Statistisk årsbok för Vanda stad

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Statistisk årsbok för Vanda stad"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2013 Statistisk årsbok för Vanda stad

2 Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde, informationsserviceenheten Kansi ja ulkoasu Omslag och design Anitta Mäkinen, viestintä kommunikation Kannen kuva Pärmbild Sakari Manninen, viestintä kommunikation Taitto Layout Sirpa Rönn, taloussuunnittelu ekonomiplaneringen ISSN-L , ISSN (painettu tryckt version), ISSN (verkkojulkaisu nätpublikation), ISBN Paino Tryckeri Edita Prima Oy

3 Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2013 Statistisk årsbok för Vanda stad 40. vuosikerta 40 årgången Kaupunginjohtajan toimiala, Taloussuunnittelu, Tietopalveluyksikkö Stadsdirektörens verksamhetsområde, Ekonomiplaneringen, Informationsserviceenheten

4 2

5 Alkusanat Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksitulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia tilastoin. Kirjan lopussa on aakkosellinen asiahakemisto ja jokaisen tilastotaulukon lopussa lähdeviite. Mainituista lähteistä saa laajempia ja yksityiskohtaisempia tietoja ko. asiasta, käsitteistä ja laadintamenetelmistä. Vuosikirjan kehittämistyö on jatkuvaa, joten otamme vastaan uudistusehdotuksia, joilla kirja saadaan entistä paremmin palvelemaan käyttäjiään. Vuosikirjan on koonnut ja toimittanut Sirpa Rönn. Kirjan ulkoasun on suunnitellut Anitta Mäkinen. Taiton on tehnyt Sirpa Rönn. Ruotsinkielisistä käännöksistä ovat vastanneet kielenkääntäjät Annika Peltola ja Kristin Westman. Vuosikirja löytyy pdf-muodossa internetistä osoitteesta: tutkimukset/julkaisut/vuosikirjat. Taulukot ovat myös excel-muodossa internetissä osoitteessa: vantaa.fi/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/ tilastot sekä Helsinki Region Infoshare verkkopalvelussa osoitteessa: Tietopalveluyksikkö kiittää lämpimästi kaikkia tietojen toimittajia. Vantaalla lokakuussa 2014 Förord Den statistiska årsboken för Vanda stad har getts ut sedan 1974 då Vanda blev stad. Årsboken är ett samlingsverk, som så fullständigt som möjligt vill presentera statistik om Vanda och Vandaborna. I slutet av boken finns ett alfabetiskt sakregister och för varje statistiktabell ges en källhänvisning. Källorna ger utförligare och mera detaljerade uppgifter om det som tabellerna behandlar, samt begrepps- och metodförklaringar. Vi vill ständigt utveckla årsboken och tar gärna emot förslag till förbättringar så att boken allt bättre kan betjäna sina användare. Årsboken är sammanställd och redigerad av Sirpa Rönn. Den grafiska designen är planerad av Anitta Mäkinen och Sirpa Rönn svarar för layouten. För de svenska översättningarna svarar translatorerna Annika Peltola och Kristin Westman. Årsboken finns även som pdf-fil på webbadressen forskning/publikationer/statistiska_arsbocker och årsbokens tabeller finns dessutom som excel-filer på webbadressen och i webbtjänsten Helsinki Region Infoshare på adressen Informationsserviceenheten riktar ett varmt tack till alla som bidragit med uppgifter. Vanda i oktober 2014 Tietopalvelupäällikkö Hannu Kyttälä Chef för statistik och forskning Hannu Kyttälä 3

6 4

7 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Alkusanat Förord...3 Taulukkoluettelo Tabellförteckning...6 Kuvioluettelo Figurförteckning Lukijalle Till läsaren ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ VÄESTÖ BEFOLKNING VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN KOULUTUS, KULTTUURI JA VAPAA-AIKA UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID KADUT, ENERGIA- JA VESIHUOLTO GATOR, ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI LIIKENNE TRAFIK YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET VAALIT VAL ASIAHAKEMISTO SAKREGISTER , 127 ALUEJAKOKARTTA KARTA ÖVER OMRÅDESINDELNINGEN

8 Taulukkoluettelo Tabellförteckning 1 ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Pinta-ala ja väestöntiheys suuralueittain Areal och folktäthet enligt storområde Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa- ja vesialueet, maa- ja vesialueiden hankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheters mark- och vattenområden, anskaffningar och -överlåtelser av mark- och vattenområden Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås upptagningsområde Kaavoitustilanne käyttötarkoituksen mukaan 2014 Planläggningssituationen enligt användning Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Ilman lämpötila ja sademäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Lufttemperatur och nederbördsmängd på Helsingfors-Vanda flygplats Uimaveden laatu Vantaalla 2013 Badvattnets kvalitet i Vanda Kaupungin kunnossapitämät viheralueet ja muut alueet Grönområden som staden underhåller och övriga områden Vantaan Energia Oy:n polttoainekulutus vuosina Vanda Energi Ab:s bränsleförbrukning Tärkeimpien energiantuotantolaitosten rikkidioksidipäästöt (tonnia/vuosi) Svaveldioxidutsläppen från de viktigaste energianläggningarna (ton/år) Ilman epäpuhtauspitoisuuksien vuosikeskiarvot (ug/m3) pääkaupunkiseudulla Luftföroreningarnas årsmedeltal (ug/m3) i huvudstadsregionen HSY:n vastaanottama jätemäärä Mängden avfall som HRM tog emot Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet Områden fredade med stöd av naturvårdslagen Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd VÄESTÖ BEFOLKNING Väestö Befolkning Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuodenvaihteessa 2013/2014 Befolkningen enligt ålder, kön och civilstånd Väestö iän mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2013/2014 Befolkningen enligt ålder och storområde Ruotsinkielinen väestö iän mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2013/2014 Den svenskspråkiga befolkningen enligt ålder och storområde

9 2.5 Väestö alueittain Befolkning enligt distrikt Väestöennuste ikäluokittain , 2030 ja 2040 Befolkningsprognos efter ålder Väestö äidinkielen mukaan Befolkning enligt modersmål Väestö uskontokunnan mukaan vuodenvaihteessa 2013/2014 Befolkning enligt religionssamfund Väestö syntymäpaikan ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2013/2014 Befolkning enligt födelseort och ålder vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan 2013* ja 2014* Befolkning över 15 år enligt utbildning Ulkomaan kansalaiset iän mukaan 2012 Utländska medborgare enligt ålder Perheet, lapset ja perherakenne Familjer, barn och familjestruktur Asuntokunnat henkilöluvun mukaan Bostadshushåll enligt antal personer VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN Luonnolliset väestönmuutokset Naturlig befolkningsrörelse Kuolleet iän mukaan Döda enligt ålder Muuttoliike Flyttningsrörelsen Vantaalle ja Vantaalta muuttaneen väestön ikä In- och utflyttad befolkning i Vanda enligt ålder Muuttoliike suunnan mukaan Flyttningsrörelse i olika riktningar Vantaan sisäinen muuttoliike suuralueittain Vandas interna flyttningsrörelse storområdesvis ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET Asuntojen lukumäärä ja huoneistoala Bostädernas antal och yta Asuntokannan huoneistotyyppi Lägenhetstyperna inom bostadsbeståndet Asuntokannan talotyyppi Bostadsbeståndets hustyper Asumistaso suuralueittain 2005, 2010 ja 2014 Boendestandard enligt storområde Asuntojen hallintaperuste 2008, 2010 ja 2012 Bostädernas besittningsform

10 4.6 Asuinrakennukset rakentamisvuoden ja talotyypin mukaan Bostadsbyggnader enligt byggnadsår och hustyp Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi Lägenhetstypen för färdigställda bostäder Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan suuralueittain Färdigställda bostäder enligt hustyp och storområde Valmistuneet vuokra-asunnot Färdigställda hyresbostäder Valmistuneet kaupungin vuokra-asunnot Färdigställda kommunala hyresbostäder Vantaan kaupungin vuokra-asuntojen jako Fördelningen av hyreslägenheter i Vanda Yleinen asumistuki Allmänt bostadsbidrag Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Byggnadsproduktionen enligt användningssyfte ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD Kaupungin henkilöstö toimialoittain 2013 Stadens personal enligt verksamhetsområde Työllinen työvoima elinkeinon mukaan Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren Vantaan työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan 2000, 2005 ja 2011 Den sysselsatta arbetskraften i Vanda enligt arbetsplatsens läge Työpaikat elinkeinoittain Arbetsplatser enligt näringsgren Vantaalla työssäkäyvät asuinkunnan mukaan 2000, 2005 ja 2011 Förvärvsarbetande i Vanda enligt hemkommun Työpaikkaomavaraisuus, % Arbetsplatssufficiens, % Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Befolkningen enligt huvudsaklig verksamhet Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser Työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin Arbetslösa arbetssökande enligt yrkesgrupp Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser enligt yrkesgrupp Yritykset Vantaalla Företag i Vanda Yritysten määrä ja henkilöstö toimialoittain Vantaalla 2012 Antalet företag och anställda per näringsgren Hotellien huonekapasiteetti ja käyttö Vantaalla Hotellkapacitet och rumsbeläggning i Vanda

11 6 TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING Tulonsaajat tuloluokittain Inkomsttagare enligt inkomstklass Tulonsaajat sukupuolen ja iän mukaan Inkomsttagare enligt kön och ålder Yksityisten henkilöiden tulot tuloluokittain 2012 Enskilda personers inkomster enligt inkomstklass Yksityisten henkilöiden tulot, vähennykset ja verotus Enskilda personers inkomster, avdrag och beskattning Elinkustannusindeksi Levnadskostnadsindex SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Personal inom social- och hälsovården Perhepalvelut familjeservice Lapsilisät Barnbidrag Psykososiaaliset palvelut: Maahanmuuttajien vastaanottopalvelut Psykosociala tjänster: Mottagningstjänster för invandrare Psykososiaaliset palvelut: Perhe- ja nuorisoneuvolat Psykosociala tjänster: Familje- och ungdomsrådgivningar Lastensuojelun avopalvelut: Lastenvalvojatoiminta Barnskyddets öppenvårdstjänster: Barnatillsyningsmannens verksamhet Lastensuojelun avopalvelut: Sosiaalityö Barnskyddets öppenvårdstjänster: Socialarbete Lastensuojelun avopalvelut: Vantaan turvakoti Barnskyddets öppenvårdstjänster: Vanda skyddshem Lastensuojelun sijaishuolto: Perhehoito Barnskyddets vård av barn utom hemmet: Familjevård Lastensuojelun sijaishuolto: Laitoshoito Barnskyddets vård av barn utom hemmet: Vård på inrättningar Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö Socialt arbete för vuxna: Socialarbete Aikuissosiaalityö: Toimeentulotuki Socialt arbete för vuxna: Utkomststöd Aikuissosiaalityö: Talous- ja velkaneuvonta Socialt arbete för vuxna: Ekonomi- och skuldrådgivningen Päihdepalvelut: A-klinikat Missbrukarservicen: A-klinikerna Päihdepalvelut: Asumispalvelut Missbrukarservicen: Boendeservice

12 7.15 Päihdepalvelut: Kuntoutustoiminta Missbrukarservicen: Rehabilitering Terveydenhuollon palvelut Hälsovårdsservice Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto: Ehkäisevät toiminnat Förebyggande hälsovård: Förebyggande verksamhet Terveysasematoiminta: Terveysasematoiminta Hälsostationsverksamhet: Hälsostationsverksamheten Vastaanottotoiminta: Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö Mottagningsverksamhet: Enheten för smittsamma sjukdomar och hygien Päivystystoiminta: Terveyskeskuspäivystys Jourverksamhet: Hälsocentralsjourer Suun terveydenhuolto: Suun terveydenhuollon vastaanotot Munhälsovård: Besök vid munhälsovården Kuntoutustoiminta: Puheterapia Rehabiliteringsverksamhet: Talterapi Kuntoutustoiminta: Fysio- ja toimintaterapia Rehabiliteringsverksamhet: Fysio- och verksamhetsterapi Kuntoutustoiminta: Ravitsemusterapia Rehabiliteringsverksamhet: Näringsterapin Erikoissairaanhoito Den specialiserade sjukvården Erikoissairaanhoito Den specialiserade sjukvården Vanhus- ja vammaispalvelut Äldre- och handikappservice Vanhuspalvelut: Eläkkeensaajat Service för äldre: Pensionstagare Vanhusten avopalvelut: Kotihoito Öppenvårdstjänster för äldre: Hemvård Avopalvelut: Vanhusten palveluasuminen Öppenvårdstjänster: Serviceboende för äldre Palvelutalotoiminta: Päivätoiminta Servicehusverksamhet: Dagverksamhet Hoiva-asumisen palvelut: 65 vuotta täyttäneiden vanhainkotihoito ja ostopalveluasuminen Vårdhemstjänster: Äldreomsorg på ålderdomshem samt köptjänstboende för personer som fyllt 65 år Sairaalapalvelut: Päiväsairaanhoito Sjukhustjänster: Dagsjukvård Sairaalapalvelut: Sairaanhoito Sjukhustjänster: Sjukvård Vammaispalvelut: Vammaisten avohuollon palvelut Handikappservice: Öppenvårdsservice för handikappade Vammaispalvelut: Kehitysvammaisten asumispalvelut Handikappservice: Boendeservice för utvecklingsstörda Vammaispalvelut: Perhehoito Handikappservice: Familjevård

13 7.35 Vammaispalvelut: Laitoshoito Handikappservice: Vård på inrättningar Vammaispalvelut: Toimintakeskukset Handikappservice: Verksamhetscentraler Työterveys Företagshälsovården Vantaan työterveys Företagshälsovården i Vanda KOULUTUS, KULTTUURI JA VAPAA-AIKA UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID Sivistystoimen henkilöstö Anställda inom bildningsväsendet Lasten päivähoito: Asukaspuistot ja muu avoin toiminta Barndagvård: Invånarparker och annan öppen verksamhet Lasten päivähoito: Hoidetut lapset Barndagvård: Antal barn i vård Lasten päivähoito: Lasten kotihoidon tuki Barndagvård: Hemvårdsstöd för barn Perusopetuksen oppilaat Elever i grundundervisningen Lukion opiskelijat Gymnasiestuderande Perusopetuksen ja lukioiden oppilaat suuralueittain 2013 Elever inom den grundläggande utbildningen och i gymnasier enligt storområde Perusopetuksen ja lukioiden oppilaat ja opettajat 2013 Elever och lärare inom den grundläggande utbildningen och i gymnasier Peruskoulujen ja lukioiden lukumäärä Antal grundskolor och gymnasier Vantaalla osittain sijaitsevat ammattikorkeakoulut, joissa Vantaan kaupunki on osallisena, Yrkeshögskolor som helt eller delvis ligger i Vanda, i vilka Vanda stad är part Vantaalla sijaitsevat ammatilliset oppilaitokset Yrkesläroanstalter i Vanda Oppisopimustoiminta Läroavtalsverksamhet Muun koulutustoimen avustukset 2012 ja 2013 Ersättningar till annat utbildningsväsen Aikuisopisto Vuxenutbildningsinstitutet Musiikkiopisto Musikinstitutet Kuvataidekoulu Vanda konstskola Vapaa-ajan lautakunnan varoista yhteisöille myönnetyt toiminta- ja kohdeavustukset Verksamhets- och projektunderstöd beviljade åt sammanslutningar ur fritidsnämndens medel

14 8.18 Lastenkulttuuritoiminta Barnkulturverksamhet Teatteritoiminta Teaterverksamhet Elokuvatoiminta Filmverksamhet Taiteen perusopetus Grundutbildning i konst Musiikkitoiminta Musikverksamhet Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Kaupungin museot Stadens museer Monitoimikeskus Lumon kävijämäärät Antalet besökare i Allaktivitetscentret Lumo Myyrmäkitalon kävijämäärät Antalet besökare i Myrbackahuset Tiedekeskus Heurekan kävijämäärät Antalet besökare i vetenskapscentret Heureka Nuorisotyö Ungdomsarbete Urheilutoiminta Idrottsverksamhet Kaupungin omistamat urheiluhallit Av staden ägda idrottshallar Kaupungin omistamat uimahallit Av staden ägda simhallar Liikuntapalveluiden kuntosalien toiminta Verksamheten i idrottsservicens motionssalar Urheilu-, ulkoilu- ja liikuntatilat Idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar KADUT, ENERGIA- JA VESIHUOLTO GATOR, ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad Vesihuollon rakentaminen Byggande av vattenförsörjning Yleisten alueiden rakentaminen Byggande av allmänna områden Vantaan kaupungin kunnossapitämät liikenneväylät Av Vanda stad underhållna trafikleder

15 9.5 Vedenkulutus ja käyttö- ja jäteveden hinnat Vattenförbrukning och pris på bruks- och avloppsvatten Sähkön myynti Vantaalla Försäljning av elström KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI Toimintamenot ja -tulot toimielimittäin Verksamhetsutgifter och -inkomster enligt verksamhetsorgan Toimintamenot ja -tulot asukasta kohti toimielimittäin Verksamhetsutgifter och -inkomster per invånare enligt verksamhetsorgan Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Finansieringsanalys för Vanda stad Vantaan kaupungin tilinpäätösten mukainen tuloslaskelma Resultaträkning för Vanda stad enligt boksluten Käyttötalousosan palkkamenot toimielimittäin Driftsekonomidelens löneutgifter enligt verksam hetsorgan Lainat Lån Vantaan kaupungin verotulot vuosina Vanda stads skatteintäkter Kiinteistöveron erittely 2012 ja 2013 Specifikation av fastighetsskatten Veroprosentti Skattesats LIIKENNE TRAFIK Rekisterissä olevat ajoneuvot Registrerade motorfordon Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkutavan mukaan * Förolyckade och skadade i vägtrafikolyckor enligt färdsätt Liikennemäärät Vantaan ja Helsingin rajalla Trafikmängderna vid gränsen mellan Vanda och Helsingfors Kaupungin ylläpitämä joukkoliikenne Kollektivtrafik upprätthållen av staden Lentoliikenne, Helsinki - Vantaan lentoasema Flygtrafiken, Helsingfors - Vanda flygplats YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET Poliisin tietoon tulleet rikokset Brott som kommit till polisens kännedom Poliisilain perusteella kiinniotetut Personer anhållna med stöd av polislagen

16 12.3 Pysäköinninvalvonta Parkeringsövervakning Pelastuslaitoksen toiminta Räddningsverkets verksamhet VAALIT VAL Kunnallisvaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid kommunalvalen Puolueiden äänimäärät kunnallisvaaleissa Partiernas röstantal vid kommunalvalen Kaupunginvaltuutetut puolueittain Stadsfullmäktige enligt parti Kansanedustajain vaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus Vantaalla Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid riksdagsvalen i Vanda Puolueiden äänimäärät kansanedustajain vaaleissa Vantaalla Partiernas röstetal vid riksdagsvalen i Vanda Tasavallan presidentin vaalien äänioikeutetut ja äänestysaktiivisuus Vantaalla 2006 ja 2012 Röstberättigade i presidentvalen 2006 och 2012 samt röstningsaktiviteten i Vanda under samma år Europarlamenttivaalit Vantaalla 2009 ja 2014 Europarlamentsvalet i Vanda

17 Kuvioluettelo Figurförteckning 1.1 Vantaa ja ystävyyskaupungit Vanda och vänorter Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemelualue 2011, toteutunut tilanne Helsingfors-Vanda flygplats. Flygbullerområdet år 2010, aktuell situation Väestön ikä ja sukupuoli Befolkning enligt ålder och kön Vantaan väestönlisäys Befolkningsökningen i Vanda Asuntojen keskikoko ja asumisväljyys vuosina Bostädernas medelstorlek och utrymmesstandard Vantaan työttömyysaste Arbetslöshetsgrad i Vanda Miesten ja naisten keskitulot Medelinkomster för män och kvinnor Toimeentulotukea saaneet henkilöt Personer med utkomststöd Päivähoidossa hoidetut lapset Barn i dagvård Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad Lainakanta asukasta kohti Lånebeståndet per invånare Lentoliikenteen matkustajat Helsinki-Vantaan lentoasemalla Flygresenärer via Helsingfors-Vanda flygstation Pelastuslaitoksen hälytystehtävät Räddningsverkets utryckningar Äänestysaktiivisuus Vantaalla kunnallis- ja eduskuntavaaleissa Röstningsaktiviteten i kommunal- och riksdagsval i Vanda

18 Lukijalle Aluejakoina käytetään voimaan tullutta kaupunginosajakoa sekä voimaan tullutta suuraluejakoa. Valtioneuvosto on tekemällään päätöksellä kuntajakolain 11 :n 1 momentin ja kielilain 5 :n nojalla päättänyt kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä lukien. Kuntarajan ja kaupunginosarajan muutos kohdistuu Länsisalmen kaupunginosaan. Aluejakokartta löytyy julkaisun lopusta. Rahanarvo: Tässä julkaisussa euromääräisistä tiedoista ei ole poistettu inflaation vaikutusta. Mikäli luvut halutaan vuoden 2013 kiinteään rahanarvoon, niin euromäärät kerrotaan inflaation vaikutusta ilmaisevilla kertoimilla. Deflatointikertoimena on käytetty elinkustannusindeksiä. Eri vuosien kertoimet ovat seuraavat: Vuoden 2013 deflatointikertoimet Vuosi Kerroin , , , , , , , , , , , ,0000 Tietolähde: Tietojen lähteenä on mainittu tiedon antanut virasto, laitos tai yhteisö, josta tieto on saatu. Tauluissa käytetyt symbolit: Ei mitään ilmoitettavaa - Tietoa ei ole saatu.. Loogisesti mahdoton esitettäväksi. Ennakkotieto * Uusi tai uusittu taulukko + Katkoviiva aikasarjassa merkitsee, että viivan ylä- ja alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin verrattavissa keskenään. Tiedustelut: Vantaan kaupunki Taloussuunnittelu Asematie 7, VANTAA Puhelin: (09) Sähköposti: sirpa.ronn(at)vantaa.fi Till läsaren Som områdesindelning används den indelning i stadsdelar som trädde i kraft samt den indelning i storområden som trädde i kraft Statsrådet har genom sitt beslut som fattades med stöd av 11 1.mom i kommunindelningslagen och 5 i språklagen beslutat ändra kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad fr.o.m Ändringen av kommungränsen och stadsdelsgränsen gäller stadsdelen Västersundom. En karta över områdesindelningen finns i slutet av årsboken. Penningvärdet: Inflationens inverkan på de i euro angivna uppgifterna har inte beaktats i den här publikationen. Ifall man vill få fram siffror som överensstämmer med det fasta penningvärdet 2013, måste eurobeloppen multipliceras med koefficienten som anger inflationens inverkan. Som deflator har levnadskostnadsindex använts. Koefficienterna för de olika åren är följande: Deflateringskoefficienter för 2013 År Koefficient , , , , , , , , , , , ,0000 Källa: Som källa har uppgetts det ämbetsverk eller den inrättning eller sammanslutning som gett uppgiften. Symboler använda i tabellerna: Inget att meddela - Uppgifter har ej erhållits.. Logisk framställning omöjlig. Förhandsuppgift * Ny eller förnyad tabell + En streckad linje i en tidsserie anger att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte är fullt jämförbara sinsemellan. Förfrågningar: Vanda stad, Ekonomiplaneringen Stationsvägen 7, VANDA Telefon: (09) e-post: sirpa.ronn(at)vantaa.fi 16

19 1 ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Kuva Bild 1.1 Vantaa ja ystävyyskaupungit Vanda och vänorter Vantaan 11 ystävyyskaupunkia Vandas 11 vänorter Israelissa Kiinassa Norjassa Puolassa Ruotsissa Saksassa Tanskassa Tšekissä Unkarissa Venäjällä i Israel i Kina i Norge i Polen i Sverige i Tyskland i Danmark i Tjeckien i Ungern i Ryssland Matte Yehuda Jinan Askim Słupsk Huddinge Rastattin piirikunta Regionen Rastatt, Frankfurt (Oder) Lyngby-Taarbæk Mladá Boleslav Salgótarján Kineshma Lähde: Vantaan kaupunki, kaupunginkanslia Källa: Vanda stad, stadskansliet 17

20 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.1 Pinta-ala ja väestöntiheys suuralueittain Areal och folktäthet enligt storområde Suuralue Pinta-ala yhteensä Asukkaita Storområde Areal sammanlagt Invånare 1.1 km 2 kohti km 2 % per km 2 Koko Vantaa Hela Vanda 240, Myyrmäki Myrbacka 35,4 14, Kivistö 71,5 29,7 120 Aviapolis 38,0 15,8 483 Tikkurila Dickursby 23,1 9, Koivukylä Björkby 16,7 6, Korso 19,5 8, Hakunila Håkansböle 36,2 15,1 807 Lähde: Maankäyttötoimi, mittausosasto. Taloussuunnittelu Källa: Markanvändningen, mätningsavdelningen. Ekonomiplaneringen 1.2 Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa- ja vesialueet, maa- ja vesialueiden hankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheters mark- och vattenområden, anskaffningar och -överlåtelser av mark- och vattenområden Vuoden lopussa Vid årets slut Maa- ja vesialueita Vantaan kaupungissa Jord- och vattenområden i Vanda stad ha Josta vesialueita Varav vattenområden ha Maa- ja vesialueita muissa kunnissa Jord- och vattenområden i andra kommuner ha Josta vesialueita Varav vattenområden ha Vuoden aikana hankittu Vantaan kaupungista Anskaffat under året i Vanda stad Maa- ja vesialueita Josta Jord- och vatten- vesialuetta områden Varav vattenområden ha ha Pinta-alojen tarkistukset vuonna 2012 Ytarealerna justerade

21 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.3 Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås upptagningsområde Vesistöalueen Järvisyys Pääuoman Korkeusero pinta-ala Sjöarealen pituus Höjdskillnad Vattendragens Huvudfårans areal längd km 2 % km m Vantaanjoki Vanda å ,5 100/ Kytäjoki 260 5, Palojoki 90 0, Lepsämänjoki 214 2, Luhtajoki 144 2, Tuusulanjoki Tusby å 127 5, Keravanjoki Kervo å 395 1,5 64/28 71 Vantaan kaupungin alueella Inom Vanda stads område Lähde: Vantaan ympäristökeskus Källa: Vanda miljöcentral Vuoden aikana hankittu muista kunnista Anskaffat under året i andra kommuner Vuoden aikana luovutettu Vantaan Vuoden aikana luovutettu muista kunnista kaupungista Överlåtet under året i andra kommuner Överlåtet under året Vanda stad Maa- ja vesialueita Jord- och vattenområden ha Josta vesialuetta Varav vattenområden ha Maa- ja vesialueita Jord- och vattenområden ha Josta vesialuetta Varav vattenområden ha Maa- ja vesialueita Jord- och vattenområden ha Josta vesialuetta Varav vattenområden ha Lähde: Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, yrityspalveluyksikkö Källa: Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, företagsservicen 19

22 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.4 Kaavoitustilanne käyttötarkoituksen mukaan 2014 Planläggningssituationen enligt användning Suuralue Storområde Yhteensä Sammanlagt 1.1 Käyttötarkoitus Användning Pientalo Småhus Kerrostalo Våningshus Keskustoim. ha 1000 k-m m2-vy ha 1000 k-m m2-vy ha 1000 k-m m2-vy ha Koko Vantaa Hela Vanda Myyrmäki Myrbacka Kivistö Aviapolis Tikkurila Dickursby Koivukylä Björkby Korso Hakunila Håkansböle Lähde: Facta-kuntarekisteri Källa: Facta-kommunregistret 1.5 Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Vuosi År Koko vuosi Hela året Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj ,9-1,7-4,5-4,2 2,9 10,4 14,4 16,2 13,6 11,5 5,8-3,4-5, ,0-5,9-7,2-1,4 5,7 8,0 18,4 19,1 15,4 12,8 6,7 2,5-2, ,5-2,9-2,6-0,8 6,4 10,8 14,4 16,9 15,4 9,7 8,8 4,6 1, ,6-1,9-7,7-3,4 5,7 9,9 14,3 20,5 16,4 12,1 8,0-0,1-7, ,8-3,6-0,9 0,3 5,7 12,0 16,4 19,3 19,3 11,2 0,6-2,8-8, ,2-9,7-5,7-1,4 2,6 10,0 13,3 20,5 16,1 11,6 3,5 2,8-1, ,4-7,1-5,0-1,4 4,6 10,3 13,1 16,5 16,7 12,2 5,6-0,5-0, ,9-1,2-5,7-6,3 4,4 10,3 14,2 19,2 16,2 12,4 7,0 3,5-3, ,1-4,9-9,2-6,6 3,8 10,7 16,3 19,1 18,4 13,7 7,5 1,5 3, ,4-2,5-9,6 2,9 5,3 11,0 15,8 17,4 17,4 11,0 6,4 0,0 1, ,0-0,4 0,2-0,6 6,3 11,1 14,5 17,3 14,8 9,8 8,3 2,5 0, ,5-4,1-5,0-1,8 4,5 11,6 14,2 17,2 16,3 12,9 3,3 2,5-5, ,5-12,4-9,1-2,7 4,7 11,9 15,1 22,4 17,7 11,5 5,1-1,7-8, ,7-5,4-11,3-1,8 6,0 10,8 17,4 20,9 16,9 12,9 7,6 4,2 2, ,3-5,0-8,1-0,3 3,8 11,3 13,9 18,0 15,5 11,7 5,7 3,2-6, ,5-5,9-2,8-6,6 2,7 13,5 18,1 18,3 17,3 11,9 6,6 3,5 1,3 Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September vuoden kylmin päivä årets kallaste dag vuoden lämpimin päivä årets varmaste dag ,9 o C ,6 o C Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December 20

Alue ja ympäristö... 2. Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2. Asuminen... 6. Työmarkkinat... 9. Kulttuuri ja vapaa-aika...11. Päivähoito...

Alue ja ympäristö... 2. Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2. Asuminen... 6. Työmarkkinat... 9. Kulttuuri ja vapaa-aika...11. Päivähoito... Vantaa taskussa Sisältö Alue ja ympäristö... 2 Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2 Väestö... 4 Asuminen... 6 Koulutus... 8 Tulot... 8 Työmarkkinat... 9 Kulttuuri ja vapaa-aika...11 Päivähoito...12 Sosiaali-

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN 2014 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Eläketurvakeskus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Utbildningsanordnare och läroanstalter Användarhandbok Käsikirjoja 48 Handböcker Oppilaitostyyppiluokitus 2012 Nomenklatur över läroanstaltstyper

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TILASTOT 2014 Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 2013 47. vuosikerta Statistical Yearbook of the City

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013

Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013 TEHYN JULKAISUSARJA 2 13 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013 n Kenneth Snellman n Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013 Kenneth Snellman Julkaisusarja D: Tilastoja

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013. Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013. Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013 Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO - I - E S I P U H E Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot