Statistisk årsbok för Vanda stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Statistisk årsbok för Vanda stad"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2013 Statistisk årsbok för Vanda stad

2 Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde, informationsserviceenheten Kansi ja ulkoasu Omslag och design Anitta Mäkinen, viestintä kommunikation Kannen kuva Pärmbild Sakari Manninen, viestintä kommunikation Taitto Layout Sirpa Rönn, taloussuunnittelu ekonomiplaneringen ISSN-L , ISSN (painettu tryckt version), ISSN (verkkojulkaisu nätpublikation), ISBN Paino Tryckeri Edita Prima Oy

3 Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2013 Statistisk årsbok för Vanda stad 40. vuosikerta 40 årgången Kaupunginjohtajan toimiala, Taloussuunnittelu, Tietopalveluyksikkö Stadsdirektörens verksamhetsområde, Ekonomiplaneringen, Informationsserviceenheten

4 2

5 Alkusanat Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksitulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia tilastoin. Kirjan lopussa on aakkosellinen asiahakemisto ja jokaisen tilastotaulukon lopussa lähdeviite. Mainituista lähteistä saa laajempia ja yksityiskohtaisempia tietoja ko. asiasta, käsitteistä ja laadintamenetelmistä. Vuosikirjan kehittämistyö on jatkuvaa, joten otamme vastaan uudistusehdotuksia, joilla kirja saadaan entistä paremmin palvelemaan käyttäjiään. Vuosikirjan on koonnut ja toimittanut Sirpa Rönn. Kirjan ulkoasun on suunnitellut Anitta Mäkinen. Taiton on tehnyt Sirpa Rönn. Ruotsinkielisistä käännöksistä ovat vastanneet kielenkääntäjät Annika Peltola ja Kristin Westman. Vuosikirja löytyy pdf-muodossa internetistä osoitteesta: tutkimukset/julkaisut/vuosikirjat. Taulukot ovat myös excel-muodossa internetissä osoitteessa: vantaa.fi/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/ tilastot sekä Helsinki Region Infoshare verkkopalvelussa osoitteessa: Tietopalveluyksikkö kiittää lämpimästi kaikkia tietojen toimittajia. Vantaalla lokakuussa 2014 Förord Den statistiska årsboken för Vanda stad har getts ut sedan 1974 då Vanda blev stad. Årsboken är ett samlingsverk, som så fullständigt som möjligt vill presentera statistik om Vanda och Vandaborna. I slutet av boken finns ett alfabetiskt sakregister och för varje statistiktabell ges en källhänvisning. Källorna ger utförligare och mera detaljerade uppgifter om det som tabellerna behandlar, samt begrepps- och metodförklaringar. Vi vill ständigt utveckla årsboken och tar gärna emot förslag till förbättringar så att boken allt bättre kan betjäna sina användare. Årsboken är sammanställd och redigerad av Sirpa Rönn. Den grafiska designen är planerad av Anitta Mäkinen och Sirpa Rönn svarar för layouten. För de svenska översättningarna svarar translatorerna Annika Peltola och Kristin Westman. Årsboken finns även som pdf-fil på webbadressen forskning/publikationer/statistiska_arsbocker och årsbokens tabeller finns dessutom som excel-filer på webbadressen och i webbtjänsten Helsinki Region Infoshare på adressen Informationsserviceenheten riktar ett varmt tack till alla som bidragit med uppgifter. Vanda i oktober 2014 Tietopalvelupäällikkö Hannu Kyttälä Chef för statistik och forskning Hannu Kyttälä 3

6 4

7 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Alkusanat Förord...3 Taulukkoluettelo Tabellförteckning...6 Kuvioluettelo Figurförteckning Lukijalle Till läsaren ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ VÄESTÖ BEFOLKNING VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN KOULUTUS, KULTTUURI JA VAPAA-AIKA UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID KADUT, ENERGIA- JA VESIHUOLTO GATOR, ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI LIIKENNE TRAFIK YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET VAALIT VAL ASIAHAKEMISTO SAKREGISTER , 127 ALUEJAKOKARTTA KARTA ÖVER OMRÅDESINDELNINGEN

8 Taulukkoluettelo Tabellförteckning 1 ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Pinta-ala ja väestöntiheys suuralueittain Areal och folktäthet enligt storområde Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa- ja vesialueet, maa- ja vesialueiden hankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheters mark- och vattenområden, anskaffningar och -överlåtelser av mark- och vattenområden Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås upptagningsområde Kaavoitustilanne käyttötarkoituksen mukaan 2014 Planläggningssituationen enligt användning Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Ilman lämpötila ja sademäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Lufttemperatur och nederbördsmängd på Helsingfors-Vanda flygplats Uimaveden laatu Vantaalla 2013 Badvattnets kvalitet i Vanda Kaupungin kunnossapitämät viheralueet ja muut alueet Grönområden som staden underhåller och övriga områden Vantaan Energia Oy:n polttoainekulutus vuosina Vanda Energi Ab:s bränsleförbrukning Tärkeimpien energiantuotantolaitosten rikkidioksidipäästöt (tonnia/vuosi) Svaveldioxidutsläppen från de viktigaste energianläggningarna (ton/år) Ilman epäpuhtauspitoisuuksien vuosikeskiarvot (ug/m3) pääkaupunkiseudulla Luftföroreningarnas årsmedeltal (ug/m3) i huvudstadsregionen HSY:n vastaanottama jätemäärä Mängden avfall som HRM tog emot Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet Områden fredade med stöd av naturvårdslagen Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd VÄESTÖ BEFOLKNING Väestö Befolkning Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuodenvaihteessa 2013/2014 Befolkningen enligt ålder, kön och civilstånd Väestö iän mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2013/2014 Befolkningen enligt ålder och storområde Ruotsinkielinen väestö iän mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2013/2014 Den svenskspråkiga befolkningen enligt ålder och storområde

9 2.5 Väestö alueittain Befolkning enligt distrikt Väestöennuste ikäluokittain , 2030 ja 2040 Befolkningsprognos efter ålder Väestö äidinkielen mukaan Befolkning enligt modersmål Väestö uskontokunnan mukaan vuodenvaihteessa 2013/2014 Befolkning enligt religionssamfund Väestö syntymäpaikan ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2013/2014 Befolkning enligt födelseort och ålder vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan 2013* ja 2014* Befolkning över 15 år enligt utbildning Ulkomaan kansalaiset iän mukaan 2012 Utländska medborgare enligt ålder Perheet, lapset ja perherakenne Familjer, barn och familjestruktur Asuntokunnat henkilöluvun mukaan Bostadshushåll enligt antal personer VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN Luonnolliset väestönmuutokset Naturlig befolkningsrörelse Kuolleet iän mukaan Döda enligt ålder Muuttoliike Flyttningsrörelsen Vantaalle ja Vantaalta muuttaneen väestön ikä In- och utflyttad befolkning i Vanda enligt ålder Muuttoliike suunnan mukaan Flyttningsrörelse i olika riktningar Vantaan sisäinen muuttoliike suuralueittain Vandas interna flyttningsrörelse storområdesvis ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET Asuntojen lukumäärä ja huoneistoala Bostädernas antal och yta Asuntokannan huoneistotyyppi Lägenhetstyperna inom bostadsbeståndet Asuntokannan talotyyppi Bostadsbeståndets hustyper Asumistaso suuralueittain 2005, 2010 ja 2014 Boendestandard enligt storområde Asuntojen hallintaperuste 2008, 2010 ja 2012 Bostädernas besittningsform

10 4.6 Asuinrakennukset rakentamisvuoden ja talotyypin mukaan Bostadsbyggnader enligt byggnadsår och hustyp Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi Lägenhetstypen för färdigställda bostäder Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan suuralueittain Färdigställda bostäder enligt hustyp och storområde Valmistuneet vuokra-asunnot Färdigställda hyresbostäder Valmistuneet kaupungin vuokra-asunnot Färdigställda kommunala hyresbostäder Vantaan kaupungin vuokra-asuntojen jako Fördelningen av hyreslägenheter i Vanda Yleinen asumistuki Allmänt bostadsbidrag Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Byggnadsproduktionen enligt användningssyfte ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD Kaupungin henkilöstö toimialoittain 2013 Stadens personal enligt verksamhetsområde Työllinen työvoima elinkeinon mukaan Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren Vantaan työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan 2000, 2005 ja 2011 Den sysselsatta arbetskraften i Vanda enligt arbetsplatsens läge Työpaikat elinkeinoittain Arbetsplatser enligt näringsgren Vantaalla työssäkäyvät asuinkunnan mukaan 2000, 2005 ja 2011 Förvärvsarbetande i Vanda enligt hemkommun Työpaikkaomavaraisuus, % Arbetsplatssufficiens, % Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Befolkningen enligt huvudsaklig verksamhet Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser Työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin Arbetslösa arbetssökande enligt yrkesgrupp Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser enligt yrkesgrupp Yritykset Vantaalla Företag i Vanda Yritysten määrä ja henkilöstö toimialoittain Vantaalla 2012 Antalet företag och anställda per näringsgren Hotellien huonekapasiteetti ja käyttö Vantaalla Hotellkapacitet och rumsbeläggning i Vanda

11 6 TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING Tulonsaajat tuloluokittain Inkomsttagare enligt inkomstklass Tulonsaajat sukupuolen ja iän mukaan Inkomsttagare enligt kön och ålder Yksityisten henkilöiden tulot tuloluokittain 2012 Enskilda personers inkomster enligt inkomstklass Yksityisten henkilöiden tulot, vähennykset ja verotus Enskilda personers inkomster, avdrag och beskattning Elinkustannusindeksi Levnadskostnadsindex SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Personal inom social- och hälsovården Perhepalvelut familjeservice Lapsilisät Barnbidrag Psykososiaaliset palvelut: Maahanmuuttajien vastaanottopalvelut Psykosociala tjänster: Mottagningstjänster för invandrare Psykososiaaliset palvelut: Perhe- ja nuorisoneuvolat Psykosociala tjänster: Familje- och ungdomsrådgivningar Lastensuojelun avopalvelut: Lastenvalvojatoiminta Barnskyddets öppenvårdstjänster: Barnatillsyningsmannens verksamhet Lastensuojelun avopalvelut: Sosiaalityö Barnskyddets öppenvårdstjänster: Socialarbete Lastensuojelun avopalvelut: Vantaan turvakoti Barnskyddets öppenvårdstjänster: Vanda skyddshem Lastensuojelun sijaishuolto: Perhehoito Barnskyddets vård av barn utom hemmet: Familjevård Lastensuojelun sijaishuolto: Laitoshoito Barnskyddets vård av barn utom hemmet: Vård på inrättningar Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö Socialt arbete för vuxna: Socialarbete Aikuissosiaalityö: Toimeentulotuki Socialt arbete för vuxna: Utkomststöd Aikuissosiaalityö: Talous- ja velkaneuvonta Socialt arbete för vuxna: Ekonomi- och skuldrådgivningen Päihdepalvelut: A-klinikat Missbrukarservicen: A-klinikerna Päihdepalvelut: Asumispalvelut Missbrukarservicen: Boendeservice

12 7.15 Päihdepalvelut: Kuntoutustoiminta Missbrukarservicen: Rehabilitering Terveydenhuollon palvelut Hälsovårdsservice Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto: Ehkäisevät toiminnat Förebyggande hälsovård: Förebyggande verksamhet Terveysasematoiminta: Terveysasematoiminta Hälsostationsverksamhet: Hälsostationsverksamheten Vastaanottotoiminta: Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö Mottagningsverksamhet: Enheten för smittsamma sjukdomar och hygien Päivystystoiminta: Terveyskeskuspäivystys Jourverksamhet: Hälsocentralsjourer Suun terveydenhuolto: Suun terveydenhuollon vastaanotot Munhälsovård: Besök vid munhälsovården Kuntoutustoiminta: Puheterapia Rehabiliteringsverksamhet: Talterapi Kuntoutustoiminta: Fysio- ja toimintaterapia Rehabiliteringsverksamhet: Fysio- och verksamhetsterapi Kuntoutustoiminta: Ravitsemusterapia Rehabiliteringsverksamhet: Näringsterapin Erikoissairaanhoito Den specialiserade sjukvården Erikoissairaanhoito Den specialiserade sjukvården Vanhus- ja vammaispalvelut Äldre- och handikappservice Vanhuspalvelut: Eläkkeensaajat Service för äldre: Pensionstagare Vanhusten avopalvelut: Kotihoito Öppenvårdstjänster för äldre: Hemvård Avopalvelut: Vanhusten palveluasuminen Öppenvårdstjänster: Serviceboende för äldre Palvelutalotoiminta: Päivätoiminta Servicehusverksamhet: Dagverksamhet Hoiva-asumisen palvelut: 65 vuotta täyttäneiden vanhainkotihoito ja ostopalveluasuminen Vårdhemstjänster: Äldreomsorg på ålderdomshem samt köptjänstboende för personer som fyllt 65 år Sairaalapalvelut: Päiväsairaanhoito Sjukhustjänster: Dagsjukvård Sairaalapalvelut: Sairaanhoito Sjukhustjänster: Sjukvård Vammaispalvelut: Vammaisten avohuollon palvelut Handikappservice: Öppenvårdsservice för handikappade Vammaispalvelut: Kehitysvammaisten asumispalvelut Handikappservice: Boendeservice för utvecklingsstörda Vammaispalvelut: Perhehoito Handikappservice: Familjevård

13 7.35 Vammaispalvelut: Laitoshoito Handikappservice: Vård på inrättningar Vammaispalvelut: Toimintakeskukset Handikappservice: Verksamhetscentraler Työterveys Företagshälsovården Vantaan työterveys Företagshälsovården i Vanda KOULUTUS, KULTTUURI JA VAPAA-AIKA UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID Sivistystoimen henkilöstö Anställda inom bildningsväsendet Lasten päivähoito: Asukaspuistot ja muu avoin toiminta Barndagvård: Invånarparker och annan öppen verksamhet Lasten päivähoito: Hoidetut lapset Barndagvård: Antal barn i vård Lasten päivähoito: Lasten kotihoidon tuki Barndagvård: Hemvårdsstöd för barn Perusopetuksen oppilaat Elever i grundundervisningen Lukion opiskelijat Gymnasiestuderande Perusopetuksen ja lukioiden oppilaat suuralueittain 2013 Elever inom den grundläggande utbildningen och i gymnasier enligt storområde Perusopetuksen ja lukioiden oppilaat ja opettajat 2013 Elever och lärare inom den grundläggande utbildningen och i gymnasier Peruskoulujen ja lukioiden lukumäärä Antal grundskolor och gymnasier Vantaalla osittain sijaitsevat ammattikorkeakoulut, joissa Vantaan kaupunki on osallisena, Yrkeshögskolor som helt eller delvis ligger i Vanda, i vilka Vanda stad är part Vantaalla sijaitsevat ammatilliset oppilaitokset Yrkesläroanstalter i Vanda Oppisopimustoiminta Läroavtalsverksamhet Muun koulutustoimen avustukset 2012 ja 2013 Ersättningar till annat utbildningsväsen Aikuisopisto Vuxenutbildningsinstitutet Musiikkiopisto Musikinstitutet Kuvataidekoulu Vanda konstskola Vapaa-ajan lautakunnan varoista yhteisöille myönnetyt toiminta- ja kohdeavustukset Verksamhets- och projektunderstöd beviljade åt sammanslutningar ur fritidsnämndens medel

14 8.18 Lastenkulttuuritoiminta Barnkulturverksamhet Teatteritoiminta Teaterverksamhet Elokuvatoiminta Filmverksamhet Taiteen perusopetus Grundutbildning i konst Musiikkitoiminta Musikverksamhet Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Kaupungin museot Stadens museer Monitoimikeskus Lumon kävijämäärät Antalet besökare i Allaktivitetscentret Lumo Myyrmäkitalon kävijämäärät Antalet besökare i Myrbackahuset Tiedekeskus Heurekan kävijämäärät Antalet besökare i vetenskapscentret Heureka Nuorisotyö Ungdomsarbete Urheilutoiminta Idrottsverksamhet Kaupungin omistamat urheiluhallit Av staden ägda idrottshallar Kaupungin omistamat uimahallit Av staden ägda simhallar Liikuntapalveluiden kuntosalien toiminta Verksamheten i idrottsservicens motionssalar Urheilu-, ulkoilu- ja liikuntatilat Idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar KADUT, ENERGIA- JA VESIHUOLTO GATOR, ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad Vesihuollon rakentaminen Byggande av vattenförsörjning Yleisten alueiden rakentaminen Byggande av allmänna områden Vantaan kaupungin kunnossapitämät liikenneväylät Av Vanda stad underhållna trafikleder

15 9.5 Vedenkulutus ja käyttö- ja jäteveden hinnat Vattenförbrukning och pris på bruks- och avloppsvatten Sähkön myynti Vantaalla Försäljning av elström KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI Toimintamenot ja -tulot toimielimittäin Verksamhetsutgifter och -inkomster enligt verksamhetsorgan Toimintamenot ja -tulot asukasta kohti toimielimittäin Verksamhetsutgifter och -inkomster per invånare enligt verksamhetsorgan Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Finansieringsanalys för Vanda stad Vantaan kaupungin tilinpäätösten mukainen tuloslaskelma Resultaträkning för Vanda stad enligt boksluten Käyttötalousosan palkkamenot toimielimittäin Driftsekonomidelens löneutgifter enligt verksam hetsorgan Lainat Lån Vantaan kaupungin verotulot vuosina Vanda stads skatteintäkter Kiinteistöveron erittely 2012 ja 2013 Specifikation av fastighetsskatten Veroprosentti Skattesats LIIKENNE TRAFIK Rekisterissä olevat ajoneuvot Registrerade motorfordon Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkutavan mukaan * Förolyckade och skadade i vägtrafikolyckor enligt färdsätt Liikennemäärät Vantaan ja Helsingin rajalla Trafikmängderna vid gränsen mellan Vanda och Helsingfors Kaupungin ylläpitämä joukkoliikenne Kollektivtrafik upprätthållen av staden Lentoliikenne, Helsinki - Vantaan lentoasema Flygtrafiken, Helsingfors - Vanda flygplats YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET Poliisin tietoon tulleet rikokset Brott som kommit till polisens kännedom Poliisilain perusteella kiinniotetut Personer anhållna med stöd av polislagen

16 12.3 Pysäköinninvalvonta Parkeringsövervakning Pelastuslaitoksen toiminta Räddningsverkets verksamhet VAALIT VAL Kunnallisvaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid kommunalvalen Puolueiden äänimäärät kunnallisvaaleissa Partiernas röstantal vid kommunalvalen Kaupunginvaltuutetut puolueittain Stadsfullmäktige enligt parti Kansanedustajain vaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus Vantaalla Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid riksdagsvalen i Vanda Puolueiden äänimäärät kansanedustajain vaaleissa Vantaalla Partiernas röstetal vid riksdagsvalen i Vanda Tasavallan presidentin vaalien äänioikeutetut ja äänestysaktiivisuus Vantaalla 2006 ja 2012 Röstberättigade i presidentvalen 2006 och 2012 samt röstningsaktiviteten i Vanda under samma år Europarlamenttivaalit Vantaalla 2009 ja 2014 Europarlamentsvalet i Vanda

17 Kuvioluettelo Figurförteckning 1.1 Vantaa ja ystävyyskaupungit Vanda och vänorter Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemelualue 2011, toteutunut tilanne Helsingfors-Vanda flygplats. Flygbullerområdet år 2010, aktuell situation Väestön ikä ja sukupuoli Befolkning enligt ålder och kön Vantaan väestönlisäys Befolkningsökningen i Vanda Asuntojen keskikoko ja asumisväljyys vuosina Bostädernas medelstorlek och utrymmesstandard Vantaan työttömyysaste Arbetslöshetsgrad i Vanda Miesten ja naisten keskitulot Medelinkomster för män och kvinnor Toimeentulotukea saaneet henkilöt Personer med utkomststöd Päivähoidossa hoidetut lapset Barn i dagvård Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad Lainakanta asukasta kohti Lånebeståndet per invånare Lentoliikenteen matkustajat Helsinki-Vantaan lentoasemalla Flygresenärer via Helsingfors-Vanda flygstation Pelastuslaitoksen hälytystehtävät Räddningsverkets utryckningar Äänestysaktiivisuus Vantaalla kunnallis- ja eduskuntavaaleissa Röstningsaktiviteten i kommunal- och riksdagsval i Vanda

18 Lukijalle Aluejakoina käytetään voimaan tullutta kaupunginosajakoa sekä voimaan tullutta suuraluejakoa. Valtioneuvosto on tekemällään päätöksellä kuntajakolain 11 :n 1 momentin ja kielilain 5 :n nojalla päättänyt kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä lukien. Kuntarajan ja kaupunginosarajan muutos kohdistuu Länsisalmen kaupunginosaan. Aluejakokartta löytyy julkaisun lopusta. Rahanarvo: Tässä julkaisussa euromääräisistä tiedoista ei ole poistettu inflaation vaikutusta. Mikäli luvut halutaan vuoden 2013 kiinteään rahanarvoon, niin euromäärät kerrotaan inflaation vaikutusta ilmaisevilla kertoimilla. Deflatointikertoimena on käytetty elinkustannusindeksiä. Eri vuosien kertoimet ovat seuraavat: Vuoden 2013 deflatointikertoimet Vuosi Kerroin , , , , , , , , , , , ,0000 Tietolähde: Tietojen lähteenä on mainittu tiedon antanut virasto, laitos tai yhteisö, josta tieto on saatu. Tauluissa käytetyt symbolit: Ei mitään ilmoitettavaa - Tietoa ei ole saatu.. Loogisesti mahdoton esitettäväksi. Ennakkotieto * Uusi tai uusittu taulukko + Katkoviiva aikasarjassa merkitsee, että viivan ylä- ja alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin verrattavissa keskenään. Tiedustelut: Vantaan kaupunki Taloussuunnittelu Asematie 7, VANTAA Puhelin: (09) Sähköposti: sirpa.ronn(at)vantaa.fi Till läsaren Som områdesindelning används den indelning i stadsdelar som trädde i kraft samt den indelning i storområden som trädde i kraft Statsrådet har genom sitt beslut som fattades med stöd av 11 1.mom i kommunindelningslagen och 5 i språklagen beslutat ändra kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad fr.o.m Ändringen av kommungränsen och stadsdelsgränsen gäller stadsdelen Västersundom. En karta över områdesindelningen finns i slutet av årsboken. Penningvärdet: Inflationens inverkan på de i euro angivna uppgifterna har inte beaktats i den här publikationen. Ifall man vill få fram siffror som överensstämmer med det fasta penningvärdet 2013, måste eurobeloppen multipliceras med koefficienten som anger inflationens inverkan. Som deflator har levnadskostnadsindex använts. Koefficienterna för de olika åren är följande: Deflateringskoefficienter för 2013 År Koefficient , , , , , , , , , , , ,0000 Källa: Som källa har uppgetts det ämbetsverk eller den inrättning eller sammanslutning som gett uppgiften. Symboler använda i tabellerna: Inget att meddela - Uppgifter har ej erhållits.. Logisk framställning omöjlig. Förhandsuppgift * Ny eller förnyad tabell + En streckad linje i en tidsserie anger att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte är fullt jämförbara sinsemellan. Förfrågningar: Vanda stad, Ekonomiplaneringen Stationsvägen 7, VANDA Telefon: (09) e-post: sirpa.ronn(at)vantaa.fi 16

19 1 ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Kuva Bild 1.1 Vantaa ja ystävyyskaupungit Vanda och vänorter Vantaan 11 ystävyyskaupunkia Vandas 11 vänorter Israelissa Kiinassa Norjassa Puolassa Ruotsissa Saksassa Tanskassa Tšekissä Unkarissa Venäjällä i Israel i Kina i Norge i Polen i Sverige i Tyskland i Danmark i Tjeckien i Ungern i Ryssland Matte Yehuda Jinan Askim Słupsk Huddinge Rastattin piirikunta Regionen Rastatt, Frankfurt (Oder) Lyngby-Taarbæk Mladá Boleslav Salgótarján Kineshma Lähde: Vantaan kaupunki, kaupunginkanslia Källa: Vanda stad, stadskansliet 17

20 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.1 Pinta-ala ja väestöntiheys suuralueittain Areal och folktäthet enligt storområde Suuralue Pinta-ala yhteensä Asukkaita Storområde Areal sammanlagt Invånare 1.1 km 2 kohti km 2 % per km 2 Koko Vantaa Hela Vanda 240, Myyrmäki Myrbacka 35,4 14, Kivistö 71,5 29,7 120 Aviapolis 38,0 15,8 483 Tikkurila Dickursby 23,1 9, Koivukylä Björkby 16,7 6, Korso 19,5 8, Hakunila Håkansböle 36,2 15,1 807 Lähde: Maankäyttötoimi, mittausosasto. Taloussuunnittelu Källa: Markanvändningen, mätningsavdelningen. Ekonomiplaneringen 1.2 Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa- ja vesialueet, maa- ja vesialueiden hankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheters mark- och vattenområden, anskaffningar och -överlåtelser av mark- och vattenområden Vuoden lopussa Vid årets slut Maa- ja vesialueita Vantaan kaupungissa Jord- och vattenområden i Vanda stad ha Josta vesialueita Varav vattenområden ha Maa- ja vesialueita muissa kunnissa Jord- och vattenområden i andra kommuner ha Josta vesialueita Varav vattenområden ha Vuoden aikana hankittu Vantaan kaupungista Anskaffat under året i Vanda stad Maa- ja vesialueita Josta Jord- och vatten- vesialuetta områden Varav vattenområden ha ha Pinta-alojen tarkistukset vuonna 2012 Ytarealerna justerade

21 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.3 Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås upptagningsområde Vesistöalueen Järvisyys Pääuoman Korkeusero pinta-ala Sjöarealen pituus Höjdskillnad Vattendragens Huvudfårans areal längd km 2 % km m Vantaanjoki Vanda å ,5 100/ Kytäjoki 260 5, Palojoki 90 0, Lepsämänjoki 214 2, Luhtajoki 144 2, Tuusulanjoki Tusby å 127 5, Keravanjoki Kervo å 395 1,5 64/28 71 Vantaan kaupungin alueella Inom Vanda stads område Lähde: Vantaan ympäristökeskus Källa: Vanda miljöcentral Vuoden aikana hankittu muista kunnista Anskaffat under året i andra kommuner Vuoden aikana luovutettu Vantaan Vuoden aikana luovutettu muista kunnista kaupungista Överlåtet under året i andra kommuner Överlåtet under året Vanda stad Maa- ja vesialueita Jord- och vattenområden ha Josta vesialuetta Varav vattenområden ha Maa- ja vesialueita Jord- och vattenområden ha Josta vesialuetta Varav vattenområden ha Maa- ja vesialueita Jord- och vattenområden ha Josta vesialuetta Varav vattenområden ha Lähde: Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, yrityspalveluyksikkö Källa: Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, företagsservicen 19

22 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.4 Kaavoitustilanne käyttötarkoituksen mukaan 2014 Planläggningssituationen enligt användning Suuralue Storområde Yhteensä Sammanlagt 1.1 Käyttötarkoitus Användning Pientalo Småhus Kerrostalo Våningshus Keskustoim. ha 1000 k-m m2-vy ha 1000 k-m m2-vy ha 1000 k-m m2-vy ha Koko Vantaa Hela Vanda Myyrmäki Myrbacka Kivistö Aviapolis Tikkurila Dickursby Koivukylä Björkby Korso Hakunila Håkansböle Lähde: Facta-kuntarekisteri Källa: Facta-kommunregistret 1.5 Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Vuosi År Koko vuosi Hela året Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj ,9-1,7-4,5-4,2 2,9 10,4 14,4 16,2 13,6 11,5 5,8-3,4-5, ,0-5,9-7,2-1,4 5,7 8,0 18,4 19,1 15,4 12,8 6,7 2,5-2, ,5-2,9-2,6-0,8 6,4 10,8 14,4 16,9 15,4 9,7 8,8 4,6 1, ,6-1,9-7,7-3,4 5,7 9,9 14,3 20,5 16,4 12,1 8,0-0,1-7, ,8-3,6-0,9 0,3 5,7 12,0 16,4 19,3 19,3 11,2 0,6-2,8-8, ,2-9,7-5,7-1,4 2,6 10,0 13,3 20,5 16,1 11,6 3,5 2,8-1, ,4-7,1-5,0-1,4 4,6 10,3 13,1 16,5 16,7 12,2 5,6-0,5-0, ,9-1,2-5,7-6,3 4,4 10,3 14,2 19,2 16,2 12,4 7,0 3,5-3, ,1-4,9-9,2-6,6 3,8 10,7 16,3 19,1 18,4 13,7 7,5 1,5 3, ,4-2,5-9,6 2,9 5,3 11,0 15,8 17,4 17,4 11,0 6,4 0,0 1, ,0-0,4 0,2-0,6 6,3 11,1 14,5 17,3 14,8 9,8 8,3 2,5 0, ,5-4,1-5,0-1,8 4,5 11,6 14,2 17,2 16,3 12,9 3,3 2,5-5, ,5-12,4-9,1-2,7 4,7 11,9 15,1 22,4 17,7 11,5 5,1-1,7-8, ,7-5,4-11,3-1,8 6,0 10,8 17,4 20,9 16,9 12,9 7,6 4,2 2, ,3-5,0-8,1-0,3 3,8 11,3 13,9 18,0 15,5 11,7 5,7 3,2-6, ,5-5,9-2,8-6,6 2,7 13,5 18,1 18,3 17,3 11,9 6,6 3,5 1,3 Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September vuoden kylmin päivä årets kallaste dag vuoden lämpimin päivä årets varmaste dag ,9 o C ,6 o C Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December 20

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2009 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2004 31. vuosikerta 31 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2003 30. vuosikerta 30 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7 VANTAAN VÄESTÖ 2014/2015 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi ja ulkoasu Sirpa Rönn, Taloussuunnittelu/Tietopalvelu Taitto

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2001 28. vuosikerta 28 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2010 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2010 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö Ilmailulaitos Finavia LÄHETE () Ympäristö 7.5..28 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 26 (Ilmailulaitos Finavia A4/27)

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO ARKISTOLUETTELO Sivu 1(27) III2 III3 Vaaliasiapapereita 1902 1925 Kunnan alueella toimitetuissa alkuaikojen vaaleissa kertyneitä hajanaisia asiakirjoja.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Yleisesittely Vantaan kaupungista ja päätöksenteosta. Monikulttuuriasiainneuvottelukunta Apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö

Yleisesittely Vantaan kaupungista ja päätöksenteosta. Monikulttuuriasiainneuvottelukunta Apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö Yleisesittely Vantaan kaupungista ja päätöksenteosta Monikulttuuriasiainneuvottelukunta 6.9.2017 Apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö Vantaa lyhyesti Helsingin pitäjästä tuli Helsingin maalaiskunta

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys

1 Väestörakenne. 1.1 Väestön määrä ja kehitys Vantaan väestö 216/217 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Ensimmäinen osa koskee Vantaan väestörakennetta.

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 2017

Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen. Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 2017 VANTAAN VÄESTÖ 216/217 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B7 : 217 ISSN-L 1799-73 ISSN 1799-7127

Lisätiedot

PERUSKOULU YHTEENSÄ

PERUSKOULU YHTEENSÄ VANTAAN KAUPUNKI Sivistystoimi OPPILASTILASTO 20.09.2003 Suunnittelupalvelut Suom. Ruots. Yhteensä PERUSKOULU YHTEENSÄ 21 372 812 22 184 VUOSILUOKAT 0-6 YHTEENSÄ 14 355 540 14 895 Esiopetus+monikultt.esiopetus

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

PERUSKOULU YHTEENSÄ

PERUSKOULU YHTEENSÄ VANTAAN KAUPUNKI Sivistystoimi OPPILASTILASTO 20.09.2002 Suunnittelupalvelut Suom. Ruots. Yhteensä PERUSKOULU YHTEENSÄ 21 173 806 21 979 VUOSILUOKAT 0-6 YHTEENSÄ 14 499 545 15 044 Esiopetus+monikultt.esiopetus

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011 2011 Lähtökohdat Raportti II a 10.8.2011 Sisältö Väestö... 4 Asuminen Tuusulassa... 7 Liikenne... 12 Liikkumistottumukset... 12 Joukkoliikenne... 12 Henkilöautoliikenne... 14 Elinkeinot... 15 2 Tuusulan

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukko 2. Avohoitokäynnit maakunnittain vuonna 2007, (ilman

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 1.3.217 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Pohjois-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Pohjois-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1.

Pohjois-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Pohjois-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1. - 96-7 POHJOIS-ESPOO 71 Vanhakartano-Röylä 72 Kalajärvi-Lakisto 14 12 1 8 6 4 2 Pohjois-Espoo; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 1986 1991 1996 21 26 211* 216* Yht. 16-64 v 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pohjois-Espoo;

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN # tilastotiedotus statistisk rapport ISSN 0355-2365 Tilastokeskus 978 Statistikcentralen Tiedustelut-Förfrdgningar Päiväys-Datum N:o-Nr Pekka Myrskylä 5.4.978 VÄ 978:6 Hannele Sauli Ossi Honkanen 90-6022

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS 2015 ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS Kaskinen - Kaskö Korsnäs Isokyrö - Storkyro Larsmo - Luoto Malax - Maalahti Kronoby - Kruunupyy Vörå - Vöyri Kristinestad - Kristiinankaupunki

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Järnvägsstationer i HRT:s regionbiljettsområde Y S U L Kirkkonummi Kyrkslätt Tolsa Tolsa Jorvas Masala Masaby Luoma Bobäck Mankki Mankby E Kauklahti Köklax Espoo

Lisätiedot