Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä"

Transkriptio

1 Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä Mervi Hämeilä, Kaisa Aaltonen, Tiina Santonen, Antti Hesso, Jarkko Tornaeus, Eija Järviluoma, Kimmo Peltonen, Loppuraportti Työsuojelurahaston (nro ) ja STM/ Työsuojeluosaston (08/TSO/2001) hankkeesta Työterveyslaitos Helsinki 2003

2 Tutkimukseen osallistuneet laitokset ja yksiköt Työterveyslaitos, Helsinki Työhygienian ja toksikologian osasto, Kemian laboratorio: Aaltonen Kaisa, Hesso Antti, Hämeilä Mervi, Peltonen Kimmo ( alkaen EELAssa), Tamminen Nina ja Tornaeus Jarkko Kemikaalien riskinarviointiyksikkö: Santonen Tiina HUS/ HYKS Apteekki, Helsinki Järviluoma Eija, Karvala Saija, Kurkijärvi Ulla ( alkaen KELAssa) HUS/ Syöpätautien osaamiskeskus, Helsinki Elomaa Inkeri, Eilola Eila, Pahikainen Tiina

3 ESIPUHE Tämä tutkimus on tehty vuosina yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lääkehuollon/ HYKS Apteekin, Helsingin Yliopistollisen keskussairaalan Syöpätautien osaamiskeskuksen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Työsuojelurahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojeluosasto ovat rahoittaneet hanketta. Kiitämme molempia tahoja taloudellisesta tuesta. Hankkeessa "Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä" selvitettiin altistuvatko työntekijät solunsalpaajille apteekin solunsalpaajalaboratoriossa annosten valmistuksen yhteydessä sekä syöpätautien osaamiskeskuksessa syövän lääkkeellisen hoidon yhteydessä. Tavoitteena on saatujen tulosten perusteella luoda yhdenmukainen kansallinen ohjeistus solunsalpaajien käsittelyyn Suomessa. Tutkimukseen osallistui HYKS Apteekista ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta yhteensä 34 farmaseuttia, lääketyöntekijää ja hoitajaa. Kiitämme heitä osallistumisesta tutkimukseen. Kiitämme prof. Inkeri Elomaata myönteisestä suhtautumisesta hankkeeseen. Lisäksi kiitoksemme taitavalle avustajallemme Nina Tammiselle Työterveyslaitokselta. Helsingissä kesäkuussa 2003 Tekijät

4 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteet Hankkeessa "Altistuminen solunsalpaajille apteekki- ja hoitotyössä" selvitettiin altistuvatko työntekijät solunsalpaajille apteekin solunsalpaajalaboratoriossa annosten valmistuksen yhteydessä sekä syöpätautien osaamiskeskuksessa syövän lääkkeellisen hoidon yhteydessä. Merkkiaineina olivat syklofosfamidi (CP) ja ifosfamidi (IP). Tavoitteena on saatujen tulosten perusteella luoda yhdenmukainen kansallinen ohjeistus soulunsalpaajien käsittelyyn Suomessa. Tausta Suomessa työssään solunsalpaajille altistuvia on arvioitu olevan noin 1000 henkilöä, jotka jakautuvat terveydenhuollossa (farmaseutit, sairaanhoitajat, lääkärit), lääkkeiden tuotannossa sekä jätteiden käsittelyssä ja sairaaloiden pesuloissa työskenteleviin henkilöihin. Työvuoron aikana saatetaan altistua useita kertoja pienille määrille solunsalpaajia, esimerkiksi valmistettaessa potilaskohtaisia annoksia tai annettaessa niitä potilaille. Solunsalpaajapölyä tai - liuosta voi joutua työpaikan ilmaan ja pinnoille ja sitä kautta elimistöön erityisesti roiskepisaroina vahinkotilanteissa. Myös liika rutinoituminen työhön tai kiire saattaa aiheuttaa tiedostamattoman ohjeiden laiminlyönnin johtaen altistumiseen. Altistuminen tapahtuu yleensä suorana ihokosketuksena tai kuivaaineiden pölyämisen tai liuosten aerosolimuodostuksen aiheuttamana inhalaationa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS Apteekki ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta päivähoito-osasto ja yksi onkologian osasto. Apteekissa ja osastoilla kerättiin pyyhintänäytteitä yhteensä 155 näytettä erilaisista, mahdollisesti kontaminoituneista kohteista. Näitä kohteita olivat mm. työpöydät, lattiat, laminaarikaapit, ovenkahvat, solunsalpaajien lääketehtailta tulleet alkuperäispakkaukset, laimennettuja sytostaatteja sisältävät infuusiopullot, lääkkeiden kuljetuslaatikot, infuusiopullotelineet ja potilastuolit. Yleisilmanäytteitä apteekista analysoitiin neljä kappaletta. Ihoaltistumisen seuraamiseksi kaikilta

5 työntekijäryhmiltä (farmaseutit, lääketyöntekijät, hoitajat) kerättiin 18 paria suojakäsineitä. Vuorokausivirtsanäytteitä antoi 34 farmaseuttia, lääketyöntekijää ja hoitajaa, yhteensä 136 näytettä, joista määritettiin suoraan virtsan mukana erittyvät syklofosfamidi ja ifosfamidi. Näytteet kerättiin kolmessa osassa: 1) työpäivän aikana erittyvä virtsa, 2) illalla erittyvä virtsa sekä 3) yöllä ja aamulla erittyvä virtsa. Nollanäytteet kerättiin ennen altistavan työjakson alkua. Metaboliatuotteita ei tässä tutkimuksessa määritetty. Menetelmät Analyyttien erottelu- ja analysointimenetelminä käytettiin käänteisfaasinestekromatografiaa ja sähkösumutus (ES) - tandemmassaspektrometriaa (HPLC-MS-MS) yhdistettynä "multiple reaction monitoring"-tekniikkaan (MRM). Menetelmän selektiivisyys ja herkkyys parani verrattaessa tavalliseen HPLC-ES-MSmenetelmään. Näytteiden kvantitointiin käytettiin sisäisen ja ulkoisen standardin menetelmää. Sisäisinä standardeina käytettiin merkkiaineita vastaavia deuteroituja analogeja: syklofosfamidi-d 6 ja ifosfamidi-d 6, joita ei muissa vastaavissa tutkimuksissa ole juurikaan käytetty. Ulkoisina standardeina käytettiin leimaamattomia CP- ja IPstandardeja. Tulokset Lääketehtaiden alkuperäispakkausten todettiin olevan ulkopinnoiltaan kontaminoituneita syklo- ja/tai ifosfamidilla. Myös potilaille valmistettujen CP- ja IPinfuusiopullojen pinnoilta löytyi huomattavia määriä syklo- ja ifosfamidia, CP:a maksimissaan ng/pullo ja IP:a maksimissaan ng/pullo. Jälkimmäisessä tapauksessa pullo kontaminoitui todistettavasti roiskeista. Kaikista solunsalpaajalaboratorion laminaarikaapeista löytyi työskentelyn jälkeen CP:a ja IP:a ennen siivousta sekä päivittäisen siivouksen jälkeen kerätyistä näytteistä. Ennen siivousta työtasoilta CP:a löytyi < 0,0003 ng/cm 2-2,1 ng/cm 2 ja IP:a 0,03-0,68 ng/cm 2 sekä kerran suuri pitoisuus 240 ng/cm 2, joka oli peräisin roiskeesta. Siivouksen jälkeen CP:a löytyi 0,02-1,6 ng/cm 2 ja IP:a 0,06-9,7 ng/cm 2. Tämän

6 perusteella näyttäisi siltä, että pelkällä etanolilla suoritettu päivittäinen pesu ei aina ole riittävä pintojen puhdistamiseen solunsalpaajista. Solunsalpaajalaboratorion lattioilta kerätyistä pyyhintänäytteistä löytyi 0,05 0,46 ng/cm 2 IP:a ja 0,10 1,1 ng/cm 2 CP:a. Siirryttäessä laboratoriota rajoittavaan sulkutilaan pitoisuudet pienenivät selvästi ollen sulkutilan ulkopuolella olevassa aulassa enää noin 1/10 laboratorion pitoisuuksista. Lääkehuollon koulutus- ja toimistotiloista kerätyissä näytteistä ei tutkittuja aineita löytynyt, mikä osoittaa, että yhdisteet eivät leviä laboratorion ulkopuolelle. Valmiit solunsalpaaja-annokset pakataan apteekissa muovisiin kuljetuslaatikoihin osastoille vietäviksi. Osasta kahvoja löytyi mitattavia määriä CP:a ja IP:a. Solunsalpaajalaboratorion ilmanäytteiden merkkiainepitoisuudet olivat alle määritys- (0,12 ng/m 3 ) ja toteamisrajojen (0,05 ng/m 3 ) Myös onkologian osastolta ja päivähoito-osastolta kerätyistä pyyhintänäytteistä oli analysoitavissa vähäisiä määriä CP:a ja IP:a. Onkologian osastolla hoitohuoneiden lattioilta ja niihin rajoittuvalta käytävältä kerätyissä näytteissä oli vähäisiä määriä sekä CP:a että IP:a, IP:a noin kymmenen kertaa enemmän kuin CP:a. Myös osasta huuhtelu- ja lääkehuoneen pinnoista löytyi vähäisiä määriä molempia merkkiaineita. IP-pitoisuudet olivat onkologian osastolla kautta linjan hieman korkeammat kuin CP-pitoisuudet. Myös päivähoito-osastolta kerätyistä pyyhintänäytteistä löytyi CP:a ja/tai IP:a, CP:a useammasta kohteesta kuin IP:a. Lääkehuoneen kaikista pyyhintänäytteistä oli selkeästi kvantitoitavissa sekä CP:a että IP:a. Muualta osastolta (käytävät, potilashuoneet) löytyi useammin pelkästään CP:a. Lääkehuoneessa olevassa laminaarikaapissa CP- ja IP-pitoisuudet (8,6 ng ja 7,6 ng) olivat cm 2 kohden ilmoitettuna kaikkein suurimmat. Tarjoiluvaunusta, lääkepöydältä, lattialta sekä huoneessa olevalta hoitajien hyllykön yhdeltä tasolta löytyi pieniä pitoisuuksia sekä CP:a että IP:a. Hoitohuoneiden lattioilla oli enemmän CP:a kuin osaston käytävällä eli käytävästä todettu CP oli todennäköisesti peräisin hoitohuoneista.

7 Yhdestä infuusiopullotelineestä löytyi CP:a 98 ng/teline. Kaikista farmaseuttien, hoitajien sekä yhden lääketyöntekijän suojakäsineiden sisäpinnoilta löytyi CP:a ja IP:a, CP:a maksimissaan 0,40 µg/ pari ja IP:a 0,53 µg/ pari. Ulkopinnoilla CP:a oli enimmillään 155 µg/ pari ja IP:a 61 µg/ pari. Muutamissa lääketyöntekijöiden suojakäsineissä havaittiin reikiä käytön jälkeen. Kaikissa analysoiduissa farmaseuttien, lääketyöntekijöiden ja hoitajien virtsanäytteissä CP- ja IP-pitoisuudet olivat alle määritys-, (0,4 ng/ml) ja toteamisrajojen (0,2 ng/ml virtsaa). Johtopäätökset Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että ohjeistuksesta ja suojauksesta huolimatta solunsalpaajia käsittelevät työntekijät saattavat kuitenkin altistua niille. Myös tässä tutkimuksessa voitiin pyyhintänäytteiden perusteella todeta, että solunsalpaajia leviää työympäristöön sekä apteekissa että osastoilla. Toisaalta virtsanäytteet osoittavat, että farmaseutit, lääketyöntekijät ja hoitajat eivät kuitenkaan käyttämämme menetelmän määritys- (0,4 ng/ml virtsaa) ja toteamisrajoissa (0,2 ng/ ml virtsaa) altistu solunsalpaajille. Täten siis, solunsalpaajien käsittelystä, mikäli se tehdään huolellisuutta ja voimassa olevaa ohjeistusta noudattaen, ei tule todennäköisesti aiheutumaan merkittävää terveydellistä riskiä solunsalpaajia käsitteleville työntekijöille. Toisaalta on kuitenkin syytä muistaa, että pienikin altistuminen sytostaattien kaltaisille genotoksisille karsinogeeneille voi lisätä elimistömme niin sanottua mutaatiokuormaa, minkä takia on tärkeää kaikessa toiminnassa minimoida näille aineille altistuminen. Oleellista solunsalpaajille mahdollisesti altistuvien riskin arvioimiseksi on suorittaa sekä mittauksia työympäristössä että biologisista näytteistä. Työympäristömittauksilla ( pyyhintänäytteet eri kohteista, ilmanäytteet, suojakäsinenäytteet) saadaan selville altistumislähteet ja altistumisreitit. Biologista monitorointia varten yksinkertaisinta on kerätä virtsanäytteitä. Merkkiaineiden valinta on tärkeätä. Siihen vaikuttavat mm. käytettyjen solunsalpaajien toksiset ominaisuudet sekä niiden käytön laajuus. Tässä,

8 samoin kuin useimmissa kansainvälisissä tutkimuksissa, on käytetty merkkiaineina syklofosfamidia ja ifosfamidia, kahta usein käytettyä solunsalpaajaa. Biologisista näytteistä on parempi määrittää solunsalpaajia metaboloitumattomassa muodossa, koska metaboliatuotteet ovat monesti kemiallisesti labiileja. Toinen vaikeus on löytää niiden kanssa sopivia yhdisteitä analyysin vaatimiksi sisäisiksi standardeiksi. Analyysitulosten luotettavuuden ja tulosten vertailtavuuden parantamiseksi standardoituja määritysmenetelmiä tulisi kehittää ei vain yhdelle merkkianeelle, vaan monikomponenttianalyyseille. Koska solunsalpaajille ei ole korvaavia yhdisteitä, on altistuminen niille minimoitava työhygieenisin keinoin ja kouluttamalla henkilökuntaa käsittelemään solunsalpaajia. Solunsalpaajien oikea käsittely ja asianmukainen suojavarustus pienentävät oleellisesti altistumista ja altistumiseen mahdollisesti liittyviä terveysriskejä.

9 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Solunsalpaajista Työperäinen altistuminen solunsalpaajille Solunsalpaajien käsittelyn ohjeistuksista ja suosituksista Tutkimuksen tavoitteet 6 3. Tutkimuksen kohteet ja aineisto Tutkimuksen kohteet HUS/ HYKS Apteekki HUS/ Syöpätautien osaamiskeskus Tutkimuksen aineisto HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Ilmanäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Syöpätautien osaamiskeskus Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Mittausmenetelmät ja näytteiden käsittely Laitteet ja analyysimenetelmät Näytteiden esikäsittely Pyyhintänäytteiden esikäsittely Suojakäsinenäytteiden esikäsittely Ilmanäytteiden esikäsittely Virtsanäytteiden esikäsittely Tulokset Menetelmän validointituloksia Tulokset apteekista ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Ilmanäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Onkologian osasto Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Päivähoito-osasto Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Kyselytutkimus HYKS Apteekki Osastot Tulosten tarkastelu HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Onkologian osasto Pyyhintänäytteet... 30

10 Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Päivähoito-osasto Pyyhintänäytteet Suojakäsinenäytteet Virtsanäytteet Vertailua muihin tutkimuksiin HYKS/ Apteekki Syöpätautien osaamiskeskus Riskinarviointi ja toimenpidesuositukset Riskinarviointia Toimenpidesuositukset Johtopäätökset Kirjallisuusluettelo 38

11 3 1. Johdanto Suomessa tavataan yli uutta syöpää vuosittain, joista naisten tapausten määrä on hieman yli puolet. Työperäinen altistuminen aiheuttaa arviolta noin 500 syöpätapausta vuosittain eli 2,5 % kaikista syöpätapauksista (5 % miehistä ja < 1 % naisista).(1) 2.1 Solunsalpaajista Syövän hoitoon voidaan nykyään käyttää monin eri mekanismein vaikuttavia lääkeaineita mukaanlukien hormonaalisesti vaikuttavat aineet ja immuunivasteen muuntajat. Merkittävä osa syövän lääkkeellisestä hoidosta perustuu kuitenkin ns. sytostaattien eli solunsalpaajien käyttöön. Solunsalpaajien käyttö alkoi Suomessa vuonna 1956 ja ensimmäinen solunsalpaaja oli busulfaani. Tänä päivänä solunsalpaajia on käytössä yli 50 eri yhdistettä, joista Suomessa on markkinoilla noin 40 yhdistettä (2,3). Solunsalpaajat ovat toksisia aineita ja kokeellisissa tutkimuksissa on todettu, että monet niistä ovat genotoksisia eli solujen perimäainesta vaurioittavia, karsinogeenisia eli syöpää aiheuttavia sekä teratogeenisia eli sikiön epämuodostumia aiheuttavia. Solunsalpaajat tuhoavat paitsi syöpäsoluja myös terveitä soluja aiheuttaen akuutteja, kroonisia ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia niillä hoidetuilla potilailla (4, 5). Vaikutusmekanisminsa perusteella solusalpaajat voidaan jaotella: 1) alkyloiviin lääkeaineisiin, jotka muodostavat kovalentteja sidoksia DNA:n kanssa (esim. syklofosfamidi, ifosfamidi, cis-platina) 2) antimetaboliitteihin, jotka rakenteeltaan muistuttavat nukleotideja (pyrimidiini, puriini) ja estävät elimistön normaalien metaboliittien käyttöä DNA:n ja RNA:n synteesissä. 3) vapaiden radikaalien muodostajiin (esim. bleomysiini) 4) topoisomeraasi I tai II entsyymiestäjiin, jotka vaikuttavat häiritsemällä DNA:ta säätelevien topoisomeraasi I tai II entsyymien toimintaan (esim. tepotekaani tai etoposidi). 5) mitoosin estäjiin, jotka metafaasi-vaiheessa estävät solun jakautumisen häiritsemällä tumasukkulan muodostumista (esim. vinkristiini, vinblastiini) (5). Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus, IARC (International Agency for Research on Cancer) jaottelee syöpävaaralliset aineet kuuluviksi neljään eri luokkaan perustuen

12 4 näytön vahvuuteen niiden syöpää aiheuttavista ominaisuuksista (6, 7). Luokassa 1 ovat aineet, joiden tiedetään olevan ihmiselle karsinogeenisia. Solunsalpaajista tähän luokkaan kuuluu yhdeksän ainetta, joiden joukossa on tässä tutkimuksessa merkkiaineena käytetty syklofosfamidi. Ifosfamidi (toinen käytetyistä merkkiaineista) on luokassa 3 eli sen kohdalla ei tällä hetkellä ole riittävää näyttöä karsinogeenisuudesta ihmiselle. Toisaalta ifosfamidi vastaa kemialliselta rakenteeltaan, genotoksisilta ominaisuuksiltaan ja vaikutusmekanismiltaan (alkyloiva aine) syklofosfamidia, joten sen voidaan olettaa olevan myös karsinogeeninen (7). 2.2 Työperäinen altistuminen solunsalpaajille Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan työssään solunsalpaajille altistuvia on noin 1000 henkilöä, jotka jakautuvat terveydenhuollossa (farmaseutit, sairaanhoitajat, lääkärit), lääkeiden tuotannossa sekä jätteiden käsittelyssä sekä sairaaloiden pesuloissa työskenteleviin henkilöihin. Ammatillinen altistuminen syöpävaarallisille solunsalpaajille tiedostettiin ensimmäisen kerran jo1970-luvun alussa mahdolliseksi riskiksi terveydenhuollon henkilöstölle (8, 9). Vuonna 1979 suomalaiset tutkijat (Falck et al.) julkaisivat ensimmäiset tulokset sairaanhoitajilta kerättyjen virtsanäytteiden positiivisista mutageenisuustestituloksista (10). Sen jälkeen työperäisestä altistumisesta solunsalpaajille on julkaistu lukuisia artikkeleita (5, 11-28). Suomalaiset tutkimukset painottuvat ajallisesti 80-luvulle ja ovat etupäässä pyrkineet selvittämään työntekijöiden altistumista sytostaateille sytogeneettisin menetelmin mm. vertaamalla kromosomikatkosten määrää altistuneiden ja altistumattomien työntekijöiden veren soluissa (11, 14-16, 20). Työvuoron aikana saatetaan altistua useita kertoja pienille määrille solunsalpaajia, esimerkiksi valmistettaessa potilaskohtaisia annoksia. Solunsalpaajapölyä tai -liuosta voi joutua työpaikan ilmaan ja pinnoille ja sitä kautta elimistöön esimerkiksi roiskepisaroina vahinkotilanteissa, Myös liika rutinoituminen työhön saattaa aiheuttaa tiedostamattoman ohjeiden laiminlyönnin johtaen altistumiseen. Altistuminen tapahtuu yleensä suorana ihokosketuksena tai kuiva-aineiden pölyämisen tai liuosten aerosolimuodostuksen aiheuttamana inhalaationa. Useiden tutkimusten mukaan solunsalpaajien oikea käsittely ja asianmukainen suojavarustus pienentävät oleellisesti altistumista.

13 Solunsalpaajien käsittelyn ohjeistuksista ja suosituksista Ulkomaisessa kirjallisuudessa on solunsalpaajien käsittelystä julkaistu useita ohjeistuksia ja suosituksia (29-38). Ohjeistuksissa on yleis- ja yksityiskohtaiset ohjeet mm. henkilöstöstä ja sen koulutuksesta, suojavaatetuksesta, työskentelytiloista ja välineistä, valmistusmenetelmistä, toimenpiteistä vahingon sattuessa sekä niiden siivoamisesta ja jätteiden käsittelystä. Suomessa ei ole kansallisia, seikkaperäisiä ohjeita eikä suosituksia. Suomessa kukin solunsalpaajia käsittelevä yksikkö laatii työpaikkakohtaiset, työmäärään perustuvat omat kirjalliset ohjeistukset, joiden pohjaksi käytössä ovat seuraavat ohjeet: Työsuojeluhallituksen selvitys 14/1982: Sytostaattien käsittelyyn liittyvistä vaaratekijöistä ja niiden torjunnasta. Lääkintöhallituksen ohjekirje 3/1983: Sytostaattien käsittely sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä muissa sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksissa. Työsuojeluhallituksen turvallisuustiedote nro : Sytostaatit Valtioneuvoston päätös 1182/1992 työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta Suomessa eikä muuallakaan ole määritetty solunsalpaajille HTP-arvoja. Suomessa tänä päivänä käytössä olevien ohjeiden toimivuutta ei ole työhygieenisin tutkimuksin selvitetty tässä laajuudessa.

14 6 2. Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tarkoituksena oli: Selvittää, oliko solunsalpaajia levinnyt työympäristöön sekä selvittää altistuivatko työntekijät solunsalpaajille solunsalpaajalaboratoriossa annosten valmistuksen yhteydessä sekä syöpätautien osaamiskeskuksessa, syövän lääkkeellisen hoidon yhteydessä. Merkkiaineina käytettiin syklofosfamidia (CP) ja ifosfamidia (IP). Luoda saatujen tulosten perusteella yhdenmukainen kansallinen ohjeistus solunsalpaajien käsittelyyn Suomessa. 3. Tutkimuksen kohteet ja aineisto 3.1 Tutkimuksen kohteet Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS Apteekki ja Syöpätautien osaamiskeskuksesta päivähoito-osasto ja yksi onkologian osasto HUS/ HYKS Apteekki Vuodesta 1983 lähtien solunsalpaajat on laimennettu keskitetysti Helsingin yliopistollisen keskussairaalan apteekissa (HYKS Apteekki). HYKS Apteekin solunsalpaajalaboratorion suoriteluvut ovat Suomen suurimmat. Vuonna 1984 valmistettujen solunsalpaaja-annosten lukumäärä oli noin ja vastaava luku vuonna 2002 oli noin annosta. HYKS Apteekin solunsalpaajalaboratorio on yksi suurimmista solunsalpaajalaboratorioista Eurooppassa ja maailmanlaajuisessakin vertailussa apteekki asettuu suurten yksiköiden luokkaan. HUS/HYKS Apteekki käytti vuonna 2002 syklofosfamidia (CP) 3,50 kg ja ifosfamidia (IP) 1,99 kg. Näitä kahta solunsalpaajaa on käytetty tässä hankkeessa työntekijöiden altistumista kuvaavina merkkiaineina. Apteekissa on farmaseuttia ja 8 lääketyöntekijää, jotka työskentelevät solunsalpaajalaboratoriossa. Päivittäin laimennustyötä tekee kolme farmaseuttia ja kaksi avustavaa lääketyöntekijää. Laimennuksista noin 70 % ajoittuu aamupäivään.

15 7 Farmaseuttien laimennusjakso solunsalpaajalaboratoriossa kestää yhden viikon ja lääketyöntekijöillä kaksi viikkoa, jonka jälkeen he ovat keskimäärin 2-3 viikkoa apteekin muilla osastoilla HUS/ Syöpätautien osaamiskeskus Syöpätautien osaamiskeskus on solunsalpaajien yksittäisistä käyttäjistä suurin. Se vastaa osasta HUS:n alueella annettavasta syövän lääkkeellisestä hoidosta. Hoitoja annetaan syöpätautien osastoilla ja päivähoito-osastolla, joka avattiin Vuonna 1995 syöpätautien osaamiskeskuksessa annettiin hoitoa ja vuonna 2000 hoitojen määrä oli noussut jo , johon se priorisoimalla on pysäytetty. Lääkekuluissa se merkitsi vuonna 2002 noin 6 M. Apteekista on toimitetu osaamiskeskukseen viimeisen puolen vuoden aikana yhteensä noin solunsalpaaja-annosta. 3.2 Tutkimuksen aineisto Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on solunsalpaajien leviämistä työympäristöön selvitetty pyyhintä- ja ilmanäyttein (17, 22, 24, 26, 39-41). Työntekijöiltä on kerätty virtsanäytteitä ja määritetty syklofosfamidia ja/tai ifosfamidia tai niiden metaboliatuotteita osoituksena altistumisesta solunsalpaajille (17, 18, 21, 22, 27, 42-47). Joissakin tutkimuksissa on myös metotreksaattia ja platinaa käytetty solunsalpaaja-altistumisen mittareina (27, 40). Apteekin ja osastojen hoitohenkilökunnalle tehtiin myös kyselytutkimus, jossa kartoitettiin työhistoriaa, eniten käsiteltäviä solunsalpaajia, henkilökohtaisten suojainten käyttöä ja tupakointia. Apteekissa ja osastoilla kerättiin pyyhintä- ja ilmanäytteitä yhteensä 159 näytettä. Lisäksi kaikilta työntekijäryhmiltä (farmaseutit, lääketyöntekijät, hoitajat) kerättiin suojakäsinenäytteitä yhteensä 18 kappaletta sekä virtsanäytteitä yhteensä 136 näytettä (mukaan lukien nollanäytteet). Virtsanäytteistä määritettiin suoraan virtsan mukana erittyvät syklofosfamidi ja ifosfamidi. Metaboliatuotteita ei tässä tutkimuksessa määritetty.

16 HYKS Apteekki Pyyhintänäytteet Apteekista kerättiin pyyhintänäytteitä viitenä eri päivänä: ja sekä 17.1., ja Mainittuina päivinä laimennetun syklofosfamidin määrä oli 74,7 g (keskimäärin 15,1 g päivässä) ja ifosfamidin määrä 34,7 g (keskimäärin 6,9 g päivässä). Apteekissa on käytössä kolme pystyvirtausperiaatteella toimivaa laminaarikaappia, luokka II (Biologinen suojakaappi luokka II). Näytteitä pyyhittiin laboratorion laminaarikaappien ja apupöytien pinnoilta sekä lattialta laminaarikaappien ja laboratoriosta sulkutilaan johtavan oven edestä. Laminaarikaapeista pyyhintänäytteet otettiin heti työskentelyn päätyttyä sekä päivittäisen siivouksen (pesu etanolilla) jälkeen. Myös lääketehtaalta eri tuotantoeristä tulleiden CP- ja IP-pullojen pinnoilta, laboratoriosta lähtevien, potilaille valmiiksi laimennettujen infuusiopullojen pinnoilta sekä solunsalpaajien kuljetukseen käytettävien laatikoiden kantokahvoista kerättiin pyyhintänäytteet. Pyyhittäessä solunsalpaajapulloja (lasia), sekä alkuperäispakkauksia ensimmäisen kerran, pyyhittiin kymmenen pulloa yhdellä Kleenexliinalla, joka edusti yhtä näytettä. Kymmenen pulloa osoittautui liian suureksi määräksi ja kahdella seuraavalla kerralla pyyhittiin kaksi pulloa samalla liinalla. Samoin pyyhittiin apteekissa laimennetut infuusiopullot yhdellä liinalla useampi pullo. Selvittääksemme vaihe vaiheelta miten infuusiopullot kontaminoituivat, pyyhintänäytteitä otettiin ensin puhtaista infuusiopulloista, infuusiopulloista mesna-lisäyksen (IP) jälkeen ja kolmas pyyhintä solunsalpaajalisäyksen (IP ja CP) jälkeen. Viiden kuljetuslaatikon kahvan pyyhintä yhdellä liinalla muodosti yhden näytteen. Lisäksi pyyhintänäytteitä otettiin laboratorion kanslian pöydältä, laboratorion eteisen (sulkutila) pesualtaasta, lattialta, ovenkahvoista sekä käytävän lattialta ja ovenkahvasta sulkutilan ulkopuolelta, jotta saataisiin selville solunsalpaajien mahdollinen leviäminen laboratorion ulkopuolisiin tiloihin. Laboratorion kanslia oli laboratorion kanssa samaa tilaa, joka oli erotettu laboratoriosta liukuovella. Sulkutilassa työntekijät desinfioivat kätensä ja vaihtoivat suojavaatteet (hiussuojan, erikoisleikkaustakin, vinyylikäsineet, sairaalamaskinja laboratoriokengät) yllensä ennen laboratorion puolelle menemistä. Kontrollinäytteet eli ns. nollanäytteet kerättiin apteekin lääkevalmistus- ja kokous- ja koulutustiloista ja yhdestä toimistohuoneesta, joissa solunsalpaajia ei käsitelty. Yhteensä

17 9 pyyhintänäytteitä kerättiin 105 kpl. Kuvan 1 solunsalpaajalaboratorion pohjapiirrokseen on merkitty kohteet, joista pyyhintänäytteet on kerätty. LK 1 LK 2 LK 3 Kaappi, jossa säilytettiin alkuperäispakkauksia Apupöytä 1 Apupöytä 2 Apupöytä 3 Apupöytä 4 Liukuovi Kanslia Kanslian pöytä Pakkauspöytä Vetokaappi Lavuaari Sulkutila Nestevarasto Aula Kuva 1. Pohjapiirros solunsalpaajalaboratoriosta: LK = laminaarikaappi, = pyyhintänäytteet lattialta = ilmanäytteiden keräyspaikat Ilmanäytteet Ilmanäytteet solunsalpaajalaboratoriosta kerättiin kahdesta kiinteästä pisteestä (kuva 1), kahtena eri päivänä (7.2. ja ) CP:n ja IP:n määrittämiseksi (neljä näytettä). Kontrolli- eli nollanäytteet kerättiin samanaikaisesti apteekin analyysilaboratoriosta, jossa solunsalpaajia ei käsitelty Suojakäsinenäytteet Solunsalpaajalaboratoriossa työskenteleviltä, satunnaisesti valituilta farmaseuteilta (n=4) ja lääketyöntekijöiltä (n=3) kerättiin altistavan työn aikana käytetyt suojakäsineet, yhteensä 11 paria. Farmaseuteilla oli ohjeet käyttää kaksia käsineitä päällekkäin. Sisemmät olivat vinyyliä (Powder Free Vinyl Exam Gloves, valmistaja Medi-Point) ja päällimmäiset

18 10 lateksia (Biogel, valmistaja Regent). Uloimmista käsineistä määritettiin niiden ulkopinnalla ja sisemmistä käsineistä niiden sisäpinnalla mahdollisesti olevat CP- ja IP-pitoisuudet. Lääketyöntekijät käyttivät yksiä vinyylikäsineitä, joiden sisäpinnalta määritettiin edellä mainitut solunsalpaajat. Kontrollinäytteinä käytettiin vastaavia puhtaita, saman valmistajan suojakäsineitä Virtsanäytteet Virtsanäytteet kerättiin vuorokausivirtsana yhden vuorokauden aikana 12 farmaseutilta ja kuudelta lääketyöntekijältä. Näytteet kerättiin kolmessa osassa: 1) työpäivän aikana erittyvä virtsa, 2) illan aikana erittyvä virtsa sekä 3) yöllä ja aamulla erittyvä virtsa. Kontrolli- eli nollanäytteet kerättiin samoilta farmaseuteilta ja lääketyöntekijöiltä aamulla kertanäytteenä, ennen kuin he apteekin muilla osastoilla tehdyn työkierron jälkeen tulivat uudelleen solunsalpaajalaboratorioon. Yhteensä näytteitä oli 72, mukaan lukien nollanäytteet Syöpätautien osaamiskeskus Pyyhintänäytteet Onkologian osastolta kerättiin pyyhintänäytteitä Näytteitä pyyhittiin huuhteluhuoneesta (lattia, tiskiallas, pöytätaso, jäteallas), lääkehuoneesta (pöytä, lattia), satunnaisesti valituista potilashuoneista 9, 10 ja 13 (lattia, ikkunalauta, lääkepöytä kustakin huoneesta) sekä osaston käytävältä potilashuoneiden 9,10-11 ja 13 edustoilta. Kontrollieli ns. nollanäytteet kerättiin osastonhoitajan huoneesta sekä aulasta hissien edustalla olevalta pöydältä. Yhteensä pyyhintänäytteitä kerättiin 20 kpl. Päivähoito-osastolta kerättiin pyyhintänäytteitä Näytteitä pyyhittiin lääkehuoneesta (lääkepöytä, lattia, tarjoiluvaunu, laminaarikaappi), satunnaisesti valituista hoitohuoneista 1, 2, 4 ja 5 (lattia, infuusiopulloteline, potilaspöytä, hoitotuoli ja niiden käsinojat, lääkevaunun ylätaso), osaston käytävältä hoitohuoneiden edustalta sekä miespotilaiden WC:n lattialta. Kontrolli- eli ns. nollanäytteet kerättiin potilaiden odotustilan sekä hissien edustalla olevilta pöydiltä, vastuuhoitajan huoneessa olevan lipaston päältä ja pöydältä sairaanhoitajan huoneesta no 5. Yhteensä pyyhintänäytteitä kerättiin 30 kpl.

19 Suojakäsinenäytteet Onkologian osastolta kerättiin yhdeltä sairaanhoitajalta suojakäsineet joita oli käytetty viikonloppuna laimennettaessa solunsalpaajia. Käytössä olivat olleet kahdet päällekkäiset suojakäsineet noin 30 minuutin ajan. Uloimmista suojakäsineistä määritettiin käsineen ulkopinnalta ja sisemmistä käsineistä niiden sisäpinnalla mahdollisesti olevat CP- ja IPpitoisuudet. Kontrollinäytteinä käytettiin vastaavia puhtaita saman valmistajan suojakäsineitä. Päivähoito-osastolta kuusi hoitajaa antoi analysoitaviksi yhdet parit suojakäsineitä (vinyyli). joita oli käytetty lyhyen aikaa vaihdettaessa potilaille solunsalpaajia sisältäviä infuusiopulloja. Kyselyn mukaan kaikilla käsineillä oli käsitelty CP:a. Suojakäsineiden sisäpinnalta määritettiin niissä mahdollisesti olevat CP- ja IP-pitoisuudet. Kontrolli- eli nollanäytteinä käytettiin Vinyl Exam (Medipoint) puhtaita suojakäsineitä Virtsanäytteet Onkologian osastolla, samoin kuin apteekissa, virtsanäytteet kerättiin vuorokausivirtsana yhden vuorokauden aikana, kymmeneltä ja päivähoito-osastolla kuudelta sairaanhoitajalta. Näytteet kerättiin kolmessa osassa: 1) työpäivän aikana erittyvä virtsa, 2) illan aikana erittyvä virtsa sekä 3) yöllä ja aamulla erittyvä virtsa. Poikkeuksena oli molemmilla osastoilla yksi hoitaja, joka teki päivä- ja iltavuoron peräkkäin, jolloin myös iltanäyte edusti altistumisajan näytettä. Kontrolli- eli nollanäytteet kerättiin samoilta hoitajilta kertanäytteenä aamulla, vapaan jälkeen ennen uuden työjakson alkua. Yhteensä virtsanäytteitä kerättiin onkologian osastolta 40 ja päivähoito-osastolta 24.

20 12 Kuva 1. Solunsalpaajien laimentaminen Kuva 2. Laminaarikaapin puhdistus työpäivän päätteeksi Kuva 3. Kuljetuslaatikot lähdössä osastolle

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Hoitoympäristö epidemioiden lähteenä. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 25.-26.3.2014 Jaana Vatanen HUS, HYKS Peijas

Hoitoympäristö epidemioiden lähteenä. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 25.-26.3.2014 Jaana Vatanen HUS, HYKS Peijas Hoitoympäristö epidemioiden lähteenä Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 25.-26.3.2014 Jaana Vatanen HUS, HYKS Peijas 1 Hoitoympäristö Sairaalaympäristö tiloja, pintoja, huonekaluja, välineitä Ympäristö

Lisätiedot

Henkilösuojainten valinta

Henkilösuojainten valinta Henkilösuojainten valinta Hygieniahoitaja Jaana Kaappa Tays Valkeakoski Työturvallisuus laki 738/2002 Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön apuväline tai muu varuste, silloin kun

Lisätiedot

Tämä esitys käsittelee siivouksen arviointia peruskouluissa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valossa

Tämä esitys käsittelee siivouksen arviointia peruskouluissa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valossa Tämä esitys käsittelee siivouksen arviointia peruskouluissa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valossa 1 Sisältö - Sisäympäristön laatu kouluissa - Tutkimuksen taustaa - Siivouksen arviointiin liittyvien

Lisätiedot

PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN

PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN Alueellinen sairaalahygieniapäivä HYSA 23.4.2015 Katja Koukkari HUS, Hyvinkään sairaala Taustatietoa testaukselle Hoitoympäristön merkityksestä hoitoon liittyvien infektioiden

Lisätiedot

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä.

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. 1 Suojainten käyttö Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. Suojainten pukeminen Suusuojus à Suojalasit à Suojatakki à Suojakäsineet

Lisätiedot

Liuenneen silikaatin spektrofotometrinen määritys

Liuenneen silikaatin spektrofotometrinen määritys Liuenneen silikaatin spektrofotometrinen määritys 1. Työn periaate Liuenneen silikaatin määritys perustuu keltaisen silikomolybdeenihapon muodostumiseen. Keltainen kompleksi pelkistetään oksaalihapolla

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

Käsineiden suojaavuus solunsalpaajilta

Käsineiden suojaavuus solunsalpaajilta Käsineiden suojaavuus solunsalpaajilta Erja A. Mäkelä, Jarkko Tornaeus, Kalevi Nieminen, Raija Ilmarinen, Antti Hesso, Christina Rosenberg ja Mervi Hämeilä Työterveyslaitos 2007, Helsinki Työsuojelurahasto,

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Alkoholi ja syöpä Maarit Rautio Matti Rautalahti Alkoholin kulutus 10 l/vuodessa Suomessa ja Tanskassa 9 l/vuodessa Ruotsissa 6,5 l/vuodessa Norjassa Alkoholi on Suomessa

Lisätiedot

Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus. Johdanto. Menetelmä

Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus. Johdanto. Menetelmä Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus I. TARKKUUS Järjestelmän tarkkuus on vahvistettu ISO 15197 -standardin mukaiseksi. Johdanto Tämän kokeen tarkoituksena

Lisätiedot

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen 31.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2014 1 Tausta Asumisterveysoppaan mukaiset sisäympäristön

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto. Tulevaisuuden lääkehuolto -työseminaari Laura Huotari

LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto. Tulevaisuuden lääkehuolto -työseminaari Laura Huotari LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto Lapin shp:n alueen etäisyydet: LKS Ranua tk 80 km LKS Posio tk 130 km LKS Salla tk 150 km LKS Muonio tk 230 km LKS Utsjoki tk 450 km LKS sairaala-apteekki 1/2

Lisätiedot

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Maj-Len Henriks-Eckerman, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija 1 Ihon altistuminen herkistäville kemikaaleille: Epoksihartsit,

Lisätiedot

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Konteksti palautetaan oppilaiden mieliin käymällä Osan 1 johdanto uudelleen läpi. Kysymysten 1 ja 2 tarkoituksena on arvioida ovatko oppilaat ymmärtäneet

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET 5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET 5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT Otaniemen palvelukuvaus 1 (7) LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET Työ- ja tutkimuspöytien pyyhintä vapailta pinnoilta Ovenkahvat ja valokatkaisijoiden pyyhintä Pesualtaiden puhdistus ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Siivous ja desinfektio Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Sairaalasiivous siivouksen tavoitteena on luoda edellytykset tilan varsinaiselle toiminnalle huomioiden: hygieenisyys viihtyisyys edustettavuus

Lisätiedot

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen Eviran raskasmetallitutkimukset Eviran kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä tutkitaan raskasmetalleja elintarvikkeiden lisäksi myös

Lisätiedot

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki Vastuuhenkilö Tiina Ritvanen Sivu/sivut 1 / 5 1 Soveltamisala Tämä menetelmä on tarkoitettu lihan ph:n mittaamiseen lihantarkastuksen yhteydessä. Menetelmää ei ole validoitu käyttöön Evirassa. 2 Periaate

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja rauno.paakkonen@ttl.fi Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen

Lisätiedot

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä FT, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola TEKNOLOGIAKESKUS KETEK OY Kokkolassa sijaitseva yritysten osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun

Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08510-13 15.07.2014 Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun Tilaaja: Halax Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-08510-13 1 (7) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta

Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta Kuvallisten ohjeiden kehittäminen Kehittämistyö, Arcada, Hygieniahoitajan opinnot Maarit Juti Sisältö Miksi nämä ohjeet? Verinäytteenotto CVK:sta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus

Lisätiedot

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Validointi Validoinnilla varmistetaan että menetelmä sopii käyttötarkoitukseen ja täyttää sille

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tutkimus 2012 Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 19.6.2017 Kari Reijula Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Lisätiedot

Rasvattoman maidon laktoosipitoisuuden määritys entsymaattisesti

Rasvattoman maidon laktoosipitoisuuden määritys entsymaattisesti Rasvattoman maidon laktoosipitoisuuden määritys entsymaattisesti 1. Työn periaate Esikäsitellyn näyteliuoksen sisältämä laktoosi hajotetaan (hydrolysoidaan) entsymaattisesti D-glukoosiksi ja D-galaktoosiksi

Lisätiedot

SAIRAALAINFEKTIOIDEN TORJUNTA HOITOTYÖN TOIMINTONA

SAIRAALAINFEKTIOIDEN TORJUNTA HOITOTYÖN TOIMINTONA SAIRAALAINFEKTIOIDEN TORJUNTA HOITOTYÖN TOIMINTONA Hoitotyön opiskelijoiden, hoitotyöntekijöiden sekä potilaiden tiedot ja käsitykset Hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja; Tutkimus toteutettiin kahdessa

Lisätiedot

Bakteerialtistuminen maatiloilla ja ei-maatiloilla asuvilla lapsilla - yhteys atopiaan ja astmaan

Bakteerialtistuminen maatiloilla ja ei-maatiloilla asuvilla lapsilla - yhteys atopiaan ja astmaan Bakteerialtistuminen maatiloilla ja ei-maatiloilla asuvilla lapsilla - yhteys atopiaan ja astmaan Maria Valkonen, Inge Wouters, Martin Täubel, Helena Rintala, Ritva Vasara, Dick Heederik, Jon Genuneit,

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013

Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 2 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuskohde Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Genano 310 ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutus pahasti mikrobivaurioituneen omakotitalon

Lisätiedot

metallianalytiikan työkalu

metallianalytiikan työkalu Vertailulaboratoriotoiminta ICP-MS-tekniikan käytöstä Eviran elintarvikeanalytiikassa Keskustelua 1 Evira kansallisena ja kansainvälisenä vertailulaboratoriona Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran perustehtäviin

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS Mikkolan Koulu, Vantaa

SISÄILMATUTKIMUS Mikkolan Koulu, Vantaa Sivu 1/7 SISÄILMATUTKIMUS Mikkolan Koulu, Vantaa Lyyra-rakennus, Lyyranpolku 2, Vantaa Vega-rakennus, Venuksentie 2, Vantaa Tutkimukset kohteessa, näytteenottopäivä oli 20.6.2017 Tilaaja: Toimeksianto:

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012 MITÄ KÄSIHYGIENIALLA TARKOITETAAN? Käsihygienialla tarkoitetaan käsiin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään infektioiden ja niitä aiheuttavien mikrobien siirtymistä käsien välityksellä.

Lisätiedot

Käsihuuhdekulutusluvut

Käsihuuhdekulutusluvut Käsihuuhdekulutusluvut Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 7.11.2011 hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden torjuntayksikkö p.08-3152898 Käsihuuhdekulutuksen

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011

Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011 Sivu 1(5) Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011 Vantaan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukset kartoittivat vuonna 2011 uimahallien ja kylpylöiden puku-, pesu- ja allastilojen pintojen hygieenisyyttä.

Lisätiedot

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : D-Mannitoli

Lisätiedot

ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA

ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA Jaakko Lohenoja 2009 Johdanto Asetyylisalisyylihapon määrä voidaan mitata spektrofotometrisesti hydrolysoimalla asetyylisalisyylihappo salisyylihapoksi ja muodostamalla

Lisätiedot

PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN

PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN 41. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 10.3.2015 Katja Koukkari HUS, Hyvinkään sairaala Taustatietoa testaukselle Hoitoympäristön merkityksestä hoitoon liittyvien infektioiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE Puhdistusaine Tuotenumero 211801

Lisätiedot

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Tärkeää tietoa Erivedge -valmistetta käyttäville mies- ja naispotilaille raskauden ehkäisemisestä ja ehkäisystä. 1 2 Sisältö 1. Johdanto 1.1. Mitä Erivedge

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET

MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET Biojäte- ja lietepohjainen Laura Kannisto 214 Bioliike-projektia (v. 213-214) rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 KOEJÄRJESTELY...

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Ambio Film Puhdistusaine Tuotenumero

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Kokemuksia hygienia auditoinnista terveyskeskuksessa

Kokemuksia hygienia auditoinnista terveyskeskuksessa Kokemuksia hygienia auditoinnista terveyskeskuksessa Laukaan terveyskeskus Sh Tiina Jyrä Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät 19.5.2017 Laajavuori, Jyväskylä Keski-Suomen Seututerveyskeskus

Lisätiedot

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007

1/5. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 20.11.2007 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tropic Body Lotion

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.08.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SNatriumsulfaatti

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AVALON NESTESAIPPUA Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Spektrofotometria ja spektroskopia

Spektrofotometria ja spektroskopia 11 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ INSTRUMENTTIANALYTIIKASTA Lisätehtävät Spektrofotometria ja spektroskopia Esimerkki 1. Mikä on transmittanssi T ja transmittanssiprosentti %T, kun absorbanssi A on 0, 1 ja 2. josta

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Puhtauden ylläpito sairaala-apteekissa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä

Puhtauden ylläpito sairaala-apteekissa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä Puhtauden ylläpito sairaala-apteekissa Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät 19.5.2017 Jyväskylä Tiina Tiitinen Puhdastilasiivousprojekti Lähtötilanne: Kolme puhdastilaa: aseptisen lääkkeenvalmistuksen

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA

KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA Biokemian ja elintarvikekemian laitos RAPORTTI 1 (8) Projekti: Siian laatu kalan tarjontaketjussa Dnro: 4682/3516/05 Hankenro: 534589 Raportin laatija: Jukka Pekka Suomela KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AVALON PESUEMULSIO Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Leila Kakko, MMM TAMK, lehtori Faktaa siivouksesta Mitä on siivous? Aputoiminto, jonka avulla prosessi (tilassa tehtävä toiminta) pidetään käynnissä Sisätiloissa

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu!

Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu! Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu! Apu nopeasti saatavilla! Onnettomuuden tapahduttua on ensiarvoisen tärkeää aloittaa silmän huuhtelu heti ensi sekuntien aikana. Cederroth silmänhuuhtelupullo avautuu

Lisätiedot

Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella

Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella Täystyrmäys ontelosyylille NoPoxivir -valmisteella Vihdoinkin toimiva hoito! Unimedic Pharma AB tuo nyt markkinoille NoPoxivir -valmisteen, joka on kivuton ja tehokas menetelmä ontelosyylien hoitoon. NoPoxivir

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Kyselyn toteuttaminen Webpropol-kysely touko-kesäkuussa johtaville lääkäreille Vastauksia saatiin 12:sta kunnasta/kuntayhtymästä

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Akryylinitriili CAS Nro 107-13-1 Synonyymejä 2-Propenenitrile Vinyl cyanide cyanoethylene H 2 C Päivitetty 15.11.2005 C N Tuoterekisteritiedot Suomessa (2004)

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy

Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy Suodatinmateriaalien Testaus TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 1271 / 8.11.27 Suomen Terveysilma Oy TUTKIMUSSELOSTUS N:O AUT43 1271 2 (6) Tilaaja Tilaus Suomen Terveysilma Oy PL 89 391 Helsinki Tilauksenne 7.3.21

Lisätiedot

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 Lundin yliopistollinen sairaala, lasten ja sädehoidon rakennusosat sekä Malmön akuuttisairaala Lundin yliopistollinen sairaala Lundin yliopistollinen

Lisätiedot

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN 1.3.2017 Vesianalyysitulosten tiedonsiirto Ari Markkanen ari.markkanen@valvira.fi Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Ylitarkastaja Heli Laasonen, FT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira

Lisätiedot

Norovirukset pinnoilla ja niiden leviäminen elintarvikkeita käsiteltäessä

Norovirukset pinnoilla ja niiden leviäminen elintarvikkeita käsiteltäessä Norovirukset pinnoilla ja niiden leviäminen elintarvikkeita käsiteltäessä Viruskontaminaatioiden hallinta elintarviketuotannossa seminaari Maria Rönnqvist Helsingin yliopisto Maria Rönnqvist 23.4.2013

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

ISLABin kantasolulaboratorio Autologisia kantasolusiirteitä intensiivihoidon tueksi

ISLABin kantasolulaboratorio Autologisia kantasolusiirteitä intensiivihoidon tueksi ISLABin kantasolulaboratorio Autologisia kantasolusiirteitä intensiivihoidon tueksi Eija Mahlamäki erikoislääkäri Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä 23.10.2013 Hematopoieettisten kantasolujen

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

High Tech Sairaala hanke: Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi

High Tech Sairaala hanke: Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi ILMASTOINTIPALKKIEN PUHDISTUS: Uuden menetelmän kehittämisen tarve todettu jo aiemmin Työterveyslaitoksen sairaaloiden IV-hankkeessa (ja käytännössä). IV-KANAVIEN

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET Elina Ottela Asiantuntija Tutkimuksen taustaa Gradun tekijä Leena Pakarainen Helsingin

Lisätiedot