VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD vuosikerta 31 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik och forskning

2 Toimittanut / Redigering: Taitto / Layout: Sirpa Rönn Sirpa Rönn Paino / Tryckeri: Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi

3 Alkusanat Förord Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksitulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia tilastoin. Kirjan lopussa on aakkosellinen asiahakemisto ja jokaisen tilastotaulukon lopussa lähdeviite. Mainituista lähteistä saa laajempia ja yksityiskohtaisempia tietoja ko. asiasta, käsitteistä ja laadintamenetelmistä. Vuosikirjan kehittämistyö on jatkuvaa, joten otamme vastaan uudistusehdotuksia, joilla kirja saadaan entistä paremmin palvelemaan käyttäjiään. Vuosikirjan on koonnut ja toimittanut Sirpa Rönn. Tietojen keruusta on huolehtinut Sirpa Rönn ja Jaana Calenius. Ruotsinkielisistä käännöksistä ovat vastanneet keskushallinnon kielenkääntäjät. Vuosikirja löytyy myös internetistä osoitteesta: ja tutkimus. Tilasto- ja tutkimusyksikkö kiittää lämpimästi kaikkia tietojen toimittajia. Vantaalla kesäkuussa 2005 Den statistiska årsboken för Vanda stad har getts ut sedan 1974 då Vanda blev stad. Årsboken är ett samlingsverk, som så fullständigt som möjligt vill presentera statistik om Vanda och vandaborna. I slutet av boken finns ett alfabetiskt sakregister och för varje statistiktabell ges en källhänvisning. Källorna ger utförligare och mera detaljerade uppgifter om det som tabellerna behandlar, samt begrepps- och metodförklaringar. Vi vill ständigt utveckla årsboken och tar gärna emot förslag till förbättringar så att boken allt bättre kan betjäna sina användare. Årsboken har sammanställts och redigerats av Sirpa Rönn.För insamlingen av uppgifterna svarar Sirpa Rönn och Jaana Calenius. Översättningarna till svenska har gjorts av centralförvaltningens translatorer. Årsboken finns även på webben, adress: ja tutkimus. Statistik- och forskningsenheten riktar ett varmt tack till alla som bidragit med uppgifter. Vanda i juni 2005 Tietopalvelupäällikkö Hannu Kyttälä Dataservicechef Hannu Kyttälä 3

4 Sisällysluettelo - Innehållsförteckning ALKUSANAT - FÖRORD... 3 TAULUKKOLUETTELO - TABELLFÖRTECKNING... 5 KUVIOLUETTELO - FIGURFÖRTECKNING LUKIJALLE - FÖR LÄSAREN ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ VÄESTÖ BEFOLKNING VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET YLEISET TYÖT, LIIKE- JA PALVELUTOIMI ALLMÄNNA ARBETEN, AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI LIIKENNE TRAFIK YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET VAALIT VAL TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING ASIAHAKEMISTO - SAKREGISTER , 116 PALVELUALUEKARTTA - SERVICEDISTRIKT , 119 4

5 Taulukkoluettelo - Tabellförteckning ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Pinta-ala ja väestöntiheys palvelualueittain Areal och folktäthet enligt servicedistrikt Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa-alueet, maanhankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheter, markanskaffningar och -överlåtelser Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Ilman lämpötila ja sademäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Lufttemperatur och nederbördsmängd på Helsingfors-Vanda flygplats Kaavoitustilanne käyttötarkoituksen mukaan 2005 Planläggningssituationen enligt användning Uimaveden laatu Vantaalla 2004 Badvattnets kvalitet i Vanda Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås upptagningsområde Kaupungin kunnossapitämät viheralueet ja muut alueet Grönområden som staden underhåller och övriga områden Vantaan Energia Oy:n polttoainekulutus vuosina Vanda Energi Ab:s bränsleförbrukning Tärkeimpien energiantuotantolaitosten rikkidioksidipäästöt (tonnia/vuosi) Svaveldioxidutsläppen från de viktigaste energianläggningarna (ton/år) Ilman epäpuhtauspitoisuuksien vuosikeskiarvot (ug/m3) pääkaupunkiseudulla Luftföroreningarnas årsmedeltal (ug/m3) i huvudstadsregionen YTV:n vastaanottama sekajätemäärä Mängden blandavfall som SAD tog emot Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet Områden fredade med stöd av naturvårdslagen Ympäristönsuojelu Miljöskyddet Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd Elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa tutkitut näytteet Prover undersökta på livsmedels- och miljölaboratoriet VÄESTÖ BEFOLKNING Henkikirjoitettu väestö Mantalsskriven befolkning

6 2.2 Väestön ikä, sukupuoli ja siviilisääty vuodenvaihteessa 2004/2005 Befolkningens ålder, kön och civilstånd Väestön ikä palvelualueittain vuodenvaihteessa 2004/2005 Befolkningens ålder enligt servicedistrikt Ruotsinkielisen väestön ikä palvelualueittain vuodenvaihteessa 2004/2005 Den svenskspåkiga befolkningens ålder enligt servicedistrikt Väestö alueittain Befolkning enligt distrikt Väestö äidinkielen mukaan Befolkning enligt modersmål Väestö uskontokunnan mukaan vuodenvaihteessa 2004/2005 Befolkning enligt religionssamfund Väestö syntymäpaikan ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2004/2005 Befolkning enligt födelseort och ålder Ulkomaiden kansalaiset iän mukaan 2004 Utländska medborgare enligt ålder vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan 2004 ja 2005 Befolkning över 15 år enligt utbildning Perheet, lapset ja perherakenne Familjer, barn och familjestruktur Asuntokunnat henkilöluvun mukaan Bostadshushåll enligt antal personer VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN Luonnolliset väestönmuutokset Naturlig befolkningsrörelse Kuolleet iän mukaan Döda enligt ålder Muuttoliike Flyttningsrörelsen Vantaalle ja Vantaalta muuttaneen väestön ikä In- och utflyttad befolkning i Vanda enligt ålder Muuttoliike suunnan mukaan Flyttningsrörelse i olika riktningar Vantaan sisäinen muuttoliike palvelualueittain Vandas interna flyttningsrörelse serviceområdesvis ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET Asuntojen lukumäärä ja huoneistoala Bostädernas antal och yta

7 4.2 Asuntokannan huoneistotyyppi Lägenhetstyperna inom bostadsbeståndet Asuntokannan talotyyppi Bostadsbeståndets hustyper Asumistaso palvelualueittain 2000 ja 2004 Boendestandard enligt servicedistrikt Asuntojen hallintaperuste 1995, 2000 ja 2003 Bostädernas besittningsform Asuinrakennukset rakentamisvuoden ja talotyypin mukaan Bostadsbyggnader enligt byggnadsår och hustyp Rakennuskustannusindeksi Byggnadskostnadsindex Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi Lägenhetstypen för färdigställda bostäder Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan palvelualueittain Färdigställda bostäder enligt hustyp och servicedistrikt Vantaan kaupungin vuokra-asuntojen jako Fördelning av hyreslägenheter i Vanda Valmistuneet vuokra-asunnot Färdigställda hyresbostäder Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Byggnadsproduktionen enligt användningssyfte Valmistuneet kaupungin vuokra-asunnot Färdigställda kommunala hyresbostäder Yleinen asumistuki Allmänt bostadsbidrag ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD Kaupungin henkilöstö toimialoittain Stadens personal enligt verksamhetsområde Työllinen työvoima elinkeinon mukaan Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren Vantaan työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan 1995, 2000 ja 2002 Den sysselsatta arbetskraften i Vanda enligt arbetsplatsens läge Vantaalla työssäkäyvät asuinkunnan mukaan 1995, 2000 ja 2002 Förvärvsarbetande i Vanda enligt hemkommun Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain Antal personer som arbetar på området enligt näringsgren Työpaikat elinkeinoittain Arbetsplatser enligt näringsgren Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Befolkningen enligt huvudsaklig verksamhet

8 5.8 Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser Työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin Arbetslösa arbetssökande enligt yrkesgrupp Hotellien huonekapasiteetti ja käyttö Vantaalla Hotellkapacitet och rumsbeläggning i Vanda SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Personal inom social- och hälsovården Sosiaalihuolto - Socialvård Kasvatus- ja perheneuvonta Uppfostrings- och familjerådgivning Kehitysvammahuolto: Työ- ja päivätoiminta sekä päivähoito Omsorg om utvecklingsstörda: Arbets- och dagsverksamhet samt dagvård Kehitysvammahuolto: Asumispalvelut Omsorg om utvecklingsstörda: Boendeservice Kehitysvammahuolto: Perhehoito Omsorg om utvecklingsstörda: Familjevård Kehitysvammahuolto: Laitoshoito Omsorg om utvecklingsstörda: Vård på inrättningar Suojatyö ja työhönkuntoutus Skyddat arbete och arbetsrehabilitering Lastensuojelun erityispalvelut: Lastenvalvojatoiminta Specialservice inom barnskyddet: Barnatillsyningsmannens verksamhet Lastensuojelun erityispalvelut: Elatustuki Specialservice inom barnskyddet: Underhållsstöd Lastensuojelun erityispalvelut: Perhehoito Specialservice inom barnskyddet: Familjevård Lastensuojelun erityispalvelut: Laitoshoito Specialservice inom barnskyddet: Vård på inrättningar Lastensuojelun erityispalvelut: Vantaan turvakoti Specialservice inom barnskyddet: Vanda skyddshem Päihdehuollon yhteispalvelut: Polikliininen päihdehuolto Gemensam service för missbrukare: Poliklinisk missbrukarvård Päihdehuollon yhteispalvelut: Asumispalvelut Gemensam service för missbrukare: Boendeservice Päihdehuollon yhteispalvelut: Kuntoutustoiminta Gemensam service för missbrukare: Rehabilitering Alueellinen sosiaalityö Socialarbetet på områdena Lasten päivähoito: Kunnan käytössä olevat päivähoitopaikat Barndagvård: Dagvårdsplatser i kommunens bruk

9 6.18 Lasten päivähoito: Hoidetut lapset Barndagvård: Antal barn i vård Lasten päivähoito: Kokovuotiset asukaspuistot Barndagvård: Invånarparker, hela året Lasten päivähoito: Lasten kotihoidon tuki Barndagvård: Hemvårdsstöd för barn Kotipalvelu Hemservice Vanhusten ja vammaisten palveluasuminen Servicebostäder för åldringar och handikappade vuotta täyttäneiden vanhainkotihoito ja ostopalveluasuminen Äldreomsorg på ålderdomshem samt köptjänstboende för personer som fyllt 65 år Toimeentulotuki Utkomststöd Velkaneuvonta Skuldrådgivning Maahanmuuttajien vastaanottotoiminta Mottagningsverksamhet för invandrare Terveydenhuolto - Hälsovård Ehkäisevät toiminnat Förebyggande verksamhet Työterveyshuolto Företagshälsovård Tartuntatautien vastustamistyö Bekämpning av smittsamma sjukdomar Suun terveydenhuolto Munhälsovård Vastaanottotoiminta ja päivystys Mottagningsverksamhet och akutvård Kotisairaanhoito Hemsjukvård Päiväsairaanhoito Dagsjukvård Sairaanhoito: Terveyskeskuksen sairaala/yleissairaanhoito Sjukvård: Hälsocentralens sjukhus/allmän sjukvård Tukipalvelut: Fysio- ja toimintaterapia Stödservice: Fysio- och verksamhetsterapi Puheterapia Talterapi Ravitsemusterapia Näringsterapin Erikoissairaanhoito Den specialiserade sjukvården

10 6.39 Lapsilisät Barnbidrag Eläkkeensaajat Pensionstagare SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET Sivistystoimen henkilöstö Anställda inom bildningsväsendet Peruskoulun oppilaat Grundskoleelever Lukion opiskelijat Gymnasiestuderande Peruskoulujen ja lukioiden oppilaat palvelualueittain 2004 Elever i grundskolor och gymnasier enligt servicedistrikt Peruskoulujen ja lukioiden oppilaat ja opettajat 2004 Elever och lärare i grundskolor och gymnasier Peruskoulujen ja lukioiden lukumäärä Antal grundskolor och gymnasier Vantaan ammatillinen koulutuskeskus Yrkesutbildningscentralen i Vanda Vantaalla kokonaan tai osittain sijaitsevat muut ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut Övriga yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor som helt eller delvis är belägna i Vanda Oppisopimustoiminta Läroavtalsverksamhet Muun koulutustoimen avustukset 2003 ja 2004 Ersättningar till annat utbildningsväsen Musiikkiopisto Musikinstitutet Aikuisopisto Vuxenutbildningsinstitutet Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Vapaa-ajan lautakunnan varoista yhteisöille myönnetyt toiminta- ja kohdeavustukset Verksamhets- och projektunderstöd beviljade åt sammanslutningar ur fritidsnämndens medel Kuvataidekoulu Vanda konstskola Elokuvatoiminta Filmverksamhet Lastenkulttuuritoiminta Barnkulturverksamhet

11 7.18 Teatteritoiminta Teaterverksamhet Musiikkitoiminta Musikverksamhet Taiteen perusopetus Grundutbildning i konst Myyrmäkitalon kävijämäärät Antalet besökare i Myrbackahuset Monitoimikeskus Lumon kävijämäärät Antalet besökare i Allativitetscentret Lumo Kaupungin museot Stadens museer Tiedekeskus Heurekan kävijämäärät Antalet besökare i vetenskapscentret Heureka Nuorisotyö Ungdomsarbete Kuluttajaneuvontatoiminta Konsumentrådgivningsverksamhet Urheilutoiminta Idrottsverksamhet Kaupungin omistamat uimahallit Av staden ägda simhallar Kaupungin omistamat urheiluhallit Av staden ägda idrottshallar Liikuntapalveluiden kuntosalien toiminta Verksamheten i idrottsservicens motionssalar Urheilu-, ulkoilu- ja liikuntatilat Idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar YLEISET TYÖT, LIIKE- JA PALVELUTOIMI ALLMÄNNA ARBETEN, AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad Vesihuollon rakentaminen Byggande av vattenförsörjning Yleisten alueiden rakentaminen Byggande av allmänna områden Vantaan kaupungin kunnossapitämät liikenneväylät Av Vanda stad underhållna trafikleder Vesilaitos Vattenverket

12 8.6 Viemärilaitos Avloppsverket Sähkön myynti Vantaalla Försäljning av elström KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI Toimintamenot ja -tulot toimielimittäin 2004 Verksamhetsutgifter och -inkomster enligt verksamhetsorgan Toimintamenot ja -tulot asukasta kohti toimielimittäin 2004 Verksamhetsutgifter och -inkomster per invånare enligt verksamhetsorgan Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Finansieringskalkyl för Vanda stad Vantaan kaupungin tilinpäätösten mukainen tuloslaskelma Resultaträkning för Vanda stad enligt boksluten Käyttötalousosan palkkamenot toimielimittäin 2004 Driftsekonomidelens löneutgifter enligt verksamhetsorgan Lainat Lån Vantaan kaupungin verotulot vuosina Vanda stads skatteintäkter Kiinteistöveron erittely 2003 ja 2004 Specifikation av fastighetsskatten Veroprosentti Skattesats LIIKENNE TRAFIK Rekisterissä olevat ajoneuvot Registrerade motorfordon Liikennemäärät Vantaan ja Helsingin rajalla Trafikmängderna vid gränsen mellan Vanda och Helsingfors Lentoliikenne, Helsinki - Vantaan lentoasema Flygtrafiken, Helsingfors - Vanda flygplats Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkutavan mukaan Förolyckade och skadade enligt färdsätt i vägtrafikolyckor Yleisradion televisioilmoitukset sekä Helsinki Televisio Rundradions televisionsanmälningar samt Helsingfors TV Kaupungin ylläpitämä joukkoliikenne Kollektivtrafik upprätthållen av staden

13 11 YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET Poliisin tietoon tulleet rikokset Brott som kommit till polisens kännedom Poliisilain perusteella kiinniotetut Personer anhållna med stöd av polislagen Pysäköinninvalvonta Parkeringsövervakning Pelastuslaitoksen toiminta Räddningsverkets verksamhet VAALIT VAL Kunnallisvaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid kommunalvalen Puolueiden äänimäärät kunnallisvaaleissa Partiernas röstantal vid kommunalvalen Kaupunginvaltuutetut puolueittain Stadsfullmäktige enligt parti Kansanedustajain vaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus , Vantaa Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid riksdagsvalen, Vanda Puolueiden äänimäärät kansanedustajain vaaleissa , Vantaa Partiernas röstetal vid riksdagsvalen, Vanda Europarlamenttivaalit Vantaalla 1999 ja 2004 Europarlamentsvalet i Vanda TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING Tulonsaajat tuloluokittain Inkomsttagare enligt inkomstklass Tulonsaajat sukupuolen ja iän mukaan Inkomsttagare enligt kön och ålder Yksityisten henkilöiden tulot tuloluokittain 2003 Enskilda personers inkomster enligt inkomstklass Yksityisten henkilöiden tulot, vähennykset ja verotus Enskilda personers inkomster, avdrag och beskattning Elinkustannusindeksi Levnadskostnadsindex

14 Kuvioluettelo - Figurförteckning 1. ALUE JA YMPÄRISTÖ / OMRÅDE OCH MILJÖ 1.1 Helsinki-Vantaan lentoaseman melualue. Melunhallintasuunnitelman vuosien ennusteiden perusteella muodostettu verhokäyrä Helsingfors-Vanda flygstations bullerområde. Bullerhanteringsplanens svepkurva enligt prognoserna för åren VÄESTÖ / BEFOLKNING 2.1 Vantaan väestö Vanda stads befolkning ASUMINEN JA RAKENTAMINEN / BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET 4.1 Valmistuneet asunnot Färdigställda bostäder ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT / NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD 5.1 Työpaikat Vantaalla * Arbetsplatser i Vanda SIVISTYSTOIMI / BILDNINGSVÄSENDET 7.1 Erityisoppilaat 20. syyskuuta Specialelever 20 september YLEISET TYÖT, LIIKE- JA PALVELUTOIMI / ALLMÄNNA ARBETEN, AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 8.1 Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad KUNNALLISTALOUS / KOMMUNAL EKONOMI 9.1 Toimintamenot toimielimittäin 2004, % Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsorgan LIIKENNE / TRAFIK 10.1 Lentoliikenteen matkustajat Helsinki-Vantaan lentoasemalla Flygresenärer via Helsingfors-Vanda flygstation YLEINEN TURVALLISUUS / ALLMÄN SÄKERHET 11.1 Poliisin tietoon tulleet rikokset Brott som kommit till polisens kännedom VAALIT / VAL 12.1 Puolueiden kannatus Vantaalla kunnallisvaaleissa 1996, 2000 ja 2004 Partiernas väljarstöd i kommunalvalen TALOUDELLISET OLOT / EKONOMISK STÄLLNING 13.1 Tulonsaajat tuloluokittain 2003 Inkomsttagare enligt inkomstklass

15 Lukijalle Till läsaren Aluejakona käytetään kaupunginhallituksen vuonna 1989 hyväksymää palvelualue- ja kaupunginosajakoa. Kaupunginosarajoihin tuli joitakin muutoksia , jonka jälkeisissä tiedoissa on käytetty uutta aluejakoa. Uusi aluejakokartta on julkaisun lopussa. Rahanarvo: Tässä julkaisussa euromääräisistä tiedoista ei ole poistettu inflaation vaikutusta. Mikäli luvut halutaan vuoden 2004 kiinteään rahanarvoon, niin euromäärät kerrotaan inflaation vaikutusta ilmaisevilla kertoimilla. Deflatointikertoimena on käytetty elinkustannusindeksiä. Eri vuosien kertoimet ovat seuraavat: Vuoden 2004 deflatointikertoimet Vuosi Kerroin , , , , , , , , , , , , , , ,000 Tietolähde: Tietojen lähteenä on mainittu tiedon antanut virasto, laitos tai yhteisö, josta tieto on saatu. Tauluissa käytetyt symbolit: Ei mitään ilmoitettavaa - Tietoa ei ole saatu.. Loogisesti mahdoton esitettäväksi. Ennakkotieto * Uusi tai uusittu taulukko + Katkoviiva aikasarjassa merkitsee, että viivan ylä- ja alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin verrattavissa keskenään. Tiedustelut: Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus Asematie 10 A, VANTAA Puhelin: (09) Telekopio: (09) Som distriktsindelning används den av stadsstyrelsen 1989 godkända indelningen i serviceområden och stadsdelar. Vissa ändringar har företagits i gränsdragningen mellan stadsdelarna och den nya områdesindelningen används i denna bok. En karta över den nya områdesindelningen finns i slutet av årsboken. Penningvärdet: Inflationens inverkan på de i euro angivna uppgifterna har inte beaktats i den här publikationen. Ifall man vill få fram siffror som överensstämmer med det fasta penningsvärdet 2004, måste eurobeloppen multipliceras med koefficienten för inflationens inverkningar. Som deflator har levnadskostnadsindex använts. Koefficienterna för de olika åren är: Deflateringskoefficienter för 2004 År Koefficient , , , , , , , , , , , , , , ,000 Källa: Som källa har uppgetts det ämbetsverk eller den inrättning eller sammanslutning som gett uppgiften. Symboler använda i tabellerna: Inget att meddela - Uppgifter har ej erhållits.. Logiskt omöjligt att framställa. Förhandsuppgift * Ny eller förnyad tabell + En streckad linje i en tidsserie anger att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte är fullt jämförbara sinsemellan. Förfrågningar: Vanda stad, Statistik och forskning Stationsvägen 10 A, VANDA Telefon: (09) Telefax: (09)

16 1 ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Alueen sijainti - Områdets läge Vantaan 13 ystävyyskaupunkia - Vandas 13 vänorter Grönlannissa - i Grönland Islannissa - i Island Israelissa - i Israel Kiinassa - i Kina Norjassa - i Norge Puolassa - i Polen Ruotsissa - i Sverige Saksassa - i Tyskland Tanskassa - i Danmark Tsekinmaalla - i Tjeckien Unkarissa - i Ungern Venäjällä - i Ryssland Lähde: Vantaan kaupunki, kaupunginkanslia Källa: Vanda stad, stadskansliet Nuuk Seydisfjördur Matte Yehuda Jinan Askim Slupsk Huddinge Rastattin piirikunta - Regionen Rastatt, Frankfurt (Oder) Lyngby-Taarbaek Mladá Boleslav Salgótarján Kineshma 16

17 Alue ja ympäristö - Område och miljö 1.1 Pinta-ala ja väestöntiheys palvelualueittain Areal och folktäthet enligt servicedistrikt Palvelualue Pinta-ala yhteensä Asukkaita Servicedistrikt Areal sammanlagt Invånare 1.1. km 2 kohti km 2 % per km 2 Koko Vantaa - Hela Vanda Myyrmäki - Myrbacka Martinlaakso - Mårtensdal Tikkurila - Dickursby Korso-Koivukylä - Korso-Björkby Hakunila - Håkansböle Lähde: Maankäyttötoimi, mittausosasto. Tilasto ja tutkimus Källa: Markanvändningen, mätningsavdelningen. Statistik och forskning 1.2 Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa-alueet, maan- hankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheter,, markanskaffningar och -överlåtelser Vuoden Maa-alueita Vuoden aikana hankittu Vuoden aikana luovutettu Maa-alueita lopussa Vantaan Anskaffat under året Överlåtet under året muissa Vid kaupungissa kunnissa årets Jordområden Vantaan Muista Vantaan Muista Jordslut i Vanda stad kaupungista kunnista kaupungista kunnista områden I Vanda stad I andra Vanda stad I andra i andra kommuner kommuner kommuner ha ha ha ha ha ha Lähde: Maankäytön ja ympäristön toimiala, yrityspalveluyksikkö Källa: Verksamhetsområdet markanvändning och miljö, företagsservicen 17

18 Vuosi - År Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj Alue ja ympäristö - Område och miljö 1.3 Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Koko vuosi Hela året Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December vuoden kylmin päivä - årets kallaste dag o C 2004 vuoden lämpimin päivä - årets varmaste dag o C Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet 1.4 Ilman lämpötila ja sademäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Lufttemperatur och nederbördsmängd på Helsingfors-Vanda flygplats Vuosi ja kuukausi Keskilämpö- Ylin Alin Sademäärä Suurin Päivä År och månad tila Max Min Nederbörd päivässä Dag Medeltempe- Störst per ratur dag C C C mm mm 2004 Koko vuosi - Hela året /7 Tammikuu - Januari Helmikuu - Februari Maaliskuu - Mars Huhtikuu - April Toukokuu - Maj Kesäkuu - Juni Heinäkuu - Juli Elokuu - Augusti Syyskuu - September Lokakuu - Oktober Marraskuu - November Joulukuu - December / / / /11 Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet 18

19 Alue ja ympäristö - Område och miljö 1.5 Kaavoitustilanne 1) käyttötarkoituksen mukaan 2005 Planläggningssituationen 1) enligt användning Palvelualue Yhteensä Käyttötarkoitus - användning Servicedistrikt Sammanlagt Pientalo Kerrostalot Liikerakennukset 1.1 Småhus Våningshus Affärsbyggnader 1000 k-m k-m k-m k-m 2 ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy Koko Vantaa Hela Vanda Myyrmäki Myrbacka Martinlaakso Mårtensdal Tikkurila Dickursby Korso-Koivukylä Korso-Björkby Hakunila Håkansböle Teollisuusrak. Yleiset rak. Muut alueet Industribyggnader Allmänna byggn. Övriga områden 1000 k-m k-m k-m 2 ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ) Ei sisällä yleisiä alueita - Allmänna områden ingår ej Lähde: Asemakaavajärjestelmä Källa: Detaljplanesystemet 19

20 Alue ja ympäristö - Område och miljö 1.6 Uimaveden laatu Vantaalla 2004 Badvattnets kvalitet i Vanda Uimaranta Näytteitä kpl Täyttää vaatimukset Ei täytä vaatimuk- Todettu levä- Badstrand Antalet prov Uppfyller kraven muksia - Uppfyller kukintaa inte kraven Algblomning % näytteistä % näytteistä konstaterad % av proven % av proven Vantaanjoki - Vanda å ) 2) ei Keravanjoki - Kervo å ) 2) ei Kuusijärvi Hanaböle träsk ei Korson maauimala Korso utomhusbassäng ) ei Havukoski ) ei Nikinmäki - Nissbacka ) 2) ei Lammaslampi - Lammträsk ) ei Kaivoksela - Gruvsta ei Matari - Matar ) ei 1) Ei täyttänyt mikrobiologisia laatuvaatimuksia - Fyllde inte de mikrobiologiska kvalitetskraven 2) Hapen kyllästysaste ylitti vaatimustason - Syremättnaden överskred kravnivån Lähde: Ympäristökeskus Källa: Miljöcentralen 1.7 Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås upptagningsområde 20 Vesistöalueen Järvisyys Pääuoman Korkeusero pinta-ala Sjöarealen pituus Höjdskillnad Vattendragens Huvudfårans areal längd km 2 % km m Vantaanjoki - Vanda å /53 1) 110 Kytäjoki Palojoki Lepsämänjoki Luhtajoki Tuusulanjoki - Tusby å Keravanjoki - Kervo å /28 1) 71 1) Vantaan kaupungin alueella - Inom Vanda stads område Lähde: Ympäristökeskus Källa: Miljöcentralen

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2003 30. vuosikerta 30 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2009 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2001 28. vuosikerta 28 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2013 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde,

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7

Vantaan kaupunki. Tietopalvelu B6 : 2015. ISSN-L 1799-7003 1799-7003 (painettu) 1799-7127 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-443-499-7 VANTAAN VÄESTÖ 2014/2015 Julkaisija: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva: Sami Lievonen, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi ja ulkoasu Sirpa Rönn, Taloussuunnittelu/Tietopalvelu Taitto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO KAUPUNGINKANSLIA KESKUSVAALILAUTAKUNTA YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO YLEISHALLINTO ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKO ARKISTOLUETTELO Sivu 1(27) III2 III3 Vaaliasiapapereita 1902 1925 Kunnan alueella toimitetuissa alkuaikojen vaaleissa kertyneitä hajanaisia asiakirjoja.

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Suur-Tapiola; koko väestö ja v * 2016* Suur-Tapiola; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1.

Suur-Tapiola; koko väestö ja v * 2016* Suur-Tapiola; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1. - 24-2 SUUR-TAPIOLA 21 Kanta-Tapiola 22 Otaniemi 23 Haukilahti-Westend 24 Mankkaa 25 Laajalahti 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Suur-Tapiola; koko väestö ja 16-64 v. Yht. 16-64 v Suur-Tapiola; ikäryhmät -6, 7-15

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Kanada. Pohjoisnapa VANTAA. Moskova. Eurooppa. Rooma

Kanada. Pohjoisnapa VANTAA. Moskova. Eurooppa. Rooma VANTAA taskussa Sisällys Alue ja ympäristö 2 Vantaan 13 ystävyyskaupunkia 2 Väestö 4 Asuminen 6 Koulutus 8 Tulot 8 Työmarkkinat 9 Kulttuuri ja vapaa-aika 11 Sosiaali- ja terveydenhuolto 12 Kaupungin talous

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Rakentaminen 2009 Byggandet 2009 Construction 2009 Myönnetyt rakennusluvat 2009, toukokuu Beviljade byggnadslov 2009,

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS 2015 ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS Kaskinen - Kaskö Korsnäs Isokyrö - Storkyro Larsmo - Luoto Malax - Maalahti Kronoby - Kruunupyy Vörå - Vöyri Kristinestad - Kristiinankaupunki

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 3 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 00803 Käyttötarkoitus 008 009 00 0 0 03 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä lisäys.ed.vuoteen

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2013 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 5,8 7,9 Svenska Ruotsi Finska Suomi Övriga Muut 26,5 13,6 59,9 0 14 år 15 64 år 65 år 86,3 Språkfördelning % Kielijakauma Åldersstruktur % Väestörakenne arbetsplatser

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 012 Hämeenkylä

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö Rakentaminen, asuminen ja ympäristö - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Asunto- ja toimitilarakentaminen Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande 10/2004 Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003 Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 31.12.2003 Kaija Vaalgamaa +358 9 3967 2241 kaija.vaalgamaa@stakes.fi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu)

Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Vantaan väestö 2011/2012 Tietopalvelu B8:2012 ISBN 978-952-443-398-3 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Julkaisija Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö Itä-Uusimaa ä ä - kuntajakoselvitysalue ä ö Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo Östra Nyland ä ä - kommunindelningsutredningsområde ä ö Presskonferens 8.5.2013 Sibbo Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Vantaalla 2004 Mikael Kekkonen

Kunnallisvaalit Vantaalla 2004 Mikael Kekkonen VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C19 : 2004 Kunnallisvaalit Vantaalla 2004 Mikael Kekkonen Julkaisija - Utgivare Vantaan kaupungin tilasto ja tutkimus Vanda stads statistik och forskning Tiedustelut

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2002 tilastotiedote 8/2003

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2002 tilastotiedote 8/2003 Stakes/StakesTieto 22.5.2003 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2241 Kaija Vaalgamaa Fax. (09) 3967 2459 e-mail: kaija.vaalgamaa@stakes.fi ISSN 1459-2355 (Internet) ISSN

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2014 Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Den här symbolen visar att det finns närmare uppgifter på webbplatsen Österbotten i siffror. www.osterbottenisiffror.fi Tämä merkki

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot