VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD vuosikerta 28 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik och forskning

2 Toimittanut / Redigering: Taitto / Layout: Paino / Tryckeri: Sirpa Rönn, Sisko Salo Sirpa Rönn K-Print Oy

3 Alkusanat Förord Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksitulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia tilastoin. Kirjan lopussa on aakkosellinen asiahakemisto ja jokaisen tilastotaulukon lopussa lähdeviite. Mainituista lähteistä saa laajempia ja yksityiskohtaisempia tietoja ko. asiasta, käsitteistä ja laadintamenetelmistä. Vuosikirjan kehittämistyö on jatkuvaa, joten otamme vastaan uudistusehdotuksia, joilla kirja saadaan entistä paremmin palvelemaan käyttäjiään. Vuosikirjan ovat koonneet ja toimittaneet Sirpa Rönn ja Sisko Salo. Ruotsinkielisistä käännöksistä on vastannut keskushallinnon kielenkääntäjä Birgitta Boström. Kuvat on muokannut Ritva-Leena Raijos. Den statistiska årsboken för Vanda stad har getts ut sedan 1974 då Vanda blev stad. Årsboken är ett samlingsverk, som så fullständigt som möjligt vill presentera statistik om Vanda och vandaborna. I slutet av boken finns ett alfabetiskt sakregister och för varje statistiktabell ges en källhänvisning. Källorna ger utförligare och mera detaljerade uppgifter om det som tabellerna behandlar, samt begrepps- och metodförklaringar. Vi vill ständigt utveckla årsboken och tar gärna emot förslag till förbättringar så att boken allt bättre kan betjäna sina användare. Årsboken har sammanställts och redigerats av Sirpa Rönn och Sisko Salo. Översättningarna till svenska har gjorts av centralförvaltningens translator Birgitta Boström. Bilderna har bearbetats av Ritva-Leena Raijos. Tilasto- ja tutkimusyksikkö kiittää lämpimästi kaikkia tietojen toimittajia. Statistik- och forskningsenheten riktar ett varmt tack till alla som bidragit med uppgifter. Vantaalla toukokuussa 2002 Vanda i maj 2002 Tietopalvelupäällikkö Hannu Kyttälä Dataservicechef Hannu Kyttälä

4 Sisällysluettelo - Innehållsförteckning ALKUSANAT - FÖRORD... 3 TAULUKKOLUETTELO - TABELLFÖRTECKNING... 5 KUVIOLUETTELO - FIGURFÖRTECKNING LUKIJALLE - FÖR LÄSAREN ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ VÄESTÖ BEFOLKNING VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET YLEISET TYÖT, LIIKE- JA PALVELUTOIMI ALLMÄNNA ARBETEN, AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI LIIKENNE TRAFIK YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET VAALIT VAL TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING ASIAHAKEMISTO - SAKREGISTER , 110 PALVELUALUEKARTTA - SERVICEDISTRIKT , 113

5 Taulukkoluettelo - Tabellförteckning ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Pinta-ala ja väestöntiheys palvelualueittain 2001 Areal och folktäthet enligt servicedistrikt Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygstation månatligen Ilman lämpötila ja sademäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Lufttemperatur och nederbördsmängd på Helsingfors-Vanda flygstation Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa-alueet, maanhankinnat ja -luovutukset Vanda stad ägda fastigheter, markanskaffningar och -överlåtelser Kaavoitustilanne käyttötarkoituksen mukaan 2002 Planläggningssituationen enligt dispositionsändamål Kaupungin kunnossapitämät viheralueet Grönområden som staden underhåller Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås vattendrag Uimaveden laatu Vantaalla 2001 Badvattnets kvalitet i Vanda Tärkeimpien energiantuotantolaitosten rikkidioksidipäästöt (tonnia/vuosi) Svaveldioxidutsläppen från de viktigaste energianläggningarna (ton/år) Ilman epäpuhtauspitoisuuksien vuosikeskiarvot (ug/m3) pääkaupunkiseudulla Luftföroreningarnas årsmedeltal (ug/m3) i huvudstadsregionen YTV:n vastaanottama sekajätemäärä Mängden blandavfall som SAD tog emot YTV:n ongelmajäte- ja hyötyjätekertymät pääkaupunkiseudulla 1995, 1999 ja 2000 Problem- och nyttoavfall insamlat av SAD i Huvudstadsregionen Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet Områden fredade med stöd av naturvårdslagen Ympäristönsuojelu Miljöskyddet Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd Elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa tutkitut näytteet Prov undersökta på livsmedels- och miljölaboratoriet VÄESTÖ BEFOLKNING Henkikirjoitettu väestö Mantalsskriven befolkning Väestön ikä, sukupuoli ja siviilisääty 2001 Befolkningens ålder, kön och civilstånd... 27

6 2.3 Väestön ikä palvelualueittain 2001 Befolkningens ålder enligt servicedistrikt Ruotsinkielisen väestön ikä palvelualueittain 2001 Den svenskspåkiga befolkningens ålder enligt servicedistrikt Väestö alueittain Befolkning enligt distrikt Väestö äidinkielen mukaan Befolkning enligt modersmål Väestö uskontokunnan mukaan 2001 Befolkning enligt religionssamfund Väestö syntymäpaikan ja iän mukaan 2001 Befolkning enligt födelseort och ålder Ulkomaiden kansalaiset iän mukaan 2001 Utländska medborgare enligt ålder vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan vuodenvaihteessa 2000/2001 Befolkning över 15 år enligt utbildning Perheet, lapset ja perherakenne Familjer, barn och familjestruktur Asuntokunnat henkilöluvun mukaan Bostadshushåll enligt antal personer VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN Luonnolliset väestönmuutokset Naturlig befolkningsrörelse Kuolleet iän mukaan Döda enligt ålder Muuttoliike Flyttningsrörelsen Vantaalle ja Vantaalta muuttaneen väestön ikä In- och utflyttad befolkning i Vanda enligt ålder Muuttoliike suunnan mukaan Flyttningsrörelse i olika riktningar ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET Asuntojen lukumäärä ja huoneistoala Bostädernas antal och lägenhetsyta Asuntokannan huoneistotyyppi Lägenhetstyperna inom bostadsbeståndet Asuntokannan talotyyppi Bostadsbeståndets hustyp Asumistaso palvelualueittain 1995 ja 2001 Boendestandard enligt servicedistrikt... 39

7 4.5 Asuntojen hallintaperuste 1990, 1995 ja 2000 Bostädernas besittningsform Asuinrakennukset rakentamisvuoden ja talotyypin mukaan Bostadsbyggnader enligt byggnadsår och hustyp Rakennuskustannusindeksi Byggnadskostnadsindex Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi Lägenhetstypen för färdigställda bostäder Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan palvelualueittain Färdigställda bostäder enligt hustyp och servicedistrikt Vantaan kaupungin vuokra-asuntojen jako Vanda stads fördelning av hyreslägenheter Valmistuneet vuokra-asunnot Färdigställda hyresbostäder Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Byggnadsproduktionen enligt användningssyfte Valmistuneet kaupungin vuokra-asunnot Färdigställda stadens hyresbostäder Yleinen asumistuki Allmänt bostadsbidrag ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD Kaupungin henkilöstö toimialoittain Stadens personal enligt verksamhetsområde Työllinen työvoima elinkeinon mukaan Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren Vantaan työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan 1990, 1995 ja 1999 Den sysselsatta arbetskraften i Vanda enligt arbetsplatsens läge Vantaalla työssäkäyvät asuinkunnan mukaan 1990, 1995 ja 1999 Förvärvsarbetande i Vanda enligt boningsort Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain Inom området arbetande enligt näringsgren Työpaikat elinkeinoittain Arbetsplatser enligt näringsgren Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Befolkningen enligt huvudsaklig verksamhet Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser Työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin Arbetslösa arbetssökande enligt yrkesgrupp Hotellien huonekapasiteetti ja käyttö Vantaalla Hotellkapacitet och rumsbeläggning i Vanda åren... 48

8 6 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Personal inom social- och hälsovården Sosiaalihuolto - Socialvård Kasvatus- ja perheneuvonta Uppfostnings- och familjerådgivning Kehitysvammahuolto: Työ- ja päivätoiminta sekä opetus Omsorg om utvecklingsstörda: Arbets- och dagsverksamhet samt undervisning Kehitysvammahuolto: Asumispalvelut Omsorg om utvecklingsstörda: Boendeservice Kehitysvammahuolto: Perhehoito Omsorg om utvecklingsstörda: Familjevård Kehitysvammahuolto: Laitoshoito Omsorg om utvecklingsstörda: Vård på inrättningar Suojatyö ja työhönkuntoutus Skyddat arbete och arbetsrehabilitering Lastensuojelun erityispalvelut: Lastenvalvojatoiminta Specialservice inom barnskyddet: Verksamhet av barnatillsyningsman Lastensuojelun erityispalvelut: Elatustuki Specialservice inom barnskyddet: Underhållsstöd Lastensuojelun erityispalvelut: Perhehoito Specialservice inom barnskyddet: Familjevård Lastensuojelun erityispalvelut: Laitoshoito Specialservice inom barnskyddet: Vård på inrättningar Lastensuojelun erityispalvelut: Vantaan turvakoti Specialservice inom barnskyddet: Vanda skyddshem Päihdehuollon yhteispalvelut: Polikliininen päihdehuolto Gemensam service för missbrukare: Poliklinisk missbrukarvård Päihdehuollon yhteispalvelut: Asumispalvelut Gemensam service för missbrukare: Boendeservice Päihdehuollon yhteispalvelut: Kuntoutustoiminta Gemensam service för missbrukare: Rehabilitering Alueellinen sosiaalityö Socialarbetet på områdena Lasten ja perheiden palvelut: Koulukuraattoritoiminta Service för barn och familjer: Skolkuratorverksamhet Lasten päivähoito: Kunnan käytössä olevat päivähoitopaikat Barndagvård: Dagvårdsplatser i kommunens bruk Lasten päivähoito: Hoidetut lapset Barndagvård: Antal barn i vård... 55

9 6.20 Lasten päivähoito: Kokovuotiset asukaspuistot Barndagvård: Invånarparker, hela året Lasten päivähoito: Lasten kotihoidon tuki Barndagvård: Hemvårdsstöd för barn Kotipalvelu Hemservice Vanhusten ja vammaisten palveluasuminen Servicebostäder för åldringar och handikappade vuotta täyttäneiden vanhainkotihoito ja ostopalveluasuminen Äldreomsorg på ålderdomshem samt köptjänstboende för personer som fyllt 65 år Toimeentulotuki Utkomststöd Terveydenhuolto - Hälsovård Ehkäisevät toiminnat Förebyggande verksamhet Työterveyshuolto Företagshälsovård Suun terveydenhuolto Munnens hälsovård Tartuntatautien vastustamistyö Bekämpning av smittsamma sjukdomar Vastaanottotoiminta ja päivystys Mottagningsverksamhet inom den öppna vården Kotisairaanhoito Hemsjukvård Päiväsairaanhoito Dagsjukvård Sairaanhoito: Terveyskeskuksen sairaala/yleissairaanhoito Sjukvård: Hälsocentralens sjukhus/allmän sjukvård Tukipalvelut: Fysio- ja toimintaterapia Stödservice: Fysio- och verksamhetsterapi Puheterapia Talterapi Ravitsemusterapia 2001 Näringsterapin Erikoissairaanhoito Specialsjukvård Erikoissairaanhoidon laskennalliset suoritteet ja kustannukset Kalkylerade prestationer och kostnader inom specialsjukvården Lapsilisät Barnbidrag Eläkkeensaajat Pensionstagare... 64

10 7 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET Sivistystoimen henkilöstö Personal inom bildningsväsendet Peruskoulun oppilaat Grundskolans elever Lukion opiskelijat Gymnasiestuderande Peruskoulujen ja lukioiden oppilaat palvelualueittain 2001 Elever i grundskolor och gymnasier enligt servicedistrikt Peruskoulujen ja lukioiden oppilaat ja opettajat 2001 Elever och lärare i grundskolor och gymnasier Peruskoulujen ja lukioiden lukumäärä Antal grundskolor och gymnasier Vantaan ammatillinen koulutuskeskus Yrkesutbildningscentralen i Vanda Vantaalla kokonaan tai osittain sijaitsevat muut ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut Övriga yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor som helt eller delvis är belägna i Vanda Oppisopimustoiminta Läroavtalsverksamhet Muun koulutustoimen avustukset 2000 ja 2001 Ersättningar till annat utbildningsväsen Musiikkiopisto Musikinstitutet Aikuisopisto Vuxenutbildningsinstitutet Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Vapaa-ajan lautakunnan varoista yhteisöille myönnetyt toiminta- ja kohdeavustukset Verksamhets- och projektunderstöd beviljade åt sammanslutningar av fritidsnämndens medel Kuvataidekoulu Vanda konstskola Elokuvatoiminta Filmverksamhet Lastenkulttuuritoiminta Barnkulturverksamhet Teatteritoiminta Teaterverksamhet Musiikkitoiminta Musikverksamhet Taiteen perusopetus Grundutbildning i konst... 75

11 7.21 Myyrmäkitalon kävijämäärät Antalet besökare i Myrbackahuset Kaupunginmuseo Stadsmuseet Tiedekeskus Heurekan kävijämäärät Antalet besökare i vetenskapscentret Heureka Nuorisotyö Ungdomsarbete Kuluttajaneuvontatoiminta Konsumentrådgivningsverksamhet Kuntosalitoiminta Motionssalsverksamhet Urheilutoiminta Idrottsverksamhet Kaupungin omistamat uimahallit Av staden ägda simhallar Kaupungin omistamat urheiluhallit Av staden ägda idrottshallar Urheilu-, ulkoilu- ja liikuntatilat Idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar YLEISET TYÖT, LIIKE- JA PALVELUTOIMI ALLMÄNNA ARBETEN, AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad Vesihuollon rakentaminen Byggande av vattenförsörjning Yleisten alueiden rakentaminen Byggande av allmänna områden Vantaan kaupungin kunnossapitämät liikenneväylät Av Vanda stad underhållna trafikleder Vesilaitos Vattenverket Viemärilaitos Avloppsverket Sähkön myynti Vantaalla Försäljning av elström KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI Menot ja tulot toimielimittäin Utgifter och inkomster enligt verksamhetsorgan... 85

12 9.2 Menot ja tulot asukasta kohti toimielimittäin Utgifter och inkomster per invånare enligt verksamhetsorgan Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Finansieringskalkyl för Vanda stad Vantaan kaupungin tuloslaskelma Resultaträkning för Vanda stad Käyttötalousosan palkkamenot toimielimittäin Driftsekonomidelens löneutgifter enligt verksamhetsorgan Lainat Lån Vantaan kaupungin verotulot vuosina Vanda stads skatteintäkter Veroäyrit tulolähteittäin Skattören enligt inkomstkällor Kiinteistöveron erittely 2000 ja 2001 Specifikation av fastighetsskatten Yhteisöverotilitykset Vantaalle Samfundens beskattningsredovisning i Vanda Veroprosentti Skattesats LIIKENNE TRAFIK Rekisterissä olevat ajoneuvot Registrerade motorfordon Liikennemäärät Vantaan ja Helsingin rajalla Trafikmängderna vid gränsen mellan Vanda och Helsingfors Lentoliikenne, Helsinki - Vantaa lentoasema Flygtrafiken, Helsingfors - Vanda flygstation Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkutavan mukaan Förolyckade och skadade enligt färdsätt i vägtrafikolyckor Yleisradion televisioilmoitukset sekä Helsinki Televisio Rundradions televisionsanmälningar samt Helsingfors TV Kaupungin ylläpitämä joukkoliikenne Kollektivtrafik upprätthållen av staden YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET Poliisin tietoon tulleet rikokset Brott som kommit till polisens kännedom Poliisilain perusteella kiinniotetut Personer anhållna med stöd av polislagen... 95

13 11.3 Pysäköinninvalvonta Parkeringsövervakning Pelastuslaitoksen toiminta Räddningsverkets verksamhet VAALIT VAL Kunnallisvaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid kommunalvalen Puolueiden äänimäärät kunnallisvaaleissa Partiernas röstantal vid kommunalvalen Kaupunginvaltuutetut puolueittain Stadsfullmäktige enligt parti Kansanedustajain vaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus , Vantaa Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid riksdagsmannavalen, Vanda Puolueiden äänimäärät kansanedustajain vaaleissa , Vantaa Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalen, Vanda Europarlamenttivaalit Vantaalla 1996 ja 1999 Europarlamentsvalet i Vanda TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING Tulonsaajat tuloluokittain Inkomsttagare enligt inkomstklass Tulonsaajat sukupuolen ja iän mukaan Inkomsttagare enligt kön och ålder Yksityisten henkilöiden tulot tuloluokittain 2000 Enskilda personers inkomster enligt inkomstklass Yksityisten henkilöiden tulot, vähennykset ja verotus Enskilda personers inkomster, avdrag och beskattning Elinkustannusindeksi Levnadskostnadsindex

14 Kuvioluettelo - Figurförteckning 2. VÄESTÖ / BEFOLKNING 2.1 Vantaan väestö Vanda stads befolkning ASUMINEN JA RAKENTAMINEN / BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET 4.1 Valmistuneet asunnot Färdigställda bostäder ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT / NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD 5.1 Työpaikat Vantaalla Arbetsplatser i Vanda SIVISTYSTOIMI / BILDNINGSVÄSENDET 7.1 Kirjastossa kävijät Biblioteksbesökare YLEISET TYÖT, LIIKE- JA PALVELUTOIMI / ALLMÄNNA ARBETEN, AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 8.1 Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad KUNNALLISTALOUS / KOMMUNAL EKONOMI 9.1 Käyttömenot toimielimittäin 2001, % Driftsutgifter per verksamhetsorgan LIIKENNE / TRAFIK 10.1 Lentoliikenteen matkustajat Helsinki-Vantaan lentoasemalla Flygresenärer via Helsingfors-Vanda flygstation YLEINEN TURVALLISUUS / ALLMÄN SÄKERHET 11.1 Pelastuslaitoksen hälytystehtävät Räddningsverkets utryckningar VAALIT / VAL 12.1 Äänestysprosentti kunnallisvaaleissa Vantaalla vuosina Röstningsprocent i kommunalvalen i Vanda TALOUDELLISET OLOT / EKONOMISK STÄLLNING 13.1 Tulonsaajat tuloluokittain 2000, % / Inkomsttagare enligt inkomstklass, %

15 Lukijalle För läsaren Aluejakona käytetään kaupunginhallituksen vuonna 1989 hyväksymää palvelualue- ja kaupunginosajakoa. Aluejakokartta on julkaisun lopussa. Rahanarvo: Tässä julkaisussa markkamääräisistä tiedoista ei ole poistettu inflaation vaikutusta. Mikäli luvut halutaan vuoden 2001 kiinteään rahanarvoon, niin markkamäärät kerrotaan inflaation vaikutusta ilmaisevilla kertoimilla. Deflatointikertoimena on käytetty elinkustannusindeksiä. Eri vuosien kertoimet ovat seuraavat: Vuoden 2001 deflatointikertoimet Vuosi Kerroin , , , , , , , , , , , , , ,000 Tietolähde: Tietojen lähteenä on mainittu tiedon antanut virasto, laitos tai yhteisö, josta tieto on saatu. Tauluissa käytetyt symbolit: Ei mitään ilmoitettavaa - Tietoa ei ole saatu.. Loogisesti mahdoton esitettäväksi. Ennakkotieto * Uusi tai uusittu taulukko + Katkoviiva aikasarjassa merkitsee, että viivan ylä- ja alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin verrattavissa keskenään. Tiedustelut: Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus Asematie 10 A VANTAA Puhelin: vaihde (09) Telekopio: (09) Som distriktsindelning används den av stadsstyrelsen 1989 godkända indelningen i service- och stadsdels- områden. Distriktsindelningskartan finns i slutet av årsboken. Penningvärdet: Inflationens inverkan på de i mark angivna uppgifterna har inte beaktats i årsboken. I fall man önskar siffror som överensstämmer med det fasta penningsvärdet 2001, måste markbeloppen multipliceras med koefficienterna för inflationens inverkan. Levnadskostnadsindex har använts som deflator. Koefficienterna för de olika åren som följer: Deflateringskoefficienter för 2001 År Koefficient , , , , , , , , , , , , , ,000 Källa: Som källa har uppgetts det ämbetsverk, den inrättning eller sammanslutning som meddelat uppgiften. I tabellerna använda symboler: Inget att meddela - Uppgifter har inte erhållits.. Uppgift kan inte förekomma. Förhandsuppgift * Ny eller förnyad tabell + En streckad linje i en tidsserie anger att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte är fullt jämförbara. Förfrågningar: Vanda stad Statistik och forskning Stationsvägen 10 A VANDA Telefon: växel (09) Telefax: (09)

16 1 ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Nurmij rvi Tuusula Tusby Kerava Kervo VANTAA VANDA Sipoo Sibbo Espoo Esbo Kauniainen Grankulla Helsinki Helsingfors Grönlannissa - i Grönland Islannissa - i Island Israelissa - i Israel Kiinassa - i Kina Norjassa - i Norge Puolassa - i Polen Ruotsissa- i Sverige Saksassa- i Tyskland Tanskassa - i Danmark Tsekinmaalla - i Tjeckien Unkarissa- i Ungern Venäjällä- i Ryssland Lähde: Vantaan kaupunki, kaupunginkanslia Källa: Vanda stad, stadskansliet Nuuk Seydisfjördur Matte Yehuda Jinan Askim Slupsk Huddinge Rastatt ja Frankfurt (Oder) Lyngby-Taarbaek Mladá Bolesláv Salgótarján Kineshma

17 Vuosi - År Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj Alue ja ympäristö - Område och miljö Palvelualue Pinta-ala yhteensä Asukkaita Servicedistrikt Areal sammanlagt Invånare 1.1. km 2 kohti km 2 % per km 2 Koko Vantaa - Hela Vanda Myyrmäki - Myrbacka Martinlaakso Mårtensdal Tikkurila - Dickursby Korso-Koivukylä Korso-Björkby Hakunila - Håkansböle Lähde: Maankäyttötoimi, mittausosasto. Tilasto ja tutkimus Källa: Markanvändningen, mätavdelningen. Statistik och forskning Koko vuosi Hela året Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December vuoden kylmin päivä - årets kallaste dag o C 2001 vuoden lämpimin päivä - årets varmaste dag o C Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet -7.1

18 Alue ja ympäristö - Område och miljö Vuosi ja kuukausi Keskilämpö- Ylin Alin Sademäärä Suurin Päivä År och månad tila Max Min Nederbörd päivässä Dag Medeltempe- Störst per ratur dag C C C mm mm 2001 Koko vuosi - Hela året /9 Tammikuu - Januari Helmikuu - Februari Maaliskuu - Mars Huhtikuu - April Toukokuu - Maj Kesäkuu - Juni Heinäkuu - Juli Elokuu - Augusti Syyskuu - September Lokakuu - Oktober Marraskuu - November Joulukuu - December / / / /8 Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet Vuoden Maa-alueita Vuoden aikana hankittu Vuoden aikana luovutettu Maa-alueita lopussa Vantaan Anskaffat under året Överlåtet under året muissa Vid kaupungissa kunnissa årets Jordområden Vantaan Muista Vantaan Muista Jordslut i Vanda stad kaupungista kunnista kaupungista kunnista områden I Vanda stad I andra Vanda stad I andra i andra kommuner kommuner kommuner ha ha ha ha ha ha Lähde: Maankäyttötoimi, yrityspalveluyksikkö Källa: Markanvändningen, företagsservicen

19 Alue ja ympäristö - Område och miljö Palvelualue Yhteensä Käyttötarkoitus - Dispositionsändamål Servicedistrikt Sammanlagt Pientalo Kerrostalot Liikerakennukset 1.1 Småhus Våningshus Affärsbyggnader 1000 k-m k-m k-m k-m 2 ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy Koko Vantaa Hela Vanda Myyrmäki Myrbacka Martinlaakso Mårtensdal Tikkurila Dickursby Korso-Koivukylä Korso-Björkby Hakunila Håkansböle Teollisuusrak. Yleiset rak. Muut alueet Industribyggnader Allmänna byggn. Övriga områden 1000 k-m k-m k-m 2 ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ) Ei sisällä yleisiä alueita - Allmänna områden ingår ej Lähde: Asemakaavajärjestelmä Källa: Stadsplanesystemet

20 Alue ja ympäristö - Område och miljö Alue - Område Puistoja - Parker, ha Kiinteistöjen pihoja Fastigheters gårdsplaner, ha Maatilat - Jordbrukslägenheter kaupungin omistamat pellot - av staden ägda åkrar viljeltyä peltoa - odlad åker, ha viherkesantoa - grönträda, ha aurattu kiinteistöjen pihoja, kpl plogat gårdsplaner, st myyty viljaa, tonnia - sålt säd, ton 55,9 68,8 51,8 51,9 63 Metsätilat - Skogslägenheter kaup. omistamat metsät, ha av staden ägda skogar kasvatushakkuita, ha beståndsvårdande avverkning , metsänraivausta, ha skogsröjning , Kpl - st Lasten leikkikenttiä - Lekplaner för barn Kiinteistöjen pihoja Fastigheters gårdsplaner Puisto- ja pihajääratoja Isbanor i parker och på gårdsplaner Koirapuistoja - Hundrastgårdar Matonpesupaikkoja - Mattvättställen Lähde: Tekninen toimiala, puisto-osasto Källa: Tekniska verksamhetsområdet, parkavdelningen Vesistöalueen Järvisyys Pääuoman Korkeusero pinta-ala Sjöarealen pituus Höjdskillnad Vattendrag- Huvudfårans areal längd km 2 % km m Vantaanjoki - Vanda å /53 1) 110 Kytäjoki Palojoki Lepsämänjoki Luhtajoki Tuusulanjoki - Tusby å Keravanjoki - Kervo å /28 1) 71 1) Vantaan kaupungin alueella - Inom Vanda stads område Lähde: Tilasto ja tutkimus Källa: Statistik och forskning

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

Alue ja ympäristö... 2. Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2. Asuminen... 6. Työmarkkinat... 9. Kulttuuri ja vapaa-aika...11. Päivähoito...

Alue ja ympäristö... 2. Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2. Asuminen... 6. Työmarkkinat... 9. Kulttuuri ja vapaa-aika...11. Päivähoito... Vantaa taskussa Sisältö Alue ja ympäristö... 2 Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2 Väestö... 4 Asuminen... 6 Koulutus... 8 Tulot... 8 Työmarkkinat... 9 Kulttuuri ja vapaa-aika...11 Päivähoito...12 Sosiaali-

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN 2014 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Eläketurvakeskus

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009 Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS - I - E S I P U H E Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013. Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013. Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013 Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO - I - E S I P U H E Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TILASTOT 2014 Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 2013 47. vuosikerta Statistical Yearbook of the City

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Utbildningsanordnare och läroanstalter Användarhandbok Käsikirjoja 48 Handböcker Oppilaitostyyppiluokitus 2012 Nomenklatur över läroanstaltstyper

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot