Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä"

Transkriptio

1 Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä Mervi Hämeilä, Kaisa Aaltonen, Tiina Santonen, Antti Hesso, Jarkko Tornaeus, Eija Järviluoma, Kimmo Peltonen, Loppuraportti Työsuojelurahaston (nro ) ja STM/ Työsuojeluosaston (08/TSO/2001) hankkeesta Työterveyslaitos Helsinki 2003

2 Tutkimukseen osallistuneet laitokset ja yksiköt Työterveyslaitos, Helsinki Työhygienian ja toksikologian osasto, Kemian laboratorio: Aaltonen Kaisa, Hesso Antti, Hämeilä Mervi, Peltonen Kimmo ( alkaen EELAssa), Tamminen Nina ja Tornaeus Jarkko Kemikaalien riskinarviointiyksikkö: Santonen Tiina HUS/ HYKS Apteekki, Helsinki Järviluoma Eija, Karvala Saija, Kurkijärvi Ulla ( alkaen KELAssa) HUS/ Syöpätautien osaamiskeskus, Helsinki Elomaa Inkeri, Eilola Eila, Pahikainen Tiina

3 ESIPUHE Tämä tutkimus on tehty vuosina yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lääkehuollon/ HYKS Apteekin, Helsingin Yliopistollisen keskussairaalan Syöpätautien osaamiskeskuksen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Työsuojelurahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojeluosasto ovat rahoittaneet hanketta. Kiitämme molempia tahoja taloudellisesta tuesta. Hankkeessa "Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä" selvitettiin altistuvatko työntekijät solunsalpaajille apteekin solunsalpaajalaboratoriossa annosten valmistuksen yhteydessä sekä syöpätautien osaamiskeskuksessa syövän lääkkeellisen hoidon yhteydessä. Tavoitteena on saatujen tulosten perusteella luoda yhdenmukainen kansallinen ohjeistus solunsalpaajien käsittelyyn Suomessa. Tutkimukseen osallistui HYKS Apteekista ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta yhteensä 34 farmaseuttia, lääketyöntekijää ja hoitajaa. Kiitämme heitä osallistumisesta tutkimukseen. Kiitämme prof. Inkeri Elomaata myönteisestä suhtautumisesta hankkeeseen. Lisäksi kiitoksemme taitavalle avustajallemme Nina Tammiselle Työterveyslaitokselta. Helsingissä kesäkuussa 2003 Tekijät

4 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteet Hankkeessa "Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä" selvitettiin altistuvatko työntekijät solunsalpaajille apteekin solunsalpaajalaboratoriossa annosten valmistuksen yhteydessä sekä syöpätautien osaamiskeskuksessa syövän lääkkeellisen hoidon yhteydessä. Merkkiaineina olivat syklofosfamidi (CP) ja ifosfamidi (IP). Tavoitteena on saatujen tulosten perusteella luoda yhdenmukainen kansallinen ohjeistus soulunsalpaajien käsittelyyn Suomessa. Tausta Suomessa työssään solunsalpaajille altistuvia on arvioitu olevan noin 1000 henkilöä, jotka jakautuvat terveydenhuollossa (farmaseutit, sairaanhoitajat, lääkärit), lääkkeiden tuotannossa sekä jätteiden käsittelyssä ja sairaaloiden pesuloissa työskenteleviin henkilöihin. Työvuoron aikana saatetaan altistua useita kertoja pienille määrille solunsalpaajia, esimerkiksi valmistettaessa potilaskohtaisia annoksia tai annettaessa niitä potilaille. Solunsalpaajapölyä tai - liuosta voi joutua työpaikan ilmaan ja pinnoille ja sitä kautta elimistöön erityisesti roiskepisaroina vahinkotilanteissa. Myös liika rutinoituminen työhön tai kiire saattaa aiheuttaa tiedostamattoman ohjeiden laiminlyönnin johtaen altistumiseen. Altistuminen tapahtuu yleensä suorana ihokosketuksena tai kuivaaineiden pölyämisen tai liuosten aerosolimuodostuksen aiheuttamana inhalaationa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS Apteekki ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta päivähoito-osasto ja yksi onkologian osasto. Apteekissa ja osastoilla kerättiin pyyhintänäytteitä yhteensä 155 näytettä erilaisista, mahdollisesti kontaminoituneista kohteista. Näitä kohteita olivat mm. työpöydät, lattiat, laminaarikaapit, ovenkahvat, solunsalpaajien lääketehtailta tulleet alkuperäispakkaukset, laimennettuja sytostaatteja sisältävät infuusiopullot, lääkkeiden kuljetuslaatikot, infuusiopullotelineet ja potilastuolit. Yleisilmanäytteitä apteekista analysoitiin neljä kappaletta. Ihoaltistumisen seuraamiseksi kaikilta

5 työntekijäryhmiltä (farmaseutit, lääketyöntekijät, hoitajat) kerättiin 18 paria suojakäsineitä. Vuorokausivirtsanäytteitä antoi 34 farmaseuttia, lääketyöntekijää ja hoitajaa, yhteensä 136 näytettä, joista määritettiin suoraan virtsan mukana erittyvät syklofosfamidi ja ifosfamidi. Näytteet kerättiin kolmessa osassa: 1) työpäivän aikana erittyvä virtsa, 2) illalla erittyvä virtsa sekä 3) yöllä ja aamulla erittyvä virtsa. Nollanäytteet kerättiin ennen altistavan työjakson alkua. Metaboliatuotteita ei tässä tutkimuksessa määritetty. Menetelmät Analyyttien erottelu- ja analysointimenetelminä käytettiin käänteisfaasinestekromatografiaa ja sähkösumutus (ES) - tandemmassaspektrometriaa (HPLC-MS-MS) yhdistettynä "multiple reaction monitoring"-tekniikkaan (MRM). Menetelmän selektiivisyys ja herkkyys parani verrattaessa tavalliseen HPLC-ES-MSmenetelmään. Näytteiden kvantitointiin käytettiin sisäisen ja ulkoisen standardin menetelmää. Sisäisinä standardeina käytettiin merkkiaineita vastaavia deuteroituja analogeja: syklofosfamidi-d 6 ja ifosfamidi-d 6, joita ei muissa vastaavissa tutkimuksissa ole juurikaan käytetty. Ulkoisina standardeina käytettiin leimaamattomia CP- ja IPstandardeja. Tulokset Lääketehtaiden alkuperäispakkausten todettiin olevan ulkopinnoiltaan kontaminoituneita syklo- ja/tai ifosfamidilla. Myös potilaille valmistettujen CP- ja IPinfuusiopullojen pinnoilta löytyi huomattavia määriä syklo- ja ifosfamidia, CP:a maksimissaan ng/pullo ja IP:a maksimissaan ng/pullo. Jälkimmäisessä tapauksessa pullo kontaminoitui todistettavasti roiskeista. Kaikista solunsalpaajalaboratorion laminaarikaapeista löytyi työskentelyn jälkeen CP:a ja IP:a ennen siivousta sekä päivittäisen siivouksen jälkeen kerätyistä näytteistä. Ennen siivousta työtasoilta CP:a löytyi < 0,0003 ng/cm 2-2,1 ng/cm 2 ja IP:a 0,03-0,68 ng/cm 2 sekä kerran suuri pitoisuus 240 ng/cm 2, joka oli peräisin roiskeesta. Siivouksen jälkeen CP:a löytyi 0,02-1,6 ng/cm 2 ja IP:a 0,06-9,7 ng/cm 2. Tämän

6 perusteella näyttäisi siltä, että pelkällä etanolilla suoritettu päivittäinen pesu ei aina ole riittävä pintojen puhdistamiseen solunsalpaajista. Solunsalpaajalaboratorion lattioilta kerätyistä pyyhintänäytteistä löytyi 0,05 0,46 ng/cm 2 IP:a ja 0,10 1,1 ng/cm 2 CP:a. Siirryttäessä laboratoriota rajoittavaan sulkutilaan pitoisuudet pienenivät selvästi ollen sulkutilan ulkopuolella olevassa aulassa enää noin 1/10 laboratorion pitoisuuksista. Lääkehuollon koulutus- ja toimistotiloista kerätyissä näytteistä ei tutkittuja aineita löytynyt, mikä osoittaa, että yhdisteet eivät leviä laboratorion ulkopuolelle. Valmiit solunsalpaaja-annokset pakataan apteekissa muovisiin kuljetuslaatikoihin osastoille vietäviksi. Osasta kahvoja löytyi mitattavia määriä CP:a ja IP:a. Solunsalpaajalaboratorion ilmanäytteiden merkkiainepitoisuudet olivat alle määritys- (0,12 ng/m 3 ) ja toteamisrajojen (0,05 ng/m 3 ) Myös onkologian osastolta ja päivähoito-osastolta kerätyistä pyyhintänäytteistä oli analysoitavissa vähäisiä määriä CP:a ja IP:a. Onkologian osastolla hoitohuoneiden lattioilta ja niihin rajoittuvalta käytävältä kerätyissä näytteissä oli vähäisiä määriä sekä CP:a että IP:a, IP:a noin kymmenen kertaa enemmän kuin CP:a. Myös osasta huuhtelu- ja lääkehuoneen pinnoista löytyi vähäisiä määriä molempia merkkiaineita. IP-pitoisuudet olivat onkologian osastolla kautta linjan hieman korkeammat kuin CP-pitoisuudet. Myös päivähoito-osastolta kerätyistä pyyhintänäytteistä löytyi CP:a ja/tai IP:a, CP:a useammasta kohteesta kuin IP:a. Lääkehuoneen kaikista pyyhintänäytteistä oli selkeästi kvantitoitavissa sekä CP:a että IP:a. Muualta osastolta (käytävät, potilashuoneet) löytyi useammin pelkästään CP:a. Lääkehuoneessa olevassa laminaarikaapissa CP- ja IP-pitoisuudet (8,6 ng ja 7,6 ng) olivat cm 2 kohden ilmoitettuna kaikkein suurimmat. Tarjoiluvaunusta, lääkepöydältä, lattialta sekä huoneessa olevalta hoitajien hyllykön yhdeltä tasolta löytyi pieniä pitoisuuksia sekä CP:a että IP:a. Hoitohuoneiden lattioilla oli enemmän CP:a kuin osaston käytävällä eli käytävästä todettu CP oli todennäköisesti peräisin hoitohuoneista.

7 Yhdestä infuusiopullotelineestä löytyi CP:a 98 ng/teline. Kaikista farmaseuttien, hoitajien sekä yhden lääketyöntekijän suojakäsineiden sisäpinnoilta löytyi CP:a ja IP:a, CP:a maksimissaan 0,40 µg/ pari ja IP:a 0,53 µg/ pari. Ulkopinnoilla CP:a oli enimmillään 155 µg/ pari ja IP:a 61 µg/ pari. Muutamissa lääketyöntekijöiden suojakäsineissä havaittiin reikiä käytön jälkeen. Kaikissa analysoiduissa farmaseuttien, lääketyöntekijöiden ja hoitajien virtsanäytteissä CP- ja IP-pitoisuudet olivat alle määritys-, (0,4 ng/ml) ja toteamisrajojen (0,2 ng/ml virtsaa). Johtopäätökset Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että ohjeistuksesta ja suojauksesta huolimatta solunsalpaajia käsittelevät työntekijät saattavat kuitenkin altistua niille. Myös tässä tutkimuksessa voitiin pyyhintänäytteiden perusteella todeta, että solunsalpaajia leviää työympäristöön sekä apteekissa että osastoilla. Toisaalta virtsanäytteet osoittavat, että farmaseutit, lääketyöntekijät ja hoitajat eivät kuitenkaan käyttämämme menetelmän määritys- (0,4 ng/ml virtsaa) ja toteamisrajoissa (0,2 ng/ ml virtsaa) altistu solunsalpaajille. Täten siis, solunsalpaajien käsittelystä, mikäli se tehdään huolellisuutta ja voimassa olevaa ohjeistusta noudattaen, ei tule todennäköisesti aiheutumaan merkittävää terveydellistä riskiä solunsalpaajia käsitteleville työntekijöille. Toisaalta on kuitenkin syytä muistaa, että pienikin altistuminen sytostaattien kaltaisille genotoksisille karsinogeeneille voi lisätä elimistömme niin sanottua mutaatiokuormaa, minkä takia on tärkeää kaikessa toiminnassa minimoida näille aineille altistuminen. Oleellista solunsalpaajille mahdollisesti altistuvien riskin arvioimiseksi on suorittaa sekä mittauksia työympäristössä että biologisista näytteistä. Työympäristömittauksilla ( pyyhintänäytteet eri kohteista, ilmanäytteet, suojakäsinenäytteet) saadaan selville altistumislähteet ja altistumisreitit. Biologista monitorointia varten yksinkertaisinta on kerätä virtsanäytteitä. Merkkiaineiden valinta on tärkeätä. Siihen vaikuttavat mm. käytettyjen solunsalpaajien toksiset ominaisuudet sekä niiden käytön laajuus. Tässä,

8 samoin kuin useimmissa kansainvälisissä tutkimuksissa, on käytetty merkkiaineina syklofosfamidia ja ifosfamidia, kahta usein käytettyä solunsalpaajaa. Biologisista näytteistä on parempi määrittää solunsalpaajia metaboloitumattomassa muodossa, koska metaboliatuotteet ovat monesti kemiallisesti labiileja. Toinen vaikeus on löytää niiden kanssa sopivia yhdisteitä analyysin vaatimiksi sisäisiksi standardeiksi. Analyysitulosten luotettavuuden ja tulosten vertailtavuuden parantamiseksi standardoituja määritysmenetelmiä tulisi kehittää ei vain yhdelle merkkianeelle, vaan monikomponenttianalyyseille. Koska solunsalpaajille ei ole korvaavia yhdisteitä, on altistuminen niille minimoitava työhygieenisin keinoin ja kouluttamalla henkilökuntaa käsittelemään solunsalpaajia. Solunsalpaajien oikea käsittely ja asianmukainen suojavarustus pienentävät oleellisesti altistumista ja altistumiseen mahdollisesti liittyviä terveysriskejä.

9 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Solunsalpaajista Työperäinen altistuminen solunsalpaajille Solunsalpaajien käsittelyn ohjeistuksista ja suosituksista Tutkimuksen tavoitteet 6 3. Tutkimuksen kohteet ja aineisto Tutkimuksen kohteet HUS/ HYKS Apteekki HUS/ Syöpätautien osaamiskeskus Tutkimuksen aineisto HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Ilmanäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Syöpätautien osaamiskeskus Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Mittausmenetelmät ja näytteiden käsittely Laitteet ja analyysimenetelmät Näytteiden esikäsittely Pyyhintänäytteiden esikäsittely Suojakäsinenäytteiden esikäsittely Ilmanäytteiden esikäsittely Virtsanäytteiden esikäsittely Tulokset Menetelmän validointituloksia Tulokset apteekista ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Ilmanäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Onkologian osasto Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Päivähoito-osasto Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Kyselytutkimus HYKS Apteekki Osastot Tulosten tarkastelu HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Onkologian osasto Pyyhintänäytteet... 30

10 Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Päivähoito-osasto Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Vertailua muihin tutkimuksiin HYKS/ Apteekki Syöpätautien osaamiskeskus Riskinarviointi ja toimenpidesuositukset Riskinarviointia Toimenpidesuositukset Johtopäätökset Kirjallisuusluettelo 38

11 3 1. Johdanto Suomessa tavataan yli uutta syöpää vuosittain, joista naisten tapausten määrä on hieman yli puolet. Työperäinen altistuminen aiheuttaa arviolta noin 500 syöpätapausta vuosittain eli 2,5 % kaikista syöpätapauksista (5 % miehistä ja < 1 % naisista).(1) 2.1 Solunsalpaajista Syövän hoitoon voidaan nykyään käyttää monin eri mekanismein vaikuttavia lääkeaineita mukaanlukien hormonaalisesti vaikuttavat aineet ja immuunivasteen muuntajat. Merkittävä osa syövän lääkkeellisestä hoidosta perustuu kuitenkin ns. sytostaattien eli solunsalpaajien käyttöön. Solunsalpaajien käyttö alkoi Suomessa vuonna 1956 ja ensimmäinen solunsalpaaja oli busulfaani. Tänä päivänä solunsalpaajia on käytössä yli 50 eri yhdistettä, joista Suomessa on markkinoilla noin 40 yhdistettä (2,3). Solunsalpaajat ovat toksisia aineita ja kokeellisissa tutkimuksissa on todettu, että monet niistä ovat genotoksisia eli solujen perimäainesta vaurioittavia, karsinogeenisia eli syöpää aiheuttavia sekä teratogeenisia eli sikiön epämuodostumia aiheuttavia. Solunsalpaajat tuhoavat paitsi syöpäsoluja myös terveitä soluja aiheuttaen akuutteja, kroonisia ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia niillä hoidetuilla potilailla (4, 5). Vaikutusmekanisminsa perusteella solusalpaajat voidaan jaotella: 1) alkyloiviin lääkeaineisiin, jotka muodostavat kovalentteja sidoksia DNA:n kanssa (esim. syklofosfamidi, ifosfamidi, cis-platina) 2) antimetaboliitteihin, jotka rakenteeltaan muistuttavat nukleotideja (pyrimidiini, puriini) ja estävät elimistön normaalien metaboliittien käyttöä DNA:n ja RNA:n synteesissä. 3) vapaiden radikaalien muodostajiin (esim. bleomysiini) 4) topoisomeraasi I tai II entsyymiestäjiin, jotka vaikuttavat häiritsemällä DNA:ta säätelevien topoisomeraasi I tai II entsyymien toimintaan (esim. tepotekaani tai etoposidi). 5) mitoosin estäjiin, jotka metafaasi-vaiheessa estävät solun jakautumisen häiritsemällä tumasukkulan muodostumista (esim. vinkristiini, vinblastiini) (5). Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus, IARC (International Agency for Research on Cancer) jaottelee syöpävaaralliset aineet kuuluviksi neljään eri luokkaan perustuen

12 4 näytön vahvuuteen niiden syöpää aiheuttavista ominaisuuksista (6, 7). Luokassa 1 ovat aineet, joiden tiedetään olevan ihmiselle karsinogeenisia. Solunsalpaajista tähän luokkaan kuuluu yhdeksän ainetta, joiden joukossa on tässä tutkimuksessa merkkiaineena käytetty syklofosfamidi. Ifosfamidi (toinen käytetyistä merkkiaineista) on luokassa 3 eli sen kohdalla ei tällä hetkellä ole riittävää näyttöä karsinogeenisuudesta ihmiselle. Toisaalta ifosfamidi vastaa kemialliselta rakenteeltaan, genotoksisilta ominaisuuksiltaan ja vaikutusmekanismiltaan (alkyloiva aine) syklofosfamidia, joten sen voidaan olettaa olevan myös karsinogeeninen (7). 2.2 Työperäinen altistuminen solunsalpaajille Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan työssään solunsalpaajille altistuvia on noin 1000 henkilöä, jotka jakautuvat terveydenhuollossa (farmaseutit, sairaanhoitajat, lääkärit), lääkeiden tuotannossa sekä jätteiden käsittelyssä sekä sairaaloiden pesuloissa työskenteleviin henkilöihin. Ammatillinen altistuminen syöpävaarallisille solunsalpaajille tiedostettiin ensimmäisen kerran jo1970-luvun alussa mahdolliseksi riskiksi terveydenhuollon henkilöstölle (8, 9). Vuonna 1979 suomalaiset tutkijat (Falck et al.) julkaisivat ensimmäiset tulokset sairaanhoitajilta kerättyjen virtsanäytteiden positiivisista mutageenisuustestituloksista (10). Sen jälkeen työperäisestä altistumisesta solunsalpaajille on julkaistu lukuisia artikkeleita (5, 11-28). Suomalaiset tutkimukset painottuvat ajallisesti 80-luvulle ja ovat etupäässä pyrkineet selvittämään työntekijöiden altistumista sytostaateille sytogeneettisin menetelmin mm. vertaamalla kromosomikatkosten määrää altistuneiden ja altistumattomien työntekijöiden veren soluissa (11, 14-16, 20). Työvuoron aikana saatetaan altistua useita kertoja pienille määrille solunsalpaajia, esimerkiksi valmistettaessa potilaskohtaisia annoksia. Solunsalpaajapölyä tai -liuosta voi joutua työpaikan ilmaan ja pinnoille ja sitä kautta elimistöön esimerkiksi roiskepisaroina vahinkotilanteissa, Myös liika rutinoituminen työhön saattaa aiheuttaa tiedostamattoman ohjeiden laiminlyönnin johtaen altistumiseen. Altistuminen tapahtuu yleensä suorana ihokosketuksena tai kuiva-aineiden pölyämisen tai liuosten aerosolimuodostuksen aiheuttamana inhalaationa. Useiden tutkimusten mukaan solunsalpaajien oikea käsittely ja asianmukainen suojavarustus pienentävät oleellisesti altistumista.

13 Solunsalpaajien käsittelyn ohjeistuksista ja suosituksista Ulkomaisessa kirjallisuudessa on solunsalpaajien käsittelystä julkaistu useita ohjeistuksia ja suosituksia (29-38). Ohjeistuksissa on yleis- ja yksityiskohtaiset ohjeet mm. henkilöstöstä ja sen koulutuksesta, suojavaatetuksesta, työskentelytiloista ja välineistä, valmistusmenetelmistä, toimenpiteistä vahingon sattuessa sekä niiden siivoamisesta ja jätteiden käsittelystä. Suomessa ei ole kansallisia, seikkaperäisiä ohjeita eikä suosituksia. Suomessa kukin solunsalpaajia käsittelevä yksikkö laatii työpaikkakohtaiset, työmäärään perustuvat omat kirjalliset ohjeistukset, joiden pohjaksi käytössä ovat seuraavat ohjeet: Työsuojeluhallituksen selvitys 14/1982: Sytostaattien käsittelyyn liittyvistä vaaratekijöistä ja niiden torjunnasta. Lääkintöhallituksen ohjekirje 3/1983: Sytostaattien käsittely sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä muissa sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksissa. Työsuojeluhallituksen turvallisuustiedote nro : Sytostaatit Valtioneuvoston päätös 1182/1992 työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta Suomessa eikä muuallakaan ole määritetty solunsalpaajille HTP-arvoja. Suomessa tänä päivänä käytössä olevien ohjeiden toimivuutta ei ole työhygieenisin tutkimuksin selvitetty tässä laajuudessa.

14 6 2. Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tarkoituksena oli: Selvittää, oliko solunsalpaajia levinnyt työympäristöön sekä selvittää altistuivatko työntekijät solunsalpaajille solunsalpaajalaboratoriossa annosten valmistuksen yhteydessä sekä syöpätautien osaamiskeskuksessa, syövän lääkkeellisen hoidon yhteydessä. Merkkiaineina käytettiin syklofosfamidia (CP) ja ifosfamidia (IP). Luoda saatujen tulosten perusteella yhdenmukainen kansallinen ohjeistus solunsalpaajien käsittelyyn Suomessa. 3. Tutkimuksen kohteet ja aineisto 3.1 Tutkimuksen kohteet Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS Apteekki ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta päivähoito-osasto ja yksi onkologian osasto HUS/ HYKS Apteekki Vuodesta 1983 lähtien solunsalpaajat on laimennettu keskitetysti Helsingin yliopistollisen keskussairaalan apteekissa (HYKS Apteekki). HYKS Apteekin solunsalpaajalaboratorion suoriteluvut ovat Suomen suurimmat. Vuonna 1984 valmistettujen solunsalpaaja-annosten lukumäärä oli noin ja vastaava luku vuonna 2002 oli noin annosta. HYKS Apteekin solunsalpaajalaboratorio on yksi suurimmista solunsalpaajalaboratorioista Eurooppassa ja maailmanlaajuisessakin vertailussa apteekki asettuu suurten yksiköiden luokkaan. HUS/HYKS Apteekki käytti vuonna 2002 syklofosfamidia (CP) 3,50 kg ja ifosfamidia (IP) 1,99 kg. Näitä kahta solunsalpaajaa on käytetty tässä hankkeessa työntekijöiden altistumista kuvaavina merkkiaineina. Apteekissa on farmaseuttia ja 8 lääketyöntekijää, jotka työskentelevät solunsalpaajalaboratoriossa. Päivittäin laimennustyötä tekee kolme farmaseuttia ja kaksi avustavaa lääketyöntekijää. Laimennuksista noin 70 % ajoittuu aamupäivään.

15 7 Farmaseuttien laimennusjakso solunsalpaajalaboratoriossa kestää yhden viikon ja lääketyöntekijöillä kaksi viikkoa, jonka jälkeen he ovat keskimäärin 2-3 viikkoa apteekin muilla osastoilla HUS/ Syöpätautien osaamiskeskus Syöpätautien osaamiskeskus on solunsalpaajien yksittäisistä käyttäjistä suurin. Se vastaa osasta HUS:n alueella annettavasta syövän lääkkeellisestä hoidosta. Hoitoja annetaan syöpätautien osastoilla ja päivähoito-osastolla, joka avattiin Vuonna 1995 syöpätautien osaamiskeskuksessa annettiin hoitoa ja vuonna 2000 hoitojen määrä oli noussut jo , johon se priorisoimalla on pysäytetty. Lääkekuluissa se merkitsi vuonna 2002 noin 6 M. Apteekista on toimitetu osaamiskeskukseen viimeisen puolen vuoden aikana yhteensä noin solunsalpaaja-annosta. 3.2 Tutkimuksen aineisto Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on solunsalpaajien leviämistä työympäristöön selvitetty pyyhintä- ja ilmanäyttein (17, 22, 24, 26, 39-41). Työntekijöiltä on kerätty virtsanäytteitä ja määritetty syklofosfamidia ja/tai ifosfamidia tai niiden metaboliatuotteita osoituksena altistumisesta solunsalpaajille (17, 18, 21, 22, 27, 42-47). Joissakin tutkimuksissa on myös metotreksaattia ja platinaa käytetty solunsalpaaja-altistumisen mittareina (27, 40). Apteekin ja osastojen hoitohenkilökunnalle tehtiin myös kyselytutkimus, jossa kartoitettiin työhistoriaa, eniten käsiteltäviä solunsalpaajia, henkilökohtaisten suojainten käyttöä ja tupakointia. Apteekissa ja osastoilla kerättiin pyyhintä- ja ilmanäytteitä yhteensä 159 näytettä. Lisäksi kaikilta työntekijäryhmiltä (farmaseutit, lääketyöntekijät, hoitajat) kerättiin suojakäsinenäytteitä yhteensä 18 kappaletta sekä virtsanäytteitä yhteensä 136 näytettä (mukaan lukien nollanäytteet). Virtsanäytteistä määritettiin suoraan virtsan mukana erittyvät syklofosfamidi ja ifosfamidi. Metaboliatuotteita ei tässä tutkimuksessa määritetty.

16 HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Apteekista kerättiin pyyhintänäytteitä viitenä eri päivänä: ja sekä 17.1., ja Mainittuina päivinä laimennetun syklofosfamidin määrä oli 74,7 g (keskimäärin 15,1 g päivässä) ja ifosfamidin määrä 34,7 g (keskimäärin 6,9 g päivässä). Apteekissa on käytössä kolme pystyvirtausperiaatteella toimivaa laminaarikaappia, luokka II (Biologinen suojakaappi luokka II). Näytteitä pyyhittiin laboratorion laminaarikaappien ja apupöytien pinnoilta sekä lattialta laminaarikaappien ja laboratoriosta sulkutilaan johtavan oven edestä. Laminaarikaapeista pyyhintänäytteet otettiin heti työskentelyn päätyttyä sekä päivittäisen siivouksen (pesu etanolilla) jälkeen. Myös lääketehtaalta eri tuotantoeristä tulleiden CP- ja IP-pullojen pinnoilta, laboratoriosta lähtevien, potilaille valmiiksi laimennettujen infuusiopullojen pinnoilta sekä solunsalpaajien kuljetukseen käytettävien laatikoiden kantokahvoista kerättiin pyyhintänäytteet. Pyyhittäessä solunsalpaajapulloja (lasia), sekä alkuperäispakkauksia ensimmäisen kerran, pyyhittiin kymmenen pulloa yhdellä Kleenexliinalla, joka edusti yhtä näytettä. Kymmenen pulloa osoittautui liian suureksi määräksi ja kahdella seuraavalla kerralla pyyhittiin kaksi pulloa samalla liinalla. Samoin pyyhittiin apteekissa laimennetut infuusiopullot yhdellä liinalla useampi pullo. Selvittääksemme vaihe vaiheelta miten infuusiopullot kontaminoituivat, pyyhintänäytteitä otettiin ensin puhtaista infuusiopulloista, infuusiopulloista mesna-lisäyksen (IP) jälkeen ja kolmas pyyhintä solunsalpaajalisäyksen (IP ja CP) jälkeen. Viiden kuljetuslaatikon kahvan pyyhintä yhdellä liinalla muodosti yhden näytteen. Lisäksi pyyhintänäytteitä otettiin laboratorion kanslian pöydältä, laboratorion eteisen (sulkutila) pesualtaasta, lattialta, ovenkahvoista sekä käytävän lattialta ja ovenkahvasta sulkutilan ulkopuolelta, jotta saataisiin selville solunsalpaajien mahdollinen leviäminen laboratorion ulkopuolisiin tiloihin. Laboratorion kanslia oli laboratorion kanssa samaa tilaa, joka oli erotettu laboratoriosta liukuovella. Sulkutilassa työntekijät desinfioivat kätensä ja vaihtoivat suojavaatteet (hiussuojan, erikoisleikkaustakin, vinyylikäsineet, sairaalamaskinja laboratoriokengät) yllensä ennen laboratorion puolelle menemistä. Kontrollinäytteet eli ns. nollanäytteet kerättiin apteekin lääkevalmistus- ja kokous- ja koulutustiloista ja yhdestä toimistohuoneesta, joissa solunsalpaajia ei käsitelty. Yhteensä

17 9 pyyhintänäytteitä kerättiin 105 kpl. Kuvan 1 solunsalpaajalaboratorion pohjapiirrokseen on merkitty kohteet, joista pyyhintänäytteet on kerätty. LK 1 LK 2 LK 3 Kaappi, jossa säilytettiin alkuperäispakkauksia Apupöytä 1 Apupöytä 2 Apupöytä 3 Apupöytä 4 Liukuovi Kanslia Kanslian pöytä Pakkauspöytä Vetokaappi Lavuaari Sulkutila Nestevarasto Aula Kuva 1. Pohjapiirros solunsalpaajalaboratoriosta: LK = laminaarikaappi, = pyyhintänäytteet lattialta = ilmanäytteiden keräyspaikat Ilmanäytteet Ilmanäytteet solunsalpaajalaboratoriosta kerättiin kahdesta kiinteästä pisteestä (kuva 1), kahtena eri päivänä (7.2. ja ) CP:n ja IP:n määrittämiseksi (neljä näytettä). Kontrolli- eli nollanäytteet kerättiin samanaikaisesti apteekin analyysilaboratoriosta, jossa solunsalpaajia ei käsitelty Suojakäsinenäytteet Solunsalpaajalaboratoriossa työskenteleviltä, satunnaisesti valituilta farmaseuteilta (n=4) ja lääketyöntekijöiltä (n=3) kerättiin altistavan työn aikana käytetyt suojakäsineet, yhteensä 11 paria. Farmaseuteilla oli ohjeet käyttää kaksia käsineitä päällekkäin. Sisemmät olivat vinyyliä (Powder Free Vinyl Exam Gloves, valmistaja Medi-Point) ja päällimmäiset

18 10 lateksia (Biogel, valmistaja Regent). Uloimmista käsineistä määritettiin niiden ulkopinnalla ja sisemmistä käsineistä niiden sisäpinnalla mahdollisesti olevat CP- ja IP-pitoisuudet. Lääketyöntekijät käyttivät yksiä vinyylikäsineitä, joiden sisäpinnalta määritettiin edellä mainitut solunsalpaajat. Kontrollinäytteinä käytettiin vastaavia puhtaita, saman valmistajan suojakäsineitä Virtsanäytteet Virtsanäytteet kerättiin vuorokausivirtsana yhden vuorokauden aikana 12 farmaseutilta ja kuudelta lääketyöntekijältä. Näytteet kerättiin kolmessa osassa: 1) työpäivän aikana erittyvä virtsa, 2) illan aikana erittyvä virtsa sekä 3) yöllä ja aamulla erittyvä virtsa. Kontrolli- eli nollanäytteet kerättiin samoilta farmaseuteilta ja lääketyöntekijöiltä aamulla kertanäytteenä, ennen kuin he apteekin muilla osastoilla tehdyn työkierron jälkeen tulivat uudelleen solunsalpaajalaboratorioon. Yhteensä näytteitä oli 72, mukaan lukien nollanäytteet Syöpätautien osaamiskeskus Pyyhintänäytteet Onkologian osastolta kerättiin pyyhintänäytteitä Näytteitä pyyhittiin huuhteluhuoneesta (lattia, tiskiallas, pöytätaso, jäteallas), lääkehuoneesta (pöytä, lattia), satunnaisesti valituista potilashuoneista 9, 10 ja 13 (lattia, ikkunalauta, lääkepöytä kustakin huoneesta) sekä osaston käytävältä potilashuoneiden 9,10-11 ja 13 edustoilta. Kontrollieli ns. nollanäytteet kerättiin osastonhoitajan huoneesta sekä aulasta hissien edustalla olevalta pöydältä. Yhteensä pyyhintänäytteitä kerättiin 20 kpl. Päivähoito-osastolta kerättiin pyyhintänäytteitä Näytteitä pyyhittiin lääkehuoneesta (lääkepöytä, lattia, tarjoiluvaunu, laminaarikaappi), satunnaisesti valituista hoitohuoneista 1, 2, 4 ja 5 (lattia, infuusiopulloteline, potilaspöytä, hoitotuoli ja niiden käsinojat, lääkevaunun ylätaso), osaston käytävältä hoitohuoneiden edustalta sekä miespotilaiden WC:n lattialta. Kontrolli- eli ns. nollanäytteet kerättiin potilaiden odotustilan sekä hissien edustalla olevilta pöydiltä, vastuuhoitajan huoneessa olevan lipaston päältä ja pöydältä sairaanhoitajan huoneesta no 5. Yhteensä pyyhintänäytteitä kerättiin 30 kpl.

19 Suojakäsinenäytteet Onkologian osastolta kerättiin yhdeltä sairaanhoitajalta suojakäsineet joita oli käytetty viikonloppuna laimennettaessa solunsalpaajia. Käytössä olivat olleet kahdet päällekkäiset suojakäsineet noin 30 minuutin ajan. Uloimmista suojakäsineistä määritettiin käsineen ulkopinnalta ja sisemmistä käsineistä niiden sisäpinnalla mahdollisesti olevat CP- ja IPpitoisuudet. Kontrollinäytteinä käytettiin vastaavia puhtaita saman valmistajan suojakäsineitä. Päivähoito-osastolta kuusi hoitajaa antoi analysoitaviksi yhdet parit suojakäsineitä (vinyyli). joita oli käytetty lyhyen aikaa vaihdettaessa potilaille solunsalpaajia sisältäviä infuusiopulloja. Kyselyn mukaan kaikilla käsineillä oli käsitelty CP:a. Suojakäsineiden sisäpinnalta määritettiin niissä mahdollisesti olevat CP- ja IP-pitoisuudet. Kontrolli- eli nollanäytteinä käytettiin Vinyl Exam (Medipoint) puhtaita suojakäsineitä Virtsanäytteet Onkologian osastolla, samoin kuin apteekissa, virtsanäytteet kerättiin vuorokausivirtsana yhden vuorokauden aikana, kymmeneltä ja päivähoito-osastolla kuudelta sairaanhoitajalta. Näytteet kerättiin kolmessa osassa: 1) työpäivän aikana erittyvä virtsa, 2) illan aikana erittyvä virtsa sekä 3) yöllä ja aamulla erittyvä virtsa. Poikkeuksena oli molemmilla osastoilla yksi hoitaja, joka teki päivä- ja iltavuoron peräkkäin, jolloin myös iltanäyte edusti altistumisajan näytettä. Kontrolli- eli nollanäytteet kerättiin samoilta hoitajilta kertanäytteenä aamulla, vapaan jälkeen ennen uuden työjakson alkua. Yhteensä virtsanäytteitä kerättiin onkologian osastolta 40 ja päivähoito-osastolta 24.

20 12 Kuva 1. Solunsalpaajien laimentaminen Kuva 2. Laminaarikaapin puhdistus työpäivän päätteeksi Kuva 3. Kuljetuslaatikot lähdössä osastolle

PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN

PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN Alueellinen sairaalahygieniapäivä HYSA 23.4.2015 Katja Koukkari HUS, Hyvinkään sairaala Taustatietoa testaukselle Hoitoympäristön merkityksestä hoitoon liittyvien infektioiden

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä.

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. 1 Suojainten käyttö Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. Suojainten pukeminen Suusuojus à Suojalasit à Suojatakki à Suojakäsineet

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä FT, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola TEKNOLOGIAKESKUS KETEK OY Kokkolassa sijaitseva yritysten osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen Eviran raskasmetallitutkimukset Eviran kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä tutkitaan raskasmetalleja elintarvikkeiden lisäksi myös

Lisätiedot

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Ambio Film Puhdistusaine Tuotenumero

Lisätiedot

metallianalytiikan työkalu

metallianalytiikan työkalu Vertailulaboratoriotoiminta ICP-MS-tekniikan käytöstä Eviran elintarvikeanalytiikassa Keskustelua 1 Evira kansallisena ja kansainvälisenä vertailulaboratoriona Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran perustehtäviin

Lisätiedot

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tropic Body Lotion

Lisätiedot

LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto. Tulevaisuuden lääkehuolto -työseminaari Laura Huotari

LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto. Tulevaisuuden lääkehuolto -työseminaari Laura Huotari LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto Lapin shp:n alueen etäisyydet: LKS Ranua tk 80 km LKS Posio tk 130 km LKS Salla tk 150 km LKS Muonio tk 230 km LKS Utsjoki tk 450 km LKS sairaala-apteekki 1/2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : D-Mannitoli

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SNatriumsulfaatti

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AVALON PESUEMULSIO Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AVALON NESTESAIPPUA Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Akryylinitriili CAS Nro 107-13-1 Synonyymejä 2-Propenenitrile Vinyl cyanide cyanoethylene H 2 C Päivitetty 15.11.2005 C N Tuoterekisteritiedot Suomessa (2004)

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

JVT-ja kuivauspäivät Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti

JVT-ja kuivauspäivät Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti JVT-ja kuivauspäivät 9-10.3.2016 Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti Toimenpiteet tulipalon jälkeen Huollot keskeytettiin ensimmäisten oireiden

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Loctite 55 Sivu 1 / 5 SDB-nro : 168432 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 15.06.2011 Painatuspäivä: 03.08.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki

Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu 09.02.2017 Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki Laboratorion laadukkaan toiminnan edellytykset Henkilöstön ammatillinen koulutus Sisäinen

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Leila Kakko, MMM TAMK, lehtori Faktaa siivouksesta Mitä on siivous? Aputoiminto, jonka avulla prosessi (tilassa tehtävä toiminta) pidetään käynnissä Sisätiloissa

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Kemikaaliriskien hallinta työssä ja REACH Tiina Santonen, tiimipäällikkö, Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliriskien hallinta työpaikoilla Työturvallisuuslaki (738/2002) ja VNa 715/2001

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN 1.3.2017 Vesianalyysitulosten tiedonsiirto Ari Markkanen ari.markkanen@valvira.fi Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 31.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN

PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN 41. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 10.3.2015 Katja Koukkari HUS, Hyvinkään sairaala Taustatietoa testaukselle Hoitoympäristön merkityksestä hoitoon liittyvien infektioiden

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AVALON SHAMPOO, mieto tuoksu Tunnuskoodi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

NIKKELlN ESIINTYMINEN OULUN KAUPUNGIN ALA- JA YLÄASTEIDEN OPPILAIDEN KORUISSA YM. KÄYTTÖESINEISSÄ 1994

NIKKELlN ESIINTYMINEN OULUN KAUPUNGIN ALA- JA YLÄASTEIDEN OPPILAIDEN KORUISSA YM. KÄYTTÖESINEISSÄ 1994 NIKKELlN ESIINTYMINEN OULUN KAUPUNGIN ALA- JA YLÄASTEIDEN OPPILAIDEN KORUISSA YM. KÄYTTÖESINEISSÄ 1994 kaupunki Ympäristövirasto Raportti 3/1994. - IJOulun Oulu NIKKELIPROJEKTI 1994 1 JOHDANTO Oulussa

Lisätiedot

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Oy x Faintend KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ltd, Salo KEMIKAALITIETOJEN Fain ILMOITUSLOMAKE Cleaner Products 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1

Lisätiedot

TP4.2 Biosidien ja otsonoinnin teho ja vaikutus

TP4.2 Biosidien ja otsonoinnin teho ja vaikutus TP4.2 Biosidien ja otsonoinnin teho ja vaikutus Hanna Leppänen ja Kaisa Jalkanen 30.11.2016 AVATER -hankkeen verkostotyöpaja / Hanna Leppänen 1 Tavoitteena Referoida TTL:n ja THL:n tekemät kirjallisuuskatsaukset

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET Elina Ottela Asiantuntija Tutkimuksen taustaa Gradun tekijä Leena Pakarainen Helsingin

Lisätiedot

Johdanto. I. TARKKUUS Menetelmä

Johdanto. I. TARKKUUS Menetelmä Accu-Chek Aviva -järjestelmän luotettavuus ja tarkkuus Johdanto Järjestelmän tarkkuus on vahvistettu ISO 15197:2003 -standardin mukaisesti. Ulkopuolinen diabetesklinikka toimitti diabeetikoilta otetut

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L)

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L) x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AITO

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset

Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Aktiviteetti alkaa toimintaan johdattelulla. Tarkoituksena on luoda konteksti oppilaiden tutkimukselle ja tutkimusta ohjaavalle kysymykselle (Boldattuna

Lisätiedot

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 TAIPUISIEN TÄHYSTIMIEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO Taipuisien tähystimien puhdistus tulee aloittaa välittömästi käytön jälkeen. Työntekijän suojavaatetuksena

Lisätiedot

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 17.10.2016 Tuula Keränen, hygieniahoitaja infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 30.7.2014 1 Huonot uutiset: Tupakointi on yksi suurimmista kansanterveysongelmista

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2012 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Päiväys: 17.3.2010 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 17.3.2010 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ABSORBITALL Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Limsan sokeripitoisuus

Limsan sokeripitoisuus KOHDERYHMÄ: Työn kohderyhmänä ovat lukiolaiset ja työ sopii tehtäväksi esimerkiksi työkurssilla tai kurssilla KE1. KESTO: N. 45 60 min. Työn kesto riippuu ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Sinun tehtäväsi on

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

Märehtijä. Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä 29.3.2012. Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus.

Märehtijä. Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä 29.3.2012. Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus. Märehtijä Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus Pötsin ph Ruokinta Väkevyys Arja Korhonen Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä Tutkimus tehty MTT Maaningan tutkimuskoeasemalla

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MASTERBOARD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MASTERBOARD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.12.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

Virusriskin vähentäminen elintarviketuotannossa

Virusriskin vähentäminen elintarviketuotannossa Virusriskin vähentäminen elintarviketuotannossa Satu Salo, VTT Expert Services Oy Marjaana Rättö, Irina Tsitko ja Hanna Miettinen, VTT 2 Viruskontaminaation riskinhallintakeinojen kehittäminen ja arvioiminen

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.11141,

Lisätiedot

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta.

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SUPERPISS 18 C Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SUPERPISS 18 C

Lisätiedot

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Ylitarkastaja Heli Laasonen, FT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira

Lisätiedot

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Johanna Varjo Turun ammattikorkeakoulu annu.haapakangas@turkuamk.fi Sisäilmastoseminaari 16.3.2016,

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Potilaan opas Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää

Lisätiedot

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö Turvalliset työtavat: suojainten käyttö 30.9.2016 Alueellinen koulutuspäivä Infektioiden torjunta Hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden torjuntayksikkö, Oys Työvaate ja suojavaate Työvaatteessa ei

Lisätiedot

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio Röntgenfluoresenssi Röntgensäteilyllä irroitetaan näytteen atomien sisäkuorilta (yleensä K ja L kuorilta) elektroneja. Syntyneen vakanssin paikkaa

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 22.10.2002 Edellinen päiväys 14.03.1997 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén 15.5.2009 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 YLEISTÄ Hämeenlinnan seudullinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Glukoosipikamittarit ja laadunvarmistus 7.2.2008

Glukoosipikamittarit ja laadunvarmistus 7.2.2008 Glukoosipikamittarit ja laadunvarmistus 7.2.2008 Linnéa Linko linnea.linko@utu.fi Sisäinen ja ulkoinen laadunvarmistus Sisäinen laadunvarmistus toistuvin välein tehtävät kontrollinäytteet (päivittäin,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.30711, 30715 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 24.07.2010 Päiväys 19.01.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 24.07.2010 Päiväys 19.01.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 24.07.2010 Päiväys 19.01.2011 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SPiidioksidi

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 14.02.2006

Päiväys: 19.12.2006 Edellinen päiväys: 14.02.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Knauf

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT WAK Päiväys 29.11.2004 Edellinen päiväys 4.7.1997 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja.

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot