Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä"

Transkriptio

1 äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa yhdistelwäehdotuksen kowitean kolmesta eri ehdotuksesta.ryhdyttiin tarkastamaan ehdotusta kohta kohdalta. Ensimmäinen kohta hyväksyttiin sellaisenaan. Toisen kohtaan ehdotti Mikkola owan ehdotuksensa loppulauseen.se kuitenkin hylättiin äänestyksessä 5 äänellä 4 vastaan.välitysehdotuksen kolkohta mas kkj~xk päätettiin sen jälkeen poistaa 5 äänellä 2 vastaan ja neljäs kohta hyväksyttiin sellaisenaan. Kirjelmä,jonka allekirjoittajiksi valtuutettiin puheenjohtaja ja sihteeri,tuli siis lopullisesti hyväks~tyksi pöytäkirjan liitteessä n: 2 ilmenevässä muodossa. tämän Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä n: 0 3. (Porvarillisten urheilujärjestöjen kirjelwä :Liite n:o 4), Wakuudeksi: ( j. fdu~

2 , Liite n:o 1 TULon Liittotoimikunnan 2 2/ pidetyn kokouks en pöytäkirjaan. 1 Liittotoimikunnalle. Kertyneen todistuf ainehiston perusteella voi urun uintimesta ruuskilpailujen,rh teydess b sattunei. ~ ta t unnetuis ta tapauks ista tehdä seuraavan yhteenvedon : 1) Kilpailupaika l ~a ei päihtymyshäiriöitä liene kilpailijffin eikä toimitsijain taholla sattunut. 2) Kilpailijain as untopaika r sa, hotelli Babelissa on kumpanakin ~rön~,joina kilpail m~ at ovat mainitussa hotellissa asustaneet, käyttäydytty juopuneille ominais ella melua va lla tavalla.ensimmäisenä = önt on kilpailijain a~)uinhuoneiden Jhteydess ä olevilla kä~ r tävillä pidett u pa l'ko s upimatonta meteliä, josta hotellin ~alv eluskunnan. ~J on ollut hlaoma u t taa us earapa an kerta ai1. Se on- hei' ät t any t(iiotel ~ i ~ sa asunei~en matkustajain huomiota. Toi~ e na yön~ on sattunut m.m. seura a Ta ruma tap2us : rramperelainen tov e Paavo Mäkinen on ollut päihtjneess ä tilassa huonee s sa, jo ~ sa asui muutamia helsinkiläisiä naisuimareita. Mäk':"ne :: on josta_n syystä kiukustunut ja heittänjt h u one~ 1 oven avalme~ ~ los suljetusta ikk~nasta. Ava~n on, r kottaan hotellin huoneen i k~unan, lentänyt vas t apäisessä talossa asuvan muotikauppias Lindstedin asunnon ikkunasta sisään,rikkoen myös sen. Sit äpaits i on joku tai jotkut henkilöt ylönantaneet hotellin i kkunoista sillä.seurauksella,että m8initun Lindstedin ikkunat ovat tahriutuneet.seurau {:s ena t ä. tä kaikesta on ollut se,että ei alnobstaan hotellis ~ a mai nittuna yönä asustaneiden matkustaja in vaan m ~ DS 12heisen n2apuriston yörauha on tullut pahoin häirityksi. 3) Ei~s kilpailujen osanottajista, useampain ilmoitusten perusteella to Ve Salminen HTU :sta,on joutunut sunlluntai-iltana myöhaän poliisin huostaan ollessaan päihtyneenä erässä hotelli Dabelin läh i s t ö 11.. s i j a i t s eva ;.., s a r U 0 ka 1 a b s El 4) Kilpailujen päättjjäistil aisuus oli kilpailujen toimeenpani- Jaln toimesta järjestetty siint m ~ lirin huomaineiseen ja epäilyttäv ~ Ln paikkuan, että liiton mes taruuskilpailujen arvo on siit ä kärsinyt.useiden kuultujen lausuntojen perustee_la voidaan t od eta,että P äättäj'äisissä on 01 ut runsaasti päihtvneitä.vaikeata on sen sij'~ u tai todeta,ovatko päiht neet henkilöt olleet liiton jäseniä l!]i~sellaiselle paikalle omin ~ ista yleis öä.

3 Vaikka Liitt Jtoimikunnan tehtäväksi jää jo~ op~ltelmien vetäminen tästä yhteenvedosta ja mahdollisista rangaistuksista päättäminen,on kuitenkin lausuttava,että tov. Mäkinen ja Salminen ovat tehneet ai~n te koi h i n, j t k aan sai t s eva t a n b r a El j är j e s t ö- vllffie Sitäpaitsi voinee olla syytä huomauttaa ~urun pllrln rlallin~olle sekä sen toimittaman "tutkimuksen" laadusta että sen velvollisuude s ta antaa mui s tutus kilpailujen järjestäjäseuralle päättäjäistilaisuuden johdosta. Helsingissä marraskuun 19 p:nä (",tf~,

4 Liite n:o 2 TUL:n Liittotolwikunnan 22/ pidetyn kokouksen pöytäkirj'aan. marras Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto,,,- HeI s i n k i. 11 Vastau.kseksi kirjelmäknne, jos3 Te yhdessä Suomen Palloliiton, Suolflen Luicd, inlli t on, Suomen Hyrl-keilylii ton j8 Suomen Uimaliiton kallsbe ehdotatte neuvotteluja yhteistoininnan ~ika8ns8omiseksi nittujen urheilujärjestöjen j8 Työväen Urheiluliiton kesken,saam-. me kunnioittoen ilmoitta~ seuraavaa: Työväen Urheiluliiton amperee ~ la ~kouksen ma~ v pidetyn edust j ko piiätös liiton suhteista porvarillisiin urheilujärjestöihin on selvä jjj velvoitt a sekä liiton johtoa, perusjärjestöjä etti yksityisiä. liiton jl...:>eniä.r~ainittu P~?~usoinnussa kans il välisen keskusjärjestömme S03i8listi~yöväen Urheiluin rnatsi~6 _ j onke perus ta j iin liittomme kin kuuluu- voimeas a olevain tätä asiaa koskevain yeriaatteellistell pai:ttästen kanssa. Niiden perusteella e1 liittotoimikunnalla ole valtuuksia ehdottamiinne neu1totteluihin ryhtymiseen. Pyydämme Teitä antamaan täman vastauksemme tiedoksi toisille mainitun kirjelmfin ullekirjoitteneille urheilujarjestöille. ilta

5 L i i t e n:o 3 TUL:n Liittotoimikunnan a2/ pidetyn kokoulrsen pöytäkirjaan. Kirjelmär-ne johdosta / saamme vastata seuraavaa: 1) Yhteistoiminta porvvrillisten urheilujärjestöjen kanssa e1 ole nyk"risten liittomme eikä sen kansainvälisen urheilujärjestön, johonka liittomme jäsenenä kuuluu päätösten mukaan sallittua kilpailullisella alalla. Jos s iis jonkinlainen yhteistoiminta voi tulla kys~mykseen niiden järjestöjen kanssa, joita kirjelmänne edustaa on meidän saatava tähän ensin sekä oman liittomme että kansainvälisen järjestämme suostumus. 2 ) Kun kirjelmästänne ei millään tavalla käy selville millä tavalla ja ~issä muod ossa Te olette ajatelleet yhteistoimintakysymyksel1 j rjestettävän niin olemme päättäneet suostua neuvottelemaan k2nssanne ehdoistanne, että t "män perusteella voimme tehdä asiast8 esityksen ensi kesänä pidettävälie liittomme liittokokoukselle. Helsingissä marraskuun 22 p:nä 1926 T.H.Wilppula Väinö Lähteinen.

6 N:o 4.. Mii t e TULon Liitt otoiwikunnan l'ö yt äkir j aan.! rif--j 22/11 (pidetyn kokouksen Työväen urheiluliitolle. Hels inki. Allamainitut liikuntakasvatuksen eri aloil la työskentelevät li1tot saavat kohteliaimmin täten sitä varten valitsemiensa edus: tajien kautta ehdottaa yhteistoimintaa ~öväen Urheilulii ton kanssa. Tahtomatta ehdotustamme sen enempää perustella. koska yhteistoiminnan suotavuus lienee kummallekin asiapuolelle ilmankin selvä. pyydämme kohteliaimmin. sikäli kun ehdotuksamme saavuttaa kannatuksenne. ehdottaa yhteisiä neuvottel uja siitä, mil lä taval la esitetty yhteistoiminta voitaisiin käytännössä järjestää. Helsingissä lokakuun 11 p:nä Suomen Voimistelu- ja UrheilUliiton Suomen Luistinliitan edustajana Suomen Uimalilton edustajana Suomen Palloliiton edustajana Suomen Nyrkkeilyliiton edustajana

7 TUL:~ P ö Y- t ä _J~_...L~ Liittotoimikunrlan kokouksesta 29/ Saapuvilla olivat E. Pekkala,V.Mikkola, T. Tanner,U. Rinne, U. Harjanne, Helmi Paasonen,V. Silius,V. Visa ja T. H. Vilppula. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöyti:ikirja. 2. ~alviurheilujaoston puo l esta esitti sen sihteeri ehdotuksen,jonka mukaan liiton tulisi anoa talviurheilujuhlia varten,jielg irl i val t io 1 ta 2c-o, 000 markan j8y aupungil ta 50,000 markfm suuruista avustusta. Periaatt eessa asetuttiin kanhsttaclaan ehdotnsta,mutta lähetettiin asia Liittojuhlan Päätoimikunllalle siinä tarkoituksessa, että se yh\listäisi talviurheilujuhlan avustuspyynnön Lii t tojuhlan avustusanowukse en sopivaksi katsomallaan tavalla. 3. Talviurheilujaoston harkittavaksi jutettiin,eikö talviurheilujw1lain osanottajain ja juhlavieraiden ma~otuksesta olisi kmulettava korvaus liitolle. 4. Talviunheilujaoston siht'eri esitti jaoston laatiman sääntjphdotuksen liiton ja Neuvosto-Venäjän välillä kilpailtavak "i perustettua pikaluisteluliertopalkintoa varten. Stiäntöehdotus hyväksyttiinx muut en paitsi 6,jolta kohcb:al ta ehdotus palautett iin takaisin jaostoon kå:lrj attaval:-si sikäli, että slin~ tulee huomioonotetuksi toinenkin asiapuoli,venäjli. ~~~~~ ~ ( ~ ~tu~

8 5. Palloilujaoston puolesta esitti jaoston sihteeri liiton pallo ilumestaruuskilpailuj en vastaista j ärj es t elyti koskevan uus i tun ehdotuksen. Se hyväksyttiin,mutta pt1ätettlin toimisto velvoittaa saattal:12.arl sen s opivaan kielelliseen asuun ennen piirikunnille lähet-'vwr.istä. 6. IIilerkittiin pöytiikirjaan,että Palloilujaostolta oli Saapunut jaoston lausunto ~ propagandakilpailukysywyksestä. Se ote~ t aan k1isitt ': lyn alaiseksi sell jälkeen kuxn muut jaostot ovat lähettäneet lausuntonsa. liittotoi~ikunnalle. 7. Merkittiin pöytäklrjaar..,että Itävallasta oli saar-unut liiton t i.edusteluihin vastaus, JOHka mukaan aij ottu j alka:palloilijain vierailurnatka ieniin ja Graziin oli rauennut. 8. Sihteeri selosti lyhyesti TUL:n Kyminlaakson pi~rin...,. +lå~./ syyskokouksen kulkua ja kokoul:-sen t ekernia pub to ksla.m. m. (fiyvaksy1t.4- kunnan tekemän plätöksen ctekexeri porvarillisten urheilujärjestö j en yhte isto irnintat ar{j.ouskysymyksessä oikeaks i. 9. Valit~iill kornitea, johon tukivat sihteeri,vilppula ja Visa, tarkastamaan liittojasenkirjan luonnosta. 10. Ptiät ettiin monistaa liittotoimikunnan asettaman kansainvälisten sääntöjen muutosehdotusten tarkastuskomitean laatima ehdotus yleisiksi kansainvälisiksi kilpailusäännömksi ja jakaa se liittotoimikunnan jäsenille elmen Seuraavaa kokousta.

9 11. Seuraavaan kokoukseen siirrettiin V. ja u:seura Mäntän Walon tiedustelukirjelrnää koskevan vastauksen sanail'luodoh tar1<is- :1- tus.., akuucleks i : (j. (1tdt,)

10 P ö y t ä k i r j a TUL:n LiittotoiIDikunnan kokouksesta 8/ Saapuvilla oliva t V. Mi kt".ola, T. Tanner, U. ~Iar j anne,v. J.Kostiainen, V. Silius,V. Visa, HelmmX Paasonen ja T. H. Vålppula. 1. Hyväksyttiin edellisen ko~ouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin Nuorten jaoston ehdotus Nousevan Voiman to imi tuslauman kokoonpanosta. Sen mukaan tulee to iwi tuskunt aan kuuluwaan,paitsi toimittajaa,puheenjohtajana A.Grönroos,I. Vihavainen ja E. A. Pulli. 3. Talviurheilujaoston sihteeri esitti jaoston ehdotuksen Siitä,että Tsekko-Slowakian(Aussigin) toveriliiton järuestämiin krnsainvälisiin talviurheilukilpailuihin tulevan t8l!lwikuun p:nä lähetettäisiin 2 hiihtäjää ja 1 mäenlaskija ehdolla,että mainittu liitto lähettäisi vastaavan määrän osanottajia meidän talviurheilujuhliimme. Keskustelun jälkeen myönnettiin jaostolle oikeus ryhtyä kirjeenvaihtoon Tsekko-Slo'1'1akiaan sillä edellytyksellä,että täältä lähetetään 2 osanottajaa ehdolla,että meidän talviurheilujuhliiu~e srapuu osanottajaksi 2 mäenlaskijaa Tsekko-Slowakiasta. Kirjeenvaihdon tulokset on jaoston esitettävä aikanaan liittotoiulikunnalle. 4. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Liiton hiihtomestaruuslcilpailujen pitkien matkojen sarja: Tamper"len Weik.ot IrIAoaliskuun p:nä. Helsingin Jyry,kansalllset luistinkilpailut,29-3o/

11 Painikilpailuja varten: Karihaaran Tenho,kansalliset, 8-9/ Mutalan Riento, et 5-6/2 -' II Helsingin Jyry,kansainväliset, /3 " Jyväsky~än Veikot,kansalliset,26-27/3 " Äänekosken Huil!1a, " 2-3/4" Nyrkke ilykilpailuj a vart en : Hyvinkään Ponteva, kansalliset, l2-13/ix i Painijaoston sihteeri ilmoitti jaoston pyytävän liittotoimikunnalta valtuuksia aloittaakseen neuvottelut säännöllisten,vuosittaisten maaottelujen järjestämisestä Saks an toveriliiton kane: sa.valtuudet myönnettiin sillä edellytyksell ä,ettö. jos ensimrnäinen ottelu tulee suoritettavaksi v. 1927,se järjestettt i- siin Saksassa. 6. Tampereen pi ir in j ohtokunta t iedust el i kirj elmäss i.-.än, että"onko soveliasta liittoon kuuluvan seuran edustajansa kautta lausua onnittelunsa porvariseuran IrIuistojuhlass a ". Päätettiin vastaukseksi ilmoittaa,ettei roenettelyssä ole mit ään s opimatonta,ellei onnittelun yhteydessä ole esitetty mitään liiton s ~äntöjen ja periaatteiden vastaista. 7. Tampereen Puuvillateol lisuus O.Y:n V.ja U:seura Visa oli lähet tänyt t k~~jelmän*jossa se pyysi itselleen oikeutta hallussaan olevasta luietinradasta ilirloittamiseen vapaasti kaikissa. paikal lisissa sanomalehdissä. Päät ettiin vast~ u kseksi ilmoittaa,ettei täl laisessa tapaukses sa liittotoimikunnan mi elestä ole lilit tiän sellaista,joka estäisi ilidoi ttarni s en. Vastaul~ sesta päätettiin ant aa lyhyt tiedotus myö s TUL:n Tampereen piirin johtokunnal le.

12 8. Sihteeri ~lmoitti lilttotoimikunn~l asettaman komitean puolesta, että tov e T. Suvikas KYr!:liatä oli ilmoittanut hänelle tahdyn tiedustelun johdosta,ettei hänen eikä seuran hallussa ollut Eino Borgin kil:pailumntka-asioita kosk vaa l~irjeenva1ihtoa sekä ettei hän tie~~lyt seurojen ~hneen määrättyihin s~ rriin erustuvia kohtuuttomia rnatknkorvausten suorittawistarjouksia Borgille. Esille tullei den seikol-cjen perusteella päätettiin antaa V. ja U: seura Koiton Visalla nuitt utus liian korkean trlat1rakorvauksen tarjoamisesta ylrsityis~lle kilpailijalle. So.~alla ptlätettiin j i.lttää toimiston huoleks i Eamasta asiasta yleisen huomautuksen tekemiu"'y' liiton alaisille seuroille kiertokirjeen yhteydesst Hyväksyttiin Kellokosken 7. ja U:seura Alun sääntöjen mukaisessa järjestyksessu teker!:lä S:iLi.r.töjenså llluutos, joka koskee seuran oikeutta ostaa ja omistaa l:iinteimistöä. 10. Varapuheenjohtaja 'f. ~Liktola ilmoitti,että liiton kuluvanvuotisen valtioavun viim inen eli neljäs erä oli nostett u ja siirretty liiton kassaan. 11. Käytiin läpi kohta kohdalta liittotoill1ikunnan~ttaman kansainvälisten sc.äntöjen muutosehdotusten tarkastuskomitean laat iala ehdotus yleisiksi kansainvtilis iks i kilpailusäännö iksi. Se hyväksyttiin liiton puolesta esitettäväksi teknikkojen kongressissa Leipzigiss ~~ tfuhlln pä.ytäk1, jan liitteen mukaisessa nluodoj <'o Kysymys liiton edustajan valitsemisesta taknikkojen kongressiin siirrxettiill kokonaiouudessaan seurravaan kokoukseen. 13. Piiti.tettiin antaa V. J. Kostiaisen suoritctt v!;iksi ya nsain~

13 vi:ilistcn sääntöjen Lrluutosehdotusten YlUlti. yleisten kansainvälisten kilpailusäänt.. j en Bhdotuksen saksaltsi käännös työ..,. 14. h- Hyväksyttiin Nyrkkeily jaoston ehdotus liiton edustusjoukkueen michistöksi kaikissa muissa paitsi välisarjassa,jota koskevalta kohdaltaan asia päätettiin palauttaa takaisin jaoston harkittavaksi. Jaoston olisi ratkai ~ tava nimenomaan se seikka, kuwpiko,y. Peltonen tai E.Mela,on heitä keskenään verrattaessa (parempi. Muihin sarjoihin nähden tuli joukkueen kokoonpano hyväktyksi seur ~aksi: Kärpässarja: Y. Paakki. Kääpiös arj a: H. Kuklconen. Höyhensarja: O. Johtonen. Kevytsarj a : _ S. Andersin. Keskisarja: G. Brännäs. Raskas keskisarja: V. Purho. Raskassarja: H. Laxström. Varamiehet hyväksytt iin m~issa, pa m tsi välisarjassa, i jaoston ehdotuksen mukaan, nirn : Kärpässar!ta : Kääpiösarja: Höyhensarja: Kevytsarja : Keskisar ja: Raskas keskisarja: V. Peltonen. Lehtiniemi. V. Suhonen. V.Mutikainen. U. Ronkanen. T. Zidbäck. Siinä tapauksessa, että Y. Peltonen pysytetään vakinaisena edustajana välisarjassa,on varawieheksi kutsuttava E. Mela. 15. Hyväksyttiin liiton alaiseksi seuraksi Nuijamaan T. Y: n V. ja U: seura Kisa Viipurin piirikunnasta. /

14 a/;<~~c;~ /"~ ( II ). Kallsainviilis"ten :ril)8i:-'-:j3 >1 -',;- i~l,"e~c ftjr. 'a ja kilpailusääntci jen taika noudattamista V8~V"',O I=8l13,- i:1" r21i~18n rrhe:ilqvali,bän"tcl (KUV,: j:"'el=a h- o rnj.3l... k a k t, -. r'"'\... 'J, - :) C1 (""! 1 '. esaa l'~ol1 G ~ C,..).:J. en (.,.- I.,,...~.. (..) C.J..,-:.,. 1 ca J cl.,,.,.~:l rr..:. I~ t. J.:. i t ~' t (' -~- El )~., l ~ l=;ll- MestarGuski:l.poi::"ljen j2r=est~ll' _ s)ik s nöcn j8 ajsn h~tvälcfyy KUV. M1Jut kansainväliset kilnai.lulu'l t byväks'i - sen li.itun joht~) j "Jnka alv0nnan alla kilpailut pidetään. 2. Osanntt~-oikeus, Olympialaiskilpailujen osa.notto - - ~ik:eu~est a päät tä.ä LUI:n kc ngressi. Mestaruuskilpailuihin saavat Ctt68 osa ~ain LUI :n kuuluvien llit- Ki l pa! ~htai set "lj71 J<-A,.... ~-"'"""< t oimitetadd ainoastaan liitolta liitolle. Henkilt- kutsut ovat luva tomi o, ellei 5iitä lähetetäi asiaroreaisen iiton kautta. ~:Ki.lpaiJu t LtTJ,~\.!:1..l11uma tj: o ~n.i e [~ kanss li itt~ jen, : hdistysten t8 i hankjlbia9n kanssa, jotka eivät ole yksellistä ty~väen urheil~aa~teen tunne~uks ite kelliistä. II. Kilpailuista Punaisee n. urlleiluin"~e.lnatsic'n8aliin kuuluvien kd... i::~sarvat voimassa seuraavat LUI:n Pariisin kr;ngressj.ssa lokakuuhsa 1925 ~ätetyt suuntaviivat: 1. Mniden kanssa, joissa el 81e LUI :iin kuuluraa liittna. sallita8n 0l meenpanna urheilukilpailuja seuraavilla ehdoilla : 2. Kilpailuista on päätettävä liittojen kes ken; jrukkueet Ja niiden atkakumppanit 0n liittojen valittava. 3. J~ukkueet OVBt yks inoma 211 j~rjestävän liitc~ vie±a ita. Niicten pidä.ttäydyttävä virallises~i urheilullisistr ja poliittisi~t3 mie Lilmaisui sta kuin myösk in vira~.lisis~a suhtaista pnliittisten puoeiden kanssa, rlikäli niistä ei ele srjvitt"l 1l,)lempien banssllistall. i tt (. j en ke s ke n.

15 4. LUI:sta hajaannuksen ka u ~ta er onneitten liitto j en kanssa eivät.. '.. {~.4 11~ r d;tt ~ rr:~ ~. ~ ll pallu~ol~ ~/~ ~~7. ~ I A ~ k... h-.hffig IJ 0 or lmaar ay.. :O~ J." X / Ainoa s t aan amat öör ilrheil i j at saavat ottaa kilpailuihin osaa. Amat ööri on se, j Gka ot taa osa 8 urheiluki l pailuihin ainoasta an urheilullisesta harras t uks esta. J oka ot tab osaa kilpa i l uihin jck0 ko kon aan t ai osittai n rohan tai ffiuun aineel lisen voi t on vuoks i, on amma t t iurhe j l ija. Ama töör i omina i s uuden ant aa kun ki n l iiton ha llinto. 5. Jonkun m8an edus t ukse all va a dittavat ehdo.,:l. Jos urheilij a on j os saki n kilpailussa ed ustanut määrättyä ma ata, on h änen sallittava ~~ ~taa toista ma at a jossakin seuraavas ua kilpai- ~... ~~~~ G~. lus sa ainoastaan, j os han ~ e B meh~n k~;qsaldiseb;i. lis A! I KII\B. n- ä 6. Ali n i h: ä r a i a.. I/~' /0' 1_'. ~- ~~~~~ Alle la (18) vuotist en os anot t o e:i:;r.:e s allittua l Poikkeuksi~bl. ~ " träättää lfdv~ ~ 7. Ohjelma. Olympi al a i s t en kilpa i lujen ohje l man hyväks yy KUV:n ehd oitcrksesta LUI :n Kongr essi. Mes t aruuskilpa iluj en oh j elma n lpäärää KUV. ui den kansai nv älis t en kilpa ilu jen oh j el ma n hyväksyy j liiton as i an oma inen ha l l i nt o. ä rj~st ä vän Kilpa iluja on ma hdollis uu den mukaan t tiydenne t tav9 joukkoesityksilä, rliten osoittaa ks een t yö l ä i surheil un olevan kans anurhe ilua s aa vutuksiltaan ja.s uur uu deltaan. 8. J ä rje s t äm i ne n~ Kilpa iluj en sääntö jen mqka i sesta kulusta on vastuussa järj es t ävä liitto (piiri, alue ta i yhd i s t ys). Sille ku uluu välttämättömien j ärjestelymäär äyst en an tam i ne n. Er otuomarist o on mahd ollisuuksien m u k a ~n kans ai nvälisesti kokoonpantava. Sen t eh t ävät on lähemmin määrätty yl e i s urhe ilukilpa ilus ääntäjen 11 :ss ä. Myös muu t valioerunnat ov8t, mikäli ma hdollis t a, kanainvälis est i täyde nnettävä. Kilpa i l i j oiden ~ i m i e n 9. Ilmrittautumi set. i lmoittaminen on tehtävä ka htena kappa l eela il oast aa n KUV: n s itä varten julkaisemil la kaa vakkeilla. Ni me t ova t koneella kir j oitettavat. Osaanttav i en urheilij ain j a urhe ili j attarien imiluettelos t a on kilpail ujen järjestäjän liittonsa välityksellä l ä-

16 - 3 - hetettävä jäljennös KUV :n. puheenjohtajalle. Nämä määräykset koskevat vain yksinomaan niitä urheilijoita, jotka kilpa ilevat kobimaansa ulkopuolella. Ilmoitetuilta ei ole kannettava os anot tomaksua. Sähköteitse t ehtä- vät ilm~itukset \ ja muutosilmoitukset ov at sallittuja ; järjestön on ne kuitenkin samana päivän~ kirjeellisesti vahvist ettava. 10. Os anottajien lukumäärä. Kunkin liiton korkeimman os anottomäärän Olympialaisiin kilpa iluihin, kuhunkin urheilulajiin erikse e"n, määrää LUI:n kongressi. Mest aruuskilpa i lujen korkeimman osanottomäärän yhdestä liitosta kuhunkin eri urheilulajiin mänräd KUV. Muih in kans ainvälisiin kilpailuihin on os anotto r ajaton, ellei ~ilpailun järjestä jien kans sa ole toisin sovi ttu. h- i II. P~ lkinn('t. Palkintojen an to kans ainvälisissä kilpa iluissa ei ole suotavaa. Kuit enkin on Ol ympi al aisissa j a ~es t ar uuskimp a iluissa ja et t ava kunniakirjoj a \~' ~ ~ ~~ ~ 12. Ra nga i s tukset. 1. Jos urhe ilija väärinkäyttää amatööiioikeuttaan, erotetaan hänet kilpa iluista J' a h änen J'o s aavuttamansa tulokse~ ~ulistetaan mitättö ~~~~K miksi. Se n lisäksi menettää han amatöörioikeutensa. ". vähint ä i n P'v 1) 0 a e ks i?).. ~. J,"\ s liitt.), johon urheilija kuuluu, oli tietoinen väärinkäytrs- 1 tä, erot eta an kaikki sen ala iset urh eilijat siitä kilpailusta ja heidän jo s aa vutetuttuloks et julistetaa n mitättömiksi. Sitä pa it~i liitt ~ tulee kokonai s uude ssaan kilpa ilukelvottomaksi ka ns ainvälisiin kilpailuihin nähden korkeintaan kahdeksi vuodeksi. Ens i mmäisessä kohdassa mainitulla urh eilijalla on oikeus valittaa pä ätrksestä KUV :lle. Liiton julistami ses t a kilpailukelvottomaksi päättää ainoastaan I ~V; sen päätöksestä on oikeus valittaa LUl :n kongressille. Muista r ankaistuksista j a kil pailuista erottamisista on lähemmin ~äär ä tty kunkin eri urheilulaj in erikoissäännö issä. 13. Matkakus tannukset. Ma tkakustannuks et sa avat nousta, pa itsi matkaa (II l.laivassa, 111,rautatiellä) j a as untoa, korkeintaan 3 dollariin päivält~. t.

17 Ennäty kset. KUV pi~ ää ennät ys l ue tt eloa kaikista ni istä urh eilutuloks i s t a, jot ka ov at hyväks yt yt LUI :n ki lpailuohjel maan, Se n l iit on johdoh, j on ka valvonnan alaisess a kilpail ussa on saa- vutet tu ennät ys tä parempi tulos, on s i itä t eht ävä ilmoitus XUV :n puheenj oh t ajalle erityi sesti s itä v a rt e ~ va l mistetulla kaa vakkeell a. Saavutet t u ennat ys ei ole voimassa ennen kj i n se on hyväksytty KUY :n kokouks es sa. 15. Muut okset. Nä i hin, s amoinkuin ka i kki en eri urhe ilula jien kil pa ilusåantö i hin, voidaan tehdä muu toks i a s e uraavasti : KUV :n kokouksessa, s iinä t apa uksessa, e t tä päät ös on yks i mi elinen Ja j oka i selle liitolle mu ut os ehd otukses t a t ehty i lmo i tu vahint äin Ka ksi kuukautta ennen kokouksen pitämistä s ekä LUI :n ko ngres s i ssa yks i nker t ai sella ääntenenemmistöllä, edell ytt ä en, ett ä muutos ehdot uksffistaon kaikille j äs enliitoille tied oitettu vähintäin kaksi kuuka utta ennen kongr es s ia.

18 P ö Y t ä k i r j a TUL:n Liittotoimikunnan kokouksesta 13/ Saapuvilla olivat Dekkala, Mikkola,Kostiainen,Visa, Silius,Harjanne, Lähteinen,Vilopula lh- ja HelmiMX Paasonen. 1,. Hyväksyttiin edell i sen kokouksen pöytäkirja. 2,.. ' ~önne+tiin seuraavat kiloailuluvat : Talviurheilukilpailuja varten: Haminan Ponteva,kansalliset hiihtokilpallut, Tampereen Weikot, " Jyväskylän Vie ikot, " Ou lun Tarmo, Tampereen Yritys, Jyväskylän Weikot, " UJäenlaskumest ar'luskilpailut, Kullervo, Nyrkke lly1rilpallu, avarten: Popinr-iemen Toverit, kansallise t,. ~ ~~ 16/1. 30/1. 23/1. 5-6/ /2. 6/3. 6/3. 25/3 3 f Helsingin Järjestyneen Työväen aset taman Väliaikaisen Valistust~imikunnan toimesta oli llitolle lähetetty kirjelmä, jossa porvarillisella taholla juliste1: t ' lun erinäisten työväanlehtien saartoon vedo~en kehoitett öin liittoa myöntärnllän jonkun summan ms'nitun t0imikunnan käytettäväksi s111e määriteltyjen teh~ täväin täyttämisen avus t amlseksi. Keskustelun jälkeen päätettlin,että katsoen liiton valkeaan taloud.e liseen asemaan e1 kirjelmä tä'llä kerralla anna aihetta toimenpiteisiin. 4 ~. porvoon piirin johtokunta oli anonut l{irjelmässuän,että piirille suoritettalsiin vuosien valtioavustuoerät, yht. Smk : 2, 000 : -Keskustelun jälkeen puätettlin p Lirille myöntää

19 ensinmalnitun vuoden avustusosuus,smk: 1,000:- ensitilassa, kuitenkin sillä edellytykse' lä,e t tä se käytetään piirin anomus'- kirjelmässä mainitulla tavalla piirikunnallisen järjestäjän palkkaamiseen. 5 ~. Heinolan R~hdin puhujapyynnön johao$t~ ' päätettiin seuralle ilmoittaa, ettei liitolla ole taloudellisten vaikeuksien vuoksi tilaisuutta pyyntöä täyttää.seuraa kehoit etaan kääntymään Lahden piirin joht ~ kunnan puol een. Merk itt i in pöytäkirjaan,et tä Latvian lähetystö oli palautt elae- k- 6 ~. Turun T~öväen Uimarit oli kirjelmällä tiedustellut,harjoi~.. tetaanko Venäjällä vesipalloilua sekä e t tä olisiko l i ittotoimikunnall a mitään sitä vasta an,jos seura asettuisi neuvotteluihin aslan~ omaisten venäläisten jär jestöjen lranssa seuran vesipallojoukkueen mötkustamises t a kilpai lumatkalle Venäjälle. Seuralle päätettiin antaa venäläisiä osot teita sekä i l m o ~ t- taa,ettei l i i ttotoimikunnal la ole mitään hanketta vastaan. 7 f Sallan Jymyltä Kuolajärveltä oli saapunut pitkä kirjelmä, jossa seuran hei kk ~ on taloudelliseen a semaan ja seuran jäsenistän suureen innostukseen vedoten anotaan liittot0imikunnalt a avustusta seuran joukkueen matka a varten l i ittojuhlaan tai vaihtoehtoisest i kehoitetaan l iittotoimikuntaa toimimaan sit en,että toisten seurojen toimesta ryhdyttäisiin sopi v i n menettely tavoin kokoamaan rahavaroja samaan tarkoitukseen. Seurall e pääte t t i in lähettää kehoi t tava kirjelldä,jossa selostetaan l i itto juhlaan matkustamista varten myönnettyä rautat i eli ppualennusta, majotuskustannultsien halpul!1tta j.n.e. Lisäksi huomautetaan,e tä liitto kyl lä puolestaan mahdollisuuksi en ilmetes~ sä tulee mu i stamaan seuraa. 8 f.

20 tanut sil le jätetyn vaatalauseen,ilmoittaen palautuskirjelmäs- t sä,ettei sillä ole mahdollisuutta vastalauseen edelleen toimittamiseen. e1l1-9 f. e- Edustajaksi kansainväliseen teknikkojen kongressiin Leipziglin joulukuun p:ksi valittiin V.J.Kostiainen. Samalla päätettiin sähköteitse tiedustella internatsio- naalin teknilliseltä toimistolta,otetaanko meidän ehd ' tuksemme k- toisen edustajan, teknillisen asiantuntijan kustantamisesta huomi- ulä oon. 10 ~. Merkittiin pöytäkirjaan,että Tampereen piirin j0htokunnalta oli saapunut ilmoitus rikesrekisterimerkinnöiksi.sihteeri velvoi~ tettiin suorittamaan merkinnät liiton r :kosrekisterlin. 11 J. Merkittiin pöytäkirjaan,että "TUL:n Valistusviikko-'-kirjanen oli ilmestynyt ja että se oli jo postitettu liiton alaisille järjestöille,sanomalehdistölle,liittoneuv ~ ston jäsenille sekä eräille yksityisille,liittoa lähellä o leville henkilöille. 12 f. Päätettiin 4 ääne lä 4 vastaan,puheenjohtaja Pe kkalan äänen ratkaistessa, ilmoittaa TUL:n Helsingin p i irin johtokunnalle,että tov. V.Virtasen on oltava 6 kk. villinä,jon'-a jäl'tecn hän s "äntöjen mukaisessa järjestyksessä edustaa V.ja U:seura Kullervoa. 13 ~. Sihteeri velvoitettiin valmistamaan seuraavaan kokou'rseen mennessä ehdotus Valtion Urheilulautakunnalle jäte.tävästä kertomuksesta l i iton valtioavun käytöstä v

21 14 ~. Taloudenhoitajan esityksestä päätettiin,että ensi vuoden talousarvioehdotusta laadittaessa otetaan huomioon liittotoimikunnan toimesta harjoitettavan valistustyön,valistus~iikon ja ulkomaisten edustusmatkain~on gressimatkat/aiheuttamat menot. f- ~eh - 3e- 15 ~. Toimistohenkilökunnan palkkakysymys päätettiin ottaa esille talousarvion käsittelyn yhteydessä. ik- 16 ~. Opetusministeriölle päätettiin jättää anomus luottokuljetus - pilettmen myöntämisestä liitolle. 17 ~. Satakunnan piirin johtokunnan tiedustelun johdosta päätettiin lähettää liittojuhlan tiliä kustannuksilla velottaen miesohjaaja johtokunnan järjestämään ohjaustilaisuute~n ohjaamaan liittojuhlan yhteisvoimieteluohjelman harjoituksia. 18 ~. Päätettiin ilmoittaa Nuort en jaostolle,et tä sen ollsi lähe ~ tettävä ehdotuksensa kummankin työväen raittiusliiton ja järjestönuorten l l iton nuorten osastojen kutsumisesta liittojuhlaan suobaan Liittojuhlan Päätoimikunnalle. 19 ~. V. ja U:seura Jyryn kirjelidä,jossa seura anoo jo nyt lupaa t avanmukaisten hel luntaipainikilpailujensa järjestämiseenjlähetettiin pain1jaost on käsiteltäväksi.keskustelussa asetuttiin yleensä sille kannalle,ettei mainittujen kilpailu -"en järjestäminen olisi tällä kerralla suotavaa,k oska ne saattavat häiritä vain puolitoista vii 'rkoa myöhemmin alkavia li1 ttojuhlanx pa1nikilpa11uja. Wakuude Ksi: (, j. fj11l~

22 P ö Y t ä k i r ~ TU1:n Liittotoimikunran kokouksesta 20/ Saapuvilla olivat E.Pekkala,V.Mikkola,V.J.Kostiainen, T.H.Vilppula,T.Tanner,U.Rinne, r U.Harjanne,VlSilius,~,V.Lähteinen,U.Nurminen,O.Fager je Helmi Paasonen. 1. Hyväksyttiin edellisan kokouksen pöytäkirja. ~eh- 3e- )k.ulä 2. otettiin käsiteltäväksi taloudenhoitajan laatima ehdotus liiton tule~an vuoden talousarvioksi. Ehdotuksen tulo-sekä menopuolelle tehtiin joukko lisäyksiä,muutoksia sek~ poistoja. Toimitsijain poistuttua kokoushuoneesta pltitettiin korottaa taloudenhoitajan sekä sihteerin palkkaa ~oo:- markalla kuukaudessa ensi vuoden alusta lukien.kanslistin,naissihteerin sekä. nuorei!ii!ian toimistoapulaisen palkkakysymys jätettiin avoimeksi siihen saakka kunnes työmuotokomitea~ ehdotus valmistuu. 3. Edellisen asian yhteydessä teki O.Fager ehdotuksen Siitä,että. liitolle palkattaisiin erityinen jaostosihteerlsiten helpotettaisiin liiton toimitsijain työtä ja aikaansaataisiin s.ellainen muutos, ett ä he voisivat enemmän kuin tähän saal~ka syventyä varsinaisåen työhönsä. Ehdotusta kannatettiin. Asia jätettiin aikoinaan valitun työmuotokomitean,johon kuuluvat sihteeri,kostiainen,riwle,anttila ja Nurminen,harkittavaksLKomitea tehköön ehdotuksensa mahdollisimman pian. 4. Talousarvion lukkoon saattaminen jäte't.tiin taloudenhoitajan valmistettavaksi.esitys tehtäköön seuraavalle kokoukselle.

23 5. Xyönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Talviurheilukilpail~ja varten: H:gin Ponnistus,kansalliset Illi::i.enlaskukilpailut, 9/1. H:gin Jyry," " 16/1. Merkittiin pöytäkirjaan,että Internatsionaalin Toiwistolta oli saapunut tehtyyn tiedusteluun sähköteitse vastaus,jossa ilmoitetaan,ettei sen puolesta kustanneta toista suomalaista edustajaa teknikkojen kongressiin. 10. Sihteeri ilmoitti,että 13 liittoneuvoston j hsentä oli jo ilnloittanut hyväksyvänsä lii ttotoiwikunnan puoltawan liittoaerkut '1- trela- 3e- " Illäenlasku-ja Illurtomaamestaruuskilpailut sääntöjen Illäi::i.rää!llänä aikana v. ja U:seura Isku. Hyväksyttiin liitonx alaiseksi seuraksi Kurikan Työväen ik-.n/ä 7. Talviurheilujaosto oli ehdottanut,että TShekko-Slowakian toveriliiton talviurheilujuhliin lähetettäisiin liittowwe edustajiksi hiihtoon Albin Veijalainen ja wäenlaskuun E.1eppänen. Varamiehiksi ehdotettiin valittaviksi,hiihtoon L.Lähteinen ja Korjus ja wäenlaskuun Tissari ja Salminen. Keskustelun jälkeen päätettiin asia palauttaa takasin sen jälkeen kun hiihtoa koskeva ehdotus oli hyväksytty.liittotoimikunnan mielestä olisi jaoston harkittava,eiäö varmin edustaja mäenlaskussa olisi kotkalainen Lamminpää. 8. Merkittiin pöytäkirjaan, että TUL:n Tampereen piirin johtokunta oli lähettänyt vastalauseensa sen+johdösts,eztä li ttotoimikunte.dli J8ntanut '" järjestäjän ottamisen liiton palvelukseen raueta. 9.

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys.

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys. VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Kokous alkoi keskiviikkona klo 9.05. Puheenjohtajana O. Hiltunen. Aluksi laulettiin Työväen marssi. Nimenhuudon toimitti sihteeri /. Tuominen. Työehtosopimuskysymys. Työjärjestyksen

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

Reinholdsson: Ehdottaisin tähän lisättäväksi sanat:»ja työläisnaisten yhdellä edustajalla". Tämä työläisnaisliitto ei ole ammatillinen liitto

Reinholdsson: Ehdottaisin tähän lisättäväksi sanat:»ja työläisnaisten yhdellä edustajalla. Tämä työläisnaisliitto ei ole ammatillinen liitto 407 kousta ehdotettujen asiain esille ottamista, mutta kun sallii myös myöhemmin ehdotetut asiat kokouksessa käsiteltäviksi, ei se kaipaa vaiiok. mielestä muutosta. :n 56 sanain»yksi ääni" sijaan»yhtäläinen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta.

LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta. LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta. Asetuksen mukaan 25 p:ltä rnarrask. 1885 piti Lappeenrantaankin järjestää käsityöläiskoulu viimeistään syyslukukauden alusta 1890. Lappeenrannan Käsityöläisyhdistys,

Lisätiedot