VIHREÄ KIRJA VÄHITTÄISRAHOITUSPALVELUISTA YHTENÄISMARKKINOILLA KOM(2007) 226 lopullinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHREÄ KIRJA VÄHITTÄISRAHOITUSPALVELUISTA YHTENÄISMARKKINOILLA KOM(2007) 226 lopullinen"

Transkriptio

1 Lausunto Euroopan komissiolle KUV/3444/48/ VIHREÄ KIRJA VÄHITTÄISRAHOITUSPALVELUISTA YHTENÄISMARKKINOILLA KOM(2007) 226 lopullinen Euroopan komissio on osana yhtenäismarkkinapolitiikkansa päivitystä julkistanut vihreän kirjan vähittäisrahoituspalveluista. Siinä komissio vahvistaa politiikkansa yleiset tavoitteet vähittäisrahoituspalvelujen alalla ja esittää yksityiskohtaisemmin toimet, joita se katsoo tarvittavan EU:n yhdennettyjen rahoitusmarkkinoiden etujen siirtämisessä käyttäjille. Komissio pyytää sidosryhmiltä palautetta toimintalinjaustensa etenemisen suunnasta, muita huomioita vihreän kirjan sisällöstä ja vastauksia vihreässä kirjassa esitettyihin kysymyksiin. Komission lähtee siitä, että vähittäisrahoituspalveluiden kohdalla kansallisvaltioiden rajat ylittävä toiminta ei ole kehittynyt samaan tapaan kuin rahoituspalveluiden yhdentyminen muutoin ja alueella on hyödyntämätöntä potentiaalia. Myös kilpailu vaikuttaa riittämättömältä erityisesti maksuissa ja vähittäispankkitoiminnassa, minkä vuoksi kuluttajat eivät pääse hyötymään yhtenäismarkkinoiden kaikista eduista EU:ssa. Vähittäisrahoituspalveluiden yhtenäismarkkinat kuluttajien tarpeiden mukaan Vähittäisrahoituspalvelut ovat olennainen osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Niissä on usein kyse myös merkittävistä taloudellisista sitoumuksista. Integraation keskeneräisyys ja hitaus näin keskeisellä alueella näyttää toki yhtenäismarkkinoiden toteutumisen kannalta epätyydyttävältä. Saattaa kuitenkin olla, että ongelma on suurempi nimenomaan yhtenäismarkkinaperiaatteen kuin kuluttajien oman kokemisen tasolla. Kuten komissiokin toteaa, myös kuluttajien käyttäytyminen ja mielipiteet voivat rajoittaa markkinoiden yhdentymistä. Väestön liikkuvuuden ja mm. internetin kautta tapahtuvan rajat ylittävän tarjonnan kasvusta huolimatta suurin osa kuluttajista valitsee edelleen paikallisesti myyntipisteiden, tytäryritysten tai välittäjien kautta tarjottuja tuotteita. Tähän kuluttajilla tulee myös jatkossa olla oikeus. Yhtenäismarkkinoiden tulee antaa kuluttajille lisämahdollisuuksia, mutta niiden käytön on kuitenkin säilyttävä kuluttajille vapaaehtoisena. Integraatio on edennyt eri tavoin eri rahoitustuotteissa. Parhaiten se on tapahtunut niillä alueilla, esimerkiksi sijoitustoiminnassa, joissa jo itse toiminnan luonteeseen liittyvät ylikansalliset piirteet. Niiden kohdalla kuluttajat eivät useinkaan tule edes ajatelleeksi, milloin palvelussa on kyse kansallisesta ja milloin rajat ylittävästä toiminnasta. Maksamisen yhtenäismarkkinat erityinen haaste Maksamiseen liittyvissä palveluissa kansalliset erot unionin sisällä ovat edelleen suuret. Tämä on tullut hyvin konkreettisesti esiin yhtenäistä maksualuetta koskevassa hankkeessa. Harmonisointiin tähtäävät muutokset, jotka joidenkin jäsenvaltioiden osalta merkitsevät kuluttajien palveluiden parantamista, tarkoittavat toisissa jäsenvaltioissa tarjottavien palveluiden selkeää huonontamista, jollei kansallisia poikkeamia enää sallita. Esimerkiksi harmonisoitu tilisiirto lyhentää toki siirtymäkauden jälkeen rajat ylittävien maksujen perillemenoa, mutta muuten SEPA-tilisiirrolle asetetut vaatimukset jäävät esimerkiksi nykyisiin suomalaisiin tilisiirtokäytäntöihin verrattuna puutteellisiksi. Rajat ylittävän tilisiirron nopeutumisellakin lienee suomalaisille kuluttajille enemmän periaatteellista kuin suurta tosiasiallista merkitystä. Jo maantieteellisistä syistä suurin osa tapauksia, joissa suomalainen kuluttaja maksaa jotakin toiseen jäsenvaltioon, on internet-kauppaa, jossa maksu tapahtuu pääosin luottokortilla. Ei ole odotettavissa, että ainakaan luottokortin käyttöön tottuneet kuluttajat olisivat halukkaita käyttämään useita eri maksutapoja rinnakkain, jos yhdelläkin on mahdollista toimia. Luottokortteihin yleisesti liittyvät lakisääteiset tai sopimuspohjaiset charge back järjestelyt antavat

2 2 kuluttajalle myös lisäturvaa verrattuna siihen, että kuluttaja maksaa ostonsa etukäteen tilisiirtona, mikä lienee jatkossakin se tapa, jolla elinkeinonharjoittajat tilisiirtomaksua maksutapana ensisijaisesti tarjoavat. SEPA-hankkeeseen kuuluva maksukorttien yhtenäistäminen merkitsee kansallisten pankkikorttien käytön loppumista. Tilalle tulevat ainakin Suomessa vain parin kansainvälisen luottokorttiyhtiön järjestelmiin liitetyt vaihtoehdot siitä riippumatta, minkä pankin kautta kortin hankkii. Pelättävissä on, että tällä tulee olemaan kuluttajien kannalta epäsuotuisia vaikutuksia debit-korttien hinnoitteluun. Komission olisikin syytä seurata asiaa tarkasti ja tarvittaessa puuttua siihen. Muutokset maksamistavoissa koskettavat jossakin määrin kaikkia ihmisiä ja synnyttävät myös erilaisia toiveita ja pelkoja tulevasta kehittymissuunnasta maksamisessa. Esimerkiksi osa kuluttajista toivoo viranomaistoimia, joilla elinkeinonharjoittajat velvoitettaisiin ottamaan vastaan maksuja maksukorteilla, koska käteinen raha kiinnostaa varkaita ja uhkaa siten kuluttajien taloudellista ja fyysistäkin turvallisuutta. Toiset kuluttajat taas vaativat voimakkaampia toimenpiteitä käteisen rahan käyttömahdollisuuksien turvaamiseksi, koska mm. ikääntyminen vaikeuttaa abstraktien asioiden hahmottamista. Maksukortilla käytettävä tiliraha ei pysy kuluttajan hallinnassa samalla tavalla kuin konkreettiset setelit ja kolikot. Käteisen käyttömahdollisuuksien kaventumisen väitetään tätä kautta lisäävän jopa ylivelkaantumista. Rajat ylittävän kilpailun vähäisyys maksuissa johtunee osin jo itse palvelun erityisluonteesta. Maksuissahan on kyse muuhun toimintaan liittyvästä epäitsenäisestä toiminnosta, jota kuluttajat eivät itse asiassa aina edes miellä kaupalliseksi palveluksi, vaan enemmän yhteiskunnan infrastruktuuriin kuuluvaksi toiminnoksi, jonka tulisi sujua ilman että kuluttajan tarvitsee kiinnittää siihen erityistä huomiota. Jopa koko ajatus maksamisen maksullisuudesta voi olla vieras, jos kuluttajat ovat tottuneet saamaan maksupalvelut ikään kuin ilmaiseksi muiden tuotteiden hinnoissa kustannettuina. Maksutuotteiden hinnoittelun tekeminen läpinäkyvämmäksi onkin näistä syistä erityisen haasteellista. Maksupalvelut hankitaan paketteina, pakettien vertailu vaikeaa. Vaikka maksupalvelut miellettäisiinkin kaupallisiksi ja kilpailun piiriin kuuluviksi palveluiksi, kuluttajat eivät ole erityisen motivoituneita käyttämään aikaansa kilpailuttamiseen samaan tapaan kuin esim. asuntolainojen kohdalla. Kilpailuttamista ei myöskään tehdä yleensä maksutuotteittain, vaan kuluttajat hankkivat ainakin säännöllisesti käyttämänsä maksupalvelut pääsääntöisesti yhdeltä palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajat puolestaan tarjoavat maksupalveluitaan usein erilaisina paketteina, mikä tekee vertailun hankalaksi, koska paketit ovat rakenteeltaan erilaisia. Lisäksi rahoituslaitosten käyttämillä kantaasiakasohjelmilla tähdätään suoraan kilpailuttamisen vähentämiseen ja sidotaan asiakkaat tehokkaasti yhden palveluntarjoajan asiakkaaksi. Maksu- ja vähittäispankkitoiminnan kytkökset Maksamisen painottuminen tililtämaksuihin johtaa jo ilman kanta-asiakkuusohjelmiakin siihen, että maksupalvelut ostetaan pääosin samalta palveluntarjoajalta kuin pankkitilipalvelut. Siksi kuluttajien liikkuvuudella ainakin käyttötilien suhteen on vahva yhteys perusmaksupalveluiden kilpailuttamiseen. Tilinumeroiden siirrettävyys lisäisi varmaankin kilpailua ainakin jäsenvaltioiden sisällä samaan tapaan kuin on tapahtunut matkapuhelinmarkkinoilla. Tiliin liittyvien maksamispalveluiden vertailukelpoisuuden ongelmaa siirrettävyys ei kuitenkaan ratkaise, mikä vähentää tilinpitäjän vaihtamisen houkuttelevuutta. Vertailua ja liikkuvuutta voisi jossain määrin parantaa järjestely, että pankit olisivat velvollisia toimittamaan kuluttajille kirjallisen ilmoituksen peruspankkipalveluista vuoden aikana maksetuista summista. Tällaista ehdotettiin Pohjoismaiden Ministerineuvoston tutkimuksessa kuluttajien liikkuvuudesta rahoitusmarkkinoilla. Liikkuvuuden erityiset esteet poistettava Kuluttajien liikkuvuutta koskeviin konkreettisiin esteisiin, kuten tilin sulkemisesta, vakuutusten irtisanomisesta tai palveluntarjoajan vaihtamisesta perittäviin maksuihin komission on syytä tarttua

3 3 tiukasti: ne eivät kuulu kilpailuyhteiskuntaan. Kyse on myös ilmiöistä, joissa komission toimet olisivat suhteellisen helposti toteutettavissa. Kaikissa jäsenmaissahan tällaiset maksut ei ole nytkään sallittuja. Rahoituspalveluiden kytkykauppa kasvava ongelma Rahoituspalveluiden kytkykauppa ja varsin kirjavien lisäetujen tarjoaminen rahoituspalveluiden kylkiäisenä on osoittautunut ainakin Suomessa yhä laajenevaksi ongelmaksi, joka ei ole ratkaistavissa kansallisin toimin. Kansainvälisten luottokorttien yhteydessä on jo vuosien ajan tarjottu matkavakuutuksia, joiden sisältöön vakuutuksenottaja on todellisuudessa tutustunut vasta vahingon jo tapahduttua. Nykyisin asuntolainan ottajan tulisi lainaa kilpailuttaessaan samalla harkita tarjousta eläkevakuutuksesta, koska asuntolainan korko voi riippua siitä, tekeekö lainanottaja samalla myös säästösopimuksen lainaa tarjoavan tahon kanssa. Sekä luotto että säästövakuutus ovat kuitenkin varsin laajakantoisia, vaikeasti hahmottuvia ja kuluttajan talouden kannalta merkittäviä sitoumuksia, joiden kytkentä yhteen vaikeuttaa olennaisesti kuluttajan mahdollisuuksia tehdä kokonaisuus huomioon ottaen järkeviä ratkaisuja. Komission toimet asiassa olisivat tarpeen. Täysharmonisointi kuluttajien luottamuksen vahvistajana? Komissio lähtee vihreässä kirjassa siitä, että kuluttajien luottamuksen vahvistaminen sisämarkkinoiden toimintaan rahoituspalveluissa vaatii, että kuluttajilla on täsmälleen samat oikeudet riippumatta rahoituslaitoksen sijainnista unionin alueella. Tämä tarkoittaisi kuluttajansuojan täydellistä yhtenäistämistä ja tähän asti käytetystä vähimmäissääntelystä luopumista. Tästä seuraisi, että olemassa olevasta kuluttajansuojan tasosta olisi osassa jäsenmaita tingittävä. Suomen kuluttajavirasto pitää komission arviota kuluttajien luottamuksen lisääntymisestä tällä keinolla varsin kyseenalaisena. Tuotteiden vertailtavuus voisi toki parantua, mutta tuskin kuluttajille tarjottavien palveluiden laatu ja luottamus siihen, että komissio aidosti pyrkii myös EU-kansalaisten eikä vain taloudellisten instituutioiden etujen ajamiseen. Kuluttajan asuinmaan laki sopimusvelvoitteiden säätelijänä Sopimusvelvoitteisiin sovellettavan Rooman yleissopimuksen muuttaminen niin, että sopimukseen sovelletaan kuluttajan asuinmaan lakia, jos palveluntarjoaja harjoittaa kaupallista toimintaa tässä maassa, on täysharmonisointia huomattavasti uskottavampi ja tehokkaampi keino lisätä kuluttajien luottamusta kaupankäyntiin myös ei-kotimaisten palveluntarjoajien kanssa. Kuluttajan asuinmaan lainsäädännön soveltaminen kuluttajien luottamusta herättävänä menettelynä on noussut Suomessa käytännössä esiin erityisesti vakuutusalalla, jossa ulkomaisen palveluntarjoajan etabloituminen sivukonttoritoiminnolla on osoittautunut malliksi, jolla ulkomaiset vakuutusyhtiöt ovat onnistuneet saamaan jalansijaa Suomen vakuutusmarkkinoilla. Varsinainen yli rajojen myynti on jäänyt vain hetkittäiseksi kokeiluksi tai käsittää vain kapea-alaisia tuotevakuutuksia. Kokemukset vakuutusalalla osoittavat, että komission tavoittelema integraatio etenee kuluttajien keskuudessa paremmin pienillä askelilla kuin käyttämällä pakkoa rajat ylittävän kaupan lisäämiseksi. Myös vähittäispankkien kohdalla markkinoiden yhdentyminen näyttää käytännössä etenevän sivukonttorimallilla tai rajat ylittävien yrityskauppojen kautta. Suora rajat ylittävä palveluhankinta ei näytä saavuttavan samalla tavalla kuluttajien kiinnostusta ja luottamusta. Vapaaehtoiset riitojenratkaisujärjestelyt Riittävien oikaisukeinojen varmistaminen riitatilanteiden varalta on tärkeä elementti kuluttajien luottamuksen herättämisessä valtioiden rajat ylittävien rahoituspalveluiden ostamisessa. Komission luoma tuomioistuinkäsittelylle vaihtoehtoisten riidanratkaisujärjestelmien verkosto FIN-NET on hyvä alku, mutta kaipaa jatkokehittämistä. Suurin ongelma FIN-NET-järjestelmässä on se, että valitukset käsitellään rahoituspalvelun tarjoajan sijaintimaan ADR:ssä eikä kuluttajan kotimaan vastaavassa elimessä. Jotta järjestelyllä saavutettaisiin kuluttajien aito luottamus rajat ylittävään kaupankäyntiin, järjestely tulisi kääntää niin päin, että

4 4 pääsääntöisesti jutut ratkottaisiin kuluttajan kotimaan ADR:ssä. Käytännössä on ilmennyt, että esim. ulkomaiset vakuutusyhtiöt ovat Suomeen tapahtuvassa tarjonnassaan halunneet sisällyttää vakuutusehtoihinsa ehdon, jonka mukaan riitatapausten käsittelyn tapahtuu suomalaisessa ADR:ssä eikä yhtiön kotimaan vastaavassa elimessä. Yhtiöt ovat siis nähneet kuluttajien luottamuksen hankkimisen tällä tavalla liiketaloudellisestikin kannattavaksi järjestelyksi. Siksi onkin syytä uskoa, että FIN-NET toiminnan kehittäminen tähän suuntaan vaikuttaa täysin realistiselta. Kuluttajien talouslukutaidon parantaminen Komission näkemykseen siitä, että kuluttajien talouslukutaidon parantamisesta on tulossa entistä tärkeämpää, on helppo yhtyä. Kuluttajat joutuvat yhä enemmän tekemään itse taloudelliseen turvallisuuteensa merkittävästi vaikuttavia ratkaisuja. Tuotteet ovat kuitenkin monimutkaisia ja niiden valintaan ja sopivuuteen vaikuttavat monet eri tekijät. Lähes kaikille kuluttajaryhmille tarjotaan nykyisin aktiivisesti mm. sellaisia pääomamarkkinoihin liitännäisiä rahoituspalvelumuotoja, joita aiemmin katsottiin mahdolliseksi tarjota vain kokeneille sijoittajille. Kuluttajat ovat tulleet näille markkinoille aktiiviksi toimijoiksi vailla koulutusta ja aiempaa kokemusta. Riski valintojen onnistumisesta on kuluttajalla, vaikka hänen mahdollisuutensa hyödyntää valitsemaansa palvelua koskevia tietoja voi olla täysin olematon. Vaikka päävastuu kansalaisten yleisestä talouskasvatuksesta onkin jäsenvaltioilla, myös vihreässä kirjassa kuvatut komission suunnitelmat talouslukutaidon parantamisesta ovat toivottavia, sillä asia on haasteellinen. Esimerkiksi hyvien käytäntöjen ja uusien innovatiivisten lähestymistapojen välittämisessä komissiolla on varsin luonteva rooli. Tuotevertailuja kuluttajien päätöksenteon tueksi Rahoitustuotteiden valinnan onnistumista edesauttaisi se, jos kuluttajilla olisi käytettävissään enemmän ammattitaitoisesti tehtyjä tuotevertailuja. Hyviä kokemuksia on saatu rahoitusalan ADR-elimien toiminnasta tuotevertailujen tekijöinä mm. vakuutuksien osalta ja tätä toimintaa tulisi kannustaa. ADRelimet tuntevat oman alansa perusteellisesti ja tietävät myös tarkasti asiakkaiden ongelmakohdat. Komissio voisi tukea yhteistyötä unionin laajuisesti tai alueellisesti. Esimerkiksi FIN-NETiä hyväksi käyttäen voitaisiin aluksi listata kuluttajien yleisimpiä ongelmia pitkäaikaissäästämisen tuotteissa eri jäsenmaissa. Rahoitusmeklareista asiakkaiden edustajia Komissio toteaa vihreässä kirjassa aikovansa tarkastella säästämis- ja eläketuotteiden markkinointiin vaikuttavia kehityssuuntauksia sekä näiden tuotteiden myynti- ja suosittelujärjestelmiä. Suomen kuluttajavirasto pitää komission hanketta tärkeänä. Myös suomalaiset valvontaviranomaiset ovat havainneet, että tarvittaisiin lisävarmistuksia siihen, että kuluttajille tarjotaan heille itselleen parhaiten soveltuvia tuotteita ja että näitä tuotteita markkinoidaan asianmukaisesti. Komissio onkin aivan oikein kiinnittänyt huomiota rahoituksenvälittäjien asemaan ja todennut, että myynnin ja jakelun markkinainfrastruktuuri ei aina ole paras mahdollinen, jotta siitä olisi kuluttajille apua luotettavien ja sopivien rahoitustuotteiden valinnassa. Suomen Kuluttajavirasto katsoo, että vähittäisrahoitusalalle pitäisi luoda selkeästi vain kuluttajien intressejä edustava meklari-instituutio, joka olisi täysin itsenäinen suhteessa alan tuotteita tarjoaviin tahoihin. Esimerkiksi vakuutusalalla olisi selkeä jako vakuutusmeklareihin ja vakuutusasiamiehiin niin, että asiamiesten todettaisiin olevan vakuutusyhtiön edustajia ja meklareiden edustavan kuluttajia. Tämä edistäisi olennaisesti kuluttajien mahdollisuuksia tehdä itselleen sopivia valintoja rahoitustuotteissa ja se lisäisi myös tuotevertailujen luotettavuuden arviointia. Luonteva tilaisuus asian esille ottamiseen on vihreässä kirjassakin mainittu vakuutusedustajadirektiivin uudelleen tarkastelu. Siinä voitaisiin ottaa oppia jo joissakin maissa käytössä olevista järjestelmistä, joissa meklari on vain asiakkaan edustaja ja asiakas myös maksaa palkkion.

5 5 Pitkäaikaisten säästämis- ja eläkejärjestelmien kehittäminen Pitkäaikaisilla säästämis- ja eläkejärjestelmillä on kuluttajien talouden kannalta suuri merkitys ja siksi asiaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Vihreään kirjaan sisältyvä ehdotus säästämis- ja eläketuotteille luotavasta vapaaehtoisesta oikeudellisesta EU:n laajuisesta ns. 28. järjestelmästä vaikuttaa harkitsemisen arvoiselta. On kuitenkin muistettava, että erityisesti eläkesäästämiseen liittyy monissa maissa verotuksellisia kannusteita, jotka vaikuttavat eläkesäästösopimusten sisältöön ja siihen, miten esimerkiksi vapaaehtoisten eläkevakuutusten vapaa siirrettävyys rajan yli nähdään jäsenmaissa fiskaalisesta näkökulmasta Tiedonantovelvoitteet eri rahoitustuotteiden tarjonnassa Rahoitustuotteet ovat abstrakteja ja koko kaupankäynti niillä perustuu tuotteista annettaviin tietoihin. Komissio on kiinnittänyt huomiota siihen, että eri rahoitustuotteisiin sovelletaan erilaisia tiedonantovaatimuksia ja siksi myös niiden antama suoja kuluttajille on eriasteista. Komission näkemykseen siitä, että tietojen on oltava kattavat, oikeat, selkeät, oikeasuhteiset, ymmärrettävät ja oikea-aikaiset, on helppo yhtyä. Sen sijaan keinot, joilla komissio on nykyisissä direktiiveissä tiedonantovelvoitteita säännellyt, eivät välttämättä ole tehokkaimmat kuluttajien kannalta olennaisimman tiedonsaannin kannalta. Pitkät yksityiskohtaiset luettelot tiedonantovelvoitteita eri direktiiveissä palvelevat enemmän muodollisesti yhtenäisen sääntelyn kuin todellisen kuluttajansuojan vaatimusta. Komission tulisikin harkita siirtymistä enemmän tiedonantosääntelyn tavoitteista lähtevien yleislausekkeiden käyttöön. Suomessa mm. vakuutussopimuslaissa oleva tiedonantovelvollisuutta koskeva yleislauseke ja siihen liittyvä siviilioikeudellinen sanktiojärjestelmä on osoittautunut hyvin toimivaksi malliksi. Yleislauseke sopeutuu ilman muutoksia nopeasti vaihtuviin ajan ilmiöihin ja sääntelyn kohteena olevien tuotteiden muutoksiin. Yksinkertaiset standardoidut tuotteet Vihreässä kirjassa on hahmoteltu myös mallia, että pankit voisivat tarjota vapaaehtoisesti yksinkertaisia, standardoituja tuotteita, joiden kuluttajansuoja olisi hyvä, jotka olisivat helppotajuisia ja joita voitaisiin tarjota yli valtioiden rajojen tarvitsematta mukauttaa niitä paikallisiin sääntöihin. Ehdotus vaikuttaa kokeilemisen arvoiselta. Se voisi lisätä kilpailuttamista myös sellaisten kuluttajaryhmien keskuudessa, jotka eivät ehkä muutoin siihen kykenisi. Sitä paitsi se voisi parantaa joidenkin kuluttajaryhmien pääsyä ylipäätään julkisesti valvottujen vähittäisrahoituspalveluiden piiriin niissä jäsenmaissa, joissa esimerkiksi peruspankkipalveluiden saantia ei ole muutoin turvattu kaikille. Pääsy luottotietoihin Komissio ilmoittaa valmistelevansa aloitteita, joilla voidaan helpottaa kuluttajien luottotietomerkintöjen siirrettävyyttä ja parantaa luotonantajien pääsyä luottotietoihin erityisesti valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa. Suomen Kuluttajavirasto on hämmästynyt siitä, kuinka luottotietojen käytön levittäminen mahdollisimman laajalle esitetään vihreässä kirjassa ikään kuin yleisesti hyväksyttynä, yksiselitteisenä ja itsestään selvänä tavoitteena. Luottotietoja koskevat sääntely ja käytännöt eri jäsenmaissa poikkeavat kuitenkin toisistaan, joten kyse ei suinkaan ole vain jo olemassa olevan homogeenisen järjestelmän teknisen käytettävyyden parantamisesta. Luottotietojen merkitys kuluttajien yksityisyyden suojan ja myös taloudellisen suojan kannalta on varsin suuri ja asiaan liittyy monenlaisia intressejä. Oikeus luottotietojen rekisteröintiin, rekisteritietojen sisältö, oikeus rekisteröityjen tietojen käyttöön ja rekisterimerkintöjen säilytysajat ovat esimerkkejä kysymyksistä, joita esimerkiksi Suomessa on juuri pohdittu useita vuosia kestäneessä säädösvalmistelussa.

6 6 Luottotietojen kitkattoman kulun edistämishankkeenkin tarkoitus lienee lisätä kuluttajien luottovaihtoehtoja ja sitä kautta kilpailua. Kilpailun lisääntyminen ja sitä kautta ehkä tapahtuva hintojen aleneminen on sinänsä kuluttajien kannalta myönteistä. Hanke vaikuttaa kuitenkin vihreässä kirjassa esitetyssä muodossaan niin ylimalkaisesti valmistellulta, että sitä on sellaisenaan syytä pitää kuluttajien kannalta pikemminkin vaarallisena kuin kannatettavana. Lopuksi Suomen Kuluttajavirasto katsoo, että komissio on vihreässä kirjassa käynyt varsin kattavasti läpi vähittäisrahoitusmarkkinoiden yhdentymisen kannalta tärkeät osa-alueet. Myös komission esittämät tavoitteet ja painopisteet ovat pääosin oikeat. Yhtenäismarkkinoita ei kuitenkaan pidä toteuttaa väkisin ja kaiken kattavasti, jos niille ei kuluttajien näkökulmasta ole aitoa kysyntää ja hyväksyntää. Myöskään sellaista säännösten täysharmonisointia, joka edellyttäisi kuluttajansuojan tason laskemista joissakin jäsenmaissa, ei pidä toteuttaa.

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Yhtenäinen euromaksualue SEPA

Yhtenäinen euromaksualue SEPA Yhtenäinen euromaksualue SEPA Miten maksaminen muuttuu ja kehittyy 1 Euro on paras asia EU:ssa Ostovoima säilyy vaikka liikutaan rajojen yli. Hintoja on helppo verrata. Ei rahanvaihto- tai siirtelykuluja.

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Lausunto Euroopan Komissiolle Dnro 2002/79/4783 13.2.2004 TIEDONANTO MAKSUALAN UUDESTA OIKEUDELLISESTA KEHYKSESTÄ SISÄMARKKINOILLA

Lausunto Euroopan Komissiolle Dnro 2002/79/4783 13.2.2004 TIEDONANTO MAKSUALAN UUDESTA OIKEUDELLISESTA KEHYKSESTÄ SISÄMARKKINOILLA Lausunto Euroopan Komissiolle Dnro 2002/79/4783 13.2.2004 TIEDONANTO MAKSUALAN UUDESTA OIKEUDELLISESTA KEHYKSESTÄ SISÄMARKKINOILLA Euroopan komissio on avannut yhtenäisen maksualueen toteuttamista koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 3. joulukuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Sisämarkkinoiden maksuliikenteen uudet sääntelypuitteet (2003/2101(INI)) Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003 LAUSUNTO 1 (6) Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003 LAUSUNTO VALMIUSLAKITOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ KOMITEAMIETINTÖ 2005:2 Oikeusministeriö on pyytänyt Rahoitustarkastukselta

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot EU:ssa on laadittu vakiomuotoisten kulutusluottotietojen esittämiseen tarkoitettu lomake. Tiedot ilmaisevat oikein nykyisissä markkinaoloissa jättämämme

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1 32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2037(INI) 25.4.2012. Lausuntoluonnos Theodor Dumitru Stolojan (PE483.

TARKISTUKSET 1 32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2037(INI) 25.4.2012. Lausuntoluonnos Theodor Dumitru Stolojan (PE483. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 25.4.2012 2012/2037(INI) TARKISTUKSET 1 32 Theodor Dumitru Stolojan (PE483.752v01-00) kulutusluottodirektiivin 2008/48/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) 2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Rahoituspalvelujen tarjonnassa noudatettavien menettelytapojen sääntelyssä Rahoitustarkastuksen tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Maksamisen uudet tavat ja toimijat

Maksamisen uudet tavat ja toimijat Maksamisen uudet tavat ja toimijat Vero 2014 Sisältö Maksamisen uudet tavat Taustaa Sähköinen lompakko MobilePay Mobiilisovellukset Mitä jatkossa? Maksupalveluiden tarjoaminen Suomessa Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 31.12.2005 FI C 336/109 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005 ehdotuksesta asetukseksi (EY) maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen

Lisätiedot

Kysynnänsäätelypolitiikka 2010- luvulla. Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 18.11.2014

Kysynnänsäätelypolitiikka 2010- luvulla. Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 18.11.2014 Kysynnänsäätelypolitiikka 2010- luvulla Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 18.11.2014 Luennon sisältö 1. Talouspolitiikan tavoitteet 2. Funktionaalinen rahoitus ja investoinnit 3.

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Osa I: vapaaehtoisten menettelysääntöjen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevat ehdot.

Osa I: vapaaehtoisten menettelysääntöjen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevat ehdot. EUROOPPALAINEN SOPIMUS VAPAAEHTOISISTA MENETTELYSÄÄNNÖISTÄ, JOTKA KOSKEVAT ENNEN ASUNTOLAINASOPIMUKSEN TEKEMISTÄ ANNETTAVIA TIETOJA (jäljempänä sopimus ) Jäljempänä luetellut eurooppalaiset kuluttajajärjestöt

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv.

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv. Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä Täältä tulen: Kilpailu- ja kuluttajaviraston organisaatio Pääjohtaja Markkinatutkimusyksikkö Hallintoyksikkö

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Sisältö Sijoitusstrategia Keskeiset tulosajurit Toimintaympäristö 4/2/2014 3 Sijoitusstrategia 4/2/2014 4 Rahaston

Lisätiedot

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 1. maaliskuuta 2001 KOM(2001) 477 lopullinen - FI KOMISSION SUOSITUS annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001 tiedoista, jotka asuntolainojen tarjoajan on annettava kuluttajille

Lisätiedot

Joukkorahoitus eli crowdfunding

Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus on vaihtoehtoinen tapa yritykselle löytää rahoitusta Ideana on esitellä yrityksen tuotteet ja palvelut suurelle joukolle ja saada heidät kiinnostuneiksi yrityksestä

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

Suomalainen valtiontakuujärjestelmä EU:n vertailussa. Tiina Eerikäinen 12.4.2011

Suomalainen valtiontakuujärjestelmä EU:n vertailussa. Tiina Eerikäinen 12.4.2011 Suomalainen valtiontakuujärjestelmä EU:n vertailussa Tiina Eerikäinen 12.4.2011 Valtiontakuu ja jaettu vastuu -alatyöryhmän raportti Eri maiden valtiontakuujärjestelmien vertailu Maat, joilla ei ole valtiontakuujärjestelmää

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Sääntelyn muutokset ja tuotetarjonta

Sääntelyn muutokset ja tuotetarjonta Sääntelyn muutokset ja tuotetarjonta Muokkaako toimintaympäristö tuotteita vai päinvastoin? Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön syysseminaari 16.11.2010 M.Vesterinen 23.11.2010 / 1 Henkivakuuttamiseen

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta MIETINTÖLUONNOS. kulutusluottodirektiivin 2008/48/EY täytäntöönpanosta (2012/2037(INI))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta MIETINTÖLUONNOS. kulutusluottodirektiivin 2008/48/EY täytäntöönpanosta (2012/2037(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 10.5.2012 2012/2037(INI) MIETINTÖLUONNOS kulutusluottodirektiivin 2008/48/EY täytäntöönpanosta (2012/2037(INI)) Sisämarkkina- ja

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 (5) Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 Sijoituskorien asiakasmateriaalin laadussa kehitettävää Finanssivalvonta selvitti sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, eläkevakuutuksiin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

EIOPA(BoS(13/164 FI. Ohjeet vakuutusedustajien valitusten käsittelemisestä

EIOPA(BoS(13/164 FI. Ohjeet vakuutusedustajien valitusten käsittelemisestä EIOPA(BoS(13/164 FI Ohjeet vakuutusedustajien valitusten käsittelemisestä EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 1 Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 2 Sisältö Johdanto Lisäarvo ja erottautuminen Sijoitusstrategia Avainluvut Q1 2014 lyhyesti Asuntomarkkinat Riskit 5/26/2014 3 Johdanto

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSU- JÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 2002-2013 12.5.2014

TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSU- JÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 2002-2013 12.5.2014 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSU- JÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 2002-2013 12.5.2014 1 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 2002-2013 MAKSUJENVÄLITYS 1 Maksutapahtumat pankeissa 2 Shekkimaksut 3

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni ylitarkastaja Ville Niemi Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni On yksi kymmenestä Junckerin komission prioriteetista Energiaunionista vastaa komission varapuheenjohtaja Slovakian Maros

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

Vientikaupassa huomioitavaa Puola. Tampere 17.05.2011

Vientikaupassa huomioitavaa Puola. Tampere 17.05.2011 Vientikaupassa huomioitavaa Puola Tampere 17.05.2011 Miksi Puola kiinnostaa vientimaana? Vakaa talouskasvu. EU-jäsen ja vakaa oikeusjärjestelmä Suuri kotimarkkina. Ostokyky. Keskeinen logistinen sijainti.

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttaminen. Leena Linnainmaa Varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttaminen. Leena Linnainmaa Varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttaminen Leena Linnainmaa Varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari Direktiivihanke osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamiseksi Direktiiviehdotus

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2011

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2011 Rahoitus ja vakuutus 2012 Luottokortit 2011 Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2011 Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 8,3 miljardia euroa vuonna 2011.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen

MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen 1 PANKIT SUOSITTELEVAT E-LASKUA JA SUORAMAKSUA Pankit suosittelevat suoraveloituksen korvaaviksi palveluiksi e-laskua ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti: mitä lakeja sovelletaan? Yleisesti kaikki lainsäädäntö koskee myös sähköistä kaupankäyntiä Tietoverkot tuovat kuitenkin uusia piirteitä kaupankäyntiin:

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

OP 19.4.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LUOTTOLAITOSTOIMINNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

OP 19.4.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LUOTTOLAITOSTOIMINNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 1 (5) Valtiovarainministeriö Finanssineuvos Risto Koponen Säädösvalmisteluavustaja Anu Pietarinen LAUSUNTOPYYNTÖ VM026:00/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LUOTTOLAITOSTOIMINNASTA ANNETUN LAIN

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot