Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen"

Transkriptio

1 Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

2 PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen virheettömään läpivientiin ja hyvän hankintasopimuksen tekemiseen Avustamme myös sopimusten sovittelussa sekä riidan ratkaisussa Hoidamme myös markkinaoikeudelliset oikeudenkäynnit sekä riitaasiat yleisessä tuomioistuimessa Yrityksille tarjoamme julkissektorin myyntityön koulutusta ja tarjouskilpailujen asiantuntijapalveluita, esim. tarjouksen tarkastamista Verkossa: julkisten hankintojen tietopalvelumme tarjoaa ohjeet, oikeustapaukset ja malliasiakirjat paketissa vuosihintaan, lisätietoa:

3 Taustaa julkisista hankinnoista Julkisten hankintojen sääntely osa EU:n sisämarkkinapolitiikkaa/kilpailupolitiikkaa Palvelujen ja tavaroiden vapaa liikkuvuus + sijoittumisvapaus = yhteiset sisämarkkinat Avataan julkisen sektorin markkinat kilpailulle (avoimuus & syrjimättömyys) Tavoitteena saada kilpailun kautta parempia hankintoja ja enemmän vastinetta verorahoille oletuksena, että yritykset parantavat toimintaansa ja kehittävät laadukkaampia palveluja/tavaroita/urakoita, jos ne altistetaan kilpailutilanteeseen. *Muita hyötyjä: mm. harmaan talouden torjuminen, hyvä veli toiminnan torppaaminen yms., avoimuus/läpinäkyvyys julkisten rahojen käytössä. Markkinoiden toimivuus Suomessa/pienissä kunnissa? Oligopoliset markkinat? Syntyykö aitoa kilpailua? Pärjääkö suomalaiset yritykset globaalissa kilpailussa? Isoja kysymyksiä miten markkinat toimivat ja reagoivat!

4 EU:n perustamissopimuksen periaatteet Hankintayksiköiden on noudatettava hankintasopimuksia tehdessä EU:n perustamissopimuksen sääntöjä ja periaatteita: tavaroiden vapaa liikkuvuus sijoittautumisoikeus palvelujen tarjoamisen vapaus syrjimättömyys yhtäläinen kohtelu avoimuus suhteellisuus vastavuoroinen tunnustaminen. = Periaatteet ovat perusta avoimille EU:n sisämarkkinoille

5 Ns. GPA-sopimus Hankintalain 4 : Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen mukaiset ehdot Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 5/1995) soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa muista sopimusvaltioista oleviin tarjoajiin ja tarjouksiin on sovellettava samoja ehtoja kuin Suomesta ja muista Euroopan unionin jäsenvaltioista oleviin tarjoajiin ja tarjouksiin.

6 Esimerkki periaatteiden vastaisesta toimintamallista: mm. EUT:n ratkaisussa C-243/89 Ison-Beltin silta todettiin Tanskan rikkoneen jäsenyysvelvoitteitaan ja perustamissopimusta, kun se teki urakkatarjouspyynnön, jossa edellytettiin mahdollisimman mittavaa tanskalaisten rakennusaineiden, kulutustavaroiden, tanskalaisen työvoiman ja välineistön käyttöä.

7 Samat periaatteet soveltuvat kaikkien hankintayksiköiden toimintaan, kuten esim. kuntien kilpailutuksiin: ei voida ehdottomasti vaatia, että hankitaan vain tietyn paikkakunnan tuotteita ja palveluita. Julkisten hankintojen tulee aina olla avoimia ja syrjimättömiä tietyn sijainnin tai paikallisuuden vaatimukset ovat lähtökohtaisesti aina syrjiviä, kilpailua rajoittavia ja näin ollen kiellettyjä. Joissakin hankinnoissa sijainnille voi kuitenkin antaa merkitystä, jos sijainnilla on tosiasiallista merkitystä hankinnan kannalta.

8 Julkisten hankintojen periaatteet 2 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys Kilpailutus Suhteellisuus Periaatteet Avoimuus Taloudellisuus, suunnitelmallisuus, ympäristöön/sosiaalisuuteen/eettisyyteen/yhteiskuntavastuuseen liittyvät näkökohdat

9 Paikallisten yritysten suosiminen on lähtökohtaisesti kiellettyä Paikallisten tarjoajien suora suosiminen on kiellettyä, jos toimenpiteet rajoittavat kilpailun syntymistä Protektionismi = kaupankäyntiä rajoittavat toimet, joilla suojellaan oman markkinan yrityksiä ulkopuoliselta kilpailulta. Protektionismin vastakohta = mahdollisimman avoin kauppa, jossa yritykset kilpailevat tietyllä markkinalla samoin pelisäännöin sijoittumisestaan riippumatta. PK-yritysten mahdollisuuksien huomioiminen tasapuolisesti on kuitenkin sallittua ja suotavaa

10 Globaali maailma EU Valtio Lainsäädäntö, kauppasopimukset Oy Kunta Hankinta yksikkö Liikelaitos POLITIIKKA(EU, Suomi, kunnat) Ry Säätiö

11 Hankintalaki ja paikalliset tarjoajat Mitä hankintalaissa ja uudessa hankintadirektiivissä tavoitellaan ja mikä on sallittua? Tulossa pakollinen hankinnan jakaminen

12 PK-yritykset EU:ssa Pk-yritysten asemaa pohdittu Euroopan unionissa laajemminkin. Jo vuonna 2008 komissio julkaisi Pienet ensin Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen, Small Business Act, komission tiedonanto Euroopan neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle KOM (2008) 394 lopullinen, jolla haluttiin korostaa poliittista tahtoa tunnustaa pk-yritysten keskeinen rooli EU:n taloudessa ja esitellä kymmenen periaatetta, joiden avulla pk-yritysten asemaa pyritään parantamaan.

13 Pk-yritysten ongelmia osallistua/menestyä kilpailutuksissa tiedonsaantivaikeudet (yrityksiltä puuttuu resursseja tiedonkeruuseen); puutteelliset tiedot hankintamenettelyistä; liiallinen hallinnollinen rasite; sopimusten suuri koko; tarjousten valmisteluajan lyhyys; tarjousten valmistelusta aiheutuvat kustannukset (monet kustannuksista ovat kiinteitä, joten pk-yrityksille aiheutuu suurempiin yrityksiin verrattuna kohtuuttoman paljon kuluja); kohtuuttomat pätevyys- ja todistusvaatimukset; rahoitustakuiden kohtuuttomuus; ulkomaisten tarjoajien syrjintä tai paikallisten tai kotimaisten yritysten suosinta; vaikeudet yhteistyökumppanien löytämisessä ulkomailta; hankintaviranomaisen viivyttely maksujen suorittamisessa. Lähde: Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Eurooppalaiset julkisia hankintoja koskevat käytännesäännöt, joilla parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia hankintasopimuksia. Bryssel, SEC(2008)

14 PK-yritysten asema Pienten ja keskisuurten yritysten aseman vahvistaminen on direktiiviuudistuksen yksi keskeisiä tavoitteita. Uusi direktiivi sisältää huomattavan paljon pk-yritysten asemaan ja hallinnollisen taakan vähentämiseen liittyviä pyrkimyksiä: -vasta tarjouskilpailun voittajalta pyydetään soveltuvuutta koskevat selvitykset -yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja soveltuvuusvaatimusten osoittajana (ESPD) -liikevaihtovaatimusta koskevat rajoitteet -hankinnan jakaminen osiin

15 Liikevaihtoa koskeva vähimmäisvaatimus Nykytila: Nykyisessä hankintalaissa ei ole tarkempaa säätelyä liikevaihtoa koskevasta vaatimuksesta. Vaatimuksen on voinut asettaa, kunhan se on ollut kohtuullinen ja sille on ollut hankinnan kohteeseen liittyvä erityinen syy. Ankarat/suhteettoman tiukat liikevaihtovaatimukset ovat rajanneet perusteettomasti pois kilpailuista etenkin PKyrityksiä tämä huomioitu direktiiviuudistuksessa.

16 Uuden direktiivin myötä liikevaihtovaatimus 2 x ennakoitu arvo Tulevaisuudessa: Vaadittava vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen ennakoidun arvon suuruinen, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, kuten niissä, jotka liittyvät tietyille rakennusurakoille, palveluille ja tavaroille ominaisiin erityisriskeihin. HY:n on mainittava tällaista vaatimusta koskevat pääasialliset syyt hankinta-asiakirjoissa tai 84 artiklassa tarkoitetussa erillisessä selvityksessä.

17 Hankintojen jakaminen osiin Nykytila: Esim. ison hankinnan voi halutessaan jakaa pienempiin osiin, joihin valitaan useampi sopimuskumppani, jolloin pienemmätkin yritykset voivat menestyä kilpailussa Hankintayksikön päätettävissä millaisina kokonaisuuksina hankinnat kilpailutetaan Hankintayksikkö on voinut päättää sallitaanko osatarjoukset vai ei Hankintayksikkö on voinut hyväksyä kokonaistarjouksen silloinkin, kun osatarjoukset ovat olleet sallittuja

18 Uusi direktiivi: Hankinnan jakaminen osiin pääsääntö, mutta tästä voi myös poiketa Jos hankintaa ei jaeta osiin, erillisessä selvityksessä tai hankintaasiakirjoissa on mainittava pääasialliset syyt hankintayksikön valintaan. Syitä voisivat olla esimerkiksi, että - jakaminen saattaisi rajoittaa kilpailua - jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa tai liian kallista - tarve koordinoida osien eri sopimuskumppaneita voisi vakavasti vaarantaa sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen Hankintayksiköllä on jatkossakin oikeus määritellä hankittava kohde ja sen laajuus. Jakaminen ei ole pakollista, mutta sitä suositellaan. Hankintoja ei ole pakko jakaa osiin, ellei jäsenmaa ole joidenkin tiettyjen hankintojen osalta päättänyt toisin (kansallinen ratkaisu vielä auki)

19 Ryhmittymänä tehty tarjous ja muiden voimavarojen käyttö Hankintasääntely mahdollistaa ns. ryhmittymänä (konsortio) tarjoamisen. Pienemmät toimijat voivat muodostaa ryhmittymän ja hyödyntää toistensa voimavaroja. Jos hankinta-sopimusta ei kykene toteuttamaan omin resurssein, voi hyödyntää ryhmittymän resursseja hankintasopimuksen toteuttamiseksi. Esim. jos jokin tarjouspyynnön vähimmäisehto ei täyty omin voimin vaikkapa liikevaihtoraja tai referenssit tämä voi täyttyä ryhmittymänä. 1+1= = =6 Ryhmittymänä on mahdollista haastaa isojakin toimijoita.

20 Toimittajat saavat tehdä tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaaksi ryhmittymänä. Hankintayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tai osallistumispyynnön tekemistä varten. Ryhmittymältä voidaan kuitenkin edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Ehdokas tai tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden tahojen voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen ryhmittymään kuuluvien tai muiden tahojen voimavaroja. Ehdokkaan tai tarjoajan taikka niiden ryhmittymän on osoitettava hankintayksikölle taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien sekä muiden vaatimusten täyttyminen. Näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat ehdokkaiden tai tarjoajien taikka ryhmittymän käytettävissä.

21 Oikeuskäytännön linjauksia koskien mm. - sijaintivaatimuksia - paikallistuntemusta

22 Oikeuskäytäntöä sijaintivaatimukseen liittyen Oikeuskäytännöstä löytyy tapauksia, joissa kriteerinä on käytetty sijaintia tai kriteeri on ollut muutoin sijaintiin liitännäinen, jolloin tarjousten arviointi ja pisteytysmekanismi ovat suosineet tiettyä tarjoajaa vain tämän sijaintinsa perusteella menettelystä on muodostunut syrjivä, kilpailua rajoittava = hankintalain vastainen.

23 MAO 337/13 (työterveyspalvelut) Palveluntuottajan sijainnille asetettiin postinumeroalueeseen liittyvä vaatimus. Vaatimuksella pyrittiin selvittämään, onko tarjoajalla toimipaikkansa sijainnin perusteella riittävät edellytykset toteuttaa hankinta. Tuomioistuimessa arvioitiin, onko vaatimus tietyille postinumeroalueille ollut alueen ulkopuolella toimivien yritysten kannalta liian ankara ja kilpailua rajoittava. Postinumerot määrittelivät palvelun tuottamispaikan kaupungin keskustaan tai tietyille asuinalueille keskustan ulkopuolella, jossa työskenteli eniten palvelun käyttäjiä.

24 MAO 337/13 (työterveyspalvelut) Tuomioistuimeen valittaneen tarjoajan toimipiste sijaitsi kaupungin keskustassa, jossa sijaitsi muidenkin kilpailuun hyväksyttyjen tarjoajien toimipaikkoja (valittajan toimipisteen sijainti ei osunut vaaditun postinumeron sisään). MAO katsoi, että valittajan toimipisteen sijainnilla ei ollut hankintayksikön tarpeen tai palvelun käyttäjien näkökulmasta merkityksellistä eroa sijaintinsa puolesta kilpailuun hyväksyttyjen tarjoajien kanssa. MAO katsoi myös, että olisi kohtuutonta vaatia tarjoajan perustavan uutta toimipistettä nykyisen toimipisteensä välittömään läheisyyteen vain täyttääkseen hankintayksikön asettaman sijaintivaatimuksen. Sijaintivaatimus tietylle postinumeroalueelle todettiin liian ankaraksi ja suhteellisuusperiaatteen vastaiseksi vaatimukseksi, joka vaaransi tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja rajoitti perusteettomasti kilpailua.

25 Vertailuperuste: MAO 232/09 (pesulapalvelut) kuljetuksiin liittyvät ympäristötekijät Pisteitä sai sitä enemmän, mitä lyhyempi kuljetusmatka oli. Tuomioistuin totesi, ettei kuljetusmatkan pituutta saanut käyttää vertailuperusteena siten, että vertailuperusteen arviointi perustuu ainoastaan matkan pituuteen, koska tällöin vertailuperuste asettaa tarjoajat epätasa-arvoiseen asemaan ainoastaan sijoittumispaikan perusteella.

26 KHO T 1460 (MAO 5/12) matalalattiabussien toimittaminen kaupunkiliikenteeseen Valittaja esittänyt, että vaatimus huolto- ja varaosapalveluiden sijainnista 20 kilometrin etäisyydellä Turun kaupungin keskustasta rajoittaa kilpailua. TAPYssa edellytetty, että toimittajalla on edustamansa automerkin ajoneuvojen huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut yleisesti kaupallisesti tarjolla olevana palveluna Turun alueella enintään 20 kilometrin etäisyydellä Turun keskustasta oman organisaation puitteissa tai osoittamansa alihankkijan /yhteistyökumppanin kanssa.

27 KHO T 1460 (MAO 5/12) matalalattiabussien toimittaminen kaupunkiliikenteeseen Ajoneuvot tulivat Turun Kaupunkiliikenne Oy:n käyttöön, joka tuottaa joukkoliikennepalveluja. Häiriöttömän liikenteen takaamiseksi on ollut perusteltua, että huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut sijaitsevat liikennöintipaikan läheisyydessä. Palveluja ei vaadittu olevan saatavilla jo tarjousta annettaessa. Tarjoajien on ollut mahdollista sopimuskauden alkuun mennessä perustaa joko oma huoltoliike Turun lähistölle tai käyttää alihankkijaa/yhteistyökumppania palvelun toteuttamiseksi. Tuomioistuin katsoi, ettei vaatimus ole perusteettomasti rajoittanut kilpailua.

28 MAO 313/12 (kunnallistekniset suunnittelutyöt) Vertailuperusteena käytettiin sijaintiin liittyviä referenssejä. TAPYn mukaan Hyvinkäälle tehdyistä referenssitöistä sai enemmän pisteitä kuin muualle tehdyistä referenssitöistä. MAO katsoi, ettei hankinnan kohteena oleviin palveluihin liity sellaisia paikallistuntemusta edellyttäviä erityispiirteitä, jonka voisi huomioida tarjousten laadun vertailussa. Kyseinen kriteeri on asettanut tarjoajat eriarvoiseen asemaan sen mukaan, ovatko aiemmat suunnittelutehtävät kohdistuneet Hyvinkäälle vai eivät.

29 MAO 186/09 - hiekkatekonurmi Vertailussa annettiin pisteitä referensseistä, jos asennuksia oli tehty Suomessa sijaitseviin kohteisiin (jaottelu Suomessa toteutettuihin kohteisiin ja muualla toteutettuihin kohteisiin). Vaatimusta perusteltiin mm. Suomen ilmaston erityispiirteillä. Valittajalla oli referenssikohteita Tanskassa, Norjassa ja Islannissa, joista varsinkin kahdessa jälkimmäisessä maassa on täysin vertailukelpoiset olosuhteet Suomeen verrattuna. Hiekkatekonurmi asennettiin halliin, jossa olosuhteet ovat ympäri vuoden samat. Suomen ilmaston erityispiirteillä ei ollut merkitystä arvioitaessa tekonurmen käytettävyyttä ja soveltuvuutta jalkapallokäyttöön. MAO katsoi, että referenssien vertailuperusteet olivat syrjiviä siltä osin kuin Suomessa ja ulkomailla sijaitsevat referenssikohteet on tarjousten vertailussa erotettu toisistaan niin, että Suomessa sijaitsevat kohteet ovat muodostaneet oman vertailuperusteensa. Hankinnassa meneteltiin hankintalain 2 :n 1 momentissa ilmenevän tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun vastaisesti.

30 MAO 345/10 (poliisiautojen huolto- ja korjaustyöt) HY käytti vertailuperusteena sijaintia poliisiyksikköön nähden Valittaja vetosi siihen, että vertailu tehtiin epäloogisesti ja syrjivästi. Etäisyyden sijaan olisi tullut huomioida huoltamoiden kapasiteetit huolto- ja korjaustöiden suhteen. Vertailuasiakirjoissa todettiin, että sijainnin vertailussa otettiin huomioon korjaamon tai korjaamoiden etäisyys hankintayksikön toimipisteistä ja että etäisyys lasketaan eri poliisin toimipisteistä yrityksen kaikkiin toimipisteisiin, jolloin pienin keskiarvoetäisyys saa maksimipistemäärän.

31 MAO 345/10 poliisiautojen huolto- ja korjaustyöt HY esitti vastineessa, että sijainnin vertailussa oli ratkaisevaa huoltamoiden etäisyys poliisin toimipisteistä ja näin laskettu kilometriperusteinen keskiarvo. Sijainti otettiin vertailuperusteeksi, koska poliisiautojen kuljetukset korjaamolle ja korjaamolta suorittaa poliisi eikä siviilihenkilö, jolloin poliisi on poissa varsinaisista poliisitehtävistään. MAO katsoi, että hankintayksikkö sai arvioida vertailuperusteen sijainti poliisiyksikköön nähden vertailun ilmoittamallaan tavalla eikä vertailutapa muodostunut tarjoajia kohtaan syrjiväksi tai epätasapuoliseksi.

32 Paikallistuntemus vaatimuksena Lähtökohtaisesti paikallistuntemuksen vaatiminen on kiellettyä, koska se syrjii kaikkia ei-paikallisia tarjoajia. Ei voida olettaa, että vain paikalliset tarjoajat voisivat suoriutua hankinnasta, vaan on ymmärrettävä, että myös ei-paikalliset voivat tuottaa hankittavan palvelun. Yhdenvertaisen kilpailun on ratkaistava paremmuus, ei sen onko tarjoaja paikallinen/ei-paikallinen.

33 Paikallistuntemus -kriteeristä todettua: Vertailuperusteiden syrjimättömyyttä koskeva vaatimus edellyttää lähtökohtaisesti sitä, ettei tarjousten vertailussa tulisi antaa merkitystä alueellisille tekijöille ilman erityistä hankinnan kohteeseen liittyvää syytä (MAO /13). Sen käyttämistä tarjousten vertailussa ilman hyväksyttävää perustetta on pidettävä tarjoajia syrjivänä, koska paikallisten olosuhteiden tuntemuksen voi kerryttää vain hankintayksikön kanssa yhteistoiminnassa aikaisemmin toiminut palveluntarjoaja (MAO 586/11, MAO 433/10).

34 Trafi ulkoisti Espanjaan - nyt työntekijät siirretään espanjalaisyritykselle Keskiviikko (Iltalehti) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin puhelinpalveluiden siirtyminen Sodankylästä Aurinkorannikolle hämmästytti vuoden alkupuolella. Nyt huolta on aiheuttanut huhu, että työt olisivat siirtyneet espanjalaiselle yritykselle. - Meillä on espanjalainen tytäryhtiö, joka on meidän omistuksessa sataprosenttisesti, kertoo Argentan toimitusjohtaja Juho Nojonen. Hän kertoo, että taannoin Suomesta Espanjaan siirtyneet työt jatkuvat samalla lailla kuin tähänkin asti, ja työntekijät pysyvät samoina. - Verolainsäädännöstä johtuen perustimme tytäryhtiön, hän perustelee järjestelyjä. Nojonen vakuuttaa, ettei järjestelyyn liity veroetujen tavoittelua. - Ei siinä ole mitään veroetua. Maksamme verot Suomeen, yritys on suomalainen. Argenta Oy voitti tarjouskilpailun Trafin puhelinpalveluista reilu vuosi sitten. Sen tarjous oli selkeästi edullisempi kuin tehtäviä aiemmin Sodankylässä hoitaneella Astropolistieto Oy:llä. Se tarjosi sopimusta 1,7 miljoonalla eurolla, kun kilpailun voittanut Argenta ilmoitti hinnakseen euroa. Astropolistiedon hävittyä tarjouskilpailun Sodankylästä lähti 23 vakituista ja 12 määräaikaista työpaikkaa. Toimitusjohtaja Nojonen totesi tuolloin, että Aurinkorannikolla palkkakustannukset ovat huomattavasti edullisemmat kuin Suomessa. Asiaa puitiin myös markkinaoikeudessa (MAO 70/13). Hankintayksikkö toimi hankintalain mukaisesti, mutta sai huomattavan paljon kritiikkiä osakseen.

35 Miten huomioida paikallisia tarjoajia? Miten voi edesauttaa paikallisten osallistumista kilpailuun?

36 Voiko paikallisia tarjoajia suosia? Periaatteessa ei, koska hankintojen tulisi olla avoimia/syrjimättömiä. Paikallisten tarjoajien osallistumiseen /menestymiseen kilpailussa on mahdollista vaikuttaa hankinnan ehdoilla. Hankintalaki ei koske kynnysarvot alittavia hankintoja etenkin pienhankintoja mahdollista ohjata paikallisille tarjoajille, muistaen kuitenkin, että myös pienhankintojen tulisi olla syrjimättömiä.

37 Miten paikallisia tarjoajia voi sitten huomioida? Oikeasuhtaiset soveltuvuusehdot, jotka sopivat paikallisille tarjoajille ehtojen kuitenkin oltava tasapuoliset myös ei paikallisille Muut hankinnan ehdot Suurten hankintojen osiin jakaminen, jos mahdollista Hallinnollisen taakan keventäminen Vasteajat, sijainti yms. kriteerit, JOS merkitystä hankinnan kannalta perusteltu liittymäpinta hankinnan kohteeseen Paikallisten tarjoajien aktivointi tarjoamaan

38 Kansalliset kynnysarvot: Voimassa olevat kynnysarvot Tavarat ja palvelut Rakennusurakat SOTE-palvelut Hankintalaki muuttui , jolloin (uudet) kansalliset kynnysarvot tulivat voimaan. Kansalliset kynnysarvot todennäköisesti nousevat uuden hankintalain myötä. EU-kynnysarvot: Tavarat ja palvelut (valtion keskushallinto) Rakennusurakat ERITYISALAT: Tavarat ja palvelut Rakennusurakat EU-kynnysarvoja tarkastetaan kahden vuoden välein (komission asetuksella). Nykyiset voimassa

39 Hankinnan jakamisen osiin Perustuttava todellisiin taloudellisiin tai teknisiin seikkoihin Luontevan hankintakokonaisuuden määrittely: Esim. rakennusurakka jaetaan osaurakoihin (sähköt, LVI, suunnittelu), siivouspalvelut usealle eri toimijalle jne Yhden luontevan hankintakokonaisuuden ennakoitu arvo lasketaan kokonaisuuden mukaan. Ei saa pilkkoa erilleen, jotta vältettäisiin hankintalain soveltuminen Hankinnan arvon/kokonaisuuden laskennasta omat sääntönsä Hankintayksikkö voi rajoittaa sitä, kuinka moneen osaan tarjoaja voi tarjouksen jättää Pilkkomiskielto - Ei estä hankinnan jakamista Kun eri osat kilpailutetaan kokonaisuuden mukaan määräytyvän kynnysarvon mukaisella menettelyllä

40 Suhteellisuusperiaate soveltuvuuskriteerejä asetettaessa Lähtökohtaisesti soveltuvuusehtojen määrittely on Hankintayksikön harkintavallassa Vaatimusten oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti kohtuullisia : suhteessa hankinnan kokoon (esim. arvoltaan pieni kansallisen tason hankinta ei välttämättä edellytä miljoonaluokan liikevaihtoa ja erinomaista luottoluokitusta) eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua (ylimitoitetut vaatimukset, jotka vain muutama yritys täyttää) eivät saa olla syrjiviä tai liian ankaria (tarkoitushakuisesti rajataan tiettyjä tahoja pois kilpailusta, esim. uusia yrityksiä asettamalla kohtuuttomat referenssivaatimukset) Oikeasuhtaisilla, tarkkaan mietityillä soveltuvuusehdoilla voidaan karsia pois huonoja tarjoajia. Esim. huonossa taloudellisessa tilassa olevia yrityksiä, jotka muodostavat riskin hankinnan toteutumisen kannalta ja ovat todennäköisesti myös alttiimpia hyödyntämään harmaan talouden ilmiöitä. Soveltuvuusehdoilla voi mahdollistaa pienten yritysten osallistumisen kilpailuihin. Soveltuvuusehdoilla voi pyrkiä mahdollistamaan paikallisten yritysten osallistumisen kilpailuun

41 EHDOKKAIDEN/TARJOAJIEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET (56-60 ) HY voi asettaa kriteerejä soveltuvuudelle ja vaatia esittämään selvityksiä, joilla soveltuvuus voidaan arvioida/todentaa: rekisteritiedot (57 ) -kaupparekisteri, ennakkoperintä- / työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri lupa-asiat (esim. liikennelupa tmv. lupa harjoittaa jotain tiettyä ammattia) Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset pyydettävä jossain vaiheessa!! rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne (58 ) -pankin/luottolaitoksen lausunto, tuloslaskelma, tase, toimintakertomus, tilinpäätösasiakirjat, liikevaihtoa koskevat selvitykset yms. Mahdollista antaa selvitys Myös muunlaisella todistuksella, jos HY:n vaatimia todistuksia ei voi saada. TILAAJAVASTUULAKI tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys (59 ) -todistukset johtohenkilöiden/vastaavien henkilöiden koulutuksesta/pätevyydestä, tiedot työvoimasta, työvälineet/kalusto/tekniset laitteet, referenssit, tiedot alihankkijoista, tuotenäytteet/kuvaukset, virallisten laadunvalvontaorganisaatioiden todistukset, laadunvarmistukseen liittyvät selvitykset, käytettävissä olevat asiantuntijat yms.

42 Missä tarjousten erot näkyvät? Riittävän monen yrityksen pitäisi päästä tähän asti Vähimmäisehdot eivät saa kohtuuttomasti syrjiä tai tappaa kilpailua Arvio riittävästä tehdään markkinatilanteen mukaan Hinta tai KTET Vertailu vertailupisteet saavat muodostua erilaisiksi se on ok! Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset VAIHE 2 Yrityksen soveltuvuus- eli vähimmäisehdot VAIHE 1 Hankintayksikön markkina- ja substanssituntemus sekä hankinta- ja sopimusosaaminen Tämä kivijalka ratkaisee onnistumisen ja lopputuloksen!

43 Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset Pyydettävä ennen sopimuksen tekoa eli: joko jo hankintamenettelyn yhteydessä soveltuvuutta osoittavina todistuksina tai vain voittaneelta ennen sopimuksen tekoa. Hallinnollisen taakan näkökulma? Rasti ruutuun tarjouspyyntö? Selvitykset pyydetään vain voittajalta?

44 Hankinnan laatu? Halutun laadun voi huomioida monella eri tavalla Tarjoajalle voi asettaa tiettyjä laatuvaatimuksia jos ei täyty, tarjoaja suljetaan pois Hankinnan kohteelle määritellään haluttu laatutaso jos ei täyty, tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä hylätään Tarjouksia voi vertailla halutuilla laatukriteereillä mitä laadukkaampi tuote tarjolla, sitä enemmän pisteitä Yleinen harhaluulo/väite on, että julkinen sektori kilpailuttaa aina vain hinnalla ja ostaa halvinta ja huonointa. Väite ei pidä paikkaansa, koska laatutekijöitä voi huomioida monin eri keinoin. Sinänsä väite on kuitenkin totta, koska ennalta määritellyn laatutason täyttävistä tarjouksista tulisi valita halvin tarjous. Se ei kuitenkaan tarkoita, että halvin olisi huono. Oleellista on laadun valvonta sopimuskaudella! Eli esim. se, että tilattu tavara on sellaista kuin pitikin olla tai palvelu tuotetaan sovitulla laatutasolla jne 44

45 Tiedottaminen ja vuoropuhelu markkinoiden aktivoiminen

46 Miten saadaan paikalliset yrittäjät paremmin mukaan tarjouskilpailuihin? Mahdollisten tarjoajien kartoittaminen tarjouspyyntöä tehdessä, onko esim. paikallista tarjontaa? Yritysvaikutukset? Vuoropuhelu ennen varsinaista tarjouspyyntökierrosta - tietopyyntö, tarjouspyyntöjen kommentointi, info-tilaisuudet, joilla taataan tarjouspyyntöjen toimivuus (ehdot, määrittelyt, kohteet) Hankintojen avoimuus ja niistä tiedottaminen: HILMA (www.hankintailmoitukset.fi) Kunnan/hankintayksikön omat kotisivut, lehti-ilmoitukset, sosiaalinen media yms. Voi ilmoittaa ihan missä vaan HILMA-ilmoituksen jälkeen. Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies palvelu (pienhankinnat) Vuoropuhelu kilpailutusprosessien jälkeen: julkinen hankinta ja kilpailuttaminen ovat vain prosessi, joka tähtää hyvään hankintasopimukseen Yhteinen kehittäminen

47 Hankintayksikkö Hankintaprosessi Vaikuta hankinnan valmistelussa Suunnittelu Hankinta -ilmoitus Tarjous -pyyntö Kilpailun tuomarointi Toteutus Tietopyyntö Tekninen vuoropuhelu Hilma Tarjous Yritys 47

48 HY -toimittajamarkkinoiden hyvä tuntemus Keskeinen edellytys Oikeille toimittajavalinnoille Hyville sopimuksille Parhaiden yhteistyömallien kehittämiselle

49 Tietopyyntö -tarkoitus Tietopyyntö on yksi markkinakartoituksen muoto - muita: messut, tapaamiset, neuvottelut, tarjouspyyntöluonnoksen lähettäminen kommentoitavaksi Kartoittaa markkinoilla toimivia yrityksiä, heidän toimintamallejaan ja ratkaisuvaihtoehtojaan sekä yleistä hintatasoa ja mahdollista halukkuutta osallistua hankinnan toteuttamiseen Ei edellytä hankintailmoituksen laatimista Hankintailmoituksella on myös mahdollista ilmoittaa tietopyynnöstä.

50 Tekninen vuoropuhelu -tarkoitus Tiedon hankinta ->Teknisten eritelmien laatimista varten Hankintayksikkö voi käydä teknisiä vuoropuheluja esimerkiksi potentiaalisten tarjoajien ja teknisten asiantuntijatahojen kanssa. Tällainen vuoropuhelu tulisi ensisijaisesti tapahtua kirjallisesti, esimerkiksi lausuntomenettelyllä, jolloin tulisi selkeästi ilmoittaa, ettei kysymys ole hankintapäätökseen johtavasta tarjouskilpailusta. Ei saa johtaa kilpailun estymiseen tai vaarantaa tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. (HE 50/2006 vp )

51 Valmistaudu: Muutamia vinkkejä tekniseen vuoropuheluun - Yritykselle Lue etukäteismateriaali Onko asiakirjoissa jotain erityisen ongelmallista oman yrityksen kannalta? Esim. määrittelyt sulkevat pois yrityksen tuotteen Jaottele havainnot Esim. tieto / määritys / ehto puuttuu Tieto / määritys/ ehto on väärin / epätarkoituksenmukainen Ehdot tai määritykset liian tiukkoja kukaan ei pysty tarjoamaan On myös hankintayksikön etu, että mahdolliset epäkohdat tulevat tietoon jo ennakkoon hyvissä ajoin. Hankintaprosessin käynnistyttyä korjausliikkeiden tekeminen on mahdollista, mutta huomattavasti hankalampaa.

52 Mihin voi / kannattaa vaikuttaa? Hankinnan kohteen määrittely Vaatimukset Hankinnan rajaus Hinnoittelumekanismi Tekniset määrittelyt Hankintamenettely Hankintamenettelyllä on toisinaan suuri vaikutus (tavarassa merkitys olematon) Sopimus Sopimusrakenne Sopimusehdot esim. rajoitetusti (JYSE-ehdot)

53 49.1 Hankintasopimuksen erityisehdot Hankintayksikkö voi asettaa hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja, jotka voivat koskea erityisesti ympäristö ja sosiaalisia näkökohtia, kuten ammatillista koulutusta työpaikalla, kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten noudattamista, työoloja ja työehtoja tai vammaisten palvelukseen ottamista. Edellytyksenä on, että ehdot ovat syrjimättömiä ja yhteisöoikeuden mukaisia ja että niistä ilmoitetaan hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Voi asettaa tietynlaisia työllistämisvaatimuksia (vaikeasti työllistyvät erityisryhmät). Näin esim. paikallinen huonommassa asemassa oleva henkilö voi työllistyä hankinnan kautta. Sopimusehtojen tulee sisältyä hankintailmoitukseen tai tarjouspyyntöön (vaikutus tarjousten laadintaan) Erityisillä sopimusehdoilla voidaan sopia siitä, minkälaisia seikkoja sopimuskumppanin tulee huomioida sopimusta toteuttaessaan. Erityisehdoilla voi edesauttaa paikallisten yritysten menestymistä tarjouskilpailussa. [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma 53

54 Palvelusetelimalli - asiakkaan valta viedä palveluseteli minne itse katsoo parhaaksi Valinnanvapautta voidaan mahdollistaa palvelusetelillä/ toimittajarekisterillä Vähentää hankintayksikön valtaa, mutta voi ratkaista käytännössä koko kilpailuttamiskysymyksen Hyvinkää Kela Kuntaliitto

55 Johtamalla tuloksia -hankintastrategia -hankintasuunnitelma

56 Hankintatoimen järjestäminen (Hankintalaki 2 ) Hankintayksikön on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti

57 Hankintatoimen järjestäminen (HE 50/2006) Suositus: hankintatoimen järjestäminen lain tavoitteiden mukaisella tavalla Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Järjestämistapa hankintayksikön harkinnassa ja vastuulla

58 Hankintatoimen järjestäminen (HE 50/2006) Tarkoitetaan: Hankintayksiköiden strategista suunnittelua hankintojen toteuttamisen tavoista Suunnitelmat voivat kohdistua esimerkiksi hankintatoimen organisointiin sekä hankintojen toteuttamisen tapoihin Suunnitelmallisten hankintojen tekeminen edellyttäisi hankintasopimusten toteutumisen valvontaa erityisesti kustannusten ja laatuun liittyvien näkökohtien huomioimiseksi hankintasopimusten toteutumiseen liittyvien kokemusten tulisi heijastua hankintojen tulevaan suunnitteluun

59 Hankintatoimen järjestäminen (HE 50/2006) Kilpailuttamisesta aiheutuvien hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi olisi suositeltavaa keskittää hankintojen tekemistä, hyödyntää mahdollisuuksia yhteishankintojen tekemiseen ja yhteishankintayksikön käyttöön käyttää joustavia kuhunkin hankintatarpeeseen parhaiten soveltuvaa hankintamenettelyä

60 Hankinnan strategiat - jako 1. Koko hankintatoimen strategiaan minkälaisia tuloksia hankintatoimen tulee saavuttaa esim. seuraavien 3-5 vuoden ajanjaksolla miten hankintatoimea ja hankinnan osaamista kehitetään vastaamaan uusiin haasteisiin 2. Kategoriakohtaisiin strategioihin Tuotekohtaiset strategiat (esim. ostetaan vain reilun kaupan tuotteita ) Minkälaiset ovat tietyn kategorian markkinatilanne esim. sote-palvelut - tarve ja toimittajakenttä, ja miten kyseistä kategoriaa kehitetään eteenpäin

61 Hankintastrategisia näkökulmia Keskitetyt hankinnat (yhteishankintayksiköt, hankintarenkaat/hankintayhteistyö) vai oma hankinta? Palvelusetelit? Sosiaaliset näkökulmat, ympäristönäkökulmat, eettisyys, yhteiskuntavastuu? Hankintojen jakaminen osiin vai suuremmat kokonaisuudet? Sopimuksen pituus? Lyhyt sopimuskausi/pitkä sopimuskausi? Bonus-/sanktiojärjestelmät Pk-yritysten mahdollisuudet kilpailutuksissa, paikallisten yritysten mahdollisuudet? Strategiset näkökulmat tulisi huomioida jo hyvissä ajoin ennen kilpailutuksen käynnistämistä eli jo hankinnan suunnittelun yhteydessä Huolellinen suunnittelu johtaa yleensä siihen, että viime kädessä saa sitä mitä on halunnutkin 61

62 Suunnittele Kerää kokemukset Strategia Säännöt/ ohjeet Ohjeista periaatteet Seuraa/valvo Kouluta

Paikallisuus julkisissa hankinnoissa. Kuntamarkkinat 2014 Pilvi Takala

Paikallisuus julkisissa hankinnoissa. Kuntamarkkinat 2014 Pilvi Takala Paikallisuus julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat 2014 Pilvi Takala Paikallisten yritysten suosiminen lähtökohtaisesti kiellettyä Julkisissa hankinnoissa paikallisten tarjoajien suora suosiminen on kiellettyä

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset Hankintalainsäädännön tulevat muutokset 12.2.2014 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy! PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi!

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu?

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? To 5.11.2015, 15.15-15.45, LVI-Päivät OTM, Lakimies Minna Rautiainen Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy Keitä me olemme? Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Seinäjoki 20.9.2017 Kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, @GrekinSatu Suomen Yrittäjät #yrittäjät #hankintaneuvonta Hankintalain tarkoitus on saada

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat

Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Uusi hankintalaki ja julkiset elintarvikehankinnat Hämeenlinna 3.10.2017 hankinta-asiamies Timo Ilomäki Hämeen Yrittäjät Yritysrakenne Suomessa on mikroyritysvaltainen 0,2% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa

Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Taustaa EU:n julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat direktiivit uudistettiin

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

Uudistuva hankintalaki

Uudistuva hankintalaki Uudistuva hankintalaki Kuntamarkkinat 2015 Johtava lakimies Katariina Huikko Valmisteluryhmän mietintö Kahden TEM:n työryhmän työn tulosta Julkaistiin 13.5.2015 Sisältää ehdotukset:» Laki julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Tarjoajan soveltuvuus

Tarjoajan soveltuvuus Tarjoajan soveltuvuus Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Hankinta-asiantuntija Juha Kontkanen Tarjoajan soveltuvuus poissulkemisperusteet soveltuvuusvaatimukset selvitykset toimittajan

Lisätiedot

Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa. Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa. Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Hyvät käytännöt hankintojen valmistelussa ja toteutuksessa Uusikaupunki 9.4.2013 Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Hankinta-asiamiespalvelu Vahtipalvelu käytössä 1.110 yrityksellä,

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

SOTE-alan kehittäminen -seminaari. Kansallisen hankintalain uudistaminen

SOTE-alan kehittäminen -seminaari. Kansallisen hankintalain uudistaminen Julkiset hankinnat laatu ja tuottavuus SOTE-alan kehittäminen -seminaari Joensuu 5.2.2015 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Kansallisen hankintalain uudistaminen» Uudistamisen tavoitteet» Vaikutukset pk-yritysten

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015

Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari Jonna Törnroos Lakimies, varatuomari jonna.tornroos(at)kuntaliitto.fi 10 luku - Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä tarjouksen valinta 1 (2) 79

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Ajankohtaista julkisista hankinnoista Kuntamarkkinat Jonna Törnroos Lakimies Milloin kilpailutetun hankintasopimuksen ehtoja voidaan muuttaa? Sopimusoikeudellisen näkökulman

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

HANKINTAILMOITUSTEN KARIKOT. IPT2-hankkeen työpaja 2. Helsinki asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

HANKINTAILMOITUSTEN KARIKOT. IPT2-hankkeen työpaja 2. Helsinki asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy HANKINTAILMOITUSTEN KARIKOT IPT2-hankkeen työpaja 2 Helsinki 9.5.2017 asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö > Hankintalaki 67 2 momentti

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo 7.6.2012 Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari Hankintojen suunnittelu ja toteutus Hankintapalveluissa hoidettavana kaupungin yhteiset sopimushankinnat

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ Uuden hankintadirektiivin vaatimukset Vantaa 16.1.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Suomen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Rakennusfoorumi 10.6.2014 12. kesäkuuta 2014 Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Ry 1 Nykyisiä ongelmia Edelleen silloin tällöin hankintayksiköt pyytävät

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251118-2010:text:fi:html FI-Tampere: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 163-251118 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Pilvi Takala PTCServices Oy 14.9.2011 14.00-14.20 Päivitys 14.11.2011 Oikeustapausten käyttämisestä hankintakysymyksen ratkaisemisessa Oikeuskäytäntö muuttuu

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Uusi vuosi uusi hankintalaki Porvoo Annamari Kontio

Uusi vuosi uusi hankintalaki Porvoo Annamari Kontio Uusi vuosi uusi hankintalaki 11.1.2017 Porvoo Annamari Kontio PTCServices Oy Suomen kokenein* julkisten hankintojen asiantuntijatoimisto *Suurin määrä hankintoihin erikoistuneita juristeja, laajin kattaus

Lisätiedot

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 27.9.2016 va. kaupunginsihteeri, OTM Tuomo Sallinen Kiuruveden kaupunki Lausunnon lähtökohdat Kiuruveden

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Education Facilities Oy, Lyseonkatu 4, FI-40100 Jyväskylä,

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot