VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD vuosikerta 31 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik och forskning

2 Toimittanut / Redigering: Taitto / Layout: Sirpa Rönn Sirpa Rönn Paino / Tryckeri: Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi

3 Alkusanat Förord Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksitulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia tilastoin. Kirjan lopussa on aakkosellinen asiahakemisto ja jokaisen tilastotaulukon lopussa lähdeviite. Mainituista lähteistä saa laajempia ja yksityiskohtaisempia tietoja ko. asiasta, käsitteistä ja laadintamenetelmistä. Vuosikirjan kehittämistyö on jatkuvaa, joten otamme vastaan uudistusehdotuksia, joilla kirja saadaan entistä paremmin palvelemaan käyttäjiään. Vuosikirjan on koonnut ja toimittanut Sirpa Rönn. Tietojen keruusta on huolehtinut Sirpa Rönn ja Jaana Calenius. Ruotsinkielisistä käännöksistä ovat vastanneet keskushallinnon kielenkääntäjät. Vuosikirja löytyy myös internetistä osoitteesta: ja tutkimus. Tilasto- ja tutkimusyksikkö kiittää lämpimästi kaikkia tietojen toimittajia. Vantaalla kesäkuussa 2005 Den statistiska årsboken för Vanda stad har getts ut sedan 1974 då Vanda blev stad. Årsboken är ett samlingsverk, som så fullständigt som möjligt vill presentera statistik om Vanda och vandaborna. I slutet av boken finns ett alfabetiskt sakregister och för varje statistiktabell ges en källhänvisning. Källorna ger utförligare och mera detaljerade uppgifter om det som tabellerna behandlar, samt begrepps- och metodförklaringar. Vi vill ständigt utveckla årsboken och tar gärna emot förslag till förbättringar så att boken allt bättre kan betjäna sina användare. Årsboken har sammanställts och redigerats av Sirpa Rönn.För insamlingen av uppgifterna svarar Sirpa Rönn och Jaana Calenius. Översättningarna till svenska har gjorts av centralförvaltningens translatorer. Årsboken finns även på webben, adress: ja tutkimus. Statistik- och forskningsenheten riktar ett varmt tack till alla som bidragit med uppgifter. Vanda i juni 2005 Tietopalvelupäällikkö Hannu Kyttälä Dataservicechef Hannu Kyttälä 3

4 Sisällysluettelo - Innehållsförteckning ALKUSANAT - FÖRORD... 3 TAULUKKOLUETTELO - TABELLFÖRTECKNING... 5 KUVIOLUETTELO - FIGURFÖRTECKNING LUKIJALLE - FÖR LÄSAREN ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ VÄESTÖ BEFOLKNING VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET YLEISET TYÖT, LIIKE- JA PALVELUTOIMI ALLMÄNNA ARBETEN, AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI LIIKENNE TRAFIK YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET VAALIT VAL TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING ASIAHAKEMISTO - SAKREGISTER , 116 PALVELUALUEKARTTA - SERVICEDISTRIKT , 119 4

5 Taulukkoluettelo - Tabellförteckning ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Pinta-ala ja väestöntiheys palvelualueittain Areal och folktäthet enligt servicedistrikt Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa-alueet, maanhankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheter, markanskaffningar och -överlåtelser Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Ilman lämpötila ja sademäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Lufttemperatur och nederbördsmängd på Helsingfors-Vanda flygplats Kaavoitustilanne käyttötarkoituksen mukaan 2005 Planläggningssituationen enligt användning Uimaveden laatu Vantaalla 2004 Badvattnets kvalitet i Vanda Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås upptagningsområde Kaupungin kunnossapitämät viheralueet ja muut alueet Grönområden som staden underhåller och övriga områden Vantaan Energia Oy:n polttoainekulutus vuosina Vanda Energi Ab:s bränsleförbrukning Tärkeimpien energiantuotantolaitosten rikkidioksidipäästöt (tonnia/vuosi) Svaveldioxidutsläppen från de viktigaste energianläggningarna (ton/år) Ilman epäpuhtauspitoisuuksien vuosikeskiarvot (ug/m3) pääkaupunkiseudulla Luftföroreningarnas årsmedeltal (ug/m3) i huvudstadsregionen YTV:n vastaanottama sekajätemäärä Mängden blandavfall som SAD tog emot Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet Områden fredade med stöd av naturvårdslagen Ympäristönsuojelu Miljöskyddet Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd Elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa tutkitut näytteet Prover undersökta på livsmedels- och miljölaboratoriet VÄESTÖ BEFOLKNING Henkikirjoitettu väestö Mantalsskriven befolkning

6 2.2 Väestön ikä, sukupuoli ja siviilisääty vuodenvaihteessa 2004/2005 Befolkningens ålder, kön och civilstånd Väestön ikä palvelualueittain vuodenvaihteessa 2004/2005 Befolkningens ålder enligt servicedistrikt Ruotsinkielisen väestön ikä palvelualueittain vuodenvaihteessa 2004/2005 Den svenskspåkiga befolkningens ålder enligt servicedistrikt Väestö alueittain Befolkning enligt distrikt Väestö äidinkielen mukaan Befolkning enligt modersmål Väestö uskontokunnan mukaan vuodenvaihteessa 2004/2005 Befolkning enligt religionssamfund Väestö syntymäpaikan ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2004/2005 Befolkning enligt födelseort och ålder Ulkomaiden kansalaiset iän mukaan 2004 Utländska medborgare enligt ålder vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan 2004 ja 2005 Befolkning över 15 år enligt utbildning Perheet, lapset ja perherakenne Familjer, barn och familjestruktur Asuntokunnat henkilöluvun mukaan Bostadshushåll enligt antal personer VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN Luonnolliset väestönmuutokset Naturlig befolkningsrörelse Kuolleet iän mukaan Döda enligt ålder Muuttoliike Flyttningsrörelsen Vantaalle ja Vantaalta muuttaneen väestön ikä In- och utflyttad befolkning i Vanda enligt ålder Muuttoliike suunnan mukaan Flyttningsrörelse i olika riktningar Vantaan sisäinen muuttoliike palvelualueittain Vandas interna flyttningsrörelse serviceområdesvis ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET Asuntojen lukumäärä ja huoneistoala Bostädernas antal och yta

7 4.2 Asuntokannan huoneistotyyppi Lägenhetstyperna inom bostadsbeståndet Asuntokannan talotyyppi Bostadsbeståndets hustyper Asumistaso palvelualueittain 2000 ja 2004 Boendestandard enligt servicedistrikt Asuntojen hallintaperuste 1995, 2000 ja 2003 Bostädernas besittningsform Asuinrakennukset rakentamisvuoden ja talotyypin mukaan Bostadsbyggnader enligt byggnadsår och hustyp Rakennuskustannusindeksi Byggnadskostnadsindex Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi Lägenhetstypen för färdigställda bostäder Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan palvelualueittain Färdigställda bostäder enligt hustyp och servicedistrikt Vantaan kaupungin vuokra-asuntojen jako Fördelning av hyreslägenheter i Vanda Valmistuneet vuokra-asunnot Färdigställda hyresbostäder Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Byggnadsproduktionen enligt användningssyfte Valmistuneet kaupungin vuokra-asunnot Färdigställda kommunala hyresbostäder Yleinen asumistuki Allmänt bostadsbidrag ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD Kaupungin henkilöstö toimialoittain Stadens personal enligt verksamhetsområde Työllinen työvoima elinkeinon mukaan Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren Vantaan työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan 1995, 2000 ja 2002 Den sysselsatta arbetskraften i Vanda enligt arbetsplatsens läge Vantaalla työssäkäyvät asuinkunnan mukaan 1995, 2000 ja 2002 Förvärvsarbetande i Vanda enligt hemkommun Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain Antal personer som arbetar på området enligt näringsgren Työpaikat elinkeinoittain Arbetsplatser enligt näringsgren Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Befolkningen enligt huvudsaklig verksamhet

8 5.8 Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser Työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin Arbetslösa arbetssökande enligt yrkesgrupp Hotellien huonekapasiteetti ja käyttö Vantaalla Hotellkapacitet och rumsbeläggning i Vanda SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Personal inom social- och hälsovården Sosiaalihuolto - Socialvård Kasvatus- ja perheneuvonta Uppfostrings- och familjerådgivning Kehitysvammahuolto: Työ- ja päivätoiminta sekä päivähoito Omsorg om utvecklingsstörda: Arbets- och dagsverksamhet samt dagvård Kehitysvammahuolto: Asumispalvelut Omsorg om utvecklingsstörda: Boendeservice Kehitysvammahuolto: Perhehoito Omsorg om utvecklingsstörda: Familjevård Kehitysvammahuolto: Laitoshoito Omsorg om utvecklingsstörda: Vård på inrättningar Suojatyö ja työhönkuntoutus Skyddat arbete och arbetsrehabilitering Lastensuojelun erityispalvelut: Lastenvalvojatoiminta Specialservice inom barnskyddet: Barnatillsyningsmannens verksamhet Lastensuojelun erityispalvelut: Elatustuki Specialservice inom barnskyddet: Underhållsstöd Lastensuojelun erityispalvelut: Perhehoito Specialservice inom barnskyddet: Familjevård Lastensuojelun erityispalvelut: Laitoshoito Specialservice inom barnskyddet: Vård på inrättningar Lastensuojelun erityispalvelut: Vantaan turvakoti Specialservice inom barnskyddet: Vanda skyddshem Päihdehuollon yhteispalvelut: Polikliininen päihdehuolto Gemensam service för missbrukare: Poliklinisk missbrukarvård Päihdehuollon yhteispalvelut: Asumispalvelut Gemensam service för missbrukare: Boendeservice Päihdehuollon yhteispalvelut: Kuntoutustoiminta Gemensam service för missbrukare: Rehabilitering Alueellinen sosiaalityö Socialarbetet på områdena Lasten päivähoito: Kunnan käytössä olevat päivähoitopaikat Barndagvård: Dagvårdsplatser i kommunens bruk

9 6.18 Lasten päivähoito: Hoidetut lapset Barndagvård: Antal barn i vård Lasten päivähoito: Kokovuotiset asukaspuistot Barndagvård: Invånarparker, hela året Lasten päivähoito: Lasten kotihoidon tuki Barndagvård: Hemvårdsstöd för barn Kotipalvelu Hemservice Vanhusten ja vammaisten palveluasuminen Servicebostäder för åldringar och handikappade vuotta täyttäneiden vanhainkotihoito ja ostopalveluasuminen Äldreomsorg på ålderdomshem samt köptjänstboende för personer som fyllt 65 år Toimeentulotuki Utkomststöd Velkaneuvonta Skuldrådgivning Maahanmuuttajien vastaanottotoiminta Mottagningsverksamhet för invandrare Terveydenhuolto - Hälsovård Ehkäisevät toiminnat Förebyggande verksamhet Työterveyshuolto Företagshälsovård Tartuntatautien vastustamistyö Bekämpning av smittsamma sjukdomar Suun terveydenhuolto Munhälsovård Vastaanottotoiminta ja päivystys Mottagningsverksamhet och akutvård Kotisairaanhoito Hemsjukvård Päiväsairaanhoito Dagsjukvård Sairaanhoito: Terveyskeskuksen sairaala/yleissairaanhoito Sjukvård: Hälsocentralens sjukhus/allmän sjukvård Tukipalvelut: Fysio- ja toimintaterapia Stödservice: Fysio- och verksamhetsterapi Puheterapia Talterapi Ravitsemusterapia Näringsterapin Erikoissairaanhoito Den specialiserade sjukvården

10 6.39 Lapsilisät Barnbidrag Eläkkeensaajat Pensionstagare SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET Sivistystoimen henkilöstö Anställda inom bildningsväsendet Peruskoulun oppilaat Grundskoleelever Lukion opiskelijat Gymnasiestuderande Peruskoulujen ja lukioiden oppilaat palvelualueittain 2004 Elever i grundskolor och gymnasier enligt servicedistrikt Peruskoulujen ja lukioiden oppilaat ja opettajat 2004 Elever och lärare i grundskolor och gymnasier Peruskoulujen ja lukioiden lukumäärä Antal grundskolor och gymnasier Vantaan ammatillinen koulutuskeskus Yrkesutbildningscentralen i Vanda Vantaalla kokonaan tai osittain sijaitsevat muut ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut Övriga yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor som helt eller delvis är belägna i Vanda Oppisopimustoiminta Läroavtalsverksamhet Muun koulutustoimen avustukset 2003 ja 2004 Ersättningar till annat utbildningsväsen Musiikkiopisto Musikinstitutet Aikuisopisto Vuxenutbildningsinstitutet Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Vapaa-ajan lautakunnan varoista yhteisöille myönnetyt toiminta- ja kohdeavustukset Verksamhets- och projektunderstöd beviljade åt sammanslutningar ur fritidsnämndens medel Kuvataidekoulu Vanda konstskola Elokuvatoiminta Filmverksamhet Lastenkulttuuritoiminta Barnkulturverksamhet

11 7.18 Teatteritoiminta Teaterverksamhet Musiikkitoiminta Musikverksamhet Taiteen perusopetus Grundutbildning i konst Myyrmäkitalon kävijämäärät Antalet besökare i Myrbackahuset Monitoimikeskus Lumon kävijämäärät Antalet besökare i Allativitetscentret Lumo Kaupungin museot Stadens museer Tiedekeskus Heurekan kävijämäärät Antalet besökare i vetenskapscentret Heureka Nuorisotyö Ungdomsarbete Kuluttajaneuvontatoiminta Konsumentrådgivningsverksamhet Urheilutoiminta Idrottsverksamhet Kaupungin omistamat uimahallit Av staden ägda simhallar Kaupungin omistamat urheiluhallit Av staden ägda idrottshallar Liikuntapalveluiden kuntosalien toiminta Verksamheten i idrottsservicens motionssalar Urheilu-, ulkoilu- ja liikuntatilat Idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar YLEISET TYÖT, LIIKE- JA PALVELUTOIMI ALLMÄNNA ARBETEN, AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad Vesihuollon rakentaminen Byggande av vattenförsörjning Yleisten alueiden rakentaminen Byggande av allmänna områden Vantaan kaupungin kunnossapitämät liikenneväylät Av Vanda stad underhållna trafikleder Vesilaitos Vattenverket

12 8.6 Viemärilaitos Avloppsverket Sähkön myynti Vantaalla Försäljning av elström KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI Toimintamenot ja -tulot toimielimittäin 2004 Verksamhetsutgifter och -inkomster enligt verksamhetsorgan Toimintamenot ja -tulot asukasta kohti toimielimittäin 2004 Verksamhetsutgifter och -inkomster per invånare enligt verksamhetsorgan Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Finansieringskalkyl för Vanda stad Vantaan kaupungin tilinpäätösten mukainen tuloslaskelma Resultaträkning för Vanda stad enligt boksluten Käyttötalousosan palkkamenot toimielimittäin 2004 Driftsekonomidelens löneutgifter enligt verksamhetsorgan Lainat Lån Vantaan kaupungin verotulot vuosina Vanda stads skatteintäkter Kiinteistöveron erittely 2003 ja 2004 Specifikation av fastighetsskatten Veroprosentti Skattesats LIIKENNE TRAFIK Rekisterissä olevat ajoneuvot Registrerade motorfordon Liikennemäärät Vantaan ja Helsingin rajalla Trafikmängderna vid gränsen mellan Vanda och Helsingfors Lentoliikenne, Helsinki - Vantaan lentoasema Flygtrafiken, Helsingfors - Vanda flygplats Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkutavan mukaan Förolyckade och skadade enligt färdsätt i vägtrafikolyckor Yleisradion televisioilmoitukset sekä Helsinki Televisio Rundradions televisionsanmälningar samt Helsingfors TV Kaupungin ylläpitämä joukkoliikenne Kollektivtrafik upprätthållen av staden

13 11 YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET Poliisin tietoon tulleet rikokset Brott som kommit till polisens kännedom Poliisilain perusteella kiinniotetut Personer anhållna med stöd av polislagen Pysäköinninvalvonta Parkeringsövervakning Pelastuslaitoksen toiminta Räddningsverkets verksamhet VAALIT VAL Kunnallisvaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid kommunalvalen Puolueiden äänimäärät kunnallisvaaleissa Partiernas röstantal vid kommunalvalen Kaupunginvaltuutetut puolueittain Stadsfullmäktige enligt parti Kansanedustajain vaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus , Vantaa Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid riksdagsvalen, Vanda Puolueiden äänimäärät kansanedustajain vaaleissa , Vantaa Partiernas röstetal vid riksdagsvalen, Vanda Europarlamenttivaalit Vantaalla 1999 ja 2004 Europarlamentsvalet i Vanda TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING Tulonsaajat tuloluokittain Inkomsttagare enligt inkomstklass Tulonsaajat sukupuolen ja iän mukaan Inkomsttagare enligt kön och ålder Yksityisten henkilöiden tulot tuloluokittain 2003 Enskilda personers inkomster enligt inkomstklass Yksityisten henkilöiden tulot, vähennykset ja verotus Enskilda personers inkomster, avdrag och beskattning Elinkustannusindeksi Levnadskostnadsindex

14 Kuvioluettelo - Figurförteckning 1. ALUE JA YMPÄRISTÖ / OMRÅDE OCH MILJÖ 1.1 Helsinki-Vantaan lentoaseman melualue. Melunhallintasuunnitelman vuosien ennusteiden perusteella muodostettu verhokäyrä Helsingfors-Vanda flygstations bullerområde. Bullerhanteringsplanens svepkurva enligt prognoserna för åren VÄESTÖ / BEFOLKNING 2.1 Vantaan väestö Vanda stads befolkning ASUMINEN JA RAKENTAMINEN / BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET 4.1 Valmistuneet asunnot Färdigställda bostäder ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT / NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD 5.1 Työpaikat Vantaalla * Arbetsplatser i Vanda SIVISTYSTOIMI / BILDNINGSVÄSENDET 7.1 Erityisoppilaat 20. syyskuuta Specialelever 20 september YLEISET TYÖT, LIIKE- JA PALVELUTOIMI / ALLMÄNNA ARBETEN, AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 8.1 Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad KUNNALLISTALOUS / KOMMUNAL EKONOMI 9.1 Toimintamenot toimielimittäin 2004, % Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsorgan LIIKENNE / TRAFIK 10.1 Lentoliikenteen matkustajat Helsinki-Vantaan lentoasemalla Flygresenärer via Helsingfors-Vanda flygstation YLEINEN TURVALLISUUS / ALLMÄN SÄKERHET 11.1 Poliisin tietoon tulleet rikokset Brott som kommit till polisens kännedom VAALIT / VAL 12.1 Puolueiden kannatus Vantaalla kunnallisvaaleissa 1996, 2000 ja 2004 Partiernas väljarstöd i kommunalvalen TALOUDELLISET OLOT / EKONOMISK STÄLLNING 13.1 Tulonsaajat tuloluokittain 2003 Inkomsttagare enligt inkomstklass

15 Lukijalle Till läsaren Aluejakona käytetään kaupunginhallituksen vuonna 1989 hyväksymää palvelualue- ja kaupunginosajakoa. Kaupunginosarajoihin tuli joitakin muutoksia , jonka jälkeisissä tiedoissa on käytetty uutta aluejakoa. Uusi aluejakokartta on julkaisun lopussa. Rahanarvo: Tässä julkaisussa euromääräisistä tiedoista ei ole poistettu inflaation vaikutusta. Mikäli luvut halutaan vuoden 2004 kiinteään rahanarvoon, niin euromäärät kerrotaan inflaation vaikutusta ilmaisevilla kertoimilla. Deflatointikertoimena on käytetty elinkustannusindeksiä. Eri vuosien kertoimet ovat seuraavat: Vuoden 2004 deflatointikertoimet Vuosi Kerroin , , , , , , , , , , , , , , ,000 Tietolähde: Tietojen lähteenä on mainittu tiedon antanut virasto, laitos tai yhteisö, josta tieto on saatu. Tauluissa käytetyt symbolit: Ei mitään ilmoitettavaa - Tietoa ei ole saatu.. Loogisesti mahdoton esitettäväksi. Ennakkotieto * Uusi tai uusittu taulukko + Katkoviiva aikasarjassa merkitsee, että viivan ylä- ja alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin verrattavissa keskenään. Tiedustelut: Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus Asematie 10 A, VANTAA Puhelin: (09) Telekopio: (09) Som distriktsindelning används den av stadsstyrelsen 1989 godkända indelningen i serviceområden och stadsdelar. Vissa ändringar har företagits i gränsdragningen mellan stadsdelarna och den nya områdesindelningen används i denna bok. En karta över den nya områdesindelningen finns i slutet av årsboken. Penningvärdet: Inflationens inverkan på de i euro angivna uppgifterna har inte beaktats i den här publikationen. Ifall man vill få fram siffror som överensstämmer med det fasta penningsvärdet 2004, måste eurobeloppen multipliceras med koefficienten för inflationens inverkningar. Som deflator har levnadskostnadsindex använts. Koefficienterna för de olika åren är: Deflateringskoefficienter för 2004 År Koefficient , , , , , , , , , , , , , , ,000 Källa: Som källa har uppgetts det ämbetsverk eller den inrättning eller sammanslutning som gett uppgiften. Symboler använda i tabellerna: Inget att meddela - Uppgifter har ej erhållits.. Logiskt omöjligt att framställa. Förhandsuppgift * Ny eller förnyad tabell + En streckad linje i en tidsserie anger att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte är fullt jämförbara sinsemellan. Förfrågningar: Vanda stad, Statistik och forskning Stationsvägen 10 A, VANDA Telefon: (09) Telefax: (09)

16 1 ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Alueen sijainti - Områdets läge Vantaan 13 ystävyyskaupunkia - Vandas 13 vänorter Grönlannissa - i Grönland Islannissa - i Island Israelissa - i Israel Kiinassa - i Kina Norjassa - i Norge Puolassa - i Polen Ruotsissa - i Sverige Saksassa - i Tyskland Tanskassa - i Danmark Tsekinmaalla - i Tjeckien Unkarissa - i Ungern Venäjällä - i Ryssland Lähde: Vantaan kaupunki, kaupunginkanslia Källa: Vanda stad, stadskansliet Nuuk Seydisfjördur Matte Yehuda Jinan Askim Slupsk Huddinge Rastattin piirikunta - Regionen Rastatt, Frankfurt (Oder) Lyngby-Taarbaek Mladá Boleslav Salgótarján Kineshma 16

17 Alue ja ympäristö - Område och miljö 1.1 Pinta-ala ja väestöntiheys palvelualueittain Areal och folktäthet enligt servicedistrikt Palvelualue Pinta-ala yhteensä Asukkaita Servicedistrikt Areal sammanlagt Invånare 1.1. km 2 kohti km 2 % per km 2 Koko Vantaa - Hela Vanda Myyrmäki - Myrbacka Martinlaakso - Mårtensdal Tikkurila - Dickursby Korso-Koivukylä - Korso-Björkby Hakunila - Håkansböle Lähde: Maankäyttötoimi, mittausosasto. Tilasto ja tutkimus Källa: Markanvändningen, mätningsavdelningen. Statistik och forskning 1.2 Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa-alueet, maan- hankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheter,, markanskaffningar och -överlåtelser Vuoden Maa-alueita Vuoden aikana hankittu Vuoden aikana luovutettu Maa-alueita lopussa Vantaan Anskaffat under året Överlåtet under året muissa Vid kaupungissa kunnissa årets Jordområden Vantaan Muista Vantaan Muista Jordslut i Vanda stad kaupungista kunnista kaupungista kunnista områden I Vanda stad I andra Vanda stad I andra i andra kommuner kommuner kommuner ha ha ha ha ha ha Lähde: Maankäytön ja ympäristön toimiala, yrityspalveluyksikkö Källa: Verksamhetsområdet markanvändning och miljö, företagsservicen 17

18 Vuosi - År Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj Alue ja ympäristö - Område och miljö 1.3 Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Koko vuosi Hela året Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December vuoden kylmin päivä - årets kallaste dag o C 2004 vuoden lämpimin päivä - årets varmaste dag o C Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet 1.4 Ilman lämpötila ja sademäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Lufttemperatur och nederbördsmängd på Helsingfors-Vanda flygplats Vuosi ja kuukausi Keskilämpö- Ylin Alin Sademäärä Suurin Päivä År och månad tila Max Min Nederbörd päivässä Dag Medeltempe- Störst per ratur dag C C C mm mm 2004 Koko vuosi - Hela året /7 Tammikuu - Januari Helmikuu - Februari Maaliskuu - Mars Huhtikuu - April Toukokuu - Maj Kesäkuu - Juni Heinäkuu - Juli Elokuu - Augusti Syyskuu - September Lokakuu - Oktober Marraskuu - November Joulukuu - December / / / /11 Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet 18

19 Alue ja ympäristö - Område och miljö 1.5 Kaavoitustilanne 1) käyttötarkoituksen mukaan 2005 Planläggningssituationen 1) enligt användning Palvelualue Yhteensä Käyttötarkoitus - användning Servicedistrikt Sammanlagt Pientalo Kerrostalot Liikerakennukset 1.1 Småhus Våningshus Affärsbyggnader 1000 k-m k-m k-m k-m 2 ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy Koko Vantaa Hela Vanda Myyrmäki Myrbacka Martinlaakso Mårtensdal Tikkurila Dickursby Korso-Koivukylä Korso-Björkby Hakunila Håkansböle Teollisuusrak. Yleiset rak. Muut alueet Industribyggnader Allmänna byggn. Övriga områden 1000 k-m k-m k-m 2 ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ha 1000 m 2 -vy ) Ei sisällä yleisiä alueita - Allmänna områden ingår ej Lähde: Asemakaavajärjestelmä Källa: Detaljplanesystemet 19

20 Alue ja ympäristö - Område och miljö 1.6 Uimaveden laatu Vantaalla 2004 Badvattnets kvalitet i Vanda Uimaranta Näytteitä kpl Täyttää vaatimukset Ei täytä vaatimuk- Todettu levä- Badstrand Antalet prov Uppfyller kraven muksia - Uppfyller kukintaa inte kraven Algblomning % näytteistä % näytteistä konstaterad % av proven % av proven Vantaanjoki - Vanda å ) 2) ei Keravanjoki - Kervo å ) 2) ei Kuusijärvi Hanaböle träsk ei Korson maauimala Korso utomhusbassäng ) ei Havukoski ) ei Nikinmäki - Nissbacka ) 2) ei Lammaslampi - Lammträsk ) ei Kaivoksela - Gruvsta ei Matari - Matar ) ei 1) Ei täyttänyt mikrobiologisia laatuvaatimuksia - Fyllde inte de mikrobiologiska kvalitetskraven 2) Hapen kyllästysaste ylitti vaatimustason - Syremättnaden överskred kravnivån Lähde: Ympäristökeskus Källa: Miljöcentralen 1.7 Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås upptagningsområde 20 Vesistöalueen Järvisyys Pääuoman Korkeusero pinta-ala Sjöarealen pituus Höjdskillnad Vattendragens Huvudfårans areal längd km 2 % km m Vantaanjoki - Vanda å /53 1) 110 Kytäjoki Palojoki Lepsämänjoki Luhtajoki Tuusulanjoki - Tusby å Keravanjoki - Kervo å /28 1) 71 1) Vantaan kaupungin alueella - Inom Vanda stads område Lähde: Ympäristökeskus Källa: Miljöcentralen

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN 2014 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Alue ja ympäristö... 2. Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2. Asuminen... 6. Työmarkkinat... 9. Kulttuuri ja vapaa-aika...11. Päivähoito...

Alue ja ympäristö... 2. Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2. Asuminen... 6. Työmarkkinat... 9. Kulttuuri ja vapaa-aika...11. Päivähoito... Vantaa taskussa Sisältö Alue ja ympäristö... 2 Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2 Väestö... 4 Asuminen... 6 Koulutus... 8 Tulot... 8 Työmarkkinat... 9 Kulttuuri ja vapaa-aika...11 Päivähoito...12 Sosiaali-

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Utbildningsanordnare och läroanstalter Användarhandbok Käsikirjoja 48 Handböcker Oppilaitostyyppiluokitus 2012 Nomenklatur över läroanstaltstyper

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TILASTOT 2014 Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 2013 47. vuosikerta Statistical Yearbook of the City

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009 Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS - I - E S I P U H E Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013. Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013. Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013 Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO - I - E S I P U H E Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja

Lisätiedot

Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013

Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013 TEHYN JULKAISUSARJA 2 13 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013 n Kenneth Snellman n Kunta-alan palkat Kommunsektorns löner 2013 Kenneth Snellman Julkaisusarja D: Tilastoja

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot