Museoviraston lausunnossa todetaan seuraavaa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Museoviraston lausunnossa todetaan seuraavaa:"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU TAMPEREENTIE 9-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVALUONNOSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO KAAVANLAATIJAN VASTINEET LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN Nämä vastineet perustuvat Arkkitehtitoimisto Juha Koskela Oy:n laatiman päivättyyn Hämeenlinnan Tampereentie 9-13 asemakaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin (4) ja mielipiteisiin (3). 1. Lausunto, Museovirasto (saap ) Museoviraston lausunnossa todetaan seuraavaa: Tampereentie 9-13 sijaitsee Hämeen keskiaikaisen linnan läheisyydessä, Linnanniemen alueella. Linnanniemi on mukana maakunnallisesti arvokkaan rakennuskannan inventoinnissa (Rakennettu Häme, Hämeenlinna kohde 6). Lisäksi alue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun maisemaalueeseen Vanajaveden laakso ja Aulanko sekä Kansalliseen kaupunkipuistoon. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta puuttuvat maininnat RKY-alueen ja maisema-alueen läheisyydestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä kaavaselostuksessa ei liioin ole huomioitu Hämeen Linnaa ( , tunnus muinaisjäännösrekisterissä) ja Hämeenlinnan vanhaa asemakaavaaluetta ( ) muinaisjäännöksinä. Kaavan vaikutuksia tulisi arvioida myös näihin valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin muinaisjäännöksiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on lisätty kulttuuriympäristö- ja maisemaalueen, rakennuskantainventoinnin, Kansallisen kaupunkipuiston sekä muinaisjäännösten tiedot. Kaavaselostuksessa on täydennetty kaavaratkaisun vaikutusten arviontia suhteessa arvokkaisiin maisema- ja kulttuuriympäristökokonaisuuksiin sekä muinaisjäännöksiin. Linnanniemen alue on rakentunut useassa vaiheessa 1800-luvun lopulta lähtien ja luonteenomaista sille on pienimittakaavainen rakentaminen ja rehevät pihapiirit. Uusimmatkaan rakennukset eivät ole yli kaksikerroksisia. Kaavamuutoksella on tarkoitus suojella vuonna 1914 rakennettu E.K. Ansaksen suunnittelema asuinrakennus, joka liittyy välittömästi Brahenkatuun ja Linnaniemen puutalorakennuksiin. Toinen uudempi asuinrakennus on etäämmällä keskustan suunnassa eikä ole Linnaniemen alueeseen samalla tavalla yhteydessä eikä omaa samanlaisia suojeluarvoja. Suunnittelualueen rakennukset on tarkoitus purkaa lukuun ottamatta tontilla 15-2 kaavassa suojeltavaa rakennusta. 1

2 Kaava mahdollistaa pienimittakaavaisten piharakennusten avulla sopivan rakeisuuden ja rakenteen lomittumisen pienempimittakaavaisiin puutaloihin. Istutuksin tonteilla ja hidaskadulla pyritään luomaan laadukasta ympäristöä. Linnaniemen aluetta on kaavamuutosalueen länsi- ja pohjoisreunalla rakennettu kolmen kerroksen korkuisiksi kerrostaloiksi. Voimassa olevassa asemakaavassa ne on merkitty kaksikerroksisiksi, maanpäällisten kellarikerrosten kanssa ne ovat kolmen kerroksen korkuisia ja vastaavat nykypäivän asemakaavamerkintää III. Tämä kerrosluku on lähtökohtana kaavamuutoksessa Linnaniemen kadun rakennuksille. Kaavaselostuksen mukaan alueelle on tutkittu kolmea toteuttamisvaihtoehtoa: VE-0, VE-7000 ja VE Kaavaa on ryhdytty valmistelemaan raskaimman vaihtoehdon pohjalta, jonka mukaisesti asemakaavaluonnoksessa esitetään koko alueen kerrosalan nostamista 8610 k-m2:iin ja alueen muuttamista pääosin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Mitään laskelmia pilaantuneiden maiden puhdistamisesta tai perustusten erikoisvaatimusten aiheuttamista lisäkustannuksista ei ole missään kaavan valmisteluvaiheessa esitetty. Asemakaavaluonnoksen kehittäminen on tehty luonnosvaiheessa saadun palautteen ja jatkosuunnittelun avulla, jossa tutkittiin edelleen kerroslukua, massoittelua ja julkisivuja. VE ja VE vaihtoehdoista kehittyi kaavaluonnoksen mukainen malli jossa kerrosalaa on 8610 kem2. Vaihtoehdot eivät sisältäneet suojeltavan rakennuksen kerrosalaa. Uudisrakennusten VE-7000 ja VE vaihtoehtoja tutkimalla saatiin reunaehdot tulevalle ratkaisulle. Enimmäiskerrosluku laskettiin viiteen, Tampereen tien puolella pääosin kerroslukuna tulee olla kolme, ylin kerros ja parvekkeet sisäänvedettynä kaupunkikuvallisista syistä. Rakennusoikeudet muodostuivat siten että suojeltavan rakennuksen tontin 15-2, kerrosalaksi tuli 350 kem2, tontin kem2, tontti 15-5, 1030 kem2 ja tontti kem2. Tonttitehokkuuslukuina esitettynä kaavan tonttien rakennusoikeudet alueella muodostuvat seuraavasti. - tontilla 15-2, 350 kem2, e=0,27 - tontilla 15-6, 1020 kem2, e=0,76 - tontilla 15-5, 1030 kem2, e=0,87 - tontilla 31-2, 6560 kem2, e=1,0 Kortteli 31 muodostaa kaavaehdotuksessa osakokonaisuuden, joka rajaa selkeästi reunaa puistoalueille sekä idän, etelän että lännen suuntaan. Korttelista avautuvat poikkeuksellisen avarat puistonäköalat, joten paikka on erinomainen hissillisille kaupunkikerrostaloasunnoille, joista on aivan kaupunkikeskustan tuntumassa kysyntää. Houkuttelevalle sijaintipaikalle on järkevää kaavoittaa rakentamistavaltaan riittävän tehokas mutta samalla arvokkaan ympäristön reunaehdot huomioiva ratkaisu. Korttelissa 31 rakennusoikeuden merkittävää 2

3 nostoa nykyisestä perustelevat korttelin huomattavat maaperän puhdistamis- ja rakennusten perustamiskustannukset. Korttelissa 31 perustamisolosuhteet huononevat eteläosaa kohti. Maaperä on lisäksi huonosti kantavaa, perustukset ja pohjarakenteet on paalutettava metrin paaluille. Suunnittelualueella suoritetun ympäristöteknisen tutkimuksen mukaan maaperässä on osin voimakkaasti pilaantuneita kohtia jopa 4,5 m:n syvyyteen asti. Maaperän puhdistamis- ja rakennusten perustamisratkaisujen kustannusarvio on selvitysten mukaan euroa. Selostus x, liite (FCG Planeko Oy: KOY Tampereentie, Hämeenlinna, Ympäristöselvitys D3443, ja GEO-JUVA: Alustava pohjatutkimus, ) Asemakaavan muutosalueen itäreuna muodostaa avointa tilaa rajaavan julkisivun linnalle ja Linnanpuistoon päin. Uuden katujulkisivun tulee muodostaa rauhallinen tausta historialliselle ympäristölle. Tavoitteena on juuri nämä ominaisuudet, saavuttaa ehjä katutilaa rajaava pinta joka syntyy kaavamääräyksillä jossa on ylin kerros ja parvekkeet Tampereentien puolella ovat sisäänvedettyjä. Julkisivun korkealuokkaisilla materiaaleilla luodaan viesti arvokkaan ympäristön osasta joka on kuitenkin oma itsenäinen kokonaisuus puistojen ympäröimänä. Julkisivumateriaalit Tampereentien puolella on, aikaa kestävä, tummaksi poltettu tiili jota säestää harmaat julkisivun osat kuten ikkunat ja ovet, vesipellit, syöksytorvet. Voidaan perustellusti kysyä kilpaillaanko näillä valinnoilla Linnan kanssa, joka tapauksessa tiili kuitenkin eroaa sävyltään ja kooltaan Linnan tiilipinnoista ja voi olla polttoasteeltaan lähes mustaa. Kaavaan otetaan määräys jossa käytettävät julkisivumateriaalimallit on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen rakennustöiden aloittamista. Ottaen huomioon Tampereentien liikenteen rasitukset rapatuille pinnoille tiili olisi hyvä ratkaisu kadun puolella, pihan puolella tavoitteena vaaleat rappaus- ja puupinnat. Kaavaan osoitetaan sisäänvedetty osa määräyksellä kerrosluku II. 2. Lausunto, Rakennusvalvonta ja ympäristö, (saap ) Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonnan ympäristöasiantuntija Heli Jutila toteaa maaperän kunnostussuunnitelmasta, että kaavamääräyksessä voisi viitata Valtioneuvoston asetukseen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista, ( VNA 214/2007). Lisäksi kohdassa asemakaavan toteutus tulisi tarkentaa, että rakentaminen käynnistyy asemakaavan vahvistuttua ja pilaantuneen maan puhdistamisen tapahduttua. Viittaus ja tekstitarkennus lisätään kaava-asiakirjoihin. 3

4 3. Lausunto, Vattenfall Lämpö Oy (saap ) Vattenfall Lämpö Oy:n puolesta kaavamuutosluonnokseen ei ole huomautettavaa. Tulevat kiinteistöt on mahdollista liittää kaukolämpöön. 4. Lausunto, Kanta-Hämeen pelastuslaitos ( saap ) Kanta-Hämeen pelastuslaitos lausunnossaan toteaa että pelastustiet tulee määritellä rakennuslupavaiheessa. Puiston puolella tikasauton käyttö on hankalaa. Autokatosten raajaan kiinnirakentaminen ilman palomuuria ei poista katokselta palo-osastointivelvoitetta mikäli palonleviäminen naapurikiinteistöihin on mahdollista. Pelastustien järjestäminen puiston puolelta on olemassa olevassa tilanteessa hankalaa. Määräysten mukaiset hätätiet voidaan järjestää parvekeluukkujen avulla kyseisellä suunnittelualueen eteläreunalla. Kaavamääräys palomuurin rakentamatta jättämisestä on poistettu tarpeettomana kaavasta. 5. Mielipide, Hämeenlinnan Keskikaupungin asukasyhdistys (saap ) Hämeenlinnan Keskikaupungin asukasyhdistyksen lausunto saapui yhdistyksen hallituksen toimesta. Lausunnon mukaan olisi syytä laatia kaavarunkosuunnitelma koko Tampereentien ja Helsinki-Tampere valtatien välisestä alueesta. Asukasyhdistyksen hallituksen kokouksessa oli pohdittu Vekan korttelin lähiympäristön käyttämätöntä aluetta, joka sopisi paremmin nykyistä tehokkaampaan käyttöön. Vekan alueen kaava on asukasyhdistyksen hallituksen käsityksen mukaan hyvin laadittu ja valmis jatkokäsittelyyn, mikäli ei ympäristön kaavarunkosuunnitelmasta muuta ilmene. Kaupungin kaavoitusohjelmassa ei ole varauduttu alueella laajempaan täydennysrakentamistarkastelun, koska Tampereentie 9-13 asemakaavamuutosalueeseen rajautuvat puistoalueet kuuluvat joko Hämeenlinnan Kansalliseen kaupunkipuistoon tai valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema- tai kulttuuriympäristöihin. Täydennysrakentaminen em. puistoalueille ei ole mahdollista. 6. Mielipide, Arkkitehti Satu Huuhka (saap ) Arkkitehti Satu Huuhka jätti mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta Hämeenlinnan kaupungin asukkaan ominaisuudessa. 4

5 Satu Huuhkan mielestä perustelut alueen mittavan rakennusoikeuden nostoon maaperän huonolla rakennettavuudella ja maaperän saastuneisuudella ovat turhat, sillä maaperän saastuttajan pitäisi itse vastata teoistaan omalla kustannuksellaan, rakennusoikeuden nosto on kuitenkin perusteltua keskustan läheisyyden vuoksi sekä kaupunkikuvallisten seikkojen että täydennysrakentamisen kannalta. Mielipiteessään Satu Huuhka kehottaa kaavan laatijaa huomioimaan vieläkin paremmin olemassa olevan rakenteen ja suojeltavan rakennuksen liittymisen tulevaan suunnittelualueeseen Tampereentien puolella. Hänen mielestään kerrosluvun tulisi olla II suojeltavasta rakennuksesta etelään sijaitsevalla alalla joko osittain tai kokonaan. Huuhka ehdottaa tuota rakennusoikeutta siirrettäväksi, jos tarpeen, korttelin eteläisimpään osaan viimeiselle tai keskimmäiselle rakennusaloista. Huuhka ihmettelee, miksi asemakaavamerkintä ei ole keskustan läheisyydessä ALK vaan ainoastaan AK ja perustelee mielipidettään rakennusten kivijalan liiketilojen mahdollisuudella. Yleismääräyksistä Huuhka toteaa, etteivät ne noudata asemakaavamaista ohjausta vaan ovat pikemminkin viitesuunnitelmaa kuvailevia, Huuhka myöntää kaavan pintamateriaalimääräysten tärkeyden takaamaan arvokkaalle ympäristölle korkeatasoinen ulkoasun. Matalampi kaksikerroksinen massa Tampereentien puolella olisi outo kun ottaa huomioon että pohjakerros olisi kuitenkin liikenteen vuoksi yhteistiloja. Rakennusoikeuden määrää on selvitetty kohdassa museoviraton lausunto. Rakennusoikeutta ei ole määritelty yksistään maapohjan laatukysymyksenä vaan myös kaupunkikuvallisin seikoin. Pohjarakennuskustannus on kuitenkin niin suuri maapohjan kerrosala neliömetriä kohden että tietty volyymi tulee rakentamisessa olla jotta alue myös rakentuisi. Suojeltavan rakennuksen ohella alue liittyy Linnaniemenkadun kolmikerroksisiin kerrostaloihin. Massoittelussa ja julkisivujen käsittelyssä on pyritty huomioimaan nämä molemmat näkökohdat. Kortteleihin tulee piharakennuksia ja katoksia, jotka sitovat uudisrakennukset ympäristön pienempään rakennuskantaan. Osa kerrosaloista on siirretty näihin piharakennuksiin massoittelun keventämiseksi. Kaavamerkinnöistä ALK merkintä on osalla suunnittelualuetta, merkintä olisi mahdollinen koko alueelle vaikka kysyntää liiketiloille tällä hetkellä ei olisikaan. Yleismääräykset ovat osa kaavaa kuten viitesuunnitelmakin. Kaavamuutossuunnittelu tehdään kumppanuushankkeena, jolloin nähdään jo kaavanlaatimisvaiheessa tulevia rakennussuunnitelmaluonnoksia. Määräyksien yleisyys tai yksityiskohtaisuus on syntynyt näissä prosesseissa. 7. Mielipide, Eija Helanen (saap ) Helanen muistelee suunnittelualueen vuodentakaiseen kaavaluonnoksen nähtävillä oloa ja toteaa kaavaehdotuksen olevan entistä huonompi. Helasen mielestä Vekan 5

6 linja-autovarikko oheistoimintoineen pitäisi määrätä muualle siirrettäväksi alueen epäesteettisyyden sekä haitallisten ympäristövaikutusten vuoksi. Helanen ehdottaa suunnittelualueen maiden puhdistustoimien jälkeen harkittavan alueen kaavoittamista omakotialueeksi, sillä se liittyy kiinteästi Linnanniemen omakotialueeseen, eikä kaupunkikeskusta-alueeseen. Hän näkee Karnaalinpuiston olevan luonnollinen raja kaupungin ja Linnanniemen välillä ja ehdottaa, että suunnittelualueella tulisi noudattaa samoja määräyksiä ja vaatimuksia kuin Linnanniemen alueella niin rakennusoikeuksien kuin ulkonäkövaatimustenkin suhteen. Kulttuurihistoriallinen miljöö eli Hämeen linna ja siihen liittyvän puistoalue on Helasenkin mukaan erittäin merkittävä. Alueen kiinteistönomistajia tulisi hänen mielestään tässäkin asiassa kohdella lain edellyttämällä yhdenvertaisuusperiaatteella. Helasen mielestä Tampereentie on yksi Hämeenlinnan keskeisempiä katuja ja sen luoma katunäkymä tulee saattaa arvoiseensa asuun. Helanen toteaa, että vuosien ajan Linnanniemen alueella on tehty rakentamisessa virheitä sallimalla ympäristöönsä sopimattomien talojen rakentaminen alueelle eikä näitä virheitä tule enää toistaa. Kaavan laatija toteaa, että asemakaavaluonnoksen kehittäminen on tehty luonnosvaiheessa saadun palautteen ja jatkosuunnittelun avulla, jossa tutkittiin edelleen kerroslukua, massoittelua ja julkisivuja. Jatkosuunnittelun kerrosluvuksi valittiin enintään viisi siten, että Tampereentien puolella Linnan suuntaan tulisi kolme kerrosta, joista ylin on kadunpuolelta sisäänvedetty. Tällä tavoiteltiin hyvää liitosta suojeltavaan puurakennukseen ja sopivaa niiausta Linnan suuntaan, toisaalta kolme kerrosta muiden ympäristön kerrostalojen tapaan. Linnaniemenkatu muutettiin pihakadusta hidaskaduksi. Kaavaehdotuksen kerrosalan määrä tarkentui työn aikana. Lisärakennusoikeus suojeltavan rakennuksen pihalta poistettiin ja suojeltavan rakennuksen käytettävissä oleva kerrosala sovitettiin 350 kem2:iin. Kortteliin 31 lisättiin yksikerroksiset piharakennukset, joilla saadaan aikaan sidos pientalojen mittakaavaan. Näin voitiin pienentää ja lyhentää korttelin keskiosan massaa. Lisäksi osittaisilla lapekatoilla rakennukset on liitetty Linnaniemen kadun harjakattoihin. Julkisivumateriaaleiksi valittiin tiili ja rappaus, jota säestää harmaat julkisivun osat, tavoitteena hillityillä ja laadukkailla materiaaleilla antaa lisäarvoa vaativaan ympäristöön. Linja- autovarikon ja huoltoaseman siirtäminen on perusteltua sekä kaupunkikuvallisesti että ympäristöarvojen vuoksi. Alueen maaperän puhdistaminen varikkotoiminnan päätyttyä on välttämätöntä. Alueen kaavoittaminen omakotialueeksi ei ole keskustan läheisyyden ja kaupunkisuunnittelun tavoitteiden asettelun mukaista. Alueen rakentuminen valmiiksi 6

7 laadukkaaksi kaupunkiympäristöksi eheyttää Tampereentien katutilan ja selkeyttää linnan- ja kansallisen kaupunkipuiston rajoja. Viitesuunnitelman massamalli ja julkisivuluonnokset ovat olleet nähtävillä kaavaluonnoksen yhteydessä. Tampereella arkkitehti SAFA, Juha Koskela YKS 333 Arkkitehtitoimisto juha koskela oy Pyynikintie Tampere puh. (03) fax (03) ATL / SAFA 7

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

Haminan kaupunki Tekninen toimi

Haminan kaupunki Tekninen toimi Haminan kaupunki Tekninen toimi ASEMAKAAVASELOSTUS LIITE 1 67070104BBR Korttelin 23 asemakaavan muutos 11.9.2008 1 HAMINAN KAUPUNKI KORTTELIN 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE SYYSKUUN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot