YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA"

Transkriptio

1 YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA AALTO YLIOPISTO Hannu Leskinen Rakennustarkastaja Kajaanin kaupunki

2 0

3 SELVITYS YLIKUNNALLISESTA RAKENNUSVALVONNASTA KAINUUSSA SELVITYKSEN SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 2.1 Kainuun alueellisen rakennusvalvonnan toteuttamismahdollisuuksien arviointi 2.2 Mahdollisen organisaation rakenteen ja vastuualueiden esittely 2.3 Muutosten taloudellisten vaikutusten arviointi 3. YLIKUNNALLISEN RAKENNUSVALVONNAN MAHDOLLISUUDET KAINUUSSA (asiakas/kunta/yhteiskunta) 3.1 Palvelun laatu ja vaikuttavuus 3.2 Rakennusvalvonnan ohjelmistot ja paikkatieto 4. SELVITYKSEN TAUSTAA Nykytilan kartoitus kunnittain Kainuussa 4.1 Rakennusvalvonnan volyymi, organisaatio, tehtävät ja henkilöstö 4.2 Rakennusvalvonnan lakisääteiset tehtävät ja muut tehtävät 4.3 Toiminta-alueen maantieteellinen laajuus Kuntien valmiudet ylikunnalliseen toimintaan 4.4 Tekniset valmiudet 4.5 Henkilöstön valmiudet 4.6 Poliittiset valmiudet 5. MENETELMÄT Haastattelut, kirjallisuustutkimus, lainsäädännön tarkastelu 6. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 6.1 Ylikunnallisen rakennusvalvonnan perustehtävät 6.2 Asiantuntijaorganisaation määrä, palvelualueet ja palvelupisteiden sijoitus kunnissa 6.3 Liikelaitosmalli tai isäntäkuntamalli ja delegoinnit 6.4 Talousarvion rakenteet ja 0-tuloksen edellytykset 6.5 Kuntien rakennusjärjestykset ja taksat 6.6 Tarvittavat toimitilat 7. YLIKUNNALLISEN RAKENNUSVALVONNAN TYÖKALUJEN LAAJENTAMINEN 7.1 Rakennusvalvonta- ja paikkatieto-ohjelman laajentaminen 7.3 Sähköisen arkistoinnin laajennus 7.4 Sähköisen asioinnin laajennus 7.5 Rakennusvalvontamittaukset asemakaava- ja haja-asutusalueilla 8. SIDOSRYHMIEN YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMINEN 8.1 Kuntien kaavoitus ja ympäristönsuojelu 8.2 Pelastuslaitos 8.3 Pääsuunnittelijat, rakennesuunnittelijat, lvi-suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat 9. ARVIOINTI TYÖSKENTELYSTÄ 10. YHTEENVETO 11. LÄHDELUETTELO 1

4 SELVITYS YLIKUNNALLISESTA RAKENNUSVALVONNASTA KAINUUSSA JOHDANTO Rakennusvalvonnan järjestämistä nykyistä suuremmissa kuntien yhteisissä yksiköissä selvitetään tämän vuoden aikana Kainuussa. Selvitys on osa valtioneuvoston marraskuisen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Tavoite suuremmista rakennusvalvonnoista sisältyy Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. Kyse on myös pienten kuntien resursseista ja rahasta. Suuremmissa yksiköissä rakennusvalvonta voisi kattaa menonsa maksutuloilla. Päällekkäisiä toimintojakin voitaisiin karsia. Suomessa on noin 290 rakennusvalvontaorganisaatiota ja 1000 tarkastajaa eli noin yksi ammattilainen vajaata 6000 asukasta kohden. Muutamissa kunnissa rakennusvalvontaa hoitaa alueen kuntien yhteinen rakennusvalvontayksikkö. Kokemukset näiden ylikunnallisten yksiköiden toiminnasta ovat olleet erittäin myönteiset. Rakennusvalvonnan ammattikunnasta n. 85 % kannattaa ylikunnallisia nykyistä suurempia yksiköitä, joissa asiantuntemus ja itsenäisyys voitaisiin asianmukaisesti varmistaa. Ajatus saa tukea myös rakennusurakoitsijoilta ja suunnittelijoilta. Heille päänvaivaa on tuottanut se, että määräyksiä tulkitaan eri kunnissa eri tavalla. Rakennusvalvonnan keskittäminen nykyistä suurempiin yksiköihin lisäisi sekä toiminnan asiantuntemusta että yhdenmukaisuutta. Nykyisellään viranomaisohjaus saattaa olla hyvinkin erilaista eri paikkakunnilla. Suunnittelijoiden ja toteuttajien pätevyyksiä, rakentamis-, energia- ja palomääräyksiä saatetaan eri kunnissa tulkita eri tavalla. Päällekkäisyydet pois valvonnasta Rakennusvalvonnan menot vuonna 2010 olivat valtakunnan tasolla noin 75 milj. euroa ja tulot vastaavasti noin 58 milj. euroa eli tuloilla katettiin menoista n. 77 %. Kainuun kunnista vain Kajaani ja Sotkamo ovat reilusti pystyneet kattamaan tuloillaan tuon 80 % tason. Muissa kunnissa tulojen taso on vaihdellut noin 50 % tasossa. Rakennemuutospäätöksessä ympäristöministeriön toimialalle asettama säästötavoite kuntien menoista on yhteensä 33 miljoonaa euroa, josta valtaosa on tarkoitus toteuttaa rakennusvalvontauudistuksen avulla. Ympäristöministeriön oma arvio säästömahdollisuudesta on noin 10 % eli noin 7,5 milj. euroa. Ylikunnallisten yksiköiden itsenäisyys vaatisi vähintään euron liikevaihtoa ja asukkaan asukaspohjaa. Kainuun kuntien muodostama rakennusvalvontayksikkö täyttäisi tuon vaatimuksen. Rakentamisen suhdannevaihtelujen vuoksi rakennusvalvontaorganisaatioiden olisi tarkoituksenmukaista olla kunnallisia liikelaitoksia. Määräykset ovat muuttuneet, osaamista tarvitaan Rakentamista koskevat määräykset ovat vuoden 2000 jälkeen muuttuneet melkoisesti. Ilmastotavoitteet, energiansäästö, eurokoodit ja - standardit sekä jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö tuottavat päänvaivaa. Lisäksi viranomaisvalvontaa vaativia pieniä lisätehtäviä on tippunut vuosien varrella lisää niin vero- kuin ympäristöhallinnolta. Rakennusvalvonta on kytköksissä jo harmaan talouden torjuntaan. Sähköisten palveluiden kehittäminen rakennuslupien hakuun ja käsittelyyn on myös alkuvaiheessaan. Täydennyskoulutus puuttuu. Rakennustarkastajien perusopinnoista on keskimäärin kulunut 20 vuotta. Osaaminen ei yleisesti riitä suunnitelmien lujuus- ja energialaskelmien valvontaan. Voimavarojen puuttuessa rakennusten kunnossapidon valvontaan ei ole ollut mahdollisuutta. Raken- 2

5 nusten sortuessa asia on noussut ajoittain julkisuuteen. Pienessä yhden tarkastajan yksikössä on käytännössä mahdotonta pysyä täysin kärryillä tai edes selvitä minimitasolla. Hommaa ei helpota laisinkaan se seikka, että sukupolvenvaihdoksen myötä kunnista poistuu eläkkeelle kokenut joukko rakennustarkastajia, jotka paikallistuntemuksellaan ja käytännön kokemuksellaan ovat voineet pitää hommaa kuosissa. Johtopäätös tästä on vääjäämättä se, että koko maan kattava minimipalvelutaso voidaan saavuttaa ja kuntakohtaisten tulkintaerojen kirjo poistaa vain nykyistä suuremmalla yksikkökoolla. Erillisenä hankkeena Hallituksen rakennemuutoksen täytäntöönpanopäätös toteutetaan erillisenä hankkeena. Hallituksen päätöksen mukaan taloudellisesti itsenäiset ylikunnalliset rakennusvalvontayksiköt perustetaan vuoden 2016 aikana. Tällä aikataululla lainsäädäntömuutosten tulisi olla valmisteltuina tulevan syksynä. Ylikunnallisten yksiköiden muodostamisessa ei synny kuntauudistuksen tapaista perustuslaillista ongelmaa. Rakennusvalvonnan harkinta on oikeusharkintaa, eikä se sisällä poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Rakennuslupapäätöksiin ei ole otto-oikeutta kunnassa ja päätöksenteon tulee olla politiikasta riippumatonta. Lupa on myönnettävä, jos oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Tarkastajista erikoisosaajia Ylikunnallisen rakennusvalvonnan minimikoko tulisi olla vähintään kymmenen asiantuntijaa, joista puolet työskentelisi lupakäsittelyssä ja toinen puoli kenttätyössä tarkastuspuolella. Heidän lisäkseen tarvitaan toimistohenkilökuntaa. Sisäisillä järjestelyillä tarkastajat voivat erikoistua ja pätevöityä tiettyihin aihekokonaisuuksiin. Erikoisosaamista tarvitaan mm. energialaskelma- ja rakennetarkastuksessa, puurakentamisessa, kaavoituksessa, kaupunkikuvallisessa tarkastelussa ja lainkäytössä. Erikoisosaamista voitaisiin konsultoida kuntarajoista riippumatta. Tavoitteena olisi myös, että ennakoiva lupakäsittely tulisi pääosin pakolliseksi. Lopullista lupahakemusta ei saisi vireille ilman että hakija on ensin ollut yhteydessä lupaviranomaiseen, joka antaa keskeiset ohjeet prosessin eteenpäin viemiseksi. Rakennusvalvonnan käyttöön halutaan myös nykyistä toimivampi sanktiojärjestelmä. Luvattomaan rakentamiseen voidaan puuttua vain satunnaisesti. Tavallisesti se perustuu viranomaiselle tehtyyn ilmiantoon eikä omaan systemaattiseen valvontaan. Tarvittavat pakkokeinot rakennetun ympäristön ja itse rakennuskohteen valvonnassa ovat liian raskaat ja pitkäkestoiset. Muutosvastarintaa löytyy Kuntaliiton mielestä rakennusvalvontaa tulee kehittää ensisijaisesti osana kuntarakennetta. Liitto selvittää vuoden 2014 aikana rakennusvalvonnan nykytilaa, asemaa ja roolia erityisesti kunnan maankäytössä. Olennaista on selvittää ja tunnistaa rakennusvalvonnan suhde maankäyttöön ja kunnan strategioiden toteuttamiseen sekä kiinteistörekisteri- ja mittaustehtäviin. Liiton mielestä rakennusvalvontaa ei voi verrata pelastustoimeen teknisenä toimintana, vaan se on linkittynyt kunnan toimintaan monin tavoin. Rakennusvalvonta osallistuu kaavojen valmisteluun, poikkeamislupaharkintaan sekä rakentamisen laadun ohjaukseen kunnan sisältä käsin. Rakennusvalvonnan irrottaminen kuntaorganisaatiosta johtaa muutoksiin myös kunnan muissa toiminnoissa. Myös kuntapäättäjillä on usein osin tunteeseen perustuva väärä kuva rakennusvalvonnan roolista kunnassa. Liiton tavoitteina ylikunnallisen rakennusvalvonnan lainsäädäntötyössä tulee olemaan rakennusvalvonnan tehtävien nykyistä selkeämpi määrittely, rakennusvalvonnan toiminnan tehostaminen ja oikea suuntaaminen sekä kuntien maankäyttötavoitteiden toteuttamisen turvaaminen. Lähiaika näyttää löytyykö Kainuun kunnista rohkeutta lähteä todelliseen yhteistyöhön rakennusvalvontatehtävien hoitamiseksi ylikunnallisena, puolueettomana ja itsenäisenä yksikkönä. 3

6 Viittaus: Rakentamisen ohjausjärjestelmän toimivuus. Lauri Jääskeläinen/Pekka Virkamäki, SELVITYKSEN TAVOITTEET 2.1 Kainuun alueellisen rakennusvalvonnan toteuttamismahdollisuuksien arviointi Kainuun kunnista yhteistoiminta-alueeseen kuuluisivat Kajaanin lisäksi Sotkamo, Kuhmo, Ristijärvi, Paltamo, Puolanka, Hyrynsalmi ja Suomussalmi. Vaalan kunta ei kuulu selvitysalueeseen, koska se on suuntautumassa Oulun suuntaan. Kainuun väkiluku on noin , joista puolet asuu Kajaanissa. Kajaanin rakennusvalvonta käsittää 2,5 rakennustarkastajaa, 0,5 lvi-tarkastajaa ja 2 lupasihteeriä. Kunnista Sotkamossa, Kuhmossa, Puolangalla ja Suomussalmella on päätoiminen rakennustarkastaja. Muissa kunnissa tekninen johtaja hoitaa rakennustarkastajan tehtäviä. Kunnista vain Kajaani ja Sotkamo pystyvät nykyään lupamaksuilla kattamaan menonsa noin 90 %. Muissa kunnissa taso on %. Noin viisi vuotta sitten teimme yhteistyössä suppean virkamiesselvityksen Kajaanin, Ristijärven, Paltamon ja Vaalan kuntien yhteisestä viranomaistoiminnasta. Selvitys sisälsi myös ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät. Silloin hanke kaatui valtuustojen vastustukseen, viranomaistaholla yhdistyminen Kajaaniin isäntäkuntamallilla nähtiin hyvänä. Tänä keväänä kiersimme kaikki osallisten kuntien johtajat, tekniset johtajat, rakennustarkastajat ja paikkatietovastaavat omissa esittely ja haastattelutilaisuuksissa. Kuntiin toimitettiin ennakkoon tämän selvityksen sisällysluettelo, selvityksen johdanto-osuus ja kyselylomake kunnan ohjelmisto- ja paikkatietojärjestelmistä. Kierroksilla tuli esiin kolme oleellista asiaa Kainuun kuntien kannalta: Jos ylikunnallisesta rakennusvalvonnasta ei tule ns. pakkolakia, Kainuun kunnat eivät lähde vapaaehtoisuuden pohjalta yhteistyöhön. Toinen selkeä viesti pieniltä kunnilta oli se, että uusi toimintamalli ei tuo säästöä pienille kunnille vaan kuntien menot ja taksat nousevat. Kolmantena tärkeänä asiana nähtiin se, että ylikunnallisessa toiminnassa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät tulisi olla mukana. Kainuun kunnissa olisi kova tarve yhdistää ensin ympäristönsuojelutehtävät omaksi ylikunnalliseksi toiminnaksi. Ympäristönsuojelutehtävät nähdään niin erityisosaamista vaativana toimena, että pienten kuntien osaaminen ja resurssit eivät ole riittävät hyvään palvelutasoon. Kuntakierroksilla tuli myös toiminnan hyödyt esiin: Osaamisen vahvistaminen, erikoistuminen, itsenäisyys, yhteistyö, joustavuus ja yhtenäiset käytännöt. Yhtenäisiä käytäntöjä on haettu myös jokavuotisilla neuvottelupäivillä Kainuun kuntien rakennusvalvontojen kanssa. Rakennusjärjestyksien uusiminen on tehty tänä vuonna yhteistyössä Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon kanssa. Yhtenäiset rakennusjärjestykset on varsin laajalla alueella Kainuussa tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2015 alusta lähtien. Muuta yhteistyötä kunnilla ei ole ollut. Kevään aikana olen haastatellut muutamaa suurimman suunnittelutoimiston toimitusjohtajaa ylikunnallisesta rakennusvalvonnasta Kainuussa. He näkevät toiminnan erittäin myönteisenä ja tervetulleena juuri noilla samoilla arvoilla, millä maahan on lähdetty tekemään selvitystä laajemmista rakennusvalvonnoista. 4

7 2.2 Mahdollisen organisaation rakenteen ja vastuualueiden esittely Kainuun harvaan asutussa maakunnassa yhteisellä toiminnalla tulisi olla hyvä paikkatietojärjestelmä, yhteinen rakennusvalvontaohjelma, sähköinen luvanhaku ja yhteinen sähköinen arkistointijärjestelmä. Kaikki nämä perustarpeet Kajaani pystyy sopimuksella tuottamaan muille kunnille. Kainuun kunnat muodostaisivat rakennepoliittisessa ohjelmassa tavoitellun 10 asiantuntijan verkoston. Lupien myöntäminen tulisi olla kokonaan delegoitu rakennustarkastajille. Rakennusvalvontaviranomaisena toimisi kuntien valitsema liikelaitoksen johtokunta tai isäntäkuntamallissa yhteinen rakennuslautakunta. Viranomaislautakunnan kokoonpanon valintaperusteisiin ei tässä selvityksessä ole tarpeen ottaa kantaa. Lupapäätökset tehtäisiin keskitetysti yhdessä paikassa, Kajaanissa. Sotkamossa, Kuhmossa ja Suomusalmella tarvittaisiin toimipisteet lupien käsittelyä ja katselmusten suorittamisia varten pitkien etäisyyksien takia. Selvityksen kohdassa 6.2 on kuvattu tarkemmin organisaation rakennetta ja sijoitusta. Olennaista muutoksessa on selvittää ja tunnistaa rakennusvalvonnan suhde maankäyttöön ja kunnan strategioiden toteuttamiseen sekä kiinteistörekisteri- ja mittaustehtäviin. Rakennusvalvontaa ei voi verrata pelastustoimeen teknisenä toimintana, vaan se on linkittynyt kunnan toimintaan monin tavoin. Rakennusvalvonta osallistuu kaavojen valmisteluun, poikkeamislupaharkintaan sekä rakentamisen laadun ohjaukseen kunnan sisältä käsin. Rakennusvalvonnan irrottaminen kuntaorganisaatiosta johtaa muutoksiin myös kunnan muissa toiminnoissa. 2.3 Muutosten taloudellisten vaikutusten arviointi Kainuun alueella uuden toimintamallin käynnistys ja ylläpito nielee paljon resursseja ja euroja. Toiminnan henkilöstömenojen perusteella on arvioitavissa, että ylikunnallisen toiminnan kokonaismenot olisivat noin euroa. Kainuun kuntien tulot olisivat kolmena perättäisenä vuonna olleet keskimäärin euroa/v, jos ne olisi laskettu Kajaanin rakennusvalvontataksalla. Kajaanin taksa on nyt noin 50 % korkeampi kuin muissa Kainuun kunnissa. Jos toiminnan menot haluttaisiin kattaa kokonaan tuloilla, taksaa jouduttaisiin korottamaan vielä noin 50 % Kajaanin tasosta ja noin 100 % muiden kuntien tasosta. Korotettu taksa asettuisi Oulun kaupungin nykyiseen taksatasoon. Selvityksen kohdassa 6.4 on kuvattu tarkemmin talousarvion rakenne. Liitteessä 1. on esitetty kuntien rakennusvalvontojen vuoden 2014 talousarviot yhdistettynä. Toiminnan tulos olisi tappiollinen euroa. Tulot olisivat tarkasteluvuonna noin euroa Kajaanin nykyisellä taksalla laskettuna. Tällöin tulos olisi tappiollinen enää noin euroa. Viittaus: Kuntayhteistyöllä paremmat rakennusvalvontapalvelut, kuntaliiton verkkojulkaisu YLIKUNNALLISEN RAKENNUSVALVONNAN MAHDOLLISUUDET KAINUUSSA 3.1 Palvelun laatu ja vaikuttavuus Asiakasnäkökulmasta katsottuna palvelun laatu tasapuolistuisi toiminnan lähtiessä käyntiin. Kainuun alueella tulisi yhtenäistää ensin kuntien rakennusjärjestyksien rakentamisen luparajat Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon rakennusjärjestysten mukaisiksi. Kuntakohtaisia erityispiirteitä toki voitaisiin ja pitäisikin sisällyttää kuntien rakennusjärjestyksiin niitä uudistettaessa. 5

8 Palvelun laatua lisäisi myös merkittävästi yhtenäiset suunnitteluohjeet ja suunnitelmien sisältövaatimukset erilaisille hankkeille. Tästä seuraisi myös samalla se, että rakennuttajilta tultaisiin vaatimaan samanlaista osaamista hankkeen vaativuuden mukaan. Nykyiset kuntakohtaiset erot rakentajien ohjaamisessa olisi unohdettava, jolloin rakennusvalvonnan resursseja ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä hankkeiden ohjaamiseen paremmin ja vaikuttaa myös lupien joustavampaan käsittelyyn ja päätöksentekoon lisäämättä byrokratiaa. Myös vähäiset suunnitteluresurssit Kainuussa olisi nyt paremmin kohdennettavissa hankkeiden vaativuuden mukaan. Suunnittelijat tulisivat toimimaan entistä enemmän kuntarajoista piittaamatta. Kainuun alueen suunnittelijarekisteri tulisi yhtenäistää hankkeiden vaativuuden mukaan. Lupapäätösten sisältövaatimukset tulisi myös uudistaa ja yhtenäistää hankkeiden vaativuuden mukaan. Luvan aikainen viranomaisen katselmustoiminta tulisi myös yhtenäistää ja katselmukset kohdistaa hankkeiden vaativuuden mukaan tärkeisiin osa-alueisiin. Palvelun laatua lisäisi se, että katselmukset voitaisiin nyt pitää ajallaan, kun ne vaan tilattaisiin ajallaan kohteen sijainnista riippumatta. Lupakohteen vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen työnjohtajien pätevyysvaatimukset olisi myös yhtenäistettävä ja koko Kainuun kenttä tulisi avata vapaalle kilpailulle pätevien suunnittelijoidenkin osalla. Pätevistä vastaavista työnjohtajista ja suunnittelijoista alkaa olla pulaa lähes joka kunnassa. Palvelun vaikuttavuutta kunnan ja yhteiskunnan kannalta lisäisi isommassa yksikössä se, että rakennustarkastajat voisivat suunnata osaamistaan erikoistumalla omiin osaamisalueisiinsa. Kajaaniin on vasta rekrytoitu osaava ja pätevä lvi-tarkastaja, joka hoitaisi koko alueella lvi-tarkastuksen ja ohjauksen. Erikoistumista voitaisiin kohdistaa kaupunki- ja kuntakuvallisiin asioihin, kaavoitukseen, paloturvallisuuteen, peruskorjaukseen, puurakentamiseen ja rakenteellisen turvallisuuden asioihin. Osaamista suuntaamalla ja kohdentamalla rakennushankkeista saataisiin laadukkaampia, kestävämpiä, ja elinkaarikustannuksiltaan edullisempia. Yksittäisen kertarakentajan osalle palvelun vaikuttavuus tulisi olemaan samanlainen kohdistuen yksilön kannalta sen hetken tarpeeseen. 3.2 Rakennusvalvonnan ohjelmistot ja paikkatieto Tehokkaasti toimivan seudullisen rakennusvalvonnan edellytyksenä on tehokas ja ajantasainen tietojärjestelmä. Kaikissa alueen kunnissa on käytössä Locigan KuntaNet -rakennusvalvontaohjelma. Ainoastaan Kajaani käyttää Trimblen Locus -rakennusvalvontaohjelmistoa ja paikkatieto-ohjelmistoa. Vaikka Locigan KuntaNet onkin suosituin rakennusvalvontaohjelma Suomessa (noin 220 käyttäjäkuntaa); on sen tulevaisuus rajoitteista. Ohjelma ei pysty vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, koska sen rakenne ei enää mahdollista merkittävää kehittämistä. Ylikunnalliseen käyttöön olisi lähdettävä laajentamaan Kajaanin käyttämää rakennusvalvonta- ja paikkatieto-ohjelmistoa. Tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen ja riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet ovat edellytyksiä sujuvalle rakennusvalvontayhteistyölle. Siirryttäessä ylikunnalliseen yhteistyöhön tulee ohjelmistot ehdottomasti yhtenäistää. Siirryttäessä ylikunnalliseen yhteistyövaiheeseen sopijakunnat luovuttavat myös omistuksessaan ja käytössään olevan tarvittavan kaluston, irtaimiston ja ohjelmistot korvauksetta isäntäkunnan tai liikelaitoksen omistukseen ja käyttöön. Jatkossa tarvittavan uuden kaluston, irtaimiston ja ohjelmistojen hankinnat tekee uusi yhteistoimielin. 6

9 4. SELVITYKSEN TAUSTAA Nykytilan kartoitus kunnittain Kainuussa 4.1 Rakennusvalvonnan volyymi, organisaatio, tehtävät, ja henkilöstö Oheiseen taulukkoon on koottu kunnittain rakennus- ja toimenpidelupamäärät, rakennusvalvonnan menot ja tulot viimeiseltä kolmelta toteutuneelta vuodelta. Tiedot on saatu kunnilta. Kainuun kuntien rakennusvalvonnan menot ja tulot, kateprosentti sekä rakennus- ja toimenpideluvat yhteensä vuosien keskiarvona Asukasluku 4/2014 Menot / Tulot / Kate % Luvat Kajaani Sotkamo Kuhmo Suomussalmi Puolanka Paltamo Ristijärvi Hyrynsalmi Yhteensä Oheiseen taulukkoon on kerätty tiedot toiminta-alueen kunnista tiedot rakennustarkastajien ja toimistohenkilöstön määristä tällä hetkellä. Kerätyt henkilötyövuositiedot perustuvat kunnilta saatuihin tietoihin ja kuntien omiin näkemyksiin pelkästään rakennusvalvonnan perustehtävien (lakisääteisten) hoitamiseen kohdistuvista tehtävistä sekä viranomaistoimintaan kuulumattomista lakisääteisistä että muista kunnan tehtävistä. Kainuun kuntien rakennusvalvonnan nykyiset resurssit ja tehtävät As.luku Rak.v Lupasiht. Yht.htv. Ei lakisääteiset 4/2014 htv htv tehtävät Kajaani ,0 2,0 5,0 Korjausneuvonnan valmiustarkastus Maa-ainesten oton valvonta Sotkamo ,5 1,0 2,5 Kuhmo ,5 0,8 2,3 Korjausneuvonta, Poikkeamisluvat ja niiden lausunnot Suomussalmi ,0 1,0 2,0 Korjausneuvonta, Poikkeamisluvat ja niiden lausunnot Puolanka ,0 0,0 1,0 Korjausneuvonta Työsuojelupäällikkö Paltamo ,4 0,1 0,5 Arvio resursseista, rak.tarkastaja teknisenä johtajana Ristijärvi ,2 0,1 0,3 Arvio resursseista, rak.tarkastaja teknisenä johtajana Hyrynsalmi ,3 0,1 0,4 Arvio resursseista, rak.tarkastaja teknisenä johtajana Yhteensä ,9 5,1 14,0 7

10 Rakennusvalvontaviranomaisen yleiset valvonta- ja edistämistehtävät sekä lupa- ja valvontaviranomaistehtävät on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. 4.2 Rakennusvalvonnan lakisääteiset tehtävät ja muut tehtävät Suomen Kuntaliiton laatiman raportin pohjalta rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät jaotellaan neljään ryhmään. Näitä ovat lakisääteiset tehtävät, kunnan muut lakisääteiset tehtävät, kunnan muut tehtävät ja muu palvelukysyntä. Rakennusvalvonnan lakisääteiset tehtävät, maankäyttö- ja rakennuslaki: erilaiset lupapäätökset, hyväksynnät katselmukset rakentamisen neuvonta luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön hoidon valvonta kaavojen noudattamisen valvonta, valvonta yleisen edun näkökulmasta hallinnollisten pakkokeinojen käyttäminen erilaisten hallintoriitojen ensiasteen ratkaisut. Kunnan muut lakisääteiset tehtävät (kuntakohtaisesti määrättyjä): maisematyöluvat suunnittelutarveratkaisut poikkeamiset rakennus- ja huoneistotietojen välittäminen väestötietojärjestelmään maa-ainesten oton lupapäätökset ja valvonta kadun ja yleisten alueiden valvonta tuettavan rakentamisen arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtävät korjaus- ja energia-avustustehtävät yksityisteiden mukaiset tehtävät. Kunnan muut tehtävät: joissakin alueen kunnissa on kunta saattanut siirtää rakennusvalvonnalle muitakin tehtäviä kuten esim. kiinteistöverotus, osoitejärjestelmän ylläpitäminen, isännöintitehtäviä tai muita toimikuntien tehtäviä. Muu palvelukysyntä rakentamiseen liittyvä lakineuvonta kuntien rakennusvalvontahenkilöstöön kohdistuu myös muita palveluodotuksia. Kuntalaiset ovat tottuneet useissa asioissa kääntymään rakennusvalvonnan puoleen ja pitäneet luonnollisena, että saavat vastauksen lähes kaikkiin kysymyksiin. Viranhaltijoiden puoleen käännytään usein arjen neuvonta ja riita-asioissa, vaikka ne eivät heidän tehtäviinsä kuulu. koska kuntalaisten palvelu sinänsä kuuluu hyvään hallintoon, on heitä pyritty parhaan mukaan jonkin verran opastamaan. yhteistyö kaavoitus-, ympäristönsuojelu-, suunnittelu- ja kiinteistötoimen, pelastuslaitoksen, poliisin, ympäristöterveydenhuollon, Kainuun Elinkeino- ja liikennekeskuksen kanssa. Esimerkkejä kohdistuvista muista palveluodotuksista, jotka eivät kuulu rakennusvalvonnalle: naapuruusriidat; pensasaidat, puuston varjostukset, ojiin ja rajoihin liittyvät erimielisyydet 8

11 arviointipyynnöt; vesi- ja homevauriot, rakennusten arvon määrittämiset selvityspyynnöt; kiinteistökauppojen reklamaatiot, rakentamiseen liittyvät laatuvaatimukset palvelupyynnöt; lupahakemuslomakkeiden täyttäminen, suunnittelun avustaminen. Rakennustarkastusyhdistys RTY on valmistellut rakennusvalvonnan lakisääteisten tehtävien palvelusisältökuvausta ylikunnallisen rakennusvalvonnan lainsäätövalmistelua varten. Liitteessä 4. on kuvattu rakennusvalvonnan palvelusisältö. Kajaanin rakennusvalvonnan nykyisessä lupaprosessissa liitteen mukaista palvelusisältöä käytetään pientalon ja sitä vaativamman kohteen lupakäsittelyssä. Seudullisessa toiminnassa palvelusisältö on määriteltävä resurssien mukaan lupakohteittain uudelleen. Viittaus: Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät. Tukea tehtävien priorisointiin ja kuntayhteistyöhön, kuntaliiton julkaisu Toiminta-alueen maantieteellinen laajuus Kahden kaupungin ja seitsemän kunnan muodostama Kainuun maakunta on pinta-alaltaan hiukan yli km 2. Etelä-Suomeen sijoitettuna pinta-ala vastaisi laajuudeltaan esimerkiksi Helsingin, Turun, Tampereen ja Hämeenlinnan muodostamaa aluetta, jonka rajojen sisälle kaikki mainitut kaupunkikeskustat sopisivat. Maakunta on laaja ja harvaan asuttu. Etäisyydet ovat pitkiä. Toiminta-alueen halkaisija on noin 200 km joka ilmansuuntaan. Vesipinta-alaa Kainuun kokonaisalasta on hiukan yli 10 % eli noin 2900 km 2. Kainuun aluerakenne on muodostunut maakuntakeskus Kajaaniin nähden vyöhykkeittäin siten, että kuntakeskuksista kolme sijaitsee noin 40 km:n etäisyydellä Kajaanista, yksi noin 60 km:n etäisyydellä ja loput neljä keskusta noin 100 kilometrin etäisyydellä Kajaanista. Kainuun reuna-alueilta Kajaanin saavutettavuus henkilöautoilla on enimmillään yli kaksi tuntia. Liitteessä 3. on esitetty Kainuun kunnat ja kuntakeskukset. Vaalan kunta ei kuulu tämän selvityksen piiriin. Kainuun väkiluku on vähentynyt voimakkaasti vuosikymmenen aikana. Suurinta muutos on ollut Suomusalmella ja Kuhmossa. Sotkamon Vuokatin ja Hyrynsalmen Ukkohallan matkailualueiden laajentuminen ovat olleet ja ovat jatkossa merkittäviä matkailurakentamisen keskittymiä Kainuussa. Kainuun loma-asutuksen painopiste on maakunnan etelä- ja länsiosissa laajentuen itään ja koilliseen päin. Loma-asumisen vetovoimatekijöitä, jotka vaikuttavat niiden sijoittumiseen, näyttävät olevan vesistöt ja liikenneyhteydet. Sotkamon Talvivaaran kaivoksen perustaminen kunnan eteläosassa on ollut teollisuusrakentamisen keskittymä viimeiset viisi vuotta. Sotkamo Silverin uusi hopeakaivoshanke kunnan itäosassa ja Otanmäen kaivoksen uudelleen avaaminen odottavat vielä rahoitus- ja investointipäätöstä. Kuntien valmiudet ylikunnalliseen toimintaan 4.4 Tekniset valmiudet Trimblen Locus rakennusvalvonta- ja paikkatieto-ohjelman laajentaminen muihin Kainuun kuntiin on teknisesti toteutettavissa seudullisena lisenssinä. Toiminnan alussa paikkatietoaineiston ja kuntarekistereiden eritasoisuudet ja virheet tulisivat aiheuttamaan lisätyötä ja kustannuksia. Ennen toiminnan käynnistämistä pitäisi varata vähintään puoli vuotta aikaa yhteisen rakennusvalvonta ja paikkatieto-ohjelmiston koekäyttöön ja testaukseen. Toiminnan aloittaminen olisi mahdollista myös kuntien omilla ohjelmistoilla, jos valtakunnallinen sähköinen luvan haku Lupapiste-palvelu otetaan kunnissa käyttöön. Palvelu mahdollistaa sähköisen asioinnin ja myös arkistoinnin. Tässä vaihtoehdossa kaikki paperiset hakemukset tulisi siirtää sähköiseen muotoon, jotta niiden arkistointi olisi mahdollista myöhemmin. Lupapiste-palveluun on kehitetty myös oma 9

12 rakennusvalvonnan lupakäsittely toiminnallisuus. Lupakäsittely toimii suoraan ilman rajapinta ominaisuutta. Tekniset vaihtoehdot ylikunnallisessa ohjelmistossa ovat varsin hyvät ja monipuoliset. 4.5 Henkilöstön valmiudet Kuntalaki ei tunne mahdollisuutta siirtää virkaa toiseen kuntaan. Yhteistoiminnan järjestäminen isäntäkuntamallin pohjalta edellyttää, että kuntien henkilöstö siirretään isäntäkunnan palvelukseen. Henkilöstön siirtyminen isäntäkunnan toimielimen alaisuuteen tarkoittaa siten virka- ja työsuhteen päättymistä vanhassa ja alkamista uudessa kunnassa. Suostumuksen antaneet sopijakuntien rakennusvalvontahenkilöstö on mahdollista siirtää isäntäkunnan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Kun yhteistyöhön mukaan lähtevät kunnat ovat tiedossa, henkilöstöjärjestelyjen toteuttaminen edellyttää erillisiä toimenpiteitä. YT-neuvottelut tulee käynnistää ennen kuin kunnat tekevät päätöksensä ylikunnalliseen yhteistyöhön liittymisestä. Päätettäessä perustaa ylikunnallinen rakennusvalvonnan liikelaitos henkilöstön siirrot ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen ovat myös mahdollisia liikkeenluovutussäädösten mukaan. Asiasta tehdään henkilöstösiirtoa koskeva sopimus, johon kirjataan siirron periaatteet sekä palkkausta, työlomia, virkavapauksia ja vuosilomia koskevat asiat. Kuntakierroksella tuli selvästi esiin se, että kuntien rakennusvalvontahenkilöstö kannattaa ylikunnallista rakennusvalvontaa sen päätöksenteon riippumattomuuden ja tehtävien hoidon asiantuntemuksen turvaamiseksi. 4.6 Poliittiset valmiudet Työni alussa kuntakierroksilla ei ollut luottamusmiesjohtoa kunnista mukana. Kunnanjohtajien ja ylempien virkamiesten taholta kuntien poliittisista valmiuksista tuli esiin seuraavaa: Kainuun kunnat suhtautuvat vielä hyvin varauksellisesti ylikunnalliseen rakennusvalvontaan. Jos yhteistoiminnasta tehtäisiin ns. pakkolaki, suhtautuminen kunnissa yhteistyön järjestämiseen parani selvästi isommissa kunnissa. Pienissä kunnissa pelätään kustannusten nousua ja palvelun etääntymistä Kajaaniin. Pienissä kunnissa suurimpana ongelmana nähtiin rakennustarkastajalle delegoitujen kunnan muiden teknisen toimen tehtävien hoitamisen järjestäminen jos kunnan rakennustarkastaja siirtyy ylikunnalliseen rakennusvalvontaan. Pienemmissä kunnissa rakennustarkastaja toimii myös kunnan teknisenä johtajana. Kunnat eivät kuitenkaan kyseenalaistaneet palvelusta saatavaa hyötyä rakennusvalvonnan asiakkaille. Suhtautuminen uuteen toimintamalliin yhteistyökunnissa oli asiallista ja rakentavaa. Kokonaisuutena Kainuun kuntien poliittinen halukkuus osallistua ylikunnalliseen rakennusvalvontaan on selvityksen tekohetkellä vielä heikkoa. Tätä arviota tukee aikaisempi suppea yhteistyöselvitys lähikuntien yhteisestä viranomaistoiminnasta. Yhteistyöselvitys kaatui silloin poliittiseen vastustukseen. Myönteistä on kuitenkin se, että ilmapiiri on kokoajan paranemassa kuntien välisissä yhteistyöneuvotteluissa. 5. MENETELMÄT 5.1 Haastattelut, kirjallisuustutkimus ja lainsäädännön tarkastelu Kuntakierrokset tehtiin kevättalvella Mukana Kajaanista lisäkseni oli tekninen johtaja ja paikkatietoinsinööri. Kuntiin lähetettiin ennakkoon tämän selvityksen johdanto ja kysely kuntien rakennusvalvonta- ja paikkaohjelmistoista sekä paikkatietoaineistoista. Kunnissa oli vastassa 10

13 kunnanjohtaja, rakennustarkastaja, tekninen johtaja ja paikkatietovastaava. Kuhunkin kuntaan oli varattu esittely ja keskusteluaikaa noin kaksi tuntia. Toukokuussa 2014 pidettiin Kainuun kuntien rakennustarkastajien neuvottelupäivät Paltamossa. Päivillä keskusteltiin tarkemmin kuntien nykyisistä rakennusvalvontaresursseista ja ylikunnallisen toiminnan resursseista ja sen tuomista haasteista ja tavoitteista. Kainuun kuntien rakennustarkastajat suhtautuvat ylikunnalliseen toimintaan avoimen myötämielisesti. Kirjallisuustutkimusta ylikunnallisesta toiminnasta löytyy vain RTY- julkaisemasta rakentamisen ohjausjärjestelmän toimivuusraportista ja Kuntaliiton julkaisuista rakennusvalvontojen yhdistymisistä. Lainsäädäntövalmistelu myös on vasta käynnissä ylikunnallisen toiminnan aikaansaamiseksi. Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa kunnan rakennusvalvontatehtävien hoitamisen sopimuksella toisen kunnan rakennustarkastajan toimesta. Myös rakennusvalvontaviranomainen (lautakunta) voi sopimuksella olla kuntien yhteinen tai kokonaan toisen kunnan alainen. Viittaus: Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 6 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 6.1 Ylikunnallisen rakennusvalvonnan perustehtävät Selvitystyön yhtenä tavoitteena on pyrkimys mahdollistaa henkilöstön keskittyminen varsinaisiin rakennusvalvonnan perustehtäviin. Tällöin henkilöstöllä on mahdollisuus osaamisen lisäämiseen ja asiantuntijuuden syventämiseen, jolloin myös kuntalaisille pystytään tarjoamaan parempaa rakennusvalvontapalvelua. Ylikunnallinen toiminta edellyttää, että kaikki perustehtävät tulee olla lainsäädännössä määrätty rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviksi. Kunnille jää tehtäväksi järjestää muiden lakisääteisten ja kunnan muiden tehtävien suorittaminen. Tässä selvityksessä käsitellään vain lakisääteisten tehtävien suorittamista ja palvelua ylikunnallisessa rakennusvalvontatoimessa. Ylikunnallisen toiminnan käynnistysvaihessa voidaan sopimuksella ottaa mukaan muita lakisääteisiä tehtäviä kuten poikkeamislupien, suunnittelutarveratkaisujen, maisematyölupien ja maaainesten ottoon liittyviä tehtäviä, jos sopimuskunnat eivät ole vielä saaneet tehtävien hoitoa ratkaistua. Jatkossa rakennusvalvonnan toiminnat tulee järjestää niin, että perustehtävään ja muuhun palvelutarjontaan otetaan täsmällinen linja ja kustannusjako. Rakennusvalvonnan perustehtävät tulevat lähivuosina lisääntymään. Hallitusohjelmassa mainitaan mm. seuraavista tehtäväkokonaisuuksista: parannetaan rakentamisen energiatehokkuutta säädöksin ja muulla ohjauksella sekä luomalla kannustimia. Laaditaan rakennusten energiatehokkuutta koskevien säädösten tiekartta, jonka tavoitteena on lähes nollaenergiarakentaminen vuoteen 2020 mennessä. Tiekartan avulla pyritään määräysten voimaan saattamiseen suurempina kokonaisuuksina. säädetään korjausrakentamiselle energiatehokkuusvaatimukset, joiden toteuttaminen on taloudellisesti kustannustehokasta. toteutetaan Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017-toimintaohjelman (ERA17) keskeiset toimenpiteet toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi parannetaan rakentamisen viranomaisohjausta ja edistetään rakentamismääräysten ennakoivaa ja yhtenäistä tulkintaa muun muassa normaalitalkoiden toimenpiteitä toteuttamal- 11

14 la. Vahvistetaan rakennusvalvonnan ohjauksen vaikuttavuutta rakentamisen laadun valvonnassa ja energiatehokkuuden parantamisessa. Uudistetaan rakennusvalvontaa siten, että rakennusvalvontojen yksikkömäärä pienenee ja koko kasvaa nykyistä suuremmiksi alueellisiksi yksiköiksi. parannetaan rakentamisen ja suunnittelutyön laatua korostamalla suunnittelijoiden pätevyyttä ja tehostamalla alan toimijoiden koulutusta jatketaan kosteus- ja hometalkoita ja turvataan niiden tuottaman osaamisen siirtyminen koulutukseen ja rakennusalan toimijoille edistetään puurakentamista ja rakentamisen energiatehokkuuden laskennassa elinkaarilaskentaa rakentamisen laatua heikentämättä kehitetään soveltuvilta osin kaavoitus- ja rakennusmääräyksiä, joiden vaikuttavuus on heikko ja jotka nostavat rakentamiskustannuksia edistetään uusia korjausrakentamiskäytäntöjä ja -innovaatioita. Rakennusvalvonnan perustehtävien lisääntymiseen pystytään vastaamaan vain seudullisella yhteistyöllä ja erikoistumisella. Viittaus: Maankäyttö- ja rakennuslaki / Asiantuntijaorganisaation määrä, palvelualueet ja palvelupisteiden sijoitus kunnissa Lähtötilanteessa nykyinen rakennusvalvonnan henkilömäärä ei saisi kasvaa. Rakennustarkastajia tulisi olla vähintään 9 henkilöä ja lupasihteereitä (toimistohenkilöstö) 5 henkilöä. Henkilöstön sijoitus ja palvelupisteet on kuvattu seuraavassa taulukossa. Kainuun ylikunnallisen rakennusvalvonnan resurssit ja tehtävät As.luku Rak.tark. Lupasihteeri Yht.htv. Ei lakisääteiset 4/2014 htv htv tehtävät Kajaani ,0 3,0 7,0 Korjausneuvonnan valmiustarkastus Maa-aineslupien valvonta Sotkamo ,0 0,5 2,5 Vain viranomaistehtävät Kuhmo ,0 0,5 1,5 Korjausneuvonta, Poikkeamisluvat ja niiden lausunnot Suomussalmi ,0 1,0 3,0 Korjausneuvonta, Poikkeamisluvat ja niiden lausunnot Puolanka ,0 0,0 0,0 Korjausneuvonta, Poikkeamisluvat ja niiden lausunnot Paltamo ,0 0,0 0,0 Vain viranomaistehtävät Ristijärvi ,0 0,0 0,0 Vain viranomaistehtävät Hyrynsalmi ,0 0,0 0,0 Vain viranomaistehtävät Yhteensä ,0 5,0 14,0 Rakennuslupien päätöksenteko tulisi keskittää Kajaaniin. Palvelualueina tulisi olemaan Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi. Sotkamo ja Kuhmo muodostaisit oman palvelualeen ja Ylä-Kainuussa Suomusalmi, Hyrynsalmi ja Puolanka oman palvelualueen. Pysyvät palvelupisteet Kajaanin lisäksi tulisi järjestää Sotkamoon, Kuhmoon ja Suomussalmelle. Yhtenä päivänä viikossa tarjottavaan palveluun tulisi järjestää päivystyspisteet Paltamoon, Puolangalle, Hyrynsalmelle ja Ristijärvelle. Päivystyspisteiden tarpeellisuutta hiljaisena aikana tulee tarkastella kriittisesti. Palvelu- 12

15 pisteissä Sotkamossa toimisi kaksi tarkastajaa ja yksi lupasihteeri. Kuhmossa toimisi yksi tarkastaja ja Suomussalmella kaksi tarkastajaa ja yksi lupasihteeri. Kajaanissa toimisi neljä tarkastajaa ja kolme lupasihteeriä. Asiantuntijajoukon erikoistumista eri osa-alueisiin ei ole tarve vielä tässä selvityksessä selvittää. Pysyvissä palvelupisteissä henkilöstö suorittaisi kaikki viranomaistehtävät ja alkuun myös tarvittaessa muut kunnan lakisääteiset tehtävät. Kajaanissa tehtäisiin keskitetysti kaikki lupapäätökset ja julkipano. Julkipano tehtäisiin samalla myös lupakohteen kunnassa. 6.3 Liikelaitosmalli tai isäntäkuntamalli ja delegoinnit Jos tuleva lainsäädäntö mahdollistaa ylikunnallisen liikelaitosmallin toiminnan, olisi se kuntien ja toiminnan kannalta järkevin toteutusmuoto. Liikelaitosmallissa voidaan tasata rakentamisen suhdanteista johtuvia eri vuosien valvontamaksujen tuloutusta. Liikelaitosmalli turvaa myös täysin itsenäisen ja riippumattoman rakennusvalvontatoimen toteuttamisen. Myös toiminnan mahdolliset oikeudelliset vastuut ja vahingonkorvaukset kohdistuvat suoraan liikelaitokselle. Jos päädytään liikelaitosmalliin, tulee se perustaa Kajaanin kaupungin alaiseksi liikelaitokseksi. Isäntäkuntamalli on käytetyin yhteismuoto kuntien välisessä yhteistyössä. Malli turvaa siirtyvän henkilöstön aseman vanhoina työntekijöinä. Seudullisesta rakennusvalvonnasta muodostetaan itsenäinen yksikkö isäntäkunnan Kajaanin kirjanpitoon ja palveluista saatavat maksut tuloutetaan kokonaisuudessaan tälle yksikölle. Isäntäkunnan valtuusto hyväksyy sille nettomääräisesti sitovan talousarvion ja lautakunnan hyväksymässä käyttösuunnitelmassa osoitetaan määrärahat toimintaan. Puutteena tulee olemaan toiminnan tasejatkuvuus. Kirjanpidollisilla erityisjärjestelyillä tasejatkuvuutta voisi saada useampivuotisella tarkastelujaksolla. Delegoinnit Ylikunnallisen toimielimen/yhteislautakunnan perustamisen etuna on riippumattomuuden turvaaminen. Yhteislautakunnan tehtävät tulee määritellä jokaisen kunnan osalta samalla tavalla. Kuntakohtaisia poikkeuksia ei tule tehdä, koska ne aiheuttavat sekaannusta asiakkaille ja omalle henkilökunnalle. Viranhaltijoille suunnattu ratkaisuvalta, delegointi ja jatkodelegointioikeus, tulee toteuttaa täysimääräisenä ja yhteneväisenä; kuten on nykyisin Kajaanissa. Yhteislautakunnan ratkaisuvaltaan jäisivät vain oikaisuvaatimus- ja hallintopakkoasiat sekä hallinto- ja talousasiat. Koska oikaisuvaatimus- ja hallintopakkoasiat ratkaistaan laillisuusharkinnalla, lautakunnan kokoonpanolla tai sijainnilla ei ole merkitystä. 6.4 Talousarvion rakenteet ja 0-tuloksen edellytykset Toiminnassaan ylikunnallinen rakennusvalvonta pyrkii nettobudjetointiin, jonka edellytys on taksojen yhdenmukaistaminen heti toiminnan alusta lähtien. Toiminnan kokonaismenojen arviointi heti toiminnan alussa on vaikeaa. Yhteisen paikkatiedon rakentamisen, yhteisen rakennusvalvontaohjelmiston lopullisen konversion ja sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kustannukset muodostavat suuren kustannuserän, jonka kustannuksen tarkka arviointi on erittäin vaikeaa. Ylikunnallisen rakennusvalvonnan henkilöstömenoiksi on arvioitu noin euroa ja kokonaismenoiksi on arvioitu euroa. Toiminnan muiden menojen osuudeksi on arvioitu henkilöstömenoista noin 45 %, eli euroa. Riittävän tulopohjan saamiseksi taksojen korotuspaine tulee olemaan varsin suuri. Nykyistä Kajaanin taksaa tulisi korottaa noin 50 %. Kun mui- 13

16 den Kainuun kuntien taksat ovat olleet keskimäärin noin 50 % Kajaania edullisemmat, tulee muissa kunnissa taksan korotustarpeeksi noin 100 %. Kustannusjako kuntien yhteisten toimintamenojen osalla tulisi olla mahdollisimman oikeudenmukainen. Alkuun yhteiset toimintamenot voisi jakaa 50 % kunnan asukasluku ja 50 % kunnan lupamäärä. Mahdollisen alijäämän kattamisessa kunnille tulisi käyttää samaa kustannusjakoa. Oheisessa tilikartassa on arvioitu ylikunnallisen rakennusvalvonnan vuosibudjetti kokonaisuutena. Tilavuokrat, hallintokulut, ohjelmisto-, arkisto- ja paikkatietokulut on arvioitu selvityksen ja Kajaanin tason mukaan. YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA TALOUSARVIO Liikevaihto ,00 L I I K E V A I H T O ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00 Vaatteisto ,00 Kalusto ,00 Rakennusvalvonta- ja paikkatieto-ohjelmisto ,00 Palvelujen osto ,00 Sähköinen arkistointi ,00 Sähköinen asiointi ,00 Virantoimitusmatkat ,00 Koulutus ,00 Koulutusmatkat ,00 Työterveys ,00 Muut palvelut ,00 MATERIAALIT JA PALVELUT ,00 HENKILÖSTÖKULUT ,00 Tilavuokrat ,00 Leasingvuokrat ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT ,00 LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ ,00 L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä 0, Kuntien rakennusjärjestykset ja taksat Kuntien rakennusjärjestyksissä nykyisellään olevat vähäiset poikkeamat eivät vaikeuta ylikunnalliseen yhteistyöhön siirtymistä. Toiminnan lähtiessä käyntiin on kuitenkin perusteltua tavoitella yhdenmukaista rakennusjärjestystä. Talousrakennusten ja toimenpidelupien lupatarpeen määrittelyt pitäisi olla toiminta-alueella samanlaisia, joten rakennusjärjestykset olisi helpoin tapa uusia niiltä osin toiminnan alusta lähtien. Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon uudet rakennusjärjestykset vuoden 2015 alusta lähtien ovat samanlaiset. Kuntien rakennusvalvontataksojen rakenteelliset poikkeamiset ovat suuria. Taksataso on pääosin alueen kunnissa poikkeuksellisen alhainen eikä sitä voi pitää perusteltuna. 14

17 Oheisessa taulukossa on nykyiset kuntakohtaiset taksat ja mallikohteiden lupamaksut. Kajaanin taksat ovat keskimäärin noin 1,5-kertaiset muihin kuntiin nähden. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Taksavertailu Taksan päiväys Asukasluku S- KAJAANI SOTKAMO SALMI KUHMO Liikerakennus m² 400/4,00 273/2,70 220/2,20 220/2,40 Kerrostalo m² 400/4,00 273/2,70 220/2,20 220/2,40 Omakotitalo m² 300/3,00 140/2,40 120/1,80 150/2,20 Varasto/katos/rakennelma m² 150/1,50 140/1,45 100/1,70 120/1,60 Ylikunnallinen taksaehdotus tulisi perustua nettobudjetointiin, jonka johdosta taksat tulee yhteistyökunnissa olla yhdenmukaiset ja niitä tulee tarkistaa vuosittain yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Ennen toiminnan aloittamista kunnat valmistelevat taksoja koskevat periaatteet ja hyväksyvät ne valtuustoissaan, jonka jälkeen seudullinen johtokunta tai lautakunta hyväksyy näitä periaatteita noudattavan ja maksullisten palvelujen osalta kustannusvastaavuuteen perustuvan taksan sovellettavaksi yhteistyökunnissa. Toimivalta taksan yksityiskohdista päättämisessä on syytä määritellä laadittavassa johtosäännössä seudulliselle viranomaiselle. Tällöin taksan tarkistukset ovat hallinnollisesti joustavammin käsiteltävissä. Viittaus: Kuntaliiton selvitys rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta 2010, tiivistelmä 6.6 Tarvittavat toimitilat Kuntien nykyiset asiakaspalvelupisteet tulisivat säilymään nykyisillä paikoilla. Kajaanin palvelupistettä tulisi laajentaa yhden lupasihteerin ja vähintään kolmen rakennustarkastajan osalta. Kajaanin nykyinen palvelupiste sijaitsee asiakkaiden kannalta hyvin saavutettavassa paikassa kaupungin infon läheisyydessä. Kajaanin rakennusvalvonnan tilakustannus puhtaanapidolla on tällä hetkellä 3600 euroa /toimistohuone. Ylikunnallisen rakennusvalvonnan 14 henkilön tilakustannus tulisi vuodessa olemaan noin euroa. 15

18 7. YLIKUNNALLISEN RAKENNUSVALVONNAN TYÖKALUJEN LAAJENTAMINEN 7.1 Rakennusvalvonta- ja paikkatieto-ohjelman laajentaminen Tehtävien laaja-alainen hoito edellyttää toimivaa tietokantapohjaista, eri toimijoiden sekä eri osa-alueiden tiedot yhdistävää paikkatietojärjestelmää. Oleellista on, että karttatiedot sekä kunnalliset perusrekisterit on integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi. Integrointi mahdollistaa perustan yhdyskuntatoimen sujuvalle rakentamiselle ja palvelujen tuottamiselle. Modulaariset, prosessi- ja käyttäjäryhmäkohtaiset toimialasovellukset tukevat kattavasti rakennusvalvonnan eri tehtäviä. Tuettuihin toimintoihin pitää kuulua kaavoitus karttatuotanto kiinteistöomaisuuden hallinta kiinteistönmuodostus osoiterekisteri rakennus- ja huoneistorekisteri rakennusvalvonta ympäristövalvonta katu- ja viheralueiden hallinta. Paikkatietotoiminnallisuuksia hyödynnetään parhaiten rakennusvalvonnan lupakäsittelyssä. Kokonaisuus luo myös pohjan niin sähköisen asioinnin sovelluksille kuin myös tiedon hyväksikäyttäjille intranet- ja internet -ympäristöissä. Toimiva rakennusvalvontajärjestelmä tarvitsee sujuvat yhteydet kunnan kartta- ja perusrekisterijärjestelmiin. Rakennusvalvontajärjestelmää ei pidä eriyttää irralliseksi muusta paikkatietojärjestelmästä. Kajaanissa käytössä oleva Trimle Locus -järjestelmä kattaa kokonaan Kajaanin ja entisen Vuolijoen kunnan paikkatiedot. Hakijat saavat Kajaanin internet-karttapalvelusta kaiken kaupungin paikkatiedon kuten opaskartat ja kaikki kaavatasot määräyksineen. Meillä viranomaisilla on käytössä Trimblen Webmappaikkatietojärjestelmä. Siinä on paikkaan sidottuna samassa järjestelmässä kaikki tieto mitä tarvitaan lupakäsittelyssä: kaavat, poikkeamisluvat, pilaantuneet maa-alueet, maanomistajat, naapurit, kaapelit ja johtokartat, suojelualueet, muinaismuistot, rasitealueet ja muut erityisalueet, vesiosuuskuntien toiminta-alueet, ilmakuvat eri vuosikymmeniltä ym. Haku toimii kartalta, kiinteistötunnuksella tai osoitteella. Kun huomioidaan rakennusvalvonnan rooli tietosisällön tuottajana paikkatiedolle ja kuntien muille toimijoille, onkin perusteltua keskittää toiminnat. Siirtymisestä ja siihen liittyvistä kustannuksista sekä ohjelmistoihin liittyvästä teknisestä tuesta ja ylläpidosta vastaisi osuudellaan ylikunnallinen toimielin. Tietokannat sijoitetaan isäntäkunnan/keskustoimipaikan palvelimelle. Kajaanin rakennusvalvonnan ohjelmiston ja paikkatiedon vuosikustannus on noin euroa. Tarkkaa lisenssin laajentamiskustannusta liiketaloudellisesta syystä ei voi ilmoittaa. Paikkatiedon laajentamisen hinnoitteluun liittyy suuria epävarmuustekijöitä kuntien toimittaman aineiston laadusta ja toimitussisällöstä johtuen. Myös paikkatiedon laajentamisen resurssit tule selvittää ylikunnalliseen toimintaan. Arvioin, että ylikunnallisen toiminnan kokonaismenot tulisivat olemaan noin euroa vuositasolla. 16

19 Yhteinen paikkatieto edellyttää myös yhtenäistä osoitejärjestelmää. Kajaani käyttää 10-järjestelmää ja muut Kainuun kunnat pääosin 100-järjestelmää. Osoitteiston muuttaminen kunnissa on iso urakka, joka tulisi käynnistää hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Viittaus: Turun seudun rakennusvalvontatyöryhmä , Selvitys rakennusvalvontayhteistyön järjestämisestä 7.2 Sähköisen arkistoinnin laajennus Kajaanin kaupungilla on käytössään Avain Technologies Oy:n kehittämä sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin ratkaisu nimeltä X-Archive. Kaupunki on hankkinut sen käyttöönsä vuonna Sähköinen arkisto on Arkistolaitoksen SÄHKE2 -normin mukainen eli sille on myönnetty Arkistolaitoksen SÄHKE2 -sertifikaatti vuonna Se tarjoaa arkistopalvelut virtuaalisena palvelukokonaisuutena, mikä mahdollistaa sen, että eri järjestelmiä käyttävät organisaatiot voivat perustaa omat arkistonsa yhteen sovellukseen. Useampi arkistonmuodostaja voi perustaa arkistonsa yhteen sovellukseen eli rakennusvalvonnan tapauksessa kunta voi ottaa käyttöön oman sähköisen arkistonsa sovelluksessa. Ratkaisu mahdollistaa tiedon yhteiskäytön alueellisesti, mutta myös tiedonvaihdon eri organisaatioiden välillä. Järjestelmä mahdollistaa sen, että asiakirjoja voidaan arkistoida järjestelmään joko suoraan, automaattisina tiedonsiirtoina operatiivisista järjestelmistä tai manuaalisesti. Arkistossa on selainpohjainen X-Viewer, jolloin sinne viedyn aineiston katselukäyttö ei vaadi erillisiä asennuksia. Jo tällä hetkellä kuntaliitosten seurauksena Kajaanin kaupungilla on kolme arkistonmuodostajaa, Kajaanin kaupunki, Kajaanin maalaiskunta ja Vuolijoen kunta, jotka ovat kaikki omia arkistonmuodostajiaan. Jokaisen arkistonmuodostajan rakenne noudattelee kunnallista tehtäväluokitusta. Vastaava rakenne on myös Kajaanin maalaiskunnalla ja Vuolijoen kunnalla. Arkistot sisältävät kuntien rakennuslupapiirustuksia. Jokainen rakennuslupapiirustus saa joukon metatietoja, jotka kuvaavat kohteen kontekstia, asiayhteyttä, ja jotka myöhemmin toimivat mm. hakukriteereinä haettaessa asiakirjoja sähköisestä arkistosta. Arkistoihin viedyillä asiakirjoilla on ei vain SÄHKE2 -vaatimuksen mukaiset metatiedot, vaan myös joukko hakukriteereinä toimivia metatietoja, kuten kiinteistötunnus, rakennustunnus, osoite jne. Samalla tavalla asiasta kiinnostunut Kainuun kunta voi liittyä osaksi sähköistä arkistoa, jolloin sinne perustetaan esim. Kuhmon kaupungin tai Suomussalmen kunnan arkisto. Jokainen arkisto pysyy jatkossakin omana kokonaisuutenaan, jos kunnan vanhoja rakennuslupapiirustuksia ryhdytään tallentamaan perustettuun arkistoon. Liittyvien kuntien kustannukset ovat lähinnä lisenssikustannuksia. Mikäli arkistoon ryhdytään skannaamaan vanhoja rakennuspiirustuksia, tarvitaan lisäksi levytilaa. Alla kokonaiskuva niistä tavoitteista, johon mm. rakennusvalvonnan sähköinen arkistointi liittyy. Tavoitteena on kokonaisratkaisu, jota kaikki kaupungin toimialat voivat jatkossa käyttää, ei vain ympäristötekninen toimiala. Jatkossa myös sähköisen asioinnin kautta tulevat asiakirjat päätyvät operatiivisten järjestelmien kautta sähköiseen arkistoon. Kuvassa vasemmalla on kuvattu myös käynnissä oleva rakennuslupapiirustusten sähköinen arkistointi, joka tapahtuu suoraan järjestelmään. Samalla hetkellä, kun lupapiirustus metatietoineen on arkistoitu, se on saatavana sähköisessä muodossa. Metatiedot ovat kaiken sähköisen arkiston rakentumisen perusta. Ne toimivat paitsi hakukriteereinä, niillä hallitaan myös sähköisten asiakirjojen elinkaarta. 17

20 Sähköisen arkistoinnin hinnoittelu perustuu kunnan asukaslukuun. Alle asukkaan lisenssin hinta on 5000 euroa ja vuosittainen ylläpitomaksu 1820 euroa. Yli asukkaan kunnan hinnat ovat vastaavasti 8000 euroa/2912. Kertaluontoinen lisenssimaksu asennuksineen olisi noin euroa ja vuosimaksut yhteensä euroa. 7.4 Sähköisen asioinnin laajennus Kajaanin rakennusvalvonta toimii vuoden 2015 loppuun ympäristöministeriön Lupapiste sähköisen palvelun pilottikuntana. Ylikunnallisessa palvelussa on mahdollista käyttää ja valita Lupapiste- tai rakennusvalvontaohjelman Trimble Locus sähköinen palvelu. Pilotointiaika näyttää kumpi järjestelmä on toimivin ja kustannustehokkain valittavaksi. Lupapiste palvelun kehitys myös sähköisen arkistoinnin puolelle tuo jatkossa kilpailuetua pienten kuntien rakennusvalvontaarkiston sähköistämisen aloittamiseksi. Lupapiste palvelu mahdollistaa myös siirtymäaikana käyttää kuntien omia rakennusvalvontaohjelmia. Lupapiste palveluun on kehitetty myös oma luvankäsittelyohjelma. Lupapisteen kehitys valtakunnalliseksi luvanhakujärjestelmäksi näyttää lupaavalta. Ohjelmiston käyttö on helppoa asiakkaalle ja viranomaiselle. Luvanhaku ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua. Lupapiste sähköisen palvelun hinnoittelu on varsin yksinkertaista. Ylikunnallisessa rakennusvalvonnassa kustannus koostuu kuntien asukasluvun mukaisesta perusmaksusta, joka tulisi olemaan 500 euroa kuukaudessa sekä lupakohtaisesta maksusta. Lupakohtainen maksu tulisi olemaan Kainuun kokonaislupamäärän mukaan keskimäärin noin euroa vuodessa. Sähköisen palvelun vuosikustannus olisi arviolta euroa vuodessa. Sähköisen palvelun kustannukset tulisi sisällyttää rakennusvalvontataksaan. Selvityksen liitteessä 2. on kuvattu lupapisteen seudullinen palvelukonsepti. 18

SELVITYS RAKENNUSVALVONTAYHTEISTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ JOHDANTO TURUN ALUE SEUDULLINEN RAKENNUSVALVONTA

SELVITYS RAKENNUSVALVONTAYHTEISTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ JOHDANTO TURUN ALUE SEUDULLINEN RAKENNUSVALVONTA TURUN ALUE SEUDULLINEN RAKENNUSVALVONTA SELVITYS RAKENNUSVALVONTAYHTEISTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ JOHDANTO Kunta- ja palvelurakennehankkeen Turun kaupunkiseudun ohjausryhmän päätti 30.11.2010 käynnistää selvitystyön

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA Maankäytön ja rakentamisen neuvottelupäivä Lahti 18.11.2014 Ympäristöministeriön 18.3.2014 asettamaa työryhmä Tehtävänä on valmistella esitys rakennusvalvontatoimen toiminta-

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Toimielin: 6000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Toimielin: 6000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan

Lisätiedot

Delegoitu erityispäätäntävalta

Delegoitu erityispäätäntävalta SOTKAMON KUNTA Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA... 2 Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA KÄRKÖLÄ, LAHTI, NASTOLA Yhteneväinen ennakoitava lupakäsittely ja katselmusmenettely Yhteinen, kattava ohjeistus kotisivuilla ja paperimuodossa

Lisätiedot

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Taina Saari vs. vastaava rakennustarkastaja organisaatio Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi hoitovapaalla Vs. vastaava

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Lupaprosessien sujuvoittaminen

Lupaprosessien sujuvoittaminen Lupaprosessien sujuvoittaminen INFRA Akatemia 22.1.2016 Anu Kärkkäinen Johtaja, elinkeinoasiat Sipilän hallitusohjelman kirjaukset lupaprosessien sujuvoittaminen Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018. Kehitysohjelma Ympäristösuojelu

Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018. Kehitysohjelma Ympäristösuojelu Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018 Kehitysohjelma Ympäristösuojelu Muuttuvan toimintaympäristön myötä ympäristöasiat tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi ja merkittävimmiksi laaja-alaisiksi

Lisätiedot

Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri

Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri MUISTIO 14.3.2013 Asikkalan, Sysmän ja Padasjoen rakennusvalvontojen yhteistyöpalaveri Aika: 14.3.2012 klo 13.00-14.00 Paikka: Asikkala, teknisen toimen tilat Läsnä: Tapio Tonteri Asikkalan kunta, rakennustarkastaja,

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan hallintokyselyt

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan hallintokyselyt Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan hallintokyselyt Alustavia tuloksia vuoden 2017 kyselyistä Kuntamarkkinat, 13.9.2017 Matti Sahlberg, Tilastotutkija Suomen Kuntaliitto, Alueet ja yhdyskunnat Kyselyiden

Lisätiedot

001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti Rakennustunnus Osoite Kirkkankankaantie 9

001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti Rakennustunnus Osoite Kirkkankankaantie 9 Sivu 1 Hakija Telia Finland Oyj Toivonen Jari PL 320 00051 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 020-001-9903-0000 Kaupunginosa/kylä 001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti 0000 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija:

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Rakentamisen valvonta ja neuvonta 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen yksinkertainen rakennus korjaus- ja muutostyö

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015 Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Khall. 29.3.2016 125 Paikkatieto-ohjelman tekeminen käynnistettiin paikkatietokoordinaattorin toimesta maaliskuussa 2015. Paikkatieto-ohjelmaa työstettiin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Kuntien rakentamisen, ympäristön- ja terveydensuojelun viranomaistehtävien järjestäminen

Kuntien rakentamisen, ympäristön- ja terveydensuojelun viranomaistehtävien järjestäminen Kuntien rakentamisen, ympäristön- ja terveydensuojelun viranomaistehtävien järjestäminen murroksessa- Missä mennään rakennusvalvonnan alueellistamisessa? Onko Kuntien viranomaistehtävien järjestäminen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen yksinkertainen rakennus korjaus- ja muutostyö

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Rakennusvalvonnan asiakastilaisuus Lohja Vihti Karkkila 6.3.2017 Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, Vihdin kunta Aiheen rajaus

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS ALAVIESKAN, SIEVIN JA YLIVIESKAN KUNTIEN YHTEISESTÄ RAKENNUSVALVONNASTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA

SOPIMUS ALAVIESKAN, SIEVIN JA YLIVIESKAN KUNTIEN YHTEISESTÄ RAKENNUSVALVONNASTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA SOPIMUS ALAVIESKAN, SIEVIN JA YLIVIESKAN KUNTIEN YHTEISESTÄ RAKENNUSVALVONNASTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA 1 Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Alavieskan ja Sievin kunnat sekä Ylivieskan kaupunki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika

Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika 1.8.2007 Ka=Kaarina, Pa=Paimio, Pi=Piikkiö, Sa=Sauvo Luvut henkilötyövuosina Henkilöstömäärä 1.8.2007 Yksikkö ja tehtäväalue Ka Pi Yht1: Huomiot:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATOIMEN JATKODELEGONTI

OULUN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATOIMEN JATKODELEGONTI OULUN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATOIMEN JATKODELEGONTI HYVÄKSYTTY: Rakennuslautakunta 14.12.2011 118 VOIMAANTULO: 1.1.2012 HYVÄKSYTTY: Rakennuslautakunta 18.1.2012 8 VOIMAANTULO: 23.1.2012 HYVÄKSYTTY: Rakennuslautakunta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen Palveluiden yhdenvertainen saatavuus,

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Työryhmän II-kokous 5.11.2013 Toimialakohtaisten toimitettujen aineistojen esittely Arttu Tuominen Tausta-aineisto Kunta Asukkaita v.2012 Maa-pinta-ala

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 Maisematyöluvat KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 130 Lupamenettelyn perusteet Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Ajankohtaisia kuulumisia rakennusvalvonnasta Seminaari 9.10.2014 Kai Miller yli-insinööri Helsingin rakennusvalvonta Kosteudenhallinnasta Kosteudenhallinta on ollut

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki 26.2.2016 Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Asukasluku 1.2.2016 198 589 Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Oululaisten keski-ikä on 37,4 vuotta.

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus 1.12.2015 Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos MRL:n uudistamisen yleiset tavoitteet Kansanedustaja Matti Vanhanen KIRA -foorumissa 17.11.2015: Kaavoituksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot