LABORATORIOIDEN TYÖN JA TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LABORATORIOIDEN TYÖN JA TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 JUHA SUUTARINEN SALME RANTANEN HANNU SYVÄOJA JUKKA MANNI LABORATORIOIDEN TYÖN JA TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN DEVELOPING WORK ENVIRONMENT AND PROCESSES IN LABORATORIES VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS 76 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS VIHTI 1996

2 Kansikuva: Tähkäpuimurin puhdistus näytteiden käsittelyn välissä. Kuva: Ritva Mäkelä-Kurtto MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Agricultural Research Centre of Finland VAKOLA Maatalousteknologian tutkimuslaitos Institute of Agricultural Engineering Osoite Puhelin Address Telephone int. Vakolantie 55 (09) Vakolantie VIHTI Telekopio FIN VIHTI Telefax int. (09) FINLAND ISSN

3 JUHA SUUTARINEN SALME RANTANEN HANNU SYVÄOJA JUKKA MANNI LABORATORIOIDEN TYÖN JA TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN DEVELOPING WORK ENVIRONMENT AND PROCESSES IN LABORATORIES VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS 76 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS VIHTI 1996

4 SISÄLLYSLUETTELO KUVAILULEHDET ESIPUHE 1 JOHDANTO Hankkeen tausta Hankkeen tavoite ja rajaus 8 2 TYÖTURVALLISUUS JA LAATUJÄRJESTELMÄT Laboratoriotyö ja työturvallisuus Työympäristön kehittäminen ja laatujärjestelmät 11 3 LABORATORIOIDEN TOIMINNAN JA TYÖOLOJEN TUTKIMUSMENETELMÄT Esiselvitys Työn ja työympäristön kehittäminen Ilmanvaihto ja sisäilmaston fysikaaliset tekijät Altistuminen kemiallisille ja biologisille tekijöille Työolojen kehittäminen pienrylunätyöskentelyllä ja kysely Aineistojen analysointi 20 4 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET LABORATORIOIDEN TYÖOLOISTA Esiselvitys Johtopäätökset Ilmanvaihto ja sisäilmaston fysikaaliset tekijät Altistuminen kemiallisille ja biologisille tekijöille Työympäristöä ja työn laatua koskevan kyselyn tulokset Johtopäätökset kyselyn tuloksista Pienryhmätyöskentelyn tulokset Työolojen kehittämistavoitteet ja keinot Loppuraportit Yhdistäminen laatujärjestelmään 45 5 TULOSTEN HYVÄKSIKÄYTTÖ Toimenpidesuositukset Kehittämiskohteet ja menetelmät MTT:n laboratorioille Ilmanvaihdon kehittäminen Kemialliset ja biologiset tekijät 49

5 Johtopäätökset yleisistä ratkaisuista ja yhteydet laatutoimintaan Koulutussuositukset Yleistetty malliratkaisu 55 6 TULOSTEN TARKASTELU 56 7 YHTEENVETO 57 8 SAMMANDRAG 58 9 SUMMARY 58 KIRJALLISUUS 60 LIITTEET

6 , Julkaisija KUVAILULEHTI Maatalouden tutkimuskeskus Julkaisun päivämäärä Maatalousteknologian tutkimuslaitos MTT/VAKOLA Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Juha Suutarinen, Salme Rantanen, Hannu Syväoja, Jukka Manni Julkaisun laji Tutkimusselostus Toimeksiantaja Toimielimen asettamispvm Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Laboratorioiden työn ja työympäristön kehittäminen Utveckling av arbetsmiljön och verksamheten i laboratorier, Julkaisun osat Tiivistelmä Hankkeessa pyrittiin selvittämään ja kehittämään MTT:n laboratoriotyön terveyttä, turvallisuutta, laatua ja sujuvuutta viiteen (osin seitsemään) laboratorioon kohdistetulla tutkimuksella ja henkilöstön omalla kehittämistyöllä. Menetelminä käytettiin kyselyä ja pienryhmätoimintaa, jota tuettiin tiettyjen ongelma-alueiden asiantuntijapalveluilla, jotka tässä hankkeessa olivat ilmastointiin ja työhygieniaan liittyviä. Työhygieeniset selvitykset paljastivat ongelmia varsinkin MTT:n kiinteistöjen ilmanvaihdossa ja sen ylläpidossa. Ongelmia on ryhdytty jo korjaamaan. Pienryhmätyöskentelyllä voitiin paikallistaa ja priorisoida laboratorioiden työsuojeluun ja laatuun liittyvät ongelmat sekä laatia kehittämisehdotukset ja aloittaa toimenpiteet, joilla sekä laatua että työoloja parannetaan yhdessä. Laboratorioiden ja yleensä toiminnan kehittämiseksi MTT:ssä olisi yleisiä toiminnan organisointi- ja johtamismalleja kehitettävä, ottaen paremmin huomioon mm. työryhmätyöskentely ja tiedonvälitys. Erilaisia toiminnan seurannan mittareita olisi otettava käyttöön kehityksen seuraamiseksi ja vertailemiseksi. Työturvallisuuteen liittyvien tiedollisten puutteiden korjaamiseksi laadittiin koulutussuunnitelma. Lisäksi hankkeessa saatujen kokemuksien pohjalta laadittiin yleistetty tutkimus- ja kehittämismalliratkaisu laboratoriotyöskentelyn kehittämiseen siten, että sekä toiminnan laatu, tehokkuus ja turvallisuus voidaan yhdistää. Hankkeessa on laadittu tämän lisäksi kaksi erillistä osaraporttia, joista toisessa kuvataan laboratorioiden ilmanvaihtoon ja sisäilmaston fysikaalisiin tekijöihin liittyvät selvitykset (SYVÄOJA 1995) ja toisessa selvitys altistumisesta kemiallisille ja biologisille tekijöille (RANTANEN 1995). Hankkeeseen saatiin rahoitusta valtiovarainministeriöltä. Avainsanat (asiasanat) Työympäristö, työturvallisuus, laatujärjestelmä, laboratoriot, työterveys Muut tiedot Saatavana Maatalouden tutkimuskeskuksen maatalousteknologian tuticimuslaitäkselta (MTT/VAKOLA) puhelin (09) telekopio (09) Sadan nimi ja numero VAKOLAn tutkimusselostus 76 Kokonaissivum äärä Kieli Tiivist. englanti, ruotsi ISSN Hinta ISBN Luottamuksellisuus Julkinen Jakaja VAKOLA, Vakolantie 55, VIHTI Kustantaja

7 Publisher PUBLWATION DATA Agricultural Research Centre of Finland Date of publication Institute of Agricultural Engineering MTTNAKOLA Authors (if organ: name of organ, chairman, secretary) Juha Suutarinen, Salme Rantanen, Hannu Syväoja, Jukka Manni Type of publication Study report Comissioned by Date of setting up organ English and Swedish title of publication Developing work environment and processes in laboratories Utveckling av arbetsmiljön och verksamheten i laboratorier ' Parts of publication Abstract The aim with this project was to study and improve the healthiness, safety, quality and smoothness of laboratory work in the Agricultural Research Centre of Finland (MTT). This was carried out with a study together with development work done by the personnel itself in five, partly in seven laboratories. The methods used were an inquiry and small group activity, which was supported by consulting specialists. In this project the consulting related to ventilation and occupational hygiene. The studies of occupational hygiene revealed deficiencies especially in the ventilation and in the upkeep of ventilation in MTT's buildings. These shortcomings were being corrected during this project. With small-group work, deficiencies related to labour protection and quality were localized and priorized. Proposals were also made and practical actions were initiated to develop quality and safety of work together. In order to improve the work in MTT's laboratories and in MTT generally, organizing and management of the work should be developed, paying more attention to team work and communication. Different indicators should be taken into use for following and comparing the development in different areas of operation. A Draft of training scheme was planned in order to correct the lack of knowledge about safety at work. Furthemore, a generalized method for reasearch and development of laboratory work connecting quality, efficiency and safety, was compiled based on experience gained in this study. This project also produced two other reports, one of which describes in detail the studies related to ventilation and physical factors of work environment (SYVÄOJA 1995) and the other one describes the the studies of exposure to chemical and biological substances (RANTANEN 1995). The Project was partly funded by the Ministry of Finance. Key words Work environment, occupational safety, quality system, laboratory, occupational health Additional information MTTNAKOLA Telephone Telefax Name of series, number VAKOLAn tutkimusselostus 76 ISSN ISBN Pages Language Finnish, tables and figures: English, Summaries: English, Swedish Sold by VAKOLA, Vakolantie 55, FIN VIHTI, FINLAND Price FIM

8 ESIPUHE Työsuojelutoimirman tuloksena MTT:ssä alettiin ounastella ongelmia tietyillä laboratoriotyön alueilla vuonna 1994 ja aikaisemminkin. Tuolloin oli käynnistymässä myös laatujärj estelmien käyttöönotto tietyissä laboratorioissa sekä MTT:n hallinnossa. Työsuojelupäällikkö Jukka Marmi oivalsi tuolloin tehokkaaksi yhdistää työsuojelupuutteiden poistamisen laatujärjestelmien kehittämiseen. Rahoitusta hankkeelle anottiin ja saatiin valtiovarainministeriöstä. Tutkimuksen koordinoivaksi tutkijaksi kutsuttiin MML Juha Suutarinen. Työolojen selvittämiseen käytettiin Tampereen aluetyöterveyslaitoksen (TaATTL) asiantuntijoiden, työhygieenikko Salme Rantasen ja mittaushygieenikko Hannu Syväojan palveluksia. Viimeksi mainittu vastasi laboratorioiden ilmanvaihdon ja sisäilmaston fysikaalisten tekijöiden selvityksestä ja ensin mainittu kyselyn suunnittelusta, kohdelaboratorioiden pienryhmätyöskentelyn ohjauksesta sekä altistumismittauksista kemiallisille ja biologisille tekijöille. Molemmista osa-alueista on omat raporttinsa. Käsillä olevaan raporttiin on koottu koko hankkeen keskeinen sisältö ja tulosten hyväksikäyttöesitykset. Tekijät haluavat kiittää Jokioisten Kartanoita, Työterveyshuoltoa ja työterveyslääkäri Selina Seliniä (TaATTL) tärkeästä avusta tutkimuksen tekemisessä. Erityisesti haluamme kiittää MTT:n henkilökuntaa erinomaisesta sitoutumisesta ja avusta kehitystyön käynnistämiseen muun kiireisen toimintansa lomassa. Tämä on muiden havaintojen ohella antanut näkemyksen MTT:stä suuren kehityspotentiaalin omaavana tutkimuslaitoksena. Toivommekin, että tämän hankkeen tulokset, toimenpide-ehdotukset ja käynnistetty kehitystoiminta karmustavat osaltaan varsinkin johto- ja esimiesasemassa olevia hyödyntämään koko henkilökunnan yhteistä panosta laadukkaiden ja miellyttävien työolojen jatkuvassa kehittämisessä. Vihdissä, toukokuussa 1996 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Maatalousteknologian tutkimuslaitos

9 8 1 JOHDANTO 1.1 Hankkeen tausta Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) on maa-ja metsätalousministeriön alainen asiantuntijavirasto, jonka tehtävänä on edistää elintarviketalouden kilpailukykyä, maaseudun elinvoimaisuutta ja viihtyisän elinympäristön säilyttämistä tuottamalla tutkimus- ja kehityspalveluita. Vuonna 1994 toiminnan rahoitus oli 178,8 milj.mk ja henkilötyövuosimäärä 892 (ANON. 1995a). Toiminnan luonteen takia MTT:ssä on runsaasti erilaisia laboratoriotiloja, joiden pinta-ala on yhteensä noin m2. Laboratorioita on yhteensä noin 100 kpl, joiden koko vaihtelee suuresta keskuslaboratoriosta muutaman neliömetrin huonetilaan. Laboratorioissa työskentelee noin 200 työntekijää, joista puolet jatkuvasti ja puolet osa-aikaisesti. MTT:n organisaatio on esitetty liitteessä 1. Vuoden 1994 aikana sekä Hämeen työsuojelupiiri että työterveyshenkilöstö ovat kiinnittäneet huomiota työpaikkakäynneillään kahdessa suuressa laboratoriossa eräisiin puutteisiin. Myös Tampereen aluetyöterveyslaitokselta pyydetty asiantuntijalausunto viittaa samoihin kohteisiin. MTT:n on selvitettävä ongelmat ja laadittava lainmukaiset korjaussuunnitelmat puutteellisiin kohteisiin. Näillä parantamistarpeilla on yhteyksiä MTT:n toimintasuurmitelmassa vuodeksi 1995 (ANON. 1994) esitettyihin seuraaviin kohteisiin: toteutetaan ydinprosessien laadunkehittämishanke - kehitetään tutkimuksen ja toimintojen suunnittelua ja seurantaa ylläpidetään ja parannetaan tuloskuntoa mm. henkilöstörakermetta, osaamista, tutkimuksen tukipalveluita sekä tutkimuslaitteistoa kehittämällä. Koska työsuojelu on osa laatutyötä (esim. LAHTINEN ym. 1992) ja työturvallisuuteen liittyvät ongelmat on joka tapauksessa selvitettävä, MTT:n laboratorioissa havaittujen työolopuutteiden korjaaminen ja toisaalta laboratorioissakin käynnistetty laatuj ärj estelmätyö nähtiin järkeväksi pyrkiä yhdistämään. Uudistuneiden laadunhallinnan ja -varmistuksen standardien ( ISO sarja v. 1994) vaatimus ryhtyä ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin jo ennenkuin varsinaista ongelmaa on syntynytkään (MOISIO 1995), korostaa työolotilanteen tarkan selvityksen tarvetta piilevien, myöhemmin mahdollisesti laukeavien tilanteiden varalta. Työpaikan fyysiset olosuhteet on todettu tärkeiksi työn tuottavuuden kannalta (MANSIKKA-AHO 1995). Valtiovarainministeriö myönsi vuonna 1994 MTT:lle määrärahan tröolopuutteiden selvittämiseksi. 1.2 Hankkeen tavoite ja rajaus Päätavoitteena on antaa toimintamalli MTT:n laboratoriotyön jatkuvalle kehittämiselle siten, että työolot eivät ole esteenä kilpailukykyisille, tehokkaille ja työntekijöitä kehittäville toimintaketjuille. Tavoitteena ja keinona on työsuojelu- ja laatutoimintojen järkevä

10 yhdistäminen. Osatavoitteina on selvittää valittujen laboratorioiden työolopuutteet ja vahvuudet sekä aktivoida henkilöstö itse kehittämään työtään. Tämän toiminnan ja tutkimuksen tuloksena, saatujen kokemusten perusteella, laaditaan suositus koko MTT:ta palvelevaksi kehitysohjelmaksi, joka yhdistää työolojen kehittämisen ja seurannan sekä laatutoiminnot. Lisäksi tavoitteena on yleisesti laboratorioiden toiminnan ja työolojen kehittämiseen sopivan (osana laatutoimintoja) tutkimus- ja toimintamallin esittäminen. LAHTINEN ym. (1992) ovat todenneet, että "vaikka laatujärjestelmän rakentaminen on pitkällinen projekti, ja sitoo runsaasti yrityksen voimavaroja, on mielekästä harkita samalla työ suoj eluj ärj estelmän niveltämismahdollisuuksia laatuj ärj estelmän rakenteeseen ja toimintamalleihin". Tämän hankeen pyrkimyksenä on käytännön tasolla kehittää ja niveltää työsuojelu-ja laatujärjestelmiä mm. työoloja ja niiden auditointimenetelrnää kehittämällä. Auditoinnilla tarkoitetaan järjestelmällistä ja riippumatonta tutkintaa. Työ on rajattu laboratoriotöihin ja aineisto kerätään pääasiassa viidestä kohdelaboratoriosta. Työjärjestelmää ja sen osatekijöitä tarkastellaan tässä tutkimuksessa kokonaisuutena j ärj estelmäaj atteluun perustuen. 9 2 TYÖTURVALLISUUS JA LAATUJÄRJESTELMÄT 2.1 Laboratoriotyö ja työturvallisuus Laboratoriotyössä joudutaan usein tekemisiin terveydelle vaarallisten aineiden kanssa. Aineiden käsittelyyn saattaa liittyä tapaturmavaaroja. Lisäksi käytössä on erilaisia lasiesineitä, ali- tai ylipaineisia astioita ja sähkö- ja säteilylaitteita. Automaatio tai sen puute, pitkät sarjat, valaistus ja yleensä työtilojen ja -välineiden ergonomiset ratkaisut vaikuttavat työturvallisuuteen ja työn kuormittavuuteen. (YRJÄNHEIKKI 1991.) Laboratoriotyöskentelyyn liittyen on säädetty lukuisia määräyksiä, säädöksiä ja ohjeita, jotka YRJÄNHEIKKI ja HAKALA (1991) ovat ryhmitelleet seuraavasti: - yleinen työturvallisuus työterveyshuolto - terveydelle vaaralliset aineet syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet - torjunta-aineet räjähdysaineet - palavat nesteet palavat kaasut - säteily sähköturvallisuus - jätteiden käsittely ohjeita ja suosituksia.

11 10 Määräyksien ja säädöksien tunteminen, noudattaminen ja jatkuva seuranta ovat turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusedellytys. Tyypillisiä laboratoriotöiden tapaturmia ovat lasin aiheuttamat haavat, syövyttävien aineiden joutuminen iholle tai silmiin ja ihon vahingoittuminen kuumien tai kylmien nesteiden vaikutuksesta. Lasitavaroiden käsittelyssä on tärkeää oikean lasilaadun valinta ja viallisten astioiden hävittäminen (KANGAS ym. 1991). Kemiallisten vaarojen hallinnassa on olennaista aineiden ominaisuuksien tunteminen. Mm. nämä tiedot löytyvät kunkin aineen käyttöturvallisuustiedotteesta. Kaasujen ja kaasupulloj en aiheuttaman räjähdysvaaran takia huomiota on kiinnitettävä varastointiin ja kuljetukseen sekä putkistoihin ja venttiileihin. Laitteiden ja kojeiden hankinnassa ja asennuksessa on otettava huomioon mm. soveltuvuus tarpeeseen, esteetön sijoitus, merkin- nät, mäfiräaikaiset huolto- ja kimnossapitotoimet sekä työntekijöiden koulutus. Korkeat lämpötilat ja toisaalta kylmätekniikka vaativat tietoa mm. suojatoimista, lämpötilojen vaikutuksesta välineisiin ja säilytyksestä. Liukastumisen ja kaatumisen vaaroja voidaan vähentää sopivilla lattiamateriaaleilla, pintojen pitämisellä puhtaina ja kulkuteiden esteettömyydellä ja hyvällä valaistuksella sekä kunnollisilla jalkineilla. (KANGAS ym ) Tarkempia ohjeita em. asioista löytyy Työterveyslaitoksen ohjeita ja suosituksia (3/91) kirjasta Laboratorio kehittyvänä työympäristönä. Laboratoriossa on suuri sählcötapaturman vaara, koska sähkölaitteita joudutaan pitämään käsissä pitkään tai toistuvasti samalla kun seisonta-alusta tai toisen käden kosketuskohta on johtava (metalliputket, -pöydät, kosteus, palavat nesteet, räjähtävät kaasu. Vaarojen vähentämiseksi on hankittava vain ko. käyttöön soveltuvia laiteita ja noudatettava yleis- ja käyttöohjeita. Laboratoriotilojen hyvä, oikea valaistus edistää turvallisuutta ja viihtyisyyttä, lisää työn tuottavuutta, vähentää väsymystä ja virhesuorituksia sekä parantaa laboratorioiden järjestystä ja siisteyttä. (NISKANEN ym ) Säteilyturvallisuuden osalta eniten laiminlyöntejä ilmenee säteilylähteiden suojauksessa ja käytettyjen näytteiden varastoinnissa ja vanhentamisessa (ANTTONEN ym. 1991). Suojautuminen ja työskentelyperiaatteet on tunnettava ennen työhön ryhtymistä. Paloturvallisuus on otettava laboratorioissa erityisen vakavasti, sillä laboratorioissa säilytettävissä ja käytettävissä kdmikaaleissa on runsaasti erittäin syttymisherkkiä ja tulenarkoja aineita. Näiden aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa on tiedettävä aineiden ominaisuudet ja niitä koskevat määräykset ja ohjeet. Ennakoivat toimet, alkusammutuskalusto ja tulipalon sammuttamisen periaatteet pitäisi olla kaikkien tiedossa. (HAKALA ja YRJÄNHEIKKI 1991.) Laboratoriojätteiden hävittämisestä on mäfirätty jätehuoltolaissa. Kemikaalien hävittäminen edellyttää aina riittävää suojavaatetusta ja -varustelua (LIESIVUORI ym. 1991). Kemiallisten haittojen vähentämiseksi voidaan joskus kemiallinen aine korvata toisella, vähemmän vaarallisella. Vetokaapit ja ilmastointi sekä henkilökohtaiset suojaimet oikein käytettyinä ja toteutettuina vähentävät vaarallisten aineiden käytön riskiä. (LINDROOS ym ) Mahdollisten tapaturmien seurausten 'leventämiseksi olisi työpaikalla oltava riittävä

12 ensiapuvalmius. Se koostuu henkilöstön ensiapukoulutuksesta, tarkoituksenmukaisista ensiapuvarusteista ja työpaikkakohtaisista ensiavun toimintaohjeista. (KOLIVUORI ja YLÄ-OUTINEN 1991.) Laboratoriotyön fyysisellä ja henkisellä kuormittavuudella on terveyden, viihtyvyyden ja tuottavuuden lisäksi yhteys työturvallisuuteen. Työn ja työolojen yksilölähtöisellä (ottaen huomioon esim. vajaakuntoiset, ikääntyvät) suunnittelulla on näin ollen keskeinen asema, myös ermakoivasta näkökulmasta, laboratoriotyön työturvallisuuden kehittämisessä. Laboratoriotyöskentelyn työturvallisuus edellyttää jatkuvaa valvontaa. Tätä Varten voidaan käyttää esim. liitteen 2 muistilistaa (YRJÄNHEIIUCI ym. 1991) ja yhdistää valvonta laatuauditointiin Työympäristön kehittäminen ja laatujärjestelmät TALLBERG (1991) on todennut, että "turvallisuus... on olennainen osa yrityksen toiminnan laatua. Hyvä laatu vaatii turvalliset olosuhteet, työtä tukevan eikä vaikeuttavan työympäristön ja myönteisen ilmapiirin. Laatujärjestelmä ja turvallisuus voivat tukea toisiaan ja auttaa päämäärien saavuttamisessa." Käsitteet laatu ja laatujärjestelmä on määritelty seuraavasti (SFS-ISO 8402): Laatu: "Tuotteen tai palvelun kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet" Laatuj ärj estelmä: "Laatujohtamisen toteuttamista varten tarkoitetut organisaation rakenne, vastuut, menettelyohjeet, prosessit ja resurssit." Käytännössä laatua on, että asiat tehdään oikein, ajallaan ja sovituilla kustannuksilla. Laatujärjestelmä on toimintaohjeisto, jonka tarkoituksena on taata toiminnan laatu kaikilla osa-alueilla. Laadunvarmistustoimenpiteiden ensisijaisena tarkoituksena on taata esim. analyysituloksen oikeellisuus ja todistusvoima kaikissa olosuhteissa (PIEPPONEN 1994). Laatujärjestelmät perustuvat kansainvälisiin standardeihin. LAHTISEN ym. (1992) mukaan laadun kehittäminen on koko yrityksen kehittämistä, työ ja työympäristö mukaan lukien. Laatujärjestelmien ja työsuojelun kehittämisessä on samansuuntaisuutta ja yhtymäkohtia, sillä työsuojelulle ja "laadulcicaalle" toiminnalle yhteisiä tavoitteita ovat toimiva organisaatio, hyvä työympäristö, hallitut työskentelyolot ja oikeasisältöiset työtehtävät (LAHTINEN ym. 1992). Hyvä työympäristö on laadun edellytys. "Laatujärjestelmän piirissä olevalle prosessille on leimaa-antavana ennakoiva töiden suunnittelu, ennakkohuolto, siisteys, hyvä järjestys, valoisuus, toimivat säilytys- ja varastointipaikat, merkinnät ja opasteet, hyväkuntoiset välineet jne. Järjestelmän tavoitteita eli hallittuja työoloja ja tasaista laatua on vaikea saavuttaa, jos työympäristökysymyksissä on puutteita. "(LAHTINEN ym ) Laboratoriotöiden kustannuksista % johtuu siitä, että työ tehdään syystä tai toisesta uudelleen (PIEPPONEN 1994). Hyvä laatu (parempi palvelu, pienemmät laatukus-

13 12 tannukset mm. turhien poissaolojen ja laatuvirheiden vähenemisenä) saavutetaan vain työhönsä tyytyväisen henkilöstön avulla. Henkilöstön motivoitumisessa tärkeänä osatekijänä on hyvä työympäristön laatu, ml. sopiva fyysinen ja psyykkinen kuormittuminen. Työtyytyväisyys on lisäksi tavoite sinänsä. Näin ollen työn ja työympäristön kehittäminen on työtyytyväisyyttä parantava laatuprojekti, jossa henkilöstö on laadun tekijänä. Perinteinen työsuojelutyö on usein arvioitu tehottomaksi, ja syyksi on arveltu työsuojelun eriytyneisyyttä linjaorganisaatiosta ja päätöksenteosta, suunnittelemattomuutta ja tehottomuutta (KYLMÄNEN ym. 1994). Kuitenkin "...huonot työolosuhteet ja työilmapiiri koituvat kokonaisuudessaan jopa kymmenien miljardien markkojen kustannuksiksi Suomessa joka vuosi."(kylmänen ym ) Näin ollen kehittämisen tarpeessa olevien organisaatioiden laatu- ja työsuojelutyön yhdistämiselle on vahvat perusteet. Laatujärjestelmän ja työsuojelun yhtymäkohtina voidaan osoittaa (LAHTINEN ym.1992): tuotteen tai palvelun turvallisuusominaisuudet ongelmien ennaltaehkäisy henkilöstön koulutus dokumentointi; vastuut, toiminta, poikkeamat auditointi suunnittelun vaatimukset markkinakelpoisuuden katselmus poikkeamien hoito KYLMÄSEN ym. (1994) mukaan laadun ja työsuojelun yhteys on ainakin kolmijakoinen: Laadunhallinta laatujärjestelmää hyväksi käyttäen vaikuttaa myönteisesti myös työn sisältöön, työympäristöön ja työyhteisöön. Optimaalinen työympäristö, hyvä työilmapiiri ja oikein muotoillut työtehtävät ovat laadun tekemisen perusedellytyksiä. Rakennettaessa työsuojelu laatujärjestelmän sisälle työympäristön hallinta tehostuu ja systematisoituu. Perusidea, joka yhdistää laatutoimintaa ja työsuojelua, on hallittu toiminta. Kitkaton, häiriötön tuotanto hyvissä työoloissa tyytyväisen ja motivoidun henkilöstön tekemänä on sekä laatu- että työturvallisuustoiminnan tavoite. KYLMÄSEN ym. (1994) mukaan sekä 1aatu7 että turvallisuuspoikkeamien taustalla ovat systeemin toiminnan häiriöt ja organisointivirheet. Puutteita voi olla johtamisessa, organisoirmissa, menettelytavoissa ja asenteissa. Tavoitteena on siis parantaa järjestelmän ominaisuuksia, ei lisätä tarkastusta ja valvontaa. Vastuu laatu- ja turvallisuusjohtamisesta on yrityksen johdolla. (TALLBERG 1991, DEMING 1982.) Jos yrityksen johto ei ole laatu- ja turvallisuushanlckeiden takana, työntekijöiden motivoiminen ei onnistu (TALLBERG 1991). VAINIO (1993) toteaa, että turvallisuuspolitiikan onnistumista voidaan arvioida yrityksessä käytössä olevan laatupoli-

14 tiikan onnistumisella; jos laatumotivaatio on alhainen eivät turvallisuushanlckeetkaan etene ja päinvastoin. Käytännössä työturvallisuus laajasti käsitettynä on otettava huomioon kaikissa laatujärjestelmän osatekijöissä (TALLBERG 1991, KYLMÄNEN ym. 1994) (kuvio 1) esim. menetelmäkuvauksien ja menettelytapaohjeiden yhteydessä. Esimerkin yrityksen työsuojelutoimintojen toteuttamisesta laatujärjestelmässä ovat esittäneet KYLMÄNEN ym. (1994, liite 3). Turvallisuustoimintaa ja -johtamista laatujärjestelmien yhteydessä ovat käsitelleet myös TALLBERG (1991) ja VAINIO (1993). Suomalaisissa yrityksissä on lähdetty liikkeelle menettely- ja työohjeiden yhdistämisestä, työmenetelmien kriittisestä pohdirmasta ja sisäisten auditointien kohdentamisesta työturvallisuusasioihin. Lisäksi henkisen työsuojelun alueelle, mm. työilmapiiriin on tullut parannusta laatutoimirman myötä. Kritiikkinä laatujärjestelmille on esitetty, että toimintojen systematisoituminen saatetaan kokea jäykkyytenä ja byrokratiana (KYLMÄNEN ym. 1994). 13 Yritys Company Käytön jälkeinen hävittäminen Disposal after tase Markkinointi Marketing Suunnitt tai tuotekehitys Design or Developmen Hankinta Acquiring Tekninen tuki Technical support Asennus ja käyttö Assembly and operation Johtaminen Tavoitteet Katselmukset Muutokset Investoinnit Koulutus Management Goals Inspections Changes Investments ducation Prosessin suunnittelu Process planning Tuotanto ja kunnossapito Production and upkeep Myynti ja jakelu Sales and delivery Pakkaaminen ja varastointi Packing and storing - Tarkastus, testaus Control, testing Kuvio 1. Laatusilmukka. Kaikki osatoiminnot noudattavat laatujärjestelmässä kuvattuja menettelytapoja ja jokainen osaprosessi toimii itseään korjaavasti. Työympäristökysymykset liittyvät kaikkiin osatoimintoihin ja hoidetaan näiden sisällä (KYLMÄNEN ym. 1994). Figure 1. Quality loop. Every segment of operation functions according to the principles described in the quality system and every segment is self-correcting. Issues relating to the working environment are connected with ali the segments of operation and are dealt with inside every segment.

15 14 Turvallisten olosuhteiden ylläpito ja yrityksen työsuojelutoiminta muodostavat asiasisällöltään ja toteuttamistavoiltaan monimutkaisen matriisin, jonka esittäminen yksinkertaisena, laatujärjestelmään sisältyvänä mallirakenteena on vaikeaa. Kuitenkin laatujärjestelmän sisällä työympäristön hallinta ja kehittäminen perustuu selkeään tavoiteasetteluun, toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja korjaustoimenpiteiden systemaattisuuteen (kuvio 2) (KYLMÄNEN ym 1994). Työympäristöpolitikka Working environment policy MUUTA / PARANNA - korjausehdotukset - päätös toimenpiteistä - toimenpiteiden toteutus CHANGE / IMPROVE - suggestions for corrections - decision for measures - execution of measures SUUNNITTELE - työsuojelun toim intaohjelm a - suunnitelmat työympäristön parantamiseksi MAKE PLANS - action pian for labour protection - plans for improving working environment ARVIOI - mittarit ja tulokset: tapaturmat ja poissaolot - kyselytulokset - tarkastuspöytäkirjat - kustannukset EVALUATE - indicators and results: - accidents, absenteeism - results of equiries - registers of inspections expenses TEE - jatkuvan seurannan menettelyt - ennakoivat selvitykset - vaaratilanteiden tutkinta - asioiden käsittelymalli ACT - procedures for continuous monitorin - forecasting investigations - investigation of hazardous incidents - model for handling issues Kuvio 2. Laatujärjestelmän sisällä työympäristön hallinta ja kehittäminen perustuu selkeään tavoiteasetteluun, suunnitteluun, toteuttamiseen, toiminnan jatkuvaan arviointiin ja korjaustoimenpiteiden systemaattisuuteen (KYLMÄNEN ym. 1994). Figure 2. Inside the qualiry system the control and development of the working environment is based on clear setting of goals, planning, continuous assessment of activities and systematic corrective actions.

16 15 3 LABORATORIOIDEN TOIMINNAN JA TYÖOLOJEN TUTKIMUS- MENETELMÄT Tutkimuksen kulku on esitetty kuviossa 3. Esiselvitys missä ollaan? työolot, työterveys- ja turvallisuustilanne mikä organisaatio? Preinvestigation current state of affairs, working conditions, state of safety and health which organization? kohdelaboraxioiden valinta choosing of target laboratories Ilmanvaihto, melu, lämpöolot, valaistus (7 lab.) ventilation, noise, temperature illumination (7 laboratories) Ilmanvaihdon ym. selvitykset -> mittaukset -> ongelmat -> suositukset Investigation of ventilation etc. measuring, problems, recommendations Töiden ja työolosuhteiden selvitys (5 lab., n. 130 hlöä) Study of operations and working conditions (5 laboratories, approximately 130 persons) Työolokysely (13 asia-aluetta) Inquiry about working conditions (13 issues) Ryhmätyö; analyysi -> tavoitteet -> toteustustapa Teamwork; analysis - goats - way of implementation Kemiallisten altisteiden mittaukset.> ongelmat-> suositukset Chemical exposure substances measuring problems recommendations Synteesi johtopäätökset MTT:n organisaatiossa Synthests deductions for MTT's organization Toimenpideohjelma MTT:lle Measure pian for MTT Yleistetty menetelmä Generalized method Kuvio 3. Tutkimuksen vaiheet ja sisältö. Figure 3. Stages and contents of the study. Tavoitteiden pohjalta tehtävät ja menetelmät jakautuvat neljään osaan: Esiselvitys, jossa tutkittiin työolotilanne ja ongelmat nykyisen tiedon avulla sekä valitaan laboratoriot tarkempiin tutkimuksiin. Töiden ja työolosuhteiden selvitys ja kehittäminen kohdelaboratorioissa. - laboratorioiden ilmanvaihto ja sisäilmaston fysikaaliset tekijät selvitys altistumisesta kemiallisille ja biologisille tekijöille laboratorioiden toiminnan ja työympäristön tilan selvitys ja kehittäminen. Synteesi tuloksista, johtopäätökset nykytilanteesta ja sen syistä. Kehittämisohjelman laatiminen MTT:lle sekä suuntaviivat yleistetylle malliratkaisulle laboratorioiden toiminnan kehittämiseksi.

17 16 Hanke käynnistyi vuoden 1995 alusta, päätoiminen tutkija aloitti Hankkeen alkamisesta ja sisällöstä pidettiin MTT:ssä tiedotustilaisuus Lisäksi kohdelaboratorioiden koko henkilökunnalle ja MTT:n johdolle on tiedotettu erikseen osa-hankkeista ja niiden tuloksista mm. käyttämällä sisäisiä tiedotuskanavia. Tutkimuksen tuloksista pidettiin tiedotustilaisuus Esiselvitys Esiselvityksen tarkoituksena oli paikantaa ongelma-alueet nykyisen tiedon pohjalta, valita tutkimuksen kohteeksi tulevat laboratoriot ja ohjata työolokyselyn sisältöä. Tietolähteinä käytettiin työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä ja -käyntejä (raportit) sekä työsuojelupiirin tarkastusraportteja. Lisäksi käytiin keskusteluja mm. MTT:n työsuojeluorganisaation jäsenten kanssa. Tutkimuksen kohteeksi tulevat laboratoriot valittiin asiantuntijaryhmässä, joka perusti päätöksensä osin em. aineistoon. Ryhmässä olivat mukana työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työhygieenikko, valmisteleva isännöitsijä, mittaushygieenikko, työsuojelupäällikkö ja proj ektitutkij a. Tutkimuskohteiksi valittiin seuraavien laitosten tai tutkimusalojen laboratoriot: Kasvinviljelyn tutkimusala, kasvintuotannon tutkimuslaitos (KVA) Maanviljelyskemian ja -fysiikan tutkimusala, - " - (MKF) Ympäristöntutkimuslaitos (YTL) Elintarvikekemian laboratorio (ETK) Elintarviketeknologian laitos (ETT) Eläinravitsemuksen tutkimusala (ERA), Ilmanvaihto-osuus) Eläinjalostuksen tutkimusala (EJA), Ilmanvaihto-osuus) 3.2 Työn ja työympäristön kehittäminen Esitietoihin perustuen MTT:sta koskevan selvitystyön kohteiksi valittiin ilmanvaihto, lämpöolot, valaistus ja äänitaso henkilöstön kanssa tärkeiksi arvioiduissa työpisteissä ja saadun määrärahan sallimassa laajuudessa. Lisäksi selvitettiin altistumista kemiallisille ja biologisille tekijöille sekä ionisoimattomalle säteilylle. Koettujen työolojen selvittämiseen ja kehittämiseen laatujärjestelmän kanssa käytettiin kyselyä ja pienryhmätoimintaa. Seuraavassa esitetään eri osa-alueilla käytetyt menetelmät Ilmanvaihto ja sisäilmaston fysikaaliset tekijät Osahanldceeseen osallistui laboratorioiden henkilökuntaa ja työsuojeluorganisaation edustajia, MTT:n työterveyshuollon työterveyshoitaja ja lääkäri Lounais-Hämeen kansanterveystyön kuntayhtymästä, Jokioisten Kartanoitten kiinteistöhuoltajat ja asiantuntija Tampereen aluetyöterveyslaitoksesta. Hankkeen alussa oli neuvotteluissa mukana myös Hämeen rakennuspiirin edustaja ( lähtien Valtion kiinteistölaitos).

18 Ilmanvaihtoselvityksen ja fysikaalisten sisäilmastotelcij öiden mittaukset tekivät mittaushygieenikko Hannu Syväoja (TaATTL) sekä laitosmies Pentti Sarkkinen ja konemestari Jorma Jyräkoski (Jokioisten Kartanoitten huolto). Kiinteistöhuolto teki ja teetti asiantuntijayrityksillä havaittujen koje- ja laitevikojen korjauksia ilmanvaihtoselvityksen aikana ja sen jälkeen. Ilmanvaihtoselvitys on yksityiskohtainen analyysi rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmien toiminnasta, kunnosta ja käyttö- ja huoltotavasta. Selvitykseen liittyvillä työhygieenisillä mittauksilla tutkitaan ilmanvaihtojärjestelmien kykyä poistaa työssä syntyviä epäpuhtauksia ja ilmanvaihdon vaikutuksia työntekijöiden lämpöoloihin. Selvityksen tulosten perusteella laaditaan havaittujen vikojen j a epäkohtien korj ausehdotukset. Laboratorioissa tapahtunutta ilmanvaihtoselvitystä edelsi rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluperusteiden selvittäminen ilmanvaihtosuurmitelmista. Ilmavirtausmittauksissa noudatettiin standardia SFS Mittareina käytettiin paine-eromittarin Alnor 3KDS ja pitot-putken yhdistelmää, kuumalanka-anemometria GGA-65, siipipyöräanemometreja MK3 ja Thies F70. Kalibroiduista poistoventtiileistä mittaukset tehtiin mittausputken ja paine-eromittarin Dwyer yhdistelmällä. Ilmavirtauksia työtiloissa ja työtilojen välisiä painesuhteita tarkasteltiin savugeneraattorin SP-Teknik tuottamalla merkkisavulla. Vetokaappien poistoilmavirrat määritettiin mittaamalla sisäilmastomittausjärjestelmän B&K 3532 anturilla ilmarmopeus kaappien aukolla, kun avoimen aukon korkeus oli noin 0,3 m. Kaikkien vetokaappien nostoluukut olivat samassa asennossa mittausten aikana. Ilmanvaihtokonehuoneissa seurattiin Fe-Ko-lämpötila-antureilla ja Honeywell Versaprint 12 -pistepiirturilla ilmanvaihtojärjestelmien toimintaa säätöjärjestelmien toiminnan ja säätötuloksen selvittämiseksi. Lämpöolomittauksissa sovellettiin standardia SFS Mittaukset tehtiin työskentelyalueilta sisäilmaston mittausjärjestelmällä B&K Järjestelmällä mitattiin samanaikaisesti sisäilman lämpötila, säteilylämpötila, ilmanopeus ja suhteellinen kosteus. Valaistusmittaukset tehtiin työskentelyalueilta valaistusmittarilla Hagner Si. Mittauksilla selvitettiin yleis- ja kohdevalaistuksen voimakkuus valituissa kohteissa. Mittauksissa ja tulosten arvioinnissa noudatettiin Suomen Valoteknillisen Seuran julkaisun suosituksia ja ohjeita. Äänitasomittauksia tehtiin integroivalla tarkkuusäänitasomittarilla B&K Mittauksissa noudatettiin valtioneuvoston päätöksen nro 1404 ohjeita (VNp 1404) ja standardia SFS Vertailuarvoina käytettiin ilmanvaihdon osalta ilmanvaihtosuunnitelman ja rakentamismääräyskokoelman ohjearvoja sekä ns. tyyppikaapin poistoilmavirran ohjearvoa (140 dm3). Työtiloille ei ole Suomessa virallisia lämpöolonormeja. Vertailuarvoina käytettiin LVIS tutkimussarjan raportin ja ilmanvaihtosuunnitelman soveltuvia ohjearvoja. Valaistusta arvioitiin Suomen Valoteknillisen Seuran suositusarvojen perusteella ja äänitasoa nykyisten määräysten perusteella. Tarkempi selvitys käytetyistä menetelmistä ja tuloksista on esitetty erillisessä raportissa (SYVÄOJA 1995). 17

19 Altistuminen kemiallisille ja biologisille tekijöille Kaikki altisturhisepäilyt tutkimuskohteissa eli tilanteet ja työvaiheet, joissa työntekijöillä on altistumisvaara, selvitettiin laadullisella arvioinhilla. käytännössä työpaikan edustajien kanssa tutustuttiin laboratorion toimitiloihin ja niissä tehtäviin töihin. Terveyshaittojen kannalta olennaiset altisteet, altistusaika ja altistuksen toistuvuus kirjattiin työvaiheittain ja arvioitiin altistumisen merkitystä terveysriskinä. Tarkastelussa otettiin huomioon työympäristössä esiintyvät kemikaalit ja niiden vaarallisuus. Altistumista arvioitiin laboratoriotyöstä olevan yleisen tiedon perusteella. Ilman epäpuhtauksille altistumista arvioitiin HTP-arvojen (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) perusteella sekä terveysvaikutuksista olevan yleisen tiedon perusteella. Laadullisessa arvioinnissa altistuminen luokiteltiin merkittäväksi, kohtalaiseksi tai vähäiseksi. Kohteissa, joissa ilman epäpuhtauksille altistumista ei voitu luotettavasti arvioida, mitattiin pitoisuudet. Mittauskohteista sovittiin laboratoriohenkilökunnan kanssa. Yhdessä laboratoriossa altistumisselvityksen teki työhygieenikon lisäksi TaATTL:n työterveyslåäkäri. Tavoitteena oli täydentää terveysrislcien arviointia ja antaa lisätietoja laboratoriohenkilökunnalle riskeistä ja henkilökohtaisista suojaimista sekä niiden käytöstä (RANTANEN 1995). Ilman epäpuhtausmittaukset tehtiin laboratorion normaalin työskentelyn aikana laadullisen tarkastelun yhteydessä sovituista kohteista. Ilmanäytteitä otettiin sekä työntekijän hengitysvyöhykkeeltä mukanakarmettavilla laitteilla että muualta kiinteistä mittauskohteista. Näytteenotto ja analyysimenetelmät on esitetty taulukossa 1. Mittauksissa käytettiin Työterveyslaitoksen laboratorioiden rutiinimittausmenetelmiä ja mittaukset teki työhygieenikko Salme Rantanen (TaATTL). Taulukko 1. Ilman epäpuhtausmittausten menetelmät. Table 1. Methods for measuring air contaminants. --- Näytteenotto Sarnpling " "Analyysi Analysis Kokonaispöly Total dust Kalvosuodatin Membrane ffiter Punnitus Weighing Standardin SFS 3860 mukaan According to standard SFS 3860 Liuötinaineet Solvents Aktlivihiiliputki Tube of absorbent carbon Kaasukromatograafinen Gas cromatograph Standardin SFS 3861 mukaan According to standard SFS 3861 Orgaaniset yhdisteet Total volatile organic compounds XAD-2-putki XAD-2-tube Kaasukromatograafinen Gas cromatograph Eetteri ja alkoholit Ether and alcohols Silikageeliputki Tube of silica gel Kaasukromatograafinen Gas cromatograph Kloroformi, asetonitriili Chloroform, acetonitrile Alctiivihiiliputki Tube of absorbent carbon Kaasukromatograafinen Gas cromatograph Akryyliamidi Acrylamide Absorptioneste Absorption liquid Nestekromatograafinen Liquid cromatograph Rikkidioksidi Sulphur dioxide Absorptioneste Absorption liquid Spelctrofotometrinen Spectrophotometric Typenoksidit ja hiilimonoksidi Nitrogen oxides and carbon monoxide Dräger-osoitinputki Dräger indicator-tube Suora osoitus Direct indication Hiilimonoksidi Carbon monoxide Interscan-mittari Interscan gauge Suora osoitus Direct indication

20 Mittaustuloksia verrattiin työministeriön turvallisuustiedotteessa nro 25 "HTP-ARVOT 1993" annettuihin haitallisiksi tunnettuihin pitoisuuksiin (HTP), jotka on ihnoitettu keskipitoisuuksina käyttäen keskiarvotusaikana 8 tuntia tai 15 minuuttia. Orgaanisten yhdisteiden (TVOC) kokonaispitoisuuksille sisäilmassa ei ole viranomaisten asettamia raja-arvoja. Sisäilmayhdistys on julkaissut tavoitearvoja ei-teollisten tilojen sisäilmalle, jossa TVOC-kokonaispitoisuudelle on annettu tavoitepitoisuudeksi <0,2-0,6 mg/m3 tavoiteltavasta laatuluokasta riippuen. Suurin arvo kuvaa vähimmäistasoa. (ANON. 1995b.) Menetelmät ja tulokset on esitetty RANTASEN (1995) erillisraportissa Työolojen kehittäminen pienryhmätyöskentelyllä ja kysely Menetelminä käytettiin valittujen laboratorioiden koko henkilökunnalle tehtyä kirjallista kyselyä ja pienryhmätekniikkaa. Hankkeen toimintatavan viitekehys on johdettavissa TUTTAVA-menetelmästä (NÄSÄNEN ja SAARI 1986, ANON. 1988). Tässä ei rajoituttu vain työn turvallisuuteen ja järjestysasioihin, vaan tarkasteltiin koko laboratorion toimintaa ja työympäristöä. Tavoitteena oli saada jokainen omalta osaltaan kehittämään työtään ja työympäristöään sekä sitoutumaan kehittämistyöhön ja saavutetun tason ylläpitämiseen. TaATTL:n asiantuntija-avun tarkoituksena oli ensisijaisesti lisätä laboratoriohenkilökunnan ja työterveyshuollon tietoisuutta näiltä alueilta, mutta myös tehdä konkreettisia parannuksia, jotka osaltaan motivoivat työryhmiä ja henkilökuntaa osallistumaan aktiivisesti hankkeeseen. Hankkeesta tiedotettiin sekä laboratorioiden esimiehille että koko henkilökunnalle. Tiedotustilaisuudessa selvitettiin hankkeen tavoitteet, toimintatapa ja miten laboratoriohenkilökunta osallistuu työhön. Valittujen laboratorioiden toiminnan ja työympäristön tilan selvittämiseksi tehtiin kysely, jonka sisältö on johdettu REASONin (1990) menetelmästä. Siinä on tavoitteena päästä käsiksi itse ongelman aiheuttajaan, ei hoitaa pelkästään "oireita". Menetelmä perustuu siihen, että tapaturmien taustalla on virheitä tuottavia mekanismeja. Kun virheitä tuottavat mekanismit on löydetty, niiden vaikutusta voidaan vähentää tai ne voidaan eliminoida. GROENEWEG (1992) on tutkimuksissaan soveltanut virhetyyppilistaa yritysten turvallisuustason mittauksissa. Tätä listaa soveltaen tässä tutkimuksessa selvitettiin 13 osa-aluetta, joista viimeinen kuvaa alkuperäisestä menetelmästä poiketen lähinnä muiden osa-alueiden puutteiden seurauksia. Yleiset virhetyyppien osa-alueet: 1. Koneet, laitteet ja työvälineet 8. Tiedonkulku 2. Suunnittelu 9. Organisaation johtaminen 3. Kunnossapito (huoltotyöt) 10. Henkilö stökoulutus 4. Työkäytännöt 11. Kemikaalien käsittely ja varastointi 5. Työympäristö 12. Vaarojen torjunta 6. Järjestys ja siisteys (13. Sattuneet tapaturmat ja läheltä-piti -tilanteet) 7. Tavoitteet

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Työhygienian erikoistumiskoulutus

Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygieenikon osaamistavoitteet Tuntee työympäristön altisteet ja olosuhteet ja niiden mahdolliset vaikutukset ihmisen terveyteen, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖ- TYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Hannu Koskela Työterveyslaitos 13.3.2013 Haapakangas ym. 0 Tausta

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl. Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.fi Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja rauno.paakkonen@ttl.fi Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

KEHAPA2-Projektin tulokset

KEHAPA2-Projektin tulokset KEHAPA2-Projektin tulokset www.tärinäntorjunta.fi www.vibsolas.com Sisältö KEHAPA-projekti Projektin 1. vaihe Tulokset ja johtopäätökset Projektin 2. vaihe Tavoitteet Suoritus Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Marko Ståhlstedt Kauppakuja 2 21200 Raisio AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Yleistä Näyte Tilaaja:, Marko Ståhlstedt, 4.10.2007. Toimituspäivä: 10.10.2007. Näytteen asensi: Jarkko Hakala/TTL.

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke. Forssa, Sisäilmapaja 3 16-17.11.2011 Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke. Forssa, Sisäilmapaja 3 16-17.11.2011 Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke Forssa, Sisäilmapaja 3 16-17.11.2011 Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kosteus- ja hometalkoiden toimenpideohjelma B 2. Sisäilmaongelmien

Lisätiedot

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA ASB-YHTIÖT www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopalveluiden työtehtävissä

Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopalveluiden työtehtävissä Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopalveluiden työtehtävissä - Loppuraportti Suomen Tärinäntorjunta 1 Sisällysluettelo Tausta...

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen.

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilmaongelmiin liittyvissä korjaushankkeissa

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen

Lisätiedot

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN Kustantajan yhteystiedot PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

Laatusertifikaattien hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa tarkastukset ja auditoinnit

Laatusertifikaattien hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa tarkastukset ja auditoinnit Laatusertifikaattien hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa tarkastukset ja auditoinnit EHY:n koulutuspäivät 14-15.4.2016 Janne Lundén elintarvikevalvonnan yliopistonlehtori Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Migreeni ja työelämän triggerit

Migreeni ja työelämän triggerit Migreeni ja työelämän triggerit Suomen Migreeniyhdistyksen projektissa Oli päätavoitteina: Saada tietoa työn triggereistä eli migreenikohtauksille altistavista tekijöistä työssä ja työolosuhteissa Laatia

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Keijo Päivärinta [Tekijän nimi ja osasto] 28.4.2017 1 Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Saadaksemme paremmat

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Terveen talon ilmanvaihto

Terveen talon ilmanvaihto Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU METKU MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut Osaprojektin toteuttaja: TKK/ Sovelletun mekaniikan laitos/ Meritekniikka KIRJALLISUUSTUTKIMUS: A REVIEW

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot