Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä"

Transkriptio

1 Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä Mervi Hämeilä, Kaisa Aaltonen, Tiina Santonen, Antti Hesso, Jarkko Tornaeus, Eija Järviluoma, Kimmo Peltonen, Loppuraportti Työsuojelurahaston (nro ) ja STM/ Työsuojeluosaston (08/TSO/2001) hankkeesta Työterveyslaitos Helsinki 2003

2 Tutkimukseen osallistuneet laitokset ja yksiköt Työterveyslaitos, Helsinki Työhygienian ja toksikologian osasto, Kemian laboratorio: Aaltonen Kaisa, Hesso Antti, Hämeilä Mervi, Peltonen Kimmo ( alkaen EELAssa), Tamminen Nina ja Tornaeus Jarkko Kemikaalien riskinarviointiyksikkö: Santonen Tiina HUS/ HYKS Apteekki, Helsinki Järviluoma Eija, Karvala Saija, Kurkijärvi Ulla ( alkaen KELAssa) HUS/ Syöpätautien osaamiskeskus, Helsinki Elomaa Inkeri, Eilola Eila, Pahikainen Tiina

3 ESIPUHE Tämä tutkimus on tehty vuosina yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lääkehuollon/ HYKS Apteekin, Helsingin Yliopistollisen keskussairaalan Syöpätautien osaamiskeskuksen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Työsuojelurahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojeluosasto ovat rahoittaneet hanketta. Kiitämme molempia tahoja taloudellisesta tuesta. Hankkeessa "Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä" selvitettiin altistuvatko työntekijät solunsalpaajille apteekin solunsalpaajalaboratoriossa annosten valmistuksen yhteydessä sekä syöpätautien osaamiskeskuksessa syövän lääkkeellisen hoidon yhteydessä. Tavoitteena on saatujen tulosten perusteella luoda yhdenmukainen kansallinen ohjeistus solunsalpaajien käsittelyyn Suomessa. Tutkimukseen osallistui HYKS Apteekista ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta yhteensä 34 farmaseuttia, lääketyöntekijää ja hoitajaa. Kiitämme heitä osallistumisesta tutkimukseen. Kiitämme prof. Inkeri Elomaata myönteisestä suhtautumisesta hankkeeseen. Lisäksi kiitoksemme taitavalle avustajallemme Nina Tammiselle Työterveyslaitokselta. Helsingissä kesäkuussa 2003 Tekijät

4 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteet Hankkeessa "Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä" selvitettiin altistuvatko työntekijät solunsalpaajille apteekin solunsalpaajalaboratoriossa annosten valmistuksen yhteydessä sekä syöpätautien osaamiskeskuksessa syövän lääkkeellisen hoidon yhteydessä. Merkkiaineina olivat syklofosfamidi (CP) ja ifosfamidi (IP). Tavoitteena on saatujen tulosten perusteella luoda yhdenmukainen kansallinen ohjeistus soulunsalpaajien käsittelyyn Suomessa. Tausta Suomessa työssään solunsalpaajille altistuvia on arvioitu olevan noin 1000 henkilöä, jotka jakautuvat terveydenhuollossa (farmaseutit, sairaanhoitajat, lääkärit), lääkkeiden tuotannossa sekä jätteiden käsittelyssä ja sairaaloiden pesuloissa työskenteleviin henkilöihin. Työvuoron aikana saatetaan altistua useita kertoja pienille määrille solunsalpaajia, esimerkiksi valmistettaessa potilaskohtaisia annoksia tai annettaessa niitä potilaille. Solunsalpaajapölyä tai - liuosta voi joutua työpaikan ilmaan ja pinnoille ja sitä kautta elimistöön erityisesti roiskepisaroina vahinkotilanteissa. Myös liika rutinoituminen työhön tai kiire saattaa aiheuttaa tiedostamattoman ohjeiden laiminlyönnin johtaen altistumiseen. Altistuminen tapahtuu yleensä suorana ihokosketuksena tai kuivaaineiden pölyämisen tai liuosten aerosolimuodostuksen aiheuttamana inhalaationa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS Apteekki ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta päivähoito-osasto ja yksi onkologian osasto. Apteekissa ja osastoilla kerättiin pyyhintänäytteitä yhteensä 155 näytettä erilaisista, mahdollisesti kontaminoituneista kohteista. Näitä kohteita olivat mm. työpöydät, lattiat, laminaarikaapit, ovenkahvat, solunsalpaajien lääketehtailta tulleet alkuperäispakkaukset, laimennettuja sytostaatteja sisältävät infuusiopullot, lääkkeiden kuljetuslaatikot, infuusiopullotelineet ja potilastuolit. Yleisilmanäytteitä apteekista analysoitiin neljä kappaletta. Ihoaltistumisen seuraamiseksi kaikilta

5 työntekijäryhmiltä (farmaseutit, lääketyöntekijät, hoitajat) kerättiin 18 paria suojakäsineitä. Vuorokausivirtsanäytteitä antoi 34 farmaseuttia, lääketyöntekijää ja hoitajaa, yhteensä 136 näytettä, joista määritettiin suoraan virtsan mukana erittyvät syklofosfamidi ja ifosfamidi. Näytteet kerättiin kolmessa osassa: 1) työpäivän aikana erittyvä virtsa, 2) illalla erittyvä virtsa sekä 3) yöllä ja aamulla erittyvä virtsa. Nollanäytteet kerättiin ennen altistavan työjakson alkua. Metaboliatuotteita ei tässä tutkimuksessa määritetty. Menetelmät Analyyttien erottelu- ja analysointimenetelminä käytettiin käänteisfaasinestekromatografiaa ja sähkösumutus (ES) - tandemmassaspektrometriaa (HPLC-MS-MS) yhdistettynä "multiple reaction monitoring"-tekniikkaan (MRM). Menetelmän selektiivisyys ja herkkyys parani verrattaessa tavalliseen HPLC-ES-MSmenetelmään. Näytteiden kvantitointiin käytettiin sisäisen ja ulkoisen standardin menetelmää. Sisäisinä standardeina käytettiin merkkiaineita vastaavia deuteroituja analogeja: syklofosfamidi-d 6 ja ifosfamidi-d 6, joita ei muissa vastaavissa tutkimuksissa ole juurikaan käytetty. Ulkoisina standardeina käytettiin leimaamattomia CP- ja IPstandardeja. Tulokset Lääketehtaiden alkuperäispakkausten todettiin olevan ulkopinnoiltaan kontaminoituneita syklo- ja/tai ifosfamidilla. Myös potilaille valmistettujen CP- ja IPinfuusiopullojen pinnoilta löytyi huomattavia määriä syklo- ja ifosfamidia, CP:a maksimissaan ng/pullo ja IP:a maksimissaan ng/pullo. Jälkimmäisessä tapauksessa pullo kontaminoitui todistettavasti roiskeista. Kaikista solunsalpaajalaboratorion laminaarikaapeista löytyi työskentelyn jälkeen CP:a ja IP:a ennen siivousta sekä päivittäisen siivouksen jälkeen kerätyistä näytteistä. Ennen siivousta työtasoilta CP:a löytyi < 0,0003 ng/cm 2-2,1 ng/cm 2 ja IP:a 0,03-0,68 ng/cm 2 sekä kerran suuri pitoisuus 240 ng/cm 2, joka oli peräisin roiskeesta. Siivouksen jälkeen CP:a löytyi 0,02-1,6 ng/cm 2 ja IP:a 0,06-9,7 ng/cm 2. Tämän

6 perusteella näyttäisi siltä, että pelkällä etanolilla suoritettu päivittäinen pesu ei aina ole riittävä pintojen puhdistamiseen solunsalpaajista. Solunsalpaajalaboratorion lattioilta kerätyistä pyyhintänäytteistä löytyi 0,05 0,46 ng/cm 2 IP:a ja 0,10 1,1 ng/cm 2 CP:a. Siirryttäessä laboratoriota rajoittavaan sulkutilaan pitoisuudet pienenivät selvästi ollen sulkutilan ulkopuolella olevassa aulassa enää noin 1/10 laboratorion pitoisuuksista. Lääkehuollon koulutus- ja toimistotiloista kerätyissä näytteistä ei tutkittuja aineita löytynyt, mikä osoittaa, että yhdisteet eivät leviä laboratorion ulkopuolelle. Valmiit solunsalpaaja-annokset pakataan apteekissa muovisiin kuljetuslaatikoihin osastoille vietäviksi. Osasta kahvoja löytyi mitattavia määriä CP:a ja IP:a. Solunsalpaajalaboratorion ilmanäytteiden merkkiainepitoisuudet olivat alle määritys- (0,12 ng/m 3 ) ja toteamisrajojen (0,05 ng/m 3 ) Myös onkologian osastolta ja päivähoito-osastolta kerätyistä pyyhintänäytteistä oli analysoitavissa vähäisiä määriä CP:a ja IP:a. Onkologian osastolla hoitohuoneiden lattioilta ja niihin rajoittuvalta käytävältä kerätyissä näytteissä oli vähäisiä määriä sekä CP:a että IP:a, IP:a noin kymmenen kertaa enemmän kuin CP:a. Myös osasta huuhtelu- ja lääkehuoneen pinnoista löytyi vähäisiä määriä molempia merkkiaineita. IP-pitoisuudet olivat onkologian osastolla kautta linjan hieman korkeammat kuin CP-pitoisuudet. Myös päivähoito-osastolta kerätyistä pyyhintänäytteistä löytyi CP:a ja/tai IP:a, CP:a useammasta kohteesta kuin IP:a. Lääkehuoneen kaikista pyyhintänäytteistä oli selkeästi kvantitoitavissa sekä CP:a että IP:a. Muualta osastolta (käytävät, potilashuoneet) löytyi useammin pelkästään CP:a. Lääkehuoneessa olevassa laminaarikaapissa CP- ja IP-pitoisuudet (8,6 ng ja 7,6 ng) olivat cm 2 kohden ilmoitettuna kaikkein suurimmat. Tarjoiluvaunusta, lääkepöydältä, lattialta sekä huoneessa olevalta hoitajien hyllykön yhdeltä tasolta löytyi pieniä pitoisuuksia sekä CP:a että IP:a. Hoitohuoneiden lattioilla oli enemmän CP:a kuin osaston käytävällä eli käytävästä todettu CP oli todennäköisesti peräisin hoitohuoneista.

7 Yhdestä infuusiopullotelineestä löytyi CP:a 98 ng/teline. Kaikista farmaseuttien, hoitajien sekä yhden lääketyöntekijän suojakäsineiden sisäpinnoilta löytyi CP:a ja IP:a, CP:a maksimissaan 0,40 µg/ pari ja IP:a 0,53 µg/ pari. Ulkopinnoilla CP:a oli enimmillään 155 µg/ pari ja IP:a 61 µg/ pari. Muutamissa lääketyöntekijöiden suojakäsineissä havaittiin reikiä käytön jälkeen. Kaikissa analysoiduissa farmaseuttien, lääketyöntekijöiden ja hoitajien virtsanäytteissä CP- ja IP-pitoisuudet olivat alle määritys-, (0,4 ng/ml) ja toteamisrajojen (0,2 ng/ml virtsaa). Johtopäätökset Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että ohjeistuksesta ja suojauksesta huolimatta solunsalpaajia käsittelevät työntekijät saattavat kuitenkin altistua niille. Myös tässä tutkimuksessa voitiin pyyhintänäytteiden perusteella todeta, että solunsalpaajia leviää työympäristöön sekä apteekissa että osastoilla. Toisaalta virtsanäytteet osoittavat, että farmaseutit, lääketyöntekijät ja hoitajat eivät kuitenkaan käyttämämme menetelmän määritys- (0,4 ng/ml virtsaa) ja toteamisrajoissa (0,2 ng/ ml virtsaa) altistu solunsalpaajille. Täten siis, solunsalpaajien käsittelystä, mikäli se tehdään huolellisuutta ja voimassa olevaa ohjeistusta noudattaen, ei tule todennäköisesti aiheutumaan merkittävää terveydellistä riskiä solunsalpaajia käsitteleville työntekijöille. Toisaalta on kuitenkin syytä muistaa, että pienikin altistuminen sytostaattien kaltaisille genotoksisille karsinogeeneille voi lisätä elimistömme niin sanottua mutaatiokuormaa, minkä takia on tärkeää kaikessa toiminnassa minimoida näille aineille altistuminen. Oleellista solunsalpaajille mahdollisesti altistuvien riskin arvioimiseksi on suorittaa sekä mittauksia työympäristössä että biologisista näytteistä. Työympäristömittauksilla ( pyyhintänäytteet eri kohteista, ilmanäytteet, suojakäsinenäytteet) saadaan selville altistumislähteet ja altistumisreitit. Biologista monitorointia varten yksinkertaisinta on kerätä virtsanäytteitä. Merkkiaineiden valinta on tärkeätä. Siihen vaikuttavat mm. käytettyjen solunsalpaajien toksiset ominaisuudet sekä niiden käytön laajuus. Tässä,

8 samoin kuin useimmissa kansainvälisissä tutkimuksissa, on käytetty merkkiaineina syklofosfamidia ja ifosfamidia, kahta usein käytettyä solunsalpaajaa. Biologisista näytteistä on parempi määrittää solunsalpaajia metaboloitumattomassa muodossa, koska metaboliatuotteet ovat monesti kemiallisesti labiileja. Toinen vaikeus on löytää niiden kanssa sopivia yhdisteitä analyysin vaatimiksi sisäisiksi standardeiksi. Analyysitulosten luotettavuuden ja tulosten vertailtavuuden parantamiseksi standardoituja määritysmenetelmiä tulisi kehittää ei vain yhdelle merkkianeelle, vaan monikomponenttianalyyseille. Koska solunsalpaajille ei ole korvaavia yhdisteitä, on altistuminen niille minimoitava työhygieenisin keinoin ja kouluttamalla henkilökuntaa käsittelemään solunsalpaajia. Solunsalpaajien oikea käsittely ja asianmukainen suojavarustus pienentävät oleellisesti altistumista ja altistumiseen mahdollisesti liittyviä terveysriskejä.

9 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Solunsalpaajista Työperäinen altistuminen solunsalpaajille Solunsalpaajien käsittelyn ohjeistuksista ja suosituksista Tutkimuksen tavoitteet 6 3. Tutkimuksen kohteet ja aineisto Tutkimuksen kohteet HUS/ HYKS Apteekki HUS/ Syöpätautien osaamiskeskus Tutkimuksen aineisto HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Ilmanäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Syöpätautien osaamiskeskus Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Mittausmenetelmät ja näytteiden käsittely Laitteet ja analyysimenetelmät Näytteiden esikäsittely Pyyhintänäytteiden esikäsittely Suojakäsinenäytteiden esikäsittely Ilmanäytteiden esikäsittely Virtsanäytteiden esikäsittely Tulokset Menetelmän validointituloksia Tulokset apteekista ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Ilmanäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Onkologian osasto Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Päivähoito-osasto Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Kyselytutkimus HYKS Apteekki Osastot Tulosten tarkastelu HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Onkologian osasto Pyyhintänäytteet... 30

10 Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Päivähoito-osasto Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Vertailua muihin tutkimuksiin HYKS/ Apteekki Syöpätautien osaamiskeskus Riskinarviointi ja toimenpidesuositukset Riskinarviointia Toimenpidesuositukset Johtopäätökset Kirjallisuusluettelo 38

11 3 1. Johdanto Suomessa tavataan yli uutta syöpää vuosittain, joista naisten tapausten määrä on hieman yli puolet. Työperäinen altistuminen aiheuttaa arviolta noin 500 syöpätapausta vuosittain eli 2,5 % kaikista syöpätapauksista (5 % miehistä ja < 1 % naisista).(1) 2.1 Solunsalpaajista Syövän hoitoon voidaan nykyään käyttää monin eri mekanismein vaikuttavia lääkeaineita mukaanlukien hormonaalisesti vaikuttavat aineet ja immuunivasteen muuntajat. Merkittävä osa syövän lääkkeellisestä hoidosta perustuu kuitenkin ns. sytostaattien eli solunsalpaajien käyttöön. Solunsalpaajien käyttö alkoi Suomessa vuonna 1956 ja ensimmäinen solunsalpaaja oli busulfaani. Tänä päivänä solunsalpaajia on käytössä yli 50 eri yhdistettä, joista Suomessa on markkinoilla noin 40 yhdistettä (2,3). Solunsalpaajat ovat toksisia aineita ja kokeellisissa tutkimuksissa on todettu, että monet niistä ovat genotoksisia eli solujen perimäainesta vaurioittavia, karsinogeenisia eli syöpää aiheuttavia sekä teratogeenisia eli sikiön epämuodostumia aiheuttavia. Solunsalpaajat tuhoavat paitsi syöpäsoluja myös terveitä soluja aiheuttaen akuutteja, kroonisia ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia niillä hoidetuilla potilailla (4, 5). Vaikutusmekanisminsa perusteella solusalpaajat voidaan jaotella: 1) alkyloiviin lääkeaineisiin, jotka muodostavat kovalentteja sidoksia DNA:n kanssa (esim. syklofosfamidi, ifosfamidi, cis-platina) 2) antimetaboliitteihin, jotka rakenteeltaan muistuttavat nukleotideja (pyrimidiini, puriini) ja estävät elimistön normaalien metaboliittien käyttöä DNA:n ja RNA:n synteesissä. 3) vapaiden radikaalien muodostajiin (esim. bleomysiini) 4) topoisomeraasi I tai II entsyymiestäjiin, jotka vaikuttavat häiritsemällä DNA:ta säätelevien topoisomeraasi I tai II entsyymien toimintaan (esim. tepotekaani tai etoposidi). 5) mitoosin estäjiin, jotka metafaasi-vaiheessa estävät solun jakautumisen häiritsemällä tumasukkulan muodostumista (esim. vinkristiini, vinblastiini) (5). Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus, IARC (International Agency for Research on Cancer) jaottelee syöpävaaralliset aineet kuuluviksi neljään eri luokkaan perustuen

12 4 näytön vahvuuteen niiden syöpää aiheuttavista ominaisuuksista (6, 7). Luokassa 1 ovat aineet, joiden tiedetään olevan ihmiselle karsinogeenisia. Solunsalpaajista tähän luokkaan kuuluu yhdeksän ainetta, joiden joukossa on tässä tutkimuksessa merkkiaineena käytetty syklofosfamidi. Ifosfamidi (toinen käytetyistä merkkiaineista) on luokassa 3 eli sen kohdalla ei tällä hetkellä ole riittävää näyttöä karsinogeenisuudesta ihmiselle. Toisaalta ifosfamidi vastaa kemialliselta rakenteeltaan, genotoksisilta ominaisuuksiltaan ja vaikutusmekanismiltaan (alkyloiva aine) syklofosfamidia, joten sen voidaan olettaa olevan myös karsinogeeninen (7). 2.2 Työperäinen altistuminen solunsalpaajille Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan työssään solunsalpaajille altistuvia on noin 1000 henkilöä, jotka jakautuvat terveydenhuollossa (farmaseutit, sairaanhoitajat, lääkärit), lääkeiden tuotannossa sekä jätteiden käsittelyssä sekä sairaaloiden pesuloissa työskenteleviin henkilöihin. Ammatillinen altistuminen syöpävaarallisille solunsalpaajille tiedostettiin ensimmäisen kerran jo1970-luvun alussa mahdolliseksi riskiksi terveydenhuollon henkilöstölle (8, 9). Vuonna 1979 suomalaiset tutkijat (Falck et al.) julkaisivat ensimmäiset tulokset sairaanhoitajilta kerättyjen virtsanäytteiden positiivisista mutageenisuustestituloksista (10). Sen jälkeen työperäisestä altistumisesta solunsalpaajille on julkaistu lukuisia artikkeleita (5, 11-28). Suomalaiset tutkimukset painottuvat ajallisesti 80-luvulle ja ovat etupäässä pyrkineet selvittämään työntekijöiden altistumista sytostaateille sytogeneettisin menetelmin mm. vertaamalla kromosomikatkosten määrää altistuneiden ja altistumattomien työntekijöiden veren soluissa (11, 14-16, 20). Työvuoron aikana saatetaan altistua useita kertoja pienille määrille solunsalpaajia, esimerkiksi valmistettaessa potilaskohtaisia annoksia. Solunsalpaajapölyä tai -liuosta voi joutua työpaikan ilmaan ja pinnoille ja sitä kautta elimistöön esimerkiksi roiskepisaroina vahinkotilanteissa, Myös liika rutinoituminen työhön saattaa aiheuttaa tiedostamattoman ohjeiden laiminlyönnin johtaen altistumiseen. Altistuminen tapahtuu yleensä suorana ihokosketuksena tai kuiva-aineiden pölyämisen tai liuosten aerosolimuodostuksen aiheuttamana inhalaationa. Useiden tutkimusten mukaan solunsalpaajien oikea käsittely ja asianmukainen suojavarustus pienentävät oleellisesti altistumista.

13 Solunsalpaajien käsittelyn ohjeistuksista ja suosituksista Ulkomaisessa kirjallisuudessa on solunsalpaajien käsittelystä julkaistu useita ohjeistuksia ja suosituksia (29-38). Ohjeistuksissa on yleis- ja yksityiskohtaiset ohjeet mm. henkilöstöstä ja sen koulutuksesta, suojavaatetuksesta, työskentelytiloista ja välineistä, valmistusmenetelmistä, toimenpiteistä vahingon sattuessa sekä niiden siivoamisesta ja jätteiden käsittelystä. Suomessa ei ole kansallisia, seikkaperäisiä ohjeita eikä suosituksia. Suomessa kukin solunsalpaajia käsittelevä yksikkö laatii työpaikkakohtaiset, työmäärään perustuvat omat kirjalliset ohjeistukset, joiden pohjaksi käytössä ovat seuraavat ohjeet: Työsuojeluhallituksen selvitys 14/1982: Sytostaattien käsittelyyn liittyvistä vaaratekijöistä ja niiden torjunnasta. Lääkintöhallituksen ohjekirje 3/1983: Sytostaattien käsittely sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä muissa sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksissa. Työsuojeluhallituksen turvallisuustiedote nro : Sytostaatit Valtioneuvoston päätös 1182/1992 työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta Suomessa eikä muuallakaan ole määritetty solunsalpaajille HTP-arvoja. Suomessa tänä päivänä käytössä olevien ohjeiden toimivuutta ei ole työhygieenisin tutkimuksin selvitetty tässä laajuudessa.

14 6 2. Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tarkoituksena oli: Selvittää, oliko solunsalpaajia levinnyt työympäristöön sekä selvittää altistuivatko työntekijät solunsalpaajille solunsalpaajalaboratoriossa annosten valmistuksen yhteydessä sekä syöpätautien osaamiskeskuksessa, syövän lääkkeellisen hoidon yhteydessä. Merkkiaineina käytettiin syklofosfamidia (CP) ja ifosfamidia (IP). Luoda saatujen tulosten perusteella yhdenmukainen kansallinen ohjeistus solunsalpaajien käsittelyyn Suomessa. 3. Tutkimuksen kohteet ja aineisto 3.1 Tutkimuksen kohteet Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS Apteekki ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta päivähoito-osasto ja yksi onkologian osasto HUS/ HYKS Apteekki Vuodesta 1983 lähtien solunsalpaajat on laimennettu keskitetysti Helsingin yliopistollisen keskussairaalan apteekissa (HYKS Apteekki). HYKS Apteekin solunsalpaajalaboratorion suoriteluvut ovat Suomen suurimmat. Vuonna 1984 valmistettujen solunsalpaaja-annosten lukumäärä oli noin ja vastaava luku vuonna 2002 oli noin annosta. HYKS Apteekin solunsalpaajalaboratorio on yksi suurimmista solunsalpaajalaboratorioista Eurooppassa ja maailmanlaajuisessakin vertailussa apteekki asettuu suurten yksiköiden luokkaan. HUS/HYKS Apteekki käytti vuonna 2002 syklofosfamidia (CP) 3,50 kg ja ifosfamidia (IP) 1,99 kg. Näitä kahta solunsalpaajaa on käytetty tässä hankkeessa työntekijöiden altistumista kuvaavina merkkiaineina. Apteekissa on farmaseuttia ja 8 lääketyöntekijää, jotka työskentelevät solunsalpaajalaboratoriossa. Päivittäin laimennustyötä tekee kolme farmaseuttia ja kaksi avustavaa lääketyöntekijää. Laimennuksista noin 70 % ajoittuu aamupäivään.

15 7 Farmaseuttien laimennusjakso solunsalpaajalaboratoriossa kestää yhden viikon ja lääketyöntekijöillä kaksi viikkoa, jonka jälkeen he ovat keskimäärin 2-3 viikkoa apteekin muilla osastoilla HUS/ Syöpätautien osaamiskeskus Syöpätautien osaamiskeskus on solunsalpaajien yksittäisistä käyttäjistä suurin. Se vastaa osasta HUS:n alueella annettavasta syövän lääkkeellisestä hoidosta. Hoitoja annetaan syöpätautien osastoilla ja päivähoito-osastolla, joka avattiin Vuonna 1995 syöpätautien osaamiskeskuksessa annettiin hoitoa ja vuonna 2000 hoitojen määrä oli noussut jo , johon se priorisoimalla on pysäytetty. Lääkekuluissa se merkitsi vuonna 2002 noin 6 M. Apteekista on toimitetu osaamiskeskukseen viimeisen puolen vuoden aikana yhteensä noin solunsalpaaja-annosta. 3.2 Tutkimuksen aineisto Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on solunsalpaajien leviämistä työympäristöön selvitetty pyyhintä- ja ilmanäyttein (17, 22, 24, 26, 39-41). Työntekijöiltä on kerätty virtsanäytteitä ja määritetty syklofosfamidia ja/tai ifosfamidia tai niiden metaboliatuotteita osoituksena altistumisesta solunsalpaajille (17, 18, 21, 22, 27, 42-47). Joissakin tutkimuksissa on myös metotreksaattia ja platinaa käytetty solunsalpaaja-altistumisen mittareina (27, 40). Apteekin ja osastojen hoitohenkilökunnalle tehtiin myös kyselytutkimus, jossa kartoitettiin työhistoriaa, eniten käsiteltäviä solunsalpaajia, henkilökohtaisten suojainten käyttöä ja tupakointia. Apteekissa ja osastoilla kerättiin pyyhintä- ja ilmanäytteitä yhteensä 159 näytettä. Lisäksi kaikilta työntekijäryhmiltä (farmaseutit, lääketyöntekijät, hoitajat) kerättiin suojakäsinenäytteitä yhteensä 18 kappaletta sekä virtsanäytteitä yhteensä 136 näytettä (mukaan lukien nollanäytteet). Virtsanäytteistä määritettiin suoraan virtsan mukana erittyvät syklofosfamidi ja ifosfamidi. Metaboliatuotteita ei tässä tutkimuksessa määritetty.

16 HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Apteekista kerättiin pyyhintänäytteitä viitenä eri päivänä: ja sekä 17.1., ja Mainittuina päivinä laimennetun syklofosfamidin määrä oli 74,7 g (keskimäärin 15,1 g päivässä) ja ifosfamidin määrä 34,7 g (keskimäärin 6,9 g päivässä). Apteekissa on käytössä kolme pystyvirtausperiaatteella toimivaa laminaarikaappia, luokka II (Biologinen suojakaappi luokka II). Näytteitä pyyhittiin laboratorion laminaarikaappien ja apupöytien pinnoilta sekä lattialta laminaarikaappien ja laboratoriosta sulkutilaan johtavan oven edestä. Laminaarikaapeista pyyhintänäytteet otettiin heti työskentelyn päätyttyä sekä päivittäisen siivouksen (pesu etanolilla) jälkeen. Myös lääketehtaalta eri tuotantoeristä tulleiden CP- ja IP-pullojen pinnoilta, laboratoriosta lähtevien, potilaille valmiiksi laimennettujen infuusiopullojen pinnoilta sekä solunsalpaajien kuljetukseen käytettävien laatikoiden kantokahvoista kerättiin pyyhintänäytteet. Pyyhittäessä solunsalpaajapulloja (lasia), sekä alkuperäispakkauksia ensimmäisen kerran, pyyhittiin kymmenen pulloa yhdellä Kleenexliinalla, joka edusti yhtä näytettä. Kymmenen pulloa osoittautui liian suureksi määräksi ja kahdella seuraavalla kerralla pyyhittiin kaksi pulloa samalla liinalla. Samoin pyyhittiin apteekissa laimennetut infuusiopullot yhdellä liinalla useampi pullo. Selvittääksemme vaihe vaiheelta miten infuusiopullot kontaminoituivat, pyyhintänäytteitä otettiin ensin puhtaista infuusiopulloista, infuusiopulloista mesna-lisäyksen (IP) jälkeen ja kolmas pyyhintä solunsalpaajalisäyksen (IP ja CP) jälkeen. Viiden kuljetuslaatikon kahvan pyyhintä yhdellä liinalla muodosti yhden näytteen. Lisäksi pyyhintänäytteitä otettiin laboratorion kanslian pöydältä, laboratorion eteisen (sulkutila) pesualtaasta, lattialta, ovenkahvoista sekä käytävän lattialta ja ovenkahvasta sulkutilan ulkopuolelta, jotta saataisiin selville solunsalpaajien mahdollinen leviäminen laboratorion ulkopuolisiin tiloihin. Laboratorion kanslia oli laboratorion kanssa samaa tilaa, joka oli erotettu laboratoriosta liukuovella. Sulkutilassa työntekijät desinfioivat kätensä ja vaihtoivat suojavaatteet (hiussuojan, erikoisleikkaustakin, vinyylikäsineet, sairaalamaskinja laboratoriokengät) yllensä ennen laboratorion puolelle menemistä. Kontrollinäytteet eli ns. nollanäytteet kerättiin apteekin lääkevalmistus- ja kokous- ja koulutustiloista ja yhdestä toimistohuoneesta, joissa solunsalpaajia ei käsitelty. Yhteensä

17 9 pyyhintänäytteitä kerättiin 105 kpl. Kuvan 1 solunsalpaajalaboratorion pohjapiirrokseen on merkitty kohteet, joista pyyhintänäytteet on kerätty. LK 1 LK 2 LK 3 Kaappi, jossa säilytettiin alkuperäispakkauksia Apupöytä 1 Apupöytä 2 Apupöytä 3 Apupöytä 4 Liukuovi Kanslia Kanslian pöytä Pakkauspöytä Vetokaappi Lavuaari Sulkutila Nestevarasto Aula Kuva 1. Pohjapiirros solunsalpaajalaboratoriosta: LK = laminaarikaappi, = pyyhintänäytteet lattialta = ilmanäytteiden keräyspaikat Ilmanäytteet Ilmanäytteet solunsalpaajalaboratoriosta kerättiin kahdesta kiinteästä pisteestä (kuva 1), kahtena eri päivänä (7.2. ja ) CP:n ja IP:n määrittämiseksi (neljä näytettä). Kontrolli- eli nollanäytteet kerättiin samanaikaisesti apteekin analyysilaboratoriosta, jossa solunsalpaajia ei käsitelty Suojakäsinenäytteet Solunsalpaajalaboratoriossa työskenteleviltä, satunnaisesti valituilta farmaseuteilta (n=4) ja lääketyöntekijöiltä (n=3) kerättiin altistavan työn aikana käytetyt suojakäsineet, yhteensä 11 paria. Farmaseuteilla oli ohjeet käyttää kaksia käsineitä päällekkäin. Sisemmät olivat vinyyliä (Powder Free Vinyl Exam Gloves, valmistaja Medi-Point) ja päällimmäiset

18 10 lateksia (Biogel, valmistaja Regent). Uloimmista käsineistä määritettiin niiden ulkopinnalla ja sisemmistä käsineistä niiden sisäpinnalla mahdollisesti olevat CP- ja IP-pitoisuudet. Lääketyöntekijät käyttivät yksiä vinyylikäsineitä, joiden sisäpinnalta määritettiin edellä mainitut solunsalpaajat. Kontrollinäytteinä käytettiin vastaavia puhtaita, saman valmistajan suojakäsineitä Virtsanäytteet Virtsanäytteet kerättiin vuorokausivirtsana yhden vuorokauden aikana 12 farmaseutilta ja kuudelta lääketyöntekijältä. Näytteet kerättiin kolmessa osassa: 1) työpäivän aikana erittyvä virtsa, 2) illan aikana erittyvä virtsa sekä 3) yöllä ja aamulla erittyvä virtsa. Kontrolli- eli nollanäytteet kerättiin samoilta farmaseuteilta ja lääketyöntekijöiltä aamulla kertanäytteenä, ennen kuin he apteekin muilla osastoilla tehdyn työkierron jälkeen tulivat uudelleen solunsalpaajalaboratorioon. Yhteensä näytteitä oli 72, mukaan lukien nollanäytteet Syöpätautien osaamiskeskus Pyyhintänäytteet Onkologian osastolta kerättiin pyyhintänäytteitä Näytteitä pyyhittiin huuhteluhuoneesta (lattia, tiskiallas, pöytätaso, jäteallas), lääkehuoneesta (pöytä, lattia), satunnaisesti valituista potilashuoneista 9, 10 ja 13 (lattia, ikkunalauta, lääkepöytä kustakin huoneesta) sekä osaston käytävältä potilashuoneiden 9,10-11 ja 13 edustoilta. Kontrollieli ns. nollanäytteet kerättiin osastonhoitajan huoneesta sekä aulasta hissien edustalla olevalta pöydältä. Yhteensä pyyhintänäytteitä kerättiin 20 kpl. Päivähoito-osastolta kerättiin pyyhintänäytteitä Näytteitä pyyhittiin lääkehuoneesta (lääkepöytä, lattia, tarjoiluvaunu, laminaarikaappi), satunnaisesti valituista hoitohuoneista 1, 2, 4 ja 5 (lattia, infuusiopulloteline, potilaspöytä, hoitotuoli ja niiden käsinojat, lääkevaunun ylätaso), osaston käytävältä hoitohuoneiden edustalta sekä miespotilaiden WC:n lattialta. Kontrolli- eli ns. nollanäytteet kerättiin potilaiden odotustilan sekä hissien edustalla olevilta pöydiltä, vastuuhoitajan huoneessa olevan lipaston päältä ja pöydältä sairaanhoitajan huoneesta no 5. Yhteensä pyyhintänäytteitä kerättiin 30 kpl.

19 Suojakäsinenäytteet Onkologian osastolta kerättiin yhdeltä sairaanhoitajalta suojakäsineet joita oli käytetty viikonloppuna laimennettaessa solunsalpaajia. Käytössä olivat olleet kahdet päällekkäiset suojakäsineet noin 30 minuutin ajan. Uloimmista suojakäsineistä määritettiin käsineen ulkopinnalta ja sisemmistä käsineistä niiden sisäpinnalla mahdollisesti olevat CP- ja IPpitoisuudet. Kontrollinäytteinä käytettiin vastaavia puhtaita saman valmistajan suojakäsineitä. Päivähoito-osastolta kuusi hoitajaa antoi analysoitaviksi yhdet parit suojakäsineitä (vinyyli). joita oli käytetty lyhyen aikaa vaihdettaessa potilaille solunsalpaajia sisältäviä infuusiopulloja. Kyselyn mukaan kaikilla käsineillä oli käsitelty CP:a. Suojakäsineiden sisäpinnalta määritettiin niissä mahdollisesti olevat CP- ja IP-pitoisuudet. Kontrolli- eli nollanäytteinä käytettiin Vinyl Exam (Medipoint) puhtaita suojakäsineitä Virtsanäytteet Onkologian osastolla, samoin kuin apteekissa, virtsanäytteet kerättiin vuorokausivirtsana yhden vuorokauden aikana, kymmeneltä ja päivähoito-osastolla kuudelta sairaanhoitajalta. Näytteet kerättiin kolmessa osassa: 1) työpäivän aikana erittyvä virtsa, 2) illan aikana erittyvä virtsa sekä 3) yöllä ja aamulla erittyvä virtsa. Poikkeuksena oli molemmilla osastoilla yksi hoitaja, joka teki päivä- ja iltavuoron peräkkäin, jolloin myös iltanäyte edusti altistumisajan näytettä. Kontrolli- eli nollanäytteet kerättiin samoilta hoitajilta kertanäytteenä aamulla, vapaan jälkeen ennen uuden työjakson alkua. Yhteensä virtsanäytteitä kerättiin onkologian osastolta 40 ja päivähoito-osastolta 24.

20 12 Kuva 1. Solunsalpaajien laimentaminen Kuva 2. Laminaarikaapin puhdistus työpäivän päätteeksi Kuva 3. Kuljetuslaatikot lähdössä osastolle

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan työssä Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala rahoittajat: Työsuojelurahasto, Suur-Savon Sähkötyö Oy toteuttaja:

Lisätiedot

Tuula Tuhkanen, Sari Kuusisto, Outi Lindroos, Tuulia Palukka, Sannamari Hellman, Eero Priha & Tiina Rantio

Tuula Tuhkanen, Sari Kuusisto, Outi Lindroos, Tuulia Palukka, Sannamari Hellman, Eero Priha & Tiina Rantio Bio- ja ympäristötekniikan laitos. Raportti 22 Istitute of Environmental Engineering and Biotechnology. Report 22 Tuula Tuhkanen, Sari Kuusisto, Outi Lindroos, Tuulia Palukka, Sannamari Hellman, Eero Priha

Lisätiedot

PAH-YHDISTEIDEN TAVOITETASOPERUSTELUMUISTIO

PAH-YHDISTEIDEN TAVOITETASOPERUSTELUMUISTIO 1.6.2010 PAH-YHDISTEIDEN TAVOITETASOPERUSTELUMUISTIO Eero Priha, Piia Anttila, Ilpo Ahonen, Eivor Elovaara, Mauri Mäkelä, Sinikka Vainiotalo, Antti Zitting ja Tiina Santonen Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä

Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä Tietoa työstä Sirpa Laitinen Merja Kontro Maija Kirsi Pirjo Jokela Kari Reijula Mikrobiologisten terveysvaarojen

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:3 Kari Reijula Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Selvityshenkilön raportti Ensipainos SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Alipäällystön koulutusohjelma

Alipäällystön koulutusohjelma Alipäällystön koulutusohjelma Alipäällystökurssi 34 PELASTUSHENKILÖSTÖN ALTISTUSTEN VÄHENTÄMINEN HAITALLISILLE AINEILLE Jarno Lamminpää 2 PELASTUSOPISTO Koulutusohjelma Alipäällystön koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

LIITE 1 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI

LIITE 1 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI versio 1.3. sivu 1 / 33 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI 1. ALTISTUMISEN ARVIOINTI Altistumisskenaariot on jaettu neljään pääasialliseen luokkaan: Nestemäisen NaOH valmistus Kiinteän NaOH

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa

Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa Loppuraportti TRS-hanke 108323 Beatrice Bäck, Henna Kinnari, Markku Sainio, Rauno Holopainen, Kari Salmi, Hanna Kaisa Hyvärinen, Outi Kammonen, Ritva

Lisätiedot

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2011 Puheenjohtaja Veli-Jukka Anttila HYKS/Medisiininen toimiala/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS, puh. työ: (09) 4711, fax:

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

POTILAS SÄTEILEE isotooppihoidon jälkeen. Turun PET-keskus sydämen asialla Mammutin jäljillä

POTILAS SÄTEILEE isotooppihoidon jälkeen. Turun PET-keskus sydämen asialla Mammutin jäljillä alara3 2006 A J A N K O H T A I S T A S Ä T E I L Y - J A Y D I N T U R V A L L I S U U D E S T A Turun PET-keskus sydämen asialla Mammutin jäljillä POTILAS SÄTEILEE isotooppihoidon jälkeen alara A J A

Lisätiedot

UIMAHALLIEN ALLASTILOJEN TYÖOLOSUHTEET JA HENKILÖKUNNAN HENGITYSELINOIREET 5/2007 KUOPION YLIOPISTON YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOSTEN MONISTESARJA

UIMAHALLIEN ALLASTILOJEN TYÖOLOSUHTEET JA HENKILÖKUNNAN HENGITYSELINOIREET 5/2007 KUOPION YLIOPISTON YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOSTEN MONISTESARJA UIMAHALLIEN ALLASTILOJEN TYÖOLOSUHTEET JA HENKILÖKUNNAN HENGITYSELINOIREET Valkeinen Reetta 1, Kalliokoski Pentti 1, Päivinen Marja 2, Patovirta Riitta-Liisa 1,3, Putus Tuula 4, Jauhiainen Tapio 5, Reiman

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ

GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ Jari Lappi Pro gradu -tutkielma Biotiede Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa Liisa Yrjämä ja Anne Ollanketo (toim.) HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa KOTVA hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2009 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2008 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Päivitetty 13.12.2011 Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa: www.otsoniterapia.net/taudit/rp.pdf 2011 Miika Sallinen Otsoniterapia retinitis pigmentosan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Insinöörityö Työn ohjaaja: Työn valvoja: Sisällys Tiivistelmä Abstract Alkusanat Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät 1 Johdanto 9 1.1 Yleistä 9 1.2 Turvatekniikan

Lisätiedot

Otsonin käyttö haavanhoidossa

Otsonin käyttö haavanhoidossa Päivitetty 6.2.2009 Otsonin käyttö haavanhoidossa Miika Sallinen 1 Yhteenveto: Tämä on kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään tutkimuksia, joissa otsonikaasua on eri menetelmillä käytetty erilaisten haavojen

Lisätiedot

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Hygienia suun terveydenhuollossa Jakelu: Lääkelaitos Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet PL 55 00301 Helsinki Puh. (09) 4733 4242

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2014 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2013 Riikka Pastila (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot