Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä"

Transkriptio

1 äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa yhdistelwäehdotuksen kowitean kolmesta eri ehdotuksesta.ryhdyttiin tarkastamaan ehdotusta kohta kohdalta. Ensimmäinen kohta hyväksyttiin sellaisenaan. Toisen kohtaan ehdotti Mikkola owan ehdotuksensa loppulauseen.se kuitenkin hylättiin äänestyksessä 5 äänellä 4 vastaan.välitysehdotuksen kolkohta mas kkj~xk päätettiin sen jälkeen poistaa 5 äänellä 2 vastaan ja neljäs kohta hyväksyttiin sellaisenaan. Kirjelmä,jonka allekirjoittajiksi valtuutettiin puheenjohtaja ja sihteeri,tuli siis lopullisesti hyväks~tyksi pöytäkirjan liitteessä n: 2 ilmenevässä muodossa. tämän Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä n: 0 3. (Porvarillisten urheilujärjestöjen kirjelwä :Liite n:o 4), Wakuudeksi: ( j. fdu~

2 , Liite n:o 1 TULon Liittotoimikunnan 2 2/ pidetyn kokouks en pöytäkirjaan. 1 Liittotoimikunnalle. Kertyneen todistuf ainehiston perusteella voi urun uintimesta ruuskilpailujen,rh teydess b sattunei. ~ ta t unnetuis ta tapauks ista tehdä seuraavan yhteenvedon : 1) Kilpailupaika l ~a ei päihtymyshäiriöitä liene kilpailijffin eikä toimitsijain taholla sattunut. 2) Kilpailijain as untopaika r sa, hotelli Babelissa on kumpanakin ~rön~,joina kilpail m~ at ovat mainitussa hotellissa asustaneet, käyttäydytty juopuneille ominais ella melua va lla tavalla.ensimmäisenä = önt on kilpailijain a~)uinhuoneiden Jhteydess ä olevilla kä~ r tävillä pidett u pa l'ko s upimatonta meteliä, josta hotellin ~alv eluskunnan. ~J on ollut hlaoma u t taa us earapa an kerta ai1. Se on- hei' ät t any t(iiotel ~ i ~ sa asunei~en matkustajain huomiota. Toi~ e na yön~ on sattunut m.m. seura a Ta ruma tap2us : rramperelainen tov e Paavo Mäkinen on ollut päihtjneess ä tilassa huonee s sa, jo ~ sa asui muutamia helsinkiläisiä naisuimareita. Mäk':"ne :: on josta_n syystä kiukustunut ja heittänjt h u one~ 1 oven avalme~ ~ los suljetusta ikk~nasta. Ava~n on, r kottaan hotellin huoneen i k~unan, lentänyt vas t apäisessä talossa asuvan muotikauppias Lindstedin asunnon ikkunasta sisään,rikkoen myös sen. Sit äpaits i on joku tai jotkut henkilöt ylönantaneet hotellin i kkunoista sillä.seurauksella,että m8initun Lindstedin ikkunat ovat tahriutuneet.seurau {:s ena t ä. tä kaikesta on ollut se,että ei alnobstaan hotellis ~ a mai nittuna yönä asustaneiden matkustaja in vaan m ~ DS 12heisen n2apuriston yörauha on tullut pahoin häirityksi. 3) Ei~s kilpailujen osanottajista, useampain ilmoitusten perusteella to Ve Salminen HTU :sta,on joutunut sunlluntai-iltana myöhaän poliisin huostaan ollessaan päihtyneenä erässä hotelli Dabelin läh i s t ö 11.. s i j a i t s eva ;.., s a r U 0 ka 1 a b s El 4) Kilpailujen päättjjäistil aisuus oli kilpailujen toimeenpani- Jaln toimesta järjestetty siint m ~ lirin huomaineiseen ja epäilyttäv ~ Ln paikkuan, että liiton mes taruuskilpailujen arvo on siit ä kärsinyt.useiden kuultujen lausuntojen perustee_la voidaan t od eta,että P äättäj'äisissä on 01 ut runsaasti päihtvneitä.vaikeata on sen sij'~ u tai todeta,ovatko päiht neet henkilöt olleet liiton jäseniä l!]i~sellaiselle paikalle omin ~ ista yleis öä.

3 Vaikka Liitt Jtoimikunnan tehtäväksi jää jo~ op~ltelmien vetäminen tästä yhteenvedosta ja mahdollisista rangaistuksista päättäminen,on kuitenkin lausuttava,että tov. Mäkinen ja Salminen ovat tehneet ai~n te koi h i n, j t k aan sai t s eva t a n b r a El j är j e s t ö- vllffie Sitäpaitsi voinee olla syytä huomauttaa ~urun pllrln rlallin~olle sekä sen toimittaman "tutkimuksen" laadusta että sen velvollisuude s ta antaa mui s tutus kilpailujen järjestäjäseuralle päättäjäistilaisuuden johdosta. Helsingissä marraskuun 19 p:nä (",tf~,

4 Liite n:o 2 TUL:n Liittotolwikunnan 22/ pidetyn kokouksen pöytäkirj'aan. marras Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto,,,- HeI s i n k i. 11 Vastau.kseksi kirjelmäknne, jos3 Te yhdessä Suomen Palloliiton, Suolflen Luicd, inlli t on, Suomen Hyrl-keilylii ton j8 Suomen Uimaliiton kallsbe ehdotatte neuvotteluja yhteistoininnan ~ika8ns8omiseksi nittujen urheilujärjestöjen j8 Työväen Urheiluliiton kesken,saam-. me kunnioittoen ilmoitta~ seuraavaa: Työväen Urheiluliiton amperee ~ la ~kouksen ma~ v pidetyn edust j ko piiätös liiton suhteista porvarillisiin urheilujärjestöihin on selvä jjj velvoitt a sekä liiton johtoa, perusjärjestöjä etti yksityisiä. liiton jl...:>eniä.r~ainittu P~?~usoinnussa kans il välisen keskusjärjestömme S03i8listi~yöväen Urheiluin rnatsi~6 _ j onke perus ta j iin liittomme kin kuuluu- voimeas a olevain tätä asiaa koskevain yeriaatteellistell pai:ttästen kanssa. Niiden perusteella e1 liittotoimikunnalla ole valtuuksia ehdottamiinne neu1totteluihin ryhtymiseen. Pyydämme Teitä antamaan täman vastauksemme tiedoksi toisille mainitun kirjelmfin ullekirjoitteneille urheilujarjestöille. ilta

5 L i i t e n:o 3 TUL:n Liittotoimikunnan a2/ pidetyn kokoulrsen pöytäkirjaan. Kirjelmär-ne johdosta / saamme vastata seuraavaa: 1) Yhteistoiminta porvvrillisten urheilujärjestöjen kanssa e1 ole nyk"risten liittomme eikä sen kansainvälisen urheilujärjestön, johonka liittomme jäsenenä kuuluu päätösten mukaan sallittua kilpailullisella alalla. Jos s iis jonkinlainen yhteistoiminta voi tulla kys~mykseen niiden järjestöjen kanssa, joita kirjelmänne edustaa on meidän saatava tähän ensin sekä oman liittomme että kansainvälisen järjestämme suostumus. 2 ) Kun kirjelmästänne ei millään tavalla käy selville millä tavalla ja ~issä muod ossa Te olette ajatelleet yhteistoimintakysymyksel1 j rjestettävän niin olemme päättäneet suostua neuvottelemaan k2nssanne ehdoistanne, että t "män perusteella voimme tehdä asiast8 esityksen ensi kesänä pidettävälie liittomme liittokokoukselle. Helsingissä marraskuun 22 p:nä 1926 T.H.Wilppula Väinö Lähteinen.

6 N:o 4.. Mii t e TULon Liitt otoiwikunnan l'ö yt äkir j aan.! rif--j 22/11 (pidetyn kokouksen Työväen urheiluliitolle. Hels inki. Allamainitut liikuntakasvatuksen eri aloil la työskentelevät li1tot saavat kohteliaimmin täten sitä varten valitsemiensa edus: tajien kautta ehdottaa yhteistoimintaa ~öväen Urheilulii ton kanssa. Tahtomatta ehdotustamme sen enempää perustella. koska yhteistoiminnan suotavuus lienee kummallekin asiapuolelle ilmankin selvä. pyydämme kohteliaimmin. sikäli kun ehdotuksamme saavuttaa kannatuksenne. ehdottaa yhteisiä neuvottel uja siitä, mil lä taval la esitetty yhteistoiminta voitaisiin käytännössä järjestää. Helsingissä lokakuun 11 p:nä Suomen Voimistelu- ja UrheilUliiton Suomen Luistinliitan edustajana Suomen Uimalilton edustajana Suomen Palloliiton edustajana Suomen Nyrkkeilyliiton edustajana

7 TUL:~ P ö Y- t ä _J~_...L~ Liittotoimikunrlan kokouksesta 29/ Saapuvilla olivat E. Pekkala,V.Mikkola, T. Tanner,U. Rinne, U. Harjanne, Helmi Paasonen,V. Silius,V. Visa ja T. H. Vilppula. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöyti:ikirja. 2. ~alviurheilujaoston puo l esta esitti sen sihteeri ehdotuksen,jonka mukaan liiton tulisi anoa talviurheilujuhlia varten,jielg irl i val t io 1 ta 2c-o, 000 markan j8y aupungil ta 50,000 markfm suuruista avustusta. Periaatt eessa asetuttiin kanhsttaclaan ehdotnsta,mutta lähetettiin asia Liittojuhlan Päätoimikunllalle siinä tarkoituksessa, että se yh\listäisi talviurheilujuhlan avustuspyynnön Lii t tojuhlan avustusanowukse en sopivaksi katsomallaan tavalla. 3. Talviurheilujaoston harkittavaksi jutettiin,eikö talviurheilujw1lain osanottajain ja juhlavieraiden ma~otuksesta olisi kmulettava korvaus liitolle. 4. Talviunheilujaoston siht'eri esitti jaoston laatiman sääntjphdotuksen liiton ja Neuvosto-Venäjän välillä kilpailtavak "i perustettua pikaluisteluliertopalkintoa varten. Stiäntöehdotus hyväksyttiinx muut en paitsi 6,jolta kohcb:al ta ehdotus palautett iin takaisin jaostoon kå:lrj attaval:-si sikäli, että slin~ tulee huomioonotetuksi toinenkin asiapuoli,venäjli. ~~~~~ ~ ( ~ ~tu~

8 5. Palloilujaoston puolesta esitti jaoston sihteeri liiton pallo ilumestaruuskilpailuj en vastaista j ärj es t elyti koskevan uus i tun ehdotuksen. Se hyväksyttiin,mutta pt1ätettlin toimisto velvoittaa saattal:12.arl sen s opivaan kielelliseen asuun ennen piirikunnille lähet-'vwr.istä. 6. IIilerkittiin pöytiikirjaan,että Palloilujaostolta oli Saapunut jaoston lausunto ~ propagandakilpailukysywyksestä. Se ote~ t aan k1isitt ': lyn alaiseksi sell jälkeen kuxn muut jaostot ovat lähettäneet lausuntonsa. liittotoi~ikunnalle. 7. Merkittiin pöytäklrjaar..,että Itävallasta oli saar-unut liiton t i.edusteluihin vastaus, JOHka mukaan aij ottu j alka:palloilijain vierailurnatka ieniin ja Graziin oli rauennut. 8. Sihteeri selosti lyhyesti TUL:n Kyminlaakson pi~rin...,. +lå~./ syyskokouksen kulkua ja kokoul:-sen t ekernia pub to ksla.m. m. (fiyvaksy1t.4- kunnan tekemän plätöksen ctekexeri porvarillisten urheilujärjestö j en yhte isto irnintat ar{j.ouskysymyksessä oikeaks i. 9. Valit~iill kornitea, johon tukivat sihteeri,vilppula ja Visa, tarkastamaan liittojasenkirjan luonnosta. 10. Ptiät ettiin monistaa liittotoimikunnan asettaman kansainvälisten sääntöjen muutosehdotusten tarkastuskomitean laatima ehdotus yleisiksi kansainvälisiksi kilpailusäännömksi ja jakaa se liittotoimikunnan jäsenille elmen Seuraavaa kokousta.

9 11. Seuraavaan kokoukseen siirrettiin V. ja u:seura Mäntän Walon tiedustelukirjelrnää koskevan vastauksen sanail'luodoh tar1<is- :1- tus.., akuucleks i : (j. (1tdt,)

10 P ö y t ä k i r j a TUL:n LiittotoiIDikunnan kokouksesta 8/ Saapuvilla oliva t V. Mi kt".ola, T. Tanner, U. ~Iar j anne,v. J.Kostiainen, V. Silius,V. Visa, HelmmX Paasonen ja T. H. Vålppula. 1. Hyväksyttiin edellisen ko~ouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin Nuorten jaoston ehdotus Nousevan Voiman to imi tuslauman kokoonpanosta. Sen mukaan tulee to iwi tuskunt aan kuuluwaan,paitsi toimittajaa,puheenjohtajana A.Grönroos,I. Vihavainen ja E. A. Pulli. 3. Talviurheilujaoston sihteeri esitti jaoston ehdotuksen Siitä,että Tsekko-Slowakian(Aussigin) toveriliiton järuestämiin krnsainvälisiin talviurheilukilpailuihin tulevan t8l!lwikuun p:nä lähetettäisiin 2 hiihtäjää ja 1 mäenlaskija ehdolla,että mainittu liitto lähettäisi vastaavan määrän osanottajia meidän talviurheilujuhliimme. Keskustelun jälkeen myönnettiin jaostolle oikeus ryhtyä kirjeenvaihtoon Tsekko-Slo'1'1akiaan sillä edellytyksellä,että täältä lähetetään 2 osanottajaa ehdolla,että meidän talviurheilujuhliiu~e srapuu osanottajaksi 2 mäenlaskijaa Tsekko-Slowakiasta. Kirjeenvaihdon tulokset on jaoston esitettävä aikanaan liittotoiulikunnalle. 4. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Liiton hiihtomestaruuslcilpailujen pitkien matkojen sarja: Tamper"len Weik.ot IrIAoaliskuun p:nä. Helsingin Jyry,kansalllset luistinkilpailut,29-3o/

11 Painikilpailuja varten: Karihaaran Tenho,kansalliset, 8-9/ Mutalan Riento, et 5-6/2 -' II Helsingin Jyry,kansainväliset, /3 " Jyväsky~än Veikot,kansalliset,26-27/3 " Äänekosken Huil!1a, " 2-3/4" Nyrkke ilykilpailuj a vart en : Hyvinkään Ponteva, kansalliset, l2-13/ix i Painijaoston sihteeri ilmoitti jaoston pyytävän liittotoimikunnalta valtuuksia aloittaakseen neuvottelut säännöllisten,vuosittaisten maaottelujen järjestämisestä Saks an toveriliiton kane: sa.valtuudet myönnettiin sillä edellytyksell ä,ettö. jos ensimrnäinen ottelu tulee suoritettavaksi v. 1927,se järjestettt i- siin Saksassa. 6. Tampereen pi ir in j ohtokunta t iedust el i kirj elmäss i.-.än, että"onko soveliasta liittoon kuuluvan seuran edustajansa kautta lausua onnittelunsa porvariseuran IrIuistojuhlass a ". Päätettiin vastaukseksi ilmoittaa,ettei roenettelyssä ole mit ään s opimatonta,ellei onnittelun yhteydessä ole esitetty mitään liiton s ~äntöjen ja periaatteiden vastaista. 7. Tampereen Puuvillateol lisuus O.Y:n V.ja U:seura Visa oli lähet tänyt t k~~jelmän*jossa se pyysi itselleen oikeutta hallussaan olevasta luietinradasta ilirloittamiseen vapaasti kaikissa. paikal lisissa sanomalehdissä. Päät ettiin vast~ u kseksi ilmoittaa,ettei täl laisessa tapaukses sa liittotoimikunnan mi elestä ole lilit tiän sellaista,joka estäisi ilidoi ttarni s en. Vastaul~ sesta päätettiin ant aa lyhyt tiedotus myö s TUL:n Tampereen piirin johtokunnal le.

12 8. Sihteeri ~lmoitti lilttotoimikunn~l asettaman komitean puolesta, että tov e T. Suvikas KYr!:liatä oli ilmoittanut hänelle tahdyn tiedustelun johdosta,ettei hänen eikä seuran hallussa ollut Eino Borgin kil:pailumntka-asioita kosk vaa l~irjeenva1ihtoa sekä ettei hän tie~~lyt seurojen ~hneen määrättyihin s~ rriin erustuvia kohtuuttomia rnatknkorvausten suorittawistarjouksia Borgille. Esille tullei den seikol-cjen perusteella päätettiin antaa V. ja U: seura Koiton Visalla nuitt utus liian korkean trlat1rakorvauksen tarjoamisesta ylrsityis~lle kilpailijalle. So.~alla ptlätettiin j i.lttää toimiston huoleks i Eamasta asiasta yleisen huomautuksen tekemiu"'y' liiton alaisille seuroille kiertokirjeen yhteydesst Hyväksyttiin Kellokosken 7. ja U:seura Alun sääntöjen mukaisessa järjestyksessu teker!:lä S:iLi.r.töjenså llluutos, joka koskee seuran oikeutta ostaa ja omistaa l:iinteimistöä. 10. Varapuheenjohtaja 'f. ~Liktola ilmoitti,että liiton kuluvanvuotisen valtioavun viim inen eli neljäs erä oli nostett u ja siirretty liiton kassaan. 11. Käytiin läpi kohta kohdalta liittotoill1ikunnan~ttaman kansainvälisten sc.äntöjen muutosehdotusten tarkastuskomitean laat iala ehdotus yleisiksi kansainvtilis iks i kilpailusäännö iksi. Se hyväksyttiin liiton puolesta esitettäväksi teknikkojen kongressissa Leipzigiss ~~ tfuhlln pä.ytäk1, jan liitteen mukaisessa nluodoj <'o Kysymys liiton edustajan valitsemisesta taknikkojen kongressiin siirrxettiill kokonaiouudessaan seurravaan kokoukseen. 13. Piiti.tettiin antaa V. J. Kostiaisen suoritctt v!;iksi ya nsain~

13 vi:ilistcn sääntöjen Lrluutosehdotusten YlUlti. yleisten kansainvälisten kilpailusäänt.. j en Bhdotuksen saksaltsi käännös työ..,. 14. h- Hyväksyttiin Nyrkkeily jaoston ehdotus liiton edustusjoukkueen michistöksi kaikissa muissa paitsi välisarjassa,jota koskevalta kohdaltaan asia päätettiin palauttaa takaisin jaoston harkittavaksi. Jaoston olisi ratkai ~ tava nimenomaan se seikka, kuwpiko,y. Peltonen tai E.Mela,on heitä keskenään verrattaessa (parempi. Muihin sarjoihin nähden tuli joukkueen kokoonpano hyväktyksi seur ~aksi: Kärpässarja: Y. Paakki. Kääpiös arj a: H. Kuklconen. Höyhensarja: O. Johtonen. Kevytsarj a : _ S. Andersin. Keskisarja: G. Brännäs. Raskas keskisarja: V. Purho. Raskassarja: H. Laxström. Varamiehet hyväksytt iin m~issa, pa m tsi välisarjassa, i jaoston ehdotuksen mukaan, nirn : Kärpässar!ta : Kääpiösarja: Höyhensarja: Kevytsarja : Keskisar ja: Raskas keskisarja: V. Peltonen. Lehtiniemi. V. Suhonen. V.Mutikainen. U. Ronkanen. T. Zidbäck. Siinä tapauksessa, että Y. Peltonen pysytetään vakinaisena edustajana välisarjassa,on varawieheksi kutsuttava E. Mela. 15. Hyväksyttiin liiton alaiseksi seuraksi Nuijamaan T. Y: n V. ja U: seura Kisa Viipurin piirikunnasta. /

14 a/;<~~c;~ /"~ ( II ). Kallsainviilis"ten :ril)8i:-'-:j3 >1 -',;- i~l,"e~c ftjr. 'a ja kilpailusääntci jen taika noudattamista V8~V"',O I=8l13,- i:1" r21i~18n rrhe:ilqvali,bän"tcl (KUV,: j:"'el=a h- o rnj.3l... k a k t, -. r'"'\... 'J, - :) C1 (""! 1 '. esaa l'~ol1 G ~ C,..).:J. en (.,.- I.,,...~.. (..) C.J..,-:.,. 1 ca J cl.,,.,.~:l rr..:. I~ t. J.:. i t ~' t (' -~- El )~., l ~ l=;ll- MestarGuski:l.poi::"ljen j2r=est~ll' _ s)ik s nöcn j8 ajsn h~tvälcfyy KUV. M1Jut kansainväliset kilnai.lulu'l t byväks'i - sen li.itun joht~) j "Jnka alv0nnan alla kilpailut pidetään. 2. Osanntt~-oikeus, Olympialaiskilpailujen osa.notto - - ~ik:eu~est a päät tä.ä LUI:n kc ngressi. Mestaruuskilpailuihin saavat Ctt68 osa ~ain LUI :n kuuluvien llit- Ki l pa! ~htai set "lj71 J<-A,.... ~-"'"""< t oimitetadd ainoastaan liitolta liitolle. Henkilt- kutsut ovat luva tomi o, ellei 5iitä lähetetäi asiaroreaisen iiton kautta. ~:Ki.lpaiJu t LtTJ,~\.!:1..l11uma tj: o ~n.i e [~ kanss li itt~ jen, : hdistysten t8 i hankjlbia9n kanssa, jotka eivät ole yksellistä ty~väen urheil~aa~teen tunne~uks ite kelliistä. II. Kilpailuista Punaisee n. urlleiluin"~e.lnatsic'n8aliin kuuluvien kd... i::~sarvat voimassa seuraavat LUI:n Pariisin kr;ngressj.ssa lokakuuhsa 1925 ~ätetyt suuntaviivat: 1. Mniden kanssa, joissa el 81e LUI :iin kuuluraa liittna. sallita8n 0l meenpanna urheilukilpailuja seuraavilla ehdoilla : 2. Kilpailuista on päätettävä liittojen kes ken; jrukkueet Ja niiden atkakumppanit 0n liittojen valittava. 3. J~ukkueet OVBt yks inoma 211 j~rjestävän liitc~ vie±a ita. Niicten pidä.ttäydyttävä virallises~i urheilullisistr ja poliittisi~t3 mie Lilmaisui sta kuin myösk in vira~.lisis~a suhtaista pnliittisten puoeiden kanssa, rlikäli niistä ei ele srjvitt"l 1l,)lempien banssllistall. i tt (. j en ke s ke n.

15 4. LUI:sta hajaannuksen ka u ~ta er onneitten liitto j en kanssa eivät.. '.. {~.4 11~ r d;tt ~ rr:~ ~. ~ ll pallu~ol~ ~/~ ~~7. ~ I A ~ k... h-.hffig IJ 0 or lmaar ay.. :O~ J." X / Ainoa s t aan amat öör ilrheil i j at saavat ottaa kilpailuihin osaa. Amat ööri on se, j Gka ot taa osa 8 urheiluki l pailuihin ainoasta an urheilullisesta harras t uks esta. J oka ot tab osaa kilpa i l uihin jck0 ko kon aan t ai osittai n rohan tai ffiuun aineel lisen voi t on vuoks i, on amma t t iurhe j l ija. Ama töör i omina i s uuden ant aa kun ki n l iiton ha llinto. 5. Jonkun m8an edus t ukse all va a dittavat ehdo.,:l. Jos urheilij a on j os saki n kilpailussa ed ustanut määrättyä ma ata, on h änen sallittava ~~ ~taa toista ma at a jossakin seuraavas ua kilpai- ~... ~~~~ G~. lus sa ainoastaan, j os han ~ e B meh~n k~;qsaldiseb;i. lis A! I KII\B. n- ä 6. Ali n i h: ä r a i a.. I/~' /0' 1_'. ~- ~~~~~ Alle la (18) vuotist en os anot t o e:i:;r.:e s allittua l Poikkeuksi~bl. ~ " träättää lfdv~ ~ 7. Ohjelma. Olympi al a i s t en kilpa i lujen ohje l man hyväks yy KUV:n ehd oitcrksesta LUI :n Kongr essi. Mes t aruuskilpa iluj en oh j elma n lpäärää KUV. ui den kansai nv älis t en kilpa ilu jen oh j el ma n hyväksyy j liiton as i an oma inen ha l l i nt o. ä rj~st ä vän Kilpa iluja on ma hdollis uu den mukaan t tiydenne t tav9 joukkoesityksilä, rliten osoittaa ks een t yö l ä i surheil un olevan kans anurhe ilua s aa vutuksiltaan ja.s uur uu deltaan. 8. J ä rje s t äm i ne n~ Kilpa iluj en sääntö jen mqka i sesta kulusta on vastuussa järj es t ävä liitto (piiri, alue ta i yhd i s t ys). Sille ku uluu välttämättömien j ärjestelymäär äyst en an tam i ne n. Er otuomarist o on mahd ollisuuksien m u k a ~n kans ai nvälisesti kokoonpantava. Sen t eh t ävät on lähemmin määrätty yl e i s urhe ilukilpa ilus ääntäjen 11 :ss ä. Myös muu t valioerunnat ov8t, mikäli ma hdollis t a, kanainvälis est i täyde nnettävä. Kilpa i l i j oiden ~ i m i e n 9. Ilmrittautumi set. i lmoittaminen on tehtävä ka htena kappa l eela il oast aa n KUV: n s itä varten julkaisemil la kaa vakkeilla. Ni me t ova t koneella kir j oitettavat. Osaanttav i en urheilij ain j a urhe ili j attarien imiluettelos t a on kilpail ujen järjestäjän liittonsa välityksellä l ä-

16 - 3 - hetettävä jäljennös KUV :n. puheenjohtajalle. Nämä määräykset koskevat vain yksinomaan niitä urheilijoita, jotka kilpa ilevat kobimaansa ulkopuolella. Ilmoitetuilta ei ole kannettava os anot tomaksua. Sähköteitse t ehtä- vät ilm~itukset \ ja muutosilmoitukset ov at sallittuja ; järjestön on ne kuitenkin samana päivän~ kirjeellisesti vahvist ettava. 10. Os anottajien lukumäärä. Kunkin liiton korkeimman os anottomäärän Olympialaisiin kilpa iluihin, kuhunkin urheilulajiin erikse e"n, määrää LUI:n kongressi. Mest aruuskilpa i lujen korkeimman osanottomäärän yhdestä liitosta kuhunkin eri urheilulajiin mänräd KUV. Muih in kans ainvälisiin kilpailuihin on os anotto r ajaton, ellei ~ilpailun järjestä jien kans sa ole toisin sovi ttu. h- i II. P~ lkinn('t. Palkintojen an to kans ainvälisissä kilpa iluissa ei ole suotavaa. Kuit enkin on Ol ympi al aisissa j a ~es t ar uuskimp a iluissa ja et t ava kunniakirjoj a \~' ~ ~ ~~ ~ 12. Ra nga i s tukset. 1. Jos urhe ilija väärinkäyttää amatööiioikeuttaan, erotetaan hänet kilpa iluista J' a h änen J'o s aavuttamansa tulokse~ ~ulistetaan mitättö ~~~~K miksi. Se n lisäksi menettää han amatöörioikeutensa. ". vähint ä i n P'v 1) 0 a e ks i?).. ~. J,"\ s liitt.), johon urheilija kuuluu, oli tietoinen väärinkäytrs- 1 tä, erot eta an kaikki sen ala iset urh eilijat siitä kilpailusta ja heidän jo s aa vutetuttuloks et julistetaa n mitättömiksi. Sitä pa it~i liitt ~ tulee kokonai s uude ssaan kilpa ilukelvottomaksi ka ns ainvälisiin kilpailuihin nähden korkeintaan kahdeksi vuodeksi. Ens i mmäisessä kohdassa mainitulla urh eilijalla on oikeus valittaa pä ätrksestä KUV :lle. Liiton julistami ses t a kilpailukelvottomaksi päättää ainoastaan I ~V; sen päätöksestä on oikeus valittaa LUl :n kongressille. Muista r ankaistuksista j a kil pailuista erottamisista on lähemmin ~äär ä tty kunkin eri urheilulaj in erikoissäännö issä. 13. Matkakus tannukset. Ma tkakustannuks et sa avat nousta, pa itsi matkaa (II l.laivassa, 111,rautatiellä) j a as untoa, korkeintaan 3 dollariin päivält~. t.

17 Ennäty kset. KUV pi~ ää ennät ys l ue tt eloa kaikista ni istä urh eilutuloks i s t a, jot ka ov at hyväks yt yt LUI :n ki lpailuohjel maan, Se n l iit on johdoh, j on ka valvonnan alaisess a kilpail ussa on saa- vutet tu ennät ys tä parempi tulos, on s i itä t eht ävä ilmoitus XUV :n puheenj oh t ajalle erityi sesti s itä v a rt e ~ va l mistetulla kaa vakkeell a. Saavutet t u ennat ys ei ole voimassa ennen kj i n se on hyväksytty KUY :n kokouks es sa. 15. Muut okset. Nä i hin, s amoinkuin ka i kki en eri urhe ilula jien kil pa ilusåantö i hin, voidaan tehdä muu toks i a s e uraavasti : KUV :n kokouksessa, s iinä t apa uksessa, e t tä päät ös on yks i mi elinen Ja j oka i selle liitolle mu ut os ehd otukses t a t ehty i lmo i tu vahint äin Ka ksi kuukautta ennen kokouksen pitämistä s ekä LUI :n ko ngres s i ssa yks i nker t ai sella ääntenenemmistöllä, edell ytt ä en, ett ä muutos ehdot uksffistaon kaikille j äs enliitoille tied oitettu vähintäin kaksi kuuka utta ennen kongr es s ia.

18 P ö Y t ä k i r j a TUL:n Liittotoimikunnan kokouksesta 13/ Saapuvilla olivat Dekkala, Mikkola,Kostiainen,Visa, Silius,Harjanne, Lähteinen,Vilopula lh- ja HelmiMX Paasonen. 1,. Hyväksyttiin edell i sen kokouksen pöytäkirja. 2,.. ' ~önne+tiin seuraavat kiloailuluvat : Talviurheilukilpailuja varten: Haminan Ponteva,kansalliset hiihtokilpallut, Tampereen Weikot, " Jyväskylän Vie ikot, " Ou lun Tarmo, Tampereen Yritys, Jyväskylän Weikot, " UJäenlaskumest ar'luskilpailut, Kullervo, Nyrkke lly1rilpallu, avarten: Popinr-iemen Toverit, kansallise t,. ~ ~~ 16/1. 30/1. 23/1. 5-6/ /2. 6/3. 6/3. 25/3 3 f Helsingin Järjestyneen Työväen aset taman Väliaikaisen Valistust~imikunnan toimesta oli llitolle lähetetty kirjelmä, jossa porvarillisella taholla juliste1: t ' lun erinäisten työväanlehtien saartoon vedo~en kehoitett öin liittoa myöntärnllän jonkun summan ms'nitun t0imikunnan käytettäväksi s111e määriteltyjen teh~ täväin täyttämisen avus t amlseksi. Keskustelun jälkeen päätettlin,että katsoen liiton valkeaan taloud.e liseen asemaan e1 kirjelmä tä'llä kerralla anna aihetta toimenpiteisiin. 4 ~. porvoon piirin johtokunta oli anonut l{irjelmässuän,että piirille suoritettalsiin vuosien valtioavustuoerät, yht. Smk : 2, 000 : -Keskustelun jälkeen puätettlin p Lirille myöntää

19 ensinmalnitun vuoden avustusosuus,smk: 1,000:- ensitilassa, kuitenkin sillä edellytykse' lä,e t tä se käytetään piirin anomus'- kirjelmässä mainitulla tavalla piirikunnallisen järjestäjän palkkaamiseen. 5 ~. Heinolan R~hdin puhujapyynnön johao$t~ ' päätettiin seuralle ilmoittaa, ettei liitolla ole taloudellisten vaikeuksien vuoksi tilaisuutta pyyntöä täyttää.seuraa kehoit etaan kääntymään Lahden piirin joht ~ kunnan puol een. Merk itt i in pöytäkirjaan,et tä Latvian lähetystö oli palautt elae- k- 6 ~. Turun T~öväen Uimarit oli kirjelmällä tiedustellut,harjoi~.. tetaanko Venäjällä vesipalloilua sekä e t tä olisiko l i ittotoimikunnall a mitään sitä vasta an,jos seura asettuisi neuvotteluihin aslan~ omaisten venäläisten jär jestöjen lranssa seuran vesipallojoukkueen mötkustamises t a kilpai lumatkalle Venäjälle. Seuralle päätettiin antaa venäläisiä osot teita sekä i l m o ~ t- taa,ettei l i i ttotoimikunnal la ole mitään hanketta vastaan. 7 f Sallan Jymyltä Kuolajärveltä oli saapunut pitkä kirjelmä, jossa seuran hei kk ~ on taloudelliseen a semaan ja seuran jäsenistän suureen innostukseen vedoten anotaan liittot0imikunnalt a avustusta seuran joukkueen matka a varten l i ittojuhlaan tai vaihtoehtoisest i kehoitetaan l iittotoimikuntaa toimimaan sit en,että toisten seurojen toimesta ryhdyttäisiin sopi v i n menettely tavoin kokoamaan rahavaroja samaan tarkoitukseen. Seurall e pääte t t i in lähettää kehoi t tava kirjelldä,jossa selostetaan l i itto juhlaan matkustamista varten myönnettyä rautat i eli ppualennusta, majotuskustannultsien halpul!1tta j.n.e. Lisäksi huomautetaan,e tä liitto kyl lä puolestaan mahdollisuuksi en ilmetes~ sä tulee mu i stamaan seuraa. 8 f.

20 tanut sil le jätetyn vaatalauseen,ilmoittaen palautuskirjelmäs- t sä,ettei sillä ole mahdollisuutta vastalauseen edelleen toimittamiseen. e1l1-9 f. e- Edustajaksi kansainväliseen teknikkojen kongressiin Leipziglin joulukuun p:ksi valittiin V.J.Kostiainen. Samalla päätettiin sähköteitse tiedustella internatsio- naalin teknilliseltä toimistolta,otetaanko meidän ehd ' tuksemme k- toisen edustajan, teknillisen asiantuntijan kustantamisesta huomi- ulä oon. 10 ~. Merkittiin pöytäkirjaan,että Tampereen piirin j0htokunnalta oli saapunut ilmoitus rikesrekisterimerkinnöiksi.sihteeri velvoi~ tettiin suorittamaan merkinnät liiton r :kosrekisterlin. 11 J. Merkittiin pöytäkirjaan,että "TUL:n Valistusviikko-'-kirjanen oli ilmestynyt ja että se oli jo postitettu liiton alaisille järjestöille,sanomalehdistölle,liittoneuv ~ ston jäsenille sekä eräille yksityisille,liittoa lähellä o leville henkilöille. 12 f. Päätettiin 4 ääne lä 4 vastaan,puheenjohtaja Pe kkalan äänen ratkaistessa, ilmoittaa TUL:n Helsingin p i irin johtokunnalle,että tov. V.Virtasen on oltava 6 kk. villinä,jon'-a jäl'tecn hän s "äntöjen mukaisessa järjestyksessä edustaa V.ja U:seura Kullervoa. 13 ~. Sihteeri velvoitettiin valmistamaan seuraavaan kokou'rseen mennessä ehdotus Valtion Urheilulautakunnalle jäte.tävästä kertomuksesta l i iton valtioavun käytöstä v

21 14 ~. Taloudenhoitajan esityksestä päätettiin,että ensi vuoden talousarvioehdotusta laadittaessa otetaan huomioon liittotoimikunnan toimesta harjoitettavan valistustyön,valistus~iikon ja ulkomaisten edustusmatkain~on gressimatkat/aiheuttamat menot. f- ~eh - 3e- 15 ~. Toimistohenkilökunnan palkkakysymys päätettiin ottaa esille talousarvion käsittelyn yhteydessä. ik- 16 ~. Opetusministeriölle päätettiin jättää anomus luottokuljetus - pilettmen myöntämisestä liitolle. 17 ~. Satakunnan piirin johtokunnan tiedustelun johdosta päätettiin lähettää liittojuhlan tiliä kustannuksilla velottaen miesohjaaja johtokunnan järjestämään ohjaustilaisuute~n ohjaamaan liittojuhlan yhteisvoimieteluohjelman harjoituksia. 18 ~. Päätettiin ilmoittaa Nuort en jaostolle,et tä sen ollsi lähe ~ tettävä ehdotuksensa kummankin työväen raittiusliiton ja järjestönuorten l l iton nuorten osastojen kutsumisesta liittojuhlaan suobaan Liittojuhlan Päätoimikunnalle. 19 ~. V. ja U:seura Jyryn kirjelidä,jossa seura anoo jo nyt lupaa t avanmukaisten hel luntaipainikilpailujensa järjestämiseenjlähetettiin pain1jaost on käsiteltäväksi.keskustelussa asetuttiin yleensä sille kannalle,ettei mainittujen kilpailu -"en järjestäminen olisi tällä kerralla suotavaa,k oska ne saattavat häiritä vain puolitoista vii 'rkoa myöhemmin alkavia li1 ttojuhlanx pa1nikilpa11uja. Wakuude Ksi: (, j. fj11l~

22 P ö Y t ä k i r ~ TU1:n Liittotoimikunran kokouksesta 20/ Saapuvilla olivat E.Pekkala,V.Mikkola,V.J.Kostiainen, T.H.Vilppula,T.Tanner,U.Rinne, r U.Harjanne,VlSilius,~,V.Lähteinen,U.Nurminen,O.Fager je Helmi Paasonen. 1. Hyväksyttiin edellisan kokouksen pöytäkirja. ~eh- 3e- )k.ulä 2. otettiin käsiteltäväksi taloudenhoitajan laatima ehdotus liiton tule~an vuoden talousarvioksi. Ehdotuksen tulo-sekä menopuolelle tehtiin joukko lisäyksiä,muutoksia sek~ poistoja. Toimitsijain poistuttua kokoushuoneesta pltitettiin korottaa taloudenhoitajan sekä sihteerin palkkaa ~oo:- markalla kuukaudessa ensi vuoden alusta lukien.kanslistin,naissihteerin sekä. nuorei!ii!ian toimistoapulaisen palkkakysymys jätettiin avoimeksi siihen saakka kunnes työmuotokomitea~ ehdotus valmistuu. 3. Edellisen asian yhteydessä teki O.Fager ehdotuksen Siitä,että. liitolle palkattaisiin erityinen jaostosihteerlsiten helpotettaisiin liiton toimitsijain työtä ja aikaansaataisiin s.ellainen muutos, ett ä he voisivat enemmän kuin tähän saal~ka syventyä varsinaisåen työhönsä. Ehdotusta kannatettiin. Asia jätettiin aikoinaan valitun työmuotokomitean,johon kuuluvat sihteeri,kostiainen,riwle,anttila ja Nurminen,harkittavaksLKomitea tehköön ehdotuksensa mahdollisimman pian. 4. Talousarvion lukkoon saattaminen jäte't.tiin taloudenhoitajan valmistettavaksi.esitys tehtäköön seuraavalle kokoukselle.

23 5. Xyönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Talviurheilukilpail~ja varten: H:gin Ponnistus,kansalliset Illi::i.enlaskukilpailut, 9/1. H:gin Jyry," " 16/1. Merkittiin pöytäkirjaan,että Internatsionaalin Toiwistolta oli saapunut tehtyyn tiedusteluun sähköteitse vastaus,jossa ilmoitetaan,ettei sen puolesta kustanneta toista suomalaista edustajaa teknikkojen kongressiin. 10. Sihteeri ilmoitti,että 13 liittoneuvoston j hsentä oli jo ilnloittanut hyväksyvänsä lii ttotoiwikunnan puoltawan liittoaerkut '1- trela- 3e- " Illäenlasku-ja Illurtomaamestaruuskilpailut sääntöjen Illäi::i.rää!llänä aikana v. ja U:seura Isku. Hyväksyttiin liitonx alaiseksi seuraksi Kurikan Työväen ik-.n/ä 7. Talviurheilujaosto oli ehdottanut,että TShekko-Slowakian toveriliiton talviurheilujuhliin lähetettäisiin liittowwe edustajiksi hiihtoon Albin Veijalainen ja wäenlaskuun E.1eppänen. Varamiehiksi ehdotettiin valittaviksi,hiihtoon L.Lähteinen ja Korjus ja wäenlaskuun Tissari ja Salminen. Keskustelun jälkeen päätettiin asia palauttaa takasin sen jälkeen kun hiihtoa koskeva ehdotus oli hyväksytty.liittotoimikunnan mielestä olisi jaoston harkittava,eiäö varmin edustaja mäenlaskussa olisi kotkalainen Lamminpää. 8. Merkittiin pöytäkirjaan, että TUL:n Tampereen piirin johtokunta oli lähettänyt vastalauseensa sen+johdösts,eztä li ttotoimikunte.dli J8ntanut '" järjestäjän ottamisen liiton palvelukseen raueta. 9.

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001 URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/2001 10.9.2001 Diaarinro 1/2001 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot