RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA"

Transkriptio

1 RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA ohjelmaseminaari koord. /STUK, esit. Otto Hänninen/THL edistää ympäristötekijöiden aiheuttamien riskien hallintaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta yhtenäistämällä toimintatapoja ja hyödyntämällä laitosten asiantuntijoita, osaamista, laitteita ja hankkeita

2 RISKY ohjelman tavoitteet Yleistavoitteet (vaikuttavuus) Realistinen käsitys elin- ja työympäristön riskeistä ja tieto siitä, miten niitä voi hallita yksilön omilla ja yhteiskunnan keinoilla lisääntyy Ympäristöaltisteisiin liittyvien merkittävien terveysriskien ottaminen huomioon päätöksenteossa tehostuu Väestön terveys ja hyvinvointi paranee Odotettavissa olevat tulokset Tuotetaan vertailukelpoista tietoa ympäristötekijöiden aiheuttamien terveysriskien ehkäisyä ja hallintaa varten Lisätään ymmärrystä erilaisiin ympäristön riskitekijöihin liittyvistä epävarmuuksista ja haittojen suuruusluokista Hyödynnetään olemassa olevat resurssit paremmin

3 Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia (RISKY) Yhteishankkeiden identifiointi 5 aihealuetta: Ympäristöterveysriskien vertailu Sisäilman laatu Terveysriskien arviointi suunnittelussa ja päätöksenteossa Ympäristöterveyden häiriötilanteet Lainsäädännön implementointi Kaivostoiminnan riskit Riskiviestintä ja riskien kokeminen-teema

4 Ympäristöterveysriskien vertailu ja torjunta -aihealue Tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaista ja vertailevaa tietoa ympäristöterveysriskeistä sekä kehittää ympäristöriskien arviointia ja hallintaa. Aihealue tuottaa tietoa ja tukee hallitusohjelmassa mainittuja tavoitteita koskien terveydensuojeluohjelmaa sekä arviointia nykyisten toimien riittävyydestä kemikaalien terveys- ja ympäristöriskien minimoimisessa. Tavoitteena on myös lisätä tietoa uusiin teknologioihin liittyvistä mahdollisista terveysriskeistä ja siitä, miten niihin voitaisiin varautua

5 Riskit vertailu torjunta Biologiset ja kemialliset uhat Epidemiologia Rekisteritutkimus Olemassa olevat aineistot Terveyden ja sairauden determinantit Toimenpiteet => Vaikuttavuus => Priorisointi NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND WELFARE Hänninen, O: Pienhiukkaset 6

6 Sisäilman laatu -aihealue Tavoitteena on parantaa suomalaisten asuntojen ja työpaikkojen sisäilman laatua lisäämällä yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja ohjeistushankkeissa, jotka liittyvät energiataloudellisesti optimoituun ilmanvaihtoon ja pienhiukkasten suodatukseen, sisäilman radoniin, kosteus- ja homeongelmiin sekä kemikaaleihin. Aihealueessa huomioidaan seuraavia hallitusohjelman teemoja: kosteus- ja hometalkoiden jatkaminen ja osaamisen siirtyminen koulutukseen ja rakennusalan toimijoille; energiatehokkaiden rakennusten lisääntyminen ja uusien korjausrakentamiskäytäntöjen ja innovaatioiden edistäminen

7 Terveysriskien arviointi suunnittelussa ja päätöksenteossa -aihealue Tavoitteena on sisällyttää ympäristöterveysriskit kiinteämmin osaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Aihealueessa huomioidaan seuraavat hallitusohjelman maininnat: ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi otetaan osaksi kaikkea suunnittelua ja päätöksentekoa, kansallisen talousveden turvallisuussuunnitelman ja terveydensuojeluohjelman laatiminen, lisääntynyt mielenkiinto hyödyntää arktisten alueiden luonnonvaroja, pyrkimys yhdyskuntarakenteen tiivistymiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen, melun terveys- ja häiriövaikutuksien vähentäminen, sekä pienhiukkasille altistumisen ja siitä johtuvien terveyshaittojen vähentäminen

8 Ympäristöterveyden häiriötilanteet - aihealue Laitokset tekevät yhteistyötä valmiudessa vastata ympäristöterveyteen liittyvissä häiriötilanteissa. Häiriötilanteita voivat olla mm.: Kemikaaleille, mikrobeille tai säteilylle altistumiseen johtavat tapahtumat (CBRN-uhkat, onnettomuudet, tahalliset sabotaasit) Talousvesiongelmat ja epidemiat; huomioidaan hallitusohjelman linjaukset STMn johdolla laadittavasta kansallisesta talousveden turvallisuussuunnitelmasta, jonka tavoitteena on turvallisen talousveden varmistaminen kaikissa tilanteissa, sekä tavoite parantaa viranomaisten toimintakykyä (elintarvike- ja) vesivälitteisten epidemioiden torjumiseksi

9 Lainsäädännön implementointi aihealue ( ) Tavoitteena on ollut tukea asiantuntijatyöllä lainsäädännön hyviä käytäntöjä ja soveltaa Euroopan Unionin direktiivejä suomalaisiin olosuhteisiin. Lisäksi on pyritty kokoamaan toimivia riskinhallintakeinoja, joita ovat työympäristössä työsuojelun puitedirektiivi ja työturvallisuuslaki, ympäristöterveydessä terveydensuojelulaki sekä terveydensuojelun huomioon ottaminen ympäristönsuojelulain ja muiden YM:n hallinnonalan keinoin

10 Riskiviestintä ja riskien kokeminen - teema Riskiviestintä ja riskien kokeminen on kaikkia aihealueita koskeva teema. Tavoitteena on kehittää riskikommunikaatiota ja selvittää kansalaisten ja päättäjien riskikäsityksiin vaikuttavia tekijöitä. -laitokset turvaavat tehokkaalla riskiviestinnällään eri toimijoiden ja kansalaisten ympäristöterveyteen liittyvät tietotarpeet

11 Keskeisimmät tulokset ja saavutukset /3 Uutta tietoa yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden avulla sisäilman kosteusvaurioita ja niiden terveyshaittoja selvittävä SISU - hanke kooste ympäristöterveysriskien suuruusluokista haittapainotettuina elinvuosina altistumisen arvioinnin kehittäminen biosidien ja otsoinnin vaikutukset toimintamallin luominen päätöksenteon tukemiseen kunnissa (Tekaisu) kaivosten hiukkaset ja melu hanke (HIME) jne

12 Keskeisimmät tulokset ja saavutukset /3 Yhteistoiminnan ja tiedonkulun parantuminen Osallistuminen Talvivaaran, Kainuun Ely-keskuksen ja Pohjois-Suomen AVIn kanssa Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-allasvuodon jälkiselvittelyihin, mm. vesien kokonaishallintaan kaivosalueella ja niiden käsittelyssä syntyvien sakkojen käsittelyyn. Talvivaara -yhteistyöstä poiki yleisesti kaivosturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä ja uusi aihealue :n vuoden 2015 ohjelmaan. Yhteistyön kehittyminen datan avaamiseksi. Tästä tuloksia alkaa syntyä Yhteistyöverkoston laajeneminen Kuntaliitto (TEMARA-hanke), Sisäilmayhdistys (Sisäilmastoseminaarit) sekä vuonna 2015 ympäristöministeriö

13 Keskeisimmät tulokset ja saavutukset /3 Yhteistyön keskeisinä välineenä seminaarit ja kokoukset Yhteistyöseminaari terveyden edistämis- ja ympäristöhaittojen torjuntatoimenpiteiden priorisointitarpeista ja menetelmistä Yhteistyössä STM:n kanssa seminaari Kosteus- ja homeongelmien ratkaiseminen - onko STM oikealla tiellä? STM:n hallinnonalan yhteinen riskiviestintätyöpaja Kaivoksien riskeihin liittyviä seminaareja ( STUK, Rovaniemi; THL, Kuopio) Tutkimuspäivä sisäilmasta, Metallikaivostoiminnan ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen (MINERA) loppuseminaari, Kuopio Kaivosala-verkostoituminen: kokous (STUK, TTL, THL, ELYt ja GTK) kaivostoiminnan ympäristöterveysriskeistä ja yhteistyötarpeista, Oulu Riskinhallinta, lainsäädännön soveltaminen ja varovaisuusperiaate -seminaari alan tutkijoille ja asiantuntijoille, Helsinki

14 Mitä hyötyä SOTEKOsta? on luonnut alustan, jossa yhteistyötä ja verkostoitumista on voitu toteuttaa sekä tavoitteita yhteistyön kehittämiselle Suurta hyötyä on ollut tietojen vaihdosta. Esim. Talvivaara tapauksen jälkeen yhteistyö kaivosturvallisuusalueella on syventynyt. -yhteistyöryhmässä on tutustunut ihmisiin, asioihin ja hankkeisiin, jotka ovat olleet mielenkiintoisia ja sisältäneet yhteistyömahdollisuuksia

15 Esteitä, haasteita, kehityskohteita? Rahoituksen puute rajoittaa toimintaa. Verkoston jäsenet toimivat omien tavoitteidensa mukaisesti ja vertailukelpoisen riskinarvioinnin ja torjunnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen yli laitos- ja asiantuntijavastuurajojen jää vapaaehtoiseksi kehittämistoiminnaksi, jos siihen ei ole suunnattu rahoitusta. Esimerkiksi strategisen tutkimusrahoitusta voitaisiin suunnata verkostolle siten, että yhteiskunnan ja elinympäristön kehitystrendit voidaan linkittää terveyden suojeluun ja sen edistämiseen. Tämä on erityisen tärkeää koskien synergiahyötyjen hakua pitkän tähtäimen suunnittelussa (mm. ilmaston muutos, yhdyskuntarakenteen muutos, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, liikennejärjestelmien murros jne.). Omaa rahoitusta tarvitaan myös pienten ja nopeiden yhteistyö-hankkeiden toteuttamiseen Kaikki yhteistyötahot eivät aina ryhmässä edustettuna, yhteistyö ryhmän ulkopuolella Jäsenorganisaatioiden myllerrykset vaikuttaneet työskentelyyn esim. vastuuhenkilöiden muutosten kautta

16 Yhteistyö RISKY ohjelman sisällä aihe-alueiden linkittymistä toisiinsa. Yhteistyö muiden ohjelmien kanssa ollut toistaiseksi melko vähäistä, lähinnä tietovarantojen kehittämisohjelman kanssa. Yhteistyö tulee jatkossa lisääntymään. Yhteistyöaiheita on tunnistettu esimerkiksi ilmastonmuutokseen sekä nanoteknologioihin liittyen. Yhteistyötä tehdään myös yliopistojen ja muiden laitosten kanssa ohjelman ulkopuolella. -Lynet yhteistyön mahdollisuuksia selviteltiin

17 Toiminta 2015 alkaneella kaudella asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Aihealueen linjaukset ovat edelleen keskeisesti relevantteja ja työ jatkuu laajentuneessa verkostossa. Verkoston aktivoituminen vaatii aikaa, rahoituslähteiden kartoittamista ja yhteishankkeiden kehittämistä. Kaivostoiminnan riskit, uusi aihe-alue toimii RISKYn yhteydessä Lainsäädännön implementointi jää erillisenä aiheena pois Verkoston tietovarantojen hyödyntäminen. Yhden organisaation keräämän datan avaaminen hyödyllisen ja käyttäjälähtöisen rajapinnan kautta yhteistyössä. Esimerkkiaiheita mietinnässä: kalojen elohopea, asuntojen radon. Henkilömuutoksia mm. ohjelman koordinaattori

18 Viestintä asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Terveyden tehokkaaseen edistämiseen päästään tuottamalla kvantitatiivisesti vertailukelpoista tietoa terveysriskeistä tämä vaatii yhteisen kielen kehittämistä (THL:n seminaari) Suomalaisten asuntojen ja työpaikkojen sisäilman laadun parantaminen ja ylläpitäminen. Keskeisiä aihealueita ovat: kosteus- ja homeongelmien ennalta ehkäisy ja korjaaminen, sisäilman radon ja muut kemialliset epäpuhtaudet, energiataloudellisesti optimoitu ilmanvaihto ja pienhiukkasten suodatus Sisäilmastoseminaarin Kosteus- ja homevaurio-sessio Työpaikkojen sisäilmaohje Suositus biosidien ja otsonoinnin käytöstä kosteus- ja homevaurioiden korjausten yhteydessä Osallistutaan Sisäilmapajaan sekä Sisäilmainfopisteen toiminta messuilla ja muissa tapahtumissa Järjestetään sisäilma-asiantuntijoiden tapaamisia, seminaareja ja yhteishankkeita

19 RISKY Keskustelu Vastinpuheenvuoro Taina Nysten, SYKE

20 Yhteistyöryhmän kokoonpano Säteilyturvakeskus STUK: Päivi Kurttio, laboratorionjohtaja, ohjelman koordinaattori Sisko Salomaa, tutkimusjohtaja Hannu Järvinen, johtava asiantuntija Kari Jokela, tutkimusprofessori Työterveyslaitos TTL: Timo Tuomi, osaamiskesk. johtaja Rauno Pääkkönen, teemajohtaja Tiina Santonen, tiimipäällikkö Maila Hietanen, tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Juha Pekkanen, osastonjohtaja Otto Hänninen, erikoistutkija Jouni Tuomisto, yksikön päällikkö Ilkka Miettinen, yksikön päällikkö

21 Ympäristöterveysriskien vertailu kokonaisvaltaista ja vertailevaa tietoa ympäristöterveysriskeistä uusiin teknologioihin liittyvät terveysriskit Kansallisen kemikaaliohjelman väliarviointi: arvioidaan kemikaalien nanopartikkelien, yhteisvaikutusten ja hormonitoimintaa häiritsevien aineiden merkitys ja hallintatarve Kansallisen terveydensuojeluohjelman valmisteluun osallistuminen ympäristö- ja työterveysriskien priorisointi (yleisimmät, haitallisimmat, estettävissä olevat riskit) ja riskien yhteismitallistaminen (DALYt, QALYt) hyödyt-haitat -vertailu (kalansyönti: dioksiinit/rasvat, diagnostinen säteily, UV: ihosyöpä/d-vit., CCA- vs. kreosootti-kylläste) mittarit lievemmille haitoille, häiritsevyys, hyvinvointi

Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin?

Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? Yhteistyöseminaari: Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? Keskiviikkona 8.10.2014 kello 8:45 14:00 Suuri luentosali, Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä.

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä. Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014 Muistio työryhmätyöskentelystä. 2.12.2014 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Lasten ja nuorten voimavarojen vahvistaminen...

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 1. Hyvinvointia työstä... 3 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: toimintaympäristö, strategian toteuttaminen ja fokusalueet... 4 2.1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017 Helsinki 2013 Työryhmämuistio mmm 2013:1 Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013

Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013 Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013 Yleistä Valvonnasta Säädöksistä Mielenkiintoista Kirsi Kyrkkö 31.1.2013 Yleiset tavoitteet STM: Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 (SKS 2020) Hyvinvoinnille

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp Rakennusten kosteus- ja homeongelmat JOHDANTO Vireilletulo Tarkastusvaliokunta päätti kokouksessaan 20.2.2013 antaa mietinnön valvonta-aiheestaan rakennusten kosteus-

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma STUK A 260 / KESÄKUU 2015 Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma National Programme for Radiation Safety Research S. Salomaa, M. Muikku, K. Peräjärvi, T. Siiskonen Säteilyturvakeskus Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työssä Työterveyslaitos tulevaisuuden työelämän kehittäjänä Tulevaisuuden työpaikoilla menestys luodaan yhdessä EK-STTK tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 Rauno Pääkkönen,

Lisätiedot

SOTERKO Tietovaranto-ohjelma TIETOKO 2011-2014

SOTERKO Tietovaranto-ohjelma TIETOKO 2011-2014 SOTERKO Tietovaranto-ohjelma TIETOKO 2011-2014 Itseisarviointi 10.6.2015 THL/Tietopalvelut -osasto 1 Tietovarantojen kehittämisohjelma 2011-2014 Laitosten yhteistyöllä kehitetään tietovarantoja näkyvämmiksi

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

Puolustusministeriön yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen strategia

Puolustusministeriön yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen strategia Puolustusministeriön yhdyskunta- ja ympäristöpoliittinen strategia 1 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kuvalähteet: Puolustusvoimat, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Studio

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2. VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot