Sekä kosteuskartoitus raportti päivätty että hometutkimusraportti päivätty osoitti selkeästi lattiarakenteen vaurioituneen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sekä kosteuskartoitus raportti 14.11.2007 päivätty että hometutkimusraportti 13.11.2007 päivätty osoitti selkeästi lattiarakenteen vaurioituneen"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Keuruun yläaste/lukio liikuntasalin lattian vaurioituminen 24/ /2011 TEK 10 TEK Keuruun yläaste lukion salin peruskorjaus toteutettiin vuonna Rakennusta on korjattu useassa vaiheessa ja kyseinen lattiakorjaus oli rakennusvaihe 4B. Urakkasopimukset urakasta allekirjoittiin , kohde valmistui ja vastaanotettiin Syksyllä 2007 sisäliikuntakauden alettua opettajilta tuli viestiä salissa olevasta epämiellyttävästä hajusta. Syysloman jälkeen pidetyssä katselmuksessa todettiin lattiarakenne vaurioituneen. Sali asetettiin käyttökieltoon tilapalvelun toimesta heti vaurion laajuuden selvittyä lokakuun lopussa. Tilapalvelu oli yhteydessä urakoitsijaan ja pidettiin urakoit sijan ja lattiatoimittajan kanssa katselmus paikanpäällä. Lattiasta teetettiin kosteuskartoitus ISS Proko Oy:n toimesta samassa yhteydessä lat tia ra ken teista otettiin näyteitä homevaurion selittämiseksi. Sekä kosteuskartoitus raportti päivätty että hometutkimusraportti päivätty osoitti selkeästi lattiarakenteen vaurioituneen korjauskelvottomaksi. Lattian vaurioitumisen syy on tilaajen näkemyksen mukaan pääurakoitsijan alihankkijan tekemä työvirhe lattian tuuletusrakojen poisjättämisessä ja työn ai kai nen put ki ura koit si jan muu tos siir tää lämpi män käyttöveden put kis to kulke maan lattia ra ken teen alla. Tilapalvelu lähetti kirjallisen reklamaation asiasta Ra kennus Otava Oylle ja Ähtärin vesi- ja Lämpö Oy:lle Reklamaatios sa vaadimme pääurakoisijaa sekä putkiurakoitsijaa korjaamaan lat tia sopimuksen mukaiseen kuntoon. Pyysimme hei tä neu vot te luun asian johdosta. Neuvottelut pi dettiin kau pun gin ta lolla Pääurakoitsija on vastineessaan ilmoittanut syyn olevan tilaajan virheellisissä suunnitelmissa ja totesi lisäksi että suunniteltu ra ken ne ei ole määräysten mukainen. Pääurakoitsija totesi, ettei se tu le kor jaa maan lattiarakennetta takuutyönä. Tilapalvelu on käyttänyt tapauksen johdosta asiantuntijana oikeusasioissa asianajotoimisto Tuomo Tapper Ky:tä Jyväskylästä. Asianaja ja ke hotti tekemään kohteeseen tavarantarkastuksen. In si nöö ritoimisto K-S Kitapa Oy toteutti tavarantarkastuksen Tava ran tar kas ta jana toi mi HTT:n val tuut tama Hannu Olavi Leisimo. Tar kas tus ker tomus saa daan huhti kuun loppuun mennessä. Tavarantarkastuksen jälkeen pääurakoitsija pitäytyi edelleen kannassaan ja ilmoitti, ettei tule korjaamaan latiaa takuutyö nä. Tä män

2 jälkeen ti la pal velu aloitti salin lat tian pur kutyöt ja lat tian kor jaussuun nitte lun. Purkutyö on kilpailutettu ja purku-urakan tekijäksi valittiin Talastyö Oy hin taan alv 0%. Purkutyö salissa on tehty ja korjaussuun ni telmat ovat valmiit (liite 4). Korjaussuunnitelman on tehnyt Suunnittelutalo S. Anttila Oy ja suunnitelmasta on käyty keskusteluja eri asiantuntijoiden kanssa mukaanlukien AT Yh tiöt Oy / Vahanen Yhtiöt. Suunnitelmissa vanhan betonilaatan päälle asennetaan vesieriste kermi. Lattian joustorakenne toteutetaan Urheilulattiat Indoors Oy:n monitoimi- /palloilulattiana. Joustorakenteen alusta rakennetaan tuulettuvaksi ja siihen asennetaan koneellinen tuuletus. Tilapalvelu tekee korjaustyöt projektinjohtourakkana ja kilpailuttaa suunnitelman mukaiset työt eri tekijöiden osalta itse sekä valvoo niiden toteutuksen. Salin lattia pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti jälleen koulun ja urheilijoiden käyttöön. Lattiatoimitukseen on pyydetty tarjous Urheilulattiat Indoors Oy:ltä. Heil tä on saatu tarjous ,49 alv 0% korjaussuunnitelman mukaisesta lattiarakenteesta. Korjaussuunnitelma esitellään tarkemmin kokouksessa. Esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy tehdyt toimet ja uuden lattian korjaussuunnitelmat sekä va lit see uu deksi lattiatoimittajaksi Urhei lulat tiat in doors Oy:n. Lautakunta päättää mahdollisista oikeustoimista saatuaan tavarantarkastajan lausunnon ja käytyään sen pohjalta neuvottelut asianajotoimisto Tuomo Tapperin kanssa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TEK Tilapalvelu on toteuttanut yläasteen vaurioi tuneen salin lat tian korjaus työt edel lä so vi tulla tavalla. Lattian kor jaustyöstä pidet tiin vastaan ottotar kastus , jossa lattiakor jaustyö otettiin hy väsksytysti vas taan. Kor jaus kus tan nuk sia muo dos tui var si nai sen lat tian ura koin nis ta ,39 alv 0%. Li säksi kus tan nuk sia muo dostui omana työ nä teh dystä pro jekti johto työstä ja sa lin kor vaa vien tilojen hankin nas ta sekä asianajajan palk kioista. Nä mä kus tan nukset selviä vät osin vas ta kun pro sessi on kokonai suu des saan kä sitelty. HTT Hannu-Olavi Leisimon laatima liikuntasalin laatian tavarantarkas tus ker tomus on valmistunut Yhteen veto koh dassa Leisi mo toteaa seuraavaa: Tarkastuskohdissa ha vaittiin maanvarai sen puulattiarakenteiden puurakenteissa, puulat tian ja sen pinnottei den rakentamisessa teh tyjä poikkeamia suunni telmiin ja / tai lattian val-

3 mistajan ohjeisiin, aloituspalaverimuistioon, sekä kos teus- ja mik robivaurioita. Em. poikkeamia voidaan pitää ra kennusvir heenä (liite 1). Kyseinen rakennusvirhe on tapahtunut pääurakkoitsijan ja heidän käyttämänsä aliurakoitsijan työsuorituksessa. Asiaa esitellään yksityiskohtaiseti kokouksessa. Esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy tehdyt toimet ja tulee esittämään va hingonkorvaus vaatimukset kokonaisuu des saan pää urakoitsijalle. Asianajaja Tuo mo Tapperille annetaan val tuus vaatia korvausta, vii mekä dessä oi keusteitse yhteis työssä tek nisen johtajan kanssa. Päätös: Aluksi asianajaja Tuomo Tapper esitteli Keuruun yläaste/lukio liikuntasalin lattian vaurioitumisen vahingonkorvausasiaa. Asian esittelyn ja keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että asianajaja Tuomo Tapper poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen. Keski-Suomen käräjäoikeus on antanut tuomion 10/ koskien Keuruun yläasteen liikuntasalin lattiarakenteen riita-asiassa. Kä räjä oi keu den käsittely oli Käräjäoikeuden tuomion mukaan Keuruun kaupungin kanne Lemminkäinen Talo Oy Länsi- ja Lounais-Suomi Oy:tä vastaan hylätään. Tämän seurauksena käräjäoikeus velvoittaa Keuruun kaupungin korvaamaan kaikki Lemminkäisen tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Keuruun kaupunki velvoitetaan tuomion mukaan suorittamaan Lemmin käi nen Talo Oy Länsi- ja Lounais-Suomelle korvauksena ,04 (alv 0%) euroa korko lain 4 1 momentin mukaisine korkoi neen lukien. Keuruun kaupungin oikeudenkäyntikulut olivat ,75 (alv 0%) euroa. Keuruun kaupunki on hakenut määrä-ajan jatkamista muutoksenhaulle. Keski-Suomen käräjäoikeus on antanut päätöksen 10/16136 määräajan pidentämisestä muutoksenhaulle. Uusi määräai ka on ja vastaavasti vastavalituksen uusi määräaika on Käräjäoikeuden tuomion mukaan lattian kosteusvauriot ovat aiheutuneet

4 1. liikuntasalin lattian virheellisestä rakenteesta eli siitä, että maanvaraiseen betonilaattaan ei oltu suunniteltu eikä tehty asianmukaista kosteus- ja lämpöeristystä; 2. ja siitä, että betonilaatan alle suoraan maaperään on asennettu lämpöputki, joka on nostanut maasta kosteutta laatan alapintaan ja sitä kautta myös lattian puisiin rakenteisiin. Asiaa on esitelty tarkemmin liitteenä 3. olevassa käräjäoikeuden tuomiossa sekä liitteenä 4. olevassa oheismateriaalissa. Keuruun kaupungin talousarviossa ei ole varattu erikseen määrärahaa oikeudenkäyntikustannuksiin. Keuruun kaupungille maksettavaksi tulevat kus tan nuk set kohdistetaant teknisen lautakunnan menoiksi. Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta käy keskustelua käräjäoikeuden tuomiosta liitteinä olevan tuomion ja oheismateriaa lin perusteella. Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun pohjalta. Päätös: Asian esittelyn ja käydyn keskustelun jälkeen tekninen lauta kun ta päät ti, et tä Keuruun kaupunki jättää valituksen käräjäoikeuden tuo miosta Vaa san hovioikeudelle. Vaasan hovioikeus on antanut tuomion S 11/251 asiassa, jossa Keuruun kaupunki valitti Keski-Suomen käräjäoikeden tuomiosta nro Tuomio liitteenä no 5. Hovioikeuden tuomiolauselman mukaan valitus ja vastavalitus hylätään ja käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta. Keuruun kaupunki velvoitetaan korvaamaan Lemminkäinen Talo Oy.n oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa ,18 (alv 0%) eurolla kor ko lain 4 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antopäivästä. Keuruun kapungin oikeudenkäyntikulut hovioikeudesta olivat ,41 euroa (alv 0%). Muutosta hovioikeuden ratkaisuun saadaan hakea korkeammalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja tekemiseen päättyy Keuruun kaupungin oikeudenkäyntikulut prosessista alv 0%:

5 Käräjäoikeus ,75 Tavarantarkastus 5.439,42 Hovioikeus ,27 Yhteensä ,44 Lemminkäinen Talo Oy:n oikeudenkäyntikulut prosessista alv 0%: Käräjäoikeus ,91 Hovioikeus ,18 Yhteensä ,09 Oikeudenkäyntikulut yhteensä ,53 (alv 0%) Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee hovioikeden tuomion tietoonsa saatetuksi ja päättää olla hakematta valituslupaa kor keim malta oi keudelta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 36 19.06.2013 15 10.06.2015 TALOUSRAKENNUKSEN SIJAINTI / JUVA 139/10.09/2013 YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot