Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa"

Transkriptio

1 Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Varkauden esikouluikäisten lasten vapaa-ajan vietto Kosunen Teija Tolvanen Marika Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, PIEKSÄMÄEN YKSIKKÖ Kosunen, Teija Tolvanen, Marika Varkauden esikouluikäisten lasten vapaa-ajan vietto Pieksämäki s. 3 liitettä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa Varkauden esikouluikäisten lasten vapaa-ajan vietosta. Tutkimuksessa selvitettiin mitä esikouluikäiset lapset tekevät vapaa-ajallaan ja minkä merkityksen esikouluikäiset lapset sekä heidän vanhempansa antavat esikouluikäisen vapaa-ajalle. Tutkimuksessa selvitettiin tyydyttyvätkö Maslow n tarvehierarkian mukaiset tarpeet esikouluikäisten lasten vapaa-aikana. Tulevina työntekijöinä haluamme tietoa siitä, mikä osuus vapaa-ajalla on pienten lasten arjessa. Tämän tiedon voimme välittää lasten vanhemmille ja tätä kautta voisimme tukea lasten kehitystä ja kasvatusta myös kotona. Tutkimuksen kohderyhmänä oli osa Varkauden kunnallisten päiväkotien esikouluikäisistä lapsista sekä heidän vanhemmistaan. Lähetimme kohderyhmään kuuluville perheille kyselylomakkeet, jotka sisälsivät monivalinta kysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Kyselyt suoritettiin keväällä Tämän lisäksi käytimme tutkimuksessamme aiheeseen liittyvää muuta teoria-aineistoa. Varkauden esikouluikäiset lapset viettävät vapaa-aikaansa monipuolisten tekemisten merkeissä. Heidän vapaa-aikaansa sisältyi mm. ulkoilua, leikkiä, tv:n ja videoiden katselua sekä ajan viettoa kavereiden ja perheen parissa. Esikouluikäisten lasten sekä heidän vanhempiensa mielestä esikouluikäisten lasten vapaa-ajan tärkein asia oli leikki. Esikouluikäiset lapset itse pitivät tärkeänä myös kavereiden kanssa vietettyä aikaa. Esikouluikäisten lasten vanhemmat painottivat lisäksi perheen yhteistä aikaa. Tutkimuksen mukaan Maslow n tarvehierarkian mukaiset tarpeet tyydyttyvät esikouluikäisten lasten vapaa-aikana. Fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarpeet tyydyttyvät selkeästi esikouluikäisillä lapsilla. Itseluottamuksen ja menestyksen sekä itsensä toteuttamisen tarpeet toteutuivat pääsääntöisesti esikouluikäisillä lapsilla. Asiasanat: vapaa-aika, harrastus, leikki, esikouluikäinen lapsi, Maslow n tarvehierarkia Säilytyspaikka: DIAK/ Pieksämäen yksikön kirjasto

3 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC PIEKSÄMÄKI TRAINING UNIT Kosunen, Teija Tolvanen, Marika What children in preschool age do on their spare time in Varkaus? Pieksämäki pages, 3 appendixes The purpose of this study was to explore what children in preschool age did on their spare time. What was the parents opinions of their children spare time. What was the children`s opinion of their spare time. Did children s needs, which based on Maslow s theory, came true on their spare time. We sent 125 questionnaires to children in preschool age who lives in Varkaus. We got back 59 responses. We also collected theory from books, magazines and from internet. Theory included information of children in preschool age. Results of this study shoved children in preschool age did many kinds of things on their spare time. Children spent a lot of time with their families and friends. Children in preschool age and their parents had the opinion that playing games was a very important thing of children s spare time. Keywords: spare time, hobby, game, child in preschool age, Maslow`s theory Deposited at: Pieksämäki Diaconia polytechnic, libary

4 1. JOHDANTO Vapaa-aika on se aika, joka jää itse määritellyn tai yhteiskunnan säätelemän työajan yli. Esikoulua voidaan pitää esikouluikäisen lapsen työnä. Esikouluikäisen lasten vapaaaikaa on esikoulun ja päivähoidon ulkopuolella vietettävä aika. Meidän molempien kiinnostuksen kohteena ovat pienet lapset ja heidän elämäänsä liittyvät asiat. Tutkimusaihetta miettiessämme etsimme lapsia koskevaa tietoa ja aiheita eri informaatiolähteistä. Etsiessämme tutkimuksia kyseisestä aiheesta huomasimme, että nykyään käydään paljon keskustelua perheen yhdessä olon merkityksestä, harrastamisen aloittamisen iästä ja tv:n katselusta mm. lehtien palstoilla. Alle kouluikäisten lasten vapaa-ajan vietosta ja harrastamisesta ei ole tehty paljonkaan tutkimuksia vaan tutkimukset suuntautuvat kuitenkin suurimmalta osin kouluikäisten lasten ja nuorten vapaa-ajan viettoon. Koska kiinnostuksemme kohteina olivat pienet lapset, rajasimme tutkimuksemme esikouluikäisiin lapsiin. Esikouluikäisiä nuoremmilta lapsilta olisi ollut vaikeaa saada heidän itsensä kertomaa luotettavaa tutkimustietoa, kun taas esikouluikäiset lapset pystyvät jo itse ilmaisemaan tuntemuksiaan ja kertomaan itseään koskevista asioista. Selvitimme esikouluikäisten lasten vapaa-ajan viettoa toteuttamalla kyselyn esikouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Uskomme tutkimuksesta olevan hyötyä tulevaisuuden työssämme lasten parissa, koska vapaa-aika on tärkeä osa myös pienen lapsen elämää ja harrastaminen sekä muu vapaa-ajan toiminta aloitetaan monesti yhä nuorempana. Tulevina työntekijöinä haluamme tietoa siitä, mikä osuus vapaa-ajalla on pienten lasten arjessa. Tämän tiedon voimme välittää esikouluikäisten lasten vanhemmille ja näin ollen voisimme tukea lasten kehitystä ja kasvatusta myös lasten kotona. Lasten vapaa-ajan vietosta on tehty Suomessa joitakin tutkimuksia, mutta ne eivät juurikaan koske alle kouluikäisiä lapsia. Pienten lasten syrjäytymiselle ajankäyttötutkimuksista on käytännöllisiä perusteluja. Luku- ja kirjoitustaidottomat lapset eivät pysyisi itse vastaamaan kirjallisiin kyselyihin, mutta ratkaisevampaa lienee kuitenkin käsitys siitä, ettei pienemmillä lapsilla ole sitä, mitä on tarkoitus mitata: aikaa.

5 2. VAPAA-AIKA Vapaa-aika on se aika, joka jää itse määritellyn tai yhteiskunnan säätelemän työajan yli. Esikoulua voidaan pitää esikouluikäisen työnä. Esikouluikäisen lapsen vapaa-aikaa on esikoulun ja päivähoidon ulkopuolella vietettävä aika. Osa esikouluikäisen lapsen vapaa-ajasta menee perustarpeiden tyydyttämiseen kuten nukkumiseen ja syömiseen. Kun perustarpeet ovat tyydytetty, lapsi voi keskittyä itselleen mieleiseen tekemiseen. Oli se sitten leikki, harrastus, perheen yhteinen ajanvietto tai muu vastaava. Vapaa-ajan toiminnoille on ominaista omaehtoisuus, lapsi saa itse valita mitä tekee tai onko tekemättä mitään. Motiivit ovat sisäisiä. Erityisesti juuri subjektiiviset, mieluiset kokemukset antavat merkitystä vapaa-ajan harrastuksille. Vapaa-ajan toimintaa voi luonnehtia myös aktiivisuuden ja passiivisuuden kannalta. Liikunta on esimerkki harrastuksesta, joka tarjoaa monia vaihtoehtoja sekä aktiiviliikkujalle että penkki urheilijalle. Useimmissa harrastuksissa on mahdollisuus eriasteiseen toimintaan: intensiteetti, voimakkuus ja säännöllisyys voivat vaihdella. (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1989, 82.) Suomen leluyhdistys on teettänyt tutkimuksen 5 12-vuotiaiden lasten vapaa-ajan käytöstä. Vanhemmilta saaduissa vastauksissa kävi ilmi, että lapset käyttivät eniten aikaa leluilla leikkimiseen, tv:n ja videoiden katseluun sekä ulkoiluun ja urheiluun. He käyttävät aikaa myös keskusteluun elämästä ja päivän tapahtumista, tietokoneen ja videopelien pelaamiseen, sekä askartelemiseen ja piirtämiseen. Ohjatuista harrastuksista eniten aikaa kului urheiluun - reilu tunti viikossa. (Vauvan kori 2001, 14.) 2.1 Perustarpeiden toteutuminen Syöminen Leikki-ikäiset lapset ovat usein todellisia suursyömäreitä. Jokapäiväisissä puuhissa he kuluttavat suunnattomasti energiaa ja syövät sitten tuota kulutusta vastaavasti. Tällainen

6 lapsi saa varmasti riittävästi ravintoa, kun vain ruokaa on riittävästi tarjolla. (Leach 1991, 372.) Esikouluikäisten lasten ruokailutottumukset voivat olla hyvinkin erilaiset. Toiset esikouluikäisistä syövät säännöllisin ruokailuajoin monipuoliset ateriat, kun taas toisille ei joka aterialla ruoka maistu. Perheen yhteisten ruokailutilanteiden kautta lapsi oppii, että ruoka tuottaa iloa ja hyvää mieltä. Ruokailutilanteet kannattaa yrittää pitää hauskoina ja rauhallisina. (Hofsten & Lidbeck 1997, 332.) Yhteisessä ruokailutilanteessa tulisi korostaa lapsen tasavertaisuutta toisten kanssa. Lapsi jäljittelee aikuisten pöytätapoja auliimmin, jos hän saa istua oikealla tuolilla ja syödä samanlaisilla välineillä kuin toisetkin. (Leach 1991, 372.) Nukkuminen Lapsen unentarve on yksilöllinen, ja unen määrä vaihtelee valtavasti. Toiset lapset tulevat toimeen hämmästyttävän vähällä unella. Rytmi, jonka mukaan hereillä olo ja uni vaihtelevat, on useimmilla lapsilla myös hyvin tyypillinen ja yksilöllinen. Kun lapsi on löytänyt tämän rytmin, kaikki sujuu yleensä hyvin mutkattomasti. Lapsi, joka on nukkunut tarpeeksi, on hereillään ollessa virkeä ja elämänhaluinen, eikä väsymyksestä näy merkkiäkään. Pienelle lapselle myös päiväunet ovat tärkeät. (Österlund 1980, 90, 94.) 2.2 Harrastus Harrastus on toiminnan alue, johon vapaa-ajan energia suunnataan (Allardt 1958, 5). Aluksi harrastamista leimaa leikinomaisuus, ja vakavampi kiinnostus syttyy 5-6-vuotiaana. Silti lapset saattavat kiinnostua useammasta asiasta yhtä aikaa, ja kiinnostuksen kohteet vaihtelevat nopeasti. Lapsen olikin hyvä antaa kokea kaikenlaista. Näin hän saa todellisen valinnan mahdollisuuden. Tässä vaiheessa voidaan erottaa jo aavistuksia lahjakkuuksista. Harrastuksen kautta saaduilla virikkeillä voi olla syvä ja pysyvä merkitys kykyjen, persoonallisuuden, mielenterveyden ja itseluottamuksen kannalta. Taitojen kuten pianonsoiton tai pallonkäsittelyn lisäksi lapsi oppii sosiaalisuutta,

7 ryhmätyöskentelyä, vastuuta, pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä. (Holm 1997, ) Psykologi Hannele Räyhän mielestä harrastukset on hyvä aloittaa mieluimmin myöhään kuin liian aikaisin. Usein harrastukset mielletään kodin ulkopuolisiksi tekemisiksi. Se mitä tapahtuu omien seinien sisäpuolella, ei tunnu vanhemmista aina tarpeeksi virikkeelliseltä. Kuitenkin lapsen leikki ja keskittynyt puuhastelu ovat pienelle kaikkein tärkeintä, mutta lapset tarvitsevat myös rauhaa. Hyvä harrastus on luonteva osa elämää. Se opettaa kestämään pettymyksiä ja antaa itsetuntoa. Kaikenlainen kilpaileminen ja muiden kanssa touhuaminen kuuluvat lapsen normaaliin kehitykseen. (Särkkä 1992, 46.) Harrastuksen arvostus on lisääntynyt. Vanhemmat myös uskovat, että lasten pitää harrastaa. Tarjonta ja osallistuminen ovat viime vuosina olleet reippaassa nousussa. Asiantuntijat ja ohjaajat eivät halua asettaa harrastuksen aloittamiselle ikärajaa. Jo vauvan voi viedä hyvällä omallatunnolla vauvamuskariin tai jumppaan. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä leikinomaisempaa on touhun kuitenkin oltava. Myöhemmin vanhemmat toimivat paljolti lastensa kulttuuri- ja liikuntakäyttäytymisen esikuvina. Harrastuksen kimmokkeena tulisi kuitenkin olla aina lasten oma kiinnostus. (Holm 1997, 44.) Harrastamista pidetään hyvänä ja opettavana ajanviettomuotona. Harrastamisen aloittamisen perusteena pidetään pääsääntöisesti lapsen omaa kiinnostusta ja innostumista harrastamiseen. Harrastamisen aloittamisiästä ollaan kuitenkin montaa mieltä. Osa on sitä mieltä, että jo pienen lapsen voi viedä harrastusten pariin, kun taas toiset painottavat harrastusten aloittamisen kiireettömyyttä. Harrastuksen aloittamisessa ja harrastamisessa tulisi huomioida lapsen yksilöllisyys: kiinnostuminen ja jaksaminen. 2.3 Leikki Kun aikataulut eivät kiristä, mielikuvitukselle jää tilaa. Kiireettömyys hoivaa parhaimmillaan sekä mieltä että kehoa. Erityislastentarhanopettaja Taisto Lehtinen pitää välttämättömänä lapsen runsaita mahdollisuuksia leikkimiseen. Leikin kautta lapsi hahmottaa todellisuutta. Vapaaseen leikkiin eivät aikuiset saa sekaantua liikaa vaan olla korkeintaan läsnä roolihahmoina. (Luhtasaari 2000, 5-6.)

8 Leikin muodossa tapahtuvat toiminnot ovat lapsen toimista kaikkein tärkeimpiä. Leikki on hyvä ja kestävä tapa oppia. Leikin avulla lapset hankkivat ja hiovat taitojaan sosiaalisia, emotionaalisia, fyysisiä ja psyykkisiä. Kuvitteluleikkiensä avulla pikkulapset selviytyvät monista sellaisista peloista ja kivuista, joille he ovat alttiina. (Piers & Landau 1982, 12.) Liikkuminen on olennainen osa leikkiä. Kiipeillessä lapsi oppii avaruuden hahmottamista, liukumäkeä laskiessaan kaltevuuden käsitteen. (Jarasto & Sinervo 1997, 209.) Leikki syntyy lapsen halusta toimia, tutustua ympäristöönsä ja osallistua sen toimintaa. Leikki on ehdottoman välttämätön lapsen kehitykselle. Ilman leikkimahdollisuuksia lapsen luonnollinen kehitys saattaa hidastua monin tavoin. Leikissä harjaantuvat niin motoriset ja kielelliset valmiudet kuin sosiaaliset taidotkin. Erittäin keskeinen kehitys leikillä on lapsen tunne elämän kypsymiselle. Erityisesti roolileikki auttaa lasta eläytymään erilaisiin tilanteisiin ja tunteisiin. Leikin avulla tunteita voi myös oppia erittelemään ja hallitsemaan. Leikkiessään lapsi kertaa kokemuksiaan. Nykyään leikki on uhattuna. Lapsuus lyhenee, leikit loppuvat ihan liian varhain. Lapset eivät aina osaa leikkiä, vaan heidän toiminnasta on levotonta riehumista. Monet lapset leikkivät yksipuolisia, varsinkin television tuomia leikkejä, jotka eivät jätä tilaa mielikuvitukselle ja sisältävät usein väkivaltaa. Leikki muuttuu myös muodin mukaan. (Jarasto & Sinervo 1997, 210.) 2.4. Perheen yhteinen aika Alle kouluikäinen lapsi tarvitsee ensisijaisesti arkista, vastavuoroista yhdessäolon aikaa vanhempiensa kanssa. Tällöin hän voi jakaa erilaisia tunteita, sekä saa jokapäiväistä harjoitusta erilaisten tunnetilojen sisäistämiseksi. Onnelliseen lapsuuteen sisältyy monenlaisia tunteita ja kokemuksia. Riittävästi iloa, että oppisin tunnustamaan surun, riittävästi riippuvuutta, jotta oppisi luottamaan toisiin ihmisiin ja ymmärtämään oman ainutkertaisen olemuksen. On onnellista, jos lapsen läheltä löytyy aikuinen, jonka kanssa lapsi voi myös tutustua omiin negatiivisiin tunteisiinsa. (Kettunen 2000, )

9 Professori Tuula Tammisen mukaan myös lapsen varhaisesta itsenäistymisestä on tullut ihanne. Kiireiset vanhemmat haluavat, että lapsen oppivat itsenäisiksi ja omatoimisiksi yhä nuorempana. Lapsi tarvitsee kuitenkin mahdollisuuden olla pienenä pieni eli heikko ja riippuvainen. Mikäli hän joutuu itsenäistymään liian varhain, hän ei osaa myöhemmässä elämässään osoittaa herkkyyttään ja riippuvuuden tarpeitaan. (Kettunen 2000, 21.)

10 3. ESIKOULUIKÄINEN LAPSI Esikouluikäinen lapsi voidaan ikänsä puolesta määritellä monellakin eri tavalla. Tässä tutkimuksessa tarkoitamme esikouluikäisellä lasta, joka saa esiopetusta kunnallisessa päiväkodissa ja on iältään 6-7 -vuotias. Esikouluikäinen lapsi elää oidipaalivaiheen ja latenssivaiheen murroskautta. Freudin mukaan ennen kuin oidipaalivaihe torjutaan, lapsi siirtyy latenssivaiheeseen. Salon mukaan (1993, 68-69) Freud määrittelee oidipaalivaiheen 4-5-vuoden ikävälille ja latenssivaiheen 5-11 ikävuoden välille. Niemelän mukaan (1988, 35) Freud määrittelee oidipaalivaiheen 3-5 -vuoden ikävälille ja latenssivaiheen 6-10/12 ikävuoden välille. Esikouluikäisten lasten kehitystaso saattaa vaihdella huomattavasti. Jokainen lapsi kehittyy omaan tahtiinsa, siihen vaikuttavat lapsen yksilöllinen kehitystempo ja kasvuympäristö. Samanikäiset lapset voivat olla hyvinkin eri tasolla ja eri kehitysalueilla. Ikävuodet kolmesta seitsemään ovat voimakkaan ja moninaisen kehityksen aikaa. Lapsen kognitiiviset kyvyt kehittyvät, mielikuvitus kasvaa ja hänen persoonallisuutensa löytää itsensä toteuttamisen keinoja. Lapsi tahtoo ja kokeilee rajojaan. Tunne-elämä käy läpi monia voimakkaita vaiheita. Sosiaalinen kehitys etenee suurin harppauksin kohti yhteisössä elämisen edellyttämiä taitoja. Leikki-ikää voisi kuvitella leikkisäksi tai helpoksi elämän vaiheeksi. Näin ei kuitenkaan ole. Nopea kasvu ja mullistavat muutokset kaikilla kehityksen alueilla panevat lapsen monien uusien asioiden ja kokemusten eteen. Hän tarvitsee aikuisen ymmärrystä ja ikätovereidensa seuraa. (Salo 1993, 54.) 3.1 Fyysinen kehitys ja motoriset taidot Karkea motoriikka Tässä iässä lapset kasvavat nopeasti. Esikouluikäinen lapsi kasvaa nopeasti, kehon mittasuhteet ja lapsenomainen ruumiinrakenne muuttuvat. Tämä nopea kasvaminen aiheut-

11 taa sen, että viisivuotiaan hyvin hallittu liikehdintä muuttuu nyt levottomaksi ja kömpelöksi. Lapsella on ylen määrin tarvetta liikkua ja hän onkin jatkuvasti liikkeessä. Hän haluaa venytellä itseään, ojentaa käsiään ja kurkotella. Kasvupyrähdys tuottaa kuitenkin epävarmuutta ja vaikuttaa kehon hallintaan - aikaisemmissa kehitysvaiheissa hyvin onnistuneet taidot saattavat nyt epäonnistua ja tuottaa kiukkua ja pettymystä. Tämä kaikki on totuttelemista uusiin mittoihin. (Jarasto & Sinervo 1997, ) Lapsen fyysinen kasvu luo edellytykset itsenäiseen suoriutumiseen monenlaisissa tehtävissä (Takala & Takala 1988, 207). Kun lapsi tulee tutuksi uuden olemuksensa kanssa, rauha palaa ja kohtaamme tasapainoisemman seitsenvuotiaan (Salo 1993, 55). Leikki-iässä saavutetut motoriset taidot kehittyvät latenssivaiheeseen mentäessä harjoituksen avulla. Lapsi elää liikunnallisten taitojen herkkyyskautta. Hän oppii helposti uusia liikesuorituksia. Lapsi oppii notkeutta, koordinaatiokykyä, sulavuutta, esteettisyyttä, eläytymistä ja vaativiakin liikekokonaisuuksia. Lapsi harjoittaa liikunnallisia taitojaan juosten, pyöräillen pelaten ja leikkien. Hän kokeilee mielellään kykyjään myös kilpaillen. Liikunnallisia taitoja opitaan myös ohjatuissa liikunnallisissa harrastuksissa. Nämä vuodet ovat liikunnan perustekniikkojen tärkeä oppimisvaihe. (Salo 1993, 74.) Hienomotoriikka Leikki-iän loppua kohti mentäessä lapsen hienomotoriset taidot kehittyvät voimakkaasti. 6-7-vuotias osaa jo käyttää saksia, liimaa ja erilaisia työkaluja ja hän rakentelee, askartelee ja nikkaroi jo mielellään. Seitsenvuotiaan piirustustaidot ovat jo huomattavasti kehittyneemmät ja yksityiskohtaisemmat kuin aiemmin. Lapsen piirustukset ilmentävät hienomotoriikan kehitystä, hahmotuskykyä ja sitä, miten lapsi kokee itsensä ja maailman ympärillään. Kuvalliseen ilmaisun kykyyn vaikuttaa myös harjoittelu, ympäristön virikkeet ja kannustus sekä tunne-elämän tasapainoisuus. (Salo 1993, ) Kehonkaava Lapsen kehonkaava tarkoittaa hänen käsitystään kehostaan. Se muodostuu aistien ja motoristen taitojen välityksellä. 6-7-vuotiaana lapsi on melko tietoinen vartalonsa toi-

12 minnoista ja mahdollisuuksista. Lasta kasvattavilla aikuisilla on suuri vaikutus siihen, miten lapsi hahmottaa itsensä fyysisenä olentona. Myöhemmin tähän prosessiin liittyvät yhteiskunnan tarjoamat mallit ja ihanteet. Lapsen kannalta on tärkeää, miten hänen kehonsa, sen toimintoihin ja suorituksiin suhtaudutaan. Fyysisellä ulkomuodolla ja suorituksella on myös vaikutuksensa sosiaalisissa suhteissa. (Salo 1993, 56.) 3.2 Ajattelun ja kielen kehitys Ihminen kykenee muuttamaan ajatuksensa sanoiksi ilmaistakseen niitä. Toisaalta lapsi muodostaa käsitteitä pukiessaan ympäristöä koskevan ajattelun sanoiksi. Kielen ja ajattelun kehitys kulkevat toisiinsa yhteen kietoutuneine. (Salo 1993, 59.) Ajattelun kehitys Piagetin mukaan 6-vuotias lapsi elää esioperationaalisen kauden loppuvaihetta (Ojala 1993, 59). Esioperationaalisen kauden myöhempi vaihe on intuitiivista ajattelua. Intuitio on vaistonvaraista toimintaa. Lapsi voi ratkaista monenlaisia ongelmia ja tehdä päätelmiä, mutta hän ei ole itse selvillä miten tuli lopputulokseen. Päätelmät tehdään siis intuitiivisesti. (Salo 1993, ) Lapsi oppii ennakoimaan tapahtumien lopputuloksia. Lapsi kykenee muokkaamaan uuteen asuun aikaisemmin tapahtuvia asioita. Lapsi kykenee yhdistämään sulauttamis- ja mukauttamisprosessit yhtenäiseksi symboliseksi prosessiksi, jonka avulla hän kykenee käsitteelliseen ajatteluun, vaikkakin vielä puutteellisesti (Ojala 1993, 60.) Piagetin mukaan 7-vuotias lapsi elää konkreettisen operationaalisen kauden alkuvaihetta. Kauden alkuvaiheessa lapset osaavat vaivatta järjestää esineitä pituusjärjestykseen, sekä luokitella niitä erilaisten havaintoperusteiden kuten muodon, värin ja koon mukaan. Sen sijaan sellaiset kielelliset tehtävät, joiden ratkaisu edellyttää tällaisten suhteiden ymmärtämistä, tuottavat vaikeuksia. Sananlaskut ja muut vertauskuvalliset ilmaisut ymmärretään konkreettisesti. (Niemelä 1988, )

13 Ajattelun kehitys itsenäisestä vastavuoroiseksi on latenssi-ikään liittyvä keskeinen kehityshaaste. Lapsi tulee kykeneväksi huomioimaan toiset ihmiset, ottamaan huomioon toisten mielipiteet, kuuntelemaan ja keskustelemaan. Lapsen ajattelun luonne heijastaa niitä malleja, joita hänelle tarjotaan. (Salo 1993, 58, 74.) Kuuden vuoden kieppeillä sopeutumisessa ympäristöön tapahtuu avartumista. Samoin ajan tajuaminen saa uusia vivahteita. Lapsi alkaa tajuta jatkuvuuden ja pystyy oivaltamaan ajan kulumisen. (Jarasto & Sinervo 1997, 72.) Kielen kehitys Esikouluikäinen lapsi oppii kielen, jonka avulla hän oppii suorittamaan henkisiä toimintoja: kieli mahdollistaa lapselle liikkuvuuden nykytilanteesta sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. (Ojala 1993, 60.) 6-7-vuotias lapsi tulee toimeen jokapäiväisessä elinympäristössään puheella. Hänen puheensa on kertovaa ja harkitumpaa kuin aiemmin. Hän ei puhu kaikkea ajattelemaansa vaan mietiskelee, kyselee ja kertoo ajatuksiensa ja suunnitelmiensa tuloksia. Hän voi olla pitkän aikaa hiljaa puuhaillessaan. 6- vuotiaalla on sanavarastossa keskimäärin 2500 sanaa, tämä on se määrä sanoja jonka aikuinen tarvitsee jokapäiväisessä arkisessa elämässään. (Salo 1993, ) Esikouluikäisellä kielen tehtävänä on palvella sekä sisäistä ajattelua että ajattelun tulosten välittämistä muille (Takala & Takala 1988, 163). Lapsi on hyvin puhelias. Hän käyttää kieltä selvästi tiedon hankkimiseen. Hän vertailee asioita ja on taipuvainen etsimään vastakohtia. Näin lapsi kerää maailman kuvaansa. (Jarasto & Sinervo 1997, 72.) 3.3 Sosiaalinen kehitys Sosiaalinen kehitys on kehittymistä yhteisön jäseneksi, sopeutumista ympäröiviin oloihin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Sen painopiste on yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. (Salo 1993, 61.)

14 Esikouluikäinen on epävarma sosiaalisissa suhteissaan. Itsenäisyys ja kyky erota vanhemmistaan on asia, joka lisää lapsen uskoa itseensä ja selviytymiseensä. Tässäkin hän elää kokeilukautta ja oppii uutta. Koska lapsi jo tajuaa herkästi toisen tunteita, hän osoittaa hienotunteisuutta, hellyyttä ja myötätuntoa. Aikuinen on hänelle toveri, jonka puoleen hän kääntyy etsiäkseen vastauksia moniin itseään askarruttaviin kysymyksiin ja ongelmiin. (Jarasto & Sinervo 1997, 70.) Esikouluikäiselle lapselle tulee antaa virikkeitä ajatteluun, kannustaa omaan pohdintaan, mutta myös antaa vastauksia häntä askarruttaviin kysymyksiin. Hänen kanssaan kannattaa myös neuvotella tietyistä asioista. Tietyt rajat on luonnollisesti yhä muistettava. Aikuinen ei ole vain toveri. Vanhempien ja päivähoitohenkilökunnan tulee myös muistaa kasvatustehtäväänsä liittyvä vastuu ja auktoriteetti. 3.4 Persoonallisuuden kehitys Oidipaalivaiheessa lasta alkavat kiinnostaa sukupuolten väliset eroavuudet. Hän tulee yhä voimakkaammin tietoiseksi sukupuolestaan. Lapsi sisältää minäkuvaansa tyttöyden tai poikuuden, sukupuolisen identiteetin. Sukupuolisuutensa heräämisen lapsi elää voimakkaasti suhteessa isään tai äitiin. Lapsi ihastuu vastakkaista sukupuolta olevaan vanhempaansa. Lapsi ratkaisee oidipaalisen ristiriitansa samastumalla samaa sukupuolta olevaan vanhempaansa. Freudin mukaan, ennen kuin oidipaalivaihe torjutaan, lapsi siirtyy latenssivaiheeseen. Kautta kutsutaan latenssiksi, koska silloin seksuaaliset tunteet ovat yleensä piilossa eli latentteja, eivätkä lapset suhtaudu enää yhtä fyysisesti ja sensuaalisesti vanhempiinsa.(niemelä 1988, 35.) Oidipaalivaiheen ja latenssivaiheen murroksessa lapsen persoonallisuuteen rakentuu yliminä. Se on sitä osaa persoonallisuudesta, joka ohjaa lasta pois itsekkyydestä ja mielihyvän periaatteesta sosiaalisuuteen. Se ohjaa tarpeiden toteutumisen sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Yliminä vapauttaa lapsen jatkuvasta ulkoisen kontrollin pakotteesta ja säätelee syyllisyyden tunteiden avulla moraalisten ja eettisten arvojen toteutumisen. Ilman yliminää ei toisen ihmisen huomioon ottava sosiaalinen käyttäytyminen ole mahdollista. Yliminä on ensin ulkoinen eli se sisältää vanhempien käskyt, kiellot ja rajoitukset. 6-7-vuotiaana lapsen kontrolli sisäistyy, hänen yliminänsä kehittyy ja kertoo

15 mikä on sallittua ja mikä ei. Lapsi alkaa kokea syyllisyyttä väärin tehdessään. Yliminästä muodostuu lapsen persoonallisuuden pysyvä rakenne. (Salo 1993, 68.) 5-6 -vuotiaat oppivat oikean ja väärän, ajantaju kehittyy sekä syyn ja seurauksen laki opitaan. Oikean ja väärän oppimiseen vaikuttaa eniten perheen ja muun ympäristön normisto. Lapsi pitää vanhemmistaan, samaistaa ja sisäistää vanhempien asenteet ja mielipiteet sekä moraalin. Täten kehittyy vähitellen lapsen omatunto. Syyn ja seurauksen lain oppiminen on osa abstraktien käsitteiden osaamista. Lapsi huomaa, että hyvää tekoa seuraa ilo ja mielihyvä, kun taas pahaa rangaistus ja syyllisyys. (Arajärvi 1988, ) Leikki-iässä lapsen keskeinen kysymys on minkälainen minä olen?. Oidipaalivaiheeseen liittyy sukupuolisen identiteetin omaksuminen ja yliminän kehittyminen osaksi persoonallisuutta. Toisilla lapsilla tämä vaihe voi mennä hyvinkin rauhallisesti ohi, kun taas toisilla tämä voi olla hyvin vaikeaa aikaa. 3.5 Psykososiaalinen kehitys Psykososiaalisella kehityksellä tarkoitetaan tunne-elämän, persoonallisuuden sekä sosiaalisen kehityksen muutoksia. Eriksson tarkastelee tunne-elämän ja persoonallisuuden kehitystä suhteessa ympäristöön. Yhteiskunta vahvistaa yksilöiden persoonallisuudessa tiettyjä ominaisuuksia kasvatusjärjestelmänsä avulla. (Salo 1993, 18.) Varhaiskasvatus vuosinaan lapsi käy Erikssonin mukaan läpi kolme kehitysvaihetta. Kolmas kehitysvaihe alkaa suurin piirtein neljän ja päättyy seitsemän vuoden iässä. Kolmannen kehitysjakson saavutuksena Eriksson pitää sitä, että lapsen aloitteellisuuden voimistuu ja syyllisyyden tunne vähenee. (Ojala 1993, 47.) Fyysinen ja psyykkinen kehitys kolmivuotiaasta kouluikään on rajua. Kielen, ajattelun ja motoriikan kehittyvät taidot vähentävät lapsen riippuvuutta hoitajista ja tekevät lapsista toiminnan subjekteja, jotka kykenevät vaikuttamaan monipuolisesti sekä fyysiseen että sosiaaliseen ympäristöönsä. Tärkeätä on jälleen, miten ympäristö vastaa lapsen toimintaan. Aloitteellisuuden (kysymisen, kuvittelu, ehdotusten) ottaminen todesta antaa

16 lapselle elämyksen siitä, että hän ja hänen toimintansa on tärkeää. Jos lapsi saa tuntea olevansa vain lapsellinen tai muutoin jollain tavoin aikuisen mielestä sellainen, jonka toimintaa ei oteta todesta, hänestä voivat voimistua syyllisyyden elämykset, reaktiona oman toimintansa epäonnistumiseen. Tällä ikäkaudella kehittyy myös lapsen yliminä ja omatunto, ja sen kehittymisessä muiden perheenjäsenten antamat roolimallit ovat tärkeässä asemassa. Kolmannen kehitysvaiheen onnistunut ratkaisu antaa yksilölle tulevan elämän perusvoimaksi elämyksen oman toiminnan merkityksellisyydestä ja tarkoituksesta; yksilö kokee olevansa itse oman toimintansa subjekti eikä toimi vain muiden pakotuksesta. (Kuusinen 1995, )

17 4. MASLOW N TARVEHIERARKIA Maslow`n teorian mukaan ihmisellä on tarpeita viidellä tasolla. Kun he eivät kykene täyttämään tarpeitaan jollakin tasolla, heidän henkilökohtainen kasvunsa ja kehityksensä rajoittuu. Maslow asettaa tarpeiden tasot hierarkiaksi niin, että perustavaa laatua olevat tarpeet ovat pohjalla ja monimutkaisimmat tarpeet huipulla. (Adams 1999, 261.) 4.1 Fysiologiset tarpeet (1.Taso) Ihminen tarvitsee joitakin asioita selviytyäkseen hengissä: ravintoa, lämpöä ja suojaa. Kun nämä tarpeet eivät tyydyty, ihminen pyrkii niin voimakkaasti täyttämään niitä, että hänellä on vähän kiinnostusta muuhun. (Adams 1999, 261.) 4.2 Turvallisuuden tarve (2.Taso) Kun henkiinjäämisen tarpeet on tyydytetty, ihminen tulee tietoiseksi tarpeestaan tuntea olonsa turvalliseksi. Hänen täytyy tuntea olevansa vapaa fyysisestä vaarasta ja psyykkisestä väkivallasta, vapaa liikkumaan turvallisesti ja ilmaisemaan itseään pelkäämättä rangaistusta tai naurunalaiseksi joutumista. Kun ihminen elää pelon vallassa hän keskittää voimavaransa itsensä suojelemiseen, eikä hän silloin voi saavuttaa kovinkaan paljon. (Adams 1999, 262.) 4.3 Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarve (3.Taso) Kaikki tarvitsevat suhteita toisiin ihmisiin. Tällä tasolla ihminen haluaa tuntea kuuluvansa perheeseen, ryhmään ja yhteisöön. Me tarvitsemme läheisyyttä, hyväksyntää sekä kykyä antaa ja vastaanottaa rakkautta. Jos näitten tarpeitten tyydyttäminen ei ole mahdollista, ihminen tuntee itsensä eristyneeksi, kyllästyneeksi, ilottomaksi ja irralliseksi. (Adams 1999, 262.)

18 4.4 Itseluottamuksen ja menestyksen tarve (4.Taso) Nyt esille nousee uudenlaisten tarpeiden joukko- tarve olla tuottava, luova ja tuntea saavuttavansa jotakin. Nämä tarpeet ovat tärkeitä ihmisen itsetunnolle, ne tyydyttyvät, kun hän asettaa itselleen tavoitteita ja saavuttaa ne menestyksellisesti. Jos nämä tarpeet eivät tyydyty, ihmisen itsetunto kärsii ja hän tulee epävarmaksi kyvystään hankkia tyydytystä. (Adams 1999, ) 4.5 Itsensä toteuttamisen tarve (5.Taso) Kun ihminen kykenee tyydyttämään tarpeensa tasolla 1-4, hän on motivoitunut löytämään omat lahjansa ja toteuttamaan itseään. Maslowin mukaan itseään toteuttavat ihmiset kokevat elämän rikkaana, he ovat tietoisia elämisestään, sen täyteydestä, kokonaisuudesta, he tuntevat syvän ilon, yhteyden ja ymmärryksen hetkiä. Hän kutsuu näitä huippukokemuksiksi.(adams 1999, 263.)

19 5. PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖ Uskomme tutkimuksesta olevan hyötyä tulevaisuuden työssämme lasten parissa. Tulevina työntekijöinä haluamme tietoa siitä, mikä osuus vapaa-ajalla on pienten lasten arjessa. Tämän tiedon voimme välittää esikouluikäisten lasten vanhemmille ja näin ollen voisimme tukea lasten kehitystä ja kasvatusta myös lasten kotona. Tästä syytä haluamme painottaa tässä tutkimuksessa perheen ja päivähoidon yhteistyötä. 5.1 Päivähoidon ja esiopetuksen tavoitteet Päivähoito toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatustoimintaa. Päivähoidon kasvatuksen yleistavoitteena on tukea lasten koteja näiden kasvatustehtävässä. Päiväkodissa tapahtuva päivähoito on yksi lasten päivähoitomuoto suomessa. Päiväkodit on tarkoitettu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille, ja lasten hoidosta ja kasvatuksesta vastaa pedagogisen koulutuksen saanut henkilökunta. (Kauppinen & Sarjanoja 1991, 14,16.) Esiopetus on varhaiskasvatusta. Esiopetusta annetaan pääasiassa päiväkodeissa. Esiopetus on suunnitelmallista kasvatus-, ohjaus- ja opetustoimintaa. Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapuolista kehitystä ja parantaa hänen oppimisedellytyksiään. Esikoulun aikana lapsen odotetaan oppivan työskentelytavat, joita hän tarvitsee kouluelämässä sekä myöhemmin elämässään. Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ohjaamalla häntä vastuulliseen toimintaan ja yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen sekä toisten ihmisten arvostamiseen. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Siinä tuetaan ja seurataan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä sekä ennaltaehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 1 luku 1, 7.) Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät toisaalta kunkin lapsen yksilöllisistä kehittymisen mahdollisuuksista ja edellytyksistä ja toisaalta yhteiskunnan tarpeesta. Esiopetuksen

20 tavoitteena on, että lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu ja hänen oppimaan oppimisen taitonsa kehittyvät. Hän omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 1 luku 1, 7.) 5.2 Yhteistyö tukee lapsen kasvua Tänä päivänä perheen ja yhteistyön merkityksellisyyttä tuskin kukaan kiistää. Perheen ja päivähoidon yhteistyön tarpeellisuutta perustellaan sekä päivähoidossa olevan lapsen että vanhempien tukemisen näkökulmasta. Lapsen kannalta kotia ja päivähoitopaikka edustavat kasvuympäristöä, joissa fyysisen ympäristön lisäksi toimintatavat, arvot ja lapsen asema yhteisössä saattavat poiketa toisistaan. Lapselle tämä voi merkitä ristiriitaa ja häneen kohdistuvien odotusten erilaisuutta. Perheen ja päivähoidon yhteistyö vähentää kodin ja päivähoitopaikan välistä epäjatkuvuutta molemminpuolin. Ja näin edesauttaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Perheen ja päivähoidon välillä tulisi vallita avoin kaksisuuntainen kommunikaatio. Kommunikaatiossa kirjallisia viestejä suositeltavampaa on henkilökohtainen kontakti. (Hujala 1998, ) 5.3 Yhteistyö tukee vanhemmuutta Tarve vanhempien tukemiseen nousee yhteiskunnallisista muutoksista ja niiden vaikutuksesta arkielämään. Perheiden ja sukujen pieneneminen sekä kyläyhteisöjen hajoaminen on merkinnyt vanhempien näkökulmasta perinteisten tukijärjestelmien heikkenemistä. Vanhempien tukemisen tehtävä on siirtynyt ainakin osittain yhteiskunnallisten tukijärjestelmien vastuulle. Perheen ja päivähoidon yhteistyössä vanhempien tukeminen mielletään usein juuri päivähoitohenkilökunnan tehtäväksi. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että perheet ja vanhemmat tukevat myös toinen toisiaan. Perheen ja päivähoidon yhteistyön kautta luodaan myös perheiden välisiä suhteita ja sosiaaliset verkostot vahvistuvat. (Hujala 1998, 129.) Vaikka yhteistyön tarpeellisuudesta ollaankin yksimielisiä, ongelmana on yhteistyön käsitteellinen epämääräisyys ja monimuotoisuus. Yhteistyöllä viitataan erilaisiin per-

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Hyvinkin pitkälliseksi

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Pro gradu -tutkielma Pekka Kivelä Merja Mehtälä Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot