PAKKO JA AUTONOMIA Päihteidenkäyttäjä sosiaali- ja päihdehuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKO JA AUTONOMIA Päihteidenkäyttäjä sosiaali- ja päihdehuollossa"

Transkriptio

1 PAKKO JA AUTONOMIA Päihteidenkäyttäjä sosiaali- ja päihdehuollossa Anette Malinen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Sosiaalialan AMK- jatkotutkinto Päihteet ja syrjäytyminen Sosionomi ylempi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Malinen, Anette. Pakko ja autonomia. Päihteidenkäyttäjä sosiaali- ja päihdehuollossa. Järvenpää, syksy 2006, 137 sivua, 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö, Sosiaalialan AMK- jatkotutkinto, päihteet ja syrjäytyminen, Sosionomi ylempi (AMK). Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia päihteidenkäyttäjän itsemääräämisoikeutta eli autonomiaa sosiaali- ja päihdehuollossa. Tutkimuskysymykset koskivat päihteidenväärinkäyttäjien ja viranomaisten määritelmää yksilön autonomiasta sekä heidän mielipidettään päihteidenkäyttäjään kohdistetuista (pakko)toimenpiteistä ja pakkohoidosta eli tahdosta riippumattomasta hoidosta. Lisäksi selvitettiin, miten päihteidenkäyttäjän toimintavapauden (autonomian) rajoittaminen eli interventio perustellaan. Tutkimusaineistona on käytetty 16 päihteidenväärinkäyttäjän teemahaastattelua, 65 päihteidenväärinkäyttäjän asiakaskertomusta sosiaalitoimesta ja A-klinikalta sekä 27 viranomaisen (sosiaali- ja päihdetyöntekijän sekä kunnallispoliitikon) Vinjett-vastausta. Tutkimusmateriaali on kerätty kevään ja kesän 2004 aikana. Opinnäytetyön aluksi selvitetään yksilön autonomiaa ja autonomian rajoitusten, interventioiden, toteutustapoja filosofisten teorioiden kautta. Tämän jälkeen siirrytään suomalaisen päihdehuollon historiaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kehittymiseen sekä tahdosta riippumattoman hoidon eli pakkohoidon kriteereihin, joita tarkastellaan päihteidenkäyttäjän autonomian kautta. Opinnäytetyön viitekehyksen jälkeen on tutkimusaineiston ja metodin sekä analyysitapojen esittely. Tutkimus on kvalitatiivinen. Lopuksi esitellään tutkimuksen tulokset sekä johtopäätökset. Sekä viranomaiset että päihteidenväärinkäyttäjät ovat samaa mieltä siitä, että väkisin ketään ei voi hoitaa, mutta pakkotoimenpiteitä tietyissä tilanteissa tarvitaan. Pakkotoimenpiteiden käyttö on päihteidenväärinkäyttäjien mielestä oikeutettua väkivaltaisia, alaikäisiä, psyykkisesti tai fyysisesti huonossa kunnossa olevia kohtaan. Viranomaiset käyttäisivät pakkotoimenpiteitä lisäksi raskaana olevien päihteidenkäyttäjien kohdalla. Tutkimusaineiston perusteella päihteidenkäyttäjiin käytetään paternalistista valtaa erilaisen ohjailun ja suostuttelun muodossa. Utilitaristista, juridisesti oikeutettua sekä yhtäläisiin oikeuksiin perustavaa vallankäyttöä näkyi erilaisten pakkotoimenpiteiden muodossa. Viranomaisten vallankäyttö on pääsääntöisesti rajoittunut tiettyihin tilanteisiin (lapsiperhe, asunnottomuus). Mikäli yksilö ei aiheuta päihteidenkäytöllään vaaraa tai häiriötä muille ihmisille, saa hän autonomisesti päättää päihteidenkäytöstään ilman pelkoa viranomaisinterventiosta. Moniongelmaiselle päihteidenkäyttäjälle tulisi tarjota keskitetysti sosiaali- ja päihdehuollon palveluita, jotta heidän kierrättämisensä eri viranomaisten luona loppuisi. Tällöin myös heidän elämäntilanteensa parantaminen ja hoitoonohjaus olisi helpompaa sekä viranomaisyhteistyö tuloksekasta. Asiasanat: pakkohoito, autonomia, päihdehuolto, kvalitatiivinen tutkimus.

3 ABSTRACT Malinen, Anette. Coercion and autonomy. A substance abuser in social services and substance abusers treatment. (Pakko ja autonomia. Päihteidenkäyttäjä sosiaali- ja päihdehuollossa.) Järvenpää, Autumn 2006, Language: Finnish, 137 pages, 4 appendices. Diaconia University of Applied Sciences. Järvenpää Unit. Second-Cycle Degree Programme in Social Services. Drugs and Marginalisation. The aim of the study was to explore how the autonomy of the substance abusers is defined in the social services and the substance abuse treatment. The objective was also to find out the opinions of the authorities and the substance abusers about the coercive measures, and how they define the intervention, i.e. the autonomy limitation of the individuals. Theme interviews of 16 substance abusers and the Vinjett-research have been used as research material. The material also consists of 65 files concerning the substance abusers in the social services and A-clinic. The whole material has been collected during the spring and the summer of First, the autonomy and the intervention have been studied by going through philosophical theories. Then, the history of the Finnish substance abuser treatment and the development of the social and public health service legislation are presented. The focus is specially on the criteria of the coercive measures which have been examined through the autonomy of the substance abusers. After discussing the frame of reference, the research material and the research and analysis methods have been presented. The research is qualitative. Finally the results of the research and the conclusions have been presented. Both authorities and substance abusers agree that nobody can be treated involuntarily, but the coercive measures are needed in the certain situations. The substance users see that the use of the coercive measures is justified to treat the persons who are violent, underaged, or physically or mentally sick. Authorities would also use coercive measures to treat female substance abusers during their pregnancy. The study proved that the paternalistic force is used to treat the substance abusers by using different guidance and persuasion. The exercise of power by authorities is mainly limited to certain situations (families with children, homelessness). If the substance abuser does not cause danger or disturbance, he/she is allowed to decide his/her substance abuse without a fear of intervention by the authorities. Social services and the substance abuser treatment should be offered centralized for the multi-problematic abusers to stop their circulation from oine authority to another. This would help to improve their situation and would make it easier to guide them to the treatment. It would also ease the co-operation between the authorities. Key words: substance abusers treatment, coercive measure, autonomy, qualitative research

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...2 ABSTRACT JOHDANTO Tutkimustehtävä PÄIHTEIDENKÄYTTÄJÄN AUTONOMIAN MÄÄRITELMÄT Itsemääräämisoikeus, autonomia ja paternalismi AUTONOMIA JA KONTROLLI SUOMALAISEN PÄIHDEHUOLLON HISTORIALLISESSA KAARESSA Päihdehuolto osana sosiaalihuoltoa Suhtautuminen päihteidenkäyttäjän autonomiaan lainsäädännön kehittymisen myötä Päihdehuollon kehittyminen yhdessä lainsäädännön kanssa YKSILÖN AUTONOMIA JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ERITYISLAIT Yksilön oikeudellinen asema tahdosta riippumattomassa hoidossa Yksilön autonomia ja päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö Pakkohoitokäytännöt Ruotsissa TUTKIMUSAINEISTO JA METODI SEKÄ ANALYYSIMENETELMÄT Tutkimukselliset lähtökohdat Tutkimuspaikkakuntien valinta Tutkimusaineisto Asiakaskertomukset Yksilöhaastattelut Vinjett- tutkimus Tutkimusmetodi ja tutkimusaineiston analyysimenetelmät MCD-analyysin käyttö vastauksien tulkinnassa PÄIHTEIDENVÄÄRINKÄYTTÄJIEN HAASTATTELUTULOKSET Haastateltujen mielipiteet ja kokemukset pakosta Mielipiteet omasta pakkohoidosta Haastateltujen esittämät toimenpidevaihtoehdot Päihdeongelmaisten vanhempien lasten huomioiminen Väkivaltainen päihteidenkäyttäjä Päihdehuollon palvelut vaihtoehtoina pakkotoimenpiteille.88

5 6.2 Haastateltujen kokemukset katkaisuhoidosta Haastateltujen kokemukset pakkotoimenpiteistä VINJETT- VASTAUKSIEN JA ASIAKASKERTOMUKSIEN TULOKSET Viranomaisten Vinjett- vastaukset Asiakaskertomukset JOHTOPÄÄTÖKSET.110 LÄHTEET 120 LIITTEET Liite 1. Haastattelukysymykset Liite 2. Infokirje haastateltaville Liite 3. Suostumus haastatteluun Liite 4. Kysymykset ja kuvaukset Vinjetteistä

6 1. JOHDANTO Tässä opinnäytetyössä tutkimuskohteena ovat päihteidenväärinkäyttäjien ja eri viranomaisten (sosiaali- ja päihdetyöntekijöiden, sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten) näkemykset tahdosta riippumattomasta hoidosta ja muiden mahdollisten pakkotoimenpiteiden käytöstä päihdehuollossa 2000-luvun Suomessa. Puuttuminen yksilön itsemääräämisoikeuteen eli autonomiaan on päihdetyössä ja politiikassa herkkä alue, koska sitä määrittävät myös lait ja työetiikka. Päihteidenkäyttäjän oikeus itse määrätä hoidostaan liittyy läheisesti yksilön tärkeimpiin ihmis- ja perusoikeuksiin, joista muun muassa Suomen perustuslain 7 toteaa, että jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Kysymys autonomiasta on koko liberaalin yhteiskunnan kannalta keskeinen kysymys: kuka saa puuttua toisen tekemisiin ja millä legitimiteetillä sekä perustelulla. Opinnäytetyöni tutkimusaineisto on osa laajempaa Kerstin Steniuksen johtamaan tutkimusta, Lokal missbrukarvård och socialt medborgarskap. Tvångsvård och alternativa kontroll- och vårdinsatser i finska och svenska kommuner eli Paikallinen päihdehuolto ja sosiaalinen kansalaisuus, Pakkohoito ja vaihtoehtoiset kontrolli- ja hoitotoimenpiteet ruotsalaisissa ja suomalaisissa kunnissa, joka julkaistaan artikkelikokoelmana vuoden 2007 aikana Ruotsissa. Steniuksen tutkimuksessa vertaillaan kolmen suomalaisen ja kolmen ruotsalaisen kunnan sosiaalipalveluiden toimenpiteitä raskaasti päihteitä väärinkäyttäviin henkilöihin. Tutkimuksessa analysoidaan maiden välisten erojen lisäksi myös eroja eri kuntien välillä ja kuinka päihteidenkäyttäjiin kohdistetut toimenpiteet ovat vaihdelleet luvulta nykypäivään. Ruotsissa käytetään edelleen suhteellisen laajamittaisesti tahdosta riippumatonta hoitoa eli pakkohoitoa. Sen sijaan Suomessa on vuodesta 1987 lähtien käytetty pakkohoitoa vähenevästi. Työskennellessäni edellä mainitussa tutkimusprojektissa havaitsin päihteidenväärinkäyttäjien elämänpiiriin kuuluvan enemmän tai vähemmän poliisin, vankilan, terveyden- ja sosiaalihuollon sekä päihdehuollon toimenpiteet. Kukin viranomainen tuntui keskittyvän vain omaan sektoriinsa, jolloin vastuunotto päihteidenkäyttäjän elämäntilanteen selkiyttämisestä ja siihen liittyvä yhteistyö eri viranomaisten välillä näytti puuttuvan. Tämä kenties johtuu päihteidenkäyttäjien motivaation ja vapaaehtoisuuden ko-

7 7 rostamisesta hoitopolitiikassa sekä henkilöiden moniongelmaisuudesta. Jos päihteidenkäyttäjän oma motivaatio ei riitä pitkäjänteiseen itsensä kuntouttamiseen ja elämänhallinnan takaisin saamiseen, on yleensä lopputuloksena päihdeongelman jatkuminen ja päihdepalveluiden epätasainen vuosikausia kestävä käyttö. Heikkoa puuttumista perustellaan sillä, että henkilöt ovat autonomisia yksilöitä, joiden hoito tahdosta riippumatta (pakkohoito) ei tuottaisi tarkoitettua tulosta ja että yksilö on vapaa ja vastuullinen omasta elämästään. Vierittääkö tämä ajattelu vastuun pois viranomaisilta ja muilta kanssaihmisiltä? Olemmeko Klaus Mäkelää (1999, 23, 222) lainatakseni etäkohteliaita, eli ylläpidämme päihteidenkäyttäjien negatiivisia kasvoja, vapauspiiriä ja toimintatilaa, kun voisimme tukea yhteenkuuluvuuden ja hyväksynnän tarpeita? Ihmisten kanssakäymisen ongelmat valtiollistuvat, byrokratisoituvat ja ammatillistuvat, jolloin yhä useampi ihminen liukuu normaalien sosiaalisten toimintojen ulkopuolelle, niin että ainoita omaisia ovat lopulta viranomaiset. Haluan tässä tutkimuksessa selvittää päihteidenväärinkäyttäjien sekä viranomaisten mielipiteitä tahdosta riippumattomasta hoidosta sekä muista päihteidenkäyttäjään suunnatuista pakkotoimenpiteistä, jotka rajoittavat heidän toimintavapauttaan omissa asioissaan. Kaikki päihteet altistavat syrjäytymiselle ja osa väestöstämme syrjäytyy alkoholin vuoksi. Kuinka paljon riskiyhteiskunta tarvitsee syrjäytyneitä niin kutsuttujen menestyvien rinnalle kontrastiksi? Mikä tilaus päihteidenväärinkäyttäjien olemassaololla on valtaväestölle, sille että on olemassa ihmisryhmä, jolla menee vielä huonommin kuin muilla? Syrjäytyneiden määritteleminen toisiksi, voi olla implisiittistä tai eksplisiittistä, viitteellistä tai julkilausuttua. Jo itse sana kertoo, että on olemassa toisia, jotka ovat epäonnistuneita, haavoittuvia, passiivisia, heikkoja, muista riippuvaisia, epäpäteviä ja reunoille ajautuneita ihmisiä. Syrjäytyminen toiseutena sisältää tällöin kaksinkertaisesti torjuvaa symboliikkaa. (Helne 2002, 78, 87, 117.) Syrjäytymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilön ja yhteiskunnan väliset sidokset ovat höltyneet ja jonka johdosta henkilö on suljettu joko kokonaan tai osittain oman yhteiskuntansa täyden osallisuuden ulkopuolelle. Syrjäytyminen on sekä taloudellista että henkistä ja usein monien asioiden summa. (Uusitalo 1998, 7-9.) Syrjäytynyt päihteidenkäyttäjä ei välttämättä omaa muiden silmissä täydellistä itsemääräämisoikeutta omaan elämäänsä, vaan häneen voidaan kohdistaa erilaisia interventioita. Päihteidenkäyttäjän määritteleminen toiseksi on eräänlaista nöyryyttämistä, johon hän usein törmää jokapäiväisessä elämänpiirissään ja asioidessaan eri viranomaisten parissa. (Holmila, Ahtola & Stenius 1989, ) Yritän tutkimusaineiston avulla selvittää sitä, että onko olemassa viranomaisten tai päihteiden-

8 väärinkäyttäjien mielestä toisia, joille pakkotoimenpiteet ovat oikeutetumpia kuin muille ihmisille. 8 Päihde-ehtoinen sairaalahoito on lisääntynyt 1990-luvun aikana, kuten myös päihteidenkäyttäjien psykiatrinen laitoshoito. Lisäksi päihteidenkäyttäjien hoidon medikalisoituminen on kasvattanut lääkeriippuvuutta. Kaukosen (2000, ) mukaan mitä vaikeampi asiakkaan sosiaalinen asema on sitä vähäisemmin resurssein häntä nykyisin hoidetaan. Toisaalta mitä tehokkaammin päihdehuollon erityispalveluja on käytetty ja niitä on ollut tarjolla, sitä vähemmän päihde-ehtoinen palvelutarve on kohdistunut sosiaali- ja terveyshuollon yleisiin palveluihin. Ongelmana päihdehuollossa ovatkin eri paikkakuntien keskinäiset eroavaisuudet päihdepalveluiden järjestämisessä. Timo Mutalahti (1996, 13) kirjoittaa päihdeasiamiesprojektin loppuraportissa: Päihdehuollon asiakkaan oikeudellinen asema, että päihdeongelmaisen oikeudelliseen asemaan vaikuttavat säännökset ovat päihdehuollon viranomaisille, työntekijöille ja erityisesti päihdeongelmaisille itselleen jäsentymätön kokonaisuus. Sosiaalihuollon lainsäädäntö on kehittynyt puitelaeiksi, joiden väljästi kirjatut säännökset siirtävät päätösvaltaa paikallisille viranomaisille ja kunnallispoliitikoille. Päätösvallan siirtyminen paikallistasolle ja asiakkaan oikeudellisen aseman täsmentymättömyys ovat heikentäneet julkisen talouden rahoituskriisin aikana päihdeongelmaisten oikeusturvaa, asia jonka näen ongelmakohtana myös tämän tutkimuksen kysymyksenasetteluissa. 1.1 Tutkimustehtävä Olen tutkimusaineiston kautta kiinnostunut autonomian ja pakon kuvasta todellisissa tapahtumissa sekä kuvitteellisissa ja yleispätevissä tapauskuvauksissa. Tutkimusaineistoa läpikäydessäni keskityn seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Mikä on päihteidenväärinkäyttäjien ja viranomaisten määritelmä yksilön autonomiasta sosiaali- ja päihdehuollossa? 2. Mikä on päihteidenväärinkäyttäjien ja viranomaisten näkemys päihteidenkäyttäjään kohdistetuista (pakko)toimenpiteistä ja pakkohoidosta eli tahdosta riippumattomasta hoidosta? 3. Miten päihteidenkäyttäjän toimintavapauden (autonomian) rajoittaminen eli interventio perustellaan?

9 9 Tutkimusaineisto sisältää päihteidenväärinkäyttäjien ja viranomaisten näkökantoja samoihin konkreettisiin tapahtumiin. Tämä mahdollistaa konfliktien ja yhteneväisyyksien löytämisen eri ryhmien väliltä. Tutkin yksilön itsemääräämisoikeutta ja viranomaisten tapaa toimia. Voidaanko kaikki tai jokin viranomaisten toiminta tulkita sekaantumiseksi asiakkaan tahtoon ja käytetäänkö siinä jonkinasteista pakkoa? Tähän kysymykseen yritän löytää vastauksen tutkimusaineistosta esiin nousevien mahdollisten konfliktien (asiakkaan tahto viranomaisen toiminta) tarkastelun avulla. Itsemääräämisoikeus eli autonomia ja pakko ovat käsitteitä, joiden käytännöllistä sisältöä analysoin tutkimusaineiston kautta. Päihteidenkäyttäjän autonomisuutta selvitän viranomaisten Vinjett- vastauksien ja päihteidenväärinkäyttäjien haastattelujen avulla. Vinjettien (eli neljän kuvitteellisen henkilön elämäntilanteenkuvauksien ja niihin liittyvien kysymyksien) sekä päihteidenväärinkäyttäjien haastattelujen avulla selvitän kummankin ryhmän näkemykset pakosta yleisesti tai pakosta tietyissä tilanteissa käytettyinä eli milloin päihteidenkäyttäjän toimintavapauden rajoittaminen eli interventio hyväksytään. Tämä antaa syvemmän kuvan käsitteen käytöstä sekä sisällöstä viranomaisten ja päihteidenväärinkäyttäjien kohdalla. Kolmelta tutkimuspaikkakunnalta keräämäni päihteidenväärinkäyttäjien asiakaskertomukset ovat tärkeää taustatietoa siitä, miten paljon hoitoa henkilöt ovat kyseisenä tutkimusajankohtana (vuodet ) saaneet. Asiakaskertomukset antavat kuvan heidän hoitohistoriastaan, mutta se ei ole varsinainen tutkimustulos. Tutkimuksessani tarkastelen siis pakon kuvauksia. Esiintyykö pakkoa päihteidenväärinkäyttäjän itse hakeutuessa hoitoon esimerkiksi hänen läheistensä tai viranomaisten taholta, entä hoidon aikana tai sen jälkeen? Tämän jälkeen aukeavat myös muut teemat. Tutkimuksen tavoite on tuoda esiin päihdehuollon asiakkaiden kokemuksia sekä viranomaisten mielipiteitä asiakkaan autonomisuudesta suhteessa hoitopolitiikkaan ja tahdonvastaisen hoidon käyttöön. Koska Ruotsissa käytetään tahdosta riippumatonta hoitoa enemmän kuin meillä, on tutkimukseen valittujen henkilöiden valintakriteerinä käytetty Ruotsin pakkohoitolakia (LVM-laki) yhteneväisen aineiston löytämiseksi. Tutkimusaineiston läpikäynnissä käytän kvalitatiivista aineistolähtöistä diskurssianalyysiä (MCD-analyysi), jossa etsin tutkimuksen kannalta keskeisiä teemoja tekstistä taulukoihin, minkä jälkeen luokittelen ne omiin kategorioihinsa tuloksia varten. Käytän tässä opinnäytetyössä vain Suomesta ke-

10 räämääni aineistoa eikä tarkoitukseni ole tehdä vertailuja tutkimuksen tuloksissa Suomen ja Ruotsin välillä. 10 Päihteidenväärinkäyttäjällä tarkoitan tässä tutkimuksessa henkilöä, joka käyttää runsaasti alkoholia, huumausaineita, lääkkeitä tai muita päihdyttäviä aineita päihtymystarkoituksessa. Sana päihteidenväärinkäyttäjä on otettu tähän työhön aikaisemmin mainitusta Kerstin Steniuksen tutkimuksesta, jonka tutkimusaineistoa käytetään tässä opinnäytetyössä. Tutkimusaineiston kaikkien haastateltujen henkilöiden on arvioitu, heidän valintansa yhteydessä, täyttävän Ruotsin LVM-lain (pakkohoitolaki) määritelmät (Ruotsin LVM-laki käyttää termiä päihteidenväärinkäyttäjä). Heidän päihteidenkäyttönsä on jatkuvaa ja asianomainen henkilö asettaa terveytensä sen vuoksi vakavaan vaaraan. Lisäksi jatkuvalla päihteidenkäytöllä on ilmeinen vaara pilata hänen elämänsä ja/tai voidaan pelätä, että hän aiheuttaa vakavaa vahinkoa joko itselleen tai läheisilleen. Termi päihdeongelmainen ei mielestäni ole yhtä kuvaava tähän tutkimukseen, sillä päihdeongelma ei tee henkilöstä automaattisesti päihdehuollon asiakasta. (Mutalahti 1996, 28.) Tähän tutkimukseen on etsitty henkilöitä, joilla on vuosien omakohtainen kokemus päihteidenkäytöstä ja päihdehuollosta ja jotka edustavat päihteidenkäyttäjien kovaa ydintä. Tästä syystä päihteidenväärinkäyttäjä on terminä sopiva kuvaamaan myös tämän tutkimuksen henkilöitä, vaikkakin se on hieman vanhahtava ja moraalisesti varsin vahva (väärinkäyttäjä) PAV- lain aikanaan käyttämä termi Tässä tutkimuksessa käytän rinnakkain termejä pakkohoito sekä tahdosta riippumaton hoito kuvaamaan samaa asiaa eli henkilön hoitamista ilman hänen suostumustaan. Tahdosta riippumaton hoito on Suomen lainsäädännöstä omaksuttu käsite, joka on sisällöltään hieman tarkempi ja laajempi kuin siitä tavallisesti käytetyt synonyymit pakkohoito sekä joissakin teksteissä esiintyvä tahdonvastainen hoito. Pakkohoito ja tahdonvastainen hoito keskittyvät lähinnä tilanteisiin, joissa henkilö on ilmaissut vastustavansa hänelle esitettyä hoitoa. Hoito tahdosta riippumatta käsittää myös ne tilanteet, joissa henkilö ei ole kykenevä ilmaisemaan tahtoaan tai hänen tahdostaan ei olla varmoja. Rajanvedolla on merkitystä esimerkiksi tajuttoman, päihtyneen tai hyvin sekavan henkilön hoidossa, jolloin ei välttämättä ole selkeästi määriteltävissä, mikä on henkilön oma kanta hoidosta. Tarkemmin tahdosta riippumatta annettavasta hoidosta ja sitä määrittävistä lakinormeista kerron myöhemmin tässä työssä omassa luvussaan. (Lehtinen et al, 1989, 80.)

11 11 Pakolla ja pakkotoimenpiteillä kuvataan tässä tutkimuksessa päihteidenkäyttäjän ja häntä ympäröivien ihmisten (muun muassa perheenjäsenet ja viranomaiset) välistä suhdetta ja siihen liittyviä ehtoja tai interventioita silloin, kun kysymyksessä on esimerkiksi katkaisuhoitoon meneminen tai muuhun päihdehuollon palveluun osallistuminen. Onko päihteidenkäyttäjä täydellisen autonominen omassa päätöksenteossaan, vai vaikuttaako hänen päätöksiinsä muut henkilöt asettamillaan ehdoilla, pelotteilla tai uhkilla? Kuinka suuri rooli muilla henkilöillä on päihteidenkäyttäjän päätöksentekoon selviää tutkimusaineiston kautta. Tämän luvun jälkeen siirryn tutkimukseni keskeisiin käsitteisiin, joita ovat itsemääräämisoikeus eli autonomia ja paternalismi sekä interventio ja joita pyrin avaamaan filosofisten teorioiden kautta. Tämän jälkeen siirryn aikaisempien aiheesta tehtyjen tai sitä sivuavien tutkimusten kautta itse aiheeseen eli päihteidenkäyttäjän autonomiaan. Tarkoitukseni on historiallisen kuvauksen ja esimerkkien kautta tuoda itsemääräämisoikeus eli autonomia päihteidenväärinkäyttäjän arkielämän tapahtumiin ja osoittaa sen suhde päihde- ja sosiaalihuollon sekä lainsäädännön muuttumiseen vuosikymmenien saatossa nykypäivään. Lisäksi tekstissä on pieni luku joka käsittelee Suomen ja Ruotsin pakkohoitokäytäntöjen eroavaisuuksia. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen jälkeen esittelen tutkimusaineiston keruu- ja analyysimenetelmät, minkä jälkeen siirryn tutkimusaineiston tuloksiin ja johtopäätöksiin.

12 12 2. PÄIHTEIDENKÄYTTÄJÄN AUTONOMIAN MÄÄRITELMÄT Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat pakko(hoito), yksilön/asiakkaan itsemääräämisoikeus, autonomia ja päihteidenväärinkäyttäjä. Näitä käsitteitä käytettäessä puhutaan henkilöistä, joiden elämää saattaa leimata myös monet muut ongelmat kuten ihmissuhdeongelmat, syrjäytyminen, työttömyys, fyysiset- ja psyykkiset sairaudet, asunnottomuus ja köyhyys, toisin sanoen kasautuva huono-osaisuus. Päihteidenväärinkäyttäjät ovat homogeeninen ryhmä ainoastaan itse päihderiippuvuutensa eivät elämäntilanteidensa, taustojensa tai muiden elämässään tapahtuvien asioiden osalta. 2.1 Itsemääräämisoikeus, autonomia ja paternalismi Yksilön vapautta on länsimaissa pidetty arvokkaana jo varhaiselta keskiajalta ja valistusajalta lähtien. Vapaus terminä käsitetään kuitenkin hyvin eri tavoin. Usein yksilön vapaudella tarkoitetaan yksilön autonomiaa, itsemääräävyyttä eli itsemääräämisoikeutta yhteiskunnassa. Yritän seuraavaksi avata yksilön autonomian käsitettä filosofian eri teorioiden kautta ja tuoda sen päihteidenväärinkäyttäjän todellisuuteen. Jotta henkilö voi itse päättää menemisestään katkaisuhoitoon, on hänen kyettävä kahteen asiaan: asiaa koskevan päätöksen tekemiseen ja päätöksen toteuttamiseen. Mikäli katkaisuhoitoon meno tapahtuu jonkun toisen henkilön tahdosta tai jokin asia estää menemisen, niin silloin yksilön itsemäärääminen ei toteudu. Itsemääräämiseen tarvitaan harkinnan, päättämisen ja toiminnan kykyä, jota kutsutaan kompetenssiksi. Juhani Pietarinen kirjoittaa itsemääräämistä ja itsemääräämisoikeutta käsittelevässä artikkelissaan Martin Heidegerin käyttäneen termiä autenttisuus kuvaamaan henkilön omaehtoisuutta ratkaisujen tekemisessä. Autenttisuus on eri asia kuin kompetenssi, sillä kompetenssi edellyttää vain sitä, että henkilö pystyy tekemään itseään koskevia ratkaisuja. Ollakseen autenttinen hänen tulisi myös pystyä kontrolloimaan ja itsenäisesti perustelemaan ratkaisujen pohjalla olevia halujaan ja käsityksiään. Katkaisuhoitoon haluavan päihteidenväärinkäyttäjän toiveen toteutuminen edellyttää myös toisten ihmisten sekä viranomaisten toimenpiteitä. Itsemääräävällä henkilöllä on oltava valtaa sellaisiin

13 13 asioihin, joista toiveen toteutuminen omien päätösten ja tekojen lisäksi riippuu. Eli henkilö on itsemääräävä silloin, kun hänellä on tarvittava kompetenssi, hän on riittävässä määrin autenttinen ja hänellä on asian toteuttamisen edellyttämä valta. (Pietarinen 1998, ) Itsemääräämisoikeuden harjoittaminen edellyttää henkilöltä ainakin jonkinlaisia psyykkisiä ja fyysisiä valmiuksia itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan. Yleensä nämä valmiudet eli riittävä kompetenssi saavutetaan aikuistuessa, jolloin häntä voidaan pitää autonomisena eli itsemääräävänä yksilönä. (Launis 1998, 51.) Lisäksi on ihmisiä, joilla on juridinen kompetenssi asioidensa hoitamiseksi mutta ei realistista, tosiasiallista kompetenssia. Irma Pahlman (2003, ) tarkastelee väitöskirjassaan, Potilaan itsemääräämisoikeus, henkilön autonomiaa. Päihderiippuvaisen henkilön itsemääräämisoikeuden tosiasiallinen toteutuminen voi olla riippuvainen muista henkilöistä. Omaiset, läheiset, lakisääteinen edunvalvoja (holhooja joka voi puuttua syvälle asiakkaan suvereniteettiin) ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö sekä muut viranomaiset voivat tietoisesti tai tiedostamattaan vaikuttaa henkilön vapaan ja autonomiseen ajatuksen kulkuun ja päätöksen tekoon. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan henkilön vapaata päätäntävaltaa itseään koskevissa asioissa. Juhani Pietarisen kaavalla: X on itsemääräävä Y:n suhteen, jossa X on subjekti ja Y on määräämisen objekti. Autonomialla tarkoitetaan yksilön oikeutta, kykyä ja mahdollisuutta määrätä itse toiminnastaan. Autonomisen henkilön tulee kyetä harkintaan ja toimintaan, joka edellyttää kykyä ja taitoa. Eettisen itsemääräämisen periaatteen mukaan, jokaisen ihmisen moraalista oikeutta itsemääräämiseen on kunnioitettava niin suuressa määrin kuin mahdollista. Moraalisen oikeuden kunnioittaminen tarkoittaa, että kyseisen oikeuden olemassaolo tunnustetaan ja toiminnalla pyritään siihen, että oikeus toteutuisi mahdollisimman hyvin. Käytännössä tämä tarkoittaa yksilön kykyä muodostaa perusteltu käsitys asioista ja kykyä tehdä järkeviä johtopäätöksiä tilanteessa, joissa hän joutuu tekemään itseään koskevia ratkaisuja. Hänelle tulee antaa luotettavaa ja monipuolista tietoa, jota ratkaisujen tekeminen edellyttää. Esimerkiksi päihteidenkäyttäjän kohdalla tämä tarkoittaa riittävän informaation saamista hoitohenkilökunnalta tilanteessa, jossa mietitään esimerkiksi mahdollista jatkohoitoa päihdekuntoutuslaitoksessa. Lisäksi moraalisen oikeuden kunnioittamiseen kuuluu, että henkilön omiin ratkaisuihin perustuvaa toimintaa ei saa estää tai oleellisella tavalla vaikeuttaa, ja hänelle on annettava kaikki se apu, jota hän tarvitsee toteuttaakseen itsemääräämisen alueelle kuuluvia toimintojaan. (Pietarinen 1998, ) Vastuu

14 14 itsestä ja muista tekevät ihmisestä täysivaltaisen, autonomisen yksilön. Vastuulla on yhteys elämän mielekkääksi kokemiseen ja valtaan. Vaikka yksilöllä olisi vähän valtaresursseja tai vallan välineitä, on hän silti harvoin täysin kykenemätön vaikuttamaan elämäänsä millään tavoin. (Hyväri 2001, 279.) Oikeudellisesti itsemäärääminen perustuu ensisijaisimpiin ja koskemattomiin perus- ja ihmisoikeuksiin. Seuraava kuvio (Kuvio 1.) kertoo mitkä eri tekijät (kompetenssi, autenttisuus, vapaaehtoisuus, riittävät psyykkiset ja fyysiset valmiudet) tekevät yksilöstä itsemääräävän eli autonomisen yksilön. Kompetenssi -harkinta -päätöksentekokyky -toimimisenkyky (henkilö pystyy tekemään vain itseään koskevia ratkaisuja) Vapaaehtoisuus omaan päätöksentekoon Autenttisuus -omaehtoinen ratkaisujenteko (kontrollointi ja itsenäinen kyky perustella ratkaisujen pohjalla olevia haluja ja käsityksiä) Psyykkiset ja fyysiset valmiudet itsenäiseen ajatteluun Itsemääräävä, autonominen yksilö Itsemääräävä yksilö on autenttinen ja hänellä on riittävä kompetenssi, minkä lisäksi hänellä on asian toteuttamisen edellyttämä valta. Tämän lisäksi henkilö on riippuvainen ympäröivistä ihmisistä ja heiltä saatavasta tiedosta, jotta autonominen päätöksenteko toteutuu KUVIO 1 Itsemääräävä autonominen yksilö. Itsemääräämisen periaatteen mukaan ihmisen tulee antaa tehdä vapaasti itseään koskevia ratkaisuja. Tämä ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta. Klassinen filosofi John Stuart Mill ( ) antaa esimerkin miehestä, joka aikoo ylittää sillan tietämättä, ettei se ole turvallinen. Silloin ei ole, Millin mukaan, vastoin miehen toimintavapautta estää häntä ylittämästä siltaa, sillä hän ei ole selvillä kaikista toimintaansa koskevista asioista. Hänen kompetenssinsa eli päätöksentekokykynsä on puutteellinen puuttuvien tietojen takia. Mutta jos mies yhä haluaa ylittää sillan, vaikka hänelle on kerrottu sen vaarallisuudesta, häntä ei saa estää, koska silloin rikottaisiin hänen oikeuttaan toiminnanvapauteen. Millin näkemys on, että kenenkään ratkaisuja ja niiden mukaista toimintaa ei saa rajoittaa edellyttäen, että henkilö on kompetentti niitä tekemään ja että ne koskevat vain henkilöä itseään. Hyväksyttävä perustelu rajoitukselle olisi hänen mukaansa silloin, kun

15 15 loukataan myös toisten ihmisten vastaavaa oikeutta itsemääräämiseen; tällöin puhutaan yhtäläisten oikeuksien vaatimuksesta. Yhtäläisten oikeuksien vaatimus edellyttää yksilöiden itsemääräämisoikeuksien sovittamista yhteisössä siten, etteivät ne loukkaa toisiaan ja että kaikille taataan mahdollisimman laaja yhtäläisten oikeuksien järjestelmä. On myös huomioitava, ettei itsemääräämisoikeuden merkitys tai painoarvo ole kaikissa asioissa sama. Eräät eettiset periaatteet, kuten hyödyn maksimoiminen, lähimmäisistä huolehtiminen ja elämän arvostamisen vaatimukset laittavat punnitsemaan itsemääräämisen periaatteen merkitystä. Mill esitti toimintavapaudelle varauksen, ettei kenenkään teoista saa koitua selvää haittaa kanssaihmisille. Itsemääräämisoikeutta joudutaan siis punnitsemaan hyötyjä ja haittoja vastaan. Tällaisesta tilanteesta voisi esimerkkinä mainita päihteidenväärinkäyttäjän määräämisen pakolla annettavaan hoitoon, jolloin vastakkain ovat henkilön oma tahto sekä viranomaisen näkemys esimerkiksi hänen terveydentilastaan. Eettisesti ongelmallisten tilanteiden ratkaiseminen riippuu siitä, mikä keskinäinen merkitys kilpaileville periaatteille annetaan, lisäksi myös henkilön tilannekompetenssissa voi ilmetä puutteita, jotka tulee ensin varmistaa. Kyseisessä tilanteessa on tarkistettava, ovatko tilannekompetenssin puutteet tilapäisiä vai pysyviä, ja johtuvatko ne ehkä syistä, jotka on mahdollista poistaa, kuten jännityksestä, masennuksesta tai muusta vastaavasta syystä kuten vaikkapa alkoholipsykoosista. (Pietarinen 1998, 34-35, ) Yksilön itsemääräämisoikeudesta seuraa vaatimus, jonka mukaan muiden ihmisten on käyttäydyttävä häntä kohtaan tietyllä tavalla. Yhteiskunnalliset instituutiot, tunnustaessaan tämän vaatimuksen, voivat taata tämän rankaisemalla niitä, jotka rikkovat jonkun itsemääräämisoikeutta vastaan. Koska itsemääräämisellä on sekä sisäinen että ulkoinen ulottuvuus, instituutiot eivät voi taata, että yksilöt todella olisivat itsemäärääviä. Vakavasti mielisairaita, alkoholisteja tai narkomaaneja on perinteisesti pidetty esimerkkeinä ihmisistä, joiden tekojen katsotaan olevan merkittävässä määrin ei-itsemääräytyviä. (Lagerspetz 1998, 99.) Itsemääräämisoikeuden loukkaus, interventio, voi olla oikeutettua tai oikeudetonta. Juridisesti oikeutetulla interventiolla tarkoitetaan tässä tapauksessa tilanteita, joissa yksilön valinnat eivät ole järkeviä ja ne loukkaavat esimerkiksi yksilön terveyttä ja jopa henkeä siinä määrin, että lainsäätäjä on katsonut mahdolliseksi rajoittaa henkilön itsemääräämisoikeutta. Kysymyksessä voi tällöin olla pakolla tapahtuva puuttuminen pak-

16 16 kohoidon tapaan. Oikeudettomaksi interventioksi voisi katsoa viranomaisen suorittaman painostuksen henkilön suostumiseksi hänelle suunniteltuun hoitoon. Henkilön autonomiaan voidaan puuttua eri tavoin vaikuttamalla sekä äärimmäisenä keinona manipuloiden. Todellista itsemääräämisoikeutta ei ole, mikäli henkilö ei itse ymmärrä omia intressejään ja niiden mukaista toimintaansa. Tällaisesta tilanteesta esimerkkinä päihdeongelmainen keskellä juomisputkeaan. (Pahlman 2003, 171.) Utilitarismissa voidaan oikeuttaa henkilöön kohdistuvat toimenpiteet yleisellä tai julkisella edulla. Tällainen toiminta voidaan perustella esimerkiksi tartuntavaaran torjumisella tai yhteiskuntamoraalin ylläpidolla eli yleisen edun korostamisella ja yhteisen hyvän maksimoinnilla. (Tuori 2004, 411.) Utilitarismin mukaan moraalisesti oikea toiminta on toimintaa, joka tuottaa suurimman mahdollisen määrän onnellisuutta tai hyvinvointia yhteiskunnassa. (Oksanen 1998, 73.) Utilitarismiin perustuva tahdosta riippumaton hoito on oikeutettua vain silloin, kun sillä suojellaan toisia ihmisiä. Autonominen henkilö tekee itsenäisiä päätöksiä vapaaehtoisesti. Vapaaehtoiseen ja itsenäiseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa pakottamalla, suostuttelemalla ja manipuloiden. Mikäli henkilön toimintaan tai mielipiteisiin vaikuttaminen edellä mainituilla toimilla onnistuu, ei voida puhua autonomisesta ja itsemääräytyvästä päätöksenteosta. Henkilön oikeutta sisäiseen ja ulkoiseen vapauteen voidaan kutsua oikeudeksi eheyteen tai koskemattomuuteen eli integriteetiksi. Integriteetti on siis luonteeltaan fyysistä sekä henkistä. Ihmisen ruumis ja persoona nähdään kokonaisuutena, johon muilla ihmisillä ei ole oikeutta koskea ilman lupaa. Henkilön integriteettiä voidaan loukata tuottamalla hänelle henkisiä (sisäisiä) esteitä, jotka vaikeuttavat päätöksen tekoa. Hänen eheyttään voidaan loukata myös estämällä fyysisesti häntä toteuttamasta tahtoaan. (Rauhala 1998, 81.) Manipulaatiolla tarkoitetaan henkilön mielipiteisiin vaikuttamista, vallankäyttöä. Kysymys on henkilön itsemääräämisoikeuden sivuuttamisesta siten, että itsemääräämiseen liittyvien tahdontoimintojen ja itse toiminnan välinen yhteys ei ole aito. Manipulointia voi olla väärän tai puolueellisen tiedon jakaminen, valehtelu, tosiasioiden salaaminen, liioittelu tai tärkeän informaation antamatta jättäminen. Myös psykologisten seikkojen korostaminen ja tunteisiin vetoaminen sekä tunnetilojen hyväksikäyttö on manipulaatiota. (Pahlman 2003, 176.)

17 17 Pakottaminen on henkilön uhkaamista siten, että hänen kykynsä toimia toisin on poissuljettu. Näin pakottaja saa henkilön toimimaan haluamallaan tavalla. Pakko voidaan jakaa fyysiseen ja psyykkiseen pakkoon. Fyysisellä pakolla tarkoitetaan fyysistä voimaa ja/tai sillä uhkaamista. Psyykkinen uhka muodostuu uhkista ja tarjouksista. (Pahlman 2003, 175.) Hienovaraisimmillaan manipulointi voi olla tosiasioiden valikoivaa kertomista, mutta raaimmillaan se voi olla todellista psyykkistä väkivaltaa. (Lagerspetz 1998, 107.) Alla oleva kuvio (Kuvio 2.) kertoo toimintavapautta rajoittavista (interventio) tekijöistä, jotka vaikuttavat autonomisen yksilön päätöksentekoon. Yksilön toimintavapauden rajoittamisen eli intervention perustelut Juridisesti oikeutettu interventio: yksilön valinnat eivät ole järkeviä ja ne loukkaavat terveyttä tai jopa henkeä Yhtäläisten oikeuksien vaatimus: yksilön oikeus ei saa rikkoa muiden oikeutta vastaan Utilitarismi: yksilöön kohdistetut toimenpiteet oikeutetaan yleisellä tai julkisella edulla Paternalismi: viranomaisen toiminta yksilön parhaaksi, jolloin yksilön päätäntävalta syrjäytyy KUVIO 2 Yksilön toimintavapauden rajoittaminen, interventio. Paternalismi on filosofisena käsitteenä tunnettu jo kauan, joskin tarkastelun näkökulma on ollut valtiokeskeinen. Paternalismi on tällöin kuvattu valtion ( isän ) suhteeksi kansalaisiin ( lapsiin ) eli isä toimii tarkoituksenaan hyvän tekeminen, ja toisaalta isä tekee joko osan tai kaikki ratkaisut ajatellen lastensa hyvinvointia, jolloin lasten päätäntävalta syrjäytyy. Paternalismia voidaan ajatella olevan päihteidenkäyttäjän kohtaamisessa sosiaali- tai päihdetyöntekijän kanssa. Työntekijä omaa alan koulutuksen ja tiedon sekä hän on auktoriteettiasemassa päättämässä lausunnollaan päihteidenkäyttäjän saamasta palvelusta, kärjistäen tilanne muistuttaa isän suhdetta lapseen. Paternalismiin saattaa liittyä pakkoa, manipulaatiota tai suostuttelua. Asiakassuhteessa olevalla henkilöllä ei ole tällöin vapaata valintaoikeutta ja mahdollisuutta itsemääräämiseen. (Pahlman 2003, ) Varsinkin mielenterveyslakiin perustuvassa hoitoon määräämisessä ko-

18 18 rostuvat paternalistiset perusteet, jotka liittyvät potilaan oletettuun henkilökohtaiseen etuun. Tällaisissa tapauksissa katsotaan kysymyksessä olevan epäautonomisen yksilön, jonka tahtoa ja toimintaa voidaan rajoittaa hänen oman etunsa nimissä. Filosofisessa kirjallisuudessa tällaista perustelua kutsutaan heikoksi paternalistiseksi perusteluksi. (Launis 1998, 53.) Yksilön autonomiaa loukkaamatonta paternalismia kutsutaan pehmeäksi paternalismiksi, mikä ei edellytä toiminnan oikeuttamista kovan paternalismin tavoin. Pehmeä paternalismi katsotaan oikeutetuksi silloin, kun se perustuu paternalisoidun henkilön jonkinasteiseen suostumukseen. Tällöin suostumus voi olla eksplisiittinen, epäsuora tai hypoteettinen. Pehmeän paternalismin katsotaan yleensä olevan oikeutettua vajaavaltaisiin henkilöihin kohdistettuna kuten esimerkiksi alaikäisiin. Kovassa paternalismissa voidaan erottaa, jo aikaisemmin mainittu, heikko paternalismi ja vahva paternalismi. Heikko paternalismi voidaan oikeuttaa siinä tapauksessa, mikäli intervention kohteena oleva henkilö ei ole sillä hetkellä kykenevä järkevään ja vapaaehtoiseen päätöksentekoon ja on muuten vaarassa vahingoittaa itseään. Mikäli tämä ehto jää täyttymättä on paternalismi vahvaa ja oikeutuksetonta. (Sarvanti 1997, 242.) Voiko valtio käyttää paternalismia suhteessa kansalaisiin edellyttämällä näiltä päihdetietoisuutta ja terveiden elämäntapojen hyväksymistä? Voiko valtio tällöin kieltäytyä hoitamasta päihteidenkäyttäjää? Kuitenkin valtion ja käytännön tasolla sen viranomaisten odotetaan olevan puolueettomia ja tasapuolisia. Päihteitä väärinkäyttävän ihmisen ajatellaan yleensä Suomessa olevan vapaa päättämään itse omasta elämästään, teoistaan ja motiiveistaan. Mitä vapauden ajatellaan todella tarkoittavan, mitä vapaus oikeasti on? Vapaus käsitteenä on herättänyt keskustelua läpi vuosisatojen. Isaiah Berlin ( ) on tehnyt tunnetuksi vanhan jaottelun positiivisen ja negatiivisen vapauden välillä. Hänen mukaansa, kaksi vapauden käsitettä, negatiivinen ja positiivinen on erotettava toisistaan, sillä ei voida puhua vain yhdestä kaiken kattavasta vapauden käsitteestä. Berlinin mukaan negatiivinen vapaus on vapautta rajoituksista (vapautta jostakin), positiivinen vapaus on vapautta seurata jotakin erityistä elämänmuotoa (vapautta johonkin). Positiivisen vapauden merkitys viittaa hänen mukaansa itsensä herrana olemiseen vastakohtana ulkopuolisten voimien vaikutuksesta toimimiselle. Negatiivinen vapaus puolestaan tarkoittaa rajoituksien poissaoloa. Itse asiassa Isaiah Berlin toistaa Thomas Hobbesin Leviathanissaan (1651) esille nostamaa negatiivisen vapauden käsitettä, jonka mukaan vapautemme ei muodostu mistään

19 19 muusta, kuin meidän voimiemme käyttöön kohdistuvien ulkoisten esteiden poissaolosta. Tämä teoria oli noussut näkyvään asemaan englantilaisessa poliittisessa keskustelussa 1600-luvun alkuvuosikymmeninä, jolloin kuninkaan valtaoikeuksien kriitikot käyttivät sitä väittäessään, että vapautta ei rajoita ainoastaan varsinainen estäminen tai sen uhka, vaan myös silkka tietoisuus siitä, että elämme riippuvaisina muiden ihmisten hyvästä tahdosta ja että ihminen on ihmiselle susi ilman valtion suojaa. (Skinner 2003, 7-13, 19, 24.) John Locke ( ) esitti, että yhteiskunnan pitää kunnioittaa yksilöiden luonnollisia oikeuksia ja sen tärkein tehtävä on turvata kansalaisille elämän vapaus ja omaisuus. Locken mukaan jokaisella ihmisellä on omaisuus omassa persoonassaan, eikä siihen ole muilla oikeutta. Hänen näkemyksillään on ollut suuri historiallinen merkitys, muun muassa ihmisoikeuksien julistukseen sisältyy monia Locken esittämiä vaatimuksia ja niiden perusteluja. (Pietarinen 1998, 42.) Eerik Lagerspetzin (1998, 101) mukaan: itsemääräämisestä on useita näkemyksiä; vallasta on lukemattomia. Tietynlaisen vallan kohteena oleminen rajoittaa yksilön itsemääräämistä tai jopa estää sen. Tästä syystä valta koetaan usein pahana ja negatiivisena. Yksilön oikeus itsemääräämiseen ja kaikkien yksilöiden keskinäinen riippuvuus antaa oikeuden myös instituutioille (poliisille, tuomioistuimille, byrokratialle ja niin edelleen) toimia tietyllä tavoin, jotta yksilön oikeudet toteutuisivat. Samat oikeudet rajoittavat vallankäyttöä mutta myös jakavat valtaa uudelleen. Michel Foucaultin mukaan ( ) vallan ja yksilön itsemääräämisen suhde, eli autonominen yksilö, ei ole mikään ylihistoriallinen vakio vaan määrättyjen sosiaalisten olosuhteiden tulos. Nämä suhteet ovat olennaisesti valtasuhteita. Foucaultin mukaan ihminen on sellainen miksi hänet tehdään tai millaiseksi hän itse tekee itsensä, tällöin todellisia valtasuhteiden ulkopuolisia intressejä ei ole, koska kaikki ihmisyyden aspektit ovat tai ainakin voivat olla vallan tulosta. Tästä tuloksena oleva autonominen, itsemääräävä ihminen on vain eräs historiallisesti syntynyt käsitys, joka liittyy tiettyihin vallankäytön strategioihin. Foucaultin ajatuksista voimme tiivistäen todeta, että yksilön itsemääräämisen edellytyksenä ovat psyykkiset kyvyt. Yksilöille, joilla nämä kyvyt ovat riittävästi kehittyneet, voidaan taata täysimittainen itsemääräämisoikeus. Tästä seuraa, että yhteiskunnan instituutioille myönnetään lähes rajattomat valtuudet suhteessa niihin yksilöihin, joiden katsotaan olevan syystä tai toisesta vailla näitä kykyjä. Instituutiot kehittävät ja käyttävät erilaisia menetelmiä, joilla ihmiset voidaan luokitella täysivaltaisiksi tai esimerkiksi lapsiksi, mielisairaiksi, vajaamielisiksi tai muuten poikkeaviksi ja

20 20 näin ollen kykenemättömiksi itsemääräämiseen. Näihin ei-täysivaltaisiin henkilöihin voidaan sitten soveltaa erilaisia pakottamisen ja rajoittamisen muotoja, heidän oman etunsa vuoksi. Ihmisten luokittelu erilaisiin ryhmiin on tärkeä vallan lähde, joka samanaikaisesti sekä mahdollistaa instituutioiden vallan laajentamisen, mutta myös sen kaventamisen. Mitä tehokkaimmin yhteiskunta pyrkii takaamaan tietyille ihmisryhmille tietyn oikeuden, sitä enemmän tarvitaan toisia viranomaisia valvomaan tämän oikeuden toteutumista, tutkimaan mahdollisia oikeuden loukkauksia ja rankaisemaan siihen syyllistyneitä, Joidenkin ihmisryhmien vallan rajoittaminen on modernissa yhteiskunnassa keskeinen tapa perustella toisten ryhmien vallan laajentamista. (Lagerspetz 1998, 102, ) Foucault kuvaa 1600-luvun lopun suunnitellut toimenpiteet kaupungissa johon olisi puhjennut rutto. Koko kaupunki olisi suljettu ja ihmiset lukittu koteihinsa. Kaikkialle ulottuisi valvonta, jossa kaikki tapahtumat kirjataan, yksilöt asetetaan määräpaikoillensa heidän vähäisempienkin liikkeiden kontrolloimiseksi, missä hallinnollisen keskuksen ja periferian välillä toimii katkeamaton yhteys vallankäytön hierarkkisen kaavan mukaan ja missä kaikki yksilöt jatkuvasti jäljitetään ja tutkitaan luokiteltaviksi elävien, sairaiden tai kuolleiden joukkoon. Tästä kaikesta muodostuu tiukka kurinpitojärjestys, kurinpitovalta luvun alusta lähtien kurinpitovaltaa edustivat mielisairaalat, rangaistuslaitokset, koulukodit, kasvatuslaitokset sekä myös sairaalat. Niiden toiminnassa käytettiin binääristä jakoa ja yksilön leimaamista (hullu-tervejärkinen, vaarallinen-vaaraton, normaali-epänormaali). Keinojen ja instituutioiden olemassaolo, tavoitteenaan epänormaalien yksilöiden mittaaminen, valvominen ja ojentaminen, saa toimimaan ne vallan mekanismit, joita ennen vaati ruton pelko. Vielä tänä päivänä Foucaultin mukaan kaikki ne vallan mekanismit, jotka on asetettu ympäröimään epänormaaleja yksilöitä ovat lähtöisin vuosisatojen takaisesta tilanteesta, jolloin kaikkien yksilöiden oli oltava tarkasti omilla paikoillaan, luokiteltuina ja liikkumattomina, ruton leviämisen estämiseksi. (Foucault 2000, 266, 269, ) Voimme tarkastella instituutioita, kuten mielisairaaloita ja vankiloita Foucaultin tavoin, osina tietynlaisia vallan ja tiedon komplekseja kysyen, minkälaisiin käsityksiin mielisairaudesta ja rikollisuudesta ne perustuvat. (Lagerspetz 1998, 139.) Kurinpidon funktioiden muotoutumiseen vaikutti Foucaultin mukaan filosofi Benthamin Panopticon-käsite. Panopticon on arkkitehtoninen kaava, jossa reuna-alueella on kehän muotoinen rakennus ja keskellä torni, jonka leveistä ikkunoista näkyy kehän sisäpuoli.

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Eväitä omaan elämään

Eväitä omaan elämään Eväitä omaan elämään Läheiskurssilaisten toiveita päihdeongelmaisten läheisille tarkoitetuista palveluista Sosiaali- ja terveysala Sosionomi Opinnäytetyö 21.9.2007 Niina Grekelä 0302565 Niina Kaikkonen

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Jenna Aulén ja Aino-Kaisa Heikkinen PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Opinnäytetyö Sosiaaliala Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

ALKOHOLIONGELMIEN HOIDON ETIIKKA

ALKOHOLIONGELMIEN HOIDON ETIIKKA ALKOHOLIONGELMIEN HOIDON ETIIKKA Rauno Mäkelä Filosofian pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Oikeustieteiden laitos Maaliskuu 2013 Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tiedekunta Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Isabel Poikkimäki Kesäkuu 2004

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN Heidi-Maria Kannas Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syyskuu

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET Miten asukkaat kokevat asumisen asunnottomien miesten tuetun asumisen yksikössä Antti Sarantaus Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO

ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO sijaishuollon laatukriteerit nuorten kertomusten valossa Eero Lönnblad Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2 Heidi Poutanen & Virve Verkka LASTENSUOJELUN LÄHITYÖNTEKIJÄ ON KUIN LOTTOVOITTO Huostaan otettujen lasten vanhempien kokemuksia tuen saannista ja sen tarpeesta

Lisätiedot

LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA

LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA Tampereen Myllyhoitokeskuksen läheisohjelmaan osallistuneiden päihderiippuvaisten läheisten kokemuksia päihteiden käytön vaikutuksista,

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall, Ida Jahnukainen, Johannes 2013 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall Ida Jahnukainen

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA Anja Heinonen & Sari Heiskanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan

TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan Liisa Ruottinen-Partanen TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon TIINA OKSANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu

Lisätiedot

EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ

EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ Ilkka Tuomala Mikko Välisalo Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot