VIHREÄ KIRJA VÄHITTÄISRAHOITUSPALVELUISTA YHTENÄISMARKKINOILLA KOM(2007) 226 lopullinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHREÄ KIRJA VÄHITTÄISRAHOITUSPALVELUISTA YHTENÄISMARKKINOILLA KOM(2007) 226 lopullinen"

Transkriptio

1 Lausunto Euroopan komissiolle KUV/3444/48/ VIHREÄ KIRJA VÄHITTÄISRAHOITUSPALVELUISTA YHTENÄISMARKKINOILLA KOM(2007) 226 lopullinen Euroopan komissio on osana yhtenäismarkkinapolitiikkansa päivitystä julkistanut vihreän kirjan vähittäisrahoituspalveluista. Siinä komissio vahvistaa politiikkansa yleiset tavoitteet vähittäisrahoituspalvelujen alalla ja esittää yksityiskohtaisemmin toimet, joita se katsoo tarvittavan EU:n yhdennettyjen rahoitusmarkkinoiden etujen siirtämisessä käyttäjille. Komissio pyytää sidosryhmiltä palautetta toimintalinjaustensa etenemisen suunnasta, muita huomioita vihreän kirjan sisällöstä ja vastauksia vihreässä kirjassa esitettyihin kysymyksiin. Komission lähtee siitä, että vähittäisrahoituspalveluiden kohdalla kansallisvaltioiden rajat ylittävä toiminta ei ole kehittynyt samaan tapaan kuin rahoituspalveluiden yhdentyminen muutoin ja alueella on hyödyntämätöntä potentiaalia. Myös kilpailu vaikuttaa riittämättömältä erityisesti maksuissa ja vähittäispankkitoiminnassa, minkä vuoksi kuluttajat eivät pääse hyötymään yhtenäismarkkinoiden kaikista eduista EU:ssa. Vähittäisrahoituspalveluiden yhtenäismarkkinat kuluttajien tarpeiden mukaan Vähittäisrahoituspalvelut ovat olennainen osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Niissä on usein kyse myös merkittävistä taloudellisista sitoumuksista. Integraation keskeneräisyys ja hitaus näin keskeisellä alueella näyttää toki yhtenäismarkkinoiden toteutumisen kannalta epätyydyttävältä. Saattaa kuitenkin olla, että ongelma on suurempi nimenomaan yhtenäismarkkinaperiaatteen kuin kuluttajien oman kokemisen tasolla. Kuten komissiokin toteaa, myös kuluttajien käyttäytyminen ja mielipiteet voivat rajoittaa markkinoiden yhdentymistä. Väestön liikkuvuuden ja mm. internetin kautta tapahtuvan rajat ylittävän tarjonnan kasvusta huolimatta suurin osa kuluttajista valitsee edelleen paikallisesti myyntipisteiden, tytäryritysten tai välittäjien kautta tarjottuja tuotteita. Tähän kuluttajilla tulee myös jatkossa olla oikeus. Yhtenäismarkkinoiden tulee antaa kuluttajille lisämahdollisuuksia, mutta niiden käytön on kuitenkin säilyttävä kuluttajille vapaaehtoisena. Integraatio on edennyt eri tavoin eri rahoitustuotteissa. Parhaiten se on tapahtunut niillä alueilla, esimerkiksi sijoitustoiminnassa, joissa jo itse toiminnan luonteeseen liittyvät ylikansalliset piirteet. Niiden kohdalla kuluttajat eivät useinkaan tule edes ajatelleeksi, milloin palvelussa on kyse kansallisesta ja milloin rajat ylittävästä toiminnasta. Maksamisen yhtenäismarkkinat erityinen haaste Maksamiseen liittyvissä palveluissa kansalliset erot unionin sisällä ovat edelleen suuret. Tämä on tullut hyvin konkreettisesti esiin yhtenäistä maksualuetta koskevassa hankkeessa. Harmonisointiin tähtäävät muutokset, jotka joidenkin jäsenvaltioiden osalta merkitsevät kuluttajien palveluiden parantamista, tarkoittavat toisissa jäsenvaltioissa tarjottavien palveluiden selkeää huonontamista, jollei kansallisia poikkeamia enää sallita. Esimerkiksi harmonisoitu tilisiirto lyhentää toki siirtymäkauden jälkeen rajat ylittävien maksujen perillemenoa, mutta muuten SEPA-tilisiirrolle asetetut vaatimukset jäävät esimerkiksi nykyisiin suomalaisiin tilisiirtokäytäntöihin verrattuna puutteellisiksi. Rajat ylittävän tilisiirron nopeutumisellakin lienee suomalaisille kuluttajille enemmän periaatteellista kuin suurta tosiasiallista merkitystä. Jo maantieteellisistä syistä suurin osa tapauksia, joissa suomalainen kuluttaja maksaa jotakin toiseen jäsenvaltioon, on internet-kauppaa, jossa maksu tapahtuu pääosin luottokortilla. Ei ole odotettavissa, että ainakaan luottokortin käyttöön tottuneet kuluttajat olisivat halukkaita käyttämään useita eri maksutapoja rinnakkain, jos yhdelläkin on mahdollista toimia. Luottokortteihin yleisesti liittyvät lakisääteiset tai sopimuspohjaiset charge back järjestelyt antavat

2 2 kuluttajalle myös lisäturvaa verrattuna siihen, että kuluttaja maksaa ostonsa etukäteen tilisiirtona, mikä lienee jatkossakin se tapa, jolla elinkeinonharjoittajat tilisiirtomaksua maksutapana ensisijaisesti tarjoavat. SEPA-hankkeeseen kuuluva maksukorttien yhtenäistäminen merkitsee kansallisten pankkikorttien käytön loppumista. Tilalle tulevat ainakin Suomessa vain parin kansainvälisen luottokorttiyhtiön järjestelmiin liitetyt vaihtoehdot siitä riippumatta, minkä pankin kautta kortin hankkii. Pelättävissä on, että tällä tulee olemaan kuluttajien kannalta epäsuotuisia vaikutuksia debit-korttien hinnoitteluun. Komission olisikin syytä seurata asiaa tarkasti ja tarvittaessa puuttua siihen. Muutokset maksamistavoissa koskettavat jossakin määrin kaikkia ihmisiä ja synnyttävät myös erilaisia toiveita ja pelkoja tulevasta kehittymissuunnasta maksamisessa. Esimerkiksi osa kuluttajista toivoo viranomaistoimia, joilla elinkeinonharjoittajat velvoitettaisiin ottamaan vastaan maksuja maksukorteilla, koska käteinen raha kiinnostaa varkaita ja uhkaa siten kuluttajien taloudellista ja fyysistäkin turvallisuutta. Toiset kuluttajat taas vaativat voimakkaampia toimenpiteitä käteisen rahan käyttömahdollisuuksien turvaamiseksi, koska mm. ikääntyminen vaikeuttaa abstraktien asioiden hahmottamista. Maksukortilla käytettävä tiliraha ei pysy kuluttajan hallinnassa samalla tavalla kuin konkreettiset setelit ja kolikot. Käteisen käyttömahdollisuuksien kaventumisen väitetään tätä kautta lisäävän jopa ylivelkaantumista. Rajat ylittävän kilpailun vähäisyys maksuissa johtunee osin jo itse palvelun erityisluonteesta. Maksuissahan on kyse muuhun toimintaan liittyvästä epäitsenäisestä toiminnosta, jota kuluttajat eivät itse asiassa aina edes miellä kaupalliseksi palveluksi, vaan enemmän yhteiskunnan infrastruktuuriin kuuluvaksi toiminnoksi, jonka tulisi sujua ilman että kuluttajan tarvitsee kiinnittää siihen erityistä huomiota. Jopa koko ajatus maksamisen maksullisuudesta voi olla vieras, jos kuluttajat ovat tottuneet saamaan maksupalvelut ikään kuin ilmaiseksi muiden tuotteiden hinnoissa kustannettuina. Maksutuotteiden hinnoittelun tekeminen läpinäkyvämmäksi onkin näistä syistä erityisen haasteellista. Maksupalvelut hankitaan paketteina, pakettien vertailu vaikeaa. Vaikka maksupalvelut miellettäisiinkin kaupallisiksi ja kilpailun piiriin kuuluviksi palveluiksi, kuluttajat eivät ole erityisen motivoituneita käyttämään aikaansa kilpailuttamiseen samaan tapaan kuin esim. asuntolainojen kohdalla. Kilpailuttamista ei myöskään tehdä yleensä maksutuotteittain, vaan kuluttajat hankkivat ainakin säännöllisesti käyttämänsä maksupalvelut pääsääntöisesti yhdeltä palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajat puolestaan tarjoavat maksupalveluitaan usein erilaisina paketteina, mikä tekee vertailun hankalaksi, koska paketit ovat rakenteeltaan erilaisia. Lisäksi rahoituslaitosten käyttämillä kantaasiakasohjelmilla tähdätään suoraan kilpailuttamisen vähentämiseen ja sidotaan asiakkaat tehokkaasti yhden palveluntarjoajan asiakkaaksi. Maksu- ja vähittäispankkitoiminnan kytkökset Maksamisen painottuminen tililtämaksuihin johtaa jo ilman kanta-asiakkuusohjelmiakin siihen, että maksupalvelut ostetaan pääosin samalta palveluntarjoajalta kuin pankkitilipalvelut. Siksi kuluttajien liikkuvuudella ainakin käyttötilien suhteen on vahva yhteys perusmaksupalveluiden kilpailuttamiseen. Tilinumeroiden siirrettävyys lisäisi varmaankin kilpailua ainakin jäsenvaltioiden sisällä samaan tapaan kuin on tapahtunut matkapuhelinmarkkinoilla. Tiliin liittyvien maksamispalveluiden vertailukelpoisuuden ongelmaa siirrettävyys ei kuitenkaan ratkaise, mikä vähentää tilinpitäjän vaihtamisen houkuttelevuutta. Vertailua ja liikkuvuutta voisi jossain määrin parantaa järjestely, että pankit olisivat velvollisia toimittamaan kuluttajille kirjallisen ilmoituksen peruspankkipalveluista vuoden aikana maksetuista summista. Tällaista ehdotettiin Pohjoismaiden Ministerineuvoston tutkimuksessa kuluttajien liikkuvuudesta rahoitusmarkkinoilla. Liikkuvuuden erityiset esteet poistettava Kuluttajien liikkuvuutta koskeviin konkreettisiin esteisiin, kuten tilin sulkemisesta, vakuutusten irtisanomisesta tai palveluntarjoajan vaihtamisesta perittäviin maksuihin komission on syytä tarttua

3 3 tiukasti: ne eivät kuulu kilpailuyhteiskuntaan. Kyse on myös ilmiöistä, joissa komission toimet olisivat suhteellisen helposti toteutettavissa. Kaikissa jäsenmaissahan tällaiset maksut ei ole nytkään sallittuja. Rahoituspalveluiden kytkykauppa kasvava ongelma Rahoituspalveluiden kytkykauppa ja varsin kirjavien lisäetujen tarjoaminen rahoituspalveluiden kylkiäisenä on osoittautunut ainakin Suomessa yhä laajenevaksi ongelmaksi, joka ei ole ratkaistavissa kansallisin toimin. Kansainvälisten luottokorttien yhteydessä on jo vuosien ajan tarjottu matkavakuutuksia, joiden sisältöön vakuutuksenottaja on todellisuudessa tutustunut vasta vahingon jo tapahduttua. Nykyisin asuntolainan ottajan tulisi lainaa kilpailuttaessaan samalla harkita tarjousta eläkevakuutuksesta, koska asuntolainan korko voi riippua siitä, tekeekö lainanottaja samalla myös säästösopimuksen lainaa tarjoavan tahon kanssa. Sekä luotto että säästövakuutus ovat kuitenkin varsin laajakantoisia, vaikeasti hahmottuvia ja kuluttajan talouden kannalta merkittäviä sitoumuksia, joiden kytkentä yhteen vaikeuttaa olennaisesti kuluttajan mahdollisuuksia tehdä kokonaisuus huomioon ottaen järkeviä ratkaisuja. Komission toimet asiassa olisivat tarpeen. Täysharmonisointi kuluttajien luottamuksen vahvistajana? Komissio lähtee vihreässä kirjassa siitä, että kuluttajien luottamuksen vahvistaminen sisämarkkinoiden toimintaan rahoituspalveluissa vaatii, että kuluttajilla on täsmälleen samat oikeudet riippumatta rahoituslaitoksen sijainnista unionin alueella. Tämä tarkoittaisi kuluttajansuojan täydellistä yhtenäistämistä ja tähän asti käytetystä vähimmäissääntelystä luopumista. Tästä seuraisi, että olemassa olevasta kuluttajansuojan tasosta olisi osassa jäsenmaita tingittävä. Suomen kuluttajavirasto pitää komission arviota kuluttajien luottamuksen lisääntymisestä tällä keinolla varsin kyseenalaisena. Tuotteiden vertailtavuus voisi toki parantua, mutta tuskin kuluttajille tarjottavien palveluiden laatu ja luottamus siihen, että komissio aidosti pyrkii myös EU-kansalaisten eikä vain taloudellisten instituutioiden etujen ajamiseen. Kuluttajan asuinmaan laki sopimusvelvoitteiden säätelijänä Sopimusvelvoitteisiin sovellettavan Rooman yleissopimuksen muuttaminen niin, että sopimukseen sovelletaan kuluttajan asuinmaan lakia, jos palveluntarjoaja harjoittaa kaupallista toimintaa tässä maassa, on täysharmonisointia huomattavasti uskottavampi ja tehokkaampi keino lisätä kuluttajien luottamusta kaupankäyntiin myös ei-kotimaisten palveluntarjoajien kanssa. Kuluttajan asuinmaan lainsäädännön soveltaminen kuluttajien luottamusta herättävänä menettelynä on noussut Suomessa käytännössä esiin erityisesti vakuutusalalla, jossa ulkomaisen palveluntarjoajan etabloituminen sivukonttoritoiminnolla on osoittautunut malliksi, jolla ulkomaiset vakuutusyhtiöt ovat onnistuneet saamaan jalansijaa Suomen vakuutusmarkkinoilla. Varsinainen yli rajojen myynti on jäänyt vain hetkittäiseksi kokeiluksi tai käsittää vain kapea-alaisia tuotevakuutuksia. Kokemukset vakuutusalalla osoittavat, että komission tavoittelema integraatio etenee kuluttajien keskuudessa paremmin pienillä askelilla kuin käyttämällä pakkoa rajat ylittävän kaupan lisäämiseksi. Myös vähittäispankkien kohdalla markkinoiden yhdentyminen näyttää käytännössä etenevän sivukonttorimallilla tai rajat ylittävien yrityskauppojen kautta. Suora rajat ylittävä palveluhankinta ei näytä saavuttavan samalla tavalla kuluttajien kiinnostusta ja luottamusta. Vapaaehtoiset riitojenratkaisujärjestelyt Riittävien oikaisukeinojen varmistaminen riitatilanteiden varalta on tärkeä elementti kuluttajien luottamuksen herättämisessä valtioiden rajat ylittävien rahoituspalveluiden ostamisessa. Komission luoma tuomioistuinkäsittelylle vaihtoehtoisten riidanratkaisujärjestelmien verkosto FIN-NET on hyvä alku, mutta kaipaa jatkokehittämistä. Suurin ongelma FIN-NET-järjestelmässä on se, että valitukset käsitellään rahoituspalvelun tarjoajan sijaintimaan ADR:ssä eikä kuluttajan kotimaan vastaavassa elimessä. Jotta järjestelyllä saavutettaisiin kuluttajien aito luottamus rajat ylittävään kaupankäyntiin, järjestely tulisi kääntää niin päin, että

4 4 pääsääntöisesti jutut ratkottaisiin kuluttajan kotimaan ADR:ssä. Käytännössä on ilmennyt, että esim. ulkomaiset vakuutusyhtiöt ovat Suomeen tapahtuvassa tarjonnassaan halunneet sisällyttää vakuutusehtoihinsa ehdon, jonka mukaan riitatapausten käsittelyn tapahtuu suomalaisessa ADR:ssä eikä yhtiön kotimaan vastaavassa elimessä. Yhtiöt ovat siis nähneet kuluttajien luottamuksen hankkimisen tällä tavalla liiketaloudellisestikin kannattavaksi järjestelyksi. Siksi onkin syytä uskoa, että FIN-NET toiminnan kehittäminen tähän suuntaan vaikuttaa täysin realistiselta. Kuluttajien talouslukutaidon parantaminen Komission näkemykseen siitä, että kuluttajien talouslukutaidon parantamisesta on tulossa entistä tärkeämpää, on helppo yhtyä. Kuluttajat joutuvat yhä enemmän tekemään itse taloudelliseen turvallisuuteensa merkittävästi vaikuttavia ratkaisuja. Tuotteet ovat kuitenkin monimutkaisia ja niiden valintaan ja sopivuuteen vaikuttavat monet eri tekijät. Lähes kaikille kuluttajaryhmille tarjotaan nykyisin aktiivisesti mm. sellaisia pääomamarkkinoihin liitännäisiä rahoituspalvelumuotoja, joita aiemmin katsottiin mahdolliseksi tarjota vain kokeneille sijoittajille. Kuluttajat ovat tulleet näille markkinoille aktiiviksi toimijoiksi vailla koulutusta ja aiempaa kokemusta. Riski valintojen onnistumisesta on kuluttajalla, vaikka hänen mahdollisuutensa hyödyntää valitsemaansa palvelua koskevia tietoja voi olla täysin olematon. Vaikka päävastuu kansalaisten yleisestä talouskasvatuksesta onkin jäsenvaltioilla, myös vihreässä kirjassa kuvatut komission suunnitelmat talouslukutaidon parantamisesta ovat toivottavia, sillä asia on haasteellinen. Esimerkiksi hyvien käytäntöjen ja uusien innovatiivisten lähestymistapojen välittämisessä komissiolla on varsin luonteva rooli. Tuotevertailuja kuluttajien päätöksenteon tueksi Rahoitustuotteiden valinnan onnistumista edesauttaisi se, jos kuluttajilla olisi käytettävissään enemmän ammattitaitoisesti tehtyjä tuotevertailuja. Hyviä kokemuksia on saatu rahoitusalan ADR-elimien toiminnasta tuotevertailujen tekijöinä mm. vakuutuksien osalta ja tätä toimintaa tulisi kannustaa. ADRelimet tuntevat oman alansa perusteellisesti ja tietävät myös tarkasti asiakkaiden ongelmakohdat. Komissio voisi tukea yhteistyötä unionin laajuisesti tai alueellisesti. Esimerkiksi FIN-NETiä hyväksi käyttäen voitaisiin aluksi listata kuluttajien yleisimpiä ongelmia pitkäaikaissäästämisen tuotteissa eri jäsenmaissa. Rahoitusmeklareista asiakkaiden edustajia Komissio toteaa vihreässä kirjassa aikovansa tarkastella säästämis- ja eläketuotteiden markkinointiin vaikuttavia kehityssuuntauksia sekä näiden tuotteiden myynti- ja suosittelujärjestelmiä. Suomen kuluttajavirasto pitää komission hanketta tärkeänä. Myös suomalaiset valvontaviranomaiset ovat havainneet, että tarvittaisiin lisävarmistuksia siihen, että kuluttajille tarjotaan heille itselleen parhaiten soveltuvia tuotteita ja että näitä tuotteita markkinoidaan asianmukaisesti. Komissio onkin aivan oikein kiinnittänyt huomiota rahoituksenvälittäjien asemaan ja todennut, että myynnin ja jakelun markkinainfrastruktuuri ei aina ole paras mahdollinen, jotta siitä olisi kuluttajille apua luotettavien ja sopivien rahoitustuotteiden valinnassa. Suomen Kuluttajavirasto katsoo, että vähittäisrahoitusalalle pitäisi luoda selkeästi vain kuluttajien intressejä edustava meklari-instituutio, joka olisi täysin itsenäinen suhteessa alan tuotteita tarjoaviin tahoihin. Esimerkiksi vakuutusalalla olisi selkeä jako vakuutusmeklareihin ja vakuutusasiamiehiin niin, että asiamiesten todettaisiin olevan vakuutusyhtiön edustajia ja meklareiden edustavan kuluttajia. Tämä edistäisi olennaisesti kuluttajien mahdollisuuksia tehdä itselleen sopivia valintoja rahoitustuotteissa ja se lisäisi myös tuotevertailujen luotettavuuden arviointia. Luonteva tilaisuus asian esille ottamiseen on vihreässä kirjassakin mainittu vakuutusedustajadirektiivin uudelleen tarkastelu. Siinä voitaisiin ottaa oppia jo joissakin maissa käytössä olevista järjestelmistä, joissa meklari on vain asiakkaan edustaja ja asiakas myös maksaa palkkion.

5 5 Pitkäaikaisten säästämis- ja eläkejärjestelmien kehittäminen Pitkäaikaisilla säästämis- ja eläkejärjestelmillä on kuluttajien talouden kannalta suuri merkitys ja siksi asiaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Vihreään kirjaan sisältyvä ehdotus säästämis- ja eläketuotteille luotavasta vapaaehtoisesta oikeudellisesta EU:n laajuisesta ns. 28. järjestelmästä vaikuttaa harkitsemisen arvoiselta. On kuitenkin muistettava, että erityisesti eläkesäästämiseen liittyy monissa maissa verotuksellisia kannusteita, jotka vaikuttavat eläkesäästösopimusten sisältöön ja siihen, miten esimerkiksi vapaaehtoisten eläkevakuutusten vapaa siirrettävyys rajan yli nähdään jäsenmaissa fiskaalisesta näkökulmasta Tiedonantovelvoitteet eri rahoitustuotteiden tarjonnassa Rahoitustuotteet ovat abstrakteja ja koko kaupankäynti niillä perustuu tuotteista annettaviin tietoihin. Komissio on kiinnittänyt huomiota siihen, että eri rahoitustuotteisiin sovelletaan erilaisia tiedonantovaatimuksia ja siksi myös niiden antama suoja kuluttajille on eriasteista. Komission näkemykseen siitä, että tietojen on oltava kattavat, oikeat, selkeät, oikeasuhteiset, ymmärrettävät ja oikea-aikaiset, on helppo yhtyä. Sen sijaan keinot, joilla komissio on nykyisissä direktiiveissä tiedonantovelvoitteita säännellyt, eivät välttämättä ole tehokkaimmat kuluttajien kannalta olennaisimman tiedonsaannin kannalta. Pitkät yksityiskohtaiset luettelot tiedonantovelvoitteita eri direktiiveissä palvelevat enemmän muodollisesti yhtenäisen sääntelyn kuin todellisen kuluttajansuojan vaatimusta. Komission tulisikin harkita siirtymistä enemmän tiedonantosääntelyn tavoitteista lähtevien yleislausekkeiden käyttöön. Suomessa mm. vakuutussopimuslaissa oleva tiedonantovelvollisuutta koskeva yleislauseke ja siihen liittyvä siviilioikeudellinen sanktiojärjestelmä on osoittautunut hyvin toimivaksi malliksi. Yleislauseke sopeutuu ilman muutoksia nopeasti vaihtuviin ajan ilmiöihin ja sääntelyn kohteena olevien tuotteiden muutoksiin. Yksinkertaiset standardoidut tuotteet Vihreässä kirjassa on hahmoteltu myös mallia, että pankit voisivat tarjota vapaaehtoisesti yksinkertaisia, standardoituja tuotteita, joiden kuluttajansuoja olisi hyvä, jotka olisivat helppotajuisia ja joita voitaisiin tarjota yli valtioiden rajojen tarvitsematta mukauttaa niitä paikallisiin sääntöihin. Ehdotus vaikuttaa kokeilemisen arvoiselta. Se voisi lisätä kilpailuttamista myös sellaisten kuluttajaryhmien keskuudessa, jotka eivät ehkä muutoin siihen kykenisi. Sitä paitsi se voisi parantaa joidenkin kuluttajaryhmien pääsyä ylipäätään julkisesti valvottujen vähittäisrahoituspalveluiden piiriin niissä jäsenmaissa, joissa esimerkiksi peruspankkipalveluiden saantia ei ole muutoin turvattu kaikille. Pääsy luottotietoihin Komissio ilmoittaa valmistelevansa aloitteita, joilla voidaan helpottaa kuluttajien luottotietomerkintöjen siirrettävyyttä ja parantaa luotonantajien pääsyä luottotietoihin erityisesti valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa. Suomen Kuluttajavirasto on hämmästynyt siitä, kuinka luottotietojen käytön levittäminen mahdollisimman laajalle esitetään vihreässä kirjassa ikään kuin yleisesti hyväksyttynä, yksiselitteisenä ja itsestään selvänä tavoitteena. Luottotietoja koskevat sääntely ja käytännöt eri jäsenmaissa poikkeavat kuitenkin toisistaan, joten kyse ei suinkaan ole vain jo olemassa olevan homogeenisen järjestelmän teknisen käytettävyyden parantamisesta. Luottotietojen merkitys kuluttajien yksityisyyden suojan ja myös taloudellisen suojan kannalta on varsin suuri ja asiaan liittyy monenlaisia intressejä. Oikeus luottotietojen rekisteröintiin, rekisteritietojen sisältö, oikeus rekisteröityjen tietojen käyttöön ja rekisterimerkintöjen säilytysajat ovat esimerkkejä kysymyksistä, joita esimerkiksi Suomessa on juuri pohdittu useita vuosia kestäneessä säädösvalmistelussa.

6 6 Luottotietojen kitkattoman kulun edistämishankkeenkin tarkoitus lienee lisätä kuluttajien luottovaihtoehtoja ja sitä kautta kilpailua. Kilpailun lisääntyminen ja sitä kautta ehkä tapahtuva hintojen aleneminen on sinänsä kuluttajien kannalta myönteistä. Hanke vaikuttaa kuitenkin vihreässä kirjassa esitetyssä muodossaan niin ylimalkaisesti valmistellulta, että sitä on sellaisenaan syytä pitää kuluttajien kannalta pikemminkin vaarallisena kuin kannatettavana. Lopuksi Suomen Kuluttajavirasto katsoo, että komissio on vihreässä kirjassa käynyt varsin kattavasti läpi vähittäisrahoitusmarkkinoiden yhdentymisen kannalta tärkeät osa-alueet. Myös komission esittämät tavoitteet ja painopisteet ovat pääosin oikeat. Yhtenäismarkkinoita ei kuitenkaan pidä toteuttaa väkisin ja kaiken kattavasti, jos niille ei kuluttajien näkökulmasta ole aitoa kysyntää ja hyväksyntää. Myöskään sellaista säännösten täysharmonisointia, joka edellyttäisi kuluttajansuojan tason laskemista joissakin jäsenmaissa, ei pidä toteuttaa.

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11.1.2008 PE400.384v01-00 TARKISTUKSET 1 28 Lausuntoluonnos Cristobal Montoro Romero EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003 LAUSUNTO 1 (6) Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003 LAUSUNTO VALMIUSLAKITOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ KOMITEAMIETINTÖ 2005:2 Oikeusministeriö on pyytänyt Rahoitustarkastukselta

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Sisältö Sijoitusstrategia Keskeiset tulosajurit Toimintaympäristö 4/2/2014 3 Sijoitusstrategia 4/2/2014 4 Rahaston

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä MTS:n Suuntaviivoja tiedustelulle -seminaari 21.9.2016 Pikkuparlamentin auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa seminaariyleisö, hyvät naiset ja herrat MTS:n puheenjohtajana

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Mitä tutkijat ehdottavat

Mitä tutkijat ehdottavat Mitä tutkijat ehdottavat Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari Valinnanvapaudelle asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv.

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv. Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä Täältä tulen: Kilpailu- ja kuluttajaviraston organisaatio Pääjohtaja Markkinatutkimusyksikkö Hallintoyksikkö

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015. Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto

Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015. Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto Kohden pääomamarkkinaunionia - lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2015 Professori Vesa Kanniainen (taloustieteet) Helsingin yliopisto Toimivat pääomamarkkinat hyvinvoinnin ehto Hyvin toimivat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Muuramen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/2 2 Johdanto-osan I a kappale (uusi) I a. katsoo, että monenlaisia julkisia palveluja koskevalla horisontaalisella varaumalla ei pystytä suojelemaan riittävästi julkisia palveluja, koska

Lisätiedot

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen Muistio 1 (5) Käteistä kaupan kassalta - yleinen palvelukuvaus 1 Käteisen saatavuus Suomessa 2 Käteistä kaupan kassalta Käteisen jakelukanavista merkittävin on Otto.-automaattiverkko, jonka kautta jaetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen, standardi 2.4 - Epäilyttävien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 10.5.2010 2009/2237(INI) TARKISTUKSET 1-18 Esther Herranz García (PE440.189v01-00) Oikeudenmukaiset

Lisätiedot

ASIA: VIHREÄ KIRJA; Ammattipätevyyden tunnistamisesta annetun direktiivin uudistaminen, KOM 367

ASIA: VIHREÄ KIRJA; Ammattipätevyyden tunnistamisesta annetun direktiivin uudistaminen, KOM 367 Maiju Tuominen Lausunto OKM 01.09.2011 Helsinki ASIA: VIHREÄ KIRJA; Ammattipätevyyden tunnistamisesta annetun direktiivin uudistaminen, KOM 367 :n mielestä on arvokasta ja tärkeää, että koko EU on myös

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

OP 19.4.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LUOTTOLAITOSTOIMINNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

OP 19.4.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LUOTTOLAITOSTOIMINNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 1 (5) Valtiovarainministeriö Finanssineuvos Risto Koponen Säädösvalmisteluavustaja Anu Pietarinen LAUSUNTOPYYNTÖ VM026:00/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LUOTTOLAITOSTOIMINNASTA ANNETUN LAIN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Euroopan datavetoisen talouden rakentaminentiedonanto

Euroopan datavetoisen talouden rakentaminentiedonanto Euroopan datavetoisen talouden rakentaminentiedonanto 27.1.2017 1 Tausta EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategia taustalla Tiedonannossa komissio esittää toimintasuunnitelmansa Euroopan datatalouden

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma. RPAS-seminaari

Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma. RPAS-seminaari Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma RPAS-seminaari 29.4.2016 Vakuutusala keskeinen sidosryhmä Trafi 2014 Trafi ja LVM 2015 Tekesin työpaja Vakuutustoiminta ja älylennokit 2015 EU-tasolla

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Kuntien ja markkinoiden rajapinta Kunnan yleinen toimiala (luku 2, 7 ) Aloiteoikeus (luku 5, 23 ) Kuntastrategia (luku

Lisätiedot

Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä

Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä P7_TA(2013)0248 Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. kesäkuuta 2013 kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2007/2287(INI) 17.3.2008 TARKISTUKSET 1 89 Mietintöluonnos Othmar Karas (PE400.584v01-00) vähittäisrahoituspalveluja yhtenäismarkkinoilla

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot