HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA?"

Transkriptio

1 HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA? Johanna Hukkanen Kirsi Sariola Lea Vänttinen Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia - ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK)

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/HELSINGIN YKSIKKÖ Hukkanen, Johanna & Sariola, Kirsi & Vänttinen, Lea Huumeet ja raskaus punainen vaate äitiyshuollossa? Helsinki 2002 Sivut:79+6 Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa äitien kokemuksia äitiyshuollon työntekijöiden suhtautumisesta raskauden aikana huumeita käyttäneisiin naisiin. Tehtävänä on selvittää äitien kokemuksia äitiyshuollon työntekijöiden kyvystä kohdata heidät. Tutkimus on laadullinen. Haastattelimme teemahaastattelumenetelmää käyttäen neljää huumeita raskausaikana käyttänyttä naista. Haastattelurungossamme oli neljä pääteemaa, asiakaslähtöisyys, kohtelu, tuki ja odotukset. Aineisto teemoiteltiin haastatteluissa nousseiden teemojen pohjalta. Tuloksista voidaan todeta äitien kokeneen kohtelun äitiyshuollossa pääasiallisesti positiivisena ja avoimen vastaanottavaisena. Tutkimustuloksista ilmenee, että äitien saama kohtelu heidän kokemanaan oli hyvää synnytyssairaala lukuun ottamatta. Äidit kokivat kohtelun sairaalassa erilaisena verrattuna muihin äiteihin, C-hepatiittiin liittyvien varotoimenpiteiden vuoksi. Äidit kokivat tarpeellisena äitiyshuollon lisäkoulutuksen päihteisiin liittyen. Haastatellut äidit toivoivat, että terveydenhoitajilla olisi enemmän tietoa huumeiden ja hepatiittien vaikutuksista sikiöön sekä äitiin itseensä. Äidit kokivat äitiyshuollon toiminnan olleen perhekeskeistä ja heitä tukevaa. Opinnäytetyö antaa muun muassa äitiyshuollossa työskenteleville kokemuksellista tietoa siitä miten huumeita raskausaikana käyttäneet naiset ovat kokeneet tulleensa kohdelluiksi äitiyshuollon eri sektoreilla. Asiasanat: huumeet, äitiyshuolto, asiakaslähtöisyys, tuki, kohtelu, odotukset. Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin Alppikadun yksikön kirjasto

3 ABSTRACT THE DIACONIA POLYTECHNIC IN FINLAND, HELSINKI TRAINING UNIT Hukkanen, Johanna & Sariola, Kirsi & Vänttinen Lea Drugs and pregnancy a taboo in maternity welfare? Autumn 2002 Pages: 79 Appendices: 6 The Purpose of the thesis is to chart out the experiences of mothers who had used illicit drugs during their pregnancy and who had had contact with maternity workers. The aim is to find out how these mothers see the attitudes of the workers toward them. This research is qualitative. We used theme interviews and the themes were client-orientation, treatment, support and expectations. There were four participants who participated in our research. During thematic analysis, the material was then split into further sub-themes based on other issues that had come up from the interviews. The results showed that the mothers felt that they had been treated well, except by the maternity hospital staff. They felt that they had been treated differently than other mothers, because of precautionary methods used for C- hepatitis. The mothers felt it necessary that there would be further education for maternity workers about the use of illicit drugs during pregnancy. It was also brought up that the workers ought to have more information about the influences of drugs and C- hepatitis and how these effect the fetus. Mothers felt maternity work was family-centered and supportive. Keyword: illicit drugs, maternity welfare, client-orientation, support, treatment, expectations

4 SISÄLLYS JOHDANTO 7 1. TEOREETTINEN TAUSTA Äitiyshuolto Suomessa Äitiyshuollon toiminta Äitiyshuollon periaatteet Itsemääräämisoikeus Luottamuksellisuus Jatkuvuus Asiakaslähtöisyys Terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan asiantuntijuus äitiyshuollossa Isät äitiyshuollossa Huumeiden vaikutukset naiseen ja sikiöön THC Amfetamiini Opiaatit Buprenorfiini vieroitushoitolääkkeenä Bentsodiatsepiinit Hepatiitit C-hepatiitti (HCV) Huumeita käyttävät naiset äitiyshuollon asiakkaina AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET Naisten kokemuksia äitiyshuollosta Asiakaslähtöisyys terveyspalveluissa Huumeiden käyttäjien kokemuksia terveydenhuollosta Työntekijöiden valmiudet kohdata huumeiden käyttäjä KESKEISET KÄSITTEET Terveydenhuoltohenkilöstö Äitiyshuolto Huumeriippuvuus..35

5 3.4. Päihde ja huumausaine Kohtelu Asiakaslähtöisyys Tuki Odotukset TUTKIMUSTEHTÄVÄ AINEISTON HANKINTA A-klinikkasäätiö Tutkimusjoukko Aineiston keruu Aineiston rajaaminen LAADULLINEN TUTKIMUS Teemahaastattelu Teemahaastattelurunko Teemoittelu Sitaattien käyttö TUTKIMUSTULOKSET Kohtelu äitiyshuollossa Hyvä kohtelu Huono kohtelu Muiden äitien suhtautuminen Asiantuntijuus Äitiyshuollon työntekijöiden tieto-taitopohja huumeista ja hoitoonohjauksesta Asiakkaan rauhoittelu Asiakaslähtöisyys Yksilöllisten tarpeiden huomiointi Huomioiduksi tuleminen perheenä Puolesta tekeminen...60

6 7.4. Mistä ja keneltä äidit kokivat saaneensa tukea raskauden aikana Asiantuntijoilta saatu tuki Läheisiltä saatu tuki Tukihenkilö Vääränlaisesta tuesta irtaantuminen Mitä kehitysehdotuksia äidit toivat esille äitiyshuoltoa kohtaan? Lisäkoulutus Tiedon antaminen ja asioihin puuttuminen Hoitoon pääsy yhdessä puolison kanssa Odotukset Yhteenveto tuloksista EETTISYYS Anonymiteetti Tiedonhankinta Tutkimustulosten julkistaminen LUOTETTAVUUS POHDINTA.. 70 LÄHTEET...76 Liite 1. Liite 2. Liite 3.

7 JOHDANTO 1970-luvulla poliittisessa päätöksenteossa ajateltiin, etteivät huumeet tule aiheuttamaan vakavia ongelmia yhteiskunnassamme. Toisin on kuitenkin käynyt. Huumeiden käytön lisääntyminen on ollut näkyvästi esillä myös joukkotiedotusvälineissä ja julkisessa keskustelussa. Huumeet ovat levinneet koko Suomeen ja huumeiden hankkiminen on nykyään helppoa. Huumeiden kokeilu, käyttö ja haitat ovat lisääntyneet 1990 luvulla koko maassa ja käytön aiheuttamat ongelmat ovat moninkertaistuneet. (Hein, Virtanen & Wahlfors 2001, ) Huumeiden käytön lisääntyessä huumeita käyttävien asiakkaiden määrä on kasvanut myös äitiyshuollon piirissä. Noin kolmasosa huumeidenkäyttäjistä on naisia, jotka ovat lähes kaikki hedelmällisessä iässä. Heidän raskautensa alkaa usein täysin suunnittelemattomasti. Synnyttävien huumeidenkäyttäjien määrää on mahdotonta arvioida luotettavasti, koska suurin osa heistä pyrkii salaamaan huumeiden käytön sekä neuvolassa että synnytyssairaalassa. (Halmesmäki & Kari 1998, 2109, 2112.) Huumausaineita käyttävän naisen raskaus on aina riskiraskaus. Siksi äitiyshuollon työntekijöiden on opittava tunnistamaan huumeiden käyttäjät. Tämä taas edellyttää huumausaineisiin liittyvää perustiedon hallitsemista niin, että pystyy jakamaan sen myös potilaille. (Halmesmäki 2000a, 32.) Erilaiset huumeet vaikuttavat raskaana olevan naisen lisäksi hänen odottamaansa lapseen. Huumeet pääsevät istukan kautta sikiöön ja uhkaavat sikiön normaalia kehitystä. Lapsesta voi lisäksi jo kohdussa tulla huumeista fyysisesti riippuvainen. Silloin hän tarvitsee synnyttyään vieroitushoitoa, jotta oireet saadaan kuriin ja riippuvuus lakkaa. Huumeiden kaikkia vaikutuksia sikiöön ei tiedetä, mutta niitä tutkitaan jatkuvasti. Huumeet kiihottavat tai

8 8 lamaavat keskushermostoa ja voivat aiheuttaa erilaisia harha-aistimuksia. Raskauden aikana näistä syntyy monia vaaratilanteita sekä naiselle että sikiölle. (Ensi- ja turvakotien liitto ry 2001, 6.) Valitsimme opinnäytetyömme aiheen sen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden vuoksi. Ajatuksia herätti myös julkisuudessa käyty keskustelu siitä, miten huumeet ja raskaus yhdessä ovat usealle vaikea asia kohdattavaksi. Tästä meille heräsi kiinnostus tutkia miten huumeita raskausaikana käyttävät äidit kokevat terveydenhuoltohenkilöstön suhtautumisen heihin. Tulemme työskentelemään terveydenhuollossa ja koimme aiheen tärkeäksi itsellemme sekä jo työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa suuntaa siitä, mihin erityisesti tulisi kiinnittää huomiota, kun äitiyshuollon asiakkaana on huumeita käyttävä nainen. Tutkimuksen tehtävänä on herättää äitiyshuollossa työskentelevät pohtimaan omia asenteitaan ja tarpeen vaatiessa muuttamaan niitä. 1. TEOREETTINEN TAUSTA 1.1. Äitiyshuolto Suomessa Äitiyshuolto on osa kansanterveystyötä, jonka kansanterveyslaki (1972/66) määrittelee seuraavasti: Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön ja hänen ympäristöönsä kohdistuvaa terveydenhoitoa ja yksilön sairaanhoitoa sekä niihin liittyvää toimintaa, jonka tarkoituksena on väestön terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen. Äitiyshuollon tavoitteena on saada raskaus jatkumaan täysiaikaiseksi häiriöittä sekä synnytys ja lapsivuodeaika normaaleiksi, jolloin mahdollisimman moni lapsi syntyy terveenä ja kehityskelpoisena. (Eskola, Hytönen & Komulainen 1993, 41.)

9 9 Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee äitiyshuollon laajemmin: Äitiyshuoltoon kuuluu sen ahtaammassa merkityksessä naisen hoito ja huolto raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana, sisältäen myös jälkitarkastuksen ja imetyksen jatkuvuuden, sekä vastasyntyneen hoito ja huolto. Laajemmassa merkityksessä äitiyshuolto alkaa jo paljon aikaisemmin toimenpiteillä, joilla pyritään parantamaan nuorten henkilöiden, mahdollisesti tulevien vanhempien, terveyttä ja hyvinvointia sekä auttamaan heitä suhtautumaan oikein perhe-elämään ja perheen asemaan yhteiskunnassa. Siihen tulisi kuulua perhekasvatusta ja opetusta kysymyksissä, jotka koskevat steriliteettiä ja perhesuunnittelua. (Eskola ym. 1993, 41.) Kansanomainen synnytysapu on läpäissyt monta vaihetta kehittyessään äitiyshuolloksi, joka pyrkii torjumaan äitiä ja sikiötä uhkaavat vaarat sekä edistämään heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja luomaan pohjan sen jatkuvuudelle. (Eskola ym. 1993, 38.) Suomen äitiysneuvolatoiminta aloitettiin Saksasta ja Tanskasta saatujen kokemusten pohjalta vuonna 1926, ensin Helsingissä ja Viipurissa, sekä myöhemmin Tampereella ja Turussa. Äitiysavustuslaissa vuodelta 1938 asetettiin sosiaalisen avun saannin ehdoksi äitiyshuollon palveluiden käyttö raskauden varhaisesta vaiheesta lähtien. Äitiysja lastenneuvoloita koskevan lain säätäminen vuonna 1944 teki mahdolliseksi kunnallisen laajan verkoston luomisen koko Suomeen. (Saarikoski 1994, 31, 32.) Vuoden 1972 kansanterveyslain mukaan kunnan velvollisuutena on ylläpitää terveysneuvontaa ja järjestää terveystarkastuksia. Tähän perustuu edelleen jatkuva äitiyshuoltotyö kunnissa. (Eskola ym. 1993, 39.) Suomalaiset ovat ylpeitä äitiyshuollostaan. Sen kehitys ja nousu maailmanmaineeseen johtuvat muun muassa henkilökunnan osaavuudesta, äitiyshuollon helposta saatavuudesta, kattavuudesta ja lakisääteisyydestä. Vaikka äitiyshuolto on työvaltaista ja kallista, siihen on ainakin toistaiseksi saatu lähes kaikki tarvittavat taloudelliset voimavarat. Äitiyshuollon korkean tason edellytyksinä ovat lisäksi muun muassa väestön lukutaito ja valistuneisuus, hyvät ravinto- ja asumisolot sekä riittävät kulku- ja tietoliikenneyhteydet. (Hiilesmaa 2001, 348.)

10 Äitiyshuollon toiminta Äitiyshuolto perustuu koko maassa toimivaan kattavaan neuvolaverkostoon, jonka palveluksia käyttää 99,8 prosenttia synnyttäjistä. Äitiysneuvolatoimintaan kuuluu varsinaisen lääketieteellisen terveydentilan seurannan lisäksi antaa odottavalle äidille valmennusta ja tukea monissa muissakin asioissa. Neuvonnan tarvetta voi olla esimerkiksi synnytyspeloissa, ongelmallisissa suhteissa odotettavan lapsen isään, taloudellisissa ja työasioissa. (Hiilesmaa 2001, 349.) Raskaana oleva ottaa normaalisti yhteyttä neuvolaan heti raskauden alussa tai viimeistään ennen neljännen raskauskuukauden päättymistä. Neuvolan tehtävänä on pyrkiä ennalta ehkäisemään raskauden ja synnytyksen aikana mahdollisesti ilmaantuvia komplikaatioita. Neuvolan tehtävänä on ohjata, valmentaa ja neuvoa odottavaa äitiä ja mahdollisesti hänen perheensä jäseniä raskauden ja synnytyksen varalle. Neuvolassa seulotaan mahdollisia riskitekijöitä sekä raskauden esiin tuomia sairauksia tai muita poikkeavuuksia. (Saarikoski 1994, 32.) Raskauden aikana esiintyy melkein kaikilla äideillä erilaisia oireita. Ne kuuluvat normaaliin raskauteen, mutta saattavat aiheuttaa huolta äidille ja koko perheelle. Neuvolassa pitäisi voida erottaa nämä normaaliin raskauden kulkuun kuuluvat oireet sairaudellisista. Äideille on syytä selvittää niiden erotus ja normaalioireiden vaarattomuus. Mikäli neuvolakäynnillä ilmenee jotain tavallisuudesta poikkeavaa, epäilykin häiriöstä oikeuttaa lähettämiseen äitiyspoliklinikalle. Tällaisista tilanteista esimerkkeinä mainittakoon toistuvasti korkea verenpaine, sikiön poikkeavat sydänäänet tai epäily päihteiden käytöstä. (Hiilesmaa 2001, ) Äitiysneuvolan terveydenhoitajalla on päävastuu raskaana olevien ja synnyttäneiden terveydenhoidosta (Eskola ym. 1993, 47). Neuvolan

11 11 terveydenhoitaja on synnyttäjän tärkein tukihenkilö, joka selvittää laaja-alaisesti ja yksilöllisesti kunkin synnyttäjän terveydellisen, psykososiaalisen ja sosioekonomisen tilanteen. Nämä tekijät vaikuttavat synnytyksen onnistumiseen vähintään yhtä paljon kuin puhtaasti lääketieteelliset tekijät. Joka käynnillä äitiyshuollon työntekijän tulisi toimia niin, että hänen asiantuntemuksensa olisi kiistaton ja viesti potilaalle selkeä, rehellinen ja ennen kaikkea psyykkistä tukea antava. (Saarikoski 1994, 32.) Lääkäri toimii lääketieteellisenä asiantuntijana. Mikäli raskauden aikana ei ilmene mitään normaalista poikkeavaa, raskaana oleva nainen käy neuvolassa lääkärin tutkittavana 3-4 kertaa raskauden aikana. (Saarikoski 1994, 32.) Tänä päivänä kaupungeissa yksityislääkäreillä on huomattava osuus äitiyshuollossa. Monet naiset haluavat jatkaa raskautensakin aikana omalla gynekologillaan, mutta käyvät samalla normaaliin tapaan neuvolan terveydenhoitajalla, jonka käyntejä äidille kertyy raskausaikana keskimäärin 14 kertaa, ja synnytyksen jälkeen kaksi tarkastusta. (Hiilesmaa 2001, 349; Viisainen 1999, 15.) Äitiysneuvolan lääkärin ja terveydenhoitajan välinen saumaton yhteistyö on toiminnan sujumisen edellytys. Kummallakin on oma roolinsa, mutta yhteinen tavoite: onnistunut raskauden seuranta ja synnytys. Terveydentilan tarkkailu on vain osa äitiysneuvolan työtä. Jokaisen käynnin yhteydessä terveydenhoitaja ja lääkäri antavat tietoja ja ohjeita, jotka liittyvät kulloiseenkin raskauden vaiheeseen. Äidin kanssa keskustellaan myös liikunnasta, ruokavaliosta, suolen toiminnan tärkeydestä, hampaiden hoidosta sekä työolosuhteista. Tärkeänä osana on antaa tietoa sosiaalisiin tukiin liittyvissä asioissa; äitiyspäiväraha ja äitiysavustusasioissa. (Saarikoski 1994, 32, 34.) Äitiysneuvolatoiminta on ilmaista, sisältäen äitiysneuvonnan, terveystarkastukset ja valmennuskurssit (Eskola ym. 1993, 42). Äitiysneuvolat järjestävät muutamia iltoja käsittäviä kursseja, perhevalmennusta, jotka koskevat raskautta, synnytystä ja lastenhoitoa. Kurssien nimet ja sisällöt vaihtelevat neuvola kohtaisesti. Myös isät voivat osallistua näihin. Kurssien tarkoituksena on poistaa synnytykseen liittyvää epätietoisuutta ja auttaa vanhempia toimimaan itse aktiivisena osapuolena

12 12 raskauden seurannassa ja synnytyksessä. Neuvoloiden kursseille osallistuminen on vapaaehtoista. Äitien ja perheiden tietoisuus ja aktiivisuus on jatkuvasti lisääntymässä, ja äitiyshuollon tulee pysyä mukana tässä kehityksessä. (Hiilesmaa 2001, 350.) Äitiysneuvolat eivät yksin tee äitiyshuollosta toimivaa, vaan yhtä tärkeä osa korkeatasoinen synnytyssairaalaverkosto neuvolassa todettujen tai epäiltyjen komplikaatioiden tutkimusta ja hoitoa varten. Yhteistyö synnytyssairaaloiden kanssa on sujuvaa. (Hiilesmaa 2001, ) Niin kuin aiemmin tekstissä todettiin äitiysneuvola on velvollinen lähettämään äidin synnytyssairaalan yhteydessä toimivalle äitiyspoliklinikalle, jos on epäilyäkin häiriöstä. Yleisimmin käytetään kirjallista lähetettä, mutta sähköinen viestintä yleistyy. Äitiysneuvolan työntekijä voi konsultoida synnytyssairaalassa työskentelevää kollegaansa miettiessään potilaan lähettämistä äitiyspoliklinikalle. Jokaisessa synnytyssairaalassa on ajanvarauksella toimivan äitiyspoliklinikan lisäksi niin sanottu synnytysvastaanotto, jossa toimitaan päivystysluonteisesti. Synnytyssairaalan tulee huolehtia ripeästä palautteen antamisesta lähetteen kirjoittajalle, kun potilaan asia on hoidettu. (Hiilesmaa 2001, 354.) 1.3. Äitiyshuollon periaatteet Itsemääräämisoikeus Suomen lainsäädännössä on vuonna 1993 ensimmäistä kertaa säädetty laki potilaan itsemääräämisoikeudesta. Laissa itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan potilaan hoitamista yhteisymmärryksessä tämän kanssa. Tilanteessa, jossa nainen kieltäytyy raskauden tai synnytyksen yhteydessä tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, on häntä mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. (Laki potilaan itsemääräämisoikeudesta 1993/785.)

13 13 Laki (1993/785) painottaa muun muassa potilaan itsemääräämisoikeutta ja hänen oikeuttaan osallistua hoitoprosessiin. Hoitosuhteen tulisi perustua tasavertaiseen ihmissuhteeseen, jossa potilas luovuttaa osan omaa päätösvaltaansa hoidosta vastaaville. Hänen riippuvuutensa hoitajista luo mahdollisuuden väärinkäytöksiin. Jokaisen hoitotyötä tekevän tulisi pohtia omia motiivejaan ja ratkaisujaan autettavansa kannalta. Hoitotyön laadunarviointimenetelmien kehittäminen on tärkeää muun muassa potilaan oikeuksien turvaamiseksi. (Eskola & Hytönen 1998, 24.) Neuvolan vastaanottotilanteessa sekä raskaana oleva nainen että terveydenhoitaja tuovat päätöksentekoon omat subjektiiviset elämänhistoriansa ja ajatusmaailmansa. Vuorovaikutustilanteessa molemmat peilaavat taustalla olevia arvojaan, tietojaan ja taitojaan. Terveydenhoitaja on läsnä ainutkertaisena ihmisenä, lämpimänä ja aitona persoonana sekä vastuullisena ammattinsa edustajana. Hän antaa lasta odottavalle naiselle kaikki erityistiedot ja taidot, joita tämä tarvitsee omiin valintoihinsa päätöksenteossa hoitonsa suhteen. Asiantuntijana terveydenhoitaja on vastuullinen tarjoamaan raskaana olevalle naiselle vaihtoehtoja. Naiselle jää valinta ja päätöksenteko, jota terveydenhoitajan tulee kunnioittaa. (Peni 1994, 25.) Luottamuksellisuus Vaitiolovelvollisuuden noudattamisen ehdottomuus on perusta luottamukselliselle hoitosuhteelle. On erikseen sovittava, mitkä yksityisesti uskotuista asioista ovat tärkeitä hoidon suunnittelussa ja mitkä jäävät vain keskusteluun osallistuneiden tietoon. (Eskola & Hytönen 1998, 24.) Terveydenhoitajan ja äidin vuorovaikutussuhteesta voi parhaimmillaan kehittyä lämmin luottamussuhde, jonka turvin arkaluontoisiakin asioita voidaan käsitellä (Havio, Mattila, Sinnemäki & Syysmeri 1995,171). Oikea auttamistapa, oikealle potilaalle, oikeaan aikaan on luottamusta herättävä terveydenhuollon työntekijän ammatillisen toiminnan periaate. Luottamus hoitosuhteessa rakentuu alkaen esimerkiksi terveysaseman potilaita

14 14 vastaanottavan henkilön suhtautumisesta potilaaseen. Tämä ensikohtaaminen on terveydenhuollon auttamismahdollisuuksien tiivistymä. Luottamus hoitosuhteessa on mahdollisuutta olla oma itsensä, tunnetta hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään. Luottamuksella tarkoitetaan myös sitä, että toisella on halu ja pyrkimys auttaa sekä ymmärtää. (Havio ym. 1995, 51.) Luottamuksen rakentuminen hoitosuhteessa edellyttää hoidon jatkuvuuden mahdollisuuksien realistista arviointia. Terveydenhuollon työntekijän tulee tietää hoito-organisaation mahdollisuudet tarjota jatkuvuutta hoidossa, ja näistä mahdollisuuksista on avoimesti kerrottava asiakkaalle. Tällaisia asioita voivat olla muun muassa se, toimiiko työntekijä vakituisesti kyseisessä työyhteisössä ja kuka vastaa toiminnasta kun vastaava työntekijä on esimerkiksi lomalla. (Havio ym. 1995, 51.) Jatkuvuus Jatkuvuus on tulevaisuuteen suuntautumista, ja sitä voidaan pitää yhtenä yksilövastuisen hoitotyön peruspilareista. Jatkuvuuden toteutumisen edellytyksenä on, että asiakas oman elämänsä asiantuntijana on osallisena ja tietoisena oman hoitonsa suunnitelmasta ja toteutumisesta. Koska asiakkaan asiat kuuluvat hänelle itselleen, on tärkeää, että hän on itse läsnä, kun hoitajat puhuvat hänen asioistaan ja kun he suunnittelevat hänen hoitoaan. (Laitinen & Karhe 2000, 52.) Kirjallisen hoitotyön suunnitelman merkitys tiedonvälittäjänä ja jatkuvuuden turvaajana on erityisen tärkeää. Kirjattu tieto siirtyy muuttumattomana seuraavaan työvuoroon ja hoitopaikkaan, tieto on tarkistettavissa ja saatavissa. Kirjallisen hoitosuunnitelman merkitys jatkuvuuden takaajana korostuu myös silloin, kun omahoitaja ei ole työvuorossa tai kun asiakas siirtyy toiseen hoitopaikkaan. (Laitinen & Karhe 2000, 53.) Hoitotyössä on erilaisia tapoja tiedottaa asiakkaiden asioista eteenpäin. Perinteisesti hoitajat siirtävät asiakkaat seuraavalle työvuorolle kansliaraportilla,

15 15 jossa hoitajat puhuvat asiakkaan asioita toisilleen ilman asiakkaan läsnäoloa ja hänen osallisuuttaan. Nykyisin jo monissa hoitotyön kulttuureissa on siirrytty asiakkaan luona tapahtuvaan tiedottamiseen. Asiakas on läsnä ja osallisena oman hoitonsa suunnittelussa, arvioinnissa ja päätöksenteossa. (Laitinen & Karhe 2000, 52, 53.) Jatkuvuudella on merkitystä myös asiakkaan ja äitiyshuollon työntekijän välisessä luottamussuhteen luomisessa. Asiakas ja hänen läheisensä tietävät, kuka hänen asioitaan hoitaa ja kenen puoleen he voivat kääntyä. Tuttuus yhteistyösuhteessa lisää turvallisuuden tunnetta. Se myös vähentää turhia ja monta kertaa toistuvia kysymyksiä, päällekkäisyyksiä ja aukkoja. (Laitinen & Karhe 2000, 54.) Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa toimintaa, joka perustuu ihmisarvoon ja yhdenvertaisuuteen. Asiakaslähtöisyys ilmenee sekä ajattelun että toiminnan tasolla. Asiakaslähtöisessä työskentelyssä työntekijä on läsnä sekä asiantuntijana että ihmisenä. (Sorsa 2002, 68.) Yksilövastuinen hoitotyö on yksilön vastuuta toisesta yksilöstä. Ihmis- ja asiakaslähtöinen hoitotyö edellyttää yksilöllisyyden tunnistamista ihmisessä sekä sen ymmärtämistä käsitteenä. Kun yksilöllisyys toteutuu hoitotyössä, on asiakkaalla tunne, kokemus ja tietoisuus siitä, että hänet otetaan todesta omana itsenään ja ainutlaatuisena ihmisenä. Hän saa arvostusta, tulee kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kun hän on. (Laitinen & Karhe 2000, 32.) Hoitotyön asiakaslähtöisyyden lähtökohtana voidaan myös pitää hoitotyön suunnitelmaa. Hoitosuunnitelman toteutuksessa otetaan erityisesti huomioon yksilölliset ja perheestä lähtevät tarpeet. Terveydenhoitosuunnitelma etenee tarpeen määrittelystä tavoiteasetteluun, menetelmien valintaan, toteutukseen ja arviointiin. Arvio hoidon yksilöllisestä toteutuksesta perustuu työntekijän ammattitaitoon. (Eskola & Hytönen 1998, 124, 125.)

16 Terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan asiantuntijuus äitiyshuollossa Käsittelemme tässä kappaleessa asiantuntijuutta terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan näkökulmasta vaikkakin äitiyshuollossa toimii monen muunkin ammattiryhmän edustajia. Perehdyimme ainoastaan näihin ammatteihin, sillä valmistumme terveyden- ja sairaanhoitajiksi. Oman asiantuntijuuden syventäminen äitiyshuollon sektorilla tukee ammatillista kasvuamme. Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tekemä terveydenhoitotyö on yksilöiden, perheiden, yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä edistävää ja ylläpitävää sekä sairauksia ehkäisevää hoitotyötä, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaiden voimavaroja ja itsehoitoa (Pelttari 1997, 56). Terveydenhoitaja on hoitotyön, kansanterveystyön, terveyden edistämisen ja terveydenhoitotyön asiantuntija. Terveydenhoitajan tehtäväalueeseen kuuluu osallistuminen terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja sairastuneiden hoitamiseen sekä terveellisen ympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. (Opetusministeriö 2001, 69.) Terveydenhoitaja tekee työtään itsenäisesti sekä asiantuntijana monialaisissa ja ammatillisissa työryhmissä. Terveydenhoitajan keskeisenä tehtävänä on tukea ja vahvistaa asiakkaiden omien voimavarojen käyttöä ja jokapäiväisestä elämästä selviytymistä. Työ edellyttää näyttöön perustuvaa osaamista sekä kykyä ja rohkeutta eläytyä ja puuttua tarvittaessa asiakkaan tilanteeseen elämän kulun eri vaiheissa. Terveydenhoitaja toimii terveydenhoitotyön ja kansanterveystyön asiantuntijana työyhteisössään, sekä työryhmänsä jäsenenä että johtajana. (Opetusministeriö 2001, 69.) Sairaanhoitaja työskentelee muun muassa sairaaloiden vuodeosastoilla ja poliklinikoilla sekä avoterveydenhuollossa että yksityisillä lääkäriasemilla. Sairaanhoitajien toimintaympäristö muuttuu avohoidon lisääntyessä entisestään. Sairaanhoitajien toiminta-alue on laaja, joten työn sisältö määräytyy työpaikan mukaan. Avohoidossa asiakkaat tarvitsevat enemmän

17 17 itsehoidon tukemista, jolloin sairaanhoitajalla pitää olla valmiuksia ohjaukseen ja neuvontaan. (Pelttari 1997, 47, 48.) Sairaanhoitaja toimii itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana hoitaessaan potilaitaan ja toteuttaa samalla lääkärin ohjeen mukaista potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa. (Opetusministeriö 2001, 60.) Vuorovaikutus sekä yhteistyötaidot asiakkaan kanssa ovat tärkeä osa sairaanhoitajan työtä. Tavoitteena on auttaa ja tukea asiakasta edistämään ja ylläpitämään terveyttä ja hyvää oloa. Asiakkaan kanssa keskustellaan hänen tilanteestaan, hoidostaan sekä muista elämään liittyvistä asioista. Sairaanhoitaja myös ohjaa ja opastaa asiakkaan läheisiä ja tukee heitä. (Pelttari 1997, 57.) Moniammatillinen yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa on yhä korostumassa sairaanhoitajan työssä. Sairaanhoitajien työ on ryhmätyötä. Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhdetaitoja; vuorovaikutustaitoa, empaattisuutta, ystävällisyyttä, ryhmätyötaitoja sekä ihmisten monien ongelmien kokonaisvaltaista kohtaamis- ja auttamisvalmiutta. Uusiin asiakkaisiin tulee jatkuvasti suhtautua joustavasti, avoimesti ja vastaanottavaisesti. (Pelttari 1997, ) Äitiyshuolto on pitkään mielletty erityistä osaamista ja ammattitaitoa vaativaksi työksi. Tämän takia raskaana olevien ja synnyttäneiden hoito, ohjaus ja neuvonta olivat aikaisemmin kätilön ammattityötä. Väestövastuinen työ käsitetään terveydenhoitajan työksi eikä terveyskeskuksiin ole perustettu erillisiä kätilön toimia äitiyshuollon tehtäviin, vaan virat ovat terveydenhoitajan toimia. (Pokki & Markkanen 1998, 7.) Näin ollen kätilötkin toimivat äitiysneuvolassa terveydenhoitajanimikkeellä. Terveydenhoitajan osaamisalue lasta odottavan perheen hoitotyössä painottuu äitiysneuvolatyöhön. Terveydenhoitaja voi toimia äitiyshuollon alueella myös synnytyssairaalan lapsivuodeosastolla. Terveydenhoitajan tulee osata soveltaa perhekeskeisen ja kuntouttavan hoitotyön menetelmiä ohjauksessa, neuvonnassa ja hoitotilanteissa. Hänen tulee omata valmiudet työskennellä

18 18 terveyttä edistävästi eri kehitysvaiheissa ja elämäntilanteissa olevien perheiden kanssa. Tärkeää terveydenhoitotyössä on kyetä tunnistamaan ja auttamaan moniongelmaisia ja riskiperheitä sekä omaa valmiudet puuttua perheen terveyttä uhkaaviin tekijöihin. Kokonaisvaltainen tukeminen korostuu lasta odottavan perheen hyvinvoinnissa sekä voimavarojen huomioimisessa heidän yksilöllisessä elämäntilanteessaan. (Opetusministeriö 2001, 71.) Terveydenhoitaja hallitsee normaali raskauden ja lapsivuodeajan hoidon ja ohjauksen äitiyshuollossa, kykenee tukemaan perhettä ja vanhemmuuteen kasvua yksilö- ja perhevalmennustilanteissa, sekä ottaa huomioon miesten tarpeet isäksi kasvamisessa. (Opetusministeriö 2001, 71.) Terveydenhoitaja seuraa sikiön ja äidin vointia eri seuranta- ja seulontamenetelmin sekä hallitsee niihin liittyvän ohjauksen ja jatkohoitoon ohjauksen. Hän tunnistaa raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja toimii niiden ehkäisemiseksi. Hän osaa toimia myös erityistarkkailua vaativien äitien ja riskiperheiden tunnistamisessa, seurannassa, jatkohoitoon ohjauksessa ja hoidossa. Terveydenhoitaja tuntee äitiyshuollon palvelujärjestelmän ja osaa toimia yhteistyössä äitiyshuollon muiden asiantuntijoiden kanssa. Hän hallitsee hätäsynnytyksen hoidon sekä hallitsee vastasyntyneen tarkkailun, hoidon ja imetysohjauksen. Yhtenä työn alueena on, osata ohjata ja tukea eri-ikäisiä asiakkaita seksuaaliterveyteen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa. (Opetusministeriö 2001, 71.) Sairaanhoitajan työ on kuvattu tässä yleisluontoisesti, hän toimii harvoin varsinaisesti äitiyshuoltoon liittyvillä alueilla. Sairaanhoitaja voi työskennellä naisten elämään liittyvillä osa-alueilla, lisäkouluttautumalla hän voi toimia soveltuvin osin myös äitiyshuollossa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus laillistaa syyskuusta 2002 alkaen terveydenhoitajat myös sairaanhoitajina. Laillistamispäätös poistaa epäselvyyden terveydenhoitajan kelpoisuudesta sairaanhoitajan työhön. Päätöksen tultua voimaan terveydenhoitajalta ei voida enää evätä mahdollisuutta hakea sairaanhoitajan toimea. Terveydenhoitajien on haettava

19 19 ammatinharjoittamisoikeutta kirjallisesti terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta. (Urjanheimo 2002, 6.) 1.5. Isät äitiyshuollossa Hannu Säävälä, Eero Keinänen ja Jari Vainio (2001,1) ovat kirjoittaneet oppaan Isä neuvolassa työvälineitä ja ajatuksia vauvaa odottavien ja hoitavien isien kanssa työskenteleville. Heidän mielestään isyyteen tulisi suhtautua tasavertaisena vanhemmuutena äitiyden rinnalla. Isä ja äiti voivat erilaisuudessaan toimia tasavertaisesti lapsesta huolehtiessaan ja toteuttaa jaettua vanhemmuutta. Aiemmin odotusaika miellettiin vain raskaana olevaa äitiä koskevaksi tilaksi, joka ei juuri kosketa tulevaa isää. Viime vuosina on kuitenkin huomattu, että raskausaika on myös miehelle monella tavalla kriittinen kausi, jonka aikana kasvetaan ja sopeudutaan lapsen tuloon liittyviin elämänmuutoksiin. (Säävälä ym. 2001, 12.) Toisin kuin äidille odotusaika on isälle ennen kaikkea psyykkinen prosessi, koska isän kannalta tärkeät fyysiset muutokset tapahtuvat hänen ulkopuolellaan. Muutokset puolison ulkonäössä, käyttäytymisessä ja seksuaalisuudessa vaikuttavat isän kokemusmaailmaan. Myös erilaiset raskauteen liittyvät äidin tai sikiön hyvinvointia uhkaavat riskitekijät saattavat vaikuttaa isään voimakkaasti. Näissä tilanteissa odottaville isille on tyypillistä ahdistus ja ulkopuolisuuden tunne, sekä ristiriitaiset ja epävarmuuden sävyttämät tunnetilat. (Säävälä ym. 2001, 12.) Monesti kaikkein kriittisin kohta isän neuvolaan mukaan saamisessa voi olla se, että isä olisi kiinnostunut tulemaan äidin kanssa neuvolaan, mutta hän ei ole

20 20 varma onko hän tervetullut. Yksiselitteinen kutsu isälle saapua neuvolaan, jos vain pääsee, on tehokas keino tällaisessa tilanteessa. (Säävälä ym. 2001, 37.) Säävälän, Keinäsen ja Vainion (2001, 37) kokemusten mukaan monet miehet ovat hyvin kiinnostuneita vuorovaikutuksesta neuvolassa, mutta vetäytyvät kuoreensa, koska kokevat olevansa vieraassa ympäristössä. Terveydenhoitajan tulisi kyetä arvioimaan tulevan isän lähtökohdat ja valmiudet, jotta hän löytäisi sopivan vuorovaikutustavan isän kanssa ja jotta isä saataisiin mahdollisimman paljon mukaan perheen muutosprosessiin. Isät ovat kokeneet perhevalmennusryhmät helpommin lähestyttäviksi, sillä he tietävät kohtaavansa siellä muitakin isiä. Se on vähemmän pelottavaa kuin meneminen yksin neuvolaan, naisten valtakuntaan. Aiemmin perhevalmennukseen osallistuminen oli pakollista jos isä halusi osallistua synnytykseen. Vaikka pakkoa ei enää olekaan, ehti perhevalmennuksesta tulla isille normaalitapa hankkia tietoa synnytyksestä ja tulevasta elämänmuutoksesta. (Säävälä ym. 2001, 30.) Miesten osallistumisesta synnytykseen alettiin keskustella luvulla. Miesten synnytykseen mukaantulo yleistyi melko nopeasti tämän jälkeen. Naiselle miehen mukanaolo synnytyksessä on monin tavoin tärkeää. Miehen tärkeimpiä tehtäviä ovat synnyttäjän henkinen tukeminen ja kannustaminen, sekä seurana olo ja turvallisuuden luominen. (Vallimies-Patomäki 1998, 48.) Miehen mukana olon on todettu vaikuttavan myönteisesti synnytyksen kulkuun, parisuhteeseen sekä isän ja lapsen suhteeseen. Mukana olleiden miesten on havaittu osallistuvan lapsen hoitoon muita useammin ja asennoituvan lapseen muita myönteisemmin. Miehen ollessa mukana vanhempien vuorovaikutus suhteen on havaittu olevan myönteisemmän kuin silloin, kun mies ei ole mukana. Perhesynnytyksellä on myönteinen vaikutus parisuhteeseen, sillä yhteinen kokemus vaikeasta tilanteesta suoriutumisesta ja lapsen syntymästä lisäävät parin yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Vallimies-Patomäki 1998, 48.)

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA Tunnistaminen, elämäntilanteessa tukeminen ja hoitomahdollisuuksien kartoittaminen terveydenhoitajan kokemana Ahonen Tiia Lehtinen Hanna Naumanen

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Heinonen Satu, Jäppinen Reeta, Tervo Suvi Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2008

Lisätiedot

KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana

KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana Heini Elonheimo Riikka Järvinen Nina Kettunen Opinnäytetyö Huhtikuu 2007 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Terveydenhoitaja tupakoinnista vieroittumisen tukena äitiys- ja lastenneuvolassa Kati Eskelinen Hanna Lehrbäck Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja Jarna Kytö & Marjo Lalu RASKAANA OLEVIEN PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ÄITIEN JA HEIDÄN LAS- TENSA TURVALLISUUS SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon TIINA OKSANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu

Lisätiedot

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI Kelppe-Räsänen Elina Nieminen Suvi Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä EVÄITÄ ELMERILLE Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä Tuula Kaittovuori Katja Kuoppala Päättötyö Kevät 2000 Diakoniaammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ

VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ Verkko-oppimateriaalia Tampereen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille Elina Rauhala Johanna Tammisto Opinnäytetyö Maaliskuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN Heidi Sipilä Alina Tuomisaari Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

LOPPURASKAUDEN HYVIN- VOINTI

LOPPURASKAUDEN HYVIN- VOINTI Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto 2011 Satu Riihimäki ja Jaana Ämmänkoski LOPPURASKAUDEN HYVIN- VOINTI 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Kansanterveyslaitos 1997 HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Toimittaneet

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

HIV-POSITIIVINEN ÄITI NEUVOLASSA

HIV-POSITIIVINEN ÄITI NEUVOLASSA HIV-POSITIIVINEN ÄITI NEUVOLASSA Äitien kokemuksia Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna 12.5.2011 Anni Hovila OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna Työn nimi

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana Hoitotyön koulutusohjelma kätilö Opinnäytetyö 10.4.2007 Paula Burakoff-Heinonen Hanna-Kaisa Koskinen

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Jenna Rantala. VERTAISTUKIPÄIVÄ ENSIMMÄISTÄ LASTAAN ODOTTAVILLE ÄIDEILLE Raskausajan liikunta

Jenna Rantala. VERTAISTUKIPÄIVÄ ENSIMMÄISTÄ LASTAAN ODOTTAVILLE ÄIDEILLE Raskausajan liikunta Jenna Rantala VERTAISTUKIPÄIVÄ ENSIMMÄISTÄ LASTAAN ODOTTAVILLE ÄIDEILLE Raskausajan liikunta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012 VERTAISTUKIPÄIVÄ ENSIMMÄISTÄ LASTAAN

Lisätiedot