta, kun se teki urakkatarjouspyynnön, jossa edellytettiin mahdollisimman mittavaa tanskalaisten rakennusaineiden, kulutustavaroiden, tanskalaisen työvoiman ja välineistön käyttöä.

7 Samat periaatteet soveltuvat kaikkien hankintayksiköiden toimintaan, kuten esim. kuntien kilpailutuksiin: ei voida ehdottomasti vaatia, että hankitaan vain tietyn paikkakunnan tuotteita ja palveluita. Julkisten hankintojen tulee aina olla avoimia ja syrjimättömiä tietyn sijainnin tai paikallisuuden vaatimukset ovat lähtökohtaisesti aina syrjiviä, kilpailua rajoittavia ja näin ollen kiellettyjä. Joissakin hankinnoissa sijainnille voi kuitenkin antaa merkitystä, jos sijainnilla on tosiasiallista merkitystä hankinnan kannalta.

8 Julkisten hankintojen periaatteet 2 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys Kilpailutus Suhteellisuus Periaatteet Avoimuus Taloudellisuus, suunnitelmallisuus, ympäristöön/sosiaalisuuteen/eettisyyteen/yhteiskuntavastuuseen liittyvät näkökohdat

9 Paikallisten yritysten suosiminen on lähtökohtaisesti kiellettyä Paikallisten tarjoajien suora suosiminen on kiellettyä, jos toimenpiteet rajoittavat kilpailun syntymistä Protektionismi = kaupankäyntiä rajoittavat toimet, joilla suojellaan oman markkinan yrityksiä ulkopuoliselta kilpailulta. Protektionismin vastakohta = mahdollisimman avoin kauppa, jossa yritykset kilpailevat tietyllä markkinalla samoin pelisäännöin sijoittumisestaan riippumatta. PK-yritysten mahdollisuuksien huomioiminen tasapuolisesti on kuitenkin sallittua ja suotavaa

10 Globaali maailma EU Valtio Lainsäädäntö, kauppasopimukset Oy Kunta Hankinta yksikkö Liikelaitos POLITIIKKA(EU, Suomi, kunnat) Ry Säätiö

11 Hankintalaki ja paikalliset tarjoajat Mitä hankintalaissa ja uudessa hankintadirektiivissä tavoitellaan ja mikä on sallittua? Tulossa pakollinen hankinnan jakaminen

12 PK-yritykset EU:ssa Pk-yritysten asemaa pohdittu Euroopan unionissa laajemminkin. Jo vuonna 2008 komissio julkaisi Pienet ensin Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen, Small Business Act, komission tiedonanto Euroopan neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle KOM (2008) 394 lopullinen, jolla haluttiin korostaa poliittista tahtoa tunnustaa pk-yritysten keskeinen rooli EU:n taloudessa ja esitellä kymmenen periaatetta, joiden avulla pk-yritysten asemaa pyritään parantamaan.

13 Pk-yritysten ongelmia osallistua/menestyä kilpailutuksissa tiedonsaantivaikeudet (yrityksiltä puuttuu resursseja tiedonkeruuseen); puutteelliset tiedot hankintamenettelyistä; liiallinen hallinnollinen rasite; sopimusten suuri koko; tarjousten valmisteluajan lyhyys; tarjousten valmistelusta aiheutuvat kustannukset (monet kustannuksista ovat kiinteitä, joten pk-yrityksille aiheutuu suurempiin yrityksiin verrattuna kohtuuttoman paljon kuluja); kohtuuttomat pätevyys- ja todistusvaatimukset; rahoitustakuiden kohtuuttomuus; ulkomaisten tarjoajien syrjintä tai paikallisten tai kotimaisten yritysten suosinta; vaikeudet yhteistyökumppanien löytämisessä ulkomailta; hankintaviranomaisen viivyttely maksujen suorittamisessa. Lähde: Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Eurooppalaiset julkisia hankintoja koskevat käytännesäännöt, joilla parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia hankintasopimuksia. Bryssel, SEC(2008)

14 PK-yritysten asema Pienten ja keskisuurten yritysten aseman vahvistaminen on direktiiviuudistuksen yksi keskeisiä tavoitteita. Uusi direktiivi sisältää huomattavan paljon pk-yritysten asemaan ja hallinnollisen taakan vähentämiseen liittyviä pyrkimyksiä: -vasta tarjouskilpailun voittajalta pyydetään soveltuvuutta koskevat selvitykset -yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja soveltuvuusvaatimusten osoittajana (ESPD) -liikevaihtovaatimusta koskevat rajoitteet -hankinnan jakaminen osiin

15 Liikevaihtoa koskeva vähimmäisvaatimus Nykytila: Nykyisessä hankintalaissa ei ole tarkempaa säätelyä liikevaihtoa koskevasta vaatimuksesta. Vaatimuksen on voinut asettaa, kunhan se on ollut kohtuullinen ja sille on ollut hankinnan kohteeseen liittyvä erityinen syy. Ankarat/suhteettoman tiukat liikevaihtovaatimukset ovat rajanneet perusteettomasti pois kilpailuista etenkin PKyrityksiä tämä huomioitu direktiiviuudistuksessa.

16 Uuden direktiivin myötä liikevaihtovaatimus 2 x ennakoitu arvo Tulevaisuudessa: Vaadittava vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen ennakoidun arvon suuruinen, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, kuten niissä, jotka liittyvät tietyille rakennusurakoille, palveluille ja tavaroille ominaisiin erityisriskeihin. HY:n on mainittava tällaista vaatimusta koskevat pääasialliset syyt hankinta-asiakirjoissa tai 84 artiklassa tarkoitetussa erillisessä selvityksessä.

17 Hankintojen jakaminen osiin Nykytila: Esim. ison hankinnan voi halutessaan jakaa pienempiin osiin, joihin valitaan useampi sopimuskumppani, jolloin pienemmätkin yritykset voivat menestyä kilpailussa Hankintayksikön päätettävissä millaisina kokonaisuuksina hankinnat kilpailutetaan Hankintayksikkö on voinut päättää sallitaanko osatarjoukset vai ei Hankintayksikkö on voinut hyväksyä kokonaistarjouksen silloinkin, kun osatarjoukset ovat olleet sallittuja

18 Uusi direktiivi: Hankinnan jakaminen osiin pääsääntö, mutta tästä voi myös poiketa Jos hankintaa ei jaeta osiin, erillisessä selvityksessä tai hankintaasiakirjoissa on mainittava pääasialliset syyt hankintayksikön valintaan. Syitä voisivat olla esimerkiksi, että - jakaminen saattaisi rajoittaa kilpailua - jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa tai liian kallista - tarve koordinoida osien eri sopimuskumppaneita voisi vakavasti vaarantaa sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen Hankintayksiköllä on jatkossakin oikeus määritellä hankittava kohde ja sen laajuus. Jakaminen ei ole pakollista, mutta sitä suositellaan. Hankintoja ei ole pakko jakaa osiin, ellei jäsenmaa ole joidenkin tiettyjen hankintojen osalta päättänyt toisin (kansallinen ratkaisu vielä auki)

19 Ryhmittymänä tehty tarjous ja muiden voimavarojen käyttö Hankintasääntely mahdollistaa ns. ryhmittymänä (konsortio) tarjoamisen. Pienemmät toimijat voivat muodostaa ryhmittymän ja hyödyntää toistensa voimavaroja. Jos hankinta-sopimusta ei kykene toteuttamaan omin resurssein, voi hyödyntää ryhmittymän resursseja hankintasopimuksen toteuttamiseksi. Esim. jos jokin tarjouspyynnön vähimmäisehto ei täyty omin voimin vaikkapa liikevaihtoraja tai referenssit tämä voi täyttyä ryhmittymänä. 1+1= = =6 Ryhmittymänä on mahdollista haastaa isojakin toimijoita.

20 Toimittajat saavat tehdä tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaaksi ryhmittymänä. Hankintayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tai osallistumispyynnön tekemistä varten. Ryhmittymältä voidaan kuitenkin edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Ehdokas tai tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden tahojen voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen ryhmittymään kuuluvien tai muiden tahojen voimavaroja. Ehdokkaan tai tarjoajan taikka niiden ryhmittymän on osoitettava hankintayksikölle taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien sekä muiden vaatimusten täyttyminen. Näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat ehdokkaiden tai tarjoajien taikka ryhmittymän käytettävissä.

21 Oikeuskäytännön linjauksia koskien mm. - sijaintivaatimuksia - paikallistuntemusta

22 Oikeuskäytäntöä sijaintivaatimukseen liittyen Oikeuskäytännöstä löytyy tapauksia, joissa kriteerinä on käytetty sijaintia tai kriteeri on ollut muutoin sijaintiin liitännäinen, jolloin tarjousten arviointi ja pisteytysmekanismi ovat suosineet tiettyä tarjoajaa vain tämän sijaintinsa perusteella menettelystä on muodostunut syrjivä, kilpailua rajoittava = hankintalain vastainen.

23 MAO 337/13 (työterveyspalvelut) Palveluntuottajan sijainnille asetettiin postinumeroalueeseen liittyvä vaatimus. Vaatimuksella pyrittiin selvittämään, onko tarjoajalla toimipaikkansa sijainnin perusteella riittävät edellytykset toteuttaa hankinta. Tuomioistuimessa arvioitiin, onko vaatimus tietyille postinumeroalueille ollut alueen ulkopuolella toimivien yritysten kannalta liian ankara ja kilpailua rajoittava. Postinumerot määrittelivät palvelun tuottamispaikan kaupungin keskustaan tai tietyille asuinalueille keskustan ulkopuolella, jossa työskenteli eniten palvelun käyttäjiä.

24 MAO 337/13 (työterveyspalvelut) Tuomioistuimeen valittaneen tarjoajan toimipiste sijaitsi kaupungin keskustassa, jossa sijaitsi muidenkin kilpailuun hyväksyttyjen tarjoajien toimipaikkoja (valittajan toimipisteen sijainti ei osunut vaaditun postinumeron sisään). MAO katsoi, että valittajan toimipisteen sijainnilla ei ollut hankintayksikön tarpeen tai palvelun käyttäjien näkökulmasta merkityksellistä eroa sijaintinsa puolesta kilpailuun hyväksyttyjen tarjoajien kanssa. MAO katsoi myös, että olisi kohtuutonta vaatia tarjoajan perustavan uutta toimipistettä nykyisen toimipisteensä välittömään läheisyyteen vain täyttääkseen hankintayksikön asettaman sijaintivaatimuksen. Sijaintivaatimus tietylle postinumeroalueelle todettiin liian ankaraksi ja suhteellisuusperiaatteen vastaiseksi vaatimukseksi, joka vaaransi tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja rajoitti perusteettomasti kilpailua.

25 Vertailuperuste: MAO 232/09 (pesulapalvelut) kuljetuksiin liittyvät ympäristötekijät Pisteitä sai sitä enemmän, mitä lyhyempi kuljetusmatka oli. Tuomioistuin totesi, ettei kuljetusmatkan pituutta saanut käyttää vertailuperusteena siten, että vertailuperusteen arviointi perustuu ainoastaan matkan pituuteen, koska tällöin vertailuperuste asettaa tarjoajat epätasa-arvoiseen asemaan ainoastaan sijoittumispaikan perusteella.

26 KHO T 1460 (MAO 5/12) matalalattiabussien toimittaminen kaupunkiliikenteeseen Valittaja esittänyt, että vaatimus huolto- ja varaosapalveluiden sijainnista 20 kilometrin etäisyydellä Turun kaupungin keskustasta rajoittaa kilpailua. TAPYssa edellytetty, että toimittajalla on edustamansa automerkin ajoneuvojen huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut yleisesti kaupallisesti tarjolla olevana palveluna Turun alueella enintään 20 kilometrin etäisyydellä Turun keskustasta oman organisaation puitteissa tai osoittamansa alihankkijan /yhteistyökumppanin kanssa.

27 KHO T 1460 (MAO 5/12) matalalattiabussien toimittaminen kaupunkiliikenteeseen Ajoneuvot tulivat Turun Kaupunkiliikenne Oy:n käyttöön, joka tuottaa joukkoliikennepalveluja. Häiriöttömän liikenteen takaamiseksi on ollut perusteltua, että huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut sijaitsevat liikennöintipaikan läheisyydessä. Palveluja ei vaadittu olevan saatavilla jo tarjousta annettaessa. Tarjoajien on ollut mahdollista sopimuskauden alkuun mennessä perustaa joko oma huoltoliike Turun lähistölle tai käyttää alihankkijaa/yhteistyökumppania palvelun toteuttamiseksi. Tuomioistuin katsoi, ettei vaatimus ole perusteettomasti rajoittanut kilpailua.

28 MAO 313/12 (kunnallistekniset suunnittelutyöt) Vertailuperusteena käytettiin sijaintiin liittyviä referenssejä. TAPYn mukaan Hyvinkäälle tehdyistä referenssitöistä sai enemmän pisteitä kuin muualle tehdyistä referenssitöistä. MAO katsoi, ettei hankinnan kohteena oleviin palveluihin liity sellaisia paikallistuntemusta edellyttäviä erityispiirteitä, jonka voisi huomioida tarjousten laadun vertailussa. Kyseinen kriteeri on asettanut tarjoajat eriarvoiseen asemaan sen mukaan, ovatko aiemmat suunnittelutehtävät kohdistuneet Hyvinkäälle vai eivät.

29 MAO 186/09 - hiekkatekonurmi Vertailussa annettiin pisteitä referensseistä, jos asennuksia oli tehty Suomessa sijaitseviin kohteisiin (jaottelu Suomessa toteutettuihin kohteisiin ja muualla toteutettuihin kohteisiin). Vaatimusta perusteltiin mm. Suomen ilmaston erityispiirteillä. Valittajalla oli referenssikohteita Tanskassa, Norjassa ja Islannissa, joista varsinkin kahdessa jälkimmäisessä maassa on täysin vertailukelpoiset olosuhteet Suomeen verrattuna. Hiekkatekonurmi asennettiin halliin, jossa olosuhteet ovat ympäri vuoden samat. Suomen ilmaston erityispiirteillä ei ollut merkitystä arvioitaessa tekonurmen käytettävyyttä ja soveltuvuutta jalkapallokäyttöön. MAO katsoi, että referenssien vertailuperusteet olivat syrjiviä siltä osin kuin Suomessa ja ulkomailla sijaitsevat referenssikohteet on tarjousten vertailussa erotettu toisistaan niin, että Suomessa sijaitsevat kohteet ovat muodostaneet oman vertailuperusteensa. Hankinnassa meneteltiin hankintalain 2 :n 1 momentissa ilmenevän tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun vastaisesti.

30 MAO 345/10 (poliisiautojen huolto- ja korjaustyöt) HY käytti vertailuperusteena sijaintia poliisiyksikköön nähden Valittaja vetosi siihen, että vertailu tehtiin epäloogisesti ja syrjivästi. Etäisyyden sijaan olisi tullut huomioida huoltamoiden kapasiteetit huolto- ja korjaustöiden suhteen. Vertailuasiakirjoissa todettiin, että sijainnin vertailussa otettiin huomioon korjaamon tai korjaamoiden etäisyys hankintayksikön toimipisteistä ja että etäisyys lasketaan eri poliisin toimipisteistä yrityksen kaikkiin toimipisteisiin, jolloin pienin keskiarvoetäisyys saa maksimipistemäärän.

31 MAO 345/10 poliisiautojen huolto- ja korjaustyöt HY esitti vastineessa, että sijainnin vertailussa oli ratkaisevaa huoltamoiden etäisyys poliisin toimipisteistä ja näin laskettu kilometriperusteinen keskiarvo. Sijainti otettiin vertailuperusteeksi, koska poliisiautojen kuljetukset korjaamolle ja korjaamolta suorittaa poliisi eikä siviilihenkilö, jolloin poliisi on poissa varsinaisista poliisitehtävistään. MAO katsoi, että hankintayksikkö sai arvioida vertailuperusteen sijainti poliisiyksikköön nähden vertailun ilmoittamallaan tavalla eikä vertailutapa muodostunut tarjoajia kohtaan syrjiväksi tai epätasapuoliseksi.

32 Paikallistuntemus vaatimuksena Lähtökohtaisesti paikallistuntemuksen vaatiminen on kiellettyä, koska se syrjii kaikkia ei-paikallisia tarjoajia. Ei voida olettaa, että vain paikalliset tarjoajat voisivat suoriutua hankinnasta, vaan on ymmärrettävä, että myös ei-paikalliset voivat tuottaa hankittavan palvelun. Yhdenvertaisen kilpailun on ratkaistava paremmuus, ei sen onko tarjoaja paikallinen/ei-paikallinen.

33 Paikallistuntemus -kriteeristä todettua: Vertailuperusteiden syrjimättömyyttä koskeva vaatimus edellyttää lähtökohtaisesti sitä, ettei tarjousten vertailussa tulisi antaa merkitystä alueellisille tekijöille ilman erityistä hankinnan kohteeseen liittyvää syytä (MAO /13). Sen käyttämistä tarjousten vertailussa ilman hyväksyttävää perustetta on pidettävä tarjoajia syrjivänä, koska paikallisten olosuhteiden tuntemuksen voi kerryttää vain hankintayksikön kanssa yhteistoiminnassa aikaisemmin toiminut palveluntarjoaja (MAO 586/11, MAO 433/10).

34 Trafi ulkoisti Espanjaan - nyt työntekijät siirretään espanjalaisyritykselle Keskiviikko (Iltalehti) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin puhelinpalveluiden siirtyminen Sodankylästä Aurinkorannikolle hämmästytti vuoden alkupuolella. Nyt huolta on aiheuttanut huhu, että työt olisivat siirtyneet espanjalaiselle yritykselle. - Meillä on espanjalainen tytäryhtiö, joka on meidän omistuksessa sataprosenttisesti, kertoo Argentan toimitusjohtaja Juho Nojonen. Hän kertoo, että taannoin Suomesta Espanjaan siirtyneet työt jatkuvat samalla lailla kuin tähänkin asti, ja työntekijät pysyvät samoina. - Verolainsäädännöstä johtuen perustimme tytäryhtiön, hän perustelee järjestelyjä. Nojonen vakuuttaa, ettei järjestelyyn liity veroetujen tavoittelua. - Ei siinä ole mitään veroetua. Maksamme verot Suomeen, yritys on suomalainen. Argenta Oy voitti tarjouskilpailun Trafin puhelinpalveluista reilu vuosi sitten. Sen tarjous oli selkeästi edullisempi kuin tehtäviä aiemmin Sodankylässä hoitaneella Astropolistieto Oy:llä. Se tarjosi sopimusta 1,7 miljoonalla eurolla, kun kilpailun voittanut Argenta ilmoitti hinnakseen euroa. Astropolistiedon hävittyä tarjouskilpailun Sodankylästä lähti 23 vakituista ja 12 määräaikaista työpaikkaa. Toimitusjohtaja Nojonen totesi tuolloin, että Aurinkorannikolla palkkakustannukset ovat huomattavasti edullisemmat kuin Suomessa. Asiaa puitiin myös markkinaoikeudessa (MAO 70/13). Hankintayksikkö toimi hankintalain mukaisesti, mutta sai huomattavan paljon kritiikkiä osakseen.

35 Miten huomioida paikallisia tarjoajia? Miten voi edesauttaa paikallisten osallistumista kilpailuun?

36 Voiko paikallisia tarjoajia suosia? Periaatteessa ei, koska hankintojen tulisi olla avoimia/syrjimättömiä. Paikallisten tarjoajien osallistumiseen /menestymiseen kilpailussa on mahdollista vaikuttaa hankinnan ehdoilla. Hankintalaki ei koske kynnysarvot alittavia hankintoja etenkin pienhankintoja mahdollista ohjata paikallisille tarjoajille, muistaen kuitenkin, että myös pienhankintojen tulisi olla syrjimättömiä.

37 Miten paikallisia tarjoajia voi sitten huomioida? Oikeasuhtaiset soveltuvuusehdot, jotka sopivat paikallisille tarjoajille ehtojen kuitenkin oltava tasapuoliset myös ei paikallisille Muut hankinnan ehdot Suurten hankintojen osiin jakaminen, jos mahdollista Hallinnollisen taakan keventäminen Vasteajat, sijainti yms. kriteerit, JOS merkitystä hankinnan kannalta perusteltu liittymäpinta hankinnan kohteeseen Paikallisten tarjoajien aktivointi tarjoamaan

38 Kansalliset kynnysarvot: Voimassa olevat kynnysarvot Tavarat ja palvelut Rakennusurakat SOTE-palvelut Hankintalaki muuttui , jolloin (uudet) kansalliset kynnysarvot tulivat voimaan. Kansalliset kynnysarvot todennäköisesti nousevat uuden hankintalain myötä. EU-kynnysarvot: Tavarat ja palvelut (valtion keskushallinto) Rakennusurakat ERITYISALAT: Tavarat ja palvelut Rakennusurakat EU-kynnysarvoja tarkastetaan kahden vuoden välein (komission asetuksella). Nykyiset voimassa

39 Hankinnan jakamisen osiin Perustuttava todellisiin taloudellisiin tai teknisiin seikkoihin Luontevan hankintakokonaisuuden määrittely: Esim. rakennusurakka jaetaan osaurakoihin (sähköt, LVI, suunnittelu), siivouspalvelut usealle eri toimijalle jne Yhden luontevan hankintakokonaisuuden ennakoitu arvo lasketaan kokonaisuuden mukaan. Ei saa pilkkoa erilleen, jotta vältettäisiin hankintalain soveltuminen Hankinnan arvon/kokonaisuuden laskennasta omat sääntönsä Hankintayksikkö voi rajoittaa sitä, kuinka moneen osaan tarjoaja voi tarjouksen jättää Pilkkomiskielto - Ei estä hankinnan jakamista Kun eri osat kilpailutetaan kokonaisuuden mukaan määräytyvän kynnysarvon mukaisella menettelyllä

40 Suhteellisuusperiaate soveltuvuuskriteerejä asetettaessa Lähtökohtaisesti soveltuvuusehtojen määrittely on Hankintayksikön harkintavallassa Vaatimusten oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti kohtuullisia : suhteessa hankinnan kokoon (esim. arvoltaan pieni kansallisen tason hankinta ei välttämättä edellytä miljoonaluokan liikevaihtoa ja erinomaista luottoluokitusta) eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua (ylimitoitetut vaatimukset, jotka vain muutama yritys täyttää) eivät saa olla syrjiviä tai liian ankaria (tarkoitushakuisesti rajataan tiettyjä tahoja pois kilpailusta, esim. uusia yrityksiä asettamalla kohtuuttomat referenssivaatimukset) Oikeasuhtaisilla, tarkkaan mietityillä soveltuvuusehdoilla voidaan karsia pois huonoja tarjoajia. Esim. huonossa taloudellisessa tilassa olevia yrityksiä, jotka muodostavat riskin hankinnan toteutumisen kannalta ja ovat todennäköisesti myös alttiimpia hyödyntämään harmaan talouden ilmiöitä. Soveltuvuusehdoilla voi mahdollistaa pienten yritysten osallistumisen kilpailuihin. Soveltuvuusehdoilla voi pyrkiä mahdollistamaan paikallisten yritysten osallistumisen kilpailuun

41 EHDOKKAIDEN/TARJOAJIEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET (56-60 ) HY voi asettaa kriteerejä soveltuvuudelle ja vaatia esittämään selvityksiä, joilla soveltuvuus voidaan arvioida/todentaa: rekisteritiedot (57 ) -kaupparekisteri, ennakkoperintä- / työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri lupa-asiat (esim. liikennelupa tmv. lupa harjoittaa jotain tiettyä ammattia) Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset pyydettävä jossain vaiheessa!! rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne (58 ) -pankin/luottolaitoksen lausunto, tuloslaskelma, tase, toimintakertomus, tilinpäätösasiakirjat, liikevaihtoa koskevat selvitykset yms. Mahdollista antaa selvitys Myös muunlaisella todistuksella, jos HY:n vaatimia todistuksia ei voi saada. TILAAJAVASTUULAKI tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys (59 ) -todistukset johtohenkilöiden/vastaavien henkilöiden koulutuksesta/pätevyydestä, tiedot työvoimasta, työvälineet/kalusto/tekniset laitteet, referenssit, tiedot alihankkijoista, tuotenäytteet/kuvaukset, virallisten laadunvalvontaorganisaatioiden todistukset, laadunvarmistukseen liittyvät selvitykset, käytettävissä olevat asiantuntijat yms.

42 Missä tarjousten erot näkyvät? Riittävän monen yrityksen pitäisi päästä tähän asti Vähimmäisehdot eivät saa kohtuuttomasti syrjiä tai tappaa kilpailua Arvio riittävästä tehdään markkinatilanteen mukaan Hinta tai KTET Vertailu vertailupisteet saavat muodostua erilaisiksi se on ok! Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset VAIHE 2 Yrityksen soveltuvuus- eli vähimmäisehdot VAIHE 1 Hankintayksikön markkina- ja substanssituntemus sekä hankinta- ja sopimusosaaminen Tämä kivijalka ratkaisee onnistumisen ja lopputuloksen!

43 Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset Pyydettävä ennen sopimuksen tekoa eli: joko jo hankintamenettelyn yhteydessä soveltuvuutta osoittavina todistuksina tai vain voittaneelta ennen sopimuksen tekoa. Hallinnollisen taakan näkökulma? Rasti ruutuun tarjouspyyntö? Selvitykset pyydetään vain voittajalta?

44 Hankinnan laatu? Halutun laadun voi huomioida monella eri tavalla Tarjoajalle voi asettaa tiettyjä laatuvaatimuksia jos ei täyty, tarjoaja suljetaan pois Hankinnan kohteelle määritellään haluttu laatutaso jos ei täyty, tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä hylätään Tarjouksia voi vertailla halutuilla laatukriteereillä mitä laadukkaampi tuote tarjolla, sitä enemmän pisteitä Yleinen harhaluulo/väite on, että julkinen sektori kilpailuttaa aina vain hinnalla ja ostaa halvinta ja huonointa. Väite ei pidä paikkaansa, koska laatutekijöitä voi huomioida monin eri keinoin. Sinänsä väite on kuitenkin totta, koska ennalta määritellyn laatutason täyttävistä tarjouksista tulisi valita halvin tarjous. Se ei kuitenkaan tarkoita, että halvin olisi huono. Oleellista on laadun valvonta sopimuskaudella! Eli esim. se, että tilattu tavara on sellaista kuin pitikin olla tai palvelu tuotetaan sovitulla laatutasolla jne 44

45 Tiedottaminen ja vuoropuhelu markkinoiden aktivoiminen

46 Miten saadaan paikalliset yrittäjät paremmin mukaan tarjouskilpailuihin? Mahdollisten tarjoajien kartoittaminen tarjouspyyntöä tehdessä, onko esim. paikallista tarjontaa? Yritysvaikutukset? Vuoropuhelu ennen varsinaista tarjouspyyntökierrosta - tietopyyntö, tarjouspyyntöjen kommentointi, info-tilaisuudet, joilla taataan tarjouspyyntöjen toimivuus (ehdot, määrittelyt, kohteet) Hankintojen avoimuus ja niistä tiedottaminen: HILMA (www.hankintailmoitukset.fi) Kunnan/hankintayksikön omat kotisivut, lehti-ilmoitukset, sosiaalinen media yms. Voi ilmoittaa ihan missä vaan HILMA-ilmoituksen jälkeen. Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies palvelu (pienhankinnat) Vuoropuhelu kilpailutusprosessien jälkeen: julkinen hankinta ja kilpailuttaminen ovat vain prosessi, joka tähtää hyvään hankintasopimukseen Yhteinen kehittäminen

47 Hankintayksikkö Hankintaprosessi Vaikuta hankinnan valmistelussa Suunnittelu Hankinta -ilmoitus Tarjous -pyyntö Kilpailun tuomarointi Toteutus Tietopyyntö Tekninen vuoropuhelu Hilma Tarjous Yritys 47

48 HY -toimittajamarkkinoiden hyvä tuntemus Keskeinen edellytys Oikeille toimittajavalinnoille Hyville sopimuksille Parhaiden yhteistyömallien kehittämiselle

49 Tietopyyntö -tarkoitus Tietopyyntö on yksi markkinakartoituksen muoto - muita: messut, tapaamiset, neuvottelut, tarjouspyyntöluonnoksen lähettäminen kommentoitavaksi Kartoittaa markkinoilla toimivia yrityksiä, heidän toimintamallejaan ja ratkaisuvaihtoehtojaan sekä yleistä hintatasoa ja mahdollista halukkuutta osallistua hankinnan toteuttamiseen Ei edellytä hankintailmoituksen laatimista Hankintailmoituksella on myös mahdollista ilmoittaa tietopyynnöstä.

50 Tekninen vuoropuhelu -tarkoitus Tiedon hankinta ->Teknisten eritelmien laatimista varten Hankintayksikkö voi käydä teknisiä vuoropuheluja esimerkiksi potentiaalisten tarjoajien ja teknisten asiantuntijatahojen kanssa. Tällainen vuoropuhelu tulisi ensisijaisesti tapahtua kirjallisesti, esimerkiksi lausuntomenettelyllä, jolloin tulisi selkeästi ilmoittaa, ettei kysymys ole hankintapäätökseen johtavasta tarjouskilpailusta. Ei saa johtaa kilpailun estymiseen tai vaarantaa tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. (HE 50/2006 vp )

51 Valmistaudu: Muutamia vinkkejä tekniseen vuoropuheluun - Yritykselle Lue etukäteismateriaali Onko asiakirjoissa jotain erityisen ongelmallista oman yrityksen kannalta? Esim. määrittelyt sulkevat pois yrityksen tuotteen Jaottele havainnot Esim. tieto / määritys / ehto puuttuu Tieto / määritys/ ehto on väärin / epätarkoituksenmukainen Ehdot tai määritykset liian tiukkoja kukaan ei pysty tarjoamaan On myös hankintayksikön etu, että mahdolliset epäkohdat tulevat tietoon jo ennakkoon hyvissä ajoin. Hankintaprosessin käynnistyttyä korjausliikkeiden tekeminen on mahdollista, mutta huomattavasti hankalampaa.

52 Mihin voi / kannattaa vaikuttaa? Hankinnan kohteen määrittely Vaatimukset Hankinnan rajaus Hinnoittelumekanismi Tekniset määrittelyt Hankintamenettely Hankintamenettelyllä on toisinaan suuri vaikutus (tavarassa merkitys olematon) Sopimus Sopimusrakenne Sopimusehdot esim. rajoitetusti (JYSE-ehdot)

53 49.1 Hankintasopimuksen erityisehdot Hankintayksikkö voi asettaa hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja, jotka voivat koskea erityisesti ympäristö ja sosiaalisia näkökohtia, kuten ammatillista koulutusta työpaikalla, kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten noudattamista, työoloja ja työehtoja tai vammaisten palvelukseen ottamista. Edellytyksenä on, että ehdot ovat syrjimättömiä ja yhteisöoikeuden mukaisia ja että niistä ilmoitetaan hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Voi asettaa tietynlaisia työllistämisvaatimuksia (vaikeasti työllistyvät erityisryhmät). Näin esim. paikallinen huonommassa asemassa oleva henkilö voi työllistyä hankinnan kautta. Sopimusehtojen tulee sisältyä hankintailmoitukseen tai tarjouspyyntöön (vaikutus tarjousten laadintaan) Erityisillä sopimusehdoilla voidaan sopia siitä, minkälaisia seikkoja sopimuskumppanin tulee huomioida sopimusta toteuttaessaan. Erityisehdoilla voi edesauttaa paikallisten yritysten menestymistä tarjouskilpailussa. [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma 53

54 Palvelusetelimalli - asiakkaan valta viedä palveluseteli minne itse katsoo parhaaksi Valinnanvapautta voidaan mahdollistaa palvelusetelillä/ toimittajarekisterillä Vähentää hankintayksikön valtaa, mutta voi ratkaista käytännössä koko kilpailuttamiskysymyksen Hyvinkää Kela Kuntaliitto

55 Johtamalla tuloksia -hankintastrategia -hankintasuunnitelma

56 Hankintatoimen järjestäminen (Hankintalaki 2 ) Hankintayksikön on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti

57 Hankintatoimen järjestäminen (HE 50/2006) Suositus: hankintatoimen järjestäminen lain tavoitteiden mukaisella tavalla Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Järjestämistapa hankintayksikön harkinnassa ja vastuulla

58 Hankintatoimen järjestäminen (HE 50/2006) Tarkoitetaan: Hankintayksiköiden strategista suunnittelua hankintojen toteuttamisen tavoista Suunnitelmat voivat kohdistua esimerkiksi hankintatoimen organisointiin sekä hankintojen toteuttamisen tapoihin Suunnitelmallisten hankintojen tekeminen edellyttäisi hankintasopimusten toteutumisen valvontaa erityisesti kustannusten ja laatuun liittyvien näkökohtien huomioimiseksi hankintasopimusten toteutumiseen liittyvien kokemusten tulisi heijastua hankintojen tulevaan suunnitteluun

59 Hankintatoimen järjestäminen (HE 50/2006) Kilpailuttamisesta aiheutuvien hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi olisi suositeltavaa keskittää hankintojen tekemistä, hyödyntää mahdollisuuksia yhteishankintojen tekemiseen ja yhteishankintayksikön käyttöön käyttää joustavia kuhunkin hankintatarpeeseen parhaiten soveltuvaa hankintamenettelyä

60 Hankinnan strategiat - jako 1. Koko hankintatoimen strategiaan minkälaisia tuloksia hankintatoimen tulee saavuttaa esim. seuraavien 3-5 vuoden ajanjaksolla miten hankintatoimea ja hankinnan osaamista kehitetään vastaamaan uusiin haasteisiin 2. Kategoriakohtaisiin strategioihin Tuotekohtaiset strategiat (esim. ostetaan vain reilun kaupan tuotteita ) Minkälaiset ovat tietyn kategorian markkinatilanne esim. sote-palvelut - tarve ja toimittajakenttä, ja miten kyseistä kategoriaa kehitetään eteenpäin

61 Hankintastrategisia näkökulmia Keskitetyt hankinnat (yhteishankintayksiköt, hankintarenkaat/hankintayhteistyö) vai oma hankinta? Palvelusetelit? Sosiaaliset näkökulmat, ympäristönäkökulmat, eettisyys, yhteiskuntavastuu? Hankintojen jakaminen osiin vai suuremmat kokonaisuudet? Sopimuksen pituus? Lyhyt sopimuskausi/pitkä sopimuskausi? Bonus-/sanktiojärjestelmät Pk-yritysten mahdollisuudet kilpailutuksissa, paikallisten yritysten mahdollisuudet? Strategiset näkökulmat tulisi huomioida jo hyvissä ajoin ennen kilpailutuksen käynnistämistä eli jo hankinnan suunnittelun yhteydessä Huolellinen suunnittelu johtaa yleensä siihen, että viime kädessä saa sitä mitä on halunnutkin 61

62 Suunnittele Kerää kokemukset Strategia Säännöt/ ohjeet Ohjeista periaatteet Seuraa/valvo Kouluta

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu?

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? To 5.11.2015, 15.15-15.45, LVI-Päivät OTM, Lakimies Minna Rautiainen Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy Keitä me olemme? Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa

Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo 7.6.2012 Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari Hankintojen suunnittelu ja toteutus Hankintapalveluissa hoidettavana kaupungin yhteiset sopimushankinnat

Lisätiedot

Uusi vuosi uusi hankintalaki Porvoo Annamari Kontio

Uusi vuosi uusi hankintalaki Porvoo Annamari Kontio Uusi vuosi uusi hankintalaki 11.1.2017 Porvoo Annamari Kontio PTCServices Oy Suomen kokenein* julkisten hankintojen asiantuntijatoimisto *Suurin määrä hankintoihin erikoistuneita juristeja, laajin kattaus

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Pilvi Takala PTCServices Oy 14.9.2011 14.00-14.20 Päivitys 14.11.2011 Oikeustapausten käyttämisestä hankintakysymyksen ratkaisemisessa Oikeuskäytäntö muuttuu

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 24.06.2015 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle 1.8.2016 31.7.2019 Sosiaali-

Lisätiedot

POIMINTOJA HANKINTADIREKTIIVIEN VALMISTELUSTA

POIMINTOJA HANKINTADIREKTIIVIEN VALMISTELUSTA POIMINTOJA HANKINTADIREKTIIVIEN VALMISTELUSTA Liittokokous 21.11.2014 Lakimies Inka-Liisa Ahokas UUDET HANKINTADIREKTIIVIT(2014/24/EU JA 2014/25 /EU) Direktiivit tulivat voimaan 17.4.2014 Tavoitteena yksinkertaistaa

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (6) 1 Hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 29.2.2016 11 HEL 2016-001616 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Asian taustaa päättää

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMISTO. - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~

ASIANAJOTOIMISTO. - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~ ASIANAJOTOIMISTO - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~ LAUKAAN KUNNANHALLITUS -10..2016 Käsitelty rkistointi Sivu 113 _? /addag...... LAUKAAN KUNNANHALLITUKSELLE ASIA Hankintaolkaisuvaatimus PÄÄTÖS, JOHON HAETAAN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 157 Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneiden hankinta H054-14 HEL 2014-005063 T 02 08 01 00 Päätös päätti, ettei Expert Hyvät Merkit Oy:n jättämä hankintaoikaisuvaatimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Perintäpalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Ulkoinen hankinta ID 203322-2012 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract notice Hankintamenettely

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp)

Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) Talousvaliokunta 19.10.2016 Sote-hankintojen laatu ja vammaispalvelut Työ- ja elinkeinoministeriö Sote-palvelut Hankintalaki

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Lakitoimisto Modus Oy, (Y-tunnus ) Hämeenkatu 27 A 4 (3. krs), Tampere

Lakitoimisto Modus Oy, (Y-tunnus ) Hämeenkatu 27 A 4 (3. krs), Tampere 1 / 7 Yhdyskuntalautakunta Tampereen kaupunki/kirjaamo kirjaamo@tampere.fi PL 487 33101 Tampere HANKINTAOIKAISU Asianosainen Valoa design rhs Oy (2118967-4) Pellavatehtaankatu 9 33100 TAMPERE Asianosaisen

Lisätiedot

Hankintalainsäädäntöuudistus Tarjousten käsittely, hankintapäätös, hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintalainsäädäntöuudistus Tarjousten käsittely, hankintapäätös, hankintasopimuksen muuttaminen Hankintalainsäädäntöuudistus Tarjousten käsittely, hankintapäätös, hankintasopimuksen muuttaminen Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari Kuntatalo 18.5.2015 Markus Ukkola 1 Tarjousten käsittely

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot